Prestatiegericht personeelsmanagement. Leidraad KPI-gericht sturen en verbeteren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prestatiegericht personeelsmanagement. Leidraad KPI-gericht sturen en verbeteren"

Transcriptie

1 Prestatiegericht personeelsmanagement Leidraad KPI-gericht sturen en verbeteren

2 Colofon Titel Prestatiegericht personeelsmanagement Auteurs Drs. Monique D. Stadler en Ir. Jo H.M.M. Spiertz Datum December 2007 Versie 1.0 Copyright TIG Diensten Bedrijfsinnovatie BV Het Handboek is mede gefinancierd door ESF EQUAL. Leidraad Prestatiegericht personeelsmanagement 2

3 Prestatiegericht personeelsmanagement Inhoudsopgave VOORWOORD 5 INLEIDING PRESTATIEMANAGEMENT 7 HST 1: PRESTATIEVERBETERING Uitgangspunten succesvolle prestatieverbetering Prestatiegericht leren en competentiegericht leren Stappenplan prestatieverbetering Voorbeeld Equal-project transportplanning Voorbeeld Arbeidstijdenmanagement 23 HST 2: KPI-SYSTEEM Wat is een KPI-systeem Wat zijn prestatie-indicatoren Stappenplan bouwen en invoeren van een KPI-systeem Voorbeeld takenmatrix transportplanning 34 HST 3: KPI-GERICHT STUREN Kader KPI-gericht sturen Strategie en kernwaarden Functiecompetentieprofiel Functioneringsformulier met POP Functioneringsprocedure Beoordelen (assessment) van competenties Team ontwikkelingsplan Werkplekcoaching Checklijst invoeren functioneringsprocedure 53 BIJLAGEN 55 1: Competentiekader en assessments SHL 55 2: TLN-artikel werkplekcoaching 59 3: Brochure EVC, de snelle weg naar een diploma 61 Leidraad Prestatiegericht personeelsmanagement 3

4 Leidraad Prestatiegericht personeelsmanagement 4

5 Voorwoord Managers uit grote en kleinere bedrijven zijn steeds meer medeverantwoordelijk voor de prestaties die hun medewerkers in de operatie leveren. Hierachter schuilt de overtuiging dat menselijke kwaliteiten een strategische succesfactor zijn, die door een juiste managementaanpak beter en sneller tot de gewenste bedrijfsdoelen leiden. We zien hierbij in toenemende mate dat het accent op prestatiemanagement komt te liggen waarbij de uitgangspunten van competentiemanagement en resultaatgericht management gecombineerd worden. Managers zien zich meer en meer gesteld voor de uitdaging om hun medewerkers zowel te coachen op het behalen van vooraf afgesproken prestatieindicatoren (output), als op de manier waarop zij deze pi s met inzet van hun competenties kunnen realiseren (input, throughput). Het zijn in feite twee zijden van een medaille. Bij het verbeteren van de prestaties van medewerkers, zijn managers en personeelsfunctionarissen al snel geneigd om hiervoor trainingen of opleidingen in te zetten. Helaas niet altijd met het gewenste resultaat: te vaak wordt de gewenste verbetering niet gerealiseerd. Prestatiemanagement biedt de handvaten om prestatieverbetering met succesvolle oplossingen te realiseren. De Leidraad Prestatiegericht personeelsmanagement is in het Equal-project Leren en Presteren Transportplanners ontwikkeld door TIG Diensten Bedrijfsinnovatie. Het is mede in samenwerking met transportbedrijven GVT Gebroeders Versteijnen in Tilburg, Van den Bosch Transporten in Erp en Kuppens Sneltransport tot stand gekomen. Het handboek maakt onderdeel uit van een serie van vier Nederlandse Equalhandboeken die gericht zijn op een vernieuwende bijdrage aan het kunnen leren en presteren van transportplanners en overige operationele medewerkers. EQUAL is een transnationaal subsidieprogramma van de Europese Unie dat is gericht op het creëren van gelijke kansen en het bestrijden van discriminatie op de arbeidsmarkt. De gesubsidieerde projecten hebben een innovatief karakter, en zijn bedoeld voor het ontwikkelen van nieuwe methoden. De handboeken kunnen kosteloos gedownload worden op dan wel per post besteld worden tot zolang de voorraad strekt. Tot slot: voor de leesbaarheid is overal gekozen voor de hij-vorm. Daarmee worden zowel mannen als vrouwen bedoeld. Leidraad Prestatiegericht personeelsmanagement 5

6 Leidraad Prestatiegericht personeelsmanagement 6

7 Inleiding prestatiemanagement Prestatiemanagement is een proces dat erom gaat de missie, doelstellingen en de strategie van een organisatie middels kritische succesfactoren en prestatieindicatoren op alle niveaus van de organisatie meetbaar te maken en te houden, en acties te ondernemen om het presteren van de organisatie in de gewenste richting bij te sturen. Prestatiemanagement is meer dan alleen een strategie met indicatoren. Vooral het enthousiasmeren en in beweging krijgen van het bedrijf betekent meer dan eens dat het roer om moet. De leiding staat dan voor de opgave om een nieuwe stijl van werken met bijbehorende competenties in te voeren. Juist dan moeten de geformuleerde bedrijfsdoelen domineren boven een autonome taakinvulling door medewerkers. Zo bezien is het meten van prestaties een noodzakelijke voorwaarde om prestatiemanagement van de grond te krijgen. Ook moeten de medewerkers invloed kunnen uitoefenen op de indicatoren die rechtstreeks met hun werk in verband staan, en de ruimte krijgen om de ervoor benodigde competenties aan te kunnen leren. Prestatiemanagement is feitelijk een stijl van leidinggeven, waarvan het succes afhankelijk is van: Een stevig maar realistisch ambitieniveau. De juistheid en concreetheid waarmee de te behalen resultaten vooraf zijn aangegeven. De mate van acceptatie van de gebruikte prestatie-indicatoren. De mate waarin feedback over de bereikte resultaten gegeven wordt ten opzichte van de normen. Continue aandacht voor effectiever, flexibeler en omgevingsgericht functioneren. Of frank en vrij over prestaties kan worden gesproken zonder dat meteen wordt afgerekend. Over prestatiemanagement zijn vele dikke boeken geschreven en zijn vele onderwerpen relevant. Deze leidraad Prestatiegericht Personeelsmanagement is tot stand gekomen in de transportsector. Omdat de meeste transportbedrijven nog in de kinderschoenen staan met de invoering van prestatiemanagement, hebben we vanuit onze ervaringen in het Equal-project Leren en Presteren Transportplanners vier eerste gebieden gekozen om de beginnende prestatiemanager in het transport bij te staan. De onderwerpen van prestatiemanagement in de Equal-leidraden 1) Prestatieverbetering 2) KPI-systeem invoeren 3) KPI-gericht sturen 4) Werkplekcoaching Leidraad Prestatiegericht Personeelsmanagement: hst 1 Leidraad Prestatiegericht Personeelsmanagement: hst 2 Leidraad Prestatiegericht Personeelsmanagement: hst 3 Leidraad werkplekcoaching op resultaat Leidraad Prestatiegericht personeelsmanagement 7

8 Leidraad Prestatiegericht personeelsmanagement 8

9 Hst 1: Prestatieverbetering In dit hoofdstuk benaderen we prestatieverbetering als een methode om uit te vinden welke verbeteringen noodzakelijk zijn en hoe deze verbeteringen succesvol ingevoerd kunnen worden. Door het continu toepassen van de methode en prestatieverbetering als managementcompetentie in het functieprofiel op te nemen, beklijft het en kunnen leerresultaten geborgd worden. 1.1 Uitgangspunten succesvolle prestatieverbetering Het gedachtegoed van de Amerikaanse Human Performance Improvement (HPI) en Human Performance Technology (HPT) is voor ons de basis om prestaties van bedrijven en mensen succesvol te kunnen verbeteren. Bij Human Performance Improvement (HPI) gaat het om het verbeteren van menselijke prestaties. Human Performance Technology (HPT) verwijst naar de manier waarop dit wordt bereikt. HPT is een verbetermethode die zich richt op de analyse van het presteren en het definiëren van oplossingen en acties om de geformuleerde resultaten te bereiken. Er zijn vele verbetermethodes als Total Quality Management, Six Sigma, Lean Mean, World Class Manufacturing. Wij kiezen voor een eigen benadering die gebaseerd is op de uitgangspunten en systematiek van HPT. Onze belangrijkste uitgangspunten hierbij zijn: Doelbewuste en geplande prestatieverbetering staat in de transportsector nog in de kinderschoenen. Daarom beschouwen wij het invoeren van prestatieverbetering ook als een leerproces. Een leerproces waarin managers niet alleen verantwoordelijkheid leren te nemen voor de prestatieverbetering zelf, maar ook voor het kunnen duiden en begeleiden van leerprocessen bij zichzelf en hun medewerkers. Een relatief eenvoudige methode neerzetten, die de verschillende voordelen uit de complexere verbetermethodes combineert. Hiermee is het in onze ogen beter bruikbaar in het MKB en in de transportsector. Systematisch en consistent volgens een eenvoudig stappenplan werken, met speciale aandacht voor het succesvol afmaken van acties en niet te veel tegelijk doen. Een integrale systeembenadering van het bedrijf. Alle werkprocessen hangen samen met elkaar. Werkelijke oorzaken voor slecht presteren en succesvolle oplossingen voor prestatieverbetering moeten zowel vanuit de organisatorische als de menselijke kant bezien worden. De prestaties van bedrijven en van mensen nadrukkelijk met elkaar in verbinding brengen. Het begrip prestatie omvat het gedrag én het resultaat. Gedrag bevat alle activiteiten en communicatie van managers en medewerkers om resultaat te boeken. De centrale vraag is hoe we het ontwikkelen en aansturen van mensen kunnen verbinden met de prestaties van het bedrijf. Focussen op resultaten en oplossingen die aantoonbaar toegevoegde waarde bieden. Focussen leidt tot een beperkte set doelstellingen: de zaken die echt moeten worden bereikt. Het gaat vaak om een handvol factoren (20%) die het succes (voor 80%) bepalen. Het draagt zo ook bij aan het beperken van het aantal prestatie-indicatoren om het succes op deze factoren te kunnen meten. Leidraad Prestatiegericht personeelsmanagement 9

10 Het principe meten is weten zodanig toepassen dat het managers en medewerkers een transparant hulpmiddel voor communicatie, leren en verbeteren biedt. Samenwerken en Ownership toepassen. Ownership betekent dat alle betrokkenen (directie, managers, medewerkers en P&O-ers) zich verantwoordelijk voelen voor het bereiken van gewenste verbeteringen en prestatie-indicatoren. Hiervoor is nodig dat draagvlak gecreëerd wordt en dat alle betrokkenen de relevantie van verbeteringsacties en prestatie-indicatoren kunnen beoordelen. Om zelfverantwoordelijkheid en commitment te bereiken is bewust samenwerken middels projectgroepen of workshops op alle niveaus van het bedrijf wenselijk. 1.2 Prestatiegericht leren en competentiegericht leren Het succesvol verbeteren van prestaties volgens een systematiek en het invoeren van prestatiemanagement betekenen ook dat het bedrijf een leerfase ingaat. Managers leren hoe zij prestaties succesvol kunnen verbeteren en zullen ook hun medewerkers in dit leer- en veranderproces moeten begeleiden met de juiste facilitaire ondersteuning. In deze paragraaf lichten we het verschil toe tussen prestatiegericht leren en competentiegericht leren, omdat in de praktijk nogal eens competentiegerichte trainingen worden in gezet om prestatiegerichte problemen op te lossen. Vaak blijkt dan dat de bewuste prestatieproblemen niet opgelost worden, of (deels) per toeval opgelost worden. Competentiegericht leren Competentiegericht leren is gericht op het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en attitudes van medewerkers. De focus ligt op het verbeteren van de competenties. Dit kan meetbaar gemaakt worden door via een competentieassessment een persoonlijke nulmeting te maken en de voortgang na een half jaar of een jaar nogmaals te meten. De competentiekloof tussen huidige en gewenste competenties is leidend voor de keuze van competentiegerichte acties als een training, opleiding of werkplekcoaching. Prestatiegericht leren Competentiegericht leren is echter ongeschikt om bepaalde prestatieproblemen van bedrijven op te lossen als de oorzaak niet een tekort aan competenties is. In de praktijk blijken prestatieproblemen zelfs voor tenminste 75% aan omgevingsfactoren te wijten te zijn. Prestatiegericht leren is daarom gericht op het verbeteren van de bedrijfsresultaten. Dit wordt meetbaar gemaakt door de prestatiekloof tussen huidige en vereiste bedrijfsresultaten periodiek te vergelijken. In de volgende paragraaf wordt een stappenplan gepresenteerd voor het vinden en invoeren van prestatiegerichte acties en oplossingen die succesvol zijn. Leidraad Prestatiegericht personeelsmanagement 10

11 Verschillen prestatie- en competentiegericht leren Kenmerk Prestatiegericht leren Competentiegericht leren Verbeterdoel Meetsysteem Focus oplossingen Focus motivatie Bedrijfsdoelen / KPI s TMS / KPI-systeem Bedrijfs- en procesgericht Bedrijfsresultaat boeken Bedrijfsbelangen Persoonlijke competenties Competentieassessment, EVC Persoonsgericht Versterken arbeidsmarktpositie Persoonlijke belangen In de praktijk zal blijken dat prestatiegericht en competentiegericht leren elkaar versterken en als een geoliede tandwielen in elkaar dienen te grijpen. Het is geen kwestie van óf competenties ontwikkelen óf presteren. Is het de bedoeling om teams of medewerkers competenter te laten worden, dan is competentiegericht leren de beste optie. En is het de bedoeling om het bedrijf beter te laten presteren dan is prestatiegericht leren aan de orde. De verbindende factor is het meetbaar maken van resultaten én competenties vanuit één bedrijfstrategie met één consistent KPI-systeem. Door vereiste persoonlijke competenties doelbewust af te leiden uit de strategische kernwaarden en KPI s, kunnen prestatiegerichte en competentiegerichte leeracties elkaar versterken en worden individuele leerresultaten beter geborgd. Dit komt in het laatste hoofdstuk aan de orde. Verbinding prestatie- en competentiegericht leren Prestatiegericht leren Competentiegericht leren KPI s op bedrijfsniveau Kernwaarden Teamontwikkelingsplan KPI s op taak-, team- of persoonsniveau Kernwaarden vertaald in competenties Persoonlijk Ontwikkelplan 1.3 Stappenplan prestatieverbetering In deze paragraaf beschrijven we het stappenplan om tot een daadwerkelijke prestatieverbetering te komen. De hoofdstappen zijn: 1. Definiëren kritiek prestatieprobleem 2. Vaststellen prestatiekloof 3. Achterhalen werkelijke oorzaken prestatiekloof 4. Selecteren en ontwerpen acties die de prestatiekloof opheffen 5. Implementeren van deze acties 6. Controleren of het resultaat bereikt is Leidraad Prestatiegericht personeelsmanagement 11

12 Stap 1: Definiëren kritiek prestatieprobleem De bedrijfsprestaties kunnen verbeterd worden door problemen op te lossen of door kansen te benutten. In de eerste stap is het belangrijk te onderzoeken welke prestatieproblemen kritiek zijn voor het functioneren van het bedrijf in termen van rendement, kosten, klanttevredenheid, welzijn van medewerkers etc. Kritieke prestatieproblemen zijn bijvoorbeeld: Te veel klachten van klanten over zendingen die niet correct zijn geleverd; Te veel tenders die niet gehonoreerd worden; Te veel tijd tussen afleverdatum, facturering en betaling; Te veel ongeplande activiteiten en te lange werkdagen van planners; Afnemende marge op de ritten naar land ( ) of bij klant ( ); Afgenomen beladingsgraad bij planner of team ( ); Te veel schade aan materieel; Negatieve werksfeer en chaos op de planning. Uit deze voorbeelden blijkt dat u als manager het kritieke prestatieprobleem moet kunnen afleiden uit de cijfermatige bedrijfsdoelen. Zonder dit kunt u niet beoordelen of er daadwerkelijk sprake is van een kritiek prestatieprobleem en kunt u ook geen prioriteiten stellen in de aanpak ervan. Om het kritieke prestatieprobleem te definiëren kunt u zich de volgende vragen stellen: Welke strategische doelen worden niet of onvoldoende gerealiseerd? Welke afdelingen, teams of medewerkers dragen het meest bij aan het realiseren van het betreffende strategische doel? Welk concreet effect heeft dit probleem op de bedrijfsprestaties? Op welke manieren wordt het bereiken van de bedrijfsprestaties daardoor geblokkeerd? Op basis van de antwoorden kunt u checken of een prestatieprobleem met een of meer bedrijfsdoelen te verbinden is. Is dit niet of nauwelijks het geval, dan heeft het geen zin om met dit prestatieprobleem door te gaan. De invloed in toegevoegde waarde op de bedrijfsdoelen is dan onvoldoende, zodat het een verspilling van tijd en geld wordt. In deze stap kan het verleidelijk zijn om het prestatieprobleem te beargumenteren op basis van uw jarenlange ervaring en intuïtie en het niet te onderbouwen met feiten. De valkuilen van subjectieve waarneming zijn hier echter groot. Het kan eraan bijdragen dat het steeds maar niet lukt om tot echte prestatieverbeteringen te komen, omdat u mogelijk niet het probleem aanpakt dat ertoe doet of dat u niet de juiste oorzaak aanpakt. Onze ervaring in transportbedrijven heeft ons geleerd dat deze eerste stap van prestatieverbetering een goede aanleiding is om twee cruciale bedrijfsacties op te pakken: 1) Het bepalen van de strategische prioriteiten (markt, organisatie en HRM) met de bedrijfsdoelen meetbaar gemaakt. Vervolgens het vaststellen van de algemene kloof tussen gewenste en huidige bedrijfsdoelen om de kritieke prestatieproblemen beter op te kunnen sporen; 2) Het meetbaar maken van de bedrijfsdoelen op alle niveaus door het uitbouwen van een goed systeem van kern prestatie indicatoren (KPI s) met betrouwbare informatie. Zowel managers als hun medewerkers kunnen hierdoor hun prestaties volgen, kritieke problemen opsporen en zodanig oplossen dat het ook daadwerkelijk wat toevoegt aan de bedrijfsdoelen. Leidraad Prestatiegericht personeelsmanagement 12

13 Het succes van prestatieverbetering en prestatiemanagement is afhankelijk van de kwaliteit van deze beide bedrijfsacties. In de hoofdstukken hierna worden de handvaten hiervoor zodanig aangereikt dat bedrijfsdoelen verbonden kunnen worden met de prestatieverbetering van individuele medewerkers. Stap 2: Vaststellen prestatiekloof In deze stap wordt het verschil tussen de huidige en de gewenste prestaties of kpi s bepaald. In de eerste stap zijn de gewenste prestaties van het gekozen kritieke prestatieprobleem al voor een groot deel of helemaal in kaart gebracht. Met behulp van het KPI-systeem of een eenmalige meetactie worden vervolgens de huidige prestaties gemeten en gekwantificeerd. Het verschil tussen de gewenste en huidige prestaties levert al dan niet een meetbaar verschil op. De prestatiekloof is dit meetbare verschil. Als er geen prestatiekloof wordt gevonden, dan is er geen reden om door te gaan met de volgende stap. Voorbeelden van een prestatiekloof Kritiek prestatieprobleem Huidige prestatie Gewenste prestatie Prestatiekloof Klantklachten per week Aantal schades per week Orderomzet per week team x Verloop Beladingsgraad Bezettingsgraad materieel Score competentiemetingen Score KPI-resultaten planning % 70% 85% 6, % 85% 98% % 15% 13% 1,5 2 In de bovenstaande voorbeelden gaat het om een cijfermatige prestatiekloof die in principe snel af te leiden is uit het KPI-systeem. Er zijn ook onderliggende kritieke prestatieproblemen denkbaar waarvoor een meer diepgaande eenmalige meting uitgevoerd moet worden of waarbij de efficiency uitgerekend moet worden. Aan het bepalen van de beladingsgraad ligt bijvoorbeeld de effectiviteit in de verhouding kosten/opbrengsten ten grondslag en deze kan ook als kpi gehanteerd worden om financieel bewustzijn bij de planners te realiseren. Om de prestatiekloof van de efficiency van de bepaalde taken te kunnen bepalen, zal bijvoorbeeld eerst door de betrokkenen met een logboek geturfd moeten worden welke (deel)taken zij per dag uitvoeren en hoeveel tijd zij daaraan besteden. Leidraad Prestatiegericht personeelsmanagement 13

14 Voorbeeld van een prestatiekloof in taak-tijd efficiency Medewerkers Aantal taken Tijd investering Efficiency Kloof uur 6 uur 9 uur 98 % 74 % 128% 2 % 26% Wanneer de prestatiekloof cijfermatig in kaart is gebracht, kunt u de kosten van de prestatiekloof eventueel gekoppeld aan efficiency percentages- uitrekenen en daarmee ook de besparingen als u de prestatiekloof gaat oplossen. Zo kunt u in deze stap bijvoorbeeld de kansen voor flexibilisering van taken en werktijden onderzoeken. U kunt dan verschillende bezettingsvarianten op een rijtje zetten, waarbij de taken steeds op een andere manier over personen en tijd verdeeld worden. Wanneer dan de keuze voor een bepaalde bezettingsvariant gemaakt is, kunt u de volgende stappen inzetten om de acties voor de invoering ervan te bepalen. Stap 3: Achterhalen werkelijke oorzaken prestatiekloof Het achterhalen van de daadwerkelijke oorzaken is van cruciaal belang om de prestatiekloof te kunnen dichten. De daadwerkelijke oorzaak is namelijk leidend voor de oplossingen en acties die geselecteerd worden. In deze stap is het ook zeer goed mogelijk dat een aantal zaken nader onderzocht of gemeten moeten worden. Zo kan bepaald worden of een bepaalde oorzaak echt de oorzaak van het kritieke prestatieprobleem is en hoe groot de invloed is op de omvang van het probleem. Alleen met gegevens kan objectief aangetoond worden waarom een gevonden oorzaak verbonden kan worden met de prestatiekloof. De prestatieparadox In de praktijk is gebleken dat het nog erg lastig kan zijn om de daadwerkelijke oorzaken van slecht presterende mensen te achterhalen. Managers denken vaak dat problemen in het werk voornamelijk door houdingsproblemen komen, door te weinig kennis en/of een gebrek aan vaardigheden. Zo zien we bijvoorbeeld dat een slechte communicatie vaak als oorzaak van slecht presteren op de planning gezien wordt. Met een communicatietraining verwachten managers vervolgens dat de communicatie en samenwerking wel zal verbeteren. Maar vaak blijkt dit dan (te) weinig positief effect te hebben op de kpi s. Managers zijn bijvoorbeeld niet tevreden over de borging van de leerresultaten en zijn zoekende hoe zij dit kunnen oplossen. Achteraf blijkt dan dat een communicatietraining als enige oplossing niet werkt. Dit is niet verwonderlijk, want uit verschillende onderzoeken blijkt dat oorzaken van slecht presteren voor zo n 75% in de omgeving moet worden gevonden. Een oorzakenanalyse had in dit geval een combinatie van prioritaire oplossingen kunnen brengen. Acties kunnen dan gelijktijdig en elkaar versterkend uitgevoerd worden. Wij spreken in deze situatie van een prestatieparadox: niet de oorzaak bestrijden en toch resultaten verwachten. De prestatieparadox ontstaat doordat de manager wel een beter presteren eist en tegelijkertijd niet die oplossingen of acties kiest Leidraad Prestatiegericht personeelsmanagement 14

15 waarmee de werkelijke oorzaak van het prestatieprobleem wordt bestreden. Bij het selecteren van de oplossingen is een onderscheid tussen prestatiegericht leren en competentiegericht leren cruciaal. Door dit onderscheid te maken, wordt het duidelijk wanneer welke vormen van leren en opleiden toegevoegde waarde bieden. Oorzakenanalyse van slecht functionerende medewerkers Om de daadwerkelijke oorzaken van een kritiek prestatieprobleem boven tafel te krijgen, raden wij aan tenminste de volgende twee acties uit te voeren: A) Overleg met betrokken managers en medewerkers (workshop/interviews/ medewerkersenquête) en uitkomsten in een oorzaken-knelpuntenverslag verwerken; B) Een controleactie (logboek/turven/meten) om te checken of de gevonden oorzaken de moeite waard zijn om op te lossen in termen van toegevoegde waarde op de kpi s en om ze in volgorde van prioriteit te zetten. Bij mondeling overleg kunt u starten met 2 vragen: Kunt u op dit moment beter presteren dan u op dit moment werkelijk doet? (Hierop antwoord vrijwel iedereen ja. De vraag is bedoeld om de bereidheid tot meedenken te stimuleren); Als u op de stoel van uw baas zou zitten, wat zijn dan de eerste drie dingen die u zou veranderen? Bij ieder van die drie dingen kunt u dan een paar keer achter elkaar de waarom-vraag stellen om tot de oorzaken te komen. Bij grote groepen betrokken medewerkers kunt u een op maat gesneden enquête opstellen. Voor het maken van een vragenlijst, het tellen en verwerken van alle antwoorden kunt u het model van Gilbert (1996) gebruiken. In dit model ziet u zes cruciale factoren die van invloed zijn op het presteren van mensen in organisaties. Checklijst oorzaken slecht presteren Fysieke middelen Voorbeelden: Instrumenten Materieel Apparatuur Technologie/ICT Voldoende budget Infrastructuur Structuur/proces Voorbeelden: Logische overlegstructuur Steun van het management Realistisch beleid Logische processtappen Logische functies Zinvolle missie Informatie Voorbeelden: Feedback op prestaties Duidelijke kpi s Duidelijke standaarden Feedback van klanten Betrouwbare gegevens Kennis/vaardigheden Voorbeelden: Inwerkprogramma Mentor Werkplekcoaching Leercultuur Job aids Training/opleiden Motieven Voorbeelden: Waarden Beloning Winstdeling Erkenning Bonussen Status Groeimogelijkheden Gezondheid/welzijn Voorbeelden: Stressmanagement Werk-privé balans Werktijdenbeheer Gezondheidszorg - arbo Kortere werkdagen De drie factoren in de bovenste rij zijn de externe factoren die buiten de invloed van de medewerker (in de operatie) liggen, maar waar hij wel afhankelijk van is. De onderste drie factoren zijn de interne factoren. Deze zijn te beïnvloeden door Leidraad Prestatiegericht personeelsmanagement 15

16 inzet, houding of gedrag van de individuele medewerker. Afhankelijk van de persoonsgebonden hoeveelheid kennis, motieven, welzijn en gezondheid kunnen medewerkers beter of slechter presteren. Voor alle factoren geldt dat de directie of het management verantwoordelijk is voor het faciliteren ervan. Na de eerste oorzakenanalyse met bovenstaande checklijst Oorzaken slecht presteren is het vervolgens van belang om een vertaalslag te maken naar de ontbrekende facilitaire factoren die aan de oorzaken ten grondslag liggen. Wij onderscheiden drie niveaus van presteren: De organisatie De processen De medewerkers Leidraad Prestatiegericht personeelsmanagement 16

17 Het Negen-velden-model van Rummler hanteert deze indeling en kan als checklijst voor de facilitaire oorzaken van slecht presteren gebruikt worden. Doelen Ontwerp Management Organisatieniveau Procesniveau Medewerkersniveau Bedrijfsdoelen Is de visie/missie/ strategie duidelijk verwoord en gecommuniceerd? Is de strategie zinvol en haalbaar? Zijn de noodzakelijke kpi s en prestatieniveaus vastgesteld en gecommuniceerd? Is de strategie vertaald naar kernwaarden en duidelijk gecommuniceerd? Procesdoelen Zijn de doelen (kpi s) voor de kernprocessen gerelateerd aan de eisen van het bedrijf en de klant? Zijn de operationele en ondersteunende processen logisch afgeleid van de bedrijfsdoelen? Functiedoelen Zijn de team- of medewerkers kpi s en de standaarden gerelateerd aan de proceseisen? Zijn bevoegdheden en verantwoordelijkhede n aan de functie toegewezen? Zijn de strategische kernwaarden naar competenties per functie vertaald? Zijn de doelen (kpi s) vastgelegd en duidelijk gecommuniceerd? Organisatieontwerp Zijn alle relevante functies juist bezet? Zijn alle functies noodzakelijk? Is de huidige stroom van input en output tussen de functies juist? Procesontwerp Zijn de gekozen processen de meest efficiënte en effectieve om het procesdoel te bereiken? Zijn de operationele processen op elkaar afgestemd? Zijn de regels, procedures, verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk beschreven? Functieontwerp Worden proceseisen in de functies weerspiegeld? Is de functieopbouw logisch? Zijn de ondersteunende procedures en beleid ontwikkeld? Is de werkomgeving gezond? Is het werktijdenbeheer gezond? Management op organisatieniveau Zijn relevante functiedoelen vastgesteld? Worden de relevante kpi s gemeten? Worden de facilitaire zaken adequaat ingezet? Worden de verbindingen tussen de functies gemanaged? Worden strategische en operationele taken op elkaar afgestemd in de aansturing? Procesmanagement Zijn de juiste subdoelen (kpi s) voor processen geformuleerd en gecommuniceerd? Worden de procesprestaties gemanaged? Zijn er voldoende faciliteiten ingezet voor alle processen? Worden de verbindingen tussen de processtappen gemanaged? Functiemanagement Begrijpen de medewerkers de functiedoelen en kpi s? Krijgen medewerkers voldoende middelen, duidelijke instructies en prioriteitstelling? Worden medewerkers beloond voor het bereiken van hun doelen? Weten medewerkers of en wanneer ze hun doel bereiken? Hebben medewerkers de noodzakelijke competenties om hun doel te bereiken? Hebben medewerkers de fysieke, mentale en emotionele capaciteit om hun doelen te bereiken? Leidraad Prestatiegericht personeelsmanagement 17

18 U kunt tegelijk met de gegevensverzameling het bovenstaande schema als structuur gebruiken voor de volgende afrondende acties in deze stap: Formuleer de oorzaken per veld in een hypothese (een uitgebreide lijst is heel gebruikelijk en wordt later tot de kern teruggebracht); Controleer de hypothesen met feiten en eventuele extra gemeten gegevens op hun toegevoegde waarde aan de kpi s; Zet de op te lossen oorzaken op volgorde van prioriteit en maak een tijdplanning. Stap 4: Selecteren en ontwerpen acties die de prestatiekloof opheffen In de vierde stap worden per oorzaak een aantal oplossingen geïnventariseerd. Ook met het oog op toekomstig draagvlak voor het invoeren van de oplossingen, is het aan te raden om de oplossingen groepsgewijs in een overleg of workshop te verzamelen. De oplossingen kunnen ook in de Negen-velden-checklijst genoteerd worden. Na de brainstorm kunnen de aangedragen oplossingen gewogen worden en in volgorde van prioriteit gezet. Zo kan bijvoorbeeld besloten worden om aan de bovenste vijf oplossingen in het lopende jaar te gaan werken. Bij de weging en selectie van oplossingen en acties kunt u deze bijvoorbeeld een cijfer toekennen van 1 (hoog) tot 5 (laag) op de volgende aspecten: Effectiviteit: de mate waarin de oplossing in de bedrijfscontext kan werken qua strategie, cultuur en de aanwezige deskundigheid om de oplossing te kunnen invoeren. Efficiency: de kosten van de oplossing (mankracht, middelen, tijd) versus de opbrengst van de oplossing aan de kpi s. Acceptatie: de mate waarin een oplossing acceptabel is en draagvlak heeft. Voorbeeld weging en selectie van oplossingen of acties Oplossingen Effectiviteit Efficiency Acceptatie Gemiddeld ,7 2,3 3,3 2,3 4,3 Nu kan bijvoorbeeld besloten worden alleen de oplossingen te gaan invoeren die lager dan een 3 scoren. Belangrijke aandachtspunten bij het selecteren van de oplossingen of acties: De valkuil voorkomen om alleen die oplossingen te kiezen die in de lijn van de expertise en denkrichting liggen van een bepaald (opleidings)bureau of P&Omanager. Dit kan voorkomen worden door te checken of en in hoeverre de oplossing kwantitatief bijdraagt aan de bedrijfsdoelen. De valkuil van negatieve acceptatie voorkomen als gevolg van eigenbelangen in plaats van bedrijfsbelangen. Een voorbeeld van verschillende niveaus in acceptatie is dat bijvoorbeeld een manager het KPI-gericht sturen voor het hele bedrijf tegenhoudt (omdat hij zelf zijn vrijheid niet wil verliezen of dit als een persoonlijke bedreiging opvat), terwijl een leidinggevend planner juist grote Leidraad Prestatiegericht personeelsmanagement 18

19 behoefte heeft om te weten wanneer het team een goede week heeft gehad om het de week erop bij te kunnen sturen. Het is belangrijk om goed naar de bij-effecten van oplossingen te kijken zoals weerstand bij medewerkers of gebrek aan acceptatie door het (top)management. De wet van Maier is hier van toepassing: E = K x A. Het effect (E) van de oplossing is een product van de kwaliteit (K) (het wegnemen van de echte oorzaak) en de acceptatie (A) van de oplossing door de betrokkenen. Het effect van de oplossing KPI-systeem wordt bijvoorbeeld teniet gedaan als medewerkers het niet accepteren. Met bijvoorbeeld als gevolg dat medewerkers geen (correcte) gegevens in het TMS invoeren en de gegevens onvolledig en onbetrouwbaar zijn geworden. Omdat het bedrijf als een samenhangend systeem functioneert, zal iedere oplossing of actie impact hebben op de andere velden uit de Negen-veldenchecklijst. Elke verandering in een bedrijfsonderdeel zal effect hebben op andere onderdelen. Wanneer bijvoorbeeld een KPI-systeem ingevoerd wordt, is het belangrijk om te checken welke invloed dit heeft op de medewerkers. Weten zij wat van hen verwacht wordt? Zijn de spelregels voor het invoeren en bijhouden van bepaalde informatie duidelijk? Worden deze spelregels voldoende gefaciliteerd? Zijn er nieuwe prestatie-eisen waaraan zij moeten voldoen? Hebben ze daar de juiste competenties voor in huis? Het ontwerpen van de acties Per oplossing of actie kunt u vervolgens de juiste instrumenten opstellen of inkopen. Op hoofdlijnen kunt u hierbij de volgende stappen doorlopen: A) Programma van eisen: doel en vereiste mogelijkheden van het instrument B) Ontwerp (laten) opstellen C) Ontwerp bespreken en aanpassen D) Beheerprocedure (spelregeldocument) opstellen E) Gebruikersprocedure (spelregeldocument) opstellen F) Instructie of training (beheer en gebruik) opstellen Hierna volgt de invoering van de oplossing of actie met behulp van de instrumenten in de volgende stap. Stap 5: Implementeren van de actie Het invoeren van de geselecteerde oplossing(en) zal voor een deel al in de vorige stap begonnen zijn. Wij raden aan om iedere oplossing of actie als een project te definiëren en een manager verantwoordelijk te maken voor de invoering, eventueel in samenwerking met een intern projectteam. De voorgaande stappen bij het ontwerpen van de acties kunnen nu vervolgd worden: G) Plan van aanpak invoering opstellen (SMART) H) Projectteam met taakverdeling opstellen I) Overleg en rapportagemomenten afspreken J) Invoering en resultaat evalueren K) Invoering en instrumenten bijstellen Tips voor quick wins bij gebrek aan tijd en geld Bij gebrek aan een lopend KPI-systeem, tijd of geld kunt u als manager wel al een paar dingen doen (quick wins) om snelle prestatieverbeteringen mogelijk te maken: Leidraad Prestatiegericht personeelsmanagement 19

20 Maak het prestatieprobleem zicht baar met meetbare gegevens (omzet, kosten, verschil voor- en nacalculatie, tijd enz.). Bijvoorbeeld eenmaal per maand of per kwartaal. Maak duidelijk wat u van medewerkers verwacht en vooral dat wat ze nu nog niet doen. Stel de juiste middelen beschikbaar, bijvoorbeeld informatie. Vaak beschikken medewerkers niet over bepaalde informatie die wel ergens in het bedrijf aanwezig is. Beloon medewerkers wanneer ze de gewenste prestaties realiseren en spreek uw waardering uit. Geef zelf zorgvuldige en tijdige feedback op het functioneren en de prestaties. Zorg dat andere afdelingen waar u afhankelijk van bent hun afspraken nakomen (kwaliteitsprocedures zijn vaak wel aanwezig maar werken niet altijd). Geef zelf het goede voorbeeld: zeggen wat u doet en doen wat u zegt. Leidraad Prestatiegericht personeelsmanagement 20

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Integraal Performance Management

Integraal Performance Management ebook Integraal Performance Management Een bewezen aanpak voor prestatieverbetering Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. ipm is volledig 7 3. ipm een integrale aanpak in vijf fases 14 4. Fase 1:

Nadere informatie

RibbonWood Consultancy

RibbonWood Consultancy RibbonWood. Implementeert. RibbonWood Consultancy - 10 Stappen Voor Succesvol Veranderen When you start looking at a problem and it seems really simple, you don t really under- stand the complexity of

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema 0 Voorblad 2009 Hans Meinema 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 6 CRM is geen software... 7 Praktische voorbeelden

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Efficiency in de theaterbranche

Efficiency in de theaterbranche Versie: Openbaar Efficiency in de theaterbranche de Oosterpoort & de Stadsschouwburg Groningen 15 Juni 2009, J.G.A. van der Poel s0041866 Faculteit BBT, Universiteit Twente Begeleid door: Dr. Ir. C.P.

Nadere informatie

Eerst kiezen, dan delen. Sturen met zorg. Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Eerst kiezen, dan delen. Sturen met zorg. Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs Eerst kiezen, dan delen Sturen met zorg Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs Sturen met zorg Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs 2 sturen met

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Auteur: K. de Koning. Datum: november 2010

Auteur: K. de Koning. Datum: november 2010 Whitepaper Effectief Verbeteren op de ICT Service Desk Bespaar door verhoging van kwaliteit Auteur: K. de Koning Datum: november 2010 Versie 1.1 Rechten: Alles uit dit document mag je gebruiken, (uit)delen,

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

TalenT Performance IndIcaTor

TalenT Performance IndIcaTor TalenT Performance IndIcaTor TPI, een nieuwe KPI OnderbOuwing en AchtergrOnd TPI, een nieuwe KPI! De missie van PRiMAN is organisaties te helpen hun talent performance te verhogen met gemotiveerde medewerkers.

Nadere informatie

fasen fasen ontwerpen inrichten invoeren integreren opzetten n en inrichten beheer informatiesysteem

fasen fasen ontwerpen inrichten invoeren integreren opzetten n en inrichten beheer informatiesysteem Management en Informatica Consultants Steenwinkel Kruithof Associates Ed Kruithof Margareth Jonker Samenvatting SIM 3 fasen voorbereiden ontwerpen inrichten invoeren integreren besturing bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. LEAN IT THEORIE EN PRAKTIJK VAN LEAN IN EEN IT-OMGEVING Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden op

Nadere informatie

8.2 Ervaringen met het selfassessment als methodiek voor professionalisering van het IT-beheer

8.2 Ervaringen met het selfassessment als methodiek voor professionalisering van het IT-beheer .2 Sieder- 2003-54 1-02-2003 13:36 Pagina 1 Benchmarking Ervaringen met het selfassessment als methodiek voor.2 Ervaringen met het selfassessment als methodiek voor professionalisering van het IT-beheer

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie De weblog als platform voor interne teamcommunicatie Een onderzoek naar het effect van het gebruik van weblogs binnen de operationele teams van het Customer Care Center van Nuon Afstudeerscriptie 28 februari

Nadere informatie