beheer van de wmo dongemond gemeenten verslag workshops juli 2014 eyeon 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "beheer van de wmo dongemond gemeenten verslag workshops juli 2014 eyeon 1"

Transcriptie

1 beheer van de wmo dongemond gemeenten verslag workshops juli 2014 eyeon 1

2 2 beheer van de wmo

3 inhoud inleiding 4 kritieke succesfactor aanpak 5 strategische doelstellingen 6 kritieke succesfactoren en prestatie-indicatoren 8 strategische doelstelling 1 8 strategische doelstelling 2 9 strategische doelstelling 3 10 strategische doelstelling 4 11 wmo cockpit 12 kpi dashboard 15 stappenplan voor implementatie 16 bijlage: zelfredzaamheid-matrix 17 informatie 19 eyeon 3

4 inleiding Vanaf januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor het uitvoeren van een groter aantal zorgtaken voor haar inwoners. Voorzieningen die nu nog onder de AWBZ vallen, worden vanaf die datum beschikbaar gesteld vanuit de Wmo. Gemeenten staan dichter bij de zorgvraag en zijn daardoor beter in staat maatwerk te leveren. Dit is goed voor de cliënten en biedt de mogelijkheid tot een integrale benadering van de zorg en het inzetten van lokale collectieve voorzieningen, die mogelijk effectiever en efficiënter zijn. De Wmo 2015 maakt deel uit van de hervormingen in de zorg. Doel van deze hervormingen is het bieden van een kwalitatief betere zorg tegen lagere kosten. Hierdoor nemen zowel de verantwoordelijkheden als de budgetten van de Wmo binnen de gemeente fors toe. Dit verplicht, zowel vanuit zorg voor kwaliteit als vanuit financieel belang, tot een zeer zorgvuldig beheer. Uiteindelijk moeten gemeenten in staat zijn de kosten van de zorg van jaar tot jaar te beperken, zonder dat dit leidt tot een verlaging van de kwaliteit. De zes Dongemond gemeenten hebben dit onderkend en hebben ter voorbereiding op de uitbreiding van de taken gezamenlijk een beheermodel voor de Wmo ontwikkeld. Doel van dit beheermodel is het effectief aansturen van de uitvoering van de Wmo in de eigen gemeente, gericht op integrale sturing van alle kritische succesfactoren. EyeOn heeft de uitwerking van het model in vijf workshops begeleid. Dit verslag geeft een samenvatting van de belangrijkste resultaten van deze workshops. Samenstelling van de Werkgroep Beheer: Gerrie Bouman, gemeente Geertruidenberg (voorzitter) Janneke Gaakeer, gemeente Oosterhout Koen Storm, gemeente Oosterhout Matthijs Gardeniers, Loket Altena (gemeenten Werkendam en Woudrichem) Gijs van Riet, Loket Altena (gemeenten Werkendam en Woudrichem) Judith Schoenmakers, gemeente Drimmelen Begeleiding vanuit EyeOn: Jochem Westeneng en Andries Mulder 4 beheer van de wmo

5 kritieke succesfactor aanpak In de eerste workshops met de Werkgroep Beheer zijn de strategische doelstellingen, kritieke succesfactoren en prestatieindicatoren bepaald voor de beheeraspecten van de Wmo. Hierbij heeft de werkgroep, onder begeleiding van EyeOn, de kritieke succesfactor aanpak gevolgd en uitgegaan van het onderstaande stappenplan. Stap 1: Begrijpen van strategie en strategische doelstellingen Strategische doelstellingen zijn lange termijndoelen voor de organisatie en geven richting en kader aan het handelen. Stap 2: Definitie van kritieke succesfactoren De kritieke succesfactoren geven aan wat er écht moet gebeuren, willen de strategische doelstellingen gehaald worden. Dit is de tussenstap om het wat te vertalen in het hoe : hoe gaan we die strategische doelstellingen halen? Elke strategische doelstelling wordt ondersteund door één of meer kritieke succesfactoren. Stap 3: Definiëren van prestatieindicatoren Prestatie-indicatoren (KPI's) meten in hoeverre aan de kritieke succesfactoren is voldaan. KPI s meten bovendien in hoeverre de strategische doelstellingen bereikt wordt. Prestatie-indicatoren zijn genormeerd. eyeon 5

6 strategische doelstellingen Het beheer van de Wmo in de Dongemond gemeenten richt zich op het gelijktijdig realiseren van vier strategische doelstellingen. 1. Alle inwoners van de gemeente zijn zelfredzaam. Met de Wmo wil de gemeente er voor zorgen dat alle inwoners voldoende zelfredzaam zijn. Om dit te beoordelen moet de mate van zelfredzaamheid objectief vast te stellen zijn. De Dongemond gemeenten maken hiervoor gebruik van de Zelfredzaamheidmatrix van GGD Amsterdam, ontwikkeld door Lauriks e.a. (zie afbeelding in de bijlage). De gemeenteraad stelt in het Wmo beleidsplan het gewenste niveau van zelfredzaamheid vast. De Raad kan besluiten dat de inwoners zodanig ondersteund worden dat zij volledig zelfredzaamheid zijn, niveau 5 in de Zelfredzaamheid-matrix. Daar staan uiteraard hogere kosten tegenover dan een voldoende niveau van zelfredzaamheid, dat ligt bij niveau De gemeente biedt haar inwoners Wmo-voorzieningen op het gewenste kwaliteitsniveau, tegen een zo scherp mogelijke prijs en zo regelarm mogelijk. Terwijl aan de bovenstaande doelstellingen wordt voldaan, is het voor de gemeente van belang de Wmo zo doelmatig en regelarm uit te voeren. Dit kan onder andere bereikt worden door flexibel en creatief te kijken naar het aanbod van voorzieningen. Integraal betekent in samenhang met andere leefgebieden en rekening houdend met Jeugd en participatie (werk). Een expliciet door de Dongemond-gemeenten geuite doelstelling is ondersteuning zo laag mogelijk in de piramide te bieden. Deze term refereert aan de piramide zoals omschreven in de notitie Samen vormgeven aan begeleiding in de Dongemond-gemeenten: uitgangspunten en doelstellingen Transitie AWBZ-Wmo van 19 juni Zie de afbeelding hieronder. Maatwerk 2. De Wmo wordt rechtmatige uitgevoerd, waarbij zowel de processen als de geboden zorg voldoen aan de daarvoor gestelde kwaliteitseisen. Algemene voorzieningen De Wmo moet uiteraard aantoonbaar rechtmatig worden uitgevoerd. De werkprocessen en verslaglegging moeten goed functioneren en aantoonbaar op orde zijn. Bovendien moet de kwaliteit van dienstverlening en de kwaliteit van de geleverde zorg gewaarborgd zijn. De kwaliteit van dienstverlening is vastgesteld in het gemeentelijk beleid. De kwaliteit van zorg is vastgesteld in externe kwaliteitsstandaarden. Deze kunnen verschillen per zorgaanbieder, afhankelijk van bijvoorbeeld de organisatiegrootte. De rechtmatigheid en interne proceskwaliteit worden geborgd door interne- en accountants- controles. Binnen de Wmo is het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek, waarmee middels een steekproef de tevredenheid op een onafhankelijke wijze wordt vastgesteld, verplicht. De kwaliteit van de door de geleverde zorg wordt gewaarborgd door middel van de inkoopcontracten en kwaliteitsrapportages. Sociale netwerk Eigen kracht Uit de notitie: Bij de kanteling gaat het om het vinden van oplossingen lager in de piramide. Is het mogelijk de eigen kracht meer aan te spreken? Wat kan het sociaal netwerk doen en van welke algemene voorzieningen kan iemand gebruik maken? Is het dan nog nodig collectieve of individuele voorzieningen in te zetten? Let op: de ondersteuningsbehoefte van mensen kan fluctueren in de tijd. Dat betekent: inzetten op het vergroten van eigen kracht en inzet van het sociaal netwerk (lager in de piramide) als dat kan, maar zorgen dat individuele voorzieningen als vangnet beschikbaar blijven voor de momenten dat het moet. En we werken bij voorkeur preventief; dat wil zeggen zo vroeg mogelijk op zoek naar oplossingen. Deze benadering gaat uit van de eigen kracht, en zorgt tegelijkertijd voor een doelmatige besteding van de middelen. 6 beheer van de wmo

7 strategische doelstellingen 4. De Wmo wordt uitgevoerd binnen het door de gemeenteraad vastgestelde budget. De overheid stelt zich ten doel de zorg op het gewenste kwaliteitsnivo tegen zo laag mogelijke kosten beschikbaar te stellen. De gemeenteraad stelt, als onderdeel van de reguliere begrotingscyclus, de hoogte van het voor de uitvoering van de Wmo beschikbare budget vast. Dit budget geldt als plafond voor de werkelijke bestedingen. Voor de uitvoering van de Wmo binnen dit budget is inzicht in zowel de huidige kosten als de ontwikkeling van de kosten in de (nabije) toekomst van cruciaal belang. Dit laatste is nodig om in geval van dreigende overschrijdingen tijdig bij te kunnen sturen. Door uitvoeringsmaatregelen te nemen, het beleid bij te stellen of de raad te vragen het budget te verruimen. eyeon 7

8 kritieke succesfactoren en prestatie-indicatoren Kritieke succesfactoren zijn die factoren die bepalend zijn voor het behalen van de strategische doelstelling. Elke strategische doelstelling, als geformuleerd in het vorige hoofdstuk, kent één of meerdere kritieke succesfactoren. Prestatie-indicatoren (KPI s) meten in hoeverre aan deze kritieke succesfactoren is voldaan. Middels deze KPI s kan dus vastgesteld worden in hoeverre de organisatie zijn strategische doelstellingen behaalt. Bij elke prestatie-indicator hoort een norm. Voldoet de indicator niet aan de norm, dan is dat reden tot het nemen van actie. Achter elke prestatie-indicator is aangegeven welke gegevensbronnen benodigd zijn voor het verzamelen van de informatie om de prestatie-indicator te berekenen. Kritieke succesfactor Strategische doelstelling KPI rechtstreeks gekoppeld aan doelstelling KPI voor kritieke succesfactor Gegevensbron Gegevensbron strategische doelstelling Zelfredzaamheid inwoners Een periodiek onderzoek naar het deel van de inwoners dat zelfredzaam is, meet de eerste doelstelling rechtstreeks. Een onderzoek op inwonerniveau onder een representatief deel van de inwoners naar de zelfredzaamheid, geeft een goed beeld van de mate van zelfredzaamheid. Zoals bij alle KPI s, bepaalt een norm wat een voldoende niveau van zelfredzaam is, en welk percentage van de inwoners op dit niveau moet zitten. 1.2 Inzicht in doelgroep en hun behoeften Om alle inwoners voldoende zelfredzaam te kunnen laten zijn, is het van belang geen mensen en behoeften over het hoofd te zien. Er zouden dan inwoners kunnen zijn die onvoldoende zelfredzaam zijn en dus wel behoefte hebben aan ondersteuning vanuit de Wmo, maar die de weg naar de gemeente niet kunnen vinden. Het is echter onmogelijk en onwenselijk om op individueel niveau van alle inwoners te weten waar hun ondersteuningsbehoefte ligt. Wel kan de gemeente, met behulp van analyses van de bevolkingssamenstelling vanuit GBA en landelijke gegevens en vanuit de eigen Wmo-historie, een beeld krijgen van de veronderstelde of verwachte ondersteuningsbehoeften in de eigen gemeente. Dit kan gemeten worden met de KPI verwachte aantal meldingen. Strikt genomen is het verwachte aantal meldingen geen indicator die meet of er inzicht is in de doelgroep en hun behoeften, maar meet de indicator de resultante van het inzicht. Toch kan vanuit de (op te bouwen) trend in het verwachte aantal meldingen een beeld gevormd worden of de behoeften vanuit de doelgroep voldoende in kaart gebracht zijn. Dat beeld kan nog worden 1. Alle inwoners van de gemeente zijn zelfredzaam Percentage van de inwoners dat zelfredzaam is Onderzoek zelfredzaamheid op inwonerniveau Inzicht in doelgroep en hun behoefte Verwachte aantal meldingen Gebiedsanalyse eigen gemeente Landelijke doelgroep analyse / Prevalentie Historie eigen Wmo i.r.t. bevolkingsopbouw Toegankelijk zijn voor doelgroep Ratio van aantal meldingen t.o.v. verwachte aantal meldingen Registratie van meldingen Goede objectieve intake Voldoende divers aanbod van ondersteuning Percentage beoordeelde intakes dat voldoet aan vastgestelde methodiek Percentage ondersteuningsvragen uit intakes dat niet met een passend aanbod beantwoord kan worden en zodoende in casuïstiekoverleg komt Protocol methodiek Gegevens steekproeven Besproken intakes in casuïstiekoverleg 8 beheer van de wmo

9 kritieke succesfactoren en prestatie-indicatoren versterkt door steeds achteraf het verwachte aantal meldingen voor een bepaalde periode te vergelijken met het daadwerkelijk geregistreerde aantal meldingen. Deze vergelijking geeft een beeld van de accuraatheid van voorspellen. 1.3 Toegankelijk zijn voor de doelgroep Om de inwoners te kunnen helpen in hun zelfredzaamheid, moet de gemeente toegankelijk zijn voor haar inwoners. Wanneer een inwoner een ondersteuningsbehoefte bij de gemeente uit, wordt daarvan altijd een melding gemaakt. Het aantal meldingen dat binnenkomt, vergeleken met het aantal meldingen dat de gemeente verwacht had (KPI 1.2), zegt dan iets over de mate van toegankelijkheid. Wanneer het aantal meldingen achterblijft bij het verwachte aantal meldingen, kan dat betekenen dat er wel behoefte is aan ondersteuning maar dat de gemeente daarvoor niet gevonden of bereikt kan worden. Het zou ook kunnen betekenen dat het verwachte aantal meldingen te hoog is ingeschat en het inzicht in doelgroep en hun behoeften (1.2) dus onvoldoende is. Welke hulpvragen precies moet worden aangemerkt als melding, staat of wordt opgenomen in de gemeentelijke verordening. 1.4 Goede objectieve intake Om te bepalen in welke mate en in welke domeinen er onvoldoende zelfredzaamheid is, is een goede intake nodig. De gemeenten hebben een consistente en objectieve methodiek ontwikkeld voor het doen van een intake. De Zelfredzaamheid-matrix maakt hier onderdeel van uit. Wanneer deze methodiek gevolgd wordt, verloopt de intake altijd op eenzelfde wijze. Voor de uitkomst maakt het dan niet uit wie de intake heeft afgenomen. Om te meten of de intake volgens deze methodiek verloopt, kunnen steekproeven genomen worden op het proces en op de rapportage. Dat kan een intercollegiale toetsing zijn, het beoordelen van een aantal rapportages of het meekijken tijdens een intake. Uiteindelijk moet het percentage van de beoordeelde intakes dat voldoet aan de vastgestelde methodiek, hoger of gelijk zijn aan de daarvoor op te stellen norm. 1.5 Voldoende divers aanbod van ondersteuning Wanneer met de intake de ondersteuningsbehoeften zijn bepaald, dan moeten er ook genoeg opties zijn om deze behoefte in te kunnen vullen. Dit aanbod moet breed geïnterpreteerd worden: ook niet-professionele ondersteuning hoort daarbij. Zo moeten er bijvoorbeeld voldoende vrijwilligers en mantelzorgers zijn, maar ook ondersteuning om de cliënt te leren meer zelf te kunnen ondervangen. Een voldoende aanbod aan algemene en collectieve voorzieningen en contracten die ruim genoeg zijn om aan alle ondersteuningsvragen een oplossing te bieden. Kort gezegd komt deze indicator erop neer hoe vaak de gemeente, vanuit al het beschikbare aanbod, geen passend antwoord heeft op een ondersteuningsbehoefte die in een intake is geïdentificeerd. Dat kan worden gemeten met het aantal intakes dat besproken wordt in het casuïstiekoverleg. Hier moeten alle intakes die niet direct passend beantwoord kunnen worden, besproken worden. Of de geboden oplossing ook van voldoende kwaliteit is en of deze zo laag mogelijk in de piramide is, is bij deze indicator niet aan de orde. Dat wordt gemeten met andere indicatoren. strategische doelstelling Goed functionerende en beschreven processen en verslaglegging Met deze kritieke succesfactor wordt bedoeld dat de interne (gemeentelijke) werkprocessen en de verslaglegging zowel rechtmatig als kwalitatief goed worden uitgevoerd. Dit zegt dus 2. De Wmo wordt rechtmatige uitgevoerd, waarbij zowel de processen als de geboden zorg voldoen aan de daarvoor gestelde kwaliteitseisen. Goed functionerende en beschreven processen & verslaglegging Aantal bevindingen, openstaande punten en aanbevelingen op processen door de accountant, per jaar Score kwaliteitsbeoordeling op processen en verslaglegging door Interne Controle, per kwartaal Aantal gegronde klachten en bezwaren Doorlooptijd proces Score klanttevredenheidsonderzoek Score aantal bevinden / aanbevelingen Score IC, verbijzonderde controle rechtmatigheid, aanbev./conclusies Gegevens & aantallen Data uit COGNOS IBM Data uit onderzoek Goed contractbeheer Aantal topics (geconstateerde afwijkingen op contractafspraken) Afwijking in de gestelde topics (stoplicht) eyeon 9

10 kritieke succesfactoren en prestatie-indicatoren nog niets over de kwaliteit van geleverde zorg, maar wel over alle ondersteunende en voorwaardenscheppende processen. Denk bijvoorbeeld aan het uitvoeren van de intake en het toewijzen van zorg. Om de kwaliteit en rechtmatigheid van deze processen te meten, zijn vijf prestatie-indicatoren opgesteld Ieder jaar voert de accountant een controle uit op de gemeentelijke werkprocessen. Daarbij kijkt de accountant of de processen rechtmatig verlopen. De accountant maakt in de accountantsrapportage melding van zijn bevindingen, eventuele gebreken en aanbevelingen om de processen te verbeteren. Het aantal opmerkingen van de accountant is een maat voor de rechtmatigheid van de processen Ook de gemeentelijke afdeling Interne Controle doet regelmatig een check op de processen en verslaglegging. Zij doen een kwaliteitsbeoordeling om te zien of de processen en verslaglegging voldoen aan het gemeentelijk beleid hiervoor. De score die Interne Controle hiervoor geeft, is een maat voor de proceskwaliteit Het aantal gegrond verklaarde klachten en bezwaren van inwoners op de toekenning en uitvoering van de Wmo is een maat voor de ervaren kwaliteit van dienstverlening. Dit wordt in de huidige Wmo ook al gemeten De doorlooptijd van het proces, van melding tot onderzoek, en van aanvraag tot beschikking, is een objectieve maat voor de kwaliteit van dienstverlening. Dit wordt in de huidige Wmo ook al gemeten. De norm hiervoor is 6+2 weken Vanuit de Wet is het verplicht een klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren onder de inwoners die ondersteuning vanuit de Wmo ontvangen. Los van het verplichte karakter is de score van dit onderzoek ook een goede maat voor de integrale kwaliteit van dienstverlening door de gemeente. 2.2 Goed contractbeheer Door goed contractbeheer over inkoopcontracten met zorgverleners, moet een goede kwaliteit van zorg gegarandeerd worden. Dit is een indirecte manier voor het meten van de kwaliteit van zorg; direct is dit de verantwoordelijkheid van de zorgverleners. De gemeente kan dit wel afdwingen in de inkoopcontracten. Er zijn twee prestatie-indicatoren die de kwaliteit van de contracten meten: In een norm voor een goed contract zal worden vastgelegd over welke onderdelen in een contract afspraken gemaakt moeten worden. Daar horen bijvoorbeeld ook voorwaarden bij waaraan de te leveren producten of diensten moeten voldoen, en boetebepalingen voor wanneer daar niet aan wordt voldaan. Het is de verantwoordelijkheid van Inkoop om goede contracten af te sluiten, waarin al deze onderdelen staan. Een goed opgesteld contract is echter nog geen garantie voor een goede uitvoering van de contractafspraken. Als er een afwijking op de contractafspraken wordt geconstateerd, dan is dit een zgn. topic. Het aantal topics is daarmee een maat voor de kwaliteit van uitgevoerde contracten. Dit kan zichtbaar gemaakt worden met een stoplichtmodel: groen wanneer er geen topics zijn, rood wanneer de contractafspraken niet worden nagekomen. strategische doelstelling Goede inkoop, op prijs-kwaliteit en prestatie Met een goede inkoop wordt hier een scherpe inkoop bedoeld. Kan de ondersteuning van goede kwaliteit (doelstelling 2) ook voor een goede prijs en dus doelmatig worden ingekocht? Om te bepalen of je dit als gemeente goed (genoeg) hebt gedaan, 3. De gemeente biedt haar inwoners Wmo-voorzieningen op het gewenste kwaliteitsniveau, tegen een zo scherp mogelijke prijs en zo regelarm mogelijk. Goede inkoop, op prijs-kwaliteit en prestatie Score uit benchmark met andere gemeenten, op prijs en kwaliteit van ingekochte ondersteuning Gemiddelde prijs uit benchmark (met vergelijkbare kwaliteit) Prijs eigen inkoop (met vergelijkbare kwaliteit) Oplossingen lager in de piramide toewijzen Aantal uitstaande oplossingen per laag van de piramide Alle uitstaande oplossingen geplaatst in de piramide, in relatie tot het verleden Beperkte uitvoerings -en apparaatskosten Gemiddelde uitvoerings -en apparaatskosten per afgehandelde melding Registratie van meldingen Normbedrag per melding Gemiddelde kosten uit benchmark 10 beheer van de wmo

11 kritieke succesfactoren en prestatie-indicatoren kan je dat alleen vergelijken met andere gemeenten en hun inkoopresultaten. Een benchmark is hiervoor het geëigende middel. Dit hoeft geen allesomvattende en professioneel uitgevoerde benchmarkstudie te zijn; het inventariseren bij een beperkt aantal andere gemeenten kan ook al een goed beeld geven. Belangrijk is wel dat de ingekochte ondersteuning qua prijs vergeleken wordt met vergelijkbare ondersteuning, dus met eenzelfde kwaliteitsniveau. 3.2 Oplossingen lager in de piramide toewijzen Zoals bij deze doelstelling is omgeschreven, gaat het om het zoeken naar integrale oplossingen zo laag mogelijk in de piramide. Flexibel denken in oplossingen is hierbij een middel. Een indicator daarvoor is het aantal uitstaande oplossingen per laag (niveau) van de piramide. Door deze aantallen te vergelijken met een norm (bijvoorbeeld: max. x% van het aantal uitstaande voorzieningen mag een individuele voorziening zijn), kan gemeten worden of er oplossingen voldoende laag in de piramide gezocht worden. Ook het verloop over de tijd van de aantallen uitstaande voorzieningen per laag van de piramide, geeft een beeld van de ontwikkeling in het zoeken naar doelmatige oplossingen. 3.3 Beperkte uitvoerings- en apparaatskosten De totale kosten voor de uitvoering van de Wmo moeten binnen het budget blijven (doelstelling 4), maar daarbinnen is het voor doelmatigheid de bedoeling dat een zo groot mogelijk deel van het budget besteed wordt aan de zorg zelf, en niet aan de kosten voor het organiseren van de zorg. In indicator daarvoor is het totaal aan uitvoerings- en apparaatskosten dat gemiddeld per afgehandelde melding gemaakt wordt. Deze indicator meet gemiddelde per melding en niet gemiddelde per toegewezen voorziening, omdat een van de andere doelstellingen is om zoveel mogelijk de eigen kracht en het eigen netwerk aan te spreken (laag in de piramide). In die gevallen waarin dat lukt, zijn er geen voorzieningen toegewezen maar zijn er wel uitvoeringskosten gemaakt voor bijvoorbeeld de intake. Ook deze indicator kan met een benchmark vergeleken worden met andere gemeenten. Per gemeente zal de definitie van uitvoeringskosten wel verschillend zijn, net als de indirecte kosten die hieraan toegekend worden. strategische doelstelling Uitvoering van de Wmo binnen het door de gemeenteraad vastgestelde budget De indicator voor deze doelstelling is eenduidig: de totale uitgaven aan de Wmo ten opzichte van het vastgestelde budget, voor een bepaalde periode. 4.2 Inzicht in de ontwikkeling van toekomstige kosten Om te kunnen sturen op de kostenontwikkeling van de Wmo, en de noodzakelijk beleidskeuzes die nodig zijn om de kosten kunnen te beperken of het budget te vergroten, is het van belang om al in een vroeg stadium inzicht te hebben in de verwachte ontwikkeling van de kosten. Waar de vorige KPI (4.1) de achteruitkijkspiegel is die iets zegt over de uitgaven die al gedaan zijn, is het inzicht in de toekomstige kosten de TomTom. Een indicator voor de verwachte kostenontwikkeling is het verwachte aantal meldingen (KPI 1.2). Uit de historie is te bepalen wat de gemiddelde kosten per melding zijn. Deze kunnen gecorrigeerd worden met een beeld van de prijsontwikkelingen van de in te kopen producten. Het verwachte aantal meldingen geeft daarmee een indicatie van de verwachte kosten. Door de verwachte kosten te vergelijken met het verwachte budget (uit circulaires en kadernota s), ontstaat het inzicht in de toekomstige kostenontwikkeling t.o.v. het budget. 4. De Wmo wordt uitgevoerd binnen het door de gemeenteraad vastgestelde budget. Totale uitgaven Wmo t.o.v. vastgestelde budget Vastgestelde begroting Uitgaven Inzicht in ontwikkeling toekomstige kosten Verwachte kostenontwikkeling (o.b.v. verwachte aantal meldingen) t.o.v. verwachte budget Verwachte aantal meldingen Prijsontwikkeling producten (inkoop) Circulaire (verwachte budget) Kadernota / begroting eyeon 11

12 wmo cockpit De prestatie-indicatoren zijn input voor het Wmo Cockpit overleg, het besturingsproces voor het Beheer van de Wmo. In een vast maandelijks overleg komen de betrokkenen bij de Wmo bij elkaar, en besluiten zij over het bijsturen van de Wmo. Zij formuleren acties, stellen beleidsaanpassingen op en bereiden eventuele collegevoorstellen voor. Elke gemeente heeft zijn eigen Wmo Cockpit overleg. De scores van de KPI s zullen namelijk per gemeente verschillen, net als het beleid. De besluiten over het bijsturen van de Wmo zullen dus ook verschillen. aan bod die op kwartaalbasis besproken moeten worden. Het aantal deelnemers is in dat geval ook wat groter. De afdeling Interne Controle is bijvoorbeeld alleen betrokken bij indicatoren die in een kwartaalcyclus besproken worden. De prestatie-indicatoren die in een jaarlijkse frequentie besproken moeten worden, zijn natuurlijk niet op eenzelfde moment in het jaar allemaal beschikbaar. Deze indicatoren worden ingevoegd in het kwartaaloverleg wanneer ze beschikbaar zijn. Vaste deelnemers aan het maandelijkse Wmo Cockpit overleg zijn de Kwaliteits- en Beleidsadviseurs of medewerkers, de coördinatoren van het Loket en het Wijkteam, de Manager Wmo, een contractbeheerder en iemand van Financiën. In de kwartaaloverleggen schuiven daarbij personen van de afdelingen Inkoop en Interne Controle aan. Cruciaal bij het Wmo Cockpit overleg is een vaste secretaris die het beland van het proces begrijpt en opvolging kan geven aan het verzamelen van de input (KPI s) en het opvolgen van de output (besluiten en acties). Input: prestatie-indicatoren De prestatie-indicatoren zijn het uitgangspunt voor het Wmo Cockpit overleg. Deze KPI s zijn zo opgesteld dat het geheel van scores van de prestatie-indicatoren een goed beeld geeft van de stand van zaken van de Wmo. In de workshops hebben de deelnemers per KPI bepaald met welke frequentie deze besproken moet worden in de Wmo Cockpit. Voor sommige indicatoren is het belangrijk dat deze maandelijks bekeken en besproken worden. Andere indicatoren zijn alleen elk kwartaal of eens per jaar relevant. Ook is bij elke KPI bepaald welke rollen hiervoor input moeten leveren of over moeten beslissen. Beleidsmedewerkers en adviseurs zijn bij het merendeel van de indicatoren betrokken, maar de afdelingen Inkoop en Financiën zijn bijvoorbeeld alleen betrokken bij specifieke KPI s op hun vakgebied. Een dashboard kan de KPI s overzichtelijk weergeven in een handzaam document. Voor een prototype ontwerp hiervoor, zie het hoofdstuk Dashboard. Wmo Cockpit overleg Het Wmo Cockpit overleg komt elke maand in een vaste samenstelling bij elkaar, met een vaste agenda. Alle maandelijkse indicatoren worden dan besproken. Eens per kwartaal heeft het overleg een uitgebreidere agenda. Dan komen ook alle indicatoren De verantwoordelijk wethouder is in principe geen deelnemer aan de Wmo Cockpit. Voor de wethouder is het bespreken van prestatie-indicatoren doorgaans niet van belang, maar juist de uitkomst van het overleg: de besluiten, acties en beleidsvoorstellen om de Wmo bij te sturen. Een afstemmingsoverleg met de wethouder kan dus volgen op het Wmo-beheersoverleg. Output: besluiten en acties Het bespreken van prestatie-indicatoren is niet het doel van het Wmo Cockpit overleg. Het doel is om de Wmo te beheersen en dus bij te kunnen sturen als het nodig is. Het bespreken van een prestatie-indicator moet dus leiden tot het besluit om wel of geen actie te ondernemen en de Wmo op dat punt bij te sturen. Mogelijke besluiten tot het bijsturen van de Wmo zijn: Vergroten van de toegankelijkheid tot de Wmo Bijsturen van de intakemethode Bijsturen van de interne processen en formatie Bijsturen van kwaliteit van dienstverlening Handhaven op inkoopcontracten en kwaliteit van zorg Wijzigen van het inkoopbeleid Wijzigen van de scope van inkoop Heroverwegen van het ondersteuningsaanbod Bijsturen in algemene & collectieve voorzieningen Meer oplossingen lager in de piramide toewijzen Bij besluiten horen acties. In elk Wmo Cockpit overleg wordt de besluiten en actielijst bijgewerkt. 12 beheer van de wmo

13 wmo cockpit eyeon 13

14 wmo cockpit Vaste agenda Bij het Wmo Cockpit overleg hoort een vaste agenda. Het eerste deel van de agenda bestaat uit terugkijken op de afgelopen periode met behulp van de KPI s. De tussenkopjes verdelen de KPI s per strategische doelstelling. De indicatoren die staan aangegeven met (Q) en (J) worden respectievelijk eens per kwartaal en eens per jaar besproken. In een regulier maandelijkse Wmo Cockpit worden deze KPI s dus overgeslagen in de agenda. Het tweede deel van de agenda richt zich op het vooruit kijken: het bijsturen, nemen van besluiten en formuleren van acties. Achter elk onderwerp staat een verantwoordelijke deelnemer aan het overleg genoemd. Deze persoon zorgt ervoor dat de KPI s beschikbaar zijn tijdens het overleg en kan deze ook toelichten. Voor KPI s waarbij het nodig is om voorafgaand aan het Wmo Cockpit overleg in een kleinere samenstelling bij elkaar te komen om mogelijke acties voor te bespreken, initieert de verantwoordelijke ook dit vooroverleg. Zo n vooroverleg waarin bij afwijkende scores al mogelijke besluiten en acties worden besproken, zorgt ervoor dat het Wmo Cockpit overleg kort en bondig kan blijven. Het streven moet zijn om dit overleg binnen 1 tot 1½ uur af te ronden. 14 beheer van de wmo

15 kpi dashboard Een dashboard is een overzichtelijke weergave van alle indicatoren in één overzicht. Per KPI staat de meest recente score naast de norm of het budget voor deze KPI. Wijkt de score af van de norm, dan kan deze oranje of rood weergegeven worden, afhankelijk van de mate van afwijking. Dit dashboard hoeft geen geautomatiseerde uitdraai uit een systeem te zijn. Een verzameling van cijfers uit allerlei bronnen, handmatig samengebracht in Powerpoint of Excel voldoet prima. In de dashboard moet het mogelijk zijn in te zoomen naar detailinformatie. eyeon 15

16 stappenplan voor implementatie Het registreren, analyseren en samenbrengen van alle gegevens die nodig zijn voor het tonen van prestatie-indicatoren is nog niet van vandaag op morgen geregeld. Ook het proces voor de Wmo Cockpit moet nog verder ingericht worden. En zo zijn er nog wel meer aandachtspunten voor de implementatie. In de laatste workshop zijn de onderstaande punten geformuleerd, onderverdeeld in processen en organisatie en gegevens en IT. Sommige onderwerpen kunnen het best met de zes Dongemond gemeenten verder uitgewerkt worden. Andere onderwerpen zijn meer gemeente-specifiek. Onderstaand schema geeft een indicatie voor het implementatieplan. 16 beheer van de wmo

17 bijlage GGD Amsterdam. Lauriks, Buster, De Wit, Van de Weerd, Tigchelaar & Fassaert eyeon 17

18 bijlage Uit de toelichting op de Zelfredzaamheid-matrix: De Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) heeft elf domeinen waarop de mate van zelfredzaamheid wordt beoordeeld. Deze domeinen hangen natuurlijk sterk met elkaar samen, ze hebben immers allen betrekking op het dagelijks leven, maar zijn zo gedefinieerd dat ze elkaar niet of nauwelijks overlappen. De domeinen van de ZRM zijn: Financiën, Dagbesteding, Huisvesting, Huiselijke relaties, Geestelijke gezondheid, Lichamelijke gezondheid, Verslaving, Activiteiten Dagelijks Leven, Sociaal netwerk, Maatschappelijke participatie, en Justitie. Dit zijn de noodzakelijke en niet-overbodige gebieden die in iedere volwassen persoon (in de Nederlandse samenleving) bepalend zijn voor de effectiviteit, productiviteit en kwaliteit van leven. De elf domeinen staan in rijen onder elkaar, de vijf antwoordmogelijkheden in kolommen naast elkaar. Zo ontstaat een raamwerk (matrix) met 55 vakken (cellen). Voor iedere cel zijn criteria opgesteld die de antwoordmogelijkheid nader specificeren voor het te beoordelen domein en de beoordelaar ondersteunen bij het waarderen van de zelfredzaamheid op dat domein. Deze criteria helpen de gebruiker te begrijpen wat de ontwikkelaars bijvoorbeeld onder niet zelfredzaam op het domein Financiën verstaan ( onvoldoende inkomsten en/ of spontaan of ongepast uitgeven, groeiende schulden ). De uiteindelijke beoordeling bestaat uit 11 keer een score tussen 1 en 5. Een beoordelaar kan met de ZRM dus relatief eenvoudig een volledig overzicht krijgen van een complex begrip met diverse en uiteenlopende facetten dat een belangrijke rol speelt in de mate waarin een persoon een productief en kwalitatief goed leven kan leiden: zelfredzaamheid. 18 beheer van de wmo

19 informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jochem Westeneng of Andries Mulder: Jochem Westeneng Andries Mulder eyeon 19

20 eyeon 2014 EyeOn bv Croylaan PC Aarle-Rixtel Nederland t EyeOn België BVBA Kievitplein 20C Gebouw C Verdieping 12 B-2018 Antwerpen België t EyeOn Amsterdam Herengracht BT Amsterdam Nederland t

beheer van de wmo dongemond gemeenten verslag workshops (concept) april 2014 eyeon

beheer van de wmo dongemond gemeenten verslag workshops (concept) april 2014 eyeon beheer van de wmo dongemond gemeenten verslag workshops (concept) april 2014 eyeon 1 2 beheer van de wmo inhoud inleiding 4 kritieke succesfactor aanpak 5 strategische doelstellingen 6 kritieke succesfactoren

Nadere informatie

nieuwsbrief samen vormgeven aan begeleiding juli 2014 samen vormgeven aan begeleiding

nieuwsbrief samen vormgeven aan begeleiding juli 2014 samen vormgeven aan begeleiding nieuwsbrief samen vormgeven aan begeleiding juli 2014 samen vormgeven aan begeleiding 6 02 03 03 05 07 08 09 10 17 Inhoud Inleiding Werkgroep Toegang Werkgroep Uitvoering Werkgroep Beheer Werkgroep Inkoop

Nadere informatie

Indicatorenset. voor monitoring en verantwoording over de Wmo Werkgroep 2 Ontwikkelen een systematiek. (versie: oktober 2014)

Indicatorenset. voor monitoring en verantwoording over de Wmo Werkgroep 2 Ontwikkelen een systematiek. (versie: oktober 2014) Indicatorenset voor monitoring en verantwoording over de Wmo 2015 Werkgroep 2 Ontwikkelen een systematiek (versie: oktober 2014) Indicatorenset, monitoring en verantwoording 1 Inhoudsopgave 1. Waarop willen

Nadere informatie

januari 2015 - L.M. Sluys Tympaan Instituut Sociale wijkteams Krimpenerwaard - Tympaan Instituut - info@tympaan.nl

januari 2015 - L.M. Sluys Tympaan Instituut Sociale wijkteams Krimpenerwaard - Tympaan Instituut - info@tympaan.nl januari 2015 - L.M. Sluys Tympaan Instituut I Inhoud blz 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1 1.2 Vraagstelling 1 1.3 Aanpak en leeswijzer 1 2 Doelen 2.1 Doelen van beleid 3 2.2 Doelen van sociale wijkteams Krimpenerwaard

Nadere informatie

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Gemeente Wassenaar februari 2016 Pagina 2/9 2 Pagina 3/9 1 Inleiding Kader en achtergrond Kenmerkend voor het transformatieproces in het sociaal

Nadere informatie

Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken

Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken Hieronder treft u per onderwerp het beoordelingskader aan van de module Betalingsachterstanden hypotheken 2014-2015. Ieder onderdeel

Nadere informatie

Instructie cliëntprofielen

Instructie cliëntprofielen Bijlage 4 Instructie cliëntprofielen Dit document beschrijft: 1. Inleiding cliëntprofielen 2. Proces ontwikkeling cliëntprofielen 3. Definitie cliëntprofielen 4. De cliëntprofielen op hoofdlijnen 5. De

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie

Inspiratiedag. Workshop 2: Interne controle in het Sociaal Domein. 15 september 2016

Inspiratiedag. Workshop 2: Interne controle in het Sociaal Domein. 15 september 2016 Inspiratiedag Workshop 2: Interne controle in het Sociaal Domein 15 september 2016 Programma Voorstellen en verwachtingen Interne beheersing en interne controle Relatie met de externe accountant Belangrijkste

Nadere informatie

Monitoring Sociaal Domein Besturen en Beheersen

Monitoring Sociaal Domein Besturen en Beheersen Monitoring Sociaal Domein Besturen en Beheersen Bart van Oort 99-3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding... 3 Hoofdstuk 2: Huidige situatie... 4 Hoofdstuk 3: Wat willen we?... 5 3.1 Besturingsniveaus...

Nadere informatie

Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo

Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo Inleiding Dit model voor een toetsingskader is opgesteld ten behoeve van het kwaliteitstoezicht in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo gemeente werkendam /2202 Raadhuispiein 1 4251 VZ Werkendam Gemeenteraad Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 507200 Fax: (0183) 50 73 00 E-mail: info@werkendam.nl onderwerp clienttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Gemeenten en de decentralisaties in de praktijk: mijlpalen voor Planning & Control

Gemeenten en de decentralisaties in de praktijk: mijlpalen voor Planning & Control Gemeenten en de decentralisaties in de praktijk: mijlpalen voor Planning & Control Korte introductie Drs. M. (Marita) H. de Hair RA marita.de.hair@nl.ey.com Marita de Hair @MaritadeHair Sectorvoorzitter

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Mezzo Advies Verordening WMO 2015

Mezzo Advies Verordening WMO 2015 Verordening WMO 2015 Mezzo Auteur: Karin Verbeek Bunnik, mei 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. De reikwijdte van mantelzorg 4 2.1 Mantelzorg is altijd vrijwillig 4 2.2 Mantelzorg en bovengebruikelijke

Nadere informatie

Sociaal Domein 2016 in de IJmond

Sociaal Domein 2016 in de IJmond Sociaal Domein 2016 in de IJmond Monitoring en sturing Els Diepenmaat Contractbeheer en financiën Cees de Ridder Transformatie Derkje Veurink Rapportage 1e kwartaal 2016 1 2 Monitoring en sturing Aan welke

Nadere informatie

Beoordelingskader Dashboardmodule Claimafhandeling

Beoordelingskader Dashboardmodule Claimafhandeling Beoordelingskader Dashboardmodule Claimafhandeling I. Prestatie-indicatoren Een verzekeraar beschikt over verschillende middelen om de organisatie of bepaalde processen binnen de organisatie aan te sturen.

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016;

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016; Subsidieregels lokaal innovatiefonds gemeente Lingewaard Burgemeester en wethouder van de gemeente Lingewaard; Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 06; Overwegende

Nadere informatie

Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 (hierna: verordening)

Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 (hierna: verordening) Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 (hierna: verordening) 1. Algemene toelichting 1.1 Inleiding Deze verordening geeft uitvoering aan de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2017 en 2018

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2017 en 2018 Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 07 en 08 Inleiding Met de invoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de P-wet is de gemeente verantwoordelijk geworden voor zorg en samenhang

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5 Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering Portefeuillehouder H.A. Driessen en M. Melissen Begrotingsprogramma Onderwerp - Beleidsplan Wmo en Jeugdhulp 2015 2016 - Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Congres: Financiële Toegang tot Langdurige Zorg, 30 september 2015

Congres: Financiële Toegang tot Langdurige Zorg, 30 september 2015 Congres: Financiële Toegang tot Langdurige Zorg, 30 september 2015 Programma Wat zijn uw verwachtingen van deze workshop? Nadere kennismaking Levenskracht: de methode en de tools Pilot gemeente Westervoort

Nadere informatie

Sturen op uitkomsten in de Wmo. Investeren in maatschappelijke participatie

Sturen op uitkomsten in de Wmo. Investeren in maatschappelijke participatie Investeren in maatschappelijke participatie November 2013 Kernboodschappen voor sturing op uitkomsten in de Wmo 1 Stel de beoogde uitkomsten centraal bij de inkoop van zorg en ondersteuning Om zichtbaar

Nadere informatie

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2015 en 2016

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2015 en 2016 Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 05 en 06 Inleiding Met de invoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de P-wet is de gemeente verantwoordelijk geworden voor zorg en samenhang

Nadere informatie

NOTITIE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN FRIESE GEMEENTELIJKE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN WMO TOEZICHT. Werkgroep Provinciaal Toezicht

NOTITIE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN FRIESE GEMEENTELIJKE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN WMO TOEZICHT. Werkgroep Provinciaal Toezicht NOTITIE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN FRIESE GEMEENTELIJKE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN WMO TOEZICHT Werkgroep Provinciaal Toezicht Inhoud Inleiding... 3 Aanleiding... 3 Verschil toezicht op rechtmatigheid

Nadere informatie

88% Inwoner enquête (onderzoek)

88% Inwoner enquête (onderzoek) Bijlage 1. Sturing en monitoring Meedoen naar Vermogen Niveau 1: Maatschappelijke effecten Wat? Norm Bron Rapportage Percentage inwoners dat zich verantwoordelijk voelt voor de buurt 88% Inwoner enquête

Nadere informatie

Werkgroep Resultaatmeting 2016 regio Noord-Limburg:

Werkgroep Resultaatmeting 2016 regio Noord-Limburg: Werkgroep Resultaatmeting 2016 regio Noord-Limburg: Subgroep: High Trust High Penalty (HTHP) Beschrijven partnership in de driehoek High trust high penalty v.v. (transparantie) Deelnemers: Inge Vogels,

Nadere informatie

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Wijk bij Duurstede, 6 maart 2012 Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Memo Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Aan: Leden van de

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF VERZONDEN 2 4 DEC 2QU. Onderwerp uitvoeringsbesluit en beleidsregels wmo 2015

RAADSINFORMATIEBRIEF VERZONDEN 2 4 DEC 2QU. Onderwerp uitvoeringsbesluit en beleidsregels wmo 2015 RAADSINFORMATIEBRIEF Brief van het college aan de raad Onderwerp uitvoeringsbesluit en beleidsregels wmo 2015 Van de raad gevraagde actie kennis te nemen van de informatie VERZONDEN 2 4 DEC 2QU Geachte

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start Jaarverslag schulddienstverlening 2013 Een goede start 1. Aanleiding In 2012 heeft u het beleidsplan schulddienstverlening: De kanteling van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening vastgesteld.

Nadere informatie

Programma Drie Decentralisaties. 2. Inkoop / aanbesteding

Programma Drie Decentralisaties. 2. Inkoop / aanbesteding Programma Drie Decentralisaties 2. Inkoop / aanbesteding Datum: 16 april 2014 1 Opdrachtgever: Stuurgroep drie d s Projectleider: Reitse Keizer 2. PROJECTPLAN INKOOP/AANBESTEDING Projectgroep: Marjolein

Nadere informatie

Van Wmo-beleid naar zorgpraktijk. Wmo-netwerkbijeenkomst 20 november 2014

Van Wmo-beleid naar zorgpraktijk. Wmo-netwerkbijeenkomst 20 november 2014 Van Wmo-beleid naar zorgpraktijk Wmo-netwerkbijeenkomst 20 november 2014 Wmo2015 waar staan we? Wmo 2015: brede wet Wmo 2007 Woningaanpassingen Vervoersvoorzieningen Rolstoelen Welzijnsbeleid Hulp bij

Nadere informatie

Klachten en Meldingen. Managementdashboard

Klachten en Meldingen. Managementdashboard Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Welkom bij de systeem demonstratie van het Management Klachten en Meldingen System Managementdashboard Systemen van Inception Borgen

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat Kennis van de Overheid Maatschappelijk Zorg voor zorgen dat De decentralisaties voor elkaar In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente forse extra verantwoordelijkheden voor jeugd, mensen met een

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Het college van burgemeester en wethouders van Almere, BESLUIT: Vast te stellen navolgende Nadere regels tot wijziging (tweede wijziging) van de Nadere regels verordeningen Jeugdwet en Wmo Artikel I: De

Nadere informatie

drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates ( )

drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates ( ) gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates (0650814004) 2015.005622Z- Inleiding Op 1 januari 2015 is, vanwege

Nadere informatie

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version Introductie Quickscan De financiële organisatie moet, net zo als alle andere ondersteunende diensten, volledig gericht zijn

Nadere informatie

Zelfredzaamheid-matrix. Matty de Wit, Steve Lauriks, Leonie Klaufus, Wijnand van de Boom

Zelfredzaamheid-matrix. Matty de Wit, Steve Lauriks, Leonie Klaufus, Wijnand van de Boom Zelfredzaamheid-matrix Matty de Wit, Steve Lauriks, Leonie Klaufus, Wijnand van de Boom 4 februari 2015 Zelfredzaamheid-matrix DOMEIN 1 acute problematiek 2 niet zelfredzaam 3 beperkt zelfredzaam 4 voldoende

Nadere informatie

Mezzo Advies voor gemeenten Verordening WMO versie 2

Mezzo Advies voor gemeenten Verordening WMO versie 2 voor gemeenten Verordening WMO 2015 versie 2 Mezzo Auteur: Karin Verbeek Bunnik, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DE REIKWIJDTE VAN MANTELZORG... 3 2.1. Mantelzorg is altijd vrijwillig...

Nadere informatie

Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015

Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015 Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015 Inleiding De wet bepaald dat de gemeente een verordening dient vast te stellen ten behoeve van de uitvoering van het door de gemeenteraad

Nadere informatie

Wmo 2015 op hoofdlijnen. Michiel Geschiere (VWS)

Wmo 2015 op hoofdlijnen. Michiel Geschiere (VWS) Wmo 2015 op hoofdlijnen Michiel Geschiere (VWS) Doelstelling hervorming langdurige zorg Verbeteren kwaliteit Versterken zelf- en samenredzaamheid Vergroten financiële houdbaarheid 2 Wettelijke opdracht

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (pgb)

Persoonsgebonden budget (pgb) Persoonsgebonden budget (pgb) Welkomstwoord door Jocko Rensen, wethouder Wmo Toelichting persoonsgebonden budget Wmo door Aagje Meijer, projectleider 2 Wmo en pgb Algemene informatie veranderingen Inzoomen

Nadere informatie

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt:

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt: Projectplan Implementatie Kwaliteitskader maatwerkvoorziening maatschappelijke ondersteuning (IMKWA) Uitwerking Fase 1 inhoudelijke verdieping kwaliteitskader Opsteller: Thijs Terlouw en Ingrid Hildenbrant

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark Wmo 2012

Samenvatting Benchmark Wmo 2012 Samenvatting Benchmark Wmo 2012 Gemeente Helmond heeft in 2012 samen met 123 andere gemeenten deelgenomen aan de Benchmark Wmo. Hiervan hebben 69 gemeenten, inclusief Helmond, naast de basisbenchmark meegedaan

Nadere informatie

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Specifieke groepen voor de extramurale begeleiding vanuit Wmo zintuiglijk gehandicapten (ZG) mensen met complex niet aangeboren

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Onderzoeksplan 2010 Rekenkamercommissie gemeente Alkmaar ONDERZOEKSPLAN 2010 REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE ALKMAAR

Onderzoeksplan 2010 Rekenkamercommissie gemeente Alkmaar ONDERZOEKSPLAN 2010 REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE ALKMAAR ONDERZOEKSPLAN 2010 REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE ALKMAAR 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. GROSLIJST... 3 3. ONDERZOEKSPLAN 2010...3 3.1 EVALUATIE BELEID VEILIG UITGAAN IN ALKMAAR (2003-2009)... 4 3.2

Nadere informatie

Advies aan B & W. Conceptbesluit

Advies aan B & W. Conceptbesluit Afdelingshoofd Advies aan B & W Nr. Gezien Akkoord Portefeuillehouder, afdeling, datum advies en onderwerp WETHOUDER L.J.H. SCHARENBORG WETHOUDER J.B. BOER WETHOUDER F.H.C. MULKENS MENS EN SAMENLEVING

Nadere informatie

Zorgaanbieder stelt samen met klant het ondersteuningsplan op. Kortdurende beschikking. klant stuurt getekend onderszoeksverslag retour (aanvraag)

Zorgaanbieder stelt samen met klant het ondersteuningsplan op. Kortdurende beschikking. klant stuurt getekend onderszoeksverslag retour (aanvraag) Handleiding Format Ondersteuningsplan SDD Vanaf januari 2016 gaat de SDD met behulp van de ZRM-methodiek indiceren. Deze handleiding is opgesteld om de bedoeling van het format voor het ondersteuningsplan

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014 Onderwerp: Kwaliteitseisen ten behoeve van opdrachtgeven in het sociaal domein Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Raadsbesluit. Wij stellen U voor om: 1. In

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Monitoring. Meetbare effecten van beleid. Hoofdlijnen. Bestuurlijk contracteren

Monitoring. Meetbare effecten van beleid. Hoofdlijnen. Bestuurlijk contracteren Monitoring De concretisering van beleid wordt in beeld gebracht en zo veel mogelijk gemeten om tijdig bij te kunnen sturen. Wanneer beleid ingezet wordt dient de outcome (effecten en resultaten) gemeten

Nadere informatie

Verbeterplan Suwinet

Verbeterplan Suwinet Verbeterplan Suwinet Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Verbeterpunten Suwinet... 4 2.1 Informatiebeveiligingsbeleid... 4 2.2 Uitdragen van het beleid... 4 2.3 Functiescheiding... 4 2.4 Security Officer...

Nadere informatie

Grip op inkoopresultaten met contract compliance NEVI-PIANOo congres 5 juni 2014

Grip op inkoopresultaten met contract compliance NEVI-PIANOo congres 5 juni 2014 Grip op inkoopresultaten met contract compliance NEVI-PIANOo congres 5 juni 2014 Natacha Naumann, Inkoop analist, Universiteit Twente Alex Buursema, Managing consultant, Significant INHOUD Even voorstellen

Nadere informatie

In deze notitie wordt ingegaan op de verschillende onderdelen van de motie.

In deze notitie wordt ingegaan op de verschillende onderdelen van de motie. Effecten veranderende leeftijdsopbouw op het Wmo voorzieningenniveau a. Aanleiding Op 10 november 2015 heeft de raad een motie aangenomen waarin het college wordt verzocht na te gaan hoe de veranderende

Nadere informatie

Toelichting op het kernformulier - methodische onderbouwing

Toelichting op het kernformulier - methodische onderbouwing Kernformulier PerspeKtief Toelichting op het kernformulier - methodische onderbouwing Het kernformulier Een instrument voor het goede gesprek en zichtbaar maken van de voortgang Het kernformulier is een

Nadere informatie

Praktijkplatform 3D en Gemeentefinanciën. Kwaliteits- en budgetsturing 3D s

Praktijkplatform 3D en Gemeentefinanciën. Kwaliteits- en budgetsturing 3D s Praktijkplatform 3D en Gemeentefinanciën Kwaliteits- en budgetsturing 3D s De decentralisaties vragen sturing op kwaliteit en budget Aanleiding De decentralisaties (Jeugdzorg, delen van de AWBZ en Participatiewet)

Nadere informatie

WIE IS HET? LVB & Zelfredzaamheid: Een vergelijking tussen 010 & 020. Marie-Jolette Luijks & Leonie Harwig Symposium 2 juli 2015

WIE IS HET? LVB & Zelfredzaamheid: Een vergelijking tussen 010 & 020. Marie-Jolette Luijks & Leonie Harwig Symposium 2 juli 2015 WIE IS HET? LVB & Zelfredzaamheid: Een vergelijking tussen 010 & 020 Marie-Jolette Luijks & Leonie Harwig Symposium 2 juli 2015 Programma workshop Aanleiding onderzoek Doelgroep: Over wie hebben we het?

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL *D * D

RAADSVOORSTEL *D * D RAADSVOORSTEL *D14.005150* D14.005150 DATUM 6 oktober 2014 AGENDAPUNT 9 ONDERWERP Beleidsplan Sociaal Domein 'Koggenland voor elkaar' 2015-2016 INLEIDING Op 1 januari 2015 decentraliseert het Rijk een

Nadere informatie

Plan van aanpak om te komen tot een regionaal specialistisch team in de Regio Lekstroom

Plan van aanpak om te komen tot een regionaal specialistisch team in de Regio Lekstroom Plan van aanpak om te komen tot een regionaal specialistisch team in de Regio Lekstroom Leeswijzer: In hoofdstuk 1 treft u de tekst over het regionaal diagnostisch team aan zoals deze is opgenomen in het

Nadere informatie

Werksessie verantwoording

Werksessie verantwoording Studiedag Beschermd Wonen Werksessie verantwoording Jan Ruiter controller RIBW Overijssel Remco Bels adviseur KPMG Gezondheidszorg Agenda Introductie Korte inleiding zorglandschap en -uitgaven Korte inleiding

Nadere informatie

Gemeente Rotterdam. Zorg en welzijn gecombineerd in 1 gebied! NEVI/ PIANOo congres 6 juni 2013. inkoop stimuleert

Gemeente Rotterdam. Zorg en welzijn gecombineerd in 1 gebied! NEVI/ PIANOo congres 6 juni 2013. inkoop stimuleert NEVI/ PIANOo congres 6 juni 2013 Gemeente Rotterdam Zorg en welzijn gecombineerd in 1 gebied! 7-6-2013 Hoe ziet deze sessie eruit? 1. Rotterdamse visie op gecombineerde zorg en welzijn 2. Het voorbereidingsproces

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Inkoopbeleid vanuit cliëntenperspectief. basispresentatie

Inkoopbeleid vanuit cliëntenperspectief. basispresentatie Inkoopbeleid vanuit cliëntenperspectief basispresentatie Doelen Doelen 1. geven kort overzicht van voor cliënten belangrijke tendensen 2. toelichten aandachtspunten vanuit cliëntenperspectief 3. aanreiken

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op de Jeugdwet 2015 en de artikelen 4 tot en met 13 van de Verordening Jeugdhulp Gemeente Marum 2015; besluiten vast te stellen de volgende NADERE

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Zelftest clie ntondersteuning voor gemeenten

Zelftest clie ntondersteuning voor gemeenten Zelftest clie ntondersteuning voor gemeenten Aanleiding Op 16 oktober heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die de regering verzoekt om een zelftest aan gemeenten aan te reiken die gemeenteraden,

Nadere informatie

Sturen met KPI s. 18 april 2012 André Batenburg Mark van den Broek

Sturen met KPI s. 18 april 2012 André Batenburg Mark van den Broek Sturen met KPI s 18 april 2012 André Batenburg Mark van den Broek Dit nooit meer? Gemeente Moerdijk Haven- en industrieterrein Chemie Pack Casus Veiligheidsregio Wat is de belangrijkste KPI voor de Brandweer?

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Z Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Maart 2015 In opdracht van het Transitiebureau Wmo Team Kennisnetwerk Wmo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Over het onderzoek 3 3. De resultaten 4 3.1 Omvang deelnemende

Nadere informatie

Overzicht inspraakreactie verordening Wmo A2-gemeenten

Overzicht inspraakreactie verordening Wmo A2-gemeenten Overzicht inspraakreactie verordening Wmo A2-gemeenten Datum Wie Opmerking / aanvulling Overnemen of niet art. 1.1 sub e (moet zijn f) Een verplicht door of namens de client op te... art. 1.1 sub m definitie

Nadere informatie

De gekantelde Wmo-verordening

De gekantelde Wmo-verordening De gekantelde Wmo-verordening De VNG heeft een Wmo-modelverordening gepubliceerd. Gemeenten kunnen deze tekst gebruiken als voorbeeld om lokaal een eigen Wmo-verordening op te stellen. Voor belangenorganisaties

Nadere informatie

Casestudy Monitor Regiobeeld 2025 Regio Alkmaar

Casestudy Monitor Regiobeeld 2025 Regio Alkmaar Casestudy Monitor Regiobeeld 2025 Regio Alkmaar e Aanleiding Monitor Regiobeeld 2025 Regio Alkmaar, bestaande uit gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heiloo, Heerhugowaard, Langedijk en Uitgeest is opgericht

Nadere informatie

Welkom bij de workshop Contractmanagement (CM) Rolf Zwart Kwaliteitszorgmedewerker IFV

Welkom bij de workshop Contractmanagement (CM) Rolf Zwart Kwaliteitszorgmedewerker IFV Welkom bij de workshop Contractmanagement (CM) Rolf Zwart Kwaliteitszorgmedewerker IFV Doel: Zicht op: Begrippen en Definities Hoe in de eigen organisatie CM te bepalen Hoe: Stappenplan CM voor contracten

Nadere informatie

OGGZ monitor, ZRM, en hoeveel daklozen zijn er nu? Marcel Buster, GGD Amsterdam

OGGZ monitor, ZRM, en hoeveel daklozen zijn er nu? Marcel Buster, GGD Amsterdam OGGZ monitor, ZRM, en hoeveel daklozen zijn er nu? Marcel Buster, GGD Amsterdam G4-USER OGGZ monitor matrix Inhoud Zelfredzaamheid-Matrix Hoeveel daklozen zijn er? 4/15/2015 2 G4-USER Urban Social Exclusion

Nadere informatie

Benchmarkmodel. Bedrijf XYZ. eindresultaten klanten beleid. Analyse en leggen verbanden. Kwaliteit Tevredenheid Kosten. Waardering.

Benchmarkmodel. Bedrijf XYZ. eindresultaten klanten beleid. Analyse en leggen verbanden. Kwaliteit Tevredenheid Kosten. Waardering. Benchmarken In feite is benchmarken meten, vergelijken, leren en vervolgens verbeteren. Dit kan op zeer uiteenlopende gebieden. Van de behandelresultaten van een zorgmedewerker tot de resultaten van het

Nadere informatie

Integrale schulddienstverlening

Integrale schulddienstverlening Integrale schulddienstverlening WELKOM 27 september 2012 Wat gaan we doen? Welkom Beleidskeuze schulddienstverlening, wethouder Margreet de Leeuw Essentie nieuwe wet + laatste cijfers, Joke de Kock Project

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling:

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Werk, Inkomen en Zorg Kwaliteitseisen ten behoeve van opdrachtgeven in het sociaal domein Afdelingshoofd Auteur : Bremmers, P.H.M. : Wijs-Menne, De

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten

Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten Welkomstwoord door Michiel van Liere, wethouder Jeugd Toelichting op het persoonsgebonden budget (pgb) Jeugd door Aagje Meijer, projectleider

Nadere informatie

Zorgaanbieder Verbinding

Zorgaanbieder Verbinding Gezamenlijk werkproces Sociaal Wijkteam en zorgaanbieders DIAH In de werkgroep is afgesproken om het werkproces van het sociaal wijkteam en de zorgaanbieders DIAH in kaart te brengen. En dan met name waar

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

COLLEGENOTA. Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Aantal bijlage(n): 1. Beslispunten:

COLLEGENOTA. Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Aantal bijlage(n): 1. Beslispunten: COLLEGENOTA Portefeuillehouder: E. Janissen Paraaf Datum Afdeling: MRB Steller: F. Muller-De Vos Afd. Manager Medewerker Datum: 22-10-2013 Openbaar: Ja x Nee Fin. Jur. Pers. Naar griffier: Ja Nee Consulent

Nadere informatie

Resultaat Toetsing TNO Lean and Green Awards

Resultaat Toetsing TNO Lean and Green Awards ID Naam Koploper Datum toetsing 174 M. Van Happen Transport BV 2-4-2012 Toetsingscriteria 1. Inhoud en breedte besparingen 2. Nulmeting en meetmethode 3. Haalbaarheid minimaal 20% CO2-besparing na 5 jaar

Nadere informatie

Plan van Aanpak monitor sociaal domein

Plan van Aanpak monitor sociaal domein Plan van Aanpak monitor sociaal domein januari, 2015 Versie: 1 Status: concept Auteur: Suzanne van de Gein Afdeling Strategie, Beleid en Projecten Team Maatschappelijke Ontwikkeling Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/51

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/51 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 23-9-2014 Nummer voorstel: 2014/51 Voor raadsvergadering d.d.: 07-10-2014 Agendapunt: 10 Onderwerp:

Nadere informatie

Huishoudelijke verzorging in de gemeente Lochem Door: Peter van der Mierden, Ruben Otemann en Tonnie Tekelenburg

Huishoudelijke verzorging in de gemeente Lochem Door: Peter van der Mierden, Ruben Otemann en Tonnie Tekelenburg Huishoudelijke verzorging in de gemeente Lochem Door: Peter van der Mierden, Ruben Otemann en Tonnie Tekelenburg Zorg naar behoefte werd een juridische gevecht Waarom dit alternatieve plan? De kaders voor

Nadere informatie

Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics'

Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics' Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics' Voor u ligt de beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics'. Dit betreft een tijdelijke beleidsregel voor de periode 2014 en 2015, tot de aanvang

Nadere informatie

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Door: Patrick Rancuret En wat levert het nu op? Dat is de vraag die menig manager in de gemeente Den Haag stelt als het gaat over het gebruik van sociale

Nadere informatie

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging 13-0010/mh/rs/ph Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging Gevraagde actie: - Deelt u de filosofie van Regie in eigen hand? - Bent u bereid

Nadere informatie

Samenvatting, conclusies en aanbevelingen Fries WMO onderzoek (augustus 2017)

Samenvatting, conclusies en aanbevelingen Fries WMO onderzoek (augustus 2017) Samenvatting, conclusies en aanbevelingen Fries WMO onderzoek (augustus 2017) 1. Inleiding In opdracht van 10 Friese rekenkamer(commissie)s is een onderzoek verricht naar beleid en uitvoering van de WMO

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Gespreksformat (half)jaarlijks overleg gemeente Venray MEE

Gespreksformat (half)jaarlijks overleg gemeente Venray MEE Gespreksformat (half)jaarlijks overleg gemeente Venray MEE Inleiding Op 13 sept.2010 hebben de gemeente Venray en MEE een samenwerkingsovereenkomst getekend. Hierin spreken zij uit welke doelen zij samen

Nadere informatie

Risicomanagement Transities

Risicomanagement Transities Risicomanagement Transities 1. Inleiding In deze rapportage worden de risico s en de mogelijke beheersmaatregelen benoemd die verband houden met de te realiseren transities rondom Jeugdzorg, Participatie

Nadere informatie