Datum: 26 september 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum: 26 september 2014"

Transcriptie

1 OPZET VAN DE PRESTATIEDIALOOG VAN DE OUDER- EN KINDTEAMS Het nieuwe Amsterdamse jeugdstelsel kent per 1 januari 2015 vier zorgvormen: (1) het digitaal platform; (2) de ouder- en kindteams (OKT s) en de Samen DOEN-teams, die samen de basisinfrastructuur in 22 Amsterdamse gebieden vormen; (3) het flexibele aanbod; en (4) de gespecialiseerde stedelijke en regionale voorzieningen. De OKT s worden ten uitvoering gebracht door een samenwerking in een joint venture tussen praktijkinstellingen, de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) en de Gemeente Amsterdam. De kerntaak van de ouder- en kindteams (OKT s) is het verlenen van preventie, jeugdgezondheidszorg, lichte jeugdhulp en de toegang tot individuele voorzieningen in het flexibel en stedelijk regionaal aanbod. In de samenwerkingsovereenkomst (SOK) van de joint venture is de prestatiedialoog benoemd als het instrument om sturing te geven aan de kwaliteit van de OKT-zorg en het behalen van de doelen en prestaties van de OKT s. Dit document is een eerste versie van de opzet van deze prestatiedialoog. Bij deze beschrijving van de prestatiedialoog hoort een dashboard, een plaat die inzichtelijk maakt: hoe de doelen van het OKT in relatie staan tot de maatschappelijke doelen van het gemeentelijk beleid in het sociaal domein; welke prestatie-indicatoren worden gemeten om te monitoren of de doelen van het OKT worden behaald; én welke nog niet meetbare kwalitatieve gespreksonderwerpen op de agenda van de prestatiedialoog horen. Korte typering van de prestatiedialoog: De prestatiedialoog staat voor een maandelijks gesprek tussen elke teamleider OKT en het programmateam; het programmateam is een collegiaal en duaal overlegorgaan tussen een vertegenwoordiger van de gemeente en een vertegenwoordiger van de gezamenlijke instellingen van de joint venture. Het doel van de prestatiedialoog is om op basis van kwalitatieve en kwantitatieve informatie te beoordelen of het OKT de doelen en prestaties behaalt, zoals die zijn vastgelegd in het werkplan van het OKT. Kernvraag tijdens prestatiedialoog: In hoeverre is het OKT van toegevoegde waarde voor jeugdigen en ouders? Essentieel is dat de gesprekken de cultuur dragen van leren van prestaties en daarmee van continu verbeteren geen afrekencultuur. Deze cultuur wordt bereikt door de DIALOOG, gebaseerd op waarderend onderzoeken ( appreciative inquiry ): - WAARDOOR gaat het goed (geheim van de smid) - WAARDOOR gaat het niet goed (begrijpen van de situatie) én gebaseerd op oplossingsgericht werken: - Herkennen: herkennen we deze uitkomsten? - Verklaren: kunnen we deze uitkomsten verklaren? - Beoordelen: wat vinden we van deze uitkomsten? - Verbeteren: zijn verbeteracties nodig en zo ja, welke? Begrip (kennis) en eigenaarschap (de wil) leiden tot systematisch verbeteren. 1

2 Aansluiten bij principes van Vertrouwen en rekenschap De principes uit Vertrouwen en rekenschap 1 zijn ook richtinggevend voor de prestatiedialoog: Vertrouwen in de professional en handelingsruimte voor de professional. Gezamenlijk gedragen beleidsambities en duidelijke afspraken over prestaties. Uit de controle-modus: de gemeente waakt voor de bijna automatische reflex van de overheid om teveel vanuit risicobeheersing en controlemechanismen te handelen. Registratiedruk voor de professionals beperken; registraties en metingen dienen zo veel als mogelijk nuttig te zijn voor of ten dienste te staan van de uitvoering in het primair proces. Eenmalige registratie, meervoudige benutting: gegevens worden eenmalig geregistreerd in het primair proces en vervolgens ontsloten voor terugkoppeling op team- en organisatieniveau, voor verantwoording naar de financier en voor verantwoording over het gemeentelijk jeugdbeleid. Een beperkte set indicatoren voor een betekenisvolle verantwoording over kwaliteit; géén datakerkhoven. Meten om te verbeteren: cijfers spreken niet voor zich, er moet over gesproken worden. Gebruik cijfers als materiaal in kwaliteitsgesprekken om betekenis te geven aan de cijfers en het verhaal te maken dat anders niet in beeld komt. De insteek is leren en verbeteren. Meervoudig evalueren op basis van kwantitatieve en kwalitatieve informatie We beschouwen de prestatiedialoog als onderdeel van het lerend systeem ofwel de permanente leeromgeving die we in het nieuwe jeugdstelsel voor ogen hebben. Het gaat er in het stelsel om dat de gemeente én zorgorganisaties én professionals én cliënten bij voortduring zoeken naar verbetermogelijkheden, zichzelf en elkaar de spiegel voorhouden en leren van successen en mislukkingen. Kwaliteitsvragen laten zich niet uitsluitend beantwoorden met kwantitatieve informatie. Kwalitatief onderzoek - bijvoorbeeld middels interviews, visitatie-rondes of gesprekken in focusgroepen zijn waardevol om een goed beeld te vormen in combinatie met cijfermateriaal. Evaluaties met een mix van kwantitatieve en kwalitatieve informatie doen het meest recht aan de meervoudige opdracht van de OKT s. Daarom is in de prestatiedialoog ruimte voor deze meervoudige evaluaties 2. Sturen op doelen en prestaties met hulp van een dashboard met kwalitatieve en kwantitatieve gegevens De prestatiedialoog is bedoeld om te beoordelen of het OKT de doelen en prestaties behaalt, zoals die zijn vastgelegd in het werkplan van het OKT. De opdracht aan de OKT s is complex, de doelen zijn veelomvattend, in de werkwijze moet nog veel ontwikkeld worden en er is tijd nodig om de veranderopgave te realiseren. Een mix van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens geeft de meest rijke informatie om te monitoren of te doelen van het OKT worden behaald. De kwalitatieve en kwantitatieve informatie staan niet los van elkaar. Ook is het van belang de gemeten prestatie-indicatoren in samenhang met elkaar te beoordelen. Dashboard Bij de prestatiedialoog hoort een dashboard, een plaat die een overzicht biedt van de kwalitatieve informatie en de prestatie-indicatoren om die worden gebruikt om het behalen van de doelen van het OKT te monitoren. Hieronder volgt een korte toelichting op alle onderdelen van het dashboard. 1 Berg, G. van den & Yperen, T.A. van (2013). Vertrouwen en rekenschap. Visie op kwaliteit en betekenisvol verantwoorden over kwaliteit. Amsterdam/Utrecht: DMO Amsterdam / Nederlands Jeugdinstituut. 2 Suurmond, J. (2013; Red.). Meervoudig evalueren van de proeftuinen. Een handvat. Amsterdam: Om het kind. 2

3 Maatschappelijke doelen en maatschappelijke outcome De gemeente Amsterdam maakt voor het eerst een integraal meerjarenbeleidsplan voor het Sociaal Domein, met de ambities van het nieuwe college op het gebied van zorg en ondersteuning, volksgezondheid, zorg voor de jeugd, onderwijs, werk en inkomen, armoedebestrijding, sport en de aanpak van multiproblematiek door de methodiek van Samen DOEN. De basis van dit meerjarenbeleidsplan vormt het Doelen-Inspanningen- Netwerk (DIN), met de missie en maatschappelijke doelen van het gemeentelijk beleid plus beoogde maatschappelijke effecten en prestaties voor de komende vier jaar. De indicatoren uit deze DIN zijn ook opgenomen in de begroting 2015 van de gemeente. De maatschappelijke doelen uit het meerjarenbeleidsplan/de DIN staan bovenaan op het dashboard voor de prestatiedialoog van het OKT. De bijbehorende indicatoren voor het maatschappelijke effect staan daar direct onder. Het OKT kan niet rechtstreeks en niet als enige maatschappelijke partner verantwoordelijk zijn voor het realiseren van de maatschappelijke doelen en het behalen van de maatschappelijke effecten. Met hun geheel aan inspanningen leveren de OKT s wel een bijdrage aan het behalen van de maatschappelijke doelen en effecten. Doelen OKT De doelen van het OKT zijn expliciet vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst (SOK) van de joint venture. De kerndoelen van het OKT staan op het dashboard in de donkergrijze balk en zijn: Eerder en sneller gezondheids-, ontwikkel-, opvoed- en opgroei- en sociaal-psychologische- en veiligheidsproblematiek signaleren Passende en effectieve informatie, advies, ondersteuning en lichte ambulante jeugdhulp bieden en het uitvoeren van het basistakenpakket van de jeugdgezondheidszorg (JGZ). De sociale veerkracht en informele netwerken in wijken actief benutten en meer ruimte geven aan de eigen kracht van burgers Tijdig en terecht verwijzen naar specialistische zorg en jeugdhulp De SOK benoemt ook Het onnodig gebruik van specialistische zorg en jeugdhulp verminderen en Het bijdragen aan het verminderen van de inzet van jeugdbescherming als doelen van het OKT. Echter, de veronderstelling is dat, als de OKT s hun kerntaak gedegen uitvoeren en zij bovengenoemde kerndoelen behalen, dit uiteindelijk leidt tot minder gebruik van specialistische zorg en jeugdhulp en minder inzet van jeugdbescherming. In die zin beschouwen we het verminderen van specialistische zorg en jeugdhulp en jeugdbescherming niet zozeer als een doel van het OKT, maar eerder als een maatschappelijk effect van de OKT-zorg. Daarom zijn deze twee ook als maatschappelijke effecten bovenaan op het dashboard toegevoegd. Ontwikkelonderwerpen en kwalitatieve informatie-uitwisseling Zoals benoemd geeft een mix van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens de meest rijke informatie om te monitoren of te doelen van het OKT worden behaald. Op het dashboard staan in de witte balk per doel van het OKT de nog niet meetbare kwalitatieve gespreksonderwerpen voor prestatiedialoog. Deze onderwerpen zijn door de implementatiemanagers en projectleiders van de proeftuinen benoemd. Indicatoren voor de outcome, output en throughput van het OKT In de lichtgrijze balken op het dashboard staan per doel van het OKT de prestatie-indicatoren die worden gemeten om te monitoren of de betreffende doelen worden behaald. Ten einde de registratiedruk voor de OKA s te beperken is aansluiting gezocht bij de registraties die de OKA s nu in RIS vastleggen (of na de zomer zullen gaan vastleggen). Als start valt deze kwantitatieve registratie uit RIS prima te benutten. Een belangrijke voorwaarde is dat de cijfers kloppen! De ambitie is om de indicatoren in de loop van de tijd nog door te ontwikkelen en steeds meer te focussen op outcome-indicatoren die het effect van de OKT-zorg in beeld brengen. 3

4 De outcome-indicatoren die nu op het dashboard staan benoemd sluiten aan bij de set van landelijke outcomecriteria die op aangeven van de Tweede Kamer 3 en in opdracht van VWS worden ontwikkeld 4. Deze criteria worden in het najaar van 2014 van definities en meetinstrumentarium voorzien. Vanuit Amsterdam zullen we als pilotregio meedoen in dit landelijke ontwikkeltraject, zodat we de operationalisering van de landelijke outcome-criteria maximaal kunnen beïnvloeden. In de prestatiedialoog gaat het erom betekenis te geven aan dit cijfermateriaal. Daartoe is het zinvol om veel met voorbeelden uit de casuïstiekbesprekingen werken, good practices en bad practices aan te dragen en hieruit kennis te destilleren over de werkingsmechanismen. Ook kan het helpen om te benchmarken tussen de verschillende gebieden in de stad. Indicatoren voor de kwaliteit van het team en voor de monitoring van het budget De kwaliteit van het team en het budget, met bijbehorende prestatie-indicatoren, ligt als basis onder het werk van het OKT. Verdiepend onderzoek In het onderzoeksprogramma van de gemeente zal ruimte zijn voor verdiepend onderzoek over de uitvoering en opbrengsten van de OKT-zorg. Uitkomsten kunnen worden benut in de prestatiedialoog. Ook is het zinvol om studenten van de hogescholen en universiteiten in de stad voor hun afstudeerprojecten korte verdiepende en praktijkgerichte onderzoeken te laten uitvoeren en de resultaten daarvan te bespreken in de prestatiedialoog. Daarnaast kunnen OKA s zelf meer verdiepende kwalitatieve informatie ophalen, bijvoorbeeld door focusgroepen met cliënten te organiseren, collega s te visiteren of samenwerkingspartners in de wijk te interviewen. Ook de resultaten hiervan kunnen worden ingebracht in de prestatiedialoog. Aansluiting tussen het format voor de prestatiedialoog en het werkplan OKT Het behoort tot de taak van de teamleiders van het OKT om samen met hun teamleden een werkplan op te stellen. De vorm van dat werkplan is vrij. Bij het werkplan hoort een oplegger ter ondersteuning van de prestatiedialoog, waarin een samenvatting van het werkplan wordt vastgelegd. Het format van de oplegger is uniform voor alle OKT s en sluit aan bij het dashboard voor de prestatiedialoog. Net als het dashboard hangt ook de oplegger op aan de kerndoelen van het OKT. De prestatie-indicatoren voor de outcome, output en throughput van het OKT op het dashboard zijn in de oplegger te vinden in de blokken met Resultaat. In de oplegger laten de OKT s zien met welke acties zij bijdragen aan het behalen van de maatschappelijke doelen uit het meerjarenbeleidsplan Sociaal Domein en die dus ook in het dashboard zijn opgenomen. 3 Zie: 4 Yperen, T.A. van, Wilde, E.J. de & Keuzenkamp, S. (2014). Outcome in Zicht. Werken met prestatieindicatoren in de jeugdhulp. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut. 4

5 Agenda per prestatiedialoog Het is níet zo dat alle cijfers en alle kwalitatieve gespreksonderwerpen op elke prestatiedialoog aan de orde komen. De teamleider prioriteert en bepaalt de agenda. Uiteraard kan het programmateam vragen stellen over onderwerpen waar zij op het dashboard aanleiding toe zien of waar zij nieuwsgierig naar zijn. De dialoog is altijd gericht op het maken van verbeterafspraken. Cultuur van de gesprekken Het succes van de prestatiedialoog staat of valt met de cultuur van deze gesprekken. Zoals eerder benoemd is het essentieel dat er geen afrekencultuur ontstaat. De gesprekken dienen de cultuur te dragen van leren van prestaties en daarmee van continu verbeteren. Om deze cultuur te realiseren is het nodig om thuis te raken in de principes van waarderend onderzoeken (appreciative inquiry 5 ) en oplossingsgericht werken. Onderzoeken wat werkt, veel voorbeelden uit de praktijk gebruiken, zelf verantwoordelijkheid nemen, eigenaarschap erkennen en samenwerken gelden als kernwaarden. Daarmee ontstaan de creativiteit, betrokkenheid en verbeteracties die nodig zijn om de missie van het OKT te verwezenlijken. Teamleiders benadrukken dat het van belang is dat het programmateam het uitvoerend werk van de OKA s leert kennen, bijvoorbeeld door in de praktijk eens mee te lopen met een OKA, een teamvergadering van een OKT bij te wonen of een OKA uit te nodigen voor de prestatiedialoog. Prestatiedialoog op alle niveaus Tot nu toe spraken we van een prestatiedialoog tussen de teamleider van het OKT en het programmateam. Het idee is dat de prestatiedialoog op alle niveaus wordt gevoerd. Het is de bedoeling dat de teamleider met zijn of haar eigen team ook een prestatiedialoog voert, om als team te leren en mede ter voorbereiding van de prestatiedialoog met het programmateam. Ook zal tussen het programmateam en de stuurgroep van de joint venture gewerkt worden op basis van de principes van de prestatiedialoog. Daarnaast kunnen teamleiders ook elkaar opzoeken voor een prestatiedialoog. Doorontwikkeling dashboard, KPI s en prestatiedialoog Voor het dashboard is voor aanvang van het nieuwe jaar een Business Intelligence oplossing voorzien. De data zullen hierin gefaseerd beschikbaar komen. Het programmateam en de ontwikkelgroep/stuurgroep van de joint venture zullen voor het eind van het jaar vaststellen of en zo ja welke (beperkte set van) prestatie-indicatoren uit het dashboard worden aangemerkt als kritische prestatie-indicatoren (KPI s) en welke normen aan deze KPI s worden gehangen. Uiteraard is het voorgestelde dashboard en de opzet van de prestatiedialoog geen statisch geheel. Ook hier geldt: al lerend ontwikkelen, vooral om de veranderopgave voor de OKT s optimaal tot bloei te laten komen. Door ervaring op te doen met de prestatiedialoog, zullen we ontdekken welke prestatie-indicatoren adequaat zijn en welke niet. En al doende zullen de vaardigheden voor het voeren van een betekenisvolle prestatiedialoog verbeteren Bijbehorend document: Dashboard voor de prestatiedialoog voor de ouder- en kindteams 5 Zie bijvoorbeeld: 5

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Handreiking. Opvoedingsondersteuning in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Handreiking. Opvoedingsondersteuning in het Centrum voor Jeugd en Gezin Handreiking Opvoedingsondersteuning in het Centrum voor Jeugd en Gezin Auteurs: Moniek van Dijk en Bert Prinsen Deze handreiking maakt onderdeel uit van de Gereedschapskist Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Ieder Kind Wint. Zorg voor de toekomst

Ieder Kind Wint. Zorg voor de toekomst Ieder Kind Wint Zorg voor de toekomst Rotterdams Programma 2011-2014 Inhouds opgave Woord vooraf 3 1. Ieder kind wint 4 1.1 Wat we tot nu toe hebben bereikt 4 1.2 Visie: ouders eerst, professionals dichtbij

Nadere informatie

Werk in uitvoering. Bouwen aan het nieuwe jeugdstelsel. Tom van Yperen. Annemiek van Woudenberg

Werk in uitvoering. Bouwen aan het nieuwe jeugdstelsel. Tom van Yperen. Annemiek van Woudenberg Werk in uitvoering Bouwen aan het nieuwe jeugdstelsel Tom van Yperen Annemiek van Woudenberg Utrecht, Mei 2011 2011 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Denktank Transformatie Jeugdstelsel. Beter met minder. Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel

Denktank Transformatie Jeugdstelsel. Beter met minder. Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel Denktank Transformatie Jeugdstelsel Beter met minder Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel Beter met minder Nederlands Jeugdinstituut Postbus 19221 3501 DE Utrecht Bezoekadres: Catharijnesingel

Nadere informatie

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Special Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Samenwerken in het belang van jeugdigen en opvoeders Deze brochure is een uitgave van: Jeugd en Gezin Postadres: Postbus 16166, 2500 BD Den Haag

Nadere informatie

Er is een gemeente nodig om een kind op te laten groeien

Er is een gemeente nodig om een kind op te laten groeien Er is een gemeente nodig om een kind op te laten groeien maart 2013 Ben Plandsoen actief in de decentralisaties Jeugd en Passend Onderwijs: lokaal als PvdA-wethouder, regionaal ook als toezichthouder,

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Nog veel onzekerheid hoe jeugdzorg moet transformeren

Nog veel onzekerheid hoe jeugdzorg moet transformeren Nog veel onzekerheid hoe jeugdzorg moet transformeren 1 Erna Hooghiemstra en Lisbeth Verharen 2 Al jarenlang kampt de jeugdzorg met het probleem dat teveel kinderen en hun gezinnen terecht komen in de

Nadere informatie

Koersbesluit. Om het kind. Programma Hervorming zorg voor de jeugd. Koersbesluit Om het kind 1. ga naar inhoudsopgave

Koersbesluit. Om het kind. Programma Hervorming zorg voor de jeugd. Koersbesluit Om het kind 1. ga naar inhoudsopgave Koersbesluit Om het kind Programma Hervorming zorg voor de jeugd Koersbesluit Om het kind 1 Koersbesluit Om het kind Definitieve conceptversie voor raadsvergadering 15 mei 2013 Koersbesluit Om het kind

Nadere informatie

Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen

Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Missie en strategie...4 1.1 Doelstelling en doelgroep...4 1.2 Uitgangspunten...4 1.3 Ontwerp...5 1.4 Wat maakt ons uniek...8 1.5

Nadere informatie

Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin

Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Welkom bij de Wegwijzer voor Centrum Jeugd en Gezin De Wegwijzer is een instrument om in uw gemeente de route tot het Centrum

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren Overall rapportage Integraal Toezicht Jeugdzaken Utrecht, 24 november 2009 ITJ overall rapportage 'De lokale aanpak en preventie van recidive onder

Nadere informatie

Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland

Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland 30 oktober 2013 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Vooraf 9 1 Inleiding 11 1.1 Het streefbeeld 11 1.2 Richting geven binnen het transitiearrangement 12 1.3

Nadere informatie

Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten

Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Martin Schuurman Kalliope Consult Dit rapport is gemaakt in opdracht van de Regieraad Kwaliteit

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

Diversiteit in transitie

Diversiteit in transitie Diversiteit in transitie Aandacht voor effectief bereik van migrantengezinnen in de transitie van de jeugdzorg Adviesrapport november 2014 Hans Bellaart 2 Diversiteit in transitie In h o u d 1. Inleiding

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Schuldhulpverlening in de keten Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Opdrachtgever Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Auteurs Policy Productions Cécelle

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Tom van Yperen. Met kennis oogsten. Monitoring en doorontwikkeling van een integrale zorg voor jeugd

Tom van Yperen. Met kennis oogsten. Monitoring en doorontwikkeling van een integrale zorg voor jeugd Tom van Yperen Met kennis oogsten Monitoring en doorontwikkeling van een integrale zorg voor jeugd Met kennis oogsten Monitoring en doorontwikkeling van integrale zorg voor jeugd Rede verkort uitgesproken

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

handleiding meetbare doelstellingen

handleiding meetbare doelstellingen handleiding meetbare doelstellingen > uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030-286 1350 internet http://www.onderzoek.utrecht.nl E-mail:

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie