Situering AZ Monica. CA en CD. 477 bedden. +/ medewerkers. 180 artsen. 24 verblijfsafd.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Situering AZ Monica. CA en CD. 477 bedden. +/- 1200 medewerkers. 180 artsen. 24 verblijfsafd."

Transcriptie

1

2 Situering AZ Monica CA en CD 477 bedden +/ medewerkers 180 artsen 24 verblijfsafd.

3 MOTOR VAN VERANDERING Visitatierapport Cultuurmeting Uitstroom van medewerkers/ ziekteverzuim Patiënten tevredenheid Toekomstige financiële uitdagingen

4 PLANNING Har-monica: betrokken medewerkers werken in harmonie binnen een patiëntgericht AZ Monica. Productive ward: grotere efficiëntie op de afdelingen met aandacht en tijd voor het zorgproces van de patiënt. Lean: op een teamgerichte benadering de doorlooptijd van processen verkorten door het reduceren en elimineren van verspilling

5 IMPLEMENTATIE Opstart Har- Monica 2011 o Dienst Geriatrie CA en CD o Daghospitalisatie CA en CD Har-monica Opstart Lean 2011 o Ziekenhuisbreed CA en CD o Logistiek Opstart Productive Ward 2011 o Materniteit o Oncologie o Internistische dienst Productive ward Lean

6 Materniteit AZ Monica Implementatie en Resultaten 1 JAAR ERVARING MET PRODUCTIVE WARD Karima Soussi Implementatie en resultaten op Materniteit AZ Monica 10 december 2012

7 Hoe zijn we gestart? Kennismaking met de term Productive Ward. Hoe team enthousiast maken? Team denkt na over huidige manier van werken.

8 Methodiek Gestructureerde methoden/ tools ontworpen om zelf het initiatief te nemen de omgeving van de afdeling en de werkprocessen te verbeteren Focus op teamgerichtheid Processen worden stap voor stap verbeterd en afgestemd aan de noden van de patiënt. Medewerkers geëngageerd om continue te verbeteren en de perfectie na te streven. Aandacht voor kwaliteit en veiligheid door meten, observeren, nagaan of het werkt, borgen.

9 Methodiek

10 Aanpak Verpleegteam maakt daarbij gebruik van eigen ervaring en kennis over de geleverde patiëntenzorg om oplossingen te ontwikkelen. Elke module doorloopt 6 stappen volgens PDCA. Voorbereid ing Evaluatie Situatie beoordelen Bespreking Diagnose Plan

11 Welke stappen ondernemen? Kwadrantoefening First meeting

12 Kwadrantoefening Bevraging medewerkers materniteit Verbeter de patiënten ervaring Verbeter de patiëntveiligheid en de betrouwbaarheid van zorg Verbeter de efficiëntie van zorg Verbeter het welbevinden van de medewerkers

13 Resultaten Kwadrantoefening 1. VERBETER DE PATIËNTENERVARING 1 vroedvrouw/shift voor vaste pat. = betere opvolging, pat. voelt zich beter begrepen en zorgen bundelen Communicatie tussen collega s verbeteren = betere continuïteit van zorg en opvolging Elke briefing bespreken voeding baby, welbevinden pat., pijn Tijd nemen voor pat, erbij blijven staan, adviseren en bijstaan.

14 Resultaten Kwadrantoefening 2.VERBETER DE EFFICIËNTIE VAN ZORG Sneller op beloproepen reageren Verzorgingskarren tijdig en goed aanvullen en meenemen op kamer om gesprek/verzorging niet te onderbreken Briefing optimaliseren + efficiënter + geen storingen Alles op vaste plaats bewaren : zoeken vermijden

15 Resultaten Kwadrantoefening 3.VERBETER HET WELBEVINDEN VAN DE MEDEWERKERS Meer positieve feedback bevordert groepssfeer Hulp bieden waar nodig (geen afbakening van eigen dienst cfr gang, n*, VK) Verpleegpost netjes achterlaten bij beëindigen van de shift. Minder logistieke taken door vroedvrouwen = meer tijd aan patiënten

16 Resultaten Kwadrantoefening 4.VERBETER PATIËNTENVEILIGHEID EN BETROUWBAARHEID VAN ZORG Dossiers beter en vollediger invullen Alle artsen zelfde protocol gebruiken(uitgeschreven) Correcte en volledige schriftelijke en mondelinge rapportage, briefing optimaliseren, efficiënter, geen storingen (telefoon, artsen) Meer geschreven orders van de artsen ipv mondelinge opdrachten

17 First meeting Team informeren en betrokkenheid verhogen door: Resultaten kwadrantoefening Tevredenheidsenquête materniteit Voorstelling Productive Ward en toolbox beantwoordt aan resultaten kwadrantoefening Focus op bottom-up werken team beslist wat eerst moet gebeuren (zelfsturende teams) Voorstel voor verdere uitrol PW op de afdeling Team enthousiasmeren reeds dynamisch en gemotiveerd

18 KWHD ( knowing how we are doing)

19 Werken met de toolbox KWHD Multimomentopname Activity follow Safety crosses WOW Patientenstatus in één oogopslag Overdracht

20 KWHD : Hoe doen we het? Doel? Introduceren van accurate en eenvoudig te gebruiken meetsystemen die het VPK team in staat stelt de performantie van de eigen verpleegafdeling in kaart te brengen. Metingen dragen bij tot benchmarking Is een hulp om te beslissen welke actiepunten vereist zijn om de performantie te verbeteren. Waarom? Begrijpen hoe men als afdeling functioneert Positieve erkenning van de impact van de gemaakte veranderingen. Objectieve gegevens als drive voor continue verbetering. Begrijpen en oplossen problemen in teamverband. Betrekken van het lokaal management om de doelen van de afdeling te bereiken.

21 KWHD : Hoe doen we het? Hoe? Begrijpen hoe de afdeling in de huidige situatie functioneert. Dataverzameling om in te schatten hoe de huidige performantie van de afdeling zich positioneert Zichtbaar maken van de resultaten op een prestatiebord (uitgehangen op een prominente plaats). Op regelmatige basis teammeetings organiseren om de afdelingsperformantie te bespreken en de nodige acties te koppelen aan de resultaten. Regelmatig actualiseren van de resultaten en actie ondernemen op basis van de data.

22 KWHD : Hoe doen we het? Multi momentopname: 24 u Alle medewerkers die aanwezig zijn op de afdeling (HVPK,VPK, zorgkundigen, logistieke medewerkers) Iedere 5 minuten turven op activiteitenlijst Elke afdeling ( verlos kraam en prematurenafdeling)

23 KWHD : Hoe doen we het? Resultaten Multi moment opname Directe patiëntenzorg 29 % Medicatiemanagement 0% Briefing 24% Verloskamer 22% Patiëntenflow 4% Andere taken 18% Logistieke taken 3%

24 KWHD : Hoe doen we het? Resultaten Multi moment opname

25 KWHD : Hoe doen we het?

26 KWHD : Hoe doen we het? Late dienst Nachtdienst Directe patientenzorg Directe patientenzorg 7% 31% 19% 4% 18% 15% 6% medicatiemanage ment Briefing Verloskamer 0% 1% 22% 3% 18% 10% medicatiemanag ement Briefing Verloskamer Patientenflow 46% Patientenflow Andere Andere Logistieke taken Logistieke taken

27 KWHD : Hoe doen we het? Resultaten Activity follow

28 KWHD : Hoe doen we het? Resultaten directe zorg

29 KWHD : Hoe doen we het?

30 KWHD : Hoe doen we het? Medewerkers kunnen KPI s meten en kennen de KPI s van hun afdeling. Introductie van het Safety Cross Bepalen van indicatoren die de afdelingmedewerkers belangrijk vinden KPI s die het welbevinden van de medewerkers ten goede komt KPI s met de focus op de kwaliteit van patiëntenzorg KPI s voor het verbeteren van de afdelingsorganisatie/ processen KPI s in het kader van patiëntveiligheid Team beslist wat er wordt opgevolgd Metingen elke dag van de maand Afgebakende periodes

31 KWHD : Hoe doen we het? Safety cross: kangoeroezorg

32 KWHD : Hoe doen we het? Safety cross: tepelkloven

33 KWHD : Hoe doen we het? Safety cross: apparatuur verloskamer

34 KWHD : Hoe doen we het? Informatiebord/ dashboard Wekelijkse bespreking van resultaten. Rechtstaand aan bord. Bord wordt wekelijks aangepast. Presentatie en uitleg door teamlid

35 WOW (well organised ward)

36 WOW : De goed georganiseerde afdeling Doel van WOW Vereenvoudigen van de werkomgeving Verspilling te reduceren Waarom? Tijdsbesparing Afdeling ziet er beter uit, voelt beter aan Toename van patiënt en medewerkers tevredenheid Efficiënter werken Minder fouten Hoe? 5 S-methodiek Sorteer Schik Schoonmaak Standaardiseer Systematiseren

37 WOW : De goed georganiseerde afdeling

38 WOW : De goed georganiseerde afdeling Resultaten Alle bergingen worden onder handen genomen Verzorgingskarren worden heringedeeld Patiëntendossiers voor moeder en baby samen in map Processen die frequent uitgevoerd worden geanalyseerd. Verbouwing van bergplaats samenvoegen Betrokkenheid plannen nieuwbouw materniteit

39 Patientenstatus in één oogopslag

40 Patientenstatus in één oogopslag Doel: Performantie rond de status van de patiënt verhogen door informatie aan te maken die klaar en duidelijk is voor diegenen die daar nood aan hebben. Waarom? Om veilige, betrouwbare en doeltreffende patiënt verzorging te verzekeren door: Ploeg overdrachten sneller en veiliger te maken voor de patiënt Er voor te zorgen dat het patiënten verblijf op wieltjes verloopt, zonder vertraging, vanaf de opname tot het ontslag Tijd te besparen bij het opzoeken van patiënt informatie

41 Patientenstatus in één oogopslag Resultaten Er wordt gewerkt rond het ontwikkelen van een white board waar beknopt relevante info terug te vinden is van de patiënten op de verloskamer Inspraak artsen en vroedvrouwen voor het vullen van het whitebord Resultaat: Artsen kunnen gericht de juiste vroedvrouw aanspreken Weten waar pat. ligt. Kennen basisinformatie van de patiënt zonder VPK te storen

42 Shift overdracht

43 Shift overdracht Doel? Op een praktische en gestructureerde manier om de overdracht op de afdeling te verbeteren. Waarom? Draagt bij tot een veilige, betrouwbare, kwalitatieve zorg voor patiënten d.m.v.: het verminderen van tekortkomingen, onnodige herhalingen en onnauwkeurigheden in de overdrachtinformatie toename patiëntveiligheid Draagt bij tot het verbeteren van de ervaringen van het verpleegteam, d.m.v.: het verminderen van de herhalingen in het noteren en overdragen van informatie het minimaliseren van de tijd die wordt besteed aan het zoeken naar informatie

44 Shift overdracht Hoe? Bepalen van de beste manier om de overdracht te verbeteren op de afdeling. Dit a.d.h.v. volgende kernvragen: Wat is de beste locatie voor de overdracht? Wie moet erbij betrokken worden? Welke tools moeten gebruikt worden? Op welke wijze kan de verbeterde overdracht geëvalueerd worden? Hoe zit het met het zelfvertrouwen van het team? Hoe zorgt men voor borging van veranderingen?

45 Shiftoverdracht Resultaten Briefingmomenten van vroege naar late dienst steeds gepaard met vele storingen en te laat starten. Team zelf vragende partij om iets te veranderen Briefingmomenten rustig en efficiënt verlopen maximum 30 minuten

46 Borgen van het proces Wekelijkse vergadering aan het informatiebord/ dashbord Teamleden stimuleren en motiveren inspraak Audits ter controle of veranderingen behouden blijven Zo nodig bijsturen

47 Resultaten 2 de meetperiode Na 4 maanden opnieuw MMO en AF Vroege dienst geen verschillen Late dienst 10% meer bedside-tijd Nachtdienst 8% meer bedside-tijd

48 Resultaten tevredenheidsenquête

49 Afdelingsmissie De afdeling materniteit wil aan elke patiënt, ongeacht status, afkomst of sociale positie, kundige kwaliteitsvolle zorg aanbieden. Met de veiligheid van de patiënt als leidraad streven wij ernaar om verantwoord te werken met een duidelijk omschreven beleid en procedures. We trachten hierbij het evenwicht te bewaren tussen het medische en menselijke aspect. In deze balans nemen we de keuze van de patiënt mee. Het team wil een goede samenwerking bereiken door een open communicatie, collegialiteit, nauwkeurige informatieoverdracht en respect voor elkaar en voor de patiënt. Onze intentie is om ons met hart en ziel in te zetten voor de patiënt, nu en in de toekomst.

50

DURFT TE VERANDEREN. Lean Management

DURFT TE VERANDEREN. Lean Management DURFT TE VERANDEREN Lean Management Voorwoord De gezondheidszorg in Nederland zal altijd geconfronteerd worden met de noodzaak om te veranderen. Dat is al decennia zo en dat zal nog decennia zo blijven.

Nadere informatie

FOPAS, uw blik op de toekomst. Fopas, your Assurance to Learn & Evolve for Change and Balance

FOPAS, uw blik op de toekomst. Fopas, your Assurance to Learn & Evolve for Change and Balance FOPAS, uw blik op de toekomst Fopas, your Assurance to Learn & Evolve for Change and Balance Inhoud Fopas, uw blik op de toekomst 03 Fopas, evolutie in competenties verzekerd 03 Tot wie richten we ons?

Nadere informatie

Trainingen en workshops over wereldklasse najaar 2013

Trainingen en workshops over wereldklasse najaar 2013 Trainingen en workshops over wereldklasse najaar 2013 De eerste stap op weg naar autonoom continu verbeteren, sneller, beter, goedkoper en vooral slimmer werken Ons aanbod World Class Manufacturing pag

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. Voorwoord

Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. Voorwoord Infobrochure Acute Zorg 2 2015-2016 1 Voorwoord Nu je stage is begonnen beschouwen wij jou als een lid van ons multidisciplinair team, met je eigen deskundigheden en doelstellingen. Als organisatie trachten

Nadere informatie

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster Handleiding Business Process Management 2015 Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Context... 4 1.2. Definities, doelstelling en

Nadere informatie

103 Slimmer werken en nieuwe ideeën? Go LEAN! LEAN als instrument voor verbetering en innovatie

103 Slimmer werken en nieuwe ideeën? Go LEAN! LEAN als instrument voor verbetering en innovatie Praktijkboek_A1.fm Page 1563 Tuesday, December 18, 2012 2:04 PM 103 Slimmer werken en nieuwe ideeën? Go LEAN! LEAN als instrument voor verbetering en innovatie Olof-Jan Smits en Jürgen Tanghe 1 103.1 Inleiding

Nadere informatie

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress Uw opdracht is bezuinigen? Wat is SLIM? Binnen de publieke sector, gezondheidszorg en educatie

Nadere informatie

SHARED SERVICE MANAGEMENT

SHARED SERVICE MANAGEMENT SHARED SERVICE MANAGEMENT Service Management Simplified 2 SHARED SERVICE MANAGEMENT CONTENTS 03 AMPHIA DRAAGT ZORG VOOR DE TOEKOMST 07 KIES U ROUTE NAAR EEN PROFESSIONELERE DIENSTVERLENING 11 EEN STAP

Nadere informatie

GETTING CRM RIGHT. Tips & Tricks voor een succesvolle CRM WHITE PAPER

GETTING CRM RIGHT. Tips & Tricks voor een succesvolle CRM WHITE PAPER WHITE PAPER GETTING CRM RIGHT Tips & Tricks voor een succesvolle CRM CRM (Customer Relationship Management) vindt vandaag de dag ook in de KMO steeds meer ingang bij de automatisering en stroomlijning

Nadere informatie

Handleiding voor de facilitator

Handleiding voor de facilitator Handleiding voor de facilitator Versie 3.3 1. Inleiding Deze tekst is gericht naar begeleiders van een BLITS-groep. Jij hebt jezelf hiervoor aangemeld, of je bent gevraagd voor deze uitdagende taak. Hieronder

Nadere informatie

Whitepaper. Continuous Delivery [Auteur] Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel. +31(0)318-50 11 19 Fax +31(0)318-51 83 59

Whitepaper. Continuous Delivery [Auteur] Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel. +31(0)318-50 11 19 Fax +31(0)318-51 83 59 Whitepaper Continuous Delivery [Auteur] Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. +31(0)318-55 20 20 Fax +31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel. +31(0)318-50

Nadere informatie

Bureauprofiel. Work, flow, fun

Bureauprofiel. Work, flow, fun Bureauprofiel Work, flow, fun Onze missie Bouwen aan betrouwbare overheidsorganisaties Met een heldere strategie Elke dag een stapje beter Door overdracht van kennis en ervaring Omdat verbeteren en ontwikkelen

Nadere informatie

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vlaams Agentschap Inspectie. Auditverslag AZ Heilige Familie Reet

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vlaams Agentschap Inspectie. Auditverslag AZ Heilige Familie Reet VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vlaams Agentschap Inspectie Auditverslag AZ Heilige Familie Reet November 2006 Inhoud Inhoud...2 1 Inleiding...4 1.1. Toepassingsgebieden 4 1.2.

Nadere informatie

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst 1 Voorwoord Competentiebilan RESOC Kempen en VDAB geloven, samen met de partners die bij de ontwikkeling van het competentiebilan betrokken waren,

Nadere informatie

Voorwoord. Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. 1 Academiejaar 2015-2016 Infobrochure voor studenten

Voorwoord. Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. 1 Academiejaar 2015-2016 Infobrochure voor studenten Voorwoord Nu je stage is begonnen beschouwen wij jou als een lid van ons multidisciplinair team, met je eigen deskundigheden en doelstellingen. Als organisatie trachten wij steeds beter te worden door

Nadere informatie

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe?

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? 3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? Een ziekteverzuim- en een re-integratieprotocol geeft vanuit een visie vorm aan de weg van arbeidsongeschiktheid naar -geschiktheid.

Nadere informatie

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie

*Alle bijlagen kunnen worden gedownload. Ga hiervoor naar www.diekeure.be en bezoek de boekenpagina van Zet je Lean-bril op.

*Alle bijlagen kunnen worden gedownload. Ga hiervoor naar www.diekeure.be en bezoek de boekenpagina van Zet je Lean-bril op. BIJLAGEN* 1 Lean-verbetertraject voorbereiden (checklist)**...25 2 Lean-projectfiche (sjabloon)...44-45 3 Lean-consultant aanduiden : offertevraag en inschrijvingsformulier (voorbeeld)...26 4 Lean-training

Nadere informatie

Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen

Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen AnalitiQs Quality in Research, Reporting & Analytics 0 "Iedere maand neemt Corporate diverse HR KPI's op in het rapport dat ze maken voor het management.

Nadere informatie

Operationeel plan 2015. In uitvoering van Horizon 2012-2017

Operationeel plan 2015. In uitvoering van Horizon 2012-2017 H T Operationeel plan 2015 In uitvoering van Horizon 2012-2017 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Onze missie... 6 3. Onze visie... 7 4. Onze waarden... 8 5. Een duidelijke, ambitieuze maar haalbare strategie...

Nadere informatie

cursus Dit stageboekje is van niemand minder dan... naam: adres:

cursus Dit stageboekje is van niemand minder dan... naam: adres: cursus R U E T C U R T S N I k r e w d g u e j in het Dit stageboekje is van niemand minder dan... naam: adres: geboortedatum: erkenningsnummer van je cursus:ljw/e45/20.../ stageplaats: stageperiode: Lange

Nadere informatie

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden Verzameldocument gebruikt voor een dag voor leidinggevenden sociaal restaurant in de veranderaanpak van De Wielborgh 2 Inleiding De 4 sociale

Nadere informatie

: Gedrag en motivatie van personeel

: Gedrag en motivatie van personeel Gedrag en Motivatie van personeel Naam : xxx Studentnummer : 4334252 Datum : januari 2012 1 NCOI Opleidingsgroep Opleiding : HBO Personeelsmanagement Module : Gedrag en motivatie van personeel Naam docent:

Nadere informatie

Beleidsplan Volkshaard 2014-2020. Volkshaard cvba so 1

Beleidsplan Volkshaard 2014-2020. Volkshaard cvba so 1 Beleidsplan Volkshaard 2014-2020 Volkshaard cvba so 1 Beleidsplan Volkshaard 2014-2020 Inleiding Dit beleidsplan geeft de richting aan voor de beslissingen die de komende jaren worden genomen in de Sociale

Nadere informatie

KWIC visie checklist KWIC INSTRUMENT

KWIC visie checklist KWIC INSTRUMENT KWIC visie checklist KWIC INSTRUMENT 2 KWIC-VISIE IN SALESOMGEVING Mensen starten met zelfsturing? Maar wat houdt dit juist in.? We willen een visie ontwikkelen die draait rond GEDRAG. Wat zien we mensen

Nadere informatie

UltiPoint Enterprise Collaboration. Title. Subtitle. Title. Subtitle. p 1/10

UltiPoint Enterprise Collaboration. Title. Subtitle. Title. Subtitle. p 1/10 UltiPoint Enterprise Collaboration Title Subtitle Title Subtitle p 1/10 Inhoudstabel 1. Collaboration... 3 1.1. Context Efficiënter samenwerken en digital transformation... 3 2. UltiPoint Enterprise Collaboration

Nadere informatie

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan.

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Onraedt Lien Promotor: Prof. Jo Goedhuys Co-Promotor: Dr. Danielle

Nadere informatie

Studentenbrochure. Universitaire Dienst Psychiatrie UDP 0K12F

Studentenbrochure. Universitaire Dienst Psychiatrie UDP 0K12F Studentenbrochure Universitaire Dienst Psychiatrie UDP 0K12F Vandemoortele Hilde Mervilde Evi Thomas Bart De Keyser Tom Informatiebrochure Universitaire Dienst Psychiatrie 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...

Nadere informatie

De weg naar een optimale balans tussen kwaliteit, kosten en kwaliteit van de arbeid Het veranderingsproces bij het Sorteercentrum Nieuwegein

De weg naar een optimale balans tussen kwaliteit, kosten en kwaliteit van de arbeid Het veranderingsproces bij het Sorteercentrum Nieuwegein De weg naar een optimale balans tussen kwaliteit, kosten en kwaliteit van de arbeid Het veranderingsproces bij het Sorteercentrum Nieuwegein Charlie Munster (Teamlid Sorteermachine Klein en eindredacteur

Nadere informatie