Whitepaper Process Driven Requirements Engineering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Whitepaper Process Driven Requirements Engineering"

Transcriptie

1 Whitepaper Process Driven Requirements Engineering

2 Introductie Veel projecten worstelen met het vaststellen van de probleemstelling en oplossing die daar het beste bij past. Projecten leveren wel goed werkende applicaties op, maar lang niet altijd applicaties die het probleem oplossen. Process Driven Requirements Engineering (hierna: PDRE ) is de methode voor de business om op systematische wijze het projectdoel, het probleem en haar eisen scherp te definiëren. Vertrekpunt hierbij is inzicht in de veranderingen in de business processen, iets wat zowel business als ICT goed begrijpen. De methode sluit naadloos aan op de projectmanagement methoden PRINCE2 TM en Scrum. Hierdoor wordt PDRE herkenbaar in de verschillende projectfasen en kan een verband worden gelegd naar de eigen praktijk. Naast het expliciet maken van de eisen geeft de methode ook handvatten om oplossingen op basis van business requirements te testen. Hierdoor komt niemand aan het eind van de rit voor verrassingen te staan. PDRE bestaat sinds 2008 in boekvorm en kent een herziene versie in Deze whitepaper heeft als doel de methode in vogelvlucht te beschrijven en een indruk te geven van de voordelen. Onderscheidend vermogen van PDRE Hoewel elk project uniek is, bieden business requirements een prima generiek hulpmiddel om de business behoefte te specificeren, ongeacht of het project groot is of klein, complex of eenvoudig. De wijze waarop business requirements tot stand komen kent echter nog geen geaccepteerde marktstandaard. Diverse ICT-bedrijven, kwaliteitssystemen (CMMi, ISOx, IEEEx), projectmethoden (PRINCE2 TM, Scrum) hebben elk hun eigen aanpak voor requirements engineering. Drie zaken vallen op bij deze aanpakken: Sterke focus op ICT. Eisen worden gespecificeerd vanuit een idee voor een ICT systeem, terwijl er evengoed eisen zijn ten aanzien van bezettingen op afdelingen, besturing van processen, afspraken met partners in de keten, marketingacties et cetera. Projecten creëren met andere woorden bedrijfsbrede veranderingen, waar ICT een onderdeel van uitmaakt. De oplossing als vertrekpunt. Niet het probleem of de gewenste verandering staat centraal, maar vanuit de oplossing worden de requirements bepaald. Hierdoor bestaat het risico dat de oplossing niet of ten dele het probleem oplost. Wisselende diepgang per aanpak. De ene aanpak gaat diep in op het specificeren van requirements maar geeft geen handvatten voor het beheren van requirements. Een andere aanpak is juist sterk gericht op het managen van het requirements proces en biedt juist geen systematiek om requirements te specificeren. PDRE maakt gebruik van de good practices uit eerdergenoemde kwaliteitssystemen en methoden en voegt een aantal hulpmiddelen daaraan toe. De methodiek onderscheidt zich op zes aspecten: 1. De business requirements worden specificeerd vanuit het op te lossen probleem en de gewenste verandering. Het vertrekpunt is dus niet de oplossing. Daarmee is er borging dat het juiste probleem wordt opgelost. 2. De business processen vormen de kapstok om de business requirements aan op te hangen. Processen zijn onafhankelijk van een type project en leidend voor een oplossing. Ze vormen daardoor een ideale context om business requirements uit af te leiden. Bovendien zijn processen herkenbaar voor zowel business als leveranciers. Alle partijen in een project begrijpen processen. Dat maakt de communicatie in projecten eenvoudig. 3. De business requirements zijn bedrijfsbreed en niet beperkt tot ICT veranderingen. 4. De methode beschikt over een beproefd instrument om het rendement van PDRE te meten. 5. De business requirements worden hergebruikt in een testmethodiek, Process Driven Requirements Testing. Dat bespaart projecten tijd bij het opstellen van testcases en biedt ze een manier om systematisch de oplossing te testen op basis van de business requirements. 6. PDRE zorgt voor een centraal overzicht van de samenhang tussen business requirements, processen, stakeholders, oplossingen en testcases. Deze single point of definition bevordert de communicatie in projecten over de herkomst van requirements en waar ze aan gerelateerd zijn. ICT zonder risico Pagina 2 van 7

3 Waarom Wat Hoe model Een veelvoorkomend aspect bij projecten is dat de oplossing al klaar ligt, terwijl het probleem, het doel en de scope nog niet helder zijn. Achteraf blijkt dat de oplossing niet of slechts ten dele het probleem oplost. Klanten zijn boos, gebruikers zijn teleurgesteld, herstelacties worden op touw gezet en uiteindelijk is het project meer tijd, geld en andere resources kwijt dan was gepland en begroot. Om nog maar te zwijgen over de kans of de juiste mensen dan nog beschikbaar zijn voor de herstelacties. Om dit probleem te voorkomen, hanteert PDRE het Waarom Wat Hoe model. PDRE framework De methode voorziet in een framework met vijf onderdelen, die elk te integreren zijn in de bestaande aanpak voor requirements engineering bij een organisatie. Elk onderdeel kan los van de andere worden ingepast, zonder dat de gehele PDRE methode moet worden geadopteerd. Hierdoor kunnen organisaties doelgericht en beheersbaar verbeteringen aanbrengen. Het laatste wat organisaties willen, is bestaande werkwijzen overhoop halen, good practices overboord gooien en niet meer in control zijn over projecten. Het framework bestaat uit: Stappenplan Stakeholders involvement Van procesanalyse naar requirements Requirements traceability management Learning by doing Afbeelding 1. Waarom-Wat-Hoe model Het Waarom richt zich op het specificeren van het probleem, doel, de scope en betrokken project stakeholders. Het Wat behelst de veranderingen in de processen en de bijbehorende business requirements. Het Hoe omvat de oplossingen met ICT, handmatige procedures, afspraken met ketenpartners, bezettingen op afdelingen et cetera. Bij het in kaart brengen van de business requirements volgt PDRE dit model en legt eerst de focus op het Waarom en bepaalt daarna het Wat. Vervolgens bewaakt de methode de aansluiting tussen het Hoe en de requirements en projectdoelen. Tussen het Waarom, Wat en Hoe borgt PDRE volledige transparantie in de samenhang. Oplossingen zijn gekoppeld aan requirements en requirements hebben een verwijzing naar projectdoelen, op te lossen problemen en stakeholders. Zo kan altijd worden nagegaan wie eigenaar is van een requirement, welk doel of probleem het requirement adresseert en welke oplossing hoort bij welk requirement. In aansluiting op het model beschouwt PDRE requirements engineering als: een proces, dat middels het construeren van eisen de business behoefte definieert, met als doel het oplossen van een probleem, en dat verifieert of de oplossing aansluit op het probleem en de business behoefte. Afbeelding 2. PDRE framework Stappenplan PDRE past een model met stappen toe uit afbeelding 3. Bovenaan staan de constraints, ofwel de kaders en randvoorwaarden voor het project. Requirements moeten passen binnen de constraints, zoals de business principes van de organisatie, wet- en regelgeving, het security beleid en projectbudget. Onder de constraints staan negen stappen, die zijn gemapt op het Waarom Wat Hoe model. Voor het bepalen van de globale requirements in de project startup fase bestaan zes stappen. ICT zonder risico Pagina 3 van 7

4 Per iteratie, sprint of release wordt vervolgens een geselecteerde set globale requirements SMART gespecificeerd en de oplossing vervolgens gerealiseerd en getest. Dit proces herhaalt zich zolang er iteraties worden opgestart. Afbeelding 3. Stappenplan Stakeholders involvement Een project wordt geïnitieerd door een opdrachtgever die een belang heeft in de gewenste verandering. Echter, een project raakt al snel diverse afdelingen, klantgroepen, leveranciers en andere partijen die naast de opdrachtgever vanuit hun eigen contextrequirements stellen in het project. Het is zaak te onderkennen wie die stakeholders zijn, hen vanaf het begin tot het einde van het project te betrekken en te weten welke eisen ze hebben. Het niet expliciet maken en betrekken van stakeholders heeft als risico dat de verandering niet wordt geaccepteerd, het projectresultaat niet aan de verwachtingen voldoet en het project vroegtijdig sneuvelt. Ten aanzien van stakeholders involvement spelen de volgende aspecten een rol: Welke stakeholders zijn nodig? Wie nemen (minder) actief deel aan het project? Welke mensen vertegenwoordigen een stakeholder? Wat te doen met beperkte tijd bij stakeholders? Hoe gaan workshops met stakeholders in zijn werk en hoe bevraag je ze? Voor een project is het van waarde dat de opdrachtgever een leidende rol speelt in het requirements proces. Hij heeft een groot belang in het project en steekt er geld in. Hij is er bij gebaat dat de juiste requirements boven tafel komen. Om deze redenen neemt de opdrachtgever deel aan de workshops om de veranderingen in de processen te bepalen en de requirements te specificeren. Daarnaast beschikken de vertegenwoordigers van de andere stakeholders over mandaat om namens diens achterban keuzes te maken, visie en ideeën ten aanzien van de gewenste verandering, goede kennis van de betrokken business processen en tijd en de wil om moeite te steken in de workshops. Voor alle workshops geldt dat het een creatief en doelgericht proces is. De deelnemers en hun onderlinge samenwerking bepalen het succes. Dat succes vindt zijn grondslag bij het opvolgen van enkele uitgangspunten: Goed voorbereid beginnen aan de workshop (lezen, bestuderen van beschikbare documenten, heldere verwachting van de workshop, heldere beschrijving van de rol van de deelnemer). Meedenken met andere deelnemers. Openstaan voor ideeën en meningen van anderen. Luisteren naar andermans argumenten. Niet oordelen maar doorvragen. Focus houden op het onderwerp van de workshop. Geen genoegen nemen met half uitgewerkte processen en onduidelijke requirements. Sturen op tijd. Aan het einde van elke workshop samenvatten van de resultaten, besluiten en acties. Afbeelding 4. Workshops Van procesanalyse naar requirements Het derde onderdeel van het framework betreft het bepalen van de requirements vanuit analyse van de processen. Organisaties communiceren middels processen met hun klanten, leveranciers, toezichthouders en andere partijen. Ze creëren producten door processen doelgericht en efficiënt in te richten. ICT zonder risico Pagina 4 van 7

5 De performance van afdelingen of producten meet een organisatie met behulp van processen. Kortom, met processen en de wijze waarop processen worden uitgevoerd, verdienen of besparen organisaties geld. Projecten brengen veranderingen teweeg in de processen. Ze leiden tot nieuwe, gewijzigde of vervallen processen, andere informatiebehoefte voor processen en tot innovatie in de ondersteuning van processen, zoals ICT systemen. Processen vormen een gemeenschappelijk element dat business en ICT bij elkaar brengt. Het ligt dan ook voor de hand om business requirements op te hangen aan processen. Het benaderen van een verandering vanuit de processen komt in elke stap uit het requirements proces terug. Allerlei vormen van procesanalyse en -tools zijn volledig verweven in de verschillende stappen. De stakeholders worden bijvoorbeeld in de project startup geïdentificeerd met behulp van procesanalyse. Veranderingen in de high level processen worden visueel gemaakt met behulp van functiestroom schema s, zodat inzicht ontstaat in de samenhang tussen processen en overdracht van processen tussen afdelingen en andere partijen. Daarmee is de basis gelegd voor het bepalen van de globale requirements. De high level processen en hun in- en output vormen als het ware een kapstok waaraan globale requirements worden gekoppeld. Elk proces en elke in- en output kent één of meer globale requirements. Afbeelding 5. Koppeling globale requirements aan processen, input en output PDRE past ook na het bepalen van de globale requirements een procestool toe, wanneer de oplossingen bij de requirements in beeld komen. Om de best passende oplossing te valideren op juistheid en volledigheid vindt een processimulatie plaats. Een processimulatie bootst in een rollenspel het to be proces na. De resultaten van de simulatie kunnen leiden tot bijstellingen in het nieuwe proces. Na de project startup volgt een aantal iteraties. Bij elke iteratie wordt een aantal high level processen verder uitgediept naar detail processen en business use cases (flows door de detail processen heen). De detail processen dienen als context voor de detail requirements. Elke proces en elke in- en output van een proces kent één of meer detail requirements. Afbeelding 6. Koppeling requirements aan projectfasen Requirements traceability management Gedurende een project is er in het projectteam behoefte aan inzicht welke requirements in welke iteraties zijn gepland, wat de status is van bepaalde requirements, welke requirements bij welke stakeholders horen, welke processen wel of nauwelijks requirements kennen, welke requirements aan welke testcases zijn gekoppeld, et cetera. Maar ook buiten het project bestaat behoefte aan inzicht in de producten die het project oplevert. Bijvoorbeeld een afdeling Risk Management wil met projectaudits implementatierisico s inzichtelijk maken en onderzoekt hoe gewijzigde processen zijn getest. Of een afdeling Functioneel Beheer wil weten welke testcases bij welke requirements horen. Kortom, er bestaat binnen en buiten een project een wens voor transparantie en overzicht in de producten van een project en hun samenhang. PDRE voorziet in een basisstructuur voor requirements traceability, die uitbreidbaar is naar extra elementen en verbanden. In basis bestaat de structuur uit drie componenten: Elementen, zoals projecten, stakeholders, requirements, processen, oplossingen, testcases. Kenmerken per element, bijvoorbeeld een requirement heeft als kenmerken een nummer, omschrijving, status, prioriteit, versie. ICT zonder risico Pagina 5 van 7

6 Relaties tussen elementen, bijvoorbeeld een stakeholder hoort bij een requirement, een requirement hoort bij een proces of een testcase hoort bij een requirement. De basisstructuur is een model dat in diverse in de markt verkrijgbare tools geconfigureerd worden. De tool (ook wel RTM tool genoemd) is bedoeld voor een individueel project, maar bewijst ook zijn dienst over de projecten heen. Requirements eindigen namelijk niet bij het afsluiten van een project, maar hebben een levenscyclus die over de levenscycli van projecten heengaan. Daarmee wordt de tool een repository met informatie over processen, requirements en andere business expertise, die bij elk nieuw project wordt gebruikt. Learning by doing Een requirements proces staat niet in één keer gelijk goed. Praktische toepassing van PDRE leidt tot nieuwe inzichten en verbeteringen in het requirements proces. De aandacht voor learning by doing ligt op het meten van het requirements proces en het sturen van verbeteringen. Hiervoor is een instrumentarium, dat bestaat uit: KPI dashboard Retrospectives Analyse van review en testbevindingen Afbeelding 7 illustreert een deel van het dashboard. Het geeft zicht op de mate van efficiëntie van het requirements proces bij lopende en reeds afgeronde projecten. De grafieken geven de herstelkosten van requirement defects weer, het aantal requirements in een project dat niet meer dan drie versies kent en het gemiddeld aantal bestede uren per requirement. Afbeelding 7. KPI dashboard Door projecten en hun performance visueel naast elkaar te leggen, kunnen lopende projecten tussentijds bijsturen indien nodig en bij andere projecten nagaan wat zij van hen kunnen leren en eventueel overnemen. Bovendien kan een dashboard, dat steeds meer project performances bevat, nieuw op te starten projecten helpen doelen te stellen ten aanzien van het requirements proces. Ook geeft het input om te bepalen hoeveel tijd nodig is om requirements te specificeren. In veel projecten is het een standaard protocol om testbevindingen en bevindingen uit reviews vast te leggen. Doorgaans hebben deze administraties als doel om het herstel van bevindingen te volgen en bewaken. Echter, een analyse op deze bevindingen levert zeer waardevolle informatie op over de oorzaak van bevindingen en wanneer in een project de fout is ontstaan en gevonden. Door deze informatie in verband te brengen met factoren voor herstelkosten en in projecten gehanteerde uurtarieven, levert een bevindingen analyse op een feitelijke manier inzicht in de efficiëntie van het requirements proces. Deze informatie wordt teruggesluisd naar het KPI dashboard, zodat de organisatie verbeteracties kan doorvoeren in lopende en nieuwe projecten. ICT zonder risico Pagina 6 van 7

7 Process Driven Requirements Testing Een acceptatietest vindt plaats aan het einde van een iteratie en heeft als doel het vaststellen of een oplossing (ICT systemen en alle andere oplossingen die een project realiseert) voldoet aan de business requirements en to be processen. Process Driven Requirements Testing (hierna: PDRT) is een aanpak die bij acceptatietesten wordt toegepast en is een add-on op bestaande testmethoden, zoals ISTQB en TMap NEXT. Omdat deze methoden noch technieken kennen om vanuit processen en business requirements een risicoanalyse op te stellen noch handvatten aanreiken om testcases te maken op basis van business requirements, biedt PDRT de benodigde aanvullingen. beschrijving, vormt geen testbasis voor een acceptatietest. Deze documenten beschrijven de oplossing en worden gebruikt bij een systeem(keten)test, die vaststelt of de oplossing werkt conform de documentatie. Op basis van de business requirements en to be processen creëert PDRT testcases. Bij het opstellen van testgevallen worden de requirements en processen hergebruikt, waardoor tijd wordt bespaard. Slim met tijd omgaan en gebruikmaken van de business waar zij de meeste toegevoegde waarde biedt, zijn belangrijke aspecten van PDRT. Acceptatietesten legt een groot beslag op de business. Testen kost hen veel tijd. Tijd die schaars is en ten koste gaat van hun dagelijkse lijnactiviteiten. De business wordt daarom bij PDRT met name betrokken bij de risicoanalyse van de test en het opstellen van testcases. Het uitvoeren van acceptatietesten kan door de gestructureerde opzet van de testcases eenvoudig worden uitbesteed aan professionele testers. Meer informatie over PDRT staat in de whitepaper PDRT die te vinden is op de website van Qquest. Afbeelding 8. PDRT aan het einde van een iteratie De testbasis voor een acceptatietest is de business behoefte. De van de business behoefte afgeleide systeemdocumentatie, zoals een functioneel ontwerp of technische Ter afsluiting Deze whitepaper kan niet alles vertellen over PDRE. Het is bedoeld om een indruk te geven van de methode. Uitgebreide informatie, een case en checklists staan in het boek Process Driven Requirements Engineering, dat u via kunt bestellen. ICT zonder risico Pagina 7 van 7

Process Driven Requirements Engineering

Process Driven Requirements Engineering Process Driven Requirements Engineering Methode voor het specificeren van business eisen in Agile en traditionele projecten Ruud Harreman Veel projecten worstelen met het vaststellen van de probleemstelling

Nadere informatie

Whitepaper Process Driven Requirements Testing

Whitepaper Process Driven Requirements Testing Whitepaper Process Driven Requirements Testing Inleiding Een acceptatietest is een door gebruikers uitgevoerde test met als doel het vaststellen of een oplossing (ICT en non-ict) voldoet aan de requirements

Nadere informatie

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Testen Presentatie Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Algemeen Tegenwoordig behoeft het belang van testen nauwelijks nog te worden uitgelegd. Binnen organisaties speelt

Nadere informatie

Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012

Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012 Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012 Het duivelsvierkant Agenda Introductie 19.00u 19.10u Klassiek Projectmanagement: Prince 2 Testmanagement:

Nadere informatie

SmartScrum: Agile én duurzaam

SmartScrum: Agile én duurzaam SmartScrum: Agile én duurzaam SmartScrum: slimmer, sneller, goedkoper! 20% tot 30% snellere time-to-market 20% tot 30% kostenbesparing 100% voorspelbaar 100% duurzaam 100% begrijpelijk PNA Group lanceert

Nadere informatie

Martin van Leeuwen Happy Testing

Martin van Leeuwen Happy Testing Titel, samenvatting en biografie Samenvatting: Deze presentatie beschrijft een aantal test maatregelen die in een RUP nieuwbouw project zijn genomen, om ervoor te zorgen dat het testen aan het eind van

Nadere informatie

Checklist Slimme vragenlijst regievoering

Checklist Slimme vragenlijst regievoering Checklist Slimme vragenlijst regievoering versie 2.0 Slimme vragenlijst Leveranciersselectie Hoe stel ik vast dat dit beste leverancier is? Welke criteria hanteer ik daarbij? Wat als het selectieproces

Nadere informatie

VAN USE CASE NAAR TEST CASE ORDINA SMART COMPETENCE CENTER

VAN USE CASE NAAR TEST CASE ORDINA SMART COMPETENCE CENTER VAN USE CASE NAAR TEST CASE ORDINA SMART COMPETENCE CENTER Sander Hoogendoorn Versie 1.0 15 april 2002 Documentbeheer Versie Datum Auteur Omschrijving 0.1 15 April 2002 Sander Hoogendoorn 0.2 15 april

Nadere informatie

Opleidingsaanbod: testopleidingen.com

Opleidingsaanbod: testopleidingen.com (Business, (IT) Projectmanagement, Quality Management, etc.) TMap NEXT Test Engineer(NL/ENG) Examentraining TMap NEXT Test Engineer E-learning TMap NEXT Test Engineer Certificering TMap NEXT Test Engineer

Nadere informatie

Procesvalidatie voor een veiliger ketentest

Procesvalidatie voor een veiliger ketentest Procesvalidatie voor een veiliger ketentest Johan Vink TestNet Voorjaarsevenement 2010 Agenda Inleiding Typering project & testaanpak Werkwijze business proces Probleem De opdracht voor het testteam Probleemanalyse

Nadere informatie

De juiste requirements juist

De juiste requirements juist De juiste requirements juist Een voorwaarde voor succesvolle applicatie ontwikkeling Arno van Herk Managing partner Synergio B.V. a.van.herk@synergio.nl 2011 Een brug naar onze presentatie Uniface is Compuware's

Nadere informatie

Agile bij grote administratieve systemen. Omgaan met requirements

Agile bij grote administratieve systemen. Omgaan met requirements Agile bij grote administratieve systemen Omgaan met requirements 1 Agenda Wat is een groot systeem? Aanpak van een groot systeem Agile alignment Agile en requirements (en architectuur) Agile en governance

Nadere informatie

De tester als bruggenbouwer

De tester als bruggenbouwer De tester als bruggenbouwer Tim Koomen Testnet voorjaarsevenement 9 juni 2004 Agenda Bruggen Enkele bruggen toegelicht De bruggenbouwer Trends Sogeti Nederland B.V. Pagina 1 Bruggen Systeem Beheer Stuur

Nadere informatie

Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP

Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP De Spreker Richard Weber Directeur & oprichter Adviseur & coach Projectmanagement Profile Dynamics ICT & Bedrijfskundige achtergrond Trainer

Nadere informatie

8-12-2015. Hoe test je een pen? Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten

8-12-2015. Hoe test je een pen? Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten Les 1 Docent: Marcel Gelsing Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten Hoe test je een pen? 1 Bekijk eerst het filmpje over

Nadere informatie

Taakcluster Operationeel support

Taakcluster Operationeel support Ideeën en plannen kunnen nog zo mooi zijn, uiteindelijk, aan het eind van de dag, telt alleen wat werkelijk is gedaan. Hoofdstuk 5 Taakcluster Operationeel support V1.1 / 01 september 2015 Hoofdstuk 5...

Nadere informatie

Testen bij DWH-projecten

Testen bij DWH-projecten Testen bij DWH-projecten Snelheid, Kwaliteit, Flexibiliteit onder úw regie Armando Dörsek, Software Control 18-09-2007 Wat gaat u horen? Testen van DW/BI > Structureren & Plannen Project- en teamstructuur

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Project Management met Teamcenter 2007 Door: Ramon van Raak Beheert u complexe projecten dan weet u als geen ander dat de projectvoorbereiding de basis legt

Nadere informatie

ISACA round-table 7 december 2009 Rik Marselis

ISACA round-table 7 december 2009 Rik Marselis ISACA round-table 7 december 2009 Rik Marselis Senior Testconsultant bij Sogeti Penningmeester van BNTQB, de member board voor België en Nederland van de International Software Testing Qualifications Board

Nadere informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie Djoerd Hiemstra, Klaas Sikkel, Luís Ferreira Pires, Maurice van Keulen, en Jan Kamphuis 1 Inleiding Studenten hebben in modules 1 en 2 geleerd om moeilijke

Nadere informatie

TestNet voorjaarsevenement 2014 Managen van een KetenTest bij NS met hun TOPAAS toolsuite. Managen van een Ketentest bij NS met hun TOPAAS tool-suite

TestNet voorjaarsevenement 2014 Managen van een KetenTest bij NS met hun TOPAAS toolsuite. Managen van een Ketentest bij NS met hun TOPAAS tool-suite Managen van een Ketentest bij NS met hun TOPAAS tool-suite Bart Broekman mei 2014 Onderwerpen De (prachtige) TOPAAS tooling De (niet zo prachtige) project-situatie De (oh zo mooie) dingen die we ermee

Nadere informatie

bedrijfsprocessen en vormt daarmee de kapstok voor de producten van andere disciplines. Het PAM is geen RUP concept.

bedrijfsprocessen en vormt daarmee de kapstok voor de producten van andere disciplines. Het PAM is geen RUP concept. 1. 1.1. Inleiding Doel De Requirementdiscipline richt zich op het vaststellen en vastleggen van de eisen en wensen die aan een oplossing worden gesteld: de requirements. Rollen De keyrol binnen deze discipline

Nadere informatie

Najaarsspecial Oktober 2013

Najaarsspecial Oktober 2013 Najaarsspecial Oktober 2013 Pagina 12 TESTEN IS GEEN KUNSTJE ; ADAPTIVITEIT MAAKT VAN TESTEN IN JOUW CONTEXT EEN KUNDE! Door Leo van der Aalst en Rik Marselis leo.vander.aalst@sogeti.nl rik.marselis@sogeti.nl

Nadere informatie

Accelerate? Automate!

Accelerate? Automate! Accelerate? Automate! TA Flying Squad bij KPN Marco Jansen van Doorn Test Tool Consultant, Business Line Test Automation What s Cooking, Vianen, 24 mei 2016 Vraag & Antwoord Meer rendement uit testautomatisering?

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Ontwikkelmethoden en technieken DSDM POMT HC3

Ontwikkelmethoden en technieken DSDM POMT HC3 DSDM Ontwikkelmethoden en technieken DSDM POMT HC3 HC WG rollenspel praktijktoets 1 praktijktoets 2 praktijktoets 3 Mei week 1 week 2 week 3 Week 4 vakantie Inleiding Ontwikkel methodiek DSDM Technieken

Nadere informatie

De goede requirements goed bij Philips Handheld Diagnostics Venture

De goede requirements goed bij Philips Handheld Diagnostics Venture De goede requirements goed bij Philips Handheld Diagnostics Venture Een groeipad voor het professionaliseren van werken met requirements Edwin Schumacher Managing partner Synergio B.V. e.schumacher@synergio.nl

Nadere informatie

Movares Duurzaamheidsscan

Movares Duurzaamheidsscan Movares Duurzaamheidsscan Innovatief procesinstrument Grip op duurzaamheid in elke projectfase Grip op duurzaamheid van A tot Z. Dat is de ambitie van Movares. Voor veel mensen en partijen is duurzaamheid

Nadere informatie

Testgedreven ontwikkeling dat is pas veilig!

Testgedreven ontwikkeling dat is pas veilig! Testgedreven ontwikkeling dat is pas veilig! INTRODUCTIE ANKO TIJMAN 2 Software tester sinds 1997 (TMap, ISEB Practitioner) Eerste agile ervaring in 2001 Presentaties op (inter)nationale congressen Nov

Nadere informatie

Advies inzake Risicobenadering

Advies inzake Risicobenadering dvies inzake Risicobenadering Het afstemmen van modellen op uitdagingen PRIMO heeft binnen haar organisatie een divisie opgericht die zich geheel richt op het effectief gebruik van risicomanagementmodellen.

Nadere informatie

Snel waarde creëren met Scrum

Snel waarde creëren met Scrum Snel waarde creëren met Scrum Vereniging Stadswerk Gelderland/Utrecht Kennisdeling/Workshop 17 november 2014 Gerard Hoogendijk 2 Vragen? Waarde creatie en vertrouwen door zelfsturing! 3 Samen aan de slag

Nadere informatie

Agile Testen in de praktijk

Agile Testen in de praktijk 1 Agenda 2 Agile Testen in de praktijk Summerschool 13 Juli 2011 Introductie Agile de context van agile Testen2.0 de tester in een agile project Waarden en principes DoD, PRA en MTP Testen3.0 in een agile

Nadere informatie

Test rapportage Waarom eigenlijk?

Test rapportage Waarom eigenlijk? Testrapportage Boodschappers van de koning? Test rapportage Waarom eigenlijk? TestNet voorjaarsevenement 2015 Jurian van de Laar Jurian van de Laar @JurianvdL 30 april 2015 @JurianvdL Jurian van de Laar

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet zelden zien

Nadere informatie

Opleidingsaanbod: testopleidingen.com

Opleidingsaanbod: testopleidingen.com TMap (Business, (IT) Projectmanagement, Quality Management, etc.) Softskills TMap Suite E-learning TMap NEXT Test Engineer Certificering TMap NEXT Test Manager NEXT Introductie Testen TMap Suite Test Engineer

Nadere informatie

Handout. Hoe testers de kwaliteit van requirements kunnen beïnvloeden. Slechte requirements zijn overal. Testnet thema-avond Requirements.

Handout. Hoe testers de kwaliteit van requirements kunnen beïnvloeden. Slechte requirements zijn overal. Testnet thema-avond Requirements. Hoe testers de kwaliteit van requirements kunnen beïnvloeden Testnet thema-avond Slechte requirements zijn overal 2 Pagina 1 En dan heb je goede requirements 3 proces proces ontwikkeling validatie management

Nadere informatie

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces Software Processen Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1 Het software proces Een gestructureerd set van activiteiten nodig om een software systeem te ontwikkelen Specificatie;

Nadere informatie

Business Sprint LOOT-scholen en Zo.Leer.Ik in kader van project Leerling 2020. Door Madelief Keyser en Michael van Wetering

Business Sprint LOOT-scholen en Zo.Leer.Ik in kader van project Leerling 2020. Door Madelief Keyser en Michael van Wetering Business Sprint LOOT-scholen en Zo.Leer.Ik in kader van project Leerling 2020 Door Madelief Keyser en Michael van Wetering Aanleiding Business Sprints Inzicht krijgen in behoeftes van nieuwe onderwijsconcepten

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Unified Process. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Unified Process. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Unified Process Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Unified Process... 4 3. Fasering... 5 3.1.

Nadere informatie

BDD/Gherkin. Een introductie

BDD/Gherkin. Een introductie BDD/Gherkin Een introductie Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. BDD... 4 3. Gherkin... 5 4. BDD-Tools... 6 5. Voordelen... 7 6. Benodigde kennis en vaardigheden...

Nadere informatie

Testen+ Testaanpak Sogeti testteam bij de Friesland Bank. Versie: 13 februari 2012 André Louwes / Arjan van der Haar

Testen+ Testaanpak Sogeti testteam bij de Friesland Bank. Versie: 13 februari 2012 André Louwes / Arjan van der Haar Testen+ Testaanpak Sogeti testteam bij de Friesland Bank Versie: 13 februari 2012 André Louwes / Arjan van der Haar Testen+ Voorstellen André Louwes Senior Testmanager (Sogeti) Manager testline (Friesland

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

TestNet Voorjaarsevenement 2010 Jurian van de Laar 12 mei 2010 info@improveqs.nl

TestNet Voorjaarsevenement 2010 Jurian van de Laar 12 mei 2010 info@improveqs.nl Testers helpen ontwikkelaars of andersom? TestNet Voorjaarsevenement 2010 Jurian van de Laar 12 mei 2010 info@improveqs.nl Improve Quality Services B.V. 2 Agenda Hoe veilig is een muur? Past Scrum ook

Nadere informatie

Quality Automation Day

Quality Automation Day Quality Automation Day Sogeti & TOSCA Praktijkvoorbeelden van TOSCA Ferrie Wolff Practice Lead TOSCA ferrie.wolff@sogeti.com 2 What s on the menu? Kennismaking TOSCA Overzicht opdrachten Verdieping in

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr)

Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr) Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr) Identificatienummer: Publicatiedatum: 19 november 2015 Leeswijzer Dit rapport omschrijft het werkprofiel van 'Software engineer (sr)' zoals die door

Nadere informatie

Factsheet Training Project Leadership Simulatie (PLS)

Factsheet Training Project Leadership Simulatie (PLS) Factsheet Training Project Leadership Simulatie (PLS) LEARNING BY DOING Kort signalement Road2Results heeft op basis van haar jarenlange ervaring met het managen van business en ICT projecten vanuit diverse

Nadere informatie

Verbeteren ICT voorspelbaarheid door pokersessies en ervaringcijfers.

Verbeteren ICT voorspelbaarheid door pokersessies en ervaringcijfers. Verbeteren ICT voorspelbaarheid door pokersessies en ervaringcijfers. Hoe de shirtmaten methodiek kan helpen om de voorspelbaarheid van ICT wijzigingsverzoeken te verbeteren. Joost Doelman? 3 Herkent u

Nadere informatie

Agile Testing isn t Risking IT! Bram Bronneberg Test Manager Logica - CGI

Agile Testing isn t Risking IT! Bram Bronneberg Test Manager Logica - CGI Agile Testing isn t Risking IT! Bram Bronneberg Test Manager Logica - CGI B.W.F.P.M. BRONNEBERG TEST MANAGER UIREMENT & QUALITY MANAGEMENT Introductie Q & A Achtergrond Agile Testing isn t Risking IT!

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Test Management Assessment

Test Management Assessment Test Management Assessment Bart Knaack 1 Spreker wie ben ik? Bart Knaack Testmanager LogicaCMG Medewerker Test Research Centre Huidige opdracht: Legacy transformation testing bij Nationale Nederlanden.

Nadere informatie

Insights Consultancy & Academy. Insights Zorg

Insights Consultancy & Academy. Insights Zorg 1 Insights Consultancy & Academy Insights Zorg Insights Academy Praktijkleergangen Maatwerk workshops Gecertificeerde trainingen Insights Consultancy Projectmanagement is de competentie van de hele organisatie!

Nadere informatie

Succes = Noodzaak x Visie x Draagvlak 2. Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International

Succes = Noodzaak x Visie x Draagvlak 2. Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International Succes = x Visie x Draagvlak 2 Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International dinsdag 3 oktober 2006 Spider Congres Agenda Inventarisatie SPI-knelpunten Implementatie

Nadere informatie

SMART requirements en slim testen Hoe goede requirements en een slim testproces elkaar versterken

SMART requirements en slim testen Hoe goede requirements en een slim testproces elkaar versterken SMART requirements en slim testen Hoe goede requirements en een slim testproces elkaar versterken Valori thema avond, 11 december 2012 Met Usoft en Micro Focus Agenda vanavond Welkom en Inleiding Egbert

Nadere informatie

Product Risico Analyse

Product Risico Analyse Product Risico Analyse Jurian van de Laar TestNet Avond 9 oktober 2013 www.improveqs.nl (info@improveqs.nl) Versie 2.0 1 Herkenbaar? In ons testproces wordt product risico analyse toegepast Wij gebruiken

Nadere informatie

Tool Ambitie Resultaat

Tool Ambitie Resultaat Tool Ambitie Resultaat Testautomatisering door eindgebruikers en regressietesten in de keten Praktijkvoorbeelden van Tosca Ferrie Wolff - Practice lead Tosca - Implementation Partner Tricentis ferrie.wolff@sogeti.com

Nadere informatie

9e PUG symposium PRINCE2, The Next Generation. Is sturen op budget voldoende?

9e PUG symposium PRINCE2, The Next Generation. Is sturen op budget voldoende? 9e PUG symposium PRINCE2, The Next Generation Is sturen op budget voldoende? Nieuwe ontwikkelingen om de resultaten te volgen! Nicole Claassen Gianni Piazza Performanagement Introductie Performanagement

Nadere informatie

Subwerkgroep Methoden. Toelichting inhoud en voortgang tot nu toe

Subwerkgroep Methoden. Toelichting inhoud en voortgang tot nu toe SPIDER werkgroep Requirements Management Subwerkgroep Methoden Toelichting inhoud en voortgang tot nu toe donderdag 17 januari 2008 Frans van Veen Bert Dubbelman Robert van Lieshout Erwin Bolwidt Jan-Willem

Nadere informatie

Kwaliteitskosten onderzoek. Aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Kwaliteitskosten onderzoek. Aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Kwaliteitskosten onderzoek Aanpak Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 KWALITEITSKOSTEN...

Nadere informatie

Onderdelen module 3 (gesplitst in delen 1 en 2)

Onderdelen module 3 (gesplitst in delen 1 en 2) Onderdelen module 3 (gesplitst in delen 1 en 2) Deel 1 1. Prelude 8 13 2. Achtergrond en Context MARIJ (leerdoel 3; duur 1-2 uur) 14-25 3. Eén architectuur voor de Rijksdienst (leerdoel 3; duur 1 uur)

Nadere informatie

Samen delen van belangen!

Samen delen van belangen! Leren communiceren over risico s Samen delen van belangen! Iedereen kan inhoudelijk aan risicomanagement doen. Het is de kunst om verschillende individuele acties expliciet te verbinden, door goed te communiceren.

Nadere informatie

Voor vandaag. Balanced Scorecard & EFQM. 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004. Aan de hand van het 4x4 model. De 3 facetten.

Voor vandaag. Balanced Scorecard & EFQM. 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004. Aan de hand van het 4x4 model. De 3 facetten. Balanced Scorecard & EFQM 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004 Voor vandaag! Grondslagen van Balanced Scorecard Aan de hand van het 4x4 model! Het EFQM model in vogelvlucht De 3 facetten! De LAT-relatie

Nadere informatie

Handout. Pagina 1. SYSQA B.V. Almere. Capability Maturity Model Integration (CMMI) Technische Universiteit Eindhoven SYSQA SYSQA.

Handout. Pagina 1. SYSQA B.V. Almere. Capability Maturity Model Integration (CMMI) Technische Universiteit Eindhoven SYSQA SYSQA. Capability Maturity Model Integration (CMMI) Technische Universiteit Eindhoven Johan Zandhuis SYSQA Start: 1999 Onafhankelijk Quality Assurance in IT 150 medewerkers (en groeiend) 2 SYSQA Operationeel

Nadere informatie

Cecile Davis & Leo van der Aalst cecile.davis@sogeti.nl & leo.vander.aalst@sogeti.nl

Cecile Davis & Leo van der Aalst cecile.davis@sogeti.nl & leo.vander.aalst@sogeti.nl (fr)agile Balance Cecile Davis & Leo van der Aalst cecile.davis@sogeti.nl & leo.vander.aalst@sogeti.nl Voorstelronde Naam Organisatie Ervaring met testen in agile omgevingen Verwachting 2 Agenda 09:30

Nadere informatie

ISM: BPM voor IT Service Management

ISM: BPM voor IT Service Management ISM: BPM voor IT Service Management ISM: BPM voor IT Service Management Het jonge IT-vakgebied wordt bestookt met allerlei frameworks om grip te krijgen op de input en output: ITIL, ASL, BiSL, COBIT en

Nadere informatie

Bekend zijn met de visie en inzet van procesmanagement in de eigen organisatie.

Bekend zijn met de visie en inzet van procesmanagement in de eigen organisatie. en werkwijze BPM awareness Inzicht in de toepassing van BPM op strategisch niveau in het algemeen en binnen de eigen organisatie. Kennismaken met BPM vanuit een strategisch perspectief Nut en toegevoegde

Nadere informatie

1Modelexamen 1. Modelexamen 1

1Modelexamen 1. Modelexamen 1 1Modelexamen 1 Het examen PRINCE2 Foundation wordt in Nederland afgenomen door Stichting EXIN. Om u voor te bereiden op het examen is er een representatief modelexamen bijgevoegd. Het examen bestaat uit

Nadere informatie

Instructiedocument Casus Factsheet

Instructiedocument Casus Factsheet Instructiedocument Casus Factsheet Samengesteld op basis van verkenningen binnen het programma Sggv, 2009-2012. Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative Commons Licentie.

Nadere informatie

Risk & Requirements Based Testing

Risk & Requirements Based Testing Risk & Requirements Based Testing Tycho Schmidt PreSales Consultant, HP 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Agenda Introductie

Nadere informatie

Business Case. <<Naam project>>

Business Case. <<Naam project>> Business Case SYSQA B.V. Almere Versie : Datum : Status : Opgesteld door : Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1.1 Doel van dit document...

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

De nieuwe ISO-normen: meer dan KAM-management alleen!

De nieuwe ISO-normen: meer dan KAM-management alleen! De nieuwe ISO-normen: meer dan KAM- alleen! Dick Hortensius Senior consultant Managementsystemen NEN Milieu & Maatschappij dick.hortensius@nen.nl 1 Wat kunt u verwachten? Ontwikkelingen systeemnormen Plug-in

Nadere informatie

ARE methodiek Het ontwikkelen van Informatie Elementen

ARE methodiek Het ontwikkelen van Informatie Elementen ARE methodiek Het ontwikkelen van Informatie Elementen WI1: Het opstarten van het project Milestone 1 WI2: Ontwikkel een Vison WI3: Modelleer het Business Domain WI4: Creëer een Glossary WI7: Beheer wijzigingen

Nadere informatie

Van Haren Publishing: platform voor kennis en content

Van Haren Publishing: platform voor kennis en content Van Haren Publishing: platform voor kennis en content World Leading Publis Best Practices and M V a n H a r e n P u b l i s h i n g B. V. projectie01.indb 12 Adv 420x297_management boeken.indd 1 Hogeweg

Nadere informatie

Systems Engineering Lesplan Verificatie en Validatie Management (V&V) Werkgroep opleidingen, Eric Holtrop, Bert van Wersch, Ron Beem

Systems Engineering Lesplan Verificatie en Validatie Management (V&V) Werkgroep opleidingen, Eric Holtrop, Bert van Wersch, Ron Beem notitie Van project onderwerp opgemaakt door Systems Engineering Lesplan Verificatie en Validatie Management (V&V) Werkgroep opleidingen, Eric Holtrop, Bert van Wersch, Ron Beem status datum opmaak 16-4-2012

Nadere informatie

Aanpak projectaudits

Aanpak projectaudits Aanpak projectaudits 1. Inleiding Veel lokale overheden werken op basis van een standaardmethodiek Projectmatig Werken. Op die manier wordt aan de voorkant de projectfasering, besluitvorming en control

Nadere informatie

SERIOUSLY? Hoe te roeien met de riemen die je (niet) hebt

SERIOUSLY? Hoe te roeien met de riemen die je (niet) hebt SERIOUSLY? Hoe te roeien met de riemen die je (niet) hebt INTRODUCTIE Wie ben ik? Wat kom ik hier doen? Waarom is dat interessant? DE KLANT Non-profit Organization Online Community Entrepreneurs Coaches

Nadere informatie

Functiebeschrijving Technische Architect

Functiebeschrijving Technische Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

De brug tussen requirement engineer en gebruiker

De brug tussen requirement engineer en gebruiker De brug tussen requirement engineer en gebruiker Gerlof Hoekstra Even kennismaken Senior testconsultant / product manager In de ICT sinds 1985 Sinds 1993 testen/kwaliteitszorg Opdrachtgevers Postbank KPN

Nadere informatie

Energie Management Programma. InTraffic

Energie Management Programma. InTraffic Energie Management Programma InTraffic Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 17/2/2012 Marije de Vreeze Opzet structuur 0.2 13/3/2012 Marije de Vreeze Gegevens 0.3 5/4/2012 Dirk Bijkerk Input

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Het managen van een onderwijsorganisatie

Het managen van een onderwijsorganisatie Het managen van een onderwijsorganisatie Een bedrijfskundige aanpak met takenplaatje.nl Inhoud 1. Inleiding: vrijheid in gebondenheid 2. Het definieren van budgetgroepen 3. Vaststellen van de hoogte van

Nadere informatie

De Agile Analist. Henk Jan Huizer

De Agile Analist. Henk Jan Huizer De Agile Analist Henk Jan Huizer Software Ontwikkeling Dat is Software Ontwikkeling is Voor veel organisaties van steeds grote belang! Agile Software ontwikkeling Is een aanpak die past bij het type werk

Nadere informatie

WHITEPAPER IN 5 MINUTEN. 11. Scrum

WHITEPAPER IN 5 MINUTEN. 11. Scrum WHITEPAPER IN 5 MINUTEN A U G U S T U S 2 0 1 4 11. Scrum Deze whitepaper gaat over Scrum. Kort en bondig: Scrum is een software-ontwikkelmethode met vaste sprints van enkele weken waarin steeds een verbeterde

Nadere informatie

Hoezo dé nieuwe ISO-normen?

Hoezo dé nieuwe ISO-normen? De nieuwe ISO-normen Dick Hortensius Senior consultant Managementsystemen NEN Milieu & Maatschappij dick.hortensius@nen.nl 1 Hoezo dé nieuwe ISO-normen? 2 1 De cijfers voor Nederland (eind 2013) Norm Aantal

Nadere informatie

Taakcluster Tactisch support

Taakcluster Tactisch support Als wij de bal hebben kunnen zij niet scoren. (Johan Cruijff) Hoofdstuk 18 Taakcluster Tactisch support V1.17.2 / 1 september 2017 Auteur: Ton van den Hoogen Met dank aan alle bedrijven en personen die

Nadere informatie

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com Regie uit een andere Branche Facto Magazine Congres 12 mei 2009 Hoe om te gaan met de vraag en de levering THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION, WHICH IS PROTECTED BY COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie

De beheerrisico s van architectuur

De beheerrisico s van architectuur De beheerrisico s van architectuur Een overzicht van de ArChimate Risico Extensie versie 0.2 Bert Dingemans Inleiding Het implementeren van een (enterprise) architectuur brengt altijd risico s met zich

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

[ SCRUM. ] Een introductie

[ SCRUM. ] Een introductie [ SCRUM. ] Een introductie [ SCRUM IN HET KORT. ] Scrum is een agile-proces, welke het mogelijk maakt om te focussen op het leveren van het beste resultaat in de kortst mogelijke tijd. Het maakt het mogelijk

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

TESTAUTOMATISERING IN EEN ETL-OMGEVING

TESTAUTOMATISERING IN EEN ETL-OMGEVING Pagina 21 TESTAUTOMATISERING IN EEN ETL-OMGEVING Door John Kronenberg John.Kronenberg@bartosz.nl @johnkronenberg Edward Crain Edward.crain@divetro.nl Welke groeifasen werden doorlopen in testautomatisering

Nadere informatie

Bent u ook zoveel tijd kwijt met het zoeken naar de laatste en enig juiste! - versie van uw marktonderzoek

Bent u ook zoveel tijd kwijt met het zoeken naar de laatste en enig juiste! - versie van uw marktonderzoek Bent u ook zoveel tijd kwijt met het zoeken naar de laatste en enig juiste! - versie van uw marktonderzoek Heeft u zich ook al eens afgevraagd waarom uw concurrent zo veel goedkoper kan zijn? Waarschijnlijk

Nadere informatie

Het PMO van PostNL IT

Het PMO van PostNL IT Het PMO van PostNL IT WIN PMO Congres Blik op een kleurrijk PMO Alex Palma, manager IT Projecten 13-03-2014 Wat willen we jullie vertellen? Positionering van projectenorganisatie Waarom een PSO? Implementatiestrategie

Nadere informatie

Requirements Traceability. Marcel de Baas, Jan Bank, Edwin Buisman, Frits Jacobs, Kitty Spaas, Erik Venema, Arno Zandman

Requirements Traceability. Marcel de Baas, Jan Bank, Edwin Buisman, Frits Jacobs, Kitty Spaas, Erik Venema, Arno Zandman Requirements Traceability Marcel de Baas, Jan Bank, Edwin Buisman, Frits Jacobs, Kitty Spaas, Erik Venema, Arno Zandman 22 Mei 2008 Werkgroep Traceability Doel van de werkgroep: Aanbieden van hulpmiddelen

Nadere informatie

Stop met procesgericht ICT-beheer. Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid

Stop met procesgericht ICT-beheer. Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid Stop met procesgericht ICT-beheer Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid Wie is Leo Ruijs? Leo Ruijs, Service 8-2 - Ontwikkelingen vakgebied 1950-1970 Beheer als specialisatie 1970-1990 ICT

Nadere informatie

Riskpoker - Confirmation - Planningpoker. Opfrissing TMap NEXT in scrum en toelichting op de opdracht Leo van der Aalst - Jos Punter - Hans Lantink

Riskpoker - Confirmation - Planningpoker. Opfrissing TMap NEXT in scrum en toelichting op de opdracht Leo van der Aalst - Jos Punter - Hans Lantink Riskpoker - Confirmation - Planningpoker 10-7-2013 Opfrissing TMap NEXT in scrum en toelichting op de opdracht Leo van der Aalst - Jos Punter - Hans Lantink 1 Presentatie (sprint) backlog items 1 2 3 4

Nadere informatie