Plan van aanpak. Zorgplicht Waterkeringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van aanpak. Zorgplicht Waterkeringen"

Transcriptie

1 Waterschap Roer en Overmaas Plan van aanpak Zorgplicht Waterkeringen Waterschap Roer en Overmaas Versie 1.0, corsa april 2014

2 Versiebeheer Nr. Auteur Datum Aard van de wijziging Versie 1.0 Keulers, mmv Potter, Jeuriëns, Lemmens, Louwsma, Brans, Notten, Jelec, Palmen, Brouwers Eerste definitieve versie Naam Functie Datum Paraaf Auteur: Erik Keulers Hoofd Projecten en Waterkeringen Vastgesteld: Jacq In den Kleef Secretaris/Directeur 1 Jj'ùCr líh Distributielijst Aan Versie Datum laatste versie Dagelijks Bestuur Secretaris/Directeur Adjunct-Directeur Afdelingshoofden Manager onderhoud Coördinator Handhaving Coördinator Vergunningverlening en plantoetsing Beleidsadviseurs Waterkeringen Overige deelnemers Werkgroep Zorgplicht: Vesna Jelec Jildou Louwsma Henri Lemmers Alex Palmen Kwaliteitscoördinator

3 Inhoud Inleiding 4 Interne Kwaliteitsborging Waterschap Roer en Overmaas 5 Invulling Kader voor de zorgplicht binnen Roer en Overmaas 6 Werkwijze 6 Lange termijn en over de grenzen 6 Bestuurlijk vastgelegde visie en ambitie 6 Afstemming samenhangende zorgplicht 6 Evaluatie van de zorgplicht en gevolg geven 7 Informatiemanagementsysteem 7 Rapportage over resultaten 7 Inspectie van de primaire waterkering Onderhoud van de primaire waterkering Bediening Kunstwerken Vergunningverlening Handhaving Calamiteitenzorg Kennismanagement Juridisch vastleggen gegevens kering Beheren dagelijkse gegevens kering 14

4 Organisatie implementeren Kader Zorgplicht 15 Bemensing 15 Tijdpad 15 Vastlegging documenten 15 Voortgangsrapportage Verbetertraject 15

5 Inleiding Waterschappen en Hoogheemraadschappen dragen veelal honderden jaren zorg voor waterkeringen in Nederland. Voor Waterschap Roer en Overmaas geldt dit echter niet. Pas sinds 2005 is aan de keringen langs de Maas, vanaf 1995 aangelegd, de status van primaire waterkeringen is toegekend. In het voorbije decennium heeft het waterschap invulling gegeven aan deze nieuwe taak, veelal in eerste instantie gericht op het operationeel veilig houden van de keringen. Daarnaast is met de LRT-3 voor het eerst uitvoering gegeven aan een toetsing van de keringen. Sinds januari 2014 is het toezicht op de zorgplicht waterkeringen overgegaan van Provincie Limburg naar de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Door het Directoraat-Generaal Ruimte en Water is daarnaast een kader voor de zorgplicht opgesteld, waarmee een meetlat voorhanden is gekomen om de kwaliteit van de zorgplicht, zoals deze door ons Waterschap wordt uitgevoerd, te toetsen, enerzijds binnen de eigen interne kwaliteitszorg, anderzijds via de audits die door ILT uitgevoerd zullen gaan worden. Met het afronden van de verlengde 3 e toetsronde breekt voor Waterschap Roer en Overmaas een nieuwe periode aan. De opgedane kennis van de keringen moet worden geborgd en worden omgevormd naar een doorlopende zorgplicht. Alle informatie die daarbij impliciet binnen de organisatie voor handen is moet expliciet worden gemaakt. Alle acties die worden uitgevoerd binnen de zorg voor onze keringen moeten onderdeel zijn van een (of meerdere) plan-do-check-act-cycli. Het voorliggende plan van aanpak geeft de wijze weer waarop het waterschap vorm wil geven aan de verdere borging van de zorgplicht. Het document is een groeidocument, waar het proces tot optimaliseren van de zorgplicht daar in 2014 aanleiding voor geeft zal dit document worden aangevuld of aangepast.

6 Interne Kwaliteitsborging Waterschap Roer en Overmaas Kwaliteitsverbetering is voor Waterschap Roer en Overmaas een belangrijk issue. Dit komt tot uitdrukking in de ISO-certificering die het waterschap al jaren heeft. Om dit certificaat te behouden, dient bij de jaarlijkse externe audit door de accrediteringsorganisatie Dekra continue kwaliteitsverbetering en klantgerichtheid aangetoond te worden. Hiertoe heeft het waterschap een kwaliteitsmanagementsysteem ontwikkeld waarin bestuurlijke, ondersteunende en primaire processen en hun onderlinge samenhang beschreven zijn. Bij de beschrijving van deze processen is steeds uitgegaan van de Plan-Do-Check-Act cirkel van Deming. Het einde van elk proces bestaat steeds uit een evaluatie ervan, waarbij de resultaten hiervan middels een verbeterproces tot zichtbare aanpassingen/verbeteringen van (de kwaliteit van) het proces leiden! Ook worden gedurende het jaar interne audits gehouden waarin door een speciaal hiertoe opgeleide groep medewerkers uit de hele organisatie naar een specifieke scope van elk proces gekeken! Ook hiervan zijn de resultaten input van het verbeterproces waardoor kwaliteitsverbetering continue de aandacht heeft. Elk proces heeft een proceseigenaar die verantwoordelijk is voor de kwaliteitsborging van zijn eigen proces. Hiertoe beschikt elk proces over een aantal hiertoe ontwikkelde procesindicatoren die minimaal 2x per jaar aan het management gerapporteerd worden. Het geheel is voor alle medewerkers terug te vinden in het digitale kwaliteitshandboek en draait onder de verantwoordelijkheid van een kwaliteitscoördinator die periodiek verantwoording aan het management aflegt en deze enthousiasmeert tot kwaliteitsborging en -verbetering. Binnen dit kwaliteitsmanagementsysteem is geen proces Waterkeringen beschreven maar de waterkeringen maken wel deel uit van een aantal wel beschreven primaire processen zoals "Aanleg en verbeteren", "Onderhoud" en "Handhaving". Samen met diverse bestuurlijke en ondersteunende processen wordt zo een bijdrage geleverd aan het borgen van de zorgplicht voor de waterkeringen. In 2011 is daarnaast het Programma Veiligheid van start gegaan. Het Programma Veiligheid is niet alleen een meetinstrument ten behoeve van het vergaren van management-informatie, het is vooral ook een platform voor het wisselen van knelpunten tussen medewerkers en afdelingen en het daarmee doorvoeren van verbeterslagen binnen de organisatie. Het programma kan ook worden gezien als een vangnet voor activiteiten binnen het waterschap waar de PDCA-cyclus nog niet rond is of nog onvoldoende expliciet wordt toegepast. In januari 2014 is een evaluatie van het Programma Veiligheid verschenen. Belangrijkste conclusies van deze evaluatie zijn:» het gehanteerde instrumentarium van het Programma Veiligheid (overlegstructuur en opzet indicatoren) een prima basis is voor het introduceren en verder uitbouwen van een waterschap breed bedrijfsvoeringsmodel;» De voortgang van het Programma wordt op dit moment door twee hoofditems belemmerd:» de bestaande organisatiecultuur waarbinnen we niet afmaken waar we aan beginnen;» en het (ervaren) gebrek aan managementaandacht als gevolg waarvan we prioriteiten elders leggen. Voor de Zorgplicht Waterkeringen bestaat de behoefte om niet terug te hoeven vallen op een vangnetconstructie, maar juist pro-actief sturing te geven aan dit systeem van processen, met als doel de veiligheid van de keringen te kunnen garanderen en deze borging toegankelijk en inzichtelijk te maken. Daarmee geeft dit plan van aanpak invulling aan de conclusies uit de evaluatie van het Programma Veiligheid, maar kan het ook een voorloper zijn voor het borgen van andere systemen binnen het waterschap.

7 Invulling Kader voor de zorgplicht binnen Roer en Overmaas Werkwijze Het kader Zorgplicht Primaire Waterkeringen kent een aantal processen. Voor ieder van die processen wordt dezelfde werkwijze toegepast: Stap 1. Inventariseren welke acties binnen het waterschap voor handen zijn; voor de meeste processen vinden reeds activiteiten plaats binnen het waterschap. Vaak ingebed in andere reguliere werkzaamheden, vaak ook impliciet. In eerste instantie wordt daarom met een doorsnede aan medewerkers een inventarisatie gemaakt van de activiteiten die plaats vinden en wordt bekeken in hoeverre deze activiteiten onderdeel uitmaken van een plan-do-check-act-cyclus. Stap 2. Inventariseren van de inhoudelijke en organisatorische risico's die door de medewerkers gezien worden ten aanzien van het voorliggende proces. Stap 3. Aan de hand van de vorige twee stappen is voldoende basisinformatie aanwezig om de zorgplicht ten aanzien van het onderhavige proces te optimaliseren door enerzijds een duidelijk kader voor het proces te schetsen (inspectieplan) en door anderzijds de plan-do-check-act-cycli te sluiten; tenslotte wordt de informatie toegankelijk gemaakt voor een ieder, Stap 4. Implementeren, instrueren en evalueren. De bijgestelde procesbeschrijving wordt geïmplementeerd in het dagelijks werk. De betrokken operationele medewerkers worden geïnstrueerd over de nieuwe werkwijze en na ca. 6 maanden worden de ervaringen met deze werkwijze geëvalueerd en zo nodig worden werkwijze en proces verder aangescherpt. Daarmee doorloopt ook het proces om de werkwijze te verbeteren zelf de plan-do-check-act cyclus. De bovengenoemde processen worden in de periode 1 april -1 november 2014 voor alle processen binnen de zorgplicht doorlopen. Gezien het feit dat Waterschap Roer en Overmaas een van de vier keringbeheerders is, die opgenomen zijn in de ILT-pilot op het proces Inspectie Primaire Keringen is dit proces naar voren gehaald. Streven voor dit proces is om half april de stappen 1 t/m 3 te hebben doorlopen en een start te hebben gemaakt met stap 4. De planning voor de totale invulling van de zorgplicht is opgenomen in hoofdstuk xx Lange termijn en over de grenzen Bestuurlijk vastgelegde visie en ambitie Het vigerende beleidsdocument ten aanzien van de waterkeringen binnen Roer en Overmaas is op strategisch niveau het Waterbeheersplan , met daaraan gekoppeld het Beheerplan Waterkeringen.. Inmiddels is het Waterbeheersplan in voorbereiding. Het Waterbeheerplan wordt door de Waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei gezamenlijk opgesteld. Binnen het opstellen van het Waterbeheerplan wordt de werking van de voorgaande beleidsdocumenten geëvalueerd en worden de beelden bijgesteld in het nieuwe Waterbeheerplan. Afstemming samenhangende zorgplicht Binnen de Zorgplicht heeft Waterschap Roer en Overmaas een tweetal potentiële raakpunten: 1. Met Rijkswaterstaat als keringbeheerder voor de Sluizen Limmel en Bosscherveld, beiden gelegen in dijkringen van het Waterschap Roer en Overmaas. Met Rijkswaterstaat vindt

8 afstemming plaats over het keringbeheer. (Sluis Limmel wordt binnen enkele jaren door een keersluis vervangen, afstemming over ontwerp heeft met het Waterschap plaatsgevonden). 2. Met het Waterschap Peel en Maasvallei is er wel uitwisseling van kennis ten aanzien van de primaire keringen en wordt gezamenlijk beleid gemaakt, er is echter geen raakvlak in de Zorgplicht, er zijn immers geen dijkringen die zowel onder Waterschap Roer en Overmaas als onder Waterschap Peel en Maasvallei vallen. Evaluatie van de zorgplicht en gevolg geven Met dit plan van aanpak wordt vormgegeven aan het integraal positioneren en navolgbaar maken van de zorgplicht. Een evaluatie op de zorgplicht heeft momenteel nog niet plaatsgevonden. Deze evaluatie zal medio 2014 worden uitgewerkt en worden opgenomen in dit plan van aanpak en in de PDCA-cyclus. Informatiemanagementsysteem De informatiemanagement systematiek voor de PDCA procedure wordt gevormd door de huidige ondersteunende systemen van de betrokken processen. Voor onderhoud betreft dit het Onderhoud Beheer Systeem (OBS), voor handhaving betreft dit Corsa, voor de kernregistratie betreft dit ArcGIS en Geoweb, voor kwaliteitsvprocesmanagement betreft dit Comm'ant. Verder is Corsa het document management systeem waarin documenten, waaronder plannen en rapportages, worden beheerd. Voor de zorgplicht is in Corsa een aparte structuur opgezet om relevante documentatie snel en eenvoudig terug te vinden. Vanuit de informatievoorziening is er momenteel een roadmap in ontwikkeling, waarin een ontwikkelpad geschetst wordt naar een beter gestructureerde informatievoorziening. Hierin worden o.a. ontwikkelingen benoemd voor het verbeteren van de procesgegevens en ondersteunende processystemen, voor het breed (her)gebruiken van de kern- en basisregistraties, voor het borgen van samenhang van deze gegevens en systemen en voor de business intelligence om overkoepelende (management) rapportages te kunnen genereren. Bij de uitvoering van de roadmap zijn de architectuurkaders en -afspraken leidend. Rapportage over resultaten In de bestuurlijke P&C cyclus van Waterschap Roer en Overmaas zijn vijf bestuursrapportages opgenomen; de meerjarenraming, de begroting, de voorjaarsrapportage, de najaarsrapportage en de jaarrekening. tvl eerjaren ram i ncj Voorjaarsrapportage Najaarsra pportag Ja nrrtîkon i r ï tļ

9 Daarnaast beschikt het waterschap over een management P&C cyclus waarin ten behoeve van de sturing door het management op operationeel niveau drie keer per jaar gerapporteerd wordt middels een jaarplan (per team), halfjaarrapportage (per team en samengevoegde managementrapportage) en jaarevaluatie (per team en samengevoegde managementrapportage). Teamplannen Halfjaarlijkse teamrapportage i Halfjaarlijkse management rapportage i Eindejaars teamrapportage į Eindejaars management rapportage Al deze rapportages omvatten het volledige werkveld van het waterschap, waarmee ook verantwoording wordt afgelegd ten aanzien van de staat van de waterkeringen. Met de introductie van het Kader voor zorgplicht van Primaire Keringen wordt in 2014 nagegaan in hoeverre aanscherping en aanpassing van de bestaande rapportages wenselijk is. Inspectie van de primaire waterkering Met het oog op de pilot-audit door de ILT op het inspectieproces is voor dit proces, conform de eerder omschreven werkwijze, de voorliggende werkwijze ten aanzien van inspecties tegen het licht gehouden. Voor alle inspecties is nagaan in hoeverre de PDCA-cyclus sluitend is, terwijl daarnaast een risicoanalyse conform de RISMAN-systematiek heeft plaatsgevonden over het totale proces van inspecties. Daarbij zijn zowel inhoudelijke als organisatorische risico's geïnventariseerd. Op basis van deze risico-analyse, alsmede de evaluatie van de PDCA-cycli, zijn de volgende aanpassingen in het inspectieproces in april 2014 doorgevoerd: 1. Inspectieplan Waterkeringen 2014 (CORSA ): introductie van een integraal inspectieplan, opgesteld vanuit het risicobeeld; voorheen werden inspectieplannen sectoraal opgepakt (Handhaving) of werden inspecties impliciet uitgevoerd; met de introductie van dit inspectieplan is een totaaloverzicht voor handen van de uit te voeren inspectieacties en kan de efficiency van deze acties worden verhoogd; bovendien is er expliciet een keuze gemaakt in de taken van de inspecteur ter plaatse en de deskundige ten kantore. 2. Introductie Inspectieformulieren: buitendienstmedewerkers registreerden hun inspectiewerkzaamheden tot nog toe in het Onderhoud Beheersysteem (OBS); geconstateerd is echter dat daarmee onvoldoende inhoudelijke informatie werd vastgelegd; om deze reden zijn nieuwe inspectieformulieren opgesteld, die naast de registratie in OBS gebruikt zullen

10 worden; inmiddels heeft de eerste instructie aan de buitendienstmedewerkers plaatsgevonden en hebben ook de eerste inspecties nieuwe stijl plaatsgevonden. Op basis van bovenstaande documenten zal in de komende maanden vorm worden gegeven aan het opzetten van een format voor de overkoepelende inspectierapportage. Jaarlijks zal de inspectiecyclus worden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Worden er binnen dat jaar tekortkomingen geconstateerd, dan worden deze tussentijds geëvalueerd en kan eerder bijstelling plaatsvinden. Met name voor de nieuw geïntroduceerde documenten geldt dat deze mogelijk eerder bijgesteld worden, als de praktijkervaring daar aanleiding toe geeft. Onderhoud van de primaire waterkering Sedert anderhalfjaar werkt Waterschap Roer en Overmaas met een Onderhoud Beheerssysteem (OBS). Binnen het OBS worden onderhoudsacties gepland en gemonitord op uitvoering. Het vormt de basis voor de proces van de buitendienstmedewerkers én van ingehuurde opdrachtnemers. Binnen het OBS wordt ook het onderhoud (én door de buitendienst uit te voeren inspecties) aan de waterkeringen gepland. Op basis van de ervaringen met het inspectieproces wordt de komende maanden binnen het proces onderhoud nader bekeken: 1. Of de PDCA-cyclus Onderhoud aan Primaire Waterkering voldoende gesloten is en volledig is; 2. Wordt nagegaan of de aansluiting tussen inspecties en daaruit volgende onderhoudsacties voldoende is. In lijn met het voorgaande zal voor het Check-Act-deel van de onderhoudscyclus worden nagegaan of: 1. De huidige vastlegging van uitgevoerde onderhoudsacties in OBS voldoende inzicht geeft ten behoeve van de Zorgplicht op de Primaire Keringen; 2. Of er voldoende uitwisseling plaatsvindt tussen de resultaten van de onderhoudsacties en het Beheerregister. Bediening Kunstwerken Waterschap Roer en Overmaas kent relatief weinig kunstwerken. De grootste kunstwerken binnen de primaire kering zijn een tweetal keersluizen in de Roer te Roermond. Deze kunstwerekn wordt alleen bij hoogwater bediend/gesloten. Wel worden deze kunstwerken één maal per maand bediend voor onderhoudsdoeleinden (spoelen). nvt

11 Vergunningverlening Het waterschap heeft verschillende instrumenten ter beschikking om het watersysteem te beschermen en te voorkomen dat er ongewenste ontwikkelingen plaatsvinden. Belangrijk hierin zijn de Keur en de Legger. In de keur, de belangrijkste verordening van het waterschap, is beschreven welke geboden en verbodsbepalingen er gelden in en om het watersysteem. Op de legger (een kaart) is aangegeven waar welke ge- en verboden van toepassing zijn. Het waterschap heeft deelgenomen aan een landelijk project 'professionalisering vergunningverlening'. Onderdeel hiervan was een risicoanalyse. Voor veel voorkomende vergunningaanvragen met een betrekkelijk laag risico zijn algemene regels opgesteld. Voor vergunningaanvragen in, op of rondom de waterkering is geconcludeerd dat deze altijd een verhoogd risico hebben en niet met een algemene regel afgedaan kunnen worden. Voor iedere aanvraag vindt dan ook een individuele belangenafweging plaats. Het procesvergunningverlening is ISO-gecertificeerd. Onderdeel van dit proces is advies inwinning bij inhoudelijk specialisten. Voor het onderdeel waterkeringen wordt hiervoor beroep gedaan op de specialisten bij de afdeling Nieuwe werken. Een andere stap in het procesvergunning verlening is een juridische en een handhaafbaarheidstoets. Bij deze laatstgenoemde toetst wordt beoordeeld of de vergunningvoorwaarden in de praktijk uitvoerbaar zijn. Ook vindt hier de inhoudelijke overdracht van het dossier plaats, van vergunning verlening naar toezicht. Tijdens de uitvoering vindt op informele basis regelmatig en afstemming plaats tussen de vergunningverlener en de toezichthouder. In de PDCA-cyclus kan dit de check worden genoemd. Deze afstemming kan leiden tot andere inzichten, aanpassing van werkprocessen, beleidsregels of standaardwerk. Ook vindt er jaarlijks een evaluatie van het procesvergunningverlening plaats. Hiermee proberen we knelpunten te signaleren en voor de toekomst te voorkomen. De tijdens de evaluatie van het proces Vergunningverlening geconstateerde verbeterpunten zullen in het kader van het kwaliteitsmanagementsysteem worden opgepakt. Handhaving Het hoogste uitgangspunt van Toezicht en handhaving, voor nu en in de toekomst, betreft een zo goed mogelijke bijdrage aan het bereiken van de doelstellingen van het waterschap; de waterkeringennormen (Waterwet), kwantiteitsnormen (NBW) en kwaliteitsnormen (KRW). Een zo goed mogelijke bijdrage van het proces Handhaven wordt geleverd door in te zetten op: effectiviteit, efficiëntie en monitoring Inzet en prioritering van toezicht en handhaving is afgestemd op de grootste risico's (probleemgestuurd) zodanig dat de grootste aandacht gaat naar die gebieden die de doelstellingen van de waterschappen (het meest) in gevaar brengen. In 2013 is een methode ontwikkeld voor het uitvoeren van een risicoanalyse naar de activiteiten van derden die mogelijk een negatief effect hebben op het behalen van de doelstellingen van het

12 waterschap. Deze methode zal worden gehandhaafd voor verdere evaluatie van risico's tenzij in de toekomst verbeterde voortschrijdende inzichten worden verkregen. Jaarlijks wordt de risicoanalyse geijkt om de noodzakelijke aanpassingen in de planningen te kunnen doorvoeren. Keuzes ten aanzien van de inzet van mensen, processen en instrumenten zijn passend bij de hoogte van het risico Į prioriteit zodanig dat deze het beste effect sorteren. In het algemeen wordt geoordeeld dat een aanwezig toezicht bijdraagt aan doelbereiking. Conform de in 2011 vastgestelde Handhavingsvisie wordt naast correctief (handhavend) optreden, de kracht van preventief optreden (voorlichting, communicatie) onderkend en derhalve ingezet. Er wordt gestreefd naar een zo optimaal mogelijke mix van inzet van mensen, processen en instrumenten binnen hetgeen beschikbaar en bereikbaar is, zodanig dat de totale risico beheersing het grootst is. De beschikbare capaciteit en competenties zijn bepalend voor de mate van risicobeheersing. Hierin moeten keuzes worden gemaakt. Er wordt gestreefd naar een zo effectief mogelijke inzet van beschikbare middelen en tevens gestuurd op verdere ontwikkeling van capaciteit en competenties. Eventueel hiervoor noodzakelijke opleidingstrajecten zullen hiervoor worden ingezet. De inzet van middelen en mensen ten aanzien van de inspecties Waterkeringen is op hoofdlijnen uitgewerkt in het Integrale inspectieplan Waterkeringen (corsanummer ) en verder in detail beschreven in het Deelinspectieplan Waterkeringen Toezicht en handhaving (corsanummer ). Vanuit de hoogste doelstellingen, vertegenwoordigd in het waterbeheerprogramma, wordt de uitvoering op het operationele terrein vertaald via het 'big-8' principe. Volgens datzelfde principe vindt terugkoppeling plaats van het operationele niveau naar het hoofdniveau opdat eventueel bijgestuurd kan worden. Zonder gedegen monitoring en evaluatie is het niet mogelijk goed te (blijven) sturen. Toezicht en handhaving maakt voor de rapportage van indicatoren over de effectiviteit en efficiëntie gebruik van een KPI dashboard, welke is afgestemd met het algemeen bestuur zowel op inhoud als op frequentie.

13 Waterbeheerprogramma Monitoring j Evaluatie wel of niet behalen van indicatoren Handhavingsbeleid Meerjarenplanning Risicoanalyse /prioritering HH Bepalen indicatoren Jaarplanning Procesmatig werken en verbeteren Bijsturen op het wel of niet halen van indicatoren Sturen op indicatoren figuur 1: The big 8' In 2014 is voor het proces handhaving zaaksgewijs werken geïmplementeerd, in de vorm van het organisatie breed ingezette project 'Van Zoeken naar Vinden'. De doelstelling van het project 'Van Zoeken naar Vinden' is het eenvoudig en snel kunnen terugvinden van digitale documenten in het Document Management Systeem (Corsa) (zie plan van aanpak, corsanummer ). De wijze waarop dit bereikt wordt, is door per (ISO)proces een aantal stappen te doorlopen die ertoe leiden dat eenzelfde begrippenkader ontstaat. Bij dit project wordt gebruik gemaakt van de systematiek van kenniskaarten. Een kenniskaart is een hulpmiddel voor het vastleggen en structureren van informatie in een organisatie. Per proces wordt een matrix opgesteld, waarbij een aantal documentkenmerken worden vastgelegd. Van de door het team Handhaving uitgevoerde toezichtscontroles (inspecties) worden inspectierapporten opgesteld, welke aan de desbetreffende zaak worden gekoppeld. De gewenste prestatie indicatoren kunnen op dit moment nog niet volledig samengesteld worden, hiervoor is een verbetering in de registratie nodig. Zo is het al wel mogelijk om (gerealiseerde) middelen Į producten, overtredingen en meldingen â klachten te beoordelen, het is nog niet mogelijk deze aan de geïnventariseerde risico's te verbinden. In afwachting van een nieuw systeem, waarin speciale aandacht voor rubricering en classificering wordt gevraagd, is begin 2014 gestart worden met een eenvoudige aanpassingen aan de huidige producten HH registratie. Calamiteitenzorg Het waterschap Roer en Overmaas (crisisbeheersing) heeft er voor gekozen om aan te sluiten bij de landelijke visie "samenwerking in de crisisbeheersing". Daardoor zijn we in 2020 onderdeel van een

14 veerkrachtig partnerschap van waterschappen in de crisisbeheersing, zowel in de voorbereiding als de feitelijke bestrijding van crisis. Dit bereiken we door vergaande samenwerking tussen waterschappen en door het aangaan van optimale allianties met onze belangrijkste partners in de crisisbeheersing : de veiligheidsregio. De calamiteitenzorg is de voorbereiding op calamiteiten. Alle activiteiten die worden ontplooid in het kader van een goede voorbereiding op en efficiënte bestrijding van calamiteiten worden samengebracht in een calamiteitenzorgsysteem. De bundeling van de diverse activiteiten in één systeem zorgt ervoor dat de samenhang van de activiteiten wordt gewaarborgd en gecoördineerd. Het calamiteitenplan (CORSA )is het basisdocument en biedt een kader voor het optreden bij calamiteiten en incidenten. Het belangrijkste doel van het calamiteitenplan is daarbij: structuur bieden voor het optreden van de calamiteitenorganisatie van WRO tijdens zowel de bestrijding van calamiteiten als de voorbereiding op calamiteiten. In de taakuitoefening van het waterschap zijn een aantal (voorspelbare) riscio's onderkend (wateroverlast, waterkwalitet, afvalwater, Hoog Water Maas). Voor de bestrijding van calamiteiten die met deze risico's te maken hebben zijn bestrijdingsplannen ontwikkeld. De bestrijding van calamiteiten waarbij de waterkeringen van belang zijn vindt plaats volgens het Bestrijdingsplan Hoog Water Maas. Voor de bemensing van de calamiteitenorganisatie maakt het waterschap zoveel mogelijk gebruik van eigen personeel, gemeenteambtenaren (kadewachten) en ingehuurd personeel van aannemers voor het uitvoeren van acties. De calamiteitenorganisatie is vastgelegd en bezet middels een organisatieschema. Het waterschap beschikt over een vastgesteld beleidsplan OTO Er wordt ieder jaar een jaarplan vastgesteld waarin de OTO-activiteiten van dat jaar zijn opgenomen. Henri zou jij hier een stukje kunnen schrijven over de oefening van vorig jaar, verwijzen naar relevante documenten en ook aangeven hoe we met de evaluatiepunten zijn omgegaan!! In 2014 heeft er een oefening plaatsgevonden "Mosa extrema". Doel van deze oefening was om medewerkers in een situatie te brengen van de bestrijding op een hoogwater Maas en daar ervaring mee op te doen; het testen van de nieuwe structuur en werkwijze bij de actiecentra Communicatie en Buiten en het testen van de logistieke haalbaarheid van het uitrijden van de pompen in het meest extreme scenario. Tevens is er een test uitgevoerd met het sluiten van een aantal coupures. De evaluatie (CORSANR) heeft aangetoond dat de nog een aantal verbeteringen zijn door te voeren in organisatie werkwijze en dat de logistiek in de oefening haalbaar is gebleken. De verbeterpunten uit oefeningen en incidenten zijn vanuit diverse evaluaties verzameld en opgenomen in een verbeter lijst. Voortgang van de verbeteringen uit deze lijst wordt gemonitord en gerapporteerd. Kennismanagement Ten aanzien van crisisbeheersing: het beleidsplan OTO biedt het kader op het gebied van opleiden. Hierin is bepaald welk competentie niveau wordt verlangd van organisatie/ medewerkers. Opleidingen en instructies die in dit kader worden gegeven worden gepland in het OTO-jaarplan en

15 geregistreerd in het personeelsregistratiesysteem. Nieuwe medewerkers die een rol gaan spelen in de calamiteitenorganisatie worden geïntroduceerd en bijgepraat over hun specifieke taken. Ten aanzien van inspecties: de buitendienstmedewerkers worden on-the-job getraind ten behoeve van hun inspectietaak. Deze training vindt plaats via door de deskundige adviseurs (Adviseurs Waterkeringen en Dijkinspecteur) van het Waterschap. Momenteel heeft het Waterschap één gediplomeerd dijkinspecteur. Mede in het kader van de Zorgplicht zal worden bezien of dit voldoende is. De huidige verbeterslag ten aan zien van de Zorgplicht op de Primaire Kering en het bijbehorende kader zullen onvermijdelijk gevolgen hebben voor het gewenste kennisniveau binnen de organisatie. Daarom zal bij iedere nadere uitwerking van de processen binnen de Zorgplicht, conform dit plan van aanpak, niet alleen gekeken worden naar het sluiten van PDCA-cycli, maar ook naar het gewenste kennisniveau binnen de organisatie. Waar nodig zal deze kennis door opleiding of anderszins worden verkregen. Met de evaluatie van de zorgplicht zal ook kennisniveau worden geëvalueerd. Juridisch vastleggen gegevens kering Alle waterschapsbelangen, en daarmee ook de belangen ten aanzien van de waterkering, zijn vastgelegd in de Legger. Legger is vastgesteld op 27 november 2012 en is ontsloten via internet en die is ook raad te plegen via Intranet. Om uniformiteit aan de legger te geven zijn "Beleidsregels Invulling leggerplicht" vastgesteld corsa nummer Momenteel ligt een Leggerwijziging in concept gereed. De volledigheid en actualiteit van de legger wordt binnen het Waterschap Roer en Overmaas met regelmaat geëvalueerd en waar nodig is vindt aanpassing plaats. Wijziging van de legger loopt procedureel tegelijke met de openbare procedure van het Projectplan (eigen projecten) en of besluit legger wijziging die voortvloeit uit de besluiten die aan de deerde verleend zijn en consequentie hebben voor de legger. De nu voorliggende Leggerwijziging vloeit daaruit voort. Binnen deze Leggerwijziging wordt onder andere geanticipeerd op de verlegging van de kering in de Alexanderhaven, Roermond, welke op handen is. Door nu reeds hierop via de Legger te anticiperen worden de belangen van het Waterschap ter plaatse geborgd. Beheren dagelijkse gegevens kering Binnen het waterschap Roer en Overmaas is een Beheerregister aanwezig waar in de kern registratie wordt vast gelegd. Beheerregister is geen proces op zich. Hij is opgenomen en beschreven in het ISO proces van GIV. Beheerregister is ontsloten via GeoWeb. Ten aanzien van de Zorgplicht zal de komende maanden in beeld worden gebracht of de PDCA-cyclus ten behoeve van het actueel houden van het Beheerregister voldoende gesloten is.

16 Organisatie implementeren Kader Zorgplicht Bemensing Het Waterschap Roer en Overmaas kent een model van lijnsturing. De organisatie en implementatie van de Zorgplicht op de Primaire Kering is belegd bij het Hoofd Projecten en Waterkeringen. Voor de implementatie van het Kader op de Zorgplicht en het evalueren en aanpassen van de PDCA-cyclus voor alle processen binnen het kader is een werkgroep samengesteld. De organisatie voor het implementeren voor kader bestaat daarmee uit: Opdrachtgever: Verantwoordelijke Zorgplicht: Deelnemers werkgroep: Jacq In den Kleef, secretaris-directeur Erik Keulers, Hoofd Projecten en Waterkeringen Peter Notten, Hoofd Middelen/Onderhoud en Calamiteiten Peter Brouwers, Manager Onderhoud Chantal Jeuriëns-Vanneer, Coördinator Handhaving Alex Palmen, Inspecteur Waterkeringen Rinus Potter, Deskundige Waterkeringen Yvonne van Kruchten, Deskundige Waterkeringen Vesna Jelec, Beheersregiste^kernregisatratie Jildou Louwsma, Informatievoorziening Henri Lemmens, Calamiteitenteam Kwaliteitscoördinator WRO: Natascha Brans Waar nodig zullen specialisten betrokken worden bij deze werkgroep. Tijdpad Voor dienen alle processen binnen het Kader Zorgplicht te zijn doorgelicht op de wijze zoals dat nu voor het proces Inspecties heeft plaatsgevonden. Daarmee zijn per alle PDCAcycli op volledigheid gecontroleerd en waar nodig aangevuld en kan de Zorgplicht conform Kader worden uitgevoerd. Vastlegging documenten Binnen het Waterschap Roer en Overmaas worden alle stukken vastgelegd in het CORSA-documentmanagementsysteem. Binnen CORSA is een aparte structuur aangemaakt t.b.v. de Zorgplicht, waarbij de structuur van het Kader voor Zorgplicht Primaire Keringen gevolgd wordt. Daarmee kunnen de documenten die betrekking hebben op de zorgplicht eenduidig inzichtelijk worden gemaakt. Voortgangsrapportage Verbetertraject De Verantwoordelijke Zorgplicht zal in 2014 een maal per kwartaal mondeling de voortgang van het verbeterproces rapporteren aan de Opdrachtgever. Van dit overleg wordt een verslag vastgelegd.

Klaar voor de zorgplicht!? de Rijtuigenloods

Klaar voor de zorgplicht!? de Rijtuigenloods Klaar voor de zorgplicht!? de Rijtuigenloods 1 Klaar voor de zorgplicht!? Erik Wagener Voorzitter stuurgroep zorgplicht http://zeeuwbouw.nl/portfolio/nieuwbouwdijkwoning herwijnen/# Klaar voor

Nadere informatie

Procesinrichting zorgplicht

Procesinrichting zorgplicht Procesinrichting zorgplicht Dit document is een handreiking om te komen tot een eigen organisatie specifieke uitwerking van de wijze waarop de verschillende zorgplichtactiviteiten zijn ingericht. Daarbij

Nadere informatie

Zorgplicht Primaire Waterkeringen

Zorgplicht Primaire Waterkeringen Zorgplicht Primaire Waterkeringen Rijkswaterstaat centraal Datum: 29 mei 2017 Kenmerk: 141808 Status: definitief ILT Water, Producten en Stoffen Graadt van Roggenweg 500 te Utrecht Inhoudsopgave Gegevens

Nadere informatie

Zorgplicht Primaire Waterkeringen. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Zorgplicht Primaire Waterkeringen. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Zorgplicht Primaire Waterkeringen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Datum: 30 mei 2017 Kenmerk: 141216 Status: definitief ILT Water, Producten en Stoffen Graadt van Roggenweg 500 te Utrecht Inhoudsopgave

Nadere informatie

Zorgplicht Primaire Waterkeringen

Zorgplicht Primaire Waterkeringen Zorgplicht Primaire Waterkeringen Rijkswaterstaat Zee en Delta Datum: 17 mei 2017 Kenmerk: 141142 Status: definitief ILT Water, Producten en Stoffen Graadt van Roggenweg 500 te Utrecht Inhoudsopgave Gegevens

Nadere informatie

Zorgplicht Primaire Waterkeringen. Waterschap Drents Overijsselse Delta

Zorgplicht Primaire Waterkeringen. Waterschap Drents Overijsselse Delta Zorgplicht Primaire Waterkeringen Waterschap Drents Overijsselse Delta Datum: 1 juni 2017 Kenmerk: 141135 Status: definitief ILT Water, Producten en Stoffen Graadt van Roggenweg 500 te Utrecht Inhoudsopgave

Nadere informatie

Zorgplicht Primaire Waterkeringen

Zorgplicht Primaire Waterkeringen Zorgplicht Primaire Waterkeringen Waterschap Vallei en Veluwe Datum: 2 mei 2017 Kenmerk: 141137 Status: definitief ILT Water, Producten en Stoffen Graadt van Roggenweg 500 te Utrecht Inhoudsopgave Gegevens

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen?

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen? 5 Procescriteria In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we

Nadere informatie

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap Inleiding In het omgevingsrecht worden regels gesteld waar de overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening,

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg

Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg Uitgangspunten, hoofdlijnen en vervolgprocedure November 2015 Inhoud Bestuursopdracht als kader Visie 2020 en WBP als basis voor sturing en

Nadere informatie

Zorgplicht Primaire Waterkeringen. Rijkswaterstaat West Nederland Noord

Zorgplicht Primaire Waterkeringen. Rijkswaterstaat West Nederland Noord Zorgplicht Primaire Waterkeringen Rijkswaterstaat West Nederland Noord Datum: 1 juni 2017 Kenmerk: 141114 Status: definitief ILT Water, Producten en Stoffen Graadt van Roggenweg 500 te Utrecht Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Rechtmatigheid Wat hebben we bereikt? Voortgangsrapportage Rechtmatigheid Stand van zaken per 1 juli Behoort bij brief met kenmerk - 50651 Voortgangsrapportage Rechtmatigheid, juli 1 FASE 1 WET EN REGELGEVING

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

3 e Voortgangsrapportage dienst

3 e Voortgangsrapportage dienst 3 e Voortgangsrapportage dienst Inleiding De dienst OCW heeft een plan van aanpak verbetering kwaliteit jaarrekening opgesteld. Over de uitvoering van dit plan van aanpak is twee maal eerder via voortgangsrapportages

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Handleiding Kwaliteitszorg Medische Vervolgopleidingen

Handleiding Kwaliteitszorg Medische Vervolgopleidingen Handleiding Kwaliteitszorg Medische Vervolgopleidingen Martini Ziekenhuis Groningen/Van Swieten Instituut Ziekenhuisgroep Twente locatie Almelo en Hengelo/ZGT Academie 2013 1 Inleiding Ter bewaking van

Nadere informatie

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM Pagina 1 van 6 Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM In het onderstaande is een leidraad opgenomen voor een Plan van aanpak certificeerbaar kwaliteitsmanagementsysteem.

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs

Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs Datum: Januari 2013 Bezoekadres Dorpsstraat 20 7683 BJ Den Ham Postadres Postbus 12 7683 ZG Den Ham T +31 (0) 546 67 88 88 F +31 (0) 546 67 28 25 E

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Protocol Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen

Protocol Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen Protocol Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen Plan van Aanpak POV Auteur: Datum: Versie: POV Macrostabiliteit Pagina 1 van 7 Definitief 1 Inleiding Op 16 november hebben wij van u

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 22 maart 2016 Versie : 0.8 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.8 Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013 ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN code: B1308 3 oktober 2013 datum: 3 oktober 2013 referentie: lak code: B1308 blad: 3/8 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Onderdelen van het energiemanagement actieplan 5 2.1

Nadere informatie

Inspectieplan Waterkeringen 2014. Waterschap Roer en Overmaas

Inspectieplan Waterkeringen 2014. Waterschap Roer en Overmaas Inspectieplan Waterkeringen 2014 Waterschap Roer en Overmaas Versie 1.0, corsa 141146 10 april 2014 141146 1/22 Versiebeheer Nr. Auteur Datum Aard van de wijziging 2014.01 Jeuriëns/Brouwers/Potter 10-04-2014

Nadere informatie

B0500589 AAN DE VERENIGDE VERGADERING STAND VAN ZAKEN CALAMITEITENZORG. 1. Aanleiding

B0500589 AAN DE VERENIGDE VERGADERING STAND VAN ZAKEN CALAMITEITENZORG. 1. Aanleiding DATUM VERGADERING 29 SeptBITlber 2005 AGENDAPUNTNUMMER BIJLAGE^) Geen DATUM BEHANDÊUNG IN o&h 30 augustus 2005 AAN DE VERENIGDE VERGADERING B0500589 STAND VAN ZAKEN CALAMITEITENZORG 1. Aanleiding Op 30

Nadere informatie

Energie Kwailteitsmanagement systeem

Energie Kwailteitsmanagement systeem Energie Kwailteitsmanagement systeem (4.A.2) Colofon: Opgesteld : drs. M.J.C.H. de Ruijter paraaf: Gecontroleerd : W. van Houten paraaf: Vrijgegeven : W. van Houten paraaf: Datum : 1 april 2012 Energie

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

DB-vergadering 10-07-2012 Agendapunt 7

DB-vergadering 10-07-2012 Agendapunt 7 DB-vergadering 10-07-2012 Agendapunt 7 Onderwerp Beleidsplan OTO 2012-2015 en Jaarplan OTO 2012 Portefeuillehouder(s) L.H. Dohmen / J.H.J. van der Linden Afdeling Nieuwe Werken en Onderhoud Bestuursprogramma

Nadere informatie

Uitvoeringskader Zorgplicht Primaire Waterkeringen RWS

Uitvoeringskader Zorgplicht Primaire Waterkeringen RWS Uitvoeringskader Zorgplicht Primaire Waterkeringen RWS Wanneer is goed, goed genoeg 19 maart 2015 Uitdaging: zorgplicht inbedden in een procesgerichte organisatie RWS heeft zelf actief bijgedragen aan

Nadere informatie

Communicatieplan m.b.t. CO2

Communicatieplan m.b.t. CO2 Communicatieplan m.b.t. CO2 Opgesteld door : H. van Roode en Y. van der Vlies Datum : 20 februari 2014 Goedgekeurd door : H. van Roode Datum: 20 februari 2014 Blad 2 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3

Nadere informatie

Verbeterplan Suwinet

Verbeterplan Suwinet Verbeterplan Suwinet Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Verbeterpunten Suwinet... 4 2.1 Informatiebeveiligingsbeleid... 4 2.2 Uitdragen van het beleid... 4 2.3 Functiescheiding... 4 2.4 Security Officer...

Nadere informatie

AUDITPLAN KWALITEITSCRITERIA EXTERNE VEILIGHEID

AUDITPLAN KWALITEITSCRITERIA EXTERNE VEILIGHEID AUDITPLAN KWALITEITSCRITERIA EXTERNE VEILIGHEID AUDITPLAN KWALITEITSCRITERIA EXTERNE VEILIGHEID Doel van de Audit Criteria Aandachtsgebieden Opzet van de audit o o o o o o o o o Uitvoering audit Opmerking:

Nadere informatie

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg definitieve versie maart 2015 1 1. Inleiding In oktober 2014 heeft het bestuur van Ambulancezorg Nederland de indicatorenset ambulancezorg vastgesteld. Hiermee

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan

3.B.2 Energie Management Actieplan Inleiding B.V. is in 2012 gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2 -prestatieladder. Op basis van de uitkomsten uit de interne audits van 2012 en de vragen vanuit de markt, is een vervolgtraject gestart

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

T.a.v.: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

T.a.v.: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport T.a.v.: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Geachte, In September hebben de inspecties

Nadere informatie

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat Werkwijze 2004 publicatienr. 04-03 Ad Graafland Paul Schepers 3 maart 2004 abcdefgh Rijkswaterstaat Werkwijze 2/16 I Inleiding Verandering In 2003 is de organisatie van de ingrijpend veranderd. Twee belangrijke

Nadere informatie

Ambitiemodel implementatie zorgplicht bewust in control op onacceptabele risico s

Ambitiemodel implementatie zorgplicht bewust in control op onacceptabele risico s Ambitiemodel implementatie zorgplicht bewust in control op onacceptabele risico s Versie: Concept, juli 2016 Op initiatief van de stuurgroep zorgplicht is een ambitiemodel in ontwikkeling om gezamenlijk

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan

CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan 2015 CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk bestrating

Nadere informatie

Jaarverslag LAT BRZO 2009

Jaarverslag LAT BRZO 2009 Jaarverslag LAT BRZO 2009 De LAT BRZO regiegroep kijkt terug op een dynamisch LAT-jaar. De regiegroep is trots op wat er bereikt is. In de werkgroepen is hard gewerkt aan een beter BRZO-toezicht. Er zijn

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen West-Nederland 2014

Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen West-Nederland 2014 Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 8 juli 2014, van Zuid- Holland van 15 juli 2014 en van Utrecht van 1 juli 2014 houdende nadere regels met betrekking tot regionale waterkeringen (Uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

Rapportage Onderwijskwaliteit op de scholen in het kader van de WOT

Rapportage Onderwijskwaliteit op de scholen in het kader van de WOT Rapportage Onderwijskwaliteit op de scholen in het kader van de WOT Wat zijn de prestaties van onze scholen? De stand van zaken op 1 september 2014 Colofon datum 27 oktober 2014 auteur Jan Vermeulen pagina

Nadere informatie

Hoppas Kinderopvang. Rijswijk NB

Hoppas Kinderopvang. Rijswijk NB organisatie advies arbodienstverlening opleidingen & trainingen personeelsdiensten Eindverslag Rapport Interne Audit Hoppas Kinderopvang te Rijswijk NB Uitgevoerd voor: Uitgevoerd door: Hoppas Kinderopvang

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis > Retouradres Postbus 90700 2509 LS Den Haag Ziekenhuis St. Jansdal xxxx, Raad van Bestuur Postbus 138 3840 AC HARDERWIJK Werkgebied Zuidwest Wilh. van Pruisenweg 52 Den Haag Postbus 90700 2509 LS Den

Nadere informatie

INTERN KWALITEITSJAARVERSLAG 2014

INTERN KWALITEITSJAARVERSLAG 2014 INTERN KWALITEITSJAARVERSLAG 2014 Versie Activiteit Datum Resultaat/opmerkingen Vs. 0.1 Opstellen concept door Januari 2015 kwaliteitsmedewerker Vs. 0.2 Ter vaststelling voorgelegd aan hoofd bureau 2 februari

Nadere informatie

Het bijgevoegde conceptvoorstel spreekt voor zich. Volstaan wordt dan ook met een verwijzing daarnaar.

Het bijgevoegde conceptvoorstel spreekt voor zich. Volstaan wordt dan ook met een verwijzing daarnaar. Keur Waterschap Limburg per 1 januari 2017 schriftelijk GEEN Venlo, Sittard, 23 februari 2016 AAN DE VOORBEREIDINGSCOMMISSIE FUSIE Onderwerp Keur Waterschap Limburg per 1 januari 2017./. Hierbij treft

Nadere informatie

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat Meer waarde creëren Assetmanagement op maat Zo maken wij assetmanagement toepasbaar Met de toolbox Zeven bouwstenen van professioneel assetmanagement maken we de ISO55000 toepasbaar voor u. Belanghebbenden

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf:

De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf: JAARPLAN 2011 In 2010 heeft de werkgroep opleidingen een gedetailleerd jaarplan gemaakt, waarin ze haar opdracht en deelopdrachten heeft benoemd en gekoppeld aan een jaarplanning. Enkele opdrachten uit

Nadere informatie

Facilitair accountmanager

Facilitair accountmanager Facilitair accountmanager Doel Inventariseren en analyseren van de wensen en ervaringen van klanten van de dienst ten aanzien van de dienstverlening en het uitzetten van daaruit voorvloeiende activiteiten,

Nadere informatie

KWALITEITSBELEID

KWALITEITSBELEID KWALITEITSBELEID 201.01 1 Dit plan is vastgesteld tijdens de teambijeenkomst d.d. 16.01.201 tevens is toen de betreffende kwaliteitskaart door het team ingevuld. 1. VISIE OP KWALITEITSBELEID. OBS de Robbedoes

Nadere informatie

Informatiebeveiliging als proces

Informatiebeveiliging als proces Factsheet Informatiebeveiliging als proces Informatiebeveiliging onder controle krijgen en houden FORTIVISION Stadionstraat 1a 4815 NC Breda +31 (0) 88 160 1780 www.db-fortivision.nl info@db-fortivision.nl

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

Gemeente Doetinchem. Clientserviceplan voor het boekjaar 2013

Gemeente Doetinchem. Clientserviceplan voor het boekjaar 2013 Clientserviceplan voor het boekjaar 2013 oktober 2013 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Controleopdracht 4 2.1 Opdracht 4 2.2 Materialiteit en tolerantie 5 2.3 Fraude 6 3. Planning 6 3.1 Inleiding 6 3.2 Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013 VERGADERDATUM 23 april 2013 SSO SECTOR/AFDELING STUKDATUM NAAM STELLER 3 april 2013 R.J.E. Peeters ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT 12 Voorstel Kennisnemen van het projectplan voor Waterbeheerplan 3 waarin

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland Baggerbedrijf West Friesland Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond & Cultuurtechniek West Friesland Andijk, februari-mei 2014 Auteurs: M. Komen C. Kiewiet Geaccordeerd door: K. Kiewiet

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO Rehoboth Plaats : Rijswijk Zh BRIN nummer : 19HH C1 Onderzoeksnummer : 271891 Datum onderzoek : 4 februari 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

TOEZICHTSTRATEGIE ZORGPLICHT PRIMAIRE WATERKERINGEN

TOEZICHTSTRATEGIE ZORGPLICHT PRIMAIRE WATERKERINGEN TOEZICHTSTRATEGIE ZORGPLICHT PRIMAIRE WATERKERINGEN 2017 Toezichtstrategie van de Inspectie Leefomgeving en Transport Datum 14-12-2016 1 INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Zorgplicht Primaire WaterKeringen... 4

Nadere informatie

Informatiebeveiliging voor gemeenten: een helder stappenplan

Informatiebeveiliging voor gemeenten: een helder stappenplan Informatiebeveiliging voor gemeenten: een helder stappenplan Bewustwording (Klik hier) Structureren en borgen (Klik hier) Aanscherping en maatwerk (Klik hier) Continu verbeteren (Klik hier) Solviteers

Nadere informatie

AGENDAPUNTNUMMER DATUM BEHANDELING IN D&H 14 2006

AGENDAPUNTNUMMER DATUM BEHANDELING IN D&H 14 2006 DATUM VERGADERING 16 maart 2006 BL)LAGE(N) 'ƒ"-""". AGENDAPUNTNUMMER DATUM BEHANDELING IN D&H 14 2006 AAN DE VERENIGDE VERGADERING B0600185 VOORTGANG ACTIEPUNTEN EVALUATIE AANPAK HEVIGE NEERSLAG SEPTEMBER

Nadere informatie

Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer

Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer Bijlage Voortgangsrapportage verbetering voorschottenbeheer: Plan van aanpak, vastgesteld door de Minister van Buitenlandse Zaken op 8 mei 2007 Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Energiemanagement programma I GMB 2

Inhoudsopgave. Energiemanagement programma I GMB 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Duurzaamheid beleid... 4 3 PLAN: Energieverbruik en reductiekansen... 6 3.1 Energieverbruik door GMB (scope 1 en 2)... 6 3.2 Energieverbruik in de keten (scope 3)... 7

Nadere informatie

Toets uw eigen continuïteitsplan

Toets uw eigen continuïteitsplan Inspectiebericht Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Jaargang 6, nummer 1 (maart 2010) 9 Toets uw eigen continuïteitsplan Deze vragenlijst is een gecomprimeerde en op onderdelen aangepaste versie van

Nadere informatie

Bijlage A Governance

Bijlage A Governance Bijlage A Governance WFO-Suite en Diensten Opdrachtgever: Opdrachtgever/Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (B/CFD) Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) Opdrachtnemer : Datum: Versie: publicatieversie

Nadere informatie

Procedure Risicobeheersing en kansen afweging. Waterketen. Registratienummer: Versie: 1.0. Datum

Procedure Risicobeheersing en kansen afweging. Waterketen. Registratienummer: Versie: 1.0. Datum Procedure Risicobeheersing en kansen afweging Waterketen Soort document: Procedure Registratienummer: 14.0037073 Versie: 1.0 Status: Definitief Afdeling /Eenheid: Proceseigenaar: Procesbeheerder Procesbeschrijver:

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Verbetertraject beheersing grondexploitaties & Optimalisatie Vastgoed Stand van zaken

Verbetertraject beheersing grondexploitaties & Optimalisatie Vastgoed Stand van zaken Verbetertraject beheersing grondexploitaties & Optimalisatie Vastgoed Stand van zaken Commissie Ruimte, Verkeer en Wonen, 2 februari 2015 Agenda Onderwerpen 1. Verbetertraject beheersing grondexploitaties

Nadere informatie

Zorgplicht Primaire Waterkeringen

Zorgplicht Primaire Waterkeringen Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie van Infrastructuur en Milieu Inspectierapport Zorgplicht Primaire Waterkeringen Hoogheemraadschap van Rijnland Datum: 4 mei 217 Kenmerk: 141131 Status: definitiet

Nadere informatie

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr 17 november 2015 Corr.nr. 2015-49.452, FC Nummer 82/2015 Zaaknr. 603304 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake het optimaliseren van de huidige Planning & Controlcyclus

Nadere informatie

Rapportage Visuele Inspectie Regionale Waterkeringen. Beheergebied Waterschap Noorderzijlvest

Rapportage Visuele Inspectie Regionale Waterkeringen. Beheergebied Waterschap Noorderzijlvest 11a. Rapportage Visuele Inspectie Regionale Waterkeringen 2011 Beheergebied Waterschap Noorderzijlvest Groningen, april 2011 Inhoudsopgave: 1. Inleiding. 2. Werkwijze inspectie regionale waterkeringen

Nadere informatie

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager CO 2 managementplan Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants Versie: 1.0 Datum: xx-xx-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

BELEIDSREGEL KWALITEITSEISEN VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING DEN HAAG 2017

BELEIDSREGEL KWALITEITSEISEN VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING DEN HAAG 2017 RIS296472 BELEIDSREGEL KWALITEITSEISEN VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING DEN HAAG 2017 Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, de burgemeester van Den Haag, ieder voor zover

Nadere informatie

Beleidsregel kwaliteitseisen vergunningverlening, toezicht en handhaving Den Haag 2017

Beleidsregel kwaliteitseisen vergunningverlening, toezicht en handhaving Den Haag 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente 's-gravenhage Nr. 45697 22 maart 2017 Beleidsregel kwaliteitseisen vergunningverlening, toezicht en handhaving Den Haag 2017 Het college van burgemeester

Nadere informatie

CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2. Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C. Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0

CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2. Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C. Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0 CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C Auteur: Coert van Maren Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0 CO 2 management plan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 1 Inhoud

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu!

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! 18 Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! Belang van snelle en betrouwbare informatie groter dan ooit Drs. Wim Kouwenhoven en drs. Maarten van Delft Westerhof Drs. W.P. Kouwenhoven is manager

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

THEMA VISITATIES POKB 2016

THEMA VISITATIES POKB 2016 Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer THEMA VISITATIES POKB 2016 Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer (werkgroep thema) www.pokb.nl Datum : 25 november 2015 Kenmerk : POKB-thema-

Nadere informatie

Rapportage KPI scores informatieen archiefbeheer over Auteur: Wil Mettes. Eenheid Bestuur en Organisatie - Team Informatie & ICT

Rapportage KPI scores informatieen archiefbeheer over Auteur: Wil Mettes. Eenheid Bestuur en Organisatie - Team Informatie & ICT Rapportage KPI scores informatieen archiefbeheer over 2015 Auteur: Wil Mettes Eenheid Bestuur en Organisatie - Team Informatie & ICT Versie 1.0 april 2016 Rapportage KPI score Archief- en Informatiebeheer

Nadere informatie

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Inhoudsopgave - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13

Nadere informatie

Einddocument Werkgroep Klantgerichte benadering. J. Geerlinks, waterschap Veluwe G. van Lankveld, waterschap Roer en Overmaas

Einddocument Werkgroep Klantgerichte benadering. J. Geerlinks, waterschap Veluwe G. van Lankveld, waterschap Roer en Overmaas Einddocument Werkgroep Klantgerichte benadering J. Geerlinks, waterschap Veluwe G. van Lankveld, waterschap Roer en Overmaas Deelnemende waterschappen: Alle groen: deelnemers + agendaleden prof.verg.verl

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Energiemanagementsysteem

Energiemanagementsysteem Energiemanagementsysteem BVR Groep B.V. Roosendaal, 20-06-2014. Auteur(s): H. Schrauwen, Energie & Technisch adviseur. Geaccordeerd door: M. Soenessardien,Manager KAM, Personeel & Organisatie Pagina 1

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO Plaats : Delden BRIN-nummer : 06MZ Onderzoeksnummer : 120340 Datum schoolbezoek : 18 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Beleid CO₂ reductie Pagina 4 3. Borging CO₂ prestatieladder

Nadere informatie

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version Introductie Quickscan De financiële organisatie moet, net zo als alle andere ondersteunende diensten, volledig gericht zijn

Nadere informatie

ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN 2014

ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN 2014 ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN DRAAGT EEN STEENTJE BIJ CO 2 -PRESTATIELADDER Index Datum Redactie Goedgekeurd door 28-01- B. de Klerk A.W. Bontrup 28-01- Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beleid... 3 3. Borging...

Nadere informatie

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012.

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012. B-PHO 20 december 12; agendapunt 5 MEMO Noties ter beoordeling van de voortzetting en positionering van de PHO werkgroepen Kwaliteit en Handhaving Bouwstoffen en Ketenbeheer in relatie tot de ontwikkeling

Nadere informatie

Visie en werkwijze SV Colmschate 33

Visie en werkwijze SV Colmschate 33 Visie en werkwijze SV Colmschate 33 PLAN VAN AANPAK Opdrachtgever: Voorzitter SV Colmschate 33 Opdrachtnemer: Bestuurslid J&S a.i. Inhoud 1. Versiebeheer 3 2. Inleiding 4 2.1 Aanleiding 4 2.2 Doel plan

Nadere informatie

Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport. De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2

Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport. De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2 Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2 Door de inspectie Jeugdzorg en de Gezondheidszorg. Apeldoorn 26 april 2017 1 Aanleiding

Nadere informatie

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces?

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces? Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces? Versie 1.0 Datum 2 april 2014 Status Definitief Colofon ILT Ministerie van Infrastructuur en Milieu Koningskade 4 Den Haag Auteur ir. R. van Dorp

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma FUHLER SERVICES BV

Energiemanagementprogramma FUHLER SERVICES BV Energiemanagementprogramma FUHLER SERVICES BV Het vermenigvuldigen van deze documentatie en / of het verstrekken van gegevens aan derden in welke vorm dan ook is ten aller tijde verboden, tenzij hiervoor

Nadere informatie

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER JAARPLAN 2014 2015 OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER Zonnehof 1 1115 TZ Duivendrecht T. 020-6994997 E. info@obsdegrotebeer.nl I. www.obsdegrotebeer.nl INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Algemene informatie...

Nadere informatie