De zorginstelling van de toekomst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De zorginstelling van de toekomst"

Transcriptie

1 De zorginstelling van de toekomst De instrumentele en organisatorische setting Care Visual 2012

2 V I S I E V O OR F A S E De senior van de toekomst maakt deel uit van een nieuwe generatie en staat in veel opzichten anders in het leven dan die van vroeger en nu. De senioren (van straks) verschillen niet alleen in aantal, maar ook in hun kijk op het leven, waarden en keuzes en (stijl)voorkeuren. Ze zijn maatschappelijk betrokken en willen dat blijven. Behoud van regie is daarbij een wezenlijk aspect. Geen patiëntconcept, maar een concept van welzijn en welbevinden waarin de eigen keuze, beleving, zingeving en zich thuis voelen centraal staan. De aanpak heeft een signalerende functie en is erop gericht om cliënt zo lang zelfstandig te laten zijn in de eigen kwaliteit van wonen en leven. Waar instanties en aanbieders niet achter de voordeur kunnen kijken heeft de zorginstelling van de toekomst een integrale aanpak die vraag en aanbod bij elkaar kan brengen. In een vroegtijdig stadium en bij cliënt thuis. De benadering borgt dat onnodige kosten in een later stadium worden vermeden. Zowel voor cliënt als voor aanbieders. Met slimme ICT en datavergaring / datakoppeling kan allerhande stuurinformatie worden gegenereerd. Doorsneden en veranderende wensen en behoeften kunnen worden gesignaleerd en gedeeld met aangesloten partijen. Voor partijen die zich richten op het aanbieden van zorg en WMO kan voorspellende informatie worden gegenereerd die belangrijk is voor bestuurders en beleidsmakers. Het is niet langer nodig om achter de feiten aan te lopen maar te anticiperen op wat verwacht kan worden.

3 Z O R G V I S I E C L I E N T E N In de zorginstelling van de toekomst kunnen cliënt en familie thuis al online een rondleiding krijgen. Op dezelfde wijze waarop men een woning op Funda kan bezoeken en kan rondkijken. Het gebouw, de omgeving, de sfeer, de activiteiten, de zorg. De zorgverwachting passend bij de indicatie is voorafgaand aan opname glashelder. De afgegeven indicatie kan hierbij vooraf door de familie op juistheid worden getoetst. Wensen en voorwaarden van de cliënt kunnen voorafgaand aan opname al online worden ingevoerd en komen automatisch terecht in het eerste zorgleefplan van de cliënt. Zorgplannen worden minimaal halfjaarlijks besproken. Het zorgleefplan is online door familie in te zien. Familie kan een afgeschermd gedeelte van de rapportage inzien en online een opmerking maken of verzoek doen naar de verzorging. Cliënten worden zo lang mogelijk gestimuleerd om voort te zetten wat thuis ook vertrouwd en veilig was. De voorwaarden zijn hiervoor aanwezig en vormgegeven in de mogelijkheden / lay-out en in een activiteitenaanbod dat aansluit bij de behoeften in deze tijd. Er is een programma gericht op stimulering van functies in het bewegingsstelsel. Cliënten worden daarbij zo lang als mogelijk is gestimuleerd in zijn / haar zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Overname van onnodige zorg wordt tijdig herkend en bespreekbaar gemaakt. De inhoud van de dagelijkse zorgverlening, het welzijn en welbevinden is transparant en begrijpelijk gemaakt voor cliënt en familie. Wijzigingen in het dagelijkse zorgbeeld kunnen door de familie online worden bekeken. Familie heeft een afgeschermde online toegang om een opmerking in de dagelijkse rapportage te kunnen toevoegen.

4 Z O R G V I S I E M E D E W E R K E R S In de zorginstelling van de toekomst hebben medewerkers het juiste instrumentarium om objectief en zelfstandig nieuwe indicaties te kunnen stellen. Afgegeven indicaties worden minimaal 2 x per jaar op juistheid getoetst. Zorgmedewerkers hebben per indicatie een zorgspiegel om deze beoordeling op een eenduidige wijze in korte tijd te kunnen uitvoeren. Medewerkers beschikken over het juiste instrumentarium en het juiste dashboard om zelfstandig beslissingen te kunnen nemen en de zorgregie te kunnen voeren over de eigen cliënten. Naast de eigen professionaliteit wordt de medewerker automatisch getriggerd op potentiële risico s, het in- of uit balans zijn van cliënten ten opzichte van de afgegeven indicatie en de kritische data en geldigheid indicaties. In het verzorgingshuis wordt papierloos gewerkt. De rapportage kan online en in het appartement van de cliënt worden verricht. Alleen die informatie wordt automatisch aangeboden en getoond die relevant en actueel is voor die medewerker op dat moment op die plaats. Protocollen en procedures zijn minimaal aanwezig en waar mogelijk gevisualiseerd ter plekke in beelden, plaatjes en pictogrammen. In de tablet die de verzorgende bij zich heeft zit een virtuele trainer die zorghandelingen waar nodig ter plekke en zo vaak als nodig is in demonstratiefilmpjes kan uitleggen. Er is sprake van structureel casuïstiek overleg naast het MDO waarbij door het team o.a. gegroeide hospitalisering wordt ontdekt en eenduidigheid in zorguitvoering wordt afgesproken. Er is een modern, professioneel en passend activiteitenaanbod dat de druk op de dagelijkse zorgverlening verlicht.

5 Z O R G V I S I E M A N A G E M E N T In de zorginstelling van de toekomst is er nagenoeg geen management meer nodig. Zelfsturende teams op de afdelingen rapporteren het management op afwijkingen. Het Imago naar buiten is modern. Bedrijfsmatig waar het moet met een hart waar het mensen betreft. Het management heeft het instrumentarium en het zorgdashboard om de juiste (beleidsmatige) beslissingen op tijd te kunnen nemen. Er is geen sprake van adhoc management door de aanwezigheid van kritische prestatie indicatoren door de hele organisatie heen De benodigde formatie kan real-time worden gemonitored zowel kwantitatief als kwalitatief. Deze automatische input van de werkvloer zelf gaat rechtstreeks naar de roostermakers en planners. Overbelasting wordt daarmee voorkomen. Er is sprake van een lerende organisatie waarbij dezelfde fouten niet 2 x kunnen voorkomen. Bevindingen vanuit observaties en audits passeren gestructureerd de gehele PLAN DO - CHECK- ACT cirkel door de hele organisatie heen. Er is real-time inzicht in de bedbezetting per vestiging en per ZZP. Ditzelfde geldt voor de benutting van extramurale routes. De intakers van nieuwe cliënten kunnen binnen een moment anticiperen op een nieuwe zorgvraag. Een beleidsafdeling zorgt ervoor dat op tijd wordt ingespeeld op actuele wetregelgeving van overheid, verzekeraars en gemeenten. Op tijd vindt er doorvertaling en scholing plaats naar alle betrokken medewerkers en wordt het (dashboard) instrumentarium daarop geupdate.

6 I N H O U D C L I E N T E N 1. De online zorginstelling 2. Het online zorgplan 3. De visie op een zinvolle daginvulling 4. De online zorgscorekaart 5. De online rapportage toegang

7 I N H O U D M E D E W E R K E R 1. De visuele zorgvloer 2. Zien, leren, handelen 3. Papierloos met visuele instructies 4. Casuïstiek besprekingen

8 I N H O U D M A N A G E M E N T 1. Zorgdashboard en Kritische Prestatie Indicatoren 2. Real time monitoring 3. Intra- en extramurale capaciteit benutting

9 De online zorginstelling C L I E N T E N Website De verhuizing naar een zorginstelling is een ingrijpende stap voor de cliënt én voor zijn of haar familie. Uiteraard willen alle betrokkenen zich tevoren uitgebreid informeren. De moderne technieken maken het mogelijk om de zorginstelling on-line te bezoeken (net als bij het boeken van een vakantie/hotel). Op die manier krijgt men een uitstekende eerste indruk. Met een digitale rondleiding kan iemand thuis via filmpjes en 360 fotomontages - rondkijken in de zorginstelling en on-line een bezoek brengen aan diverse soorten appartementen en verblijfsruimten: de receptie, de activiteitenruimte, het restaurant alles kan worden bekeken en beoordeeld, in eigen tijd en tempo. En er wordt direct antwoord gegeven op veel voorkomende vragen. Ook een gedetailleerd overzicht van de te verwachten zorg, passend bij de afgegeven indicatie, is on-line alvast te bekijken. Een mismatch tussen de noodzakelijke zorg en de indicatie kan daardoor vooraf worden voorkomen. Tenslotte kan een set van belangrijkste formulieren worden gedownload.

10 Het online zorgplan C L I E N T E N Website Persoonlijke wensen van de cliënt op het gebied van zorg, welzijn en welbevinden kunnen in alle rust met of door de kinderen worden geformuleerd. Deze wensen komen vervolgens volautomatisch in het eerste digitale zorgleefplan terecht. Care Visual biedt een digitaal en web-based zorgplan dat volledig voldoet aan de norm van verantwoorde zorg; met één druk op de knop! Hoeveel kostbare tijd kunnen medewerkers in de zorg zich hiermee besparen?! Tijd, die er eigenlijk niet is Door de koppeling van beschikbare gegevens kan op een eenvoudige manier razendsnel een zorgleefplan worden samengesteld dat invulling geeft aan de vier domeinen, mogelijke risico s herkent en dat volledig voldoet aan de eisen die externe partijen stellen bij een toetsing. Het gevolg?...minder bureaucratie en meer directe tijd voor de cliënt.

11 De visie op een zinvolle daginvulling C L I E N T E N Mensen die hun leven lang hard hebben gewerkt, die veel hebben meegemaakt en niet langer in staat zijn voor zichzelf te zorgen, hebben recht op een rustige, comfortabele levensavond Wij - van Care Visual - realiseren ons dat ieder mens verschillend is. Dat geldt ook voor zijn of haar behoefte aan zorg, benadering en tijdsbesteding. Het is onze uitdaging daar op de juiste manier op in te spelen. Daarom wordt voor iedere oudere die zich bij een zorginstelling inschrijft een zorgplan op maat opgesteld, gebaseerd op gemeende aandacht, respect en geduld. Het welzijn en het welbevinden van de cliënt staan daarbij voorop. Deze aspecten spelen ook een belangrijke rol bij onze trainingen van zorgpersoneel. In de ideale situatie houdt de oudere binnen de muren van het verzorgingshuis de regie over zijn/haar eigen leven. Hij leeft er voort zoals hij gewend was, maar dan in een beschutte omgeving. Zelfstandigheid en zelfredzaamheid zijn daarbij (zo lang als mogelijk) uitgangspunt. Een zorginstelling die investeert in welzijn en welbevinden van de cliënt zal ontdekken dat: door het aanstellen van één professionele activiteitencoördinator de zorgvraag significant daalt; de zorgvraag verder afneemt zodra cliënten een zinvolle dagbesteding wordt aangeboden (met uitbreiding van sociale contacten); een juiste intake essentieel is om de behoeften, levensvoorwaarden en wensen van de cliënt te kunnen vertalen naar een kloppend eerste zorgplan en overzicht van welbevinden.

12 De online zorgscorekaart C L I E N T E N Website De zorgscorekaart is een simpel maar uiterst doeltreffende web-based applicatie voor medewerkers op de werkvloer om het totale zorgpakket van een individuele cliënt inzichtelijk te krijgen: In één oogopslag zijn de zorg en alle afspraken glashelder. Bovendien blijkt de zorgscorekaart-applicatie een uitstekende graadmeter voor de kwaliteit en de juistheid van de afgegeven indicatie. Het stelt cliënt, familie en zorgpersoneel in staat om gemakkelijk met elkaar te discussiëren over de inhoud en de begrenzing van de zorg

13 De online rapportage toegang voor familie C L I E N T E N Website

14 De visuele zorgvloer M E D E W E R K E R Medewerkers in zorginstellingen worden aan de lopende band geconfronteerd met procedures en protocollen. De bureaucratie blijkt vaak een papieren werkelijkheid die in stand wordt gehouden om externe instanties tevreden te stellen. Maar ondertussen leidt deze situatie niet zelden tot onduidelijkheid, tot verwarring en soms zelfs tot fouten. Daarom heeft Care Visual het programma de visuele zorgvloer ontwikkeld waarbij alle informatie die medewerkers van zorginstellingen behoeven, is aangeduid met beelden, kleuren en filmpjes. De methode is volledig gebaseerd op het automatische, natuurlijke gedrag van het personeel. Een aanpak die bij Ikea en op Schiphol als vertrouwd aanvoelt en vanzelfsprekend is.. Een visuele werkvloer is: een werkvloer waarbij iedereen in de kortst mogelijk tijd automatisch kan snappen wat de bedoeling is. Ook als je vreemd bent vreemd bent op die plek; een werkvloer waarbij je je werk in 1 keer goed kunt doen zonder angst om te falen; een werkvloer waarbij je altijd de juiste en de actuele informatie visueel krijgt aangeboden; een werkvloer die triggert en uitdaagt om prestaties te leveren

15 Zien, leren en handelen M E D E W E R K E R De zorgscorekaart is een simpel maar uiterst doeltreffende web-based applicatie voor medewerkers op de werkvloer om het totale zorgpakket van een individuele cliënt inzichtelijk te krijgen: In één oogopslag zijn de zorg en alle afspraken glashelder. De introductie van de zorgscorekaart-methode pakt zeer positief uit voor zowel de cliënt en zijn/haar familie, als voor het zorgpersoneel en de leiding van een instelling. De applicatie en de daaraan gekoppelde en begeleide verbeteraanpak zet de medewerkers aan het stuur van het zorgproces. De zorgscorekaart leert hen de juiste zorg te leveren, passend binnen de indicatie (voor wat betreft het aantal zorguren en het zorgbudget). Daarbij leert men zelfstandig de juiste vervolgacties te nemen bij afwijkingen. Door de verantwoordelijkheid diep in de organisatie (op de werkvloer) neer te leggen, groeit de bewustwording en het eigenaarschap onder al het zorgpersoneel en worden veranderingen sneller geaccepteerd. Websites

16 Papierloos met directe rapportage M E D E W E R K E R Website De zorgscorekaart en het zorgleefplan van Care Visual zijn als web-applicatie beschikbaar en geschikt voor toepassing op tablets. Zo wordt efficiency in de dagelijkse (zorg)praktijk geheel automatisch geïntroduceerd. Bij binnenkomst in het appartement verschijnt op het scherm - met één druk op de knop - alleen díe informatie over de cliënt die op dat moment (dag/tijdstip) relevant is voor wat betreft de directe zorg, het zorgleefplan en/of de (dagelijkse) rapportage. De actuele gegevens worden gelezen en bijgewerkt (dus geen papieren rompslomp' achteraf). Deze manier van werken, verhoogt de efficiency en werkt kostenbesparend voor de organisatie. Nooit meer bewerkelijke, papieren looproutelijsten of geprinte zorgrondes...nooit meer het risico van verouderde gegevens. Altijd onmiddellijk de beschikking over actuele zorginformatie én duidelijk, ook voor de medewerker die 'nieuw' is op de afdeling.

17 Papierloos met visuele instructies M E D E W E R K E R De zorgscorekaart en het zorgleefplan van Care Visual zijn als web-applicatie beschikbaar en geschikt voor toepassing op tablets. Voor de meer complexe- en verpleegtechnische handelingen heeft de verzorgende met de zorgscorekaart ook altijd zijn / haar eigen visuele docent bij zich in het tablet. Deze kan ter plekke en zo vaak als nodig is worden opgeroepen en in het eigen tempo worden bekeken. Een demofilmpje van de handeling is beschikbaar waarbij alle facetten van de handeling snel en eenvoudig worden uitgelegd. Angst om te falen kan hierdoor worden weggenomen. Website Website

18 Cliëntbesprekingen met real time zorginformatie M E D E W E R K E R Website

19 Zorgdashboard en Kritische Prestatie Indicatoren M A N A G E M E N T Website Doen we het goed of.dénken we dat we het goed doen? Kunt u erop vertrouwen dat de kwaliteit zoals die bij de intake is afgesproken inderdaad de kwaliteit is die wordt geleverd en zoals de cliënt die ervaart? En Worden uw medewerkers gestimuleerd door de praktijk van de dag? Leren zij van de heersende systematiek en brengt die hen op een hoger niveau? Zijn de indicatoren herkenbaar en te beïnvloeden door de zorgmedewerkers? Kunt u uit de maandelijkse rapportages aflezen waar het mis gaat (of mis dreigt te gaan)? Care Visual biedt een workshop aan waarbij (lijn)management en zorgmedewerkers worden uitgedaagd om gezamenlijk een beperkte set van kwaliteitsparameters op te stellen. Het dashboard biedt de werkvloer duidelijkheid en is bovendien flexibel inzetbaar; het blijkt een kwaliteits'boost' voor de cliënt én voor de organisatie.

20 Real time monitoring M A N A G E M E N T Kunt u er zonder meer of vertrouwen dat de afgesproken kwaliteit ook daadwerkelijk de kwaliteit is die geleverd wordt en door de cliënt wordt ervaren? Is er sprake van een systematiek die het interne leer- en verbetervermogen triggert en op een hoger niveau brengt. Welke indicatoren heeft u daarvoor ter beschikking? Zijn deze indicatoren direct herkenbaar en beïnvloedbaar door het locatiemanagement en de medewerkers op de werkvloer? Kunt u direct uit de maandelijkse rapportage ontdekken waar het mis gaat of mis dreigt te gaan?

21 Intra- en extramurale capaciteit benutting M A N A G E M E N T 1. Aanvragers voor zorg dienen in de kortst mogelijke tijd een antwoord te krijgen over de beschikbare capaciteit en over de zorgvuldigheid waarmee is gekeken naar de zorginhoud en het aspect welbevinden bij aanvang zorg 2. Het aantal lege bedden daalt significant doordat er meer cliënten direct en sneller geplaatst worden. Er is sprake van een hogere productie en minder omzetverlies. 3. Een online webapplicatie is geïnstalleerd waarbij alle direct betrokken functies real-time inzicht hebben in de beschikbare zorgcapaciteit per locatie, uitgesplitst naar doelgroep en ZZP mix. In de applicatie zijn automatische actietriggers ingebouwd voor de procesbetrokkenen. De gemiddelde doorlooptijd voor een plaatsbemiddeling neemt af. 4. Rapportages uit de applicatie stellen het management in staat gericht te kunnen monitoren en bij te sturen op de performance: doorlooptijd melding - plaatsing cliënt; lege bedden; mismatch niet kunnen plaatsen ondanks lege bedden; actueel zijn van gegevens en KPI overzichten. Marcel Halff 2012

22 Meer informatie, een presentatie of een persoonlijke afspraak Marcel Halff Websites: of Youtube: zoek op zorgscorekaart

Amyyon Care. De vraag is op dit moment: hoe zorgt u ervoor dat uw organisatie klaar is voor de toekomst?

Amyyon Care. De vraag is op dit moment: hoe zorgt u ervoor dat uw organisatie klaar is voor de toekomst? Amyyon Care De ontwikkelingen in de zorgsector volgen elkaar in rap tempo op. Functiegerichte bekostiging, ZZP s, DBC s, marktwerking, vraaggestuurde zorg, etc. Zorgorganisaties zitten soms klem tussen

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd Maart 2012 Jaargang 25 #5 HEALTHCARE SPECIAL Diaconessenhuis Leiden kiest overtuigd voor Vidaví Dé ERP-oplossing voor de zorg Betere infrastructuur en minder beheerskosten Elker Jeugd- en Opvoedhulp Symposium

Nadere informatie

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen Waardigheid en trots Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen 1 1 Aanleiding Op 12 juni 2014 heb ik in mijn brief over de kwaliteit van de verzorgings- en verpleeghuizen

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Toolkit Familieparticipatie

Toolkit Familieparticipatie PDF Compressor Pro Toolkit Familieparticipatie April 2013, Vilans De materialen en teksten uit deze toolkit kunt u gratis printen en downloaden. Zorgorganisaties kunnen dit materiaal kopiëren, aanpassen

Nadere informatie

van nu naar later Samen maken wij het verschil

van nu naar later Samen maken wij het verschil van nu naar later Samen maken wij het verschil BEKIJK HET FILMPJE 1 2 Layar De meeste foto s in dit inspiratiemagazine zijn interactief gemaakt via LAYAR, een app voor ios of Android (www.layar.com) die

Nadere informatie

Zonder ICT is de cliënt centraal een wassen neus

Zonder ICT is de cliënt centraal een wassen neus Smart Paper Zonder ICT is de cliënt centraal een wassen neus SmartCare: Drie speerpunten naar excellente informatievoorziening in de zorg www.smartcare.imtech.com Inhoudsopgave 3 7 12 14 15 SmartCare Stap

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten februari 2014 Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten TransitieBureau Wmo Een digitale versie van de toolkit is te vinden op http://zorgendestad.digitalestedenagenda.nl/toolkit en op www.invoeringwmo.nl.

Nadere informatie

Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten

Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Martin Schuurman Kalliope Consult Dit rapport is gemaakt in opdracht van de Regieraad Kwaliteit

Nadere informatie

Net als thuis. Effecten op de bedrijfsvoering van Zorgaccent

Net als thuis. Effecten op de bedrijfsvoering van Zorgaccent Net als thuis Effecten op de bedrijfsvoering van Zorgaccent 22 april 2014 In voor zorg! Marc Haufe Marco van Putten Inhoud 1. Inleiding... 3 Opgave ZorgAccent... 3 Doel van dit onderzoek... 3 2. Start

Nadere informatie

Integraal Performance Management

Integraal Performance Management ebook Integraal Performance Management Een bewezen aanpak voor prestatieverbetering Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. ipm is volledig 7 3. ipm een integrale aanpak in vijf fases 14 4. Fase 1:

Nadere informatie

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2015 Gezond ondernemen Doe je samen! Wat staat in deze gids? Hoofstuk 1: Algemene informatie 3 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids 4 Zilveren Kruis Achmea zorgpartner 5 Eigen zorgverlener 6

Nadere informatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie Handboek Werken aan duidelijke klantinformatie Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Management dashboards

Management dashboards Management dashboards Stuurinstrument of vrijblijvend speeltje? Marcel Kruger Inleiding De omvang van organisaties is de laatste decennia door globalisering, fusies en overnames sterk toegenomen. Geen

Nadere informatie

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod CEREIN Cursussen 2015 Open aanbod Gehandicaptenzorg De ouder wordende cliënt Cliëntgericht ondernemen Vernieuwen in dagbesteding Coachen, leiden, managen Leergang Zorgcoördinator Post HBO: Masterclass

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg Dichter bij de klant Strategisch zorginkoopbeleid 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg juli.2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen en trends 3. Speerpunten voor de zorginkoop 2014-2016

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

De resultaten van het eindonderzoek van Frieslab naar behoefte, vraag, aanbod, financiering en mogelijkheden om het systeem te doorbreken

De resultaten van het eindonderzoek van Frieslab naar behoefte, vraag, aanbod, financiering en mogelijkheden om het systeem te doorbreken frieslab slimme paden voor zorg- en dienstverlening 1 > Inhoudsopgave < Volgende pagina De resultaten van het eindonderzoek van Frieslab naar behoefte, vraag, aanbod, financiering en mogelijkheden om het

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie