- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding"

Transcriptie

1 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET I. Inleiding Dit reglement bevat bepalingen en voorschriften die gelden voor werkgevers in de branche kinderopvang die gebruik willen maken van het door Stichting Bureau Kwaliteit Kinderopvang (hierna: BKK) beheerde opleidingsbudget ten behoeve van ondersteuning bij opleidingsplannen. Dit reglement biedt werkgevers in de branche kinderopvang de mogelijkheid tot het aanvragen van financiële middelen (opleidingsbudget) ten behoeve van een aanvullend opleidingsplan dat specifiek gericht is op pedagogische scholing van pedagogisch medewerkers, direct leidinggevenden aan de pedagogisch medewerkers en/of medewerkers die een rol hebben in de opleiding, begeleiding en coaching van pedagogisch medewerkers. Het door BKK beheerde opleidingsbudget is een onderdeel van het programma Werken aan excellente kinderopvang, zoals vastgesteld door het bestuur van Stichting Bureau Kwaliteit Kinderopvang. Dit bestuur bestaat uit de sociale partners en de vertegenwoordiging van ouders in de branche kinderopvang. Doel van het programma is het verbeteren van de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang. Het opleidingsbudget is een middel om dit doel te realiseren. Het opleidingsbudget biedt ondersteuningsmogelijkheden voor opleidingsplannen zoals uitgewerkt in dit reglement. In dit reglement wordt aangegeven via welke procedure werkgevers in de branche kinderopvang een financieringsaanvraag voor een opleidingsplan kunnen indienen en aan welke voorwaarden en criteria de aanvraag moet voldoen om te kunnen worden gehonoreerd. Ook de verantwoording komt aan bod in dit reglement. II. Looptijd en doel 1. Het Reglement BKK Opleidingsbudget (hierna: het reglement) heeft een looptijd van 1 april 2009 tot en met 1 juli Aanvragen op grond van dit reglement kunnen worden ingediend in de periode van 1 april 2009 tot en met 30 juni De verantwoording van de aanvragen in 2012 moet uiterlijk 1 april 2013 worden ingediend bij BKK. 3. Per kalenderjaar kan tot uiterlijk 1 december (behalve in 2012, zie onder II.2) per organisatie één aanvraag worden ingediend voor een opleidingsplan dat een looptijd heeft van maximaal twaalf maanden. 4. Het bestuur van BKK kan besluiten de aanvraagtermijn in enig jaar te verkorten in verband met overschrijding van het budget. 5. Het opleidingsbudget is bestemd voor de financiering van aanvullende opleidingsplannen van werkgevers in de kinderopvang die specifiek gericht zijn op pedagogische scholing van pedagogisch medewerkers, direct leidinggevenden aan de pedagogisch medewerkers en/of medewerkers die een rol hebben in de opleiding, begeleiding en coaching van pedagogisch medewerkers en die bijdragen aan de verhoging van de kwaliteit van het pedagogisch handelen binnen de kinderopvangorganisatie

2 III. Definities/begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. BKK: Stichting Bureau Kwaliteit Kinderopvang, gevestigd te Utrecht. 2. BKK Lijst Opleidingen: de lijst van opleidingen die in aanmerking komen voor financiering volgens het Reglement BKK Opleidingsbudget. 3. BKK opleidingsplan: een door de werkgever, met instemming van de OR of PVT (indien van toepassing), vastgesteld samenhangend geheel van opleidingsactiviteiten dat aantoonbaar aanvullend is ten opzichte van de regulier plaatsvindende scholingsactiviteiten. Het BKK opleidingsplan heeft een looptijd van maximaal twaalf maanden en heeft specifiek tot doel de kwaliteit van het pedagogisch handelen binnen de onderneming te verhogen. 4. Bestuur: het bestuur van de onder 1 genoemde stichting. 5. Commissie Scholingsbudget: BKK commissie die het bestuur adviseert over de werking van dit reglement en over ingediende bezwaren tegen afwijzing van aanvragen of bezwaren tegen besluiten in het kader van de verantwoording (zie onder IV.20). 6. Direct leidinggevenden: leidinggevenden in de kinderopvang, zoals gedefinieerd in de CAO Kinderopvang, die direct leiding geven aan de pedagogisch medewerkers. 7. Kinderopvang: kinderopvang zoals gedefinieerd in de Wet kinderopvang, met uitzondering van de gastouderopvang. 8. Medewerkers die een rol hebben in de opleiding, begeleiding en coaching van pedagogisch medewerkers: hier is een sluitende verwijzing naar de CAO Kinderopvang niet mogelijk. Het gaat om functionarissen die de pedagogisch medewerker direct ondersteunen in de uitvoering van haar pedagogisch handelen. 9. OR / PVT: een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) als bedoeld in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). 10. Pedagogisch kader: het praktijkgerichte raamwerk met een theoretische verantwoording voor het pedagogisch handelen in kindercentra ten aanzien van 0 tot 4-jarigen. De thema s waarop scholingstrajecten betrekking moeten hebben zijn gebaseerd op het Pedagogisch kader met enkele aanvullingen van BKK. De thema s zijn benoemd onder V Pedagogisch medewerker: medewerker zoals omschreven in de CAO kinderopvang. Dit betreft eveneens medewerkers die een aanstelling als BBL er hebben of als pedagogisch medewerker in ontwikkeling. 12. Vergoede opleidingen: een opleiding die voorkomt op de BKK Lijst Opleidingen (III.2). 13. Werkgever: de onderneming die valt onder de Wet kinderopvang en tegen vergoeding kinderopvang verzorgt voor kinderen tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint. 14. Werknemer: degene die op basis van een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 Burgerlijk Wetboek in dienst is van de onder 13 bedoelde werkgever en wiens arbeidsovereenkomst valt onder de werkingssfeer van de CAO Kinderopvang

3 15. Learning Community: een samenwerkingsverband van twee of meer werkgevers met gezamenlijk ten minste vijf en ten hoogste tien kindercentra, waarin gezamenlijk wordt opgetrokken in het opzetten, (doen) uitvoeren en coördineren van opleidingsactiviteiten. IV. Procedure aanvraag, toekenning, bevoorschotting en verantwoording opleidingsbudget Opleidingsbudget en wijze van besteding 1. Het aan te vragen opleidingsbudget bestaat uit een basisbedrag en een bedrag per werknemer voor alle in dienst zijnde werknemers die vallen onder de CAO Kinderopvang. Deze bedragen worden per kalenderjaar door het bestuur van BKK vastgesteld en bekend gemaakt. 2. Toekenning van het aangevraagde opleidingsbudget geschiedt voor een periode van maximaal twaalf maanden. Deze periode start per datum toekenning. 3. Van het toegekende opleidingsbudget kan per deelnemer een maximaal bedrag per studiebelastinguur van een opleiding worden gebruikt voor het financieren van verletkosten. Dit bedrag wordt per kalenderjaar door het bestuur van BKK vastgesteld en bekendgemaakt. 4. De werkgever is vrij in het aantal werknemers dat hij met behulp van het toegekende opleidingsbudget wil laten scholen. Uitsluitend pedagogisch medewerkers, direct leidinggevenden aan pedagogisch medewerkers en/of medewerkers die een rol hebben in de opleiding, begeleiding en coaching van pedagogisch medewerkers mogen met het opleidingsbudget geschoold worden. Learning Community 5. Indien sprake is van een learning community, als bedoeld onder III.15 kan per aanvraagperiode naast het onder 1 genoemde opleidingsbudget tevens eenmalig een aanvraag worden ingediend voor een extra bedrag ter financiering van coördinerende activiteiten. Eén van de participerende werkgevers moet optreden als coördinator van de learning community en kan derhalve dit extra bedrag aanvragen. Deze werkgever moet in zijn aanvraag vermelden namens welke andere werkgevers en hij participeert als coördinator in de learning community. Omgekeerd geven de andere participerende werkgevers bij de aanvraag van hun eigen opleidingsbudget aan welke werkgever voor welke locaties namens hen als coördinerend werkgever optreedt. De werkgever die dit aanvullende budget aanvraagt ten behoeve van coördinerende werkzaamheden kan deze werkzaamheden uitbesteden aan een externe partij. Wijze van aanvragen 6. De werkgever kan per kalenderjaar tot uiterlijk 1 december (behalve in 2012, zie onder II.2) één aanvraag tot toekenning van een opleidingsbudget bij BKK indienen voor een opleidingsplan met een looptijd van maximaal twaalf maanden. 7. Aanvragen worden uitsluitend gedaan via het daartoe bestemde formulier Aanvraagformulier BKK-opleidingsbudget op de website van BKK: Alleen volledig ingevulde en digitaal toegezonden aanvraagformulieren worden in behandeling genomen. 8. De werkgever is verplicht op verzoek alle aanvullende informatie te verstrekken die BKK voor beoordeling van de aanvraag nodig acht. Ontvangstbevestiging, acceptatie en bevoorschotting 9. De werkgever ontvangt, per mail, binnen één week een ontvangstbevestiging van de aanvraag. 10. Binnen zes weken na ontvangst van de aanvraag ontvangt de werkgever, per brief, een besluit over al dan niet acceptatie van de aanvraag en toekenning van het opleidingsbudget

4 11. Bij acceptatie van de ingediende aanvraag vindt bevoorschotting van het toegekende opleidingsbudget binnen vier weken na acceptatie in één keer volledig plaats. Verantwoording, verrekening c.q. afrekening en vervolgaanvraag 12. De werkgever moet uiterlijk één maand na afloop van de aanvraagperiode (van maximaal twaalf maanden) een verantwoording (inhoudelijk en financieel) indienen door middel van digitale invulling en toezending van het daartoe voorgeschreven Verantwoordingsformulier BKK-opleidingsbudget. 13. De werkgever ontvangt per mail binnen één week een ontvangstbevestiging van de verantwoording. 14. Binnen zes weken na ontvangst van de verantwoording maakt BKK het besluit over de definitieve financiële afhandeling van de afgelopen aanvraagperiode per brief kenbaar. 15. Indien uit de verantwoording blijkt dat in de afgelopen aanvraagperiode minder kosten zijn gemaakt dan aan budget is toegekend, vindt verrekening plaats met een aangevraagd opleidingsbudget voor een volgende periode. Indien door de werkgever geen volgende aanvraag wordt ingediend, vindt terugvordering en terugbetaling van het niet bestede deel van het opleidingsbudget plaats. 16. Bevoorschotting van het voor een volgende aanvraagperiode toegekende opleidingsbudget geschiedt niet eerder dan nadat de verantwoording van de voorafgaande aanvraag is afgerond. Overleggen nadere stukken, accountantscontrole en fraude 17. Naast de in de leden 12 tot en met 16 vermelde verantwoording verstrekt de werkgever op verzoek van BKK relevante facturen en betalingsbewijzen over de afgelopen aanvraagperiode. 18. BKK behoudt zich het recht voor om steekproefsgewijs door een externe accountant het aantal bij de werkgever in dienst zijnde werknemers te laten controleren. Dit geldt eveneens voor aantallen deelnemers en gemaakte kosten ten aanzien van de in het opleidingsplan aangegeven opleidingsactiviteiten. De kosten van deze accountantscontrole komen voor rekening van BKK. 19. Indien bij de verantwoording blijkt dat sprake is van strijdig handelen met dit reglement, moet de werkgever het toegekende en bevoorschotte opleidingsbudget geheel terugbetalen. Daarnaast wordt, bij organisaties met meer dan tien medewerkers, de OR of PVT hierover geïnformeerd. Voorts kan de werkgever niet een nieuwe aanvraag indienen zolang dezelfde directeur/bestuurder bij de werkgever in functie is. Afwijzing, bezwaar 20. In geval van afwijzing van de ingediende aanvraag of in geval van het niet door de werkgever instemmen met het BKK besluit over de verantwoording dan wel terugbetaling kan de werkgever schriftelijk bij het bestuur van BKK bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen twee weken na ontvangst van de afwijzing c.q. besluit over verantwoording door BKK ontvangen zijn. De werkgever ontvangt binnen twee weken een ontvangstbevestiging van het bezwaar. Het bestuur van BKK beslist op het bezwaar binnen twaalf weken na ontvangst van het bezwaarschrift. De Commissie Scholingsbudget adviseert het bestuur over het ingediende bezwaar. Het besluit van het bestuur is bindend. V. Voorwaarden en toetsingscriteria scholingsplan Het opleidingsplan moet in ieder geval aan de onderstaande voorwaarden en criteria voldoen. Looptijd 1. Het opleidingsplan heeft een looptijd van maximaal twaalf maanden

5 Aanvullende karakter 2. Het opleidingsplan moet extra opleidingsactiviteiten betreffen die aantoonbaar aanvullend zijn ten opzichte van de regulier plaatsvindende scholingsactiviteiten en het daarvoor beschikbare budget. Doel, beoogd effect en inhoud 3. In het opleidingsplan worden het doel en de beoogde effecten van de extra opleidingsactiviteiten aangegeven. Daarbij moet worden aangegeven op welke van de onderstaande thema s de scholingstrajecten betrekking hebben. De thema s zijn gekoppeld aan de vier opvoedingsdoelen uit de Wet kinderopvang en grotendeels afkomstig uit het Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar 1. De thema s sluiten één op één aan op het Pedagogisch kader kindercentra 0 4 jaar en zijn door BKK uitgebreid met enkele aanvullende thema s die verbonden zijn met de BSO 4-13 jaar. Het Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar wordt in opdracht van BKK ontwikkeld en zal eind 2010 gepubliceerd worden. De thema s zoals opgenomen in dit artikel gelden zowel voor kindercentra 0-4 jaar, als voor kindercentra 4-13 jaar. De thema s zijn: a. Veiligheid en welbevinden; b. Ontwikkelen en leren van (jonge) kinderen; c. Samenwerking met: de ouders; het primair onderwijs; partners in het veld van voorzieningen voor jeugd; d. Omgaan met problematische ontwikkeling/gedrag van kinderen; e. Omgaan met diversiteit; f. Pedagogische doelen en competenties van kinderen; g. Samenwerken in de groep; h. Basiscommunicatie; i. Steunen en stimuleren van spelen en leren; j. Indeling en inrichting van de buiten- en binnenruimtes; k. Dagritme en groepssamenstelling; l. Observeren (handelen) en plannen. Gericht op verhoging pedagogische kwaliteit 4. Het opleidingsplan moet (een samenhangend geheel van) opleidingsactiviteiten betreffen die specifiek zijn gericht op verhoging van de kwaliteit van het pedagogisch handelen binnen de kinderopvangonderneming. 5. De scholing van pedagogisch medewerkers is gericht op het vergroten van hun pedagogische kennis en vaardigheden. De scholing van direct leidinggevenden aan pedagogisch medewerkers en/of medewerkers die een rol hebben in de opleiding, begeleiding en coaching van pedagogisch medewerkers is gericht op het vergroten van hun kennis en vaardigheden wat betreft leidinggeven of coachen op pedagogisch gebied. Daarnaast kunnen direct leidinggevenden en/of medewerkers die een rol hebben in de opleiding, begeleiding en coaching ook deelnemen aan opleidingen die specifiek zijn gericht op de kwaliteit van het pedagogisch handelen, indien een deel van de pedagogisch medewerkers ook aan deze opleiding deelneemt. Gecombineerde scholing 6. Het opleidingsplan voorziet in een combinatie van scholing van enerzijds pedagogisch medewerkers en anderzijds scholing van direct leidinggevenden aan pedagogisch medewerkers en/of medewerkers die een rol hebben in de opleiding, begeleiding en coaching van pedagogisch medewerkers. In het opleidingsplan wordt een gemotiveerde onderbouwing gegeven van de gehanteerde verhouding tussen het 1 Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar, Loes Kleerekoper en Elly Singer, Elsevier Gezondheidszorg

6 aantal pedagogisch medewerkers en het aantal leidinggevenden aan pedagogisch medewerkers en/of medewerkers die een rol hebben in de opleiding, begeleiding en coaching van pedagogisch medewerkers dat aan de scholing deelneemt. Vergoede opleidingen c.q. kosten 7. Alleen opleidingen die voorkomen op de onder III.2 bedoelde BKK Lijst Opleidingen komen voor vergoeding in aanmerking. 8. De onder 7 bedoelde opleidingen komen in twee uitvoeringsvormen voor vergoeding in aanmerking. a. De opleiding wordt verzorgd door een externe opleider. Voor (deel)financiering ten laste van het toegekende opleidingsbudget kan in aanmerking worden gebracht: - de (gefactureerde) kosten van de opleiding; - verletkosten als bedoeld onder IV.3. b. De opleiding wordt verzorgd door een werknemer van de werkgever. Voor vergoeding vanuit het opleidingsbudget kan in aanmerking worden gebracht: - het aantal studiebelastinguren van een opleiding maal het door het bestuur vastgestelde uurtarief; - verletkosten als bedoeld onder IV.3. Instemming OR of PVT 9. Bij organisaties met meer dan tien medewerkers stemt de OR of PVT in met de inhoud van het opleidingsplan en onderschrijft het aanvullende karakter hiervan. Bij eventuele controle moet het voorgaande blijken uit een schriftelijke verklaring van de OR of PVT. VI. Slotbepalingen 1. Het bestuur kan dit reglement wijzigen en met betrekking tot de toepassing hiervan nadere regels stellen. 2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of onduidelijk is beslist het bestuur. 3. Dit reglement kan worden aangehaald als: Reglement BKK Opleidingsbudget. **** - 6 -

7 Toelichting Algemeen Kinderopvangondernemers, verder te noemen werkgevers, kunnen bij BKK, Bureau Kwaliteit Kinderopvang, financiering aanvragen voor extra scholing bovenop hun reguliere scholingsbudget. Doel van deze extra scholing is de versterking van het pedagogisch handelen op de kindercentra. BKK streeft er naar dat álle kinderopvangorganisaties van dit opleidingsbudget gebruik maken. Artikelsgewijze toelichting Artikel II Aanvragen kunnen worden ingediend via de website BKK heeft voldoende budget gereserveerd voor alle werkgevers in de kinderopvang. Het is dus niet zo dat het budget uitgeput raakt en er geen aanvragen meer in behandeling genomen worden. Wel worden de bedragen ieder jaar aangepast. Een werkgever kan voor zijn organisatie één opleidingsplan per jaar indienen. Artikel III In dit artikel worden de belangrijkste begrippen gedefinieerd. Artikel IV Dit artikel geeft aan hoe werkgevers een beroep kunnen doen op het opleidingsbudget, welke procedure gehanteerd wordt, hoe bezwaar kan worden ingediend en hoe de verantwoording is geregeld. Ter toelichting het volgende. Het maximale opleidingsbudget wordt berekend op grond van het aantal werknemers dat bij de werkgever in dienst is en onder de CAO Kinderopvang valt. Voor de berekening van het bedrag tellen dus ook werknemers mee die geen gebruik van het opleidingsbudget mogen maken, zoals medewerkers van de afdeling financiën, P&O of de klantenservice. De werkgever bepaalt vervolgens zelf hoeveel medewerkers (voor wie scholing uit het budget toegestaan is) geschoold worden. Ieder jaar bepaalt het bestuur van BKK de bedragen voor het nieuwe kalenderjaar. Ondernemers ontvangen in 2009 een vast bedrag per organisatie van 1250,- en een bedrag van 60,- voor alle medewerkers die onder de CAO kinderopvang vallen. Met dit bedrag worden opleidingen voor (een deel van) de medewerkers gefinancierd. Wanneer de opleiding wordt verzorgd door een werknemer van de kinderopvangorganisatie is de vergoeding 25,- per studiebelastinguur van de opleiding. Ook verletkosten à 15,- per studiebelastinguur kunnen hieruit betaald worden. Als er sprake is van een learning community zoals hier bedoeld, kan er voor de coördinerende werkzaamheden in 2009 een bedrag van 2000,- worden aangevraagd. Op de site van BKK kunnen werkgevers, nog voordat een aanvraag wordt ingediend, zien op welk bedrag men aanspraak kan maken. Voorbeeld: een werkgever heeft vijfhonderd medewerkers in dienst die onder CAO Kinderopvang vallen. De werkgever ontvangt een opleidingsbudget van ,- ( 1250,- plus 500 maal 60,-). De werkgever kiest ervoor om honderd pedagogisch medewerkers op te leiden op één van de thema s uit artikel V.3, vijftig pedagogisch medewerkers op een ander thema uit dit artikel en tot slot vijf locatiemanagers en één pedagoog die een rol spelen in de begeleiding van de pedagogisch medewerkers. De opleidingen die werkgevers opnemen in hun opleidingsplan moeten opgenomen zijn op de BKK Lijst Opleidingen. Deze lijst garandeert de werkgever dat de betreffende opleiding recht geeft op financiering door BKK (als daarnaast het opleidingsplan aan de overige voorwaarden - 7 -

8 voldoet). Opleidingen die verwijderd worden van de BKK Lijst Opleidingen, kunnen niet meer in opleidingsplannen van kinderopvangondernemers opgenomen worden. Verwijdering van de BKK Lijst Opleidingen kan niet met terugwerkende kracht geschieden en heeft daarmee dus alleen gevolgen voor nieuw in te dienen opleidingsplannen. De BKK Lijst Opleidingen zal bestaan uit een breed aanbod van opleidingen, gericht op de verbetering van de pedagogische kwaliteit. De opleidingen zijn gericht op pedagogisch medewerkers, direct leidinggevenden aan de pedagogisch medewerkers en/of medewerkers die een rol hebben in de opleiding, begeleiding en coaching van pedagogisch medewerkers. De BKK Lijst Opleidingen is continu in beweging en in ontwikkeling. Tussen 1 april 2009 en 30 april 2012 kunnen opleidingen aangemeld worden voor opname op de BKK Lijst Opleidingen. Als werkgevers een opleiding willen opnemen in hun opleidingsplan die niet op de BKK Lijst Opleidingen staat, is het aan te raden de opleider te wijzen op de BKK Lijst Opleidingen. In het Reglement BKK Lijst Opleidingen, te vinden op de website van BKK, zijn de voorwaarden en criteria voor opname op deze lijst opgenomen. Voor opname van een opleiding op de BKK Lijst Opleidingen is een Crebo of Croho erkenning niet noodzakelijk. De opleidingen die vermeld staan op de BKK Lijst Opleidingen moeten tenminste zestien studiebelastinguren omvatten. Bovendien moeten de opleidingen een curriculum kunnen overleggen. Alle opleidingen dienen afgesloten te worden met een diploma of certificaat. Als het gaat om een Crebo of Croho erkende opleiding dient het diploma ook Crebo of Croho erkend te zijn. In ieder geval wordt op het diploma of het certificaat vermeld wat de opleiding inhoudt, welk niveau de opleiding heeft en wat de leereffecten zijn. Themadagen worden door BKK niet begrepen onder de noemer opleidingen en kunnen niet opgenomen worden op de BKK Lijst Opleidingen. BKK kan onderzoek doen naar de kwaliteit van opleidingen op de BKK Lijst Opleidingen. BKK doet dit onder meer door het opvragen van stukken bij de opleider. Het kan ook zijn dat BKK bij kinderopvangorganisaties navraag doet naar hun ervaringen en hun mening over de effectiviteit van de opleiding en het geleerde. Een opleidingsplan heeft een looptijd van maximaal twaalf maanden. Dit betekent echter niet dat de opleidingen binnen deze periode moeten zijn afgerond. Wel moeten de opleidingen van start zijn gegaan en de betalingen verricht zijn. Na deze periode van maximaal twaalf maanden kan de werkgever een nieuwe aanvraag indienen bij BKK. In lid 8 is geregeld dat de werkgever verplicht is op verzoek alle aanvullende informatie te verstrekken die BKK voor beoordeling van de aanvraag nodig acht. Zo kan BKK in het kader van de controle op het toepassen van de CAO Kinderopvang en het aantal werknemers het aansluitnummer bij PGGM vragen. In de leden 12 tot en met 16 wordt aangegeven dat werkgevers verantwoording afleggen over de besteding van de BKK gelden. Mocht een werkgever minder geld hebben besteed dan is toegekend dan wordt dit overschot verrekend met een nieuwe aanvraag of het overschot wordt teruggevorderd, indien geen nieuwe aanvraag wordt gedaan. Artikel V Dit artikel omschrijft de thema s waar de opleidingen op de BKK Lijst Opleidingen zich op dienen te richten. Deze thema s zijn gekoppeld aan de vier opvoedingsdoelen uit de Wet kinderopvang en grotendeels afkomstig uit het Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar, geschreven door Loes Kleerekoper en Elly Singer, uitgegeven door Elsevier Gezondheidszorg, Enkele thema s zijn door BKK toegevoegd. Het Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar wordt in opdracht van BKK ontwikkeld en zal eind 2010 gepubliceerd worden. De thema s zoals opgenomen in dit artikel gelden zowel voor kindercentra 0-4 jaar, als voor kindercentra 4-13 jaar

9 De thema s gelden voor 2009, wellicht worden er in de volgende jaren thema s aan toegevoegd. De opleidingen richten zich op: pedagogisch medewerkers en op hun direct leidinggevenden en/of op medewerkers die een rol hebben in hun opleiding, begeleiding en coaching. Kinderopvangondernemers nemen opleidingen voor beide groepen medewerkers op in hun opleidingsplan. Deze groepen medewerkers hoeven niet binnen hetzelfde thema opgeleid worden. Een tweetal voorbeelden: Tien pedagogisch medewerkers van kinderopvangorganisatie X volgen een opleiding gericht op thema a Veiligheid en welbevinden. Tien andere pedagogisch medewerkers volgen een training op thema h Basiscommunicatie. Twee leidinggevenden volgen een training gericht op thema l Observeren en plannen. Tien pedagogisch medewerkers van kinderopvangorganisatie Y volgen een opleiding gericht op thema g Samenwerken op de groep. Twee leidinggevenden volgen een training op ditzelfde thema, maar de inhoud van hun opleiding is niet gericht op de uitvoering maar op de coaching en begeleiding van pedagogisch medewerkers. Op de BKK Lijst Opleidingen staan per thema enerzijds opleidingen die zich richten op pedagogisch medewerkers én anderzijds opleidingen die zich richten op leidinggevenden en op medewerkers die een rol hebben in de opleiding, begeleiding en coaching van pedagogisch medewerkers. V.8 laat zien dat de opleidingen door een externe opleider gegeven kunnen worden (sub a) of door een werknemer van de werkgever zelf (sub b). Indien een externe opleider ingehuurd wordt om de training te verzorgen kan de training op een externe locatie verzorgd worden of op een locatie van de werkgever. Ook als een werknemer van de werkgever de opleiding verzorgt, worden de kosten door BKK vergoed

Reglement BKK-opleidingsbudget 130111 REGLEMENT BKK-OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding

Reglement BKK-opleidingsbudget 130111 REGLEMENT BKK-OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding REGLEMENT BKK-OPLEIDINGSBUDGET I. Inleiding Dit reglement bevat bepalingen en voorschriften die gelden voor ondernemers in de kinderopvang (hierna werkgevers) die gebruik willen maken van het door Stichting

Nadere informatie

Dit reglement bevat bepalingen en voorschriften voor vermelding van opleidingen op de BKK Lijst Opleidingen.

Dit reglement bevat bepalingen en voorschriften voor vermelding van opleidingen op de BKK Lijst Opleidingen. REGLEMENT BKK LIJST OPLEIDINGEN I. Inleiding Dit reglement bevat bepalingen en voorschriften voor vermelding van opleidingen op de BKK Lijst Opleidingen. Werkgevers in de branche kinderopvang kunnen gebruik

Nadere informatie

REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg

REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg I. Definities/begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: VGN: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. StAG: Stichting Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW

Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie bij woningcorporaties, heeft het FLOW-bestuur in afstemming met sociale partners besloten dat zij meer wil doen om werkgevers

Nadere informatie

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het

Nadere informatie

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het FCB-bestuur in afstemming met

Nadere informatie

Regeling Kwalificerende opleidingen

Regeling Kwalificerende opleidingen Regeling Kwalificerende opleidingen Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie bij woningcorporaties, heeft het FLOW-bestuur in afstemming met sociale partners besloten dat zij meer wil doen om werkgevers

Nadere informatie

Ondersteuningsregeling Veilig werken in de zorg ( VWiZ ) Inleiding

Ondersteuningsregeling Veilig werken in de zorg ( VWiZ ) Inleiding Ondersteuningsregeling Veilig werken in de zorg ( VWiZ ) Inleiding Vermindering van agressie en geweld in de zorg is hard nodig. In 2012 was er per jaar 1 miljoen beschikbaar voor externe ondersteuning

Nadere informatie

Instroomreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten

Instroomreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten Instroomreglement MIT en DUAAL HBO Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats

Nadere informatie

OSR -Reglement Uitvoeringsregeling Ontwikkelingsstimulering (OSR) Uitgangspunten

OSR -Reglement Uitvoeringsregeling Ontwikkelingsstimulering (OSR) Uitgangspunten OSR -Reglement Uitvoeringsregeling Ontwikkelingsstimulering (OSR) Uitgangspunten De OSR biedt mogelijkheden voor werknemers om cursussen/trainingen te volgen met een financiële tegemoetkoming van OTIB.

Nadere informatie

OSR Duurzaam. Uitgangspunten

OSR Duurzaam. Uitgangspunten OSR Duurzaam Uitgangspunten De onderstaande regeling gaat in per 1 januari 2012 en geldt uitsluitend tijdens de kalenderjaren 2012 en 2013. Deze tijdelijke regeling is een aanvulling op de reguliere OSR

Nadere informatie

Instroomreglement BPV. Uitgangspunten

Instroomreglement BPV. Uitgangspunten Instroomreglement BPV Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats of een praktijkplaats.

Nadere informatie

OSR - Specifiek. Artikel 1. Definities

OSR - Specifiek. Artikel 1. Definities OSR - Specifiek Uitgangspunten OSR-Specifiek is een tijdelijke regeling, waarin de voorheen bestaande tijdelijke regeling OSR Duurzaam is opgegaan. OSR-Specifiek gaat in per 1 januari 2013 en geldt tot

Nadere informatie

Instroomreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten

Instroomreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten Instroomreglement MIT en DUAAL HBO Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats

Nadere informatie

Opscholingsreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten

Opscholingsreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten Opscholingsreglement MIT en DUAAL HBO Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB

Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB I II III IV V VI Algemeen Te vergoeden kosten en hoogte van de vergoeding Indiening van de aanvraag Behandeling van de aanvraag Afhandeling van de vergoeding Slotbepalingen

Nadere informatie

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar Maatregel 2 in het kader van het sectorplan bouw & infra (versie 7-3-2014) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beleidsregels tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang Gemeente Súdwest-Fryslân

Beleidsregels tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang Gemeente Súdwest-Fryslân Beleidsregels tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang Gemeente Súdwest-Fryslân Artikel 1. Doel van de regeling Deze regeling heeft als doel te voorzien in een tegemoetkoming in de kosten van de eigen

Nadere informatie

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Realiseren banen voor (langdurig) werklozen tot 55 jaar. Maatregel 5 in het kader van het sectorplan bouw & infra

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Realiseren banen voor (langdurig) werklozen tot 55 jaar. Maatregel 5 in het kader van het sectorplan bouw & infra REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE Realiseren banen voor (langdurig) werklozen tot 55 jaar Maatregel 5 in het kader van het sectorplan bouw & infra (versie 7-3-2014) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

Opscholingsreglement BPV. Uitgangspunten

Opscholingsreglement BPV. Uitgangspunten Opscholingsreglement BPV Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats of een

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie

REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012

REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012 REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012 (definitieve versie : 13-08-2012) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Voorwaarden... 3 Artikel 3 Inschrijving

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Regeling studiefaciliteiten duurzame inzetbaarheid Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0168 van het College van Bestuur op 18 mei 2015 Deze regeling treedt in werking per 1 juni 2015 en vervangt de Regeling

Nadere informatie

Regeling opleiding en ontwikkeling

Regeling opleiding en ontwikkeling Regeling opleiding en ontwikkeling Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel; overwegende dat het gewenst is ter uitvoering van artikel 15:1:26 en hoofdstuk 17 de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

EVC dient ertoe een beeld te kunnen krijgen van het vakmanschap van de werknemer en scholing en ontwikkeling daarop af te stemmen.

EVC dient ertoe een beeld te kunnen krijgen van het vakmanschap van de werknemer en scholing en ontwikkeling daarop af te stemmen. Reglement EVC500 (Ervaringscertificaat) Uitgangspunten Het Reglement Ervaringscertificaat 500, hierna aan te duiden als reglement EVC500, is ingegaan per 1 januari 2012 en is inmiddels geactualiseerd.

Nadere informatie

Omscholingsstimulans zij-instroom BPV

Omscholingsstimulans zij-instroom BPV Omscholingsstimulans zij-instroom BPV Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats

Nadere informatie

BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE

BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel

Nadere informatie

REGISTERLERAAR.NL. Reglement van Registratie en Herregistratie 2015. Ingangsdatum: 25 augustus 2015 versie 3.0

REGISTERLERAAR.NL. Reglement van Registratie en Herregistratie 2015. Ingangsdatum: 25 augustus 2015 versie 3.0 REGISTERLERAAR.NL Reglement van Registratie en Herregistratie 2015 Ingangsdatum: 25 augustus 2015 versie 3.0 Dit reglement regelt de registratie en herregistratie als leraar ten behoeve van het lerarenregister.

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 28 FEBRUARI 2006 TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT TOT VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN

Nadere informatie

Verordening materiele en financiele gelijkstelling onderwijs gemeente Blaricum 2015

Verordening materiele en financiele gelijkstelling onderwijs gemeente Blaricum 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Blaricum. Nr. 79652 23 december 2014 Verordening materiele en financiele gelijkstelling onderwijs gemeente Blaricum 2015 De raad van de gemeente Blaricum gelezen

Nadere informatie

Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen,

Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen, Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen, overwegende dat: Promotiestudenten en bursalen onder nader te bepalen voorwaarden recht hebben op een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang,

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3 en 5 van de Kaderwet SZW-subsidies en 32d, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Gelet op de artikelen 3 en 5 van de Kaderwet SZW-subsidies en 32d, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 april 2016, nr. 2016-0000105285, tot vaststelling van een regeling voor subsidiëring van scholing richting een kansberoep (Tijdelijke

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSFONDS APOTHEKEN. is de volgende collectieve arbeidsovereenkomst aangegaan:

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSFONDS APOTHEKEN. is de volgende collectieve arbeidsovereenkomst aangegaan: COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSFONDS APOTHEKEN Tussen de ondergetekenden: I. (1) Vereniging Zelfstandige Apotheken (VZA); (2) Associatie van Ketenapotheken (ASKA) en als partijen ter werkgeverszijde;

Nadere informatie

REGLEMENT OPLEIDINGSSUBSIDIE 2015-2016

REGLEMENT OPLEIDINGSSUBSIDIE 2015-2016 REGLEMENT OPLEIDINGSSUBSIDIE 2015-2016 Vastgesteld door het bestuur op 2 december 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepaling blz. 2 Artikel 2 Algemeen blz. 3 Artikel 3 Opleidingsbon 2015-2016 blz. 4

Nadere informatie

Accreditatie procedure

Accreditatie procedure Accreditatie procedure De accreditatieaanvragen worden beoordeeld door de accreditatiecommissie BOKA. De accreditatieaanvraag wordt gecontroleerd en beoordeeld door de accreditatiecommissie volgens de

Nadere informatie

Subsidieregeling voor promotieactiviteiten van verenigingen, speciaalclubs en afdelingen

Subsidieregeling voor promotieactiviteiten van verenigingen, speciaalclubs en afdelingen 160 Subsidieregeling voor promotieactiviteiten van verenigingen, speciaalclubs en Subsidieregeling voor promotieactiviteiten van verenigingen, speciaalclubs en Activiteiten van speciaalclubs of activiteiten

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008 Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die op en na 1 januari

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Artikel 1 Toepassing Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die na 1 april 2015 zijn ontvangen

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

a) Coördinator LIMIS trainingen, scholingen en opleidingen: De door LIMIS benoemde en als zodanig in de LIMIS organisatie opgenomen professional.

a) Coördinator LIMIS trainingen, scholingen en opleidingen: De door LIMIS benoemde en als zodanig in de LIMIS organisatie opgenomen professional. Algemene voorwaarden Trainingen, Opleidingen en Scholingen Artikel 1 Definities a) Coördinator LIMIS trainingen, scholingen en opleidingen: De door LIMIS benoemde en als zodanig in de LIMIS organisatie

Nadere informatie

REGLEMENT SPOT SUBSIDIES

REGLEMENT SPOT SUBSIDIES REGLEMENT SPOT SUBSIDIES DEFINITIES Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: Stichting: Stroom: Bestuur: Directie: de Stichting Stroom Den Haag beeldende kunst t/m architectuur de Stichting Stroom

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1856 24 februari 2011 Recreatie Sociaal Fonds 2011/2012 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN

Nadere informatie

Beleidsregels tegemoetkoming kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie Gemeente Súdwest-Fryslân

Beleidsregels tegemoetkoming kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie Gemeente Súdwest-Fryslân Beleidsregels tegemoetkoming kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie Gemeente Súdwest-Fryslân Artikel 1. Doel van de regeling Deze regeling heeft als doel te voorzien in een tegemoetkoming

Nadere informatie

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar Maatregel 4 in het kader van het sectorplan bouw & infra (versie 1-1-2015) Inhoudsopgave Artikel 1

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

Maatschappelijke partner: de organisatie(s) waar de doelgroep zich bevindt om het aanbod op af te stemmen.

Maatschappelijke partner: de organisatie(s) waar de doelgroep zich bevindt om het aanbod op af te stemmen. Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem, gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013, besluiten:

Nadere informatie

Overwegende dat de raad bij verordening nadere regels dient vast te stellen met betrekking tot het verstrekken van persoonsgebonden budgetten.

Overwegende dat de raad bij verordening nadere regels dient vast te stellen met betrekking tot het verstrekken van persoonsgebonden budgetten. De raad van de gemeente ; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; Gelet op artikel 7, tiende lid, van de Wet sociale werkvoorziening; Overwegende dat de raad bij verordening

Nadere informatie

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015 REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015 (versie 1 november 2015) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Voorwaarden... 2 Artikel 3 Subsidie... 3 Artikel

Nadere informatie

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 1 Stichting Registered Tax Assurance Providers (RTAP) Reglement toetreding Register Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 Artikel 1 Definities Aspirant Tax Assurance Provider Bestuur

Nadere informatie

Beleidsregel vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang Hilversum 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum,

Beleidsregel vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang Hilversum 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum, Beleidsregel vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang Hilversum 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum, gelet op de artikelen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb),

Nadere informatie

Privacyreglement Kinderopvang 'De Zoete Inval' BV

Privacyreglement Kinderopvang 'De Zoete Inval' BV Privacyreglement Kinderopvang 'De Zoete Inval' BV Kinderdagverblijf en Gastouderbureau 'De Zoete Inval' Burgemeester Stemerdinglaan 42a 4388 AB Oost-Souburg Tel:06-30666397 www.kinderdagverblijfdezoeteinval.nl

Nadere informatie

REGLEMENT PRO SUBSIDIES

REGLEMENT PRO SUBSIDIES REGLEMENT PRO SUBSIDIES DEFINITIES Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: Stichting: Stroom: Bestuur: Directie: Commissie: de Stichting Stroom Den Haag beeldende kunst t/m architectuur de Stichting

Nadere informatie

Informatiepakket C HERREGISTRATIE

Informatiepakket C HERREGISTRATIE Informatiepakket C HERREGISTRATIE Bevat informatie voor: Aanbieders van activiteitenaanbod ten behoeve van informeel leren in het kader van de herregistratie van schoolleiders in het primair onderwijs.

Nadere informatie

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 GEMEENTE NOORD-BEVELAND

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 GEMEENTE NOORD-BEVELAND VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 GEMEENTE NOORD-BEVELAND Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippen. 1 Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden

Nadere informatie

BELEIDSREGELS TEGEMOETKOMING KINDEROPVANGTOESLAG DEURNE 2015. Gelet op artikel 1.13 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (WK)

BELEIDSREGELS TEGEMOETKOMING KINDEROPVANGTOESLAG DEURNE 2015. Gelet op artikel 1.13 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (WK) Gemeenteblad nr. 182, 18 december 2014 BELEIDSREGELS TEGEMOETKOMING KINDEROPVANGTOESLAG DEURNE 2015 Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 1.13 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen

Nadere informatie

Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom. Stichting Sociaal Fonds Essent

Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom. Stichting Sociaal Fonds Essent Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom Stichting Sociaal Fonds Essent Reglement 2014 Algemeen Artikel 1 1. De Stichting Sociaal Fonds Essent heeft blijkens artikel 3 van de statuten ten doel financiële steun

Nadere informatie

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015.

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. Met uitzondering van artikel 3.4 en 3.5 treedt dit

Nadere informatie

CONCEPT (model)besluit BEHORENDE BIJ DE VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013

CONCEPT (model)besluit BEHORENDE BIJ DE VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 CONCEPT (model)besluit BEHORENDE BIJ DE VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1. Definities In dit besluit wordt verstaan onder: a. Budgethouder: een persoon aan

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 55 20 maart 2009 Recreatie Sociaal fonds 2009/2012 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE

Nadere informatie

Tegemoetkoming kosten kinderopvang onderwijspersoneel

Tegemoetkoming kosten kinderopvang onderwijspersoneel Beleidsregel Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Tegemoetkoming kosten kinderopvang onderwijspersoneel Bestemd voor het

Nadere informatie

Medewerkers ontwikkeling Studiefaciliteitenregeling Versie 1 maart 2015: definitief 1.0

Medewerkers ontwikkeling Studiefaciliteitenregeling Versie 1 maart 2015: definitief 1.0 Medewerkers ontwikkeling Studiefaciliteitenregeling Versie 1 maart 2015: definitief 1.0 Studiefaciliteitenregeling OFGV Pagina 1 van 7 Overweging: Het volgen van opleidingen, cursussen en trainingen draagt

Nadere informatie

Trainen en opleiden. Van POP-gesprek tot opleidingsplan!

Trainen en opleiden. Van POP-gesprek tot opleidingsplan! Trainen en opleiden Van POP-gesprek tot opleidingsplan! Direct aan de slag met opleidingsplannen, modellen, fiscale regelingen voor scholingen, procedure EVC en opleidingscriteria Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Landelijke training aanpak kindermishandeling (LTAK)

Landelijke training aanpak kindermishandeling (LTAK) Landelijke training aanpak kindermishandeling (LTAK) www.viermin.nl De Landelijke Training Aanpak Kindermishandeling (LTAK) is een training waarin kennis en vaardigheden worden aangereikt om huiselijk

Nadere informatie

KvINL. Centraal College van Deskundigen. Huishoudelijk Reglement CCvD

KvINL. Centraal College van Deskundigen. Huishoudelijk Reglement CCvD Datum: 17-03-2016 CCvD KvINL Centraal College van Deskundigen Huishoudelijk Reglement CCvD D03 Vastgesteld door het CCvD op 18.11 2005 16.02 2006: Artikel 8.1 en 8.2 gewijzigd, instemming door CCvD op

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22991 5 december 2012 Recreatie Sociaal Fonds 2012 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE

Nadere informatie

Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten

Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten Binnen het in het budget voorziene en goedgekeurde bedrag (1419/4/3/7/9 steun voor erkende socio-culturele verenigingen en 1419/4/3/6/4 Ondersteuning

Nadere informatie

Regeling voorschotverlening op uitkeringen AWBZ en vaststelling kosten van verstrekkingen en vergoedingen 2013

Regeling voorschotverlening op uitkeringen AWBZ en vaststelling kosten van verstrekkingen en vergoedingen 2013 Regeling voorschotverlening op uitkeringen AWBZ en vaststelling kosten van verstrekkingen en vergoedingen 2013 Het College voor zorgverzekeringen, gelet op artikel 91, derde lid van de Wet financiering

Nadere informatie

BESLUIT. Zaaknummer 1587/30 ATG vs St. OOMT Betreft zaak: ATG vs. SOOMT. I. Inleiding

BESLUIT. Zaaknummer 1587/30 ATG vs St. OOMT Betreft zaak: ATG vs. SOOMT. I. Inleiding BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot afwijzing van een aanvraag tot het nemen van een besluit op grond van artikel 56, eerste lid, van de Mededingingswet.

Nadere informatie

Gemeenteraad 2 maart 2010 Gemeenteblad

Gemeenteraad 2 maart 2010 Gemeenteblad Jaar: 2010 Nummer: 14 Besluit: Gemeenteraad 2 maart 2010 Gemeenteblad VERORDENING KINDEROPVANG HELMOND 2010 De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 januari

Nadere informatie

Reglement Vakantiefonds

Reglement Vakantiefonds Reglement Vakantiefonds voor het Schilders,- Afwerkings- en Glaszetbedrijf HOOFDSTUK I ALGEMEEN Artikel 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: het Fonds: de Stichting Vakantiefonds voor

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 9720 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 01-02-2002, nr. 23 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR

Nadere informatie

Het Titelregistratiesysteem van de

Het Titelregistratiesysteem van de Het Titelregistratiesysteem van de Het titelregistratiesysteem van de VGN Inleiding... 3 1 Inschrijving... 4 1.1 De criteria voor inschrijving in het VGN register...4 1.1.1 Registratiecriteria... 4 1.1.2

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGLEMENT STICHTING TRIFOLIUM WOONDIENSTEN BOSKOOP

KLOKKENLUIDERSREGLEMENT STICHTING TRIFOLIUM WOONDIENSTEN BOSKOOP KLOKKENLUIDERSREGLEMENT STICHTING TRIFOLIUM WOONDIENSTEN BOSKOOP Inleiding/beleidslijn Trifolium verwacht dat haar medewerkers zich te allen tijde aan in- en externe regelgeving en afspraken zullen houden.

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

BIJLAGE IV REGLEMENT VAN DE BEROEPSCOMMISSIE VOOR DE ZOETWARENINDUSTRIE Als bedoeld in artikel 53 van de CAO voor de Zoetwarenindustrie

BIJLAGE IV REGLEMENT VAN DE BEROEPSCOMMISSIE VOOR DE ZOETWARENINDUSTRIE Als bedoeld in artikel 53 van de CAO voor de Zoetwarenindustrie BIJLAGE IV REGLEMENT VAN DE BEROEPSCOMMISSIE VOOR DE ZOETWARENINDUSTRIE Als bedoeld in artikel 53 van de CAO voor de Zoetwarenindustrie ARTIKEL 1 DEFINITIES CAO: Beroepscommissie: Werkgeversvereniging:

Nadere informatie

Reglement Diploma Wissel Service Lindenhaeghe. Eenvoudig uw diploma s omwisselen en uw nieuwe WFt-diploma s aanvragen

Reglement Diploma Wissel Service Lindenhaeghe. Eenvoudig uw diploma s omwisselen en uw nieuwe WFt-diploma s aanvragen Reglement Diploma Wissel Service Lindenhaeghe Eenvoudig uw diploma s omwisselen en uw nieuwe WFt-diploma s aanvragen Reglement Diploma Wissel Service Lindenhaeghe versie 3.0. 0 1-12- 2014 REGLEMENT DIPLOMA

Nadere informatie

Reglement Subsidiefonds Cultuur

Reglement Subsidiefonds Cultuur Reglement Subsidiefonds Cultuur Februari 2015 Reglement Subsidiefonds Cultuur Artikel 1. Definities 1.1 Apollo: Cultuurkoepel van de Universiteit Twente en beheerder van het fonds. 1.2 Algemene Vergadering

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in het Hoveniersbedrijf 2014

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in het Hoveniersbedrijf 2014 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in het Hoveniersbedrijf 2014 Artikel 1a Toepassing Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die op en na 1 juli 2014 zijn ontvangen

Nadere informatie

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Hamel Opleidingen: Integraal opleidingsinstituut gevestigd te Gorinchem (ingeschreven bij

Nadere informatie

Voorstellen cao Houthandel. Uitwerking Sociaal Akkoord

Voorstellen cao Houthandel. Uitwerking Sociaal Akkoord Voorstellen cao Houthandel Uitwerking Sociaal Akkoord In 2013 hebben werkgevers en werknemers op centraal niveau afspraken gemaakt in het Sociaal Akkoord. De koepelorganisatie waarvan de VVNH lid is (NVG/VNO),

Nadere informatie

Verordening tegemoetkoming kosten peuteropvang in Midden-Delfland

Verordening tegemoetkoming kosten peuteropvang in Midden-Delfland Verordening tegemoetkoming kosten peuteropvang in Midden-Delfland De raad van de gemeente Midden-Delfland: gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 januari 2015; gelet op artikel 147,

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB)

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Conceptversie 2 feb. Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Geldend per 1 maart 2011 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004 ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING Uitgave juni 2004 NIBHV 2004 Artikel 1 Begrippen Hierna wordt verstaan onder: Erkenningsregeling: de Erkenningsregeling Keurmerk Opleidingsinstituten

Nadere informatie

Examenreglement. Examenreglement. Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1

Examenreglement. Examenreglement. Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1 Examenreglement Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1 Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 2 Inhoudsopgave Examenreglement EVV opleiding... 5 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen... 7 Artikel 1 Verklarende

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Friesland College

Reglement Klachtencommissie Friesland College Reglement Klachtencommissie Friesland College I. definities Aangeklaagde: een ieder die deel uitmaakt van de instelling, zowel personeel als cursist en tegen wie een klacht is ingediend. Bevoegd gezag:

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden,

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden, SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008 De ondergetekenden, 1. Tinkelbel vof(waaronder Tinkelbel, Parasol en Sonnenbel) gevestigd te Den Haag 2. Skon kinderopvang (skon) gevestigd te

Nadere informatie

Besluit nr.: Onderwerp: Verordening sociaal-medische indicatie kinderopvang Albrandswaard

Besluit nr.: Onderwerp: Verordening sociaal-medische indicatie kinderopvang Albrandswaard RAADSBESLUIT Besluit nr.: 131248 Onderwerp: Verordening sociaal-medische indicatie kinderopvang Albrandswaard De raad van de gemeente Albrandswaard; Overwegende dat het gewenst is de verlening, de voorschotverlening

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

stelt de Raad voor Rechtsbijstand het volgende Besluit aanwijzing opleidingsinstellingen Wbtv vast:

stelt de Raad voor Rechtsbijstand het volgende Besluit aanwijzing opleidingsinstellingen Wbtv vast: Besluit aanwijzing opleidingsinstellingen Wbtv Gelet op: - artikel 8 van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Stb. 2007, 375; hierna: de Wbtv); - de artikelen 11, aanhef en onder b, 13 en 14 van het Besluit

Nadere informatie

Gemeente Zoeterwoude. Wetstechnische informatie. Officiële naam regeling Subsidieverordening Duurzame Agrarische Bedrijven Zoeterwoude 2013-2015

Gemeente Zoeterwoude. Wetstechnische informatie. Officiële naam regeling Subsidieverordening Duurzame Agrarische Bedrijven Zoeterwoude 2013-2015 Gemeente Zoeterwoude Wetstechnische informatie Overheidsorganisatie Gemeente Zoeterwoude Officiële naam regeling Subsidieverordening Duurzame Agrarische Bedrijven Zoeterwoude 2013-2015 Vastgesteld door

Nadere informatie

Begripsomschrijving REGLEMENT VOOR PERMANENTE EDUCATIE. Artikel 1. In dit Reglement wordt verstaan onder:

Begripsomschrijving REGLEMENT VOOR PERMANENTE EDUCATIE. Artikel 1. In dit Reglement wordt verstaan onder: REGLEMENT VOOR PERMANENTE EDUCATIE Begripsomschrijving Artikel 1 In dit Reglement wordt verstaan onder: Stichting De Stichting Register Financieel Echtscheidingsadviseurs Bestuur Het bestuur van de Stichting

Nadere informatie

Regeling melding misstand woningcorporaties

Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling van de procedure voor het melden van een vermoeden van een misstand en van de (rechts)bescherming van de melder en de vertrouwenspersoon integriteit.

Nadere informatie

Convenant omzetten gesubsidieerde arbeid naar reguliere banen in de kinderopvang

Convenant omzetten gesubsidieerde arbeid naar reguliere banen in de kinderopvang Convenant omzetten gesubsidieerde arbeid naar reguliere banen in de kinderopvang 1. Inleiding In het Strategisch Akkoord is afgesproken dat gemeenten vanaf 2003 op het reïntegratiebudget een bedrag van

Nadere informatie

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen REGLEMENT ZORGVERLOF APOTHEKEN INHOUD Definities Doel van de Zorgverlofregeling Aanmelding en Informatieverstrekking Financiering Premiegrondslag Premieheffing Voorwaarden voor gebruikmaking van de Zorgverlofregeling

Nadere informatie