Raad van Bestuur Vastgesteld 21 januari Concernjaarplan 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raad van Bestuur Vastgesteld 21 januari 2013. Concernjaarplan 2013"

Transcriptie

1 Raad van Bestuur Vastgesteld 21 januari 2013 Concernjaarplan 2013

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Korte terugblik op Doelstellingen Overige thema's voor de bestuurlijke agenda 2013 Bijlage: samenvatting van de bedrijfsjaarplannen

3 1 Inleiding In juni 2012 verscheen de kaderbrief voor 2013, waarmee het startsein werd gegeven voor de jaarplan en begrotingscyclus Een deel van de bedrijven rondden in 2012 hun transitie en integratie als gevolg van de fusie af en bereidden zich volop voor op de diverse beleidswijzigingen van centrale of decentrale overheden. Daarnaast werden in de 2 e helft van 2012 de plannen ontwikkeld voor de transitie van het concern van een kolommenstructuur naar een regionale concernstructuur. Deze aanstaande transitie drukt een belangrijk stempel op het jaarplan voor In de Raad van Bestuur vergadering van 17 december jl. zijn de jaarplannen van de bedrijven als werkdocument vastgesteld. De managementsamenvattingen van alle jaarplannen zijn als bijlage bij dit concept concernjaarplan gevoegd. In het conceptjaarplan 2013 zal nadrukkelijk de aandacht uitgaan naar de versterking van de samenhang en synergie binnen het concern door het reeds genoemde transitieproces. Er is gekozen om voor 2013 een compact concernjaarplan op te stellen. Hierin komt de kern van de bestuurlijke agenda 2013 tot uitdrukking. 3

4 2 Korte terugblik op 2012 In 2012 is invulling gegeven aan de missie van Careyn: vergroting van het maatschappelijke rendement door het bieden van continuïteit van de zorg en de versterking van de kwaliteit van de zorg door de vergroting van het innovatief vermogen Doelen 2012 De opdracht voor realisatie van continuïteit van zorg werd in het jaarplan 2012 geconcretiseerd naar: Rendementsverbetering 2012: voor het totale concern gold een rendementsdoelstelling van 2% Het Dorp 1.0 implementeren binnen Careyn Zorg Thuis. Bij implementatie wordt rekening gehouden met grote verschillen tussen de ontwikkelstadia van zowel wijkteams als onderdelen van Het Dorp concept. De organisatie voorbereiden op Het Dorp 2.0. In 2012 komt een plan beschikbaar om het vervolg naar Het Dorp 2.0. te kunnen realiseren. Aanpassen interne cultuur. Voor het slagen van de formule van Het Dorp, zal eigen initiatief, lokaal ondernemerschap en eigenaarschap (weer) gestimuleerd worden. Ontwikkeling themabedrijven. De themabedrijven hebben taakstellingen om mede de brede maatschappelijke onderneming te realiseren Realisatie doelen De agenda van 2012 is gericht geweest op de realisatie van bovenstaande doelen, maar werd daarnaast gedomineerd door de actualiteit van gewijzigde politieke omstandigheden en aanpassingen van het regeringsbeleid door o.m. het Lenteakkoord van 5 partijen en vervolgens een Regeerakkoord van de in september 2012 nieuw aangetreden regering. (zie onder 2.3.) Rendementsverbetering 2012 In het verloop van 2012 is het rendement in grote lijnen verlopen volgens doelstelling. Echter hier waren enkele uitzonderingen op. Met name het hulpmiddelenbedrijf Vitaal, het Administratief Centrum Careyn en Huishoudelijke Zorg konden niet aan de gestelde verwachtingen voldoen. Vitaal bleek door een inadequate besturing niet tot een goede integratie gekomen te zijn. Daarnaast bleek het bedrijf zich qua formatie en kosten niet tijdig aangepast te hebben aan de gewijzigde omstandigheden in de markt. Het ACC bleek halverwege 2012 en gedurende het integratieproces 'onthoofd' te zijn door het vertrek van directeur en een aantal managers. Een gestructureerd plan van aanpak met een gedegen inzet van externe capaciteit geven inmiddels een push aan het benodigde veranderproces. HZ bleek niet tot een vergelijk te kunnen komen met de OR en vakbonden om de kosten van medewerkers meer in lijn te brengen met de financiële voorwaarden van de gemeenten. De kosten bleven daardoor boven de inkomsten uitkomen. Het Dorp 1.0 implementeren In 2012 is de eerste fase van de implementatie van Het Dorp voorspoedig verlopen. De organisatie van Zorg Thuis is opnieuw ingericht. Teams zijn waar nodig teruggebracht tot een werkbare omvang en er zijn belangrijke vakinhoudelijke fundamenten gelegd in de vorm van visiedocumenten, handreikingen en praktische hulpmiddelen op het gebied van onder meer zelfregie, informele zorg en de samenwerking huisarts wijkteam. Per 31 december 2012 zijn vrijwel alle teams (ongeveer 200) uitgerust met deze basiskennis en het instrumentarium om de vervolgfases van Het Dorp te implementeren. De organisatie voorbereiden op Het Dorp 2.0 Het vooruitzicht van de vervolgstap naar een geïntegreerde werkwijze op wijk en dorpsniveau heeft geleid tot de planvorming voor een concerntransitie naar een regionale structuur, ondersteund door 4

5 een geïntegreerde dienstverleningsorganisatie met één loket op basis van de beleidsontwikkeling in twee typen formules (I: geïntegreerde zorg en welzijn en II: een geïntegreerde interne dienstverlening). Een transitiegroep begeleid de verdere ontwikkeling (2013) en de uitvoering (2014). Aanpassen interne cultuur In 2012 is met veel energie de implementatie van het Experiment Regelarm voorbereid voor de extramurale zorg. Regelarm werken betekent dat er met minder regelgeving en verantwoording gewerkt kan worden. Dit alles op basis van lump sum financiering met als tegenprestatie meer zorg voor hetzelfde geld en een hogere klant en medewerkertevredenheid. De invulling van het experiment is direct verbonden met de ontwikkeling van Het Dorp, daarbij wordt één en ander vanuit de volgende thema s opgebouwd. - lokaal werken : dit is met name gerealiseerd door kleinere teams in te richten, waardoor meer verbinding mogelijk wordt met de klant en de wijk. - Integraal werken: de opbouw van het netwerk in de wijk, de samenwerking te verbeteren met huisartsen en professionals in de wijk. Hierbij wordt ook de informele zorg betrokken. - Autonomie: zelfregie van zowel de klant als de medewerker verstevigen. - Substitutie: de beroepsmatige focus verschuift naar het zoeken van vervanging van professionele door informele zorg, taakherschikking en inzet van beeldzorg. Naar verwachting zal met de resultaten van deze regelarme aanpak een belangrijke stap gezet worden naar een werkwijze van zelfsturende teams die op alle niveaus verantwoordelijk zijn voor de zorg in samenhang met de directe omgeving. Ontwikkeling themabedrijven. De themabedrijven zijn in 2012 druk doende geweest hun integratie af te ronden en zich te richten op de veranderende marktomstandigheden. Huishoudelijke zorg Careyn HZ werd geconfronteerd met bezuinigingen van vele gemeenten waardoor het gemiddelde tarief in nieuwe contracten daalde, het aantal uren per klant afnam en er een verschuiving plaatsvond van HH2 naar HH1. Gevolg: afnemende omzet en teruglopend rendement. De activiteiten waren in 2012 gericht op een overeenkomst met OR en vakbonden, kostenbesparingen en de inrichting van de interne organisatie, waaronder de samenvoeging met voorheen HbH Zuwe Zorg en de HZ onderdelen van Aveant. Kraamzorg De geboortezorg in Nederland is sterk in ontwikkeling en zal ook de komende twee jaar belangrijke structuurveranderingen ondergaan. De essentie voor kraamzorg is dat kraamzorg zowel inhoudelijk als organisatorisch een veel minder vrijblijvende positie in de geboortezorg keten krijgt. Acties waren in 2012 gericht op afweging t.a.v. samenwerkingstrajecten en de verbetering van de interne organisatie met extra aandacht voor ziekteverzuim. Curenz/ Gezondheidscentrum Het afgelopen jaar heeft Curenz ervaring opgedaan met projecten rondom geïntegreerde zorg in de eerste lijn. Er is door Curenz gepoogd om op de externe markt advies/ondersteuningsprojecten binnen te halen. Dit is nog lastig gebleken. Centraal stond de verwerving van een vijftal eerstelijnspraktijken in Spijkenisse, Hoogvliet en Vlaardingen en de overdracht van de directievoering daarvan aan Goed Gezond Nederland. Vitaal Veel tijd en energie is besteed aan de aanpassing in de interne organisatie tot een integraal bedrijf, waarbij vanwege de gewijzigde marktomstandigheden de personeelsformatie sterk is afgeslankt van 170 naar 120 fte. Een eerste oriëntatie op de herpositionering van Vitaal krijgt een vervolg in

6 Gezondheid Service Centraal stonden het ontwikkelen en het aanbieden van additionele en ondersteunende diensten rond gezondheidsbevordering, zorg en welzijn. Samenwerking met alle bedrijven binnen de Careyngroep was een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van de doelen. Vastgoed Rond het zgn. WTZI gebonden vastgoed zijn in 2012 veel wijzigingen in de regelgeving aangekondigd. Ook in 2012 bleken de regels rond nieuwbouwprojecten in ontwikkeling gewijzigd te zijn. Daar is i.s.m. de concernstaf tijdig op ingespeeld. Verder was de aandacht deels gericht op het samenvoegen van de organisatiedelen. Er is uitvoering gegeven aan de belangrijkste opdracht in het portefeuillemanagement: het meerjaren onderhoudsbeleid en plan. Daarnaast vroegen diverse nieuwbouwprojecten een verscherpte aandacht. Erasmusbrug ICT: In 2012 werd de samenvoeging van ICT eenheden afgerond. Daarnaast stond de ontwikkeling van de bouw en de voorbereiding van de migratie van zes naar één ICTplatform centraal als innovatief project. Administratief Centrum: Heeft zich in 2012 gezien de gewijzigde interne omstandigheden gericht op het herinrichten van de eigen organisatie en de procesverbetering van de dienstverlening. Careyn Personeelsupport: Het arbeidsbedrijf heeft ook in 2012 te maken gehad met wisseling in de leiding. Dit heeft de opbouw van de interne dienstverlening deels verstoord. Toch is er voldoende voorbereid om in 2013 op een effectieve wijze invulling te geven aan de gestelde doelen Regeerakkoord wierp in 2012 zijn schaduw vooruit Aangekondigde wijzigingen zijn: de AWBZ wordt een landelijke voorziening voor intramurale langdurige ouderenzorg en gehandicaptenzorg met contracteerruimte vanaf ZZP 5. Hiervoor komt er een centraal beleidskader voor inkoop en indicatiestelling. Besparing in de intramurale langdurige ouderenzorg wordt bereikt door terugdringen van regionale verschillen en spreiding in tarieven. Het PGB komt weer terug. Extramurale verpleging wordt in 2017 overgeheveld naar de Zvw en valt dan onder eenzelfde financiering als huisartsenzorg. Gemeenten worden verantwoordelijk voor ondersteuning, begeleiding en verzorging. Aanspraken voor klanten worden beperkt en HZ wordt vervangen door een maatwerkvoorziening, die slechts ingezet wordt als deze dienstverlening niet uit eigen middelen van de klant betaald kan worden. Er komt een nieuwe gemeentelijke voorziening voor zorgfinanciering ( 750 miljoen). Gemeenten krijgen een zeer ruime beleidsvrijheid m.b.t. invulling van gedecentraliseerde voorzieningen. Er komen middelen beschikbaar voor het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van specifieke groepen zorgmedewerkers. Per onmiddellijke ingang is de procedure in werking gezet om het OVA convenant vanaf op te schorten. Jeugdzorg wordt gedecentraliseerd naar de gemeenten. Er komt een nieuwe wet Jeugdzorg. Deze voornemens van de regering worden in 2013 nauwgezet gemonitord door Careyn en zullen middels een plan van aanpak voor de inkoop 2014 goed en tijdig worden voorbereid. 6

7 2.4. Risicomanagement Er is in 2012 gekozen voor een eigen risicomanagementsysteem voor het concern. Er is een werkwijze geïntroduceerd om risico s continue in beeld te brengen en te houden. De lijn is verantwoordelijk voor het analyseren en het bewerken van de risico s. In de werkwijze wordt het risicomanagement gekoppeld aan het ritme van de P&C cyclus. Dit betekent dat de risico s in de 4 maandelijkse uitgebreide reviewgesprekken aan de orde worden gesteld. Op basis van het systeem is een risicoanalyse opgesteld en is de analyse van de toprisico s besproken met Raad van Toezicht. 7

8 3 Doelstellingen 2013 De doelstellingen van 2013 liggen in het verlengde van de ontwikkelingen uit 2012 (hoofdstuk 2) en zijn een uitwerking van de keuzes uit het strategieplan Maatschappelijke context Het kader van de doelen wordt met name gevormd door maatschappelijke ontwikkelingen. De zorgmarkt ontwikkelt zich als gevolg van diverse ingrijpende veelal externe ontwikkelingen in een razend tempo. In hoofdlijnen gaat het hierbij om het volgende. De ontwikkeling van de demografie in Nederland laat zien dat er in toenemende mate sprake is van vergrijzing en ontgroening van de bevolking in Nederland. Deze twee (bekende) kernthema's zijn ook van grote invloed op Careyn als zorgconcern. De vergrijzing leidt tot meer en zwaardere zorgbehoeften en dus een grotere vraag. De ontgroening van de bevolking betekent een afname van de beschikbare beroepskrachten en schaarste op de arbeidsmarkt. Als gevolg hiervan zal naar verwachting in bepaalde sectoren, waaronder de zorg, een personeelskrapte ontstaan. Daarnaast staan de uit collectieve middelen gefinancierde zorg en dienstverlening ook financieel sterk onder druk. De groeiende zorgkosten zijn mede in het licht van de economische crisis voor de overheid aanleiding om wederom voorstellen te (laten) ontwikkelen voor ombuiging van de uitgaven in de zorg. Naast de wijziging in de leeftijdsopbouw van de bevolking is er ook sprake van een verschuiving in etniciteit; Op dit moment bestaat ruim 20% van de bevolking uit migranten, waarvan de helft van niet westerse afkomst. Tot 2020 kan een toenemende zorgvraag van cliënten met een niet westerse achtergrond verwacht worden. Het behoeft geen toelichting dat dit ook een wijziging vraagt in benadering door zorgorganisaties. Voor Careyn kan worden geconcludeerd dat de populatie migranten binnen de vestigingsgebieden steeds groter wordt maar dat het bereik van deze grote cliëntengroep onder het gemiddelde ligt. Daarnaast heeft dit onderwerp ook gevolgen op het gebied van de arbeidsmarkt. De hierboven geschetste ontwikkelingen stellen forse eisen aan het zorgsysteem. Doorgaan op de huidige voet is geen reële optie. In dat licht streeft de overheid ernaar het beroep op zorg terug te dringen. Het bevorderen van zelfredzaamheid, het versterken van preventie en het activeren van mensen zijn de voornaamste pijlers. De overheid zet daarbij ook in op veranderingen in de financiering en de besturing van het systeem. Dit komt ook tot uitdrukking in het recent gepubliceerde regeerakkoord. (zie ook hoofdstuk 2.3.) Doelen van het regeringsbeleid zijn: verbeteren van de kwaliteit; kostenverlaging; bevorderen van (regionale) samenwerking tussen zorgaanbieders. Doelen Careyn Careyn heeft voor 2013 de volgende centrale doelen gesteld: 3.1. Rendementsdoelstelling De implementatie van het Dorp 1.0 en het Experiment Regelarm Toekomstbestendigheid in relatie tot het regeringsbeleid 3.4. De voorbereiding van de Transitie

9 3.1. Rendementsdoelstelling De begroting Careyn 2013 is samengesteld op basis van de begrotingscijfers van alle bedrijven die deel uitmaken van het concern. De voorgelegde begroting sluit met een positief resultaat van 5,7 miljoen. Het begrote resultaat komt neer op 1,1% van de omzet van het gehele concern De implementatie van het Dorp 1.0 en het Experiment Regelarm. Voor de implementatie gelden de volgende uitgangspunten: Implementatie gebeurt zorgvuldig en beheerst. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen implementatie van Het Dorp en de uitvoering van het Experiment Regelarm. Het regelarme primaire proces wordt per zorgkantoorregio geïmplementeerd. Hierbij volgt iedere regio een vast stramien van voorbereiding naar implementatie. De uitrol is modulair opgebouwd, waarvan een deel flexibel is in te plannen in de regio's van Careyn. Gefaseerde implementatie in de regio s De implementatie wordt in fasering en doorlooptijd sterk beïnvloed door het Experiment Regelarm, de implementatie van ICT en het tempo van de kanteling van de ondersteunende diensten. De voorbereiding staat vooral in het teken van opleiden en trainen en de wijkteams kennis laten maken met nieuwe werkprocessen en ICT. Maar ook de expliciete aandacht voor de bredere scope van indiceren. Bij de start vindt de omslag plaats naar het werken volgens het Experiment Regelarm. Verantwoording Het effect van de fasering is dat gedurende een deel van 2013 nog op basis van bestaande werkprocessen wordt gewerkt. Over de formele verantwoording zijn met VWS afspraken gemaakt. Met ieder zorgkantoor worden afzonderlijke afspraken gemaakt over de overgang van oud naar nieuw voor wat betreft bekostiging, verantwoording en informatievoorziening. Ook wordt de fasering afgestemd met de andere betrokken instanties, zoals CIZ en CAK. Implementatie regelarm proces Per is het volgende afgesproken, danwel gereed: - Voor de extramurale zorg is voor 2013 per zorgkantoorregio een lump sumbedrag vastgesteld. - Er wordt voor het indicatieloos kunnen uitvoeren van vroegsignalering, zorgcoördinatie en bouwen van informele netwerken, vrije ruimte in de lump sum gereserveerd. - Klantprofielen zijn beschikbaar voor de medewerkers in de wijkteams. Deze worden digitaal ondersteund met een app/ipad. De klantprofielen vormen de basis voor het zelf indiceren door de wijkverpleegkundige. - Voor het primaire proces en de ondersteunende/administratieve werkprocessen zijn beschrijvingen opgesteld, inclusief werkinstructies. - Er is een (digitaal) zorgleefplan. - Om de uitvoering van het experiment goed te volgen en de effecten in kaart te brengen wordt een zogenoemd dashboard met kpi s met betrekking tot doelmatigheid, klanttevredenheid, medewerkerstevredenheid en productieontwikkeling gemaakt. - Er komen uitgebreide IT mogelijkheden beschikbaar voor de wijkteams. - Trainingsprogramma en ondersteuningsteam zijn operationeel. - Communicatieplan gericht op klanten, medewerkers, verwijzers en stakeholders. - Klanten koppelen aan klantprofielen. Voor de toetsing van het experiment is het noodzakelijk dat alle klanten bij/voor de start worden gekoppeld aan een klantprofiel In de regio's is de implementatie als volgt opgebouwd: 1. De ICT (harmonisering ICT, app klantprofielen, ipads, smart phones) wordt op orde gebracht. 9

10 2. Starten met de voorbereiding op het niveau van de regio s en wijkteams. Gemak en vereenvoudiging voor medewerkers staat voorop; ICT ondersteunt dit en maakt verandering in Het regelarme Dorp tastbaar. Uitgangspunten bij implementatie Zelfsturing - Bereikbaarheid: Uitgangspunt is dat de bereikbaarheid voor klanten, verwijzers, huisartsen primair in het team komt te liggen. - Plannen en roosteren: Teams gaan zelf klanten plannen en medewerkers inroosteren, met behulp van een ondersteunend planningssysteem. - Zelfsturing mbt ondersteunende functies. - Zelfsturing wordt meer modulair geïmplementeerd v.w.b. de overdracht van verantwoordelijkheden op het gebied van personele en financiële sturing. - Zelf organiseren en verantwoordelijkheid nemen. - Zelfsturing omvat naast overdracht van verantwoordelijkheden ook gedragsverandering. De begeleiding voor de teams vraagt meer continue coaching en begeleiding (on the job). Hiertoe is een coachingsprogramma in ontwikkeling dat vanaf Q wordt aangeboden Toekomstbestendigheid in relatie tot het regeringsbeleid Er is door de adviseurs van zorgcontractering, vastgoed & control een impactanalyse van het regeerakkoord voor het zorgdeel opgesteld. Hierop zijn diverse scenario s nader uit te werken.. Het gaat hierbij om de volgende te verwachten maatregelen: Wijziging wetgeving Wijziging financiering Verwachte effecten Geriatrische revalidatiezorg naar Zvw Overheveling hulpmiddelen naar Zvw ZZP 1 2 komen te vervallen Zvw: korting op prijs 6% Voorwaarde landelijke dekking Korting intramuraal Q 10% Instroom Begeleiding/dagbest. naar WMO Instroom PV naar WMO (beperken) Vervallen ZZP 3 HZ naar bijzondere bijstand Start landelijke voorziening ZZP 5 10 Overheveling verpleging naar Zvw Overheveling Begeleiding naar WMO Overheveling PV naar WMO Overheveling Jeugdzorg naar WMO Bezuiniging 25% Bezuiniging 5% Korting intramuraal Q..% Bezuiniging 75% Bezuiniging Intensivering uit eigen middelen Bezuiniging Bezuiniging Bezuiniging Vervallen ZZP 4 Korting intramuraal Q % Het perspectief van de gemeente wijzigt de komende jaren. Alle ondersteuning voor burgers vanuit een centrale regie en financiering komen samen (WBB/Wmo/CJG etc.). De gemeente krijgt mogelijkheden voor "couleur locale" op basis van politieke besluitvorming met ruime bestedingsvrijheid. Ook wordt de WMO aangepast waarmee inkomensgrenzen mogelijk zijn. Het regeerakkoord zet de decentralisatie, door meer taken bij de gemeenten te leggen, in om drastisch te kunnen bezuinigingen. Raad van Bestuur en de directeuren spreken nog nader af welke scenario s er in 2013 verder uitgewerkt moeten worden om voldoende voorbereid te zijn op toekomstige regeringsmaatregelen De voorbereiding van de Transitie Careyn 2014 De noodzaak om een integraal aanbod van zorg en welzijn afgestemd op specifieke lokale wensen en behoeften aan te bieden, hebben er toe geleid dat Careyn besloten heeft de huidige organisatievorm 10

11 te verlaten en om te buigen naar een organisatie, die zich kenmerkt door een integrale aanpak op lokaal niveau vanuit zelfsturende teams, die de klant vergaand ondersteunen in hun zelfregie en samenredzaamheid. Er is een transitieplan ontwikkeld waarin het transitieproces is uitgewerkt. Het transitieproces is in twee fasen opgedeeld. In de eerste fase is met name gekeken naar de organisatiestructuur, de regiovorming, het producten en dienstenpakket en de wijze waarop de ondersteunende dienstverlening zou kunnen worden opgezet. De eerste fase is inmiddels afgesloten en heeft onder andere geresulteerd in: een beoogde organisatiestructuur; een (voorlopige) regio indeling; inzicht in het huidige assortiment producten en diensten van Careyn en haar concurrenten; een opzet van ondersteunende diensten. Onderstaand een korte toelichting van de belangrijkste resultaten. Organisatiestructuur Eenheid van beleid en aansturing, met minder coördinatievraagstukken, is cruciaal in een grote en diverse organisatie als Careyn. Dit wordt nog pregnanter met de majeure kanteling van de organisatie die voorligt. Eenheid van beleid en aansturing alsmede minder complexe coördinatie zijn dan ook uitgangspunten voor de nieuwe organisatiestructuur. De beoogde organisatiestructuur ziet er als volgt uit: Raad van Bestuur Directeur Bedrijfsvoering + Geïntegreerde Dienstverlening Regio directeuren RaRaad Teams Directeur Zorgbeleid en Contractering, + PR&C, Kwaliteit Themabedrijven Topstructuur De Raad van Bestuur bestaat uit 3 leden. De regiodirecteuren zijn verantwoordelijk voor alle producten en diensten van Careyn op het gebied van thuiszorg, nader te bepalen delen van Wonen met Zorg en maatschappelijke dienstverlening. De directeur Bedrijfsvoering en directeur Zorg beleid en contractering stellen beleidskaders, adviseren de Raad van Bestuur en ondersteunen de regiodirecteuren. In elk van de zeven regio's zijn tientallen wijkteams geformeerd. Daarvan maken medewerkers van Zorg Thuis (Het Dorp 1.0) en medewerkers van andere disciplines (Wonen met Zorg) en Maatschappelijke Dienstverlening) deel uit. De positie van de themabedrijven (Vitaal, Kraamzorg, Huishoudelijke Zorg, Erasmusbrug, Vastgoed en Gezondheid Service) zal in fase 2 van het transitieproces nader worden bekeken. 11

12 Regiodirecteuren worden begin 2013 benoemd. Zij zullen vanaf die datum aan de slag gaan als kwartiermaker en zich in die hoedanigheid in eerste instantie richten op accountmanagement, maar ook, naast hun huidige rol als directeur van een kolom, kwartier gaan maken voor de regio die zij onder zich krijgen. De Raad van Bestuur zal met ingang van 2013 gaan werken met een Management Team (MT). Deze bestaat uit de drie leden van de Raad van Bestuur, de regiodirecteuren en de beide concerndirecteuren. Regiovorming Om te komen tot een indeling van de regio s is onder meer gebruik gemaakt van de volgende criteria: Geldstromen (financiers), gebonden aan de geografie, die kunnen worden aangesproken c.q. ontwikkeld. Daartoe moeten contacten worden onderhouden met o.a. zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten; Adherentie: het inwonertal van gemeenten kan als richtgetal gehanteerd worden om de adherentie (potentiële klantenbestand) in kaart te brengen; Aanwezigheid: mate waarin Careyn op dit moment met bepaalde producten en diensten in een bepaald gebied aanwezig is en in de toekomst wil zijn; Gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Veel gemeenten gaan onderlinge samenwerkingsverbanden aan. In die gevallen is er vaak sprake van overeenkomstig beleid en bijvoorbeeld gecombineerde inkoop van diensten; Aantal medewerkers (span of control regiodirecteur); Ambities van Careyn. Op basis van ondermeer bovenstaande criteria is de volgende indeling tot stand gekomen: 1. Breda / West Brabant 2. Drechtsteden, Hoeksche Waard en Goeree Overflakkee 3. Voorne Putten Rozenburg 1 4. Stad Utrecht 5. Ring Utrecht 6. Nieuwe Waterweg Noord (Maassluis, Vlaardingen en Schiedam) 7. Delfland Westland Oostland (Delft, Lansingerland, Midden Delfland, Pijnacker Nootdorp en Westland) Portfolio In de eerste fase is gewerkt aan het inzichtelijk maken van de huidige situatie waarbij ook externe ontwikkelingen en het aanbod van concurrerende zorgaanbieders in kaart zijn gebracht. Op basis van een eerste inventarisatie van de externe ontwikkelingen is geconcludeerd dat er significante veranderingen optreden in de vraag naar zorg en dat deze veranderingen een fors effect hebben op aanbieders. De belangrijkste veranderingen worden hieronder weergegeven. Maatwerk neemt verder toe aan belang. Er worden hogere eisen gesteld aan de kwaliteit. Er ontstaan vormen van concurrentie die vragen om een onderscheidend profiel, handelingssnelheid, sales power en kosteneffectiviteit. Partnering neemt aan belang toe. De nieuwe vraag raakt aan de core van Careyn Ontstaan van een markt voor consumentenzorg. 1 Waar sprake is van deelgemeenten zal in een later stadium worden bepaald bij welke regio ze worden ingedeeld. 12

13 Ondersteunende diensten Om de wijkteams daadwerkelijk zelfsturend te laten functioneren is een optimaal georganiseerde BackOffice met een eenduidige voordeur (één loket) een belangrijke voorwaarde. Voor wat betreft de ondersteunende processen (Financiële Administratie, Personeels en Salarisadministratie, ICT, Personeel en Facilitair) wordt derhalve gewerkt aan het ontwikkelen van een Geïntegreerde Interne Dienstverlening (G.I.D.) met één loket. Planning Inmiddels is fase 2 van het transitietraject van start gegaan. De jaren 2013 en 2014 staan in het teken van de voorbereiding van de transitie die op 31 december 2014 moet zijn afgerond. Dat wil zeggen dat er vanaf die datum gewerkt wordt vanuit een regiostructuur. In 2013 staan in het kader van de transitie de volgende activiteiten op het programma: het op orde brengen van de ondersteunende diensten en het onderbrengen in één loket heeft prioriteit; een aanzienlijke kostenreductie op de overhead; het ontwikkelen van een eigentijds assortiment producten en diensten; (her)positionering van de themabedrijven Vitaal, Huishoudelijke Zorg, Kraamzorg, Erasmusbrug, Gezondheid Service en Vastgoed; aangaan en uitbouwen van duurzame relaties met belangrijke partijen in de regio. Omdat in de nabije toekomst steeds meer zorgproducten door gemeenten gefinancierd worden, zal voorrang worden gegeven aan de gemeenten. Daarbij wordt uiteraard gebruik gemaakt van bestaande overlegvormen en relaties die medewerkers al met externe partijen hebben. Om dit te realiseren zullen al per 1 februari 2013 regiodirecteuren worden benoemd. In 2014 worden verdere voorbereidingen getroffen om de kanteling van de organisatie van kolommen naar regio's per 1 januari 2015 succesvol te laten verlopen. Zo moeten onder andere de hele financiële administratie en de juridische structuur heringericht worden. Ook moeten alle medewerkers die in zelfsturende teams gaan werken, op hun nieuwe manier van werken worden voorbereid. Tijdens al deze veranderingen moeten de huidige bedrijven zich ook volledig blijven inzetten om de uitdagingen waarvoor zij zich geplaatst zien, met succes te lijf te gaan. Transitiebudget Er is budget gereserveerd om de transitie te realiseren. Zie betreffende begrotingsparagraaf. 13

14 4 Overige thema's voor bestuurlijke agenda van 2013 Tot slot is er nog een aantal thema s dat mede (met hoofdstuk 3) de bestuurlijke agenda van 2013 bepaalt. Ten behoeve van deze thema s zijn of worden aparte plannen ontwikkeld en vastgesteld. Één en ander is ook terug te vinden in bedrijfsjaarplannen. Het gaat hierbij om de volgende thema's (in willekeurige volgorde): 4.1 Besturing Werving en aanstelling van de 3e bestuurder: portefeuillehouder VVT bedrijven. Zie verder de topstructuur bij transitietraject, Herpositionering themabedrijven Voor de themabedrijven Hulpmiddelen, Huishoudelijke Zorg, Kraamzorg, EB ICT wordt in 2013 een analyse gemaakt om na te gaan of er mogelijkheden zijn om in partnership met anderen voor deze bedrijven een financieel gezond perspectief te bereiken. 4.3 Maatschappelijke Dienstverlening Optimalisatie van Maatschappelijke Dienstverlening, inclusief voorbereiding op overheveling begeleiding naar de gemeente per 1 januari Realisatie van een innovatief plan, met o.a.: Hoe inspelen op veranderende rol gemeenten? Ontwikkelen nieuwe concepten om met gemeenten win win situatie te bereiken, waarbij Careyn als partner in oplossen van problemen (zowel inhoudelijk als budgettair) kan worden ingezet. 4.4 Strategisch HR beleid Vaststellen en uitvoeren van het strategisch HR beleid. De uitvoering monitoren van diverse onderdelen van het HR beleid: o.a. werving, verzuimbeleid, functioneringsgesprekken. 4.5 Innovatie Uitvoering geven aan 3 programmalijnen: zelfredzaamheid (door preventie, advies, vroegsignalering en ondersteuning) samenredzaamheid (wijkgerichte woonservicecentra, informele zorg/we Helpen) e health Uitvoering geven aan programmamanagement van drie 'integratieplatforms' gekoppeld aan het Dorp, waarin zorg en thema innovaties worden opgeschaald en de synergie wordt omgezet in integrale dienstverleningsconcepten: Wijkinloopcentrum wijk /klantenportaal Wijkgericht woonservice centrum 4.6 Kwaliteit en veiligheid Er wordt een impuls gegeven aan het kwaliteitsbeleid door het vaststellen van het kwaliteitsbeleid in termen van klantwaarden (mede in relatie tot het Dorp) en door bedrijven vast te laten stellen wat de belangrijkste indicatoren t.a.v. klantwaarden zijn. In 2013 worden er extra activiteiten ontwikkeld teneinde een kwaliteitsverbetering op de locaties Wonen met Zorg te bewerkstelligen. 14

15 In het kader van het Experiment Regelarm is door VWS vrijstelling verleend van de participatie in de kwaliteitsindicatoren HKZ en CQ index. In plaats daarvan gaat Zorg Thuis experimenteren met verkorte vragenlijsten voor zowel klanten als medewerkers, die vooral gericht zijn op de kwaliteitsbeleving. Nagegaan moet worden of deze methode uitbreiding verdient naar andere bedrijven. Medicatieveiligheid: op basis van een uitgebreid intern onderzoek, waarbij ook alle verpleeghuizen op locatie onderzocht zijn is een plan van aanpak opgesteld om de medicatieveiligheid te verbeteren. De visie op farmaceutische zorg en het farmaceutisch proces vormen de peilers waarop het medicatiebeleid wordt uitgevoerd en gemonitord. Er functioneert een Centrale Commissie Farmaceutische Zorg die zal blijven toezien op en adviseren over medicatiebeleid en geneesmiddelendistributie Ontwikkeling van verenigingsmodel Careyn wil de burger, klant of niet, meer invloed geven over wat Careyn doet. Careyn begint daarom met het opzetten van lokale ledenverenigingen. De verenigingen zijn er voor burgers om mee te denken, mee te praten en daadwerkelijk invloed uit te oefenen op betere en nieuwere vormen van zorg en dienstverlening. Niet alleen om het voor iedereen betaalbaar te houden, maar juist ook om er extra beleg aan toe voegen. Voor elkaar, met elkaar. In Q worden de principes, positionering en opzet van de vereniging t.o.v. Careyn nader uitgedacht en bepaald. Daarnaast wordt een vervolg gegeven aan de pilots in Breda en Bernisse. Hierna zal op basis van een plan van aanpak de uitrol plaatsvinden in andere plaatsen en gebieden Juridische herstructurering De herstructurering van de juridische structuur als gevolg van de integratie na de fusie van 2010 is nagenoeg afgerond. Toch verdient de huidige juridische structuur versimpeld te worden, het levert te veel administratieve problemen op. Deze versimpeling dient gecombineerd te worden met de aanpassing op basis van de komende transitie. Er dient op basis van de aanstaande organisatietransitie een model voor een adequate juridische transitie ontwikkeld te worden. Bij voorkeur zal het model een juridische structuur geven die adequaat aansluit op de ontwikkelde organisatorische structuur (zie 3.4.). Dit model zou zodanig flexibel vormgegeven moeten worden dat in de toekomst wijzigingen in de organisatiestructuur snel in te passen zijn in een juridisch structuur. Hiermee kan in de toekomst grote administratieve rompslomp vermeden worden. 15

Het verhaal van Careyn Het Dorp

Het verhaal van Careyn Het Dorp Het verhaal van Careyn Het Dorp Het Dorp staat voor een nieuwe manier van werken. Een werkwijze die de klant en kwaliteit van leven centraal stelt en waarbij onze zorgprofessional aan zet is. Het Dorp

Nadere informatie

Klaar voor 2015 e.v. Hans Helgers. voorzitter Raad van Bestuur

Klaar voor 2015 e.v. Hans Helgers. voorzitter Raad van Bestuur Klaar voor 2015 e.v. Hans Helgers voorzitter Raad van Bestuur 11 december 2013 1 De Opbouw Wie of wat is De Opbouw? Opgericht 1939 Medewerkers ca. 5.500 (3.219 fte) 200+ locaties in 114 gemeenten in 3

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Ontwerp Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Gemeente Midden-Delfland Datum: 18 mei 2015 Inkoopkader Wmo 2016: toelating nieuwe aanbieders Inleiding De gemeenten Delft, Midden-Delfland, Rijswijk

Nadere informatie

Samenwerking met een facilitaire partner het resultaat

Samenwerking met een facilitaire partner het resultaat Programma Introductie Zorgbalans Aanleiding samenwerking Assist Samenwerking met een facilitaire partner het resultaat Blik op de toekomst Vivianne Zeestraten Manager Facilitair Bedrijf Zorgbalans 8 oktober

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Kwartaalontmoeting IVVU-Achmea 12 maart 2013. Max Bijwaard

Kwartaalontmoeting IVVU-Achmea 12 maart 2013. Max Bijwaard Kwartaalontmoeting IVVU-Achmea 12 maart 2013 Toekomst ouderenzorg Max Bijwaard Manager VV&T Oost Te bespreken onderwerpen Nieuwe structuur inkoopafdelingen zorgkantoor Visie Achmea op de langdurige zorg

Nadere informatie

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012.

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. Savant-Zorg Regionale gecertificeerde organisatie voor verpleging en verzorging. Wij bieden verpleging en

Nadere informatie

Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep

Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep Praktijk verhaal Naam presentator Marieke van Haaren gebiedsondersteuner ZZG zorggroep, gebied Wijchen, Maas en Waal Programma Wie is ZZG zorggroep? Ontwikkeling

Nadere informatie

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Op het snijvlak van Zorg en Welzijn De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Even voorstellen Bureau Meulmeester & Veltman Kernthema s: samenwerking, kwaliteit

Nadere informatie

De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen!

De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen! De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen! voor medewerkers Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgindicatie die samenhangt met het ouder

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

Actualiteitencongres Awbz naar Wmo. Samen op weg naar Wmo 2015! Niet stilstaan maar doorpakken. Denk andersom!

Actualiteitencongres Awbz naar Wmo. Samen op weg naar Wmo 2015! Niet stilstaan maar doorpakken. Denk andersom! Actualiteitencongres Awbz naar Wmo Niet stilstaan maar doorpakken Denk andersom! Samen op weg naar Wmo 2015! Agenda Samen op weg naar 2015! 1. Gemeente Almere: beleidskader & praktijkexperimenten 2. Stipter:

Nadere informatie

Aanpassing Hulp bij het Huishouden

Aanpassing Hulp bij het Huishouden Aanpassing Hulp bij het Huishouden november Nv N Zo Dalfsen, 31 oktober 2014 Aanpassing hulp bij het huishouden Pagina 0 Inhoud Aanpassing Hulp bij het Huishouden... 0 Inhoud... 1 Inleiding... 1 Visie

Nadere informatie

Pilot Planning is Realisatie. Samenwerking van Menzis, Icare en Meander om met de Lean filosofie de extramurale ouderenzorg te verbeteren

Pilot Planning is Realisatie. Samenwerking van Menzis, Icare en Meander om met de Lean filosofie de extramurale ouderenzorg te verbeteren Pilot Planning is Realisatie Samenwerking van Menzis, Icare en Meander om met de Lean filosofie de extramurale ouderenzorg te verbeteren déò~ãéåäáàâé=~ãäáíáé Betaalbare, kwalitatief goede zorg voor cliënten

Nadere informatie

Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost

Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost Transitie AWBZ AWBZ WMO Transitie: Project structuur en regionale aanpak Waar staan we nu Planning Wat is de AWBZ? Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Bijeenkomst cliëntenraden Zorgkantoor Friesland Wlz & De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Planning 10.00 11.00 Korte terugblik Presentatie Wlz Presentatie Wijkverpleging 11.00-11.45

Nadere informatie

IVVU bijeenkomst. 3 maart 2015. WLZ V&V zorgkantoorregio Utrecht

IVVU bijeenkomst. 3 maart 2015. WLZ V&V zorgkantoorregio Utrecht IVVU bijeenkomst 3 maart 2015 WLZ V&V zorgkantoorregio Utrecht Caroline Mulderij, Albert Taaij, Ilse Zuurhout, Anne-Marie Schoonhoven, Marloes Kemper 1 De weg naar duurzaam onderscheid in zorginkoop 2

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Kansrijke Samenwerking. Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten

Kansrijke Samenwerking. Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten Kansrijke Samenwerking Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten 18 en 19 maart 2013 Met MATCH? Invulling strategie beide GGZ organisaties Betere kwaliteit van dienstverlening Meer continuïteit en flexibiliteit

Nadere informatie

Nadere duiding concrete maatregelen Regeerakkoord Rutte II (9 november 2012) Thema Maatregel Effecten Financieel algemeen p.55-62

Nadere duiding concrete maatregelen Regeerakkoord Rutte II (9 november 2012) Thema Maatregel Effecten Financieel algemeen p.55-62 Thema Maatregel Effecten Financieel algemeen p.55-62 Bezuinigingen in de zorg lopen op van 370 miljoen in 2014 tot 5,7 miljard na 2017. 3,085 miljard daarvan komt voor rekening van de care (AWBZ en WMO),

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

De brug naar. toekomstbestendigheid. Skipr Masterclass HR. A Vebego company

De brug naar. toekomstbestendigheid. Skipr Masterclass HR. A Vebego company De brug naar toekomstbestendigheid Skipr Masterclass HR A Vebego company Aangenaam Vebego en Assist 3 De brug naar een flexibele toekomst 10 Onze best practices 19 Discussie 21 Agenda 2 3 Aangenaam Vebego

Nadere informatie

Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam

Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam Jaarplan 2016 Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam Actuele Beschrijving Algemeen 2016 zal in het teken staan van de fusie van Streetcornerwork (SCW) en de Stichting Volksbond

Nadere informatie

Van gelijk en gelijkheid naar onredelijk maatwerk

Van gelijk en gelijkheid naar onredelijk maatwerk Cluster C Van gelijk en gelijkheid naar onredelijk maatwerk Decentralisatie AWBZ taken naar de Wmo Linda Hazenkamp Programma Voorstellen De huidige Wmo: cijfers en historie De kabinetsplannen AWBZ en Wmo

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Samen verder In het sociale domein

Samen verder In het sociale domein Samenvatting Masterplan Samen verder In het sociale domein What if I fall? Oh,but my darling,what if you fly? (gedicht van Erin Hanson) Samen Verder is het programma om de doorontwikkeling van het sociale

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/10c 11D

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/10c 11D Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Specifieke groepen voor de extramurale begeleiding vanuit Wmo zintuiglijk gehandicapten (ZG) mensen met complex niet aangeboren

Nadere informatie

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/109

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/109 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Overlegresultaat decentralisatie langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning Samenvatting uw kenmerk

Nadere informatie

OPDRACHTGEVERSCHAP IN HET SOCIAAL DOMEIN STRATEGISCHE KEUZES MODELLEN VAN OPDRACHTGEVERSCHAP IR. NIELS UENK DIVOSA VOORJAARSCONGRES,

OPDRACHTGEVERSCHAP IN HET SOCIAAL DOMEIN STRATEGISCHE KEUZES MODELLEN VAN OPDRACHTGEVERSCHAP IR. NIELS UENK DIVOSA VOORJAARSCONGRES, OPDRACHTGEVERSCHAP IN HET SOCIAAL DOMEIN STRATEGISCHE KEUZES MODELLEN VAN OPDRACHTGEVERSCHAP IR. NIELS UENK DIVOSA VOORJAARSCONGRES, 2-6-2016 AGENDA Algemeen Attentiepunten Welke strategische keuzes moet

Nadere informatie

CONCEPT Inkoopplan Wmo 2017. Midden-Delfland

CONCEPT Inkoopplan Wmo 2017. Midden-Delfland CONCEPT Inkoopplan Wmo 2017 Midden-Delfland Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Totstandkoming inkoopkader... 3 1.2 Looptijd inkoopkader... 3 1.3 Verbinding Wmo contracten en Jeugdhulp... 3 2. Analyse

Nadere informatie

Indicatieve doorrekening extramuralisering zzp 1 t/m 4

Indicatieve doorrekening extramuralisering zzp 1 t/m 4 Indicatieve doorrekening extramuralisering zzp 1 t/m 4 ZorgpleinNoord maart 2013 Betreft: Indicatieve doorrekening extramuralisering zzp 1 t/m zzp 4 Regio: ZorgpleinNoord Groningen en Drenthe Door: RegioPlus

Nadere informatie

De positie van de(thuis)zorg. Henri Plagge, arts M&G MCM voorzitter Raad van Bestuur de Zorgboog

De positie van de(thuis)zorg. Henri Plagge, arts M&G MCM voorzitter Raad van Bestuur de Zorgboog De positie van de(thuis)zorg Henri Plagge, arts M&G MCM voorzitter Raad van Bestuur de Zorgboog de Zorgboog Voor alle generaties; dus kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar, behandelpraktijk (paramedici),

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling:

Nadere informatie

Proces transitie AWBZ. gemeenteraad 17 september 2013

Proces transitie AWBZ. gemeenteraad 17 september 2013 Proces transitie AWBZ gemeenteraad 17 september 2013 Inhoud Achtergrond Terugblik Planning en landelijke kaders Keuzenota Planning en rol gemeenteraad (door onafhankelijk adviseur Nicole Oltheten) 1. Achtergrond

Nadere informatie

Service Organisatie Zuid Holland Zuid (SO)

Service Organisatie Zuid Holland Zuid (SO) Service Organisatie Zuid Holland Zuid (SO) 1. Waar staat de SO ook al weer voor? 2. SO en gemeenten 3. SO en netwerk 4. Doorkijk inkoop ->2016 5. Vervolg beleidsproces 6. Eerste ervaringen delen 7. Vragen,

Nadere informatie

Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012. Oplossingen binnen handbereik

Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012. Oplossingen binnen handbereik Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012 Communicati Coördina econnect tie Contro ie le Oplossingen binnen handbereik Introductie Robin Matteman, I4C-Connect. Ontzorgt zorgprofessionals:

Nadere informatie

Onderwerp: Uitgangspunten, tarieven e.d. huishoudelijke hulp 2014 e.v.

Onderwerp: Uitgangspunten, tarieven e.d. huishoudelijke hulp 2014 e.v. Aan de gemeenteraad Onderwerp: Uitgangspunten, tarieven e.d. huishoudelijke hulp 2014 e.v. 8 oktober 2013 Gemeentestukken: 2013-300/31026 1. Voorstel U wordt voorgesteld: 1. Scenario 3 (een toekomstbestendig

Nadere informatie

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ZORGINKOOP MET DE MENSELIJKE MAAT ALMELO, 25 NOVEMBER 2013

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ZORGINKOOP MET DE MENSELIJKE MAAT ALMELO, 25 NOVEMBER 2013 ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ZORGINKOOP MET DE MENSELIJKE MAAT ALMELO, 25 NOVEMBER 2013 AGENDA Attentiepunten Inkopen van zorg Enkele modellen Met voor- en nadelen 2 ATTENTIEPUNTEN 3

Nadere informatie

Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking

Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking Dwingt de veranderingen in de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg zorgaanbieders tot samenwerking? Frans van Rijn 21 maart 2013 1 Veranderingen in

Nadere informatie

Risicomanagement binnen de decentralisaties

Risicomanagement binnen de decentralisaties Risicomanagement binnen de decentralisaties Sturen op kritieke succesfactoren Gemeenten van de Toekomst Goed risicomanagement Filmpje 2www.risicomanagement.nl Gemeente moet invulling geven aan complexe

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Sector Verpleging en Verzorging AWBZ Raakvlakken met WMO en ZVW Met name ouderenzorg Extramuraal: thuiszorg Intramuraal verzorging- en verpleeghuizen Ontwikkelingen

Nadere informatie

Careyn bereidt zich voor op hervorming langdurige zorg

Careyn bereidt zich voor op hervorming langdurige zorg Persbericht Utrecht 10 oktober 2013 Careyn bereidt zich voor op hervorming langdurige zorg De wereld verandert. De indivualisering schrijdt voort. De burger wil maximale regie op zijn eigen leven. De ontwikkeling

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding STAND VAN ZAKEN DECENTRALISATIE BEGELEIDING Ontwikkelingen: - Wijzigingswet Wmo: besluitvorming Tweede Kamer (april 2012) - Controversieel verklaring

Nadere informatie

De gevolgen van het regeerakkoord VVD-PvdA 2012 voor het thema zorg.

De gevolgen van het regeerakkoord VVD-PvdA 2012 voor het thema zorg. Februari 2013 Bruggen slaan De gevolgen van het regeerakkoord VVD-PvdA 2012 voor het thema zorg. Door: E. E. IJszenga, MSc. Programmamedewerker Zorg voor de Toekomst Noord- en Oost-Groningen. e.ijszenga@hotmail.nl

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ

Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ Regeerakkoord bruggen slaan en de transitie AWBZ De 12 gemeenten in Brabant Noordoost-oost (BNO-o) hebben samen met een groot aantal instellingen hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de transitie AWBZ.

Nadere informatie

Van bedrijfsonderdeel naar onderneming

Van bedrijfsonderdeel naar onderneming Van bedrijfsonderdeel naar onderneming Dienstverlener met karakter Peter Lensselink 27 september 2016 Algemeen directeur Care Shared Services Inhoud Historisch perspectief Organisatie en dienstverleningsconcept

Nadere informatie

DOEN WE HET IN ARNHEM

DOEN WE HET IN ARNHEM ZO DOEN WE HET IN ARNHEM 1 1. Inleiding Op 1 januari 2017 gaat de Stichting Sociale Wijkteams Arnhem formeel van kracht. Daarmee kiest de gemeente Arnhem voor het oprichten van een onafhankelijke juridische

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20056 Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Portefeuillehouder: De heer J.C.F. Broekhuizen Behandelend ambtenaar: Mevrouw M. Mulder Onderwerp: Integrale

Nadere informatie

Werksessie verantwoording

Werksessie verantwoording Studiedag Beschermd Wonen Werksessie verantwoording Jan Ruiter controller RIBW Overijssel Remco Bels adviseur KPMG Gezondheidszorg Agenda Introductie Korte inleiding zorglandschap en -uitgaven Korte inleiding

Nadere informatie

Uitwerking Module sociale infrastructuur binnen bekostiging wijkverpleging

Uitwerking Module sociale infrastructuur binnen bekostiging wijkverpleging Uitwerking Module sociale infrastructuur binnen bekostiging wijkverpleging Menzis en gemeenten hebben binnen de werkgroep wijkverpleging (binnen de Werkagenda Menzis, gemeenten en regio s) besproken op

Nadere informatie

Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg. Symposium Ietje de Rooij

Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg. Symposium Ietje de Rooij Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg Symposium Ietje de Rooij 28 september 2012 Inhoudsopgave Wat komt er op ons af? Wat doet de huidige situatie voor zorgvrager en zorgaanbieder? Hoe kunnen de we

Nadere informatie

Scenario s samenwerking in de regio

Scenario s samenwerking in de regio Scenario s samenwerking in de regio Opmerkingen vooraf: * Drie varianten naast elkaar gezet; 1. Gemeente blijft zelfstandig verder gaan; 2. Samenwerking BCH met 3D brede blik (dus vizier is vanuit gehele

Nadere informatie

Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten

Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten Agenda Opening Toelichting algemene ontwikkelingen (Ilse Vos); Project ondersteuningsarrangementen (Anne Rademakers); Onderzoek kortdurend verblijf (Anne

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid Persoonlijke Verzorging en Verpleging 2015. Juni juli 2014

Zorginkoopbeleid Persoonlijke Verzorging en Verpleging 2015. Juni juli 2014 Zorginkoopbeleid Persoonlijke Verzorging en Verpleging 2015 Juni juli 2014 Programma 1. Introductie Coöperatie VGZ 2. Visie overheid HLZ en context 3. Visie Coöperatie VGZ 4. Inkoop, declaratie en monitoring

Nadere informatie

Pieter van Foreest in verandering. September 2013

Pieter van Foreest in verandering. September 2013 Pieter van Foreest in verandering September 2013 Wat is oud? Demografie Toename aantal 80 + -ers 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 Prognose aantal 80+-ers per gemeente 0 2013 2015 2020 2030 2040 Delft

Nadere informatie

SAMENWERKINGSAGENDA ZORG EN ZEKERHEID voortgang 22/5/2015

SAMENWERKINGSAGENDA ZORG EN ZEKERHEID voortgang 22/5/2015 SAMENWERKINGSAGENDA ZORG EN ZEKERHEID voortgang 22/5/2015 Aan : Bestuurders Zorg en Zekerheid en Holland Rijnland (HR) CC : Beleidsambtenaren en inkopers gemeenten HR Door : Fred Kok (Gemeente Noordwijk)

Nadere informatie

Inkoopbeleid wijkverpleging

Inkoopbeleid wijkverpleging Inkoopbeleid wijkverpleging 2015 informatiebijeenkomst Zwolle, 25 juni 2014 Algreet Tamminga, teammanager V&V ZVW aanspraak wijkverpleging 2015 Zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden

Nadere informatie

Toelichting Informatievoorziening Sociaal Domein (isd 2015-2016)

Toelichting Informatievoorziening Sociaal Domein (isd 2015-2016) Toelichting Informatievoorziening Sociaal Domein (isd 2015-2016) Het Bestuur van de VNG stelt u een collectieve aanpak voor om de administratie in het sociaal domein te vereenvoudigen. De vereenvoudiging

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

BUITENSTE BINNEN. Op weg naar een nieuwe werkelijkheid

BUITENSTE BINNEN. Op weg naar een nieuwe werkelijkheid BUITENSTE BINNEN Op weg naar een nieuwe werkelijkheid Aanleiding 1. Visie kabinet hervorming langdurige zorg 2. Transitie AWBZ Wmo-Jeugdwet-Participatiewet: Overheveling taken rijk gemeenten Bezuiniging

Nadere informatie

De Wmo Bob van der Meijden 18 september 2014 VNG

De Wmo Bob van der Meijden 18 september 2014 VNG De Wmo 2015 Bob van der Meijden 18 september 2014 VNG Inhoud De nieuwe Wmo: wat verandert? Verschillende aanpakken Kansen en risico s Wmo 2015: Wat verandert er? 1. Veranderingen in de zorg Rutte II Mbt

Nadere informatie

De Wmo Bob van der Meijden 17 mei 2014 VNG

De Wmo Bob van der Meijden 17 mei 2014 VNG De Wmo 2015 Bob van der Meijden 17 mei 2014 VNG Programma De huidige Wmo De veranderingen per 2015 Kansen en bedreigingen Het sociale domein Rol van de raad De huidige Wmo: achtergrond en praktijk 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014 Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen voor BALV 17 november 2014 Gemeente Zaanstad namens gemeenten Zwolle, Leeuwarden, Amersfoort, Haarlemmermeer, Rotterdam, Utrecht, Enschede en Apeldoorn

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk Factsheet Wmo 2015-2018 Drechtsteden Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk 2 Decentralisatie AWBZ/Wmo Nieuwe taken Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) zijn gemeenten

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders B en W. nr. 12.1154 d.d. 27-11-2012 Onderwerp Gewijzigd proces beleidsplan MO als gevolg van regeerakkoord Rutte II Besluiten:Behouden s advies van de commissie 1. Bijgaande

Nadere informatie

De Wmo, De Kanteling & decentralisaties: ontwikkelingen, kansen, risico s

De Wmo, De Kanteling & decentralisaties: ontwikkelingen, kansen, risico s De Wmo, De Kanteling & decentralisaties: ontwikkelingen, kansen, risico s Aanleiding (concept)beleidsplan Wmo 2013-2016: Duurzaam, Dynamisch, Verbindend, opmaat naar toekomst bestendige Maatschappelijke

Nadere informatie

Invitational Conference Peter Hermans

Invitational Conference Peter Hermans Invitational Conference 3-7-2012 Peter Hermans Opzet presentatie 1. Inleiding 2. Careyn 3. Extramurale Zorg 4. Trends 5. Inzet communicatietechnologie 1.Algemeen 2.Medicijndispenser 6. Prio s 2012 / 2013

Nadere informatie

Van AWBZ naar WMO: kansen en bedreigingen - Frank van der Lee, BDO Consultants - Menso Fermin, Pieter van Foreest

Van AWBZ naar WMO: kansen en bedreigingen - Frank van der Lee, BDO Consultants - Menso Fermin, Pieter van Foreest Houten, 7 februari 2013 Van AWBZ naar WMO: kansen en bedreigingen - Frank van der Lee, BDO Consultants - Menso Fermin, Pieter van Foreest Even voorstellen drs. Frank van der Lee RA Consultant BDO Branchegroep

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN. Sanne Lubbers Martin Holling. 16 december 2014

Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN. Sanne Lubbers Martin Holling. 16 december 2014 Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN Sanne Lubbers Martin Holling 16 december 2014 Inhoud Hoofdlijnen van Het doel van de wet Verschillen met de AWBZ Zorginkoop Specifieke onderwerpen 2 Waarom een

Nadere informatie

Renoveren of opnieuw beginnen?

Renoveren of opnieuw beginnen? Renoveren of opnieuw beginnen? Inhoud Aangenaam Wat speelt er? Terug naar de basis Organisatiefilosofie Casus STMG Conclusie 2 Aangenaam Vebego Familiebedrijf Met meer dan 70 jaar ervaring Vebego in de

Nadere informatie

De visie in de Wmo beleidsnota sluit aan bij landelijk en regionaal ontwikkelingen. ( SHEET 1)

De visie in de Wmo beleidsnota sluit aan bij landelijk en regionaal ontwikkelingen. ( SHEET 1) Presentatie raad Wmo beleidsnota 2013-2016 Inleiding Ik presenteer u de Wmo beleidsnota voor de periode 2013-2016. De nota is in een turbulente tijd tot stand gekomen. Landelijk wijzigt het beleid bijna

Nadere informatie

Aandacht voor iedereen

Aandacht voor iedereen Aandacht voor iedereen Veranderingen in de zorg Klankbordgroep belangenbehartiging Aalsmeer 12 mei 2014 Esther Anker Adviseur versterking Wmo In deze presentatie 1. Landelijke ontwikkelingen 2. Hoe is

Nadere informatie

De Wmo Bob van der Meijden / VNG Sociaal Domein 17 september 2015

De Wmo Bob van der Meijden / VNG Sociaal Domein 17 september 2015 De Wmo 2015 Bob van der Meijden / VNG Sociaal Domein 17 september 2015 Programma Gemeenten en zorg Waarom decentraliseren? Samenwerken in de wijk Van transitie naar transformatie Het sociale domein Democratische

Nadere informatie

Van Instituut naar onderneming Casus In voor zorg!-congres 15 november 2010, Eric Hisgen

Van Instituut naar onderneming Casus In voor zorg!-congres 15 november 2010, Eric Hisgen Van Instituut naar onderneming Casus In voor zorg!-congres 15 november 2010, Eric Hisgen Programma Feiten, cijfers, uitdagingen Context van ontwikkeling Strategische keuzen tot nog toe Strategische keuzen

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Stand van zaken regeerakkoord op dit moment Kern is versterking van zorg thuis ( extramuraliseren ) via Wmo en Zorgverzekeringswet Uit

Nadere informatie

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 ActiZ 1 oktober 2014 drs. S. van Klaveren K.J. van de Werfhorst MSc Projectnummer: 419052 Correspondentienummer: DH-0110-4067 Inhoud SAMENVATTING

Nadere informatie

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Partijen Het Zorgkantoor Nijmegen,( Coöperatie VGZ. hierna te noemen het Zorgkantoor, De Coöperatie VGZ Hierna te noemen VGZ, en het

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2015 -

Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2015 - Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2015 - Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Utrecht, maart 2015 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten:

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat Kennis van de Overheid Maatschappelijk Zorg voor zorgen dat De decentralisaties voor elkaar In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente forse extra verantwoordelijkheden voor jeugd, mensen met een

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

Welkom! André Vermaas. Workshop Ruimtelijke Ordening 21-11-2014 12:27. Informatie of wensen: willwestbroek@wsaudiovisueel.nl 1

Welkom! André Vermaas. Workshop Ruimtelijke Ordening 21-11-2014 12:27. Informatie of wensen: willwestbroek@wsaudiovisueel.nl 1 Welkom! Workshop Ruimtelijke Ordening André Vermaas Directeur van Careyn, bureau Zorg en Vastgoed - Ouderenhuisvesting in Westland Keuzevrijheid en diversiteit Missie Careyn decentralisatie in het sociale

Nadere informatie

Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding

Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding Astrid Buis Stijgende kosten zorg Vergrijzing Vereenzaming Professionalisering Individualisering Bureaucratisering Wet- en regelgeving

Nadere informatie

HealthRatio Integrated Planning

HealthRatio Integrated Planning HealthRatio Integrated Planning HIP is de alles in één oplossing voor uw besturing: Begroten, plannen, prognosticeren en rapportage Financieel, Productie en Middelen (FTE, OK, Bedden) Geïntegreerde kostprijscalculatie

Nadere informatie

DECENTRALISATIES EN DE GEVOLGEN VOOR ZORGVERLENERS PROF. DR. JAN TELGEN INTRAKOOP JAARCONGRES DEN BOSCH, 17 JUNI 2014

DECENTRALISATIES EN DE GEVOLGEN VOOR ZORGVERLENERS PROF. DR. JAN TELGEN INTRAKOOP JAARCONGRES DEN BOSCH, 17 JUNI 2014 DECENTRALISATIES EN DE GEVOLGEN VOOR ZORGVERLENERS PROF. DR. JAN TELGEN INTRAKOOP JAARCONGRES DEN BOSCH, 17 JUNI 2014 AGENDA De veranderende situatie voor gemeenten Attentiepunt: substitutie Inkopen van

Nadere informatie

En nu verder. Ondersteuningsstructuur. Informatisering. Toegang en werkprocessen. Kwaliteit en verantwoording. Regionale Samenwerking.

En nu verder. Ondersteuningsstructuur. Informatisering. Toegang en werkprocessen. Kwaliteit en verantwoording. Regionale Samenwerking. En nu verder. Wat staat ons nog te doen? Ondersteuningsstructuur Informatisering Toegang en werkprocessen Regionale Samenwerking scholing Kwaliteit en verantwoording Vormen van ondersteuning Bekostiging

Nadere informatie

opening informatiebijeenkomst zorgaanbieders Zwolle, 25 juni 2014 Ria Stegehuis, directeur Zorg

opening informatiebijeenkomst zorgaanbieders Zwolle, 25 juni 2014 Ria Stegehuis, directeur Zorg Menzis wijkverpleging opening informatiebijeenkomst zorgaanbieders Zwolle, 25 juni 2014 Ria Stegehuis, directeur Zorg Programma 1. Opening bijeenkomst (Ria Stegehuis) 2. Menzis visie/ambitie Wijkverpleging

Nadere informatie

Startnotitie: WMO. 1. Inhoudelijke specificatie & inventarisatie

Startnotitie: WMO. 1. Inhoudelijke specificatie & inventarisatie Startnotitie: WMO 1. Inhoudelijke specificatie & inventarisatie De drie gemeenten hebben de prestatievelden 3, 5 en 6 (uitvoering individuele voorzieningen WMO) op lende wijzen vorm gegeven. Op onderdelen

Nadere informatie