Betreft : Appel op de Tweede Kamer der Staten Generaal, vanwege ernstige omissies in het besluitvormingsproces van de Structuurvisie Wind op Land

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betreft : Appel op de Tweede Kamer der Staten Generaal, vanwege ernstige omissies in het besluitvormingsproces van de Structuurvisie Wind op Land"

Transcriptie

1 Studiegroep Wakker Emmen Henk Linnemann Hendrikus Velzing Postbus CE Emmen Tel Aan de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA Den Haag Emmen, 10 maart 2015 Betreft : Appel op de Tweede Kamer der Staten Generaal, vanwege ernstige omissies in het besluitvormingsproces van de Structuurvisie Wind op Land Geachte leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal, De studiegroep Wakker Emmen is ernstig bezorgd over het besluitvormingsproces van de Structuurvisie Wind op Land (SvWOL), die is vastgesteld door de ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu en aangeboden aan de Tweede Kamer op 28 maart Wij doen een beroep op de leden van de Tweede Kamer om te bezien hoe de omissies in het besluitvormingsproces van de Structuurvisie Wind op land, inclusief de gevolgen daarvan, hersteld kunnen worden. Onder andere zijn de ingebrachte zienswijzen niet behoorlijk weerlegd. Wij zullen dit hieronder toelichten. Wij baseren ons op de tekst van de vastgestelde Structuurvisie Wind op Land, inclusief bijlagen (zoals Advies van de commissie m.e.r., het CPB-rapport, Nota van Antwoord).

2 Verouderd cijfermateriaal over kostenenergietechnologieën De vastgestelde Structuurvisie Wind op Land (SvWOL) is gebaseerd op verouderd cijfermateriaal uit 2010 over de kosten van energietechnologieën. Beschikbare energietechnologieën zijn alleen vergeleken op kosten (ECN 2010) en niet op ruimtebeslag of ruimtelijke inpassingsmogelijkheden. De verhouding tussen de kosten van hernieuwbare energietechnologieën, volgens de stand van de techniek in 2010, vormen geen goede basis voor besluitvorming in 2014 en Er zijn sinds 2010 veelbelovende energietechnologieën beschikbaar. En er zijn kleine, stille windmolens die bovenop een ANWB-wegwijzer passen. Voor een minister die ook over innovatie gaat, zijn dat kansen voor hernieuwbare energie mét draagvlak. Geen nationaal belang en geen ruimtelijke onderbouwing Hernieuwbare energie is een nationaal belang, daarvan zijn ook wij overtuigd. Maar dat Wind op Land een nationaal belang zou zijn, wordt in de Structuurvisie Wind op Land onvoldoende onderbouwd. Dat zou namelijk een zorgvuldige vergelijking vereisen van alle beschikbare energietechnologieën op basis van recente gegevens over kosten, gegevens over het ruimtegebruik van die technologieën en mogelijkheden voor ruimtelijke inpassing. Dat ontbreekt in de Structuurvisie Wind op Land. Aangezien niet alle beschikbare energietechnologieën zijn meegenomen en afgewogen in de Structuurvisie Wind op Land, schort het aan een goede ruimtelijke onderbouwing en is geen sprake van een integrale ruimtelijke afweging. Daarmee zijn de pijlers van een goede ruimtelijke ordening in het geding. Advies commissie niet opgevolgd De commissie voor de milieueffectraportage (m.e.r.) heeft kritiek geuit op de selectiecriteria voor de zoekgebieden, de methode en de transparantie. Ook stelt de commissie m.e.r. dat niet breed genoeg is gekeken, omdat gebieden uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte buiten beschouwing zijn gebleven. De afspraken met het IPO (zie hierna) hebben dit doorkruist. Volgens de commissie m.e.r. kan op basis van het plan-mer alleen een besluit worden genomen over generieke aandachtspunten en inrichtingsprincipes. In de vastgestelde SvWOL stelt het kabinet evenwel dat het advies van de commissie m.e.r. de analyse en onderbouwing bevat voor de beoordeling van geschikte gebieden voor grootschalige windenergie. Terwijl de commissie m.e.r. zelf aangeeft dat dat niet het geval is. Het kabinet neemt vervolgens een verder reikend besluit dan de commissie m.e.r. passend acht. Geen echte maatschappelijke kosten-baten-analyse (MKBA) Het CPB heeft in de (maatschappelijke) kosten- en batenanalyse ten behoeve van de SvWOL alleen de zogenaamde businesscase financieel doorgerekend (kosten zijn: investeringen, onderhoud en pacht; baten zijn: de opbrengst van elektriciteit). De bredere maatschappelijke kosten worden wel aangeduid maar niet doorgerekend. Waarbij het CPB aangeeft dat de landschappelijke aantasting hoog is. De bredere maatschappelijke kosten-baten afweging wordt daarmee aan de politiek overgelaten. En de politiek heeft die afweging vervolgens niet (of niet transparant) gemaakt. Het CPB adviseert de plannen 5 jaar uit te stellen (dat is maatschappelijk de beste optie, onder andere vanwege het overaanbod van energie). Uitstel heeft volgens het CPB geen enkele invloed op het bereiken van de klimaatdoelen. Het werkgelegenheidseffect van Wind op Land is volgens het CPB per saldo nihil. Dreigen met rijkscoördinatieregeling De provincies hadden geen keuze, de ministers hebben de provincies en het IPO gedreigd met toepassing van de rijkscoördinatieregeling, zo stelde Commissaris van de Koning Johan Remkes op het symposium Ruimte voor provinciaal beleid (6 februari 2015). Het IPO en Gedeputeerde Staten hebben daarop met het rijk bestuurlijke afspraken gemaakt over de aanwijzing van extra gebieden voor grootschalige windenergie op land. De provincies (waaronder provincie Drenthe) hebben bij die aanwijzing onduidelijke selectiecriteria gebruikt, die niet kenbaar waren voor de bewoners en gemeenten.

3 Zienswijzen afgewezen op basis van rapporten commissie m.e.r. en CPB, die daarvoor niet de grondslag bieden Er zijn veel zienswijzen ingediend op de SvWOL, vooral over de onduidelijke selectiecritera en het niet meenemen van alle maatschappelijke kosten. - De zienswijzen over de selectiecriteria zijn in de Nota van Antwoord weerlegd onder verwijzing naar het advies van de commissie m.e.r. dat volgens het kabinet de analyse en onderbouwing bevat voor de beoordeling van geschikte gebieden voor grootschalige windenergie. Zoals eerder vermeld stelt de commissie m.e.r. zelf dat dat niet het geval is. - De zienswijzen over het niet meenemen van alle maatschappelijke kosten in de SvWOL zijn in de Nota van Antwoord weerlegd onder verwijzing naar het CPB-rapport. Waarin het CPB zelf aangeeft dat alleen de kosten van investeringen, onderhoud en pacht (de businesscase ) in de financiële berekening zijn opgenomen. De overige maatschappelijke kosten, zoals de aantasting van het landschap (volgens het CPB potentieel groot), effecten op andere functies, geluidsoverlast, waardedaling woningen e.d. zijn niet meegenomen in de berekening van het CPB. Dat legt een extra verantwoordelijkheid bij het kabinet om de maatschappelijke kosten en baten zelf mee te wegen. Maar het kabinet heeft die afweging niet gemaakt, althans dat blijkt nergens uit. Daarmee is geen sprake van een daadwerkelijk integrale (ruimtelijke) afweging van alle betrokken belangen. De conclusie is dat zienswijzen over onduidelijke selectiecriteria en het niet meenemen van alle kosten, in de in de SvWOL/ Nota van Antwoord worden weerlegd op basis van rapporten, die niet de grondslag bieden voor die weerlegging. Doorwerking omissies op provinciaal en gemeentelijk niveau De omissies in het besluitvormingsproces van de Structuurvisie Wind op Land, werken door op provinciaal en gemeentelijk niveau. Diverse provincies hebben gemeenten, waaronder gemeente Emmen, gedreigd met toepassing van de provinciale coördinatieregeling. De gemeenteraden worden zo buiten spel gezet. Hiermee wordt inbreuk gemaakt op de democratische legitimatie van het besluitvormingsproces Wind op land. Het vertrouwen in de overheid heeft in Drenthe een nieuw dieptepunt bereikt. Er zijn grote tegenstellingen ontstaan binnen lokale gemeenschappen, de besluitvorming over windenergie werkt zodanig ontwrichtend dat doelen op het gebied van maatschappelijke participatie onder druk komen te staan. Geen transparant besluitvormingsproces Prof. Bröring van de RUG heeft het besluitvormingspoces in de Veenkoloniën geanalyseerd in zijn artikel Complexe besluitvorming en legitimiteit (zie bijlage 1). Hij signaleert o.a. dat - het voor de streekbewoners welhaast een onmogelijke opgave moet zijn te snappen welk onderdeel van de overheid waarvoor verantwoordelijk is (rolonduidelijkheid). De formeel bevoegde instantie is onzichtbaar De wel zichtbare overheid (provincie) tracht een duidelijke eigen keuze voor te houden, maar laat tegelijkertijd weten met de rug tegen de muur te staan. nb. dat laatste zeggen nu ook gemeenten. - dat het ook niet zo gemakkelijk te achterhalen is wie de initiatiefnemers zijn. De groep Raedthuys is werkzaam voor ongeveer 150 agrariërs en grondeigenaren en hun windparkverenigingen De Drentse Monden en Oostermoer. Zij hebben afspraken gemaakt die er op neer komen dat in beginsel elke deelnemer profiteert, met dien verstande dat degenen op wiens grond daadwerkelijk een turbine wordt geplaatst, extra geld zal krijgen. - dat de initiatiefnemers uitsluitend via drie woordvoerders naar buiten treden, maar juist op voorlichtingsbijeenkomsten niet of slechts anoniem aanwezig zijn. en: Opmerkelijk was wie meestal afwezig waren: het rijk en vertegenwoordigers van de initiatiefnemers Appel Wij hebben begrepen dat bij toepassing van rijkscoördinatie aan alle zorgvuldigheidsvereisten moet worden voldaan en dat bestaande (afwegings)kaders volledig in tact blijven. Het besluitvormingsproces van de Structuurvisie Wind op Land vertoont op dit vlak naar onze mening ernstige omissies.

4 Wij doen een beroep op de leden van de Tweede Kamer om te bezien hoe de omissies in de Structuurvisie Wind op Land, inclusief de gevolgen daarvan op provinciaal en gemeentelijk niveau, hersteld kunnen worden. Laten wij de discussie over hernieuwbare energie, welke energietechnologieën daarbij passen, het ruimtebeslag en de ruimtelijke inpassing van deze technologieën, op een behoorlijke wijze en goed onderbouwd op basis van feiten voeren. Ook wij zijn voorstanders van hernieuwbare energie, die de innovatie in de regio kan stimuleren Hoogachtend, Henk Linnemann en Hendrikus Velzing, Leden Studiegroep Wakker Emmen Bijlage 1: Toelichting appel democratie en windenergie Bijlage 2. Onderzoeksvragen van de Studiegroep Wakker Emmen.

5 Toelichting appel democratie en windenergie Motivatie Windenergie op Land - Het uitgangspunt dat Windenergie op land de beste optie is, om te voldoen aan doelstellingen op het gebied van hernieuwbare energie, wordt onvoldoende onderbouwd in de Structuurvisie Wind op Land (SvWOL). Hetzelfde geldt voor de conclusie dat Wind op Land een nationaal belang is. - Deze uitspraken zijn gebaseerd op verouderde gegevens uit 2010 over de kosten van hernieuwbare energietechnologieën (ECN 2010, zie p. 5 SvWOL). - In 2010 was sprake van diverse energietechnologieën, die minder kosten dan Wind op Land of qua kosten vergelijkbaar waren. Zoals biogene restwarmte, warmtepompen, diepe geothermie, AVI/AWZI/RWZI, bio-wkk op bio-olie, meestoken in klemcentrale (bestaand), groen gas uit mestvergisting). Deze energietechnologieën zijn niet in de afweging betrokken. - In 2010 was ook sprake van hernieuwbare technologieën die meer kosten, zoals zonneenergie. Bekend is dat de kosten van zonnepanelen de afgelopen jaren enorm zijn gedaald. Ook daarmee is geen rekening gehouden in de afweging.. - De verhouding tussen de kosten van hernieuwbare energietechnologieën, volgens de stand van de techniek in 2010, vormen in 2014 en geen goede basis voor besluitvorming. Een inschatting van de kosten in 2020 is thans noodzakelijk voor een goede afweging. - Gezien het voorgaande is onvoldoende gemotiveerd dat Wind op land een nationaal belang is. En dat zou de basis moeten zijn voor het aanwijzen van gebieden door het toepassen van de rijkscoördinatieregeling. Een nationaal belang wordt slechts gesteld en is onvoldoende aangetoond - De hernieuwbare energietechnologieën zijn in de SvWOL slechts vergeleken op kosten. Het ruimtebeslag en de ruimtelijke inpassingsmogelijkheden van hernieuwbare energietechnologieën hebben geen rol gespeeld bij de afweging om in te zetten op grootschalige locaties voor Windenergie op Land. De ruimtelijke onderbouwing van de Structuurvisie Windenergie op Land is daarmee niet zorgvuldig te noemen. - In de SvWOL is voor de gemeente Emmen 95 MW aangewezen voor locaties voor grootschalige windenergie en 38 MW elders in de provincie. Het rijk is van rechtswege (Elektriciteitswet) bevoegd voor windparken vanaf 100 MW. Aangezien structuurvisies zelfbindend zijn, is de vraag of de minister van EZ wel het bevoegd gezag is Selectie van gebieden Commissie m.e.r. - De keuze van grootschalige windenergiegebieden wordt mede gebaseerd op een planmilieueffectrapport (plan-mer). De geschiktheid van de potentiële gebieden wordt hierin, zo stelt de SvWOL, beoordeeld op allerlei aspecten zoals leefomgeving (geluid, slagschaduw), landschap, cultuurhistorie, archeologie, natuur, veiligheid en ruimtegebruik. - De Commissie voor de Milieueffectrapportage (commissie m.e.r.) heeft over de reikwijdte en het detailniveau op 30 oktober 2012 advies uitgebracht. De commissie had kritiek op: de informatie over alternatieven (niet transparant) en de methodiek bij het ontwerp. De commissie handhaaft deze kritiekpunten bij de - door de ministers - aangepaste versie van SvWOL. De SvWOL is desondanks inmiddels vrijwel ongewijzigd vastgesteld. - Bij de selectie van gebieden voor grootschalige Windenergie op land is volgens de commissie m.e.r. niet breed genoeg gekeken. Er had volgens de commissie naar alle gebieden uit de Structuurvisie Infrastructuur en Milieu (SvIR)moeten worden gekeken. De afspraken tussen rijk en provincies hebben dit doorkruist (zie later). Daardoor kan de reikwijdte van het te nemen besluit volgens de commissie alleen betrekking hebben op generieke aandachtspunten en inrichtingsprincipes. En moet naar alternatieven worden gezocht voordat dwingende redenen van openbaar belang en compensatie aan de orde zijn.

6 - De ministers nemen echter een verder reikend besluit: ze stellen dat het plan-mer de analyse en onderbouwing bevat voor de beoordeling van geschikte gebieden voor grootschalige windenergie. Volgens de commissie m.e.r. is dat niet het geval. - Over de aspecten zoals leefomgeving (geluid, slagschaduw), landschap etc zijn veel zienswijzen ingediend. De ministers melden in de SvWO/ Nota van Antwoord dat de zienswijzen zijn weerlegd op basis van het advies van de commissie m.e.r. die 'de analyse en onderbouwing bevat voor de beoordeling van geschikte gebieden voor grootschalige windenergie'. Terwijl de commissie m.e.r. zelf aangeeft dat dat niet het geval is. Conclusie: deze zienswijzen van inwoners en gemeenten zijn weerlegd met een verwijzing naar een advies dat niet de grondslag bevat voor die weerlegging. - Doordat niet breed genoeg is gekeken naar gebieden en doordat het besluit verder gaat dan de commissie m.e.r. passend achtte, is de integrale ruimtelijke afweging in het geding. Dat is één van de pijlers van een goede ruimtelijke ordening. Onderzoek en selectie van geschikte gebieden voor grootschalige windenergie - Citaat SvWOL p. 14: 'In de SvIR zijn 'kansrijke gebieden' aangewezen voor grootschalige windenergie (zie kaartbijlage Ruimte voor energievoorziening). Dit zijn gebieden waar het relatief vaak en hard waait, en die grootschalige cultuurlandschappen bevatten alsook haven- en industriegebieden en grootschalige waterstaatswerken en andere hoofdinfrastructuur. Deze landschappen hebben merendeels ook een bevolkingsdichtheid die naar Nederlandse maatstaven laag is. In deze gebieden verhoudt de maatvoering van moderne windturbines zich gunstig tot de schaal van het landschap en wordt deze schaal niet gedegradeerd tot 'bekrompen' afmetingen...binnen deze 'kansrijke gebieden' zijn in overleg met provincies en rekening houdend met het provinciale beleid (anno 2011) gebieden geselecteerd ten behoeve van de plan-m.e.r. voor deze structuurvisie. Provincies hebben gebieden aangewezen op basis van hun ruimtelijke mogelijkheden. Met name de aanwezigheid en benutbaarheid van haven- en industriegebieden, grote wateren, grootschalige cultuurlandschappen en/of infrastructuur zijn daarbij doorslaggevend geweest.' - Er zijn ook gebieden aangewezen met een hoge bevolkingsdichtheid zoals Emmen (> inwoners) en Westland (> inwoners). De motivatie om ook gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid aan te wijzen is onduidelijk. Dit is ons inziens waarschijnlijk één van de redenen waarom de commissie m.e.r. kritiek heeft op de transparantie en de methodiek van de (ontwerp) SvWOL. Op geen enkele manier blijkt dat sprake is van een integrale ruimtelijke afweging en hoe bevolkingsdichtheid daarin heeft meegespeeld. - De ministers hebben de provincies en het IPO gedreigd met toepassing van de rijkscoördinatieregeling (rcr) als zij niet zelf gebieden voor grootschalige Windenergie op Land aan zouden wijzen. De provincies hebben dat gedaan (de provincies konden niet anders, zei CdK Remkes op symposium 'Ruimte voor provinciaal beleid' op 6 febr jl: het rijk dreigde met de rcr). Gedeputeerde Staten (van alle provincies) hebben met het rijk bestuurlijke afspraken gemaakt over de aanwijzing van grootschalige gebieden voor Windenergie op Land. De provincies hebben daarbij onduidelijke selectiecriteria toegepast en de inliggende gemeenten vervolgens gedreigd met toepassing van de provinciale coördinatieregeling. - De selectiecriteria van de provincie zijn onduidelijk, niet kenbaar voor de inwoners en de betreffende gemeenten. Een toereikende motivering ontbreekt, de ruimtelijke onderbouwing van de aanwijzing van de gebieden voldoet niet. - De ministers hebben zich vervolgens in de SvWOL beperkt tot aanwijzing van gebieden van het lijstje van de provincies. Daardoor hebben ze volgens de commissie m.e.r. niet breed genoeg gekeken. - Het ontbreken van selectiecriteria voor grootschalige gebieden voor Windenergie op Land is veelvuldig verwoord in zienswijzen van inwoners op de SvWOL. De ministers doen dit af met een verwijzing naar het advies van de commissie m.e.r. en de plan-mer die 'de analyse en onderbouwing bevat voor de beoordeling van geschikte gebieden voor grootschalige windenergie'. Terwijl de commissie m.e.r. zelf aangeeft dat dat niet het geval is. Het te nemen besluit kan volgens de commissie m.e.r. slechts betrekking hebben op

7 generieke aandachtspunten en inrichtingsprincipes. De SvWOL bevat echter een verder reikend besluit: aanwijzing van gebieden. - Er zijn veel zienswijzen ingediend over de selectiecriteria en de selectie van gebieden. De ministers melden in de Nota van Antwoord dat ook deze zienswijzen zijn weerlegd op basis van het advies van de commissie m.e.r. die 'de analyse en onderbouwing bevat voor de beoordeling van geschikte gebieden voor grootschalige windenergie'. Terwijl de commissie m.e.r. zelf aangeeft dat dat niet het geval is. Conclusie: ook deze zienswijzen van inwoners en gemeenten zijn weerlegd met een verwijzing naar een advies dat niet de grondslag bevat voor die weerlegging. Maatschappelijke Kosten-Baten- Analyse (MKBA) - Het CPB heeft geadviseerd om de uitvoering van het plan voor 6000 MW met 5 jaar uit te stellen. Dat is volgens het CPB maatschappelijk de beste optie en uitstel heeft geen enkele invloed op het bereiken van de klimaatdoelen. Het werkgelegenheidseffect is volgens het CPB nihil. Het CPB stelt de vraag waarom subsidie noodzakelijk zou zijn als de businesscase positief is, vanaf De effecten op het landschap wegen investeerders niet af en dat zou reden zijn om niet te subsidiëren. Mogelijke boetes van de EU kunnen reden zijn om wél te subsidiëren volgens het CPB. - Het CPB heeft een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) opgesteld over Windenergie op land. De maatschappelijke kosten zijn: 'de kosten van investeringen, onderhoud en pacht' en de maatschappelijke baten zijn: 'de opbrengst van elektriciteit'. De CPB-studie houdt geen rekening met de potentiële effecten op het landschap (omdat dat moeilijk kwantificeerbaar is) en evenmin met de kans op Europese boetes. - Uit de MKBA blijkt duidelijk dat niet alle maatschappelijke kosten zijn meegenomen. Dat geldt voor de maatschappelijke kosten die samenhangen met de effecten op andere ruimtelijke functies zoals wonen, economie, toerisme en recreatie; geluidsoverlast, waardedaling woningen, gezondheid, aantasting landschap. De effecten op het landschap acht het CPB groot maar moeilijk te kwantificeren. Er is geen sprake van een volwaardige maatschappelijke kosten-baten-analyse, maar van doorrekening van een businesscase. Het CPB geeft dat laatste zelf aan. - De businesscase kan volgens het CPB net uit, al is die met veel onzekerheden omgeven (aannames prijzen energie, co-2 rechten ed). Als de echte maatschappelijke kosten ook worden meegenomen (de effecten op het landschap zijn groot), dan ligt de conclusie voor de hand dat de MKBA een negatief saldo heeft. - Omdat de businesscase wel positief is (zeker bij start vanaf 2020) vraagt het CPB zich af waarom subsidiëring nodig zou zijn. Het CPB vraagt zich af waarom de bedrijven niet in de rij staan en of dat te maken kan hebben met een verkeerde prijsinschatting of een hogere inschating van het risico dan e overheid. - Aangezien niet alle maatschappelijke kosten zijn meegenomen, heeft het kabinet een extra verantwoordelijkheid om zelf die moeilijk kwantificeerbare - maatschappelijke kosten (en baten) af te wegen. Het CPB geeft dat ook met zoveel woorden aan. Wat niet gekwantificeerd kan worden, kan wel degelijk worden meegewogen. - Dat heeft het kabinet niet waar gemaakt, alleen de businesscase was doorslaggevend. In de SvWOL kán zo geen sprake zijn van een daadwerkelijk integrale ruimtelijke afweging. Meerdere belangen (zie eerder) zijn simpelweg niet meegewogen. Op dit punt worden de uitgangspunten van een goede ruimtelijke ordening met voeten getreden. - Er zijn veel zienswijzen ingediend over het niet meenemen van alle maatschappelijke kosten. In de Nota van Antwoord worden deze bezwaren afgedaan met een verwijzing naar de CPB-studie. De financiële berekeningen in de businesscase hebben echter slechts betrekking op investeringen, onderhoud, pacht en de opbrengst van elektriciteit. De maatschappelijke kosten worden wel kwalitatief geduid maar zijn niet meegenomen in de berekening. Het CPB-rapport biedt derhalve geen gronden om deze zienswijzen te weerleggen.

8 Complexe besluitvorming en legitimiteit Een verhaal over de vestiging van windparken in de Drentse Veenkoloniën, Herman E. Bröring. Prof. Bröring (RUG, bestuursrecht) heeft het besluitvormingsproces rond de vestiging van windparken geanalyseerd in de bundel Vertrouwen verdient, verdiend Vertrouwen, aangeboden aan Alex Brenninkmeijer t.g.v. zijn afscheid als Nationale ombudsman. Prof. Bröring signaleert o.a. - dat moeilijk is vast te stellen wie de actoren zijn (p. 69) - dat onduidelijk is met welke overheid men te maken heeft. Als gevolg van de toepasselijkheid van de rijkscoördinatieregeling is de minister formeel bevoegd gezag om de belangrijkste knopen door te hakken. De minister heeft echter met het IPO afgesproken dat hij zich bij zijn besluitvorming zal laten leiden door provinciale voorstellen (mits 280 MW wordt gerealiseerd). De gemeenten hebben een rol, maar staan geheel aan de zijlijn (p. 69) - voor de streekbewoners moet het welhaast een onmogelijke opgave zijn te snappen welk onderdeel van de overheid waarvoor verantwoordelijk is (rolonduidelijkheid). De formeel bevoegde instantie is onzichtbaar De wel zichtbare overheid (provincie) tracht een duidelijke eigen keuze voor te houden, maar laat tegelijkertijd weten met de rug tegen de muur te staan. nb. dat laatste zeggen nu ook gemeenten (p. 76) - dat het ook niet zo gemakkelijk te achterhalen is wie de initiatiefnemers zijn. De groep Raedthuys is werkzaam voor ongeveer 150 agrariërs en grondeigenaren en hun windparkverenigingen De Drentse Monden en Oostermoer. Zij hebben afspraken gemaakt die er op neer komen dat in beginsel elke deelnemer profiteert, met dien verstande dat degenen op wiens grond daadwerkelijk een turbine wordt geplaatst, extra geld zal krijgen. (p. 69) - dat de initiatiefnemers uitsluitend via drie woordvoerders naar buiten treden, maar juist op voorlichtingsbijeenkomsten zijn ze niet of slechts anoniem aanwezig (p. 77). Opmerkelijk was wie meestal afwezig waren: het rijk en vertegenwoordigers van de initiatiefnemers (p. 71). - noch de overheid, noch de initiatiefnemers heeft inzicht willen geven in de subsidiestromen. Dat versterkt de schijn dat een kleine groep ondernemers zich flink wil verrijken over de rug van de streekbewoners die te maken krijgen met een enorme inbreuk op hun woon- en leefomgeving. - het gros van de Veenkoloniale burgers zal de impact van de (provinciale) Omgevingsvisie 2010 zijn ontgaan (p. 71). - Nadat gekozen was voor de veenkoloniën als zoekgebied, werd een aantal bijeenkomsten met de bevolking gehouden. De Veenkoloniale bevolking is dus niet betrokken geweest bij de initiële keuzes (p. 70) Wat de inhoud valt op dat mensen herhaaldelijk wilden praten over wat volgens de bestuurders- al besloten was (p. 72)

9 Bijlage 2 Onderzoeksvragen van de Studiegroep Wakker Emmen Nationaal belang - Op welke wijze dient een nationaal belang onderbouwd te worden? Zijn daarvoor zorgvuldigheidsvereisten aan te geven? Plan-MER - Het plan-mer bevat volgens het kabinet de analyse en onderbouwing voor de beoordeling van geschikte gebieden voor grootschalige windenergie. Uit de beschrijving in de SvWOL dat de commissie m.e.r. dat zelf niet vindt. Wat zijn daarvan de gevolgen? - Er wordt door het kabinet een verder reikend besluit genomen dan de commissie m.e.r. adviseert (generieke aandachtspunten en inrichtingsprincipes)? Wat zijn de gevolgen van het niet opvolgen van het advies van de commissie m.e.r.? En is dat op zichzelf voldoende gemotiveerd? - Is het besluit in de SvWOL rechtmatig te noemen? - Wat zijn de gevolgen van het ontbreken van deugdelijke selectiecriteria voor zoekgebieden voor grootschalig windenergie? Een goede ruimtelijke ordening - Wat zijn de gevolgen van een onvoldoende ruimtelijke onderbouwing en integrale ruimtelijke afweging (de pijlers van een goede ruimtelijke ordening)? MKBA - Wat zijn de gevolgen van het niet meenemen van alle maatschappelijke kosten? Zienswijzen - Wat zijn de gevolgen van het weerleggen van zienswijzen op basis van rapporten die daarvoor geen grondslag bieden? Rijkscoördinatieregeling - Is de minister van EZ wel het bevoegd gezag als er de in de SvWOL aangewezen windmolenparken onder de 100 MW zijn (Emmen 95, Borger ca 38)? Democratisch tekort - De ministers dreigden de provincie met de rcr, de provincies wezen gebieden aan op basis van onduidelijke selectiecriteria. De ministers namen die gebieden op in de SvWOL. Vervolgens dreigden de provincies de gemeenten met de pcr. - Wat zijn de criteria voor behoorlijk bestuur? Is deze gang van zaken nog te kenschetsen als behoorlijk bestuur? Rechtmatigheid besluitvorming - Wat zijn de gevolgen van de omissies in het besluitvormingsproces voor de rechtmatigheid van de structuurvisie Wind op land? - Wanneer is sprake van een onrechtmatige overheidsdaad?

Windmolens voor en na de verkiezingen. Geachte aanwezigen,

Windmolens voor en na de verkiezingen. Geachte aanwezigen, Windmolens voor en na de verkiezingen. Geachte aanwezigen, Ik wil u in vogelvlucht meenemen hoe de gehele huidige situatie van windenergie is ontstaan. Vervolgens zal ik aangeven waar we nu staan en wat

Nadere informatie

Aan: Nationale ombudsman, t.a.v. dhr. R. Van Zutphen. Van: dhr. N. Broekema dhr. H. Velzing dhr. H. Linnemann

Aan: Nationale ombudsman, t.a.v. dhr. R. Van Zutphen. Van: dhr. N. Broekema dhr. H. Velzing dhr. H. Linnemann Aan: Nationale ombudsman, t.a.v. dhr. R. Van Zutphen Van: dhr. N. Broekema dhr. H. Velzing dhr. H. Linnemann dhr. S.A.G. Schiphouwer dhr. R. Prummel dhr. M. Bakker BSc MBA mevr. S. Hofstede mevr. C. Gardien

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Factsheet van de nationale, provinciale en lokale beslismomenten van windparken in de Veenkoloniën

Factsheet van de nationale, provinciale en lokale beslismomenten van windparken in de Veenkoloniën Factsheet van de nationale, provinciale en lokale beslismomenten van windparken in de Veenkoloniën 2008 In 2008 is het Nationaal Plan van Aanpak Windenergie opgesteld als uitwerking van het coalitieakkoord

Nadere informatie

2 2 JULI 2011 2011-33.240/29/A.41, RP 334842 Horst W.A. ter (050)316 4385 w.a.ter.horst@provinciegroningen.nl

2 2 JULI 2011 2011-33.240/29/A.41, RP 334842 Horst W.A. ter (050)316 4385 w.a.ter.horst@provinciegroningen.nl bezoekadres: fjj,. provincie ItrM m groningen Martinikerkhof i 2 Aan Provinciale Staten postadres: algemeen telefoonnr: Postbus 610 9700 AP Groningen 050 316 49 II algemeen faxnr.: www.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

2013-582. Gebiedsvisie windenergie Drenthe. Voorgestelde behandeling: - Provinciale staten op 26 juni 2013

2013-582. Gebiedsvisie windenergie Drenthe. Voorgestelde behandeling: - Provinciale staten op 26 juni 2013 2013-582 Gebiedsvisie windenergie Drenthe Voorgestelde behandeling: - Provinciale staten op 26 juni 2013 Behandeld door de heer W Huizing / de heer E. Diekema, telefoonnummer (0592) 36 58 07, e-mail w.huizing@drenthe.nl

Nadere informatie

Houtskoolschets Windstreek 2011

Houtskoolschets Windstreek 2011 Windenergie in Fryslân, voorgeschiedenis Bij de evaluatie van Windstreek 2000 in 2008 hebben Provinciale Staten Gedeputeerde Staten gevraagd om nieuw beleid voor windenergie op te stellen. Houtskoolschets

Nadere informatie

Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen

Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen Datum: 22 mei 2013 Plaats: Emmen 1. Inleiding Wakker Emmen vindt het belangrijk dat de mening van de burger wordt gehoord. Er is al een geruime tijd discussie binnen

Nadere informatie

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving.

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Ter vergelijking: Wind op land kost tussen 8,5 en 9,6 cent per

Nadere informatie

Beleidskader windenergie

Beleidskader windenergie Bijlage 1 Beleidskader windenergie Europese richtlijn 2009/28/EG De Europese richtlijn 2009/28/EG verplicht Nederland om in 2020 14 procent van het totale bruto-eindverbruik aan energie afkomstig te laten

Nadere informatie

1 Doel en inhoud evaluatie Aanleiding Doelen Inhoud... 3

1 Doel en inhoud evaluatie Aanleiding Doelen Inhoud... 3 Evaluatie 1 e fase Gebiedsvisie windenergie Drenthe 3-6-2014 Inhoudsopgave 1 Doel en inhoud evaluatie... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doelen... 3 1.3 Inhoud... 3 2 Samenvatting kaders windenergie... 3 2.1

Nadere informatie

Toekomstbestendig Goed Bestuur

Toekomstbestendig Goed Bestuur faculteit rechtsgeleerdheid staatsrecht bestuursrecht bestuurskunde Datum 25-06-2015 1 Toekomstbestendig Goed Bestuur Openbaar Bestuur en het verdienen en behouden van vertrouwen, legitimiteit en gezag

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Wij hopen dat u deze punten zult meenemen in de definitieve startnotitie. 1

Wij hopen dat u deze punten zult meenemen in de definitieve startnotitie. 1 Coöperatie Windunie U.A. Centrum Publieksparticipatie SWOL Postbus 30316 2500 GH Den Haag Churchilllaan 11 Postbus 4098 3502 HB Utrecht tel +31 (0)30 753 3100 fax +31 (0)30 753 3199 secretariaat@windunie.nl

Nadere informatie

RCR en PCR, nu en straks: do s en don ts

RCR en PCR, nu en straks: do s en don ts RCR en PCR, nu en straks: do s en don ts Aaldert ten Veen, Stibbe en Harm Borgers, AT Osborne 12 juni 2015 Wie zijn wij? Harm Borgers Directeur AT Osborne Legal Practice areas Omgevingsrecht Strategievorming

Nadere informatie

Bewonersavond Windenergie Korendijk. John Ebbelaar (Tauw) Bob Schulte (Ecofys)

Bewonersavond Windenergie Korendijk. John Ebbelaar (Tauw) Bob Schulte (Ecofys) Bewonersavond Windenergie Korendijk John Ebbelaar (Tauw) Bob Schulte (Ecofys) 2 Programma Opening Gesprek met de wethouder Inleiding Toelichting op de avond en het onderzoek Eerste verkenning quickscan

Nadere informatie

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013 FRYSLÂN FOAR DE WYN Plan van aanpak Finale versie, 14 november 2013 Albert Koers, Comité Hou Friesland Mooi Hans van der Werf, Friese Milieu Federatie Johannes Houtsma, Platform Duurzaam Friesland FRYSLÂN

Nadere informatie

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Energietransitie Structuurvisie windenergie op land Windpark Fryslân

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Energietransitie Structuurvisie windenergie op land Windpark Fryslân Waarom windenergie? Steeds meer schone energie De overheid werkt aan een CO2-arme energievoorziening, die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is. Hierover zijn in het energieakkoord tussen Rijk en provincies

Nadere informatie

Waarom windenergie (op land)?

Waarom windenergie (op land)? Waarom windenergie (op land)? Steeds meer schone energie Dit kabinet kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Evenwichtige energiemix Om dit doel verantwoord

Nadere informatie

Windvisie Gelderland. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop. 21 augustus 2014 / rapportnummer

Windvisie Gelderland. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop. 21 augustus 2014 / rapportnummer Windvisie Gelderland Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 21 augustus 2014 / rapportnummer 2934 28 1. Oordeel over het MER en de aanvulling daarop De provincie Gelderland

Nadere informatie

PERSOONLIJK Aan de Minister van Infrastructuur en Milieu Mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus Postbus 20901 2500 EX DEN HAAG

PERSOONLIJK Aan de Minister van Infrastructuur en Milieu Mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus Postbus 20901 2500 EX DEN HAAG PERSOONLIJK Aan de Minister van Infrastructuur en Milieu Mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus Postbus 20901 2500 EX DEN HAAG Utrecht, 6 april 2012 Betreft: Structuurvisie Wind op Land

Nadere informatie

Valt er nog wat te kiezen op 18 maart?

Valt er nog wat te kiezen op 18 maart? Valt er nog wat te kiezen op 18 maart? De afgelopen maand hebben Stichting WindNee en Stichting Platform Storm gesprekken gevoerd met afgevaardigden van diverse politieke partijen voor de Provinciale Staten

Nadere informatie

Handreiking Ladder voor duurzame verstedelijking. Samenvatting

Handreiking Ladder voor duurzame verstedelijking. Samenvatting Handreiking Ladder voor duurzame verstedelijking Samenvatting Samenvatting Handreiking bij de ladder voor duurzame verstedelijking Op 1 oktober 2012 is het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gewijzigd,

Nadere informatie

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding 1 Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Versie: 25 april 2013 Opgesteld door: Windgroep Goeree-Overflakkee, gemeente Goeree-Overflakkee en provincie Zuid-Holland Aanleiding Waarom zijn

Nadere informatie

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie HOLLAND Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer 489015306 {DOS-2007-0015748) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting. instrumentarium geeft om goed op de windmolens om zo in 2020 20%

Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting. instrumentarium geeft om goed op de windmolens om zo in 2020 20% Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van Zoals hierboven geschetst staat D66 Ik sta hier gedeeltelijk achter Omdat dit omwonenden een prima voor het plaatsen van deze instrumentarium

Nadere informatie

Zienswijze windvisie Provincie Gelderland

Zienswijze windvisie Provincie Gelderland Openbaar Onderwerp Zienswijze windvisie Provincie Gelderland Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder H.Tiemens Samenvatting De Provincie heeft als uitwerking op

Nadere informatie

/23, RS Adema E.F. (050) Stand van zaken Windpark N33

/23, RS Adema E.F. (050) Stand van zaken Windpark N33 Aan Provinciale Staten Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer E-mail Antwoord op Bijlagen Onderwerp 2014-22.655/23, RS 519815 Adema E.F. (050) 316 4845 e.adema@provingiegroningen.nl

Nadere informatie

Overleg Klankbordgroep Windenergie Korendijk. Reinder Siebinga

Overleg Klankbordgroep Windenergie Korendijk. Reinder Siebinga Overleg Klankbordgroep Windenergie Korendijk Reinder Siebinga 1 Agenda Korte toelichting Voorstelrondje Introductie gemeente (wethouder) Informatie onderzoek Inhoud Proces Planning Input vanuit Klankbordgroep

Nadere informatie

rj) provinsje fryslân provincie fryslân b Provinciale Staten van de provincie Fryslân Leeuwarden, 7 april 2015 Verzonden, 07 APR.

rj) provinsje fryslân provincie fryslân b Provinciale Staten van de provincie Fryslân Leeuwarden, 7 april 2015 Verzonden, 07 APR. provinsje fryslân provincie fryslân b postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 rj) Provinciale Staten van de provincie Fryslân www.fryslan.nl

Nadere informatie

Comité Hou Friesland Mooi

Comité Hou Friesland Mooi Comité Hou Friesland Mooi Oktober 2012 ineens Fryslân Windstreek 2012 Hier 40 tot 100 windturbines van 180 meter In IJsselmeer nog meer: 75 tot 150 Vergadering Zurich: Comité Hou Friesland Mooi Eerste

Nadere informatie

Waarom dit windpark? Windplan Blauw. Energieakkoord 2020: Megawatt (MW) aan windenergie op land in 11 provincies

Waarom dit windpark? Windplan Blauw. Energieakkoord 2020: Megawatt (MW) aan windenergie op land in 11 provincies Waarom dit windpark? Inzet op energiebesparing en hernieuwbare energie 2020: 14% hernieuwbare energie 2023: 16% hernieuwbare energie Energieakkoord 2020: 6.000 Megawatt (MW) aan windenergie op land in

Nadere informatie

Houten, 17 februari Geachte leden van het rondetafelgesprek,

Houten, 17 februari Geachte leden van het rondetafelgesprek, Houten, 17 februari 2015 Geachte leden van het rondetafelgesprek, Inleiding Mijn naam is Ruben Berendts en ik spreek in namens Windpark Goyerbrug. Windpark Goyerbrug is een windpark in ontwikkeling tussen

Nadere informatie

2 Nota van Antwoord Structuurvisie Windenergie op Land

2 Nota van Antwoord Structuurvisie Windenergie op Land Nota van Antwoord Reactie op de zienswijzen en adviezen over de ontwerpstructuurvisie Windenergie op land en het bijbehorende planmilieueffectrapport 2 Nota van Antwoord Structuurvisie Windenergie op Land

Nadere informatie

Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon

Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon. Inleiding Het veenkoloniaal gebied in Drenthe is door het Rijk aangewezen

Nadere informatie

3. Coöperatie Windgroep Goeree-Overflakkee, namens deze Arjan van der Tol, handelend als voorzitter, hierna te noemen: Windgroep.

3. Coöperatie Windgroep Goeree-Overflakkee, namens deze Arjan van der Tol, handelend als voorzitter, hierna te noemen: Windgroep. Wind Werkt voor Goeree-Overflakkee Samenwerkingsovereenkomst Partijen: 1. Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland, handelend als bestuursorgaan, namens deze de gedeputeerde voor Economie, Ruimte

Nadere informatie

Deze enquête is ingevuld door: Henk Zwiep, Fractievoorzitter Partij van de Arbeid.

Deze enquête is ingevuld door: Henk Zwiep, Fractievoorzitter Partij van de Arbeid. Deze enquête is ingevuld door: Henk Zwiep, Fractievoorzitter Partij van de Arbeid. 1. Wat vindt u van het huidige beleid van windenergie op land door uw landelijke partij? Een grote kamermeerderheid, waarvan

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2015/867

Statenvoorstel nr. PS/2015/867 Gebruik van de diepe ondergrond Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 17.11.2015 2015/0361062 mw. ME. Sicco Smit, telefoon 038 4997838 e-mail me.siccosmit@overijssel.nl hr. F. Stam, telefoon 038 4997853 e-mail:

Nadere informatie

Droge Voeten 2050, beheergebied waterschap Noorderzijlvest

Droge Voeten 2050, beheergebied waterschap Noorderzijlvest Droge Voeten 2050, beheergebied waterschap Noorderzijlvest Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 18 september 2014 / rapportnummer 2820 43 1. Oordeel over het Milieueffectrapport (MER) De provincies

Nadere informatie

Windenergie met beleid. Brief aan de raadsleden. Pl atform DUURZAME E N ERGIE W e st Br ab ant - 1 -

Windenergie met beleid. Brief aan de raadsleden. Pl atform DUURZAME E N ERGIE W e st Br ab ant - 1 - Windenergie met beleid Brief aan de raadsleden - 1 - 8 juli, 2009 Geachte raadsleden, De behandeling van het agendapunten windenergie zoals recent heeft plaatsgevonden in de commissievergadering Fysieke

Nadere informatie

: beslissing op bezwaarschrift afwijzing verzoek inpassingsplan Lage Weide, gemeente Utrecht. Besluit pag. 4. Toelichting pag. 5

: beslissing op bezwaarschrift afwijzing verzoek inpassingsplan Lage Weide, gemeente Utrecht. Besluit pag. 4. Toelichting pag. 5 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 12 mei 2015 NUMMER PS PS2015RGW06 AFDELING FLO/ MEC COMMISSIE RGW STELLER Dorien van Cooten & Henk de Vries DOORKIESNUMMER DOCUMENTUMNUMMER 8150FBF3

Nadere informatie

Bij brief van 13 december 2016, ingekomen op 13 december 2016, heeft u namens de GroenLinks fractie schriftelijke vragen gesteld.

Bij brief van 13 december 2016, ingekomen op 13 december 2016, heeft u namens de GroenLinks fractie schriftelijke vragen gesteld. Statenfractie Groen Links De heer A. Uijlenhoet Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 www.brabant.nl IBAN

Nadere informatie

Waarom windenergie op land?

Waarom windenergie op land? Waarom windenergie op land? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Basis vormt de Europese doelstelling van 14% duurzame

Nadere informatie

Arnhem Schaliegasvrij?

Arnhem Schaliegasvrij? Schriftelijke raadsvragen (zoals bedoeld in Artikel 44) 2014 Arnhem, 25 juni Arnhem Schaliegasvrij? Namens de fractie Verenigd Arnhem wil ik de volgende vragen aan het College van Burgemeester & Wethouders

Nadere informatie

Structuurvisie Windenergie op land

Structuurvisie Windenergie op land Structuurvisie Windenergie op land Structuurvisie Windenergie op land Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Waarover gaat deze structuurvisie? 5 1.2 Aanleiding en relevantie 6 1.3 Beleidsopgaven 8 1.4 Concrete aanzetten

Nadere informatie

Kerntaak/plandoel: Milieu, energie en klimaat: een energieneutraal Gelderland in 2050

Kerntaak/plandoel: Milieu, energie en klimaat: een energieneutraal Gelderland in 2050 STATENBRIEF Onderwerp: Rondvraag over windenergie in Zaltbommel en Apeldoorn Portefeuillehouder: J.J. van Dijk Kerntaak/plandoel: Milieu, energie en klimaat: een energieneutraal Gelderland in 2050 Doel

Nadere informatie

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 26-06-2003 In werking getreden: 15-09-2003 COMPENSATIEVERPLICHTING Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosterhorn (Industrieterrein Delfzijl)

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosterhorn (Industrieterrein Delfzijl) Bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosterhorn (Industrieterrein Delfzijl) Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvullingen wind en geur 16 mei 2017 / projectnummer: 3041 1. Toetsingsadvies

Nadere informatie

Omgevingsvisie provincie Groningen

Omgevingsvisie provincie Groningen Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 24 maart 2016 / projectnummer: 2980 1. Oordeel over de aanvulling op het milieueffectrapport

Nadere informatie

Bijgevoegd zenden wij u de motie die de gemeenteraad van Stadskanaal in zijn vergadering van 26 januari 2015 heeft aangenomen.

Bijgevoegd zenden wij u de motie die de gemeenteraad van Stadskanaal in zijn vergadering van 26 januari 2015 heeft aangenomen. GEMEENTE Stadskanaal De Provinciale Staten van de provincie Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN PROVINCIE DREN HE No.: Ingek.: 09 FEB. 2015 TEAM: TE BEH. DOOR: DWS: 1 GTAFD.: BSN uw kenmerk uw brief van

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland. Haarlem, 14 april Vragen nr. 27

Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland. Haarlem, 14 april Vragen nr. 27 Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 14 april 2015 Vragen nr. 27 Vragen van de heer mr. J.M. Bruggeman (SP) over de toepassing van de "overgangsregeling" als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017

Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017 Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017 Nota van wijzigingen Vastgesteld Gedeputeerde Staten Datum 13 juni 2017 1 Inleiding Voor u ligt de Nota van wijzigingen behorende bij de Wijziging

Nadere informatie

Onderwerp Brief van Provincie Zuid-Holland over windenergie A44-zone - Ter kennisname

Onderwerp Brief van Provincie Zuid-Holland over windenergie A44-zone - Ter kennisname BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 15 oktober 2013 nummer: 2013_BW_00638 Onderwerp Brief van Provincie Zuid-Holland over windenergie A44-zone - Ter kennisname Beknopte samenvatting Het college wordt voorgesteld

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Windpark Bijvanck Portefeuillehouder: J.J. van Dijk Kerntaak/plandoel: Milieu, energie en klimaat: Toekomstbestendige energievoorziening met bijbehorende economische innovatie en

Nadere informatie

Stichting Platform Tegenwind N33 tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33

Stichting Platform Tegenwind N33 tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33 Stichting Platform Tegenwind N33 tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33 postadres: Berkenlaan 2, 9651 BK Meeden email: secretaris@tegenwindn33.nl woordvoerder: dhr. A. Ammersken www.tegenwindn33.nl

Nadere informatie

Stichting Platform Tegenwind N33 tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33

Stichting Platform Tegenwind N33 tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33 Stichting Platform Tegenwind N33 tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33 postadres: Berkenlaan 2, 9651 BK Meeden email: secretaris@tegenwindn33.nl woordvoerder: dhr. A. Ammersken www.tegenwindn33.nl

Nadere informatie

2 2 MEI Z DH. Ministerie van Economische Zaken. Het College van Gedeputeerde S taten van de provincie Groningen Postbus AP GRONINGEN

2 2 MEI Z DH. Ministerie van Economische Zaken. Het College van Gedeputeerde S taten van de provincie Groningen Postbus AP GRONINGEN Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Het College van Gedeputeerde S taten van de provincie Groningen Postbus 610 9700 AP GRONINGEN Datum 20 mei 2014 Betreft moties

Nadere informatie

Morgen, woensdag 8 juni 2016, bespreekt u in de commissie Ruimte en Leefbaarheid onder meer de partiële herziening VRM / PlanMER windenergie.

Morgen, woensdag 8 juni 2016, bespreekt u in de commissie Ruimte en Leefbaarheid onder meer de partiële herziening VRM / PlanMER windenergie. Geachte leden van Provinciale Staten van Zuid-Holland, Morgen, woensdag 8 juni 2016, bespreekt u in de commissie Ruimte en Leefbaarheid onder meer de partiële herziening VRM / PlanMER windenergie. In de

Nadere informatie

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer Windpark De Drentse Monden en Oostermoer Nederland stapt over op duurzame energie. Dit is nodig om klimaatverandering tegen te gaan en minder afhankelijk te worden van energie uit het buitenland. Windenergie

Nadere informatie

Aan: Het college van Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC s HERTOGENBOSCH. Geachte college,

Aan: Het college van Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC s HERTOGENBOSCH. Geachte college, Aan: Het college van Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC s HERTOGENBOSCH Uw kenmerk : Datum : 13 oktober 2011 Ons kenmerk : DZH/RO/Wonen 2011-668 Contactpersoon : P. Vermeulen

Nadere informatie

Structuurvisie Noord-Holland

Structuurvisie Noord-Holland Structuurvisie Noord-Holland Aanvullend toetsingsadvies over het milieueffectrapport 8 februari 2010 / rapportnummer 2214-68 1. OORDEEL OVER HET MER Het provinciebestuur van Noord-Holland heeft het voornemen

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Registratienummer: 15.16354

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Registratienummer: 15.16354 *15.16354* Behandelend ambtenaar: H. Brink Afdeling/cluster: / Telefoonnr.: 0591-535293 Portefeuillehouder: F.A.J. Buijtelaar VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Registratienummer: 15.16354 Oriënterende raadsbijeenkomst

Nadere informatie

5 -minuten versie voor Provinciale Staten

5 -minuten versie voor Provinciale Staten 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem Registratienummer PZH-2016-550412223 () Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 10 mei 2016 Nee

Nadere informatie

Publicatie beoordelingscriteria zonneparken op maaiveld Dalfsen

Publicatie beoordelingscriteria zonneparken op maaiveld Dalfsen Beoordelingskader (grote) zonneparken op maaiveld in Dalfsen Publicatie beoordelingscriteria zonneparken op maaiveld Dalfsen Zonneparken op maaiveld Op 26 juni 2017 heeft de gemeenteraad van Dalfsen besloten

Nadere informatie

Instructie voor het opstellen van een zienswijze

Instructie voor het opstellen van een zienswijze Instructie voor het opstellen van een zienswijze Wat is een zienswijze? In een zienswijze kunt u gericht aangeven wat naar uw mening moet worden onderzocht in het MER (milieueffectrapportage) voor de plannen

Nadere informatie

Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014

Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014 Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014 Vragen naar aanleiding van introductie wethouder Wagemakers Hoe is de provincie tot de keuze van de twee locaties gekomen? In de provincie Zuid Holland wordt

Nadere informatie

*Z7348DBDA7D* raadsvoorstel. Onderwerp. Uitgangspunten windenergie. Voorstel

*Z7348DBDA7D* raadsvoorstel. Onderwerp. Uitgangspunten windenergie. Voorstel *Z7348DBDA7D* raadsvoorstel Vergadering Gemeenteraad van 20-07-2016 Afdeling Naam opsteller voorstel Portefeuillehouder : Ruimtelijk Beleid : Roij, Maaike van; Arts, Marian : G.J.W. (Geert) Gabriëls Raadsvoorstel:

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 10 mei Steller Documentnummer Afdeling. G. van Dijk z Ruimte. Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder

Burgemeester en Wethouders 10 mei Steller Documentnummer Afdeling. G. van Dijk z Ruimte. Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling G. van Dijk z160020251 Ruimte Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229492 Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 2 maart 2015, tot wijziging van de Structuurvisie Noord-Holland 2040 in verband met Wind op Land

Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 2 maart 2015, tot wijziging van de Structuurvisie Noord-Holland 2040 in verband met Wind op Land Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 2 maart 2015, tot wijziging van de Structuurvisie Noord-Holland 2040 in verband met Wind op Land Provinciale Staten van Noord-Holland; Gelezen de voordracht

Nadere informatie

Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE

Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1. Algemeen 1.2. Aanleiding en doel 1.3. Plangebied 1.4. Leeswijzer 2. PLANBESCHRIJVING 2.1. Bestaande situatie 2.2. Gewenste

Nadere informatie

Informatieavond omwonenden. Bewonersavond Weijerswold en Europark Coevorden 22 februari pagina 1

Informatieavond omwonenden. Bewonersavond Weijerswold en Europark Coevorden 22 februari pagina 1 Informatieavond omwonenden Weijerswold e.o. Europark e.o. Bewonersavond Weijerswold en Europark Coevorden 22 februari 2016 - pagina 1 Welkom namens de platformen Weijerswold e.o. en Europark e.o. * Eindverslag

Nadere informatie

AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND

AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Opsterland. Nr. 25469 16 februari 2017 AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND 1.INLEIDING ZONNE-ENERGIE IN OPKOMST Het

Nadere informatie

Fotoverslag Gesprek 1 Stadsgesprek Duurzame energie Rijnenburg

Fotoverslag Gesprek 1 Stadsgesprek Duurzame energie Rijnenburg Fotoverslag Gesprek 1 Stadsgesprek Duurzame energie Rijnenburg In dit document geven we de foto s weer van gesprek 1, in de volgorde zoals die zijn opgehangen. De tekst die er bij staat is een weergave

Nadere informatie

SOLAR PARK VEENKOLONIËN. Van wind naar zon. Ondernemersorganisaties Drentse Monden en Kanaalstreek 1

SOLAR PARK VEENKOLONIËN. Van wind naar zon. Ondernemersorganisaties Drentse Monden en Kanaalstreek 1 SOLAR PARK VEENKOLONIËN Van wind naar zon Ondernemersorganisaties Drentse Monden en Kanaalstreek 1 DRAAGVLAK Windpark: Representatief onderzoek Borger-Odoorn, Aa & Hunze en Stadskanaal: Forse meerderheid

Nadere informatie

Analyse ruimtelijke mogelijkheden

Analyse ruimtelijke mogelijkheden Analyse ruimtelijke mogelijkheden Voor de plaatsing van 135,5 MW in zuidelijk deel van zoekgebied Provincie Drenthe Opdrachtgever Analyse ruimtelijke mogelijkheden Voor de plaatsing van 135,5 MW in zuidelijk

Nadere informatie

Registratienummer: Z / Vaststelling Reikwijdte en Detailniveau Windpark Haringvliet GO

Registratienummer: Z / Vaststelling Reikwijdte en Detailniveau Windpark Haringvliet GO Vaststelling Reikwijdte en Detailniveau Windpark Haringvliet GO Pagina 1 van 10 Inleiding Dit document vormt de vaststelling van het advies Reikwijdte en Detailniveau voor de m.e.r.- procedure voor windpark

Nadere informatie

Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van omwonenden is bij het plaatsen van windturbines?

Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van omwonenden is bij het plaatsen van windturbines? Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van Groningen PVV Groningen wil niet dat er Ik sta hier niet achter windturbines in bewoond gebied komen! PVV Heel belangrijk PVV Groningen

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL. Onderwerp : Verkennend onderzoek uitbreiding windenergie. Agendapunt : Ingediend op : Voorstelnummer : Portef.

INITIATIEFVOORSTEL. Onderwerp : Verkennend onderzoek uitbreiding windenergie. Agendapunt : Ingediend op : Voorstelnummer : Portef. INITIATIEFVOORSTEL Onderwerp : Verkennend onderzoek uitbreiding windenergie Raadsvergadering : Raadstafel d.d.: Agendapunt : Ingediend op : Voorstelnummer : Portef.houder : Voorstel 1. Een verkenning uit

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18 Voor raadsvergadering d.d.: 19-03-2013 Agendapunt: 06 Onderwerp:

Nadere informatie

Alternatieve locaties baggerberging, provincie Utrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Alternatieve locaties baggerberging, provincie Utrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Alternatieve locaties baggerberging, provincie Utrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 6 augustus 2008 / rapportnummer 2015-43 1. OORDEEL OVER HET MER De provincie Utrecht is voornemens om

Nadere informatie

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer Windpark De Drentse Monden en Oostermoer Tussentijds toetsingsadvies over het milieueffectrapport 18 november 2015 / projectnummer 2553 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) Duurzame Energieproductie

Nadere informatie

Welkom bij de Marktplaats Leefomgeving van 24 november 2010

Welkom bij de Marktplaats Leefomgeving van 24 november 2010 Welkom bij de Marktplaats Leefomgeving van 24 november 2010 Huidig beleid Omgevingsvisie (juni 2010): Zoekgebied in Zuidoost en Oost Drenthe Gemeenten Coevorden, Emmen, Borger- Odoorn, Aa en Hunze en Tynaarlo

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie

ARCHIEF. Reactie op voorontwerp rijksinpassingsplan windpark DDMO. P. van der Veen (0592)

ARCHIEF. Reactie op voorontwerp rijksinpassingsplan windpark DDMO. P. van der Veen (0592) gemeente Aa*en Hunze Ministerie van Economische Zaken Directie Energie en Omgeving De heer J.M.C. Smallenbroek Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG ARCHIEF Postadres Postadres PostCodePA PlaatsPA Bezoekadres

Nadere informatie

Provinciale Staten AGENDAVERZOEK

Provinciale Staten AGENDAVERZOEK Provinciale Staten AGENDAVERZOEK Onderwerp SIS-nummer Agendering (advies Griffie) Overleg-/ beslispunten Context Agendaverzoek VVD: Principeverzoek van Raedthuys Windenergie B.V. voor het opstellen van

Nadere informatie

Onderwerp: Beschikking op bezwaarschrift tegen afwijzing verzoek ligplaatsvergunning voor het woonschip "Annemarij"

Onderwerp: Beschikking op bezwaarschrift tegen afwijzing verzoek ligplaatsvergunning voor het woonschip Annemarij CONCEPT afdeling Stedelijke Ontwikkeling De heer E.P. Blaauw Postbus 10075 1001 EB AMSTERDAM ambtenaar : Mw. A. van Kruijssen uw brief d.d. : doorkiesnr : 0180 451 222 uw kenmerk : fax : ons kenmerk :

Nadere informatie

De Minister van Economische Zaken; In overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad, Overwegende,

De Minister van Economische Zaken; In overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad, Overwegende, Besluit van de Minister van Economische Zaken van 4 december 2014, nr. DGETM-ED/14172990, tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten behoeve van project transmissiesysteem op zee Borssele De Minister

Nadere informatie

REACTIES VAN BETROKKEN OVERHEDEN OP STARTNOTITIE MILIEUEFFECTRAPPORTAGE VOORNEMEN WINDPARK DE DRENTSE MONDEN

REACTIES VAN BETROKKEN OVERHEDEN OP STARTNOTITIE MILIEUEFFECTRAPPORTAGE VOORNEMEN WINDPARK DE DRENTSE MONDEN Reactiebundel REACTIES VAN BETROKKEN OVERHEDEN OP STARTNOTITIE MILIEUEFFECTRAPPORTAGE VOORNEMEN WINDPARK DE DRENTSE MONDEN Inspraakpunt Bureau Energieprojecten Postbus 223 2250 AE VOORSCHOTEN www.bureau

Nadere informatie

MKBA Windenergie Lage Weide Samenvatting

MKBA Windenergie Lage Weide Samenvatting MKBA Windenergie Lage Weide Delft, april 2013 Opgesteld door: G.E.A. (Geert) Warringa M.J. (Martijn) Blom M.J. (Marnix) Koopman Inleiding Het Utrechtse College en de Gemeenteraad zetten in op de ambitie

Nadere informatie

Aanvullingen, wijzigingen en reactive op regiobijeenkomsten plan Opschalingscluster Sieswerd

Aanvullingen, wijzigingen en reactive op regiobijeenkomsten plan Opschalingscluster Sieswerd Stichting Opschalingscluster Sieswerd Schwartzenbergweg 3 8743 KX HICHTUM 06 46257129 sieswerd@sieswerd.nl Aan: Fryslân foar de Wyn info@fryslanfoardewyn.nl Kenmerk: --- Datum: 1 juli 2014 Bijlagen: ---

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 16 september 2013 Betreft Rijksprogramma SMASH

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 16 september 2013 Betreft Rijksprogramma SMASH > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

pro'uincieþrenthe de heer H. Loof ln uw brief d.d. 9 maart 2016 hebt u een aantal vragen gesteld over de inspraakbijeenkomsten Vraaq 1 Antwoord 1

pro'uincieþrenthe de heer H. Loof ln uw brief d.d. 9 maart 2016 hebt u een aantal vragen gesteld over de inspraakbijeenkomsten Vraaq 1 Antwoord 1 prooinciehais \?esterbrink r, Assen postadres Postbus rz2, 94ooAc Assen www.drenthe.nl (o592) 36 55 55 pro'uincieþrenthe Aan: de heer H. Loof (i.a.a. de overige Statenleden) Assen, 7 april2016 Ons kenmerk

Nadere informatie

De Minister van Economische. Zaken en. De Minister van Infrastructuur en Milieu. Overwegende dat:

De Minister van Economische. Zaken en. De Minister van Infrastructuur en Milieu. Overwegende dat: De Minister van Economische Zaken en De Minister van Infrastructuur en Milieu Overwegende dat: - het wenselijk is te voorkomen dat zich in het gebied dat bestemd zal worden voor het Windpark Zeewolde en

Nadere informatie

Dat hiertoe onder andere het operationeel windvermogen op zee wordt opgeschaald naar 4.450 MW in 2023;

Dat hiertoe onder andere het operationeel windvermogen op zee wordt opgeschaald naar 4.450 MW in 2023; De Minister van Economische Zaken; In overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad, Overwegende, Dat op grond van richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter

Nadere informatie

Windmolenproblematiek in rangorde van grof naar fijn Probleem Gevolg Waarschijnlijk gevolg Maatregel Voornemen E.U. Beleid Nederlandse regering

Windmolenproblematiek in rangorde van grof naar fijn Probleem Gevolg Waarschijnlijk gevolg Maatregel Voornemen E.U. Beleid Nederlandse regering Windmolenproblematiek in rangorde van grof naar fijn Probleem: Wereldwijd toename energie uit fossiele brandstof Gevolg: CO2 uitstoot, slinkende brandstofvoorraden en toenemende milieubelasting Waarschijnlijk

Nadere informatie

Windenergie in Almere

Windenergie in Almere In dit boekje is te vinden: Ambitie: Almere energieneutraal in 2022 Waarom deze ambitie? Hoe bereiken we de ambitie? Energie Werkt! Vergelijking met ontwikkeling zonder beleid Ambitie: Almere energieneutraal

Nadere informatie

2 Nota van Antwoord Structuurvisie Windenergie op Land

2 Nota van Antwoord Structuurvisie Windenergie op Land Nota van Antwoord Zienswijzen op het voornemen Structuurvisie Windenergie op Land en het opstellen van een Milieueffectrapport Raadpleging reikwijdte en detailniveau van het Milieueffectrapport 2 Nota

Nadere informatie

Factsheet van de nationale, provinciale en lokale beslismomenten van windparken in de Veenkoloniën

Factsheet van de nationale, provinciale en lokale beslismomenten van windparken in de Veenkoloniën Factsheet van de nationale, provinciale en lokale beslismomenten van windparken in de Veenkoloniën 2001 De windmolenopgave vanuit het Rijk kwam tot stand in het BLOW-overleg. De hoeveelheid Megawatt is

Nadere informatie

Denk op tijd aan m.e.r.

Denk op tijd aan m.e.r. Vertraging kan worden voorkomen bij vaststellen EHS-effecten Denk op tijd aan m.e.r. 2 0 Bij (vormvrije) m.e.r.-beoordelingen mag rekening worden gehouden met het treffen van mitigerende maatregelen voor

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân b

provinsje fryslân provincie fryslân b postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 College van burgemeester en wethouders van de gemeente Harlingen Postbus 10000 8860 HA HARLINGEN wsvw.fryslan.nl

Nadere informatie