Lindy van der Veen Roel van Lanen Edwin Lambregts Wieke Ambrosius. Spring er uit!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lindy van der Veen Roel van Lanen Edwin Lambregts Wieke Ambrosius. Spring er uit!"

Transcriptie

1 Lindy van der Veen Roel van Lanen Edwin Lambregts Wieke Ambrosius Agrofood Strategy Trends 2013 Spring er uit!

2

3 Agrofood Strategy Trends 2013 Spring er uit! Lindy van der Veen Roel van Lanen Edwin Lambregts Wieke Ambrosius Inhoud Spring er uit!... 4 Het Agrofood Strategy Trends Onderzoek Op zoek naar toegevoegde waarde Primaire land- en tuinbouw Foodindustrie Dienstverleners Strategische Dialoog: inzicht en uitzicht Neem contact op met de auteurs...63

4 Agrofood Strategy trends 2013 Spring er uit! Spring er uit! De agrofood sector is in deze moeilijke economische tijden een lichtpunt voor BV Nederland. Veel bedrijven presteren relatief goed en het niveau van productiviteit, innovatie en exportgerichtheid ligt er hoog. Toch is niet alles rozengeur en maneschijn. In alle agrarische ketens en ook in foodindustrie staan afzetprijzen en rendementen onder druk. In deze tweede editie van het Agrofood Strategy Trends Onderzoek komt dat ook duidelijk naar voren: prijsconcurrentie is als strategische issue van groot belang voor bedrijven in de agrofood. De sector ligt bovendien onder het vergrootglas van de publieke opinie. Dat vraagt om scherpe strategische keuzes en een consequente uitvoering van beleid. prijsstijgingen accepteren. De sector reageert met een klassieke reflex: kostenbesparing en procesverbetering. Daarnaast moeten bedrijven voldoen aan de steeds hogere eisen van consumenten, handel en de overheid. Een flinke klem die bedrijven dwingt om in de overlevingsmodus te gaan. De route van voortdurende productiviteitsverbetering en kostenbesparing is weliswaar nodig om te overleven, maar zal de sector niet structureel verder helpen. De toekomst ligt in het verhogen van toegevoegde waarde, het tot waarde brengen van reststromen en het bouwen van onderscheidend vermogen via sterke marketingconcepten. Onder het vergrootglas Strategie en trends Het rapport dat voor u ligt bevat de ingrediënten die u kunt gebruiken om na te denken over uw eigen strategie. U vindt niet alleen een overzicht van de belangrijkste issues en knelpunten waar bedrijven in agrofood tegenaan lopen, maar ook de trends waar bedrijven in de komende jaren op in gaan zetten. Welk overall-beeld rijst u op uit ons onderzoek? Het is moeilijk om een korte samenvatting te geven, want de agrarische sectoren en de foodindustrie zijn natuurlijk heel verschillend en binnen elke sector zijn er vele branche-specifieke zaken te noemen. Toch zijn er wel parallellen te trekken. De agrofood staat voortdurend in de aandacht van de publieke opinie. Er wordt nauwlettend gekeken naar prestaties op het gebied van milieu, dierenwelzijn en sociaal personeelsbeleid. Reputatiemanagement wordt één van de belangrijkste onderwerpen voor de komende jaren. Bedrijven laten zich te vaak in het defensief dringen. Het is zaak om weg te blijven uit de hoek waar de klappen kunnen vallen. Proactief communi ceren, een sterke ketenbeheersing en transparantie zijn eerder noodzaak dan luxe. Er is genoeg om trots op te zijn, dus draag dat ook uit. Duurzaamheid in brede zin is voor de agrofood geen green washing, maar een noodzakelijke voorwaarde om ook op langere termijn in business te zijn. Toegevoegde waarde De wereld aan je voeten Veel bedrijven in de agrofood worstelen met de vraag hoe zij de marges op hun producten op een voldoende hoog niveau kunnen houden. De productiekosten kennen hun jaarlijkse stijging, terwijl de machtige inkopers van de retail geen De grootste kansen en uitdagingen voor de agrofood sector liggen niet in de verzadigde West-Europese markten, maar in opkomende economieën zoals Oost-Europa, Rusland, Afrika en Azië. Het Nederlandse bedrijfsleven kent van 4

5 oudsher exportkampioenen, maar local-for-local investeringen zijn vaak voorbehouden aan grote multinationals. Het midden- en kleinbedrijf doet in dit spel nog onvoldoende mee. Directie investeringen in het (verre) buitenland komen maar schoorvoetend op gang. Toch is dat de kant die we op moeten. De grote wereldwijde vraagstukken op het gebied van voedsel, water en energie vragen om een oplossing. Hoogwaardige Nederlandse technologie is nodig om een sprong voorwaarts te maken in productiviteit en duurzaamheid. Maar dan moeten we die kansen wel pakken. De rest van de wereld staat (ook) niet stil. Vergaande samenwerking en consolidatie is nodig om voldoende daad- en draagkracht op dit punt te ontwikkelen. Spring er uit! Voor zowel de agrarische sectoren als voor de voedselverwerkende industrie geldt: de oplossing zit in onderscheidend vermogen en andere business modellen, zowel nationaal als internationaal. Ga uitwisselbaarheid tegen. Biedt iets bijzonders. Spring er uit! Berenschot biedt haar klanten al 75 jaar opmerkelijke inzichten en bijzondere resultaten. Wij denken graag met u mee om de uitdagingen van vandaag én die van de toekomst aan te gaan. Samenwerking en partnerschap is voor ons van groot belang. Wij zijn er dan ook trots op dat wij dit Agrofood Strategy Trends Onderzoek 2013 hebben uitgevoerd in samenwerking met drie waardevolle partners: het vakblad VMT, LTO Noord en ZLTO. Ook namens onze partners wensen wij u veel leesplezier en inspiratie toe. Lindy van der Veen Roel van Lanen Edwin Lambregts Wieke Ambrosius 5

6

7 Hoofdstuk 1 Het Agrofood Strategy Trends Onderzoek 2013 V orig jaar hebben VMT en Berenschot dit onderzoek voor het eerst onder bedrijven in de voedselverwerkende industrie en aanpalende branches uitgevoerd. Dit jaar is in samenwerking met VMT, LTO Noord en ZLTO de tweede editie van het Agrofood Strategy Trends Onderzoek gehouden, waarbij de scope is uitgebreid naar de gehele agrofoodsector. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode november 2012 t/m januari Al vele jaren is Berenschot een gevestigde naam in het Nederlandse bedrijfsleven voor strategiebepaling. Sinds enkele jaren analyseert Berenschot de trends op het gebied van strategiebepaling aan de hand van het Berenschot Strategy Trends Onderzoek. Wij zijn trots dat wij dit project hebben uitgevoerd in samenwerking met drie partners: het vakblad VMT, LTO Noord en ZLTO. Vragenlijst De vragenlijst voor het Agrofood Strategy Trends Onderzoek 2013 is grotendeels gelijk aan die van vorig jaar. Om een goed trendonderzoek te kunnen uitvoeren, is het namelijk van belang om over een langere periode veranderingen te kunnen waarnemen. In het rapport zal dan ook regelmatig worden verwezen naar de uitkomsten van vorig jaar. 1) Ook is de vragenlijst grotendeels gelijk aan die van het algemene Berenschot Strategy Trends Onderzoek. Hierdoor is het mogelijk om de agrofoodsector te vergelijken met de rest van het Nederlandse bedrijfsleven en de meest interessante afwijkingen te bespreken. Aan de deelnemers werd de vragenlijst via een online enquête voorgelegd. Deelnemers werd allereerst gevraagd om het eigen bedrijf te categoriseren. Daarna werd een aantal vragen gesteld over de (generieke) strategieën van 1) Vindplaats Agrofood Strategy Trends 2012, Tijd voor Strategie: 7

8 Agrofood Strategy trends 2013 Spring er uit! de onderneming en de grootste uitdagingen bij het bepalen en realiseren van de strategie. Vervolgens werd de deelnemers gevraagd naar de verwachtingen voor hun onderneming zoals opgenomen in hun bedrijfsplan voor Al deze vragen maakten vorig jaar ook onderdeel uit van de vragenlijst. Daarnaast zijn twee categorieën toegevoegd. Allereerst werd de deelnemers gevraagd naar de wijze waarop zij innoveren, in navolging van het algemene Berenschot Strategy Trends Onderzoek 2). Tot slot werd aan de deelnemers een aantal vragen voorgelegd over specifieke trends voor hun deelsector. Het aantal antwoorden dat de respondenten op een bepaalde vraag konden geven, verschilt. Op de meest eenvoudige vragen konden respondenten slechts één antwoord aankruisen; op andere vragen konden zij maximaal twee of drie antwoordopties aangeven voor de zaken die voor hen het meest van toepassing zijn. Hierdoor is het totale percentage van gegeven antwoorden soms meer dan 10. Deelnemers Het aantal respondenten aan het onderzoek bedraagt 292. De deelnemers zijn afkomstig uit zowel de primaire sector als de foodindustrie en aanverwante sectoren. We onderscheiden naast de primaire productie het handelsbedrijf (groothandel/retail), de foodindustrie, toeleveringsbedrijven aan agro- en/of foodbedrijven, en onderzoek, advies en overige diensten. Respondenten naar sector 18% Primaire sector 1 16% 51% Handelsbedrijven Foodindustrie Toeleveranciers Dienstverleners 5% Verdeling respondenten over subsectoren primaire sector 2% 1% 1% 2% 3% 5% 5% 5% 7% 5 Melkveehouderij Akkerbouw Varkenshouderij Pluimveehouderij Voedingstuinbouw, vollegronds Sierteelt en boomteelt Vleesveehouderij Paardenfokkerij Biologische productie Champignons Voedingstuinbouw, glasteelt 19% 2) Vindplaats Strategy Trends 2013, Nieuw spel of oude regels?!: 8

9 Het Agrofood Strategy Trends Onderzoek 2013 Qua participatie zijn de deelnemers ongeveer evenredig verdeeld tussen de primaire sector enerzijds (51%) en de overige sectoren. Binnen de primaire sector is ongeveer de helft van de respondenten actief als melkveehouder en 19% als akkerbouwer. Respondenten naar bedrijfsgrootte 14% 14% 3% 3% 5% 61% 0-10 werknemers werknemers werknemers werknemers werknemers > 5000 werknemers Een meerderheid van de respondenten is werkzaam bij het kleinbedrijf: zes op de tien respondenten is werkzaam bij bedrijven met tien of minder werknemers. Deze kleine bedrijven zijn voornamelijk actief in de primaire sector. Daarnaast is ruim 1 van de respondenten werkzaam bij organisaties met meer dan 250 werknemers. Tot slot hebben we de respondenten gevraagd naar hun functieniveau. Ongeveer 7 van de respondenten is directeur of eigenaar (DGA) van de onderneming. In totaal is daarmee 87% van de respondenten actief in de top van hun bedrijf. Daarnaast is een klein percentage van de deelnemers actief in het middenmanagement (8%), als intern adviseur of als staflid (6%). Functie respondenten 8% 6% 17% Directie / eigenaar Hoger management Middenmanagement Intern adviseur of staflid 7 9

10 Agrofood Strategy trends 2013 Spring er uit! Andere sectoren Het algemene Berenschot Strategy Trends Onderzoek dat in februari 2013 reeds is uitgebracht, richtte zich op de volle breedte van het Nederlandse bedrijfsleven. Daarbij ligt de nadruk op de zakelijke en financiële dienstverlening, industrie, bouw, utilities en agrofood. Leeswijzer Het Agrofood Strategy Trendsrapport van 2012 was opgebouwd naar thema. Dit jaar hebben we een indeling naar sectoren gehanteerd. Voor elk van de hoofdsectoren is een apart hoofdstuk opgenomen met de belangrijkste bevindingen. Zo kunt u gemakkelijk de resultaten voor de sector waarin u werkzaam bent, terugvinden. Het handelsbedrijf en toeleveranciers vormen de uitzondering op deze regel. In deze sectoren was het aantal respondenten te laag voor statistische relevantie. Wel benoemen we een aantal interessante uitkomsten in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 2 schetsen we het algemene beeld van de uitkomsten van het onderzoek over de sectoren heen. Hoofdstuk 3 gaat over de primaire land- en tuinbouwsector, hoofdstuk 4 over de foodindustrie en hoofdstuk 5 over de dienstverlenende sector. 10

11 Het Agrofood Strategy Trends Onderzoek

12 12

13 Hoofdstuk 2 Op zoek naar toegevoegde waarde Belangrijkste conclusies: Bedrijven die voor een differentiatiestrategie hebben gekozen zijn het meest succesvol in het realiseren van hun strategie Net zoals vorig jaar zijn ondernemingen uitgesproken positief over hun omzet- en winstverwachtingen. Daarbij komt de zegen meer vanuit het buitenland dan uit Nederland. Een groot aantal respondenten slaagt er maar ten dele in om zijn strategische doelen te realiseren. Is dit een kwestie van onrealistische verwachtingen, of toch het niet consequent doorvoeren van strategische keuzes? Innovatie is van belang voor een meerderheid van de sector. Inleiding In het Agrofood Strategy Trends onderzoek van vorig jaar hebben we vooral gekeken naar de voedselverwerkende industrie en aanpalende sectoren, zoals groothandel en gespecialiseerde dienstverleners. Dit jaar hebben we het onderzoek uitgebreid naar de agrarische sectoren, die enerzijds grondstofleverancier zijn voor de verwerkende industrie, maar daarnaast natuurlijk verse producten leveren aan de retail en het out-ofhome segment. In ons onderzoek hebben we gevraagd hoe bedrijven omgaan met het strategieproces in hun onderneming. Is strategie een belangrijk onderwerp op de directietafel? Hebben ze een duidelijk focus? Hoe willen bedrijven zich onderscheiden en welke belemmeringen zien zij daarbij? In dit hoofdstuk geven we in vogelvlucht de belangrijkste conclusies uit ons onderzoek weer. In de volgende hoofstukken pakken we er telkens een subsector uit en geven we specifieke resultaten. 13

14 Agrofood Strategy trends 2013 Spring er uit! Kun je dat eten? Strategie is voor veel ondernemers een wereld van abstractie en lange termijn. Zij weten wel dat het goed is om een stip aan de horizon te kiezen en daar gestructureerd naar toe te werken, maar in de praktijk regeert toch de waan van de dag. Dat is begrijpelijk in een wereld waar het constant vechten is voor je plekje in de markt, maar misschien niet de slimste tactiek om ook op lange termijn sterk te staan. Strategie begint met de vraag voor welke klanten je waarde wilt toevoegen en hoe je je daarin wilt onderscheiden. Om dit in beeld te brengen hebben we er voor dit onderzoek voor gekozen om aan te sluiten bij de drie generieke strategieën die door Porter 3) zijn ontwikkeld. Deze zijn: Kostenleiderschap. De onderneming levert dezelfde diensten of producten als concurrenten tegen een gegeven marktprijs, waarbij de onderneming streeft naar een zo laag mogelijk kostprijs om zodoende marge te maken. Differentiatie. De onderneming onderscheidt zich van de concurrentie door het leveren van superieure kwaliteit of een uitgebreider dienstenpakket. De klantengroep is over het algemeen heel breed. Focus. De onderneming levert aan een specifiek segment van de markt en probeert daar met haar producten of diensten zo goed mogelijk bij aan te sluiten. Schematisch is dit als volgt: Generieke strategieën Beperkte marktscope (één of enkele marktsegmenten) Focus Brede marktscope (aantrekkelijk voor de gehele markt) Differentiatie Kostenleiderschap Onderscheidend in toegevoegde waarde totale product(beleving) Onderscheidend in kostprijs met zelfde kwaliteit Kiezen om gekozen te worden In de agrofood is kostenleiderschap het populairst als het om generieke strategie gaat, maar op de voet gevolgd door differentiatie en focus. In vergelijking met het onderzoek dat wij voor het gehele Nederlandse bedrijfsleven uitvoeren (inclusief agrofood) lijkt focusstrategie in de agrofood veel meer voor te komen dan in de rest van de economie. De meerderheid van ondernemers in de agrofood kiest voor een strategie gericht op het creëren van toegevoegde waarde via differentiatie of focus. Een flinke minderheid van 42% kiest echter voor kostenleiderschap, en voldoet hiermee aan de vigerende beeld dat men in de publieke opinie nogal eens 3) Michael Porter, Competitive Strategy: Techniques for Analysing Industries and Competitors,

15 Op zoek naar toegevoegde waarde tegenkomt, namelijk dat het bij agrofood voornamelijk gaat om commoditymarkten gaat waar concurrentie vooral op prijs plaatsvindt. Wat was uw strategische focus in 2012? Totaal Agrofood Wat was uw strategische focus in 2012? Totaal Nederland 5% 29% 42% Kostenleiderschap Differentiatie Focus 46% 49% Kostenleiderschap Differentiatie Focus 29% uit: Agrofood Strategy Trends 2013: Spring er uit! uit: Strategy Trends 2013: Nieuw spel of oude regels Het aandeel bedrijven dat gaat voor kostenleiderschap is veel groter dan in ons agrofood onderzoek van vorig jaar, waarin voornamelijk voedselverwerkende bedrijven en aanpalende toeleveranciers en dienstverleners waren meegenomen. Hierin wordt de invloed van de agrarische bedrijven op de resultaten meteen duidelijk: zij kiezen overwegend voor kostenleiderschap (65%), terwijl in de voedingsindustrie, de toeleveringsbedrijven en advies/onderzoek een differentiatiestrategie de meest voorkomende keuze is. Handelsbedrijven zijn de enige categorie waar het merendeel kiest voor een focusstrategie (52%). Dat kostenleiderschap zo populair is bij de primaire producenten valt te verklaren uit de samenstelling van onze steekproef, waarin een relatief groot aantal melkveehouders zijn opgenomen. Zij hebben niet direct invloed op de melkprijs die hun coöperatie uitbetaald, maar richten zich voornamelijk op productiviteitsverbetering en kostenbeheersing. Wat was uw strategische focus in 2012? Per sector % 22% 13% 53% 35% 12% 43% 29% 29% 56% 25% 19% 9% 48% 43% Kostenleiderschap Differentiatie Focus Primaire sector Handelsbedrijven Foodindustrie Toeleveranciers Dienstverleners Wat wordt uw strategische focus in ? Per sector % 22% 59% 35% 49% 29% 23% 53% 31% 16% 51% 48% Kostenleiderschap Differentiatie Focus 1 6% 1% Primaire sector Handelsbedrijven Foodindustrie Toeleveranciers Dienstverleners 15

16 Agrofood Strategy trends 2013 Spring er uit! We hebben ook gevraagd welke strategische keuze bedrijven in 2013/2014 willen maken. Hier zien we geen grote verschuivingen. Wel blijkt net als in 2012 dat sommige bedrijven de overstap willen maken van kostenleiderschap naar (voornamelijk) differentiatie. Dit zou er op kunnen duiden dat een strategie van kostenleiderschap soms een keuze tegen wil en dank is en dat bedrijven zich liever willen onderscheiden met hun product dan met hun (kost)prijs. Een focusstrategie, waarop het bedrijf zich richt op één of enkele marktsegementen, wordt nauwelijks populairder. Wat wordt uw belangrijkste strategische focus in ? Totaal agrofood 3 35% Kostenleiderschap Differentiatie Focus 35% Kostenleiders hebben de grootste moeite met het realiseren van hun strategie Ondernemers die gaan voor lage kosten slagen er minder vaak in hun strategie te realiseren dan bedrijven die voor een differentiatie- of focusstrategie hebben gekozen. Bedrijven die voor een differentiatiestrategie hebben gekozen zijn het meest succesvol in het realiseren van hun strategie. Deze uitkomst is niet onlogisch. In een bepaalde markt kan er maar één bedrijf zijn die de allerbeste kostprijs heeft, terwijl bedrijven die streven naar toegevoegde waarde zich juist op heel veel vlakken kunnen onderscheiden van hun concurrenten. Een strategie gericht op toegevoegde waarde geeft dus aan meer bedrijven ruimte om hun strategie tot een succes te maken. In hoeverre slaagt u er in uw strategie te realiseren? Totaal agrofood per strategische focus Kostenleiderschap Differentiatie Focus In geringe mate In redelijke mate In grote mate (Vrijwel) volledig 16

17 Op zoek naar toegevoegde waarde Slaagt u erin uw doelen te realiseren? Ongeacht de strategie, slagen er maar heel weinig bedrijven in de strategische doelen volledig te realiseren. Een verklaring kan zijn dat de verwachtingen van deze ondernemers onrealistisch zijn. Een aanwijzing dat dit het geval is wordt verder op in dit hoofdstuk beschreven, namelijk het opvallende optimisme over groei van omzet en winst. Het kan echter ook zo zijn dat de doelen wel realistisch zijn, maar dat de hieraan gelieerde strategische keuzes niet consequent worden doorgevoerd. In onze adviespraktijk zien we dit ook regelmatig. Een strategie consequent doorvoeren in het bedrijf en alle keuzen spiegelen aan de strategie, blijkt lastig voor veel ondernemers. Het blijkt moeilijk om niet ad hoc in te spelen op voorbijkomende kansen. Op korte termijn geeft dit vaak voordelen, maar op lange termijn is een consequente strategische koers vaak beter. Bedrijfsgrootte geen garantie voor succes Uit onze studie blijkt ook dat kleine en middelgrote bedrijven (met minder dan 250 medewerkers) vaker slagen in het realiseren van hun strategie dan grote bedrijven. Er lijkt een duidelijk omslagpunt te liggen bij bedrijven die groter zijn dan 250 werknemers. Deze bedrijven geven veel vaker aan slechts in redelijke mate hun strategie te realiseren. Bedrijven tussen 250 en 1000 werknemers hebben hier het meeste moeite mee. Zijn zij stuck in the middle? Uit het Agrofood Strategy Trends onderzoek van 2012 bleek ook al dat kleinere bedrijven vaker succesvol zijn in het realiseren van hun strategie. Een verklaring zou kunnen zijn de lagere mate van complexiteit en benodigde afstemming in de eigen organisatie. Er is echter wel een bepaalde grootte nodig om de benodigde slagkracht te realiseren: bedrijven met minder dan 10 werknemers zijn weer minder succesvol in het realiseren van de strategie. Deze kleine bedrijven hebben tijdens het formuleren van hun strategie ook veel vaker dan grotere bedrijven last van onzekerheid over de toekomst. Hier kan een vertekening optreden: het zijn juist de agrarische bedrijven in onze steekproef die vaak tot de categorie van de kleine bedrijven horen. In hoeverre slaagt u erin uw strategie te realiseren? Totaal agrofood per bedrijfsgrootte werknemers werknemers werknemers werknemers werknemers > 5000 werknemers In geringe mate In redelijke mate In grote mate (Vrijwel) volledig 17

18 Agrofood Strategy trends 2013 Spring er uit! Wat speelt er in de agrofood? In ons onderzoek vragen we naar de belangrijkste strategische issues voor bedrijven in het komende jaar. We doen dat op basis van een vaste lijst van 16 items. Zodoende kunnen we vergelijkingen maken jaar-op-jaar en de resultaten naast die van ons algemene strategy trends onderzoek leggen. In dat laatste onderzoek wordt namelijk dezelfde lijst van items gehanteerd. Wat zijn de belangrijkste strategische issues voor uw onderneming voor ? Totaal agrofood MVO/duurzaamheid Prijsconcurrentie Innovatie, R&D Verandering in regelgeving Merk, imago 34% 29% 23% Zoals u ziet is de top vijf aan strategische issues behoorlijk veranderd ten opzichte van vorig jaar. Innovatie en R&D, vorig jaar nog de onbetwiste nummer één als het om strategische issues gaat, is vervangen door het thema duurzaamheid. De vergelijking gaat echter niet helemaal op, want vorig jaar hadden we veel minder agrarische bedrijven in de steekproef. Dit jaar zegt 5 van deze agrarische bedrijven dat duurzaamheid voor hen een belangrijk strategisch issue is. Wat zijn de belangrijkste strategische issues voor uw onderneming in ? Totaal Nederland Nieuwe businessmodellen Prijsconcurrentie Innovatie, R&D Human capital Allianties in de bedrijfsketen 31% 26% 26% 23% 21% 5% 1 15% 25% 3 35% uit: Strategy Trends 2013: Nieuw spel of oude regels De vergelijking met de totale Nederlandse economie is ook interessant. Buiten de agrofood zijn nieuwe business modellen al drie jaar op rij het belangrijkste issue. Dit thema valt in de agrofood zelfs buiten de top 5. Een onderwerp als allianties in de bedrijfsketen scoort in de agrofood relatief laag (vorig jaar 11%, nu 18%), alleen bij toeleveranciers komt dit issue op meer dan 3 uit. En dat terwijl dit thema in andere sectoren nu juist erg in opkomst is. In onze adviespraktijk merken wij dat er binnen de agrofood nu juist erg veel behoefte bestaat aan keteninnovatie en nieuwe wegen om geld te verdienen. Ook bedrijven in de primaire sectoren, zoals tuinbouw, zijn op zoek naar onderscheidend vermogen en manieren om hun marges te verhogen. 18

19 Op zoek naar toegevoegde waarde Sectorbeeld Strategische issues PRIMAIRE SECTOR HANDELSBEDRIJVEN MVO/duurzaamheid Verandering in regelgeving Prijsconcurrentie 27% 26% 5 Distributie- en communicatiekanalen Prijsconcurrentie Merk, imago 27% 47% MVO/duurzaamheid belangrijkste issue voor ondernemers met gelijkblijvend percentage t.o.v. vorig jaar Verandering in regelgeving nieuw in de top 3, waarschijnlijk door op hande zijnde grote veranderingen in mestbeleid en Europese landbouwbeleid Allianties in bedrijfsketen vorig jaar nog nummer 1 issue, komt nu niet meer terug in de top Distributie- en communicatiekanalen issue nr. 1, vorig jaar nog de 3e plaats Prijsdruk in de keten ook voelbaar bij handelsbedrijven: prijsconcurrentie dit jaar een belangrijk strategisch issue Duurzaamheid vorig jaar nog nummer 1 issue, dit jaar niet meer in top 3 FOODINDUSTRIE TOELEVERANCIERS Prijsconcurrentie Innovatie, R&D Merk, imago 34% 32% 47% Innovatie, R&D Prijsconcurrentie Allianties in de bedrijfsketen 32% 32% 57% Zelfde strategische issues in top 4 als vorig jaar Prijsconcurrentie wordt als belangrijkste issue ervaren Duurzaamheid vorig jaar op de derde plaats, nu op plaats Innovatie en R&D met stip op één, net als vorig jaar Hoewel minder van belang, staat prijsconcurrentie stabiel op nummer 2 Allianties in bedrijfsketen dit jaar in de top 3, vorig jaar was dit nog duurzaamheid DIENSTVERLENERS Innovatie, R&D Nieuwe business modellen Allianties in de bedrijfsketen 38% 34% Innovatie en R&D van groot strategisch belang voor dienstverleners Nieuwe businessmodellen zijn belangrijk issue, net als bedrijven in de zakelijke dienstverlening in de rest van Nederland Duurzaamheid vorig jaar issue nummer 1, maar dit jaar niet terug te vinden in top 3 Een blijvend optimisme in agrofood Eén van de opvallende conclusies uit het onderzoek van vorig jaar was dat de toekomstverwachtigen van de agrofoodsector erg optimistisch waren. Ondanks de aanhoudende recessie, crisis in Europa en het lage consumentenvertrouwen, is agrofood Nederland ook voor 2013 en 2014 erg positief gestemd. 19

20 Agrofood Strategy trends 2013 Spring er uit! Percentages bedrijven met groeiverwactingen voor omzet, winst en formatie in Per sector Primaire sector Handelsbedrijven Foodindustrie Toeleveranciers Dienstverleners Groei omzet in Nederland Groei omzet in buitenland Groei winst Groei formatie De bovenstaande grafiek laat het percentage bedrijven zien dat heeft aangegeven groei te verwachten in de te behalen omzet in Nederland en het buitenland, in de winst en het personeelsbestand (formatie) in Met betrekking tot de omzet in Nederland is de primaire sector het meest positief, 64% verwacht een grotere omzet te kunnen realiseren. Toeleveranciers zijn ook positief maar het minst van alle deelsectoren: 42% verwacht groei in Nederland, ten opzichte van 58% die verwacht dat de omzet gelijk blijft. De toeleveranciers en foodindustrie zijn nóg positiever over de omzet in het buitenland: bijna 8 verwacht in het buitenland te gaan groeien. Slechts 5% van de foodindustrie en toeleveranciers verwachten een krimp in de omzet in het buitenland. Ook de andere sectoren verwachten groei van de omzet in het buitenland. Groei vooral in Nederland en West-Europa We hebben de bedrijven ook gevraagd uit welke regio s zij verwachten het meeste groei te gaan gaan halen. De meeste ondernemers blijven relatief dicht bij huis: Nederland en West-Europa zijn de meest gekozen regio s. Dit is opvallend, gezien de verzadigde markt in West-Europa. Een minderheid van ondernemers wil inspringen op de kansen die groeimarkten buiten West-Europa bieden. Azië en Oost-Europa zijn de meest aantrekkelijke regio s voor deze bedrijven, maar Noord- en Zuid-Amerika worden ook genoemd. Er is een aantal verschillen in de regiokeuze bij de diverse deelsectoren. Handelsbedrijven kiezen opvallend vaker voor Afrika dan de andere sectoren. Een verklaring kan zijn dat Afrika vaak nog als een hoog-risico continent wordt gezien om zaken te doen. Veel bedrijven proberen daarom met export de markten te bedienen en investeren weinig. Toeleveranciers gaan opvallend vaker voor Zuid-Amerika dan de andere sectoren: 17% van de toeleveranciers ziet Zuid-Amerika als groeiregio, terwijl dit continent door de andere sectoren nauwelijks genoemd wordt. 20

21 Op zoek naar toegevoegde waarde 6 van agrofoodbedrijven ziet belang van innovatie in Innovatie is een belangrijk thema voor een groot deel van de agrofoodsector. Voor de foodindustrie, toeleveranciers en dienstverleners staat deze zelfs in de top 3 van strategische issues. 59% van de bedrijven in agrofood geeft aan dat innovatie (zeer) belangrijk is voor hun bedrijf. Dit jaar gaan we daarom wat dieper in op in welke mate en hoe agrofoodbedrijven bezig zijn met innovatie. Hoe belangrijk is innovatie voor uw bedrijf? Totaal agrofood Welk percentage van uw omzet investeert u in innovatie? Totaal agrofood 26% 7% 8% 15% 44% Zeer belangrijk Belangrijk Niet belangrijk / niet onbelangrijk Onbelangrijk Zeer onbelangrijk < 1% van mijn omzet 1 t/m 2% van mijn omzet 3 t/m 5% van mijn omzet > 5% van mijn omzet Ondanks het belang van innovatie voor de sector, investeert bijna een derde van de bedrijven minder dan 1% van de omzet in innovatie. De meerderheid investeert echter meer dan 1% in R&D. Ruim 16% van agrofoodbedrijven investeert zelfs meer dan 5% van de omzet in innovatie. Foodindustrie het meest baanbrekend? In onderstaand sectorbeeld wordt weergegeven in welk type en hoe agrofoodbedrijven innoveren. Hieruit blijkt dat er in alle sectoren veel meer toegepast onderzoek dan fundamenteel onderzoek wordt gedaan. 4) De foodindustrie is ook veel meer dan andere deelsectoren op zoek naar radicale innovaties: nieuwe producten of diensten, die in één klap voor een significant voordeel ten opzichte van de concurrentie zorgen. De primaire sector en handel innoveren meer lineair, wat betekent dat bestaande producten en diensten worden doorontwikkeld. Dit kan bijvoorbeeld door het toevoegen van functionaliteiten of het verbeteren van de specificaties. 4) Fundamenteel onderzoek is onderzoek waarvan de vraagstelling voornamelijk wordt bepaald door wetenschapsinterne motieven en dat primair is gericht op kennisvermeerdering. Het betreft in het algemeen lange termijn onderzoek. Wij definieren toegepast onderzoek als onderzoek waarvan de vraagstelling voortvloeit uit een specifiek concreet probleem, met als doel praktische toepassing. Het betreft in het algemeen korte termijn onderzoek. 21

Hadewij van de Kamp Edwin Lambregts Lindy van der Veen. Maart 2012. Tijd voor strategie. Agrofood Strategy Trends 2012

Hadewij van de Kamp Edwin Lambregts Lindy van der Veen. Maart 2012. Tijd voor strategie. Agrofood Strategy Trends 2012 Hadewij van de Kamp Edwin Lambregts Lindy van der Veen Maart 2012 Tijd voor strategie Agrofood Strategy Trends 2012 Inhoud Tijd voor strategie!.........................................................

Nadere informatie

STRATEGY TRENDS 2015. The CEO s agenda. Roel van Lanen Wieke Ambrosius

STRATEGY TRENDS 2015. The CEO s agenda. Roel van Lanen Wieke Ambrosius STRATEGY TRENDS 2015 The CEO s agenda Roel van Lanen Wieke Ambrosius Inhoud 1 Strategy Trends 2015: The CEO s agenda 3 1. Het heft in eigen hand 5 2. Forecast NL 11 3. Wat kiest de CEO? 17 4. Businessmodel

Nadere informatie

Groeien met innovatieve IT

Groeien met innovatieve IT SAP White Paper Groeien met innovatieve IT Hoe onderscheiden groeiende middelgrote organisaties zich? Inhoud 3 Voorwoord 4 Executive summary 5 Hoofdstuk 1: Groei in Nederland 6 Hoofdstuk 2: Omzetgroei

Nadere informatie

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector BDO Consultants B.V. Postbus 4053 3502 HB Utrecht Telefoon 030-284 99 60 E-mail consultants@bdo.nl WWW.BDO.NL HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Definitieve versie: 24 oktober 2014 Albert Meijer Elena Bindels 1 Inhoudsopgave Management summary 1. Inleiding 2. Methoden van onderzoek 3. Beschrijving

Nadere informatie

Parels van de Nederlandse maakindustrie

Parels van de Nederlandse maakindustrie Parels van de ederlandse maakindustrie YFER Straatweg 25 3621 BG BREUKELE T 0346-291641 F 0346-291671 E nyfer@nyfer.nl I www.nyfer.nl Dit onderzoek is uitgevoerd op initiatief en met ondersteuning van

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 11. Inleiding 15

Inhoud. Voorwoord 11. Inleiding 15 Inhoud Voorwoord 11 Inleiding 15 1 De markt: uitnodiging aan ondernemende professionals 20 1.1 Weten wat er in de markt aan de hand is 24 1.2 Ruimte creëren om jezelf opnieuw uit te vinden 42 1.3 Ondernemerschap

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 1 ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 3 Voorwoord 4 Inleiding 8 Waarde 12 Wat 16 Waar 2 Wie 26 Waarom 34 Conclusie: Voor u telt rendement

Nadere informatie

Marktonderzoek. Het 2e leven (H2L) 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699. Dr. P.C. Schuur

Marktonderzoek. Het 2e leven (H2L) 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699. Dr. P.C. Schuur Marktonderzoek Het 2e leven (H2L) Effectief en efficiënt service verlenen op een maatschappelijk verantwoorde wijze 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699 Begeleiders: Dr. J.M.G. Heerkens Dr.

Nadere informatie

Het gedrag en de behoeften van zakelijke afnemers van zakelijke netwerkdiensten en vaste telefonie

Het gedrag en de behoeften van zakelijke afnemers van zakelijke netwerkdiensten en vaste telefonie Het gedrag en de behoeften van zakelijke afnemers van zakelijke netwerkdiensten en vaste telefonie In opdracht van: Autoriteit Consument en Markt Project: 2013.153 Publicatienummer: 2013.153.1401 Datum:

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten

Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten In opdracht van: OPTA Project: 2010.130 Publicatienummer: 2010.130-1109 Datum: Utrecht, 2 mei 2011 Auteurs: ir. ing. Reg Brennenraedts ir. ing. Jurgen Verweijen

Nadere informatie

Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie

Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie Inhoud Voorwoord 4 1 Groeimotor van de toekomst 6 2 Hoe groot is de innovatiekracht van Nederland? 11 3 China: van producent tot innovator?

Nadere informatie

Branche Groothandel Totaalrapport

Branche Groothandel Totaalrapport Branche Groothandel Totaalrapport De Groothandel in kaart Een onderzoek uitgevoerd in opdracht van Exact Heliview Research Lage Mosten 1, Postbus 3327, 4800 DH Breda Tel: +31 (0)76 5482000 Fax: +31 (0)76

Nadere informatie

de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk

de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk TNO-rapportage voor Algemene Bond Uitzendondernemingen De

Nadere informatie

Energie en klimaat: weten en doen

Energie en klimaat: weten en doen Energie en klimaat: weten en doen Effectmeting AgroEnergiek E.A.P. van Well Energie en klimaat: weten en doen Effectmeting AgroEnergiek Energie en klimaat: weten en doen Effectmeting AgroEnergiek E.A.P.

Nadere informatie

ING Economisch Bureau Assetvisie Autoleasemaatschappijen. Autolease op weg naar 2020

ING Economisch Bureau Assetvisie Autoleasemaatschappijen. Autolease op weg naar 2020 ING Economisch Bureau Assetvisie Autoleasemaatschappijen Autolease op weg naar 2020 Colofon Auteur Max Erich ING Economisch Bureau max.erich@ing.nl Redactieraad Arjan Chrispijn ING Lease arjan.chrispijn@ing.nl

Nadere informatie

Marketingplan. Max Euwelaan 51 3062 MA Rotterdam T 010 206 69 96 www.bouwkennis.nl

Marketingplan. Max Euwelaan 51 3062 MA Rotterdam T 010 206 69 96 www.bouwkennis.nl Marketingplan Max Euwelaan 51 3062 MA Rotterdam T 010 206 69 96 www.bouwkennis.nl Colofon Uitgever BouwKennis BV Max Euwelaan 51 3062 MA ROTTERDAM T 010-2066996 E info@bouwkennis.nl www.bouwkennis.nl Marketing

Nadere informatie

groeistuipen van Cloud Computing

groeistuipen van Cloud Computing groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt inhoud

Nadere informatie

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Radicale duurzame innovatie. Hoe fundamentele vernieuwing ontstaat in en tussen organisaties

Radicale duurzame innovatie. Hoe fundamentele vernieuwing ontstaat in en tussen organisaties HOOFDSTUK 5 Radicale duurzame innovatie. Hoe fundamentele vernieuwing ontstaat in en tussen organisaties Michel van Pijkeren, Guido Braam en Marijke Gijsbers Inhoud 5.1 Groeiende noodzaak voor fundamentele

Nadere informatie

risicomanagement 2.0

risicomanagement 2.0 risicomanagement 2.0 uw nieuwe keurmerk in de kwaliteitsketen expect the unexpected 1 management summary voorwoord hoofdstuk 1 inleiding onderzoeksopzet hoofdstuk 2 analyse van de enquête hoofdstuk 3 conclusies

Nadere informatie

BLIK OP MVO TIEN TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

BLIK OP MVO TIEN TRENDS EN ONTWIKKELINGEN BLIK OP MVO TIEN TRENDS EN ONTWIKKELINGEN AANDACHT VOOR MVO ZET FORS DOOR IN NEDERLAND P.8 MVO LIJKT (VOORLOPIG) CRISISBESTENDIG P.10 MVO ALS KOSTENPOST DEFINITIEF VERLEDEN TIJD P.12 STERKE STIJGING VRAAG

Nadere informatie

MARKETINGPLAN. E.P.W.C. de Haas J.P. Lardinois

MARKETINGPLAN. E.P.W.C. de Haas J.P. Lardinois MARKETINGPLAN E.P.W.C. de Haas J.P. Lardinois 49 Marketingplan Bedrijfsopdracht Praktijknetwerk Daarom eten we schaap Contactpersoon Martin Woestenburg Projectcode 733 PDS 4 Auteurs Ethy de Haas Janine

Nadere informatie

NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018

NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018 NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018 WIE A ZEGT, MOET OOK B ZEGGEN OVER BEWUSTE KEUZES MAKEN, COMMITMENT EN DOORPAKKEN INHOUD Inleiding 1 Bestaansrecht en doelgroep 2 Omgevingsbeeld en visie 2.1 De centrale

Nadere informatie

Wendbaar in een duurzame economie

Wendbaar in een duurzame economie Wendbaar in een duurzame economie Een externe analyse van het economisch domein ten behoeve van de verkenning hoger economisch onderwijs (heo) Verkenningscommissie hoger economisch onderwijs, november

Nadere informatie