VOORWOORD. Het handboek VMS is vastgesteld door de directeuren van alle ProRail bedrijíseenheden (lct uitgezonderd).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORWOORD. Het handboek VMS is vastgesteld door de directeuren van alle ProRail bedrijíseenheden (lct uitgezonderd)."

Transcriptie

1 VOORWOORD Vr u ligt het geheel vernieuwe hanbek Veilighei Management Systeeml van PrRail krtweg VMS genem. Het hanbek gaat in p e risic's ie samenhangen met e berijfsvering van PrRail vr e veilighei van reizigers, meewerkers, prachtnemers, ververers, verweggebruikers en mwnenen. Op pagina 4 treft u e beleisverklaring Veilighei & Milieu van PrRail aan. PrRail beschermt reizigers, werk- en prachtnemers, ververers en mgeving tegen risic's ie samenhangen met e berijfsvering. Dit hanbek beschrijft welke maatregelen PrRail treít m veiligheisrisic's te beheersen en p welke wijze PrRail teziet p e effectiviteit van eze beheersmaatregelen. Het hanbek heeft us betrekking p veiligheiskritische en veiligheisgerelateere activiteiten van e PrRail berijfseenheen Verkeersleiing (VL), Capaciteitsmanagement (CM), nframanagement (lm), nfraprjecten (lp), Sprntwikkeling (SpO) en e stafafelingen Auit, Berijfsstrategie en HRM. Het hanbek is van kracht p alle hfsprinírastructuur ie PrRail p grn van e beheercncessie (2005) in haar beheer heeft, waarner e Betuwerute, Havensprlijn en e HSL. De kppeling tussen het VMS van PrRail en het VMS van nfraspee (HSL) en Keyrail (Betuwerute) is beschreven in paragraaí 4.4. Het is van belang at u als meewerker f prachtnemer van PrRail f als ververer f explitant it hanbek zrgvulig rneemt m kennis te nemen van e risic's en e beheersmaatregelen. Mgelijk bent u mee verantwrelijk vr een beheersmaatregel f e uitvering ervan. Meewerkers van PrRail ienen e beleisverklaring V&M te kennen. Het hanbek VMS is vastgestel r e irecteuren van alle PrRail berijíseenheen (lct uitgezner). Het VMS is beel als Veilighei Beheer Systeem cnfrm e eisen van e urpese Veilig heisrichtlij n G. Dr it VMS geeít PrRail invulling aan artikel 7 van e beheercncessie (2005). Het VMS is p 24 april 2008 erken r e minister van Verkeer & Waterstaat. Via eze erkenning heeft PrRail e veiligheisvergunning verkregen vr e maximale geligheisuur van rie jaar cnírm e beheercncessie. Bert Klerk Vrzitter Raa van Bestuur PrRail ' Veilighei Management Systeem, Veilighei Zrg Systeem en Veilighei Beheer Systeem zijn r rifuviccplhaar l-{ier wnrl Vcilinhci Àllanancmcnt Svctccm nphrr rikl Hanbek VMS 2008

2

3 BLDSVRKLARNG VLGHD N MLU PrRail zrgt vr vlene, betruwbare en veilige railinfrastructuur en levert zijn klanten treinpaen, transíervrzien i ngen en i nírmatie iensten. PrRail werkt als partner in e sprsectr mee aan het plssen van mbiliteitsvraagstukken nu én straks. PrRailet at p een lransparante, zakelijke en maatschappelijk verantwre wijze, met gemtiveere en prfessinele meewerkers. Dit is nze missie. Ons el is m e beste netwerkmanager van het spr in urpa te zijn. Ok vr veilighei en milieu. We beschermen nze klanten, werknemers en mgeving tegen risic's ie samenhangen met nze berijfsvering. PrRail gaat uurzaam m met het milieu en is zuinig met energie en grnstfíen. We zrgen at het treinverkeer binnen geluisnrmen en risiccnturen vr externe veilighei past. Onze strategie:. We kennen en beheersen e veilighei- en milieurisic's van ns werk.. We leven wet- en regelgeving en berijfsvrschriíten na. AÍspraak is afspraak.. We stimuleren een hg niveau van kennis, verantwrelijkheisbeseí en bewustzijn p het gebie van veilighei en milieu bij ieereen ie werkzaam is bij, f vr PrRail.. We stellen zeker at ieereen ie een rl heeft in beheersing van e veiligheis- en milieurisic's, zijn verantwrelijkhei kent en cmpetent is.. Ons management neemt haar verantwrelijkhei vr het beheersen van veiligheis- en milieurisic's.. We stellen elen vr veilighei en milieu en rapprteren hierver.. We streven naar cntinue verbetering; het vlen aan e wet is slechts het vertrekpunt.. We nerzeken nze incienten m ervan te leren en m verer te verbeteren.. We elen nze kennis ver veilighei en milieu in e sprbranche en werken samen met nze partners aan veilighei en milieu. Aprll2008, eert t{tert< Vr{tter Raa van Bestuur PrRaÍl Hanbek VMS 2008

4 lnhuspqave en structuur V&M MS PrRail Deel Titel Paina Vrwr 3 Beleisverklarinq Veiliqhei en Milieu 4 nhuspave en autrisatie 5 1 Telichtin p VMS Plan 2.1 Delen vr veilihei Jaarplannen en rapprtae 2.3 Vlen aan wet- en reqelevin Risicanalvses veil ihei 11 D 3.1 Beheersin van veiliheisrisic's Vrberei ziin veiliheisincienten Verantwreliikheen. Taken. Beveheen Opleiinq, veiliheisbewustziin en vakbekwaamhei Sturinq p veilihei Cmmunicatie ver veiliqhei Beheer en ntsluiting veiligheiskritische cumenten, registraties en 22 infrmatie Check 4.1 Mnitrin. analvse en verbeterin/biisturin Leren van incienten Auits Tezicht Kevrail en nfrasee 24 Act 5.0 Directieberelin VMS 25 Biilae A Verantwreliikheen, Taken, Beveqheen VMS PDCA-cyclus 2 Biilae B Beheer van veiliqheireistraties 27 Biilaqe c Risic Berelinsmatrix 28 Leeswiizer n e beleisverklaring en paragraaf 2.1 staat e ambitie van PrRail beschreven vr veilighei en e bijbehrene berijíselen. De beleisverklaring is ns vertrekpunt, vr alle meewerkers. n paragraaí 2.3 is beschreven wie binnen PrRail wet en regelgeving vertaalt naar berijfsvrschriften en z bijraagt aan cmpliance. Het gaat m lm (VMJB en ls), CM (CO), VL (OB) en BerijÍsstrategie. n paragraaí 2.4 wrt beschreven welke risicanalyses lm, lp, SpO en CM maken m beheersing van veiligheisrisic's bij nze werkzaamheen te plannen. Z is in e VMS risicanalyse e kppeling van risic's en beheersmaatregelen vastgeleg en zijn e eigenaren van beheersmaatregelen expliciet benem. ln e VMS risicanalyse wrt per beheersmaatregel verwezen naar prcesbeschrijvingen en berijísvrschriíten ie van tepassing zijn. n 3.1 wrt een beknpte samenvatting van eze risicanalyse beschreven. n paragraaf 3.3 wren e verantwrelijkheen, bevegheen, taken vr beheersmaatregelen en e VMS plan--check-act cyclus beschreven. Vr meer infrmatie wrt verwezen naar e VMS risicanalvse en het VMS verzicht veiliheisqerelateere Íuncties. Paragraaf 3.5 beschrijít he PrRail stuurt p beheersing van veiligheisrisic's. De peratinele sturing vint met name plaats r lm, lp en VL. Paragraaf 3.7 beschrijít e brging en ntsluiting van veiligheiskritische cumenten, registraties en i nfrmatie vr meewerkers, prachtnem ers en ververers. ParagraÍen 4 en 5 gaan ver e wijze waarp PrRail via ashbars, incientennerzek en auits cntrleert Í e beheersing van risic's tereiken is en inien nig verbeteracties vaststelt in e irectiebereling. Met name lm, lp en VL spelen hierin een belangrijke rl. Deze rlwrt nersteun r e staven Auit en Berijfsstrategie. Hanbek VMS 2008

5 1 Telichting VMS 1.1 Del VMS Het Veilighei Management Systeem (VMS) expliciteert het veiligheismanagement van PrRail, at gericht is p het beschermen van reizigers, werk- en prachtnemers, ververers en mgeving tegen risic's ie samenhangen met e berijísvering. Het el van het VMS is het realiseren van het veiligheisbelei van cntinue verbetering r veiligheis- en geznheisrisic's te inventariseren en te evalueren, beheersmaatregelen te Írmuleren en te te wijzen aan een eigenaar en p effectiviteit van e uitvering van e beheersmaatregel te te zien. Het VMS is gestructureer vlgens e Deming cirkel van plan--check-act (zie figuur 1). De ineling van it hanbek vlgt ie structuur. Dit hanbek geeft werk- en prachtnemers, klanten en verheen inzicht in e wijze waarp PrRail beheersing van veiligheisrisic's meeneemt in e berijfsvering. Ok is beschreven p welke wijze r PrRail gecntrleer wrt f it ge gaat en nze elen wren behaal en p welke wijze en r wie wrt bijgestuur. 1.2 Veiligheismanagement integraal nereel van berijísvering PrRail is als inframanager verantwrelijk vr nieuwbuw, beheer en instanhuing van e Neerlanse railinfrastructuur en e regie van het treinverkeer en e vereling van e capaciteit. Binnen PrRail staan eze twee hfprcessen beken als iníra=k en treinpa=k. Het beschermen van klanten, werknemers, prachtnemers en mgeving is integraal nereel van nze werkwijze, van eze twee hfprcessen. Z vrkmen we btsingen, ntspringen en arbeisngevallen. De intrinsieke veilighei van e railinfrastructuur wrt gebrg r eze veilig te ntwerpen, te realiseren en in stan te huen. Berijfseenheen nframanagement (lm), nfraprjecten (lp) en Sprntwikkeling (SpO) huen zich bezig met it hfprces infra=k. Het treinverkeer wrt p veilige wijze gestuur r e berijfseenhei Verkeersleiing (VL). De veilighei van het treinverkeer is fysiek gebrg r treinbeveiligingstechniek. Bij het verelen van capaciteit raagt e berijíseenhei Capaciteitsmanagement (CM) zrg at het treinverkeer binnen risiccnturen vr externe veilighei past. Het prces treinpa=k mvat capaciteitsverel i ng en verkeersleiing. Dit VMS is us van tepassing p prcessen van berijfseenheen lm, lp, SpO, VL en CM. 1.3 Leierschap Leierschap p alle niveaus is e vrwaare vr een uitstekene prestatie p gebie van veilighei. Managers p alle niveaus wrt gevraag uielijk hun betrkkenhei te tnen bij het beschermen van klanten, werknemers, prachtnemers, e mgeving en e juiste huing en gerag te stimuleren bij meewerkers en gericht te zijn p cntinue verbetering. PrRail gebruikt hiervr het Hearts & Min instrumentarium ner het mtt Hart vr Veilighei en Veitig thuis. 1.4 SamenhangVMSenberijÍsmanagementsysteem Veiligheismanagement is integraal nereel van e berijfsvering. Het VMS is aarm afhankelijk en eelvan het verall berijísmanagement systeem en stelt p berijfsprcessen en berijfsvrschriften. BerijÍsprcessen zijn vastgeleg en ntslten via prcesweb. Berijfsvrschriften zijn vastgeleg in e Rail lnfra Catalgus (extern tegankelijke berijfsvrschriften beel vr PrRail en haar prachtnemers), interne prceures zijn vastgeleg in e lm Berijfsbiblitheek ie te benaeren is. De hanbeken en werkwijzen van Verkeersleiing zijn k te benaeren. 2 Hearts & Mins:Shell nternatinal xplratin an Pructin, Rijswijk P Rev.04. t Oner berijísvrschriíten wrt hier verstaan prceures (PRC), richtlijnen (RLN), bestel en afname Írmulieren (BA), specificaties (SPC), ntwerpvrschriíten (OVS), installatievrschriíten (lsv), acceptatieprtcllen (ACP), gebruiksvrschriíten (GVS), nerhuscumenten (OHD), hanbeken, werkwuzen en (lkale) berijísvrschriíten. Hanbek VMS 2008

6 Veilighei Management Systeem \\ Figuur 1: Structuur VMS vlgens Deming cirkel van Plan D Check Act [-W".. "l regergevrng Directe Íllw-up (bijsturing) Check De Deming crrkel Plan D Check Act p strategisch niveau: Planning (Plan) lmplementatie en uitvering (D) Cntrle en bijsturing (Check) Bereling en verbetering (Act) Het vaststellen van kwantitatieve elen ie bijragen aan e ambitie van cntinue verbetering uit e beleisverklaring V&M, waarmee het veiligheisniveau uit e tweee Kaernta Vr e veilighei van het Railverver in Neerlan (nvember 2004) is gebrg Het vaststellen van jaarplannen, waarin acties zijn beschreven m verbetering te bewerkstelligen Het kennen van veiligheisrisic's en bijbehrene beheersmaatregelen Het kennen van wettelijke eisen en stanaaren en brgen van cmpliance r eze te vertalen naar berijísprcessen en berijísvrschriíten Het brgen en uitveren van e veiligheiskritische en -gerelateere berijísprcessen en berijísvrschriílen Het vlgen van eze prcessen en e resultaten ervan via ashbars en kwartaalrapprtages Het uitveren van preventieve en crrigerene maatregelen m elen te bereiken. Het nerzeken van incienten en het vlen van verbeteracties m herhaling te vrkmen Het uitveren van auits Tezien p níraspee en Keyrail en inien nig bijsturen Het berelen van e werking van het veiligheis managementsysteem en het treííen van maatregelen m e prcesprestaties cntinu te verbeteren De PDCA-cyclus wrt rlpen p peratineel, tactisch en strategisch niveau. Dit VMS hanbek wrt inhuelijk beheer r e staíaíeling BerijÍsstrategie (zie clfn vr cntact) Wijzigingsvrstellen kunnen schriítelijk trij Berijfsstrategie wren ingeien Jaarlijks wrt vr het verstrijken van het kalenerjaar geèvalueer f eze vrstellen het uitbrengen van een herzien VMS nzakelijk maken en gewijzig hanbek is pas gelig na autrisatie r irecteuren en e vrzitter van e Raa van Besluur. Hanbek VMS 2008

7 2.1 Delen vr veilighei PrRail is gehuen aan e elstellingen (zie kaer) vr veilighei uit e tweee Kaernta Vr e veilighei van het Railverver in Neerlan (nvember 2004). De elstelling vr e risicrager reiziger gelt vr e gehele sprsectr en wrt beïnvle r e prestatie van PrRail én alle reizigers- en geerenververers: Reizigers: Ovenreggebruikers: Onbevegen <í,5 e perjaar Suïtie Persneel en prachtnemers: <1 e per fte per jaar <0,15 en per mitjar reizigerskitmeters.24 en per jaar (vijfjaar gemiete) ALARP (as lw as reasnable practicable) PrRail heeft eze elstellingen vanuit haar ambitie vertaal naar berijfselstellingen. De berijfselstellingen zijn aarbij niet beperkt tt een minimalisering van het aantal elijke slachtífers zals in e Kaernta, maar richten zich p het minimaliseren van btsingen, ntspringen en arbeisngevallen. Dit zijn ngewenste gebeurtenissen ie kunnen leien tt elijke slachtffers ner reizigers, werknemers, prachtnemers, vemeggebruikers en nbevegen. Dr te sturen p het vrkmen van ngewenste gebeurtenissen en e effectiviteit van beheersmaatregelen kunnen elijke slachtffers en gewnen wren vrkmen. Dit zu niet mgelijk zijn als PrRail alleen zu sturen p minimalisatie van het aantal elijke slachtfíers en gewnen. PrRail hanteert het aantal keren at eze ngewenste gebeurtenissen ptreen als maat vr e prestatie p gebie van veilighei. Daarbij maakt PrRail geen nerschei f bij een btsing f ntspring mensen gewn raken Í niet. Dit in tegenstelling tt mnitring van e railveilighei r urpese Unie, waarbij alleen btsingen en ntspring wren gevlg ie ernstig gewnen f elijke slachtífers tt gevlg hebben. De inicatren van PrRail bieen meer inzicht in haar veiligheisprestatie. Vr eze prestatie-inicatren heeft PrRailjaarelen gestel, ie zijn rvertaal naar e vier regi's. Het ashbar met inicatren en e elstellingen zijn in 2007 vastgestel r e Raa van Bestuur. De elen wren pgenmen in e managementcntracten van irecteuren VL, lm, lp en SpO. De elen wren jaarlijks r e Raa van Bestuur pnieuw vastgestel, waarbij vijf jaar vruit wrt gekeken. Uitgangspunt bij het vaststellen is cntinue verbetering. Over het aantal treinbtsingen, ntspringen en arbeisngevallen zijn prestatieafspraken gemaakt met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat4. Hierver wrt per kwartaal aan het Ministerie gerapprteer. Aan het ptreen van bvengeneme ngewenste gebeurtenissen als btsingen en ntspringen kunnen anere gebeurtenissen vrafgaan zals bijvrbeel het passeren van een stptnen sein (STS) f het breken van een sprstaaf. Z vlgt PrRail via precursf inicatren, met e geachte at sturing p eze inicatren het vrkmen van ngewenste gebeurtenissen ie kunnen leien tt en en gewnen mgelijk maakt. De ntwikkeling van e set van prestatie^-inicatren en precursr inicatren wrt maanelijks gepresenteer als veiligheisashbar en het ashbar Veilige Berijbaarhei en het VL ashbar Veilighei. Jaarlijks wrt r e Raa van Bestuur geëvalueer f het veiligheisashbar ng tereiken is. PrRail heeft zeker gestel, at r realisatie van eze elstellingen tenminste wrt vlaan aan e elstellingen uit e tweee Kaernta. Hanbek VMS 2008 rhuwt vr een btsing Í een ntspring ei sveilighei 1 O mrl 2008

8 2.2 Jaarplannen en rapprtage veilighei De veiligheisprestatie wrt gerealiseer r het effectief uitueren van veiligheiskritische en veiligheisgerelateere prcessen én het uitveren van verbeteracties ie vlgen uit analyse van e prestatie, incienten, auits en beleiswijzigingen Dashbars De effectiviteit van het uitveren van veiligheiskritische prcessen wrt agelijks gevlg p peratineel niveau en maanelijks p tactisch niveau via e ashbars veilighei en veilige berijbaarhei en het VL ashbar veilighei Verbeteracties De planning en vrtgangsbewaking van verbeteracties is gebrg via e planning en cntrl cyclus. Hierin zijn alle mien tt lange termijn verbeteracties p gebie van veilighei pgenmen, k als eze afkmstig zijn uit incientennerzeken en auits. Krte termijn verbeteracties p peratineel niveau wren niet pgenmen in e planning en cntrl cyclus, maar gevlg via actielijsten van het LCV, MOT-V en RVC (zie $3.5), e track- en tracelijst van incientennerzek en bewaking van pvlging van interne auits Directiebereling VMS De jaarlijkse irectiebereling VMS vat alle nzakelijke en lpene verbeteracties p strategisch en tactisch niveau samen en stelt aarin pririteiten. De perie waarver e irectiebereling verslag et lpt van 1 juli van het vrgaane jaar tt 1 juli van het lpene jaar. De irectiebereling wrt r e stafafeling BerijÍsstrategie pgestel namens e Directie en vr 1 augustus van het lpene jaar vastgestel r e Raa van Bestuur. en uitgebreie analyse van e peratinele veiligheisprestatie en efíectiviteit van het VMS en lpene verbeteracties ligt ten grnslag aan e vrgestele verbeteracties en e priritering hierin. De irectiebereling heeft aarmee een strategisch karakter en is p te vatten als review van het veiligheismanagement (systeem)r het senir management ParagraaÍ veilighei in berijísplannen De vastgestele irectiebereling is e input vr e berijfseenheen vr het pstellen van e paragraaf Veilighei in het berijfsplan van e berijíseenhei. Berijfsstrategie bunelt alle inírmatie uit e paragraaí Veilighei van e berijísplannen tt een paragraaf Veilighei in het PrRail berijfsplan. Hierbij tetst Berijfsstrategie e afznerlijke plannen p cnsistentie met e irectiebereling. De management samenvatting van e paragraaf Veilighei van het PrRail berijfsplan wrt pgenmen in het beheerplan Rapprtages Per kwartaal rapprteren e berijfseenheen ver e vrtgang van e verbeteracties uit het berijísplan aan e Directie. Berijfsstrategie ageneert eze vr e business review van e Directieraa. en beknpte samenvatting wrt pgenmen in e kwartaalrapprtage naar V&W Veiligheisrapprt Na het verstrijken van het kalenerjaar wrt r BerijÍsstrategie het Veiligheisrapprt pgestel zals beel in e urpese Veiligheisrichtlijn G. Dit rapprt wrt vr elk jaar vr 30 juni r lm aan lvw, in heanighei van veiligheisinstantie in e zin van vrneme Richtlijn, tegestuur. Hanbek VMS 2008

9 2.3 Vlen aan wet- en regelgeving PrRail brgt het vlen aan veilighei wet- en regelgeving r e vertaling aarvan vast te leggen in berijfsvrschriften zals richtlijnen (RLN), prceures (PRC), specificaties (SPC), bestel en afname frmulieren (BA), ntwerp-, installatie en gebruiksvrschriften (OVS, VS en GVS) en nerhuscumenten (OHD), in hanbeken en werkwijzen en plannrmen. Z stelt PrRarl zeker at geurerre e gehele levenscyclus van installaties en tijens alle activiteiten wettelijke nrmen en anere binene bepalingen wren nageleef. Het gaat k m technische en peratinele nrmen zals vastgeleg: in technische specificaties inzake interperabiliteit (TSl's) in natinale vrschriíten :zals beel in e urpese Veiligheisrichtlijn Vlen aan wettelijke kaers vr externe veilighei binnen het treinpa = k prces, is gebrg r plannrmen af te leien, waaraan e ienstregeling (planning) en e realisatie wrt getetst. Dit ntegraal Capaciteit Management is nereel van het prces Verelen van Capaciteit. De irecteur CM is einverantwrelijk at e ienstregeling en realisatie cmpliant is aan wetgeving vr externe veilighei. De irecteur VL is verantwrelijk vr het pereren binnen e r CM aangereikte kaers. De regiirecteuren lm zijn veranllwrelijk vr het aanvragen van milieuvergunningen vr emplacementen, waarin in het kaer van externe veilighei vrschriften kunnen zijn pgenmen. Bij uitbesteing van werkzaamheen wrt cntractueel vrgeschreven at werkzaamheen cnfrm relevante berijfsvrscl-rriften wren uitgever. Via Algemene Vrwaaren bij e Tegangsvereenkmst en Bevegheisregelingen wren peratinele regels met ververers vereengekmen. De irecteuren van e berijfseerrheen zijn einverantwrelijk vr het vlen van e prcessen van hun berijfseenhei aan wet- en regelgeving r het (laten) bijhuen en vertalen van wet- en regelgeving naar berijfsvrschriften. Ok zijn e irecteuren verantwrelijk vr e naleving ervan r meewerlrers en prachtnemers. De taak vr het bijhuen en vertalen van wet- en regelgeving is als vlgt beleg. Tabel 2.1 Taakvereling vr bijhuen en brging veilighei wet- en regelgeving Publieke wet- en regelgeving Bijhuen Brgen in vrschriften ní nlannrmen ïsl's lm Mr. nírasvstemen lm Mr nírasvstemen TS OP, TS TAP en TS TAF VL Mqr. Ontwikkelbureau VL Mr Ontwikkelbureau Sprwegwet en lagere regelgeving BerijÍsstrategie lm Mr. lnírasvstemen lm Mgr. VMJB (vrschriften in verqunninqen SPW) VL Mr Bureau Pructie Services Risiccnturen V CM Mgr. cluster milieu lm Mr lnírasvstemen CM Mgr. Capaciteitsntwikkeling Hanbek VMS 2008 l0

10 2.4 Risicanalyses veilighei VMSrisicanalyse PrRail heeft p strategisch niveau_e veiligheisrisic's geïnventariseer en p grn aarvan beheersmaatregelen geírmuleer'. Deze "VMS risicanalyse" verwijst naar prcesbeschrijvingen en berijfsvrschriften, waarin e beheersmaatregelen zijn gebrg en e functinaris is vermel, ie hiervr einverantwrelijk is. De VMS risicanalyse is vastgestel r e irectie en wrt tenminste eens per twee jaar geactualiseer naar aanleiing van incienten f wijzigingen in prcessen en berijfsvrschriften. valuatie van e risic's vint plaats r e hgte van het risic en het niveau van beheersing te berelen met behulp van e Risic Berelingsmatrixs (bijlage C) f een kwantitatieve methe en te bepalen Í het restrisic As Lw As Reasnable Practicable (ALARP) is Operatinele risicanalyses veilighei Bij e vrbereiing van werkzaamheen is het analyseren van veiligheisrisic's cruciaal m veilighei te garaneren. PrRail vert iverse risicanalyses uit p peratineel niveau (zie tabel 2.2). Tabel 2.2 Operatinele Risicanalyse veilighei ver veilie beriibaarhei van e infrastructuur Risicanalvses ver een veilie benuttin Risk rankin STS assae reciive seinen M lm nfrasvstemen 10 iaar Veiliheistets nieuwe ienstreelinq CM CM Ca. Ontwikk. 5 iaar Risicanalvse verween M lm lnfrasvstemen 5 iaar Flisiennalvsc erenstrincn /TAO\ M lm lnírasvstemen 5 iaar Risicanalvse Veiliheiskritische activiteiten VL VL VL BPS 5 iaar Risicanalyses ver veiliqe beriibaarhei en een veilie benuttin en veilie realisatie Priect nteqraal veiliheisplan SO/lP SpO/lP 5 iaar isen Veilie beriibaarhei PRC 0003 SO SO 5 iaar Risicanalvse veilie beriibaa rheicl PRC 0003 SO SO 5 iaar Plan Veilie Beriibaarhei OntwerÍase PRC 0003 P P 5 iaar Plan Veiliqe Beriibaarhei Uitverinq PRC 0003 P P 5 iaar Rapprt nspectie en Auit Veilige PRC 0003 P P 5 jaar Beriibaarhei (lnterale) Safetv Case (inien nzakeliik) PRC SO/lP lm lnírasvstemen 30 iaar Risicanalvse vr arbveilihei Bl& Arbwet meewerkers "kantr" HRM HRM 5 iaar Bl& Arbwet "baanwerkers" M M 5 iaar V&G ssier NVW M/P lm nírasvstemen 30 iaar V&G lan ntwer (riecten) NVW SO. lp P 5 iaar V&G lan uitverin (riecten) NVW Orachtnemer Orachtnemer nvt V&G plan ntwer (nerhu) NVW M lm nírapertatie 5 iaar V&G plan uitverin (nerhu) NVW Orachtnemer Oprachtnemer nvt Risicanalvse vr veili verver evaarliike stffen AH& vr emlacementen M lm nfrasvstemen 10 iaar Nplan mplacementen M lm lnírasvstemen 10 iaar 1327 Hanbek VMS

11 2.4.3 Beheersing van veiligheisrisic's bij wijzigingen Wijzigingen zals bijvrbeel het aanleggen, vernieuwen f nerhuen van sprinfrastructuur en het wijzigen van e Íunctie van infrastructuur, kunnen veiligheisrisic's intruceren, waarvr geen beheersmaatregel aanwezig is. Dit kan leien tt ngevallen en incienten. Ok kan het aanpassen van berijfsvrschriften f het afwijken aarvan leien tt nieuwe veiligheisrisic's. VraÍgaan aan het aanbrengen van z'n wijziging f het afwijken van veiligheiskritische berijfsvrschriíten en plannen, ienen e risic's van e wijziging te wren geïnventariseer, geanalyseer en bereel. Daarbij ient te wren vastgestel f e bestaane beheersmaatregelen afene zijn m eze risic's te beheersen f at aanvullene maatregelen nzakelijk zijn. ventuele aanvullene beheersmaatregelen ienen te wren geïmplementeer, vrat e wijziging wrt geïmplementeer. De wijziging ient te wren gegekeur r e in e prceure als beveg aangewezen lijnmanager. Vr it prces van het beheersen van risic's van wijzigingen zijn een grt aantal prceures van kracht. Tabel 2.3 geeft een limitatief verzicht van eze prceures. Tabel2.3 Prceures vr het beheersen van veiligheisrisic's bijwijzigingen Beheer van veiliheiskritische beriiísvrschriíten en cumenten Vriiave van ructen en autrisatie van beriiísvrschriften PRC00250 Ostellen. plaatsen. wiizien van cunrenten lm Beriifsbiblitheek/RailinÍra Catalus PRC0002 Beheer Lcatieebnen Technische Dtrcumentatie Basiseevens mbv Artiwin PRC00021 Beheer V&G-ssier; Maken, wiizien, beheren, verstrekken PRC Veiliheisberichten PRC00004 Ozet en Gebruik CntractseciÍiek Tetslan PRC Vastleen (risic ) srsattin PRC Vastleqen van srstaafbreuken PRC Wiiziqinq biectenstructuur PRC00002 Wiiziin hanbeken VL VL beri iísvrschrift AÍwiiken van beriifsvrschriften Í lannen AÍwiiken van beriifsvrschriften AÍwiiken van seciíicaties in instanhuinscumenten AÍwijken V&G plan tijens uitvering Bijsturing Wijziging van werkplekbeveiliginginstructie Wiizien van inírastructuur, inírapructen, werkznes, inzet vertuien Bren Veilie Beriibaarhei B&l Nieuwbuw riecten Bren instanhuinsbelanqen tiiens vrbereiin en realisatie van infrariecten nzet van srvertuiqen PRC0025 PRC00043 Vrschrift Veili Werken Hanbek treinienstleier Vrschrift Veili Werken PRC0003 PRC00055 PRC0000 Hanbek VMS

12 3.1 Beheersingvanveiligheisrisic's PrRail heeft een risicanalyse pgestel waarin alle "sprse" veiligheisrisic's vr reizigers, werk- en prachtnemers en eren zijn geïnventariseer. Vr ieer risic is vastgestel p welke wijze it risic wrt beheerst, f aners geírmuleer, welke banière is geïmplementeer (zie figuur 2). Deze barrières bestaan vaak uit een cmbinatie van techniek en e mens. Gaten in barrières r falen van: On tjt t(.we'r p er t realisatie Beheer en instanhuing Operatie vlgens berijfsvrschriften Figuur 2. Ongevallen kmen vrt uit het gelijktijig falen van barrières. Op basis van ervaringskennis ver incienten is geïnventariseer p welke wijze e barrières kunnen Íalen (e gaten in e barrières) en welke beheersmaatregelen zijn geïmplementeer m e kans p falen te minimaliseren (minimaliseren van e gaten). Daarbij is e relatie geleg in welke berijfsvrschriften eze beheersmaatregelen zijn gebrg en welke PrRailÍunctinaris verantwrelijk is vr e effectiviteit van ie maatregel. Vr een geetailleere beschrijving van risic's, beheersmaatregelen, brging in berijfsvrschriíten en eigenaren wrt verwezen naar e risicanalyse zelt (zie 2.4 vr verwijzing). n eze paragraaf wrt e risicanalyse beknpt samengevat, zner te verwijzen naar achterliggene berijfsvrschriften. n Vm 3.1.7) wrt e beheersing beschreven vanuit e invalshek van e risic's zelf, in en 3.1 wrt e beheersing beschreven vanuit e invalshek van e twee hf berijfsprcessen van PrRail, infra=k en treinpa=k Treinbtsing Btsingen van een trein p een trein wren vrkmen r fail safe treinbeveiliging en aequate treinbesturing. Het risic p btsingen als gevlg van menselijke futen bij het niet vlgen van e seingeving (STS, stp tnen sein passage) is fail safe pgenmen in e treinbeveiliging miels e Autmatische Trein Beïnvleing (ATB) installatie (werkzaam bij snelheen hger an 40 km/h). PrRailwerkt in een gezamenlijk prgramma met e ververers aan cntinue verbetering van seingeving en treinbeveiliging m eze menselijke futen tt een minimum te reuceren. Treinbeveiliging is r lm z ntwrpen at eze Íaalt naar een veilige testan. Onerhu van seinen en wissels is veiligheiskritisch evenals het ge zichtbaar plaatsen en huen van seinen en e infrmatieverstrekking aan gebruikers en beienaars r Verkeersleiing. Bij niet f njuist Íunctineren van e treinbeveiliging, seinen f wissels is er sprake van een afwijkene situatie en werkt VL via specifieke peratinele berijfsvrschriften m risic's te beheersen en cntinuering van peratie mgelijk te maken Ontspring Ontspring van treinen kent verschillene rzaken. en trein kan ntspren na een btsing met een anere trein f een bject p het spr. en ntspring kan het gevlg zijn van het te snel rijen in een bg f wissel, het Íalen van materieel (as- f wielbreuk), menselijk hanelen f het falen van inírastructuur. Het vrkmen van Íalen materieel is gebrg r alleen r VW Hanbek VMS

13 gecertiíiceere ververers en materieel te te laten. Alvrens VW het materieel telaat wrt it r PrRail (e beheerer) p cmptabiliteit met bestaane infrastructuur getetst Het vrkmen van ntspring r te snel rijen in een bg f wissel is een gezamenlijke verantwrelijkhei van PrRail en ververers. PrRail raagt zrg vr infrastructuur (verkanting en bgstralen van bgen, type wissels, maximale slijtage van e sprstaven) ie geschikt is vr e bege snelhei en bijbehrene snelheiseingeving. Het vrkmen van ntspring r het Íalen van iníra zals het verzakken van e baan, het breken van sprstaven, sprspattingen en het falen van wissels is gebrg r het prces infra=k, waarbij uitsluiten met vrijgegeven pructen wrt gewerkt cnfrm ntwerpvrschriften, realisatie vlgens ntwerp plaatsvint, bij verracht wrt getetst p veilige berijbaarhei en instanhuing is gebrg r nerhusmanagement. Aan het hfprces infra=k werken lm, lp en SpO samen. en trein kan ntspren r een bject in f p het spr. en snelremming m een btsing met een bject p het spr te vrkmen kan tt gewne reizigers leien. ffectieí tegangsbeheer en vrlichting r lm zijn barrières m nbevege eren ie bjecten p het spr plaatsen te weren. en btsing van een trein p vee kan k tt ntspring leien. AÍscherming is een belangrijke barrière m vee en nbevegen te weren Arbeisngevallen Aanrijing van baanwerkers wrt vrkmen r werk aan e infrastructuur binnen het Prfiel van Vrije Ruimte zveel mgelijk te beperken en z mgelijk te laten plaatsvinen in buiten ienst gestel spr cnfrm het Nrmenkaer Veilig Werken. Het vraf inventariseren van risic's van werkzaamheen en het plannen van vereiste beheersmaatregelen is een belangrijke barrière m arbeisngevallen te vrkmen. PrRail verstrekt als prachtgever aan e prachtnemer een V&G plan ntwerp, waarin lcatiespecifieke infrmatie is pgenmen ver berijfsspecifieke risic's zals het Prfiel van Vrije Ruimte (aanrijingsrisic). De basis van een V&G plan ntwerp is het V&G ssier. n het cntract is vr e prachtnemer e verplichting pgenmen het V&G plan ntwerp uit te werken in een V&G plan uitvering. PrRail tetst it plan p hflijnen. Bij e uitvering ziet PrRail te p e naleving van e eisen ie r PrRail in it verban aan e aannemer (cntractueel) zijn pgeleg. Onverminer e wettelijke zrgplicht van e aannemer als werkgever, hebben e berijíseenheen lm en lp een belangrijke rl bij het vrkmen van arbeisngevallen bij e aansturing van prachtnemers. CM en VL hebben een belangrijke rl bij het nttrekken van vlene capaciteit vr nerhu en het buiten ienst stellen van e sprweg (art. 4 Sprwegwet). SpO levert haar bijrage aan arbeisveilighei r bij het ntwerp bijvrbeel al rekening te huen met het plaatsen van nerhusgevelige infrastructuur (bv relaiskasten) buiten het Prfielvan Vrije Ruimte (PVR). Hanbek VMS 2008

14 3.1.4 Aanrijing verweggebruiker Btsing van een trein p een verweggebruiker wrt vrkmen r fail saíe trein- en verweg beveiliging, waarbij e naering van een trein wrt geetecteer en e beveiliging van e verweg activeert. Het type verwegbeveiliging is aangepast p het gebruik van het spr en e weg. Het mereneel van e verwegen is beveilig met autmatische halve verwegbmen. Bij intensief gebruik van spr en weg wrt e verweg beveilig met hangwerken ner e verwegbmen f ubbele verweg bmen. Sms wrt e verweg pgeheven f vervangen r een tunnel. nien herinrichting van het wegennet f het spr aanleiing geeft tt aanpassing van bestaane verwegen, streeft PrRail na at het risic als gevlg van eze aanpassing niet teneemt. Bij aanleg van nieuwe lijnen wren nieuwe verwegen vermeen vlgens ALARP (as lw as reasnable practicable) De aanknigingtij en ichtligtij van verwegen is r lm ingericht p het beperken van risicnemen gerag van verweggebruikers. Stringsmanagement r lm vrkmt at verwegen z lang icht liggen at verweggebruikers risicnemen gerag vertnen en e beveiliging negeren. Stringen wren zveel mgelijk vrkmen r nerhusmanagement. Het verhge risic van stringen wrt beheerst r het afgeven van een aanwijzing r VL aan e machinist. Dr vrlichting van lm aan elgrepen wrt risicnemen gerag ntmeig (zie.a. De bevlering van verwegen wrt r nerhusmanagement r lm vrij van bstakels en nregelmatigheen gehuen m te vrkmen at verweggebruikers blijven steken p e verweg Aanrijing nbevege eren Btsing trein p een nbevege ere wrt vrkmen r e baan fysiek af te schermen (art 7 Sprwegwet). Risicanalyses ie lm pstelt wijzen uit welke elen van e sprinírastructuur extra afgescherm meten wren m su'i'cies zveel mgelijk te vrkmen. Dr het pen karakter van e sprinfrastructuur is vlleig afsluiting niet mgelijk. n aanvulling p e fysieke afscherming vint an k tegangsbeheer plaats. Buitengewn pspringsambtenaren, in ienst bij PrRail, zien te p nbevege tegang van e hfsprweg en maken z nig prces verbaal p. Delgrepen zals kineren wren r het verstrekken van vrlichtingsmateriaal aan schlen ntmeig m te spelen langs het spr Overige veiligheisrisic's "Min the gap" Dr e afstan tussen uitstap en perrn z gering mgelijk te huen, wrt het risic at een reiziger tussen trein en perrn valt, geminimaliseer. Dit is gebrg r een ntwerpvrschrift vr perrnhgte en spleetbreete te te passen bij ntwerp (SpO) en realisatie (lp) en perrns in stan te huen p eze hgte en spleetbreete (lm). Afwijkingen wren gecumenteer en prgrammatisch weggenmen (lm/lp). Vallen van reizigers p statins Het vrkmen van het ten val kmen van reizigers p perrns, (rl)trappen en uitgangen is gebrg r e transfercapaciteit bij ntwerp en realisatie af te stemmen p het verwachte gebruik (CM en SpO). Het werkelijke gebruik wrt jaarlijks gemnitr (CM), waarbij capaciteitsknelpunten wren gecumenteer en prgrammatisch wren weggenmen. Hanbek VMS

15 Bran Bran in treinen als gevlg van bijvrbeel krtsluiting f ververhitting van installaties f r vanalisme kan e veilighei van reizigers bereigen evenals bran ntstaan r lekkage van gevaarlijke stffen. De verantwrelijkhei vr het vrkmen hiervan ligt bij e ververers. Bran kan k ntstaan in tunnelinstallaties f in sprbermen. PrRail lm is verantwrelijk vr het vrkmen hiervan r inspectie en nerhu van tunnelinstallaties en vregtijig maaien van bermen. De integriteit van tunnelinstallaties is gebrg r het prces infra=k. PrRail is verantwrelijk vr het treffen en instanhuen van blusvrzieningen p emplacementen waar verver van gevaarlijke stffen plaatsvint en het samenwerken met verheishulpiensten m repressieve maatregelen te treffen (VL). Dit laatste is gebrg in het Calamiteiten Plan Rails en e TreinlncientManagementplannen (TlM) Geïntegreere beheersing veiligheisrisic's in níra = k De intrinsieke veilighei van veiligheiskritische infrastructuur is gebrg r alleen r lm vrijgegeven pructen te te passen in het ntwerp (SpO) cnfrm ntwerpvrschriften. Bij tepassing van niet vrijgegeven pructen f afwijking van ntwerpvrschriften wrt een risicanalyse gemaakt (SpO en lp). Het ntwerp wrt getetst p veilige berijbaarhei (SpO). Tijens realisatie van het ntwerp wrt tegezien p het pleveren van het prject cnfrm ntwerp (lp). Afwijkingen wren gecumenteer en gecmmuniceer met e prachtnemer. Bij plevering wrt getetst p veilige berijbaarhei (lm). en ranvrwaare vr effectief prces van ntwerpen, realiseren en beheren van infrastructuur is een accuraat beheer van inírmatie ver e ligging en status van veiligheiskritische infrastructuur (lm). De integriteit van veiligheiskritische infrastructuur wrt gebrg r het instanhuing prces van inspectie en nerhu. n cntracten met prachtnemers is pgenmen at vlgens berijfsvrschriíten vr ntwerp, realisatie en nerhu wrt gewerkt (lp). PrRail maakt gebruik van eskunige prachtnemers ie veilighei hg in het vaanel hebben staan. Om e inzet van eskunige prachtnemers te brgen maakt PrRail gebruik van een erkenningsregeling. De veiligheiprestatie van aannemers wrt gevlg r auits. De eskunighei van eigen veiligheiskritisch persneel is gebrg r e vereiste cmpetenties vast te leggen (HRM). 3.í Geïntegreere beheersing veiligheisrisic's treinpa = k lentificatie en evaluatie van veiligheiskritische Activiteiten (VKA) vrmen e basis vr e beheersing van e veiligheisrisic's bij sturing van e treinenlp (VL). De VKA vrmen e kaers vr hanbeken en werkwijzen vr uitvering. De teamleier van e pst is ervr verantwrelijk at elk li van het persneel van e wijzigingen p e hgte wrt gebracht en at eze r hem wren begrepen en uitgever kunnen wren. De teamleier mnitrt tijens zijn shift e juiste uitvering van e werkzaamheen en initieert eventuele crrigerene acties. Aan het eine van e shiít vint er een shift-evaluatie plaats. Hierin wren r e teamleier e resultaten en bijznerheen van e ienst besprken met e betrkken meewerkers. en ranvrwaare vr e juiste beiening van e treinbeveiliging en het afhanelen van een treinienst bij string van e treinbeveiliging zijn crrecte beieningvrschriíten (lm). e Generieke Operaiinele Regeling Calamiteiten Plan Rail Hanbek VMS

16 3.2 Vrberei zijn p veiligheisincienten Onanks het nemen van preventieve maatregelen is een veiligheisincient nit uit te sluiten. en veiligheisincient is hier geefinieer als het ptreen van een ngewenste gebeurtenis zals mschreven in e VMS risicanalyse. Het gaat an m btsingen, ntspringen, arbeisngevallen, reizigers ie tussen perrn en trein vallen en bran. Deze ngewenste gebeurtenissen kunnen leien tt en en gewnen en schae. Afhankelijk van e grtte van e gevlgschae spreken we van een calamiteitl0. Dr het treffen van aequate repressieve maatregelen kan escalatie wren vrkmen hetgeen e gevlgschae beperkt. PrRail VL en lm bereien zich vr p veiligheisincienten en calamiteiten r scenari's vr calamiteiten en e aíhaneling aarvan p te stellen en periiek te efenent'. Bile afhaneling van calamiteiten spelen e Overhei Hulp Diensten een belangrijke rl. Gegevens ver afhaneling van incienten wren structureelgearchiveerl2 en geëvalueer. De VL regimanager is verantwrelijk vr het regelmatig huen van efeningen en het evalueren van e afhaneling van incienten. PrRail is verantwrelijkhei vr het buiten gebruik (VL) en buitenienststellen (lm) van het spr waar e calamiteit plaatsvint en nevenspren m e aanrijing van reizigers en verheishulpiensten r treinen te vrkmen. Ok is PrRail (lm) verantwrelijk vr het uitschakelen van e spanning van e bvenleiing m cntact aarmee bij blus- en reingswerkzaamheen te vrkmen. 3.3 Verantwrelijkheen,Taken, Bevegheen 3.3.í Beheersmaatregelen De VMS risicanalyse (zie 2.4) geeít in etail aan, welke PrRail Íunctinaris eerstverantwreliik is vr e effectieve uitvering van maatregelen m veiligheisrisic's te beheersen. Het VMS Overzicht van Veiligheisgerelateere en (wettelijke) Veiligheiskritische Functiesl3 beschrijft e gehele hiërarchische lijn van functies met veiligheisgerelateere verantwrelijkheen en taken. De VMS risicanalyse en het VMS Overzicht van Veiligheisgerelateere en Veiligheiskritische Functies beschrijven samen limitatief he e verantwrelijkheen vr het beheersen van veiligheisrisic's binnen PrRail beleg zijn. n veiligheisgerelateere prcesbeschrijvingen en berijfsvrschriften (zie VMS risicanalyse) is beschreven welke functie verantwrelijk is vr welke stap in het prces. Vr ieere veiligheisgerelateere en veiligheiskritische functie is een functieprfiel beschikbaar, waarin een beschrijving van vereiste cmpetenties is pgenmen. FunctieprÍielen wren beheer r HRM. De verantwrelijkheen van managers met betrekking tt veilighei en beheersing van veiligheisrisic's is pgenmen in e managementcntracten van e esbetrefíene functinarissen Plan--check-act n bijlage A is een verzicht pgenmen, waarin e verantwrelijkheen, taken en bevegheen vr e VMS plan--check-act prcessen is beschreven. t D tl C atie nemt btsingen, ntspringen en bran zelí een calamiteit. ng Calamiteiten Plan Rail " c PiRailVL 13 V serelateere en Veiliheiskritische Functies DOCS Hanbek VMS

17 3.4 Opleiing,veiligheisbewustzijnenvakbekwaamhei PrRailmeewerkers n functieprfielen is e vereiste pleiing, cmpetentie en vakbekwaamhei van meewerkers beschreven. De irect leiinggevene is verantwrelijk vr een aequaat ÍunctieprÍiel. Hij tetst f zijn meewerkers hieraan vlen en stelt inien nig een ntwikkelingsplan f nzaak vr herinstructie vast. Bij reguliere bereling en ntwikkelingsgesprekken wrt gevlg f e bege cmpetentientwikkeling tereiken is. nfrmatie ver e cmpetentie van veiligheisgerelateere en veiligheiskritische meewerkers wrt vastgeleg in het persnlijk ssier. De irecteur Verkeersleiing stelt e eintermen vast vr het examen van treinienstleiers (veiligheiskritische Íunctie). Stichting xamens Railverver (SRV) neemt het examen af. Alle nieuwe meewerkers van PrRail vlgen e mule veilighei als nereel van het i ntructieprg ram ma Oprachtnemers PrRail werkt met erkene prachtnemers. Onereel van het verkrijgen van e erkenning is cntrle Í e prachtnemer ver vlene persneel beschikt at vlet aan e r PrRail gestele eisen aan pleiing, veiligheisbewustzijn en vakbekwaamhei. De functies, waarvr eisen zijn gestel, zijn beschreven in een verzichtla met kritische Íuncties Risicbewustzijn bijtegang tt het spr Alle meewerkers f prachtnemers van PrRail Í eren'" ie zich langs f p het spr willen begeven in het kaer van hun beheertaak, verplicht PrRail tt het vlgen van een instructie veilighei langs het spr'u. De instructie wijst p e hfzaken uit e huisregels van PrRail en het Nrmenkaer Veilig Werken. en r PrRail verstrekt bewijs van tegang is bewijs vr het behalen van het examen at bij eze instructie hrt. Figuur 3. Openingscherm instructie Veilighei langs het spr Veitighei Langs het spr 1a Overzicht eisen aan kritische f uncties prachtnemers ACD V002 rev : Hanbek VMS

18 3.5 Sturing p veilighei Sturing p veilighei vint binnen PrRail plaats r het lijnmanagement p strategisch, tactisch en peratineel niveau. Het lijnmanagement wrt aarbij nersteun r staffunctinarissen, aviseurs p gebie van veilighei. inverantwrelijk vr veilighei is e Raa van Bestuur. De Raa van Bestuur stelt elen vr veilighei vast en e teeling tussen e berijíseenheen. De irecteuren van e berijfseenheen zijn verantwrelijk vr veilighei r hun verantwrelijkhei vr een aequate uitvering van berijfsprcessen binnen hun berijfseenhei, ie irect en inirect bepalen zijn vr het behalen van e veiligheiselen. De irecteuren zijn verantwrelijk vr het behalen van e veiligheiselen en cmpliance aan wet- en regelgeving. De irecteuren zijn k verantwrelijk vr e interfaces van relevante prcessen tussen e berijíseenheen. De VMS risicanalyse geeft expliciet weer welke berijfseenhei en aarmee irecteur verantwrelijk is vr welke beheersmaatregelen vr veiligheisrisic's (berijísprces f berijfsvrschriften). Daarbij is k aangegeven welke lijnfunctinaris verantwrelijk is vr een aequate uitvering van e beheersmaatregel. n het VMS verzicht veiligheiskritische en veiligheisgerelateere functies (zie $3.3) zijn e verantwrelijkheen en taken van eze Íunctinarissen beschreven evenals van nersteunene functies. De verantwrelijkheen en taken zijn k vastgeleg in functiepríielen en managementcntracten. Naast e agelijkse, peratinele sturing p veilighei r e iniviuele lijnmanagers vint k gestructureer verleg plaats ver veilighei binnen e managementteams van e berijfseenheen en e Directieraa. n managementteams wrt p peratineel en tactisch niveau gestuur p PrRail belei ner anere m cmpliance te brgen. Op tactisch niveau wrt berijfseenhei verstijgen gestuur r het Lanelijk Cmité Veilighei (LCV). n it verleg -at speciaalgewij is aan veilighei- wrt maanelijks e veiligheisprestatie via het veiligheisashbar gevlg, wren incienten(nerzeken) en pvlging besprken en wrt inien nzakelijk p peratineel en tactisch niveau belei bijgestuur. n het verleg zijn e berijfseenheen lm, lp en VL met een sterk peratineel karakter p irectieniveau f irect reprt vertegenwrig. Het verleg wrt nersteun r e PrRail Safety Officer, aviseur van RvB en irectie in zake veilighei. Vr het hfprces infra=k is p peratineel niveau het Management OperatineelTeam Veilighei (MOT-V) als specifiek veiligheisverleg ingericht. Hier wrt het ashbar Veilige Berijbaarhei gevlg. Op reginaal niveau is vr het hfprces infra=k het Reginaal Veilighei Cmité (RVC) als specifiek veiligheisverleg ingericht. Op strategisch en berijfsbree niveau vint sturing p veilighei plaats r e Directieraa en Raa van Bestuur. Het gaat an m pvlging van interne en externe auits p het veiligheismanagement systeem, veilighei als nereelvan e business review per kwartaal, e jaarl ijkse irectieberel ing VMS, veil ig hei verbeterprgram ma's en het veiligheiscultuurprgramma Hart vr Veilighei. Naast geneme verleggen vr sturing bestaan iverse vakinhuelijke verleggen van vei ig heisaviseu rs ie lij n management nersteu nen. Hanbek VMS

19 3. Cmmunicatie ver veilighei 3..1 nteractie management en meewerkers De Directie en het management van PrRail gaat practief e interactie met meewerkers aan ver veilighei. Hiervr wrt.a. gebruik gemaakt van het Hearts & Mins instrumentarium. De ambitie vr veilighei en milieu is gecmmuniceer via e beleisverklaring V&M, ver elstellingen en e prestatie wrt r e Directie en het management regelmatig met meewerkers gecmm uniceer. Het reguliere werkverleg speelt bij peratinele berijfseenheen lm, lp en VL een belangrijke rl bij het uitwisselen van inírmatie ver veiligheisrisic's. Overleggen van lijnmanagement met veilighei als vast nerwerp p e agena zijn e Directieraa, het Lanelijk Cmité Veilighei (lm, lp en VL), het Management OperatineelTeam - Veilighei (lm) en het Reginaal Veilighei Cmité (lm en lp). Actualiteiten p gebie van veilighei wren via nieuwsberichten gecmmuniceer naar alle meewerkers. Actuele infrmatie ver verstring van e treinenlp is p agbasis vr alle meewerkers beschikbaar via het agbericht per en het kpje actuele verstringen nfrmatie ver e prestatie vr veilighei is vr alle meewerkers beschikbaar via e ashbars veilighei nteractie PrRail en ververers Het frmele aanspreekpunt vr e ververers is e berijfseenhei CM. Dit gelt k vr cmmunicatie ver veilighei. CM stelt in verleg met e ververer als weerpartij bij e Tegangs- en Kaervereenkmsten vast welke capaciteit aan e ververer kan wren tegeeel, zner at aarbij e sprweg mag wren verbelast. Daarbij is e sprveilighei integraal een berelingscriterium. n e cnsultatierne wren ververers in e gelegenhei gestel vragen te stellen ver e Netverklaring. PrRail acteert in het Overleg Veilighei Sprsectr (OVS) met ververers. PrRail Verkeersleiing geeft aanwijzingen aan e ververer tijens e reis als e samenstelling en laing van een trein at vereisen, bij een bijzner transprt, waar het verkeer niet r lichtseinen wrt f kan wren geregel, bij prefritten en bij stringen. Deze peratinele veiligheiscmmunicatie tussen treinienstleier en machinist verlpt vlgens Hanbek en Werkwijze treinienstleier. Vr het kunnen geven van aanwijzingen bij verver van gevaarlijke stffen is e ververer verplicht m bij Verkeersleiing vraígaane aan een reis e samenstelling en laing van een trein te melen. PrRail heeít vr machinisten een melpunt nveilige situaties ingericht lnteractie PrRail en prachtnemers PrRail heeft ieer kwartaal een verleg met prces cntract aannemers, waarin veilighei wrt besprken. Tenminste eens per jaar vint r lp AK een gesprek plaats met prachtnemers p irectieniveau, waarin.a. e veiligheisprestatie wrt besprken. Daarnaast speelt het peratinele verleg tussen PrRail en prachtnemers een belangrijke rl zals het verleg van manager nfraoperatie reginaal en tracémanagers met Prces Cntract Aannemers en e buwvergaeringen van lp prject- en buwmanagers met prachtnemers. Lessen uit incientennerzek wren besprken met betrkken aannemers nteractie met mwnenen en aneren PrRail cmmuniceert practieí met elgrepen ver veiligheisrisic's. Het gaat an met name m vrlichtingcampagnes vr schlieren ver e risic's van sprwegvergangen en langs het spr lpen. Vr klachten en melingen, k p gebie van veilighei, heeft PrRail Publiekscntacten (www.prrail.nl) ingericht binnen e afeling Cmmunicatie. Hanbek VMS 2008

20 3.7 Beheer en ntsluiting veillgheiskritische cumenten, registraties en inírmatie Veiligheiskritische berijísvrschriften en cumenten Het VMS verwijst via e VMS risicanalyse naar veiligheiskritische berijfsprcessen en berijfsvrschriíten. zijn berijísvrschriíten en berijfsprcessen vr meewerkers ntslten. Het beheer van berijfsvrschriften is beschreven in PRC0002. Beieningsvrschriften vr verkeersleiing wren r lm aan VL verstrekt. Hierin staan e algemene werking en beiening van e beveiliging beschreven en het mgaan met stringen. Berijfsvrschriften beel vr externe partijen zals erkene prachtnemers zijn ntslten via e Rail nfra Catalgus (RlC), te vinen p Alle berijfsvrschriften in e RC zijn veilighei gerelateer. De vlgene cumenten hangen samen met het VMS. Het beheer van eze cumenten is beschreven in e cumenten zelf. De cumenten zijn ntslten via DOCS met uitznering van het Calamiteitenplan Rail (zie en e nleiing ncientennerzek (zie lm berijfsbibl itheek). Hanbek VMS Herefiniëring KP's Systeem en Arbeisveilighei VMS Risicanalyse Veilighei VMS Overzicht van Veiligheisgerelateere en Veiligheiskritische Functies Overzicht eisen aan kritische Íuncties prachtnemers. Hanleiing Risic Berelingsmatrix Calamiteiten Plan Rail. PrRaillnleiinglncientennerzek. Meerjarenprgramma Auit VMS Veiligheiskritische inírmatie Generieke Operatinele Regelingen en Bevegheis Regelingen en e Netverklaring met aarin veiligheisgerelateere infrmatie is vr ververers ntslten via Accurate en actuele infrmatie ver e ligging en staat van e infrastructuur is een ranvrwaare vr het veilig pereren en nerhuen. De afeling lm nfra nfrmatie beheert eze infrmatie. Ontsluiting vr externen vin plaats via het lket van níra nírmatie p wttvw.prrail.nl. nfrmatie ver veiligheisrisic's ie vrafgaan aan een prject beken zijn wren aan prachtnemers verstrekt via het V&G ssier at nline te raaplegen is vr erkene prachtnemers. nfrmatie ie veiligheiskritisch is vr werk aan het spr wrt vastgeleg in een Werkplek Beveiliging nstructie (WBl) en een werkcntract (wec). Oprachtnemers wren geatteneer p actuele inírmatie ver veiligheisrisic's via veiligheisberichten ie r lm wren pgestel en versprei. Hanbek VMS

Safety Regulations. 1. Wijzigingen t.o.v. vorige versie. 2. Toepassingsgebied. 3. Doel. 4. Definities. 5. Uitvoering

Safety Regulations. 1. Wijzigingen t.o.v. vorige versie. 2. Toepassingsgebied. 3. Doel. 4. Definities. 5. Uitvoering Pagina: 1 van 6 Safety Regulatins 1. Wijzigingen t..v. vrige versie Geen, eerste versie. 2. Tepassingsgebied Dit veiligheidsvrschrift is van tepassing p alle werkzaamheden die binnen de inrichtingsgrenzen

Nadere informatie

Analyse stakeholders project Landelijk Doorverwijzen

Analyse stakeholders project Landelijk Doorverwijzen Analyse stakehlers prject Lanelijk Drverwijzen Vr it verzicht van e relevante stakehlers vr Lanelijk Drverwijzen is eerst een verzicht van e zrg gemaakt, e belangrijkste tien zijn vervlgens uitgewerkt

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding De pdracht van het AB VrZW bij de vaststelling van het dekkingsplan fase 1 p 18 ktber 2013 luidde: nderzek de mgelijkheden

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

Local knowledge. Global power. Risk Management AEGON Nederland

Local knowledge. Global power. Risk Management AEGON Nederland Lcal knwledge. Glbal pwer. Risk Management AEGON Nederland 12 juni 2012 3 lines f defence 3 rd line: Internal Audit Nederland Rapprteren mtrent vlledigheid en juistheid risk assessment Tetsing werking

Nadere informatie

Financieel beheerder, secretaris en bij uitbreiding het managementteam

Financieel beheerder, secretaris en bij uitbreiding het managementteam Functiebeschrijving Teamcach Financiën Functiegegevens Functiebenaming: Directie: Team: Lnschaal: Rapprteert aan: Teamcach Financiën Bedrijfsvering Team Financiën A1a-A3a Financieel beheerder, secretaris

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Functiefamilie: Directie

Functiefamilie: Directie Bijlage 3 bij Regeling ntwikkelen, functineren en berdelen (Cmpetenties per functieprfiel) Functiefamilie: Directie Cmpetentie: Netwerken De mate waarin de persn relaties en/f samenwerkingsverbanden binnen

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

AMT Masterunit. Inleiding

AMT Masterunit. Inleiding AMT Masterunit Inleiding De AMT Masterunit is een micrprcessr gestuurde cntrller welke vr diverse tepassingen in de crygene autmatisering kan wrden ingezet. Afhankelijk van de geïnstalleerde sftware is

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

10Noy. ïa.v. Weledelachtbare heer mr. M.A. van Laarschot

10Noy. ïa.v. Weledelachtbare heer mr. M.A. van Laarschot Rechtbank's-Gravenhage Pstbus 232 25 EH's-GMVENHAGE Den Hrn, 9 nvember 217 ïa.v. Weleelachtbare heer mr. M.A. van Laarscht Betreft: Nieuwe vertreingen p e praktijkregels en vrschriften bii nterechte ntruiming!

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

BIJLAGE H- Concrete uitwerking Management SWV PassendWijs bij JAARPLANNING- WERKAGENDA 2014-2015 SWV PASSENDWIJS

BIJLAGE H- Concrete uitwerking Management SWV PassendWijs bij JAARPLANNING- WERKAGENDA 2014-2015 SWV PASSENDWIJS Cncrete uitwerking Management SWV PassendWijs Schljaar 2014-2015 Inleiding: Hiernder vlgt een cncrete uitwerking van het vrstel vr de cördinatie van het SWV PassendWijs in het schljaar 2014-2015. Deze

Nadere informatie

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde Niveau D Functiebeschrijving Geschld arbeider / Erfgedbewaker (m/v) Raversyde I. Functiebenaming Geschld arbeider erfgedbewaker Functiefamilie 11 : tezichtsfuncties II. Plaats in de rganisatie Je wrdt

Nadere informatie

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke Bijlage 6 Ledenraad 27 nvember 2014 Vrlegger Onderwerp Vacature en prcedure beneming vrzitter landelijk bestuur Verantwrdelijke Landelijk bestuur Aanleiding Er ntstaat een vacature vanwege het niet beschikbaar

Nadere informatie

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN RVB10004.dc 1/5 RVB 2010/04 INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN Situering GEZONDHEID OP HET WERK : EEN GESTRUCTUREERDE AANPAK Preventie en Interim heeft in 2008, in het kader

Nadere informatie

Een goede toekomst voor uw administratie

Een goede toekomst voor uw administratie Een gede tekmst vr uw administratie Is dit uw situatie nu? Is dit uw situatie straks? De praktijk Bij het gebruik maken van nline- bekhuden, wrdt het vr u mgelijk m 24 uur per dag, 7 dagen in de week infrmatie

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement 6. Opleidingskader vr de prcespleiding Infrmatiemanagement In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr prcessen nder Bevlkingszrg. Hiernder wrdt het pleidingskader vr

Nadere informatie

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Van harte welkm Training Meten met! Casper van der Mst Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Prfessinele rganisatie Meten Analyseren Plannen Verbeteren Reviews

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Introductie MVO Prestatieladder

Introductie MVO Prestatieladder Intrductie De is een certificeerbare nrm vr Maatschappelijke Verantwrdelijkheid van Organisaties (MVO). De nrm is gemaakt vr rganisaties die hun eigen MVO ambities en perfrmance aantnbaar willen maken,

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-900 Overpelt Tel. + 2 11 826 000 Fax + 2 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be inf@mznl.be ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK ZORGONDERSTEUNENDE EENHEDEN Plaats

Nadere informatie

Statuut voor de Compliance en integriteitfunctie DNB. maart 2014

Statuut voor de Compliance en integriteitfunctie DNB. maart 2014 Statuut vr de Cmpliance en integriteitfunctie DNB maart 2014 Inhudspgave pagina 1. Inleiding 3 2. Delstelling van de cmpliance en integriteitfunctie 3 3. Taken, verantwrdelijkheden en bevegdheden 3 4.

Nadere informatie

Een natuurlijk proces

Een natuurlijk proces Ik vel het weer. Het is er weer. Sms even, dan de hele tijd. Ik wil je niet kwetsen. Ik wil het niet weer zeggen, maar het is er weer. (Gijs Hrvers) Overprikkeling Veel mensen met autisme hebben gede intellectuele

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Normalisatie van gevelelementen Actualiteit en vooruitblik Nieuwigheden veiligheidseisen kinderen en binnenzonwering

Normalisatie van gevelelementen Actualiteit en vooruitblik Nieuwigheden veiligheidseisen kinderen en binnenzonwering Nrmalisatie van gevelelementen Actualiteit en vruitblik Nieuwigheden veiligheidseisen kinderen en binnenznwering Achtergrnd nieuwe nrmering kinderveiligheid met binnenznwering Ongevallen gerapprteerd met

Nadere informatie

18 april 2012. Jan Joost Flim adviseur

18 april 2012. Jan Joost Flim adviseur 18 april 2012 Jan Jst Flim adviseur Prgramma draaijer+partners Ontwikkelingen Het Nieuwe Werken Vragen De uitgangspunten Ervaringen Prces 2 De feiten ver draaijer+partners 2 vestigingen, in Bunnik en Grningen

Nadere informatie

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs Enquête dienstverlening en ksten accuntant in primair en vrtgezet nderwijs Dit nderzek heeft betrekking p de dienstverlening dr uw accuntant in 2010, ver de jaarstukken 2009. 1. In welke categrie valt

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw Risicmanagement in zrgbuwprjecten Centrum Zrg en Buw Inhud Zelfscan; Rl CZB bij risicmanagement; Wat kunt u verwachten? Vraag Past uw initiatief in het strategisch huisvestingsplan van de rganisatie? Het

Nadere informatie

Arbo Rapport. Darren Arendse M2a1 66753

Arbo Rapport. Darren Arendse M2a1 66753 Arb Rapprt Darren Arendse M2a1 66753 Inhudspgave Inleiding blz 3 Hfdstuk 1 Arb- wet blz 4 Hfdstuk 2 Nrmen en Richtlijnen vr beeldschermwerkplekken blz 5 Hfdstuk 3 Verbeterpunten werkplaats blz 6 Hfdstuk

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie?

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie? Naam van de rganisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Directeur/hfd van een Academie Directeur/hfd afdeling Opleidingen Senir Learning Cnsultant/ Senir Onderwijskundige Learning cnsultant/ Onderwijskundige

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden Samenvattend rapprt Operatineel Leidinggevenden Organisatie: Bevragingsperide: Rapprtdatum: ttaal 25/11/2014-24/12/2014 27/01/2015 He situeert u dit rapprt? Dit rapprt bevat het glbale verzicht van de

Nadere informatie

Rapportage wordt gebruikt om de landelijke inzet te verbeteren.

Rapportage wordt gebruikt om de landelijke inzet te verbeteren. Stichting Aanpak Vertuigcriminaliteit PROGRAMMABUREAU Handleiding aanvragen lkbrmfietsen Inleiding In de praktijk is gebleken dat de inzet van lkbrmfietsen een ged middel is in strijd tegen brmfietsdiefstal.

Nadere informatie

Reactie op uitkomsten audit Beheervoorziening BSN

Reactie op uitkomsten audit Beheervoorziening BSN Directie Dienstverlening, Regeldruk en infrmatiebeleid Cluster Infrmatiebeleid Basisvrzieningen Overheid Reactie p uitkmsten audit Beheervrziening BSN Bijlage nummer 1 Ons Kenmerk 2011-2000282822 Aanleiding

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

ARBOCATALOGUS ZEECONTAINERVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK

ARBOCATALOGUS ZEECONTAINERVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK ARBOCATALOGUS ZEECONTAINERVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK Juni 2012 INHOUDSOPGAVE 1. ARBOCATALOGUS... 3 Tepassingsgebied... 3 Lptijd... 3 Evaluatie... 3 Beschikbaarheid... 3 Afwijken... 3 Wettelijke grndslag...

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Hieronder wordt de plaats van het informatieproduct integraal operationeel plan weergegeven in het stroomschema evenementenveiligheid.

Hieronder wordt de plaats van het informatieproduct integraal operationeel plan weergegeven in het stroomschema evenementenveiligheid. Hiernder wrdt de plaats van het infrmatieprduct integraal peratineel plan weergegeven in het strmschema evenementenveiligheid. In het integraal peratineel plan wrden de te treffen maatregelen en vrzieningen

Nadere informatie

Toegangscontrole en (voor)aanmelding

Toegangscontrole en (voor)aanmelding Tegangscntrle en (vr)aanmelding Telichting ISPS Sinds 1 juli 2004 zijn passagiersschepen en vrachtschepen (BT 500 en meer) die internatinale reizen maken en havenfaciliteiten die deze vr internatinale

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Opstelling. ISO 9001:2015 Meerwaarde of veranderen om te veranderen? 11/27/2014. Annemarie de Jong NEN. Waarom herziening ISO 9001?

Opstelling. ISO 9001:2015 Meerwaarde of veranderen om te veranderen? 11/27/2014. Annemarie de Jong NEN. Waarom herziening ISO 9001? ISO 9001:2015 Meerwaarde f veranderen m te veranderen? 25 nvember 2014 Annemarie de Jng NEN 1 Opstelling ISO-werk Waarm herziening ISO 9001? Vrbereidingen Belangrijkste veranderingen Planning en implementatie

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

WORKFLOW4U. Voor transparante processen en voorspelbare kwaliteit

WORKFLOW4U. Voor transparante processen en voorspelbare kwaliteit WORKFLOW4U Vr transparante prcessen en vrspelbare kwaliteit U kunt zich er vast iets bij vrstellen: Bedrijfsprcessen l ijken een wirwar van afspraken en acties. W erkprcessen zijn vaak cmplexer dan ndig

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet Financiële verrdening ex artikel 212 Gemeentewet De raad van de gemeente Hendrik-Id-Ambacht besluit, gelet p artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: de verrdening p de uitgangspunten vr het financieel

Nadere informatie

PARTIJEN. Achtergrond

PARTIJEN. Achtergrond PARTIJEN Het Cllege van de Onafhankelijke Pst- en Telecmmunicatieautriteit, vertegenwrdigd dr de vrzitter mr. C.A. Fnteijn, verder te nemen: OPTA; en De Minister van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties,

Nadere informatie

Aanvullingen op handboek Veiligheidsladder (VL) ten behoeve van pilot

Aanvullingen op handboek Veiligheidsladder (VL) ten behoeve van pilot CvD Veiligheidsladder NEN Datum 2016-11-25 Dcumentnummer 2016-004 Betreft Aanvullingen t.b.v. Pilt Datum vastgesteld 2016-12-05 Implementatie Publicatie p website Beslissing Aanvullingen p handbek Veiligheidsladder

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014 Beleidsplan 2014 Versie Zmer 2014 Pagina 1 van 6 Beleidsplan 2014 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

07 A Rolverdeling arbodienst / Amsterdam Thuiszorg, maart 2003

07 A Rolverdeling arbodienst / Amsterdam Thuiszorg, maart 2003 A(rb) Aktiviteiten Rl Amsterdam Thuiszrg Rl arbdienst K(ritische) P(restatie) I(ndicatren) arbdienst Vertruwenspersn ngewenst gedrag (pesten, discriminatie, agressie, seksuele intimidatie) Het arbeidsmstandigheden

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

van Samen werken naar Samenwerken Kernteam Platform Water Vallei en Eem

van Samen werken naar Samenwerken Kernteam Platform Water Vallei en Eem van Samen werken naar Samenwerken Kernteam Platfrm Water Vallei en Eem Del & Opbuw presentatie! Infrmeren ver de stand van zaken van de factsheet drntwikkeling rganisatie. Terugblik - parapluplan Factsheet

Nadere informatie

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE Begeleiding van leerlingen met ernstige rekenprblemen en/f dyscalculie Delen en uitgangspunten Binnen het Veluws Cllege Crtenbsch hanteren wij het Prtcl Ernstige

Nadere informatie

RIJDENDE MELKONTVANGST (RMO)

RIJDENDE MELKONTVANGST (RMO) RIJDENDE MELKONTVANGST (RMO) Wettelijke grndslag De maatregelen beschrijven p welke wijze werkgevers en werknemers invulling kunnen geven aan de wettelijke bepalingen uit de Arbwet. - Fysieke belasting

Nadere informatie

afspraken gemaakt zijn.

afspraken gemaakt zijn. Matrix van verplichtingen en bijhrende sancties Fase 1: Re-integratiefase Algemene beschrijving categrie Niet nagekmen verplichting zals: Sanctie Categrie 1: Onder deze categrie vallen verplichtingen die

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen Prjectfrmulier ten beheve van Openbare Instellingen Praktische infrmatie naam van penbare instelling die het prject heeft ingediend: Federale Overheidsdienst Infrmatieen Cmmunicatietechnlgie (Fedict).

Nadere informatie

1.Profiel: D&P BB KB GL

1.Profiel: D&P BB KB GL Prfieldelen 1.Prfiel: D&P BB KB GL Taak: 1.1. Organiseren van een activiteit vr een pdrachtgever een vrlpige pdracht bespreken met de pdrachtgever een pdracht aannemen van een pdrachtgever de rganisatie

Nadere informatie

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Genemal Rijkswaterstaat. Adviesdienst Verkeer en Vervoer

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Genemal Rijkswaterstaat. Adviesdienst Verkeer en Vervoer Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directraat-Genemal Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Verver He is MELDWERK ntstaan? «. ">. "'T» In 1987 hebben de beheerders van rijkswegen afgesprken wegwerkzaamheden

Nadere informatie

KERNFUNCTIE. 1. Functie-informatie. Functienaam: Directeur Shared Services Organisatie Functieschaal: 15 Kenmerkscores: 45445 45545 44 45 Somscore: 62

KERNFUNCTIE. 1. Functie-informatie. Functienaam: Directeur Shared Services Organisatie Functieschaal: 15 Kenmerkscores: 45445 45545 44 45 Somscore: 62 KERNFUNCTIE 1. Functie-infrmatie Functienaam: Directeur Shared Services Organisatie Functieschaal: 15 Kenmerkscres: 45445 45545 44 45 Smscre: 62 2. Omgeving De werkzaamheden wrden verricht binnen de bestuurlijke

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W-nr. 07.0760, d.d. 10 juli 2007 B&W-Aanbiedingsfrmulier Onderwerp Cnvenant Operatinele Grenzen Brandweerzrg Gemeente Leiden Gemeente Oegstgeest BESLUITEN Behudens advies van de cmmissie 1. in te stemmen

Nadere informatie

ReportingManager. Factsheet versie 2016. Maandelijkse rapportage, prognosticering en budgettering

ReportingManager. Factsheet versie 2016. Maandelijkse rapportage, prognosticering en budgettering ReprtingManager Factsheet versie 2016 Maandelijkse rapprtage, prgnsticering en budgettering ReprtingManager is gemaakt vr financials die rapprteren, prgnses pstellen en budgetten maken. ReprtingManager

Nadere informatie

P-07-00. Protocol calamiteitenbeheersing SecureFeed. 1 Introductie. Versie: 0.1 Datum: 13 april 2015

P-07-00. Protocol calamiteitenbeheersing SecureFeed. 1 Introductie. Versie: 0.1 Datum: 13 april 2015 Versie: 0.1 Datum: 13 april 2015 Prtcl calamiteitenbeheersing SecureFeed 1 Intrductie 1.1 Del prtcl Met dit prtcl heeft SecureFeed een werkwijze paraat m snel en adequaat te handelen bij (signalen ver)

Nadere informatie

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud Baan in Beeld. Outplacementprgramma Gud De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten en nieuw werk zeken. Om aan de unieke behefte van uw medewerker

Nadere informatie

Voorstel voor deelname

Voorstel voor deelname Vrstel vr deelname Infrmatie zrgaanbieder Naam rganisatie Adres rganisatie Namen bestuurders Cntactgegevens bestuurders Naam cntactpersn Thebe Liesbslaan 2, 4813 EC te Breda Drs. R. Stam en Drs. K. Verweij

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Toestelnummer 2009/ Uw brief d.d. Behandeld door Bijlagen R.M.C. Strijker

Uw kenmerk Ons kenmerk Toestelnummer 2009/ Uw brief d.d. Behandeld door Bijlagen R.M.C. Strijker De raad van de gemeente Alkmaar Rekenkamercmmissie Uw kenmerk Ons kenmerk Testelnummer 2009/027 0725489342 Uw brief d.d. Behandeld dr Bijlagen R.M.C. Strijker Onderwerp Evaluatie kwaliteit prgrammabegrting

Nadere informatie

Producten en prijzen 2012

Producten en prijzen 2012 TypeWrld Pstbus 38 2410 AA Bdegraven Nederland Tel. 0172-65 09 83 Fax 0172-61 83 15 www.instruct.nl instruct@instruct.nl België www.instruct.be instruct@instruct.be Prducten en prijzen 2012 TypeWrld Leren

Nadere informatie

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving Excellente werving, Excellente studenten Studentenwerving Ondersteuningstraject werving Vraag vanuit de Centres en Centra Gebaseerd p ndersteuningsvraag Individuele benadering, inzichten vr iedereen 2

Nadere informatie

Reglement compliance officer

Reglement compliance officer Reglement Artikel 1. Definities a. bestuur: het bestuur van het fnds; b. : de functinaris die dr het bestuur van het fnds als vereenkmstig art. 12 lid 2 van de statuten van het fnds is benemd; c. directeur:

Nadere informatie

Bijzondere Richtlijn Keuringen online webshops

Bijzondere Richtlijn Keuringen online webshops Bijzndere Richtlijn Keuringen nline webshps Telichting tetsing Keuringsraad t.b.v. nline webshps De Keuringsraad hanteert een aangepast tetsingssysteem t.b.v. nline webshps gezien de grtte (aantal prducten)

Nadere informatie

OPLOSSINGENBOEK TANK- SILOVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK

OPLOSSINGENBOEK TANK- SILOVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK OPLOSSINGENBOEK TANK- SILOVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK Wettelijke grndslag - Vrlichting en nderricht Arbwet Artikel 8 - Persnlijke Beschermingsmiddelen Arbbesluit - Fysische factren Arbbesluit - Fysieke

Nadere informatie

Eindejaarsrapportage. Onafhankelijke Raadsman afhandeling schadeclaims door aardbevingen als gevolg van gaswinning in Groningen

Eindejaarsrapportage. Onafhankelijke Raadsman afhandeling schadeclaims door aardbevingen als gevolg van gaswinning in Groningen Eindejaarsrapprtage Onafhankelijke Raadsman afhandeling schadeclaims dr aardbevingen als gevlg van gaswinning in Grningen Datum: december 2013 Inleiding Vr de afhandeling van individuele klachten ver lpende

Nadere informatie

Justitieasssitent (M/V)

Justitieasssitent (M/V) MOD WVG afdeling Persneel Kning Albert II-laan 35 bus 30 1030 BRUSSEL T 02 553 31 52 F 02 553 34 77 persneel@wvg.vlaanderen.be FUNCTIEBESCHRIJVING ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

IB/Directiedag - 21 mei 2014

IB/Directiedag - 21 mei 2014 IB/Directiedag - 21 mei 2014 He geven we vrm aan Passend Onderwijs binnen Passenderwijs? He werken we met de schlen samen? Wat mag u van ns verwachten? Even vrstellen.. Vr elk kind een passend aanbd! Kwalitatief

Nadere informatie

Projectplan van de Stichting BIZ Beverkoog periode 2016 2020 V111115

Projectplan van de Stichting BIZ Beverkoog periode 2016 2020 V111115 Prjectplan van de Stichting BIZ Beverkg peride 2016 2020 V111115 Delstelling en ambitie Een ged nderhuden en veilig bedrijventerrein waar iedereen graag werkt f zaken det is vr alle partijen p de Beverkg

Nadere informatie

sambo-ict Conferentie 16 januari 2014, Doetinchem

sambo-ict Conferentie 16 januari 2014, Doetinchem sambo-ict Cnferentie 16 januari 2014, Detinchem Henk van den Bsch Nva Cllege Rb Smit Nva Cllege Rbbert van den Hgen Stichting Praktijkleren Van ELO (SharePint 2013) naar leermiddel. De ECK2-standaard in

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Beroepsbrandweer Officier - onderluitenant

Functie- en competentieprofiel Beroepsbrandweer Officier - onderluitenant Functie- en cmpetentieprfiel Berepsbrandweer Officier - nderluitenant 1. Identificatiegegevens Functietitel Cluster Dienst Niveau Graad Berepsbrandweer Officier Onderluitenant Brandweerkrps Officier Onderluitenant

Nadere informatie

de natuur en milieufederaties Meer Met Minder Energie

de natuur en milieufederaties Meer Met Minder Energie de natuur en milieufederaties Meer Met Minder Energie Nr.: Ontv.:. k APR 2014 Prc.eig.: Kph Paraaf indelen: Gemeente Purmerend (NH) ta.v. Cllege van B&W en Gemeenteraad Pstbus 15 1440 AA PURMEREND uw kenmerk

Nadere informatie

Adres: Kerkstraat 26 Postcode en plaats: 3286 AK Klaaswaal Telefoonnummer: 0187-480 447. Datum start: 15 december 2012 Datum goedgekeurd:

Adres: Kerkstraat 26 Postcode en plaats: 3286 AK Klaaswaal Telefoonnummer: 0187-480 447. Datum start: 15 december 2012 Datum goedgekeurd: Plan van aanpak Huisartsenpost 't Hellegat Ares: Kerkstraat 26 Postcoe en plaats: 3286 AK Klaaswaal Telefoonnummer: 0187-480 447 E-mailares: Scope van eze RIE: Gebruikte inventarisatievragenlijst: info@haphellegat.nl

Nadere informatie

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven Kiezen f delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhven Dr Paul J.G. Tang & Rbert-Jaap Vrn Eindhven, 11 december 2012 Dit rapprt is bestemd vr de rganisatie van de pdrachtgever. Verspreiding

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam OPLEIDING tt Verzrgende-IG Ondersteuningsmagazijn Berepstaak E Startbekaam Albeda cllege Branche gezndheidszrg Kwalificatieniveau 4 Chrt: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. P.E1-3.start.gesprek

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL 1. Functietitel : FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL Vertegenwrdiger retail 2. Afdeling in de rganisatie : Sales departement unit retail 3. Psitinering binnen het bedrijf : De vertegenwrdiger

Nadere informatie