Pagina 1 van 7. V Paraaf...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pagina 1 van 7. V102013 Paraaf..."

Transcriptie

1 Pagina 1 van 7 Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Fiat Financial Solutions, Alfa Romeo Financial Solutions en Lancia Financial Solutions zijn handelsnamen van FGA Capital Netherlands B.V. 1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op door FGA Capital Netherlands B.V. te sluiten overeenkomsten van operational leasing met natuurlijke personen, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf. 1.3 FGA Capital Netherlands B.V. wordt hierna aangeduid als de Leasemaatschappij"; de persoon met wie de overeenkomst wordt aangegaan als Klant. 1.4 Op grond van de overeenkomst zal de Leasemaatschappij aan Klant gedurende een nader bepaalde periode een personenauto ter beschikking stellen en een deel van de daarmee gepaard gaande kosten voor haar rekening nemen, waartegenover Klant een vergoeding betaalt. 1.5 Het merk, het type en de uitvoering van de auto waarvan Klant het gebruiksrecht verkrijgt (hierna de auto ), de duur van de periode waarin Klant bij normaal uitdienen van het contract de auto kan gebruiken (hierna: de contractsduur ), het maximale aantal kilometers dat in een contractsjaar zonder betaling van een aanvullende vergoeding met de auto kan worden gereden (hierna: het jaarkilometrage ), het maximale aantal kilometers dat met de auto kan worden gereden (hierna: het maximale kilometrage ), de maandelijkse vergoeding (hierna: de leaseprijs ), eventueel aanvullend overeengekomen opties en accessoires en andere specifieke onderdelen van de overeenkomst, worden vastgelegd in een afzonderlijk contract, hierna het leasecontract te noemen. 1.6 De leaseovereenkomst komt tot stand zodra het leasecontract is ondertekend door Klant en namens de Leasemaatschappij. 1.7 De contractsduur en de verplichting tot betaling van de leaseprijs vangen aan zodra de Leasemaatschappij/leverende dealer, Klant heeft bericht dat de auto voor aflevering aan Klant gereed is. 1.8 De Klant verplicht zich de gereed staande auto binnen 5 werkdagen af te halen na het bericht van de Leasemaatschappij/leverende dealer. 1.9 De auto blijft eigendom van de Leasemaatschappij. Het is Klant niet toegestaan de auto te vervreemden of te verpanden of daarop anderszins rechten ten behoeve van derden te vestigen Het leasecontract van de leaseauto, wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden en de bepalingen van het leasecontract. Ingeval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de bepalingen van het leasecontract, zijn de bepalingen van het leasecontract van toepassing De plaats van aflevering van de leaseauto, zal in overleg tussen partijen worden vastgesteld. Artikel 2 Aflevering 2.1 De Leasemaatschappij kan vereisen dat Klant een waarborgsom ter grootte van de leaseprijs van twee maanden inclusief BTW moet betalen. Indien dit van toepassing is dient dit bedrag op de rekening van de Leasemaatschappij te zijn bijgeschreven op de dag voor de dag waarop de auto wordt afgeleverd aan Klant. Bij gebreke hiervan zal de auto dan niet aan Klant worden afgeleverd, onverminderd de gehoudenheid van Klant tot betaling van de leaseprijs vanaf het moment genoemd in artikel Aflevering van de auto geschiedt in persoon aan Klant, welke daarbij een geldig op zijn naam gesteld rijbewijs dient te overleggen. 2.3 Na aflevering van de leaseauto aan Klant op de plaats van aflevering als genoemd in de opdrachtbevestiging, wordt door de Leasemaatschappij een afleveringsbevestiging aan Klant toegezonden. 2.4 Het kenteken van de auto wordt op naam van Klant gesteld. 2.5 Klant erkent door ondertekening van het afleveringsbewijs, dat de in deze genoemde documenten omschreven leaseauto inclusief alle kentekendelen, het service-boekje en de handleiding behorende bij de auto, in goede staat en conform de overeengekomen uitvoering in ontvangst zijn genomen op de datum en plaats van aflevering door Klant. 2.6 De aflevering van de leaseauto wordt gecompleteerd met de separate toezending aan Klant, van onderstaande documenten: (indien van toepassing) - de groene (verzekerings)kaart; - door de Leasemaatschappij vervaardigde handleiding voor berijders. 2.7 De Leasemaatschappij is gerechtigd om een leasecontract op te schorten dan wel te ontbinden zonder dat de Leasemaatschappij gehouden kan worden tot enige schadevergoeding, indien: - de leaseauto niet of niet tijdig wordt afgeleverd door de fabriek, de importeur of de dealer; - de leaseauto wordt beschadigd tussen het moment van bestelling en aflevering aan Klant. Artikel 3 Standaard uitvoering; extra accessoires en/of opties 3.1 Onder standaarduitvoering wordt verstaan de auto, zoals door de fabrikant in die uitvoering gespecificeerd, extra voorzien van kentekenplaten, Lifehammer en vloermatten. 3.2 Verdere toevoeging van accessoires en/of opties is voor rekening van Klant, ook indien het voeren van deze accessoires verplicht is ingevolge wettelijke voorschriften die in werking treden na het aangaan van het leasecontract. Accessoires dienen voor de auto geschikt te zijn en te voldoen aan de wettelijke eisen. 3.3 Het toevoegen van accessoires en/of opties alsmede het aanbrengen van wijzigingen in de uitvoering en de gedaante van de auto, hieronder zijn onder meer te verstaan trekhaken, voor zover niet als extra uitrusting omschreven in de opdrachtbevestiging, is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leasemaatschappij. 3.4 Bij beëindiging van het leasecontract mogen alleen accessoires en/of opties verwijderd worden welke Klant voor eigen rekening heeft laten aanbrengen en waarvan verwijdering geen zichtbare beschadiging veroorzaakt. De Leasemaatschappij is niet gehouden tot enige vergoeding ter zake van accessoires en/of opties, die ingevolge dit artikel niet verwijderd mogen respectievelijk kunnen worden. De kosten van verwijdering van accessoires als bedoeld in dit artikel komen voor rekening van Klant. Klant is aansprakelijk voor waardevermindering van de leaseauto, ingevolge dit artikel.

2 Pagina 2 van 7 Artikel 4 Leasetarief 4.1 Het leasetarief per maand wordt overeengekomen voor de aanvang van de leaseperiode en vastgelegd in het leasecontract. 4.2 Het leasetarief wordt berekend op basis van de overeengekomen duur van het leasecontract en het overeengekomen aantal kilometers dat tijdens die periode zal worden gereden. In het leasetarief zijn de volgende kostencomponenten begrepen: - De afschrijving op de waarde van de auto tijdens de contractsduur; - De kosten van rijklaarmaken; - De kosten voor de eerste aanvraag van het kenteken en het kentekenbewijs; - De kosten voor recyclingbijdrage; - De kosten van onderhoud en keuringen; - De kosten van reparaties en het vervangen van banden bij normale slijtage (artikel 8.10); - De premie van de WA- en cascoverzekering voor de auto; - De motorrijtuigenbelasting (houderschapsbelasting); - De kosten die de Leasemaatschappij maakt voor beheer en administratie van de overeenkomst; - De kosten van inzet van een vervangende auto voor de duur van reparatie voor zover die langer is dan een dag (indien van toepassing); - FGA Capital 24-uurs Alarm service. 4.3 Niet begrepen in het leasetarief en voor rekening van Klant zijn andere kosten en lasten welke verbonden kunnen zijn aan het gebruik van de leaseauto, zoals die voor brandstof, reinigen, tolheffingen, kilometerheffing, parkeren, overtredingen en het opvragen van nieuwe kentekenbewijzen. Indien de Leasemaatschappij deze kosten betaalt, dient Klant de Leasemaatschappij op het eerste verzoek schadeloos te stellen. Artikel 5 Wijziging leasetarief 5.1 Telkens na afloop van een contractsjaar kan de leaseprijs worden verhoogd met het in het leasecontract genoemde indexeringspercentage. 5.2 Een toename van de kosten en lasten genoemd in Artikel 4.2 ten gevolge van wijziging of invoering van belastingen en heffingen of ten gevolge van andere maatregelen van overheidswege, die in werking treedt of treden na ondertekening van deze overeenkomst, zal vanaf het moment van inwerkingtreding in de leaseprijs worden doorberekend. 5.3 Indien de auto ten tijde van de ondertekening van het leasecontract niet op voorraad is bij de leverende dealer, kan een toename van de rentelast ten gevolge van een stijging van de marktrente tussen het moment van totstandkoming van de overeenkomst en het moment van aflevering van de auto, met ingang van de vierde maand na de totstandkoming van de overeenkomst in de leaseprijs worden doorberekend. Hetzelfde geldt voor een wijziging van de catalogusprijs van de auto ten gevolge van aanpassingen van de auto. 5.4 Een verhoging of verlaging van de verzekeringspremie kan worden doorgevoerd in de leaseprijs vanaf het moment dat de verzekeringsmaatschappij deze doorvoert. 5.5 Tijdens de eerste drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst kan de leaseprijs niet worden verhoogd, met uitzondering van verhogingen die voortvloeien uit 4.2 en 5.2. De Leasemaatschappij is in het geval dat de leaseprijs binnen drie maanden wordt verhoogd, bevoegd de leaseovereenkomst te ontbinden. 5.6 Vanaf drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst geven wijzigingen in het leasetarief als bedoeld in dit artikel aan de Leasemaatschappij noch aan Klant het recht het leasecontract te beëindigen. Artikel 6 Meer-kilometers 6.1 Indien de werkelijk met de leaseauto afgelegde kilometers afwijken van het in het leasecontract overeengekomen jaarkilometrage, is Klant per meer gereden kilometer de in het leasecontract bepaalde meerkilometerprijs verschuldigd. De meerkilometers worden telkens na een contractsjaar en na inlevering van de auto gefactureerd. In het geval het werkelijk gereden aantal kilometers meer afwijkt dan 10% van het overeengekomen aantal kilometers gedurende een periode van minimaal 12 maanden, kan de Leasemaatschappij het leasetarief aanpassen. Voor een periode korter dan een contractsjaar wordt het jaarkilometrage evenredig verminderd en is Klant per kilometer boven het aldus verminderde jaarkilometrage de meerkilometerprijs verschuldigd. Ingeval er sprake is van minder gereden kilometers dan het overeengekomen aantal kilometers worden deze niet gecrediteerd. 6.2 Klant dient telkens op de laatste werkdag van een contractsjaar en overigens indien de Leasemaatschappij daarom verzoekt, de kilometerstand aan de Leasemaatschappij op te geven. Bij gebreke daarvan wordt de meerkilometerprijs over de gehele contractsduur verdubbeld. Klant dient daarnaast uit eigen beweging en onverwijld nadat daarvan sprake is, de Leasemaatschappij te informeren over overschrijding van het maximale kilometrage. 6.3 Indien de auto wordt vermist of de kilometerteller defect is geraakt, zal de kilometerstand op het moment van de vermissing c.q. op het moment dat de kilometerteller defect raakte, op de meest gerede wijze worden bepaald. Tevens zal de Leasemaatschappij hierover onverwijld door Klant in kennis worden gesteld. Artikel 7 Gebruik van de leaseauto 7.1 De gebruikers van de auto dienen deskundig en als goed huisvader in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving met de auto en met de toebehoren daarvan om te gaan. De auto mag alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd en ingericht worden gebruikt. De gebruikers dienen de richtlijnen genoemd in de bij de auto geleverde instructieboekjes strikt op te volgen. Met de auto mogen geen strafbare handelingen worden gepleegd. 7.2 De bestuurder van de auto dient te beschikken over de lichamelijke en mentale bekwaamheid, de vaardigheid en de bevoegdheid om de auto te besturen. Indien de berijder geen medewerking heeft verleend aan een onderzoek naar zijn bevoegdheid en vaardigheid om de auto te besturen, wordt hij vermoed daarover niet beschikt te hebben. 7.3 De auto mag niet komen buiten de landen of de gebiedsdelen daarvan waarin volgens het Internationaal Verzekeringsbewijs (de groene kaart ) verzekeringsdekking bestaat.

3 Pagina 3 van Klant verplicht zich tot de naleving van onderstaande regels: - de leaseauto zal niet gebruikt worden voor het vervoer van explosieven of anderszins destructieve stoffen; - de leaseauto zal niet aangewend worden voor snelheids-, behendigheids-, prestatie-, of betrouwbaarheidsritten of -wedstrijden, en/of het rijden op (snelheids)circuits; - de leaseauto zal niet worden verhuurd of anderszins tegen betaling aan een derde ter beschikking worden gesteld; - de leaseauto zal niet worden gebruikt voor vervoer van personen of zaken tegen betaling; - het besturen van de leaseauto is uitsluitend toegestaan aan personen in het bezit van een in Nederland geldig rijbewijs en mag derhalve niet gebruikt worden voor rijles; - Klant mag de leaseauto niet achterlaten zonder deze deugdelijk tegen de risico s van diefstal en beschadiging te hebben beschermd; 7.5 Klant dient de voorschriften van dit artikel en andere bepalingen van deze voorwaarden en van het leasecontract die zich richten op het feitelijk gebruik van de auto, op te leggen aan alle gebruikers van de auto en toe te zien op de nakoming daarvan. 7.6 Klant is aansprakelijk voor de gevolgen van niet-nakoming van het bepaalde in dit artikel. Daarbij geldt dat Klant gelijk als voor eigen handelen en nalaten aansprakelijk is voor de gedragingen en het nalaten van allen die zich daarin bevinden of de auto anderszins gebruiken of daartoe toegang hebben. Dat geldt niet voor handelingen van dieven en van joyriders, mits de vermissing van de auto onverwijld na constatering daarvan aan de Leasemaatschappij is gemeld en vervolgens zo spoedig mogelijk aangifte van diefstal is gedaan. Klant dient in het bezit te zijn van minimaal 2 sleutels. Artikel 8 Onderhoud, reparatie, Banden en keuring 8.1 Klant is verplicht ervoor zorg te dragen dat aan de leaseauto de voorgeschreven APK-controles- en onderhoudsbeurten worden verricht, zoals aangegeven in het serviceboekje behorende bij de auto. Onderhoud, reparatie en keuring aan en van de leaseauto dient, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, uitsluitend plaats te vinden bij de officieel erkende dealers van het betreffende merk. Voor de noodzakelijke reparaties en eventuele APK-keuringen dient onverwijld opdracht en gelegenheid te worden gegeven aan het betreffende garagebedrijf. Indien als gevolg van het dringende karakter van een defect aan de auto, het niet meer verantwoord is om de weg te vervolgen, zal de berijder moeten handelen zoals een goed huisvader betaamt en zo snel mogelijk in contact moeten treden met de Leasemaatschappij. Voorts zijn onder meer de verplichtingen van Klant: - alle afwijkingen aan de leaseauto onverwijld melden aan de Leasemaatschappij, waaronder eventuele defecten aan de katalysator; - het geregeld controleren en op peil houden van motorolie-, koelvloeistof- en remvloeistofniveau s, waarbij voor het bijvullen van olie de voorgeschreven kwaliteit gebruikt dient te worden; - het geregeld controleren en op spanning houden van de banden. 8.2 De kosten van vloeistoffen die niet tijdens reparaties en reguliere onderhoudsbeurten worden aangevuld en/of vervangen, komen voor rekening van Klant. In afwijking daarvan kan de Leasemaatschappij na overlegging van de originele nota s de kosten vergoeden van ten behoeve van de auto aangeschafte motorolie, tot een maximum van twee liter per keer. 8.3 Indien de auto in Nederland voor een onderhoudsbeurt, een APK-keuring of voor een reparatie bij een garagebedrijf wordt aangeboden, dient de bestuurder mede te delen dat de auto eigendom van de Leasemaatschappij is en dat aan de Leasemaatschappij toestemming moet worden gevraagd voor de uitvoering van de werkzaamheden. Het is voor Klant niet mogelijk zelf voor rekening van de Leasemaatschappij een opdracht tot onderhoud of reparatie te geven. Alle kosten als gevolg van het onderstaande zullen voor rekening komen van Klant: - reparatie en vervanging van banden, anders dan ten gevolge van normaal gebruik, zulks ter beoordeling van de Leasemaatschappij; - reparatie van en onderhoud aan al datgene dat niet behoort tot de uitrusting van de leaseauto zoals omschreven in het leasecontract; - alle werkzaamheden die het gevolg zijn van verwaarlozing of onoordeelkundig gebruik van de leaseauto, overbelasting enz., zulks ter beoordeling van de Leasemaatschappij, waaronder eventuele defecten aan de katalysator. - Uitzonderlijke slijtage door niet tijdig laten uitvoeren van periodiek onderhoud of reparatie(s). 8.4 De Leasemaatschappij vergoedt niet de kosten van werkzaamheden waartoe zij geen toestemming heeft verleend. 8.5 Bij onderhoud dient Klant het bij de auto verstrekte onderhoudsboek door de reparateur te laten invullen. 8.6 Mits de in dit artikel gevolgde procedure is gevolgd, zal de Leasemaatschappij de nota s betalen van reparatie- en onderhoudsbedrijven bij wie Klant de auto heeft aangeboden voor onderhoud, reparatie, vervanging van banden, of APK-keuring. Indien deze kosten op grond van deze overeenkomst of de wet voor rekening van Klant komen, bijvoorbeeld omdat ze verband houden met schade waarvoor geen verzekeringsdekking bestaat of onzorgvuldig handelen met de auto, dient Klant het bedrag van deze kosten op eerste verzoek aan de Leasemaatschappij te vergoeden. 8.7 Reparaties waarvan de noodzaak voortvloeit uit een schadegeval dienen te worden verricht bij een door de Leasemaatschappij aan te wijzen schadeherstelbedrijf. 8.8 Indien de auto anders dan door een aanrijding onberijdbaar is geworden, vergoedt de Leasemaatschappij de sleepkosten naar de dichtstbijzijnde door de fabrikant van de auto erkende reparateur, mits dezelfde of de eerstvolgende werkdag contact opgenomen is met de Leasemaatschappij. 8.9 Mits indien van toepassing- het bijbehorende afneembare front bij de Leasemaatschappij wordt ingeleverd, wordt niet herstelbare of gestolen audioapparatuur waarvoor de leaseprijs een vergoeding inhoudt, vervangen door gelijkwaardige apparatuur indien en voor zover de cascoverzekering dekking biedt voor de kosten daarvan. Telefoons en losse navigatie systemen worden niet vervangen. In geval van diefstal of on herstelbare beschadiging van het navigatiesysteem wordt dat vervangen door een gelijkwaardig systeem, waarbij de kosten van aanschaf en vervanging tot 500,- exclusief BTW voor rekening van de Leasemaatschappij komen en voor het meerdere voor rekening van Klant. Indien een navigatiesysteem voor de tweede keer gestolen wordt of beschadigt raakt, wordt het niet meer vervangen. De kosten van aanschaf van gegevens en gegevensdragers ten behoeve van navigatieapparatuur zijn voor rekening van Klant.

4 Pagina 4 van Contractuele vervanging van banden is toegestaan na km. De volgende 2 banden steeds na een interval van km. 0 km km geen vervanging km km maximaal 2 banden te vervangen km km maximaal 4 banden te vervangen km km maximaal 6 banden te vervangen Banden vervangingen die afwijken van boven genoemd schema worden gezien als onjuist en/of onoordeelkundig gebruik en zullen worden doorbelast tegen de actuele dealer kosten Indien winterbanden onderdeel zijn van het contract dan bedraagt het maximaal te vervangen winterbanden 4 stuks. Winterbanden zijn toegestaan in de periode november tot en met april. Klant dient zelf zorg te dragen voor tijdige wisseling. Artikel 9 Voorwaarden bij gebruik in het buitenland 9.1 Indien buiten Nederland reparatie noodzakelijk is, dient Klant daarvoor toestemming aan de Leasemaatschappij te vragen. Indien deze wordt gegeven, dient Klant de reparatiekosten voor te schieten. De Leasemaatschappij zal dan tegen inlevering van de originele nota de kosten van reparatie vergoeden tot ten hoogste het bedrag dat in Nederland normaliter met een dergelijke reparatie gemoeid is. Artikel 10 Vervanging van de auto tijdens reparatie 10.1 Indien in het leasecontract overeengekomen, heeft Klant recht op vervangend vervoer tijdens reparatie indien en zodra met herstel van de auto een periode langer dan 24 uur gemoeid is. Alsdan zal de Leasemaatschappij ook de kosten van vervangend vervoer voor de eerste periode van 24 uur voor haar rekening nemen, mits in vervangend vervoer is voorzien na bemiddeling en toestemming van de Leasemaatschappij. Indien de auto niet kan worden gebruikt door een andere oorzaak dan reparatie, zoals wegens onderhoud, bestaat geen recht op vervangend vervoer Indien de omstandigheden met zich brengen dat niet aanstonds na het verstrijken van genoemde periode van 24 uur in vervanging van de auto kan worden voorzien, gaat het recht op vervanging in zodra de Leasemaatschappij redelijkerwijs de voor vervanging nodige maatregelen heeft kunnen nemen Buiten Nederland stelt de Leasemaatschappij een vervangende auto beschikbaar zodra er sprake is van technische reparaties of schade reparaties die niet binnen 3 x 24 uur, uitgezonderd zaterdag, zondag en feestdagen, uitgevoerd kunnen worden Het recht op vervangend vervoer geldt niet indien de kosten van reparatie op grond van de wet of deze overeenkomst voor rekening van Klant komen Het recht op vervangend vervoer bestaat slechts gedurende de periode van reparatie. Klant of de berijder dient zelf bij de reparateur te informeren naar de vorderingen van het herstel. Klant dient zelf zorg te dragen voor afmelding van de huurauto bij de verhuurder De vervangende auto kan uitsluitend na goedkeuring van en in overleg met de Leasemaatschappij worden aangevraagd en wordt door of namens de Leasemaatschappij afgeleverd op een in overleg met Klant te bepalen adres. De Leasemaatschappij is gerechtigd, zonder vergoeding harerzijds, een vervangende auto in te zetten van een ander type dan de leaseauto, doch zal er naar streven een gelijkwaardige of nagenoeg gelijkwaardige auto -zulks ter beoordeling van de Leasemaatschappij- in te zetten De vervangingsregels als bedoeld in dit artikel blijven van kracht: tot 14 dagen na de datum waarop de leaseauto total loss wordt verklaard; tot 30 dagen na de datum van diefstal, verduistering e.d De kilometers afgelegd met de vervangende auto worden geacht te zijn afgelegd met de vervangen leaseauto en tellen derhalve mee bij de berekening van het aantal meer- en minderkilometers van deze vervangen leaseauto. Bij schade aan, met of door de vervangende auto veroorzaakt is Klant het eigen risico verschuldigd. Indien de schade verband houdt met de overtreding van enig gebod of verbod van deze algemene voorwaarden of een anderszins overeengekomen voorwaarde, is Klant aansprakelijk voor de volledige schade Een vervangende auto dient met een volle brandstoftank in ontvangst te worden genomen en met een volle brandstoftank, welke kosten voor rekening van Klant zijn, te worden ingeleverd Klant dient ten aanzien van de vervangende auto de voorschriften van deze overeenkomst in acht te nemen. Het gebruik maken van vervangend vervoer ontheft Klant niet van diens verplichting de leasetarieven door te betalen. Artikel 11 Verzekering 11.1 De Leasemaatschappij draagt er zorg voor dat de leaseauto op het moment van aflevering is verzekerd tegen de risico s van wettelijke aansprakelijkheid en cascoschade Het leasecontract omvat een verzekering die bij gebruik van de leaseauto in het buitenland recht geeft op een repatriëringsregeling en nazending van onderdelen voor de auto In de autoverzekering als bedoeld in Artikel 11.1 is geen verzekering tegen risico s van beschadiging respectievelijk verlies van persoonlijke eigendommen van Klant en/of de berijder en/of inzittende(n), niet behorende tot de gebruikelijke uitrusting van de auto, begrepen De verzekeringsvoorwaarden van de Leasemaatschappij zijn van toepassing. Klant verklaart dat zij kennis heeft genomen van de verzekeringsvoorwaarden en dat zij daarmee akkoord gaat Op de door de Leasemaatschappij afgesloten WA- en cascoverzekering, gelden de navolgende bepalingen: - Schade aan de leaseauto of schade aan derden of zaken daarvan die, om welke reden dan ook, niet, dan wel niet ten volle door de verzekering wordt vergoed, is voor rekening van Klant. Klant vrijwaart de Leasemaatschappij tegen eventuele aanspraken van derden. - Als schadegeval wordt in ieder geval aangemerkt iedere gebeurtenis zoals omschreven in de Wegenverkeerswet, de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen en/of de verzekeringsvoorwaarden, ongeacht of deze al dan niet op de openbare weg heeft plaatsgevonden, ervan door de politie proces-verbaal is opgemaakt, dan wel er zodanige maatregelen getroffen zijn dat betrokken verzekeringsmaatschappijen overgaan tot betaling van de schadepenningen. - Auto s waarvan de consumentenprijs een door de Leasemaatschappij aan te geven bedrag overschrijdt en door de Leasemaatschappij aan te geven diefstalgevoelige auto s dienen standaard te worden voorzien van een deugdelijke diefstalalarminstallatie, naar keuze van de Leasemaatschappij. Indien een daarvoor in aanmerking komende auto desondanks niet is voorzien van een deugdelijke installatie, zal de door de Leasemaatschappij te lijden of geleden schade als gevolg van diefstal of inbraak voor rekening zijn van Klant.

5 Pagina 5 van Ingeval schade, behoudens het eigen risico in de verzekeringsovereenkomst, wel door de verzekeraar wordt vergoed, is Klant per schadegeval het in artikel 11.7 of 11.8 genoemde bedrag aan eigen risico verschuldigd. Echter indien bestuurder ten tijden van het incident 25 jaar of jonger is en of korter dan 3 jaar in het bezit van een geldig rijbewijs is, geldt een verhoogd eigen risico van 400, Indien de Klant in een kalenderjaar meer dan één schade veroorzaakt dan zal het eigen risico verhoogd worden conform deze tabel: Binnen één kalender jaar Personen auto Eerste schade Tweede schade Derde schade Vierde schade 100% 150% 200% 300% WA schade personen auto Casco schade personen auto Ruitschade Indien de Klant in een kalenderjaar meer dan één schade veroorzaakt en jonger is dan 25 jaar of indien de Klant korter dan 3 jaar in het bezit is van een geldig rijbewijs dan zal het eigen risico verhoogd worden conform deze tabel: Binnen één kalender jaar Personen auto Eerste schade Tweede schade Derde schade Vierde schade 100% 150% 200% 300% WA schade personen auto Casco schade personen auto Ruitschade De verzekeringspremie wordt, vermeerderd met assurantiebelasting en BTW alsmede met de administratiekosten van de verzekeringsmaatschappij in de leaseprijs doorbelast De Leasemaatschappij kan de verzekeringsvoorwaarden wijzigen of vervangen door andere voorwaarden. De Leasemaatschappij zal Klant in dat geval van het voornemen tot wijziging of vervanging op de hoogte stellen, met opgave van de voorgenomen wijzigingen of nieuwe voorwaarden. Indien de wijziging leidt tot een beperking van de dekking of een verhoging van de premie, heeft Klant gedurende 21 dagen na deze kennisgeving de bevoegdheid de leaseovereenkomst zonder kosten te beëindigen, tenzij de beperking van de dekking of de verhoging van de premie voortvloeit uit een wettelijke regeling of bepaling. Bij gebreke van tijdige opzegging zijn de nieuwe verzekeringsvoorwaarden van toepassing. Artikel 12 Schademelding 12.1 In geval van schade aan, met of door de auto veroorzaakt, of vermissing van de auto of onderdelen daarvan, of enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, is Klant verplicht: - De Leasemaatschappij daarvan onverwijld per fax of of, als kennisgeving op deze wijze niet onverwijld mogelijk is, telefonisch in kennis te stellen; - De door de Leasemaatschappij gegeven instructies op te volgen; - Binnen 48 uur na de gebeurtenis een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan de Leasemaatschappij te zenden; - De Leasemaatschappij, haar verzekeraar en door haar aangewezen personen alle medewerking te verlenen, inlichtingen te verstrekken en stukken te overleggen die voor de regeling van de schade vereist zijn en zich te onthouden van alles wat de belangen van de Leasemaatschappij en haar verzekeraar zou kunnen schaden Ten aanzien van schadegevallen die niet binnen 48 uur zijn gemeld als omschreven in Artikel 12.1, of niet duidelijk omschreven worden in het schadeaangifteformulier en om een van die redenen geweigerd worden door betrokken verzekeringsmaatschappij(en), geldt dat de Leasemaatschappij gerechtigd is deze schade bij Klant in rekening te brengen Voor het transport van de auto na een aanrijding dient Klant gebruik te maken van de op de groene kaart vermelde hulporganisatie die krachtens de WA-verzekering van de auto voor kosteloos transport dient zorg te dragen naar de dichtstbijzijnde door de fabrikant van de auto erkende reparateur. Artikel 13 Schade van Klant De Leasemaatschappij is niet aansprakelijk voor schade van Klant ten gevolge van een gebrek van de auto, tenzij dat gebrek gevolg is van opzet of grove schuld van medewerkers van de Leasemaatschappij of de Leasemaatschappij het gebrek bij het aangaan van de leaseovereenkomst kende of behoorde te kennen Alleen een gebrek aan de auto zelf, anders dan ten gevolge van beschadiging van de auto, kan tussen partijen als gebrek gelden. Artikel 14 Inspectie tijdens de contractduur 14.1 De Leasemaatschappij is te allen tijde gerechtigd de leaseauto te bezichtigen en te inspecteren ter plaatse waar deze zich bevindt Klant geeft door ondertekening van de leaseovereenkomst aan de Leasemaatschappij onvoorwaardelijke toestemming om de plaats waar de leaseauto zich bevindt te betreden Bij niet nakomen van de verplichting uit artikel 14.1 is Klant voor elke dag waarin niet wordt nagekomen, aan de Leasemaatschappij een boete verschuldigd van 0,5% van de cataloguswaarde van de auto inclusief BTW, waarbij een gedeelte van een dag als één dag geldt. Artikel 15 Betaling 15.1 Betaling door Klant vindt plaats door middel van automatische incasso door de Leasemaatschappij van de bankrekening van Klant. Klant dient voor de ingang van de contractduur een machtiging tot automatische incasso te ondertekenen. Bij gebreke daarvan wordt de auto niet aan Klant afgegeven, onverminderd de gehoudenheid van Klant tot betaling van de leaseprijs vanaf het moment genoemd in Het bedrag van de leaseprijs over een maand wordt telkens aan het eind van de voorafgaande maand geïncasseerd. Andere door Klant te betalen bedragen worden geïncasseerd op of kort na de tiende dag na verzending door de Leasemaatschappij van een factuur. Klant dient ervoor zorg te dragen dat op de hiervoor omschreven tijdstippen van incasso voldoende saldo op de rekening staat Indien automatische incasso op voornoemde momenten niet mogelijk is, raakt Klant van rechtswege in verzuim. Klant is over de periode van verzuim contractuele rente verschuldigd van 1,5% per maand, enkelvoudig berekend, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Klant dient het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de rente als voormeld, dan op andere wijze dan door automatische incasso aan de Leasemaatschappij te betalen.

6 Pagina 6 van De kosten die de Leasemaatschappij dient te maken voor de buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso zijn geheel voor rekening van Klant. Onder de buitengerechtelijke incasso wordt ook verstaan incasso door de Leasemaatschappij zelf. Deze kosten worden bepaald conform het Besluit Incassokosten en bedragen minimaal 48,40 (inclusief BTW). Artikel 16 Ontbinden van de overeenkomst door de Leasemaatschappij en opzegging van de overeenkomst door Klant De Leasemaatschappij kan gebruik maken van het recht deze leaseovereenkomst te ontbinden zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling respectievelijk gerechtelijke tussenkomst vereist zal zijn, indien: A. Klant enige verplichting uit deze overeenkomst of enige wettelijke verplichting die in zijn hoedanigheid van leasenemer op hem rust niet nakomt, tenzij de niet-nakoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt; B. Klant failliet wordt verklaard, onder curatele wordt gesteld, ten aanzien van hem surseance van betaling, toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt uitgesproken, schulhulpverlening aanvraagt, hij overlijdt of op een van zijn goederen executoriaal beslag wordt gelegd; C. beslag wordt gelegd op de auto; D. de auto anders dan op grond van een omstandigheid die aan de Leasemaatschappij toerekenbaar is, van overheidswege wordt gevorderd of verbeurd wordt verklaard; E. Klant zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats naar het buitenland verplaatst of de auto gebruikelijk in het buitenland stalt; F. Klant de machtiging tot automatische incasso intrekt zonder dat een vervangende machtiging tot automatische incasso is afgegeven; G. Klant bij het aangaan van de overeenkomst omstandigheden heeft verzwegen die van dien aard zijn dat, indien de Leasemaatschappij bij het aangaan van de overeenkomst van die omstandigheden op de hoogte was geweest, zij de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden had gesloten; H. De verzekeringsdekking wordt beëindigd of opgeschort of de verzekeraar weigert de auto in verzekeringsdekking te aanvaarden wegens het schadeverloop of wegens andere omstandigheden die voor rekening van Klant komen; I. Klant ondanks aanmaning in gebreke blijft met het doorgeven van het aantal kilometers of ondanks aanmaning niet meewerkt aan inspectie door de Leasemaatschappij van de auto J. Met de auto meer kilometers zijn gereden dan het op het leasecontract vermelde maximale kilometrage; K. De auto meer dan 30 achtereenvolgende dagen vermist is; L. De auto zodanig beschadigd is of zodanige technische problemen heeft dat herstel economisch of technisch niet verantwoord is Ingeval van ontbinding door de Leasemaatschappij: - op grond van een omstandigheid als bedoeld in 16.1 onder A t/m J, of - op grond van een omstandigheid als bedoeld in 16.1 onder K en L die aan Klant is toe te rekenen; is Klant gehouden tot vergoeding aan de Leasemaatschappij van het totaal van 40% de door Klant nog verschuldigde toekomstige leasetermijnen over de reguliere contractduur. Deze verplichting laat onverlet de eventuele verplichting van Klant tot betaling uit anderen hoofde Klant is bevoegd de overeenkomst voor het einde van de contractduur, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, op te zeggen, mits hij aan de Leasemaatschappij de in 16.2 omschreven vergoeding betaalt. De opzegging leidt pas tot beëindiging van de overeenkomst nadat deze vergoeding is betaald. Artikel 17 Inlevering van de auto bij de Leasemaatschappij; indien van toepassing retournering van de waarborgsom 17.1 De auto dient uiterlijk op de laatste werkdag van de contractduur of, bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst, direct na het moment van beëindiging te worden ingeleverd en afgemeld op een met de Leasemaatschappij overeengekomen adres. Klant dient daarvoor een afspraak te maken met de Leasemaatschappij Bij inlevering van de auto dient deze, zowel van binnen als van buiten schoon te zijn. Bij niet-nakoming van deze verplichting is Klant minimaal 75,- aan schoonmaakkosten verschuldigd Bij inlevering van de auto dienen alle toebehoren, zoals alle aan Klant ter beschikking gestelde delen van het kentekenbewijs, sleutels, sleutelcodes en de groene kaart te worden ingeleverd Indien de auto ook na schriftelijke sommatie niet wordt ingeleverd, is de Leasemaatschappij gerechtigd de auto op kosten van Klant te laten ophalen. Voorts is Klant alsdan voor iedere dag dat de auto te laat wordt ingeleverd een boete verschuldigd van 0,5% van de cataloguswaarde van de auto inclusief BTW, waarbij een gedeelte van een dag als één dag geldt. Daarnaast blijft de verplichting tot betaling van de leaseprijs van kracht totdat de auto is ingeleverd Indien van toepassing retourneert de Leasemaatschappij binnen een maand nadat de auto is ingeleverd het bedrag van de waarborgsom aan Klant, verminderd met het bedrag dat Klant op dat moment nog aan de Leasemaatschappij schuldig is. Dat geldt niet indien niet binnen een maand na inlevering van de auto is vast te stellen welk bedrag Klant aan de Leasemaatschappij schuldig is of zal zijn. In dat geval wordt het bedrag van de waarborgsom minus het door Klant verschuldigde geretourneerd binnen een week nadat te dier zake duidelijkheid is verkregen. Artikel 18 Inspectie van de auto na inlevering en vergoeding van verwijtbare schade 18.1 Na inlevering wordt de auto geïnspecteerd door de Leasemaatschappij. Klant kan daarbij aanwezig zijn en opmerkingen maken Bij de inspectie kwalificeert de Leasemaatschappij aan de hand van de Brochure Inleveren Leaseauto, dat op de leaseovereenkomst van toepassing is, de bij inlevering geconstateerde schade als hetzij gebruiksschade hetzij verwijtbare schade. De Brochure Inleveren Leaseauto wordt 3 maanden voor het einde van de contractduur verstuurd aan Klant en is te lezen op de website Voor gebruiksschade worden geen kosten bij Klant in rekening gebracht. Voor verwijtbare schade in de zin van de Brochure Inleveren Leaseauto is Klant aan de Leasemaatschappij een vergoeding verschuldigd ten bedrage van de redelijkerwijs te verwachten kosten van herstel daarvan Ingeval de Leasemaatschappij van oordeel is dat er sprake is van verwijtbare schade in de zin van de Brochure Inleveren Leaseauto, zal zij zo spoedig mogelijk na inlevering van de auto een factuur voor deze kosten sturen.

7 Pagina 7 van Indien Klant zich niet kan verenigen met de kwalificatie van schade als verwijtbare schade in de zin van de Brochure Inleveren Leaseauto of met de begroting van de redelijkerwijs te verwachten kosten van herstel daarvan, dient hij dat binnen een week na verzending van de in 18.4 bedoelde factuur met een aangetekend verzonden brief aan de Leasemaatschappij kenbaar te maken. Bij gebreke van tijdig bezwaar als voormeld zal de Leasemaatschappij de auto kunnen verkopen en staat de juistheid van de factuur tussen partijen vast Indien Klant binnen de in 18.5 genoemde termijn bezwaar heeft gemaakt, zal een registerexpert volgens de maatstaven van de Brochure Inleveren Leaseauto beoordelen of de schade is te kwalificeren als verwijtbare schade in de zin van de Brochure Inleveren Leaseauto en, als hij tot het oordeel komt dat dat het geval is, hoe hoog de redelijkerwijs te verwachten kosten van het herstel daarvan zijn. De expert kan daarbij tot een hoger of een lager bedrag voor verwijtbare schade komen dan door de Leasemaatschappij aan Klant in rekening is gebracht. Het oordeel van de expert is bindend voor partijen Tenzij Klant de keuze aan de Leasemaatschappij overlaat, is de keuze van de expert aan Klant, met dien verstande dat de expert moet voldoen aan de volgende voorwaarden: - Hij moet bij het Nederlands Instituut voor Registerexperts zijn ingeschreven; - Hij moet in staat en bereid zijn binnen twee weken na het verzoek tot arbitrage zijn rapport uit te brengen. Klant dient zijn keuze van de expert tegelijkertijd met zijn bezwaar tegen de factuur voor verwijtbare schade kenbaar te maken. Bij gebreke daarvan is de keuze aan de Leasemaatschappij De Leasemaatschappij geeft de expert opdracht tot expertise. Indien de expert de Leasemaatschappij in overwegende mate in het gelijk stelt, dient Klant de kosten van de expertise aan de Leasemaatschappij te vergoeden. Artikel 19 Justitiële sancties en maatregelen, beslaglegging op de auto 19.1 Op eerste verzoek van de Leasemaatschappij dient Klant de volledige naam, de geboorteplaats en het adres door te geven van de persoon die de auto op een door de Leasemaatschappij op te geven moment heeft bestuurd. Indien het verzoek van de Leasemaatschappij daartoe berust op de omstandigheid dat bij politie of justitie de verdenking bestaat dat met de auto enig strafbaar feit is gepleegd, en Klant niet aan de hiervoor bedoelde verplichting voldoet, is Klant na aanmaning een boete verschuldigd van 500,- per dag per overtreding, waarbij een gedeelte van een dag als één dag geldt Alle boetes en gevolgen van maatregelen in verband met het gebruik van de auto in de meest ruime zin, zijn voor rekening van Klant, tenzij de oorzaak daarvan kan worden toegerekend aan de Leasemaatschappij. Als deze aan de Leasemaatschappij worden opgelegd, dient Klant de Leasemaatschappij op eerste verzoek schadeloos te stellen Indien de auto in beslag wordt genomen, dient Klant de beslaglegger terstond te informeren over de eigendom van de Leasemaatschappij van de auto en de Leasemaatschappij van het beslag op de hoogte te stellen Voor zover vereist geldt de ondertekening van het leasecontract door Klant als machtiging van de Leasemaatschappij om in naam van Klant maatregelen te treffen ter opheffing van het beslag. Klant dient alle kosten van deze maatregelen en schade aan de Leasemaatschappij te vergoeden. Tijdens de periode van beslag duurt de verplichting tot betaling van de leaseprijs voort, ook indien het beslag na afloop van de contractduur voortduurt. Artikel 20 Adreswijziging van Klant 20.1 Klant is gehouden de Leasemaatschappij onverwijld schriftelijk mededeling te doen van wijziging van zijn adres. Klant dient dit tenminst 10 werkdagen voor ingang wijziging te doen. Wijzigingen kun niet met terugwerkende kracht worden uitgevoerd. De Leasemaatschappij mag het door Klant opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen totdat haar een nieuw adres is opgegeven. Artikel 21 Toepasselijk recht 21.1 Op de overeenkomst inclusief eventuele aanvullende overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Artikel 22 Overdracht van rechten plichten uit de overeenkomst 22.1 In geval van overdracht van haar onderneming of het deel daarvan waartoe de rechten en plichten uit de leaseovereenkomst behoren, is de Leasemaatschappij gerechtigd haar rechten en plichten jegens Klant aan een derde over te dragen. Klant verklaart door ondertekening van het leasecontract bij voorbaat daaraan haar medewerking te verlenen. Artikel 23 Wijzigingen 23.1 Afwijkingen van of aanvullingen op het leasecontract en deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend na voorafgaande schriftelijke vastlegging door partijen. Artikel 24 Persoonsregistratie en toetsing bij Bureau Kredietregistratie 24.1 De persoonsgegevens van Klant worden door de Leasemaatschappij verwerkt in een interne persoonsregistratie. Aan de hand van deze registratie kan de Leasemaatschappij de overeenkomst uitvoeren en op de persoon gerichte productinformatie geven De Leasemaatschappij is onderdeel van de Fiat Group. De Leasemaatschappij zal naam, adres en woonplaatsgegevens van Klant doorzenden aan Fiat Group Automobiles Netherlands B.V.. Fiat Group Automobiles Netherlands B.V. zal deze gegevens uitsluitend gebruiken om Klant op de hoogte te stellen van haar producten of diensten Indien Klant tegen gebruik doorgifte van persoonsgegevens uit 24.1 en 24.2 bezwaar heeft, dan kan Klant zich hiertegen verzetten door contact op te nemen met FGA Capital Netherlands B.V., Postbus 330, 1170 AH Badhoevedorp. Telefoonnummer: E- mail: 24.4 De Leasemaatschappij zal voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst toetsen of Klant is geregistreerd bij Bureau Kredietregistratie. Tijdens de duur van de leaseovereenkomst kan de Leasemaatschappij toetsen of Klant ook uit anderen hoofde dan in verband met de leaseovereenkomst bij Bureau Kredietregistratie is geregistreerd De Leasemaatschappij kan de leaseovereenkomst registeren bij Bureau Kredietregistratie Indien Klant een of meer van financiële verplichtingen jegens de Leasemaatschappij niet nakomt, kan de Leasemaatschappij daarvan melding maken bij Bureau Kredietregistratie.

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN NOORDLEASE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN NOORDLEASE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN NOORDLEASE B.V. Versie 1.4 januari 2014 Deze set algemene voorwaarden bestaat uit 22 artikelen. 1. INLEIDING EN UITLEG VAN EEN AANTAL IN DEZE ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN NOORDLEASE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN NOORDLEASE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN NOORDLEASE B.V. VERSIE 1.3 maart 2012 Deze set algemene voorwaarden bestaat uit 22 artikelen. 1. INLEIDING EN UITLEG VAN EEN AANTAL IN DEZE ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVÉ FULLSERVICE LEASE VAN NOORDLEASE B.V. Versie 1.5 april 2015 WATDUIDELIJK!

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVÉ FULLSERVICE LEASE VAN NOORDLEASE B.V. Versie 1.5 april 2015 WATDUIDELIJK! ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVÉ FULLSERVICE LEASE VAN NOORDLEASE B.V. Versie 1.5 april 2015 WATDUIDELIJK! DEZE SET ALGEMENE VOORWAARDEN BESTAAT UIT 21 ARTIKELEN. INLEIDING EN UITLEG VAN EEN AANTAL IN DEZE ALGEMENE

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN MKB LEASE B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM LEASEM.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN MKB LEASE B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM LEASEM.NL ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN MKB LEASE B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM LEASEM.NL VERSIE 1.0 mei 2013 Deze set algemene voorwaarden bestaat uit 23 artikelen. 1. INLEIDING EN UITLEG VAN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN MKB LEASE B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM LEASE M.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN MKB LEASE B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM LEASE M.NL ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN MKB LEASE B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM LEASE M.NL Versie april 2014 Deze set algemene voorwaarden bestaat uit 23 artikelen. 1. INLEIDING EN UITLEG VAN EEN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Private Lease

Algemene Voorwaarden Private Lease Algemene Voorwaarden Private Lease Versie 1-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding en uitleg van een aantal in deze Algemene voorwaarden voorkomende begrippen.... 1 2. De leaseprijs... 1 3. Wijziging van de leaseprijs...

Nadere informatie

-Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.

-Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. Algemene huurvoorwaarden Auto Dekker en Jobse Verhuur. Artikel 1: Bepaling van de huurprijs en de duur van de huur. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVATE LEASE OOSTENDORP AUTOLEASE EN VERHUUR B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVATE LEASE OOSTENDORP AUTOLEASE EN VERHUUR B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVATE LEASE OOSTENDORP AUTOLEASE EN VERHUUR B.V. 1. INLEIDING EN UITLEG VAN EEN AANTAL IN DEZE ALGEMENE BEPALINGEN VOORKOMENDE BEGRIPPEN 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

MANTELOVEREENKOMST LEASE PERSONENAUTO PRIVÉ -PERSONEN

MANTELOVEREENKOMST LEASE PERSONENAUTO PRIVÉ -PERSONEN MANTELOVEREENKOMST LEASE PERSONENAUTO PRIVÉ -PERSONEN Mantelnummer : Vision Car Lease B.V. Kerkhofstraat 21 5554 HG VALKENSWAARD hierna te noemen: lessor en hierna te noemen: lessee Bankrekening / IBAN

Nadere informatie

Huurvoorwaarden Visser/Wiegman Verhuur

Huurvoorwaarden Visser/Wiegman Verhuur Huurvoorwaarden Visser/Wiegman Verhuur ARTIKEL 1 BEPALING VAN DE HUURPRIJS, OVERIGE KOSTEN EN DE DUUR VAN DE HUUR De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden

Aanvullende voorwaarden 1.7.1.3. Aanvullende voorwaarden Aanvulling op artikel 1 In welke documenten staan de rechten en plichten vermeld die ik op grond van de leaseovereenkomst heb? Naast de documenten genoemd in artikel 1

Nadere informatie

Onder verhuurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als verhuurder de huurovereenkomst sluit;

Onder verhuurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als verhuurder de huurovereenkomst sluit; Algemene Huurvoorwaarden Solexverhuur Oudelande 01-07-2012 blad 1 Algemene Huurvoorwaarden Solexverhuur Oudelande Begripsomschrijving: In deze voorwaarden wordt verstaan: Onder voertuig: de e-solex, die

Nadere informatie

U neemt het voertuig persoonlijk in ontvangst nadat u zich, met een geldig paspoort of rijbewijs, gelegitimeerd heeft.

U neemt het voertuig persoonlijk in ontvangst nadat u zich, met een geldig paspoort of rijbewijs, gelegitimeerd heeft. ; Deze aanvullende voorwaarden dienen als aanvulling, toelichting en nadere uitwerking op de Algemene voorwaarden van de Stichting Keurmerk Private Lease. Art.1 In welke documenten staan de rechten en

Nadere informatie

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 Leenvoorwaarden Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 TOTSTANDKOMING LEENOVEREENKOMST................................

Nadere informatie

Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur

Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur Geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder kenmerk 65495861. Artikel 1 Definities 1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN VAN VERACHTERT NEDERLAND B.V.

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN VAN VERACHTERT NEDERLAND B.V. ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN VAN VERACHTERT NEDERLAND B.V. Artikel 1: Algemeen - terbeschikkingstelling 1.1 Deze algemene verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op de huurovereenkomsten die Verachtert Nederland

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SmartPhort

Algemene voorwaarden SmartPhort Algemene voorwaarden SmartPhort Artikel 1 Definities 1. SmartPhort: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan J.F. Kennedylaan 19F, 5555XC te Valkenswaard, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Private Lease

Aanvullende Voorwaarden Private Lease Aanvullende Voorwaarden Private Lease In dit document vindt u de aanvullingen en afwijkingen die u niet in de Algemene Voorwaarden kan vinden. Dit zijn voor u tevens de onderwerpen waarop u ons kan vergelijken

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01)

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Artikel 1 Definities 1.1 AllweCare: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AllweCare Medical B.V., ingeschreven

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN OPTELEC NEDERLAND B.V. VOOR HET OPTELEC FLEXIBEL HUUR EN BETAAL PLAN VERSIE 1, JULI 2013

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN OPTELEC NEDERLAND B.V. VOOR HET OPTELEC FLEXIBEL HUUR EN BETAAL PLAN VERSIE 1, JULI 2013 Optelec flexibel huur en betaalplan Heeft u tijdelijk een hulpmiddel nodig? Wilt u niet in één keer het hele aanschafbedrag van een hulpmiddel betalen? Wilt u flexibele betaling met volledige service en

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

BIJLAGE 2: AUTOREGLEMENT VOOR WERKNEMERS VAN SMELT INTERIM DETACHERING B.V.

BIJLAGE 2: AUTOREGLEMENT VOOR WERKNEMERS VAN SMELT INTERIM DETACHERING B.V. BIJLAGE 2: AUTOREGLEMENT VOOR WERKNEMERS VAN De ondergetekenden, SMELT INTERIM DETACHERING B.V. Smelt Interim Detachering B.V., gevestigd te Baarn aan de Amalialaan 41B, verder te noemen werkgever en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DBR FIETSZEKERPLAN

ALGEMENE VOORWAARDEN DBR FIETSZEKERPLAN ALGEMENE VOORWAARDEN DBR FIETSZEKERPLAN Artikel 1: Begripsbepaling In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: DBR: Dutch Bicycle Rental B.V. gevestigd aan de Solingerstraat 49, 7421 ZR te Deventer,

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Bij het huren van een fiets zijn de algemene verhuurvoorwaarden van toepassing zoals u hieronder kunt vinden:

Bij het huren van een fiets zijn de algemene verhuurvoorwaarden van toepassing zoals u hieronder kunt vinden: Algemene voorwaarden Bij het huren van een fiets zijn de algemene verhuurvoorwaarden van toepassing zoals u hieronder kunt vinden: Begripsomschrijving In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Fiets: de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Huur

Algemene voorwaarden Huur Algemene voorwaarden Huur Algemene voorwaarden Huur Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 - Toepassing algemene voorwaarden - Het Huurcontract

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V. Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding tot het uitvoeren van werkzaamheden van DRG VvE Beheer B.V., en op alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

- Gebruik niet langer dan twee aansluitende werkdagen.

- Gebruik niet langer dan twee aansluitende werkdagen. Gebruikersvoorwaarden Electric Car sharing MisterGreen - PGGM biedt in het kader van Duurzaamheid@PGGM haar werknemers de mogelijkheid om kennis te maken met het rijden in een elektrische auto. - PGGM

Nadere informatie

In al onze campers liggen de gidsen van ASCI, Camperstop en diverse campingbladen en folders.

In al onze campers liggen de gidsen van ASCI, Camperstop en diverse campingbladen en folders. Alle Vrijheid Campers zijn compleet ingericht en o.a. voorzien van: inventaris, cassette toilet, douche met warm en koud stromend water, koelkast met diepvries, 3-pits gaskomfoor, ringverwarming, horren,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:

Algemene voorwaarden van: Algemene voorwaarden van: Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Glacisweg 34 F 6212 BP Maastricht Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven; BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE VERHUUR Artikel A1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs ARTIKEL 1 DEFINITIES 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Auto Lease Company B.V.

Auto Lease Company B.V. Auto Lease Company B.V. Aanvullende voorwaarden Private Lease Versie 1.0 Ingangsdatum: 1-12-2016 1 Inhoudsopgave Aanvulling op artikel 7:... 2 Aanvulling op artikel 8:... 2 Aanvulling op artikel 11:...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen frans heijmans en een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Full-service verhuur Service Bikes b.v.

Algemene voorwaarden Full-service verhuur Service Bikes b.v. Algemene voorwaarden Full-service verhuur Service Bikes b.v. Inhoudsopgave Definities... 3 Artikel 1: Toepassing algemene voorwaarden... 4 Artikel 2 De Overeenkomst... 4 Artikel 3 Het Huurtarief... 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden:

Algemene huurvoorwaarden: Algemene huurvoorwaarden: Artikel 1- Toepasselijkheid o 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere met Muco Machines te sluiten of gesloten overeenkomst van huur en verhuur. o 1.2 Tussen

Nadere informatie

Algemene Lease Voorwaarden (v1.0)

Algemene Lease Voorwaarden (v1.0) Algemene Lease Voorwaarden (v1.0) Algemene Lease Voorwaarden van Isaeus Leasing & Verhuur, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24312797 en terug te vinden op onze website

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. Door gebruik te maken van onze diensten geeft de wederpartij aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden. 1. ALGEMEEN 1.1 Al

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.)

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) I. Algemeen deel Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Opdrachtnemer: PLUS Schuldhulp gevestigd te Venlo-Tegelen. Kamer van Koophandel nummer: 65310004, BTW nummer: NL8560.60.288B01 1.2 Klant:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door: Beijes Trappen & Bouw Veldbloemstraat

Nadere informatie

VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden

VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Daar waar Jobe CitySup staat vermeld geldt tevens TsjûkemarSUP. Daar waar SUP wordt genoemd in onderstaande voorwaarden, gelden dezelfde bepalingen voor de andere verhuur-objecten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422 Artikel 1. Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

Straat en huisnummer:. Postcode en Woonplaats:...

Straat en huisnummer:. Postcode en Woonplaats:... Huurovereenkomst voor de huur van zeiljacht: Sagitta. De ondergetekende Marcel Dohmen, wonende Delwijnsestraat 10 te Kerkwijk, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30287535, hierna te noemen

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van De Helpende Hand BV gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank s Gravenhage en ingeschreven onder nummer 14/2010 1/5 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Nadere informatie

DrupTek. Algemene Voorwaarden

DrupTek. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1. Definities. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Entropt V.O.F.

Algemene Voorwaarden Entropt V.O.F. Algemene Voorwaarden Entropt V.O.F. 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Entropt en Opdrachtgever waarop Entropt deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Intervisiekickstart

Algemene Voorwaarden - Intervisiekickstart Algemene Voorwaarden - Intervisiekickstart Dit zijn de algemene voorwaarden van Intervisiekickstart ( Opdrachtnemer ) te Zeist. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via welkom@intervisiekickstart.nu

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ

ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Skytz gevestigd aan de Papierbaan 9 te Winschoten. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V.

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever; de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Orangedotcom B.V. (hierna Orangedotcom)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming

Nadere informatie

Artikel 1. Definities. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 2. Toepasselijkheid

Artikel 1. Definities. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: o AV: de onderhavige algemene voorwaarden; o Dagen: alle kalenderdagen; o Machine(s): hoogwerkers en alle andere machines en/of

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Horeca Cloud

Algemene Voorwaarden Horeca Cloud Algemene Voorwaarden Horeca Cloud Dit zijn de algemene voorwaarden van Algemene Chinese Ondernemers Group B.V. waar Horeca Cloud onderdeel van is ( Opdrachtnemer ). Het adres van Algemene Chinese Ondernemers

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat.

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. 2015-01 ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. Artikel 1 Toepassingsgebied. 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Qholix BV

Algemene Voorwaarden - Qholix BV Algemene Voorwaarden - Qholix BV Dit zijn de algemene voorwaarden van Qholix BV ( Opdrachtnemer ). Het adres van Qholix BV is Laan van Kronenburg 14 1183 AS Amstelveen, met het KvK-nummer 57812160. Mocht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Master catering en BBQ: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Master

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Suzuki Private Lease

Algemene Voorwaarden Suzuki Private Lease Algemene Voorwaarden Suzuki Private Lease 1. Toepasselijkheid en wijziging 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en op alle tussen Suzuki Financial Services (hierna genoemd:

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clensch

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV

Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV Algemeen en Toepasselijkheid Artikel 1 1. Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en vormen één geheel met alle door Buskoop te sluiten overeenkomsten. 1.2 In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS Artikel - 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden (algemene tankpas voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de

Nadere informatie

2. OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN

2. OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN ALGEMENE VOORWAARDEN Bianca Moolman - Personal Organiser Den Haag, 1 oktober 2015 1. TOEPASSING Deze algemene voorwaarden, zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

Aanvulling op Algemene Voorwaarden ICT~Office Module 12 Verhuur van IT- en Telecommunicatie- en kantoorapparatuur e.a.

Aanvulling op Algemene Voorwaarden ICT~Office Module 12 Verhuur van IT- en Telecommunicatie- en kantoorapparatuur e.a. De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840 1. Toepasselijkheid 1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Rij Zorgeloos/Averus Financial Services

Algemene Voorwaarden Rij Zorgeloos/Averus Financial Services Algemene Voorwaarden Rij Zorgeloos/Averus Financial Services Rij Zorgeloos is voor de leasing van de aanboden auto s een samenwerking aangegaan met Averus Financial Services te Vianen, onderdeel van Alcredis

Nadere informatie

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde.

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUURDERS VAN WOONRUIMTE FJ VERHUURMAKELAARS I. Algemene bepalingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten welke

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie