PLDA Noodprocedures - werkdocument

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PLDA Noodprocedures - werkdocument"

Transcriptie

1 Federale Overheidsdienst FINANCIEN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie van Duane en Accijnzen PLDA Ndprcedures - werkdcument Geïntegreerde Verwerking Duane en Accijnzen Versin 0.1 7/02/2009 Aanvullende infrmatie betreffende dit rapprt kan verkregen wrden bij:: Prgramma manager Tel P

2 Pagina 2 f 17

3 Dcument cntrle Versiehistriek van het dcument Versie Datum Auteur Cmmentaar /01/2007 Jan Verelst, Ken Ontwerp Bergh mans, Annie Vanherpe, Eddy De Cuyper, Lde Van Vlasselaer, Ivan Huyghe, Gery Derasse, Abram Op de Beeck, André Vercalsteren, Paul Raes 0.2 7/02/2007 Paul Raes Review Pagina 3 f 17

4 Inhudstafel 1. Inleiding Ndprcedure Algemeen Algemeen Aanvraagprcedure Ndprcedure summiere aangifte / Tijdelijke pslag Indienen van de summiere aangiften Aanzuiveringen van de summiere aangiften Ndprcedure aangifte Klassieke prcedure (elektrnische aangifte) Vereenvudigde ndprcedure Ndprcedure uitgaan Bijlagen...16 Overzicht van de figuren Overzicht van de tabellen Pagina 4 f 17

5 1.Inleiding Dit dcument is een werkdcument dat de ndprcedures beschrijft zals wij die vr PLDA zuden willen inveren. Suggesties en cmmentaren zijn vr verbetering, aanvulling en verduidelijking zijn steeds welkm. Tegen 1/3/2007 met dit dcument leiden tt een definitieve versie van de ndprcedures vr PLDA. Die zal wrden vergenmen in de mzendbrief van de dienst duaneprcedures. Pagina 5 f 17

6 2.Ndprcedure 2.1.Algemeen Algemeen De ndprcedure kan wrden afgekndigd wanneer het PLDA-systeem geheel f gedeeltelijk niet meer werkt. Deze ndprcedure wrdt afgekndigd en ingetrkken dr de helpdesk van het Enig kantr, zwel vr PLDA als vr NCTS. 1 De afgekndigde ndprcedures kunnen een algemeen f een beperkt karakter hebben, zwel vr wat de prcedures en cmpnenten betreft, als vr wat de gegrafische spreiding betreft. De afkndiging en intrekking van de ndprcedure wrdt gepubliceerd p de website van de Duane en accijnzen en per meegedeeld gebruikers van PLDA en aan de verantwrdelijken van de geregistreerde ndernemingen. De ndprcedure kan wrden afgekndigd vr het geheel van PLDA f per prcesnderdeel dat getrffen is. Als prcesnderdelen wrden nderscheiden: 1. Aangifte vr tijdelijke pslag (summiere aangiften), entrept B en NCTS Aangifteprces (zie k nder cijfer 2 hierna) Aanzuiveringen gederencmptabiliteit 1. van summiere aangiften : 2. van entrept B : aanzuivering van NCTS write ff (afschrijving) 2. Aangifteprces vr een andere gerlfde duanebestemming: A: Uitver/verzending B: Opslag in duane-entrept van vr uitver bestemde gederen met vrfinanciering C: Wederuitver na plaatsing nder een ecnmische duaneregeling andere dan het stelsel van duane-entrepts (actieve veredeling, tijdelijke inver, behandeling nder duanetezicht) D: Wederuitver na pslag in duane-entrept E: Passieve veredeling F: Duaneverver G: Cmmunautair karakter van de gederen H: In het vrije verkeer brengen I: Plaatsing nder een ecnmische duaneregeling andere dan passieve veredeling en duane-entrept (actieve veredeling (schrsingssysteem), tijdelijke inver, behandeling nder duanetezicht) J: Opslag in duane-entrept van het type A, B, C, E f F 2 K: Opslag in duane-entrept van het type D 3 3. Verificatie 4. Financiële cmpnent 5. NCTS (cmbiné + interface) 6. Uitvallen van de systemen van andere verheden (BIRB, ) 7. De systemen van Financiën (defect p niveau van CCFF, ATLAS f RDC) In bijlage 1 is een tabel pgenmen waarin de verschillende types ndprcedure nader wrden mschreven met de verbandhudende cdes 1 Ndprcedure NCTS zal p termijn vlledig geïntegreerd wrden in ndprcedure PLDA. Bij de pstart van PLDA zal ze echter de natinale helpdesk NCTS ng apart blijven functineren. 2 De klm J heeft eveneens betrekking p de binnenkmst van gederen in vrije znes die aan cntrles van het type II zijn nderwrpen. 3 Deze klm geldt eveneens vr de gevallen bedeld in artikel 525, lid 3 van het CTW. Pagina 6 f 17

7 Een ndprcedure kan k afgekndigd wrden bij het uitvallen van de systemen van een ecnmische peratr. De cdes vr deze ndprcedure zijn identiek aan de vrgaande cdes, nafhankelijk van de rzaak van het uitval. Deze rzaak kan zich situeren in het elektrnisch aangifteprces bij Duane en Accijnzen f bij de peratr. Hetzelfde prces is nderbrken, enkel de getrffen gebruiker wrdt anders bepaald Aanvraagprcedure De aanvraag gaat uit van diegene die een incident vaststelt in PLDA. Het kan zwel een bedrijf zijn als een interne gebruiker van Duane- en Accijnzen. Wanneer een incident wrdt vastgesteld, vert de betrkkene een aantal testen uit met als del het incident z ged mgelijk te situeren en te mschrijven. Alvrens een incident te signaleren is het belangrijk m de lijst van penstaande incidenten dr te nemen. Indien het m een aanvulling van een vrgaand incident gaat, verwijst de betrkkene hier duidelijk naar. Het vastgestelde incident wrdt gemeld aan de helpdesk PLDA met een Call, Deze call is een gestructureerde melding van het incident. De drlpen checklist wrdt als bijlage gevegd bij de call. De helpdesk geeft nmiddellijk een registratiereferentie aan deze call, de callnummer. Wanneer de rzaak van het incident zich bevindt bij Financiën, FEDICT f het netwerk en dat het bijgevlg k impact heeft vr de andere peratren, wrdt de beschrijving van het incident nmiddellijk gepubliceerd en meegedeeld aan de interne gebruikers en de geregistreerde ecnmische peratren. Het uitrepen van de ndprcedure wrdt eveneens gepubliceerd p de website van PLDA. Enkel indien er elementen kunnen tegevegd wrden aan de beschrijving, kan hetzelfde incident pnieuw signaleerd wrden. Vr menselijke transplantatierganen mag de ndprcedure nmiddellijk wrden tegepast dr de lkale diensten. Wanneer het incident binnen de 15 minuten niet kan pgelst wrden, vert de helpdesk de ndprcedure in en deelt mee binnen welke termijn een plssing wrdt verwacht. Iedere uitgerepen ndprcedure krijgt een refertenummer. Dat nummer wrdt vermeld p de dcumenten die tijdens de ndprcedure wrden gebruikt. Het nummer wrdt eveneens vermeld p de dcumenten die wrden ingediend ter regularisatie van de in de ndprcedure pgemaakte dcumenten. Indien de plssing niet kan gerealiseerd wrden binnen de vrpgestelde termijn, wrdt bij het verstrijken van deze termijn een nieuwe termijn vastgesteld en bekendgemaakt. Zdra het incident is pgelst, wrdt dit meegedeeld en wrdt de nrmale prcedure hersteld. Het herstel van de nrmale prcedure wrdt eveneens gepubliceerd p de website van PLDA. Bij deze publicatie wrdt meegedeeld vanaf wanneer het systeem pnieuw beschikbaar is en welk het uiterste tijdstip is vr tepassing van de ndprcedure. Tussen het herstel van het systeem en het uiterste tijdstip vr het tepassen van de ndprcedure wrdt als standaard twee uur gelaten. Dit laat de ndernemingen te hun systemen terug p te starten. Indien de aard en de duur van de uitgerepen ndprcedure het telaat, wrdt deze tijdspanne ingekrt. In ieders belang met er z snel mgelijk wrden teruggekeerd naar de nrmale prcedure. Het tepassen van de ndprcedure na de pheffing ervan f na het aflpen van de meegedeelde termijn vr plssing zal als een zwaar misbruik van vertruwen wrden beschuwd. Sftware- en netwerkprviders mgen eveneens de ndprcedure vr hun klanten aanvragen. Indien het m prblemen gaat met zijn systeem f het systeem van één f meerdere van zijn klanten, vermeldt hij in de call het vlgende : het ndernemingsnummer de naam het adres de telefnnummer de cntactpersn het -adres van ieder van de betrkken klanten. In dat geval ntvangen de Sftware- f Netwerkprvider van de Helpdesk PLDA het antwrd p hun call en meten zij dit antwrd vermaken aan hun klanten. De interne gebruikers wrden via mail verwittigd. Pagina 7 f 17

8 2.2.Ndprcedure summiere aangifte / Tijdelijke pslag Vr de summiere aangiften zijn twee verschillende prcedures te nderscheiden. De klassieke prcedure en de prcedure vr de aangevers die beschikken ver een vergunning Vereenvudigde Ndprcedure Summiere Aangiften Indienen van de summiere aangiften Klassieke prcedure Ecnmische peratren die geen vergunning Vereenvudigde Ndprcedure Summiere Aangiften hebben, meten in de ndprcedure hun summiere aangifte afdrukken en aan de duane van het bevegde hulpkantr aanbieden vr aanvaarding. De summiere aangifte zal dan geldig gemaakt wrden met de referte die identiek is aan de nummer die zu wrden tegekend aan de elektrnische versie. Onderscheid met wrden gemaakt tussen de ndprcedures die werden uitgerepen mdat één van de systemen van de verheid niet functineerde en de ndprcedure die werd uitgerepen mdat het systeem van de nderneming niet functineerde. Als de ndprcedure werd uitgerepen mdat één van de systemen van de verheid niet functineerde, wrden de summiere aangiften ingebracht in PLDA dr het hulpkantr waar de summiere aangiften p papier werden ingediend. Het is de dienstverlener f de aangever tegelaten m de gegevens binnen de 24 u in te sturen en dit in samenspraak met de lkale dienst. Als de ndprcedure werd uitgerepen mdat het systeem van de aangever f zijn dienstverlener niet functineerde, meten de summiere aangiften binnen de 24u dr de nderneming f zijn dienstverlener wrden ingestuurd in PLDA gederencmptabiliteit Vereenvudigde Ndprcedure Summiere Aangiften De vergunning wrdt enkel verleend aan ecnmische peratren die vlden aan vlgende criteria: een passende staat van dienst hebben p het gebied van de naleving van de duanevereisten; een cherent en duidelijk beschreven systeem hebben dat: alle gegevens beschikbaar hudt in zijn systeem; de gegevens p het eerste verzek kunnen vrgelegd wrden aan de duane, hetzij dr het leveren van een afdruk, hetzij dr tegang te verlenen tt het systeem van de ecnmische peratr; de gegevens pslaat in een wachtrij met vermelding van de tijdstip waarp ze hadden meten wrden ingediend (ccjjmmdd hh:mm:ss) en deze bij herpstart van PLDA alsng drstuurt en laat valideren; de administratie van duane en accijnzen een duidelijke en p ieder genblik actuele beschrijving bezrgen van het systeem en van het gebruik van de applicaties; tegang vrzien tt de applicaties vr alle vr de cntrle van de dcumenten bevegde ambtenaren. Indien het systeem vr het indienen van de summiere aangiften niet beschikbaar is mgen de gederen wrden gelst znder dat de summiere aangifte aanvaard werd dr de duanediensten Zdra het systeem beschikbaar is wrden deze summiere aangifte die tijdens de ndprcedure werden pgesteld ingebracht in PLDA. Vr de vergunninghuders gebeurt dit dr het inzenden van de gebufferde summiere aangiften naar PLDA Aanzuiveringen van de summiere aangiften De aangiften vr een gerlfde bestemming wrden geldig gemaakt znder afschrijving p de summiere aangiften en dr PLDA f NCTS pgeslagen in een wachtrij wanneer die aangiften niet kunnen aangezuiverd wrden p de summiere aangiften. De rzaak kan liggen in het feit dat : - fwel het systeem vr het indienen van de summiere aangiften niet werkt, - fwel de gegevens, gecreëerd tijdens de ndprcedure, ng niet werden pgeladen. Indien de vrafgaande duaneregelingen niet kunnen aangezuiverd wrden mdat Pagina 8 f 17

9 - fwel de cmpnent van PLDA vr het indienen van de summiere aangiften en de aangiften entrept type B niet werkt, - fwel het systeem vr de afschrijving (write ff) van NCTS niet werkt - f de gegevens van de ndprcedure ng niet werden pgeladen, gelden vlgende prcedures vr deze aangiften: Vr NCTS-aangiften met in vak 40 de cde MLL, MLV, MZV f MEB wrden pgenmen. Deze cdes meten gebruikt wrden als vlgt: MLL : luchtvracht lijsten MLV : luchtvracht manifesten MZV : zeevracht MEB : entrept type B Naargelang het gaat m prblemen met de aanzuivering p de gederencmptabiliteit zeevracht, luchtvracht f entrept B zal bij herstart van de gederencmptabiliteit per hulpkantr een listing van NCTS-aangiften met een cde MZV, MLL, MLV f MEB in vak 40 wrden getrkken vr manuele aanzuivering van de gederencmptabiliteit. Vr de verige aangiften met in vak 44 van de aangifte verwezen wrden naar de uitgerepen ndprcedure met de daarvr vrzien cde en nummer: 44-NPS-GCX-PLDA N-XXXXX indien de aanzuivering p de summiere aangifte niet werkt, 44-NPS-GCE-PLDA N-XXXXX indien de aanzuivering p de aangiften van entrept type B niet werkt, 44-NPS-NCT-PLDA N- XXXXX indien de aanzuivering p NCTS dcumenten niet mgelijk is. De aangiften vr een gerlfde bestemming wrden dan geldig gemaakt znder afschrijving p de summiere aangiften en dr PLDA f NCTS pgeslagen in een wachtrij. In vak 40 wrdt de gebruikelijke verwijzing naar de vrafgaande aangifte pgenmen, die de aangever gekregen heeft van de ecnmische peratr. Bij de herpstart van PLDA - gederencmptabiliteit wrden de summiere aangiftes/ncts stelselmatig aangezuiverd vanuit de wachtrij met de aangiften vr een gerlfde bestemming. Zdra het systeem hersteld werd en alle summiere aangiften werden gevalideerd, wrdt de aanzuivering alsng drgeverd p de summiere aangiften. De aangiften die niet kunnen wrden afgeschreven, blijven in de wachtrij staan. Zij wrden tegewezen aan een ambtenaar, die hiervr een regularisatiedssier pent en priritair afhandelt. Aan de aangever wrdt een lijst bezrgd van aangiften, waarvr hij bij het indienen van de aangifte in de ndprcedure de vrafgaande summiere aangifte niet kn pgeven. Vr deze lijst maakt de aangever z snel mgelijk de vereiste kppeling f bezrgt aan de duane de infrmatie m alsng de vereiste kppeling te maken. 2.3.Ndprcedure aangifte Klassieke prcedure (elektrnische aangifte) Inver en aangifte vr een gerlfde bestemming Bij afkndiging van de ndprcedure wrdt aan de hulpkantren, verificatiepsten en huders van een kredietrekening de laatst gekende testand van de brg meegedeeld, zdat deze tijdens de ndprcedure manueel kan pgevlgd wrden. Zdra de ndprcedure vr aangiftes van een gerlfde bestemming wrdt afgekndigd, is deze van tepassing p alle aangiften waarvr PLDA p dat genblik ng geen validatiebericht heeft teruggestuurd. In dat geval is er ng geen MRN heeft tegekend f tegeznden. De ndprcedure is dus k van kracht vr aangiften die dr de aangever werden ingestuurd vr het uitrepen van de ndprcedure en waarvr hij ng geen validatiebericht heeft teruggekregen. Pagina 9 f 17

10 Bij het uitvallen van PLDA kan de aangever de vlgende aangiften indienen : een vlledige aangifte, een nvlledige aangifte f een aangifte p administratief f cmmercieel dcument, die vanuit zijn systeem wrdt afgedrukt. Deze aangifte wrdt per fax f vergemaakt aan de vr zijn regi aangewezen cntrledienst. Bij tezending van de aangifte per mail vermeldt de aangever in het nderwerp van het mailbericht :NPS gevlgd dr het nummer van de uitgerepen ndprcedure. De aangewezen cntrledienst vlgt p f de beschikbare brg niet wrdt verschreden. De aangevers die een klantenrekening bij PLDA hebben, zijn verplicht m ndprcedure aangiftes van het type IM C p te maken, zijnde p administratief f cmmercieel dcument. Iedere ingediende aangifte met een unieke referentie krijgen. Als unieke referentie wrdt bij vrkeur de LRN gebruikt die bij nrmale werking van het systeem aan de aangifte wrdt tegekend. De referentie bestaat uit: het identificatienummer van de ecnmische peratr en een serienummer uit een drlpende reeks. Hierdr wrden alle pgestelde aangiften in de ndprcedure in een vr de aangever drlpende reeks genummerd. Als dit m technische redenen niet mgelijk is, mag de aangever een alternatieve cmmerciële referentie vermelden die vraf werd vereengekmen met de cntrledienst. Deze referentie wrdt meegegeven met de regularisatieaangifte, die bij het herstel wrdt ingediend. In vak 44 van de ingediende aangifte p papier en p het administratief f cmmercieel dcument met verwezen wrden naar de afgekndigde ndprcedure met vlgende cde: 44-NPS-DEC-PLDA en de daarbij hrende string-n-xxxxx-d:yyyymmdd-t:hhmmss De duane kan aan de aangever vrijstelling verlenen van het per fax f vermaken van de vrlpige aangifte. Dergelijke vrijstelling is de fact van tepassing p de tegelaten afzenders en geadresseerden. Zdra de aangever de ntvangstbevestiging van de fax heeft ntvangen, gaat vr hem een wachttijd in van 30 minuten. Indien de verifiërende ambtenaren binnen de 30 minuten niet heeft meegedeeld dat de gederen het vrwerp uitmaken van cntrle, mag de zending als van ambtswege vrijgegeven wrden beschuwd. De duane en andere autriteiten behuden zich uiteraard het recht vr m p een later tijdstip tt een cntrle a psteriri ver te gaan. Vr de grtere hulpkantren, met meerdere verificatiepsten zullen vr ieder van de verificatiepsten faxnummers en adressen wrden vrzien (zie bijlage XXXX). Het hulpkantr f de verificatiepsten vlgen p f de beschikbare brg niet wrdt verschreden. De eventueel samen met de aangifte vr te leggen stukken meten, zals gebruikelijk bij de elektrnische aangifte, uiterlijk de dnderdag van de week vlgende p de week van aangifte wrden binnengebracht p het bevegde hulpkantr. Wanneer de aangever ver een andersluidende vergunning beschikt, dan blijft deze laatste van kracht. De binnengebrachte bijlagen meten verwijzen naar de referentie van de vrlpige aangifte die in de ndprcedure werd pgesteld en gerangschikt zijn vlgens deze referenties. De gegevens van de in de ndprcedure ingediende aangiften blijven gebufferd in het systeem van de aangever. Zdra PLDA terug is pgestart, met de aangever alsng binnen de 2 werkdagen de aangiften elektrnisch insturen met verwijzing naar de referentie van de uitgerepen ndprcedure en de LRN f unieke cmmerciële referentie die aan de aangifte in de ndprcedure werd tegekend. De ingediende regularisatieaangiften zijn aangiften van het type Y (vak 1, tweede nderverdeling). In vak 44 van zijn aanvullende aangifte verwijst hij naar 1. In vak 44 bijzndere vermelding :de uitgerepen ndprcedure met de vlgende cde NPS- DEC-N-XXXXX-DYYYYMMDD-T:HHMMSS met verwijzing naar de referentie van de uitgerepen ndprcedure en 2. In vak 44 bijgevegde dcumenten: naar de aangifte die in de ndprcedure werd ingediend: cde:lrnxxxxxxxxxxxxxxxx f cde:urnxxxxxxxxxxxxx-. De LRN f URN is de unieke referentie die aan de aangifte in de ndprcedure werd tegekend aan de vrlpige aangifte. Als tijdstip van aanvaarding geldt het genblik van aanvaarding van de aangifte in de ndprcedure. Het is pas bij ntvangst van het bericht van aanvaarding van de aanvullende aangifte dat de aangever beschikt ver een tegenstelbaar bewijs van regelmatige inver. Juridish gezien vrmen de vrlpige aangifte in de ndprcedure en de aanvullende aangifte die wrdt ingediend bij herstarten van PLDA één geheel. Daaruit vlgt dat Pagina 10 f 17

11 als tijdstip van aanvaarding geldt vr beide aangiften het genblik van aanvaarding van de aangifte in de ndprcedure; de aangever pas bij ntvangst van het bericht van aanvaarding van de aanvullende aangifte beschikt ver een tegenstelbaar bewijs van regelmatige inver. Inning Bij het uitvallen van PLDA zal de testand van de rekening 49 niet actueel zijn. Om nalatigheidsinteresten te vrkmen, met de aangever de ndige vrzrgen nemen m het bedrag van de in hfde van de ingediende aangiften verschuldigde rechten z nauwkeurig mgelijk bij te huden en tijdig te betalen. Van de aangever wrdt k verwacht dat hij zelf tezicht hudt p het niet verschrijden van het sald van zijn zekerheidstelling. Vr de aangiften die wrden ingediend met cntante betaling in speciën f met speciën gelijkgestelde betaalmiddelen, wrdt als bewijs van betaling een kwitantie afgegeven die verwijst naar de vereenvudigde aangifte en melding maakt van de referte van de uitgerepen ndprcedure. Wanneer de aangever na de ndprcedure alsng het validatiebericht krijgt van de rsprnkelijke ingestuurde aangifte, met vr deze aangifte een teruggavedssier ingestuurd f aangevraagd wrden via het hulpkantr met de verwijzing naar de ndprcedure en bijgevegd de aangifte van het type C en Y, f in het kader van de vereenvudigde ndprcedure de aangifte van het type Z Uitver Zdra de ndprcedure vr uitveraangiften wrdt afgekndigd, is deze van tepassing p alle aangiften waarvr PLDA p dat genblik ng geen validatiebericht heeft teruggestuurd. In dat geval is er ng geen MRN tegekend. De ndprcedure is dus k van kracht vr aangiften die dr de aangever werden ingestuurd vr het uitrepen van de ndprcedure en waarvr hij ng geen validatiebericht heeft teruggekregen. Bij het uitvallen van PLDA kan de aangever de vlgende aangiften indienen : een vlledige aangifte, een nvlledige aangifte f een aangifte p administratief f cmmercieel dcument, die vanuit zijn systeem wrdt afgedrukt. Deze aangifte wrdt per fax f vergemaakt aan de vr zijn regi aangewezen cntrledienst. De aangevers die een klantenrekening bij PLDA hebben, zijn verplicht m ndprcedure aangiftes van het type EX C p te maken, zijnde p administratief f cmmercieel dcument Iedere ingediende aangifte met een unieke referentie krijgen. Als unieke referentie wrdt bij vrkeur de LRN gebruikt die bij nrmale werking van het systeem aan de aangifte wrdt tegekend. De referentie bestaat uit: het identificatienummer van de ecnmische peratr en een serienummer uit een drlpende reeks. Hierdr wrden alle pgestelde aangiften in de ndprcedure in een vr de aangever drlpende reeks genummerd. Als dit m technische redenen niet mgelijk is, mag de aangever een alternatieve cmmerciële referentie vermelden die vraf werd vereengekmen met de cntrledienst en die met de regularisatieaangifte, die bij het pnieuw starten wrdt ingediend, zal wrden meegegeven. In vak 44 van de ingediende aangifte p papier en p het administratief f cmmercieel dcument met verwezen wrden naar de afgekndigde ndprcedure met vlgende cde: 44-NPS-DEC-PLDA en de daarbijhrende string-n-xxxxx-d:yyyymmdd-t:hhmmss De duane kan aan de aangever vrijstelling verlenen van het per fax f vermaken van de vrlpige aangifte. Dergelijke vrijstelling is de fact van tepassing p de tegelaten afzenders en geadresseerden. Deze aangifte wrdt per fax f vergemaakt aan de vr zijn regi aangewezen cntrledienst. Ongeacht de vrm waarin de aangifte wrdt ingediend, wrden alle aangiften beschuwd als vereenvudigde aangiften van het type C. Indien het gaat m uitveraangiften waarvr in het kader van de ndprcedure een cmmercieel f administratief dcument wrdt gebruikt, met dit wat de inhud betreft vlden aan de regels van de vereenvudigde aangifte p cmmercieel f administratief dcument daarnder begrepen het aanbrengen van de stempel die in het kader van deze vereenvudiging is vrzien. Als nummer van de vergunning wrdt Pagina 11 f 17

12 vermeld Ndprcedure nummer: XXXXXXX, waarbij XXXXXXX staat vr het vlgnummer dat dr de helpdesk aan de ndprcedure werd tegekend. Indien het gaat m een uitveraangifte waarvr in het kader van de ndprcedure een enig dcument p papier werd afgedrukt vermeld de aangever in vak A het hulpkantr waarvan hij afhangt; de vermelding Ndprcedure nummer XXXXXXX, waarbij XXXXXXX staat vr het vlgnummer dat dr de helpdesk aan de ndprcedure werd tegekend; het LRN-nummer f de cmmerciële referentie die hij aan de aangifte heeft tegekend. Exemplaar 3 van dit dcument vergezelt de gederen naar het kantr van uitgaan en het uitgaan zal p dit dcument wrden vastgesteld. Vr de gederen die uitgaan via een ander kantr dan het kantr van geldigmaking van de aangifte, geeft de aangever een exemplaar van de vereenvudigde aangifte mee naar het kantr van uitgaan m het uitgaan van de gederen vast te stellen. Vr de uitveraangiften met aanspraak p uitverrestituties, wrden de gegevens van de uitveraangifte, het resultaat van de cntrle en de aanvraag vr uitverrestituties, elektrnisch vergemaakt aan het BIRB nadat PLDA pnieuw peratineel is en de gegevens pnieuw werden pgeladen Drver De bestaande ndprcedures vr NCTS blijven behuden met dien verstande dat zij vanaf de pstart van PLDA integraal dr de helpdesk van het Enig kantr zullen beheerd wrden. dat OTS SADBEL niet wrdt vergenmen in PLDA en bij het uitvallen van NCTS dus steeds OTS wrdt tegepast met aangiften afgedrukt vanuit het systeem van de aangever f met de schrijfmachine ingevuld Vereenvudigde ndprcedure Een speciale vergunning vereenvudigde ndprcedure kan wrden verleend aan de aangevers die : een passende staat van dienst hebben p het gebied van de naleving van de duanevereisten; een cherent en duidelijk beschreven systeem hebben vr het beheer van de aangiften, de beschikbaarheid van de brg en het pladen van de bij de het herstarten van PLDA; de administratie van duane en accijnzen een duidelijke en p ieder genblik actuele beschrijving bezrgen van het systeem en van het gebruik van de applicaties en interne prcedures; tegang vrzien tt de applicaties vr alle vr de cntrle van de dcumenten bevegde ambtenaren. He deze tegang wrdt gerealiseerd, wrdt bepaald in de vergunning. Deze vergunning meten aangevraagd wrden bij de helpdesk van het Enig Kantr en wrden afgegeven dr de Gewestelijk Directeur van het Enig Kantr. Deze prcedures wrden vrbehuden en zijn van tepassing p de vereenvudiging bij vertrek en ter bestemming, dmiciliëringsprcedure, en vergunninghuders vereenvudigde ndprcedure De aangever hudt de gegevens van de aangiften beschikbaar in zijn infrmaticasysteem, stelt zelf de datum van aanvaarding vast en registreert deze datum in zijn systeem, zdra aan alle vrwaarden vr de aanvaarding is vldaan. De verplichtingen f vrijstellingen inzake kennisgeving en wachttijden zals deze vrzien zijn in de betreffende vergunningen blijven van tepassing. Zals bij het insturen van de aangiften naar PLDA kent de aangever aan de aangifte een LRN nummer te. Pagina 12 f 17

13 Indien het gaat m een uitveraangifte drukt hij met een eigen printprgramma, p basis van de gegevens in zijn systeem het exemplaar 3 f het administratief dcument af, dat zal gebruikt wrden m de gederen te vergezellen en het uitgaan van de gederen vast te stellen p het kantr van uitgaan. In vak 44 van de aangifte f p het administratief dcument kmt de cde van de afgekndigde ndprcedure: 44-NPS-DEC-PLDA met de string NXXXXX-D:yyyymmdd-Thhmmss. Bij het terug pstarten van PLDA stuurt de aangever de gebufferde aangiften Z in p PLDA. In vak 44 geeft hij de cde van de ndprcedure en de datum van aanvaarding van de aangifte: 44-NPS-DEC-PLDA met de bijhrende string NXXXXX-D:yyyymmdd-T:hhmmss.. Vr de aangevers die gebruik maken van de glbalisatieprcedure, is de datum van aanvaarding van de glbale aangifte die met de cde van de ndprcedure met wrden pgegeven, de datum waarp de glbale aangifte mest wrden ingediend indien er geen ndprcedure van kracht was. De data van aanvaarding vr de verschillende geglbaliseerde zendingen en vr de eventuele vast te stellen rechten wrdt vastgesteld p basis van het XML-bestand, waarin de geglbaliseerde zendingen wrden pgesmd en met tepassing van de hierver bestaande instructies Inver Bij het uitvallen van PLDA kan de aangever een vlledige aangifte, een nvlledige aangifte f een aangifte p administratief f cmmercieel dcument, die vanuit zijn systeem wrdt afgedrukt, indienen. Deze aangifte wrdt per fax f vergemaakt aan de vr zijn regi aangewezen cntrledienst. De aangewezen cntrledienst vlgt p f de beschikbare brg niet wrdt verschreden. Ongeacht de vrm waarin de aangifte wrdt ingediend, wrden alle aangiften beschuwd als vereenvudigde aangiften van het type C. Iedere aldus ingediende aangifte met een unieke referentie krijgen. Als unieke referentie wrdt bij vrkeur de LRN gebruikt die bij nrmale werking van het systeem aan de aangifte wrdt tegekend. Deze referentie bestaat uit: het identificatienummer van de ecnmische peratr en een serienummer uit een drlpende reeks. Hierdr wrden alle pgestelde aangiften in de ndprcedure in een vr de aangever drlpende reeks genummerd. Als dit m technische redenen niet mgelijk is, mag de aangever een alternatieve cmmerciële referentie vermelden die vraf werd vereengekmen en die k met de regularisatieaangifte die bij het pnieuw starten wrdt ingediend, zal wrden meegegeven. De duane kan aan de aangever vrijstelling verlenen van het per fax f vermaken van de vrlpige aangifte. Dergelijke vrijstelling is de fact van tepassing p de tegelaten afzenders en geadresseerden. De eventueel samen met de aangifte vr te leggen stukken meten, zals gebruikelijk bij de elektrnische aangifte, uiterlijk de dnderdag van de week vlgende p de week van aangifte wrden binnengebracht p het bevegde hulpkantr, tenzij de aangever ver een vergunning beschikt, waarin uitdrukkelijk een andere regeling werd bedngen en bekmen. De binnengebrachte bijlagen meten verwijzen naar de referentie van de vrlpige aangifte die in de ndprcedure werd pgesteld en gerangschikt zijn vlgens deze referenties. De gegevens van de in de ndprcedure ingediende aangiften blijven gebufferd in het systeem van de aangever. Zdra PLDA terug is pgestart, met de aangever alsng binnen de 2 werkdagen de aangiften elektrnisch insturen met verwijzing naar de referentie van de uitgerepen ndprcedure en de LRN f unieke cmmerciële referentie die aan de aangifte in de ndprcedure werd tegekend. De ingediende regularisatieaangiften zijn aangiften van het type Y. Op de ingediende regularisatieaangiften wrdt k de referte van de uitgerepen ndprcedure vermeld. Als tijdstip van aanvaarding geldt het genblik van aanvaarding van de vereenvudigde aangifte in de ndprcedure. Het is pas bij ntvangst van het bericht van aanvaarding van de aanvullende aangifte dat de aangever beschikt ver een tegenstelbaar bewijs van regelmatige inver f uitver. Pagina 13 f 17

14 Uitver Bij het uitvallen van PLDA kan de aangever een vlledige aangifte, een nvlledige aangifte f een aangifte p administratief f cmmercieel dcument, die vanuit zijn systeem wrdt afgedrukt, indienen. Deze aangifte wrdt per fax f vergemaakt aan de vr zijn regi aangewezen cntrledienst. Ongeacht de vrm waarin de aangifte wrdt ingediend, wrden alle aangiften beschuwd als vereenvudigde aangiften van het type C. Iedere aldus ingediende aangifte met een unieke referentie krijgen. Als unieke referentie wrdt bij vrkeur de LRN gebruikt die bij nrmale werking van het systeem aan de aangifte wrdt tegekend. Deze referentie bestaat uit: het identificatienummer van de ecnmische peratr en een serienummer uit een drlpende reeks. Als dit m technische redenen niet mgelijk is, mag de aangever een alternatieve cmmerciële referentie vermelden die vraf werd vereengekmen en die k met de regularisatieaangifte die bij het pnieuw starten wrdt ingediend, zal wrden meegegeven. Hierdr wrden alle pgestelde aangiften in de ndprcedure in een vr de aangever drlpende reeks genummerd. Indien het gaat m uitveraangiften waarvr in het kader van de ndprcedure een cmmercieel f administratief dcument wrdt gebruikt, met dit wat de inhud betreft vlden aan de regels van de vereenvudigde aangifte p cmmercieel f administratief dcument daarnder begrepen het aanbrengen van de stempel die in het kader van deze vereenvudiging is vrzien. Als nummer van de vergunning wrdt vermeld Ndprcedure nummer: XXXXXXX, waarbij XXXXXXX staat vr het vlgnummer dat dr de helpdesk aan de ndprcedure werd tegekend. Indien het gaat m een uitveraangifte waarvr in het kader van de ndprcedure een enig dcument p papier werd afgedrukt, vermeldt de aangever in vak A het hulpkantr waarvan hij afhangt : de vermelding Ndprcedure nummer XXXXXXX, waarbij XXXXXXX staat vr het vlgnummer dat dr de helpdesk aan de ndprcedure werd tegekend; het LRN-nummer f de cmmerciële referentie die hij aan de aangifte heeft tegekend. Exemplaar 3 van dit dcument vergezelt de gederen naar het kantr van uitgang en het uitgaan zal p dit dcument wrden vastgesteld. De duane kan aan de aangever vrijstelling verlenen van het per fax f vermaken van de vrlpige aangifte. Dergelijke vrijstelling is de fact van tepassing p de tegelaten afzenders en geadresseerden. De eventueel samen met de aangifte vr te leggen stukken meten zals gebruikelijk bij de elektrnische aangifte, uiterlijk de dnderdag van de week vlgende p de week van aangifte wrden binnengebracht p het bevegde hulpkantr, tenzij de aangever ver een vergunning beschikt, waarin uitdrukkelijk een andere regeling werd bedngen en bekmen. De binnengebrachte bijlagen meten verwijzen naar de referentie van de vrlpige aangifte die in de ndprcedure werd pgesteld en gerangschikt zijn vlgens deze referenties. De gegevens van de in de ndprcedure ingediende aangiften blijven gebufferd in het systeem van de aangever. Zdra PLDA terug is pgestart, met de aangever alsng binnen de 2 werkdagen de aangiften elektrnisch insturen met verwijzing naar de referentie van de uitgerepen ndprcedure en de LRN f unieke cmmerciële referentie die aan de aangifte in de ndprcedure werd tegekend. De ingediende regularisatieaangiften zijn aangiften van het type Y. Op de ingediende regularisatieaangiften wrdt k de referte van de uitgerepen ndprcedure vermeld. Als tijdstip van aanvaarding geldt het genblik van aanvaarding van de vereenvudigde aangifte in de ndprcedure. Het is pas bij ntvangst van het bericht van aanvaarding van de aanvullende aangifte dat de aangever beschikt ver een tegenstelbaar bewijs van regelmatige inver f uitver. Vr de gederen die uitgaan via een ander kantr dan het kantr van geldigmaking van de aangifte, geeft de aangever een exemplaar van de vereenvudigde aangifte mee naar het kantr van uitgaan m het Pagina 14 f 17

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 *

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5 Werklsheid Juw rechten en plichten Inhud Inleiding... 3 Tepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de gen van de RVA?... 5 Deel 1 Wanneer heb je recht p een werklsheidsuitkering?... 8

Nadere informatie

Spelregels ebook cadeau

Spelregels ebook cadeau Spelregels ebk cadeau Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Pagina: 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Pagina: 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid Pagina: 2 Artikel 4 - Het aanbd Pagina: 2 Artikel 5 - De

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING 1 DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING De VMSW (vluit Vlaamse Maatschappij vr Sciaal Wnen) is een extern verzelfstandigd agentschap binnen het beleidsdmein Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged

Nadere informatie

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten 1 Werkplekdiensten 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten De werkplekdienstverlening bestaat uit een cluster van ICT-diensten die de ICT-werkplek (zwel p kantr, p het thuisadres f van p een mbiele lcatie)

Nadere informatie

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten 1 Werkplekdiensten 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten De werkplekdienstverlening bestaat uit een cluster van ICT-diensten die de ICT-werkplek (zwel p kantr, p het thuisadres f van p een mbiele lcatie)

Nadere informatie

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten 3 Datacenterdiensten 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten De datacenterdiensten mvatten alle Diensten die ndig zijn m bedrijfstepassingen inclusief de vereiste nderliggende platfrmen, infrastructuur,

Nadere informatie

Oproep tot kandidatuurstelling

Oproep tot kandidatuurstelling Oprep tt kandidatuurstelling Overheidspdracht met betrekking tt de implementatie van een dcument management systeem (DMS) Onderhandelingsprcedure met vrafgaande bekendmaking BXL 1575 22.05.2015 systeem

Nadere informatie

Deel IV: Dagelijkse boekingen in UNIT4 Accounting

Deel IV: Dagelijkse boekingen in UNIT4 Accounting Deel IV: Dagelijkse bekingen in UNIT4 Accunting UNIT4 Accuntancy B.V. Telefn 0318 581600 De Schutterij 27 Telefax 0318 581610 Pstbus 755 Supprtlijn 0318 581750 3900 AT Veenendaal Supprtfax 0318 581610

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office Implementatie van een rganisatiebreed elektrnisch dssierbeheer, gebaseerd p de cncepten van een MID-Office Aanvraag tt deelneming Opdracht van aanneming van diensten - 2 Implementatie van een rganisatiebreed

Nadere informatie

Contacten- en relatiebeheer B2B

Contacten- en relatiebeheer B2B Cntacten- en relatiebeheer B2B 1 Delstelling De delstelling van deze pdracht is de implementatie en het nderhud van een CRM platfrm bij de dienst ecnmie en de dienst diamant dat vlgende rganisatrische

Nadere informatie

BlackBerry Standard Support

BlackBerry Standard Support BlackBerry Standard Supprt Versie 2.5 Auteur Ken Wittevrngel Datum 24 ktber 2006 Bladzijde 2 Inhudspgave 1 SERVICE TIJDEN...3 2 BEREIKBAARHEID...4 3 DIENSTVERLENING...5 4 INCIDENTENBEHEER...6 4.1 PROCEDURE

Nadere informatie

Bijzondere studie: successierechten (prof. dr. M. Maus)

Bijzondere studie: successierechten (prof. dr. M. Maus) Bijzndere studie: successierechten (prf. dr. M. Maus) Academiejaar 2012-2013 Samenvatting dr Jasper Dupnt HOOFDSTUK 1. Kenmerken en tepassingsgebied HOOFDSTUK 1. KENMERKEN EN TOEPASSINGSGEBIED a. Successierechten

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden Agentschap Telecm Ministerie van Ecnmische Zaken, Landbuw en Innvatie Tezicht Dataretentie en het verwerken van persns-en lcatiegegevens vr bedrijfsdeleinden De l-meting Clfn Aan Hfd Tezicht Team Infrmatieveiligheid

Nadere informatie

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN Pagina 1 van 39 Versie: 4 nvember 2013 Inhud ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming.

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming. ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. Tevens gedepneerd bij de Kamer van Kphandel Leeuwarden,, nder nummer 01121628. Te allen tijde raadpleegbaar p de website van DataCenter Nrd B.V. ARTIKEL

Nadere informatie

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken Interne Beheersing Verkennend nderzek in pdracht van het Vrlpig Cllege van hven en rechtbanken Patrick Meulepas DECEMBER 2014 1. INLEIDING...3 1.1. CONTEXT...3 1.2. TERMINOLOGIE...4 1.2.1. interne beheersing

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

1. Bereik. 1.3. De Database en de Data hebben het volgende doel:

1. Bereik. 1.3. De Database en de Data hebben het volgende doel: Gebruiksvrwaarden - trustbx v.2-16.06.2014 1. Bereik 1.1. Trustbx B2C is een geregistreerd handelsmerk van GS1 Belgium and Luxemburg, en is een database ( Database ), in exclusief bezit van GS1 Belgium

Nadere informatie

Landschoot.be Karel Van Landschoot Appelboom 2a 9991 Adegem +32.485936601 karel@landschoot.be

Landschoot.be Karel Van Landschoot Appelboom 2a 9991 Adegem +32.485936601 karel@landschoot.be MassaMail is een cncept van Landscht.be Landscht.be Karel Van Landscht Appelbm 2a 9991 Adegem +32.485936601 karel@landscht.be De algemene vrwaarden kunnen gelezen wrden p http://www.massamail.be/algemene_vrwaarden.htm

Nadere informatie

BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE

BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE SECRETARIAATSMEDEWERKER 2015-2016 INHOUD 1 VOORWOORD 1 2 OVER DE OPLEIDING ZELF 3 2.1 WAAROM KIEZEN VOOR ÉÉN VAN DEZE OPLEIDINGEN? 3 2.2 TOELATINGSVOORWAARDEN 3 2.3 ORGANISATIE

Nadere informatie

Taxandria cvo Turnhout Centrum voor volwassenenonderwijs. Boekhoudkundig Bediende

Taxandria cvo Turnhout Centrum voor volwassenenonderwijs. Boekhoudkundig Bediende Taxandria cv Turnhut Centrum vr vlwassenennderwijs Bekhudkundig Bediende Bmgaardstraat 56 2300 Turnhut Tel : +32 14 47 05 11 Fax: +32 14 47 05 12 Mailt: inf@cvturnhut.be Schljaar 2015-2016 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Releasenotes 2002, 2015

Releasenotes 2002, 2015 Stamgilde Develpment (0570) 546 226 inf@stamgilde.cm www.stamgilde.cm Releasentes 2002, 2015 Stamgilde Develpment, De Wandelingen 45, 8131 WD WIJHE, Tel: (0570) 546 226, Fax: (0847) 11 66 90 K.v.K. Utrecht,

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie