Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2011"

Transcriptie

1 Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2011

2 Inhoudsopgave 1. Profiel Structuur van Alifa Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Kerngegevens Werkgebied Belanghebbenden Presentaties aan stakeholders Bestuur en Toezicht Governance code Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (WMD) Raad van Bestuur Raad van Toezicht Medezeggenschap medewerkers Strategische Ontwikkelingen Strategische meerjarenbeleidsplan Continuïteitsparagraaf Voortgang Strategisch Meerjarenbedrijfsplan Ontwikkelprogramma Alifa Alifa Kinderdomein Inkooptraject Organisatie ontwikkelingen Huisvesting Ontwikkelingen accommodatiebeleid Ontwikkelingen huisvesting peuterspeelzalen Kwaliteit Kwaliteitsproject HKZ Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) Arbo BHV/EHBO Plan van Aanpak Veiligheid en Gezondheid Klachtafhandeling FOBO Tevredenheidsonderzoeken Personeelsbeleid Personeelsformatie Sociaal plan Stagiaires en vrijwilligers Deskundigheidsbevordering Verzuimbeleid Vrijwilligersbeleid Vertrouwenspersonen Competentiemanagement Ontwikkelingen in de Bedrijfsvoering Sponsor- en fondsenwerving PR en Communicatie Doelen voor Bereikte targets in Doel 2 Interne communicatie Andere belangrijke gebeurtenissen in 2011 met betrekking tot communicatie Personeelsvereniging Inhoudelijke resultaten Bestuurlijk jaarverslag Alifa

3 6.1. Beleidsgestuurde financiering en projecten Samenvatting per beleidsveld Projecten Taalverbeterplan De richting van innovatie & acquisitie Resultaten bedrijfsvoering Bijlage A. Overzicht convenanten Bijlage B. Organogram Alifa Bijlage C. Overzicht projecten Bijlage D. Personeelsformatiegegevens Bijlage E. Overzicht deskundigheidsbevordering Bijlage F. Jaarverslag vertrouwenspersonen Bestuurlijk jaarverslag Alifa

4 Inleiding Voor u ligt het bestuurlijk jaarverslag 2011 van Alifa. Een jaar waarin we verder gebouwd hebben aan resultaatsturing, kwaliteit en professionaliteit. Eén van de belangrijke resultaten is dat we in 2011 de omslag gemaakt hebben van Beleidsgestuurde Financiering (2011) naar Resultaat Gestuurde Afspraken (voor 2012). Deze afspraken zijn tot stand gekomen vanuit de professionals, op basis van gebiedsanalyses. Daarmee is de vraag in een gebied leidend geworden voor het inkoopproces. Verder hebben we in 2011 onze strategische heroriëntatie afgerond, resulterend in een meerjarenbeleidsplan begin Met dit plan spelen we in op de transities die gaande zijn in de jeugdzorg, de AWBZ en de arbeidsre-integratie. Binnen Alifa Kinderdomein hebben we ervaring opgedaan met het Integrale Kindcentrum op De Wielerbaan. We combineren daar kinderopvang, peuterarrangement en buitenschoolse opvang. Een belangrijke stap voor de toekomst van het peuterspeelzaalwerk. Verder behaalden we goede resultaten met Het project Taalverbeterplan, waar we opbrengstgericht werken voor de meest kwetsbare peuters zodat zij goed voorbereid naar de basisschool gaan. In november vierden we ons vijfjarig jubileum met een groots Bedankfeest voor alle medewerkers en vrijwilligers. Zij hebben zich opnieuw dag in dag uit ingezet voor het realiseren van burgerkracht. In de termen van onze nieuwe missie: wij gaan voor een krachtige samenleving. Het financieel resultaat is positief, echter door een aantal tegenvallers niet conform het begroot resultaat. Daarmee blijft de financiële positie van Alifa kwetsbaar. Daarom besteden we expliciet aandacht aan continuïteit in paragraaf 4.2. Graag bedank ik ook vanaf deze plek iedereen voor zijn of haar inzet in het afgelopen jaar! April 2012 Beatrijs van Riessen Directeur/bestuurder Bestuurlijk jaarverslag Alifa

5 1. Profiel 1.1. Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende persoon Stichting Alifa Adres Pathmossingel 200 Postcode 7513 CM Plaats Enschede Telefoonnummer Identificatienummer kamer van koophandel adres Internetpagina Structuur van Alifa Juridische structuur Alifa is een stichting, gevestigd in Enschede, opgericht op 21 juni Het wettelijk bestuur wordt ingevuld door de directie, ook Raad van Bestuur genoemd. Binnen Alifa is de term directeur/bestuurder gangbaar. Organisatiestructuur De organisatiestructuur van Alifa is weergegeven in een organogram. Dit treft u aan in bijlage B. Besturingsmodel Alifa hanteert integraal management als besturingsfilosofie. De organisatie- en structuurontwikkeling zijn gebaseerd op het concept van integraal management. Uitgangspunt is dat verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie worden gelegd. Medezeggenschapsstructuur De medewerkers worden vertegenwoordigd door de Ondernemingsraad, conform de wet op de ondernemingsraden. In dit jaarverslag staat een overzicht van de bij de raad ingediende instemmings- en adviesaanvragen. De medezeggenschap van vrijwilligers is in voorbereiding. Overwogen wordt om te starten met een vrijwilligersraad Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Missie (aangepaste versie begin 2012) Wij gaan voor een krachtige samenleving Alifa biedt maatschappelijke ondersteuning. Wij activeren, stimuleren en ondersteunen mensen om op eigen kracht mee te doen aan de samenleving. We leggen daarbij de focus op optimale kansen voor kinderen en jongeren. Visie Preventief, verankerd in de wijk, het onderwijs, de (sport-)vereniging. Professionals en vrijwilligers zijn gelijkwaardig, ieder in hun eigen rol en ieder met hun eigen verantwoordelijkheid. Kernactiviteiten Kerntaak van Alifa is het ontwikkelen, het adviseren over en uitvoeren van activerende en educatieve arrangementen. Dit doet Alifa in en vanuit peuterspeelzalen, opvoedingsondersteuning, kinderwerk, jongerenwerk, opbouwwerk, ouderenwerk en migrantenwerk. Alifa bundelt de kennis, ervaring en betrokkenheid van bijna 300 enthousiaste medewerkers en bijna 1000 vrijwilligers en stagiaires. Bestuurlijk jaarverslag Alifa

6 Kerngegevens 2011 Productie Uren BGF Uren Projecten Bezetting psz Personeel 1 Aantal personen in loondienst per einde verslagjaar Aantal fte per einde verslagjaar Aantal detacheringen aan Alifa (vanuit DCW) Aantal detacheringen vanuit Alifa Instroom 2011 Uitstroom 20 Aantal/bedrag uren uren 95% fte 5 medewerkers, 3,07 fte 3 medewerkers, 2.35 fte 28 medewerkers (13,16 fte) 33 medewerkers (17.16 fte) Stagiaires en vrijwilligers 2 Aantal stagiaires Aantal vrijwilligers Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (euro s) in verslagjaar Werkgebied De gemeente Enschede is het werkgebied van Alifa Belanghebbenden Het overzicht bevat partijen met wie Alifa op organisatieniveau een specifieke relatie is aangegaan, al dan niet in de vorm van een (samenwerkings)overeenkomst. Belanghebbende Relatie tot Alifa Samenwerkings- en ketenpartners Volks Universiteit Enschede (VUE) Projecten Taal in Actie, Routeplan, Meer doen in je buurt, uitvoering cursussen & trainingen 1 Voor een uitgebreid overzicht zie bijlage D. 2 Voor een uitgebreid overzicht zie bijlage D. Bestuurlijk jaarverslag Alifa

7 SIVE Ouderenzorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg, GGZ, Cure, revalidatie, mantelzorg Ouderenzorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg, MEE, regionale welzijnsorganisaties, maatschappelijke opvang Regionale welzijnsorganisaties Vluchtelingenwerk Overijssel De Posten SES stichting Enschedese speeltuinen Jarabee Mediant Het Bouwhuis Kidsstop De Kijkdoos Tactus SKE Klanten/deelnemers Wijkraden Enschede Overheid Gemeente Enschede Provincie Overijssel Ministerie SZW Ministerie VWS Overheid algemeen Inspectie GGD Onderwijsinspectie Projecten taal in Actie Samenwerking in netwerk ketenzorg Care (keten dementie, keten CVA en keten PTZ), zie overzicht convenanten in bijlage A. Convenant Wonen, welzijn & zorg Samenwerking in WMO werkplaats Twente Project REIS Samenwerking maatschappelijke begeleiding Samenwerking project Zuid gaat ervoor Samenwerkingsovereenkomst gebruik speeltuinen Samenwerking project Toekomst jonge moeders Samenwerking in Alzheimer café Gezamenlijke realisatie van de ponyboerderij Pilot Kinderspeelhuis Velve Lindenhof Pilot kinderspeelhuis Roombeek Samenwerking jongerenwerk Samenwerking in de brede scholen Ondersteuning, aanvraag en verantwoording projecten (1) subsidierelatie beleidsgestuurde financiering, (2) subsidierelatie separate projecten op het gebied van welzijn, zorg, integratie, jeugd & onderwijs, werk & inkomen, (3) opdrachten stadsdeelmanagement, (4) convenantpartner diverse stedelijke projecten (zie overleg convenanten bijlage a.), (5) vergunningen en handhaving (accommodatiebeheer), (6) subsidierelatie I&D medewerkers en reintegratietrajecten. Opdrachtgever/subsidieverstrekker diverse projecten Subsidieverstrekker project pilots harmonisatie peuterspeelzaalwerk Opdrachtgever diverse landelijke projecten waar Alifa in participeert: WMO werkplaats, REIS Vergunningen, uitvaardiging wetten en regels, van invloed op het personeelsbeleid van Alifa Toezicht peuterspeelzaalwerk en gesprekspartner bijzondere kwesties Bestandsopname VVE (peuterspeelzaalwerk, doorgaande lijn naar onderwijs) Bestuurlijk jaarverslag Alifa

8 UWV Politie Koepelorganisaties MO Groep Vakbonden (zorg)verzekeraars, banken Menzis Verzekeraars/banken ING Diversen Provinciale klachtencommissie Welzijn Woningbouwcorporaties Stichting 13 mei Fondsen: Oranjefonds, Jantje Beton, e.a. (zie overzicht projecten in bijlage C.) Onderwijs Basisscholen Enschede (Consent, KOE, VCO) Speciaal onderwijs Saxion Scholingsboulevard Enschede Uitvoeringsinstelling sociale verzekeringen, beoordeelt ontslagaanvragen, beoordeelt in- en uitstroom WIA Samenwerking jongerenwerk, convenant zorg & veiligheid Branche organisatie Overleg via MO Groep over o.a. CAO en rechtstreeks met Alifa over Sociaal Plan Convenant wonen, welzijn & zorg Ketens CVA, Dementie en Palliatief Terminale Zorg Collectieve contracten ten behoeve van personeel Financiële dienstverlening Uitspraken aan directeur/bestuurder betreffende klachten medewerkers Dienstverlening vertrouwenspersonen Convenant wonen, welzijn & zorg, convenant zorg& veiligheid, opdrachten in het kader van wijkgericht werken (processen herstructurering, activering), sponsoring. Overeenkomst m.b.t. jongerenwerk Chill Out Financiële ondersteuning diverse projecten (1) Samenwerkingsrelatie ten aanzien van het aanbod van peuterspeelzaalwerk, brede scholen, opvoedingsondersteuning, kinderwerk, jongerenwerk. (2) (gedeeltelijk) Huisvesting peuterspeelzaalwerk (3) Overleg Spreidingsbeleid Enschede Inhoudelijke samenwerking jongerenwerk Alifa met t Schip, gezamenlijke huisvesting in de Mast. Organisatie brede training oplossingsgericht samenwerken, Procesbegeleiding de Mast, penvoerder WMO Werkplaats, bron voor instroom nieuwe medewerkers, toeleiding stagiaires (BOL), uitvoering methodiekbeschrijvingen. Bron voor instroom nieuwe medewerkers, toeleiding stagiaires (BOL), opdracht jongerenwerk in de Scholingsboulevard Bestuurlijk jaarverslag Alifa

9 Presentaties aan stakeholders Naast deelname aan diverse stuurgroepen, werkgroepen, projectgroepen, netwerkovereenkomsten, waarin Alifa haar externe partners en stakeholders ontmoet, heeft in 2011 ook een aantal presentaties van Alifa plaatsgevonden. Deze staan weergegeven onder paragraaf bereikte targets in Bestuur en Toezicht 2.1. Governance code Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (WMD) In 2008 is de governance code W&MD vastgesteld door de leden van de MOgroep. De code bevat de basiseisen voor good governance, dat wil zeggen: goed besturen van een W&MD-onderneming, goed toezicht houden op het besturen en een adequate verantwoording afleggen over het besturen en toezicht houden. In het najaar van 2009 is Alifa gestart met de toepassing van de governance code. In januari 2010 is dit traject afgerond. Voorliggend jaarverslag voldoet aan de eisen uit de code W&MD Raad van Bestuur Samenstelling Raad van Bestuur Naam Bestuursfunctie Per Geb.datum Relevante nevenfuncties Mw. B. (Beatrijs) van Riessen Voorzitter Lid stuurgroep FCB, en lid Werkgroep Arbeidszaken Welzijn, namens MO-werkgevers welzijn (tot ) Bestuurslid stichting Beursvloer Binnen Alifa wordt voor de voorzitter raad van bestuur de term directeur/bestuurder gehanteerd. De functie van directeur/bestuurder is een fulltime functie en wordt gehonoreerd conform de adviesregeling CAO W&MD Raad van Toezicht Samenstelling Raad van Toezicht 31 december 2011 Naam Aandachtsgebied Toegetreden Geb.datum Hoofdfunctie Relevante nevenfuncties Dhr. C. (Cees) Anker Voorzitter DGA Anker Advies en Management BV (interimmanagement en consultancy) Commissaris Voith Railservices BV Commissaris Holland Golf Resorts BV Lid College van Arbiters KNVB Mw. H.G.M (Riny) Vice-voorzitter/ Directeur gemeente Hengelo Coenders HRM Dhr. B.M.J. (Ben) Eshuis Lid/bedrijfsvoering Wethouder gemeente Hof van Twente Penningmeester CDA Overijssel Penningmeester stichting HET (Hengeveldse Evenementen Tent) Bestuurslid CDA/CDU Euregioverband Dhr. R.S. (René) Mosman Lid/huisvesting, vastgoed Makelaar Onroerend Goed Toezicht Bestuurlijk jaarverslag Alifa

10 De raad van toezicht heeft in 2011 toezicht uitgeoefend op en goedkeuring verleend aan: Begroting 2011 Bestuurlijk jaarverslag 2010 Financieel jaarverslag 2010 Verantwoording over KPI s 2011 en dashboard 2011 Advies strategische koers en samenwerkingspartners Kinderdomein: o Kredietaanvraag van 2 ton ten behoeve van Kinderdomein goedgekeurd o Akte van overdracht aandelen aan Alifa Kinderdomein BSO BV goedgekeurd Governance inrichting en juridische structuur: o polis bestuurdersaansprakelijkheid goedgekeurd o Herbenoeming Raad van Toezicht o Notitie profielenmix lid Raad van Toezicht goedgekeurd o Jaarlijkse zelfevaluatie Raad van Toezicht Werkgeverschap De jaarlijkse beoordeling van het functioneren van de bestuurder heeft plaatsgevonden. Klankbord Periodiek fungeert de (voorzitter van de) Raad van Toezicht als klankbord voor de bestuurder. Onderwerpen van gesprek zijn onder andere: strategievorming, financiën, reorganisatie, organisatieen beleidsontwikkeling, professionalisering. De Raad van Toezicht heeft vanuit haar klankbordfunctie in 2011 de volgende onderwerpen met de bestuurder besproken: Speerpunten 2011 Dashboard 2011 Inkooptraject 2012 Kaderstelling wijkwelzijn Bezuinigingen 2012 en sociaal plan Subsidierelatie gemeente Enschede Voortgang Kindcentra Notitie migratie peuterspeelzalen Subsidieverordening peuterspeelzalen Inspectie peuterspeelzalen HKZ, klanttevredenheidsonderzoeken en medewerkerstevredenheidsonderzoeken Strategie en strategische samenwerkingspartners Ontwikkelstructuur organisatie Concept Meerjarenbedrijfsplan Overig De Raad van Toezicht heeft in 2011 maandelijks vergaderd, in totaal hebben er acht vergaderingen plaatsgevonden. Contact met de organisatie: OR Op 15 december 2011 heeft de RvT een bijeenkomst gehad met de Ondernemingsraad in bijzijn van de bestuurder. Onderwerp was de toekomstige rol van Alifa en de algemene gang van zaken. Bestuurlijk overleg met de gemeente In 2011 heeft de bestuurder éénmaal in bijzijn van de voorzitter raad van toezicht bestuurlijk overleg gevoerd met de wethouder. Overleg met de externe accountant De raad van toezicht heeft conform de governance code eenmaal separaat overleg gevoerd met de externe accountant. Daarnaast is de accountant jaarlijks aanwezig in de RvT vergadering tijdens de goedkeuring van de jaarrekening. Vergoeding leden RvT De leden van de RvT ontvangen elk een vaste vergoeding van per jaar. Bestuurlijk jaarverslag Alifa

11 3. Medezeggenschap medewerkers Samenstelling Ondernemingsraad 31 december 2011 mevrouw Dimie Blanken, secretaris mevrouw Mieke ten Damme mevrouw Ilse van Heerwaarden, voorzitter de heer Jos Pinna de heer Michiel Spierings mevrouw Serap Yilmaz Overleg met bestuurder De volgende bespreekpunten zijn door de directeur/bestuurder in 2011 ter advisering aan de OR voorgelegd en afgerond: Bevoegdheden van coördinatoren uit te breiden Ongevraagd advies OR inzake communicatieplan Profielenmix en profielschets RvT Herplaatsingsprotocol, aangepaste versie Overname BV Buitenschoolse opvang en BV Kinderopvang Ontwikkeling Kinderdomein Regeling verplicht verlof Bezuinigingen 2012 Attentiebeleid De Ondernemingsraad heeft over bovenstaande onderwerpen positief advies uitgebracht. De Ondernemingsraad heeft een positief advies aan de bezuinigingen 2012 gegeven onder voorwaarde van een sociaal plan. De volgende bespreekpunten zijn door de directeur/bestuurder ter instemming aan de OR voorgelegd en afgerond: Regeling werving & selectie, aangepaste versie Arbobeleidsplan Keuze Arbodienst De Ondernemingsraad heeft ingestemd met bovenstaande voorstellen. De volgende bespreekpunten zijn in de Ondernemingsraad behandeld: a. Strategische zaken: Strategische heroriëntatie en koers (kadernota wijkwelzijn en bezuinigingen 2012) Ontwikkelstructuur, vastgesteld is dat hiervoor geen officiële adviesprocedure wordt gevolgd. De OR heeft een ongevraagd advies gegeven op 18 september Subsidierelatie gemeente Enschede Meerjarenbedrijfsplan Strategische samenwerkingspartners Speerpunten en dashboard 2010 en 2011 Bestuurlijk jaarverslag 2010 b. Inhoud, product/marktontwikkeling, acquisitie: Migratie peuterspeelzalen naar kinderopvang in de voorbereiding op de kindcentra Inkoop 2012 b. P&O zaken/hrm: Arbodienst Rapportage medewerkerstevredenheidsmeting en procedure verbetermaatregelen Implementatie teamtaakuren Gesprek met vertrouwenspersoon Preventiemedewerker Competentiemanagement Evaluatiecriteria Du Gardijn, waar de OR haar akkoord aan heeft gegeven Voortgang Kinderdomein (exploitatie en medezeggenschap) Vrijwilligersbeleid Bestuurlijk jaarverslag Alifa

12 Punten van aandacht OR ten aanzien van functie teamleider Aanstellen teamleider P&O Sociaal plan en voorstel sociaal statuut c. Financiële zaken: Begroting 2012 Jaarrekening 2010 Financiële kwartaal- en halfjaarcijfers Wijzigingen ten opzichte van personeelsformatie d.d. 1 juli 2011 d. OR zaken: OR verkiezingen Functieverdeling Ondernemingsraad Urenbesteding leden Ondernemingsraad Voorstel invulling vacature Ondernemingsraad Jaarplan Ondernemingsraad De Ondernemingsraad heeft in 2011 negen maal overlegd met de directeur/bestuurder in een formele overlegvergadering. Overig overleg Bijeenkomst OR, bestuurder, managementteam d.d Bijeenkomst OR, bestuurder, RvT d.d. 15 december 2011 Tijdens deze bijeenkomst is de toekomstige rol van Alifa en de algemene gang van zaken besproken. 4. Strategische Ontwikkelingen 4.1. Strategische meerjarenbeleidsplan Eind 2010/begin 2011 heeft het MT een strategische heroriëntatie uitgevoerd. In het bestuurlijk jaarverslag 2010 trof u daar een samenvatting van aan. Welzijn Nieuwe Stijl Gezien de landelijke en gemeentelijke ontwikkelingen heeft Alifa in 2011 heldere keuzes gemaakt: De eigen kracht en het zelf oplossend vermogen van burgers staat centraal; Voor Alifa zijn alleen kwetsbare burgers doelgroep; De aanpak wordt gebaseerd op een professionele wijkanalyse; De professionals van Alifa werken vanuit bestaande voorzieningen in de wijken (sport, zorg, onderwijs) en komen achter de voordeur als het nodig is; Op basis van individuele vragen worden collectieve arrangementen georganiseerd, waarbij het resultaat op het individu herleidbaar is. Op 26 september 2011 is de Kadernota (Wijk)welzijn vastgesteld in de raad. In deze nota geeft de gemeente aan Alifa opdracht zich te concentreren op de kwetsbare inwoners van Enschede en de landelijke kaders voor Welzijn Nieuwe Stijl vertaald voor Enschede. Wet OKE: Kindcentra 0-13 jaar Alifa anticipeert op de wet OKE door, samen met de partners in onderwijs en kinderopvang in Enschede, op bestuurlijk niveau afspraken te maken over het vormen van kindcentra 0-13 jaar ( Alifa Kinderdomein ). Daartoe heeft Alifa een aparte rechtspersoon opgericht. Alifa biedt een grote toegevoegde waarde om kindcentra te ontwikkelen gezien haar opgebouwde expertise in het peuterspeelzaalwerk. De meerwaarde wordt met name zichtbaar in wijken met meer ondersteuningebehoefte, waar Alifa de verschillende producten (peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en buitenschoolse opvang) integraal aan kan bieden in samenhang met opvoedingsondersteuning, activering en bevordering van (arbeids-) participatie. Alifa opteert voor het opbouwen van een goede Bestuurlijk jaarverslag Alifa

13 mix, ziodat de marges die gemaakt worden in tweeverdienerswijken ten goede komen aan de meer kwetsbare wijken. Ten aanzien van de strategie met Alifa Kinderdomein is een apart bedrijfsplan opgesteld dat voortborduurt op de Houtskoolschets van de partijen en de gemeente d.d. 1 februari In 2011 zijn deze keuzes verder uitgewerkt in een Meerjarenbeleidsplan Daarin zijn bovenstaande keuzes vertaald in een bijgestelde missie en visie (zie paragraaf ), strategische doelstellingen en uitgangspunten en werkwijze. In het plan wordt nadrukkelijk ingegaan op de gewenste verhoudingen tussen medewerkers en vrijwilligers, het ontwikkelen van integraliteit (werken in integrale teams op gebiedsniveau), en de relatie tussen stichting Alifa en Kinderdomein BV. Dit plan is goedgekeurd door de Raad van Toezicht in januari Vanwege de onzekerheden ten aanzien van de Kindcentra is het nog niet mogelijk een financieel perspectief aan dit plan te koppelen, dit wordt medio 2012 toegevoegd. Ten aanzien van de besprekingen met betrekking tot de Kindcentra heeft Alifa een bijzondere positie. De vroming van Kindcentra heeft grote consequenties voor Alifa omdat alle peuterspeelzalen gemigreerd moeten worden naar Kinderdomein BV (vanaf 1 januari 2013 ontvangen alleen kinderopvangorganisaties nog subsidie voor peuterarrangementen) en tegelijkertijd in het proces van vorming van Kindcentra niet bekend is welke partnerkeuze de scholen zullen maken (dit is een proces van plm 4 jaar, waar de gemeente geen formele positie in kiest). Daarom volgt Alifa twee sporen: 1. In de Klankbordgroep Kindcentra samen met de partners kinderopvang en de scholen participeren ten aanzien van de gewenste stip op de horizon : integrale kindcentra met bij voorkeur één aanbieder 2. In besprekingen met de gemeente bestuurlijke borging verkrijgen op de gevolgen die dit heeft voor de stichting. Eind 2011/begin 2012 hebben hierover intensieve besprekingen plaatsgevonden met de gemeente. Op het tijdstip van schrijven van dit bestuurlijk jaarverslag zijn de uitkomsten daarvan nog niet bekend, daarom wordt in dit bestuurlijk jaarverslag een aparte paragraaf (4.2.) gewijd aan de continuïteit van de stichting Continuïteitsparagraaf De continuïteit van de Stichting staat onder druk door de ontwikkelingen op het gebied van de vorming van Kindcentra maar ook door het verliezen van de status preferente aanbieder in januari Alifa heeft een relatief gering eigen vermogen en is daardoor onvoldoende in staat om eventuele toekomstige frictiekosten te kunnen opvangen. De ontwikkeling van Kinderdomein B.V. Alifa heeft in 2009, bij de steunmaatregelen, de expliciete opdracht van de gemeente gekregen: Alifa te verplichten de extra (commerciële) taken rondom het peuterspeelzaalwerk en VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) nog in 2009 onder te brengen in een separate juridische entiteit om de bedrijfsvoering transparant te houden, de positie van het peuterspeelzaalwerk in verband met de verwachte harmonisatie in de stad te kunnen waarborgen. De onderliggende motivatie van het college voor deze keuze is dat een separate entiteit noodzakelijk is om slagvaardig in de markt te kunnen opereren en voldoende focus te houden op de educatieve doelstellingen zoals die in de kernpuntennota Harmonisatie / Op weg naar een samenhangend aanbod voorschoolse opvang en educatie vastgelegd zijn. De oprichting van Kinderdomein B.V. in 2010 dient in dit licht gezien te worden. Binnen Kinderdomein wordt momenteel één Kindcentrum en een locatie voor Buitenschoolse Opvang geëxploiteerd. Op basis van de verwachtingen ten aanzien van de harmonisatie en op basis van de opdracht van de gemeente is een Bedrijfsplan opgesteld. Dit kan echter niet conform planning worden uitgevoerd vanwege de ontwikkelingen ten aanzien van de zogenaamde Houtskoolschets. Hierin is bepaald dat nieuwe ontwikkelingen on hold moeten worden gezet in afwachting van de partnerkeuze door het onderwijs. De scholen hebben een prioritering aangebracht waarmee de Bestuurlijk jaarverslag Alifa

14 vorming van Kindcentra over enkele jaren verspreid wordt en aan het onderwijs de opdracht is gegeven te komen tot een partnerkeus op locatie. In het Bedrijfsplan van Kinderdomein is ervan uit gegaan dat in elke peuterspeelzaal gestart kon worden met nieuwe (dag) arrangementen onder de wet kinderopvang. Echter, in 2011 is door partijen die gezamenlijk de Kindcentra ontwikkelen bepaald dat alle ontwikkelingen on hold gezet moeten worden om valse concurrentie te voorkomen. Hierdoor kan Kinderdomein niet de eerder verwachte omzet op de peuterspeelzalen realiseren en wordt het risico voor Alifa (die borgstaat voor de starterslening) groter. Bovendien, wanneer geen doorontwikkeling plaats kan vinden, ontstaat het risico dat Alifa toch moet saneren in het peuterspeelzaalwerk en dus de positie van het peuterspeelzaalwerk niet kan waarborgen conform opdracht van de gemeente. Risico s harmonisatie en houtskoolschets Integrale Kindcentra Alifa heeft de afgelopen anderhalf jaar deel uit gemaakt van de Klankbordgroep IKC. Samen met alle partners is in deze klankbordgroep gesproken over de ontwikkeling van kindcentra en het meest gewenste ontwikkel pad, namelijk partnerkeuze door scholen en een aanbieder per kindcentrum. Deelname aan de klankbordgroep is altijd gedaan onder voorbehoud dat er separate afspraken gemaakt zouden worden met de gemeente Enschede. Dit ter borging van de risico s en kosten voor Alifa van dit proces. Sinds november 2011 is er intensief overleg gevoerd over deze afspraken. In de brief van de gemeente Enschede d.d. 5 oktober 2011 inzake aankondiging bezuiniging wordt het volgende voor wat betreft de ontwikkeling van de kindcentra aan Alifa meegedeeld: Samen met de overige partners doorloopt uw organisatie een ontwikkelproces waarin voorwaarden geschapen worden om in Enschede tot kindcentra 0-13 jaar te komen. Het is duidelijk dat voor Alifa, maar ook voor de overige partners hier zowel negatieve als positieve gevolgen uit kunnen voortvloeien. Wat de aard en de omvang van de gevolgen is, kan, gezien de fase waarin het ontwikkelproces zich bevindt, nu nog niet bepaald worden. Wij zijn evenals u van mening dat organisaties tijd en gelegenheid moeten krijgen om op een verantwoorde wijze om te gaan met mogelijke gevolgen. Zodra de aard en de omvang van de gevolgen duidelijk zijn, zijn wij gaarne bereid met u mee te denken over mogelijke oplossingen. Per 1 januari 2013 verstrekt de gemeente de subsidies voor peuterarrangementen alleen aan houders van Kinderopvang. Om deze reden moet Alifa alle peuterspeelzaalleidsters overhevelen naar de CAO Kinderopvang. Over dit proces en de daarmee samenhangende kosten wordt vanaf begin 2011 met de gemeente uitvoerig gesproken. De bij de gemeente ingediende migratiekosten bedragen ruim 300k. Ultimo april 2012 is hierover nog geen beschikking ontvangen ter compensatie van deze migratiekosten. Realisatie van deze migratie komt hierdoor onder een onwenselijke druk te staan met als mogelijk gevolg dat de stichting in 2013 niet in aanmerking komt voor subsidies peuterarrangementen. Naast deze migratiekosten zal de stichting ook te maken krijgen met desintegratiekosten. De omvang van deze kosten is vooraf niet te bepalen maar kan zodanig oplopen dat de continuïteit van de stichting ernstig in gevaar komt. Bij de totstandkoming van dit bestuurlijk jaarverslag zijn er alleen ambtelijke uitspraken over bovenstaande risico s. Deze risico s zijn, ondanks intensief overleg en herhaaldelijk onder de aandacht brengen van de risico s, nog niet bestuurlijk gedekt door beschikkingen die zijn vastgesteld door het college van B&W. De ambtelijke uitspraken gaan uit van de volgende uitgangspunten: Alifa migreert alle peuterspeelzalen naar Kinderdomein BV in opdracht van de gemeente. 1. Bij het verstrekken van subsidie aan derden vanaf geldt de doelmatigheidstoets conform de concept subsidievoorwaarden. NB dit houdt in dat er geen subsidie aan derden verstrekt wordt wanneer er in de nabijheid bestaand aanbod is met voldoende capaciteit ten opzichte van de vraag (geen wachtlijst). 2. Alifa wordt niet verplicht gesteld peuterspeelzalen aan derden over te dragen. Wel wordt verwacht dat wij daartoe bereid zijn. Bij overdragen aan derden geldt voor alle betrokkenen het mens-volgt-werk principe. 3. Overdracht geschiedt op basis van overeenstemming over de overdrachtskosten, waarbij alle lusten & lasten worden overgenomen. 4. Bij overdracht van Taalverbeterplanzalen is de gemeente als opdrachtgever partij. 5. Het proces partnerkeuze wordt pas vervolgd nadat er overeenstemming is tussen gemeente Bestuurlijk jaarverslag Alifa

15 en Alifa en nadat de eerste drie pilots geëvalueerd zijn in de Klankbordgroep. 6. Migratiekosten: op een deel is al akkoord gegeven, het andere deel wordt nader uitgewerkt in een taskforce. Uitgangspunt is hier redelijkheid & billijkheid. 7. De beweging mag niet ten koste gaan van de continuïteit van de stichting; de gemeente zal desintegratieschade Alifa dekken, opnieuw op basis van redelijkheid en billijkheid. Ook dit nader uit te werken in de taskforce. Onderstaand een chronologisch overzicht van het overleg dat is gevoerd tussen Alifa en de gemeente m.b.t. dit proces: Datum Onderwerp Toelichting Status Nov 2011 jan/febr 2012 Notitie migratiekosten Overleg over het migratieproces en bijbehorende kosten. Mondelinge ambtelijke toezegging. Nog geen beschikking ontvangen. Dec 2011 Subsidievoorwaarden Kindcentra Rekenmodellen aangeleverd. Aantal keren ambtelijk overleg gevoerd over inhoudelijke eisen en transitie. Definitieve verordening wordt in mei verwacht. Jan 2012 Bezwaar ingediend subsidie Peuterspeelzaalwerk en VVE De tarieven 2012 wijken nog sterk (negatief) af van de rekenmodellen die in december zijn aangeleverd en ook ten grondslag liggen aan de tarieven Kindcentra. In week 20 worden de definitieve tarieven 2012 verwacht. Jan 2012 Alifa voortgang lange termijn Toekomstperspectief besproken met ambtelijke directie; proces IKC en gevolgen opheffen status preferente aanbieder. Geen Jan/febr/mrt 2012 Financiele dossiers Aantal openstaande disputen ambtelijk besproken. Huisvesting PSZ, tarief PSZ 2011, facturen Exploitatie Maatschappleijk Vastgoed BV. Eind april beschikkingen ontvangen. Mrt 2012 Position paper Ambtelijk overleg over strategische keuzes Alifa mbt mogelijke consequenties ontwikkeling IKC. Discussiedocument voor vervolggesprekken met de gemeente. Mrt 2012 Vervolggesprekken position paper Ambtelijk overleg gevoerd waaruit 7 vragen zijn opgesteld Vragen zijn schriftelijk beantwoord door ambtenaren. April 2012 Uitgangspunten bepaald voor levensvatbaar Kinderdomein. Zie de 7 uitgangspunten boven deze tabel. Uitgangspunten zijn nog niet schriftelijk bevestigd door de gemeente (college B&W). Apr 2012 Bestuurlijk overleg Rvt/Directie Alifa met Wethouders Ontwikkelingen peuterspeelzaalwerk, risico s Alifa en gemeente. Welzijn lange termijn. Continuiteit Alifa voor 2012/2013 moet gewaarborgd zijn. Apr 2012 Opzetten van een taskforce Opdracht van de taskforce is de 7 uitgangspunten in detail uit te werken. Start in mei 2012 Bestuurlijk jaarverslag Alifa

16 4.3. Voortgang Strategisch Meerjarenbedrijfsplan In maart 2009 is het Businessplan Scherp & Zinnig vastgesteld. Het Businessplan heeft gefungeerd als onderlegger voor de besluitvorming in de gemeenteraad d.d. juni 2009 met betrekking tot steunmaatregelen voor Alifa. In de steunmaatregelen is ook opgenomen de verplichting van Alifa om een aparte entiteit op te richten voor de ontwikkeling van kinderopvangactiviteiten. In 2010 is dan ook Alifa Kinderdomein opgericht. Het meerjarenbedrijfsplan wordt jaarlijks geactualiseerd (Update meerjarenbedrijfsplan maart 2010). De doelstellingen en maatregelen worden vertaald in jaarlijkse speerpunten met prestatie-indicatoren. De voortgang wordt gemonitored met een dashboard op kwartaal-, halfjaar- en jaarlijkse basis. Dit dashboard dient tevens om verantwoording af te leggen over de prestaties, conform de Governance Code. Het wordt ieder kwartaal vastgesteld in het MT en besproken met de RvT en de Ondernemingsraad. Het jaar 2011 was het laatste jaar dat onder het Businessplan viel Ontwikkelprogramma Alifa Een belangrijk onderdeel van het Businessplan is het Ontwikkelprogramma. Het doel van het programma is professionalisering van de organisatie en haar medewerkers. Het programma heeft een geplande looptijd van drie jaar. Het programma bevat drie onderdelen: 1. Professionalisering organisatie & medewerkers In het Ontwikkelprogramma is in 2009/2010 een cyclus doorlopen waarin alle medewerkers input leverden en mee konden bouwen aan de verdere organisatieontwikkeling. De cyclus startte met een organisatiebrede, digitale vragenlijst en eindigde met het vaststellen en in de lijn implementeren van resultaten uit ontwikkelteams. In 2011 zijn de uitkomsten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek, dat eind 2010 is gehouden, opgenomen in deze cyclus. Medio 2011 zijn de uitkomsten van het MTO organisatiebreed in alle teams besproken, in bijzijn van en gefaciliteerd door P&O. Vervolgens is vanuit de zogenaamde Ontwikkelmotor, waarin ook uitvoerend medewerkers deelnamen, een aantal verbeterpunten geformuleerd. Het MT heeft alle aanbevelingen overgenomen en deze worden via de lijn gerealiseerd. Omdat daarmee de cyclus is verbonden aan de lijnstructuur, heeft de Ontwikkelmotor einde 2011 besloten voorlopig haar activiteiten on hold te zetten. In het kader van inhoudelijke Professionalisering lopen er twee belangrijke meerjarige programma s bij Alifa: a. Welzijn nieuwe stijl, ondersteund door Lysias: Het ondersteuningstraject Lysias is in 2011 van start gegaan met de eerste fase. In deze fase is het inkoopproces met de gemeente als bottom-up proces vormgegeven. Alle medewerkers in het welzijnsdeel hebben deelgenomen in integrale teams op gebiedsniveau. Medewerkers leerden om op basis van gebiedsanalyses doelstellingen, concrete resultaten en daarbij behorende inspanningen te beschrijven, op een integrale manier. Dus niet meer zoals vroeger in hokjes van jongerenwerk, kinderwerk, opbouwwerk etc. teamleiders leerden dit proces sturing te geven. b. Opbrengstgericht werken, ondersteund door Expertis: De leidsters in de Taalverbeterplanzalen en de coördinatoren peuterspeelzaalwerk (vanaf medio 2011 teamleiders) worden in het kader van het taalverbeterplan bijgeschoold en getraind door Expertis. Bij deze training ligt de nadruk op het opbrengstgericht werken. Er komen zaken aan de orde als het systematisch en methodisch observeren en het analyseren van deze observaties. Daarnaast wordt er gesproken over niveaudifferentiatie en het vormen van min of meer homogene groepjes van peuters, die op een adequaat niveau aangesproken kunnen worden. De leidsters observeren de taalontwikkeling op een methodische wijze en maken daar een analyse van. De leidsters leren te differentiëren op taalontwikkeling en leren te werken volgens een programma dat volgens de doorlopende leerlijn de ontwikkeling stimuleert. De teamleiders leren opbrengstgericht te sturen en coachen. Bestuurlijk jaarverslag Alifa

17 Daarnaast heeft in 2011 in het kader van professionalisering een incompany training projectmanagement plaatsgevonden voor 30 medewerkers, vanuit Saxion en een training voor teamleiders in het kader van de uitvoering van competentiemanagement. 2. Oplossingsgericht Samenwerken In 2010 zijn organisatiebreed trainingen oplossingsgericht samenwerken gegeven. De resultaten zijn in 2011 gemeten in een promotieonderzoek. De uitkomsten van dit onderzoek zijn dat medewerkers van Alifa meer oplossingsgericht zijn gaan werken. Om het oplossingsgericht samenwerken levend te houden, heeft medio 2011 een training Oplossingsgericht sturen voor teamleiders plaatsgevonden, in het kader van het doorontwikkelen van de functie van coördinator naar teamleider. 3. Verbetering kwaliteit van sturing Het MD-traject dat in 2010 plaatsvond, heeft in 2011 geleid tot een aantal aanpassingen in de leidinggevende structuur: Van coördinator naar teamleider Begin 2011 is het besluit genomen om de bevoegdheden van de coördinatoren uit te breiden en de naamgeving van de functie te wijzigen in teamleider. Het betreft de bevoegdheid tot het voeren van functioneringsgesprekken binnen de competentiemanagementcyclus. Dit besluit is, na positief advies OR, genomen om de functie beter te positioneren. Naar aanleiding van de uitkomsten uit het Medewerker tevredenheid Onderzoek, de R&I, het ontwikkelprogramma en de voortgang in het MD traject was er behoefte om het gegeven dat de coördinator leidinggevende is, beter vast te leggen en te faciliteren met uitbreiding bevoegdheden. De start is dan de bevoegdheid functioneringsgesprekken te voeren vanaf medio 2011, gevolgd door verzuimmanagement (eerste kwartaal en financieel management (voorzien 2 e kwartaal 2012). Medio 2011 hebben de teamleiders een training gevolgd in oplossingsgericht sturen. De focus lag op resultaatgerichte gespreksvoering. Ook in het Lysias- traject (Welzijnsdeel) en binnen de training Opbrengstgericht werken (peuterspeelzaaldeel) is er speciale aandacht geweest voor de positie en toerusting van de teamleiders. Ontwikkelstructuur Naar aanleiding van de strategische heroriëntatie en van vacatures in het managementteam is in het derde kwartaal van 2011 besloten over te gaan op een ontwikkelstructuur. De optelsom van strategische keuzes en ambities van Alifa en daarnaast de ontwikkelingsfase van het management maakten een heroverweging van de structuur onvermijdelijk. Door over te gaan op een ontwikkelstructuur komt bij MT-leden ruimte voor ontwikkeling en focus. In de ontwikkelstructuur is onderscheid gemaakt tussen Welzijn Nieuwe Stijl en Peuterspeelzaalwerk. Daar waar de gebiedsmanagers eerder beide werksoorten in een gebied aanstuurden, is er nu een splitsing. Zie organogram in bijlage B. Mutaties MT-leden In 2011 is Alifa geconfronteerd met een aantal mutaties in het MT. deels door mobiliteit en deels door interne verschuivingen. Dit liep samen met vervanging van langdurige ziekte, waardoor in sommige gebieden niet de continuïteit geboden kon worden waar door externe partners en door medewerkers om gevraagd wordt. Bovendien is een aantal overstijgende ontwikkelingen vertraagd, zoals de uitvoering van competentiemanagement in het welzijnsdeel en het afronden van het vrijwilligersbeleid Alifa Kinderdomein De stichting heeft een deelneming van 100% in Alifa Kinderopvang B.V. en 95% deelneming in Alifa Buitenschoolse Opvang B.V. Deze beide entiteiten opereren vanuit de naam Alifa Kinderdomein. Alifa Kinderdomein wil een balans vinden tussen resultaatgerichtheid en maatschappelijk bewustzijn. Omgevingsfactoren spelen een belangrijke rol in de levensvatbaarheid van een kinderopvang en daardoor zouden juist wijken die de meeste behoefte hebben aan kwaliteit en educatie de kansen Bestuurlijk jaarverslag Alifa

18 hierop mis kunnen lopen. Daarom houdt Alifa Kinderdomein in haar bedrijfsvoering rekening met de verschillen tussen de wijken en is zij zich bewust van het feit dat maatwerk hierbij heel belangrijk is. Alifa Kinderdomein heeft zich ten doel gesteld om binnen vijf jaar, startjaar 2011, in minstens tien wijken in Enschede een kinderdomein te hebben met een kinderdagverblijf en/of een buitenschools opvangcentrum. Op dit moment zijn er twee vestigingen. Een Integraal Kindcentrum op de Wielerbaan in de wijk Helmerhoek en een stand alone buitenschoolse opvang in speeltuin t Bruggert in de wijk t Zwering. In de Klankbordgroep Integrale Kindcentra is in 2011 het besluit genomen dat alle nieuwe initiatieven op hold worden gezet in afwachting van het proces partnerkeuze door de schoolbesturen. Hierdoor heeft Alifa Kinderdomein zich niet verder kunnen ontwikkelen zoals in het oorspronkelijke bedrijfsplan was opgenomen. Financieel 2011: Aandeel in Eigen Resultaat geplaatst Vermogen kapitaal % Alifa Kinderopvang B.V. Enschede 100% Alifa Buitenschoolse Opvang B.V. Enschede 95% Inkooptraject 2012 Het inkooptraject 2012 is in maart 2012 afgerond. De inkoop is geheel gebaseerd op de systematiek van resultaatgerichte afspraken (conform de Kadernota (wijk)welzijn ). Het is even zoeken geweest wat dan de resultaten en de doelen zijn die de basis van de inkoop vormen en wie daarbij welke rol heeft in het inkoopproces. Het binnen Alifa uitgevoerde Ondersteuningstraject (extern ondersteund door Lysias) is van grote waarde geweest om dit van de zijde van Alifa als bottom-up proces te kunnen vormgeven. Medewerkers leerden om op basis van gebiedsanalyses doelstellingen, concrete resultaten en daarbij behorende inspanningen te beschrijven, op een integrale manier. Met de gemeente is de afspraak gemaakt dat de gemeente als opdrachtgever de doelstellingen bepaalt en dat we gezamenlijk vaststellen op welke concrete resultaten we dan meten in hoeverre deze doelstellingen behaald zijn. Samen vormen deze twee componenten de uitvoeringsovereenkomst, vanuit de gemeente. Alifa levert daarbij een uitvoeringsplan. Op verschillende deelgebieden (5x stadsdeelmanagement, daarnaast stedelijk jongerenwerk, stedelijke opvoedondersteuning, servicepunt vrijwilligerswerk, stedelijk ouderenwerk, maatschappelijke begeleiding vluchtelingen) is dit uitgewerkt in overeenkomsten en plannen, met concrete resultaatverwachtingen onder vijf concrete zogenaamde ER-doelen: 1. Meer veiligheid 2. Meer sociale stijging (participatieladder) 3. Minder beroep op dure zorg 4. Versterken eigen kracht 5. Meer ontwikkelingskansen 6. Iedereen doet mee Wat betreft het peuterspeelzaalwerk is een separate route doorlopen, die op het moment van schrijven van dit jaarverslag nog niet is afgerond (bezwaar beschikking peuterspeelzaalwerk 2012). Bestuurlijk jaarverslag Alifa

19 5. Organisatie ontwikkelingen 5.1. Huisvesting Per 1 januari 2010 is Alfa geen hoofdhuurder meer van de wijkaccommodaties. Deze zijn ondergebracht in een beheerbedrijf van de gemeente Enschede (EMV). Bij de wijkaccommodaties de Roef, t Ni-je Terphoes en de Kei is enkel het beheer overgedragen. In de loop van 2011 is e.e.a. geëvalueerd. Dit heeft geresulteerd in het besluit om m.i.v. 1 januari 2012 naast de exploitatie ook het beheer weer bij Alifa onder te brengen. Beheer en exploitatie vallen vanaf die datum rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van het bedrijfsbureau van Alifa (en niet meer onder de betreffende stadsdelen) Ontwikkelingen accommodatiebeleid In september 2011 heeft een concentratie plaats gevonden van de stedelijke projecten. Samen met de werkplekken voor de mensen die in stadsdeel centrumwerken, zijn zij nu gehuisvest in het voormalige Polaroidgebouw. Mede hierdoor zijn alle werkplekken in wijkcentrum de Kom komen te vervallen. In stadsdeel West zijn in de loop van 2011 alle werkplekken geconcentreerd in wijkcentrum t Ni-je Terphoes. In wijkcentrum de Boei wordt nog 1 flex-plek gehuurd. In stadsdeel Noord zijn alle werkplekken in wijkcentrum het Kompas afgebouwd. Een deel is ondergebracht in Chill Out, een ander deel in het voormalige Polaroidgebouw. In 2011 zijn de voorbereidingen begonnen voor de nieuwbouw van jongerencentrum de Hut in Glanerbrug. Deze nieuwbouw dient ter vervanging van de huidige porto-cabins. Oplevering zal medio 2012 plaats vinden Ontwikkelingen huisvesting peuterspeelzalen Nieuwbouw/verbouw In september 2011 is de peuterspeelzaal Hummeltjeshonk verhuisd naar de nieuwbouw van de Brede School Palet. Tegelijkertijd zijn er voorbereidingen gestart om in de vrijgekomen peuterspeelzaal in speeltuingebouw t Honk Buitenschoolse Opvang (BSO). activiteiten mogelijk te maken. De verwachting is dat daar begin 2012 gestart kan worden. In 2010 is in OBS de Wielerbaan de eerste locatie van Alifa Kinderdomein ondergebracht. Medio 2011 is een van de twee lokalen in de tijdelijke porto-cabin op het schoolplein, verbouwd tot een volwaardige BSO ruimte Kwaliteit Kwaliteitsproject HKZ Alifa heeft in 2011 een externe controle-audit gehad waarin de dienstverlening en de beschrijving van alle (werk)processen getoetst zijn. Opnieuw bleek dat Alifa voldoet aan alle gestelde kwaliteitsrichtlijnen en eisen en is daarom wederom HKZ gecertificeerd. Het kwalititeitsmanagementsysteem (KMS) van Alifa kent de volgende doelstellingen: Een transparante organisatie voor de medewerkers: heldere werkprocessen en een duidelijke verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden; een effectief kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de kwaliteitseisen HKZ Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening/Welzijn ouderen (2009) en deelschema Kinderopvang Peuterspeelzaalwerk (2009); handhaven van de HKZ certificatie. Conform de richtlijnen, zijn in 2011 alle processen, waar mogelijk aan elkaar gekoppeld waarna getoetst middels de interne audits. Alle primaire werkprocessen zijn geaudit in het eerste halfjaar, de ondersteunende werkprocessen zijn in het 2 e half jaar geaudit. Alle uitkomsten zijn in het Totaaloverzicht Bijsturende en preventieve maatregelen opgenomen en conform bijbehorende proces besproken in het MT-overleg en gebruikt als input voor de managementrapportage Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) In het najaar 2009 is door Achmea Vitale een RI&E uitgevoerd waarna in januari 2010 de uitkomsten aan het MT gepresenteerd zijn. Daarna is een plan van aanpak gemaakt betreffende de zaken die verbeterd moeten worden. De items met hoge prioriteit zijn geheel afgehandeld. In de bijlage is het Bestuurlijk jaarverslag Alifa

20 overzicht opgenomen waarop te zien is welke overige punten afgehandeld zijn. Alle overige items uit het plan van aanpak die nog open staan/actueel zijn, zijn opgenomen in het Arbo Werkplan De Arbowerkgroep ziet toe op de uitvoering van het plan van aanpak van de RIE. Voor alle nieuwe locaties van Alifa wordt in 2012 de RIE Arbo uitgevoerd. Op alle 42 peuterspeelzalen is een RIE Veiligheid en een RIE Gezondheid uitgevoerd en een plan van aanpak opgesteld. Dit plan van aanpak wordt beheerd en bijgehouden door de teamleiders. Daarnaast zijn alle peuterspeelzalen ook geïnspecteerd door de GGD. Het plan van aanpak dat getoetst is door de GGD is opgenomen in de Werkwijzer, het interne kwaliteitssysteem van Alifa. In 2012 zal ook de RIE Arbo en Brand op de peuterspeelzalen uitgevoerd worden Arbo 2011 In het voorjaar van 2009 is in opdracht van de directeur/bestuurder de Arbowerkgroep gestart. De eerste opdracht van de Arbowerkgroep was het starten van een RI&E traject dat is uitgevoerd door Achmea Vitale Dit is een middel om de arbeidsrisico s binnen Alifa in beeld te brengen. Het RI&E traject is een onderdeel uit de Arbo-wet. Eind 2009 is op alle locaties van Alifa, een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uitgevoerd. In het voorjaar van 2011 is gestart met het uitvoeren van RI&E s Veiligheid en Gezondheid binnen alle peuterspeelzalen van Alifa. Inmiddels hebben alle 42 peuterspeelzalen een inspectie van de GGD gehad. Belangrijk verschil in de uitgevoerde RI&E s is dat de RIE Arbo (meer) gericht is op de medewerker, terwijl laatstgenoemde risico-inventarisatie meer gericht is op de klant. Op basis van de uitgevoerde risico-inventarisatie en -evaluaties, zijn plannen van aanpak opgesteld, die feitelijk als werkdocument gezien kunnen worden. Formeel is pas sprake van een complete RI&E indien er een plan van aanpak is opgesteld waarin de in het RI&E rapport aangeven actiepunten zijn opgenomen. Het plan van aanpak is een overzicht van de maatregelen waarmee de geconstateerde risico s/aandachtspunten worden voorkomen, beperkt of beheerst. Arbo-werkgroep De Arbo-werkgroep heeft het afgelopen jaar een aantal wisselingen is samenstelling gehad. Inmiddels is, op de stafmedewerker facilitair na, de volledige samenstelling gewijzigd. Dit betekende in ieder geval een verstoring in het continue proces in het kunnen vervullen van de rol van de werkgroep. De rol van de Arbo-werkgroep is als volgt omschreven: Volgen van de maatschappelijke en landelijke ontwikkelingen op het gebied van Arbobeleid, toetsen van de bruikbaarheid ervan voor Alifa en er een voortrekkersrol binnen Alifa in vervullen; Het onder de aandacht brengen van het Arbobeleid bij medewerkers door publicaties in het personeelsblad Inhoud! en/of andere communicatiemiddelen in geval zich nieuwe ontwikkelingen voordoen; Het organisatiebreed toegankelijk maken van het Arbobeleid op een voor iedere medewerker aantrekkelijke manier; Het geven van zowel gevraagd als ongevraagd advies aan het MT; Het signaleren van knelpunten en het doen van aanbevelingen ter verbetering; Het doen van voorstellen tot het oplossen van knelpunten in bestaand beleid; Evalueren van het beleid op Arbogebied en voorstellen voor bijsturing. Aan de Arbocoördinator was daarnaast de prioriteit gegeven aan het coördineren en ondersteunen van het gehele proces rondom het uitvoeren van de RI&E s Veiligheid en Gezondheid op de peuterspeelzalen van Alifa. De Arbo-werkgroep heeft zich voor 2012 ten doel gesteld om vanuit haar rol de doelen zoals beschreven in het Arbobeleidsplan te vervullen en per bullet, zoals hierboven benoemd, aandachtspunten voor de Arbowerkgroep te benoemen. Op deze punten wordt vervolgens ook een verslag uitgebracht. Bestuurlijk jaarverslag Alifa

21 Arbo Werkplan 2012 Vanuit dit Arbo Jaarverslag, is een Arbo Werkplan opgesteld. Daarin zijn alle vanuit de verschillende RI&E s nog uit te voeren actiepunten opgenomen. Verder komt het uitvoeren van de RIE Arbo op alle locaties van Alifa aan de orde. Er moet een structuur ontwikkeld worden waarbij de PVA s een levend document zijn; dat de beschreven actiepunten uitgevoerd en getoetst worden en dat nieuwe knelpunten in het PVA worden opgenomen. Dit kan (o.a.) worden gerealiseerd door op elk werkoverleg Arbo als vast punt op de agenda te zetten en deze punten via de leidinggevenden terecht te laten komen bij de arbocoördinator. Een meer gedetailleerd voorstel hiervoor is ook terug te vinden in het Arbo Werkplan BHV/EHBO Alifa heeft in 2010 de Bedrijfs HulpVerlening (BHV) vorm gegeven. Daartoe zijn geselecteerde medewerkers BHV-getraind. In het voorjaar van 2011 bleek dat er geen continue (opleidings)plan was met betrekking tot het geschoold houden van deze medewerkers. In samenwerking met G4S, een bedrijf dat trainingen op het gebied van veiligheid in de breedste zin van het woord biedt, zijn opnieuw medewerkers geselecteerd voor het volgen van de herhalingstraining BHV. Daarmee konden zij alsnog hun status als BHV-er behouden. Daarnaast zijn door het vertrek van medewerkers, een aantal nieuwe medewerkers geschoold in BHV. G4S heeft ook de trainingen Brolonco en EKAK aan kinderen verzorgd. Op één leidster na, zijn alle peuterspeelzaalleidsters getraind en geschoold. Voor 2012 is een planning opgesteld waarin alle BHV-ers en peuterspeelzaalleidsters zijn opgenomen. Deze ontvangen tijdig een uitnodiging voor het volgen van de herhalingstrainingen. Op deze manier is de scholing van de medewerkers met betrekking tot de veiligheid gewaarborgd. Alle nieuwe medewerkers worden op nader vast te stellen moment in het jaar als groep getraind middels een open-inschrijving-cursus. Een belangrijk aspect in deze is nog wel de praktijk. Daarbij gaat het om het oefenen van ontruimingen, vluchtwegen controleren, het uitvoeren van de rol van BHV-er buiten daadwerkelijke calamiteiten om (preventief). In het Arbo-Werkplan zal dit uitgebreider beschreven worden Plan van Aanpak Veiligheid en Gezondheid In het dynamisch archief van Alifa zijn alle PVA s vanuit de RIE Veiligheid en Gezondheid van de peuterspeelzalen opgenomen. Alle afwijkingen en tekortkomingen zijn opgenomen in deze plannen en opgelost/verholpen. Ook zijn een aantal documenten en werkprocessen ontwikkeld en bestaande aangepast waardoor geconstateerde afwijkingen verholpen zijn. Daarbij gaat het o.a. om het Pedagogisch Beleidsplan, het Pedagogisch werkplan per locatie, de Oudermap en de Meldcode Kindermishandeling. Vanuit de RIE s Veiligheid en Gezondheid zijn er geen overgebleven punten die in het Arbo Werkplan van 2012 terug te vinden zijn, behalve de bestendiging van de reeds gemaakte afspraken uit de PVA s. Daarom blijft het werken met die PVA s, ze actueel houden, essentieel. Dit heeft de aandacht in het overleg tussen de manager en de teamleiders Klachtafhandeling Externe Klachtencommissie Alifa is aangesloten bij de Provinciale Klachtencommissie Welzijn, Maatschappelijke Dienstverlening en Kinderopvang Gelderland en Overijssel. De Klachtencommissie heeft een jaarverslag uitgebracht, waaruit blijkt dat er één klacht uit 2010 is afgehandeld. Er zijn door de Klachtencommissie in 2011 geen klachten van klanten ontvangen over Alifa. Interne Klachtafhandeling Van klanten zijn er 14 klachten kenbaar gemaakt bij de directie. Alle klachten zijn afgehandeld FOBO In 2011 zijn 7 FOBO s geregistreerd. Hiervan vonden 6 in stadsdeel West plaatst (5 binnen het pszwerk) en 1 in stadsdeel Centrum (ook binnen het psz-werk). Deze fobo s betroffen merendeels (het gevoel van) onveiligheid in de buitenruimte. De afhandeling vindt decentraal plaats en is niet geregistreerd. Naar aanleiding van het geringe aantal geregistreerde FOBO-meldingen, wordt dit beleid in 2012 opnieuw geïmplementeerd en wordt afhandeling centraal geregistreerd. Bestuurlijk jaarverslag Alifa

22 Tevredenheidsonderzoeken In 2011 zijn er klanttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd onder de volgende klantgroepen: Migrantenwerk (deel vanuit 2010), ouderen en vrijwilligers. Voor het onderzoeken van de tevredenheid onder de groep Migranten is een speciale vragenlijst ontwikkeld. Voor het onderzoek binnen het Ouderenwerk is een bestaande vragenlijst aangepast. Voor de groep vrijwilligers zijn per stadsdeel, per doelgroep, 10 vrijwilligers gevraagd mee te werken aan het onderzoek. Met uitzondering van de resultaten van het onderzoek onder de vrijwilligers (uitkomsten verwacht eind 1 e kwartaal), zijn de resultaten in een samenvatting/analyse gezet. Deze analyse is binnen het stadsdeel besproken waarna de aandachts-verbeterpunten ter opvolging en t.b.v. de MARAP opgenomen zijn in het overzicht Bijsturende en preventieve maatregelen. Het afgelopen jaar is veel aandacht besteed aan het verwerken van de gegevens uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek. De samenvatting en analyse per stadsdeel is uitgebreid in alle teams besproken, ondersteund door de afdeling P&O. In deze besprekingen zijn concrete verbetervoorstellen en maatregelen geformuleerd Personeelsbeleid In 2011 hebben de volgende ontwikkelingen plaatsgevonden ten aanzien van het personeelsbeleid Personeelsformatie Op 31 december 2011: Heeft Alifa 270 medewerkers in dienst, die samen formatieplaatsen invullen. Zijn 5 medewerkers gedetacheerd aan Alifa vanuit de DCW, tezamen 3,07 formatieplaatsen. Zijn 3 medewerkers gedetacheerd vanuit Alifa aan derden, zijnde 2.35 formatieplaatsen. Instroom/uitstroom In het jaar 2011 is de instroom fte (28 medewerkers) tegenover een uitstroom van fte, zijnde 33 medewerkers. Vast/flexibel Van de 270 medewerker hebben 95 medewerkers een dienstverband voor bepaalde tijd. Dit lage aantal is te wijten aan het feit dat de CAO Welzijn in het verleden na 1 jaar verplicht overging tot een contract voor onbepaalde tijd. Sinds 1 januari 2005 volgt de CAO W&MD de Flexwet en is het aanbieden van 3 jaarcontracten in werking getreden Sociaal plan In het belang van de organisatie en haar klanten heeft Alifa in 2011 het besluit genomen om afscheid te nemen van de functielaag assistent/ aankomend sociaal cultureel werker en sociaal cultureel werker 1. De belangrijkste argumenten die hebben geleid tot deze beslissing, zijn de andere eisen die aan medewerkers gesteld worden in welzijn nieuwe stijl, de bezuinigingen in het kader van de kadernota en de stijgende personeelskosten. De Ondernemingsraad heeft positief geadviseerd onder voorwaarde van overeenstemming met de vakbond over het sociaal plan. In samenspraak met de vakbond is er een basis voor een sociaal plan gelegd. Helaas is het niet gelukt om met de vakbond tot overeenstemming te komen. Vanuit de noodzaak tot maatregelen is gekozen toch uitvoering te geven aan het sociaal plan zoals dit aan de vakbond was voorgelegd. Dit heeft geleid tot het afscheid nemen van 8 personen, waarvan 1 middels beschikking kanton en 7 middels een vertrekregeling. 1 medewerker zal in de loop van 2012 uitstromen vanwege de pensioengerechtigde leeftijd. 3 medewerkers hebben middels een EVC traject kunnen aantonen over het werk- en denkniveau te beschikken dat gevraagd wordt voor de functie van SCW 2 en kunnen rekenen op een herplaatsing als scw 2 medewerker Stagiaires en vrijwilligers In 2009 waren er 106 stagiaires. In 2010 daalt dit aantal met 13 stagiaires. Door het sluiten van peuterspeelzalen zijn er minder stagiaires geplaatst binnen het peuterspeelzaalwerk. In het Bestuurlijk jaarverslag Alifa

23 jongerenwerk is het aantal stagiaires toegenomen; in het wijkwerk en peuterspeelzaalwerk is er sprake van een daling. Deze daling komt overeen met de krimp van medewerkers binnen deze werksoorten in In 2011 is er nagenoeg een gelijkblijvend aantal stagiaires te constateren van 90 personen. In 2009 waren er 947 vrijwilligers actief binnen Alifa. In 2010 daalt dit aantal met 24 vrijwilligers naar 923. Voorbereiding van een nieuw vrijwilligersbeleid is in 2010 van start gegaan. In 2011 is er sprake van een verdere daling van het aantal vrijwilligers, naar 884 personen. Oorzaak van de daling is dat Alifa het vrijwilligersbestand kritisch heeft gescreend. Daarnaast speelt het accommodatiebeleid mee, waarbij vrijwilligers niet meer aan Alifa verbonden zijn, en het in het najaar van 2011 invoeren van een verplichte overlegging van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Voor een uitgebreid overzicht, zie bijlage D Deskundigheidsbevordering In totaal is in 2011 door Alifa ,00 besteed aan deskundigheidsbevordering. Dit is exclusief de tijdsinvestering (uren en verletkosten). Dit is geïnvesteerd in MBO en HBO opleidingen, Lysias trainingen/welzijn nieuwe stijl, BHV/ EHBO cursussen en trainingen Piramide-plus. Zie verder het hoofdstuk Ontwikkelprogramma Alifa, wat betreft professionalisering medewerkers Verzuimbeleid Alifa streeft naar een verzuimpercentage conform de branchegegevens van minder dan 4% in In het MT is in 2010 een streefcijfer voor 2010/2011/2012 vastgelegd, gedifferentieerd per werkeenheid. Na een daling in 2010, valt er in 2011 een niet wenselijke stijging te constateren naar een gemiddeld verzuim van 6.8 % op jaarbasis. Dit betreft helaas voor een deel niet (direct) beïnvloedbaar verzuim. Daarnaast is er duidelijk een stijging in het verzuim te constateren in de maanden oktober, november, december; dit is te wijten aan de aankondiging van het boventallig verklaren van de functielagen assistent, aankomend en sociaal cultureel werker 1 (zie: Sociaal Plan). In 2011 waren er de nodige mutaties in het management en op de afdeling P&O; hierdoor is er in het eerste halfjaar onvoldoende focus geweest op de ondersteuning van verzuimmanagement vanuit P&O en de uitvoering van verzuimmanagement door de lijn. Verder is in 2011 gewisseld van Arbodienst: van Arboned naar Du Gardijn. Eind 2011 is gestart met aanpassing van het verzuimbeleid op basis van een nieuwe, gedragsmatige, visie op verzuim. Dit wordt in de eerste helft van 2012 geïmplementeerd Vrijwilligersbeleid Vrijwilligers zijn van het allergrootste belang voor Alifa; zeker in het licht van de toekomstige WMO. De rol van de agoog schuift op, steeds meer directe taken worden uitgevoerd door de vrijwilliger waarbij de agoog coördineert en processen bewaakt. Het faciliteren en ondersteunen van vrijwilligers zorgt ervoor dat mensen actief meedoen en hun bijdrage leveren aan de samenleving en kan bovendien uiteindelijk het gebruik van professionele zorg- en dienstverleners zoveel mogelijk voorkomen. Alifa is daarmee een organisatie die actief burgerschap activeert. Alifa kent een groot vrijwilligersbestand, deze mensen identificeren zich vooral met de locatie waar zij werken. Om te voorzien in de gestelde eisen heeft Alifa ook rondom vrijwilligers het beleid omtrent Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangescherpt. Alle vrijwilligers (m.u.v. vastgestelde uitzonderingen) dienen een VOG te kunnen overleggen in het kader van de vrijwilliger werkzaamheden die worden verricht. Dit heeft geleid tot wat verloop in het vrijwilligersbestand. In 2011 heeft, in het kader van het vijfjarig bestaan van Alifa, het bedankfeest plaatsgevonden. Dit groots opgezette evenement voor vrijwilligers en medewerkers vond plaats onder grote belangstelling. Daarnaast exploiteert Alifa het servicepunt vrijwilligerswerk, die ook de matching ten behoeve van andere instellingen verzorgt. Kortom: Alifa bereikt en activeert een grote groep mensen, die bereid zijn hun tijd te investeren in maatschappelijke doelen. In 2010 is gestart met een centrale coördinatie en registratie van het vrijwilligersbeleid. De verdere afronding van het nieuwe vrijwilligersbeleid is vertraagd door wisselingen in het management en is voorzien voor het eerste kwartaal Hetzelfde geldt voor een gericht communicatiebeleid met vrijwilligers en de oprichting van een Vrijwilligersraad/ c.q. vrijwilligersplatform. Bestuurlijk jaarverslag Alifa

24 Vertrouwenspersonen Voor Alifa zijn twee vertrouwenspersonen beschikbaar. In 2011 heeft Hadewich Kleinhout afscheid genomen als vertrouwenspersoon. Rian Linde is benoemd als opvolgster. De vertrouwenspersonen zijn in 2011 twee maal benaderd voor ondersteuning. De klachten hadden te maken met bejegening. Tevens heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de voorzitter OR, directeur/bestuurder, teamleider P&O en de vertrouwenspersoon Competentiemanagement Toelichting In december 2010 is het project Competentiemanagement van start gegaan met het uitvoeren van trainingen aan gebiedsmanagers en coördinatoren/teamleiders, het spelen van het competentiespel met coördinatoren/teamleiders en het voeren van ontwikkelgesprekken tussen directie en gebiedsmanagers. De planning was dat eind februari / begin maart de ontwikkelgesprekken met uitvoerend medewerkers zouden plaatsvinden. In verband met de strategische heroriëntatie is dit project tijdelijk stopgezet. De aanname was dat de competentieprofielen niet voldoende aansloten op het toekomstig gewenste competentieprofiel van welzijn nieuwe stijl. Besloten is een tweesporenbeleid te volgen, namelijk 1 spoor voor de peuterspeelzalen en 1 spoor voor de overige uitvoerend medewerkers. Peuterspeelzalen In de Taalverbeterplanzalen is een start gemaakt met competentiegericht werken, via de EVC-toetsen. Een volgende stap was het voeren van ontwikkelgesprekken. De teamleiders zijn hier in toegerust en gaan hier binnenkort mee beginnen (zie aparte planning TVP). De overige peuterspeelzalen zijn na de zomert gestart met ontwikkelgesprekken en maken van POP s. Overige uitvoerend medewerkers ( Welzijn nieuwe stijl ) Het project competentiemanagement en daarmee de ontwikkelgesprekken zijn voor dit onderdeel uitgesteld, daarom hebben deze medewerkers in 2011 een functioneringsgesprek oude stijl gehad met hun teamleider. In 2012 worden nieuwe competentieprofielen ontwikkeld worden die de basis zullen vormen voor het competentiemanagement voor deze groep medewerkers. Leidinggevenden In 2011 hebben de ontwikkel- en POP-gesprekken plaatsgevonden tussen directie-gebiedsmanagers en tussen gebiedsmanagers-teamleiders Om de teamleiders toe te rusten voor de eerste fase hebben zij medio 2011 een training, die zich richt op positioneren als leidinggevende en het voeren van functioneringsgesprekken Ontwikkelingen in de Bedrijfsvoering Financiën en control Alifa werkt met een planning & control cyclus die bijdraagt aan het geven van sturing aan de bedrijfsvoering. Ieder jaar stelt de directeur/bestuurder en het management voor het komende begrotingsjaar een Dashboard vast waarin op basis van het strategisch meerjarenbedrijfsplan de belangrijkste kritische prestatie indicatoren zijn opgenomen. Deze prestatie indicatoren zijn onderverdeeld in 4 organisatiedoelen: Leren & groeien, Interne processen, Klant en Financieel. De realisatie daarvan wordt aan de hand van de maandelijkse managementrapportages tussen directeur/bestuurder en management besproken. Managementinformatie De managementrapportage is om te verantwoorden, te informeren en te adviseren over de verder te volgen koers. Het Dashboard is op basis van kritieke prestatie-indicatoren gekoppeld aan de speerpunten uit het meerjarenbedrijfsplan. In 2012 zullen de huidige rapportages verder worden verfijnd. Hiervoor zullen in 2012 de diverse systemen aan elkaar gekoppeld worden waardoor informatie sneller en efficiënter beschikbaar komt. Bestuurlijk jaarverslag Alifa

25 Risicomanagement Het weerstandsvermogen vormt als beheersmaatregel de basis van het risicomanagement; een vangnet om de kosten voortvloeiend uit risico s op te vangen. Het weerstandsvermogen is opnieuw berekend naar de stand einde Door het behalen van opnieuw een marginaal resultaat is de solvabiliteit ver beneden de geldende norm. De norm bedraagt tussen de 25%-40%. De huidige economische situatie en het politieke klimaat vereisen een solvabiliteit die niet te laag mag zijn. Alifa heeft ultimo 2011 een solvabiliteit (eigen vermogen gedeeld door totaal vermogen) van 18,6%. Intern risicobeheersings- en controlesysteem Alifa heeft een intern risicobeheersings- en controlesysteem. De planning & controlcyclus, en de set van managementinformatie maken hier onderdeel van uit. Daarnaast kunnen in dat verband genoemd worden de administratieve systemen, aanwezige procedures en de interne controle werkzaamheden. ICT In 2011 is gewerkt aan verbetering van 2XClient (de ICT-omgeving van Alifa), de nieuwe website, upgrade van Kidsvision 5.0 (softwaresysteem voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) en de inrichting van een Shared Service Center in Exact (het financiële systeem). Verder is de salarisadministratie (Unit4) uitgebreid met een HR Analyzer en een personeelsinformatiesysteem. De inrichting van het personeelsinformatiesysteem zal in 2012 worden gerealiseerd. In 2012 zal de nadruk liggen op koppeling van deze systemen en de implementatie van een aangepast kwaliteitsmanagementsysteem. Door het toenemend belang van automatisering voor de bedrijfsvoering (o.a. afhankelijkheid bedrijfsvoering) en de uitkomsten van het Medewerker Tevredenheids Onderzoek is eind 2011 een onderzoek gedaan door IT Riskcontrol. Doel van dit onderzoek was om inzicht te verschaffen of het bestaande niveau van IT beheersmaatregelen in opzet en bestaan voldoende toereikend is, om te kunnen voldoen aan de eisen die vanuit de bedrijfsvoering worden gesteld. Hierbij is rekening gehouden met mogelijke toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot de inrichting van een Shared Service Center. Vanuit de operationele behoefte van Alifa is er geen directe aanleiding om ingrijpende verbeteringen door te voeren. Wel is het van belang om aandacht te schenken aan het verbeteren van de communicatie ten aanzien van rol, taken en functioneren helpdesk, de verschillen in verwachtingen van medewerkers (privé) en mogelijkheden (zakelijk), de uitkomsten van het Medewerker Tevredenheids Onderzoek op het onderdeel ICT in het juiste perspectief te plaatsen. Verder zijn belangrijke verbeteringen noodzakelijk met betrekking tot: De beveiliging van gegevens Configuratiemanagement Continuïteitmaatregelen waaronder back-up recovery. Deze verbeterpunten zullen in het eerste halfjaar van 2012 gerealiseerd zijn Sponsor- en fondsenwerving Ambities Voor het welzijnswerk van Alifa is structureel en incidenteel budget beschikbaar, maar niet alles wat Alifa wil realiseren kan en mag uit dit budget betaald worden. Met name voor allerlei projecten/activiteiten, die buiten de contractfinanciering van de gemeente Enschede vallen, is geld tekort. Daarom voert Alifa vanaf eind 2009 een sponsor- en fondswervingscampagne onder bedrijven, particulieren, serviceclubs, fondsen en andere geïnteresseerde organisaties. In 2009 is afgewogen of er een aparte Stichting Vrienden van Alifa opgericht dient te worden. Voorlopig wordt hier niet voor gekozen. Hoofdlijnen strategie Het versterken van de reputatie en presentatie van Alifa, lokaal en regionaal; De projecten staan centraal; Intern draagvlak/inzet creëren; Een ondernemende organisatiecultuur en efficiënte bedrijfsvoering op het gebied van sponsoring en fondsenwerving; Het veiligstellen en verbeteren van financiële inkomsten. Bestuurlijk jaarverslag Alifa

26 Tot stand gekomen in 2011 Afgelopen jaar is er een groot beroep gedaan op landelijke fondsen, omdat de financieringsstromen vanuit de overheid verminderden. Fondsen willen meer informatie en maken kritischer keuzes op basis van innovatieve en kwalitatieve inhoud, prestatie, duurzaamheid, keten samenwerkingsaanpak en meetbaarheid. Binnen Alifa hebben wij hier met enthousiasme inhoud aan gegeven. De lokale verbinding en goodwill vormen een belangrijke peiler in de toekomstige financiering. Daarom zijn de website, film, uitnodigingskaarten en het koersbericht van Alifa ontworpen om met behulp van marketing aan externen te laten zien wat wij doen en waar wij goed in zijn! Door het professionaliseren van intern projectmanagement en daarmee een begin te maken met de Smileyveld aanvraag er uit halen wat er in zit bij het Oranjefonds hopen wij in 2012 tot nieuwe aanvullende financiering te komen. Er zijn door de sponsorwerver lokale contacten gelegd met zorgpartijen en potentiële partners om tot verbindingen en gezamenlijke Sponsor & Fonds aanvragen te komen. Tevens is samen met FC Twente onderzocht op welke wijze Alifa kan mee participeren in de maatschappelijke vleugel het Twentekwartier. Vooralsnog kiest Alifa er niet voor om gemeenschapsgeld te investeren in FC Twente. In samenwerking met Scoren in de Wijk en het Oranjefonds hebben wij de FC Twente cup georganiseerd. Het winnen van de FC Twente cup met de jongeren was een topper voor Het Oranjefonds, Rabobankfonds en de woningbouwverenigingen zijn enthousiast over het ombuigen van de Kidscar naar een multifunctionele voorlichtingswagen die inzetbaar is voor verschillende leeftijden en door tal van lokale partijen outhreachend kan worden ingezet. Wij verwachten medio 2012 de Alifa Multiwagen in de stad tijdens evenementen te presenteren. Verschillende lokale partijen hebben al aangegeven hier medegebruiker van te willen zijn. De Multiwagen is gerealiseerd door bijdragen van sponsors en fondsen. In het kader van het Europese jaar van de vrijwilligers en het 5 jarig bestaan van Alifa is in november een knallend bedankfeest georganiseerd voor alle vrijwilligers en medewerkers van Alifa in de ijsbaan. Wij hebben 400 gasten mogen begroeten en het feest is door de bezoekers op de opzet, aankleding en programmering beoordeeld met een 8 en met veel enthousiasme ontvangen PR en Communicatie Doelen voor 2011 Doel 1 Verstevigen en bekrachtigen positief extern imago lokaal/regionaal/landelijk 1. Presentaties in bijeenkomsten/congressen 2. Publicaties via hogescholen en universiteiten 3. Positieve berichtgeving in media De targets hierbij waren: Start nieuwe website kwartaal 3 Minimaal vijf presentaties bovenlokaal Minimaal vijf vermeldingen in publicaties Persaandacht zowel lokaal/regionaal als landelijk Doel 2 Interne communicatie 1. Implementeren en borgen interne communicatie procedures en formats. De targets hierbij waren: Zes-wekelijks infobulletin Start vernieuwd Intranet in kwartaal 3 Bestuurlijk jaarverslag Alifa

27 Bereikte targets in 2011 Doel 1 Verstevigen en bekrachtigen positief extern imago lokaal/regionaal/landelijk. Start nieuwe website kwartaal 3 In november is de nieuwe website van Alifa online gezet. Hierin is gekozen om op doelgroep te segmenteren. Hierdoor kan er snel en overzichtelijk gezocht worden naar de juiste informatie. Ook de groep senioren is toegevoegd aan de website. Eerder had Welzijn Ouderen hun eigen website. Sinds november is deze geïntegreerd in de Alifa website, zodat alle doelgroepen vertegenwoordigd zijn op een site. Met het online zetten van de site is ook de URL van de site veranderd van naar Ook het mailadres is veranderd Logo zonder pay off Omdat bij welzijn nieuwe stijl de nadruk ligt op het ondersteunen en activeren, is in 2011 besloten de pay off, werken aan welzijn, onder het logo van Alifa te verwijderen. Minimaal vijf presentaties bovenlokaal Seniorenbeurs Eens in de twee jaar organiseert Alifa in samen werking met Gemeente Enschede en het Plaatselijk Overleg Ouderen bonden de Seniorenbeurs. In 2011 was het thema Actief én Betrokken. De organisatie kan terugkijken op een zeer geslaagde dag. Veel ouderen (naar schatting 3500) bezochten de beurs waaraan circa 60 organisaties op het gebied van seniorenhuisvesting, welzijn, zorg, gezondheid, vrije tijd, mobiliteit en verkeersveiligheid hebben deelgenomen. Ouderenconferentie In december organiseerde Alifa ter afsluiting van het project Ouderenconsultatie een ouderenconferentie. Meer informatie is te vinden onder paragraaf 5.1. beleidsgestuurde financiering & projecten. MaS Markt Alifa was deelnemer op de Maatschappelijke Stage markt in Cinestar, waar de markt gehouden werd. Alifa wierf hier scholieren die een maatschappelijke stage gaan volgen voor hun opleiding. Voortgang BGF In 2011 zijn door Alifa diverse presentaties gegeven over de voortgang van de BGF in de stadsdelen (stadsdeelcommissies en/of stadsdeelteams). Daarnaast werd per kwartaal in 2011 de voortgang van het gebied besproken in de stadsdeelcommissies. Alifa levert hier de informatie voor aan vanuit de behaalde resultaten vanuit de BGF en projecten. Minimaal vijf vermeldingen in publicaties Week van de opvoeders Tijdens de week van de opvoeders werd er in Enschede een speciale krant uitgegeven, genaamd allemaal opvoeders. In deze krant promootte Alifa haar activiteiten en diensten op het gebied van opvoedingsondersteuning via een paginagrote advertentie. Koersbericht 2010/2011 Een verkort jaarverslag waarin ook de koers van 2011 in werd toegelicht is in 2011 uitgegeven. Het koersbericht 2010/2011 is het voor het eerst voor Alifa in deze vorm uitgegeven. Waar voorheen gebruik werd gemaakt van een boekje is er in 2011 gekozen voor een dubbelzijdig bedrukt A2 formaat blad, die in vier is gevouwen tot een A4 formaat. Bestuurlijk jaarverslag Alifa

28 Nieuwsbrief Peuterspeelzaalwerk De nieuwsbrief Peuterspeelzaalwerk Peuters in ontwikkeling kwam ook in 2011 een aantal keren uit. In deze nieuwsbrief worden ouders en verzorgers geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen de peuterspeelzalen van Alifa. Persaandacht zowel lokaal/ regionaal als landelijk Alifa heeft vele keren de pers gehaald. Vaak was dit een bericht in de regionale krant waarin Alifa met naam werd genoemd. Een overzicht Alifa in de pers is beschikbaar Doel 2 Interne communicatie Zes wekelijks infobulletin Inhoud interne nieuwsbrief De interne nieuwsbrief de Inhoud wordt elke 7 weken digitaal verspreid en is terug te vinden op het intranet. De nieuwsbrief wordt gemaakt door en voor de medewerkers van Alifa. Start vernieuwd Intranet in kwartaal 3 Helaas is deze target niet gehaald. Deze is verzet naar Andere belangrijke gebeurtenissen in 2011 met betrekking tot communicatie Lancering Alifa Kinderdomein In februari 2011 was de lancering van Alifa Kinderdomein. Hiervoor is in samenwerking met een communicatiebureau een naam bedacht, tot een logo gekomen en een gehele huisstijl ontwikkeld. Tevens is er een website ontwikkeld die helder en duidelijk informatie weergeeft. Hier kunnen ouders ook hun kinderen aanmelden. Bedankfeest Alifa gaf in november 2011 een bedankfeest voor haar vrijwilligers, medewerkers en stagiaires. Hiermee wilde Alifa hen bedanken voor de inzet die zij hebben geleverd voor de klanten van Alifa. Tijdens het feest werd stil gestaan bij Welzijn Nieuwe Stijl en presenteerde Alifa haar rol hierin Personeelsvereniging De personeelsvereniging heeft in 2011 ultimo 80 leden. Gedurende het hele jaar heeft de activiteitencommissie van de PV verschillende activiteiten voor haar leden georganiseerd, waarbij bij een aantal activiteiten ook niet-leden uitgenodigd waren om tegen een kleine vergoeding mee te doen. De activiteiten van de PV worden gefinancierd vanuit de contributie. Aangezien de PV onderlinge contacten stimuleert en daarmee bijdraagt aan een hechte organisatie zet Alifa de verdubbelaar in: in de begroting wordt een bedrag voor de PV opgenomen gelijk aan wat er vanuit contributie wordt verkregen. 6. Inhoudelijke resultaten 6.1. Beleidsgestuurde financiering en projecten In de nota Kaderstelling Wijkwelzijn 2010/2011 heeft de gemeenteraad van Enschede de volgende kaders gegeven aan het welzijnswerk: Maatschappelijke ondersteuning: sociale samenhang en leefbaarheid in de wijken en vrijwilligerswerk. Persoonlijke ontwikkeling: participatie, emancipatie, empowerment, sociale stijging en integratie. Vervolgens is dit kader uitgewerkt in 8 beleidsvelden. Voor deze beleidsvelden zijn resultaatverwachtingen geformuleerd, die de basis hebben gevormd voor de opdrachtformulering van de gemeente aan Alifa met betrekking tot het jaar In april 2011 heeft Alifa uitgebreid gerapporteerd over de inhoudelijke resultaten In verband met het intensieve inkooptraject voor 2012 was dit later dan gebruikelijk. Bestuurlijk jaarverslag Alifa

29 In dit bestuurlijk jaarverslag treft u een samenvatting met resultaten per beleidsveld aan. De resultaten sluiten aan bij de resultaatverwachtingen (programma van eisen) van de gemeente. Vanwege de omvang zijn deze resultaatverwachtingen niet opgenomen in de tekst Samenvatting per beleidsveld Beleidsveld 1 Sociale samenhang en leefbaarheid De in 2010 ingezette kanteling van Alifa is het afgelopen jaar verder voortgezet en doorontwikkeld. Uitvoerend medewerkers hebben het afgelopen jaar hard gewerkt aan de (door)ontwikkeling van hun rol als ondersteuner/coach. Hieraan heeft het deskundigheidstraject in het kader van Welzijn Nieuwe Stijl een groot impuls geleverd. Belangrijk bij de doorontwikkeling is het hebben van meer oog voor integrale samenwerking en de samenwerking met externe partners uit de wijk of stad. Uitvoerend medewerkers zijn zich steeds meer gaan terugtrekken als ontwikkelaar van activiteiten. Ook heeft Alifa bewust gekozen om zich terug te trekken als ondersteuner van bijvoorbeeld goed functionerende wijkraden. Sommige bewoners en bewonersvertegenwoordigingen moeten zichtbaar wennen aan de nieuwe rol van Alifa professionals. Daarom vindt terugtrekking soms gefaseerd plaats, waarbij tegelijkertijd sterk ingezet wordt in het versterken van de eigen kracht. De voortzetting en doorontwikkeling van het kantelingsproces heeft ertoe geleid dat ook het afgelopen jaar meer aandacht is uitgegaan naar het activeren en in de eigen kracht zetten van kwetsbare bewoners. Hierbij is nadrukkelijk ook de samenwerking gezocht met bijvoorbeeld POWER en de Wijkcoaches. Beleidsveld 2 Maatschappelijke participatie en talentontwikkeling Het aanhalen van de betrekkingen met MEE in 2010 heeft vorig jaar geresulteerd in een tweetal concrete pilots rondom de doelgroep jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Voor jongeren met een LVB werd een maandelijkse discoavond georganiseerd die zeer succesvol blijkt te zijn. In 2012 wordt hiermee gecontinueerd. Tevens wordt gekeken hoe de doelgroep meer geïntegreerd kan worden en aan kan sluiten bij de eigen wijkactiviteiten. Voor (jong)volwassenen met een autistische stoornis is vorig jaar een start gemaakt met het project Vriendenkring. Een groep van 4 à maximaal 5 personen met deze stoornis wordt door MEE bij elkaar gebracht. De groep bestaat uit mensen die moeilijk contact kunnen leggen en zich eenzaam voelen. Via dit project hopen zij vriendschappen te sluiten met mensen die hen beter begrijpen. De groep wordt ondersteund en begeleid door een vrijwilliger van Alifa. Vorig jaar is een eerste bijeenkomst geweest voor belangstellenden. Dit heeft geleid tot oprichting van een eerste Vriendenkring die zeer succesvol blijkt te zijn. Vanwege het succes en de vraag vanuit de doelgroep wordt het project in 2012 gecontinueerd. Momenteel wordt een tweede groep samengesteld. Beleidsveld 3 Vrijwilligersbeleid Het Servicepunt Vrijwilligerswerk ondersteunt en stimuleert het vrijwilligerswerk in Enschede. De belangrijkste taken zijn: Bemiddelen van mensen naar geschikt vrijwilligerswerk; Informeren en ondersteunen van vrijwilligersorganisaties. Alifa Servicepunt Vrijwilligerswerk is er voor: Mensen die naast een betaalde baan of huishouden, een zinvolle vrijetijdsbesteding willen hebben; Mensen die werkervaring willen opdoen; Organisaties die hun aanbod aan vrijwilligerswerk willen melden voor plaatsing in het (digitale) vacaturebestand; Organisaties die vragen hebben over ontwikkelen van vrijwilligersbeleid en organisatiestructuur etc. Met grote regelmaat is er in 2011 in de (lokale) media aandacht gevraagd voor vrijwilligerswerk en het werk van het servicepunt, was het servicepunt te vinden op relevante beurzen en zijn aan potentiële groepen vrijwilligers (bijv. vanuit Mediant, migrantenwerk) voorlichtingen gegeven. Bestuurlijk jaarverslag Alifa

30 Daarnaast werd de website van het servicepunt actueel gehouden met (lokaal) nieuws over vrijwilligerswerk en een groot aanbod aan vacatures van vrijwilligerswerk in Enschede Het Servicepunt Vrijwilligerswerk kent in 2011 (in vergelijking met 2010) dan ook een toename van meer dan hits op de website en meer uitgezochte vacatures via de digitale vacaturebank. In 2011 is gestart met het pilotproject Investeren in Vrijwilligers. Een provinciaal project dat geïnitieerd is door Arcon en waar vrijwilligers een competentietraject werd aangeboden. Een traject waarmee een vrijwilliger de eigen vrijwilligersfunctie een impuls kan geven, de CV kan aanvullen of bijvoorbeeld een verkort traject voor een diploma kan starten. In overleg met de gemeente Enschede is invulling gegeven aan de internationale vrijwilligersdag/ gemeentelijke vrijwilligersprijs en NL Doet. Beleidsveld 4 Peuterspeelzaalwerk Een goede taalbeheersing en taalvaardigheid vormen voor kinderen belangrijke voorwaarden voor een succesvolle schoolloopbaan en vervolgens een goede uitgangspositie voor het betreden van de arbeidsmarkt. Zo stelde de gemeente in haar resultaatverwachting. De in 2010 genomen initiatieven om de taalvaardigheid van de kinderen te meten en te verhogen zijn voortgezet in De VVE zalen in de stadsdelen Centrum en Noord namen deel aan het Taallijn project/onderzoek van het Expertise Centrum Nederlands, de VVE zalen in Oost, West en Zuid namen deel aan het onderzoek Pré-cool van het ITS. Van beide onderzoeken zijn nog geen resultaten beschikbaar. Ook de uitvoering van het Taalverbeterplan, waarmee Alifa het opbrengstgericht werken, met name op het gebied van taal, invoert op de peuterspeelzalen, te beginnen op 10 zalen waar veel achterstand en gezinsproblematiek voorkomt, is voortgezet. Dit betreft 5 zalen in Zuid, 2 in West en 3 in Oost. Dit plan leidt tot meer opbrengstgericht werken in peuterspeelzalen, die te maken hebben met probleemcumulatie. De teamleiders en de leidsters van deze zalen volgden een training opbrengstgericht werken die verzorgd werd door Expertis. Ook het management en de directie heeft deze training gevolgd. Meer informatie over het Taalverbeterplan is te vinden onder paragraaf Scholing leidsters Alifa werkt met de methode Piramide-plus omdat het effect op de taalontwikkeling bij Piramide-plus groter is dan bij andere methoden, zo blijkt uit onderzoek. De scholing van leidsters die in 2009 werd gestart, werd in 2010 vervolgd en begin 2011 afgesloten met de certificering. 30 medewerkers volgden het verkorte traject, 15 medewerkers het lange traject. Er werden 2 nieuwe trainingen gestart (circa 32 leidsters) om ook de overige leidsters en invalleidsters te scholen in Piramide-plus. Deze trainingen worden in 2012 afgesloten met certificering. Uitvoering peuterspeelzaalwerk Het peuterspeelzaalwerk werd uitgevoerd conform de afspraken met de gemeente. Bij de overdracht naar de basisscholen werd gebruik gemaakt van het overdrachtsformulier van Kijk op ontwikkeling, waaraan de toetsgegevens van de Cito-toetsen voor de kinderen die hadden deelgenomen aan de VVE werden toegevoegd. De ouders werden regelmatig betrokken bij het programma en de vorderingen van hun kinderen, zo werden met alle ouders individueel de observatie- en toetsgegevens van hun kind besproken. Verder waren er op alle VVE zalen de inloop- en koffie- themaochtenden die horen bij het programma Piramide-plus. Op alle peuterspeelzalen wordt gewerkt met ouderparticipatieplannen, die door de leidsters planmatig en resultaatgericht worden uitgevoerd. In 2011 zijn de GGD inspecties met het nieuwe toetsingskader voor het eerst uitgevoerd, de verbeterpunten die uit deze inspecties naar voren kwamen zijn voortvarend aangepakt. Pilots kinderopvang In 2011 is het Oké huis (kinderspeelhuis in de Lipper) van start gegaan in een samenwerkingsverband tussen Alifa en Kidsstop. Op dit moment zijn er alleen kinderen van Kidsstop aanwezig in het Oké huis. Peuters van Alifa zijn nog niet geplaatst. In de pilot is gekozen voor een consortium waarbij eenieder verantwoordelijk blijft voor haar eigen activiteiten en werkgeverschap. Wettelijk gezien wordt Bestuurlijk jaarverslag Alifa

31 het houderschap aan één organisatie toegekend, daarom is het van belang dat vooraf duidelijke afspraken en richtlijnen worden gemaakt voor het uitvoeren van de inspecties door de GGD. Hiervoor is nog geen duidelijkheid vanuit de gemeente, waardoor Alifa en Kidsstop gezamenlijk hebben besloten om nog te wachten met het plaatsen van peuters. Alifa is met een eigen kinderopvangorganisatie (Alifa Kinderdomein) een kindcentrum gestart in Zuid, in de Montessori basisschool de Wielerbaan. Hier wordt het peuterspeelzaalwerk gecombineerd met kinderopvang van 0 4 jaar. Daarnaast biedt Alifa hier ook voorschoolse en buitenschoolse opvang en activiteiten aan voor kinderen van 4-13 jaar gedurende 52 weken per jaar. Alle arrangementen worden aangestuurd door één leidinggevende en er wordt vanuit management en leidsters zoveel mogelijk samengewerkt met school. De samenwerking is gericht op de ontwikkeling en welzijn van het kind. In dit kindcentrum werkt de harmonisatie goed en ook de uitwisseling van leidsters over de verschillende arrangementen is een succes. Trends en ontwikkelingen In voorbereiding op de wettelijke harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaal is in november 2010 is Alifa Kinderdomein B.V. opgericht. In 2011 is de migratie van de peuterspeelzalen naar Alifa Kinderdomein voorbereid. De harmonisatie en migratie van peuterspeelzaalwerk naar kinderopvang zal in 2012 verder vorm gaan krijgen. Beleidsveld 5 Opvoedingsondersteuning Alifa zette in 2011 een keten van laagdrempelige producten op het gebied van opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering in, in alle stadsdelen en vormde door de samenwerking met CJG (Loes) en netwerkpartners een schakel in de voorlichting en advisering aan ouders. Voor alle ouders was informatie en advies over opvoeden in de wijk beschikbaar. Alifa richtte zich daarbij op preventie en vroegsignalering van opvoedings- en opgroeiproblemen, juist door ouders in contact te brengen met elkaar en met Triple P geschoolde professionals die ouders informeerden en adviseerden over het opvoeden. Daarbij werd steeds vraaggericht gewerkt, op de vragen van ouders en de problemen die ouders ervoeren bij het opvoeden werd met themabijeenkomsten, cursussen en Triple P ingespeeld. Zo nodig werden ouders doorverwezen naar netwerkpartners. Er werd nauw samengewerkt met het peuterspeelzaalwerk en de VVE die daar wordt uitgevoerd, en met de netwerkpartners, zowel in Brede school verband als in CJG verband via Loes. In 2 stadsdelen werden ontmoetingsgroepen gezonde leefstijl uitgevoerd, gericht op gezonde voeding en beweging voor jonge kinderen. Alifa heeft gedurende het jaar 2011 de volgende producten uitgevoerd in het kader van opvoedingsondersteuning: Huisbezoeken, Ontmoetingsgroepen, Spelmateriaal (Speel-o-theek), Spel aan huis en Opvoedcursussen en Triple P niveau 2 en 3. Ook de Jonge Moedergroepen vallen onder dit beleidsveld. Bereikcijfers Product bgf Product omschrijving bgf Uitgevoerd Aantal deelnemers Huisbezoeken Oudercontacten i.p.v huisbezoek ontmoetingsgroepen Speluitleen Spel aan huis Cursussen Triple P individueel (niv 3) Triple p thema (niv 2) Bestuurlijk jaarverslag Alifa

32 In stadsdeel Zuid zijn 6 vaderbijeenkomsten gehouden met een groep allochtone vaders. De deelnemende vaders waren erg enthousiast, het belangrijkste onderwerp vonden zij de vaderrol, betrokkenheid bij school en het samen als opvoeders op 1 lijn zitten. Jonge moedergroepen De groep ontving de 2 de prijs vrijwilligersprijs 2011 van de gemeente Enschede. Er namen 68 unieke jonge moeders deel aan de jonge moedergroepen in Van hen zijn in totaal 22 jonge moeders uitgestroomd naar een vervolgtraject, onderwijs of werk. Een persoon is uit de groep verwijderd i.v.m. ontoelaatbaar gedrag. Triple p Triple p is opgenomen in de werkwijze bij alle opvoedingsondersteuning die door Alifa wordt uitgevoerd. De medewerkers die niveau 3 uitvoeren namen deel aan 3 intervisiebijeenkomsten begeleid door een Triple P trainer. 1 medewerker werd geschoold op niveau 3 en 6 medewerkers namen deel aan de bijscholing in Triple p niveau 3 voor ouders van tieners. 4 zorgleidsters werden geschoold op niveau 2 individueel. Resultaten en ontwikkelingen brede scholen Enschede Er zijn 6 regisseurs werkzaam in de stadsdelen en een voor het voortgezet onderwijs. In totaal zijn er 14 samenwerkingsverbanden, waarbij een groot deel van de scholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in Enschede zijn aangesloten. De nadruk van de inzet van de regisseurs heeft gelegen op het versterken en verbreden van de samenwerking. Belangrijke onderwerpen waren gezondheid en bewegen, normen en waarden/ omgang met elkaar, techniek en wetenschap en cultuurparticipatie. Programma s richten zich op gedragsverandering, verankering in de wijk, talentontwikkeling van kinderen en professionalisering van medewerkers en vrijwilligers van alle betrokken partners. Beleidsveld 6 Participatie en activering jongeren Versterking samenwerking aanpak overlast De aanpak op overlastgevende en hinderlijke groepen jongeren vond wederom in nauwe samenwerking met politie en SDM plaats. Nieuw het afgelopen jaar was de aansluiting van het stedelijk jongerenwerk bij alle formele teamoverleggen op het terrein van (groepen) jongeren. De bundeling van kennis heeft geleid tot een betere aanpak van individuen/groepen. Steeds meer worden ook andere externe partijen nauwer betrokken bij de aanpak van overlastgevende en/of hinderlijke groepen en/of individuen. Het afgelopen jaar betrof dat vooral Stichting Maatschappelijk Werk en Tactus. Alifa is voornemens om de samenwerking met beide organisaties in te bedden binnen de bestaande formele overlegstructuur. Binnen Alifa is de aandacht ook gericht geweest op de aanpak van grensoverschrijdende jongerenproblematiek. Jongeren bewegen zich makkelijker tussen stadsdelen waardoor intensievere samenwerking tussen jongerenwerkers noodzakelijk is om overlast en hinder te voorkomen en/of aan te pakken. Sport als middel Met jongeren is voortgeborduurd op het principe voor wat, hoort wat waarbij met name sport een krachtig middel blijkt te zijn om jongeren te activeren en hun talenten te ontwikkelen. Jongeren blijken bereid te zijn om zich in te zetten voor hun buurt, wijk of stad in ruil voor een tegenprestatie. Zij voelen zich hierdoor gekend en gewaardeerd. Vanuit dit principe werden het afgelopen jaar jongeren uit verschillende stadsdelen geactiveerd om deel te nemen aan de FC Twente Cup. Wekelijks kwamen jongeren bij elkaar onder begeleiding en ondersteuning van het jongerenwerk om te trainen, oefenwedstrijden te spelen of buurtbijdrages uit te voeren. Jongeren die overlast veroorzaakten werden geactiveerd om mee te doen met het project Meedoen, leren, winnen van de Cruijffoundation. Hierbij worden groepen jongeren ondersteund bij het opzetten van een voetbaltoernooi voor hun stadsdeel. Deze aanpak blijkt succesvol te zijn om overlast tegen te gaan en heeft nieuwe vrijwilligers opgeleverd voor het jongerenwerk. In stadsdeel Zuid heeft het jongerenwerk verschillende voetbalverenigingen benaderd (Victoria, Boys, Mediterraneo, Udi, EHV en AC TION '48) om de mogelijkheden te bespreken voor ondersteuning van het vrijwillig kader bij het omgaan met moeilijke groepen jongeren. Verschillende thema s werden besproken zoals het leggen van contacten, het beïnvloeden van groepsgedragingen en het Bestuurlijk jaarverslag Alifa

33 terugdringen van overlastsituaties. Vooral bij Victoria heeft meermalen inzet van jongerenwerk plaatsgevonden. Ook bood het jongerenwerk ondersteuning tijdens trainingen van moeilijke groepen jongeren. Verder is in het stadsdeel gestart met het project Sportbuurtwerk. Het project draagt bij aan meerdere doelstellingen van het jongerenwerk vooral gericht op sport met moeilijke groepen jongeren. In stadsdeel Noord heeft het jongerenwerk door het welzijnsarrangement goede aansluiting met voetbalvereniging Rigtersbleek. Hierdoor is beter zicht op bekende en nieuwe jongeren. Er zijn individuele trajecten met jongeren uitgezet en jongeren van de voetbalvereniging hebben zich ingezet voor wijkactiviteiten, zoals de kerstmarkt en het zomerfestival. Met een geselecteerde groep jongeren is het project DubbelDoel gedraaid waarmee schooluitval voorkomen is. Beleidsveld 7 Integratie en emancipatie De positie van allochtone vrouwen was in 2011 het speerpunt in het werk op het gebied van integratie en emancipatie in Enschede. De ketenaanpak bij Taal in Aktie (taal aan huis/taal in de wijk/taal in de stad/taal en vrijwillige inzet) bleek wederom succesvol. Zo succesvol, dat de methodiek uitgebreid beschreven is en beschikbaar is gesteld voor andere initiatieven buiten Enschede, zowel regionaal als ook landelijk. Voor andere groepen (bv mannen uit traditionele migrantengroepen, chinezen) worden nieuwe initiatieven ontwikkeld. Het loodsenproject zorgde er voor, dat enige honderden nieuwkomers geholpen werden met het vinden van hun plek in Enschede en het oefenen van de Nederlandse taal. Het project werd eind 2011 beëindigd met uitzicht op een doorstart in Allochtone zelforganisaties maken steeds meer gebruik van het reguliere aanbod van instellingen actief in de regio Twente. Ten aanzien van de maatschappelijke opvang van vluchtelingen en asielzoekers en de gemeentelijke projecten voor (ex)alleenstaande minderjarige asielzoekers bleek de vraag vele malen groter dan aan inzet kon worden geleverd. De gemeentelijke AMA projecten (alleenstaande minderjarige asielzoekers) werden goed bezocht door de doelgroep. De inspanning leverde op dat er een veilige situatie ontstond. Het project wordt in 2012 voortgezet. Beleidsveld 8 Ontmoeting & ondersteuning ouderen Alifa heeft in 2011 verder doorgewerkt aan de methode van eigen kracht, met als doel het versterken van de eigen kracht van burgers, vaak met de inzet van buurtbewoners en vrijwilligers. Veelal is de inzet gericht op de ondersteuning, het onderhouden en opbouwen van een sociaal netwerk en het voorkomen van (zwaardere vormen van) zorg. Het aantal vragen om ondersteuning is verder toegenomen. Vooralsnog is het vinden van vrijwilligers geen probleem. Wel moet aangegeven worden dat de inzet van vrijwilligers aan verandering onderhevig is. Mensen geven duidelijk aan wanneer zij beschikbaar zijn en hoeveel werk, uren zij dan willen doen. Aan Alifa de taak om hier op in te spelen. In 2011 zijn in twee wijken van Enschede senioren geconsulteerd. Hen is gevraagd hoe het met hun gezondheid is gesteld en hoe het met hun welzijn gaat. In een Ouderenconferentie hierover in december 2011 zijn de resultaten gepresenteerd. In 2012 zal hierover een rapport verschijnen. Gebaseerd op het principe "door ouderen voor ouderen" worden diverse welzijnsactiviteiten ontwikkeld die ouderen ondersteunen in het streven zo lang mogelijk zelfstandig te blijven en het tegengaan van sociaal isolement: ouderen worden tevens geattendeerd op de capaciteiten die zij zelf hebben en die zij wellicht kunnen inzetten voor leeftijdgenoten die door omstandigheden deze capaciteiten niet (meer) hebben Projecten Een overzicht van projecten inclusief opdrachtgever en omvang is opgenomen als bijlage C Taalverbeterplan Een project van grote betekenis is het Taalverbeterplan voor de peuterspeelzalen dat in november 2010 gestart is. Taal is een zeer belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van kinderen en essentieel van het tegengaan van onderwijsachterstand. Omdat veel kinderen het van de peuterspeelzaal moeten hebben kan Alifa hier een grote bijdrage aan leveren. De belangrijkste onderdelen van dit project zijn dat: Bestuurlijk jaarverslag Alifa

34 Peuters in kleinere groepen (12) worden opgevangen, zodat er meer tijd en aandacht aan hen kan worden besteed; De kwaliteitsverbetering van leidsters wordt meer zichtbaar doordat competentie management is ingevoerd en de leidsters een intensieve begeleiding en coaching krijgen; In alle 10 Taalverbeterplanzalen Opbrengstgericht werken wordt geïmplementeerd. Alle TVP leidsters volgen een intensieve training Opbrengstgericht werken en worden op de werkvloer ondersteund door de teamleiders. Gesignaleerd wordt dat er resultaatgericht en planmatig wordt gewerkt op de groep. Ook de teamleiders en het MT worden getraind in het opbrengstgericht werken. Er per zaal meer tijd wordt geboden voor het uitvoeren van het ouderparticipatieplan. Ouders worden meer betrokken bij de peuterspeelzaal en de thema s die er behandeld worden. Tussen ouder en leidster ontstaat veel meer informatie uitwisseling en een betere samenwerking als het gaat om het begeleiden/stimuleren van het kind. Er wordt vooruitgang geboekt in het gehele proces: - alle VVE kinderen worden 3 keer getoetst; - de toetsresultaten zijn helder; - documenten waren logisch in volgorde en prima in inhoud De richting van innovatie & acquisitie Primaire focus De focus blijft liggen op het verstevigen en intensiveren van de relatie met de huidige partners incl. gemeenten. Binnen deze denkrichting is het verbreden van de financiering binnen de gemeenten, in het bijzonder onderwerpen als Centra voor Jeugd en Gezin, sport en werk en inkomen/sociale zaken succesvol ingezet. Een voorbeeld is de opdracht Talentspinnerij Rigtersbleek vanuit het programma Werk en Inkomen van de gemeente Enschede, de invulling van de opdracht Verbindingsmanagers, de succesvolle projecten in het kader van Taal in Actie en het project perspectief Ama s. Secundaire focus Daarnaast ligt de focus op het verbreden van financiering bij andere overheden zoals de provincie Overijssel en ministeries, zoals projecten als eergerelateerd geweld en Taal en vrijwilligerswerk. Het verbreden van de samenwerking met private partijen, voornamelijk woningbouwcorporaties heeft ondermeer geleid tot een opdracht van de Woonplaats in het kader van de herstructurering in de wijk Oost-Boswinkel en jongerencoach. Bestuurlijk jaarverslag Alifa

35 7. Resultaten bedrijfsvoering Bestuurlijk jaarverslag Alifa

36 Bijlage A. Overzicht convenanten Convenant Coördinatie Veiligheid Zorg en Opvang Partners: vaste deelnemers wijkzorgteams en partners die op basis van specifieke problemen aan wijkzorgteams deelnemen. Protocol Normoverschrijdend gedrag en strafbare feiten Partners: Gemeente, Justitie, Politie Overeenkomst stichting 13 mei Partners: Gemeente (SDM Noord), stichting 13 mei Samenwerkingsovereenkomst Doe méér mee in Enschede Partners: VUE, SIVE Samenwerkingsovereenkomst Platform Brede School Wesselerbrink Partners: Consent, KOE, VCO, SKE Intentieovereenkomst Brede School Stroinkslanden-Zuid Partners: Gemeente, Consent, KOE Overeenkomst t.b.v. netwerk ketenzorg Care voor specifieke doelgroepen dementie Partners: Bruggerbosch, MST, SIZT, Huisartsen vereniging, De Posten, Zorggroep Manna, Zorgfederatie Oldenzaal, Thuiszorg Rondom, Mediant, Livio, AriënsZorgpalet Overeenkomst t.b.v. netwerk ketenzorg Care voor specifieke doelgroepen Cerebro-vasculair Accident (CVA) Partners: Het Roessingh, Livio, AriënsZorgpalet, MST, SIZT Overeenkomst t.b.v. netwerk ketenzorg Care voor specifieke doelgroepen Palliatief terminale zorg Partners: Livio, Zorggroep Manna, Bruggerbosch, AriënsZorgpalet, Het Roessingh, De Posten, Zorgfederatie Oldenzaal, stg. Zorggroep Sint Maarten, Mediant, MST, Carint Reggeland Groep, J. de Heer, Hospice Enschede, stg. samenwerkende organisaties Vrijwillige Thuiszorg Twente, Vrijwillige palliatieve terminale zorg Leendert Vriel Twente, Leendert Vriel Enschede, Leendert Vriel Noordoost Twente Intentieovereenkomst Woonzorgzone Pathmos j Partners: Gemeente, Aveleijn, De Woonplaats, Livio Convenant Wonen Welzijn Zorg Samenwerkingsovereenkomst SES Intentieovereenkomst Hart van Velve-Lindenhof Partners: Alifa, Bonhoeffer College, De Kubus, De Lipper, De Woonplaats, Gemeente Enschede, Jarabee, Kidsstop, Livio, Stedelijk Lyceum, SKE, SMD Overeenkomst in het kader van het project Zuid gaat ervoor Partners: Alifa, de Posten Lidmaatschapsovereenkomst Provinciale Klachtencommissie Welzijn Overeenkomst coördinatie Alzheimercafé Partners: Alifa, Mediant Raamovereenkomst Toekomst voor Jonge Moeders Partners: Stichting Jarabee, Jeugdzorg in Twente en Alifa Methodiekbeschrijving Taal in Actie Partners: Alifa, Movisie Addendum bij het convenant Zorg en Veiligheid voor het project Wijkcoaches Partners: Alifa, Bureau Jeugdzorg, Regio Twente (GGD), Regiopolitie Twente, SMD, Woningcorporatie De Woonplaats, Woningstichting Domijn, Woningstichting Ons Huis, Openbaar Ministerie Arrondissementsparket Almelo, Tactus, Raad voor de Kinderbescherming, Mediant, Jarabee Jeugdzorg in Twente, Livio, MEE Twente, Regionaal Samenwerkingsverband VO Twente, Samenwerkingsverband WSNS 0806, Samenwerkingsverband WSNS 0804, Leger des Heils afd. Jeugdzorg en Reclassering, Reclassering Nederland, Humanitas Onder Dak Twente, RIBW Twente, Vrouwenopvang Overijssel, Stadsbank Oost Nederland, Gemeente Enschede Addendum bij het privacyreglement voor Coördinatie van Zorg en Veiligheid voor het project Wijkcoaches Partners: Alifa, Bureau Jeugdzorg, Regio Twente (GGD), Regiopolitie Twente, SMD, Woningcorporatie De Woonplaats, Woningstichting Domijn, Woningstichting Ons Huis, Openbaar Ministerie Arrondissementsparket Almelo, Tactus, Raad voor de Kinderbescherming, Mediant, Jarabee Jeugdzorg in Twente, Livio, MEE Twente, Regionaal Samenwerkingsverband VO Twente, Bestuurlijk jaarverslag Alifa

37 Samenwerkingsverband WSNS 0806, Samenwerkingsverband WSNS 0804, Leger des Heils afd. Jeugdzorg en Reclassering, Reclassering Nederland, Humanitas Onder Dak Twente, RIBW Twente, Vrouwenopvang Overijssel, Stadsbank Oost Nederland, Gemeente Enschede Samenwerkingsovereenkomst project Kinderboerderij Partners: Alifa, stichting De Twentse Zorgcentra, DCW-Bedrijven Overeenkomst Kwaliteitssysteemcertificatie Partners: Alifa, Keurmerkinstituut B.V. Contract Onderzoek nar het effect van Taallijn op de taalontwikkeling van peuters en kleuters Partners: Alifa, Expertisecentrum Nederlands Uitvoeringsovereenkomst compensatie ouderbijdrage VVE-geïndiceerde kinderen in Peuterspeelzaal Partners: Alifa, gemeente Enschede Offerte Kinderspeelhuis gemeente Enschede Partners: Alifa, CMO Groningen Samenwerkingsovereenkomst Vluchtelingenwerk en welzijnsinstelling Partners: Alifa, stichting VluchtelingenWerk Overijssel Samenwerkingsovereenkomst Saxion en samenwerkende partners WMO Werkplaats Twente Partners: Alifa, Carint Reggeland Groep, De Posten, t Iemenschoer, Scala Welzijnswerk, MEE Twente, gemeente Enschede, gemeente Hengelo, gemeente Haaksbergen, stichting Saxion Samenwerkingsovereenkomst tussen GGD Twente en Alifa betreffende tot de verbetering (van de voorlichting) van de seksuele gezondheid van (allochtone) jongeren 2010 Samenwerkingsovereenkomst Trimbos-instituut en Alifa in het kader van het project Effectonderzoek naar het integrale empowermentprogramma POWER voor allochtone jongeren Samenwerkingsovereenkomst EVC-V pilot tussen Alifa en Arcon in het kader van activiteiten binnen de pilot EVC-V (Erkenning van Verworven Competenties voor vrijwilligers) Overeenkomst Starsale: Social Media Pathmos/Stevenfenne PS-DOEN Investeren in vrijwilligers Pathmos/Stevenfenne, Alifa, SVWO Arcon en gemeente Enschede Samenwerkingsovereenkomsten diverse brede scholen in Enschede Bestuurlijk jaarverslag Alifa

38 Bijlage B. Organogram Alifa

Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2012

Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2012 Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Profiel... 5 1.1. Algemene identificatiegegevens... 5 1.2. Structuur van Alifa... 5 1.3. Kerngegevens... 5 1.3.1. Kernactiviteiten en

Nadere informatie

Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2010 2

Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2010 2 Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Profiel... 4 1.1. Algemene identificatiegegevens... 4 1.2. Structuur van Alifa... 4 1.3. Kerngegevens... 4 1.3.1. Kernactiviteiten en

Nadere informatie

Convenant Kindcentra

Convenant Kindcentra Convenant Kindcentra 2015 2018 1 Partijen: 1. Dak Kindercentra, vertegenwoordigd door mevrouw Briedé, voorzitter Raad van Bestuur; 2. Lucas Onderwijs, vertegenwoordigd door de heer van Vliet, voorzitter

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CS1 Notitie samenwerking en spreiding kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en primair Onderwerp : onderwijs 'Een stap in het bundelen van krachten' Kenmerk: 10/0025968 Aan de

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Inspectierapport Kindercentrum De Jint (KDV) Plataanstrjitte 2 9051 RB STIENS Registratienummer 140204854

Inspectierapport Kindercentrum De Jint (KDV) Plataanstrjitte 2 9051 RB STIENS Registratienummer 140204854 Inspectierapport Kindercentrum De Jint (KDV) Plataanstrjitte 2 9051 RB STIENS Registratienummer 140204854 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Leeuwarderadeel Datum inspectie: 14-07-2015

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Inspectierapport Scoop spelenderwijs locatie Apollolaan (PSZ) Apollolaan 1e 7604EH ALMELO

Inspectierapport Scoop spelenderwijs locatie Apollolaan (PSZ) Apollolaan 1e 7604EH ALMELO Inspectierapport Scoop spelenderwijs locatie Apollolaan (PSZ) Apollolaan 1e 7604EH ALMELO Toezichthouder: GGD Twente Datum inspectiebezoek: 17-10-2012 In opdracht van gemeente: ALMELO Inhoudsopgave Inleiding...3

Nadere informatie

Inspectierapport Snuffie (PSZ) Willinklaan 8 2121CV BENNEBROEK

Inspectierapport Snuffie (PSZ) Willinklaan 8 2121CV BENNEBROEK Inspectierapport Snuffie (PSZ) Willinklaan 8 2121CV BENNEBROEK Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: BLOEMENDAAL Datum inspectie: 01-12-2014 Type onderzoek : Regulier onderzoek Status:

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ermelo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ermelo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Ermelo Plaats : Ermelo Gemeentenummer : 0233 Onderzoeksnummer : 278180 Datum onderzoek : 23 september 2014 Datum

Nadere informatie

A. Pietersen Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving / Renske van der Peet

A. Pietersen Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving / Renske van der Peet Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer A. Pietersen Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving / Renske van der Peet

Nadere informatie

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid Provincie Noord-Brabant Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid 1. Inleiding Het Beleidskader Jeugd 2005-2008 biedt de kaders voor het afsluiten van regionale convenanten

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam Jaarverslag 2010 WSW Raad Amsterdam april 2011 Mw. H.J. Gussenhoven Ambtelijk Secretaris WSW Raad Voorwoord van de voorzitter De WSW Raad is op basis van de Verordening WSW in 2009 ingesteld. De raad heeft

Nadere informatie

Activiteitenplan Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk 2014

Activiteitenplan Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk 2014 Activiteitenplan Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk 2014 Activiteiten, doelstelling en doelgroep Hoofdactiviteit van de Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk (hierna: SPO) bestaat uit het exploiteren

Nadere informatie

Inspectierapport Stichting Peuter Vriendjes peuterspeelzaal (PSZ) Televisiebaan 106a 3402VH IJSSELSTEIN UT

Inspectierapport Stichting Peuter Vriendjes peuterspeelzaal (PSZ) Televisiebaan 106a 3402VH IJSSELSTEIN UT Inspectierapport Stichting Peuter Vriendjes peuterspeelzaal (PSZ) Televisiebaan 106a 3402VH IJSSELSTEIN UT Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: IJSSELSTEIN Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Nanny in het Noorden (GOB) Fonteinkruid 30 8445 RX HEERENVEEN Registratienummer 880423043

Inspectierapport Gastouderbureau Nanny in het Noorden (GOB) Fonteinkruid 30 8445 RX HEERENVEEN Registratienummer 880423043 Inspectierapport Gastouderbureau Nanny in het Noorden (GOB) Fonteinkruid 30 8445 RX HEERENVEEN Registratienummer 880423043 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Heerenveen Datum inspectie:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Achtkarspelen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Achtkarspelen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE Achtkarspelen Plaats : Buitenpost Gemeentenummer : 0059 Onderzoeksnummer : 288297 Datum onderzoek :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Den Helder

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Den Helder RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Den Helder Plaats : Den Helder Gemeentenummer : 0400 Onderzoeksnummer : 277984 Datum onderzoek : 4 september

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014

ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014 ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014 1. Inleiding De stichting MJD is een Groningse welzijn&zorg-organisatie die mensen stimuleert om te participeren

Nadere informatie

Bouwen aan een IKC. Wat is er mogelijk in formele samenwerkingsvormen? 13 oktober mr. S.C. Brasz

Bouwen aan een IKC. Wat is er mogelijk in formele samenwerkingsvormen? 13 oktober mr. S.C. Brasz Bouwen aan een IKC Wat is er mogelijk in formele samenwerkingsvormen? 13 oktober 2016 mr. S.C. Brasz Integraal Kind Centrum 1 pedagogische visie en doorlopende ontwikkellijn 1 team 1 leiding Samenwerkingsvormen

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau NL/Groningen (GOB) Kastanjelaan CV Marum

Inspectierapport Gastouderbureau NL/Groningen (GOB) Kastanjelaan CV Marum Inspectierapport Gastouderbureau NL/Groningen (GOB) Kastanjelaan 29 9363CV Marum Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Marum Datum inspectie: 24-01-2017 Type onderzoek : Onderzoek voor

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Limburg "Joekie" (GOB) Nachtegaalstraat 122 6165BP GELEEN Registratienummer 462092252

Inspectierapport Gastouderbureau Limburg Joekie (GOB) Nachtegaalstraat 122 6165BP GELEEN Registratienummer 462092252 Inspectierapport Gastouderbureau Limburg "Joekie" (GOB) Nachtegaalstraat 122 6165BP GELEEN Registratienummer 462092252 Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: Sittard-Geleen Datum inspectie:

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars 1 Jaarplan netwerk Haaglanden 2016 Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Inspectierapport (Korein Kinderplein) Qozie Rederijkerstraat (KDV) Rederijkerstraat 6 5663EB GELDROP Registratienummer 205007387

Inspectierapport (Korein Kinderplein) Qozie Rederijkerstraat (KDV) Rederijkerstraat 6 5663EB GELDROP Registratienummer 205007387 Inspectierapport (Korein Kinderplein) Qozie Rederijkerstraat (KDV) Rederijkerstraat 6 5663EB GELDROP Registratienummer 205007387 Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost In opdracht van gemeente: Geldrop-Mierlo

Nadere informatie

Onderwerp Voortgangsrapportage : De kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie in de gemeente Haarlem in schooljaar ' BBV nr:

Onderwerp Voortgangsrapportage : De kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie in de gemeente Haarlem in schooljaar ' BBV nr: Informatienota Onderwerp Voortgangsrapportage : De kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie in de gemeente BBV nr: 2016/450120 1. Inleiding De gemeente Haarlem is sinds de inwerkingtreding van de

Nadere informatie

Openbaar. Subsidie voor-en vroegschoolse educatie (VVE) Zie vervolgblad. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel.

Openbaar. Subsidie voor-en vroegschoolse educatie (VVE) Zie vervolgblad. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Subsidie voor-en vroegschoolse educatie (VVE) Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Arnhem (GOB) Akkerwindestraat 1k CR Arnhem Registratienummer

Inspectierapport Gastouderbureau Arnhem (GOB) Akkerwindestraat 1k CR Arnhem Registratienummer Inspectierapport Gastouderbureau Arnhem (GOB) Akkerwindestraat 1k 608 6832 CR Arnhem Registratienummer 859610913 Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van gemeente:

Nadere informatie

ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM. arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9

ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM. arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9 ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Doelstelling en beleidsintentieverklaring...4 1.1

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Snoesje (GOB) Albert Cuyplaan 2C 7482JA HAAKSBERGEN Registratienummer 464044911

Inspectierapport Gastouderbureau Snoesje (GOB) Albert Cuyplaan 2C 7482JA HAAKSBERGEN Registratienummer 464044911 Inspectierapport Gastouderbureau Snoesje (GOB) Albert Cuyplaan 2C 7482JA HAAKSBERGEN Registratienummer 464044911 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: HAAKSBERGEN Datum inspectie: 06-05-2014

Nadere informatie

Inspectierapport 't Hoekje (KDV) Zuidwend AA Bant

Inspectierapport 't Hoekje (KDV) Zuidwend AA Bant Inspectierapport 't Hoekje (KDV) Zuidwend 4 8314AA Bant Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Noordoostpolder Datum inspectie: 08-11-2016 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie Status:

Nadere informatie

Jaarverslag cliëntenraad 2011

Jaarverslag cliëntenraad 2011 Jaarverslag cliëntenraad 2011 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de cliëntenraad van Pactum over het jaar 2011. Doelstelling cliëntenraad De cliëntenraad van Pactum behartigt de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Inspectierapport PSZ De Kleine Waal Grote Beer ES HOORN NH

Inspectierapport PSZ De Kleine Waal Grote Beer ES HOORN NH Inspectierapport PSZ De Kleine Waal Grote Beer 3 1622 ES HOORN NH Toezichthouder: GGD Hollands Noorden Datum inspectiebezoek: 18 september 2012 In opdracht van gemeente: HOORN Inhoudsopgave Inleiding...3

Nadere informatie

Inspectierapport Speelleergroep t Draeckske (KDV) Kerkstraat 12a 5954BC Beesel

Inspectierapport Speelleergroep t Draeckske (KDV) Kerkstraat 12a 5954BC Beesel Inspectierapport Speelleergroep t Draeckske (KDV) Kerkstraat 12a 5954BC Beesel Toezichthouder: GGD Limburg-Noord In opdracht van gemeente: Beesel Datum inspectie: 19-01-2017 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Landstede Kinderopvang KDV Nijntje (KDV) Buckhorstlaan RL Zwolle Registratienummer

Inspectierapport Landstede Kinderopvang KDV Nijntje (KDV) Buckhorstlaan RL Zwolle Registratienummer Inspectierapport Landstede Kinderopvang KDV Nijntje (KDV) Buckhorstlaan 50 8043RL Zwolle Registratienummer 261293096 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Zwolle Datum inspectie: 30-06-2017

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Humpy Dumpy (BSO) Frieswijkstraat 6 8607 AV SNEEK Registratienummer 102392596

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Humpy Dumpy (BSO) Frieswijkstraat 6 8607 AV SNEEK Registratienummer 102392596 Inspectierapport Buitenschoolse opvang Humpy Dumpy (BSO) Frieswijkstraat 6 8607 AV SNEEK Registratienummer 102392596 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Súdwest-Fryslân Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterspeelzaal De Wigwam (PSZ) De Excelsior 133 9207 DD DRACHTEN

Inspectierapport Peuterspeelzaal De Wigwam (PSZ) De Excelsior 133 9207 DD DRACHTEN Inspectierapport Peuterspeelzaal De Wigwam (PSZ) De Excelsior 133 9207 DD DRACHTEN Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Smallingerland Datum inspectie: 12-10-2015 Type onderzoek : Incidenteel

Nadere informatie

Inspectierapport Jolie Karawanken (KDV) Karawanken 1 3524DA UTRECHT Registratienummer 165136595

Inspectierapport Jolie Karawanken (KDV) Karawanken 1 3524DA UTRECHT Registratienummer 165136595 Inspectierapport Jolie Karawanken (KDV) Karawanken 1 3524DA UTRECHT Registratienummer 165136595 Toezichthouder: GG&GD Utrecht In opdracht van gemeente: UTRECHT Datum inspectie: 17-07-2014 Type onderzoek:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0095 Rv. nr.: 12.0095 B en W-besluit d.d.: 18-9-2012 B en W-besluit nr.: 12.0802 Naam programma: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Beleidsuitgangspunten voorschoolse voorzieningen en de relatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Raad van Toezicht

Jaarverslag 2013 Raad van Toezicht Jaarverslag 2013 Raad van Toezicht INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Code Goed Bestuur... 4 3 Juridische structuur en organisatiestructuur... 5 4 Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht... 6 5 Verslag

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Wonderlief (BSO) Laan van Wateringse Veld DA 's-gravenhage

Inspectierapport Kinderdagverblijf Wonderlief (BSO) Laan van Wateringse Veld DA 's-gravenhage Inspectierapport Kinderdagverblijf Wonderlief (BSO) Laan van Wateringse Veld 1496 2548DA 's-gravenhage Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: 's-gravenhage Datum inspectie: 29-07-2015

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Inspectierapport 't Beldertje (PSZ) Raamweg 71a 4196HP TRICHT

Inspectierapport 't Beldertje (PSZ) Raamweg 71a 4196HP TRICHT Inspectierapport 't Beldertje (PSZ) Raamweg 71a 4196HP TRICHT Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid, vestiging Tiel In opdracht van gemeente: GELDERMALSEN Datum inspectiebezoek: 07-11-2013 Type onderzoek:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Leiderdorp

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Leiderdorp RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Leiderdorp Plaats : Leiderdorp Gemeentenummer : 0547 Onderzoeksnummer : 279088 Datum onderzoek : 24 november

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Pepermolen Peperstraat 57 1794 AJ OOSTEREND NH Registratienummer 106786970

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Pepermolen Peperstraat 57 1794 AJ OOSTEREND NH Registratienummer 106786970 Inspectierapport Kinderdagverblijf De Pepermolen Peperstraat 57 1794 AJ OOSTEREND NH Registratienummer 106786970 Toezichthouder: GGD Hollands Noorden In opdracht van gemeente: Texel Datum inspectie: 18

Nadere informatie

Cools, Luuk. Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012. jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc. Bijlagen: Geachte lezer,

Cools, Luuk. Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012. jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc. Bijlagen: Geachte lezer, Cools, Luuk Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012 Bijlagen: jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc Geachte lezer, bijgaand bieden wij u ter informatie het jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012 aan.

Nadere informatie

Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017

Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017 Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017 1. Inleiding Op 15 december 2011 heeft de gemeenteraad besloten om de Beleidsnotitie Voorschoolse educatie, Bundelen van Krachten

Nadere informatie

Inspectierapport Bengels/Bende van boven (BSO) Meulenberg 6 4641CL Ossendrecht

Inspectierapport Bengels/Bende van boven (BSO) Meulenberg 6 4641CL Ossendrecht Inspectierapport Bengels/Bende van boven (BSO) Meulenberg 6 4641CL Ossendrecht Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Woensdrecht Datum inspectie: 17-08-2015 Type onderzoek: Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Kinder Maatje (GOB) Chopinlaan 16 6361CS NUTH Registratienummer 186242013

Inspectierapport Gastouderbureau Kinder Maatje (GOB) Chopinlaan 16 6361CS NUTH Registratienummer 186242013 Inspectierapport Gastouderbureau Kinder Maatje (GOB) Chopinlaan 16 6361CS NUTH Registratienummer 186242013 Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: Nuth Datum inspectie: 25-08-2015 Type

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterspeelzaal It Pjuttersplak (PSZ) Eelke Meinertswei KB WESTERGEEST

Inspectierapport Peuterspeelzaal It Pjuttersplak (PSZ) Eelke Meinertswei KB WESTERGEEST Inspectierapport Peuterspeelzaal It Pjuttersplak (PSZ) Eelke Meinertswei 2 9295 KB WESTERGEEST Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Kollumerland c.a. Datum inspectie: 06-06-2016 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Kindercentrum Kleinholland BV (KDV) Zonnebloemweg TV ALMERE Registratienummer

Inspectierapport Kindercentrum Kleinholland BV (KDV) Zonnebloemweg TV ALMERE Registratienummer Inspectierapport Kindercentrum Kleinholland BV (KDV) Zonnebloemweg 66 1338TV ALMERE Registratienummer 355194363 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Almere Datum inspectie: 06-06-2016

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK AMHK. BJZ Drenthe. GGD Drenthe. Mei 2013

PLAN VAN AANPAK AMHK. BJZ Drenthe. GGD Drenthe. Mei 2013 PLAN VAN AANPAK AMHK STAPPEN VOOR REALISATIE VAN HET ADVIES EN MELDPUNT HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING IN DRENTHE OP 1 JANUARI 2015 BJZ Drenthe & GGD Drenthe Mei 2013 OPDRACHT EN UITWERKING Opdracht:

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Rijssen-Nijverdal e.o. (GOB) Nieuwlandsweg 10 7461VR RIJSSEN Registratienummer 124565372

Inspectierapport Gastouderbureau Rijssen-Nijverdal e.o. (GOB) Nieuwlandsweg 10 7461VR RIJSSEN Registratienummer 124565372 Inspectierapport Gastouderbureau Rijssen-Nijverdal e.o. (GOB) Nieuwlandsweg 10 7461VR RIJSSEN Registratienummer 124565372 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: RIJSSEN-HOLTEN Datum inspectie:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Terschelling

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Terschelling RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Terschelling Plaats : West-Terschelling Gemeentenummer : 0093 Onderzoeksnummer : 278069 Datum onderzoek : 19

Nadere informatie

Inspectierapport de Paperclip (KDV) Oude Wetering 78A 8044PA ZWOLLE Registratienummer

Inspectierapport de Paperclip (KDV) Oude Wetering 78A 8044PA ZWOLLE Registratienummer Inspectierapport de Paperclip (KDV) Oude Wetering 78A 8044PA ZWOLLE Registratienummer 151779120 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Zwolle Datum inspectie: 02-02-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE

DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE Onderwerp: Toekomst peuterspeelzaalwerk Registratienummer: 00586225 Op voorstel B&W d.d.: 14 juni 2016 Datum vergadering: 6 juli 2016 Portefeuillehouder: M.M. Schlösser

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Oosterveldschool (BSO) Schoolstraat AC Uffelte

Inspectierapport BSO Oosterveldschool (BSO) Schoolstraat AC Uffelte Inspectierapport BSO Oosterveldschool (BSO) Schoolstraat 4 7975AC Uffelte Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Westerveld Datum inspectie: 07-08-2017 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Toppie (GOB) Frisselsteinstraat 5a 5461AD VEGHEL

Inspectierapport Gastouderbureau Toppie (GOB) Frisselsteinstraat 5a 5461AD VEGHEL Inspectierapport Gastouderbureau Toppie (GOB) Frisselsteinstraat 5a 5461AD VEGHEL Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: VEGHEL Datum inspectiebezoek: 06-12-2013 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Wereldwijs (PSZ) Graan voor Visch VH HOOFDDORP

Inspectierapport Wereldwijs (PSZ) Graan voor Visch VH HOOFDDORP Inspectierapport Wereldwijs (PSZ) Graan voor Visch 14402 2132VH HOOFDDORP Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 19-04-2016 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterspeelzaal Jodocus (PSZ) Pieter de Clercqstrjitte 1 9269 PC FEANWALDEN

Inspectierapport Peuterspeelzaal Jodocus (PSZ) Pieter de Clercqstrjitte 1 9269 PC FEANWALDEN Inspectierapport Peuterspeelzaal Jodocus (PSZ) Pieter de Clercqstrjitte 1 9269 PC FEANWALDEN Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Dantumadiel Datum inspectie: 05-01-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

Subsidieverlening 2014 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel

Subsidieverlening 2014 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel Nota Voor burgemeester en wethouders Datum vergadering: 2 5 MÂARĨ 2014 Nummer: 14INT01073 Nota openbaar: Ja lil mum mill in i Onderwerp: Subsidieverlening 2014 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel

Nadere informatie

Inspectierapport (Korein Kinderplein) Qozie Rederijkerstraat (BSO) Rederijkerstraat EB GELDROP Registratienummer

Inspectierapport (Korein Kinderplein) Qozie Rederijkerstraat (BSO) Rederijkerstraat EB GELDROP Registratienummer Inspectierapport (Korein Kinderplein) Qozie Rederijkerstraat (BSO) Rederijkerstraat 6 5663EB GELDROP Registratienummer 253138590 Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost In opdracht van gemeente: Geldrop-Mierlo

Nadere informatie

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Inleiding. Preambule De Participatieraad heeft als visie: iedere burger van de gemeente Heerenveen moet zijn of haar leven op eigen wijze kunnen inrichten

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN IN DE GEMEENTE. Aalburg

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN IN DE GEMEENTE. Aalburg RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2016-2017 IN DE GEMEENTE Aalburg Plaats : Wijk en Aalburg Gemeentenummer : 0738 Onderzoeksnummer : 292533 Datum onderzoek : 19 april

Nadere informatie

Inspectierapport Alles Kids Zoetermeer (GOB) Sipohout KL ZOETERMEER Registratienummer

Inspectierapport Alles Kids Zoetermeer (GOB) Sipohout KL ZOETERMEER Registratienummer Inspectierapport Alles Kids Zoetermeer (GOB) Sipohout 3 2719KL ZOETERMEER Registratienummer 636229944 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: Zoetermeer Datum inspectie: 01-12-2015 Type

Nadere informatie

PROFIELSCHETS BESTUURDER Savant Zorg

PROFIELSCHETS BESTUURDER Savant Zorg PROFIELSCHETS BESTUURDER Savant Zorg TIRIONS CONSULTANCY BV VERSIE 1 SEPTEMBER 2015 BESTEMD VOOR DE ORGANISATIE ANJA TIRIONS MHA Inleiding Savant Zorg is een grote, regionale, gecertificeerde organisatie

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang ChouChou (BSO) Ferdinand Bolstraat 21 2525 XH 's-gravenhage

Inspectierapport Kinderopvang ChouChou (BSO) Ferdinand Bolstraat 21 2525 XH 's-gravenhage Inspectierapport Kinderopvang ChouChou (BSO) Ferdinand Bolstraat 21 2525 XH 's-gravenhage Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: 's-gravenhage Datum inspectie: 20-03-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau de Bengel (GOB) Stationsstraat AL MARKELO Registratienummer

Inspectierapport Gastouderbureau de Bengel (GOB) Stationsstraat AL MARKELO Registratienummer Inspectierapport Gastouderbureau de Bengel (GOB) Stationsstraat 25 7475AL MARKELO Registratienummer 149157496 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Hof van Twente Datum inspectie: 25-06-2015

Nadere informatie

Inspectierapport De Tweeberg (KDV) Piet Slagerstraat 132 's-hertogenbosch

Inspectierapport De Tweeberg (KDV) Piet Slagerstraat 132 's-hertogenbosch Inspectierapport De Tweeberg (KDV) Piet Slagerstraat 132 5213XT 's-hertogenbosch Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: 's-hertogenbosch Datum inspectie: 23-08-2016 Type onderzoek

Nadere informatie

A. Zorg Bespreken op afspraken

A. Zorg Bespreken op afspraken Werkplan Cliëntenraad Waalstaete (CRW) 2016 (versie 25-01-2016/ ES) A. Zorg Bespreken op afspraken 1. Plan van aanpak Waalstaete (PvA)2016. Het gaat hier om een dynamisch plan met de overgebleven punten

Nadere informatie

Inspectierapport Het Witte Wiel (BSO) Provincialeweg HG Veldhoven Registratienummer

Inspectierapport Het Witte Wiel (BSO) Provincialeweg HG Veldhoven Registratienummer Inspectierapport Het Witte Wiel (BSO) Provincialeweg 4 5503HG Veldhoven Registratienummer 171819615 Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost In opdracht van gemeente: Veldhoven Datum inspectie: 19-12-2016

Nadere informatie

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens Werkplan 2011 Cliëntenraad Stichting Pergamijn Geactualiseerd op: 1 februari-2011 Redactie: De secretaris H.A.Janssens 1 Werkwijze van de Cliëntenraad De cliëntenraad van de Stichting Pergamijn stelt de

Nadere informatie

Inspectierapport Bolleboos (PSZ) Heimanslaan 6 4102JA CULEMBORG

Inspectierapport Bolleboos (PSZ) Heimanslaan 6 4102JA CULEMBORG Inspectierapport Bolleboos (PSZ) Heimanslaan 6 4102JA CULEMBORG Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid, vestiging Tiel In opdracht van gemeente: CULEMBORG Datum inspectiebezoek: 26-11-2013 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Kindcentrum de Scharmhof (KDV) Scharmbarg EA Assen

Inspectierapport Kindcentrum de Scharmhof (KDV) Scharmbarg EA Assen Inspectierapport Kindcentrum de Scharmhof (KDV) Scharmbarg 1 9407EA Assen Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Assen Datum inspectie: 27-07-2017 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Carolus (BSO) Kerkweg BN COTHEN

Inspectierapport BSO Carolus (BSO) Kerkweg BN COTHEN Inspectierapport BSO Carolus (BSO) Kerkweg 20 3945BN COTHEN Toezichthouder: GGD Midden-Nederland In opdracht van gemeente: WIJK BIJ DUURSTEDE Datum inspectiebezoek: 22-07-2013 Type onderzoek: Onderzoek

Nadere informatie

Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2013

Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2013 Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Profiel... 4 1.1. Algemene identificatiegegevens... 4 1.2. Structuur van Alifa... 4 1.3. Kerngegevens... 4 1.3.1. Kernactiviteiten en

Nadere informatie

Parlan Jeugdhulp Voorzitter en lid Raad van Toezicht

Parlan Jeugdhulp Voorzitter en lid Raad van Toezicht Parlan Jeugdhulp Voorzitter en lid Raad van Toezicht Organisatie Parlan Jeugdhulp is een organisatie voor Jeugd- & Opvoedhulp (Parlan Jeugd & Opvoedhulp), Jeugdzorg Plus (Transferium Jeugdzorg) en Jeugd-GGZ

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Beverwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Beverwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Beverwijk Plaats : Beverwijk Gemeentenummer : 0375 Onderzoeksnummer : 279708 Datum onderzoek : 10 december 2014

Nadere informatie

Inspectierapport Berneroefke (PSZ) Jancko Douwamastraat 35 8602 BK SNEEK

Inspectierapport Berneroefke (PSZ) Jancko Douwamastraat 35 8602 BK SNEEK Inspectierapport Berneroefke (PSZ) Jancko Douwamastraat 35 8602 BK SNEEK Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Súdwest-Fryslân Datum inspectie: 04-02-2016 Type onderzoek : Onderzoek voor

Nadere informatie

Inspectierapport. Kinderdagverblijf Telraam B.V. (BSO) Linnaeusparkweg EA Amsterdam Registratienummer:

Inspectierapport. Kinderdagverblijf Telraam B.V. (BSO) Linnaeusparkweg EA Amsterdam Registratienummer: Inspectierapport Kinderdagverblijf Telraam B.V. (BSO) Linnaeusparkweg 12 14 1098 EA Amsterdam Registratienummer: 708571268 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie:

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie

FORMULIER VOOR GEBUNDELDE AANVRAAG LOCATIEGEBONDEN FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 APELDOORN

FORMULIER VOOR GEBUNDELDE AANVRAAG LOCATIEGEBONDEN FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 APELDOORN Bijlage 5 Aanvraagformulier subsidie 2015 FORMULIER VOOR GEBUNDELDE AANVRAAG LOCATIEGEBONDEN FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 APELDOORN Voor de functies ontmoeting en dagbesteding

Nadere informatie

Inspectierapport Eendje meer (GOB) Hegemansweg WR Hengelo

Inspectierapport Eendje meer (GOB) Hegemansweg WR Hengelo Inspectierapport Eendje meer (GOB) Hegemansweg 50 7553WR Hengelo Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Hengelo (O) Datum inspectie: 05-01-2016 Type onderzoek: Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Projecten De tuinen worden steeds groener, dieren doen hun intrede: konijnen, kippen, cavia s en zelfs een (leen)varken.

Projecten De tuinen worden steeds groener, dieren doen hun intrede: konijnen, kippen, cavia s en zelfs een (leen)varken. Korte terugblik de eerste stap bestaat in 2016 40 jaar en dat laten we niet ongemerkt voorbij gaan! In week 40 was het een week lang feest op alle locaties met ouders en kinderen. We hebben dit jubileumjaar

Nadere informatie

Inspectierapport Betaal de Oppas (GOB) Boekeloseweg 115 7553DM HENGELO OV Registratienummer 411409748

Inspectierapport Betaal de Oppas (GOB) Boekeloseweg 115 7553DM HENGELO OV Registratienummer 411409748 Inspectierapport Betaal de Oppas (GOB) Boekeloseweg 115 7553DM HENGELO OV Registratienummer 411409748 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: HENGELO Datum inspectie: 13-11-2014 Type onderzoek:

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Subsidieverlening project School's cool en Coachproject Nijmegen 2014 tot en met 2016 Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

HERIJKEN & DOORSTARTEN. Houtskoolschets bestuurlijke inrichting en organisatie Samenwerkingsverband PO PassendWijs

HERIJKEN & DOORSTARTEN. Houtskoolschets bestuurlijke inrichting en organisatie Samenwerkingsverband PO PassendWijs HERIJKEN & DOORSTARTEN Houtskoolschets bestuurlijke inrichting en organisatie Samenwerkingsverband PO PassendWijs Notitie voor het Dagelijks Bestuur PassendWijs t.b.v. vergadering op 21 februari 2017,

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterspeelzaal Pinokkio (PSZ) Zoeksestraat 5a 4721AC SCHIJF

Inspectierapport Peuterspeelzaal Pinokkio (PSZ) Zoeksestraat 5a 4721AC SCHIJF Inspectierapport Peuterspeelzaal Pinokkio (PSZ) Zoeksestraat 5a 4721AC SCHIJF Toezichthouder: GGD West-Brabant Datum inspectiebezoek: 16-05-2013 In opdracht van gemeente: RUCPHEN AK ID 077246 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Kindercampus (BSO) Willem Bontekoestraat 34 1212CB Hilversum. Dit is een publicatie van:

Inspectierapport BSO Kindercampus (BSO) Willem Bontekoestraat 34 1212CB Hilversum. Dit is een publicatie van: Inspectierapport BSO Kindercampus (BSO) Willem Bontekoestraat 34 1212CB Hilversum Dit is een publicatie van: 15.0000286 Inspectierapport BSO Kindercampus (BSO) Willem Bontekoestraat 34 1212CB Hilversum

Nadere informatie

Inspectierapport Scoop Spelenderwijs locatie Clematisstraat (PSZ) Clematisstraat EJ ALMELO

Inspectierapport Scoop Spelenderwijs locatie Clematisstraat (PSZ) Clematisstraat EJ ALMELO Inspectierapport Scoop Spelenderwijs locatie Clematisstraat (PSZ) Clematisstraat 2 2 7601EJ ALMELO Toezichthouder: GGD Twente Datum inspectiebezoek: 07-05-2012 In opdracht van gemeente: ALMELO Inhoudsopgave

Nadere informatie