RISICOMANAGEMENT VOOR WONINGCORPORATIES

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RISICOMANAGEMENT VOOR WONINGCORPORATIES"

Transcriptie

1 INTEGRAAL RISICOMANAGEMENT VOOR WONINGCORPORATIES Together you make the difference RISICOMANAGEMENT BIJ WONINGCORPORATIES Deel 3 van een drieluik over het belang van goed risicomanagement in de corporatie sector Auteur Drs. Frank van Egeraat RC. Frank is Senior Adviseur bij Accent Organisatie Advies.

2 Sturen op risico s kan niet zonder zicht op risico s Eind oktober publiceerde de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties haar eindrapportage. Onder de titel Ver van Huis velde de commissie een stevig oordeel over wat er mis ging in de sector, hoe dat kon gebeuren, wie daar verantwoordelijk voor zijn en hoe het beter kan. De commissie benoemde een viertal hoofdoorzaken, samengevat in vier G s: Gedrag, Grenzen, Governance en Geld. Een terugkerend thema in deze vier hoofdoorzaken is het (onvoldoende) onderkennen van de risico s die corporaties lopen en de beheersing daarvan, zowel door het bestuur, de raad van commissarissen als de toezichthouders op de sector. Dat er werk aan de winkel is voor corporaties bleek ook uit de resultaten van een onlangs verschenen onderzoek door BDO 1. Daarin geeft één op de vijf corporaties aan onvoldoende inzicht te hebben in operationele risico s. Te vaak wordt reactief omgegaan met deze risico s. Een pro- actievere houding is gewenst om de kwaliteit van de interne beheersing te waarborgen. In dit drieluik over integraal risicomanagement bij woningcorporaties geven wij concrete handvatten voor corporaties om risicomanagement pro- actief in te vullen. In het eerste artikel van het drieluik zijn wij ingegaan op de begrippen risico en risicomanagement en presenteerden wij een raamwerk voor risicomanagement. Ook zijn wij ingegaan op de cultuur van de organisatie en het belang daarvan als fundament waarop adequaat risicomanagement rust. In het tweede deel hebben we stilgestaan bij de onderwerpen risicostrategie, risicobereidheid en de organisatie van het risicomanagement. In dit laatste deel komen het risicomanagement proces en daarin veel gehanteerde methoden en technieken aan bod. Het gaat dan om de grijs gekleurde pijlers in het door ons gehanteerde model voor integraal risicomanagement. Prestaties en risico s in samenhang beheersen Iedere organisatie, of het nu gaat om een commerciële onderneming, een zorginstelling, een woningcorporatie of gemeente, ontleent zijn bestaansrecht aan het realiseren van bepaalde prestaties. Voor een woningcorporatie liggen die prestaties op het vlak van de volkshuisvesting: het verzorgen van huisvesting voor mensen die daar zelfstandig niet toe in staat zijn. 1 Corporaties onvoldoende in control, BDO, september

3 ZONDER RISICO, GEEN PRESTATIES Het realiseren van prestaties gaat onherroepelijk gepaard met bepaalde risico s. Het is niet mogelijk om geen enkel risico te lopen, tenzij de corporatie besluit activiteiten in het geheel te staken, maar dan zullen ook de bijbehorende prestaties niet meer gerealiseerd kunnen worden. Risicomanagement gaat niet om het tot nul reduceren van risico s. De kern van risicomanagement is de organisatie in staat stellen de beoogde prestaties te realiseren en de risico s die daarmee gepaard gaan op een zo efficiënt en effectief mogelijke wijze te beheersen. Het gaat om het in samenhang realiseren van prestaties en beheersen van risico s. in de figuur hieronder in enige vorm voor. Dit generieke procesmodel kan een corporatie in beginsel toepassen op zowel het strategisch, het tactisch als het operationeel niveau. De invulling van de verschillende stappen en de daarbij gehanteerde methoden en technieken zullen per niveau wel verschillen. Het is van belang risicomanagement op drie niveaus in de organisatie te borgen 2 : Op strategisch niveau Op tactisch niveau Op operationeel niveau Vaak zien wij dat organisaties veel oog hebben voor het beheersen van risico s op operationeel niveau. Men richt allerlei procedures en controles in om operationele risico s zoals fouten in de verwerking van transacties of fraude te voorkomen. Tegelijkertijd heeft men onvoldoende oog voor de strategische en tactische risico s die de corporatie loopt. En dat terwijl dat vaak de risico s zijn die het lange termijn succes van de organisatie bepalen. Risicomanagement proces De verbinding tussen het realiseren van prestaties en het beheersen van risico s kan gelegd worden door het inrichten en toepassen van een gestructureerd risicomanagement proces. Het woord proces geeft al aan dat risicomanagement niet iets eenmaligs is. Risicomanagement vergt net als ieder ander proces continue aandacht en moet geborgd zijn in de organisatie. In de risicomanagement literatuur worden verschillende procesmodellen voor risicomanagement gepropageerd. Hoewel ieder procesmodel eigen nuanceringen kent, komen in de meeste modellen de stappen zoals afgebeeld 2 Zie ook de publicatie Strategisch Risicomanagement, Accent Organisatie Advies, juni 2014, te vinden op onze website Hieronder zullen wij ieder van de stappen kort toelichten en een aantal gehanteerde methoden en technieken beschrijven. Risico s identificeren Corporaties staan bloot aan verschillende risico s. Het risicomanagement proces start met het identificeren van de risico s die mogelijk relevant zijn voor de corporatie. Daarvoor kan een corporatie gebruik maken van verschillende methoden en technieken, zoals brainstormsessies, raadplegen van externe bronnen en overzichten ), inzetten van kennis van externe experts, etc. Wij hanteren veelal een geüniformeerd raamwerk van de belangrijkste risicocategorieën waar corporaties mee te maken hebben. Op het strategische niveau worden vaak scenario analyse workshops ingezet om de strategische risico s te identificeren. Kenmerk van dergelijke analyses is een sterke oriëntatie op de ontwikkelingen in de omgeving die van invloed zijn op de strategische richting van de organisatie. Vaak wordt in scenario analyses gewerkt met wereldbeelden waarin langs verschillende dimensies (bijvoorbeeld politiek, economie, demografie) de omgeving over vijf tot tien jaar geschetst wordt. 3

4 Om deze analyse concreet te maken kunnen de risico s gekwantificeerd worden aan de hand van gegevens over relevante kasstromen, balans-, en winst- en verliesposten die door een risico geraakt worden. de gegevens in de balans en resultatenrekening en een, worden gebruikt. Op het operationele niveau kunnen Risk & Control Self Assessment workshops een effectief middel zijn om risico s te identificeren. Dergelijke sessies zijn veelal gericht op een operationeel proces. Samen met medewerkers die betrokken zijn bij het proces worden de risico s geïnventariseerd. Een bijkomend voordeel van deze aanpak is dat het risicobewustzijn van medewerkers verhoogd wordt. In Risk & Control Self Assessment workshops hanteren wij vaak een methode om het operationele proces van begin tot einde in kaart te brengen, de zogenaamde waardestroomanalyse of Makigami methode. Daarbij worden de functies (rollen), activiteiten, informatiedragers, risico s, verspillingen, en mogelijke beheersmaatregelen in één overzicht in kaart gebracht. werkdag Activiteit nr / Functie huurder verhuur mederwerker planning medewerker Risico s analyseren Huurder zegt huur op Ontvangst huuropzegging Afhankelijkvan de medewerking van de oud- huurder voor veel processen! Plannen voor & eindinspectie Bevestigings-brief naar huurder plannen voor & eindinspectie uitvoerder (9:30 of 13:00) Start verhuurplanning Risico analyse is een beoordeling van de oorzaken en bronnen van het risico, de impact van de positieve en negatieve effecten van het risico en de kans dat die effecten optreden. Veelal leidt de risico analyse tot een score van de risico s in termen van kans en impact. Hiervoor kan een figuur als onderstaande als hulpmiddel dienen. Er zijn verschillende methoden en technieken die een corporatie kan hanteren om een risico score te bepalen. Deze zijn grofweg in te delen in kwalitatieve en kwantitatieve methoden. Bij een kwalitatieve beoordeling kan de deelnemers aan een workshop of brainstormsessie bijvoorbeeld gevraagd worden een inschatting te geven van de kans van optreden en de schade bij optreden op een woning schaal van 1 (lage kans, geringe schade) tot 10 (hoge kans, veel schade). Dit kan eventueel ondersteund worden met hulpmiddelen zoals elektronische stemkastjes. Ondanks dat de beoordeling kwalitatief van aard is, geeft dit een goed inzicht in de verschillende percepties van mensen bij een bepaald risico. Een gesprek over die verschillende inzichten is vaak zeer waardevol. Kans Een meer kwantitatieve beoordeling kan gebaseerd worden op een scorecard waarbij diverse kwantitatieve indicatoren (bijvoorbeeld gegevens over de omvang van transacties, de frequentie van fouten in het verleden, etc) leiden tot een risicoscore. Hoewel dergelijke objectieve maatstaven aantrekkelijk zijn, bestaat het gevaar van schijnnauwkeurigheid en daarmee schijnveiligheid omdat sommige risico aspecten niet eenvoudig in kwantitatieve indicatoren te vatten zijn. Risico s evalueren Weinig schade, Hoge kans Weinig schade, Lage kans Veel schade, Hoge kans Veel schade, Lage kans Schade De risico evaluatie betreft het beoordelen van de geanalyseerde risico s ten opzichte van vooraf gedefinieerde criteria om te bepalen of het treffen van maatregelen noodzakelijk is. Een corporatie kan bijvoorbeeld kiezen om risico s in het kwadrant Weinig schade, Lage kans (voor nu) te laten en zich te focussen op risico s in het kwadrant Veel schade, Hoge kans. Het hebben van een vooraf gedefinieerde en helder uitgewerkte risicobereidheid is van groot belang voor het maken van goede keuzes hierin. In deel twee van dit drieluik hebben wij een aanpak voor het definiëren van een risicobereidheid geschetst. 4

5 COMMUNICATIE EN RAPPORTAGE = KEY Risico s behandelen Bij de stap risicobehandeling bepaalt de corporatie welke acties ze gaat nemen ten aanzien van de gesignaleerde en geselecteerde risico s. De acties die een corporatie kan nemen, vallen in één van de vier generieke categorieën: Vermijden: het volledig vermijden van het risico door de activiteit waarmee het risico verbonden is te beëindigen; Reduceren: het beïnvloeden van kans op optreden. Bij deze behandeling moeten de kosten van de maatregel(en) worden afgewogen tegen het potentiële risico (het verlies); Delen: het beïnvloeden van het effect in het geval van optreden; Accepteren: het accepteren van het risico zonder verdere maatregelen te treffen. Risico s monitoren en beoordelen Monitoring en beoordeling omvat het periodiek en ad hoc beoordelen van de risico s en de effectiviteit van risicobeheersing. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt om te beginnen bij het lijnmanagement. Zij dienen zelf met enige regelmaat vast te stellen dat risico s binnen het eigen verantwoordelijkheidsgebied adequaat beheerst worden. Sommige organisaties kiezen ervoor dit te formaliseren in de vorm van een zelfevaluatie (control self assessment) met bijbehorende in control statement. Een andere vorm van periodieke beoordeling is het uit (laten) voeren van audits. Bij corporaties van enige omvang is vaak een eigen interne audit functie ingericht. Bij kleinere corporaties wordt deze functie veelal extern belegd en maakt het onderdeel uit van het takenpakket van de externe accountant. Risico s communiceren en rapporteren Onder het kwadrant reduceren valt een veelheid aan risicobeheersingsmaatregelen zoals het inrichten van procedures en richtlijnen, het treffen van maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, het inrichten van adequate functiescheidingen in de organisatie, etc. Het voert voor dit artikel te ver hier diepgaand op in te gaan, maar belangrijk is te vermelden dat er vaak meerdere wegen zijn die naar Rome leiden. Hetzelfde risico kan met verschillende maatregelen beheerst worden. De keuze tussen maatregelen is afhankelijk van de kosten van de maatregelen, de aard van het risico, de kans en impact van optreden van het risico, maar ook van de volwassenheid van de organisatie (bijvoorbeeld wat is het niveau van kennis en kunde op het gebied van informatiebeveiliging in de organisatie?). Communicatie en rapportage aan interne en externe belanghouders moet gedurende alle stappen van het risicomanagement proces plaats vinden. Interne belanghouders zijn bijvoorbeeld het management op verschillende niveaus in de organisatie, het bestuur van de corporatie en de Raad van Commissarissen (bijvoorbeeld de Audit Committee van de RvC). Externe belanghouders zijn bijvoorbeeld de gemeenten waarin de corporatie actief is, de toezichthouder Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). De risk appetite monitor is een goed hulpmiddel voor de bespreking van strategische risico s met de RvC. Deze monitor zou er als volgt uit kunnen zien: Actueel risicoprofiel vs. Risicobereidheid Laag Gemiddeld Hoog Risico categorie Risico Strategische bedrijfsrisico's Marktrisico's Operationele risico's Portefeuillerisico Projectontwikkelingsrisico Onderhoudsrisico Woningtoewijzingsrisico Kwaliteitsrisico Leefbaarheidsrisico Wonen en zorgrisico Governance risico Tengenpartij / partner risico Herfinancieringsrisico Deelnemingsrisico Financieel beheerrisico Vastgoedmarktrisico Demografisch risico / woningmarktrisico Risico veranderende marktwensen Regionale economische ontwikkeling Beschikbaarheidsrisico grondposities Falende primaire processen Falende ondersteunende processen ICT risico Scade aan woningen Frauderisico's Contractrisico Wet- en regelgeving risico Personeelsrisico Relaties met medewerkers & veiligheid 0 0 Macro- economische risico's (Bouw)kostenrisico Politiek & regelgeving risico Renterisico Derivatenrisico Inflatierisico Legenda Niveau risicobereidheid Actueel risicoprofiel 5

6 RISICO S IN SAMENHANG BEHEERSEN Met behulp van Key Risk Indicators (KRIs) kan een corporatie op een effectieve wijze over risico s rapporteren. Een KRI is een kwantitatieve maatstaf (bijvoorbeeld een absoluut getal of een ratio) dat de mate van risico weergeeft. Het is een indicator van de kans van optreden van een risico, de mogelijke schade bij optreden, of beide. Een KRI is vergelijkbaar met een Key Performance Indicator (KPI) met dien verstande dat een KPI iets zegt over de mate waarin prestaties gerealiseerd worden terwijl een KRI iets zegt over de mate waarin toekomstige risico s zich kunnen materialiseren. Soms is de scheidslijn tussen KPIs en KRIs dun. Voorbeelden van mogelijke KRIs voor een woningcorporatie zijn: Leegstandspercentage Ratio verhuurmutaties per medewerker Ratio klachten per medewerker Herfinancieringsratio Waardeontwikkeling vastgoed Beschikbaarheid van ICT platform Conclusie In dit derde deel van het drieluik over integraal risicomanagement bij woningcorporaties hebben wij toegelicht hoe een corporatie een gestructureerd risicomanagement proces kan inrichten en welke methoden en technieken daarin gangbaar zijn. De kern daarbij is dat risicomanagement de organisatie in staat moet stellen om de prestaties die ze beoogt te realiseren en de risico s die daarbij gelopen worden in samenhang te beheersen. Daarbij is zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau aandacht voor risicomanagement. Hoewel de in dit artikel besproken methoden en technieken behulpzaam kunnen zijn bij het beheersen van risico s, is de toepassing ervan geen garantie op zich dat risico s ook effectief beheerst worden. Een gezonde risicocultuur (zie deel 1 van het drieluik) en adequate organisatorische inbedding (zie deel 2 van het drieluik) zijn daarbij minstens zo belangrijk. Daarmee is, zoals vaker, de effectiviteit van het risicomanagement zo sterk als de zwakste schakel. Een risico dashboard is een effectieve en efficiënte manier om een risicorapportage in te richten. In een dergelijke rapportage wordt de informatie over risico s op een overzichtelijke en gestructureerde wijze gepresenteerd. De lezer kan de informatie in één oogopslag tot zich nemen. Door middel van kleuren en iconen wordt de aandacht van de lezer gericht op die onderdelen van het rapport die zijn aandacht vragen. 6

7 ACCENT ORGANISATIE ADVIES Accent Organisatie Advies voert adviesopdrachten uit op het gebied Operational Excellence, Risicomanagement en Financieel Performance Management. Centraal in onze aanpak staat het duurzaam verbeteren van het rendement, door middel van efficiency verbetering, kostenreductie en risicobeheersingsprogramma's. De adviseurs van Accent Organisatie Advies zijn ervaren adviseurs uit de praktijk en helpen u het beste uit uw organisatie te halen. Wij doen dat op een praktische, betrokken en interactieve manier. Bij onze aanpak spelen de medewerkers in de organisatie een belangrijke rol en besteden wij ook aandacht aan gedrag en cultuur. Disclaimer Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Accent Organisatie Advies. 7

RISICOMANAGEMENT BIJ WONINGCORPORATIES

RISICOMANAGEMENT BIJ WONINGCORPORATIES Together you make the difference RISICOMANAGEMENT BIJ WONINGCORPORATIES Deel 1 van een drieluik over het belang van goed risicomanagement in de corporatiesector Auteur Drs. Frank van Egeraat RC. Frank

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

45 mei 2010. compact. Risicomanagement. Uitdaging voor maatschappelijke ondernemingen

45 mei 2010. compact. Risicomanagement. Uitdaging voor maatschappelijke ondernemingen 45 mei 2010 compact Risicomanagement Uitdaging voor maatschappelijke ondernemingen Risicomanagement Uitdaging voor maatschappelijke ondernemingen 45 mei 2010 compact Inhoud Voorwoord 3 1 Risicomanagement

Nadere informatie

risicomanagement 2.0

risicomanagement 2.0 risicomanagement 2.0 uw nieuwe keurmerk in de kwaliteitsketen expect the unexpected 1 management summary voorwoord hoofdstuk 1 inleiding onderzoeksopzet hoofdstuk 2 analyse van de enquête hoofdstuk 3 conclusies

Nadere informatie

www.pwc.nl Woningcorporatierisico s in beeld In-controlverantwoording door woningcorporaties

www.pwc.nl Woningcorporatierisico s in beeld In-controlverantwoording door woningcorporaties www.pwc.nl Woningcorporatierisico s in beeld In-controlverantwoording door woningcorporaties 18 januari 2011 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.500 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen en drie

Nadere informatie

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) colofon deze Handreiking Risicomanagement in de ggz is opgesteld in opdracht van de Stuurgroep Veilige zorg, ieders zorg patiëntveiligheidsprogramma

Nadere informatie

Opstap naar volwassen risicomanagement

Opstap naar volwassen risicomanagement Visiedocument Risicomanagement Opstap naar volwassen risicomanagement 1. Doelstellingen formuleren 2. Inventarisatie & analyse van van potentiële potentiële risico s risico s 3. Actualisatie Actualisatie

Nadere informatie

integraal risicomanagement integraal

integraal risicomanagement integraal PENSIOENFEDERATIE integraal risicomanagement Handreiking integraal risicomanagement voor pensioenfondsen 2012 PENSIOENFEDERATIE juni 2012 Pensioenfederatie De Pensioenfederatie is sinds eind 2010 de overkoepelende

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

Risicomanagement: een hype? Wat betekent het voor bestuurders en commissarissen? Accountants in Business

Risicomanagement: een hype? Wat betekent het voor bestuurders en commissarissen? Accountants in Business Risicomanagement: een hype? Wat betekent het voor bestuurders en commissarissen? Accountants in Business NIVRA-debatbijeenkomsten 2009 Antonio Vivaldistraat 2-8 Postbus 7984 1008 AD Amsterdam T 020 301

Nadere informatie

Een brug naar gebalanceerde beheersing

Een brug naar gebalanceerde beheersing Een brug naar gebalanceerde beheersing Door: Peter Hartog en Ron Ghijssen. Inleiding Beheersing, risicomanagement, transparantie en verantwoording zijn in de gezondheidszorg inmiddels bekende begrippen.

Nadere informatie

LEAN, RISK & FINANCE EEN INTEGRALE BENADERING GERICHT OP DUURZAME RESULTAATSVERBETERING

LEAN, RISK & FINANCE EEN INTEGRALE BENADERING GERICHT OP DUURZAME RESULTAATSVERBETERING LEAN, RISK & FINANCE EEN INTEGRALE BENADERING GERICHT OP DUURZAME RESULTAATSVERBETERING 2 Iedere organisatie streeft voortdurend naar duurzame verbetering van het rendement. Bij commerciële ondernemingen

Nadere informatie

TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN

TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN Risk management is both an art and a science In a sense, risk management as an art begins where risk management as a science stops Ilhan Tekir Juni 2012 1

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

CRSA. Risk & control self assessments binnen Robeco CRSA bij het ministerie van VWS: een werkwijze. In control met CSA? thema:

CRSA. Risk & control self assessments binnen Robeco CRSA bij het ministerie van VWS: een werkwijze. In control met CSA? thema: Magazine voor internal en operational auditors nummer 4 december 2006 thema: CRSA 1 2 Risk & control self assessments binnen Robeco CRSA bij het ministerie van VWS: een werkwijze In control met CSA? TeamMate,

Nadere informatie

Informatievoorziening aan toezichthouders van woningcorporaties

Informatievoorziening aan toezichthouders van woningcorporaties Informatievoorziening aan toezichthouders van woningcorporaties INFORMATIEVOORZIENING AAN TOEZICHTHOUDERS VAN WONINGCORPORATIES Colofon Deze handreiking is een uitgave van de Vereniging van Toezichthouders

Nadere informatie

Operationeel Risico Management

Operationeel Risico Management Operationeel Risico Management Benchmark Rapport 2009 Auteurs: Danielle Wareman Karel Janssen Merel Verschure Research: Khanh Ly Vincent de W inter Schiphol Oost, 2009 Nederland 2009 DCE Consultants Niets

Nadere informatie

re ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014

re ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014 ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl

Nadere informatie

Raamwerk Risicomanagement

Raamwerk Risicomanagement Raamwerk Risicomanagement Op basis van het Enterprise Risk Management van COSO heeft Olde Bijvank advies in samenwerking met Quintis een raamwerk voor risicomanagement ontwikkeld. Specifiek voor Nederlandse

Nadere informatie

Integraal risicomanagement. Onderzoeksrapport Integraal risicomanagement in 40 Nederlandse ziekenhuizen

Integraal risicomanagement. Onderzoeksrapport Integraal risicomanagement in 40 Nederlandse ziekenhuizen Integraal risicomanagement Onderzoeksrapport Integraal risicomanagement in 40 Nederlandse ziekenhuizen Inhoudsopgave Inleiding 3 Leeswijzer 5 Managementsamenvatting 6 1. Onderzoeksvraag 12 1.1. De meerwaarde

Nadere informatie

ISO 31000 stimuleert integraal risicomanagement

ISO 31000 stimuleert integraal risicomanagement TPC public control integraal risicomanagement norm ISO 31000 verankering implementatie ISO 31000 stimuleert integraal risicomanagement Het voor integraal risicomanagement vaak gebruikte COSO-model biedt

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

M O N T E S Q U I E U

M O N T E S Q U I E U M O N T E S Q U I E U P U B L I C A T I E Door: Angelique Paulissen, CFA - Partner Montesquieu & Voäs Brouns - Partner Panta Rhei Professioneel Riskmanagement bij Woningcorporaties Bittere Noodzaak! Het

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl FINANCIAL SERVICES Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl 2011 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksopzet 4 3 Governance van beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Het investeringsstatuut. In control of het schip in

Het investeringsstatuut. In control of het schip in Het investeringsstatuut In control of het schip in Naam student: Toon van Hulten Email: toonvanhulten@hotmail.com Masterscriptie: Master of Science in Real Estate Begeleider: prof. dr. Johan Conijn Tweede

Nadere informatie

Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid

Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid 2 Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid Colofon Dit is een uitgave van de PO-Raad in het kader van het project Eerst kiezen, dan delen.

Nadere informatie

GRC in de bouw aan de maat?

GRC in de bouw aan de maat? Ontwikkelingen in de bouwsector op het gebied van governance, risicomanagement en compliance 1 Eindredactie San Croonenberg Klankbordgroep CFO RWS - Richard van Breukelen Voorzitter Bouwend Nederland -

Nadere informatie

informatie van strategisch belang

informatie van strategisch belang Dennis Hendriks, Business Consultant en Peter Brock, Consultant bij HC&H Dennis Hendriks Peter Brock Grip op de informatiehuishouding: informatie van strategisch belang Wij zien dat het aantal informatiesystemen

Nadere informatie

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking met KING 1 Opgesteld door VNG/KING Datum 25 juni 2014 Versie 1.0 2 Colofon Naam document

Nadere informatie