PLDA Noodprocedures - werkdocument

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PLDA Noodprocedures - werkdocument"

Transcriptie

1 Federale Overheidsdienst FINANCIEN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie van Duane en Accijnzen PLDA Ndprcedures - werkdcument Geïntegreerde Verwerking Duane en Accijnzen Versin 0.1 7/02/2009 Aanvullende infrmatie betreffende dit rapprt kan verkregen wrden bij:: Prgramma manager Tel P

2 Pagina 2 f 17

3 Dcument cntrle Versiehistriek van het dcument Versie Datum Auteur Cmmentaar /01/2007 Jan Verelst, Ken Ontwerp Bergh mans, Annie Vanherpe, Eddy De Cuyper, Lde Van Vlasselaer, Ivan Huyghe, Gery Derasse, Abram Op de Beeck, André Vercalsteren, Paul Raes 0.2 7/02/2007 Paul Raes Review Pagina 3 f 17

4 Inhudstafel 1. Inleiding Ndprcedure Algemeen Algemeen Aanvraagprcedure Ndprcedure summiere aangifte / Tijdelijke pslag Indienen van de summiere aangiften Aanzuiveringen van de summiere aangiften Ndprcedure aangifte Klassieke prcedure (elektrnische aangifte) Vereenvudigde ndprcedure Ndprcedure uitgaan Bijlagen...16 Overzicht van de figuren Overzicht van de tabellen Pagina 4 f 17

5 1.Inleiding Dit dcument is een werkdcument dat de ndprcedures beschrijft zals wij die vr PLDA zuden willen inveren. Suggesties en cmmentaren zijn vr verbetering, aanvulling en verduidelijking zijn steeds welkm. Tegen 1/3/2007 met dit dcument leiden tt een definitieve versie van de ndprcedures vr PLDA. Die zal wrden vergenmen in de mzendbrief van de dienst duaneprcedures. Pagina 5 f 17

6 2.Ndprcedure 2.1.Algemeen Algemeen De ndprcedure kan wrden afgekndigd wanneer het PLDA-systeem geheel f gedeeltelijk niet meer werkt. Deze ndprcedure wrdt afgekndigd en ingetrkken dr de helpdesk van het Enig kantr, zwel vr PLDA als vr NCTS. 1 De afgekndigde ndprcedures kunnen een algemeen f een beperkt karakter hebben, zwel vr wat de prcedures en cmpnenten betreft, als vr wat de gegrafische spreiding betreft. De afkndiging en intrekking van de ndprcedure wrdt gepubliceerd p de website van de Duane en accijnzen en per meegedeeld gebruikers van PLDA en aan de verantwrdelijken van de geregistreerde ndernemingen. De ndprcedure kan wrden afgekndigd vr het geheel van PLDA f per prcesnderdeel dat getrffen is. Als prcesnderdelen wrden nderscheiden: 1. Aangifte vr tijdelijke pslag (summiere aangiften), entrept B en NCTS Aangifteprces (zie k nder cijfer 2 hierna) Aanzuiveringen gederencmptabiliteit 1. van summiere aangiften : 2. van entrept B : aanzuivering van NCTS write ff (afschrijving) 2. Aangifteprces vr een andere gerlfde duanebestemming: A: Uitver/verzending B: Opslag in duane-entrept van vr uitver bestemde gederen met vrfinanciering C: Wederuitver na plaatsing nder een ecnmische duaneregeling andere dan het stelsel van duane-entrepts (actieve veredeling, tijdelijke inver, behandeling nder duanetezicht) D: Wederuitver na pslag in duane-entrept E: Passieve veredeling F: Duaneverver G: Cmmunautair karakter van de gederen H: In het vrije verkeer brengen I: Plaatsing nder een ecnmische duaneregeling andere dan passieve veredeling en duane-entrept (actieve veredeling (schrsingssysteem), tijdelijke inver, behandeling nder duanetezicht) J: Opslag in duane-entrept van het type A, B, C, E f F 2 K: Opslag in duane-entrept van het type D 3 3. Verificatie 4. Financiële cmpnent 5. NCTS (cmbiné + interface) 6. Uitvallen van de systemen van andere verheden (BIRB, ) 7. De systemen van Financiën (defect p niveau van CCFF, ATLAS f RDC) In bijlage 1 is een tabel pgenmen waarin de verschillende types ndprcedure nader wrden mschreven met de verbandhudende cdes 1 Ndprcedure NCTS zal p termijn vlledig geïntegreerd wrden in ndprcedure PLDA. Bij de pstart van PLDA zal ze echter de natinale helpdesk NCTS ng apart blijven functineren. 2 De klm J heeft eveneens betrekking p de binnenkmst van gederen in vrije znes die aan cntrles van het type II zijn nderwrpen. 3 Deze klm geldt eveneens vr de gevallen bedeld in artikel 525, lid 3 van het CTW. Pagina 6 f 17

7 Een ndprcedure kan k afgekndigd wrden bij het uitvallen van de systemen van een ecnmische peratr. De cdes vr deze ndprcedure zijn identiek aan de vrgaande cdes, nafhankelijk van de rzaak van het uitval. Deze rzaak kan zich situeren in het elektrnisch aangifteprces bij Duane en Accijnzen f bij de peratr. Hetzelfde prces is nderbrken, enkel de getrffen gebruiker wrdt anders bepaald Aanvraagprcedure De aanvraag gaat uit van diegene die een incident vaststelt in PLDA. Het kan zwel een bedrijf zijn als een interne gebruiker van Duane- en Accijnzen. Wanneer een incident wrdt vastgesteld, vert de betrkkene een aantal testen uit met als del het incident z ged mgelijk te situeren en te mschrijven. Alvrens een incident te signaleren is het belangrijk m de lijst van penstaande incidenten dr te nemen. Indien het m een aanvulling van een vrgaand incident gaat, verwijst de betrkkene hier duidelijk naar. Het vastgestelde incident wrdt gemeld aan de helpdesk PLDA met een Call, Deze call is een gestructureerde melding van het incident. De drlpen checklist wrdt als bijlage gevegd bij de call. De helpdesk geeft nmiddellijk een registratiereferentie aan deze call, de callnummer. Wanneer de rzaak van het incident zich bevindt bij Financiën, FEDICT f het netwerk en dat het bijgevlg k impact heeft vr de andere peratren, wrdt de beschrijving van het incident nmiddellijk gepubliceerd en meegedeeld aan de interne gebruikers en de geregistreerde ecnmische peratren. Het uitrepen van de ndprcedure wrdt eveneens gepubliceerd p de website van PLDA. Enkel indien er elementen kunnen tegevegd wrden aan de beschrijving, kan hetzelfde incident pnieuw signaleerd wrden. Vr menselijke transplantatierganen mag de ndprcedure nmiddellijk wrden tegepast dr de lkale diensten. Wanneer het incident binnen de 15 minuten niet kan pgelst wrden, vert de helpdesk de ndprcedure in en deelt mee binnen welke termijn een plssing wrdt verwacht. Iedere uitgerepen ndprcedure krijgt een refertenummer. Dat nummer wrdt vermeld p de dcumenten die tijdens de ndprcedure wrden gebruikt. Het nummer wrdt eveneens vermeld p de dcumenten die wrden ingediend ter regularisatie van de in de ndprcedure pgemaakte dcumenten. Indien de plssing niet kan gerealiseerd wrden binnen de vrpgestelde termijn, wrdt bij het verstrijken van deze termijn een nieuwe termijn vastgesteld en bekendgemaakt. Zdra het incident is pgelst, wrdt dit meegedeeld en wrdt de nrmale prcedure hersteld. Het herstel van de nrmale prcedure wrdt eveneens gepubliceerd p de website van PLDA. Bij deze publicatie wrdt meegedeeld vanaf wanneer het systeem pnieuw beschikbaar is en welk het uiterste tijdstip is vr tepassing van de ndprcedure. Tussen het herstel van het systeem en het uiterste tijdstip vr het tepassen van de ndprcedure wrdt als standaard twee uur gelaten. Dit laat de ndernemingen te hun systemen terug p te starten. Indien de aard en de duur van de uitgerepen ndprcedure het telaat, wrdt deze tijdspanne ingekrt. In ieders belang met er z snel mgelijk wrden teruggekeerd naar de nrmale prcedure. Het tepassen van de ndprcedure na de pheffing ervan f na het aflpen van de meegedeelde termijn vr plssing zal als een zwaar misbruik van vertruwen wrden beschuwd. Sftware- en netwerkprviders mgen eveneens de ndprcedure vr hun klanten aanvragen. Indien het m prblemen gaat met zijn systeem f het systeem van één f meerdere van zijn klanten, vermeldt hij in de call het vlgende : het ndernemingsnummer de naam het adres de telefnnummer de cntactpersn het -adres van ieder van de betrkken klanten. In dat geval ntvangen de Sftware- f Netwerkprvider van de Helpdesk PLDA het antwrd p hun call en meten zij dit antwrd vermaken aan hun klanten. De interne gebruikers wrden via mail verwittigd. Pagina 7 f 17

8 2.2.Ndprcedure summiere aangifte / Tijdelijke pslag Vr de summiere aangiften zijn twee verschillende prcedures te nderscheiden. De klassieke prcedure en de prcedure vr de aangevers die beschikken ver een vergunning Vereenvudigde Ndprcedure Summiere Aangiften Indienen van de summiere aangiften Klassieke prcedure Ecnmische peratren die geen vergunning Vereenvudigde Ndprcedure Summiere Aangiften hebben, meten in de ndprcedure hun summiere aangifte afdrukken en aan de duane van het bevegde hulpkantr aanbieden vr aanvaarding. De summiere aangifte zal dan geldig gemaakt wrden met de referte die identiek is aan de nummer die zu wrden tegekend aan de elektrnische versie. Onderscheid met wrden gemaakt tussen de ndprcedures die werden uitgerepen mdat één van de systemen van de verheid niet functineerde en de ndprcedure die werd uitgerepen mdat het systeem van de nderneming niet functineerde. Als de ndprcedure werd uitgerepen mdat één van de systemen van de verheid niet functineerde, wrden de summiere aangiften ingebracht in PLDA dr het hulpkantr waar de summiere aangiften p papier werden ingediend. Het is de dienstverlener f de aangever tegelaten m de gegevens binnen de 24 u in te sturen en dit in samenspraak met de lkale dienst. Als de ndprcedure werd uitgerepen mdat het systeem van de aangever f zijn dienstverlener niet functineerde, meten de summiere aangiften binnen de 24u dr de nderneming f zijn dienstverlener wrden ingestuurd in PLDA gederencmptabiliteit Vereenvudigde Ndprcedure Summiere Aangiften De vergunning wrdt enkel verleend aan ecnmische peratren die vlden aan vlgende criteria: een passende staat van dienst hebben p het gebied van de naleving van de duanevereisten; een cherent en duidelijk beschreven systeem hebben dat: alle gegevens beschikbaar hudt in zijn systeem; de gegevens p het eerste verzek kunnen vrgelegd wrden aan de duane, hetzij dr het leveren van een afdruk, hetzij dr tegang te verlenen tt het systeem van de ecnmische peratr; de gegevens pslaat in een wachtrij met vermelding van de tijdstip waarp ze hadden meten wrden ingediend (ccjjmmdd hh:mm:ss) en deze bij herpstart van PLDA alsng drstuurt en laat valideren; de administratie van duane en accijnzen een duidelijke en p ieder genblik actuele beschrijving bezrgen van het systeem en van het gebruik van de applicaties; tegang vrzien tt de applicaties vr alle vr de cntrle van de dcumenten bevegde ambtenaren. Indien het systeem vr het indienen van de summiere aangiften niet beschikbaar is mgen de gederen wrden gelst znder dat de summiere aangifte aanvaard werd dr de duanediensten Zdra het systeem beschikbaar is wrden deze summiere aangifte die tijdens de ndprcedure werden pgesteld ingebracht in PLDA. Vr de vergunninghuders gebeurt dit dr het inzenden van de gebufferde summiere aangiften naar PLDA Aanzuiveringen van de summiere aangiften De aangiften vr een gerlfde bestemming wrden geldig gemaakt znder afschrijving p de summiere aangiften en dr PLDA f NCTS pgeslagen in een wachtrij wanneer die aangiften niet kunnen aangezuiverd wrden p de summiere aangiften. De rzaak kan liggen in het feit dat : - fwel het systeem vr het indienen van de summiere aangiften niet werkt, - fwel de gegevens, gecreëerd tijdens de ndprcedure, ng niet werden pgeladen. Indien de vrafgaande duaneregelingen niet kunnen aangezuiverd wrden mdat Pagina 8 f 17

9 - fwel de cmpnent van PLDA vr het indienen van de summiere aangiften en de aangiften entrept type B niet werkt, - fwel het systeem vr de afschrijving (write ff) van NCTS niet werkt - f de gegevens van de ndprcedure ng niet werden pgeladen, gelden vlgende prcedures vr deze aangiften: Vr NCTS-aangiften met in vak 40 de cde MLL, MLV, MZV f MEB wrden pgenmen. Deze cdes meten gebruikt wrden als vlgt: MLL : luchtvracht lijsten MLV : luchtvracht manifesten MZV : zeevracht MEB : entrept type B Naargelang het gaat m prblemen met de aanzuivering p de gederencmptabiliteit zeevracht, luchtvracht f entrept B zal bij herstart van de gederencmptabiliteit per hulpkantr een listing van NCTS-aangiften met een cde MZV, MLL, MLV f MEB in vak 40 wrden getrkken vr manuele aanzuivering van de gederencmptabiliteit. Vr de verige aangiften met in vak 44 van de aangifte verwezen wrden naar de uitgerepen ndprcedure met de daarvr vrzien cde en nummer: 44-NPS-GCX-PLDA N-XXXXX indien de aanzuivering p de summiere aangifte niet werkt, 44-NPS-GCE-PLDA N-XXXXX indien de aanzuivering p de aangiften van entrept type B niet werkt, 44-NPS-NCT-PLDA N- XXXXX indien de aanzuivering p NCTS dcumenten niet mgelijk is. De aangiften vr een gerlfde bestemming wrden dan geldig gemaakt znder afschrijving p de summiere aangiften en dr PLDA f NCTS pgeslagen in een wachtrij. In vak 40 wrdt de gebruikelijke verwijzing naar de vrafgaande aangifte pgenmen, die de aangever gekregen heeft van de ecnmische peratr. Bij de herpstart van PLDA - gederencmptabiliteit wrden de summiere aangiftes/ncts stelselmatig aangezuiverd vanuit de wachtrij met de aangiften vr een gerlfde bestemming. Zdra het systeem hersteld werd en alle summiere aangiften werden gevalideerd, wrdt de aanzuivering alsng drgeverd p de summiere aangiften. De aangiften die niet kunnen wrden afgeschreven, blijven in de wachtrij staan. Zij wrden tegewezen aan een ambtenaar, die hiervr een regularisatiedssier pent en priritair afhandelt. Aan de aangever wrdt een lijst bezrgd van aangiften, waarvr hij bij het indienen van de aangifte in de ndprcedure de vrafgaande summiere aangifte niet kn pgeven. Vr deze lijst maakt de aangever z snel mgelijk de vereiste kppeling f bezrgt aan de duane de infrmatie m alsng de vereiste kppeling te maken. 2.3.Ndprcedure aangifte Klassieke prcedure (elektrnische aangifte) Inver en aangifte vr een gerlfde bestemming Bij afkndiging van de ndprcedure wrdt aan de hulpkantren, verificatiepsten en huders van een kredietrekening de laatst gekende testand van de brg meegedeeld, zdat deze tijdens de ndprcedure manueel kan pgevlgd wrden. Zdra de ndprcedure vr aangiftes van een gerlfde bestemming wrdt afgekndigd, is deze van tepassing p alle aangiften waarvr PLDA p dat genblik ng geen validatiebericht heeft teruggestuurd. In dat geval is er ng geen MRN heeft tegekend f tegeznden. De ndprcedure is dus k van kracht vr aangiften die dr de aangever werden ingestuurd vr het uitrepen van de ndprcedure en waarvr hij ng geen validatiebericht heeft teruggekregen. Pagina 9 f 17

10 Bij het uitvallen van PLDA kan de aangever de vlgende aangiften indienen : een vlledige aangifte, een nvlledige aangifte f een aangifte p administratief f cmmercieel dcument, die vanuit zijn systeem wrdt afgedrukt. Deze aangifte wrdt per fax f vergemaakt aan de vr zijn regi aangewezen cntrledienst. Bij tezending van de aangifte per mail vermeldt de aangever in het nderwerp van het mailbericht :NPS gevlgd dr het nummer van de uitgerepen ndprcedure. De aangewezen cntrledienst vlgt p f de beschikbare brg niet wrdt verschreden. De aangevers die een klantenrekening bij PLDA hebben, zijn verplicht m ndprcedure aangiftes van het type IM C p te maken, zijnde p administratief f cmmercieel dcument. Iedere ingediende aangifte met een unieke referentie krijgen. Als unieke referentie wrdt bij vrkeur de LRN gebruikt die bij nrmale werking van het systeem aan de aangifte wrdt tegekend. De referentie bestaat uit: het identificatienummer van de ecnmische peratr en een serienummer uit een drlpende reeks. Hierdr wrden alle pgestelde aangiften in de ndprcedure in een vr de aangever drlpende reeks genummerd. Als dit m technische redenen niet mgelijk is, mag de aangever een alternatieve cmmerciële referentie vermelden die vraf werd vereengekmen met de cntrledienst. Deze referentie wrdt meegegeven met de regularisatieaangifte, die bij het herstel wrdt ingediend. In vak 44 van de ingediende aangifte p papier en p het administratief f cmmercieel dcument met verwezen wrden naar de afgekndigde ndprcedure met vlgende cde: 44-NPS-DEC-PLDA en de daarbij hrende string-n-xxxxx-d:yyyymmdd-t:hhmmss De duane kan aan de aangever vrijstelling verlenen van het per fax f vermaken van de vrlpige aangifte. Dergelijke vrijstelling is de fact van tepassing p de tegelaten afzenders en geadresseerden. Zdra de aangever de ntvangstbevestiging van de fax heeft ntvangen, gaat vr hem een wachttijd in van 30 minuten. Indien de verifiërende ambtenaren binnen de 30 minuten niet heeft meegedeeld dat de gederen het vrwerp uitmaken van cntrle, mag de zending als van ambtswege vrijgegeven wrden beschuwd. De duane en andere autriteiten behuden zich uiteraard het recht vr m p een later tijdstip tt een cntrle a psteriri ver te gaan. Vr de grtere hulpkantren, met meerdere verificatiepsten zullen vr ieder van de verificatiepsten faxnummers en adressen wrden vrzien (zie bijlage XXXX). Het hulpkantr f de verificatiepsten vlgen p f de beschikbare brg niet wrdt verschreden. De eventueel samen met de aangifte vr te leggen stukken meten, zals gebruikelijk bij de elektrnische aangifte, uiterlijk de dnderdag van de week vlgende p de week van aangifte wrden binnengebracht p het bevegde hulpkantr. Wanneer de aangever ver een andersluidende vergunning beschikt, dan blijft deze laatste van kracht. De binnengebrachte bijlagen meten verwijzen naar de referentie van de vrlpige aangifte die in de ndprcedure werd pgesteld en gerangschikt zijn vlgens deze referenties. De gegevens van de in de ndprcedure ingediende aangiften blijven gebufferd in het systeem van de aangever. Zdra PLDA terug is pgestart, met de aangever alsng binnen de 2 werkdagen de aangiften elektrnisch insturen met verwijzing naar de referentie van de uitgerepen ndprcedure en de LRN f unieke cmmerciële referentie die aan de aangifte in de ndprcedure werd tegekend. De ingediende regularisatieaangiften zijn aangiften van het type Y (vak 1, tweede nderverdeling). In vak 44 van zijn aanvullende aangifte verwijst hij naar 1. In vak 44 bijzndere vermelding :de uitgerepen ndprcedure met de vlgende cde NPS- DEC-N-XXXXX-DYYYYMMDD-T:HHMMSS met verwijzing naar de referentie van de uitgerepen ndprcedure en 2. In vak 44 bijgevegde dcumenten: naar de aangifte die in de ndprcedure werd ingediend: cde:lrnxxxxxxxxxxxxxxxx f cde:urnxxxxxxxxxxxxx-. De LRN f URN is de unieke referentie die aan de aangifte in de ndprcedure werd tegekend aan de vrlpige aangifte. Als tijdstip van aanvaarding geldt het genblik van aanvaarding van de aangifte in de ndprcedure. Het is pas bij ntvangst van het bericht van aanvaarding van de aanvullende aangifte dat de aangever beschikt ver een tegenstelbaar bewijs van regelmatige inver. Juridish gezien vrmen de vrlpige aangifte in de ndprcedure en de aanvullende aangifte die wrdt ingediend bij herstarten van PLDA één geheel. Daaruit vlgt dat Pagina 10 f 17

11 als tijdstip van aanvaarding geldt vr beide aangiften het genblik van aanvaarding van de aangifte in de ndprcedure; de aangever pas bij ntvangst van het bericht van aanvaarding van de aanvullende aangifte beschikt ver een tegenstelbaar bewijs van regelmatige inver. Inning Bij het uitvallen van PLDA zal de testand van de rekening 49 niet actueel zijn. Om nalatigheidsinteresten te vrkmen, met de aangever de ndige vrzrgen nemen m het bedrag van de in hfde van de ingediende aangiften verschuldigde rechten z nauwkeurig mgelijk bij te huden en tijdig te betalen. Van de aangever wrdt k verwacht dat hij zelf tezicht hudt p het niet verschrijden van het sald van zijn zekerheidstelling. Vr de aangiften die wrden ingediend met cntante betaling in speciën f met speciën gelijkgestelde betaalmiddelen, wrdt als bewijs van betaling een kwitantie afgegeven die verwijst naar de vereenvudigde aangifte en melding maakt van de referte van de uitgerepen ndprcedure. Wanneer de aangever na de ndprcedure alsng het validatiebericht krijgt van de rsprnkelijke ingestuurde aangifte, met vr deze aangifte een teruggavedssier ingestuurd f aangevraagd wrden via het hulpkantr met de verwijzing naar de ndprcedure en bijgevegd de aangifte van het type C en Y, f in het kader van de vereenvudigde ndprcedure de aangifte van het type Z Uitver Zdra de ndprcedure vr uitveraangiften wrdt afgekndigd, is deze van tepassing p alle aangiften waarvr PLDA p dat genblik ng geen validatiebericht heeft teruggestuurd. In dat geval is er ng geen MRN tegekend. De ndprcedure is dus k van kracht vr aangiften die dr de aangever werden ingestuurd vr het uitrepen van de ndprcedure en waarvr hij ng geen validatiebericht heeft teruggekregen. Bij het uitvallen van PLDA kan de aangever de vlgende aangiften indienen : een vlledige aangifte, een nvlledige aangifte f een aangifte p administratief f cmmercieel dcument, die vanuit zijn systeem wrdt afgedrukt. Deze aangifte wrdt per fax f vergemaakt aan de vr zijn regi aangewezen cntrledienst. De aangevers die een klantenrekening bij PLDA hebben, zijn verplicht m ndprcedure aangiftes van het type EX C p te maken, zijnde p administratief f cmmercieel dcument Iedere ingediende aangifte met een unieke referentie krijgen. Als unieke referentie wrdt bij vrkeur de LRN gebruikt die bij nrmale werking van het systeem aan de aangifte wrdt tegekend. De referentie bestaat uit: het identificatienummer van de ecnmische peratr en een serienummer uit een drlpende reeks. Hierdr wrden alle pgestelde aangiften in de ndprcedure in een vr de aangever drlpende reeks genummerd. Als dit m technische redenen niet mgelijk is, mag de aangever een alternatieve cmmerciële referentie vermelden die vraf werd vereengekmen met de cntrledienst en die met de regularisatieaangifte, die bij het pnieuw starten wrdt ingediend, zal wrden meegegeven. In vak 44 van de ingediende aangifte p papier en p het administratief f cmmercieel dcument met verwezen wrden naar de afgekndigde ndprcedure met vlgende cde: 44-NPS-DEC-PLDA en de daarbijhrende string-n-xxxxx-d:yyyymmdd-t:hhmmss De duane kan aan de aangever vrijstelling verlenen van het per fax f vermaken van de vrlpige aangifte. Dergelijke vrijstelling is de fact van tepassing p de tegelaten afzenders en geadresseerden. Deze aangifte wrdt per fax f vergemaakt aan de vr zijn regi aangewezen cntrledienst. Ongeacht de vrm waarin de aangifte wrdt ingediend, wrden alle aangiften beschuwd als vereenvudigde aangiften van het type C. Indien het gaat m uitveraangiften waarvr in het kader van de ndprcedure een cmmercieel f administratief dcument wrdt gebruikt, met dit wat de inhud betreft vlden aan de regels van de vereenvudigde aangifte p cmmercieel f administratief dcument daarnder begrepen het aanbrengen van de stempel die in het kader van deze vereenvudiging is vrzien. Als nummer van de vergunning wrdt Pagina 11 f 17

12 vermeld Ndprcedure nummer: XXXXXXX, waarbij XXXXXXX staat vr het vlgnummer dat dr de helpdesk aan de ndprcedure werd tegekend. Indien het gaat m een uitveraangifte waarvr in het kader van de ndprcedure een enig dcument p papier werd afgedrukt vermeld de aangever in vak A het hulpkantr waarvan hij afhangt; de vermelding Ndprcedure nummer XXXXXXX, waarbij XXXXXXX staat vr het vlgnummer dat dr de helpdesk aan de ndprcedure werd tegekend; het LRN-nummer f de cmmerciële referentie die hij aan de aangifte heeft tegekend. Exemplaar 3 van dit dcument vergezelt de gederen naar het kantr van uitgaan en het uitgaan zal p dit dcument wrden vastgesteld. Vr de gederen die uitgaan via een ander kantr dan het kantr van geldigmaking van de aangifte, geeft de aangever een exemplaar van de vereenvudigde aangifte mee naar het kantr van uitgaan m het uitgaan van de gederen vast te stellen. Vr de uitveraangiften met aanspraak p uitverrestituties, wrden de gegevens van de uitveraangifte, het resultaat van de cntrle en de aanvraag vr uitverrestituties, elektrnisch vergemaakt aan het BIRB nadat PLDA pnieuw peratineel is en de gegevens pnieuw werden pgeladen Drver De bestaande ndprcedures vr NCTS blijven behuden met dien verstande dat zij vanaf de pstart van PLDA integraal dr de helpdesk van het Enig kantr zullen beheerd wrden. dat OTS SADBEL niet wrdt vergenmen in PLDA en bij het uitvallen van NCTS dus steeds OTS wrdt tegepast met aangiften afgedrukt vanuit het systeem van de aangever f met de schrijfmachine ingevuld Vereenvudigde ndprcedure Een speciale vergunning vereenvudigde ndprcedure kan wrden verleend aan de aangevers die : een passende staat van dienst hebben p het gebied van de naleving van de duanevereisten; een cherent en duidelijk beschreven systeem hebben vr het beheer van de aangiften, de beschikbaarheid van de brg en het pladen van de bij de het herstarten van PLDA; de administratie van duane en accijnzen een duidelijke en p ieder genblik actuele beschrijving bezrgen van het systeem en van het gebruik van de applicaties en interne prcedures; tegang vrzien tt de applicaties vr alle vr de cntrle van de dcumenten bevegde ambtenaren. He deze tegang wrdt gerealiseerd, wrdt bepaald in de vergunning. Deze vergunning meten aangevraagd wrden bij de helpdesk van het Enig Kantr en wrden afgegeven dr de Gewestelijk Directeur van het Enig Kantr. Deze prcedures wrden vrbehuden en zijn van tepassing p de vereenvudiging bij vertrek en ter bestemming, dmiciliëringsprcedure, en vergunninghuders vereenvudigde ndprcedure De aangever hudt de gegevens van de aangiften beschikbaar in zijn infrmaticasysteem, stelt zelf de datum van aanvaarding vast en registreert deze datum in zijn systeem, zdra aan alle vrwaarden vr de aanvaarding is vldaan. De verplichtingen f vrijstellingen inzake kennisgeving en wachttijden zals deze vrzien zijn in de betreffende vergunningen blijven van tepassing. Zals bij het insturen van de aangiften naar PLDA kent de aangever aan de aangifte een LRN nummer te. Pagina 12 f 17

13 Indien het gaat m een uitveraangifte drukt hij met een eigen printprgramma, p basis van de gegevens in zijn systeem het exemplaar 3 f het administratief dcument af, dat zal gebruikt wrden m de gederen te vergezellen en het uitgaan van de gederen vast te stellen p het kantr van uitgaan. In vak 44 van de aangifte f p het administratief dcument kmt de cde van de afgekndigde ndprcedure: 44-NPS-DEC-PLDA met de string NXXXXX-D:yyyymmdd-Thhmmss. Bij het terug pstarten van PLDA stuurt de aangever de gebufferde aangiften Z in p PLDA. In vak 44 geeft hij de cde van de ndprcedure en de datum van aanvaarding van de aangifte: 44-NPS-DEC-PLDA met de bijhrende string NXXXXX-D:yyyymmdd-T:hhmmss.. Vr de aangevers die gebruik maken van de glbalisatieprcedure, is de datum van aanvaarding van de glbale aangifte die met de cde van de ndprcedure met wrden pgegeven, de datum waarp de glbale aangifte mest wrden ingediend indien er geen ndprcedure van kracht was. De data van aanvaarding vr de verschillende geglbaliseerde zendingen en vr de eventuele vast te stellen rechten wrdt vastgesteld p basis van het XML-bestand, waarin de geglbaliseerde zendingen wrden pgesmd en met tepassing van de hierver bestaande instructies Inver Bij het uitvallen van PLDA kan de aangever een vlledige aangifte, een nvlledige aangifte f een aangifte p administratief f cmmercieel dcument, die vanuit zijn systeem wrdt afgedrukt, indienen. Deze aangifte wrdt per fax f vergemaakt aan de vr zijn regi aangewezen cntrledienst. De aangewezen cntrledienst vlgt p f de beschikbare brg niet wrdt verschreden. Ongeacht de vrm waarin de aangifte wrdt ingediend, wrden alle aangiften beschuwd als vereenvudigde aangiften van het type C. Iedere aldus ingediende aangifte met een unieke referentie krijgen. Als unieke referentie wrdt bij vrkeur de LRN gebruikt die bij nrmale werking van het systeem aan de aangifte wrdt tegekend. Deze referentie bestaat uit: het identificatienummer van de ecnmische peratr en een serienummer uit een drlpende reeks. Hierdr wrden alle pgestelde aangiften in de ndprcedure in een vr de aangever drlpende reeks genummerd. Als dit m technische redenen niet mgelijk is, mag de aangever een alternatieve cmmerciële referentie vermelden die vraf werd vereengekmen en die k met de regularisatieaangifte die bij het pnieuw starten wrdt ingediend, zal wrden meegegeven. De duane kan aan de aangever vrijstelling verlenen van het per fax f vermaken van de vrlpige aangifte. Dergelijke vrijstelling is de fact van tepassing p de tegelaten afzenders en geadresseerden. De eventueel samen met de aangifte vr te leggen stukken meten, zals gebruikelijk bij de elektrnische aangifte, uiterlijk de dnderdag van de week vlgende p de week van aangifte wrden binnengebracht p het bevegde hulpkantr, tenzij de aangever ver een vergunning beschikt, waarin uitdrukkelijk een andere regeling werd bedngen en bekmen. De binnengebrachte bijlagen meten verwijzen naar de referentie van de vrlpige aangifte die in de ndprcedure werd pgesteld en gerangschikt zijn vlgens deze referenties. De gegevens van de in de ndprcedure ingediende aangiften blijven gebufferd in het systeem van de aangever. Zdra PLDA terug is pgestart, met de aangever alsng binnen de 2 werkdagen de aangiften elektrnisch insturen met verwijzing naar de referentie van de uitgerepen ndprcedure en de LRN f unieke cmmerciële referentie die aan de aangifte in de ndprcedure werd tegekend. De ingediende regularisatieaangiften zijn aangiften van het type Y. Op de ingediende regularisatieaangiften wrdt k de referte van de uitgerepen ndprcedure vermeld. Als tijdstip van aanvaarding geldt het genblik van aanvaarding van de vereenvudigde aangifte in de ndprcedure. Het is pas bij ntvangst van het bericht van aanvaarding van de aanvullende aangifte dat de aangever beschikt ver een tegenstelbaar bewijs van regelmatige inver f uitver. Pagina 13 f 17

14 Uitver Bij het uitvallen van PLDA kan de aangever een vlledige aangifte, een nvlledige aangifte f een aangifte p administratief f cmmercieel dcument, die vanuit zijn systeem wrdt afgedrukt, indienen. Deze aangifte wrdt per fax f vergemaakt aan de vr zijn regi aangewezen cntrledienst. Ongeacht de vrm waarin de aangifte wrdt ingediend, wrden alle aangiften beschuwd als vereenvudigde aangiften van het type C. Iedere aldus ingediende aangifte met een unieke referentie krijgen. Als unieke referentie wrdt bij vrkeur de LRN gebruikt die bij nrmale werking van het systeem aan de aangifte wrdt tegekend. Deze referentie bestaat uit: het identificatienummer van de ecnmische peratr en een serienummer uit een drlpende reeks. Als dit m technische redenen niet mgelijk is, mag de aangever een alternatieve cmmerciële referentie vermelden die vraf werd vereengekmen en die k met de regularisatieaangifte die bij het pnieuw starten wrdt ingediend, zal wrden meegegeven. Hierdr wrden alle pgestelde aangiften in de ndprcedure in een vr de aangever drlpende reeks genummerd. Indien het gaat m uitveraangiften waarvr in het kader van de ndprcedure een cmmercieel f administratief dcument wrdt gebruikt, met dit wat de inhud betreft vlden aan de regels van de vereenvudigde aangifte p cmmercieel f administratief dcument daarnder begrepen het aanbrengen van de stempel die in het kader van deze vereenvudiging is vrzien. Als nummer van de vergunning wrdt vermeld Ndprcedure nummer: XXXXXXX, waarbij XXXXXXX staat vr het vlgnummer dat dr de helpdesk aan de ndprcedure werd tegekend. Indien het gaat m een uitveraangifte waarvr in het kader van de ndprcedure een enig dcument p papier werd afgedrukt, vermeldt de aangever in vak A het hulpkantr waarvan hij afhangt : de vermelding Ndprcedure nummer XXXXXXX, waarbij XXXXXXX staat vr het vlgnummer dat dr de helpdesk aan de ndprcedure werd tegekend; het LRN-nummer f de cmmerciële referentie die hij aan de aangifte heeft tegekend. Exemplaar 3 van dit dcument vergezelt de gederen naar het kantr van uitgang en het uitgaan zal p dit dcument wrden vastgesteld. De duane kan aan de aangever vrijstelling verlenen van het per fax f vermaken van de vrlpige aangifte. Dergelijke vrijstelling is de fact van tepassing p de tegelaten afzenders en geadresseerden. De eventueel samen met de aangifte vr te leggen stukken meten zals gebruikelijk bij de elektrnische aangifte, uiterlijk de dnderdag van de week vlgende p de week van aangifte wrden binnengebracht p het bevegde hulpkantr, tenzij de aangever ver een vergunning beschikt, waarin uitdrukkelijk een andere regeling werd bedngen en bekmen. De binnengebrachte bijlagen meten verwijzen naar de referentie van de vrlpige aangifte die in de ndprcedure werd pgesteld en gerangschikt zijn vlgens deze referenties. De gegevens van de in de ndprcedure ingediende aangiften blijven gebufferd in het systeem van de aangever. Zdra PLDA terug is pgestart, met de aangever alsng binnen de 2 werkdagen de aangiften elektrnisch insturen met verwijzing naar de referentie van de uitgerepen ndprcedure en de LRN f unieke cmmerciële referentie die aan de aangifte in de ndprcedure werd tegekend. De ingediende regularisatieaangiften zijn aangiften van het type Y. Op de ingediende regularisatieaangiften wrdt k de referte van de uitgerepen ndprcedure vermeld. Als tijdstip van aanvaarding geldt het genblik van aanvaarding van de vereenvudigde aangifte in de ndprcedure. Het is pas bij ntvangst van het bericht van aanvaarding van de aanvullende aangifte dat de aangever beschikt ver een tegenstelbaar bewijs van regelmatige inver f uitver. Vr de gederen die uitgaan via een ander kantr dan het kantr van geldigmaking van de aangifte, geeft de aangever een exemplaar van de vereenvudigde aangifte mee naar het kantr van uitgaan m het Pagina 14 f 17

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID 1. Inleiding & definities RES is een netwerk van lkale bedrijven, km's, handelaars en persnen, die vrije berepen uitefenen. Particulieren wrden gemtiveerd m aan te kpen

Nadere informatie

S&A bvba. 1. Startverklaring definitief goedgekeurd. Ambachtsweg 20-9820 Merelbeke. Inhoudstafel 1. STARTVERKLARING DEFINITIEF GOEDGEKEURD...

S&A bvba. 1. Startverklaring definitief goedgekeurd. Ambachtsweg 20-9820 Merelbeke. Inhoudstafel 1. STARTVERKLARING DEFINITIEF GOEDGEKEURD... S&A bvba Ambachtsweg 20-9820 Merelbeke tel 09/329 87 75 fax 09/329 87 85 URL: www.sabvba.cm e-mail: inf@sabvba.cm Startverklaring definitief gedgekeurd Inhudstafel 1. STARTVERKLARING DEFINITIEF GOEDGEKEURD...

Nadere informatie

A. ADR REGLEMENT. A1. Vervoerdocument. A2. Schriftelijke richtlijnen

A. ADR REGLEMENT. A1. Vervoerdocument. A2. Schriftelijke richtlijnen A. ADR REGLEMENT A1. Ververdcument Artikel 5.4.1 van het ADR bepaalt de gegevens die in het ververdcument meten wrden pgenmen. Artikel 5.4.1.1 mvat de algemene gegevens en artikel 5.4.1.2.5 mvat de bijkmende

Nadere informatie

CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN

CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN XCDC Trading & Cnsultancy B.V.B.A. B-8780 Ostrzebeke 1. Algemeen CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN Vanaf 1 st juli 2014 is de CE MARKERING van buwprducten die nder een geharmniseerde nrm vallen,

Nadere informatie

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN RVB10004.dc 1/5 RVB 2010/04 INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN Situering GEZONDHEID OP HET WERK : EEN GESTRUCTUREERDE AANPAK Preventie en Interim heeft in 2008, in het kader

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Telichting bij het frmulier subsidievaststelling behrend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Dit dcument licht stapsgewijs alle nderdelen van het aanvraagfrmulier vr een subsidievaststelling

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.50 Versie 2.0

Handleiding Opmaken fiche 281.50 Versie 2.0 Versie 2.0 1. Inleiding... 3 2. Vrbereidende werkzaamheden... 3 2.1. Algemene rekeningen... 3 2.2. Leveranciersfiches... 4 3. Het pstellen van de fiches... 6 3.1. Het vrbereidingsprgramma... 6 3.2. Het

Nadere informatie

Documentatie voor update BHIwin 9.01

Documentatie voor update BHIwin 9.01 Dcumentatie vr update BHIwin 9.01 1. Elektrnische BTW-aangifte... 3 1.1 Algemeen.... 3 1.2 Tepassing in prgramma... 3 1.3 Instellen map... 4 2. Aankpfactuur Factr aftrekbaar... 5 3. Rapprtenbeheer... 6

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor Roltoekenningsgebruikers

Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor Roltoekenningsgebruikers Mijn egv-rllenbeheer Handleiding vr Rltekenningsgebruikers Versie 1 11 december 2013 Inhud 1 Over deze handleiding... 3 1.1 Vr wie... 3 1.2 Gebruik icnen... 3 2 Veelgebruikte termen en definities... 4

Nadere informatie

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven BIJLAGE 2: VOORWAARDEN VOOR ACCREDITERING Brn: http://www.riziv.be/care/nl/dctrs/accreditatin/individual accreditatin/cnditins accreditatin.htm Vrwaarden waaraan een arts met vlden m geaccrediteerd te

Nadere informatie

Er zijn twee types mandatarissen: Sociale Dienstverrichters Erkende Sociale Secretariaten

Er zijn twee types mandatarissen: Sociale Dienstverrichters Erkende Sociale Secretariaten GUIDELINES : RELATIE WERKGEVER DIENSTVERRICHTERS - RSZ 1. Algemene principes Werkgevers handelen in principe in eigen naam en cmmuniceren met de RSZ vr de nakming van hun administratieve verplichtingen.

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

OFFICIEUZE COÖRDINATIE VAN:

OFFICIEUZE COÖRDINATIE VAN: OFFICIEUZE COÖRDINATIE VAN: HET BESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING VAN 17 FEBRUARI 2011 BETREFFENDE DE ERKENNING VAN DE CERTIFICATEURS VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN EPB-CERTIFICAAT OPENBAAR

Nadere informatie

VAK 44 - BIJZONDERE VERMELDINGEN NOODPROCEDURE

VAK 44 - BIJZONDERE VERMELDINGEN NOODPROCEDURE INHOUDSTAFEL ALGEMEEN... 2 INSTUREN... 4 VOORBEELDEN... 6 (44-NPS-ALL-PLDA)... 6 (44-NPS-DcH-PLDA)... 7 (44-NPS-DEC-PLDA)... 8 (44-NPS-GCE-PLDA)... 9 (44-NPS-GCX-PLDA)... 10 (44-NPS-NCT-PLDA)... 11 NL_VAK

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

BlackBerry Standard Support

BlackBerry Standard Support BlackBerry Standard Supprt Versie 2.5 Auteur Ken Wittevrngel Datum 24 ktber 2006 Bladzijde 2 Inhudspgave 1 SERVICE TIJDEN...3 2 BEREIKBAARHEID...4 3 DIENSTVERLENING...5 4 INCIDENTENBEHEER...6 4.1 PROCEDURE

Nadere informatie

IB.CN.02 01/13. Momenteel zijn er bijzondere instructies voor export - met de onder punt II vermelde certificaten - naar de Volksrepubliek China van:

IB.CN.02 01/13. Momenteel zijn er bijzondere instructies voor export - met de onder punt II vermelde certificaten - naar de Volksrepubliek China van: I. EXPORTMOGELIJKHEDEN Inlichtingen ver de prcedure vr de uitver van levende dieren, sperma, embry s, bredeieren en eicellen naar kan u bekmen bij de exprt bevrderende rganismen waarvan de cördinaten vermeld

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 Aanvraagfrmulier subsidieregeling islatiemaatregelen wningen 2015 Raadhuisplein 2 Pstbus 500 3850 AM Ermel t 0341 56 73 21 Vul dit frmulier in, zet uw handtekening en stuur het p naar de Gemeente Ermel,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV Deze website is eigendm van Vermeersch-Decninck nv. Maatschappelijke zetel: Vermeersch-Decninck nv Edewallestraat 96 8610 Krtemark België Telefn: +32 (0)

Nadere informatie

VAK 44 - BIJZONDERE VERMELDINGEN NOODPROCEDURE (SAD PROCEDURE)

VAK 44 - BIJZONDERE VERMELDINGEN NOODPROCEDURE (SAD PROCEDURE) INHOUDSTAFEL HISTORIEK VERSIES VAN HET DOCUMENT... 2 ALGEMEEN... 3 INSTUREN... 5 VOORBEELDEN... 7 (44-NPS-ALL-PLDA)... 7 (44-NPS-DcH-PLDA)... 8 (44-NPS-DEC-PLDA)... 9 (44-NPS-GCE-PLDA)... 10 (44-NPS-GCX-PLDA)...

Nadere informatie

Analytische boekhouding

Analytische boekhouding Analytische Bekhuding Analytische bekhuding 1 Vrbereiding... 2 1.1 Dssier instellingen... 2 1.2 Analytische rekeningen maken... 3 2 Analytisch beken... 4 2.1 Kppeling... 5 2.2 Bekingsvrstellen (mdellen)...

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

STTS Sociaal Telefoontarief - Tarif Téléphonique Social Gebruikershandleiding

STTS Sociaal Telefoontarief - Tarif Téléphonique Social Gebruikershandleiding STTS Sciaal Telefntarief - Tarif Téléphnique Scial Gebruikershandleiding Versie 1.0 April 2006 1 Inhud 1 Inleiding...5 1.1 De tekenning van een sciaal telefntarief... 5 1.1.1 De rl van de STTS-tepassing...

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

Facturatie in 2015 Definitieve regeling. Gonda Schelfhaut - Accountant/Belastingconsulent IAB Director VAT RSM Belgium InterTax

Facturatie in 2015 Definitieve regeling. Gonda Schelfhaut - Accountant/Belastingconsulent IAB Director VAT RSM Belgium InterTax Facturatie in 2015 Definitieve regeling Gnda Schelfhaut - Accuntant/Belastingcnsulent IAB Directr VAT RSM Belgium InterTax Inleiding Omzetting van Richtlijn 2010/45/EU in de Belgische wetgeving Unifrmiseren

Nadere informatie

VADEMECUM GESELECTEERDE PROJECTEN

VADEMECUM GESELECTEERDE PROJECTEN Diensten van de Vrzitter Cördinatie Wetenschappelijk Onderzek Cel Cntractueel Onderzek Zelfbestuursstraat 4 1070 Brussel VADEMECUM GESELECTEERDE PROJECTEN 1. Cntract - Ondertekening : z snel mgelijk :

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

BIJLAGE. Bevindingen en aanbevelingen van de auditors van DG REGIO

BIJLAGE. Bevindingen en aanbevelingen van de auditors van DG REGIO BIJLAGE Bevindingen en aanbevelingen van de auditrs van DG REGIO In september 2011 heeft de auditeenheid van Directraat-generaal Reginaal Beleid (DG REGIO) van de Eurpese Cmmissie een derdelijnscntrle

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie gevelrenovatie en renovatie handelspanden

Aanvraagformulier subsidie gevelrenovatie en renovatie handelspanden Vak bestemd vr administratie Dssiernummer:................. Aanvraagdatum:................. Aanvraagfrmulier subsidie gevelrenvatie en renvatie handelspanden Met dit frmulier dient u een aanvraag in vr

Nadere informatie

OPLEIDING PORT FACILITY SECURITY OFFICER 24 UREN

OPLEIDING PORT FACILITY SECURITY OFFICER 24 UREN OPLEIDING PORT FACILITY SECURITY OFFICER 24 UREN Prgramma Financiële vrwaarden ISPS-cde en aanverwante wetgeving Verantwrdelijkheden en functies van andere veiligheidsrganisaties Veiligheidsmaatregelen

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezing. 21 maart 2018 Deelname politieke partijen

Gemeenteraadsverkiezing. 21 maart 2018 Deelname politieke partijen Gemeenteraadsverkiezing 21 maart 2018 Deelname plitieke partijen depubliekszaak 2017 Inhud Inleiding... 3 1. Registreren nieuwe plitieke partijen... 3 1.1 Overzicht van de te verleggen stukken bij registratie...

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Eyecatcher Webdesign

Leveringsvoorwaarden Eyecatcher Webdesign Leveringsvrwaarden Eyecatcher Webdesign 1 Definities Opdrachtnemer : Opdrachtgever : Overeenkmst : Dienst : Prduct : Eyecatcher Webdesign De natuurlijke f rechtspersn met wie Eyecatcher Webdesign een vereenkmst

Nadere informatie

VRIJSTELLING DOORSTORTING BV BIJ TEWERKSTELLING VAN WETENSCHAPPELIJKE ONDERZOEKERS

VRIJSTELLING DOORSTORTING BV BIJ TEWERKSTELLING VAN WETENSCHAPPELIJKE ONDERZOEKERS VRIJSTELLING DOORSTORTING BV BIJ TEWERKSTELLING VAN WETENSCHAPPELIJKE ONDERZOEKERS Bepaalde werkgevers wrden nder bepaalde vrwaarden vrijgesteld van het drstrten aan de fiscus van een bepaald percentage

Nadere informatie

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: o Vennootschap onder firma (v.o.f.) o Commanditaire vennootschap (c.v.)

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: o Vennootschap onder firma (v.o.f.) o Commanditaire vennootschap (c.v.) Mdel 2: frmulier vr vennt in v..f. f c.v. versie 2012 Frmulier vr: vennt in v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd vr NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Venntschap nder firma (v..f.) Cmmanditaire venntschap

Nadere informatie

Toegangscontrole en (voor)aanmelding

Toegangscontrole en (voor)aanmelding Tegangscntrle en (vr)aanmelding Telichting ISPS Sinds 1 juli 2004 zijn passagiersschepen en vrachtschepen (BT 500 en meer) die internatinale reizen maken en havenfaciliteiten die deze vr internatinale

Nadere informatie

Prospectbeheer : Te exporteren adressen

Prospectbeheer : Te exporteren adressen Prspectbeheer : Te exprteren adressen 2 Inhudstafel 1. Inleiding: Te exprteren adressen p3 2. Wat verstaan we nder een gekwalificeerd adres? p4 2.1 Particulier=eindklant 2.2 Bestuurder verbnden aan een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 Stappenplan BTW-verhging van 19 naar 21% per 1 ktber 2012 Supprt ID: 57354 Versies: AccuntView Windws Dit stappenplan hebt u ndig m uw administraties in AccuntView gereed te maken vr het nieuwe BTW-percentage.

Nadere informatie

het rapport vastgesteld (zie bijlage). Dobra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM

het rapport vastgesteld (zie bijlage). Dobra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM > Returadres Pstbus 20584 1001 NN Amsterdam Dbra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM AANGETEKEND EN PER EMAIL VERZONDEN 4 ktber 2012 Onderwerp bevel

Nadere informatie

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014 Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisren betreffende de tepassing van ISQC 1 11.08.2014 Algemene beschuwingen 1. De Raad van het IBR is zich bewust van de meilijkheden die de cnfraters ndervinden

Nadere informatie

Groep Technologie & Design Campus De Nayer. Bijzonder reglement Bachelorproef

Groep Technologie & Design Campus De Nayer. Bijzonder reglement Bachelorproef Grep Technlgie & Design Campus De Nayer Bijznder reglement Bachelrpref Academiejaar 2014-2015 Inhudstafel 1 Begripsbepalingen... 2 2 Visie... 3 2.1 Externe criteria... 3 2.2 Interne criteria... 3 3 Begeleiding...

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzndere Omstandigheden Prfileringsfnds

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

KOPPELVLAK THUISBEZORGEN REISDOCUMENTEN. Key2Burgerzaken

KOPPELVLAK THUISBEZORGEN REISDOCUMENTEN. Key2Burgerzaken KOPPELVLAK THUISBEZORGEN REISDOCUMENTEN Key2Burgerzaken Inhudspgave 1.1 Histrie... 3 2 Functinele beschrijving prces... 5 2.1 Aanvraag reisdcument... 5 2.2 Inklaren reisdcument... 7 2.3 Blkkering uitreiking...

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden )

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden ) Veenendaalse Atletiek Vereniging Reglement Kantine-Cmmissie ( del / taken / bevegdheden ) Mei 2015 Reglement Kantine-Cmmissie VAV ( del / taken / bevegdheden ) Inleiding. In de Statuten van de Veenendaalse

Nadere informatie

Uitwerking Landelijke Leidraad en Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Versie 6.0, ROAZ regio s VUmc en AMC

Uitwerking Landelijke Leidraad en Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Versie 6.0, ROAZ regio s VUmc en AMC Uitwerking Landelijke Leidraad en Prcedure Wijziging Acute Zrgaanbd Versie 6.0, ROAZ regi s VUmc en AMC nuari 2016 1 Uitwerking Het Landelijk Netwerk Acute Zrg (LNAZ) heeft een leidraad met een prcedure

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten Klant, Markt & Relaties Planadvies & Vergunningen v.201102 Aanvraagfrmulier subsidieregeling wnbten De aanvraag wrdt ingediend p grnd van de Subsidieregeling rilering wnbten AGV, 22 mei 2008, nr. AB 08/018;

Nadere informatie

CBR. 01/11 wordt gebruikt in volgende gevallen: o de afgifte van een VRB. De in te voeren gegevens zijn deze van het theoretisch examen

CBR. 01/11 wordt gebruikt in volgende gevallen: o de afgifte van een VRB. De in te voeren gegevens zijn deze van het theoretisch examen 1 CBR 1. Afgifte van een dcument 01/11 afgifte van een dcument na een geslaagd examen Anders dan bij de registratie van een dcument, hudt deze cmbinatie autmatisch een intrekking in van een vrgaand dcument(en).

Nadere informatie

Bibliotheekreglement

Bibliotheekreglement Biblitheekreglement 1-1-2015 Algemene bepalingen 1. Als in dit reglement gesprken wrdt ver de biblitheek, dan wrden alle vestigingen van de Biblitheek Haarlemmermeer bedeld. 2. De biblitheek is vrij tegankelijk

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ombudsdienst A.V. Ziekenhuis Oost-Limburg

Huishoudelijk reglement ombudsdienst A.V. Ziekenhuis Oost-Limburg Huishudelijk reglement mbudsdienst A.V. Ziekenhuis Ost-Limburg 1 Inhud 1. Inleiding en verwijzing naar wettelijke bepalingen... 3 2. Tepassingsgebied... 3 3. Gedkeuring en inzage huishudelijk reglement...

Nadere informatie

DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN

DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN Met ik mijn kind aanmelden? Als u uw kind niet aanmeldt, kunt u het pas vanaf de eerste schldag van mei 2014 inschrijven vr het schljaar 2014-2015 in een Dilbeekse kleuter

Nadere informatie

Beteugeling van bedrog met de kilometerstand

Beteugeling van bedrog met de kilometerstand Beteugeling van bedrg met de kilmeterstand CAR-PASS PATRICK PIRET Juridisch Adviseur 2 I. INLEIDING...5 II. DE WET VAN 11 JUNI 2004...7 1. Bedelde vertuigen...7 2. Fundamentele principes...7 3. Dcumenten

Nadere informatie

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN Klachtenreglement Zrgkantr DWO/NWN Januari 2015 1. Algemene bepalingen De Wet langdurige zrg (Wlz) is vanaf 1 januari 2015 van kracht. Deze wet wrdt uitgeverd dr de zrgkantren. Deze kantren zijn vr smmige

Nadere informatie

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER)

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER) Het herrepingsrecht vr buiten verkpruimten geslten vereenkmsten Bek VI van het Wetbek van ecnmisch recht (art. VI.67 en vlgende WER) Binnen welke termijn mag de cnsument zijn herrepingsrecht den gelden?

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Prestum.nl

Algemene Voorwaarden Prestum.nl Algemene Vrwaarden Prestum.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Tepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbd Artikel 4 - De vereenkmst Artikel 5 - Herrepingsrecht Artikel 6 - Ksten in geval van

Nadere informatie

Subsidiereglement Energiezorg op School 2014. Hoofdstuk I: Algemene bepalingen

Subsidiereglement Energiezorg op School 2014. Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Subsidiereglement Energiezrg p Schl 2014 Hfdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1.- Stedenfnds De subsidie Energiezrg p Schl past in de Beleidsvereenkmst Stedenfnds tussen de Vlaamse Gemeenschap en de

Nadere informatie

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene vrwaarden Gastuderbureau Charn VOF Definities In deze Algemene Vrwaarden wrdt verstaan nder: Gastuderbureau: Gastuderbureau Charn VOF Gastuder: degene die na bemiddeling dr het gastuderbureau

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Algemene Vrwaarden Artikel 1- Identiteit van de ndernemer Trend mda Oudemansstraat 82 1504 KP Zaandam Telefnnummer: (0031) 0623281926 Tussen 09;00 / 17;00 E-mailadres: inf@trendmda.nl KvK-nummer: 54290228

Nadere informatie

Voorwaarden voor deelname en verklaring van vertrouwelijkheid. I. Voorwaarden voor deelname

Voorwaarden voor deelname en verklaring van vertrouwelijkheid. I. Voorwaarden voor deelname Vrwaarden vr deelname en verklaring van vertruwelijkheid I. Vrwaarden vr deelname 1- De "Prijs Karel Van Miert vr Studenten" wrdt uitgereikt aan een student(e) aan één van de hgeschlen f universiteiten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt samenwerking bij en afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de wettelijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN)

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN) GROEP pstadres Pstbus 176 1270 AD Huizen vestigingsadres Arendstraat 16 1223 RE Hilversum 088-8648400 inf@unividuals.nl www.unividuals.nl Handelsregister 32138630 BTW nummer NL819770292B01 Bank (Rabbank)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Ginger.

Algemene voorwaarden Webshop Ginger. Algemene vrwaarden Webshp Ginger. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Registratie na opleiding in het buitenland

Registratie na opleiding in het buitenland Registratie na pleiding in het buitenland Beleidsregel Uitwerking van de bepalingen inzake de registratie als verpleegkundig specialist na het vlgen van een pleiding in het buitenland, zals vastgelegd

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren Implementatie van het nieuw geestelijk gezndheidsbeleid vr kinderen en jngeren Template vr de beschrijving van het netwerk 1. Inleiding Op 30 maart 2015 werd de Gids naar een nieuw geestelijk gezndheidsbeleid

Nadere informatie

1 PROCEDURE NIEUWE BESCHERMINGSAANVRAAG

1 PROCEDURE NIEUWE BESCHERMINGSAANVRAAG 1 PROCEDURE NIEUWE BESCHERMINGSAANVRAAG 1.1 Achtergrnd Een wijn kan beschermd wrden als beschermde rsprngsbenaming (BOB) f als beschermde gegrafische aanduiding (BGA). Vlgende Eurpese verrdeningen beschrijven

Nadere informatie

Richtlijnen i.v.m. het beveiligen van gegevens en documenten op basis van classificatie.

Richtlijnen i.v.m. het beveiligen van gegevens en documenten op basis van classificatie. Richtlijnen i.v.m. het beveiligen van gegevens en dcumenten p basis van classificatie. KMS PROC OP-ICT-PB-IB Inhud 1 Del... 2 2 Classificatie als methdiek vr een 'passende' beveiliging... 2 2.1 Classificatie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees Algemene Vrwaarden webshp (h)eerlijk vlees Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Werkinstructie. Contractering Huisartsen 2015

Werkinstructie. Contractering Huisartsen 2015 Werkinstructie Cntractering Huisartsen 2015 Belangrijkste pmerkingen met betrekking tt de digitale cntractering U sluit uw cntract af via de website van DSW. U lgt in met uw individueel VeCZ certificaat,

Nadere informatie

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.)

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.) Mdel 2: frmulier vr vennt in een v..f. f c.v. Frmulier vr: vennt in v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd vr NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Venntschap nder firma (v..f.) Cmmanditaire venntschap

Nadere informatie

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene vrwaarden picturefix Dwnlad & print de algemene vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank

Omzendbrief betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de identificatie en de encdering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank Referentie PCCB/S2/CRR/1176598 Datum 11/05/2016

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

Bestemd voor AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.)

Bestemd voor AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.) BIBOB Vragenlijsten Mdel 1 t/m 4 versie 2012 Frmulier vr: aanvrager namens eenmanszaak aanvrager namens v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd vr AANVRAGER namens: Eenmanszaak Venntschap nder firma

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV Algemene Vrwaarden Webshp Uil VR Slutins BV Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Unieke identificatie gebruikers energieprestatiedatabank

Unieke identificatie gebruikers energieprestatiedatabank 1 Unieke identificatie gebruikers energieprestatiedatabank Inhudstafel INHOUDSTAFEL... 1 INLEIDING... 2 1. UNIEKE IDENTIFICATIE BIJ REGISTRATIE OP DE ENERGIEPRESTATIEDATABANK... 2 2. HERNIEUWEN BESTAANDE

Nadere informatie

Betreft: aanvraag van Brussels Network Operations tot herziening van de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008 (RN/MA/2008/013)

Betreft: aanvraag van Brussels Network Operations tot herziening van de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008 (RN/MA/2008/013) 1/10 Sectraal cmité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 24/2008 van 4 juni 2008 Betreft: aanvraag van Brussels Netwrk Operatins tt herziening van de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008

Nadere informatie

URBAIN Frequently Asked Questions

URBAIN Frequently Asked Questions URBAIN Frequently Asked Questins FAQ PER RUBRIEK 1. ALGEMEEN... 2 1.1 Tegang tt de tepassing URBAIN...2 1.2 Beheer van de tegang dr de gemeenteverantwrdelijke...2 2. LOGIN PROBLEMEN... 4 2.1 LOGIN : identificatie

Nadere informatie

TARIFERING EDPB. Nota over de wetgeving

TARIFERING EDPB. Nota over de wetgeving FD/NB Brussel, 23 mei 2014 TARIFERING EDPB Nta ver de wetgeving Op 23 mei 2014 is een reeds lang aangekndigd KB verschenen: Het kninklijk besluit van 24 april 2014 tt wijziging van het kninklijk besluit

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens Algemene Vrwaarden Lidahlm Garens Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN BESTUURDER/ VENNOOT/ AANDEELHOUDER

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN BESTUURDER/ VENNOOT/ AANDEELHOUDER Mdel 4: frmulier vr bestuurder/aandeelhuder/vennt in de rechtspersn versie 2012 Frmulier vr: Bestuurder/vennt/aandeelhuder in de rechtspersn BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN BESTUURDER/ VENNOOT/ AANDEELHOUDER

Nadere informatie

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv.

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv. Dssier Eccheques Brn: Lex4yu p www.securex.eu BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77 helpdesk@bl budiv.be www.bl budiv.be Dssier Eccheques Wat is een eccheque? Eccheques zijn een initiatief

Nadere informatie

Btw-vrijstellingsregeling kleine ondernemingen

Btw-vrijstellingsregeling kleine ondernemingen Btw-vrijstellingsregeling kleine ndernemingen Belangrijke mededeling De btw-vrijstellingsregeling vr kleine ndernemingen zal belangrijke wijzigingen ndergaan met ingang van 1 april 2014. De belangrijkste

Nadere informatie

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen Prjectfrmulier ten beheve van Openbare Instellingen Praktische infrmatie naam van penbare instelling die het prject heeft ingediend: Federale Overheidsdienst Infrmatieen Cmmunicatietechnlgie (Fedict).

Nadere informatie

Projectsourcing volgens de nieuwe regels. Brochure voor de klanten van de projectsourcingbureaus

Projectsourcing volgens de nieuwe regels. Brochure voor de klanten van de projectsourcingbureaus 20130215 Prjectsurcing vlgens de nieuwe regels Brchure vr de klanten van de prjectsurcingbureaus Werknemers van andere werkgevers diensten laten uitveren binnen uw nderneming, is inmiddels een reeds lang

Nadere informatie