INHOUD pagina INLEIDING WAT IS DIVIDEND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD pagina INLEIDING WAT IS DIVIDEND"

Transcriptie

1 INHOUD pagina Inleiding 1 Wat is dividend 1 Algemeen 2 Aansprakelijkstelling onder de Flex-BV 2-3 Uitkeringstest 3 Tussentijdse vermogensopstelling 3 Noodzaak van de uitkeringstest 4 De uitkeringstest in de praktijk 4 Conclusie t.a.v. de uitkeringstest 5 Uw BV omzetten in NV 5-6 Fiscaliteit en overige verplichtingen bij omzetting BV in NV 6-7 Holding structuur 7 Conclusie BV omzetten in NV 7 INLEIDING U exploiteert uw onderneming in de vorm van een besloten vennootschap. Daarom hebben wij u al regelmatig geïnformeerd over de Flex B.V. Met ingang van 1 oktober 2012 is de Flex B.V. een feit geworden. Op deze datum is namelijk de Wet vereenvoudiging en flexibilisering B.V. recht in werking getreden. Door deze nieuwe wetgeving worden alle bv's, ongeacht of ze zijn opgericht vóór of na 1 oktober 2012, getroffen. Een van de meest in het oog springende wijziging betreft wel de bepaling met betrekking tot de bestemming van de winst van de B.V. De zogeheten uitkeringstest. Met behulp van de uitkeringstest dient door de AVA bepaald te worden of al dan niet dividend uitgekeerd kan en mag worden aan de aandeelhouders. De uitkeringstest heeft binnen de fiscale advieswereld al heel wat stof doen opwaaien. Ook voor u, als directeur grootaandeelhouder, is de uitkeringstest van groot belang. Het is dus tijd om de uitkeringstest onder uw aandacht te brengen omdat de gevolgen voor de aansprakelijkheid van de aandeelhouder verstrekkend kunnen zijn. 1 WAT IS DIVIDEND Een onderneming maakt winst. De winst na aftrek van belasting (vennootschapsbelasting) wordt in eerste instantie toegevoegd aan de algemene winstreserve. Deze winstreserve vormt een buffer om groei te kunnen financieren of om eventuele toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen. De algemene vergadering van aandeelhouders kan op enig moment besluiten een gedeelte van de winstreserves uit te betalen aan de aandeelhouders. Deze uitbetaling heet dividenduitkering. Dividenduitkering kan plaats vinden tussen rechtspersonen onderling (bijv. tussen werkmaatschappij en holding) of tussen een rechtspersoon en een natuurlijk persoon (bijv. tussen holding en dga).

2 ALGEMEEN In het vorige hoofdstukje hebben we gezien dat de hoofdregel is dat de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) bevoegd is om het dividend vast te stellen. Verder is het zo dat slechts dividend mag worden uitgekeerd indien en voor zover het eigen vermogen van de bv groter is dan de reserves die krachtens wet of statuten door de B.V. moeten worden aangehouden. Een besluit van de AVA om dividend uit te keren heeft pas gevolgen wanneer het bestuur haar goedkeuring heeft verleend aan die dividenduitkering. Aandeelhouder en bestuurder zijn vaak in een hand verenigd maar dit hoeft niet zo te zijn. Dit is het vertrekpunt van de uiteenzetting over de uitkeringstest. AANSPRAKELIJKSTELLING ONDER DE FLEX-BV Het bestuur van de bv hoeft de goedkeuring om dividend uit te keren slechts te weigeren als het bestuur weet of redelijkerwijs kan voorzien dat de vennootschap als zij dividend uitkeert na deze uitkering niet meer aan haar direct opeisbare schulden kan voldoen. Wordt er vervolgens tóch dividend uitgekeerd dan kunnen bestuurders aansprakelijk worden gesteld voor het tekort dat door die dividenduitkering ontstaat. Ook aandeelhouders die te kwader trouw handelen, dienen het dividend terug te betalen. De achter liggende gedachte hierbij is bescherming van de crediteuren. Veel beschermingsmaatregelen zijn door de invoering van de flex-bv afgeschaft. Door invoering van de uitkeringstest wordt nu voorkomen dat aandeelhouders zichzelf bevoordelen ten koste van de schuldeisers van de bv. De belangrijke vraag die we ons moeten stellen luidt dan ook: hoe weet, of kan het bestuur voorzien, dat de vennootschap na de dividenduitkering niet meer kan voldoen aan haar direct opeisbare schulden? Al in 2008 publiceerde de werkgroep Fiscaal Jaarrapport (FJR) een notitie over de uitkeringstest. Onderdeel van deze notitie is het stroomschema welk schema als bijlage is opgenomen. UITKERINGSTEST Van belang is te weten dat de uitkeringstest van toepassing is op alle dividenduitkeringen. Hiermee bedoelen we dan het uitkeren van dividend zowel tussen rechtspersonen onderling (bijv. werkmaatschappij en holding) en rechtspersonen en natuurlijke personen (bijv. holding en dga). Niet van belang hierbij is of het dividend in geld wordt uitbetaald of in rekening courant wordt geboekt. 2 De uitkeringstest bestaat uit twee stappen te weten een kwalitatieve stap en een kwantitatieve stap. Stap 1 : de continuiteitstest (kwalitatieve toets) Stap 2 : bepalen van het maximaal uit te keren dividend (kwantitatieve toets). Stap 1 Bij de eerste stap moet onderzocht worden of een dividenduitkering leidt tot twijfel over de continuïteitsveronderstelling. Deze veronderstelling gaat er vanuit dat een onderneming wordt geacht haar activiteiten in de nabije toekomst voort te kunnen zetten. Die continuiteitstest is alleen maar aan de orde als de onderneming in de voorgaande jaren verlies heeft geleden en/of naar verwachting het lopende boekjaar een verlies zal leiden. De test komt ook in beeld als er ondanks winstgevendheid in de recente periode signalen zijn die wijzen op mogelijke continuïteitsproblemen gedurende de komende twaalf maanden. In bovenstaande gevallen dient het bestuur te beoordelen of er feiten of omstandigheden zijn die aanleiding geven tot twijfel over de continuïteit van de onderneming. Het bestuur moet hierbij alle relevante omstandigheden meewegen, zoals: verlies van een belangrijke afzetmarkt; aanzienlijke negatieve bedrijfsresultaten; of aanwijzingen dat debiteuren niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen.

3 De toets in stap 1 strekt zich in beginsel uit over een periode van ongeveer een jaar. Die periode is overigens niet hard. Onder bepaalde omstandigheden zal verder vooruit moeten worden gekeken dan een jaar. Wanneer de laatste jaren winstgevend zijn geweest en er zijn geen signalen die wijzen op een continuïteitsprobleem, dan hoeft het bestuur volgens de werkgroep FJR de continuiteitsveronderstelling niet gedetailleerd te analyseren en kan worden doorgegaan met stap 2, de kwantitatieve toets. Stap 2 Met andere woorden als de continuïteitstoets niet aan de orde is of aan de continuïteitsveronderstelling van stap 1 wordt voldaan, dan kan het bestuur de ruimte voor de dividenduitkering bepalen. Dit moet gebeuren op grond van de liquiditeitspositie van de bv waarbij gekeken moet worden naar indicatoren zoals: de quick ratio (kengetal wat de liquiditeit op korte termijn weergeeft); de operationele kasstroom (de operationele kasstroom laat zien wat er is verdiend met de daadwerkelijke activiteit van de onderneming). Daarnaast dient ook rekening te worden gehouden met onzekere factoren en toekomstverwachtingen zoals: investeringsverplichtingen claims aflossingsverplichtingen. Concrete criteria worden door de werkgroep FJR niet gegeven en dat kan ook niet, Men moet immers van geval tot geval de continuïteitsveronderstelling toetsen en deze is in ieder geval anders. Daarnaast verschilt de hoogte van het maximaal uit te keren dividend in ieder geval en zijn de beoordelingscriteria voor solvabiliteit en liquiditeit per branche verschillend. Zelfs per onderneming binnen dezelfde branche kunnen deze beoordelingscriteria verschillen. Het probleem wat zich hier dus voor doet is het volgende. In de praktijk wordt uit kostenoverwegingen meestal maar een jaarrekening opgemaakt en dat is de fiscale. Eén ding zal inmiddels wel duidelijk zijn: voor het bepalen van solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit zal men uit moeten gaan van een balans op bedrijfseconomische grondslagen. Voor de uitkeringstest is de op fiscale grondslagen gebaseerde jaarrekening niet geschikt. 3 TUSSENTIJDSE VERMOGENSOPSTELLING De uitkeringstest moet plaats vinden op het moment dat het besluit tot dividenduitkering genomen wordt. Uit de parlementaire behandeling is gebleken dat bij het uitvoeren van uitkeringstest in principe mag worden uitgegaan van de laatst vastgestelde jaarrekening. Het bestuur heeft echter de taak om na te gaan of sinds het vaststellen van de jaarrekening zich gebeurtenissen hebben voorgedaan die een risico kunnen vormen voor het voortbestaan van de onderneming. Mocht blijken dat dit wel eens het geval kan zijn dan adviseert de minister van Veiligheid en Justitie de vermogensopstelling te actualiseren. Naarmate de tijd die verstrijkt tussen het vaststellen van de jaarrekening en het besluit over te gaan tot dividenduitkering groter wordt is het opstellen van een tussentijdse vermogensopstelling sterk aan te bevelen. Dit geldt ook wanneer de markt waarop de onderneming zich begeeft sterk in beweging is.

4 NOODZAAK VAN DE UITKERINGSTEST Wanneer er geen uitkeringstest heeft plaatsgevonden, of wanneer er bij het uitvoeren van de uitkeringstest onvoldoende zorgvuldigheid is betracht, kan onder omstandigheden in een later stadium bestuurdersaansprakelijkheid ontstaan die kan leiden tot een terugbetalingsverplichting bij de aandeelhouders die niet te goeder trouw geweest zijn. Het bovenstaande houdt in dat er te allen tijde tenminste marginaal getoetst moet worden op de continuïteitsveronderstelling. Bovendien moet steeds bepaald worden hoe hoog het maximaal uit te keren dividend kan en mag zijn. Hoe later in het jaar de jaarrekening wordt vastgesteld hoe groter het belang van de uitkeringstest wordt. De door de overheid gepropageerde lastenverlichting voor het bedrijfsleven, als gevolg van het wegvallen van de regelgeving rondom de kapitaal bescherming, worden door het invoeren van de uitkeringstest in belangrijke mate teruggenomen. Bestuurders die aan de veilige kant van de test willen blijven zitten, zullen te raden gaan bij hun adviseur. Hierbij is het nog maar de vraag of die adviseur daar zo gelukkig mee is. Bestuurder, aandeelhouder en ondernemer zijn binnen het MKB vaak in een hand verenigd. Zij zijn bij uitstek de personen die zouden moeten weten hoe de onderneming reilt en zeilt. Men kan bezwaarlijk van een adviseur verwachten dat hij bekend is met alle aan de verzoekende vennootschap verbonden risico s en deze goed in weet te schatten. De adviseur zal daarom terughoudend zijn om de verantwoordelijkheid te dragen voor de juistheid van de uitkeringstest. DE UITKERINGSTEST IN DE PRAKTIJK Uit het bovenstaande blijkt dat het probleem tweeledig is. Een bestuurder wil volledig gevrijwaard blijven van aansprakelijkheid. Daarnaast wil een aandeelhouder niet geconfronteerd worden met een terugbetalingsverplichting. Wil men gevrijwaard blijven van aansprakelijkheid en terugbetalingsverplichtingen dan zal aan elk dividendbesluit een uitkeringstest ten grondslag moeten liggen. Vervolgens moet deze test aan de akte van notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, waarin het besluit tot dividenduitkering is genomen, gehecht worden. Het verdient absoluut aanbeveling de notulen met als bijlage de uitkeringstest te laten registreren bij de Belastingdienst, zodat altijd aangetoond kan worden dat dit document bestond op het moment van het dividendbesluit. In winstjaren kan volstaan worden met een marginale toetsing. In alle andere gevallen dient men een meer uitgebreide analyse samen te stellen over de continuïteitsveronderstelling. Los van het bovenstaande dient er vervolgens altijd een berekening te worden gemaakt van het maximale bedrag dat als dividend kan worden uitgekeerd. Dit is zeker geen standaard werk. In vrijwel alle gevallen zal een liquiditeitsprognose opgesteld moeten worden. Dat dit vooral in het kleinbedrijf tot extra administratieve lasten zal leiden behoeft geen betoog. De lastenverlichting die in het vooruitzicht werd gesteld doordat ondertekening van de jaarrekening kan gelden als vaststelling van de jaarrekening en decharge van de bestuurders ( jaarlijkse notulen van de AVA zouden hierdoor overbodig zijn) worden, als sprake is van een dividenduitkering, doorkruist door de uitkeringstest. Door deze uitkeringstest worden de administratieve lasten met een veelvoud verzwaard. Zeker als de ondernemer zijn adviseur nodig heeft om die uitkeringstest te kunnen uitvoeren. Het laatste zal naar verwachting in de meeste gevallen aan de orde zijn. Verder dient het volgende niet onopgemerkt te blijven. Binnen een holding structuur is het meestal de bedoeling de werkmaatschappij licht te houden. Dit bereikt men door de winsten van de werkmaatschappij (na vennootschapsbelasting) als dividenduitkering naar de holding te boeken. Ook hier komt de uitkeringstest om de hoek kijken. 4

5 CONCLUSIE T.A.V. DE UITKERINGSTEST De uitkeringstest roept in de praktijk nu al veel vragen op. De werkgroep FJR is er met het stroomschema in geslaagd om de uitkeringstest al wat meer handen en voeten te geven. Dit laat onverlet dat de praktijk zijn eigen weg zal moeten vinden. Bij elk dividendbesluit vanaf 1 oktober 2012 hoort voortaan een bijlage met een uitkeringstest. Een test die is ingericht op de bijzonderheden van die specifieke onderneming. Want als die test niet of niet goed is gedaan, en later blijkt sprake van een onverantwoorde dividenduitkering, dan kunnen de bestuurders aansprakelijk worden gesteld en kunnen bij de aandeelhouders terugbetalingsverplichtingen ontstaan. En dat is iets waar bestuurders en aandeelhouders niet op zitten te wachten. Ze hebben immers vaak juist de bv als rechtsvorm gekozen om de aansprakelijkheid voor hun onderneming te beperken. Het probleem wat de kop op gaat steken is dat een bestuurder vooraf moet bepalen of er ruimte is om dividend uit te keren. Echter in het geval van bijvoorbeeld een faillissement verkeert een curator in de luxe positie dat hij achteraf het besluit van de bestuurder kan beoordelen. Hier ligt voer voor procedures. BV OMZETTEN IN NV Hierboven hebben we gezien dat door de invoering van de flex-bv op 1 oktober 2012 bestuurders van een bv te maken kunnen krijgen met een extra mogelijkheid om aansprakelijk te worden gesteld. Daarnaast kunnen aandeelhouders te maken krijgen met terugbetalingsverplichtingen van ontvangen dividenduitkeringen. Bestuurders en aandeelhouders van een bv kunnen deze aansprakelijkheid voorkomen door de bv om te zetten in een nv. Dat is vooral van belang als de personen van de bestuurders anderen zijn dan de personen van de aandeelhouders: het zou toch zuur zijn als een bestuurder met zijn privé vermogen geld moet betalen aan een failliete bv, terwijl dat geld eerder door de bv als dividend aan een aandeelhouder is uitgekeerd. Artikel 2:216 BW nieuwe lid 3 ziet er na de invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht vrij vertaald als volgt uit: 5 Indien de vennootschap na een dividenduitkering niet meer kan voldoen aan het betalen van haar opeisbare schulden dan zijn de bestuurders die op het moment van de uitkering wisten of konden voorzien dat de bv in moeilijkheden zou komen, hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort dat door de dividenduitkering is ontstaan. Het tekort wordt vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Slechts de bestuurder die kan bewijzen dat het niet zijn schuld is dat de vennootschap de uitkering heeft gedaan en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden is niet hoofdelijk verbonden. Als degene die de dividenduitkering ontving (de aandeelhouder) wist of redelijkerwijs kon voorzien dat de vennootschap na de dividenduitkering niet aan haar opeisbare schulden kon voldoen moet het tekort dat door de uitkering is ontstaan, voor ten hoogste het bedrag dat door hem ontvangen is en vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering, terugbetalen. Zowel de aansprakelijkheid voor bestuurders als de terugbetalingsverplichting voor aandeelhouders zijn te voorkomen en wel door de bv om te zetten in een nv. Dit kan vooral van belang zijn als de bestuurders andere personen zijn dan de aandeelhouders. Het is immers geen wenselijke situatie dat een bestuurder vanuit zijn privé vermogen geld moet betalen aan een failliete bv, terwijl dat geld eerder door dezelfde bv als dividend aan een aandeelhouder is uitgekeerd.

6 Deze aanvullende aansprakelijkheid voor bestuurders en de terugbetalingsverplichting voor aandeelhouders kunnen een argument zijn om de bv om zetten in een nv. Want voor bestuurders en aandeelhouders van een nv gelden de aanvullende aansprakelijkheid en terugbetalingsverplichting niet. Een nv kan statutair zodanig worden ingericht, dat deze overeenstemt met de statuten van de huidige bv. Er is echter één belangrijk verschil: het minimumkapitaal bij een nv bedraagt in plaats van 1 volgens het huidige flex-bvrecht van oktober FISCALITEIT EN OVERIGE VERPLICHTINGEN BIJ OMZETTING BV IN NV Ook fiscaal gezien zijn er geen verschillen en wordt de nv gelijk behandeld met een bv. Zowel bij de nv als de bv speelt de problematiek van het aanmerkelijk belang, het gebruikelijk loon, de ter beschikkingstellingsregeling (TBS), de fiscale eenheid Vpb, mogelijkheden van geruisloze inbreng, etc.. Ook voor wat betreft de publicatieplicht bij de KvK zijn er geen verschillen. Wanneer men echter kiest voor de nv als rechtsvorm, dan betekent dit wel dat er geen gebruik gemaakt kan worden van de flexibiliserings-mogelijkheden die de inrichting van statuten van de bv vanaf 1 oktober 2012 kent. Hier staat als voordeel tegenover dat de aangescherpte aansprakelijkheid voor bestuurders en terugbetalingsverplichting voor aandeelhouders ook niet aan de orde is. De vereisten voor een omzetting van een bv in een nv zijn het nemen van een besluit door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, waarin wordt besloten; tot omzetting van de bv in een nv; de statuten te wijzigen; een notariële akte van omzetting die de nieuwe statuten bevatten op te laten stellen; een opgaaf van de omzetting ter inschrijving in het Handelsregister te doen. 6 Aan de notariële omzettingsakte moet een accountantsverklaring worden gehecht, waaruit blijkt dat het eigen vermogen van de nv op een dag binnen vijf maanden vóór de omzetting ten minste het bedrag van het gestort aandelenkapitaal zoals dat in de omzettingsakte is bepaald, bedraagt. Het minimumkapitaal bij een nv bedraagt , zodat de bv minstens een eigen vermogen van dient te hebben, wil de bv omgezet kunnen worden in een nv. Bij een omzetting van een bv in een nv is geen rechterlijke machtiging nodig, en sinds 1 juli 2011 ook geen verklaring van geen bezwaar meer van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Door omzetting beëindigt het bestaan van de rechtspersoon niet. Dit houdt in, dat het rechtssubject dezelfde blijft. Alleen het "etiket" wordt anders namelijk: nv in plaats van bv. Alle verbintenissen van of tegenover de rechtspersoon blijven gelijk. Ook alle fiscale nummers, KvK-nummers e.d. blijven gelijk. Het is en blijft dezelfde rechtspersoon, alleen is de aard ervan gewijzigd van bv naar nv. De notariële kosten (exclusief advieskosten en accountant-verklaring) van een eenvoudige omzetting van een bv naar een nv bedragen in de praktijk doorgaans minder dan

7 Bij een omzetting komen verschillende belastingen aan de orde te weten. Inkomstenbelasting Als een natuurlijk persoon (mens van vlees en bloed) houder is van aandelen in een bv die wordt omgezet in een nv, dan leidt dat niet tot aanmerkelijkbelangheffing in box 2 van de inkomstenbelasting. De aandeelhouder vervreemdt zijn aandelen immers niet. Overdrachtsbelasting Als een bv die wordt omgezet in een nv eigenaar is van een onroerende zaak, dan leidt dat niet tot heffing van overdrachtsbelasting. De rechtspersoon verkrijgt immers geen onroerende zaken. Vennootschapsbelasting Ook voor de vennootschapsbelasting geldt dat de omzetting van een bv in een nv fiscaal geen problemen oplevert. Voor een aantal omzettingen wordt een rechtspersoon die wordt omgezet geacht fiscaal te zijn geliquideerd. Alsdan moet worden afgerekend over onder andere de stille reserves, goodwill en desinvesteringsbijtellingen. Dit geldt echter niet voor de omzetting van een bv in een nv. HOLDINGSTRUCTUUR Als er sprake is van een holdingstructuur, dan kan de ondernemer overwegen om alleen de werkmaatschappij in een nv om te zetten. De bedoeling van de holdingstructuur is namelijk om de werkmaatschappijen zo "licht" als mogelijk te houden. Dit bereikt men door de gerealiseerde winsten na afrekening van vennootschapsbelasting als dividend door te stoten naar de holding. De omzetting van de holding bv naar een holding nv is minder zinvol. Enerzijds omdat dividenduitkeringen vanuit de holding naar de directeurgrootaandeelhouder per definitie al minder vaak voorkomen en anderzijds zal een dergelijke dividenduitkering minder snel leiden tot een situatie dat de holding in de problemen komt met het betalen van haar opeisbare schulden. 7 CONCLUSIE Als een bestuurder of een aandeelhouder van een bv schrik heeft voor de verzwaring van de aansprakelijkheid en/of terugbetalingsverplichtingen, dan kan hij overwegen om de bv om te zetten in een nv. Het is juridisch een betrekkelijk eenvoudige procedure. Fiscaal stuit een omzetting evenmin op bezwaren en de kostenaspecten zijn te overzien. Van Dongen Financial Accounting en Advies Kerkplein 5, Postbus 3116, 6039 ZG Stramproy t f e DISCLAIMER De informatie in dit document is van algemene aard en is niet op de specifieke omstandigheden van enig persoon of enige entiteit gericht. Hoewel wij ernaar streven om correcte en tijdige informatie te verstrekken, kunnen wij niet garanderen dat deze informatie correct is op de datum van raadplegen of dat deze informatie nog correct zal zijn in de toekomst. Niemand zou mogen handelen op basis van deze informatie zonder aangepast professioneel advies na een grondig onderzoek van ieder zijn specifieke situatie. Wij kunnen dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke nadelen die lezers door eventuele onvolkomenheden in dit fact-sheet zouden kunnen ondervinden. Van Dongen Financial Accounting is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van dit fact-sheet.

Flex-BV: nieuwe kansen, en hoe nu verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe BV-recht

Flex-BV: nieuwe kansen, en hoe nu verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe BV-recht Flex-BV: nieuwe kansen, en hoe nu verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe BV-recht BV's die na 1 oktober 2012 opgericht worden, zullen meteen met de wijzigingen van de Flex-BV geconfronteerd

Nadere informatie

Wat u als ondernemer hoort te weten omtrent de Flex B.V.

Wat u als ondernemer hoort te weten omtrent de Flex B.V. Wat u als ondernemer hoort te weten omtrent de Flex B.V. Sprekers Mr. M.J.G. Kleine Punte Notariskantoor Sprang-Capelle Raadhuisplein 4a Sprang-Capelle J.F. Hettema Hettema Interim Controlling www.hettemainterimcontrolling.nl

Nadere informatie

Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER

Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER Gemaakt door: info@tavernemeun.nl www.tavernemeun.nl 0318-518810 Introductie van de flex-bv Per 1

Nadere informatie

Diverse civielrechtelijke aspecten van de aansprakelijkheid van bestuurders. Mijke Sinninghe Damsté & Irene Tax Ontbijtseminar 12 december 2013

Diverse civielrechtelijke aspecten van de aansprakelijkheid van bestuurders. Mijke Sinninghe Damsté & Irene Tax Ontbijtseminar 12 december 2013 Diverse civielrechtelijke aspecten van de aansprakelijkheid van bestuurders Mijke Sinninghe Damsté & Irene Tax Ontbijtseminar 12 december 2013 Programma I. Introductie II. Aansprakelijkheid Bestuurders

Nadere informatie

DE FLEX- BV IN DE PRAKTIJK

DE FLEX- BV IN DE PRAKTIJK FACT-SHEET DE FLEX- BV IN DE PRAKTIJK Van Dongen Financial Accounting en Advies Kerkplein 5, Postbus 3116, 6039 ZG Stramproy t 0495 56 43 42 f 0495 56 49 56 e paul@vandongenaccountancy.nl 12/04/2012 Pagina

Nadere informatie

Flex-bv: nieuwe kansen en bedreigingen Het belang van de vennootschap staat voorop! 23 juli 2014

Flex-bv: nieuwe kansen en bedreigingen Het belang van de vennootschap staat voorop! 23 juli 2014 Flex-bv: nieuwe kansen en bedreigingen Het belang van de vennootschap staat voorop! 1 Het belang van de vennootschap staat voorop! Sinds 1 oktober 2012 is het bv-recht ingrijpend gewijzigd. De regels zijn

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Op 12 juni 2012 heeft de Eerste Kamer de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering

Nadere informatie

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NEDERLANDS RECHT, GEBASEERD OP DE WETSVOORSTELLEN INZAKE FLEXIBILISERING VAN HET BV-RECHT. Bijgaand eerst een toelichting en daarna

Nadere informatie

DE FLEX-BV KORT & BONDIG

DE FLEX-BV KORT & BONDIG DE FLEX-BV KORT & BONDIG Marxman Advocaten B.V. Sectie Ondernemingen Inleiding & Indeling Met ingang van 1 oktober 2012 treedt de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (hierna: de Flexwet ) in

Nadere informatie

Highlights van de Flex BV

Highlights van de Flex BV Highlights van de Flex BV Dag van de Limburgse Financial 26 september 2012 Peter Brouns en Remco Rosbeek Waarom nieuwe BV-wetgeving? Vereenvoudiging van het BV-recht Afschaffing van als nodeloos ervaren

Nadere informatie

Uitkeringstoets in de praktijk. 22 mei 2013

Uitkeringstoets in de praktijk. 22 mei 2013 in de praktijk 22 mei 2013 Inhoudsopgave Aanleiding Wettelijk kader in de praktijk accountant Conclusies Vragen Aanleiding Nieuwe Wet Vereenvoudiging en Flexibilisering BVrecht Artikel 216 = crediteurenbescherming

Nadere informatie

De BoekMeester Uitkeringstest 2013:

De BoekMeester Uitkeringstest 2013: : Algemeen De BM uitkeringstest is een rekenblad welke in sjabloon maar ook in standaard rekenblad wordt uitgeleverd onder EXCEL. U doet er daarom verstandig aan dit rekenblad in de standaarduitvoering

Nadere informatie

De 10 belangrijkste aandachtpunten:

De 10 belangrijkste aandachtpunten: Per 1 oktober 2012 wordt de wetgeving voor BV s ingrijpend vernieuwd. In deze brief informeren wij u over de belangrijkste wijzigingen uit de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (de zogenaamde

Nadere informatie

De gevolgen van de uitkeringstest voor tussenpersonen

De gevolgen van de uitkeringstest voor tussenpersonen De gevolgen van de uitkeringstest voor tussenpersonen M r. P. v a n d e r V e l d * Inleiding Op dit moment liggen ter behandeling bij de Eerste Kamer der Staten-Generaal het wetsvoorstel Vereenvoudiging

Nadere informatie

WIJZIGINGEN IN BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID ALS GEVOLG VAN DE FLEX-WET EN HET WETSVOORSTEL BESTUUR EN TOEZICHT

WIJZIGINGEN IN BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID ALS GEVOLG VAN DE FLEX-WET EN HET WETSVOORSTEL BESTUUR EN TOEZICHT Notariaat M&A - oktober 2012 WIJZIGINGEN IN BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID ALS GEVOLG VAN DE FLEX-WET EN HET WETSVOORSTEL BESTUUR EN TOEZICHT In het wetsvoorstel Vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

Nadere informatie

Procedure Statutenwijziging en Kapitaalvermindering

Procedure Statutenwijziging en Kapitaalvermindering Procedure Statutenwijziging en Kapitaalvermindering Definities BV - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de statuten gewijzigd gaan worden Aandeelhouder - de enig aandeelhouder

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over de Wet Flex-BV

Alles wat u moet weten over de Wet Flex-BV Special Flex BV Alles wat u moet weten over de Wet Flex-BV Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Oprichten van een nieuwe BV is eenvoudiger 4 3. Meer vrijheid van inrichting 4 4. Kapitaal- en crediteurenbescherming

Nadere informatie

De flexibilisering van het B.V. recht

De flexibilisering van het B.V. recht Seminar De flexibilisering van het B.V. recht 6 juni 2012 Dagvoorzitter: Kees Goeman Sprekers: Dirk School Lisan Vermeer Govert Vorstenbosch Sirik Goeman 1 www.bgadvocaten.nl Bogaerts & Groenen advocaten

Nadere informatie

Eenmanszaak of B.V.? Door MFFA Belastingadvies. MFFA Belastingadvies Tel +31 (0) 6 4375 7868 E info@mffa.nl www.mffa.nl

Eenmanszaak of B.V.? Door MFFA Belastingadvies. MFFA Belastingadvies Tel +31 (0) 6 4375 7868 E info@mffa.nl www.mffa.nl Eenmanszaak of B.V.? Door MFFA Belastingadvies MFFA Belastingadvies Tel +31 (0) 6 4375 7868 E info@mffa.nl www.mffa.nl Eenmanszaak vs Besloten Vennootschap (B.V.) Iedere ondernemer heeft zichzelf wel eens

Nadere informatie

Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe bv-recht

Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe bv-recht Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe bv-recht 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 Juridische gevolgen 4 Winstrechtloze en stemrechtloze aandelen 5 Fiscale

Nadere informatie

New rules New choices New opportunities. Flex BV Bestuurders & Commissarissen

New rules New choices New opportunities. Flex BV Bestuurders & Commissarissen New rules New choices New opportunities Flex BV Bestuurders & Commissarissen De Flex BV brengt meer duidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden van bestuurders en commissarissen New rules New choices

Nadere informatie

Opsteldatum: 30 oktober 2012 Periode: 1 januari 2011 t/m 31 december 2015. Telefoonnummer: 611358230 Email adres: wilco.kraaij@unit4.

Opsteldatum: 30 oktober 2012 Periode: 1 januari 2011 t/m 31 december 2015. Telefoonnummer: 611358230 Email adres: wilco.kraaij@unit4. Uitkeringstoets 2013-2015 Bedrijfsnaam: Van Driel periodes Vestigingsplaats: Veenendaal Opsteldatum: 30 oktober 2012 Periode: 1 januari 2011 t/m 31 december 2015 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Van Driel

Nadere informatie

Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder?

Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder? Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe bv-recht Sneller en eenvoudiger een bv oprichten en meer vrijheid om uw bedrijf naar eigen wensen in te richten.

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Welkom namens. Bestuurdersaansprakelijkheid in incassozaken. Rob Beks

Welkom namens. Bestuurdersaansprakelijkheid in incassozaken. Rob Beks Welkom namens Bestuurdersaansprakelijkheid in incassozaken Rob Beks Onderwerpen Wat is bestuurdersaansprakelijkheid Soorten bestuurdersaansprakelijkheid Uitkeringstoets (nieuwe) BV-recht Vragen Wat is

Nadere informatie

Flexibilisering BV-recht. Najaar 2012

Flexibilisering BV-recht. Najaar 2012 Flexibilisering BV-recht Najaar 2012 2 Inleiding Vanaf 1 oktober 2012 kunt u sneller en eenvoudiger een BV oprichten en heeft u meer vrijheid om uw bedrijf naar uw eigen wensen in te richten. De wet Flexibilisering

Nadere informatie

Flex BV. Stan Commissaris Jolande van Loon. Rotterdam 17 november 2011

Flex BV. Stan Commissaris Jolande van Loon. Rotterdam 17 november 2011 Flex BV Stan Commissaris Jolande van Loon Rotterdam 17 november 2011 Onderwerpen - Inleiding - Stemrechtloze / winstrechtloze aandelen - Uitkeringstest en accountantsverklaring - Positie bestuur - Certificering

Nadere informatie

Nieuwsbrief u aangeboden door Raad en Daad ZZP/ZP/MKB/non-profit Utrecht (www.raadendaadutrecht.nl)

Nieuwsbrief u aangeboden door Raad en Daad ZZP/ZP/MKB/non-profit Utrecht (www.raadendaadutrecht.nl) Najaar 2012, met alle toestanden rondom de formatie van een nieuw kabinet, de belastingplannen en wijzigingen in ZVW etc. zou je het bijna vergeten.. Er is het een en ander gewijzigd in de wetgeving rondom

Nadere informatie

Wet Flex-BV in vogelvlucht

Wet Flex-BV in vogelvlucht Wet Flex-BV in vogelvlucht Van Wim Eikendal en Janou Briaire Plaats/Datum Maastricht, 20 juni 2012 Op 1 oktober 2012 treedt de wetgeving inzake de vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht in

Nadere informatie

Uitnodiging. HLB OndernemersCafé 7 november 2011. Ondernemend, net als u. www.hlb-van-daal.nl

Uitnodiging. HLB OndernemersCafé 7 november 2011. Ondernemend, net als u. www.hlb-van-daal.nl Uitnodiging HLB OndernemersCafé 7 november 2011 Ondernemend, net als u Nieuw bv-recht: Welke kansen biedt het u? Op 1 oktober 2012 wordt een geheel nieuwe wettelijke regeling voor de bv van kracht, de

Nadere informatie

Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe bv-recht

Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe bv-recht Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe bv-recht De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe bv-recht Sneller en eenvoudiger een bv oprichten en meer

Nadere informatie

NOAB CHECKLIST FLEX-BV

NOAB CHECKLIST FLEX-BV NOB CHECKLIST FLEX-BV Met ingang van 01 oktober 2012 treedt de wetgeving over de vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht in werking. Elke BV met haar directeur-grootaandeelhouder (DG) krijgt

Nadere informatie

28 oktober 2010 Modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht / presentatie 28 oktober 2010 Ellen Timmer

28 oktober 2010 Modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht / presentatie 28 oktober 2010 Ellen Timmer Modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht (o.a. flex) 28 oktober 2010 door ( Rotterdam Ellen Timmer (kantoor Belangrijke veranderingen in het Nederlandse ondernemingsrecht, onder meer: flexibilisering

Nadere informatie

Factsheet vorm MSB: maatschap - coöperatie - BV

Factsheet vorm MSB: maatschap - coöperatie - BV Factsheet vorm MSB: maatschap - coöperatie - BV 1. Inleiding De OMS werkt modellen uit om een handreiking te bieden aan medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren bij hun veranderende positie met de

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting www.jooplengkeek.nl Rechtsvormen Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting 1 Rechtsvormen Natuurlijk persoon Een mens met rechten

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Notitie uitkeringstoets wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

Notitie uitkeringstoets wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Notitie uitkeringstoets wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Aan: Van: Aan de Voorzitter en de leden van de Vaste Commissie voor Justitie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Werkgroep

Nadere informatie

Personenvennootschappen

Personenvennootschappen Personenvennootschappen mei 2006 mr De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch kan aansprakelijk worden gesteld voor schade

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Ondernemingsrecht

Hoofdstuk 5 Ondernemingsrecht Hoofdstuk 5 Ondernemingsrecht Paragraaf 5.1 1. Ondernemingsrecht a. Wat is economisch en juridisch gezien het verschil in benadering bij de diverse ondernemersvormen? b. Waartoe dient het ondernemingsrecht?

Nadere informatie

Keuze rechtsvorm. Belangrijke overwegingen bij uw keuze zijn:

Keuze rechtsvorm. Belangrijke overwegingen bij uw keuze zijn: Ondernemers moeten voor hun onderneming een bepaalde rechtsvorm kiezen. In de praktijk zal het gaan om de volgende rechtsvormen: eenmanszaak vennootschap onder firma (waaronder de man/vrouw firma en de

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D CAPITAL BV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

VIERDE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN P.C. LAP BEHEER B.V.

VIERDE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN P.C. LAP BEHEER B.V. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. VIERDE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN P.C. LAP BEHEER B.V. inzake : De besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

Pellicaan Advocaten. Pellicaan Advocaten. Statutair bestuurder bv. Statutair bestuurder bv. Pellicaan Advocaten. Rollen

Pellicaan Advocaten. Pellicaan Advocaten. Statutair bestuurder bv. Statutair bestuurder bv. Pellicaan Advocaten. Rollen 24 januari 2013 Pellicaan Advocaten Ondernemingsrecht en arbeidsrecht Amsterdam, Rotterdam, Utrecht Strategische alliantie met Mazars NL De consequenties voor de trustbranche van de flex-bv en wet bestuur

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie

Alert 29: Jaarrekening en de Flex-BV wetgeving

Alert 29: Jaarrekening en de Flex-BV wetgeving NBA Alert 29 Jaarrekening en versie 27 februari 2013 Alert 29: Jaarrekening en Status NBA Alert Deze publicatie, die tot stand is gekomen onder verantwoordelijkheid van de NBA, beoogt registeraccountants

Nadere informatie

Flex B.V. 3 oktober mr. S.A. (Sjirk) Bijma mr. A.J.V. (Alexander) Tierolff

Flex B.V. 3 oktober mr. S.A. (Sjirk) Bijma mr. A.J.V. (Alexander) Tierolff Flex B.V. 3 oktober 2012 mr. S.A. (Sjirk) Bijma mr. A.J.V. (Alexander) Tierolff Programma Bijma: - achtergrond en uitgangspunten - kapitaal(bescherming), aandelen, blokkeringsregeling, statutaire verplichtingen

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Algemeen Een BV bezit rechtspersoonlijkheid, kent aandeelhouders en wordt opgericht bij notariële akte.

Algemeen Een BV bezit rechtspersoonlijkheid, kent aandeelhouders en wordt opgericht bij notariële akte. Toelichting oprichting besloten vennootschap Algemeen Een BV bezit rechtspersoonlijkheid, kent aandeelhouders en wordt opgericht bij notariële akte. Een rechtspersoon kan volgens haar doel aan het rechtsverkeer

Nadere informatie

EENMANSZAAK OF B.V.?

EENMANSZAAK OF B.V.? EENMANSZAAK OF B.V.? Inleiding Dit memorandum beoogt ondernemers informatie te verschaffen over twee hoofdvormen waarin een onderneming kan worden gedreven: de eenmanszaak en de B.V., en de keuze tussen

Nadere informatie

Flex-BV. 1. Inleiding en conclusie

Flex-BV. 1. Inleiding en conclusie Flex-BV 1. Inleiding en conclusie Alweer vijf jaar geleden, namelijk op 31 mei 2007, werd het wetsvoorstel Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (31 058) ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel

Nadere informatie

Flex B.V. Programma. Waarom de flex B.V.? 05-06-2012. 30 mei 2012. mr. S.A. (Sjirk) Bijma mr. A.J.V. (Alexander) Tierolff

Flex B.V. Programma. Waarom de flex B.V.? 05-06-2012. 30 mei 2012. mr. S.A. (Sjirk) Bijma mr. A.J.V. (Alexander) Tierolff Flex B.V. 30 mei 2012 mr. S.A. (Sjirk) Bijma mr. A.J.V. (Alexander) Tierolff Bijma: Tierolff: Programma - achtergrond en uitgangspunten - kapitaal(bescherming), aandelen, blokkeringsregeling, statutaire

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

De nieuwe Flex-BV. September 2012

De nieuwe Flex-BV. September 2012 De nieuwe Flex-BV September 2012 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten aansprakelijk

Nadere informatie

New rules New choices New opportunities. Flex BV in concernverband

New rules New choices New opportunities. Flex BV in concernverband New rules New choices New opportunities Flex BV in concernverband Ter beperking van aansprakelijkheidsrisico s valt het aan te raden om de bestuurlijke overwegingen en de besluiten over uitkeringen zorgvuldig

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. De nieuwe flex-bv juridisch bekeken. 1.1. Flexibele BV... 2 1.2. Een overzicht... 2 1.3. Niet automatisch!... 3

Hoofdstuk 1. De nieuwe flex-bv juridisch bekeken. 1.1. Flexibele BV... 2 1.2. Een overzicht... 2 1.3. Niet automatisch!... 3 Inhoudsopgave Voorwoord... VI Hoofdstuk 1. De nieuwe flex-bv juridisch bekeken 1. De flex-bv: wat betekent dit voor u?... 2 1.1. Flexibele BV... 2 1.2. Een overzicht... 2 1.3. Niet automatisch!... 3 2.

Nadere informatie

NIBE-SVV 2013 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT

NIBE-SVV 2013 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT NIBE-SVV 2013 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT 1. In 2012 voldoet mevrouw Klappers NIET aan het urencriterium. Mevrouw Klappers kan in 2012... (1)... doteren aan de oudedagsreserve en... (2)... gebruik

Nadere informatie

- Algemene toelichting 3. - Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over het jaar Toelichting op de balans 6

- Algemene toelichting 3. - Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over het jaar Toelichting op de balans 6 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2012 - Algemene toelichting 3 - Balans per 31 december 2012 4 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2012 5 - Toelichting op de balans 6 - Toelichting

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De BV goed gestart... 3. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 26. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De BV goed gestart... 3. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 26. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord... 1 1. De BV goed gestart... 3 1.1. De oprichting.... 3 1.2. De gang naar de notaris... 4 1.2.1. Flexibilisering en vereenvoudiging BV-recht.......... 6 1.2.2. Afschaffing verplicht

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005 Bewaarbedrijf Am N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005 1 Bewaarbedrijf Am N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005 Inhoudsopgave Verslag van de directie 3 Jaarrekening 2005 Algemene toelichting 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

Bestuurdersaansprakelijkheid. Christian Huiskes Arjen Westerdijk

Bestuurdersaansprakelijkheid. Christian Huiskes Arjen Westerdijk Bestuurdersaansprakelijkheid Christian Huiskes Arjen Westerdijk 8 april 2014 1 1. Inleiding Uitgangspunt: aansprakelijkheid slechts in uitzonderlijke gevallen Ernstige verwijtbaarheid Grenst aan opzet/bewuste

Nadere informatie

Met deze beknopte samenvatting proberen wij enkele van de grootste verschillen en essentieelste kenmerken van beide landen weer te geven.

Met deze beknopte samenvatting proberen wij enkele van de grootste verschillen en essentieelste kenmerken van beide landen weer te geven. BELGIË NEDERLAND EEN WERELD VAN VERSCHIL Ondanks het feit dat België en Nederland buren zijn, nagenoeg dezelfde taal wordt gesproken en ze economisch zeer sterk verbonden zijn is er op boekhoudkundig,

Nadere informatie

LEIDRAAD SPAAR BV. 4. Certificering

LEIDRAAD SPAAR BV. 4. Certificering LEIDRAAD SPAAR BV In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet uitputtend. In het voorkomende geval kun

Nadere informatie

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet diepgaand. In het voorkomende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG Pagina 1 van 8 FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Datum: 27 januari 2015 Naam: DE GROEN HOLDING B.V. Adres: Energieweg 13, 4691 SE Tholen Insolventienummer:

Nadere informatie

Een half uurtje flex-bv en

Een half uurtje flex-bv en Een half uurtje flex-bv en Eindelijk is het dan zover: sinds 1 oktober jl. is de flex-bv een feit. Daar waar de minister er zelf ruim vijf jaar over heeft gedaan om deze bv-vorm te doorgronden, heeft de

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Blok 10: IS 1: tarieven, gelieerde partijen, onderkapitalisatie, belastingparadijzen, fiscale eenheid

Blok 10: IS 1: tarieven, gelieerde partijen, onderkapitalisatie, belastingparadijzen, fiscale eenheid Blok 10: IS 1: tarieven, gelieerde partijen, onderkapitalisatie, belastingparadijzen, fiscale eenheid Vennootschapsbelasting (IS). 1. Algemeen. Vennootschappen. De vennootschapsbelasting (Impuesto sobre

Nadere informatie

NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-16 Vijverlaan 21-6881 HL Velp tel.: 026-361 79 21 fax : 026-363 51 38 FLEX BV

NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-16 Vijverlaan 21-6881 HL Velp tel.: 026-361 79 21 fax : 026-363 51 38 FLEX BV NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-16 Vijverlaan 21-6881 HL Velp tel.: 026-361 79 21 fax : 026-363 51 38 M:\ONDERNEMING\BV\FLEXBV\BROCHURE FLEXBV.DOC FLEX BV ALLROUND KANTOOR VOOR PARTICULIER EN ONDERNEMER

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Klik om de s+jl te bewerken

Klik om de s+jl te bewerken Derde niveau Presenta+e Vierde niveau Mr D.E.A.F. Aertssen Masterclass NASH 22 mei 2013 6411 ET, Nederland 6221 BT, Nederland 1 Slide 1 Inleiding Aansprakelijkheid bestuurder wegens onjuiste toepassing

Nadere informatie

MKBTR TOPFIT SESSIE HET VERHAAL VAN DE JAARCIJFERS 17 MAART 2016

MKBTR TOPFIT SESSIE HET VERHAAL VAN DE JAARCIJFERS 17 MAART 2016 MKBTR TOPFIT SESSIE HET VERHAAL VAN DE JAARCIJFERS 17 MAART 2016 Wat gaan we doen? Wat zijn je verwachtingen? Stukje theorie Oefencasus Afronding Handel en boekhouding Zo lang er handel wordt gedreven

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Handelsregisterhistorie. http://www.kvk.nl/handelsregister/zoekenframeset.asp?url=https://server.db.kvk.nl/wwwsrvu/html/zoek.

Bedrijfsprofiel. Handelsregisterhistorie. http://www.kvk.nl/handelsregister/zoekenframeset.asp?url=https://server.db.kvk.nl/wwwsrvu/html/zoek. Bedrijfsprofiel UITTREKSEL Dossiernummer: 27117721 Blad 00001 Uittreksel uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel Deze inschrijving valt onder het beheer van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 JAARVERSLAG 2013 Mijndomein.nl Services BV Jaagpad 20 2802 AZ Gouda KvK: 52972712 Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING EN ANALYSES 2 Financiele positie

Nadere informatie

Bijlage 2 Bedrijfsplan GovUnited. [Separaat bijgevoegd]

Bijlage 2 Bedrijfsplan GovUnited. [Separaat bijgevoegd] Bijlage 2 Bedrijfsplan GovUnited [Separaat bijgevoegd] Bijlage 3 Rechtsvormen Inleiding De keuze voor een juridische vorm van een zelfstandige samenwerkingsorganisatie kent diverse afwegingen. Ze verschillen

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Wat betekent de Flex B.V. voor u? 28 oktober 2014

Wat betekent de Flex B.V. voor u? 28 oktober 2014 Wat betekent de Flex B.V. voor u? 28 oktober 2014 Mr. Peter de Lepper dlb notaris Bergen op Zoom 1 Te behandelen onderwerpen: kapitaalvermindering winstrecht-/stemrechtloos versus certificering aandelen

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 11xx Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 17 oktober 2014 Consultatieperiode

Nadere informatie

EIM / Frits Suyver en John Boog 5

EIM / Frits Suyver en John Boog 5 aan Actal datum 5 november 2007 van EIM / Frits Suyver en John Boog pagina's 5 onderwerp Antwoord op aanvullende vragen van Actal m.b.t. studie Kleine ondernemers, hoge lasten Notitie voor ACTAL EIM heeft

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 10 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 10 juli 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 10 juli 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid C.C. van der Wel Holding

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

MEMORANDUM. Geachte NBA,

MEMORANDUM. Geachte NBA, MEMORANDUM Aan : de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) Van : Ellen Timmer, Pellicaan Advocaten N.V. Datum : 18 november 2014 Betreft : Consultatie NBA-handreiking over ondersteuning door

Nadere informatie

DERDE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN H.S.K. JANSSEN TELECOMMUNICATIE BEHEER B.V.

DERDE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN H.S.K. JANSSEN TELECOMMUNICATIE BEHEER B.V. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. DERDE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN H.S.K. JANSSEN TELECOMMUNICATIE BEHEER B.V. inzake de besloten

Nadere informatie

Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening

Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening 16 hoofdstuk Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening 16.1 Onder de werking van boek 2 titel 9 van het burgerlijk wetboek vallen ondernemingen die gedreven worden in de vorm van een NV, BV,

Nadere informatie

Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap. mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014

Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap. mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014 Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014 Wat komt er vanavond aan bod? Algemene juridische aspecten: naam, kamer van koophandel, belasting Rechtsvormen:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 02

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 02 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 02 opgesteld op 25 september 2013 Gefailleerde Redon Holding B.V. Faillissementsnummer 12/480 F Datum uitspraak 22 augustus 2012 Curator mr. J.M. Eringa Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JULI 2015 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM

HALFJAARVERSLAG JULI 2015 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM HALFJAARVERSLAG 2015 29 JULI 2015 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM Inhoudsopgave ALGEMEEN 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING 5 A. Balans per 30 juni 2015 6 B. Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG AUGUSTUS 2016 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM

HALFJAARVERSLAG AUGUSTUS 2016 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM HALFJAARVERSLAG 2016 2 AUGUSTUS 2016 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING 5 A. Balans per 30 juni 2016 6 B. Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Flex - BV. prof. mr. P. van Schilfgaarde 23 oktober 2012

Flex - BV. prof. mr. P. van Schilfgaarde 23 oktober 2012 Flex - BV prof. mr. P. van Schilfgaarde 23 oktober 2012 1. Kapitaal (art. 178) Afschaffing minimumkapitaal Maatschappelijk kapitaal optioneel Verplichting nominale waarde gehandhaafd 2. Stemrechtloze aandelen

Nadere informatie

FISCALE SIGNALEN OPINIE: ONHANDIGE WETGEVING

FISCALE SIGNALEN OPINIE: ONHANDIGE WETGEVING FISCALE SIGNALEN Jaargang 2010, nummer 1 In het eerste nummer van onze nieuwsbrief in 2010 geven wij een aantal signalen die voor u van belang kunnen zijn. Geheel fiscaal zijn deze signalen deze keer niet.

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

De Uitkeringstoets en financieringsaspecten voor de onderneming

De Uitkeringstoets en financieringsaspecten voor de onderneming De Uitkeringstoets en financieringsaspecten voor de onderneming 22 mei 2013 Edgar Janssens NASH Consul9ng B.V. Aandelen- transac9e SamenvaCng Vragen? Inhoudsopgave Aanleiding Aandelentransac9e SamenvaCng

Nadere informatie