2. Profiel van de organisatie Missie, visie en kernwaarden Bestuur, toezicht en medezeggenschap... 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Missie, visie en kernwaarden... 11. 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap... 14"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave 1. Voorwoord Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van de organisatie Stichting Espria Stichting GGZ Drenthe Structuurwijzigingen Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden Missie, visie en kernwaarden Missie Visie op de zorg Visie op medewerkers Kernwaarden Bestuur, toezicht en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van bestuur Toezichthouders (Raad van Commissarissen) Cliëntenraad Ondernemingsraad Beleid, inspanningen en prestaties Uitgangspunten van beleid Reorganisaties Herinrichting Indigo Vermindering van overheadkosten Transitie Volwassenen- en Ouderenpsychiatrie Ontwikkelingen binnen de Beveiligde Psychiatrie Transitie jeugdzorg Zorgprogrammering Herstelgerichte zorg Familie- en naastbetrokkenen beleid Professioneel Statuut E-health Website, ZorgDomein en intranet Pagina 2

3 6. Samenwerkingsrelaties Bedrijfsvoering Besturingsmodel P&C cyclus Ontwikkelingen bedrijfsvoering Risicomanagement Verbetering stuurinformatie Informatisering en automatisering Vastgoedbeleid Kwaliteit en veiligheid Kwaliteitsbeleid Kwaliteitsmanagementsysteem Patiëntveiligheid Dwang en Drang Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Medicatiebeleid / farmacie Klachtenbehandeling Innovatie en onderzoek Wetenschappelijk onderzoek GGZ Drenthe Onderzoeksprogramma Psychosecircuit Onderzoeksprogramma Beveiligde Psychiatrie Onderzoeksprogramma Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie Personeelsbeleid Resultaten van het personeelsbeleid Opleidingen Verzuimbeleid en arbeidsomstandigheden Arbeidsomstandigheden Vakbibliotheek Financieel beleid Personalia Contactgegevens Pagina 3

4 1. Voorwoord In de afgelopen jaren hebben wij binnen GGZ Drenthe hard gewerkt om de voorwaarden te scheppen voor een andere manier van zorgverlening én een andere bedrijfsvoering, zodanig dat GGZ Drenthe een gezonde en toekomstbestendige organisatie blijft. De veranderingen zijn ingrijpend en de bestaande praktijk soms weerbarstig. Niettemin zijn in 2014 weer belangrijke stappen op deze weg gezet. Om aan onze maatschappelijke opdracht te voldoen, veranderen we onze zorgverlening ingrijpend. Een sterkere focus op specialistische zorg, minder klinische opnames en meer zorg in de eigen woonomgeving van cliënten, korter behandelen en betere samenwerking in de zorgketens met andere organisaties. Samen met de cliënt en naastbetrokkenen geven we vorm aan herstelgerichte zorg met meer regie en verantwoordelijkheid voor de cliënt en met als resultaat groei in maatschappelijke deelname, welbevinden en leefplezier. De maatschappelijke en financiële uitdagingen waar GGZ Drenthe voor staat vragen een grote slagvaardigheid, anticiperend vermogen en wendbaarheid. We moeten leren werken met beperkte financiële ruimte. In de besturing betekent dit korte lijnen, grote resultaatverantwoordelijkheid en hoge eisen aan professioneel handelen. Wij zijn ons ervan bewust dat cliënten en medewerkers heel veel veranderingen moeten verwerken en dat het einde daarvan nog niet in zicht is. Dat brengt onzekerheid en onrust met zich mee, soms ook teleurstelling en onvrede. Maar het biedt ook kansen om nieuwe wegen in te slaan, om nieuwe kracht te ontwikkelen en de zorg een nieuw gezicht te geven. Daar zullen wij de komende jaren met volle kracht aan werken. Bestuur en directie GGZ Drenthe Pagina 4

5 2. Profiel van de organisatie 2.1. Algemene identificatiegegevens Stichting GGZ Drenthe is op 1 april 1999 ontstaan uit een juridische fusie van Stichting APZ-Drenthe en Stichting RIAGG Drenthe. Op 25 juni 2007 is Stichting GGZ Drenthe een bestuurlijke fusie aangegaan met Stichting Evean Groep. Met ingang van 1 januari 2010 is Stichting Evean Groep volledig opgegaan in Stichting Espria. Sinds die datum is Stichting GGZ Drenthe een zelfstandige werkmaatschappij als onderdeel van Stichting Espria. Hieronder zijn de identificatiegegevens van GGZ Drenthe weergegeven. Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting GGZ Drenthe Adres Dennenweg 9 Postcode 9404 LA Plaats Assen Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina Structuur van de organisatie Stichting Espria GGZ Drenthe is een bedrijfsonderdeel van het zorgconcern Espria. Een beschrijving van Espria en de structurering ervan is opgenomen in het geconsolideerde jaarverslag 2014 van Espria Stichting GGZ Drenthe Volgens de statuten van Stichting GGZ Drenthe stelt de stichting zich ten doel om hulp te verlenen in het bijzonder op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg en alle daarmee samenhangende vormen van hulpverlening en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting tracht haar doel te bereiken door middel van: het oprichten en in stand houden van één of meer intra-, semi- en extramurale voorzieningen (instellingen), gericht op de preventieve zorg, de behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding van met name mensen met een sociaal-psychiatrische of psychiatrische problematiek samenhangende zorgbehoefte; het bevorderen van contacten; het aangaan van vormen van samenwerking en al datgene dat van belang kan zijn voor het verwezenlijken van de doelstelling, waaronder begrepen het bevorderen van een goed werkklimaat, onderzoek en opleiding; alle andere wettige middelen, welke het doel kunnen bevorderen; een en ander in de meest ruime zin. Pagina 5

6 Het grootste deel van de activiteiten van GGZ Drenthe is direct ondergebracht in de rechtspersoon Stichting GGZ Drenthe. Voor een klein gedeelte vallen deze activiteiten in aparte BV s, waarvan GGZ Drenthe aandeelhouder is 1. Dit is in het bijzonder het geval voor de ondersteuning van de eerstelijnszorg, die in de BV Indigo is ondergebracht. In deze BV s participeren ook andere GGZ-instellingen. GGZ Drenthe had in 2014 een eenhoofdige leiding die onder de titel van Bestuurder rechtstreeks rapporteerde aan de Raad van Bestuur van de Stichting Espria. De uitvoering van de zorgverlening vond plaats in divisies onder leiding van divisiedirecties. In 2013 kende GGZ Drenthe drie divisies naar doelgroep: de divisie Volwassenen- en Ouderenpsychiatrie, de divisie Beveiligde Psychiatrie en de divisie Kinder- en Jeugdpsychiatrie / Indigo. De ondersteunende activiteiten (voor zover niet uitgevoerd door het Shared Service Center (SSC) van Espria) waren ondergebracht in de ondersteunende diensten Finance & Control (F&C), Personeel, Organisatie & Opleidingen (PO&O), Facilitair Bedrijf (FB) en Bestuursdienst. Het management van de ondersteunende diensten ressorteerde rechtstreeks onder de Bestuurder, evenals de Somatische Dienst, afdeling Vastgoed, afdeling Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC) en de opleidingen voor zorgprofessionals. Het organogram van GGZ Drenthe per ultimo 2014 is weergegeven op pagina Structuurwijzigingen In 2014 is een wijziging van de topstructuur van GGZ Drenthe voorbereid. In de nieuwe structuur vervalt de functie van bestuurder. In plaats daarvan wordt de dagelijkse leiding van GGZ Drenthe opgedragen aan een vierhoofdige directie die rechtstreeks rapporteert aan de Raad van Bestuur. Binnen de directie zijn twee directeuren (een directeur behandelzaken en een directeur bedrijfsvoering) primair verantwoordelijk voor de divisie Volwassenen- en Ouderenpsychiatrie. Twee andere directeuren (eveneens een directeur behandelzaken en een directeur bedrijfsvoering) zijn verantwoordelijk voor de divisie Beveiligde Psychiatrie. Naast de gedeelde verantwoordelijkheid voor één van de twee zorgdivisies, heeft iedere directeur meerdere organisatiebrede portefeuilles waarvoor hij of zij de eerstverantwoordelijke binnen de directie is. Deze structuurwijziging wordt ingegeven door de noodzaak effectief en slagvaardig om te gaan met de vele veranderingen in de binnen- en buitenwereld. Naast kostenvoordelen moeten kortere lijnen bijdragen aan meer directe communicatie, grotere wendbaarheid en grotere uitvoeringskracht. De nieuwe topstructuur is per 1 januari 2015 ingevoerd. Na de invoering van de nieuwe topstructuur is er geen sprake meer van een aparte divisie Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KJP) / Indigo. In 2014 was Indigo al tijdelijk ondergebracht bij de divisie Volwassenenen Ouderenpsychiatrie. Dit had de bedoeling om betere voorwaarden te scheppen voor de overgang van enkelvoudige en lichtere behandelingen van de Specialistische GGZ naar de Generalistische Basis GGZ (Indigo). De Kinder- en Jeugdpsychiatrie is op zichzelf van een te geringe omvang om een zelfstandige divisie te kunnen zijn. Gezien de overgang van de jeugd-ggz naar het gemeentelijke domein en de voorgenomen integratie met Accare (zie hoofdstuk 5.7) wordt de Kinder- en Jeugdpsychiatrie vanaf 1 januari 2015 tijdelijk rechtstreeks aangestuurd door de directie totdat duidelijk is of en hoe de integratie met Accare vorm krijgt. 1 GGZ Drenthe heeft zich per 1 januari 2014 teruggetrokken uit INTEND B.V. Pagina 6

7 Organogram GGZ Drenthe ultimo 2014 RvC Espria Raad van Bestuur Espria Bestuurder GGZ Drenthe Geneesheerdirecteur Bestuursdienst Somatische Dienst AO/IC Finance & Control Vastgoed Facilitair Bedrijf Personeel, Organisatie & Opleidingen A-Opleiding P-Opleiding VS-Opleiding divisie Kinder- en Jeugdpsychiatrie divisie Volwassenen- en Ouderenpsychiatrie divisie Beveiligde Psychiatrie Pagina 7

8 2.4. Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering De kernactiviteiten van GGZ Drenthe liggen op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg en omvatten het bieden van zorg (behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding) aan daarvoor geïndiceerde cliënten, zowel intramuraal, semimuraal als extramuraal. GGZ Drenthe is toegelaten tot alle zeven AWBZ-functies (huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding, behandeling en verblijf). GGZ Drenthe verzorgt psychiatrische zorg vooral in het kader van de Zorgverzekeringswet. Daarnaast wordt forensische psychiatrische zorg ten behoeve van het Ministerie van Justitie verleend. Ook op het gebied van WMO en OGGZ wordt psychiatrische zorg verleend. Voorts behoren het opleiden van professionals (psychiaters, psychologen, verpleegkundigen) en het verrichten van (wetenschappelijk) onderzoek tot de kerntaken, omdat daarmee de professionaliteit van werken wordt bevorderd. Ultimo 2014 beschikte GGZ Drenthe over de volgende toelatingen op grond van de ZvW, AWBZ en Justitie: 922 plaatsen voor verzekerden met een psychiatrische aandoening, waarvan: 635 plaatsen met de verblijfsspecificatie psychiatrische aandoeningen algemeen; 103 plaatsen met de verblijfsspecificatie forensisch psychiatrische patiënten; 72 plaatsen met de verblijfsspecificatie verslaafden; 14 plaatsen met de verblijfsspecificatie sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapten (SGLVG); 78 plaatsen voor LIZ-verpleging (Langdurige Intensieve Zorg) 20 plaatsen met de verblijfsspecificatie klinisch psychiatrische gezinsverpleging Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de kerngegevens met betrekking tot patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten voor GGZ Drenthe over Cliënten Aantal Aantal patiënten/cliënten in zorg/behandeling op 1 januari van verslagjaar Aantal nieuw ingeschreven patiënten/cliënten in zorg/behandeling in verslagjaar Totaal aantal patiënten/cliënten in zorg/behandeling in verslagjaar Aantal uitgeschreven patiënten in verslagjaar Aantal patiënten/cliënten in zorg/behandeling op 31 december van verslagjaar Waarvan Zorg Zwaarte Pakket (ZZP)-patiënten/cliënten in zorg/behandeling op 31 december van verslagjaar 379 Capaciteit Aantal Het aantal bedden/plaatsen dat beschikbaar is voor dagelijkse planning van opnames, verblijf of voor dagbehandeling 908 Waarvan kleinschalig wonen Pagina 8

9 Productie Zorgverzekeringswet Aantal Aantal openstaande DBC's op 1 januari van het verslagjaar Aantal in verslagjaar geopende DBC's (ontleend aan instellingsinformatiesysteem, niet uit DIS) Aantal in verslagjaar gesloten DBC's (ontleend aan instellingsinformatiesysteem, niet uit DIS) Aantal openstaande DBC's op 31 december van verslagjaar Omzet gefactureerde DBC's (Alle omzet gefactureerd inclusief restant voorgaande jaren exclusief verrekende bedragen met verzekeraars) Productie Forensische zorg (bekostigd door Ministerie van Aantal Justitie) Aantal openstaande DBBC's op 1 januari van het verslagjaar 263 Aantal in verslagjaar geopende DBBC's (ontleend aan instellingsinformatiesysteem, niet uit DIS) 444 Aantal in verslagjaar gesloten DBBC's (ontleend aan instellingsinformatiesysteem, niet uit DISB) 378 Aantal openstaande DBBC's op 31 december van verslagjaar 329 Omzet gefactureerde DBBC's (Alle omzet gefactureerd inclusief restant voorgaande jaren exclusief verrekende bedragen met verzekeraars) Aantal ZZP-dagen in verslagjaar forensische zorg in justitieel kader Productie AWBZ Aantal Aantal ZZP-dagen met verblijfszorg exclusief forensische zorg in justitieel kader Aantal geleverde dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar Personeel GGZ Aantal FTE Aantal patiëntgebonden, ggz personeelsleden in loondienst op 31 december van verslagjaar (A) Aantal niet-patiëntgebonden ggz personeelsleden in loondienst op 31 december van verslagjaar (B) Totaal aantal ggz personeelsleden in loondienst op 31 december van het verslagjaar (C = A + B) Aantal psychiaters in loondienst op 31 december van het verslagjaar Werkgebieden GGZ Drenthe richt zich op een breed spectrum aan eerstelijns, tweedelijns en derdelijns psychiatrische zorg, die zowel ambulant, klinisch als residentieel wordt aangeboden. De Generalistische Basis GGZ wordt onder het merk Indigo aangeboden en heeft de Drentse gemeenten als werkgebied. Pagina 9

10 De Gespecialiseerde GGZ was in de provinciaal werkende zorgdivisies georganiseerd. Naast de basisfuncties leggen de divisies zich ook toe op specialismen, die veelal een regio-overstijgend karakter hebben. De specialismen van de divisie Volwassenen- en Ouderenpsychiatrie zijn: - behandeling van mensen met schizofrenie; - behandeling van mensen met ernstige trauma s, waaronder veteranen; - behandeling van mensen met psychische en verslavingsproblematiek; - behandeling van gezinnen met meervoudige en psychiatrische problemen; - specialistisch centrum voor transculturele psychiatrie; - Elektro Convulsieve Therapie. De specialismen van de divisie Beveiligde Psychiatrie zijn: - de Forensisch Psychiatrische Kliniek die zich richt op zorg voor en behandeling van mensen met alle varianten in justitiële titels en/of vrijwillige aanmelding; - langdurige behandeling van patiënten met een dubbele diagnose (psychiatrie en verslaving), afkomstig uit de Randstad en Groningen; - behandeling van verstandelijk gehandicapten met psychiatrische en gedragsproblematiek. Pagina 10

11 3. Missie, visie en kernwaarden 3.1. Missie De missie van GGZ Drenthe luidt: GGZ Drenthe biedt geestelijke gezondheidszorg, professioneel uitgevoerd en ontwikkelingsgericht, opdat cliënten optimaal regie over eigen leven kunnen behouden. Uitgaand van gelijkwaardig burgerschap van cliënten en met respect voor de eigenheid in sociale en culturele achtergrond. Onder geestelijke gezondheidszorg verstaan wij behandeling en zorg voor mensen met psychosociale problematiek of psychiatrische aandoeningen Visie op de zorg GGZ Drenthe doorloopt vanaf begin 2011 een traject dat leidt tot een aanscherping van de visie op zorg. Aanleiding hiertoe is de paradigmashift die binnen de GGZ gaande is en die kan worden gevat onder de noemer herstelgericht werken. Herstelgericht In wat wij doen is herstel het leidend principe. Onze rol bestaat uit het bieden van hulp en ondersteuning bij het bereiken van herstel. Herstel is gericht op: het bestrijden van de stoornis en/of het wegnemen van de gevolgen van de stoornis; cliënten in staat stellen om zelf regie over hun eigen leven te voeren; cliënten naar eigen tevredenheid laten (blijven) deelnemen aan de samenleving. Herstelgericht werken kunnen we alleen als we samen optrekken met onze cliënten. Dat vinden wij zo belangrijk dat wij ons dit als hoger doel hebben gesteld: Samen werken aan herstel en welbevinden. Wij zijn daarin ambitieus: in 2015 wil GGZ Drenthe door herstelgerichte zorg de vanzelfsprekende partner zijn voor zowel onze cliënten als andere organisaties waarmee wij herstelgerichte zorg willen vormgeven. Herstelgericht werken kan namelijk alleen als we ook inzetten op ketenzorg. Onderdeel van het herstelbeleid is dat we zoveel mogelijk voorkomen dat onze cliënten worden opgenomen in onze instelling. Uitgangspunt is dat de zorg in de eigen woonomgeving van de cliënt wordt verleend. GGZ Drenthe zal daarom de komende jaren inzetten op een aanzienlijke vermindering van haar klinische capaciteit voor basiszorg. Gedacht moet worden aan ongeveer 25% minder bedden. We noemen dit extramuralisering. Tegelijkertijd zullen we onze dienstverlening meer outreaching, ambulant in de wijk, gaan aanbieden en zullen we ons meer op de eerste lijn gaan oriënteren. Ook zullen we investeren in de verdere ontwikkeling van e-health (behandeling en zorgverlening met gebruikmaking van elektronische hulpmiddelen en internet). Belangrijk element in herstelgerichte zorg is meer erkenning voor de ervaringskennis van cliënten en hun naastbetrokkenen. We willen van die kennis en ervaring van cliënten ook meer gebruikmaken in de vormgeving en uitvoering van de behandeling en zorg. Ketenzorg Wij leveren, als dat nodig is, de zorg als partner in een keten: multidisciplinair, generalistisch en specialistisch. Als zorgaanbieder leveren wij een breed pakket van behandeling, zorg- en dienstverlening, Pagina 11

12 in samenwerking met andere zorgaanbieders en maatschappelijke instellingen. Uitgangspunt voor samenwerking is: wat geeft de best toevoegende waarde voor de cliënt. We realiseren ons dat cliënten vele voor hen belangrijke relaties hebben met personen, instellingen en organisaties. Daarom stellen wij ons op als partner in de zorg en zoeken we naar verbinding binnen de uitgangspunten die wij in Espria-verband zijn overeengekomen. Specifiek zullen wij ons daarbij met onze Espria-partners inzetten voor de ontwikkeling van wijkgerichte concepten in het kader van het streven de zorg zoveel mogelijk in de eigen woonomgeving van de cliënt te verlenen. Kernactiviteiten Naast basiszorg leveren wij diensten voor specifieke doelgroepen of zorgvragen met een hoog specialistisch karakter. Om deze specialistische behandelfuncties verder te kunnen ontwikkelen en met nieuwe innovaties te komen, is het noodzakelijk om een brede basis van reguliere, generalistische zorg te hebben. Basiszorg en specialistische expertise zijn de kernactiviteiten. Hiernaast bieden wij een breed scala aan mogelijkheden voor opleiding en onderzoek. Ongevraagde zorg Er zijn mensen die complexe problemen hebben op meerdere terreinen, maar die zelf niet om hulp vragen of geen hulp accepteren. Er is vaak sprake van zelfverwaarlozing of van overlast. In deze situaties grijpen we vanuit de GGZ in en bieden dan ongevraagde zorg, in de vorm van bemoeizorg. Doel van bemoeizorg is om op actieve wijze het contact tussen de cliënt en de zorg te leggen en verslechtering van de situatie van de cliënt te voorkomen. Hierin werken wij nauw samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties. Onvrijwillige zorg Naast ongevraagde zorg is soms ook sprake van onvrijwillige zorg. De GGZ kan kiezen voor onvrijwillige opname als er situaties ontstaan waardoor iemand niet langer thuis of in de eigen omgeving kan blijven. Ook is er bij verblijf in een instelling soms sprake van dwang- of drangmaatregelen. Daarbij kan het gaan om afzondering, separatie, fixatie of het toedienen van medicatie, vocht of voeding. Onze inzet is deze situaties zoveel mogelijk te voorkomen. Daartoe volgen wij zorgvuldige procedures en stellen wij ons toetsbaar op Visie op medewerkers GGZ Drenthe vraagt van haar medewerkers om zich te verbinden met de herstelgedachte en de bijbehorende kernwaarden en gedragsregels na te leven. In ruil hiervoor mogen de medewerkers van GGZ Drenthe verwachten dat zij optimaal ondersteund en gefaciliteerd worden met passende HRinstrumenten. Herstelgericht werken vraagt een andere instelling van medewerkers en doet mogelijk een beroep op andere competenties dan voorheen. In het ontwikkeltraject van herstelgericht is daar gerichte aandacht voor. De kernwaarden zijn een integraal onderdeel van de HR-strategie en het fundament onder het personeels-, organisatie- en opleidingsbeleid. Centraal hierin staat verantwoordelijkheid nemen en verantwoordelijkheid krijgen. Dit heeft zowel betrekking op de positie van de professionals in de organisatie als op de stijl van leidinggeven. Herstelgericht werken vraagt om een zekere vrije regelruimte voor professionals en teams om samen met de cliënt en diens naasten te zoeken naar de voor die cliënt beste oplossingen voor zijn problemen. Het streven is om verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie te leggen. Tegelijkertijd dient de verleende zorg aan de professionele normen te voldoen en dienen prestatiedoelstellingen (bijvoorbeeld t.a.v. ROM, productiviteit en zorgprogrammering) te worden gehaald. Pagina 12

13 In het project teamontwikkeling, dat in 2014 is uitgevoerd, worden de doelstellingen van herstelgericht werken en prestatieverbetering aan elkaar verbonden door te werken aan de versterking van de teamkracht en daarin meer focus aan te brengen. Belangrijk daarin is ook het versterken van het leiderschap van de teammanagers. Verduidelijkt moet worden dat de teammanager resultaatverantwoordelijk is voor het team en dat de teamleden daarin een wezenlijke bijdrage en belangrijke medeverantwoordelijkheid hebben. Middelen die in het project zijn ingezet zijn onder andere een serie thematische werkconferenties voor teammanagers, individuele leertrajecten voor teammanagers met o.a. supervisie, gerichte trainingen en interne coaching en gezamenlijke verbetertrajecten van circuitmanagers en teammanagers Kernwaarden Ontmoeten Bij de vormgeving van herstelgerichte zorg vinden wij ontmoeten een belangrijke kernwaarde. Herstelgerichte zorg houdt, zoals hiervoor is aangegeven, in dat wij samen met de cliënt hierin willen optrekken. Dat kan alleen als wij ook werkelijk open staan voor onze cliënten en hen ook daadwerkelijk willen ontmoeten. Deze kernwaarde geldt echter ook voor hoe wij intern omgaan met onze medewerkers. Ook met en tussen hen streven wij naar een open en wederzijds ontvankelijke houding. Ten slotte geeft deze kernwaarde ook aan hoe wij willen omgaan met ander maatschappelijke en zorgorganisaties waarmee wij herstelgerichte zorg willen vormgeven. Slagvaardig Met de kernwaarde slagvaardig willen wij aangeven dat wij zowel in de manier waarin wij onze zorg organiseren als in de manier waarop wij de zorg daadwerkelijk verlenen doelgericht en daadkrachtig willen zijn. Wij willen zoveel mogelijk sturen op resultaat. Vernieuwen Met de kernwaarde vernieuwen drukken wij uit dat wij innovatief willen zijn: voorop willen lopen in ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg. Dit geldt zowel voor herstelgericht werken, e-health als voor het ontwikkelen en in stand houden van gespecialiseerde voorzieningen met een topreferent karakter. Verantwoordelijk Herstelgericht werken houdt niet in dat wij ons niet meer verantwoordelijk voelen voor onze cliënten. Integendeel, wij achten het juist onze verantwoordelijkheid om samen met onze cliënten invullen te geven aan een optimaal herstel. Verantwoordelijk zijn houdt daarbij ook in dat onze zorg steeds state of art is en volgens de laatste professionele inzichten wordt verleend. Pagina 13

14 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap 4.1. Normen voor goed bestuur Voor elke organisatie zijn professioneel bestuur, professioneel toezicht daarop en adequate en transparante verantwoording daarover van essentieel belang. Hierdoor weten de stakeholders en vooral de klanten zich verzekerd van kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening. Dat geldt in sterke mate ook voor een maatschappelijke onderneming als GGZ Drenthe. Normen voor goed bestuur worden in eerste instantie op het niveau van het samenwerkingsverband van Stichting Espria en Stichting Woonzorg Nederland gedefinieerd en gerealiseerd. Stichting Espria werkt samen met Stichting Woonzorg Nederland onder de naam Espria en Woonzorg Nederland om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van haar klanten. De samenwerking is vormgegeven door een personele unie, die inhoudt dat de raden van bestuur van Stichting Espria en Stichting Woonzorg Nederland uit dezelfde personen bestaan. Dit geldt ook voor de raden van commissarissen. Stichting Espria heeft geen statutaire of andere formele relatie met Woonzorg Nederland. Stichting Espria en Stichting Woonzorg Nederland zijn volledig zelfstandige entiteiten. Bij de vormgeving van de governancestructuur van Espria en Woonzorg Nederland zijn zowel de bepalingen van de Zorgbrede Governance Code als die van de Governance Code Woningcorporaties volledig in acht genomen. Dit betreft onder andere de principes van: invloed en betrokkenheid van en verantwoording aan belanghebbenden; de wijze waarop de organisatie wordt bestuurd; de wijze waarop toezicht wordt gehouden op het bestuur; waarborgen voor onafhankelijkheid en tegengaan van belangenverstrengeling bij bestuur - en toezicht; honorering van bestuurders en toezichthouders. Voor de Stichting Espria en de Stichting Woonzorg Nederland geldt het uitgangspunt dat zij niet alleen willen voldoen aan de gestelde branchecodes, maar dat zij wil behoren tot de best in class op het gebied van governance. Voor de stichtingen Espria en Woonzorg Nederland geldt daarom zowel de Zorgbrede Governance Code als de Governancecode Woningcorporaties. In de uitwerking is daartoe voor Stichting Espria de Zorgbrede Governance Code aangevuld met artikelen uit de Governance Code Woningcorporaties, waarbij is uitgegaan van toepassing van maximale transparantie en helderheid. Op grond van de vergelijking tussen beide codes is besloten in voorkomende gevallen het meest zware artikel uit beide codes voor beide stichtingen te laten gelden. Dat betekent voor Stichting Espria veelal zwaardere eisen op het gebied van financiële regulering en controle. Dit past bij de hogere eisen die door de marktwerking in de zorgsector door financiële instellingen gesteld worden aan zorgorganisaties. Ten aanzien van de honorering van bestuurders, toezichthouders, directeuren en andere functionarissen worden de regels van de Wet normering topinkomens toegepast. De verantwoording hierover is opgenomen in het geconsolideerde jaarverslag 2014 van Espria. De governance is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. Ten gevolge van de invoering van de Herzieningswet ter vervanging van de Woningwet, zoals voorzien in 2015, zullen samenwerkingsverbanden als tussen Espria en Woonzorg Nederland niet meer geoorloofd zijn. Daarnaast maken de sterk gewijzigde marktomstandigheden en de uitdagingen die gepaard gaan met de ingrijpende stelselwijzigingen op het gebied van zorg en wonen het noodzakelijk dat Espria en Woonzorg Nederland weer worden geleid door afzonderlijke raden van bestuur en raden van commissa- Pagina 14

15 rissen die zich volledig kunnen richten op de eigen organisatie. Daarom zijn in 2014 voorbereidingen getroffen voor de opheffing van de personele unie tussen Espria en Woonzorg Nederland in Raad van bestuur De Raad van Bestuur van GGZ Drenthe wordt gevormd door de Raad van Bestuur van Espria. De Raad van Bestuur van Espria bestaat uit vier personen, namelijk Dhr. M.W. Meerdink, CEO Dhr. J.L. Kauffeld, COO Mw. T.T.M. van Grinsven, COO Dhr. A. Th.J.M. Zuure, CFO Espria is een strategische holding waarin het primair, maar niet uitsluitend, gaat om strategische kaderstelling en het bewaken van die kaders. De Raad van Bestuur heeft als kerntaak de besturing en ontwikkeling van het concern. Dit houdt in dat de Raad van Bestuur de strategie bepaalt, het portfoliobeleid en het regiobeleid voert, het innovatiebeleid bepaalt, beleidskaders stelt voor de bedrijfsonderdelen en de planning- en controlcyclus bewaakt. Daarnaast bevordert de Raad van Bestuur de samenwerking binnen en buiten het concern en bewaakt ze de ontwikkeling van het concern. Zij heeft een actieve rol bij het aangaan van allianties, fusies en overnames, het afstoten van bedrijfsonderdelen, investeringen en desinvesteringen en externe beeldvorming. De directies van de bedrijfsonderdelen besturen hun eigen bedrijfsonderdeel binnen de kaders van het concern. Van de directies wordt verwacht dat zij bijdragen aan de ontwikkeling van het concern. Directies stellen een beleidsplan op binnen de kaders, zien toe op operationele werkzaamheden, leveren toegevoegde waarde voor de klant in termen van kwaliteit van dienstverlening tegen lage kosten. Directies van bedrijfsonderdelen werken samen met andere bedrijfsonderdelen ten behoeve van de synergie en dragen actief bij aan de strategie door advisering aan de Raad van Bestuur en in daad in het eigen bedrijfsonderdeel. Directies van de bedrijfsonderdelen leggen verantwoording af aan de Raad van Bestuur Toezichthouders (Raad van Commissarissen) De Raad van Toezicht van GGZ Drenthe wordt gevormd door de Raad van Commissarissen van Espria. De Raad van Commissarissen legt verantwoording af over zijn handelen in 2014 in het verslag van de Raad van Commissarissen, welke is opgenomen in het geconsolideerde jaarverslag 2014 van Espria Cliëntenraad Als gevolg van de kanteling van de organisatie is in 2014 de medezeggenschapstructuur voor cliënten vernieuwd, zowel op het centrale niveau als op het niveau van de afzonderlijke zorgdivisies. Op het centrale niveau is de Regionale Cliënten Raad (RCR) van start gegaan als opvolger van het KOCP (Koepel Overleg Cliëntenraden Psychiatrie). De RCR functioneert in een nieuwe opzet waarin de cliëntenraden van de zorgdivisies bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan de RCR hebben overgedragen voor aangelegenheden die op centraal niveau spelen. Daarnaast zijn de cliëntenraden van de zorgdivisies vernieuwd en zijn er binnen divisies cliëntcommissies ingesteld voor een optimale communicatie tussen de cliëntenraden en de cliënten op de verschillende locaties. Met de opening van het Participatiehuis in Assen in februari 2014 kregen de cliëntenraden een centraal onderkomen. Onder hetzelfde dak zijn ook de ervaringsdeskundigen van De Hoecsteen en de Naastbe- Pagina 15

16 trokkenenraad (in oprichting) gehuisvest. Dit biedt de mogelijkheid voor een brede samenwerking op het gebied van cliëntenparticipatie en -medezeggenschap. In het overleg van de RCR met de bestuurder is een breed scala aan beleidszaken besproken. De RCR bracht op verzoek van de bestuurder advies uit over: leden klachtencommissie voor cliënten; instellen en reglement Naastbetrokkenenraad; reorganisatieplannen van de zorgdivisies; uitvoering cliëntervaringsmetingen; benoeming interim-directeur divisie Volwassenen- en Ouderenpsychiatrie; statutenwijziging; wijziging van de topstructuur; waskosten en andere servicekosten voor cliënten; beheer patiëntengelden. Ongevraagd werd geadviseerd over: tandartsenzorg (behoud van specifieke kennis en kunde); opvang van verwarde mensen door de politie; inzet van crisiskaartconsulenten (ten behoeve van de cliënten die zelf een crisiskaart willen maken); beheer van het Participatiehuis; klimaatbeheer in diverse gebouwen (nader onderzoek naar de instellingen van de topkoeling); voorgenomen bezuiniging op de ondersteuning van de Klachtencommissie voor cliënten (verwachting toename van klachten door reorganisaties); beeldbellen (veilig gebruik van de apparatuur). Daarnaast waren eind 2014 nog een aantal onderwerpen in behandeling: parkeerbeleid op diverse locaties; de inzet van verkregen subsidiegelden van het Zorgondersteuningsfonds; invulling van het participatiebeleid; het lange termijn huisvestingsbeleid; het WIFI beleid ten behoeve van de cliënten; redactiestatuut en begroting centrale cliëntenkrant; deelname aan landelijk onderzoek veiligheid; procedure afhandeling vragen en klachten van cliënten over facturen / zorgkosten; wijzigingen in het Facilitair Bedrijf in relatie tot het inschakelen van cliënten bij huishoudelijke taken in het kader van het herstelbeleid; actieve deelname aan de zorgverkoop; actieve deelname aan kwaliteitsmetingen; het project Werken naar vermogen. De leden van de RCR bezochten diverse congressen en bijeenkomsten, waaronder de Toogdag voor de cliëntenraden van de Espria-organisaties waar de voorzitter een presentatie gaf over de parels van de medezeggenschap. Samen met het management is een scholingsmiddag gehouden onder leiding van het LOC (Landelijke Organisatie Cliëntenraden) om de kwaliteit van de medezeggenschap naar een hoger niveau te tillen. Pagina 16

17 Samenstelling RCR op 31 december 2014: Dhr. J. van Biessum Mevr. Y. van den Hoek Dhr. J. van Dijk Dhr. A. de Wit Dhr. D. Wood Dhr. W. Rendering Dhr. J. Jansen Dhr. H. Heizenberg onafhankelijk voorzitter lid Centrale Cliëntenraad Espria plv.-voorzitter lid Cliëntenraad Volwassenen- en Ouderenpsychiatrie lid Cliëntencommissie Emmen lid Cliëntenraad Volwassenen en Ouderen voorzitter Cliëntenraad Volwassenen- en Ouderenpsychiatrie lid Centrale Cliëntenraad Espria voorzitter Cliëntenraad Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Indigo voorzitter Cliëntenraad Ambulante Forensische Psychiatrie lid Cliëntenraad Beveiligde Psychiatrie lid Cliëntenraad Beveiligde Psychiatrie wnd.-lid Clientenraad Volwassenen- en Ouderenpsychiatrie lid Cliëntencommissie Emmen 4.5. Ondernemingsraad GGZ Drenthe kent op centraal niveau een Ondernemingsraad (OR) en binnen de verschillende divisies een Onderdeelcommissie (OC). De dienst Facilitair Bedrijf heeft een eigen OC, de belangen van de medewerkers van de overige ondersteunende diensten worden behartigd in de verschillende divisies. De OR pleegt overleg met de bestuurder aangaande GGZ-brede organisatie- en beleidszaken. Het gaat hierbij zowel om instemmings- als adviesaanvragen met betrekking tot meerdere beleidsterreinen. Aan de OC s is de bevoegdheid toegekend tot het plegen van overleg met de divisiedirectie. De OR heeft op verzoek van de bestuurder in 2014 de volgende advies-/instemmingsaanvragen behandeld: inschakelen extern adviesbureau voor het project Bouwen aan functies; inzet eigen medewerkers buiten dienstverband; Project Zorgadministratie 2.0; reorganisatieplannen van de zorgdivisies; procedures Reorganisatie; voorgenomen benoeming interim-directeur divisie Volwassenen- en Ouderenpsychiatrie; vervolg herinrichting secretariaten zorgadministratie; wijziging dienstenpatroon SPITS; assessment in het kader van het Programma Teamkracht; statutenwijziging; nieuwe functionaliteiten Mijn Rooster; contracteren nieuwe bedrijfsartsen; wijziging topstructuur GGZ Drenthe; Medewerkers Tevredenheidonderzoek; inzet Gezond Werken Noord-Nederland voor mobiliteitsbegeleiding; uitrol verpleegkundige functiestraat in kader van Bouwen aan functies; toepassing Work Ability Index; Regeling studiekosten en studieverlof; wijzigingen binnen Circuit Acuut van divisie Volwassenen en Ouderenpsychiatrie; herziene aanvraag assessment in het kader van Programma Teamkracht; stoppen met Gezond Werken Noord-Nederland; Pagina 17

18 reductie overheadkosten; Strategisch Opleidingsplan; uitwerking topstructuur; roosterwijziging klinieken Volwassenen- en Ouderenpsychiatrie. Samenstelling Ondernemingsraad per 31 december 2014: Mevr. A. Wouters, voorzitter Dhr. E. Vleugel, secretaris mevr. E. Zwart, ambtelijk secretaris Leden: Mevr. S. Baarsma Dhr. B. Jager Mevr. K. Paas Mevr. C. Verstraaten Dhr. L. van der Lei Dhr. L. Eind Mevr. G. Offereins Dhr. J. Huiting, aspirant-lid 2 vacatures. Pagina 18

19 5. Beleid, inspanningen en prestaties 5.1. Uitgangspunten van beleid GGZ Drenthe kiest bewust en expliciet voor de gespecialiseerde psychiatrie als het terrein waar wij met onze expertise en ons netwerk waarde willen toevoegen voor de cliënt. Behandeling van mensen met ernstige, complexe en soms chronisch verlopende problematiek is en blijft onze kerntaak. Dit is de doelgroep van mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) en de mensen at risk zijn om tot de EPA-doelgroep te gaan behoren. Wij leveren vooral ambulante zorg, op de polikliniek of thuis. Bij de intramurale zorg streven wij naar concentratie en specialisatie. Onze ambulante en FACT 2 teams opereren vanuit de Specialistische GGZ in directe verbinding met het sociale domein de woon- en leefwereld van onze cliënten en met de lokale netwerken voor eerstelijns zorg en welzijn, waar gemeenten de regie over voeren. Deze hoofdlijn van beleid sluit goed aan op het voorgenomen kabinetsbeleid gericht op hervorming van de langdurige zorg. Het kabinetsbeleid richt zich vooral op het toedelen van enerzijds zware, complexe problematiek naar het domein van de Specialistische GGZ en anderzijds lichte en milde problematiek naar de Basis GGZ. Er wordt meer verwacht van eigen kracht en zelfzorg van mensen. In eerste instantie moet ondersteuning vanuit mantelzorg en vanuit het sociale netwerk in de lokale samenleving worden gegeven. Wij gaan uit van het principe van matched care (passende zorg). Dat is iets anders dan alleen maar zware zorg vervangen door lichte zorg. Het gaat erom dat de cliënt de beste behandeling krijgt met het meeste rendement voor de cliënt en de samenleving, niet meer dan nodig, maar ook niet minder, ambulant waar mogelijk, klinisch waar nodig. Wij hechten eraan te kunnen beschikken over een aanbod voor gespecialiseerde psychiatrie, met een hoge kwaliteit, expertise en toegankelijkheid. Dan kunnen we ook tijdig ingrijpen en voorkomen dat problematiek verergert. Wij beschikken bovendien over specialistische psychiatrische behandelfuncties voor bijzondere doelgroepen en specifieke problematiek. Wij hebben hierin grote expertise opgebouwd, waarmee wij aanspraak kunnen maken op een topreferente positie voor het leveren van deze zorg, doorgaans op bovenregionaal en soms op landelijk niveau. Door verbinding met opleiding, onderzoek en innovatie borgen wij dat onze topreferente zorg van hoge kwaliteit en deskundigheid blijft. In 2014 is opnieuw het keurmerk van de Stichting TOPGGz voor een periode van vier jaar toegekend aan het Psychosecircuit in Assen. Daarnaast heeft de Forensisch Psychiatrische Kliniek het keurmerk verworven. Wij streven ernaar dat nog meer van onze specialistische afdelingen dit keurmerk gaan dragen. Naast Specialistische GGZ leveren wij ook Basis GGZ, voor preventie en lichte vormen van psychiatrische problematiek. In de Basis GGZ bieden we vooral zorg aan voor die doelgroepen waarvoor we een aanbod in de Specialistische GGZ hebben, maar die qua behandelintensiteit op enig moment beter passen in de Basis GGZ. Door het flexibel inrichten van de zorg kunnen we per patiënt een integraal zorgtraject op maat inrichten. Vanuit dit segment faciliteren wij de inzet van de praktijkondersteuning (POH) GGZ voor de huisartsen. Dit biedt mogelijkheden voor substitutie, met korte lijnen voor triage, diagnostiek en interne door- en terugverwijzing tussen lichte en zware zorg. 2 Functie - Assertive Community Treatment Pagina 19

20 5.2. Reorganisaties Om GGZ Drenthe ook de komende jaren financieel gezond te houden was het in 2014 noodzakelijk om reorganisaties door te voeren. Diverse onderdelen van de organisatie hebben ook al in 2013 maatregelen getroffen om financiële tekorten weg te werken. De budgettaire krimp en de herordening naar de Specialistische GGZ en de Basis GGZ maakte de reorganisaties noodzakelijk. Inspelend op deze herordening is de beweging van concentratie en spreiding van de zorgvoorzieningen ingezet. In deze beweging is ook het beleid voor extramuralisering en vastgoedbeheer opgenomen. De in 2014 genomen maatregelen waren onder meer gericht op het verhogen van de productiviteit van behandelaren, het verkorten van de behandelduur en het optimaliseren van de registratie van uitgevoerde activiteiten. Ook is kritisch gekeken naar de samenstelling van de behandelteams (disciplinemix) en naar de concentratie c.q. spreiding van de behandelactiviteiten. De reorganisaties hebben geleid tot herinrichting van teams en afdelingen, waarbij sprake was van inkrimping, samenvoeging of opheffing van afdelingen, teams of behandelingen. Soms is de zorg verplaatst naar een andere locatie. Als gevolg van de reorganisaties is de formatie gereduceerd met ongeveer 60 fte. Dit is zoveel mogelijk gerealiseerd via natuurlijk verloop en het beëindigen van tijdelijke dienstverbanden, maar heeft niet kunnen voorkomen dat 85 medewerkers boventallig zijn geworden Herinrichting Indigo Door de nieuwe indeling in Basis GGZ en Specialistische GGZ was een overheveling van enkelvoudige, kortdurende DBC s van de Planbare Psychiatrie naar de Basis GGZ (Indigo) nodig. In totaal gaat het om een productie van 1,8 miljoen (ongeveer 18% van het budget). Naast de effecten van veranderde beleidsregels en de zorgverkoop heeft Indigo in 2013 te maken gehad met een oplopend exploitatietekort waarvoor in 2014 herstelmaatregelen nodig waren. Indigo is tijdelijk ondergebracht bij de directie van divisie Volwassenen- en Ouderenpsychiatrie om meer samenhang te krijgen in de verschuiving van patiënt(populaties) Vermindering van overheadkosten In 2014 zijn plannen ontwikkeld voor een vergaande vermindering van de overheadkosten. Naast het geheel van maatregelen in de directe patiëntenzorg moet de overheadreductie bijdragen aan een betere verhouding tussen de kosten en opbrengsten. Doelstelling is niet alleen een lager kostenniveau, maar ook dat een relatief groter deel van de beschikbare middelen ingezet kan worden voor de directe patiëntenzorg. In 2013 is al een traject gestart met als doel 5 miljoen euro (= 10%) op de kosten van de overhead te bezuinigen. In het voorjaar van 2014 is besloten om de taakstelling te verhogen en het traject te versnellen. Medio 2014 waren plannen gereed voor reductie van de overheadkosten met 10 miljoen euro (= 20%) ten opzichte van de begroting Daarnaast is een aantal centrale projecten en initiatieven benoemd die over of door de divisies en ondersteunende diensten heen tot een aanvullende opbrengst moeten leiden. De reorganisatieplannen in het kader van de overheadreductie hielden in dat de formatie met 110 fte zou worden gereduceerd. Voor 2015 werd een verdere formatiereductie binnen de Divisie Volwassenen- en Ouderenpsychiatrie van 80 fte verwacht, vanwege de uitvoering van het zgn. Transitieplan (zie 5.5.). Onverkorte toepassing van het Sociaal Plan GGZ Drenthe 2014 zou naar onze overtuiging leiden tot onverantwoord hoge frictiekosten. Daarom is overleg met de vakbonden geopend om tot een nieuw Pagina 20

2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Missie, visie en kernwaarden... 11. 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap... 14

2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Missie, visie en kernwaarden... 11. 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap... 14 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1. Algemene identificatiegegevens... 5 2.2. Structuur van de organisatie... 5 2.2.1. Stichting Espria... 5 2.2.2. Stichting GGZ Drenthe...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord... 4

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord... 4 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 4 2. Profiel van de organisatie... 6 2.1. Algemene identificatiegegevens... 6 2.2. Structuur van de organisatie... 6 2.2.1. Stichting Espria... 6 2.2.2. Stichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag GGZ Drenthe 2013

JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag GGZ Drenthe 2013 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1. Algemene identificatiegegevens...5 2.2. Structuur van de organisatie...5 2.2.1. Stichting Espria...5 2.2.2. Stichting

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 Voorwoord Profiel van de organisatie 3.1. Algemene identificatiegegevens 3.2. Structuur van de organisatie

Inhoudsopgave 2 Voorwoord Profiel van de organisatie 3.1. Algemene identificatiegegevens 3.2. Structuur van de organisatie JAARVERSLAG 2012 1 Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 3. Profiel van de organisatie 4 3.1. Algemene identificatiegegevens 4 3.2. Structuur van de organisatie 4 3.3. Kerngegevens 7 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap

Nadere informatie

Kansrijke Samenwerking. Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten

Kansrijke Samenwerking. Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten Kansrijke Samenwerking Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten 18 en 19 maart 2013 Met MATCH? Invulling strategie beide GGZ organisaties Betere kwaliteit van dienstverlening Meer continuïteit en flexibiliteit

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Een stap verder in forensische en intensieve zorg

Een stap verder in forensische en intensieve zorg Een stap verder in forensische en intensieve zorg Palier bundelt intensieve en forensische zorg. Het is zorg die net een stapje verder gaat. Dat vraagt om een intensieve aanpak. Want onze doelgroep kampt

Nadere informatie

Bijlage Informatiedocument. Beschermd Wonen Brabant Noordoost-oost

Bijlage Informatiedocument. Beschermd Wonen Brabant Noordoost-oost Bijlage Informatiedocument Brabant Noordoost-oost 1 Inleiding: Vanaf 1 januari 2015 zal de huidige langdurige intramurale Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) niet langer meer onderdeel zijn van de AWBZ.

Nadere informatie

FACT IDRIS. Idris is een onderdeel van de Amarant Groep

FACT IDRIS. Idris is een onderdeel van de Amarant Groep FACT IDRIS Idris is een onderdeel van de Amarant Groep Iedereen is Behandeling en begeleiding voor cliënten met een LVB in combinatie met complexe problematiek Specialistische behandeling Kinderen, jeugdigen

Nadere informatie

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014 Zienn gaat verder Jaarplan 2014 Een verhaal heeft altijd meer kanten. Zeker de verhalen van de mensen voor wie Zienn er is. Wij kijken naar ál die kanten. Kijken verder. Vragen verder. Gaan verder. Zo

Nadere informatie

Notitie. GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen Samen kiezen voor kwaliteit Zorgvisie 2015

Notitie. GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen Samen kiezen voor kwaliteit Zorgvisie 2015 Notitie GGZ Rivierduinen GGZ Rivierduinen Zorgvisie 2015 Blad 1 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Missie... 2 3. Visie... 2 3.1. Herstel als leidend principe... 2 3.2. Passende Zorg... 3 3.3 Hoge professionele

Nadere informatie

GGZbehandeling. bij Elker. Jeugd- en opvoedhulp

GGZbehandeling. bij Elker. Jeugd- en opvoedhulp GGZbehandeling bij Elker Jeugd- en opvoedhulp Inleiding Elker is een maatschappelijke zorgaanbieder voor jeugd- en opvoedhulp die haar activiteiten uitvoert in de vorm van een (not for profit) stichting.

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen Presentatie Congres Phrenos 13 november 2014 Elly van Kooten Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS 1 Inhoud

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Maak het waar met de cliëntenraad

Maak het waar met de cliëntenraad Maak het waar met de cliëntenraad Ouderen Maak het waar met de cliëntenraad Wat is de Cliëntenraad ouderen De cliëntenraad is een groep van vijf tot tien mensen die met de directeur overlegt over bepaalde

Nadere informatie

Achtergronddocument Specifieke groepen binnen de GGZ

Achtergronddocument Specifieke groepen binnen de GGZ Achtergronddocument Specifieke groepen binnen de GGZ Specifieke groepen binnen de GGZ 1 2 Achtergronddocument bij advies Hoogspecialistische GGZ 1 Inleiding In dit achtergronddocument bespreekt de commissie

Nadere informatie

WAALDERLAND. Jaarverslag 2011

WAALDERLAND. Jaarverslag 2011 WAALDERLAND Jaarverslag 2011 GGZ Waalderland is een kleinschalige organisatie met ruim 100 zorgprogramma s/ afdelingen die flexibel de juiste gespecialiseerde patiëntenzorg leveren De zorgprogramma s/-afdelingen

Nadere informatie

Intensieve regionale samenwerking is noodzakelijk voor substitutie in de GGZ!

Intensieve regionale samenwerking is noodzakelijk voor substitutie in de GGZ! Intensieve regionale samenwerking is noodzakelijk voor substitutie in de GGZ! 1. Inleiding en achtergrond; 2. Regionale samenwerking; 3. Substitutie in de GGZ; 4. ICT samenwerking; 5. Resultaten. 2 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Profielschets Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Organisatie Elver is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Achterhoek en Arnhem. Elver is expert in de begeleiding

Nadere informatie

Themadag LOOT/LOMOZ. Wat betekenen de ontwikkelingen voor de Geestelijke Gezondheidszorg. 19 juni 2013 Marianne van Duijn

Themadag LOOT/LOMOZ. Wat betekenen de ontwikkelingen voor de Geestelijke Gezondheidszorg. 19 juni 2013 Marianne van Duijn Themadag LOOT/LOMOZ Wat betekenen de ontwikkelingen voor de Geestelijke Gezondheidszorg 19 juni 2013 Marianne van Duijn Inhoud Veranderingen Consequenties voor de patiënt Consequenties voor organisatie

Nadere informatie

Toelichting aanvraag wijziging bestaande toelating

Toelichting aanvraag wijziging bestaande toelating Postadres: Postbus 16114 2500 BC DEN HAAG T 070 340 51 78 F 070 340 71 23 www.wtzi.nl infowtzi@minvws.nl Deze toelichting hoort bij het formulier waarmee een aanvraag voor een wijziging van een bestaande

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Context. Artikel 1. Aanmelding, onderzoek en aanvraag. Artikel 2. Afweging

Context. Artikel 1. Aanmelding, onderzoek en aanvraag. Artikel 2. Afweging Beleidsregel Wmo-arrangement GGZ Valleiregie De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, zaaknummer ; gelet op artikel. van de.. [naam regelgeving]; besluit vast te

Nadere informatie

De Sociaal Psychiatrische WMO. Mogelijkheden of valkuilen

De Sociaal Psychiatrische WMO. Mogelijkheden of valkuilen De Sociaal Psychiatrische WMO Mogelijkheden of valkuilen Top drie geluk over gehele wereld Autonomie sociale contacten zinvol werk/ dagbesteding Typen mens en veranderen 10 % betweters 80 % volgelingen

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

Toelichting aanvraag nieuwe toelating

Toelichting aanvraag nieuwe toelating Deze toelichting hoort bij het formulier waarmee een aanvraag voor een nieuwe instelling in het kader van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) wordt ingediend. Nieuwe zorgaanbieders De Inspectie voor

Nadere informatie

Our license to operate. Vincent van Gogh. Themalunch. voorgesorteerd op de toekomst

Our license to operate. Vincent van Gogh. Themalunch. voorgesorteerd op de toekomst Vincent van Gogh Our license to operate voorgesorteerd op de toekomst Themalunch 08 04 2016 Onderwerpen Drie wicked problems voor onze zorgorganisatie. Drie labels die ons organisatieleven niet eenvoudiger

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis. [ontwikkeld door Palier]

Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis. [ontwikkeld door Palier] Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis [ontwikkeld door Palier] Palier, enkele kenmerken Begonnen als Forensische & Intensieve zorg Parnassia (2004). Omvang nu 175 bedden nu 513 medewerkers

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten

Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten Veronique Esman Directeur Curatieve Zorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 21 november 2013 Inhoud 1. Akkoorden curatieve zorg 1. Akkoorden curatieve

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ Informatie voor huisartsen Organisatie voor geestelijke gezondheidszorg GGZ Rivierduinen biedt vele vormen van geestelijke gezondheidszorg voor alle leeftijden;

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Klaar voor 2015 e.v. Hans Helgers. voorzitter Raad van Bestuur

Klaar voor 2015 e.v. Hans Helgers. voorzitter Raad van Bestuur Klaar voor 2015 e.v. Hans Helgers voorzitter Raad van Bestuur 11 december 2013 1 De Opbouw Wie of wat is De Opbouw? Opgericht 1939 Medewerkers ca. 5.500 (3.219 fte) 200+ locaties in 114 gemeenten in 3

Nadere informatie

Externe brochure : toelichting

Externe brochure : toelichting Externe brochure : toelichting Doel: profilering Veldzicht Doelgroep: stakeholders Veldzicht Optionele uitwerking: boekje centrum voor transculturele psychiatrie VAARDIG EN VEILIG VERDER HELPEN In Veldzicht

Nadere informatie

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ Inhoudsopgave Indigo Brabant 2 Wat is de Basis GGZ? 2 Wat kan Indigo mij bieden? 4 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Specialistische GGZ 7 Heeft u vragen? 7 Contact

Nadere informatie

Wegwijs op de Crisis Unit

Wegwijs op de Crisis Unit Wegwijs op de Crisis Unit Forensisch Psychiatrische Kliniek - Assen Informatie voor patiënten en verwijzers www.fpkassen.nl Doen wat nodig is in crisis en begin van herstel Op de Forensisch Psychiatrische

Nadere informatie

Programma. Marinda Koopman

Programma. Marinda Koopman Programma Transitie: ADHD: EPA: Ton Dhondt Marinda Koopman Rene Keet Transitie, transformatie of over de schutting? Transitie, transformatie of over de Schutting? Overzicht kosten Kosten gezondheidszorg

Nadere informatie

Visiedocument FACT GGZ Friesland

Visiedocument FACT GGZ Friesland Visiedocument FACT GGZ Friesland Soort document: Visiedocument Versie: 02 Visie Rehabilitatie begint bij de voordeur! Vanaf het eerste behandelcontact staat het individuele herstelproces van de patiënt

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ

Zorginnovatie bij CZ Zorginnovatie bij CZ Het zorglandschap verandert snel, innovatie is nodig CZ groep wil de zorg nu en op lange termijn breed toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp Jaarverslag 2012 Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp JAARVERSLAG 2012 VAN DE CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG EN DE FRIESE WOUDEN HUISHOUDELIJKE HULP Cliëntenraad

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd [SGGZ] 2016

Perceelbeschrijving Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd [SGGZ] 2016 Perceelbeschrijving Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd [SGGZ] 2016 Samenwerkende gemeenten regio West-Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec

Nadere informatie

TRANSITIE IN DE GGZ Introductie van de basis ggz

TRANSITIE IN DE GGZ Introductie van de basis ggz TRANSITIE IN DE GGZ Introductie van de basis ggz Fennie Zwanepol, directeur Indigo Centraal, 4 november 2013 / 1 2 vragen Wat is in 2020 de ideale situatie in Lelystad op het gebied van de basis-ggz? Waar

Nadere informatie

Transitie jeugdzorg informatieavond gemeenteraden BAR

Transitie jeugdzorg informatieavond gemeenteraden BAR Transitie jeugdzorg informatieavond gemeenteraden BAR Ronald Buijs, directeur Kind- en jeugdpsychiatrie Yulius Ireza Versteeg, programmamanager transitie jeugdzorg Yulius 1 Opzet presentatie Kind- en jeugdpsychiatrie

Nadere informatie

Visie op zorg: marktwerking anno nu

Visie op zorg: marktwerking anno nu Visie op zorg: marktwerking anno nu 5 juni 2014 Stelling: Zonder samenwerking geen verandering in de zorg Agenda Visie op ziekenhuiszorg Aanpak transitie Toekomst: innovatie en preventie 2 Visie op ziekenhuiszorg

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie

Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie Korte schets profiel Binnen de Raad van Toezicht van Geestelijke GezondheidsZorg

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Samen werken aan een beter leven: Herstel vanaf dag één

Samen werken aan een beter leven: Herstel vanaf dag één Samen werken aan een beter leven: Herstel vanaf dag één 30% meer herstel is alleen te bereiken door samen te werken met patiënten, naasten en externe collega s! Eén groep, diverse mogelijkheden Waarom

Nadere informatie

IrisZorg Preventieve wijkgerichte

IrisZorg Preventieve wijkgerichte IrisZorg Preventieve wijkgerichte hulpverlening 1. Wie zijn Bianca Lubbers en Vincent Stijns? 2. Wat is IrisZorg? 3. Wat is IRIS in de Buurt? 4. Wat doet IRIS in de Buurt? casuïstiek 5. Maatschappelijk

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Zelf maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Gastenhof biedt Onze jeugdigen horen erbij Hoe doe je mee in een maatschappij waar het tempo vaak hoog ligt? 2 perspectief Inhoud 4 Voor wie

Nadere informatie

Mondriaan. Mondriaan. in vogelvlucht. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Mondriaan. Mondriaan. in vogelvlucht. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid in vogelvlucht voor geestelijke gezondheid Colofon Tekst Concernstaf i.s.m. Afdeling Communicatie is an institute for mental health care in Limburg and is spread over more than fifty sites. This enables

Nadere informatie

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Veranderingen in rol Familieraden. Kamer familieraden LPGGz

Veranderingen in rol Familieraden. Kamer familieraden LPGGz Veranderingen in rol Familieraden Kamer familieraden LPGGz Inhoud Ontwikkelingen Gevolgen m.b.t familie en naasten Doelstelling SLKF versus Kamer Familieraden LPGGz Rol Familieraden Ontwikkelingen (1)

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

INTER-PSY Vechtdal Kliniek

INTER-PSY Vechtdal Kliniek Informatie voor verwijzers INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek, deeltijdbehandeling en kliniek /opname Informatie voor verwijzers INTER-PSY Vechtdal Kliniek Algemene informatie INTER-PSY Vechtdal Kliniek

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans Jaar verslag 2013 ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL LEVANTO is ontstaan in een turbulente periode van verandering in het maatschappelijk veld. Vanuit de overtuiging dat zelfredzaamheid, herstel, participatie

Nadere informatie

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Netwerkbijeenkomst decentraliseren = innoveren, georganiseerd door Zorg voor Innoveren, Utrecht, 26 juni 2014 Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd [GBGGZ] 2016

Perceelbeschrijving Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd [GBGGZ] 2016 Perceelbeschrijving Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd [GBGGZ] 2016 Samenwerkende gemeenten regio West-Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede

Nadere informatie

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Profiel Manager Financiën en Bedrijfsvoering 16 juni 2016 Opdrachtgever Cosis Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Voor sollicitatie www.cosis.nu/vacatures rvb@cosis.nu Promens Care en NOVO

Nadere informatie

In behandeling bij het NPI

In behandeling bij het NPI In behandeling bij het NPI Optimale begeleiding In behandeling bij NPI U ontvangt deze folder omdat u in behandeling gaat bij het NPI. Hierin leest u hoe we te werk gaan bij het NPI en wat u van ons kunt

Nadere informatie

informatie voor cliënten en verwijzers AFPN Ambulante Forensische Psychiatrie Noord www.ggzdrenthe.nl www.afpn.nl

informatie voor cliënten en verwijzers AFPN Ambulante Forensische Psychiatrie Noord www.ggzdrenthe.nl www.afpn.nl informatie voor cliënten en verwijzers AFPN Ambulante Forensische Psychiatrie Noord www.ggzdrenthe.nl www.afpn.nl GGZ Noord-Drenthe AFPN Wanneer u problemen heeft of psychisch ziek bent, kunt u na een

Nadere informatie

Overzicht Financiering eerste lijn

Overzicht Financiering eerste lijn Overzicht Financiering eerste lijn Wat gaan we doen? Terugblik inventarisatie ZonMw onder 22 praktijkprojecten Overzicht financieringsbronnen Goed voorbeeld In dialoog met Waarom deze workshop? Quickscan

Nadere informatie

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Woonzorgcentrum Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Uniek zijn en uniek blijven Vanaf de oprichting van Stichting Sint Anna in 1976 door de Zusters van Julie Postel, is het woonzorgcentrum

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Reinier in de komende jaren. Informatiebijeenkomsten cliënten en familie

Reinier in de komende jaren. Informatiebijeenkomsten cliënten en familie Reinier in de komende jaren Informatiebijeenkomsten cliënten en familie Inleiding samengevat Ontwikkelingen Consequenties 2014 en daarna Oplossingsrichtingen Vervolg 2 Belangrijke ontwikkelingen 2012/13

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Info avond SEL Waasland 24 mei 2012 Sint-Niklaas Stefaan Baeten Directeur psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus Historische context

Nadere informatie

Deskundig, respectvol & optimistisch ONZE GROEPSVISIE

Deskundig, respectvol & optimistisch ONZE GROEPSVISIE Deskundig, respectvol & optimistisch ONZE GROEPSVISIE Richtlijnen/wenken voor het gebruik van onze groepsvisie: Context Het is van steeds groter belang dat we dezelfde boodschappen vertellen (naar patiënten,

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Doel informatiebijeenkomst 1. Informeren marktpartijen over inkoopplannen gemeente 2. Toetsen op uitvoerbaarheid 3. Uitnodigen om

Nadere informatie

Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk

Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk Vanuit Taskforce EPA Utrecht: Gerard de Valk, Leidinggevende Altrecht F-ACT Projectleider proeftuinen Taskforce EPA MWU Marga Vink, beleidsmedewerker

Nadere informatie

Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016

Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016 Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016 Versie 1, april 2015 SIGRA Netwerk Jeugd GGZ INHOUDSOPGAVE 1. Doelstelling 2. Psychische aandoeningen bij de jeugd in cijfers 3. Jeugd GGZ binnen

Nadere informatie

uw antwoord op de Basis GGZ

uw antwoord op de Basis GGZ uw antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

DIMENCE GROEP HELPT MENSEN ONTWIKKELEN

DIMENCE GROEP HELPT MENSEN ONTWIKKELEN DIMENCE GROEP HELPT MENSEN ONTWIKKELEN Een kwart van de Nederlanders krijgt in zijn/haar leven te maken met psychische problemen. Mensen met psychische problemen in Oost-Nederland kunnen terecht bij de

Nadere informatie

BUITENSTE BINNEN. Op weg naar een nieuwe werkelijkheid

BUITENSTE BINNEN. Op weg naar een nieuwe werkelijkheid BUITENSTE BINNEN Op weg naar een nieuwe werkelijkheid Aanleiding 1. Visie kabinet hervorming langdurige zorg 2. Transitie AWBZ Wmo-Jeugdwet-Participatiewet: Overheveling taken rijk gemeenten Bezuiniging

Nadere informatie

LANDELIJK ZORGSYSTEEM VOOR VETERANEN LANDELIJK ZORGSYSTEEM VOOR VETERANEN

LANDELIJK ZORGSYSTEEM VOOR VETERANEN LANDELIJK ZORGSYSTEEM VOOR VETERANEN LANDELIJK ZORGSYSTEEM VOOR VETERANEN LANDELIJK ZORGSYSTEEM VOOR VETERANEN LEAVE NO ONE BEHIND EEN HEILZAME MISSIE De veteraan, het dienstslachtoffer en zijn of haar naaste(n) staan centraal in het Landelijk

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Volop in beweging. Ypsilon ledenavond 9 januari But it s good to see your smiling face and to hear your voice again

Volop in beweging. Ypsilon ledenavond 9 januari But it s good to see your smiling face and to hear your voice again Volop in beweging Ypsilon ledenavond 9 januari 2017 But it s good to see your smiling face and to hear your voice again Samen werken aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland Programma

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015. ActiVite

Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015. ActiVite Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015 ActiVite Agenda Welkom Programma: Missie en visie van ActiVite Beleid van overheid zet door Strategische thema s Stand van zaken ActiVite per

Nadere informatie

Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN. Onderdeel van Arkin

Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN. Onderdeel van Arkin Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN Onderdeel van Arkin Ieder mens is waardevol. Mentrum behandelt mensen met langerdurende ernstige problemen op het gebied van psychiatrie en/of verslaving.

Nadere informatie

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012.

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. Savant-Zorg Regionale gecertificeerde organisatie voor verpleging en verzorging. Wij bieden verpleging en

Nadere informatie

Bijlage 2 Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo. Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo

Bijlage 2 Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo. Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo Bijlage 2 Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo Versie: 1.0 Datum: 21 november 2017 Product begeleiding Het Product begeleiding kan bestaan uit de

Nadere informatie