Algemene Voorwaarden Suzuki Private Lease

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden Suzuki Private Lease"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Suzuki Private Lease 1. Toepasselijkheid en wijziging 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en op alle tussen Suzuki Financial Services en een klant, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf (hierna genoemd: Klant ) gesloten leasecontract(en) Suzuki Financial Services ter zake van Suzuki Private Lease. 1.2 Afwijkende voorwaarden en/of aanvullende afspraken en/of wijzigingen zijn alleen van toepassing als deze schriftelijk tussen Klant en Suzuki Financial Services zijn overeengekomen. 1.3 Als een bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige zoveel mogelijk gelden en wordt de betreffende bepaling vervangen door een bepaling die de oorspronkelijke bedoeling van de bepaling zoveel mogelijk benadert. 2. Rechtsverhouding 2.1 Het leasecontract strekt ertoe om aan Klant tegen vergoeding het gebruiksrecht van een Automotorvoertuig (hierna genoemd: de Auto ) voor een vastgesteld aantal maanden en een aantal te rijden kilometers te verschaffen. Klant mag gebruik maken van de Auto conform deze Algemene Voorwaarden. 2.2 De Auto blijft te allen tijde eigendom van Suzuki Financial Services. Klant mag de Auto niet vervreemden, verhuren, verpanden of met andere rechten bezwaren, dan wel anderszins in gebruik af te staan. 3. Aansprakelijkheid 3.1 Indien in deze overeenkomst meer natuurlijke personen als Klant worden genoemd en als zodanig hebben getekend, zijn zij ieder hoofdelijk aansprakelijk tegenover Suzuki Financial Services voor alle verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst. 3.2 Klant vrijwaart Suzuki Financial Services in de meest ruime zin van het woord voor alle vorderingen welke tegen Suzuki Financial Services aanhangig worden gemaakt of tot betaling waarvan Suzuki Financial Services verplicht wordt ter zake van de vergoeding van kosten en/of schade en schadeloosstellingen, welke op enigerlei wijze kunnen voortvloeien uit of in verband gebracht kunnen worden met het bezit van de Auto en welke niet reeds uit hoofde van een verzekering als bedoeld in artikel 11.1 door de verzekeringsmaatschappij aan Suzuki Financial Services wordt vergoed. 3.3 Voor zover niet door de verzekeringsmaatschappij gedekt, is Klant onder meer aansprakelijk voor: a schade ontstaan door verlies, verduistering en/of het verloren gaan van de Auto en/of de daarbij behorende documenten; b schade verband houdende met, voortvloeiende uit of veroorzaakt door tekortkomingen of gebreken aan de Auto ontstaan tijdens de looptijd van het leasecontract; c kosten en/of schade aan derden die op welke wijze dan ook in verband gebracht kunnen worden met het gebruik van de Auto; d kosten en/of schade die op welke wijze dan ook in verband gebracht kunnen worden met het niet juist opvolgen van de door Suzuki Financial Services gegeven instructies; e alle kosten die verband houden met beslaglegging op de Auto door derden zoals bedoeld in f artikel 13. boetes voor (verkeers)overtredingen en/of andere kosten voor Suzuki Financial Services als gevolg van het overtreden van (verkeers)wet- en regelgeving aan het adres van Klant en/of opgelegd aan Suzuki Financial Services wegens door Klant en/of derden met de Auto verrichtte handelingen, overtredingen en/of misdrijven. 3.4 Suzuki Financial Services is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van zichtbare of verborgen gebreken aan de Auto en/of voor schade aan of verlies van in de Auto bevindende persoonlijke eigendommen. Schade die niet door derden worden vergoed of door enige verzekering wordt gedekt, komen voor rekening van Klant. 4. Administratie 4.1 Alcredis Finance B.V., gevestigd te Vianen, voert voor Suzuki Financial Services de administratie van de overeenkomst en is tevens met de inning van alle uit hoofde van het leasecontract verschuldigde bedragen belast. 5. Duur van het leasecontract

2 5.1 Het leasecontract gaat in op het moment van ondertekening en eindigt na het verstrijken van de in het leasecontract omschreven looptijd in maanden vanaf de aflevering, tenzij Suzuki Financial Services gebruik maakt van de mogelijkheid het leasecontract vroegtijdig te beëindigen. 5.2 Indien Klant voor het aflopen van de overeengekomen looptijd in maanden al het overeengekomen maximum aantal kilometers heeft gereden, kan Klant de Auto in gebruik blijven houden onder blijvende voldoening van het leasetarief. De werkelijk gereden aantal kilometers die het overeengekomen maximum aantal kilometers overschrijdt, (meer-kilometers) worden aan Klant doorberekend, behoudens de rechten van Suzuki Financial Services gesteld in deze Algemene Voorwaarden. 5.3 Indien Klant annulering van de bestelde Auto verzoekt, nog voordat de Auto is afgeleverd, zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van Klant komen. 6. Aflevering 6.1 Aflevering van de Auto geschiedt slechts nadat Suzuki Financial Services het door Klant ondertekende leasecontract, de ingevulde doorlopende SEPA incassomachtiging heeft ontvangen en Suzuki Financial Services een positieve uitkomst van de kredietwaardering van Klant verkregen heeft. Levering geschiedt overeenkomstig de in het leasecontract en deze Algemene Voorwaarden opgenomen specificaties. 6.2 De Auto wordt afgeleverd door en onder volledige aansprakelijkheid van een dealer zonder dat Suzuki Financial Services aansprakelijk is voor zichtbare of verborgen fouten in en/of gebreken aan de Auto dan wel overschrijding van de afleveringstermijn of anderszins. 6.3 Suzuki Financial Services stelt na aflevering aan Klant de kentekencard ter beschikking. Het kentekenbewijs wordt op naam van Suzuki Financial Services gesteld. Klant stelt de dealer een fotokopie van het rijbewijs ter hand. 6.4 Bij aflevering van de Auto wordt een afleverbewijs in tweevoud ingevuld en ondertekend door Klant en dealer. Door ondertekening verklaart Klant de Auto conform de overeengekomen specificaties, overeengekomen accessoires, in onbeschadigde staat en voorzien van alle documenten en andere toebehoren te hebben ontvangen. Het afleverbewijs vermeldt de kilometerstand en de datum van aflevering van de Auto. 6.5 Voor het geval de voor aflevering gereed staande Auto niet binnen een redelijke termijn door Klant in ontvangst wordt genomen, wordt de aflevering geacht te hebben plaatsgevonden na het verstrijken van een termijn van 5 dagen, nadat dealer aan Klant heeft kenbaar gemaakt dat de Auto voor aflevering gereed staat of binnen deze termijn gereed zal staan. 6.6 Overschrijding van een door Suzuki Financial Services genoemde levertijd levert geen verzuim op van Suzuki Financial Services, noch kan zij aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten gevolge van overschrijding van de levertijd. 6.7 Indien de Auto niet conform de overeengekomen specificaties leverbaar is of blijkt te zijn en de afgeleverde Auto op slechts ondergeschikte punten afwijkt van de overeengekomen specificaties, zal de afgeleverde Auto in de plaats van de overeengekomen Auto treden. Indien de afgeleverde Auto aanleiding geeft tot wijziging van het leasecontract of leaseprijs, zal Suzuki Financial Services dit zo spoedig mogelijk aan Klant mededelen. 6.8 Wijziging van specificaties van de Auto aangebracht of doorgevoerd door de fabrikant kunnen niet leiden tot annulering of niet aanvaarden van de Auto. 7. Leaseprijs 7.1 In de maandelijkse leaseprijs zijn in ieder geval inbegrepen de kosten die als zodanig in het leasecontract van toepassing zijn verklaard en zoals deze categorieën - voor zover nodig in de navolgende artikelen tot en met nader worden gedefinieerd afschrijving over de Auto inclusief BPM; rente over de investering van de auto; beheer en administratie; onderhoud/reparatie, waartoe gerekend worden onderhoud, reparaties, schadeherstel, periodieke controles en vervanging van onderdelen zoals deze zijn voorgeschreven door de fabriek en voortvloeiend uit normaal gebruik van de Auto door Klant; vervanging van banden, waartoe uitsluitend gerekend worden bandenvervangingen ten gevolge van normale slijtage, welke op het door Suzuki Financial Services te bepalen tijdstip plaatsvindt; vervangende Auto als bedoeld in artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden; motorrijtuigenbelasting, leges kentekenbewijs, registratiekosten, verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken; verzekering WA + personen ongevallen inzittenden en eventuele andere verzekeringen die Suzuki Financial Services herverzekerd bij een derde verzekeringsmaatschappij; hulpdienst binnen- en buitenland.

3 7.2 Voor rekening van Klant zijn alle kosten die blijkens vermelding in het leasecontract niet inbegrepen zijn in de leaseprijs en verder alle kosten als genoemd in de navolgende artikelen tot en met 7.2.6: wassen en poetsen, uit- en inwendig reinigen van de Auto, kosten voor het bijvullen van motorolie en ruitensproeiervloeistof, reparaties aan eigen accessoires, alsmede stalling-, parkeeren tolgelden en sleepkosten; reparatie van mechanische gebreken en vervanging van onderdelen of banden, indien deze naar het oordeel van Suzuki Financial Services het gevolg zijn van nalatigheid, onjuist en/of onoordeelkundig gebruik of onzorgvuldig beheer van Klant; alle boetes en overige gevolgen van overtredingen of misdrijven met de Auto gepleegd en kosten en/of schade in welke vorm dan ook die niet door de verzekeringsmaatschappij worden gedekt; onderhoud en/of reparaties aan onderdelen en/of accessoires die niet op grond van het leasecontract noch op grond van deze Algemene Voorwaarden in de leaseprijs zijn begrepen; brandstofkosten; de meerkosten voor werkzaamheden die op verzoek van Klant worden uitgevoerd buiten normale werkzaamheden. 7.3 Over de in het leasecontract genoemde leaseprijs wordt de per vervaldatum geldende tarief omzetbelasting (BTW), waar toepasselijk, in rekening gebracht. De leaseprijs is door Suzuki Financial Services berekend aan de hand van de op het moment van het opstellen van het leasecontract bekende gegevens en rekening houdend met de looptijd in maanden en het aantal kilometers dat per maand met de Auto zal worden gereden. In de navolgende gevallen kan Suzuki Financial Services zich het recht voorbehouden de leaseprijs aan te passen: a indien tussen de datum van de tariefberekening van de leaseprijs en de datum van aflevering van de Auto zich wijzigingen voordoen in de kosten van de elementen waaruit de leaseprijs is opgebouwd, doch uitsluitend in het geval dat de datum van aflevering van de Auto zich drie b maanden na de datum van ondertekening van het leasecontract voordoet; indien het werkelijk gereden aantal kilometers de aan de leaseprijs ten grondslag liggende raming van het aantal kilometers overschrijdt, heeft Suzuki Financial Services het recht om die meer-kilometers aan Klant door te berekenen. Indien het aantal meer-kilometers meer dan 10% afwijkt van het overeengekomen maximale aantal kilometers heeft Suzuki Financial Services het recht om het leasecontract tussentijds overeenkomstig aan te passen. Onder meer-kilometers wordt verstaan het verschil tussen het tijdens het gebruik werkelijk aantal verreden kilometers met de Auto zowel als met Klant ter beschikking gestelde vervangende Auto s en het overeengekomen maximum aantal kilometers zoals vermeld in het leasecontract; c na de aflevering van de Auto kunnen verhogingen van kosten van verzekering, houderschapsbelasting en kentekenleges en andere heffingen van overheidswege terstond in de maandelijkse leaseprijs doorberekend worden; d e f indien de kosten van onderhoud en reparatie en/of vervangend vervoer voor zover begrepen in de leaseprijs zich met meer dan 5% sedert de ingangsdatum van het leasecontract c.q. de vorige wijzigingsdatum van de leaseprijs hebben gewijzigd, is Suzuki Financial Services gerechtigd de leaseprijs dienovereenkomstig aan te passen. Bij berekening van de aanpassing wordt uitgegaan van de toepasselijke en relevantie indexcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek; in geval van omstandigheden, andere dan de hiervoor onder a tot en met d genoemde, gelegen buiten de invloedssfeer van Suzuki Financial Services, die prijsaanpassing van de leaseprijs noodzakelijk maken. in geval dat de uit hoofde van (fiscale) wet- en regelgeving verplichte heffingen over de leaseprijs Suzuki Financial Services verplichten tot aanpassing van het uit hoofde van het leasecontract maandelijks verschuldigde bedrag. De gewijzigde leaseprijs gaat, in op de eerste dag van de maand volgende op het tijdstip waarop de omstandigheden zich hebben gewijzigd. Wijzigingen van de leaseprijs ingevolge dit artikel geven de Klant niet het recht het leasecontract kosteloos te beëindigen. 7.4 Indien door (fiscale) wetgeving subsidies, kortingen en/of investeringspremies worden toegekend die gerelateerd zijn aan de Auto, komen deze toe aan Suzuki Financial Services. Na ontvangst van de subsidie, korting en/of premie door Suzuki Financial Services, wordt voor zover mogelijk het uit hoofde van het leasecontract maandelijks verschuldigde bedrag aangepast. 8. Betalingen 8.1 Betaling van alle uit hoofde van het leasecontract verschuldigde (maandelijkse) bedragen dient te geschieden door doorlopende SEPA incasso, waarvoor door Klant een herroepelijke volmacht is verleend. Betaling aan derden zonder schriftelijke toestemming van Suzuki Financial Services

4 wordt niet als betaling aangemerkt. Het saldo zoals dat in de boeken van Suzuki Financial Services voorkomt, is, behoudens tegenbewijs, bindend. 8.2 Alle overige door Klant uit hoofde van het leasecontract en/of deze Algemene Voorwaarden te verrichten betalingen dienen te geschieden op een door Suzuki Financial Services aan te wijzen bankrekening en middels doorlopende SEPA incasso. Klant verleent een machtiging aan Suzuki Financial Services om alle vorderingen, voortvloeiend uit het leasecontract, te incasseren van zijn bankrekening. Klant kan zich niet beroepen op enige vorm van verrekening met door Klant aan Suzuki Financial Services verschuldigde bedragen, dan wel op enig opschortingsrecht, behoudens de rechten van Klant uit hoofde van de wet Klant doet afstand van het recht beslag onder zichzelf te leggen. 8.3 Klant is gehouden na aflevering van de Auto de eerste leasevergoeding als bepaald in het leasecontract aan Suzuki Financial Services te voldoen middels doorlopende SEPA incasso. 8.4 Klant is vervolgens maandelijks bij vooruitbetaling en middels doorlopende SEPA incasso de in het leasecontract bepaalde leaseprijs aan Suzuki Financial Services verschuldigd. De betalingstermijnen worden iedere eerste dag van de kalendermaand van de bankrekening van Klant geïncasseerd. 8.5 Voor elke niet-tijdige betaling is Klant aan Suzuki Financial Services verschuldigd een rente van 1,5% per maand over het niet (tijdig) betaalde bedrag, waarbij een gedeelte van de maand als gehele maand wordt gerekend. De rente is verschuldigd zonder dat een ingebrekestelling vereist is. Suzuki Financial Services is bovendien gerechtigd het verschuldigde bedrag te verhogen met incasso-, gerechts- en andere inningskosten, waaronder inbegrepen de kosten van raadslieden en andere buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het in te vorderen bedrag, met een minimum van 40, Het is Klant niet toegestaan de betalingen tijdelijk op te schorten. Indien Klant de Auto door welke omstandigheden dan ook niet kan gebruiken, schort dit de betalingsverplichtingen van Klant niet op, tenzij Suzuki Financial Services Klant schriftelijk heeft laten weten dat de betaling tijdelijk stopgezet mag worden. 8.7 Indien Klant in gebreke is met enige verplichting uit hoofde van het leasecontract of deze Algemene Voorwaarden, verliest Klant het gebruiksrecht op de Auto. 9. Vervangende Auto en hulpdienst 9.1 Indien aanspraak op een vervangende auto in het leasecontract is opgenomen en derhalve onderdeel uitmaakt van de leaseprijs, vervangt Suzuki Financial Services bij reparaties en onderhoudswerkzaamheden in Nederland die niet binnen één werkdag kunnen worden uitgevoerd, gedurende de periode dat de Auto niet ter beschikking van Klant is, de Auto door een andere auto van een zo goed mogelijk gelijk of nagenoeg gelijk type. De met de vervangende auto gereden kilometers worden opgeteld bij het aantal kilometers met de Auto. Voor schade- en/of reparatiewerkzaamheden buiten Nederland is het bepaalde onder het kopje Hulp buiten Nederland van toepassing. De bepalingen in het leasecontract zijn onverkort van toepassing op de vervangende auto. Indien de hulpdienst in het leasecontract is opgenomen en derhalve onderdeel uitmaakt van de leaseprijs, kan Klant aanspraak maken op: Hulp in Nederland wordt verleend: bij mechanische schade aan de Auto inclusief eventuele aanhangwagen; bij een ongeval met de Auto inclusief eventuele aanhangwagen. Hulp buiten Nederland wordt verleend: bij mechanische schade aan de Auto inclusief eventuele aanhangwagen; bij een ongeval met de Auto inclusief eventuele aanhangwagen; indien Klant niet in staat kan worden geacht de Auto en geen andere inzittenden in staat kunnen worden geacht of bevoegd zijn de Auto te besturen. In voorkomende gevallen dient Klant te handelen volgens het Berijders Instructieboek, welke bij aflevering van de Auto aan Klant ter hand wordt gesteld. Uitgesloten is iedere dekking of hulp die wordt ingeroepen in geval van gebeurtenissen door het uitvallen van de Auto ten gevolge van een defect dat op eenvoudige wijze door Klant is te verhelpen. 9.2 In geval van diefstal, verduistering of verlies van de Auto bestaat geen recht op vervangend vervoer. 10. Gebruik, onderhoud en reparaties 10.1 Klant moet de Auto als een goed huisvader gebruiken in overeenstemming met de aard en bestemming van de Auto en er voor zorgdragen dat deze zich in goede staat bevindt Klant verplicht zich de Auto overeenkomstig het onderhoudsschema van de fabrikant en/of Suzuki Financial Services te onderhouden bij een officiële Suzuki dealer. De frequentie en noodzaak van onderhoudsbeurten, reparaties en/of vervanging van onderdelen afwijkend van

5 het onderhoudsschema van de fabrikant, kan uitsluitend door Suzuki Financial Services worden bepaald c.q. vastgesteld. Suzuki Financial Services is te allen tijde gerechtigd controle uit te oefenen op de staat waarin de Auto verkeert Klant is verplicht het peil van olie, water, accu- en koelvloeistof, alsmede de spanning van de banden te controleren en eventueel op peil te brengen, dit alles in overeenstemming met de voorschriften van de fabrikant, zoals vermeld in het instructieboekje Indien reparaties en/of onderhoudsbeurten niet uitgevoerd zijn door een officiële Suzuki dealer en/of zonder toestemming van Suzuki Financial Services, zijn deze kosten, alsmede eventuele kosten en/of schade voortvloeiende uit onoordeelkundige reparaties, voor rekening van Klant. Tevens zijn de reparatiekosten voor schade ontstaan door schuld van Klant of door personen voor wie Klant verantwoordelijk is, geheel voor rekening van Klant 10.5 Reparaties in het buitenland uitgevoerd, dienen in eerste aanleg door Klant te worden betaald. Verrekening door Suzuki Financial Services geschiedt maximaal op basis van Nederlandse werknormen en onderdeelprijzen in euro s, inclusief belastingen en op basis van een factuur van een buitenlandse dealer te naam gesteld van Suzuki Financial Services. Facturen niet op naam gesteld van Suzuki Financial Services komen niet voor verrekening in aanmerking Klant is verplicht bij een afwijking aan de Auto de Auto zo spoedig mogelijk bij een officiële Suzuki dealer ter reparatie aan te bieden. Defecten aan de kilometerteller van de Auto moeten uiterlijk binnen 24 uur door Klant aan Suzuki Financial Services worden gemeld. Het aantal gereden kilometers in de periode waarin de kilometerteller defect was, wordt in onderling overleg geschat Het is Klant niet toegestaan de Auto te gebruiken in gebieden waar de Auto niet verzekerd is ingevolge de WA-verzekering als bedoeld in artikel Klant verplicht zich de Auto uitsluitend te doen besturen door personen die in het bezit zijn van een geldig, voor de Auto wettelijk voorgeschreven, rijbewijs. Het staat Klant niet vrij de Auto te doen besturen door derden (met uitzondering van gezinsleden, daaronder uitsluitend te verstaan de echtgeno(o)t(e)/partner en kinderen van Klant) De Auto mag niet gebruikt worden voor het geven van rijlessen, wedstrijden, prestatieritten, betrouwbaarheidsritten, het vervoer van gevaarlijke stoffen en mag niet gebruikt worden in een gebied waarin de WA-verzekering als genoemd in artikel 11.1 geen dekking biedt Indien het rijbewijs van Klant van overheidswege is ingetrokken of de rijbevoegdheid is ontzegd of de Auto om welke reden dan ook in beslag wordt genomen, blijven de verplichtingen uit hoofde van het leasecontract (waaronder voldoening van de leaseprijs) en deze Algemene voorwaarden gewoon gelden Het aanbrengen van reclame of wijzigingen (daaronder begrepen het aanbrengen van accessoires, stickers en reclame of LPG installatie) op of aan de Auto is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Suzuki Financial Services, waarbij de kosten verbonden aan het aanbrengen en verwijderen daarvan en het in de oorspronkelijke staat terugbrengen van de Auto bij beëindiging van dit leasecontract voor rekening van Klant komen Indien op grond van nieuwe wettelijke maatregelen en/of voorschriften, in werking getreden na de totstandkoming van het leasecontract, toevoeging van accessoires noodzakelijk wordt, dan zijn de kosten daarvan voor rekening van Suzuki Financial Services en zullen voor zover mogelijk conform artikel 7.3 van deze Algemene Voorwaarden de leaseprijs worden aangepast. 11. Diefstal, schade en verzekering 11.1 Suzuki Financial Services draagt zorg voor (het afsluiten van) een WA-verzekering voor de Auto en het gebruik daarvan en een personen ongevallen inzittende verzekering. De op deze verzekering(en) toepasselijke voorwaarden zijn aan Klant ter hand gesteld en gelden onverkort naast onderhavige Algemene Voorwaarden. Klant en Suzuki Financial Services zijn in het leasecontract de hoogte van het eigen risico per schadegeval overeengekomen, voor zover een schadegeval niet wordt gedekt door een verzekeringsmaatschappij uit hoofde van een WA-verzekering en/of de personen ongevallen inzittende verzekering. Wanneer door Klant niet verhaalbare schades aan de Auto zijn toegebracht, is het bepaalde in artikel 11.8 van toepassing Klant is verplicht in geval van diefstal en/of schade aan de carrosserie, overkomen aan of veroorzaakt met de Auto, Suzuki Financial Services binnen 24 uur in kennis te stellen en zo spoedig mogelijk verklaringen van getuigen en/of andere bescheiden te overleggen die op de gebeurtenissen betrekking hebben, zulks onder inzending aan Suzuki Financial Services van een volledig ingevuld schadeaangifteformulier (Europees Schade Formulier). Klant en/of de berijder van de Auto dient zo mogelijk door de politie proces-verbaal en/of rapport van het gebeurde te laten opmaken. In geval van diefstal dient Klant te allen tijde een proces-verbaal en/of politierapport te laten opmaken. Klant is aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiende uit te late of incomplete melding.

6 11.3 Klant onthoudt zich in het algemeen van alles dat de belangen van Suzuki Financial Services, assuradeur en/of tussenpersoon zouden kunnen schaden. Klant onthoudt zich met name van alle handelingen, toezeggingen en/of verklaringen waaruit erkenning van aansprakelijkheid dan wel erkenning van een verplichting tot schadevergoeding zou kunnen worden afgeleid Klant is verplicht alle instructies van Suzuki Financial Services stipt op te volgen. Klant zal aan Suzuki Financial Services ter bepaling van schade of aan enig ander onderzoek alle medewerking verlenen en zal tevens alle benodigde en beschikbare informatie aan Suzuki Financial Services beschikbaar stellen. Tevens is Klant verplicht op verzoek van Suzuki Financial Services alle eventuele vorderingen of aanspraken op schadeloosstelling die Klant ten opzichte van derden heeft, aan Suzuki Financial Services over te dragen Klant is verplicht direct na het ontstaan van schade aan de Auto, de Auto bij de dealer voor taxatie en/of reparatie aan te bieden. Herstel van de schade geschiedt niet dan na toestemming van Suzuki Financial Services, welke toestemming naar uitsluitend oordeel van Suzuki Financial Services wordt gegeven. Suzuki Financial Services behoudt zich het recht voor herstel van kleine schades niet te laten uitvoeren Het verlies door diefstal of verduistering van de Auto, dan wel bij zodanige schade die naar het oordeel van een verzekeraar of Suzuki Financial Services niet herstelbaar is, doet het leasecontract eindigen op de dag van de vaststelling van de diefstal of schade Klant kan bij diefstal van de Auto maximaal 2 maanden aanspraak maken op vervangend vervoer Direct na elke schademelding is Klant het overeengekomen eigen risico verschuldigd aan Suzuki Financial Services, voor zover de schade niet wordt gedekt door een verzekeringsmaatschappij uit hoofde van de WA-verzekering en/of de personen ongevallen inzittende verzekering. Als er zich meerdere schades voordoen binnen een aaneengesloten termijn van 12 maanden, is Suzuki Financial Services gerechtigd het bedrag van het eigen risico en/of het leasetarief eenzijdig te verhogen. 12. Tussentijdse beëindiging en ontbinding 12.1 Klant kan het leasecontract tussentijds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden middels een daartoe strekkend schriftelijk verzoek aan Suzuki Financial Services, mits Klant aan Suzuki Financial Services een vergoeding betaalt het eventuele voor Suzuki Financial Services nadelige verschil tussen de verkoopopbrengst van de Auto en de per de datum van de ontbinding geldende boekwaarde van de Auto zoals die blijkt uit de administratie van Suzuki Financial Services, eventueel vermeerderd met beëindigingkosten en door Suzuki Financial Services te weinig ontvangen rente met een minimum van 25% van alle nog niet verschenen termijnen. De opzegging heeft geen effect indien dit bedrag niet aan Suzuki Financial Services wordt voldaan Suzuki Financial Services heeft het recht het leasecontract, zonder dat een ingebrekestelling of een rechterlijke toestemming is vereist, per brief, fax of te beëindigen en zich vervolgens weer in het bezit van de Auto te (doen) stellen, in de volgende situaties: a indien Klant ondanks aanmaning in verzuim blijft zijn verplichtingen onder dit leasecontract na te komen; b indien beslag op de Auto mocht zijn of worden gelegd; c indien van overheidswege de Auto wordt gevorderd; d indien de verzekeringsmaatschappij een verzekering van de Auto, om welke reden dan ook, opzegt; e indien in geval van diefstal of vermissing van een Auto eindigt het leasecontract op de dag van de vaststelling van de diefstal, doch in ieder geval uiterlijk twee maanden na het gebeuren hiervan, tenzij de Auto in de tussenliggende periode is teruggevonden; f indien Klant komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld, failliet wordt verklaard, zijn vermogen of delen daarvan onder bewind worden gesteld, te zijnen aanzien de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt uitgesproken of Nederland metterwoon mocht verlaten of zich in het buitenland vestigt; g h i j indien Klant de zaak heeft vervreemd, verhuurd, bezwaard of verduisterd; indien Klant aan Suzuki Financial Services, met het oog op het aangaan van de overeenkomst, bewust onjuiste inlichtingen heeft verstrekt, van dien aard dat Suzuki Financial Services de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben aangegaan indien de juiste stand van zaken bekend zijn geweest; indien blijkt dat Klant buitensporige reparatie- of onderhoudskosten aan de Auto maakt waardoor niet meer van normaal gebruik van de Auto gesproken kan worden; indien Klant anderszins niet of niet behoorlijk zijn verplichtingen uit hoofde van het leasecontract of deze Algemene Voorwaarden is nagekomen.

7 12.3 In geval van beëindiging van het leasecontract op grond van artikel 12.2 wordt reeds nu vastgesteld dat het eventuele voor Suzuki Financial Services nadelige verschil tussen de verkoopopbrengst van de Auto en de per de datum van de ontbinding geldende boekwaarde van de Auto zoals die blijkt uit de administratie van Suzuki Financial Services, eventueel vermeerderd met beëindigingkosten en door Suzuki Financial Services te weinig ontvangen rente, voor rekening van Klant is, met een minimum van 25% van alle nog niet verschenen termijnen. 13. Inspectie en recht van toegang 13.1 Aan Suzuki Financial Services en/of haar gemachtigde(n) wordt bij deze onherroepelijk het recht verleend van vrije toegang tot de plaats waar de Auto zich bevindt of redelijkerwijs geacht kan worden zich te bevinden, alsmede tot het inwendige van de Auto. Klant is eveneens gehouden om op eerste verzoek van Suzuki Financial Services de Auto voor bezichtiging en inspectie aan Suzuki Financial Services ter beschikking te stellen Klant machtigt bij deze Suzuki Financial Services of de door haar aangewezen persoon om in gevallen als bedoeld onder artikel 12.2 het gebouw of het terrein te betreden waar de Auto zich bevindt, zonder dat hiervoor een rechterlijk vonnis of rechterlijke machtiging is vereist, zulks opdat Suzuki Financial Services zich weer in het bezit van Auto kan stellen. 14. Beslag en maatregelen van derden 14.1 Indien derden ten opzichte van de Auto rechten willen doen gelden of maatregelen treffen, zal Klant en/of berijder aan dezen terstond doen blijken dat niet Klant doch Suzuki Financial Services eigenaar van de Auto is. Indien de Auto uit de macht van Klant mocht geraken, stelt Klant en/of de berijder Suzuki Financial Services daarvan binnen 24 uur in kennis en treft zo nodig zelf daartegen voorzieningen. Suzuki Financial Services is gerechtigd de voor de bescherming van haar rechten door haar noodzakelijk geachte maatregelen zelf te treffen. Klant machtigt Suzuki Financial Services hierbij deze maatregelen, eventueel in naam van Klant, te treffen. 15. Inname van de Auto en eindafrekening 15.1 Klant verplicht zich de Auto bij de beëindiging van het leasecontract schoon en in goede staat, gelet op het aantal gereden kilometers en in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden gebruik en gepleegde onderhoud, in te leveren bij Suzuki Financial Services of op een door Suzuki Financial Services nader te omschrijven plaats. Bij inlevering van de Auto door Klant ondertekenen Suzuki Financial Services en Klant de bevestiging van inlevering c.q. inname, waarop wordt aangegeven de kilometerstand en de staat van de Auto waarin deze zich op dat moment bevindt Bij inlevering geeft Klant tevens af alle sleutels, de kentekencard en de groene kaart en alle accessoires welke inbegrepen zijn in de leaseprijs. Alleen die accessoires waarvan verwijdering geen zichtbare schade ten gevolge heeft en welke niet zijn inbegrepen in de leaseprijs mogen door Klant worden verwijderd. Indien de accessoires niet kunnen worden verwijderd zonder zichtbare beschadiging, dan dienen de accessoires aan de Auto bevestigd te blijven. De eigendom van deze accessoires wordt door Klant onvoorwaardelijk overgedragen aan Suzuki Financial Services, zonder dat daarvoor enige vergoeding verschuldigd is of wordt. Indien de bijbehorende kentekencard geheel of gedeeltelijk ontbreekt bij inname van de Auto, is Suzuki Financial Services onverkort gerechtigd de leasetermijnen door te berekenen aan Klant tot het moment Suzuki Financial Services in het bezit is van de volledige kentekencard Suzuki Financial Services is gerechtigd de herstelkosten (alsmede de kosten van vervanging van niet door Klant aan Suzuki Financial Services teruggegeven bescheiden) en extra waardevermindering van de Auto ontstaan door niet gemelde schade(s) en/of onzorgvuldig beheer, welke worden geconstateerd door Suzuki Financial Services bij inname van de Auto, aan het eind van de leaseperiode aan Klant in rekening te brengen Indien Klant aan het einde van de leaseperiode de Auto niet terstond inlevert, is Klant voor elke dag overschrijding een evenredig deel van de voor de Auto geldende leaseprijs aan Suzuki Financial Services verschuldigd, onverminderd het recht van Suzuki Financial Services de Auto te revindiceren en van Klant zonder ingebrekestelling vergoeding te vorderen van alle als gevolg van de niet tijdige inlevering van de Auto opkomende kosten en schades, waaronder begrepen door Suzuki Financial Services geleden verliezen en gederfde winsten Suzuki Financial Services is gerechtigd de leaseprijs met terugwerkende kracht aan te passen tot het begin van de leaseperiode indien het aantal meer-kilometers groter is dan 10%. Het werkelijk gereden aantal kilometers stelt Suzuki Financial Services onder andere vast aan de hand van de zich in de Auto bevindende kilometerteller, tenzij Suzuki Financial Services blijkt dat deze kilometerteller een verkeerd aantal kilometers aanwijst, in welk geval Suzuki Financial Services het

Algemene Voorwaarden Auto.nl abonnement. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van jouw Auto.nl abonnement.

Algemene Voorwaarden Auto.nl abonnement. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van jouw Auto.nl abonnement. Algemene Voorwaarden Auto.nl abonnement Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van jouw Auto.nl abonnement. 1. Toepasselijkheid en wijziging 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

«ctekenbevoegd2» «ctekenbevoegd3» Lessee

«ctekenbevoegd2» «ctekenbevoegd3» Lessee OPERATIONELE LEASE OVEREENKOMST Mantelovereenkomst De ondergetekenden: Naam: Adres: Vestigingsplaats: Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: BTW-nummer: «naam» «adres» «huisnummer» «postcode» «plaats»

Nadere informatie

1.2 Afwijkende bepalingen zijn slechts van toepassing indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkende bepalingen zijn slechts van toepassing indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden Shortlease Overeenkomst Artikel 1. Toepasselijkheid en wijziging 1.1 Deze Algemene Bepalingen maken deel uit van de tussen Lessor en Cliënt gesloten overeenkomst van Operationele Privé

Nadere informatie

OPERATIONELE LEASING

OPERATIONELE LEASING OPERATIONELE LEASING Algemene Bepalingen 2 Inhoudsopgave Algemene Bepalingen van Operationele Leasing Artikel 1 Toepasselijkheid en wijziging 4 Artikel 2 Rechtsverhouding 4 Artikel 3 Duur van het Contract

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ProLease B.V.

Algemene Voorwaarden ProLease B.V. Algemene Voorwaarden ProLease B.V. Begrippen Auto: Brandstofpas: Het krachtens het Leasecontract door ProLease aan de Cliënt ter beschikking gestelde voertuig. De door ProLease aan de Cliënt ter beschikking

Nadere informatie

Algemene Leasevoorwaarden Athlon Car Lease Nederland B.V.

Algemene Leasevoorwaarden Athlon Car Lease Nederland B.V. Veluwezoom 4, 1327 AG Almere Postbus 60250, 1320 AH ALMERE T 036 547 11 00 www.athloncarlease.nl Algemene Leasevoorwaarden Athlon Car Lease Nederland B.V. 1-1-2009 Inhoud Algemene bepalingen 2 Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Operationele leaseovereenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. Operationele leaseovereenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN Operationele leaseovereenkomst Inhoud Algemene voorwaarden operationele leaseovereenkomst... 3 Algemene voorwaarden verzekering... 8 Voorwaarden van ongevallen-inzittendenverzekering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN MKB LEASE B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM LEASE M.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN MKB LEASE B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM LEASE M.NL ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN MKB LEASE B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM LEASE M.NL Versie april 2014 Deze set algemene voorwaarden bestaat uit 23 artikelen. 1. INLEIDING EN UITLEG VAN EEN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van autoleasing LeaseVisie B.V.

Algemene voorwaarden van autoleasing LeaseVisie B.V. Algemene voorwaarden van autoleasing LeaseVisie B.V. 1. Definities Auto: Elke auto die onder de werking van deze overeenkomst valt. Autoleasing: De dienstverlening die voorziet in het naar de wensen van

Nadere informatie

Mantelovereenkomst. Algemene bepalingen. voor het operationeel. leasen van auto s (versienummer: M&AB.2013/1) (versiedatum: 01-01-2011)

Mantelovereenkomst. Algemene bepalingen. voor het operationeel. leasen van auto s (versienummer: M&AB.2013/1) (versiedatum: 01-01-2011) Mantelovereenkomst & Algemene bepalingen voor het operationeel leasen van auto s (versienummer: M&AB.2013/1) (versiedatum: 01-01-2011) Afgesloten tussen: Lease Quality B.V. Franqois Haverschmidtwei 5 8914

Nadere informatie

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V.

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Versie mei 2014 ARTIKEL 1: DEFINITIES In deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden worden door VDS Automotive Services B.V. de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NIJWA GROEP BV

ALGEMENE VOORWAARDEN NIJWA GROEP BV ALGEMENE VOORWAARDEN NIJWA GROEP BV Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede op 2 januari 2007 onder nummer 08153367 I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Definities 1.1Nijwa Groep BV en aan haar

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Operational lease

Algemene voorwaarden Operational lease Algemene voorwaarden Operational lease Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 - Toepassing algemene voorwaarden - De Verbonden Onderneming

Nadere informatie

Hoofdovereenkomst / Algemene voorwaarden

Hoofdovereenkomst / Algemene voorwaarden www.directlease.be sales@directlease.be Adres Noordersingel 19 - B-2140 Antwerpen Fax +32(0)3 544 29 06 Hoofdovereenkomst / Algemene voorwaarden Klantnummer: 18791 Datum: 31 oktober 2014 Hoofdovereenkomst

Nadere informatie

Versie 01 Vision Car Lease B.V. mantel privé-personen LEASE PERSONENAUTO PRIVÉ.PERSONEN MANTELOVEREENKOMST. Paraaf:

Versie 01 Vision Car Lease B.V. mantel privé-personen LEASE PERSONENAUTO PRIVÉ.PERSONEN MANTELOVEREENKOMST. Paraaf: MANTELOVEREENKOMST LEASE PERSONENAUTO PRIVÉ.PERSONEN Mantelnummer Vision Car Lease B.V. Kerkhofstraat 21 5554 HG VALKENSWMRD hierna te noemen: 'lessor' en Naam relatie Adres relatie Postcode en plaats

Nadere informatie

Autoreglement Klantnaam

Autoreglement Klantnaam Autoreglement Klantnaam Inhoudsopgave. Pagina Artikel Omschrijving 1 Voorblad autoreglement 2 Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave 4 Inleiding 4 1 Toewijzing lease-auto 4 1.1 Deelnemers lease-auto 4 1.2 Gebruiksovereenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ardea Auto B.V., Fitis Auto B.V., MVC Automotive Amsterdam B.V. en Van Kalmthout Auto B.V.

Algemene voorwaarden van Ardea Auto B.V., Fitis Auto B.V., MVC Automotive Amsterdam B.V. en Van Kalmthout Auto B.V. Algemene voorwaarden van Ardea Auto B.V., Fitis Auto B.V., MVC Automotive Amsterdam B.V. en Van Kalmthout Auto B.V. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Art. 1: Algemeen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V.

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Cyber & Mason Acquisitie B.V. en Cyber & Mason Exploitatie B.V., februari 2014 ( Algemene Voorwaarden )

Algemene voorwaarden Cyber & Mason Acquisitie B.V. en Cyber & Mason Exploitatie B.V., februari 2014 ( Algemene Voorwaarden ) Algemene voorwaarden Cyber & Mason Acquisitie B.V. en Cyber & Mason Exploitatie B.V., februari 2014 ( Algemene Voorwaarden ) Cyber & Mason Acquisitie B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZAKELIJKE MARKT

ALGEMENE VOORWAARDEN ZAKELIJKE MARKT ALGEMENE VOORWAARDEN ZAKELIJKE MARKT ALGEMEEN Deze Algemene Voorwaarden zijn bestemd voor overeenkomsten met betrekking tot koop, alsmede de in die overeenkomst bedongen keuringen, taxaties, reparaties

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden RIT Bandenservice B.V. gevestigd te Oostrum

Algemene Voorwaarden RIT Bandenservice B.V. gevestigd te Oostrum Algemene Voorwaarden RIT Bandenservice B.V. gevestigd te Oostrum Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Verkoper/opdrachtnemer: RIT Bandenservice B.V.; Koper/opdrachtgever:

Nadere informatie

Hosting Algemene Voorwaarden

Hosting Algemene Voorwaarden Artikel 1. Begrippen Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van, hierna: "", gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister te Utrecht, onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works

Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F.

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Artikel 1: Partijen 1. Gebruiker: de vennootschap onder firma Emiel Al V.O.F., gevestigd te (4132 AT) Vianen aan het adres Voorstraat 100, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 - Totstandkoming van de overeenkomst Artikel 4 Prijzen

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 - Totstandkoming van de overeenkomst Artikel 4 Prijzen ALGEMENE VOORWAARDEN Deze Algemene Voorwaarden zijn bestemd voor overeenkomsten met betrekking tot koop, lease, verhuur, reparatie en onderhoud van auto s, onderdelen en toebehoren daarvoor, gesloten tussen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ParkNed B.V. zakelijke markt

Algemene voorwaarden ParkNed B.V. zakelijke markt Algemene voorwaarden ParkNed B.V. zakelijke markt De algemene voorwaarden ParkNed B.V. Zakelijke Markt zijn vastgesteld op 1 oktober 2012 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Tilburg.

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN 247 DYNAMICS B.V.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN 247 DYNAMICS B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN 247 DYNAMICS B.V. Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden ( Voorwaarden ) zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, leveringen en

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9. Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt

Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9. Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9 Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt Deze Algemene Voorwaarden zijn onderverdeeld in drie hoofdstukken te weten:

Nadere informatie

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van SHARP Electronics Benelux BV (hierna te noemen: SHARP)

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van SHARP Electronics Benelux BV (hierna te noemen: SHARP) Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van SHARP Electronics Benelux BV (hierna te noemen: SHARP) Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden (hierna: Algemene

Nadere informatie