BASISREGELING UITVOERINGSBEPALINGEN QUOTAREGELING SECTOR SUIKER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BASISREGELING UITVOERINGSBEPALINGEN QUOTAREGELING SECTOR SUIKER"

Transcriptie

1 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan AL Den Haag Postbus AC Den Haag T regelgeving F Aanvragen en bewijs Bankgaranties E E BASISREGELING UITVOERINGSBEPALINGEN QUOTAREGELING SECTOR SUIKER December 2014

2 Met de Verordeningen (EU) nr. 1308/2013 en 1370/2013 van de Raad van de Europese Unie (Raad) zijn onder meer een aantal bepalingen ingesteld voor de quotaregeling. 1 Deze bepalingen zijn van toepassing tot en met het seizoen 2016/2017 omdat de Raad van Ministers, na akkoordbevinding door het Europees Parlement, heeft besloten dat het suiker quotasysteem met ingang van 30 september 2017 beëindigd zal worden. Naast de Raadsverordeningen heeft de Europese Commissie (EC) een aantal uitvoeringsverordeningen vastgesteld op het gebied van suiker, isoglucose en inulinestroop. Het gaat hierbij om de volgende verordeningen: Verordening (EG) nr. 952/2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EU) nr. 1308/2013, wat betreft het beheer van de interne suikermarkt en het quotastelsel. Verordening (EG) nr. 967/2006 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 1308/2013 met betrekking tot de productie buiten het quotum in de sector suiker. Verordening (EG) nr. 968/2006 houdende uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 320/2006 van de Raad tot instelling van een tijdelijke regeling voor de herstructurering van de suikerindustrie in de Europese Gemeenschap. De afdeling Marktordening van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert deze bepalingen uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Als u vragen hebt over de uitvoering van deze regeling kunt u contact opnemen met het team In- en Uitvoerregelingen, T Met beleidsmatige vragen kunt u terecht bij Fred Klein T Als u interesse hebt voor één van de in de regeling genoemde verordeningen, kunt u contact opnemen met de team Advies en Informatie, T Op de site van de Europese Commissie (EC) kunt u deze verordeningen ook raadplegen. Het adres is: In deze basisregeling is hoofdstuk 5.2 aangepast aan de huidige regelgeving. Deze Basisregeling uitvoeringsbepalingen quotaregeling sector suiker vervangt de versie van juni Wilt u op de hoogte blijven van wijzigingen in de regelgeving, neemt u dan een gratis abonnement op de RSS-feeds. Zie agrarisch ondernemen, marktordening. 1 Verordening (EU) nr. 1308/2013 is van 17 december 2013 en 1370/2013 van 16 december 2013

3 Inhoudsopgave 1 Algemeen Inleiding Definities Verkoopseizoen Informatie Suikerproductie Productie van een onderneming Toegewezen quota Preventieve en reguliere onttrekking Prijzen en productieheffingen Prijzen Productieheffing Erkenning van fabrikanten Algemeen Mededeling van de erkende fabrikant of raffinadeur Suiker Isoglucose Productie buiten het quotum Overschotheffing Overboeking van overtollige suiker Industriële suiker Erkenning verwerker Leveringsovereenkomst Verwerking Controle op de verwerking Equivalentie Levering aan de ultraperifere gebieden Extra maatregelen Bijlage 1 Verklarende woordenlijst Bijlage 2 Wat is suiker-, isoglucose- en inulinestroopproductie Bijlage 3 Model aanvraag erkenning producent suiker, isoglucose en/of inulinestroop Bijlage 4 Lijst van producten waarvoor industriële suiker gebruikt mag worden Bijlage 5 Aanvraag erkenning als verwerker van industriële suiker, industriële isoglucose of industriële inulinestroop Bijlage 6 Chronologisch overzicht data bijlage 7 Verwerkstaat gebruikte industriële grondstoffen... 24

4 Basisregeling uitvoeringsbepalingen quotaregeling sector suiker 4 1 Algemeen 1.1 Inleiding RVO.nl voert deze bepalingen uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. De Raad van Ministers en het Europees Parlement hebben in 2013 besloten dat het quotasysteem op 30 september 2017 beëindigd zal worden. Verwijzingen naar de verordeningen hebben wij vermeld onder de titels van de hoofdstukken. Als u interesse hebt voor één van de in de regeling genoemde EG-verordeningen, kunt u contact opnemen met het team In- en Uitvoerregelingen, T Op de site van de Europese Commissie (EC) kunt u deze verordeningen ook raadplegen. Het adres is: Definities In deze regeling komt een groot aantal termen en begrippen voor die wellicht om een toelichting vragen. In bijlage 1 vindt u een opsomming van deze termen en begrippen met de omschrijving. In bijlage 2 kunt u vinden wat in dit kader wordt verstaan onder de productie van suiker, isoglucose en inulinestroop. 1.3 Verkoopseizoen Het verkoopseizoen loopt van 1 oktober t/m 30 september van het daaropvolgende kalenderjaar. 1.4 Informatie Wij hopen u met deze regeling voldoende te informeren. Wij kunnen ons echter goed voorstellen dat u na het lezen van deze regeling toch nog vragen hebt. In dat geval kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Als u vragen heeft over de uitvoering van deze regeling kunt u contact opnemen met het team In- en Uitvoerregelingen, T Suikerproductie 2.1 Productie van een onderneming Verordening (EG) nr. 952/2006, artikel 6 Onder suiker-, isoglucose- of inulinestroopproductie van een onderneming wordt verstaan de in bijlage 2 gedefinieerde suiker-, isoglucose- of inulinestroop die door deze onderneming werkelijk is geproduceerd. De totale suiker-, isoglucose- of inulinestroopproductie van een onderneming voor een bepaald verkoopseizoen is de productie: vermeerderd met de naar dat verkoopseizoen overgedragen hoeveelheid suiker, isoglucose of inulinestroop en verminderd met de naar het volgende verkoopseizoen overgedragen hoeveelheid suiker, isoglucose of inulinestroop, 2 vermeerderd met de hoeveelheid die door verwerkers in het kader van loonwerkovereenkomsten is geproduceerd, en verminderd met de hoeveelheid die de onderneming in het kader van een loonwerkovereenkomst voor rekening van lastgevers heeft geproduceerd. De hoeveelheid suiker die in het kader van een loonwerkovereenkomst door een onderneming (verwerker) is geproduceerd voor rekening van één andere onderneming 2 overeenkomstig artikel 130, respectievelijk artikel 141, van Verordening (EU) nr. 1308/2013

5 Basisregeling uitvoeringsbepalingen quotaregeling sector suiker 5 (lastgever) wordt als productie van de lastgever beschouwd, als een van de volgende voorwaarden is vervuld: a) de totale suikerproductie van de verwerker is kleiner dan zijn quotum, b) de totale suikerproductie van de verwerker en van de lastgever is groter dan de som van hun quota of per verkoopseizoen, de som van de drempels die voor hen zijn vastgesteld. De twee betrokken ondernemingen moeten hiervoor een schriftelijke aanvraag, naar behoren ondertekend, bij de RVO.nl in de betrokken lidstaat indienen. In plaats van de werkelijk geproduceerde hoeveelheden mag de RVO.nl uitgaan van productieramingen op basis van de door de betrokken ondernemingen gesloten contracten, als die ramingen hoger uitvallen. 2.2 Toegewezen quota Verordening (EU) nr. 1308/2013, artikel 136 Aan iedere erkende 3 onderneming die suiker, isoglucose of inulinestroop produceert, wordt een quotum toegewezen. Voor Nederland in het volgende quotum vastgesteld. Hoeveelheid Uitgedrukt in: Witte suiker tonnen witte suiker 2.3 Particuliere Opslag Verordening (EU) nr. 1308/2013, artikel 17 onder a Indien gedurende een langere periode wordt vastgesteld dat de gemiddelde communautaire prijs voor suiker zich op een laag niveau bevindt kan besloten worden te interveniëren in de markt door middel van het ontrekken van suiker aan de markt in de vorm van een particuliere opslag en andere vormen van interventie waarbij vooraf geen prijsindicaties bekend worden gemaakt. Alleen ondernemingen waaraan een suikerquotum is toegekend kunnen hier aan deelnemen. RVO zal u informeren als u hiervan gebruik kunt maken. 2.4 Preventieve en reguliere onttrekking Verordening (EU) nr. 1308/2013, artikel 130 en 142 en Verordening 1370/2013 artikel 12. Om het structurele evenwicht in de suikermarkt in stand te houden, kan de EC besluiten voor een bepaald verkoopseizoen suiker en isoglucose aan de markt te onttrekken. Hiertoe stelt de EC voor alle lidstaten een gemeenschappelijk onttrekkingpercentage vast. Uiterlijk op 28 februari van het voorgaande seizoen kan de EC een coëfficiënt vaststellen op basis van de verwachte markttendensen. Dit wordt preventieve onttrekking genoemd. Het definitieve onttrekkingpercentage moet uiterlijk op 31 oktober van elk verkoopseizoen worden bepaald. Hierdoor kan het percentage in oktober worden herzien als de dan beschikbare gegevens hiertoe aanleiding geven. Als het percentage hoger is, dan wordt het verschil toegepast op de hoeveelheid suiker geproduceerd binnen het quotum. Met dit percentage wordt de hoeveelheid suiker en isoglucose bepaald die moet worden vastgehouden tot het begin van het volgende verkoopseizoen en dan automatisch de eerste productie is van dat seizoen. Zodra het percentage ons bekend is, zullen wij u daarvan direct op de hoogte stellen. De EU heeft bepaald dat de hoeveelheid suiker en isoglucose die wordt geproduceerd binnen de preventief onttrokken hoeveelheid en de definitief onttrokken hoeveelheid wordt beschouwd als overtollige suiker of isoglucose. Deze mag worden gebruikt als industriële suiker of isoglucose. 3 Zie hiervoor hoofdstuk 4

6 Basisregeling uitvoeringsbepalingen quotaregeling sector suiker 6 3 Prijzen en productieheffingen 3.1 Prijzen Verordening (EU) nr. 1308/2013, artikel 7 en Verordening (EU) nr. 1370/2013, artikel 9 De referentiedrempel voor witte suiker bedraagt 404,40 per ton en voor ruwe suiker, 335,20 per ton. De minimumprijs voor suikerbieten is 26,29 per ton tot en met het einde van het verkoopseizoen 2016/2017 op 30 september Productieheffing Verordening (EU) nr. 1308/2013, artikel 128 en Verordening 1370/2013 artikel 7 Om de GMO voor suiker te financieren dient er een productieheffing te worden gelegd op het quotum, dat in het bezit is van ondernemingen die suiker, isoglucose of inulinestroop produceren. De productieheffing bedraagt 12,- per ton suikerquotum en inulinestroopquotum. De ondernemingen die suiker en inulinestroop produceren kunnen van hun telers verlangen dat die 50% van de productieheffingen voor hun rekening nemen. Voor isoglucose bedraagt de productieheffing 50% van deze heffing. Het totaalbedrag van de productieheffing wordt door de lidstaat aan de ondernemingen op zijn grondgebied in rekening gebracht op basis van het quotum dat de onderneming in het betrokken verkoopseizoen in haar bezit heeft. U moet deze heffing uiterlijk eind februari van het lopende verkoopseizoen betalen. 4 Erkenning van fabrikanten Verordening (EG) nr. 952/2006, artikel 7, 8 en Algemeen Iedere fabrikant van suiker, isoglucose en inulinestroop moet een erkenning hebben en een register bijhouden. Het verzoek voor deze erkenning moet worden ingediend bij de afdeling marktordening van RVO.nl en moet de volgende gegevens bevatten: naam en adresgegevens, productiecapaciteit van suiker, isoglucose of inulinestroop; het aantal productielocaties in de lidstaat (gespecificeerd naar adres en productiecapaciteit). De aanvrager moet verklaren dat hij de RVO.nl direct zal informeren als er wijzigingen optreden in bovenstaande gegevens. Een model van de aanvraag om erkenning vindt u in bijlage 3. In eerste instantie ontvangt u een voorlopige erkenning die na de controle/goedkeuring van de NVWA wordt omgezet in een definitieve erkenning. Er moet een register worden bijgehouden met alle relevante gegevens. U moet dit register ten minste drie jaar volgend op het lopende jaar bewaren: In dit register moeten minimaal de volgende gegevens worden bijgehouden: de hoeveelheden ontvangen grondstof met, voor suikerbieten en suikerriet, het suikergehalte zoals bepaald bij levering in de onderneming, in voorkomend geval de ontvangen eindproducten of halffabrikaten, de hoeveelheden verkregen eindproducten en de hoeveelheden bijproducten, de verliezen als gevolg van de verwerking, de vernietigde hoeveelheden en de reden hiervan, en de hoeveelheden verzonden eindproducten.

7 Basisregeling uitvoeringsbepalingen quotaregeling sector suiker Mededeling van de erkende fabrikant of raffinadeur Verordening (EU) 1308/2013 artikel 137 en Verordening (EU) 952/2006, artikel Suiker De erkende suikerfabrikant of raffinadeur meldt vóór de 20 e van elke maand aan de RVO.nl de hoeveelheden suikers en stropen die: in eigendom zijn of die het voorwerp zijn van een warrant (betalingsmandaat), en op het grondgebied van de Gemeenschap aan het eind van de voorgaande maand in het vrije verkeer zijn opgeslagen. Deze hoeveelheden worden per lidstaat van opslag uitgesplitst in: suiker geproduceerd door de genoemde onderneming, waarbij de aangegeven hoeveelheden worden onderverdeeld: in binnen het quotum geproduceerd, in buiten het quotum geproduceerd, of overgedragen worden naar het volgend seizoen of zijn onttrokken aan de markt (overeenkomstig artikel 130 of artikel 141 van Verordening (EU) nr. 1308/2013), en andere suiker. Bovendien moet worden gespecificeerd hoeveel quotumsuiker aan het einde van de maanden juli, augustus en september afkomstig is van de suikerproductie van het volgende verkoopseizoen Isoglucose Elke erkende isoglucosefabrikant meldt vóór 30 november van het lopende seizoen aan de RVO.nl de hoeveelheden isoglucose, uitgedrukt in droge stof die: in eigendom zijn, en in het vrije verkeer zijn opgeslagen op het grondgebied van de EU aan het einde van het voorgaande seizoen. De hoeveelheden worden uitgesplitst in: isoglucose geproduceerd door genoemde onderneming, waarbij de aangegeven hoeveelheden worden onderverdeeld: - in binnen het quotum geproduceerd, - in buiten het quotum geproduceerd, of - worden overgedragen naar het volgende seizoen of onttrokken aan de markt (overeenkostig artikel 130 of artikel 141 van Verordening (EU) nr. 1308/2013). Elke isoglucoseproducerende onderneming meldt vóór de 15 e van elke maand aan de lidstaat op wiens grondgebied de productie is verricht de in de loop van de voorgaande maand werkelijk geproduceerde hoeveelheden, uitgedrukt in droge stof. Definitieve gegevens met betrekking tot het areaal en de raming voor de volgende seizoenen dienen de ondernemingen voor 15 mei van elk seizoen bij de RVO.nl in. 5 Productie buiten het quotum 5.1 Overschotheffing Verordening (EU) nr. 1308/2013, artikel 139 t/m 142 en artikel 129 Over de hoeveelheid suiker, isoglucose en inulinestroop die boven het toegewezen quotum is geproduceerd wordt een overschotheffing opgelegd. De overschotheffing bedraagt 500,- per ton.

8 Basisregeling uitvoeringsbepalingen quotaregeling sector suiker 8 De overschotheffing wordt niet opgelegd over hoeveelheden die: zijn overgebracht naar het volgende seizoen en zijn opgeslagen tot en met de laatste dag van het betrokken verkoopseizoen, vóór 30 november van het volgende seizoen aan een verwerker zijn geleverd om te worden gebruikt voor de vervaardiging van zogenaamde industriële suiker, 4 vóór 31 december van het volgende seizoen zijn geleverd aan ultraperifere gebieden 5. vóór 31 december van het volgende seizoen zijn uitgevoerd onder dekking van een uitvoercertificaat. Hiervoor worden door de EC contingenten geopend als dit noodzakelijk is, 6 vernietigd of bedorven zijn zonder te kunnen worden herwonnen. 5.2 Overboeking van overtollige suiker Verordening (EU) nr. 1308/2013, artikel 141 en Verordening (EG) nr. 967/2006 artikel 14 t/m 17 Elke onderneming kan besluiten om de productie boven het haar toegewezen rquotum geheel of gedeeltelijk over te boeken naar het volgende verkoopseizoen. De overgeboekte hoeveelheden worden geacht de eerste hoeveelheden te zijn die binnen het quotum van het volgende verkoopseizoen worden geproduceerd. U kunt dit besluit niet herroepen. Ook moet u uiterlijk op 15 september van het lopende seizoen de overgebrachte hoeveelheden meedelen aan de RVO.nl, de overgeboekte hoeveelheden opslaan tot het einde van het lopende verkoopseizoen. Alleen als de definitieve productie van de onderneming in het betrokken verkoopseizoen kleiner was dan de schatting die is gemaakt toen het besluit werd genomen, mag de overgeboekte hoeveelheid uiterlijk op 31 oktober van het volgende verkoopseizoen met terugwerkende kracht worden aangepast. Vóór 1 mei van het daarop volgende verkoopseizoen wordt het bedrag van de overschotheffing door de RVO.nl vastgesteld en u moet die heffing vóór 1 juni van dat jaar betalen. De hoeveelheid waarvoor heffing is betaald wordt geacht op de communautaire markt te zijn afgezet. 5.3 Industriële suiker Verordening (EU) nr. 1308/2013, artikel 129 en artikel 140 Industriële suiker is suiker die buiten het quotum is geproduceerd en waarvoor vóór het einde van het verkoopseizoen een leveringsovereenkomst is gesloten tussen een erkende producent en een erkende verwerker, en uiterlijk op 30 november van het volgende verkoopseizoen aan de erkende verwerker is geleverd. De industriële suiker moet worden gebruikt voor de vervaardiging van producten die genoemd zijn in bijlage Erkenning verwerker Verordening (EG) nr. 967/2006, artikel 5 en 11 Verwerkers van industriële suiker moeten zijn erkend. Het verzoek voor deze erkenning moet worden ingediend bij de RVO.nl en moet de volgende gegevens bevatten: naam en adresgegevens, productiecapaciteit en de technische coëfficiënten voor de verwerking van de grondstof en een nauwkeurige beschrijving van het te vervaardigen product en 4 Hoofdstuk o.a. Canarische Eilanden, Azoren en Madeira, zie hoofdstuk Zie hiervoor Regeling in- en uitvoer suiker

9 Basisregeling uitvoeringsbepalingen quotaregeling sector suiker 9 het aantal productielocaties in de lidstaat (gespecificeerd naar adres en productiecapaciteit). De aanvrager moet verklaren dat hij de RVO.nl direct zal informeren als er wijzigingen optreden in bovenstaande gegevens. Een model van de aanvraag om erkenning vindt u in bijlage 5. In eerste instantie ontvangt u een voorlopige erkenning die na de controle/goedkeuring van de NVWA wordt omgezet in een definitieve erkenning. Om in aanmerking te komen voor een erkenning moet u zich ertoe verbinden een register bij te houden waarin ten minste maandelijks de volgende gegevens worden bijgehouden: de hoeveelheden van de grondstoffen die zijn ingekocht om te worden verwerkt, de hoeveelheden verwerkte grondstoffen en de hoeveelheden van de daaruit verkregen eind-, neven- en bijproducten, de verwerkingsverliezen, de vernietigde hoeveelheden en de rechtvaardiging van die vernietiging en de hoeveelheden en soorten producten die zijn verkocht of overgedragen en de prijzen die daarvoor ontvangen zijn. De verwerker moet op verzoek van de autoriteiten alle inlichtingen en bewijsstukken overleggen over het gebruik en de oorsprong van de grondstoffen. U moet hiervoor maandelijks een verwerkstaat indienen. Een model van de verwerkstaat vindt u in bijlage 7. Bovendien moet de verwerker de bevoegde instantie toestaan de nodige administratieve en fysieke controles uit te kunnen voeren Leveringsovereenkomst Tussen de fabrikant en de verwerker van industriële grondstoffen moet een leveringsovereenkomst worden gesloten. Deze moet ten minste de volgende gegevens bevatten: naam en adresgegevens en de erkenningsnummers van de fabrikant en de verwerker, de looptijd van de overeenkomst en de hoeveelheden van de te leveren grondstoffen per leveringsperiode, de hoeveelheid grondstoffen die gebruikt wordt voor de productie van producten die genoemd zijn in bijlage 4, prijzen en kwaliteit van de grondstoffen en de voorwaarden die op de levering van toepassing zijn, een verklaring van de fabrikant dat de grondstof die geleverd is/wordt afkomstig is uit productie buiten het quotum en een verklaring van de verwerker om de geleverde hoeveelheden uitsluitend te gebruiken voor de vervaardiging van één of meer producten waarvoor hij erkend is. Als de fabrikant en de verwerker deel uitmaken van dezelfde onderneming hoeft slechts een pro-forma leveringsovereenkomst te worden opgesteld. Zo n pro-forma leveringsovereenkomst bevat alle vermeldingen behalve de prijzen. De fabrikant legt aan de RVO.nl een kopie van elk contract voor, vóórdat de eerste levering op grond van de overeenkomst plaatsvindt. De verkoopprijs hoeft u in deze kopie niet te vermelden Verwerking Verordening (EG) Nr. 967/2006, artikel 9 De grondstof moet binnen een periode van vijf maanden na levering zijn verwerkt. Als de verwerking niet binnen deze periode is bewezen, betaalt de verwerker een boete van 5,- per ton voor elke dag waarmee de periode van vijf maanden is overschreden. Is de levering na zeven maanden nog steeds niet bewezen dan wordt de hoeveelheid als niet verwerkt beschouwd en wordt een boete van 500,- per ton opgelegd. De erkenning wordt dan

10 Basisregeling uitvoeringsbepalingen quotaregeling sector suiker 10 ingetrokken voor een periode van drie tot zes maanden, afhankelijk van de ernst van het geval Controle op de verwerking Verordening (EG) Nr. 967/2006, artikel 12 en 13 Door de NVWA zal in de loop van het seizoen een controle worden gehouden bij ten minste de helft van de erkende verwerkers. De controles omvatten een analyse van het verwerkingsproces, een onderzoek van de handelsdocumenten en een fysiek onderzoek van de voorraden. Bij deze controle wordt de samenhang geverifieerd tussen enerzijds de leveringen van grondstoffen en anderzijds de verkregen eind-, neven- en bijproducten. De erkenning wordt ingetrokken als: er een tegenstrijdigheid bestaat tussen de fysieke voorraad en de in het register ingeschreven voorraad enerzijds en de levering van de grondstoffen anderzijds, of er bewijsstukken ontbreken om de samenhang tussen de hiervoor bedoelde gegevens vast te stellen. De lidstaten bepalen de periode van intrekking, die niet korter kan zijn dan drie maanden, te rekenen vanaf de datum van constatering. In geval van een te hoge aangifte van de daadwerkelijk in de productie gebruikte hoeveelheid grondstoffen, legt de RVO.nl aan de verwerker een boete op van 500,- per te veel aangegeven ton. De erkenning wordt niet ingetrokken als de tegenstrijdigheid tussen de fysieke voorraad en de in de boekhouding ingeschreven voorraad: voortvloeit uit een geval van overmacht, niet meer bedraagt dan 5 gewichtspercenten van de hoeveelheid gecontroleerde grondstoffen, of het gevolg is van nalatigheden of gewone administratieve vergissingen, mits corrigerende maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat deze fouten zich in de toekomst opnieuw voordoen. In geval van herhaling kan de erkenning wel worden ingetrokken Equivalentie Verordening (EG) nr. 967/2006, artikel 7 Vanaf het begin van elk verkoopseizoen tot het ogenblik waarop de fabrikant met de productie zijn quotum bereikt, kan hij de leveringsovereenkomsten van de industriële grondstof vervangen door een grondstof die hij binnen zijn quotum heeft geproduceerd. Op verzoek van de fabrikant wordt de binnen het quotum geproduceerde grondstof, geboekt als suiker die uiterlijk op 30 november van het volgende verkoopseizoen aan de erkende verwerker is geleverd. Op verzoek van de fabrikant kan de RVO.nl toestaan dat een hoeveelheid suiker die door een andere fabrikant in de EU is geproduceerd, ter vervanging van de industriële suiker wordt geleverd. In dit geval wordt de geleverde suiker ook geboekt als suiker die uiterlijk op 30 november van het volgende verkoopseizoen aan de erkende verwerker is geleverd. 5.4 Levering aan de ultraperifere gebieden Verordening (EU) nr. 1308/2013, artikel 139 en Verordening (EU) nr. 228/2013 Buiten quotum suiker kan onder bepaalde voorwaarden geleverd worden aan de ultraperifere gebieden. Als u hiervan gebruik wilt maken, moet er een contract worden gesloten tussen de fabrikant die de grondstoffen heeft geproduceerd en een marktdeelnemer die erkend is volgens artikel 9 van Verordening (EG) nr. 793/2006. Als u belangstelling hebt om overtollige suiker te leveren aan de ultraperifere gebieden, dan kunt u contact met ons opnemen.

11 Basisregeling uitvoeringsbepalingen quotaregeling sector suiker Extra maatregelen De EU heeft de mogelijkheid om extra maatregelen te nemen als er een tekort van suiker en isoglucose is op de interne markt van de EU. Ook kunnen extra maatregelen genomen worden als er een overschot is op de interne markt van de EU. Één voorbeeld hiervan is de opening van een uitvoercontingent voor export van buiten het quotum geproduceerde suiker en isoglucose. Als de EC speciale maatregelen treft, dan zullen wij u dat melden met losse circulaires.

12 12 Bijlage 1 Bijlage 1 Verklarende woordenlijst Begrip grondstof eindproduct opslagplaats witte suiker ruwe suiker isoglucose inulinestroop quotumsuiker, quotumisoglucose en quotuminulinestroop industriële suiker industriële isoglucose en industriële inulinestroop overtollige suiker, overtollige isoglucose en overtollige inulinestroop quotumbieten leveringscontract Omschrijving suikerbieten, suikerriet, cichorei, granen en voor raffinage bestemde suiker, alsmede de tussenvormen van deze producten, bestemd om tot een eindproduct te worden verwerkt suiker, inulinestroop of isoglucose een silo of een pakhuis suiker die niet is gearomatiseerd en waaraan geen kleurstoffen noch andere stoffen zijn toegevoegd en die in droge toestand 99,5 of meer gewichtspercenten sacharose bevat, bepaald met behulp van de polarimeter suiker die niet is gearomatiseerd en waaraan geen kleurstoffen noch andere stoffen zijn toegevoegd en die in droge toestand minder dan 99,5 gewichtspercenten sacharose bevat, bepaald met behulp van de polarimeter het uit glucose of glucosepolymeren verkregen product dat ten minste 10 gewichtspercenten fructose bevat, berekend op de droge stof het onmiddellijk na hydrolyse van inuline of oligofructose verkregen product dat in droge toestand ten minste 10% vrije fructose of fructose in de vorm van sacharose bevat, uitgedrukt in suiker/isoglucose-equivalent. Ter voorkoming van beperkingen op de markt van producten met lage zoetkracht die zonder inulinestroopquota worden geproduceerd door verwerkers van inulinevezels, kan deze definitie worden gewijzigd overeenkomstig de procedure van artikel 39, lid 2 elke hoeveelheid suiker, isoglucose of inulinestroop die voor rekening van een bepaald verkoopseizoen binnen het quotum van de betrokken onderneming wordt geproduceerd elke hoeveelheid suiker die voor rekening van een bepaald verkoopseizoen boven het quotum wordt geproduceerd en bestemd is voor de productie door de industrie van een van de in bijlage 4 bedoelde producten elke hoeveelheid isoglucose of inulinestroop die voor rekening van een bepaald verkoopseizoen bestemd is voor de productie door de industrie van een van de in bijlage 4 bedoelde producten elke hoeveelheid suiker, isoglucose of inulinestroop die voor rekening van een bepaald verkoopseizoen buiten het quotum wordt geproduceerd alle suikerbieten die tot quotumsuiker worden verwerkt een contract dat tussen een verkoper en een onderneming wordt gesloten voor de levering van bieten voor de productie van suiker

13 13 Bijlage 1 sectorale overeenkomst ultraperifere gebieden voltijdraffinaderij een van de volgende vormen: een overeenkomst die vóór het sluiten van de leveringscontracten op communautair niveau tot stand is gekomen tussen een groepering van nationale organisaties van ondernemingen enerzijds en een groepering van nationale organisaties van verkopers anderzijds een overeenkomst die vóór het sluiten van de leveringscontracten tot stand is gekomen tussen ondernemingen of een door de betrokken lidstaat erkende organisatie van ondernemingen enerzijds en een door de betrokken lidstaat erkende vereniging van verkopers anderzijds bij ontstentenis van een overeenkomst zoals bedoeld onder a) of b), de vennootschapsrechtelijke of coöperatiefrechtelijke bepalingen voorzover deze de levering van suikerbieten door de aandeelhouders of leden van een suikerproducerende vennootschap of coöperatie regelen bij ontstentenis van een overeenkomst zoals bedoeld onder a) of b), de regeling die vóór het sluiten van de leveringscontracten tot stand is gekomen, mits de verkopers die met de regeling instemmen, ten minste 60% leveren van de totale hoeveelheid bieten die de onderneming koopt voor de productie van suiker in een of meer fabrieken Dit zijn: o.a. de Canarische Eilanden, Azoren en Madeira een productie-eenheid waarvan de enige activiteit bestaat in de raffinage van ingevoerde ruwe rietsuiker, of die in het verkoopseizoen 2004/2005 ten minste ton ingevoerde ruwe rietsuiker heeft geraffineerd.

14 14 Bijlage 2 Bijlage 2 Wat is suiker-, isoglucose- en inulinestroopproductie Suikerproductie: 1. Onder suikerproductie wordt verstaan de totale in witte suiker uitgedrukte hoeveelheid: a) witte suiker, b) ruwe suiker, c) invertsuiker, d) tot één van de volgende categorieën behorende stroop, hierna stroop te noemen: i) sacharosestroop of invertsuikerstroop die is vervaardigd van suikerbieten en een zuiverheid van ten minste 70% heeft, ii) sacharosestroop of invertsuikerstroop die is vervaardigd van suikerriet en een zuiverheid van ten minste 75% heeft. 2. De suikerproductie omvat niet: a) de hoeveelheid witte suiker vervaardigd van witte suiker, ruwe suiker of stroop welke niet werd geproduceerd in de onderneming die de witte suiker heeft vervaardigd, b) de hoeveelheid witte suiker vervaardigd van witte suiker, ruwe suiker, stroop of suikerveegsel die of dat niet gedurende hetzelfde verkoopseizoen werd geproduceerd als de witte suiker, c) de hoeveelheid ruwe suiker vervaardigd van stroop welke niet werd geproduceerd in de onderneming die deze ruwe suiker heeft vervaardigd, d) de hoeveelheid ruwe suiker vervaardigd van stroop welke niet gedurende hetzelfde verkoopseizoen werd geproduceerd als deze ruwe suiker, e) de hoeveelheid witte suiker of ruwe suiker die gedurende het betrokken verkoopseizoen in de onderneming die deze suiker heeft vervaardigd, tot witte suiker werd verwerkt, f) de hoeveelheid stroop welke gedurende het betrokken verkoopseizoen in de onderneming die deze stroop heeft vervaardigd, tot suiker of invertsuiker werd verwerkt, g) de hoeveelheid suiker, invertsuiker en stroop, geproduceerd in het kader van de regeling veredelingsverkeer, h) de hoeveelheid invertsuiker vervaardigd van stroop welke niet werd geproduceerd in de onderneming die deze invertsuiker heeft vervaardigd, i) de hoeveelheid invertsuiker vervaardigd van stroop welke niet gedurende hetzelfde verkoopseizoen werd geproduceerd als deze invertsuiker. 3. De suikerproductie wordt als volgt in witte suiker uitgedrukt: a) wanneer het gaat om witte suiker, zonder rekening te houden met de kwaliteitsverschillen, b) wanneer het gaat om ruwe suiker, op basis van het rendement dat is bepaald overeenkomstig bijlage II, deel II2 bij Verordening (EU) nr. 1308/2013, c) wanneer het gaat om invertsuiker, door de productie daarvan met de coëfficiënt 1 te vermenigvuldigen, d) wanneer het gaat om stroop, op basis van het overeenkomstig de leden 5 en 6 vastgestelde gehalte aan winbare suiker, e) wanneer het gaat om invertsuikerstroop, op basis van het suikergehalte als vastgesteld aan de hand van hogedrukvloeistofchromatografie (HPLC). 4. Suikerveegsel afkomstig van een vorig verkoopseizoen wordt in witte suiker uitgedrukt aan de hand van het sacharosegehalte. 5. De zuiverheid van de stroop wordt berekend door het gehalte aan alle soorten suiker te delen door het gehalte aan droge stof en het quotiënt te vermenigvuldigen met 100. Het gehalte aan droge stof wordt bepaald volgens de refractometriemethode.

15 15 Bijlage 2 6. Het gehalte aan winbare suiker wordt berekend door de coëfficiënt 1,70 te vermenigvuldigen met het verschil tussen het getal van het gehalte aan droge stof en het getal van de polarisatiegraad van deze stroop, en het resultaat in mindering te brengen op het getal van de polarisatiegraad van de betrokken stroop. Voor één volledig verkoopseizoen kan het gehalte aan winbare suiker evenwel aan de hand van het werkelijke rendement van de stroop worden bepaald. Isoglucoseproductie 1. Voor de toepassing van bijlage II deel II van Verordening (EU) nr. 1308/2013 wordt onder isoglucoseproductie verstaan de hoeveelheid product vervaardigd van glucose of polymeren hiervan met een fructosegehalte in droge toestand van ten minste 10 gewichtspercenten, ongeacht het fructosegehalte boven deze limiet. De isoglucoseproductie wordt uitgedrukt in droge stof en geconstateerd overeenkomstig lid De isoglucoseproductie wordt onmiddellijk na afloop van het isomerisatieproces en vóór enigerlei bewerking tot scheiding van haar componenten glucose en fructose of tot vermenging geconstateerd aan de hand van fysische meting van het volume van het product tel quel en bepaling van het drogestofgehalte volgens de refractometriemethode. 3. Elke onderneming dient onverwijld elke installatie aan te geven die zij kan gebruiken voor de isomerisatie van glucose of polymeren hiervan. Deze gegevens worden meegedeeld aan de lidstaat op het grondgebied waarvan de betrokken installatie zich bevindt. Deze lidstaat mag dienaangaande aanvullende inlichtingen van de belanghebbende eisen. Inulinestroopproductie 1. Voor de toepassing van bijlage II deel II van Verordening (EU) nr. 1308/2013 wordt onder inulinestroopproductie verstaan de hoeveelheid product verkregen na hydrolyse van inuline of oligofructoses met, in droge toestand, ten minste 10 gewichtspercenten fructose in vrije vorm of in de vorm van sacharose, ongeacht het fructosegehalte boven deze limiet, en met een zuiverheid van ten minste 70%. De inulinestroopproductie wordt uitgedrukt in suiker/isoglucose-equivalent in de droge stof. Met zuiverheid wordt bedoeld het percentage monosachariden en disachariden op de droge stof, dat is bepaald met de door de International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis vastgestelde methode, hierna de -ICUMSAmethode genoemd (ICUMSA-methode GS7/8/4-24). 2. De productie van inulinestroop wordt geconstateerd door uitvoering van alle volgende verrichtingen: a) fysische meting van het volume van het product tel quel onmiddellijk na afloop van de eerste verdamping na elke hydrolyse en vóór enigerlei bewerking tot scheiding van zijn componenten glucose en fructose of tot vermenging, b) bepaling van het drogestofgehalte door refractometrie en meting van het fructosegehalte in gewicht in droge toestand, op basis van een dagelijkse representatieve bemonstering, c) omrekening van het fructosegehalte tot 80 gewichtspercenten in droge toestand door toepassing, op de vastgestelde hoeveelheid droge stof, van de coëfficiënt die de verhouding weergeeft tussen het gemeten fructosegehalte van de bedoelde hoeveelheid stroop en 80 %,

16 16 Bijlage 2 d) omrekening in suiker/isoglucose-equivalent door vermenigvuldiging met de coëfficiënt 1,9. 3. Elke onderneming dient onverwijld elke installatie die zij voor de hydrolyse van inuline kan gebruiken, aan te geven, alsmede de jaarlijkse hoeveelheden en het gebruik van de producten die worden bedoeld in lid 1, maar een zuiverheid van minder dan 70% hebben. Deze gegevens worden meegedeeld aan de lidstaat op het grondgebied waarvan de betrokken installatie zich bevindt. Deze lidstaat mag van de belanghebbende aanvullende inlichtingen eisen, met name om zich ervan te vergewissen dat de in de eerste alinea bedoelde producten niet worden gebruikt als zoetstoffen die bestemd zijn om op de interne markt in menselijke voeding te worden verwerkt.

17 17 Bijlage 3 Bijlage 3 Model aanvraag erkenning producent suiker, isoglucose en/of inulinestroop In te zenden aan: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening team In- en Uitvoerregelingen Postbus AC Den Haag AANVRAAG ERKENNING als producent van suiker, isoglucose of inulinestroop voor het verkoopseizoen./. als bedoeld in artikel 137 van Verordening (EU) nr. 1308/2013. Naam Adres Postcode Woonplaats Nr. voorlopige erkenning Contactpersoon Telefoonnummer verzoekt de RVO.nl tot verlening van een erkenning als producent van 1 : suiker isoglucose inulinestroop als bedoeld in artikel 137 van Verordening (EU) nr. 1308/2013. In overeenstemming met de bepalingen van artikel 137 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 verklaren wij als onderneming: a) te beschikken over professionele productiecapaciteit en hiertoe het bewijs gelijktijdig met deze aanvraag te overleggen, b) ermee in te stemmen alle informatie te verstrekken en controles te ondergaan die verband houden met Verordening (EU) nr. 1308/2013, c) niet het voorwerp te zijn van een schorsing of intrekking van de erkenning. De onder a) bedoelde professionele productiecapaciteit bevindt zich op de volgende locatie(s): Naam Adres Postcode Woonplaats Productiecapaciteit Naam Adres Postcode Woonplaats

18 18 Bijlage 3 Productiecapaciteit 1) gaarne aangeven wat voor u van toepassing is. Als producent van suiker (indien van toepassing) verklaren wij de RVO.nl de volgende gegevens te verstrekken: a) de hoeveelheden suikerbieten waarvoor een leveringscontract is gesloten, en de desbetreffende schattingen van de fysieke opbrengsten aan suikerbieten en aan suiker per hectare, b) gegevens over de verwachte en werkelijke leveringen van suikerbieten en ruwe suiker en over de suikerproductie, alsmede opgaven van de suikervoorraden, c) de verkochte hoeveelheden witte suiker en de desbetreffende prijzen en voorwaarden. Door ondertekening van deze aanvraag verplicht de onderneming zich: de RVO.nl onverwijld in kennis te stellen van wijzigingen in de adresgegevens en productiecapaciteit, de in artikel 9 van Verordening (EG) nr. 952/2006 bedoelde registers en de in artikel 13 van genoemde verordening bedoelde verkoopprijzen ter beschikking van de RVO.nl / NVWA te houden, de gegevens aan de RVO.nl mee te delen overeenkomstig artikel 21 van Verordening (EG) nr. 952/2006, op verzoek van de RVO.nl / NVWA gegevens of bewijsstukken over te leggen voor beheer- en controledoeleinden Datum: Plaats: Naam + handtekening: Firmastempel:

19 19 Bijlage 4 Bijlage 4 Lijst van producten waarvoor industriële suiker gebruikt mag worden GN-code Omschrijving Plantenslijmen en bindmiddelen, ook indien gewijzigd, uit sintjansbrood, uit sint-jansbroodpitten of uit guarzaden: andere ex ex als boterhambeleg te gebruiken stroop en stroop voor de productie van Rinse appelstroop Levende gist ex Inactieve gist Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcohol-volumegehalte van 80% vol of meer (bio-ethanol) ex Ethylalcohol, gedenatureerd, ongeacht het gehalte (bio-ethanol) ex Rum Bereidingen van de soort gebruikt voor het voederen van dieren: ex Producten met een lysinegehalte van ten minste 60 % in de droge stof 29 Organische chemische producten, behalve de producten van de onderverdelingen en culturen van micro-organismen Geneesmiddelen (andere dan producten bedoeld bij de posten 3002, 3005 en 3006), bestaande uit voor therapeutisch of profylactisch gebruik vermengde zelfstandigheden, niet in afgemeten hoeveelheden en niet opgemaakt voor de verkoop in het klein 3004 Geneesmiddelen (andere dan producten bedoeld bij de posten 3002, 3005 en 3006), bestaande uit al dan niet vermengde producten voor therapeutisch of profylactisch gebruik, in afgemeten hoeveelheden dan wel opgemaakt voor de verkoop in het klein Farmaceutische artikelen, bedoeld bij aantekening 4 op hoofdstuk 30 van de gecombineerde nomenclatuur Kleurstoffen van plantaardige oorsprong en preparaten op basis daarvan Kleurstoffen van dierlijke oorsprong en preparaten op basis daarvan ex 3204 Synthetische organische kleurstoffen en preparaten, bedoeld bij aantekening 3 op hoofdstuk 32 van de gecombineerde nomenclatuur, op basis van synthetische organische kleurstoffen ex Ontharingswas ex 35 Eiwitstoffen; gewijzigd zetmeel; lijm; enzymen, met uitzondering van de producten van post 3501 en van de onderverdelingen , en ex 38 Diverse producten van de chemische industrie, met uitzondering van de producten van post 3809 andere dan textielverzachter van code ex , en van onderverdeling tot en met 3914 Primaire vormen ex 6809 Werken van gips of van gipspreparaten: Planken, platen, panelen, tegels en dergelijke artikelen

20 20 Bijlage 5 Bijlage 5 Aanvraag erkenning als verwerker van industriële suiker, industriële isoglucose of industriële inulinestroop In te zenden aan: REV. 1 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening team In- en Uitvoerregelingen Postbus AC Den Haag AANVRAAG ERKENNING als verwerker van industriële suiker, industriële isoglucose of industriële inulinestroop als bedoeld in artikel 137 van Verordening (EU) nr. 1308/2013. Naam Adres Postcode Nr. voorlopige erkenning Woonplaats Contactpersoon Telefoonnummer NL 0000 EV verzoekt de RVO.nl tot verlening van een erkenning als verwerker van 1 : industriële suiker industriële isoglucose industriële inulinestroop bij de vervaardiging van een product dat voorkomt op de in artikel 140, van Verordening (EU) nr. 1308/2013 bedoelde lijst. In overeenstemming met de bepalingen van artikel 137 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 verklaren wij als onderneming: a) te beschikken over professionele productiecapaciteit en hiertoe het bewijs gelijktijdig met deze aanvraag te overleggen, b) ermee in te stemmen alle informatie te verstrekken en controles te ondergaan die verband houden met Verordening (EU) nr. 1308/2013, c) niet het voorwerp te zijn van een schorsing of intrekking van de erkenning. De onder a) bedoelde professionele productiecapaciteit bevindt zich op de volgende locatie(s): 1 gaarne aangeven wat voor u van toepassing is.

21 21 Bijlage 5 Naam Adres Postcode + woonplaats Productiecapaciteit Technische coëfficiënten 2 voor de verwerking van de grondstof en een nauwkeurige beschrijving van het te vervaardigen product Naam Adres Postcode + woonplaats Productiecapaciteit Technische coëfficiënten 2 voor de verwerking van de grondstof en een nauwkeurige beschrijving van het te vervaardigen product Naam Adres Postcode + woonplaats Productiecapaciteit Technische coëfficiënten 2 voor de verwerking van de grondstof en een nauwkeurige beschrijving van het te vervaardigen product Eventuele meerdere productielocaties gaarne opnemen als bijlage bij deze aanvraag. 2) Deze coëfficiënten worden vastgesteld op basis van tests die in de onderneming van de verwerker worden uitgevoerd. Als geen coëfficiënten voor de betrokken onderneming kunnen worden gegeven, wordt voor de controle uitgegaan van in de communautaire regelgeving vastgestelde coëfficiënten of, bij ontstentenis daarvan, van coëfficiënten die door de betrokken verwerkende industrie algemeen worden aanvaard. Technische coëfficiënten worden gebruikt om te bepalen welke hoeveelheid van de grondstof nodig is voor het goedgekeurde eindproduct.

22 22 Bijlage 5 Door ondertekening van deze aanvraag verplicht de onderneming zich a) tot het bijhouden van registers zoals weergegeven in artikel 11 van Verordening (EG) nr. 967/2006, b) op verzoek van de RVO.nl en/of de NVWA gegevens en bewijs overleggen voor het beheer en de controle van de oorsprong en het gebruik van de grondstoffen, c) het in staat stellen om de nodige controles (administratief en fysiek) uit te voeren. De erkenning wordt verleend voor de vervaardiging van een of meer specifieke producten. Zij wordt ingetrokken als wordt geconstateerd dat niet meer wordt voldaan aan één van de in onder a) t/m c) bedoelde voorwaarden. De intrekking kan in de loop van een verkoopseizoen plaatsvinden. Zij heeft geen terugwerkende kracht. Datum: Plaats: Naam + handtekening: Firmastempel:

23 23 Bijlage 6 Bijlage 6 Chronologisch overzicht data Wanneer (van het lopende seizoen tenzij Wat Plaats in de regeling anders vermeld) Vóór 1 maart Betaling productieheffing Hoofdstuk 3.3 Vóór 15 mei Vóór de 20 e van iedere maand Vóór 30 november van het volgende seizoen Vóór de 15 e van iedere maand Het areaal en de raming voor het volgend seizoen Insturen maandstaat suiker over de voorgaande maand Totaal in het seizoen geproduceerde hoeveelheid isoglucose Daadwerkelijk geproduceerde isoglucose in de voorafgaande maand Hoofdstuk 4.2 Hoofdstuk 4.2 Hoofdstuk 4.2 Hoofdstuk 4.2 Vóór 1 februari Opgave van de boven het quotum Hoofdstuk 5.2 geproduceerde suiker Vóór 1 mei van het volgende Vaststelling door de RVO.nl van de overschot Hoofdstuk 5.2 seizoen heffing Vóór 1 juni van het volgende Betaling van de overschot heffing Hoofdstuk 5.2 seizoen Uiterlijk op 15 september Mededeling aan de RVO.nl betreffende de Hoofdstuk 5.2 van het lopende verkoopseizoen naar het volgende seizoen overgebrachte suiker 31 oktober van het volgende Aanpassing overgeboekte hoeveelheid suiker Hoofdstuk 5.2 seizoen 30 november van het Uiterste leveringsdatum industriële suiker Hoofdstuk 5.3 volgende seizoen Maandelijks Indienen verwerkstaat industriële suiker Hoofdstuk 5.3

24 24 Bijlage 7 bijlage 7 Verwerkstaat gebruikte industriële grondstoffen

25 25 Bijlage 7

UITVOERINGSBEPALINGEN QUOTAREGELING SECTOR SUIKER Juni 2012

UITVOERINGSBEPALINGEN QUOTAREGELING SECTOR SUIKER Juni 2012 UITVOERINGSBEPALINGEN QUOTAREGELING SECTOR SUIKER Juni 2012 1 INDEX Hoofdstuk 1 Algemeen 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Definities 3 1.3 Verkoopseizoen 3 1.4 Informatie 4 Hoofdstuk 2 Suikerproductie 5 2.1 Productie

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2006R0967 NL 03.10.2010 003.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EG) Nr. 967/2006 VAN DE COMMISSIE van

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2006R0952 NL 25.12.2011 004.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EG) Nr. 952/2006 VAN DE COMMISSIE van

Nadere informatie

BASISREGELING INVOER HENNEP(ZAAD) UIT DERDE LANDEN

BASISREGELING INVOER HENNEP(ZAAD) UIT DERDE LANDEN Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T regelgeving 088-6026850

Nadere informatie

BASISREGELING ACTIEVE VEREDELING

BASISREGELING ACTIEVE VEREDELING Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2505 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T regelgeving 088-6026850

Nadere informatie

BASISREGELING INVOER HENNEP(ZAAD) UIT DERDE LANDEN

BASISREGELING INVOER HENNEP(ZAAD) UIT DERDE LANDEN Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling IMM Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T 088 0424242 BASISREGELING INVOER

Nadere informatie

BASISREGELING INVOER VAN GEDROOGD RUNDVLEES ZONDER BEEN UIT ZWITSERLAND

BASISREGELING INVOER VAN GEDROOGD RUNDVLEES ZONDER BEEN UIT ZWITSERLAND Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T 088-0424242 BASISREGELING

Nadere informatie

BASISREGELING INVOER RUNDVLEES UIT OEKRAINE

BASISREGELING INVOER RUNDVLEES UIT OEKRAINE Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T 088-0424242 BASISREGELING

Nadere informatie

SECTORIËLE RONDZENDBRIEF CDS3IS1203 INDIENEN VAN HET BEWIJS VAN VERWERKING VAN DE INDUSTRIËLE GRONDSTOFFEN

SECTORIËLE RONDZENDBRIEF CDS3IS1203 INDIENEN VAN HET BEWIJS VAN VERWERKING VAN DE INDUSTRIËLE GRONDSTOFFEN 1 / 8 SECTORIËLE RONDZENDBRIEF CDS3IS1203 INDIENEN VAN HET BEWIJS VAN VERWERKING VAN DE INDUSTRIËLE GRONDSTOFFEN Contact : Marc Vandenput marc.vandenput@lv.vlaanderen.be 02/552 74 11 Veerle Huysse veerle.huysse@lv.vlaanderen.be

Nadere informatie

BASISREGELING INVOER LEVENDE RUNDEREN UIT ZWITSERLAND

BASISREGELING INVOER LEVENDE RUNDEREN UIT ZWITSERLAND Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T 088-0424242 BASISREGELING

Nadere informatie

BASISREGELING TERUGKERENDE GOEDEREN ALLE SECTOREN

BASISREGELING TERUGKERENDE GOEDEREN ALLE SECTOREN Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2505 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T regelgeving 088-6026850

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN L 343/2 Publicatieblad van de Europese Unie 19.12.2013 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 1360/2013 VAN DE RAAD van 2 december 2013 tot vaststelling van de bedragen van

Nadere informatie

BASISREGELING INVOER CONSERVEN VAN PADDENSTOELEN

BASISREGELING INVOER CONSERVEN VAN PADDENSTOELEN Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T 088-0424242 BASISREGELING

Nadere informatie

BASISREGELING GATT-CONTINGENT VOOR DE INVOER VAN BEVROREN RUNDVLEES

BASISREGELING GATT-CONTINGENT VOOR DE INVOER VAN BEVROREN RUNDVLEES Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T 088-0424242 BASISREGELING

Nadere informatie

BASISREGELING INVOER VAN GEDROOGD RUNDVLEES ZONDER BEEN UIT ZWITSERLAND

BASISREGELING INVOER VAN GEDROOGD RUNDVLEES ZONDER BEEN UIT ZWITSERLAND Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Louis Braillelaan 80 2719 EK Zoetermeer Postbus 692 2700 AR Zoetermeer www.rvo.nl T 079-368 7102/7104

Nadere informatie

BASISREGELING UITVOER ZUIVEL

BASISREGELING UITVOER ZUIVEL Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl BASISREGELING UITVOER

Nadere informatie

BASISREGELING INVOER RUNDVLEES UIT CHILI

BASISREGELING INVOER RUNDVLEES UIT CHILI Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T 088-0424242 BASISREGELING

Nadere informatie

BASISREGELING INVOER RUNDVLEES UIT CHILI

BASISREGELING INVOER RUNDVLEES UIT CHILI Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling IMM Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T 088 0424242 BASISREGELING INVOER

Nadere informatie

BASISREGELING INVOER LEVENDE RUNDEREN UIT ZWITSERLAND

BASISREGELING INVOER LEVENDE RUNDEREN UIT ZWITSERLAND Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Louis Braillelaan 80 2719 EK Zoetermeer Postbus 692 2700 AR Zoetermeer www.rvo.nl BASISREGELING INVOER

Nadere informatie

BASISREGELING INVOER VAN GEDROOGD RUNDVLEES ZONDER BEEN UIT ZWITSERLAND

BASISREGELING INVOER VAN GEDROOGD RUNDVLEES ZONDER BEEN UIT ZWITSERLAND Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling IMM Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T 088 0424242 BASISREGELING INVOER

Nadere informatie

BASISREGELING IN- EN UITVOER SECTOR SUIKER

BASISREGELING IN- EN UITVOER SECTOR SUIKER Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T 088 042 42 42 BASISREGELING

Nadere informatie

: Inschrijving van 20 t/m 30 mei 2014 t.b.v. de export van melkpoeder naar de Dominicaanse Republiek

: Inschrijving van 20 t/m 30 mei 2014 t.b.v. de export van melkpoeder naar de Dominicaanse Republiek Rijksdienst voor Ondernemend Nederland nummer : 14.051 datum : 5 mei 2014 CIRCULAIRE Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Louis Braillelaan 80 2719 EK Zoetermeer Postbus 692 2700 AR Zoetermeer www.rvo.nl

Nadere informatie

BASISREGELING OLIJFOLIE

BASISREGELING OLIJFOLIE Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T regelgeving 088-6026850

Nadere informatie

REGLEMENT SUIKERSYSTEEM. van Coöperatie Koninklijke Cosun U.A. gevestigd te Breda

REGLEMENT SUIKERSYSTEEM. van Coöperatie Koninklijke Cosun U.A. gevestigd te Breda REGLEMENT SUIKERSYSTEEM van Coöperatie Koninklijke Cosun U.A. gevestigd te Breda ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Toepassing 1. Dit reglement regelt de toewijzing van Quotumbieten aan individuele Telers.

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2012R0028 NL 25.06.2012 001.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EU) Nr. 28/2012 VAN DE COMMISSIE van

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 30 april 2009 (OR. en) 5556/09 ADD 1 ACP 22 WTO 19 COAFR 27 RELEX 54

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 30 april 2009 (OR. en) 5556/09 ADD 1 ACP 22 WTO 19 COAFR 27 RELEX 54 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 30 april 2009 (OR. en) 5556/09 ADD 1 ACP 22 WTO 19 COAFR 27 RELEX 54 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: Besluit van de Raad tot ondertekening en voorlopige

Nadere informatie

BASISREGELING INVOER RUNDVLEES UIT CHILI

BASISREGELING INVOER RUNDVLEES UIT CHILI Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Louis Braillelaan 80 2719 EK Zoetermeer Postbus 692 2700 AR Zoetermeer www.rvo.nl T 079-368 7102/7104

Nadere informatie

BASISREGELING INVOER BABY BEEF -PRODUCTEN UIT BOSNIE EN HERZEGOVINA, DE VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE REPUBLIEK MACEDONIE, MONTENEGRO, SERVIE EN KOSOVO

BASISREGELING INVOER BABY BEEF -PRODUCTEN UIT BOSNIE EN HERZEGOVINA, DE VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE REPUBLIEK MACEDONIE, MONTENEGRO, SERVIE EN KOSOVO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T 088-0424242 BASISREGELING

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT. Brussel, 7 juni 2010 (OR. en) 2009/0138 (COD) PE-CONS 23/10 AGRI 209 POSEICAN 7 POSEIDOM 7 POSEIMA 7 CODEC 506

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT. Brussel, 7 juni 2010 (OR. en) 2009/0138 (COD) PE-CONS 23/10 AGRI 209 POSEICAN 7 POSEIDOM 7 POSEIMA 7 CODEC 506 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 7 juni 2010 (OR. en) 2009/0138 (COD) PE-CONS 23/10 AGRI 209 POSEICAN 7 POSEIDOM 7 POSEIMA 7 CODEC 506 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft:

Nadere informatie

Ontwerp-Verordening PT uitvoeringsbepalingen GMO groenten en fruit 2012

Ontwerp-Verordening PT uitvoeringsbepalingen GMO groenten en fruit 2012 Ontwerp-Verordening PT uitvoeringsbepalingen GMO groenten en fruit 2012 Verordening van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 2012, houdende bepalingen met betrekking tot uitvoering van de integrale

Nadere informatie

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013 1 TOELICHTING HANDELSNORMEN VOOR EIEREN VERZAMELAARS Inhoud 1 Algemeen 2 Vergunning / registratie 3 Ontvangst, transportverpakking, begeleidend document eieren 4 Intraverkeer van eieren 5 Merken van de

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.4.2015 COM(2015) 155 final 2015/0080 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot uitvoering van het antiontwijkingsmechanisme dat voorziet

Nadere informatie

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 VERORDENING (EU) Nr. 284/2011 VAN DE COMMISSIE van 22 maart 2011 tot vaststelling van specifieke voorwaarden en gedetailleerde procedures voor de invoer

Nadere informatie

In dit overzicht staan de producten waarvoor na 6 november 2016 buiten de tariefcontingenten nog een certificaat nodig is.

In dit overzicht staan de producten waarvoor na 6 november 2016 buiten de tariefcontingenten nog een certificaat nodig is. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland In dit overzicht staan de producten waarvoor na 6 november 2016 buiten de tariefcontingenten nog een certificaat nodig is. CERTIFICAATVERPLICHTING BIJ INVOER Lijst

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot erkenning-/registratievoorwaarden van opslagbedrijven van dierlijke bijproducten en afgeleide producten die niet

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 461 Beschikking van de Minister van Justitie van 23 september 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van het Uitvoeringsbesluit verdrag

Nadere informatie

REGELING IN- EN UITVOER SECTOR SUIKER

REGELING IN- EN UITVOER SECTOR SUIKER REGELING IN- EN UITVOER SECTOR SUIKER April 2013 Voor nadere informatie: Unit Beleid en Advies direct: (079) 368 Reshma Parsoe (HPA) 7105 Hans de Wit (PVE) 7102 Marja Beltman (PVE) 7104 Emmie Vroegindeweij

Nadere informatie

: Inschrijving contingent bestemd voor export van kaas naar de Verenigde Staten van Amerika

: Inschrijving contingent bestemd voor export van kaas naar de Verenigde Staten van Amerika Rijksdienst voor Ondernemend Nederland nummer : 14.094 CIRCULAIRE datum : 21 augustus 2014 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2505 AL Den Haag Postbus 93119

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van (datum), nr., Directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van (datum), nr., Directie Wetgeving en Juridische Zaken; WIJ BEATRIX, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE- NASSAU, ENZ. ENZ. ENZ. Besluit van... houdende regels inzake diervoeders (Besluit diervoeders 2012) Besluit van Op de voordracht

Nadere informatie

5814/17 CS/bb DGG 3B. Raad van de Europese Unie. Brussel, 16 februari 2017 (OR. en) 5814/17. Interinstitutioneel dossier: 2016/0330 (NLE) UD 16 SPG 7

5814/17 CS/bb DGG 3B. Raad van de Europese Unie. Brussel, 16 februari 2017 (OR. en) 5814/17. Interinstitutioneel dossier: 2016/0330 (NLE) UD 16 SPG 7 Raad van de Europese Unie Brussel, 16 februari 2017 (OR. en) 5814/17 Interinstitutioneel dossier: 2016/0330 (NLE) UD 16 SPG 7 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Overeenkomst in de vorm

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 17/12/2015

Datum van inontvangstneming : 17/12/2015 Datum van inontvangstneming : 17/12/2015 Samenvatting C-585/15-1 Zaak C-585/15 Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

Voor dierlijke producten verwijst dat begrip naar het land waarin het product geheel is verkregen, hetgeen, toegepast op vlees, betekent: het land waa

Voor dierlijke producten verwijst dat begrip naar het land waarin het product geheel is verkregen, hetgeen, toegepast op vlees, betekent: het land waa UITVOERINGSVERORDENING (EU) VAN DE COMMISSIE van 13 december 2013 tot vaststelling van de regels voor de toepassing van Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie L 55/4 VERORDENING (EU) 2016/293 VAN DE COMMISSIE van 1 maart 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende persistente organische verontreinigende

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING. INTERPRETATIENOTA Nr. 2015-01

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING. INTERPRETATIENOTA Nr. 2015-01 EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING Directoraat I. Landbouwwetgeving en procedures I.1. Landbouwwetgeving; vereenvoudiging Datum van verspreiding 8.7.2015 INTERPRETATIENOTA

Nadere informatie

REGLEMENT SUIKERSYSTEEM. van Coöperatie Koninklijke Cosun U.A. gevestigd te Breda

REGLEMENT SUIKERSYSTEEM. van Coöperatie Koninklijke Cosun U.A. gevestigd te Breda REGLEMENT SUIKERSYSTEEM van Coöperatie Koninklijke Cosun U.A. gevestigd te Breda ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Toepassing 1. Dit reglement regelt de toewijzing van Quotumbieten aan individuele Telers.

Nadere informatie

VERORDENINGEN. (Voor de EER relevante tekst)

VERORDENINGEN. (Voor de EER relevante tekst) L 125/10 VERORDENINGEN VERORDENING (EU) 2015/786 VAN DE COMMISSIE van 19 mei 2015 tot vaststelling van criteria voor de aanvaardbaarheid van zuiveringsprocedés die worden toegepast op producten die bedoeld

Nadere informatie

BASISREGELING OLIJFOLIE

BASISREGELING OLIJFOLIE Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl 088-0424242 BASISREGELING

Nadere informatie

BASISREGELING INVOERREGELING VARKENSSECTOR

BASISREGELING INVOERREGELING VARKENSSECTOR Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Louis Braillelaan 80 2719 EK Zoetermeer Postbus 692 2700 AR Zoetermeer www.rvo.nl T regelgeving 079-368

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE OVER TE BOEKEN HOEVEELHEID OVERTOLLIGE SUIKER

MEDEDELING VAN DE OVER TE BOEKEN HOEVEELHEID OVERTOLLIGE SUIKER MEDEDELING VAN DE OVER TE BOEKEN HOEVEELHEID OVERTOLLIGE SUIKER Verkoopseizoen 2014-2015 naar verkoopseizoen 2015-2016 / 30.06.2015 www.vlaanderen.be Colofon Samenstelling Entiteit: Departement Landbouw

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Gezamenlijk voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. Gezamenlijk voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID Brussel, 25.9.2017 JOIN(2017) 37 final ANNEX 4 BIJLAGE bij het Gezamenlijk voorstel voor een besluit van

Nadere informatie

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/9 VAN DE COMMISSIE

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/9 VAN DE COMMISSIE L 3/41 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/9 VAN DE COMMISSIE van 5 januari 2016 betreffende het gezamenlijk indienen en het uitwisselen van gegevens overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 29.11.2007 COM(2007) 761 definitief 2007/0266 (ACC) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over het standpunt van de Gemeenschap in het Gemengd Comité EG-Faeröer

Nadere informatie

EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE COD 96/0117 PE-CO S 3633/98

EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE COD 96/0117 PE-CO S 3633/98 EUROPEES PARLEME T DE RAAD EUROPESE U IE Brussel, 8 januari 1999 (OR.f) COD 96/0117 PE-CO S 3633/98 DE LEG 77 CODEC 686 RICHTLIJ 99/ /EG VA HET EUROPEES PARLEME T E DE RAAD I ZAKE EXTRACTE VA KOFFIE E

Nadere informatie

BASISREGELING UITVOER ALLE SECTOREN

BASISREGELING UITVOER ALLE SECTOREN Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T 088-0424242 BASISREGELING UITVOER ALLE SECTOREN April 2015

Nadere informatie

Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :... C NC Punten NA

Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :... C NC Punten NA Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... 209: Groothandel van materialen bestemd om direct met levensmiddelen in aanraking te

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE, Brussel, 8 juli 2011 (18.07) (OR. en) 12667/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0111 (C S)

RAAD VA DE EUROPESE U IE, Brussel, 8 juli 2011 (18.07) (OR. en) 12667/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0111 (C S) RAAD VA DE EUROPESE U IE, Brussel, 8 juli 2011 (18.07) (OR. en) 12667/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0111 (C S) POSEIDOM 11 POSEICA 11 POSEIMA 10 REGIO 55 I ST 351 UD 181 OTA van: aan: Betreft: het

Nadere informatie

CIRCULAIRE Gewijz. 10/4/2008

CIRCULAIRE Gewijz. 10/4/2008 CIRCULAIRE Gewijz. 10/4/2008 EIEREN VLEES VEE nummer : 19/2008 datum : 10 maart 2008 onderwerp bijlagen : Voorwaarden bij de invoer van fokrunderen van zuiver ras : Zie inhoudsopgave Voorwaarden bij de

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 9.10.2008 COM(2008) 622 definitief 2008/0189 (ACC) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de sluiting van een Overeenkomst in de vorm van

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 14.3.2003 COM(2003) 114 definitief 2003/0050 (CNS) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de statistische gegevens die moeten worden gebruikt

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

EUROPEES PARLEMENT. Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 30 januari 2002 PE 307.207/12-20 AMENDEMENTEN 12-20 Ontwerpverslag Carlos Bautista Ojeda over de financiering van in het kader

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN L 146/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/879 VAN DE COMMISSIE van 2 juni 2016 tot vaststelling van de nadere regelingen met betrekking tot de conformiteitsverklaring

Nadere informatie

(3) Het verslag bevat feedback over de ervaringen met de overgangsmaatregelen van Verordening (EG) nr. 2076/2005 van de Commissie (4). In het verslag

(3) Het verslag bevat feedback over de ervaringen met de overgangsmaatregelen van Verordening (EG) nr. 2076/2005 van de Commissie (4). In het verslag VERORDENING (EU) VAN DE COMMISSIE van 2 februari 2017 tot vaststelling van overgangsmaatregelen voor de toepassing van de Verordeningen (EG) nr. 853/2004 en (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement

Nadere informatie

Metrologische Reglementering

Metrologische Reglementering K_20040319_3.doc - 2004-04-04 Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid Afdeling Metrologie Metrologische Reglementering Koninklijk besluit van 19 maart 2004 betreffende suikers (BS 2004 03 19) Pag. 1/8

Nadere informatie

Copro 16105C. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Mededeling GMO Groenten en fruit : WAP 2014 bijlage III

Copro 16105C. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Mededeling GMO Groenten en fruit : WAP 2014 bijlage III Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Mededeling GMO Groenten en fruit 2016-9: WAP 2014 bijlage III Richtlijnen accountantscontrole waarde afgezette productie 2014 ten behoeve van het operationeel programma,

Nadere informatie

5729/08 CS/lg DG E II/2

5729/08 CS/lg DG E II/2 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 februari 2008 (OR. en) 5729/08 COMER 7 CHINE 5 ANTIDUMPING 4 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: VERORDENING tot wijziging van het toepassingsgebied

Nadere informatie

Resultaten na 3 jaar. Suikermarktordening. Acties Cosun: Prijsdaling Volumedaling Geografische herverdeling. Forse reorganisatie suikersector in EU

Resultaten na 3 jaar. Suikermarktordening. Acties Cosun: Prijsdaling Volumedaling Geografische herverdeling. Forse reorganisatie suikersector in EU EU suikermarkt Uitzaai 008 Vooruitblik 009 Jan Willem van Roessel Resultaten na jaar Prijsdaling Volumedaling Geografische herverdeling Suikermarktordening Forse reorganisatie suikersector in EU 6 Mln

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie 7.2.2017 L 32/35 UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2017/204 VAN DE COMMISSIE van 3 februari 2017 tot machtiging van de lidstaten om tijdelijk af te wijken van een aantal bepalingen van Richtlijn 2000/29/EG van de

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijven voor producten afkomstig van categorie 2- en 3 materiaal

Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijven voor producten afkomstig van categorie 2- en 3 materiaal Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijven voor producten afkomstig van categorie 2- en 3 materiaal Bijlage III.7.1. bij het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels

Nadere informatie

14. De effecten van de beleidsopties

14. De effecten van de beleidsopties 14. De effecten van de beleidsopties Op basis van de resultaten van de effectstudies en de simulatiemodellen is in tabel 1 voor elk van de vier beleidsopties een overzicht uitgewerkt (cijfers bij benadering)

Nadere informatie

Informatie weegverplichting aan boord

Informatie weegverplichting aan boord Informatie weegverplichting aan boord Vanuit de verordening EG nr. 1224/2009 is het verplicht om visserijproducten te wegen bij de aanlanding voordat de visserijproducten worden opgeslagen, vervoerd of

Nadere informatie

code INV VS 07 versie 01 Ingangsdatum 22-04-2014 pag. 1 van 5

code INV VS 07 versie 01 Ingangsdatum 22-04-2014 pag. 1 van 5 code INV VS 07 versie 01 Ingangsdatum 22-04-2014 pag. 1 van 5 versie datum toelichting 0.1 01-10-2013 Nieuw document 1. Voorschrift Verder vervoer Dit voorschrift beschrijft hoe verder vervoer werkt. Een

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) 10.4.2014 L 107/39 VERORDENING (EU) Nr. 361/2014 VAN DE COMMISSIE van 9 april 2014 houdende uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad aangaande de

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 juni 2008 (12.06) (OR. fr) 10351/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0108 (CNS) AGRIORG 52

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 juni 2008 (12.06) (OR. fr) 10351/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0108 (CNS) AGRIORG 52 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 9 juni 2008 (12.06) (OR. fr) 10351/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0108 (CNS) AGRIORG 52 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 28 mei 2008 Betreft: Voorstel voor een

Nadere informatie

Bijlage 6 behorende bij artikel 7e, eerste lid van de Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie.

Bijlage 6 behorende bij artikel 7e, eerste lid van de Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie. Verzoek tot vaststelling van de geschiktheid van een productieinstallatie voor de opwekking van hernieuwbare warmte en mededeling van meetgegevens van hernieuwbare warmte Bijlage 5 behorende bij artikel

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie. (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

Publicatieblad van de Europese Unie. (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 23.2.2016 L 46/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2016/247 VAN DE COMMISSIE van 17 december 2015 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2016 Nr. 101

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2016 Nr. 101 10 (2016) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2016 Nr. 101 A. TITEL Protocol tot wijziging van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemeen Verdrag inzake sociale

Nadere informatie

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 91,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 91, 29.4.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 127/129 RICHTLIJN 2014/46/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 3 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 1999/37/EG van de Raad inzake de kentekenbewijzen

Nadere informatie

Geraffineerde witte suiker EU klasse 1

Geraffineerde witte suiker EU klasse 1 PRODUCT DATA SHEET EU1 PRODUCT DATA SHEET Geraffineerde witte suiker EU klasse 1 Algemene beschrijving De geraffineerde witte suiker is een product van de Tiense Suikerraffinaderij n.v. en komt overeen

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) 6.5.2015 NL L 115/25 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/724 VAN DE COMMISSIE van 5 mei 2015 tot verlening van een vergunning voor retinylacetaat, retinylpalmitaat en retinylpropionaat als en voor diervoeding

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.3.2017 COM(2017) 133 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het Voorstel voor een besluit van de Raad inzake het namens de Europese Unie in het Gemengd Comité van de Regionale Conventie

Nadere informatie

Geconsolideerde TEKST

Geconsolideerde TEKST NL Geconsolideerde TEKST samengesteld door het CONSLEG-systeem van het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen CONSLEG: 2002D0994 03/02/2003 Aantal bladzijden: 5 < Bureau voor officiële

Nadere informatie

CIRCULAIRE Gewijz. 10/4/2008 Gewijz. 17/12/2008 Gewijz. 19/01/2010

CIRCULAIRE Gewijz. 10/4/2008 Gewijz. 17/12/2008 Gewijz. 19/01/2010 CIRCULAIRE Gewijz. 10/4/2008 Gewijz. 17/12/2008 Gewijz. 19/01/2010 EIEREN VLEES VEE nummer : 18/2008 datum : 10 maart 2008 onderwerp bijlagen : Voorwaarden bij de uitvoer van fokdieren van zuiver ras :

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 40632 12 juli 2017 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 10 juli 2017, nr. WJZ /17111666, tot wijziging

Nadere informatie

Vertegenwoordigd door : Bedrijfslocatie :

Vertegenwoordigd door : Bedrijfslocatie : Catharijnesingel 59 3511 GG Utrecht Postbus 43006 3540 AA Utrecht www.nvwa.nl Contactpersoon Antoon Hermans Aardappeltarragrond T 088 223 11 45 M 065 318 25 49 F 088 223 33 34 a.t.j.hermans@minlnv.nl 3

Nadere informatie

CERTIFICAATVERPLICHTING BIJ INVOER

CERTIFICAATVERPLICHTING BIJ INVOER CERTIFICAATVERPLICHTING BIJ INVOER Lijst in artikel, lid 2, onder a), punt i), bedoelde producten en de op grond van artikel 4, lid, onder d), geldende maxima (de volgorde is die bijlagen I bij Verordening

Nadere informatie

L 94/8 Publicatieblad van de Europese Unie 5.4.2008 RICHTLIJNEN

L 94/8 Publicatieblad van de Europese Unie 5.4.2008 RICHTLIJNEN L 94/8 Publicatieblad van de Europese Unie 5.4.2008 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2008/43/EG VAN DE COMMISSIE van 4 april 2008 tot instelling van een systeem voor de identificatie en de traceerbaarheid van explosieven

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 2.5.2003 COM(2003) 175 definitief 2003/0062 (CNS) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD betreffende het beheer van de in ultraperifere gebieden geregistreerde

Nadere informatie

BASISREGELING IN- EN UITVOER SECTOR RIJST

BASISREGELING IN- EN UITVOER SECTOR RIJST Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T regelgeving 088-6026850

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 12 Besluit van 14 december 2009, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Producten voor bijzondere voeding en van het Warenwetbesluit bestuurlijke

Nadere informatie

UITVOERINGSRICHTLIJN 2014/97/EU VAN DE COMMISSIE

UITVOERINGSRICHTLIJN 2014/97/EU VAN DE COMMISSIE L 298/16 16.10.2014 UITVOERINGSRICHTLIJN 2014/97/EU VAN DE COMMISSIE van 15 oktober 2014 tot uitvoering van Richtlijn 2008/90/EG van de Raad wat betreft de registratie van leveranciers en van rassen en

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 november 2003 (14.11) (OR. fr) 14725/03 Interinstitutioneel dossier: (CNS) 2003/0271 AGRIORG 73 AGRIFIN 143

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 november 2003 (14.11) (OR. fr) 14725/03 Interinstitutioneel dossier: (CNS) 2003/0271 AGRIORG 73 AGRIFIN 143 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 november 2003 (14.11) (OR. fr) 14725/03 Interinstitutioneel dossier: (CNS) 2003/0271 AGRIORG 73 AGRIFIN 143 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 12 november 2003 Betreft:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 827 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 ter implementatie van richtlijn nr. 2003/59/EG (vakbekwaamheid

Nadere informatie

Technische fiche activiteit TRA ACT 125 versie n 2 11/06/2015

Technische fiche activiteit TRA ACT 125 versie n 2 11/06/2015 Korte omschrijving Fabrikant meststoffen dierlijke bijproducten Beschrijving Code Plaats Fabrikant PL43 Activiteit Vervaardiging AC39 Product Meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten PR128

Nadere informatie

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk DEEL E. FERTEFORMULIER Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk Bestek: AGSTAN/OD/SP/HB/BE02 Programma Openbaar domein/strategische Projecten (natuurlijke

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.3.2014 C(2014) 1447 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 11.3.2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement

Nadere informatie

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T DE RAAD Brussel, 4 februari 2009 (OR. en) 2008/0026 (COD) PE-CO S 3706/08 STATIS 156 CODEC 1456 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: VERORDENING VAN HET

Nadere informatie

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T DE RAAD Straatsburg, 4 september 20 (OR. en) 200/0272 (COD) LEX 20 PE-CO S 25// REV WTO 242 STIS 3 UD 54 CODEC 054 VERORDE I G VA HET EUROPEES PARLEME T E DE RAAD TOT

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) L 185/6 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/1136 VAN DE COMMISSIE van 13 juli 2015 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 402/2013 betreffende de gemeenschappelijke veiligheidsmethode voor risico-evaluatie

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) 11.12.2015 NL L 326/49 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/2307 VAN DE COMMISSIE van 10 december 2015 tot verlening van een vergunning voor menadion-natriumwaterstofsulfiet en menadionnicotinamidewaterstofsulfiet

Nadere informatie

BIJLAGE. bij MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. EU-wetgeving: betere resultaten door betere toepassing

BIJLAGE. bij MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. EU-wetgeving: betere resultaten door betere toepassing EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.12.2016 C(2016) 8600 final ANNEX 1 BIJLAGE bij MEDEDELING VAN DE COMMISSIE EU-wetgeving: betere resultaten door betere toepassing NL NL Bijlage Administratieve procedures

Nadere informatie