Stromen tussen werkloosheid, werk en OCMW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stromen tussen werkloosheid, werk en OCMW"

Transcriptie

1 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Stromen tussen werkloosheid, werk en OCMW Vicky Heylen Joost Bollens POD Maatschappelijke Integratie Oktober 2006 Hoger instituut voor de arbeid

2 INHOUDSOPGAVE ANALYSE VAN DE TRAJECTEN 1 1. HET SANCTIEBELEID ANNO STEEKPROEFTREKKING EN METHODOLOGIE Onderzoekspopulatie en steekproeftrekking Trajecten in de Kruispuntbank Sociale Zekerheid 9 3. ANALYSE Cross-sectionele analyse Longitudinale analyse Het traject als opeenvolging van transities Het traject als geheel BESLUIT BIBLIOGRAFIE 40

3 Analyse van de trajecten 1 ANALYSE VAN DE TRAJECTEN Vanaf juli 2004 gaat het plan Vandenbroucke van start. Deze nieuwe maatregel vervangt de schorsingsprocedure wegens langdurige werkloosheid door de nieuwe opvolgingsprocedure van het zoekgedrag naar werk. Deze opvolgingsprocedure wordt geleidelijk ingevoerd. In een eerste fase (juli 2004-juni 2005) worden enkel de werklozen jonger dan 30 opgevolgd. Vanaf juli 2005 wordt de procedure dan uitgebreid naar de werklozen jonger dan 40 en vanaf juli 2006 naar de werklozen jonger dan 50. De procedure tot schorsing wegens langdurige werkloosheid wordt dan opgeschort naargelang de nieuwe opvolgingsprocedure in werking treedt. De sancties met betrekking tot de zogenaamde administratieve redenen (foute verklaring, vals stempelmerk of zwart werk) blijven dezelfde als voorheen.verwacht wordt dat meer werklozen zo geschorst zullen worden. Met de invoering van deze regel wordt dan ook de vraag naar de invloed van de sanctie op het verdere traject van de werkloze gesteld. Gaan geschorste werklozen actiever op zoek naar werk? Zorgt een verscherpt schorsingsbeleid voor een verhoogd aantal aanvragen bij de OCMW s? Om de impact van deze nieuwe regelgeving te meten, stellen we in dit rapport een nulmeting voor. De trajecten van de personen die gesanctioneerd werden tussen oktober 2002 en december 2003 worden in kaart gebracht en vergeleken met trajecten van niet-gesanctioneerde werklozen. De volgende paragraaf schetst een beeld van het sanctiebeleid in de periode die hier behandeld wordt. In paragraaf 2 wordt de onderzoeksmethodologie toegelicht. Paragraaf 4 bekijkt de trajecten op vanuit verschillende invalshoeken om zo bovenstaande onderzoeksvragen op te lossen. 1. Het sanctiebeleid anno 2002 Een uitkeringsgerechtigde werkloze moet tijdens zijn werkloosheidsperiode een aantal verplichtingen nakomen. Wanneer deze verplichtingen niet nageleefd worden kan de RVA hier sancties aan verbinden. Enerzijds worden een aantal redenen ingeroepen die verzameld kunnen worden onder de noemer 'vrijwillige werkloosheid'. Anderzijds zijn er de zogenaamde administratieve sancties.

4 2 De RVA vermoedt dat iemand vrijwillig werkloos of verantwoordelijk voor zijn werkloosheid is in een aantal gevallen. Ten eerste kan men een sanctie krijgen in geval van werkverlating zonder wettige reden. Wanneer iemand zelf zijn ontslag geeft of zonder geldige reden afwezig blijft op het werk wordt dit beschouwd als werkverlating. Mogelijke sancties in dit geval zijn een verwittiging of uitsluiting van uitkeringen gedurende 4 tot 52 weken. Een tweede situatie waarin een sanctie kan opgelegd worden, is wanneer men zelf schuld heeft aan zijn ontslag. Deze sanctie kan bestaan uit een verwittiging 1 of een verlies van het recht op uitkeringen van 4 tot 26 weken. Ten derde kan men onterechte voorwaarden stellen met betrekking tot uw werkhervatting en zo de facto onbeschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Wanneer dit het geval is, zal men uitgesloten worden van uitkeringen voor de duur van deze onbeschikbaarheid. Een vierde reden tot sanctie kan ingeroepen worden wanneer men niet ingaat op een uitnodiging van de dienst voor arbeidsbemiddeling of beroepsopleiding. De eventuele sanctie bestaat dan uit een verwittiging of een opschorting van de uitkeringen gedurende 4 tot 52 weken. Na een uitnodiging door de dienst voor arbeidsbemiddeling kan men ook weigeren in te gaan op een passende betrekking of een inschakelingsparcours. In het eerste geval kan men een verwittiging krijgen of de werkloosheidsuitkering verliezen gedurende ten minste 4 en ten hoogste 52 weken. Indien bovendien blijkt dat de werkweigering gebeurde met de opzettelijke bedoeling uitkeringen te blijven ontvangen kan men zelfs voor onbepaalde tijd uitgesloten worden van uitkeringen. Dit is ook een mogelijke sanctie voor degenen die een inschakelingsparcours weigeren. Wanneer het inschakelingsparcours tot slot wel opgestart werd, maar mislukte omwille van een foutieve houding van de werkloze, kan deze een verwittiging krijgen op het recht op uitkering opgeschort zien gedurende 4 tot 52 weken. Naast bovenstaande redenen zijn er nog enkele administratieve redenen voor sancties. Zo is men verplicht bij de aanvraag van de uitkering en bij elke verandering in de persoonlijke of familiale toestand tijdens de werkloosheidsperiode een verklaring af te leggen. Wanneer men door een laattijdige, foutieve of onvolledige verklaring onrechtmatig uitkeringen kan ontvangen, kan men een verwittiging krijgen of een uitsluiting van de uitkeringen gedurende ten minste 1 week en ten hoogste 13 weken. De onrechtmatig ontvangen uitkeringen moeten daarenboven terugbetaald worden. Als men gebruik maakte van een vals stempelmerk of foutieve stukken om uitkeringen te verkrijgen waarop men geen recht heeft, kan men een verwittiging krijgen of 1 Een verwittiging wordt niet gezien als een vaststelling van een overtreding. Dit wil zeggen dat een volgend feit steeds als eerste feit steeds als eerste feit beschouwd wordt en dus niet als herhaling, die zwaarder bestraft wordt.

5 Analyse van de trajecten 3 gedurende 1 tot 26 weken uitgesloten worden van uitkeringen. Bij een herhaling verliest men het recht op uitkeringen voor onbepaalde duur. Wanneer men werkt, zonder voorafgaandelijk zijn controlekaart in te vullen of deze activiteit aan te geven, kan men eveneens uitgesloten worden voor een periode van 1 tot 26 weken. Naast het verlies van uitkering door een sanctie kan met het recht op uitkeringen ook verliezen door een langdurige werkloosheid (artikel 80). Bepaalde werklozen kunnen immers geschorst worden wanneer de duur van hun werkloosheidsperiode de maximaal toegestane duur overschrijdt. Deze maximale duur verschilt naar leeftijd, geslacht en streek en wordt gedefinieerd als anderhalve maal de gemiddelde werkloosheidsduur. De voorwaarden waaraan men moet beantwoorden om geschorst te worden van het recht van uitkeringen zijn de volgende: aanspraak kunnen maken op het recht op uitkeringen als samenwonende in de derde vergoedingsperiode of het recht wachtuitkering als samenwonende, jonger dan 50 jaar, geen 20 jaar als loontrekkende kunnen bewijzen het werk niet hebben hervat als voltijds werknemer gedurende ten minste 6 maanden (zonder onderbreking) geen deeltijds werknemer met behoud van rechten zijn, geen PWA-vrijstelling of een vrijstelling voor de uitoefening van de activiteit van stadswachter genieten. Wanneer de gesanctioneerde tijdens zijn sanctie werkt of ziek wordt, loopt de sanctie gewoon door. Wanneer iemand verschillende sancties krijgt, lopen deze niet gelijktijdig, maar volgen ze elkaar op. De onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal gesanctioneerden in 2002 en Tabel 1 Gesanctioneerden in 2002 en vrijwillige werkloosheid sancties verwittigingen uitstel totaal administratieve redenen sancties verwittigingen uitstel totaal langdurige werkloosheid Bron: RVA statistisch jaarboek

6 4 We gebruiken in dit onderzoek enkel de sancties en dus niet de verwittigingen en uitstel. De volgende paragraaf beschrijft de steekproef en data uitgebreider. 2. Steekproeftrekking en methodologie Nu steeds meer instellingen, waaronder sinds kort ook de POD Maatschappelijke Integratie, gegevens samenbrengen in de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ) kunnen de stromen van één instelling naar een andere nauwkeuriger in kaart gebracht worden. We dienden bij de KSZ een aanvraag in voor de gegevens van de volgende instellingen: RVA, RSZ, RSZPPO, RSVZ en POD Maatschappelijke Integratie. Deze datasets bevatten gegevens met betrekking tot de arbeidsmarktpositie. Aan de hand van een gecodeerd rijksregisternummer dat in elk van deze bestanden voorkomt, kunnen de verschillende posities aan elkaar gekoppeld worden en kunnen de zogenaamde trajecten samengesteld worden. Bijlage 1 beschrijft hoe deze koppeling technisch verliep Onderzoekspopulatie en steekproeftrekking De onderzoekspopulaties worden als volgt gedefinieerd. Voor de gesanctioneerden bekijken we de volledige populatie. Dit wil zeggen dat alle personen die in de periode oktober 2002 tot december 2003 in het zogenaamde sanctiebestand van de RVA voorkomen. In dit bestand vinden we, zoals hoger aangehaald, enkel de effectieve sancties en niet de verwittigingen of uitstel. Om de invloed van de sanctie af te meten willen we deze groep van gesanctioneerden vergelijken met een groep werklozen met gelijkaardige kenmerken die tot dan (nog) niet gesanctioneerd werden. Een vergelijkingsgroep kan samengesteld worden door gebruik te maken van een of andere matchingstrategie. Een eenvoudige één-op-één-matching levert een vergelijkingsgroep waarin er voor iedere gesanctioneerde persoon een op dat moment niet-gesanctioneerde werkloze met vergelijkbare kenmerken (vb. dezelfde leeftijd, geslacht, woonplaats, gezinssituatie, werkloosheidsduur, enz.) zit. Een nadeel van deze eenvoudige matching is dat men slechts op een beperkt aantal kenmerken kan matchen. Als men te veel veranderlijken in rekening wil brengen, loopt men het risico dat niet voor iedere gesanctioneerde een nietgesanctioneerde kan gevonden worden. Propensity Score Matching (PSM), de matching techniek die we hier gebruiken, kan een oplossing vormen voor dit probleem. Deze benadering steunt op de vaststelling dat het matchen op basis van een enkelvoudige score, die de kans op sanctie weergeeft, even consistente schattingen van het effect kan geven dan het

7 Analyse van de trajecten 5 matchen op basis van alle relevante veranderlijken. In de praktijk bestaat deze matching procedure uit 2 stappen. In de eerste plaats schat men de kans dat iemand gesanctioneerd wordt door de RVA. Dit gebeurt aan de hand van een logistische regressie. Bij de specificatie van dit model kunnen alle relevant geachte kenmerken meegenomen worden. Eenmaal het model geschat, is het eenvoudig om zowel voor de gesanctioneerden als de niet-gesanctioneerden de kans te voorspellen die ze, gegeven een aantal kenmerken, hebben om gesanctioneerd te worden. Vervolgens gaat men matchen door voor iedere gesanctioneerde een nietgesanctioneerde te zoeken met een identieke, of toch vergelijkbare, voorspelde kans op sanctie. In de plaats van te matchen op basis van een combinatie van verschillende kenmerken, volstaat hier dus één kenmerk met name de voorspelde kans op sanctie. Het probleem dat men geen match vindt, zoals zich dat vaak voordoet bij een eenvoudige matching op basis van relatief veel kenmerken, doet zich hier veel minder voor. In de praktijk verliep het samenstellen van de vergelijkingsgroep als volgt. Eerst wordt de kans dat een werkloze heeft om gesanctioneerd te worden berekend voor alle werklozen. Hiervoor wordt een logistische regressie met de volgende onafhankelijke variabelen geschat: geslacht (man, vrouw); leeftijdsklasse (25 of jonger, 26-35, 36-45, 46-55, ouder dan 55); provincie (Antwerpen, Brussel, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen, Oost- Vlaanderen, Henegouwen, Luik, Limburg, Luxemburg, Namen, andere) gezinssituatie (gehuwd met kind, alleenstaand, gehuwd zonder kind, kind bij gehuwd paar, ongehuwd samenwonend zonder kind, ongehuwd samenwonend met kind, kind bij ongehuwd paar, hoofd eenoudergezin, kind bij eenoudergezin, ander inwonende, wonend in een collectief huishouden, andere); werkloosheidsduur 2 (6 maanden of minder, 7-12 maanden, maanden, maanden, maanden, maanden, meer dan 60 maanden). Tabel 2 toont de logistische regressie met als afhankelijke de variabele sanctie voor de werkloosheidsperiodes met werkloosheidsduur. 2 We vonden in het sanctiebestand sancties terug van deze sancties kunnen gekoppeld worden aan een werkloosheidsperiode met een werkloosheidsduur en 3553 zonder werkloosheidsduur. We schatten deze logistische regressie dan ook tweemaal; eenmaal met de variabele werkloosheidsduur een eenmaal zonder de variabele werkloosheidsduur.

8 6 Tabel 2 Logistische regressie met als afhankelijke de variabele sanctie (kans dat de sanctie = 1) met werkloosheidsduur Variabele Coëfficiënt t-statistiek Constante -2, Geslacht Vrouw Referentie Man 0,244 16,0 Leeftijdsklasse 25 Referentie ,059-3, ,557-24, ,851-57,4 > 55-3,524-59,9 Provincie Antwerpen Referentie Brussel -0,495-18,8 Vlaams Brabant 0,088 2,9 Waals Brabant -0,522-11,0 West Vlaanderen -0,109-3,8 Oost Vlaanderen -0,127-4,9 Henegouwen -0,714-28,6 Luik -0,717-25,8 Limburg -0,289-9,6 Luxemburg -0,118-2,6 Namen -0,568-15,6 Andere 0,354 3,2 Gezinssituatie Gehuwd met kind Referentie Alleenstaande -0,320-14,9 Gehuwd zonder kind -0,510-14,6 Kind bij gehuwd paar -0,263-9,7 Ongehuwd samenwonend zonder kind -0,101-3,0 Ongehuwd samenwonend met kind(eren) 0,204 7,6 Kind bij ongehuwd paar (0,040) 0,5 Hoofd eenoudergezin -0,828-28,8 Kind eenoudergezin -0,209-6,4 Andere inwonenden (0,089) 1,6 Andere (0,048) 1,0 Wonend in collectief huishouden (0,138) 1,0 Werkloosheidsduur Duur 6 maand en minder Referentie ,110-4, (0,000) 0, ,190 7, ,360 12, ,333 10,0 Meer dan 60 maanden -0,057-2,4 De verbanden die niet statistisch significant zijn, zijn tussen haakjes gezet. Bron: KSZ DWH Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming De kans op sanctie blijkt te dalen met de leeftijd. Ook de woonplaats vertoont een significant verband met de kans op sanctie. Algemeen lijkt men immers een lagere kans te hebben om gesanctioneerd te worden in provincies met een relatief hoge

9 Analyse van de trajecten 7 werkloosheid. Tot een werkloosheidsduur van 2 jaar blijft de kans om gesanctioneerd te worden quasi constant. Nadien neemt de kans op sanctionering toe, om vanaf 4 jaar werkloosheid terug te dalen. Vervolgens wordt voor alle personen de voorspelde kans op sanctie berekend via de formule: Pr (sanctie = 1) = (exp(bx))/(1+exp(bx)) Enkele eenvoudige voorbeelden illustreren dit : een gehuwde man met kind, wonend in Antwerpen en 3 maanden werkloos bx = -2, ,244 = -2,434 Pr (sanctie = 1) = exp (-2,434) / (1+ exp (-2,434)) = 0,080 Deze man heeft dus 8% kans om gesanctioneerd te worden. - een ongehuwd samenwonende man met kinderen uit Antwerpen en 40 maanden werkloos bx = -2,678+0,244+0,204+0,360 = -1,87 Pr (sanctie = 1) = exp (-1,87) / (1+exp (-1,87)) = 0,154 Deze man heeft 15,4% kans om gesanctioneerd te worden. Voor iedere gesanctioneerde gaan we na wat zijn a priori kans is op sanctie, bijvoorbeeld 0,154. Vervolgens zoeken we een werkloze wiens kans op sanctie eveneens 0,154 is, maar die tot op dat moment (nog) niet gesanctioneerd werd. Dit wordt dan de match. Voor de 3553 observaties zonder werkloosheidsduur werd een gelijkaardige logistische regressie geschat. Deze wordt getoond in tabel 3.

10 8 Tabel 3 Logistische regressie met als afhankelijke de variabele sanctie (kans dat de sanctie = 1) zonder werkloosheidsduur Variabele Coëfficiënt t-statistiek Constante -5,54-77,7 Geslacht Vrouw Referentie Man 0,817 20,4 Leeftijdsklasse 25 Referentie ,538-10, ,950-17, ,878-26,5 > 55-2,370-15,5 Provincie Antwerpen Referentie Brussel 0,275 3,2 Vlaams Brabant 0,202 2,7 Waals Brabant 0,262 2,2 West Vlaanderen (-0,042) -0,7 Oost Vlaanderen (-0,119) -1,9 Henegouwen (0,000) -0,1 Luik (-0,121) 1,7 Limburg (-0,018) -0,3 Luxemburg (0,133) 1,0 Namen (0,183) 2,0 Andere -1,566-5,5 Gezinssituatie Gehuwd met kind Referentie Alleenstaande 0,775 14,6 Gehuwd zonder kind (-0,059) -0,8 Kind bij gehuwd paar (0,092) 1,4 Ongehuwd samenwonend zonder kind 0,418 5,8 Ongehuwd samenwonend met kind 0,536 8,7 Kind bij ongehuwd paar 0,596 3,6 Hoofd eenoudergezin 0,717 7,4 Kind bij eenoudergezin 0,403 4,8 Andere inwonenden 0,324 2,4 Wonend in collectief huishouden (0,809) 1,9 Andere 0,614 5,0 De verbanden die niet statistisch significant zijn, zijn tussen haakjes gezet. Bron: KSZ DWH Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming Voor de sancties vinden we zo vergelijkbare werklozen die op het moment van de matching (nog) niet gesanctioneerd waren. Omdat personen verschillende malen kunnen gesanctioneerd worden tijdens de bestudeerde periode, vertegenwoordigen deze sancties personen. Bovendien kunnen personen uit de vergelijkingsgroep meer dan eens gekoppeld worden met een gesanctioneerde. De vergelijkingsgroep bestaat zo uit individuele personen.

11 Analyse van de trajecten Trajecten in de Kruispuntbank Sociale Zekerheid Zowel voor de gesanctioneerden als voor de personen uit de vergelijkingsgroep trachten we een loopbaantraject te reconstrueren van oktober 2002 tot december We maken hiervoor gebruik van de gegevens van de RSZ, RSZPPO, RSVZ, RVA en POD Maatschappelijke Integratie die teruggevonden worden in de KSZ. Per kwartaal weten we bij welke instellingen de respondenten gekend zijn. Iemand kan in hetzelfde kwartaal een- of meermaals in de administratieve bestanden van een instelling voorkomen. Aangezien de bestanden die doorgegeven worden aan de KSZ niet steeds concrete datums bevatten is het niet mogelijk om de chronologie binnen één kwartaal weer te geven. In de volgende paragraaf worden verschillende exploraties op de data voorzien. 3. Analyse Er bestaan verschillende manieren om loopbaangegevens of trajecten te analyseren. Eerst bekijken we de data cross-sectioneel. Dit wil zeggen dat de steekproef beschreven wordt op een specifiek moment, hier in een kwartaal, zonder dat hier rekening gehouden wordt met het voorbije of het volgende kwartaal. Vervolgens benutten we het longitudinale karakter van de data ten volle. Hierbij houden we immers niet enkel rekening met de positie in een gegeven kwartaal, maar ook met de posities in de vorige en volgende kwartalen. Enerzijds komt zo een analyse van de overgangen van het ene kwartaal naar het volgende aan bod. Hier zijn we vooral geïnteresseerd in de arbeidsmarktpositie het kwartaal nadat een werkloze gesanctioneerd werd. Anderzijds worden bepaalde (delen van) trajecten als geheel geanalyseerd. Ook hier richten we ons in de eerste plaats op het traject na de sanctie Cross-sectionele analyse In deze eerste analyse van de data gaan we na bij welke instellingen een persoon teruggevonden wordt in de verschillende kwartalen van de bestudeerde periode. Hierbij wordt abstractie gemaakt van het aantal keer dat een persoon voorkomt in hetzelfde kwartaal 3. Tabel 4 geeft een overzicht per kwartaal. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de doelgroep, de gesanctioneerde werklozen, en de vergelijkingsgroep, de personen die op het moment van de match werkloos, maar (nog) niet gesanctioneerd waren. De percentages die weergegeven worden zijn kolompercentages berekend op basis van het totaal aantal werklozen in de doelgroep (24 742) dan wel in de vergelijkingsgroep (23 852). 3 Iemand met verschillende jobs of verschillende werkloosheidsperiodes binnen een kwartaal, komt meer dan eens in dat kwartaal voor in de bestanden van de RSZ of RVA.

12 Analyse van de trajecten 10 Tabel 4 doelgroep (DG) = vergelijkingsgroep (VG) = Voorkomen bij de verschillende instellingen (RVA (hoofd- en sanctiebestand), RSZ, RSZPPO, RSVZ en OCMW) per kwartaal (crosssectioneel) DG kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3 kwartaal 4 kwartaal 5 VG DG VG DG VG DG VG DG VG N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % geen instelling onbekend totaal geen instelling 1 instelling ocmw rszppo rsvz rsz rva sanctie totaal 1 instelling

13 Analyse van de trajecten 11 Tabel 4 Voorkomen bij de verschillende instellingen (RVA (hoofd- en sanctiebestand), RSZ, RSZPPO, RSVZ en OCMW) per kwartaal (crosssectioneel) (vervolg) doelgroep (DG) = vergelijkingsgroep (VG) = kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3 kwartaal 4 kwartaal 5 DG VG DG VG DG VG DG VG DG VG N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % 2 instellingen rszppo ocmw rszppo rsvz rszppo rsz rszppo rva rsvz ocmw rsz ocmw rsz rsvz rva ocmw rva rsvz rva rsz Sanctie ocmw Sanctie rszppo Sanctie rsvz Sanctie rsz Sanctie rva totaal 2 instellingen

14 12 Tabel 4 Voorkomen bij de verschillende instellingen (RVA (hoofd- en sanctiebestand), RSZ, RSZPPO, RSVZ en OCMW) per kwartaal (crosssectioneel) (vervolg) doelgroep (DG) = vergelijkingsgroep (VG) = kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3 kwartaal 4 kwartaal 5 DG VG DG VG DG VG DG VG DG VG N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % 3 instellingen rszppo rsvz ocmw rszppo rsz ocmw rszppo rsz rsvz rszppo rva ocmw rszppo rva rsvz rszppo rva rsz rsz rsvz ocmw rva rsvz ocmw rva rsz ocmw rva rsz rsvz sanctie rszppo ocmw sanctie rszppo rsvz Sanctie rszppo rsz sanctie rszppo rva sanctie rsvz ocmw sanctie rsz ocmw sanctie rsz rsvz sanctie rva ocmw sanctie rva rsvz sanctie rva rsz totaal 3 instellingen

15 Analyse van de trajecten 13 Tabel 4 Voorkomen bij de verschillende instellingen (RVA (hoofd- en sanctiebestand), RSZ, RSZPPO, RSVZ en OCMW) per kwartaal (crosssectioneel) (vervolg) doelgroep (DG) = vergelijkingsgroep (VG) = DG kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3 kwartaal 4 kwartaal 5 VG DG VG DG VG DG VG DG VG N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % 4 instellingen rszppo rva rsvz ocmw rszppo rva rsz ocmw rszppo rva rsz rsvz rva rsz rsvz ocmw sanctie rszppo rsz ocmw sanctie rszppo rva ocmw sanctie rszppo rva rsvz sanctie rszppo rva rsz sanctie rsz rsvz ocmw sanctie rva rsvz ocmw sanctie rva rsz ocmw sanctie rva rsz rsvz totaal 4 instellingen instellingen sanctie rszppo rva rsz ocmw sanctie rszppo rva rsz rsvz sanctie rva rsz rsvz ocmw totaal 5 instellingen Bron: KSZ DWH Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming

16 Analyse van de trajecten 14 Ruim de helft van de respondenten komt slechts bij 1 instelling per kwartaal voor. Het gaat dan zowel bij de doel- als de vergelijkingsgroep vrijwel steeds om de RVA. Ongeveer een derde vinden we in 2 datasets terug. Enerzijds gaat het hier om personen die tijdens hetzelfde kwartaal zowel een periode van werk als één van werkloosheid kennen. Anderzijds vinden we ook personen die tijdens hun werkloosheidsperiode gesanctioneerd werden. Zij komen dan zowel in het hoofdbestand als in het sanctiebestand van de RVA voor. Het spreekt voor zich dat deze laatste combinatie vooral belangrijk is bij personen uit de doelgroep. Het voorkomen in meer dan 3 instellingen is minder frequent, maar geeft wel een aanwijzing voor de mogelijke complexiteit van de trajecten. In een volgende stap wordt het aantal verschillende arbeidsmarktposities beperkt tot vijf. In plaats van vast te houden aan de verschillende instellingen RSZ, RSVZ, RRZPPO definiëren we deze categorieën als werk. De posities sanctie, werkloos, OCMW en onbekend blijven behouden. Daarnaast blijft het ook mogelijk om in hetzelfde kwartaal combinaties van verschillende posities zoals werk en werkloosheid te onderscheiden. Bij zulke combinaties is het echter opnieuw niet mogelijk om aan te geven of men nu werkte en dan werkloos werd, of omgekeerd of dat men verschillende periodes van werk en werkloosheid afwisselde. Tabel 5 geeft een overzicht per kwartaal en maakt een onderscheid tussen de doel- en de vergelijkingsgroep

17 Analyse van de trajecten 15 Tabel 5 Voorkomen bij de verschillende arbeidsmarktposities (werkloos, sanctie, werk, ocmw, onbekend) per kwartaal (cross-sectioneel) (vervolg) doelgroep (DG) = vergelijkingsgroep (VG) = kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3 kwartaal 4 kwartaal 5 DG VG DG VG DG VG DG VG DG VG N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % onbekend ocmw werkloos werk sanctie werkloos ocmw werk ocmw werk werkloos sanctie ocmw sanctie werkloos sanctie werk werk werkloos ocmw sanctie werk ocmw sanctie werk werkloos sanctie werkloos ocmw sanctie werk werkloos ocmw Bron: KSZ DWH Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming

18 Analyse van de trajecten 16 De vereenvoudiging van de posities zoals die is weergegeven in bovenstaande tabel, wordt ook in de volgende paragraaf, waar we de gegevens longitudinaal bekijken verdergezet Longitudinale analyse Het traject als opeenvolging van transities De KSZ verzamelt longitudinale gegevens. Dit wil zeggen dat per kwartaal bijgehouden wordt in welke arbeidsmarktpositie een persoon zich bevindt. Wanneer al deze posities aan elkaar gekoppeld worden, kunnen we een traject samenstellen. Dit traject kan bekeken worden als een opeenvolging van verschillende overgangen of transities. In deze context definiëren we een transitie als de overgang van het ene kwartaal naar het volgende en dus niet als een transitie van de ene positie (vb. werk) naar de andere (vb. werkloosheid). Dit heeft opnieuw te maken met het feit dat we binnen een kwartaal de opeenvolging van de verschillende posities niet kennen. Deze transities kunnen samengevat worden in een matrix. Zulke transitiematrix verbindt dus de posities van 2 opeenvolgende periodes; in de rijen vinden we de uitgangspositie in de kolommen de bestemming. In tabellen 6 tot en met 9 geven we de matrices voor de opeenvolgende overgangen van het ene kwartaal naar het volgende voor de gesanctioneerde werklozen. Aangezien de dataset gesanctioneerde werklozen telt, tellen we dus ook telkens transities. Tabel 10 sommeert dan de transities over de verschillende kwartalen. In deze matrix worden dus (=4 x ) transities of 4 transities per persoon bekeken. In tabel 11, tot slot, worden de percentages weergegeven. Dit maakt het eenvoudiger om te zien welke transities relatief gesproken het meeste voorkomen.

19 Analyse van de trajecten 17 Tabel 6 Arbeidsmarktpositie van de personen uit de doelgroep in kwartaal 1 ten opzichte van de positie in kwartaal 2 kwartaal 2 onbekend ocmw werkloos werk sanctie werkloos ocmw werk ocmw kwartaal 1 onbekend ocmw werkloos werk sanctie werkloos ocmw werk ocmw werk werkloos sanctie ocmw sanctie werkloos sanctie werk werk werkloos ocmw sanctie werk ocmw sanctie werk werkloos sanctie werkloos ocmw sanctie werk werkloos ocmw Totaal werk werkloos sanctie ocmw sanctie werkloos sanctie werk werk werkloos ocmw sanctie werk ocmw sanctie werk werkloos sanctie werkloos ocmw sanctie werk werkloos ocmw Totaal Bron: KSZ DWH Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming

20 18 Tabel 7 Arbeidsmarktpositie van de personen uit de doelgroep in kwartaal 2 ten opzichte van de positie in kwartaal 3 kwartaal 3 onbekend ocmw werkloos werk sanctie werkloos ocmw werk ocmw kwartaal 2 onbekend ocmw werkloos werk sanctie werkloos ocmw werk ocmw werk werkloos sanctie ocmw sanctie werkloos sanctie werk werk werkloos ocmw sanctie werk ocmw sanctie werk werkloos sanctie werkloos ocmw sanctie werk werkloos ocmw Totaal werk werkloos sanctie ocmw sanctie werkloos sanctie werk werk werkloos ocmw sanctie werk ocmw sanctie werk werkloos sanctie werkloos ocmw sanctie werk werkloos ocmw Totaal Bron: KSZ DWH Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming 18

21 Analyse van de trajecten 19 Tabel 8 Arbeidsmarktpositie van de personen uit de doelgroep in kwartaal 3 ten opzichte van de positie in kwartaal 4 kwartaal 4 onbekend ocmw werkloos werk sanctie werkloos ocmw werk ocmw kwartaal 3 onbekend ocmw werkloos werk sanctie werkloos ocmw werk ocmw werk werkloos sanctie ocmw sanctie werkloos sanctie werk werk werkloos ocmw sanctie werk ocmw sanctie werk werkloos sanctie werkloos ocmw sanctie werk werkloos ocmw Totaal werk werkloos sanctie ocmw sanctie werkloos sanctie werk werk werkloos ocmw sanctie werk ocmw sanctie werk werkloos sanctie werkloos ocmw sanctie werk werkloos ocmw Totaal Bron: KSZ DWH Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming

22 20 Tabel 9 Arbeidsmarktpositie van de personen uit de doelgroep in kwartaal 4 ten opzichte van de positie in kwartaal 5 kwartaal 5 onbekend ocmw werkloos werk sanctie werkloos ocmw werk ocmw kwartaal 4 onbekend ocmw werkloos werk sanctie werkloos ocmw werk ocmw werk werkloos sanctie ocmw sanctie werkloos sanctie werk werk werkloos ocmw sanctie werk ocmw sanctie werk werkloos sanctie werkloos ocmw sanctie werk werkloos ocmw Totaal werk werkloos sanctie ocmw sanctie werkloos sanctie werk werk werkloos ocmw sanctie werk ocmw sanctie werk werkloos sanctie werkloos ocmw sanctie werk werkloos ocmw Totaal Bron: KSZ DWH Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming 20

23 Analyse van de trajecten 21 Tabel 10 Arbeidsmarktpositie van de personen uit de doelgroep in kwartaal x ten opzichte van de positie in kwartaal x+1 kwartaal x+1 onbekend ocmw werkloos werk sanctie werkloos ocmw werk ocmw kwartaal x onbekend ocmw werkloos werk sanctie werkloos ocmw werk ocmw werk werkloos sanctie ocmw sanctie werkloos sanctie werk werk werkloos ocmw sanctie werk ocmw sanctie werk werkloos sanctie werkloos ocmw sanctie werk werkloos ocmw Totaal werk werkloos sanctie ocmw sanctie werkloos sanctie werk werk werkloos ocmw sanctie werk ocmw sanctie werk werkloos sanctie werkloos ocmw sanctie werk werkloos ocmw Totaal Bron: KSZ DWH Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming

24 22 Tabel 11 Arbeidsmarktpositie van de personen uit de doelgroep in kwartaal x ten opzichte van de positie in kwartaal x+1 (percentages) kwartaal x+1 onbekend ocmw werkloos werk sanctie werkloos ocmw werk ocmw kwartaal x onbekend ocmw werkloos werk sanctie werkloos ocmw werk ocmw werk werkloos sanctie ocmw sanctie werkloos sanctie werk werk werkloos ocmw sanctie werk ocmw sanctie werk werkloos sanctie werkloos ocmw sanctie werk werkloos ocmw Totaal werk werkloos sanctie ocmw sanctie werkloos sanctie werk werk werkloos ocmw sanctie werk ocmw sanctie werk werkloos sanctie werkloos ocmw sanctie werk werkloos ocmw Totaal Bron: KSZ DWH Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming 22

25 Analyse van de trajecten 23 Bijna de helft van de transities bevinden zich op de diagonaal van de matrix. Dit zijn de zogenaamde stabiele transities waarbij de positie in een bepaald kwartaal hetzelfde is als die in het daaropvolgende kwartaal. In het kader van dit onderzoek zijn we voornamelijk geïnteresseerd in de overgangen die men maakt na een sanctie. Hierbij kunnen de volgende vragen gesteld worden: Hoe reageren personen op een sanctie? Zien we de meeste transities naar werk, naar inactiviteit? Hangt het soort uitstroom samen met een aantal achtergrondkenmerken? In de volgende tabellen werden alle uitgangsposities waarin sanctie voorkwam samengenomen 4 : sanctie sanctie ocmw sanctie werkloos sanctie werk sanctie werk ocmw sanctie werk werkloos sanctie werkloos ocmw sanctie werk werkloos ocmw. Tabel 12 geeft de positie het kwartaal na een sanctie en bekijkt tevens ook enkele achtergrondkenmerken (leeftijdsklasse, geslacht, gezinssituatie). 4 Het kan zijn dat de sanctie hier aan het begin van het kwartaal viel en personen tijdens het kwartaal zelf reeds uitstroomden naar werk of inactiviteit. Bij gebrek aan voldoende data gegevens kunnen we vaak echter niet weten of deze vermeende uitstroom zich effectief pas na de sanctie situeert.

26 Analyse van de trajecten 24 Tabel 12 De positie in het kwartaal volgend op een sanctie naar achtergrondkenmerken (doelgroep) uitstroom (aantal) uitstroom (rij %) onbekend ocmw werkloos werk sanctie werkloos ocmw werk ocmw werk werkloos sanctie ocmw leeftijdsklasse (kolom%) geslacht (kolom%) man vrouw sanctie werkloos sanctie werk werk werkloos ocmw sanctie werk ocmw sanctie werk werkloos sanctie werkloos ocmw sanctie werk werkloos ocmw Totaal Bron: KSZ DWH Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming

27 Analyse van de trajecten 25 Tabel 12 De positie in het kwartaal volgend op een sanctie naar achtergrondkenmerken (doelgroep) (vervolg) uitstroom (aantal) uitstroom (rij %) lipro-positie (kolom%) onbekend ocmw werkloos werk sanctie werkloos ocmw werk ocmw werk werkloos Gehuwde met kind Gehuwde zonder kind Kind bij een gehuwd paar Ongehuwd samenwonend met kind Ongehuwd samenwonend zonder kind Kind bij een ongehuwd paar Hoofd eenoudergezin Kind in een eenoudergezin Alleenstaande Andere inwonende Wonend in collectief huishouden Overige Bron: KSZ DWH Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming sanctie ocmw sanctie werkloos sanctie werk werk werkloos ocmw sanctie werk ocmw sanctie werk werkloos sanctie werkloos ocmw sanctie werk werkloos ocmw Totaal

28 Analyse van de trajecten 26 De eerste 2 rijen van tabel 12 geven aan dat welke arbeidsmarktpositie een gesanctioneerde heeft in het kwartaal volgend op zijn/haar sanctie. Een kwart vinden we het kwartaal na de sanctie niet meer terug in de onderzochte bestanden. We vinden hen terug in de categorie onbekend. Enerzijds gaat het hier om personen die terugvallen op andere inactiviteitsuitkeringen zoals invaliditeitsuitkeringen of pensioenen. Aangezien onze vraag aan de KSZ deze instellingen niet bevatte, hebben we geen indicaties over de grootte van deze groep. Anderzijds omvat deze groep de personen die zich vrijwillig, dan wel verplicht volledig terugtrekken uit de arbeidsmarkt. Ruim een kwart (26%) van de gesanctioneerden wordt terug werkloos na een sanctie. 20% stroomt uit naar werk en 20% is in het volgende kwartaal zowel aan het werk als werkloos. Ongeveer 10% verkrijgt het kwartaal na een sanctie een vergoeding van het OCMW. 2% is enkel terug te vinden in de OCMW-betalingsbestanden. De anderen zijn daarnaast ook geregistreerd door de RVA, RSZ, RSZPPO of RSVZ. Door de achtergrondkenmerken van de gesanctioneerden te bestuderen, kan nagegaan worden of bepaalde groepen van werklozen bij een sanctie meer uitstromen naar bepaalde richtingen. Werklozen uit de jongste leeftijdscategorie, 15-24, stromen relatief gezien meer uit naar het OCMW. Gesanctioneerden ouder dan 45 krijgen in het kwartaal volgend op een sanctie vaak opnieuw een werkloosheidsuitkering. De middelste leeftijdsklassen lijken iets meer uit te stromen naar werk of verdwijnen uit de dataset. Dit laatste hangt vermoedelijk samen met hun gezinssituatie en geslacht. Vrouwen en gehuwden met een kind zijn het kwartaal na een sanctie vaak meer niet meer terug te vinden in de bestudeerde bestanden. Waarschijnlijk kunne ze geen aanspraak maken op andere uitkeringen (OCMW, invaliditeit, pensioen, ) en vallen ze terug op de inkomsten van een partner. Bij degenen die het kwartaal volgend op een sanctie wel vaker een vergoeding aanvragen en verkrijgen bij het OCMW zijn mannen en eenoudergezinnen oververtegenwoordigd. De analyses uit deze paragraaf richten zich in de eerste plaats op wat er gebeurde met de personen uit de doelgroep vlak na hun sanctie. We kunnen deze analyses ook maken voor de referentiepersonen. Tabel 13 bekijkt de situatie van deze personen het kwartaal na de matching, d. i. het kwartaal nadat hun evenknie uit de doelgroep gesanctioneerd werd.

29 Analyse van de trajecten 27 Tabel 13 De positie in het kwartaal volgend op het matchingmoment naar achtergrondkenmerken (vergelijkingsgroep) onbekend ocmw werkloos werk sanctie werkloos ocmw uitstroom (aantal) 3 1 uitstroom (rij %) leeftijdsklasse (kolom%) geslacht (kolom%) man vrouw werk ocmw werk werkloos sanctie werkloos sanctie werk werk werkloos ocmw sanctie werk ocmw sanctie werk werkloos sanctie werkloos ocmw sanctie werk werkloos ocmw Totaal Bron: KSZ DWH Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming

30 28 Tabel 13 De positie in het kwartaal volgend op het matchingmoment naar achtergrondkenmerken (vergelijkingsgroep) (vervolg) onbekend ocmw werkloos werk sanctie uitstroom (aantal) uitstroom (rij %) lipro-positie (kolom%) Gehuwde met kind Gehuwde zonder kind Kind bij een gehuwd paar Ongehuwd samenwonend met kind Ongehuwd samenwonend zonder kind Kind bij een ongehuwd paar Hoofd eenoudergezin Kind in een eenoudergezin Alleenstaande Andere inwonende Wonend in collectief huishouden Overige Bron: KSZ DWH Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming werkloos ocmw werk ocmw werk werkloos sanctie werkloos sanctie werk werk werkloos ocmw sanctie werk ocmw sanctie werk werkloos sanctie werkloos ocmw sanctie werk werkloos ocmw Totaal

31 Analyse van de trajecten 29 De personen uit de vergelijkingsgroep mogen dan wel een even grote kans op sanctie hebben als hun gelijke uit de doelgroep, ze worden niet gesanctioneerd en zijn dus ook niet verplicht hun arbeidsmarktpositie aan te passen. Dit blijkt duidelijk uit tabel 13. Iets meer dan de helft van de werklozen is het volledige kwartaal na de matching werkloos. Deze groep bestaat iets meer dan gemiddeld uit vrouwen, ouderen en alleenstaanden. Bijna 30% is dat betreffende kwartaal zowel werkloos als werkend en 12% stroomde enkel uit naar werk. In deze 2 categorieën zijn mannen licht oververtegenwoordigd ten opzichte van vrouwen. 7% van de vergelijkingspersonen verdwijnen uit de bestudeerde bestanden het kwartaal na de matching. Bovendien blijkt er in de vergelijkingsgroep geen significante uitstroom naar de OCMW s te zijn. Terwijl bovenstaande analyses ons meer kunnen vertellen over de dadelijke gevolgen van een sanctie kunnen we meer lange termijn evoluties gemakkelijker vatten aan de hand van een analyse van het volledige traject Het traject als geheel Wanneer de verschillende posities voor de 5 kwartalen met elkaar verbonden worden, kunnen we het traject dat de respondenten volgden tijdens de bestudeerde periode reconstrueren. Dit traject kan als geheel bestudeerd worden. De grote moeilijkheid is echter dat door de veelheid van verschillende arbeidsmarktposities en mogelijke combinaties tijdens een kwartaal er erg veel verschillende trajecten mogelijk zijn. Op basis van een indeling op basis van de arbeidsmarktposities (werk, werkloos, OCMW, sanctie, onbekend of een combinatie van deze) en zonder verder rekening te houden met het aantal jobs, het aantal contacten met het OCMW, de RVA, enz. vinden we 5134 verschillende loopbanen. In de tabellen 14 en 15 wordt een overzicht gegeven van de 10 meest voorkomende trajecten voor respectievelijk de gesanctioneerde en de nietgesanctioneerde werklozen.

32 30 Tabel 14 De meest voorkomende trajecten bij de groep van de doelgroep traject aantal werkloos +werkloos +werkloos +werkloos +sanctie werkloos 1199 werkloos +werkloos +werkloos +sanctie werkloos +onbekend 752 werkloos +werkloos +sanctie werkloos +onbekend+onbekend 634 werkloos +sanctie werkloos +onbekend+onbekend+onbekend 583 sanctie werkloos +onbekend+onbekend+onbekend+onbekend 582 werkloos +werkloos +sanctie werkloos +werkloos +werkloos 554 werkloos +sanctie werkloos +werkloos +werkloos +werkloos 536 sanctie werkloos +werkloos +werkloos +werkloos +werkloos 512 werkloos +werkloos +werkloos +sanctie werkloos +werkloos 466 werk werkloos + werk werkloos + werk werkloos + werk werkloos 328 +sanctie werk werkloos Totaal 6146 (25%) Bron: KSZ DWH Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming Een kwart van de werklozen, gesanctioneerd tussen oktober 2002 en december 2003, herkent zijn/haar traject gedurende die periode in bovenstaande tabel. Na een sanctie blijken personen vaak te verdwijnen uit de administratieve databanken. De categorie onbekend blijkt vaak ook een zeer stabiele categorie. Daarnaast blijkt een tweede groep gesanctioneerden na een sanctie dadelijk terug te vallen op de werkloosheid. Tabel 15 De meest voorkomende trajecten bij de groep van de vergelijkingsgroep traject aantal werkloos +werkloos +werkloos +werkloos +werkloos 6060 werkloos +werkloos +werkloos +werkloos +onbekend 2541 werk werkloos + werk werkloos + werk werkloos + werk werkloos werk werkloos werk werkloos + werk werkloos + werk werkloos + werk werkloos werk werk werkloos +werkloos +werkloos +werkloos +werkloos 389 werkloos +werkloos +werkloos +werkloos + werk werkloos 311 werk + werk werkloos + werk werkloos + werk werkloos + werk 259 werkloos werk werkloos + werk werkloos + werk + werk + werk 256 werk werkloos + werk werkloos + werk werkloos + werk + werk 250 werk + werk werkloos + werk werkloos + werk werkloos + werk 233 Totaal (56%) Bron: KSZ DWH Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming

Sanctionering van werklozen : effecten op hun volgende arbeidsmarktpositie. Joost Bollens Vicky Heylen HIVA-K.U.Leuven

Sanctionering van werklozen : effecten op hun volgende arbeidsmarktpositie. Joost Bollens Vicky Heylen HIVA-K.U.Leuven Sanctionering van werklozen : effecten op hun volgende arbeidsmarktpositie Joost Bollens Vicky Heylen HIVA-K.U.Leuven Oorsprong onderzoeksopdracht Invoering activering zoekgedrag gaat gepaard met uitdoven

Nadere informatie

FOCUS "RVA-SANCTIE EN DOORSTROOM NAAR DE OCMW'S"

FOCUS RVA-SANCTIE EN DOORSTROOM NAAR DE OCMW'S FOCUS "RVA-SANCTIE EN DOORSTROOM NAAR DE OCMW'S" Nummer 8 Juli 2014 1. Inleiding De activering van het zoekgedrag naar werk is het geheel van acties die de RVA onderneemt om de inspanningen van werklozen

Nadere informatie

Potentiële stromen van gesanctioneerden naar de OCMW s

Potentiële stromen van gesanctioneerden naar de OCMW s Potentiële stromen van gesanctioneerden naar de OCMW s Het plan tot activering van het zoekgedrag Vicky Heylen Joost Bollens Pasquale Ceniccola Adinda Vanheerswynghels Onderzoek in opdracht van POD Maatschappelijke

Nadere informatie

VOLTIJDS LOONTREKKEND DOOR HET LEVEN Hoofdstuk 21

VOLTIJDS LOONTREKKEND DOOR HET LEVEN Hoofdstuk 21 VOLTIJDS LOONTREKKEND DOOR HET LEVEN Hoofdstuk 21 Seppe Van Gils Kort samengevat In dit hoofdstuk volgen we de loopbaan van de voltijds en uit het tweede kwartaal van 1998 op tot en met het derde kwartaal

Nadere informatie

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996 Dit deel van het onderzoek omvat alle personen tussen de 18 en 55 jaar oud (leeftijdsgrenzen inbegrepen) op 30 juni 1997, wiens dossier van het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met

Nadere informatie

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29).

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29). In het kader van het onderzoek kreeg de RVA de vraag om op basis van de door het VFSIPH opgestelde lijst van Rijksregisternummers na te gaan welke personen op 30 juni 1997 als werkloze ingeschreven waren.

Nadere informatie

Impact van actieve maatregelen op de duurzame integratie op de arbeidsmarkt

Impact van actieve maatregelen op de duurzame integratie op de arbeidsmarkt Impact van actieve maatregelen op de duurzame integratie op de arbeidsmarkt Vervolgonderzoek Vicky Heylen Joost Bollens FOD WASO Januari 2010 iii INHOUD Lijst van grafieken vii Lijst van tabellen ix Lijst

Nadere informatie

De wortel of de stok?

De wortel of de stok? De wortel of de stok? Joost Bollens Vicky Heylen HIVA KULeuven Sancties Een beetje theorie Bevindingen uit de literatuur België/Vlaanderen Een beetje theorie werkloosheidsuitkering decent society, valnet

Nadere informatie

De loopbaan van een werkloze

De loopbaan van een werkloze De loopbaan van een werkloze Wat zijn de loopbaanpatronen van de werklozen? Wie blijft er werkloos en wie vindt er een job? De analyse van de loopbaanpatronen van de werklozen maakt het mogelijk om profielen

Nadere informatie

De opvolging van je zoektocht naar werk

De opvolging van je zoektocht naar werk De opvolging van je zoektocht naar werk Klassieke procedure > Hoe vermijd je sancties? > Wat moet je doen? > Vraag de nodige informatie! www.aclvb.be Als werkloze heb je een aantal verplichtingen. Zo moet

Nadere informatie

Evaluatie van de activeringsplicht van oudere werklozen

Evaluatie van de activeringsplicht van oudere werklozen Evaluatie van de activeringsplicht van oudere werklozen Auteur: Joost Bollens 1 Abstract In de loop van mei 2009 werd in Vlaanderen de zogenaamde systematische aanpak van de VDAB (de Vlaamse Dienst voor

Nadere informatie

FOCUS Situatie vóór het leefloon

FOCUS Situatie vóór het leefloon FOCUS Situatie vóór het leefloon Nummer 15 - juni 2016 2 1. Inleiding In België beschikken een heel aantal mensen niet over voldoende bestaansmiddelen of hebben zij vaak geen vaste verblijfplaats. Deze

Nadere informatie

Meerdere keren zonder werk

Meerdere keren zonder werk Meerdere keren zonder werk Antoinette van Poeijer Ontvangers van een - of bijstandsuikering en ers worden gestimuleerd (weer) aan de slag te gaan. In veel gevallen is dat succesvol. Er zijn echter ook

Nadere informatie

BIJLAGEN. Deze lijst bevat de toelaatbaarheidsartikelen die zijn opgenomen in de zone AdmissibilityArticle.

BIJLAGEN. Deze lijst bevat de toelaatbaarheidsartikelen die zijn opgenomen in de zone AdmissibilityArticle. BIJLAGEN Bijlage 1: Toelaatbaarheidsartikelen Deze lijst bevat de toelaatbaarheidsartikelen die zijn opgenomen in de zone AdmissibilityArticle. De tabel bevat een kolom die aangeeft of het vermelde artikel

Nadere informatie

«Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (2 de deel)

«Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (2 de deel) «Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (2 de deel) Tweede deel In de vorige Stat info ging de studie globaal (ttz. alle statuten bijeengevoegd) over het verband

Nadere informatie

Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 2004/ 2013

Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 2004/ 2013 Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 24/ 213 Dienst Studies Studies@rva.be Inhoudstafel: 1 INLEIDING 1 2 METHODOLOGIE 1 3 PROFIEL VAN DE UVW-WZ IN 24 EN IN 213 VOLGENS HET GEWEST 2 3.1 De -5-jarigen die

Nadere informatie

De regionale impact van de economische crisis

De regionale impact van de economische crisis De regionale impact van de economische crisis Damiaan Persyn Vives Beleidspaper 11 Juli 2009 VIVES Naamsestraat 61 bus 3510 3000 Leuven - Belgium Tel: +32 16 32 42 22 www.econ.kuleuven.be/vives De regionale

Nadere informatie

«Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (1 ste deel)

«Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (1 ste deel) «Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (1 ste deel) Eerste deel Evolueert de werkloosheidsduur naargelang de leeftijd van de werkloze? Hoe groot is de kans

Nadere informatie

Statistieken. De combinatie gezin & arbeid volledig ontrafeld. Gezinsposities in de nieuwe basistoepassing

Statistieken. De combinatie gezin & arbeid volledig ontrafeld. Gezinsposities in de nieuwe basistoepassing Statistieken De combinatie gezin & arbeid volledig ontrafeld De combinatie werk en gezin, de arbeidsdeelname van jonge moeders, de socio-economische positie van eenoudergezinnen,... het verzamelen van

Nadere informatie

Analyse van de uitkeringen voor volledige werkloosheid

Analyse van de uitkeringen voor volledige werkloosheid Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Keizerslaan 7-9 - 1000 Brussel Tel. 02 515 41 11 http://www.rva.fgov.be Analyse van de uitkeringen voor volledige werkloosheid Beschouwde statuten De onderzochte populatie

Nadere informatie

Bijlagen Werkloos toezien?

Bijlagen Werkloos toezien? Bijlagen Werkloos toezien? Gevolgen van de crisis voor emancipatie en welbevinden Ans Merens Edith Josten Bijlage A Data en methode 2 A.1 Arbeidsduur en arbeidsdeelname van partners van werklozen 2 A.2

Nadere informatie

Infoblad - werknemers In welke gevallen kunt u een sanctie krijgen? (volledige werkloosheid)

Infoblad - werknemers In welke gevallen kunt u een sanctie krijgen? (volledige werkloosheid) Infoblad - werknemers In welke gevallen kunt u een sanctie krijgen? (volledige werkloosheid) Belangrijke melding over de zesde staatshervorming De informatie in dit infoblad heeft, behalve wat betreft

Nadere informatie

Uitgerust op rustpensioen

Uitgerust op rustpensioen Uitgerust op rustpensioen Eindeloopbaan en pensioenvorming in Vlaanderen Herremans, W. (2005). Uitgerust op rustpensioen. Eindeloopbaan en pensioenvorming in Vlaanderen. Steunpunt WAV, in opdracht van

Nadere informatie

Studiepopulatie. Gezondheidsenquête, België, 1997.

Studiepopulatie. Gezondheidsenquête, België, 1997. In deze paragraaf worden een aantal kenmerken van de steekproef besproken. Het gaat om de volgende socio-demografische karakteristieken : verblijfplaats : per regio en per provincie; geslacht en leeftijd;

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad leggen we uit hoe we het dagbedrag van uw werkloosheidsuitkering als volledig werkloze

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen

Werkloosheidsuitkeringen je rechten op zak Werkloosheidsuitkeringen Het bedrag van je werkloosheidsuitkering wordt berekend op basis van je laatst verdiende loon en je gezinstoestand. De hoogte van de uitkering is ook afhankelijk

Nadere informatie

Campagne Eenzaamheid Bond zonder Naam

Campagne Eenzaamheid Bond zonder Naam Campagne Eenzaamheid Bond zonder Naam Leen Heylen, CELLO, Universiteit Antwerpen Thomas More Kempen Het begrip eenzaamheid Eenzaamheid is een pijnlijke, negatieve ervaring die zijn oorsprong vindt in een

Nadere informatie

Resultaten voor België Ongevallen Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Ongevallen Gezondheidsenquête, België, 1997 6.10.1. Inleiding De term ongeval kan gedefinieerd worden als 'elk onverwacht en plots voorval dat schade berokkent of gevaar oplevert (dood, blessures,...) of als ' een voorval dat onafhankelijk van de

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/16/212 ADVIES NR. 16/52 VAN 4 OKTOBER 2016 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN ANONIEME GEGEVENS UIT HET

Nadere informatie

De artikelen 51 tot 53 van het koninklijk besluit van 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering (B.S.31.12.1991)

De artikelen 51 tot 53 van het koninklijk besluit van 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering (B.S.31.12.1991) De artikelen 51 tot 53 van het koninklijk besluit van 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering (B.S.31.12.1991) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van [02 oktober 1992 tot wijziging van het

Nadere informatie

Vrouwenraadinfofiche 2016

Vrouwenraadinfofiche 2016 Vrouwenraadinfofiche 2016 Drie decennia deeltijds werk en de gevolgen voor vrouwen Evolutie deeltijdse arbeid De overheid en de sociale partners zijn deeltijds werk (gebaseerd op een deeltijdse arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

TEWERKSTELLINGS- MAATREGEL JONGERENBONUS

TEWERKSTELLINGS- MAATREGEL JONGERENBONUS Koning Albert II-laan 35 bus 20 1030 BRUSSEL www.werk.be /////////// TEWERKSTELLINGS- MAATREGEL JONGERENBONUS Een cijfermatige analyse /////////// 1 Inhoud 2 Inleiding... 3 3 Kenmerken en bereik van de

Nadere informatie

DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2016

DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2016 DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2016 Inhoud Inleiding... 3 Methodologie... 3 Overzicht van de werknemers in de sociale economie... 5 Profielkenmerken van doelgroepwerknemers... 6 Regionale Spreiding...

Nadere informatie

Activering en opleiding van werklozen: actualisering van de resultaten (2 de semester 2013)

Activering en opleiding van werklozen: actualisering van de resultaten (2 de semester 2013) Directie statistieken, begroting en studies Activering en opleiding van werklozen: actualisering van de resultaten (2 de semester 2013) Inleiding In juli 2013 werd de studie Activering en opleiding van

Nadere informatie

Nieuwkomers Gehele populatie 1 Gewest Leeftijd 1

Nieuwkomers Gehele populatie 1 Gewest Leeftijd 1 Uitstroom naar werk van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen van het tweede kwartaal van 2010 1 Inhoudsopgave 1. Synthese...3 2. Methodologie...7 2.1. De uitstroom naar werk volgens

Nadere informatie

Gedifferentieerde evolutie van de langdurige werkloosheid volgens geslacht

Gedifferentieerde evolutie van de langdurige werkloosheid volgens geslacht Gedifferentieerde evolutie van de langdurige werkloosheid volgens geslacht Dienst Studies Studies@rva.be Inhoudstafel: 1 INLEIDING 1 2 VERGELIJKENDE EVOLUTIE VAN DE BEVOLKING VAN 15 T.E.M. 49 JAAR VOLGENS

Nadere informatie

De kinderen in België zonder Belgische kinderbijslag

De kinderen in België zonder Belgische kinderbijslag De kinderen in België zonder Belgische kinderbijslag Focus 2017 2 Op 1 mei 2015 waren er 96.231 kinderen jonger dan 18 jaar en gedomicilieerd in België die geen Belgische kinderbijslag ontvingen. Dit komt

Nadere informatie

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010 Inhoudstafel Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake brugpensioen... 2 Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake pseudobrugpensioen (Canada Dry private sector)... 4 Vrijstelling van de werkgeversbijdrage en de sociale

Nadere informatie

1. Hoeveel koppen en voltijds equivalenten werken in het onafhankelijk controleorgaan van VDAB?

1. Hoeveel koppen en voltijds equivalenten werken in het onafhankelijk controleorgaan van VDAB? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 85 van AXEL RONSE datum: 20 oktober 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Werklozen - Controle en sanctionering door VDAB Sinds 1 januari

Nadere informatie

Sectorfoto PSC

Sectorfoto PSC Sectorfoto 2009-2013 PSC 149.01 Elektriciens: Installatie en Distributie 2014 Vormelek vzw Marlylaan 15/8 b2 1120 Brussel Tel.: 02/476.16.76 Fax: 02/476.17.76 Geen enkel gedeelte van dit werk mag gereproduceerd

Nadere informatie

Evaluatie van de activeringsplicht van oudere werklozen

Evaluatie van de activeringsplicht van oudere werklozen Arbeidsmarktbeleid Evaluatie van de activeringsplicht van oudere werklozen Bollens, J. 2011. Evaluating the mandatory activation of older unemployed. WSE Report. Leuven: Steunpunt Werk en Sociale Economie.

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Belangrijke melding over de zesde staatshervorming De informatie in dit infoblad heeft betrekking op bevoegdheden die door de zesde staatshervorming

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/13/263 ADVIES NR. 07/22 VAN 6 NOVEMBER 2007, GEWIJZIGD OP 3 DECEMBER 2013, BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN

Nadere informatie

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 19 juli 2007 Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies Eén op de tien Belgen werkt in een ander gewest; één op de vijf in een andere

Nadere informatie

Het effect van een transmissie VDAB-RVA op de verdere arbeidsmarktloopbaan

Het effect van een transmissie VDAB-RVA op de verdere arbeidsmarktloopbaan Het effect van een transmissie VDAB-RVA op de verdere arbeidsmarktloopbaan Joost Bollens HIVA K.U.Leuven Steunpunt WSE 24-29 WSE Report Steunpunt Werk en Sociale Economie Parkstraat 45 bus 533 3 Leuven

Nadere informatie

Focus. Loonkoppeling in de werkloosheidsuitkeringen

Focus. Loonkoppeling in de werkloosheidsuitkeringen Focus Loonkoppeling in de werkloosheidsuitkeringen Inleiding De werknemer die werkloos wordt en toelaatbaar is op basis van arbeidsprestaties krijgt in toepassing van het verzekeringsprincipe een cijfercode

Nadere informatie

Outplacement. 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be

Outplacement. 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be Outplacement 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk

Nadere informatie

Een exploratief onderzoek naar omvang en profiel van uitkeringsovertreders bij Vlaamse werklozen

Een exploratief onderzoek naar omvang en profiel van uitkeringsovertreders bij Vlaamse werklozen Een exploratief onderzoek naar omvang en profiel van uitkeringsovertreders bij Vlaamse werklozen Uit het Europees waardeonderzoek blijkt dat een meerderheid van de Belgen het aanvragen van sociale uitkeringen

Nadere informatie

Programma. AD Statistiek.

Programma. AD Statistiek. Programma Onthaal Inleiding Sessie 1: Een nieuwe methodologie voor een nieuwe census Sessie 2: De bescherming van de gegevens door swapping Koffiepauze Sessie 3: Demografie, huishoudens en familiekernen

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 5; TC/98/84 ADVIES Nr. 98/07 VAN 7 JULI 1998 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VAN DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN (DEPARTEMENT SOCIOLOGIE) TOT HET BEKOMEN VAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID EN DE RIJKSDIENST

Nadere informatie

Nomenclatuur van de socio economische positie vanaf 2003 :

Nomenclatuur van de socio economische positie vanaf 2003 : Nomenclatuur van de socio economische positie vanaf 2003 : 1. Werkend 1.1. Werkend in loondienst 1.1.1. Werkend in één job in loondienst 1.1.2. Werkend in meerdere jobs in loondienst 1.2. Werkend als zelfstandige

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

nr. 574 van YASMINE KHERBACHE datum: 11 mei 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Sanctioneringsbeleid VDAB - Sancties en transmissies

nr. 574 van YASMINE KHERBACHE datum: 11 mei 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Sanctioneringsbeleid VDAB - Sancties en transmissies SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 574 van YASMINE KHERBACHE datum: 11 mei 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Sanctioneringsbeleid VDAB - Sancties en transmissies Op

Nadere informatie

Individuele beroepsopleiding (in een onderneming) (IBO) - Aanwervingen en stopzettingen tweede kwartaal 2017

Individuele beroepsopleiding (in een onderneming) (IBO) - Aanwervingen en stopzettingen tweede kwartaal 2017 SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 702 van EMMILY TALPE datum: 5 juli 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Individuele beroepsopleiding (in een onderneming) (IBO) - Aanwervingen

Nadere informatie

Regeling Sanctiebeleid Bovenwettelijke Uitkeringen Gemeente Haarlem

Regeling Sanctiebeleid Bovenwettelijke Uitkeringen Gemeente Haarlem CVDR Officiële uitgave van Haarlem. Nr. CVDR416391_1 25 oktober 2016 Regeling Sanctiebeleid Bovenwettelijke Uitkeringen Gemeente Haarlem Het college van gemeente Haarlem; overwegende dat het college sanctiebeleid

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/13/146 ADVIES NR. 13/65 VAN 2 JULI 2013, GEWIJZIGD OP 5 NOVEMBER 2013 EN OP 7 OKTOBER 2014, INZAKE DE MEDEDELING

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 729 Evaluatie Wet inkomensvoorziening oudere werklozen Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

METHODOLOGISCH RAPPORT SECTOREN

METHODOLOGISCH RAPPORT SECTOREN METHODOLOGISCH RAPPORT SECTOREN 1. Bronnen en populaties 1.1. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) gecentraliseerde statistiek De statistieken van de RSZ worden uitgewerkt op basis van de gegevens

Nadere informatie

Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten -

Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 14 mei 2008 Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in 2007 - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - In 2007 Zijn 4,38 miljoen in

Nadere informatie

VERDELING VAN PERSONEN VOLGENS RIJBEWIJSBEZIT (VANAF 6 JAAR)

VERDELING VAN PERSONEN VOLGENS RIJBEWIJSBEZIT (VANAF 6 JAAR) 3 RIJBEWIJSBEZIT TABEL 1 VERDELING VAN PERSONEN VOLGENS RIJBEWIJSBEZIT (VANAF 6 JAAR) Cumulative Cumulative RYBEWYS Frequency Percent Frequency Percent ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ

Nadere informatie

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin ruime zin in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland in 2014 Directie Statistieken, Begroting en Studies stat@rva.be Inhoudstafel: 1

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/14/044 BERAADSLAGING NR. 14/022 VAN 4 MAART 2014 INZAKE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST

Nadere informatie

Capita Selecta Recent Arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen

Capita Selecta Recent Arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen SAMENVATTING ONDERZOEK ONDERZOEK I.K.V. VIONA STEUNPUNT WSE Capita Selecta Recent Arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen TITEL: EFFECTIVITEIT VAN VACATUREVERWIJZINGEN Auteur(s): Joost Bollens, Bart Cockx

Nadere informatie

Veranderingen in arbeidsparticipatie van gescheiden moeders

Veranderingen in arbeidsparticipatie van gescheiden moeders Veranderingen in arbeidsparticipatie van gescheiden moeders Suzanne Peek Gescheiden moeders stoppen twee keer zo vaak met werken dan niet gescheiden moeders. Ook beginnen ze vaker met werken. Wanneer er

Nadere informatie

SECTORFOTO 2012 LOKALE BESTUREN

SECTORFOTO 2012 LOKALE BESTUREN SECTORFOTO 2012 LOKALE BESTUREN Inleiding Sectoren spelen een belangrijke rol in het Vlaamse arbeidsmarktbeleid. Via de sectorconvenants (protocollen tussen de Vlaamse Regering en sectoren) engageren de

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/002 ADVIES NR. 15/01 VAN 13 JANUARI 2015 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN ANONIEME GEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/12/043 ADVIES NR 11/14 VAN 6 SEPTEMBER 2011, GEWIJZIGD OP 6 MAART 2012, BETREFFENDE HET MEEDELEN VAN ANONIEME

Nadere informatie

Bijlage 1 bij dienstbrief 996/93bis: vragen en antwoorden

Bijlage 1 bij dienstbrief 996/93bis: vragen en antwoorden Principe 1 2 De algemene afwijking primeert op de individuele afwijking. De MO 599 vermeldt een groep personen gedefinieerd als de niet-voorrangsgerechtigde rechthebbende vader, moeder, stiefvader, stiefmoeder

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS SCHOOLVERLATER"

INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG ALS SCHOOLVERLATER INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS SCHOOLVERLATER" (met een controlekaart C3A) Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste zaken die u als werkloze

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in maart 2015

De arbeidsmarkt in maart 2015 De arbeidsmarkt in maart 2015 Datum: 9 april 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche maart 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Arbeidsgehandicapten op de arbeidsmarkt

Arbeidsgehandicapten op de arbeidsmarkt Arbeidsgehandicapten op de arbeidsmarkt Hans Verhoeven WAV Dossier COLOFON Verhoeven, Hans Arbeidsgehandicapten op de arbeidsmarkt Verhoeven Hans WAV-Dossier Leuven: Katholieke Universiteit Leuven Steunpunt

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2008-239- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/086 BERAADSLAGING NR 11/050 VAN 5 JULI 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal

Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 5 februari 2009 Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal 2008 - Het hoeft geen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/09/140 BERAADSLAGING NR. 07/069 VAN 4 DECEMBER 2007, GEWIJZIGD OP 8 APRIL 2008, OP 1 DECEMBER 2009 EN OP

Nadere informatie

DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2015

DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2015 DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2015 Inhoud Inleiding... 3 1 Overzicht van de werknemers in de sociale economie... 3 2 Profielkenmerken van doelgroepwerknemers... 5 3 Regionale spreiding... 12 Methodologie...

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 bedrijfstoeslag (Brugpensioen) 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 DEEL I: HET STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOLTIJDS BRUGPENSIOEN)... 7 INLEIDING... 7 1. TOEKENNINGSVOORWAARDEN... 8

Nadere informatie

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 Meer personen op de arbeidsmarkt in de eerste helft van 2010. - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, 2 de

Nadere informatie

FOCUS 2008-2. De eenoudergezinnen in België. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

FOCUS 2008-2. De eenoudergezinnen in België. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers FOCUS 2008-2 De eenoudergezinnen in België Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Trierstraat 70 1000 Brussel Tel.: 02-237 26 48 Fax: 02-237 24 35 E-mail: research@rkw-onafts.fgov.be Website: www.rkw.be

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/301 BERAADSLAGING NR 12/087 VAN 2 OKTOBER 2012 INZAKE DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS AAN

Nadere informatie

Eerste, tweede, derde en vierde kwartaal 2013

Eerste, tweede, derde en vierde kwartaal 2013 Eerste, tweede, derde en vierde kwartaal 2013 Bioscoopbezoekers bekeken Bereik, bezoekfrequentie en marktaandeel per leeftijdscategorie Bereik, bezoekfrequentie en marktaandeel per stedelijkheid v/d woongemeente

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Centrum voor Sociaal Beleid van de Universiteit Antwerpen van 11 juni 2007;

Gelet op de aanvraag van het Centrum voor Sociaal Beleid van de Universiteit Antwerpen van 11 juni 2007; SCSZ/07/112 1 BERAADSLAGING NR. 07/035 VAN 3 JULI 2007, GEWIJZIGD OP 2 OKTOBER 2007, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN HET CENTRUM

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 Brugpensioen 2010 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 DEEL I: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN... 7 INLEIDING... 7 1. TOEKENNINGSVOORWAARDEN... 8 1.1. Inleiding... 8 1.2. Ontslag gegeven door de werkgever... 8 1.2.1.

Nadere informatie

Resultaten voor België Vaccinatie bij volwassen Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Vaccinatie bij volwassen Gezondheidsenquête, België, 1997 6.4.1. Inleiding. Het belang van vaccinatie programma s is ruimschoots aangetoond geweest. De vragen werden slechts gesteld aan personen van 15 jaar en ouder, aangezien de vaccinale dekking bij kinderen

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag 05-10-2017 I Saartje Brits Agenda 1. Wat is SWT 2. Voorwaarden 3. Inkomsten SWT 4. Bijdragen en inhoudingen 5. Vervangingsplicht

Nadere informatie

In dit hoofdstuk bespreken we afzonderlijk de deelpopulatie werkenden, dit zijn de personen uit de onderzoekspopulatie die werkten op 30/6/1997.

In dit hoofdstuk bespreken we afzonderlijk de deelpopulatie werkenden, dit zijn de personen uit de onderzoekspopulatie die werkten op 30/6/1997. In dit hoofdstuk bespreken we afzonderlijk de deelpopulatie werkenden, dit zijn de personen uit de onderzoekspopulatie die werkten op 30/6/1997. Zoals reeds gesteld waren (op 30 juni 1997) 2 125 personen

Nadere informatie

Loonwijzer-rapport. Loopbaanonderbreking. Inleiding. Waarom de loopbaan onderbreken? Loopbaanonderbreking Een Loonwijzer-onderzoek

Loonwijzer-rapport. Loopbaanonderbreking. Inleiding. Waarom de loopbaan onderbreken? Loopbaanonderbreking Een Loonwijzer-onderzoek Loonwijzer-rapport Loopbaanonderbreking Fernando Pauwels en Tom Vandenbrande Hoger Instituut voor de Arbeid Katholieke Universiteit Leuven In dit Loonwijzer-rapport 1 Inleiding 2 Waarom de loopbaan onderbreken?

Nadere informatie

Het Inkomen van Chronisch zieke mensen

Het Inkomen van Chronisch zieke mensen Het Inkomen van Chronisch zieke mensen een uiteenzetting door: Greet Verbergt voor t Lichtpuntje & Vlaamse pijnliga 18 april 2009 Greet Verbergt is navorser en collega van Prof. Bea Cantillon aan het Centrum

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/033 BERAADSLAGING NR 12/018 VAN 6 MAART 2012 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in februari 2015

De arbeidsmarkt in februari 2015 De arbeidsmarkt in februari 2015 Datum: 24 maart 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche februari 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1.

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/15/156 BERAADSLAGING NR. 15/056 VAN 1 SEPTEMBER 2015 INZAKE DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/16/215 BERAADSLAGING NR. 16/095 VAN 4 OKTOBER 2016 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Arbeidsongevallen en arbeidsmarkt: een statistische analyse

Arbeidsongevallen en arbeidsmarkt: een statistische analyse Arbeidsongevallen en arbeidsmarkt: een statistische analyse Tot voor kort was er in België geen informatie beschikbaar over het verband tussen de ernst van een arbeidsongeval en de verdere arbeidsmarktsituatie

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 6 september 2004;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 6 september 2004; SCSZ/04/105 BERAADSLAGING NR 04/034 VAN 5 OKTOBER 2004 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN HET FOREM MET HET OOG OP DE EVALUATIE VAN HET PLAN FORMATION-INSERTION

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/04/126 1 BERAADSLAGING NR 04/049 VAN 7 DECEMBER 2004 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID

Nadere informatie

DE GEHARMONISEERDE WERKLOOSHEID IN RUIME ZIN

DE GEHARMONISEERDE WERKLOOSHEID IN RUIME ZIN 1 DE GEHARMONISEERDE WERKLOOSHEID IN RUIME ZIN INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 3 1.1. DE WERKZOEKENDE VOLLEDIG WERKLOZE IN STRIKTE ZIN... 3 1.2. BREDERE DEFINITIE VAN WERKLOOSHEID... 4 2. DE CIJFERS VAN DE

Nadere informatie

FOCUS "Studenten en het leefloon"

FOCUS Studenten en het leefloon FOCUS "Studenten en het leefloon" Nummer 16 September 2016 1 1. Inleiding Jongeren die aankloppen bij het OCMW vormen een specifieke doelgroep voor de OCMW s. Zowel in het recht op maatschappelijke integratie

Nadere informatie