HOOFDSTUK 4 Invoer 1 BASISBEGRIPPEN. 1.1 Het Enig Document

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOOFDSTUK 4 Invoer 1 BASISBEGRIPPEN. 1.1 Het Enig Document"

Transcriptie

1 Almanak BTW 2015.book Page 123 Thursday, April 9, :08 PM 1 BASISBEGRIPPEN 1.1 Het Enig Document Het Enig Document, dat vóór 1 januari 1993 als basisdocument werd gebruikt voor de in- en uitvoer van goederen, de landen van de EEG inbegrepen, wordt vanaf vermelde datum gebruikt voor de in- en uitvoer van goederen in en uit het fiscaal grondgebied van de Gemeenschap (wijziging in de noties in- en uitvoer van goederen). In algemene zin moet bij invoer van goederen in België een aangifte voor het in verbruik stellen van die goederen worden gedaan op een douanekantoor. De aangifte moet gebeuren op een formulier Enig Document. Samen met de aangifte moet in principe een kopiefactuur betreffende de ingevoerde goederen worden ingediend. De wijze waarop het Enig Document moet worden ingevuld en gebruikt, wordt omstandig omschreven in de Instructie Enig Document 1999 (D.I ) van de Administratie der douane en accijnzen, ter beschikking op De douanediensten zijn thans overgegaan tot een paperless -administratie (PLDA-aangiftesysteem), waardoor de aanwending van het Enig Document als bewijsmiddel een andere toepassing krijgt. Voor de nieuwe opstelling van het Enig Document en de verdere evolutie in de paperless -douaneadministratie wordt verwezen naar de website van de Administratie en de helpdesk Om aangiften via PLDA te kunnen insturen, moet de betrokken aangever daartoe voorafgaandelijk geregistreerd worden door de Administratie der douane en accijnzen. Een PLDA-aangifte wordt op elektronische wijze met gebruikmaking van het PLDA-systeem ingezonden naar het enig kantoor der douane en accijnzen. Dit bericht moet door elektronische ondertekening door de aangever authentiek gemaakt worden. De Administratie der douane en accijnzen heeft twee manieren voorzien om douaneaangiften elektronisch in te zenden: ofwel via de PLDA-informaticatoepassing die op de computer van de aangever is geïnstalleerd, wat toelaat de gegevens op gestructureerde wijze (EDI) tussen de Administratie en de aangever uit te wisselen, ofwel via de applicatie van de PLDA-informaticatoepassing die zich op de server van de douane bevindt (PLDA-web). Dit verschil in gebruik heeft gevolgen voor de wijze waarop de aanvaarde aangifte aan de aangever wordt toegestuurd. De goederen zelf moeten worden aangeboden op het bevoegde hulpkantoor van het enige kantoor. De aangifte wordt voor douanedoeleinden geacht te zijn ingediend op laatstgenoemd kantoor. Bij de aanvaarding van de aangifte wordt dat hulpkantoor dan ook vermeld in vak A van dat document. Wat betreft de aftrek van de btw geheven van de invoer van goederen, voorziet artikel 18 van Verordening 1777/2005 van 17 oktober 2005 dat de lidstaten de aftrek moeten toestaan wanneer die lidstaat een elektronisch systeem voor het vervullen van douaneformaliteiten toepast. Aftrek van Belgische btw is bijgevolg principieel mogelijk op grond van een PLDA-aangifte ten verbruik wanneer die op de voorziene wijze werd aanvaard. De douanewetgeving is gesteund op communautaire wettelijke bepalingen opgenomen in Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 (PB. EG, L 302 van 19 oktober 1992) en Verordening (EEG) nr. 2454/ 93 van de Commissie van 2 juli 1993 (PB. EG, L 253 van 11 oktober 1993). Deze verordeningen zijn rechtstreeks bindend voor alle lidstaten van de Europese Unie. De waarde die als maatstaf van heffing voor de invoerrechten wordt genomen is in principe de aankoopprijs, vermeerderd met alle kosten (bijvoorbeeld commissielonen, verpakkosten, kosten van vervoer en van verzekering) tot op de plaats van binnenkomen in het douanegebied van de Europese Unie. Bij invoer is eveneens btw verschuldigd. De maatstaf van heffing is de douanewaarde vermeerderd met de invoerrechten en alle kosten (bijvoorbeeld rechten, belastingen, taksen en heffingen, kosten van douaneformaliteiten, kosten van vervoer en van verzekering in België) tot de plaats van levering. De invoerrechten en de btw zijn in principe opvorderbaar op het ogenblik van de aangifte van de goederen. Bij invoer van sommige goederen is een invoervergunning vereist. Het Enig Document wordt gebruikt bij elk goederenvervoer waarvoor een schriftelijke aangifte vereist is, uitgezonderd in de volgende vier gevallen: 1. goederen die vervoerd worden onder dekking van een internationaal document (carnet T.I.R., carnet A.T.A., vrachtbrieven, vrijstellingsdocumenten enz.); 123

2 Almanak BTW 2015.book Page 124 Thursday, April 9, :08 PM 2. diplomatieke vrijstellingen (formulieren 136 F); 3. vereenvoudigde procedures bij invoer, uitvoer en doorvoer (voorlopige aangifte, afgifte van kopie van factuur enz.); Exemplaar 1 Exemplaar 2 Exemplaar 3 Exemplaar 4 Exemplaar 5 Exemplaar 6 Exemplaar 7 Exemplaar 8 Nummer 4. vervoer van goederen onder het accijnsstelsel (Benelux 40, begeleidingsdocument). Het formulier Enig Document omvat acht exemplaren. Bestemming Exemplaar voor het land van uitvoer/verzending Statistiek-exemplaar land van uitvoer/verzending Exemplaar voor de uitvoerder/verzender Exemplaar voor het kantoor van bestemming Exemplaar van terugzending communautair vervoer Exemplaar voor het land van bestemming Exemplaar voor de statistiek land van bestemming Exemplaar voor de bestemmeling Het Enig Document wordt bijgevolg aangewend naargelang de goederenbewegingen waarvoor het dienstig is: de exemplaren 1, 2 en 3 worden gebruikt bij de uitvoer van goederen; de exemplaren 1, 4, 5 en 7 worden gebruikt bij doorvoer; de exemplaren 6, 7 en 8 worden gebruikt bij de invoer van goederen. Op het Enig Document moet de juiste beschrijving van de ingevoerde goederen voorkomen (rubriek 31: beschrijving van de goederen). Voor de toepassing van de btw wordt onder goederen verstaan de lichamelijke goederen. Bijgevolg is de btw niet toepasselijk op de invoer van goederen die niet als lichamelijke goederen worden aangemerkt, zoals kredietbrieven of rentebrieven, aandelen of obligaties van vennootschappen. Bovendien stelt artikel 36 van het KB nr. 7 van 29 december 1992, met betrekking tot de invoer van goederen voor de toepassing van de btw, een vrijstelling in voor de invoer van bepaalde lichamelijke goederen zoals: publicaties van buitenlandse regeringen en publicaties van internationale, officiële instellingen die bestemd zijn om gratis te worden verspreid; drukwerk van officiële aard dat aan de centrale banken van de lidstaten wordt gezonden; rapporten, verslagen, inlichtingenbladen, prospectussen, inschrijvingsformulieren en andere documenten die zijn opgesteld door maatschappijen die in een derde land of in een derdelandsgebied zijn gevestigd en bestemd zijn voor houders van of inschrijvers op door deze maatschappijen uitgegeven effecten. Alle bepalingen die inzake invoer in het W.Btw en in de ter uitvoering ervan genomen besluiten zijn opgenomen, zijn toepasselijk op de btw-eenheid. De btw-eenheid wordt als één enkele belastingplichtige aangemerkt, zowel vanuit het oogpunt van de goederen die haar door derden worden geleverd, als vanuit het oogpunt van de levering van goederen tussen haar leden onderling. Daaruit volgt onder meer dat de invoer van goederen verricht door een lid, geacht wordt door de btw-eenheid zelf te zijn verwezenlijkt, ongeacht of die invoer plaatsvindt naar aanleiding van een aankoop bij derden of bij andere leden, dan wel voortvloeit uit een overbrenging van goederen uit een inrichting die een van de leden buiten de Gemeenschap heeft. Die btw-eenheid moet derhalve worden aangemerkt als geadresseerde voor de invoeren die in België worden verricht door een lid, die als geadresseerde van de ingevoerde goederen zou worden aangemerkt, mocht het niet tot die eenheid zijn toegetreden. In vak 8 van het Enig Document moet het individueel btw-identificatienummer, de naam en het adres worden vermeld waaronder het lid is geregistreerd dat de invoer verricht of voor wiens rekening de invoer wordt verricht. De geadresseerde is schuldenaar van de btw bij invoer, zijnde de btw-eenheid, voor de invoeren verricht door een lid van de eenheid. 1.2 Bewaren in- en uitvoeraangiften Principieel moeten btw-belastingplichtigen die goederen invoeren in België in het bezit zijn van een origineel invoerdocument, geviseerd door de Douaneadministratie, teneinde hun recht op aftrek te kunnen uitoefenen. Vermits douane-expeditieurs vanaf 4 februari 2008 de douaneaangiften moeten opmaken en indienen via het PLDA-systeem, zal er geen origineel invoer- of uitvoerdocument meer bestaan. 124

3 Almanak BTW 2015.book Page 125 Thursday, April 9, :08 PM De belastingplichtige kan kiezen: 1 Ofwel bewaart hij een elektronische versie van het PLDA-document, samen met de digitale handtekening van de verzender en het certificaat waarop die handtekening is gebaseerd. Ofwel wordt een afdruk van het elektronisch document bewaard. Bij die bewaarmethode is het niet toegestaan de afdrukken in te scannen om ze vervolgens alleen in die digitale vorm te bewaren. De papieren afdruk moet dan mee bewaard worden. Douane-expediteurs zullen hun klanten in het bezit moeten stellen van de digitale douaneaangiften en/of een papieren afdruk ervan. Bij digitale bewaring zal de btw-belastingplichtige de PLDA-documenten met de digitale handtekening en het certificaat moeten bewaren op een informaticadrager naar keuze. Bij een eventuele controle moeten die documenten digitaal worden voorgelegd. Wanneer men voor het vervullen van de douaneformaliteiten nog geen gebruik moet maken van het PLDA-systeem, zullen de gegevens met betrekking tot de in- en uitvoer die op de papieren aangifte zijn vermeld, door de Douaneadministratie ingegeven worden in het PLDA-systeem. Vervolgens zal aan de aangever een papieren afdruk uit het PLDA-systeem worden afgeleverd die voor btw-doeleinden bewaard zal moeten worden als bewijs van de aanvaarde aangifte. De bewaartermijn is zeven kalenderjaren te rekenen vanaf de eerste dag van het jaar volgend op hun datum. 1.3 Invoer Zie artikel 23, 1, van het W.Btw Onder invoer van een goed moet worden verstaan: 1. het binnenkomen in de Gemeenschap van een goed dat niet voldoet aan de voorwaarden van de artikelen 9 en 10 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap of dat, als het onder het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal valt, zich niet in het vrije verkeer bevindt; 2. het binnenkomen in de Gemeenschap van een goed, afkomstig uit Ceuta, Melilla, de Canarische Eilanden, de overzeese departementen van Frankrijk, de Berg Athos, de Kanaaleilanden, Gibralter, Livigno, Campione d Italia, de nationale wateren van het meer van Lugano, het eiland Helgoland, het grondgebied van Büsingen. Deze gebieden zijn uitgesloten van de EEGlidstaten op het stuk van de btw. 1.4 Btw-gebied België Bulgarije Cyprus Lidstaten Met inbegrip van... Met uitzondering van... Akrotiri en Dhekelia, zijnde de zones die onder de soevereiniteit van het Verenigd Koninkrijk vallen De zones van Cyprus die niet onder de soevereiniteit van het Verenigd Koninkrijk vallen Denemarken 1. Faeröer-eilanden 2. Groenland Duitsland 1. Helgoland 2. Büsingen Estland Finland De Åland-eilanden Frankrijk Monaco De overzeese departementen (Guyana en de eilanden Guadeloupe, Martinique en Réunion) Griekenland De berg Athos Groot-Brittannië + Noord-Ierland 1. De Kanaaleilanden Gibraltar 2. Het eiland Man Hongarije Ierland Italië San Marino 1. Livigno 2. Campione d Italia 3. Nationale wateren van het meer van Lugano Letland 1. Zie bericht Btw-administratie nr. 08/

4 Almanak BTW 2015.book Page 126 Thursday, April 9, :08 PM Litouwen Luxemburg Malta Nederland Oostenrijk Polen Portugal Roemenië Slovakije Slovenië Spanje Tsjechië Zweden Lidstaten Met inbegrip van... Met uitzondering van Ceuta 2. Melilla 3. De Canarische eilanden We merken op dat het eiland Jersey, afhangend van de Britse kroon, deel uitmaakt van de Europese Unie in de mate dat Groot-Brittannië er de buitenlandse betrekkingen van bevestigt. Jersey bezit een bijzonder statuut, vermits artikel 26, 3, en artikel 27, d) van de Overeenkomst met betrekking tot de voorwaarden van aanhechting aan de Gemeenschap van Denemarken, Ierland en Groot-Brittannië-Noord-Ierland, respectievelijk artikel 299 van het EG- Verdrag en artikel 198 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Atoomenergiegemeenschap, een nieuwe paragraaf heeft toegevoegd die luidt als volgt: De beschikkingen van dit verdrag zijn slechts van toepassing op de Kanaaleilanden en op het eiland Man in de mate dat ze noodzakelijk zijn om het voorziene stelsel toe te passen voor deze eilanden, met betrekking tot de aanhechting van nieuwe lidstaten aan de Europese Unie en aan de Europese Atoomenergie, getekend op 22 januari Het bijzonder stelsel, voorzien voor de Kanaaleilanden en het eiland Man, is dit, ingesteld door het protocol nr. 3, bijgevoegd aan de aanhechtingsakte, die, volgens artikel 158 van vermelde overeenkomst, er integraal deel van uitmaakt. Met betrekking tot de btw maakt het eiland Jersey geen deel uit van het fiscale territorium, zoals gedefinieerd in artikel 3, 2, van de Zesde Richtlijn (vanaf 1 januari 2007: artikel 5 tot 8 van de Richtlijn 2006/112/EG). De ondernemingen van Jersey beschikken bijgevolg niet over een btwidentificatienummer van de Europese Unie. Toch maken de leveringen, verricht aan de Kanaaleilanden, een uitvoerverrichting uit, die vrijgesteld is ingevolge artikel 33 van vermelde Zesde Richtlijn (vanaf 1 januari 2007: artikel 278 tot 280 van de Richtlijn 2006/112/EG). 1 2 PLAATS VAN DE DOUANERING BEGRIP VAN VRIJE EN DUBBELE KEUZEMOGELIJKHEID Het begrip invoer is slechts toepasselijk op goederen afkomstig uit landen en gebieden die specifiek uit de territoriale werkingssfeer van de btw zijn uitgesloten. 2 Het binnenkomen van de goederen in de EU is in principe bepalend. De binnenkomst van de goederen gaat gepaard met het in het vrije verkeer en in het verbruik brengen. Zowel de invoerrechten als de btw dienen tegelijkertijd vereffend te worden, in principe in de lidstaat van binnenkomst van de goederen. De goederen die aldus in het vrije verkeer en in het verbruik worden gebracht zijn vervolgens in vrije omloop in de Gemeenschap Schriftelijke vraag nr. P-3620/02 van Wolfgang Ilgenfritz (Nl) aan de Commissie, Cf. Memorie van Toelichting, Kamer, gewone zitting , , p Cf. Memorie van Toelichting, Kamer, gewone zitting , , p

5 Almanak BTW 2015.book Page 127 Thursday, April 9, :08 PM Uitzonderingen Niet in het verkeer gebrachte goederen (geplaatst onder een regeling van opschorting) Voorbeeld: tijdelijke invoer a, tijdelijke opslag, extern douanevervoer, actieve veredeling, douane-entrepots In het vrije verkeer gebrachte goederen en vervoerd onder dekking van een document voor intern communautair douanevervoer (T2) De invoer wordt verplaatst naar de lidstaat op het grondgebied waarvan het goed aan de opschortingsregeling wordt onttrokken b (= in het vrije verkeer gebracht) De invoer heeft plaats in de lidstaat op het grondgebied waarvan het goed aan die regeling wordt onttrokken c a Artikel 137 van het Communautair Douanewetboek PB. nr. L 302 van 19 oktober b Artikel 23, 4, van het W.Btw. c Artikel 23, 5, van het W.Btw. Het in het vrije verkeer brengen is het toekennen van het douanestatuut communautaire goederen aan niet-communautaire goederen waarbij een aantal formaliteiten bij invoer, alsmede de bepaling van de wettelijk verschuldigde invoerrechten, vervuld dienen te worden. De aangifte tot verbruik veronderstelt het vervullen van nationale formaliteiten, zoals betaling van eventuele accijnsrechten en de btw, voor niet-communautaire goederen. 1 3 VRIJGESTELDE INVOER IN HET KADER VAN HET OVERGANGSSTELSEL VRIJSTELLING INGESTELD BIJ ARTIKEL 40, 1, 1, D) VAN HET W.BTW hij gelijktijdig een levering van die goederen verricht die is vrijgesteld bij toepassing van artikel 39bis van het W.Btw (vrijgestelde intracommunautaire levering), is vrijgesteld. 2 De invoer van goederen, die in een bepaalde lidstaat worden binnengebracht, maar bestemd zijn voor een andere lidstaat, kan bijgevolg vrijgesteld worden. Deze vrijstelling kan ingeroepen worden bij een aangifte ten verbruik, zowel voor goederen die tegelijkertijd in het vrije verkeer worden gebracht als voor goederen in entrepot, andere dan douane-entrepot. 3.1 Basisvoorwaarden voor de vrijstelling De invoer van goederen, waarvoor de geadresseerde op het tijdstip van de aangifte voor het verbruik kan aantonen dat 1. Hoedanigheid van de bestemmeling Belastingplichtige, bij de btw geïdentificeerd 2. Hoedanigheid van de medecontractant van de bestemmeling Belastingplichtige of niet-belastingplichtige rechtspersoon, in een andere lidstaat voor btw-doeleinden geïdentificeerd 2bis. Bij overbrenging (geen medecontractant) Belastingplichtige zelf voor btw-doeleinden in een andere lidstaat geïdentificeerd 3. Verplichting voor de bestemmeling Bij de invoer tegelijkertijd een vrijgestelde intracommunautaire levering (bij toepassing van art. 39bis van het W.Btw) verrichten 4. Verplichting voor de medecontractant van de bestemmeling 4bis. Verplichting voor de belastingplichtige zelf (overbrenging) 5. Datum van het contract tussen de bestemmeling en zijn medecontractant dat de overdracht van de macht om als een eigenaar over het goed te kunnen beschikken vaststelt Een belastbare intracommunautaire verwerving in de lidstaat van aankomst verrichten Een met een belastbare intracommunautaire verwerving gelijkgestelde verwerving verrichten in de lidstaat van aankomst Vóór de aangifte ten verbruik Deze laatste voorwaarde geldt uiteraard niet bij een overbrenging zoals bedoeld in artikel 12bis van het W.Btw. Het artikel 39, 1 van het KB nr. 7 van 29 december 1992 werd vervangen waardoor de volgende aanvullende voor- 1. Memorie van Toelichting, Kamer, gewone zitting , , p Artikel 39, 1 lid, van het KB nr

6 Almanak BTW 2015.book Page 128 Thursday, April 9, :08 PM waarden voor toepassing van de vrijstelling noodzakelijk worden: De aangifte voor verbruik moet, naast de andere verplichte vermeldingen, het btw-identificatienummer vermelden dat in een andere lidstaat werd toegekend aan de klant aan wie de goederen worden geleverd door de geadresseerde of het btw-identificatienummer, toegekend aan de geadresseerde in de lidstaat van aankomst van de verzending of het vervoer van de goederen. Wanneer de douaneverplichtingen inzake de aangifte van de goederen niet worden nageleefd, vindt de vrijstelling geen toepassing. Het recht op vrijstelling vervalt bijgevolg wanneer de goederen worden ingevoerd zonder aangifte bij de douane, maar ook wanneer de goederen aan het zicht van de douane worden onttrokken vooraleer ze worden vrijgegeven. Zo kan bv. de invoer in België naar aanleiding van een niet-aangezuiverde zending onder communautair transitverkeer (T1) niet genieten van bedoelde vrijstelling, zelfs al beschikt de invoerder over het btw-identificatienummer van zijn klant in een andere lidstaat en het vervoer buiten België kan aangetoond worden. De geadresseerde is op het ogenblik van de aangifte voor het verbruik gehouden, op vraag van de bevoegde autoriteiten, het bewijs te leveren dat de ingevoerde goederen bestemd zijn om vanuit België te worden vervoerd of verzonden naar een andere lidstaat. Dit bewijs kan worden geleverd door een geheel van overeenstemmende handelsstukken zoals bestelbons, betalingsstukken, vervoerfacturen en vervoercontracten, zoals voor elke vrijgestelde intracommunautaire levering. 1 Voorwaarde nr. 5 geldt uiteraard niet bij een overbrenging zoals bedoeld in artikel 12bis van het W.Btw. We kunnen nog vermelden dat de Administratie der douane en accijnzen toelaat dat de levering in de lidstaat van aankomst van de goederen geschiedt kort na de aangifte ten verbruik. 2 Daarenboven aanvaardt zelfde Administratie dat de goederen, vóór de levering, verzonden worden naar de winkels van de belastingplichtige teneinde aldaar verschillende handelingen voorafgaand aan de levering te ondergaan, zoals een nazicht van de kwaliteit van de goederen. 3.2 Vormvoorwaarden Het Enig Document (aangifte van verbruik) moet alle elementen, noodzakelijk voor de vrijstelling, vermelden. Daarom dient het Enig Document de volgende onderdelen te omvatten: in vak 8 betreffende de geadresseerde: het btw-identificatienummer van de in België gevestigde belastingplichtige (of dat van de aansprakelijke vertegenwoordiger) maar ook het btw-identificatienummer dat aan de verkrijger van de goederen werd toegekend door de lidstaat naar dewelke de goederen worden verzonden; 3 in vak 44 betreffende o.a. de vergunningen: de vermelding Vrijstelling van btw artikel 40, 1, 1, d van het W.Btw. 4 BELASTBAAR FEIT GELIJKTIJDIGHEIDSPRINCIPE Zie artikel 24 van het W.Btw. 4.1 Inleidend schema PRINCIPE Bij binnenkomst van de goederen in het grondgebied van de Gemeenschap, waar het intracommunautaire btw-systeem toepasselijk is AFWIJKING Als de goederen geplaatst worden onder een opschortende douaneregeling: op het tijdstip van de onttrekking aan die regeling De btw is verschuldigd op het ogenblik van de betaling van de communautaire rechten (gelijktijdigheidsprincipe). Ingevolge de harmonisatie van de fiscale en douaneprocedures voor de invoer van goederen afkomstig uit derde landen werd er niet alleen naar gestreefd de plaats maar ook het tijdstip van de belastingheffingen bij invoer in dezelfde lidstaat te situeren. Daartoe legt het aangepaste artikel 10, 3, van de Zesde Richtlijn (vanaf 1 januari 2007: artikel 70 en 71 van Richtlijn 2006/112/EG) de lidstaten de verplichting op om het belastbaar feit en de verschuldigdheid van de btw te laten samenvallen met het tijdstip waarop het belastbaar feit en het verschuldigd worden van de invoerrechten, landbouwheffingen of andere communautaire heffingen van gelijke werking, ontstaan. Het tijdstip van ontstaan van het belastbaar feit en van het verschuldigd worden van de communautaire rechten bij invoer worden bepaald overeenkomstig de criteria opgesomd in de artikelen 2 en 3 van de Verordening nr. 2144/87/EEG van de Raad van 13 juli 1987 inzake de douaneschuld. 1. Informaties en mededelingen, AOIF van Cf. bijlage 1 van bij de Aanschrijving van , nr. D.L. 1/ C.D van de Administratie der Douane en Accijnzen. 3. Artikel 39, 2 lid van het KB nr

7 Almanak BTW 2015.book Page 129 Thursday, April 9, :08 PM Bovendien dienen die douanebepalingen ook te worden toegepast wanneer de ingevoerde goederen om welke reden ook niet aan communautaire rechten onderworpen zijn. 1 De betaling geschiedt in principe aan de bevoegde ontvanger van het enig ontvangkantoor of van een hulpkantoor (indien de betaling in speciën is), die op het Enig Document een vermelding aanbrengt met het elektronisch systeem PLDA dat de Administratie der douane en accijnzen gebruikt om aangiften voor het verbruik te aanvaarden. Een van de navolgende vermeldingen wordt op de aangifte voor het verbruik aangebracht: 2 de vermelding contant betaald gevolgd door het totaalbedrag van de betaalde belastingen, wanneer de belasting contant wordt betaald; de vermelding uitstel van betaling gevolgd door het totaalbedrag van de betaalde belastingen, wanneer de betaling wordt uitgesteld met toepassing van artikel 5, 2, van het KB nr. 7 (douanevergunning). 4.2 Tijdstip van voldoening van de btw Het stelsel van de verlegging van de heffing bij invoer Wanneer de ingevoerde goederen worden aangegeven voor het verbruik op het tijdstip van de invoer, is de btw opeisbaar en dient te worden voldaan, in principe op het tijdstip van de aangifte. 3 Inzake btw kan men echter, mits aan de voorwaarden te voldoen, de bij invoer verschuldigde btw voldoen via de periodieke btw-aangifte, zodat bij de douane geen btw voldaan moet worden. Deze regeling wordt hierna uiteengezet. Principe Artikel 5, 3 van het KB nr. 7 van 29 december 1992 inzake de invoer van goederen machtigt de minister van Financiën of zijn afgevaardigde, aan belastingplichtigen die een periodieke btw-aangifte indienen, met uitsluiting van de belastingplichtigen bedoeld in artikel 55, 1, laatste lid van het W.Btw, een vergunning te verlenen om onder de daarin gestelde voorwaarden de wegens invoer verschuldigde btw niet te voldoen op het tijdstip van de aangifte ten verbruik, mits die btw als verschuldigde btw wordt opgenomen in de in te dienen periodieke aangifte. Er wordt bijgevolg een regeling ingesteld waarbij de betaling van de bij invoer van goederen verschuldigde btw wordt verlegd naar de periodieke btw-aangifte zodat die btw niet meer aan de douane moet worden betaald. De volledige uitleg inzake bedoelde vergunning is terug te vinden in de Circulaire nr. AOIF 1/2008 (E.T ) van 2 januari Toepassingsvoorwaarden Om een bijzondere wijze van betalen te mogen toepassen, moet de belastingplichtige een aanvraag richten aan de centrale Administratie van de AOIF gevestigd op het volgende adres: Federale Overheidsdienst Financiën, Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit, Centrale diensten Sector Btw, Dienst I Directie 10, North Galaxy, Koning Albert II-laan 33 bus 25, 1030 Brussel. De belastingplichtigen die een vergunning wensen, moeten vooraf, als btw die over hun invoeren wordt vooruitbetaald, een bedrag storten dat gelijk is aan één vierentwintigste van de btw die ze het voorgaande jaar volgens de normale wijze van betalen van deze btw bij invoer hebben voldaan. De belastingplichtige moet de verschuldigde btw bij invoer voldoen via het rooster 57 van de periodieke btw-aangifte. Dit bedrag stemt overeen met het bedrag van de btw dat voorkomt op de invoerdocumenten die tijdens die maand of dat kwartaal werden gevalideerd voor de invoeren die in de loop van die periode werden gedaan. De belastingplichtigen die de verlegging van betaling toepassen moeten ieder jaar het vooruitbetaalde bedrag herzien. Die herziening gebeurt op basis van de btw die ze hebben voldaan voor de invoeren gedaan tijdens het voorgaande kalenderjaar. Geeft die herziening een bedrag dat groter is dan hetgeen effectief bij wijze van vooruitbetaling werd gestort, dan moet een bijkomende betaling worden gedaan. In het tegenovergestelde geval wordt het te veel betaalde teruggegeven via de btw-aangifte. Wanneer, om gelijk welke reden, een einde wordt gesteld aan de bijzondere wijze van betalen, moet de belastingplichtige de btw bij invoer voldoen volgens de normale regeling, namelijk door de voldoening ervan aan de douane. Hij kan evenwel teruggaaf bekomen van de btw die hij als vooruitbetaling heeft gestort. 5 MAATSTAF VAN HEFFING Met het oog op de harmonisatie van de fiscale en douaneprocedures bij invoer legt het aangepaste artikel 11 B van de Zesde Richtlijn (vanaf 1 januari 2007: artikel 85 en volgende van Richtlijn 2006/112/EG) de lidstaten de verplichting op de douanewaarde te hanteren als maatstaf van heffing voor de berekening van de bij invoer verschuldigde btw. 1. Zie Memorie van Toelichting van het wetsontwerp, Kamer, gewone zitting , , p KB nr. 24, artikel 15, 1, in voege vanaf (B.S., ). 3. Artikel 5, 1, van het KB nr

(de bank/borgmaatschappijen hebben de keuze of zij enkel het totaalbedrag opnemen of dat zij dit uitsplitsen per douaneregeling/vergunning)

(de bank/borgmaatschappijen hebben de keuze of zij enkel het totaalbedrag opnemen of dat zij dit uitsplitsen per douaneregeling/vergunning) AKTE VAN BORGTOCHT NO. 1 De ondergetekende,.... gevestigd te...., mede kantoorhoudende te...., stelt zich borg en verbindt zich hoofdelijk bij het kantoor van zekerheidstelling van

Nadere informatie

Kopen in het buitenland: vrijstellingen voor reizigers - 2011 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Kopen in het buitenland: vrijstellingen voor reizigers - 2011 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN EENDRACHT MAAKT MACHT Kopen in het buitenland: vrijstellingen voor reizigers - 2011 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN Hoeveel kan ik belastingvrij kopen als ik uit een land kom dat geen lid is van de

Nadere informatie

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De verplichting tot indiening van een bijzondere btw-aangifte (formulier nr. 629) is opgenomen in artikel 53ter van het Btw-Wetboek. Deze aangifte

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der Douane en Accijnzen DOUANEPROCEDURES OVERGANGSMAATREGELEN NCTS D.I. 521.103 D.D 247.252 Bijlage één schema Brussel, 26 juni

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13

Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13 5.11.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13 VERORDENING (EG) Nr. 1925/2004 VAN DE COMMISSIE van 29 oktober 2004 tot vaststelling van nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van

Nadere informatie

2 Levering van goederen

2 Levering van goederen 2 Levering van goederen Oefening 1: leveringen 1 plaats van levering: de plaats van aanvang van het vervoer, Gent; tijdstip van levering: 4 november, tijdstip van aankomst. 2 plaats van levering: waar

Nadere informatie

CIRCULAIRE AOIF nr. 3/2010 DIENSTEN. Belastbaar feit. Inhoudstafel

CIRCULAIRE AOIF nr. 3/2010 DIENSTEN. Belastbaar feit. Inhoudstafel CIRCULAIRE AOIF nr. 3/2010 Federale Overheidsdienst FINANCIEN ----------------------------------------- Administratie van de Ondernemings- en inkomensfiscaliteit ----------------------------------------

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

BTW BIJ IN- en UITVOER. Marja van den Oetelaar/Samatha Speelman

BTW BIJ IN- en UITVOER. Marja van den Oetelaar/Samatha Speelman BTW BIJ IN- en UITVOER Marja van den Oetelaar/Samatha Speelman Douaneschuld Douaneschuld ontstaat: - Invoer (in vrije verkeer brengen) - Onttrekking aan het douanetoezicht - Niet voldoen aan verplichtingen

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Belastingplichtige die enkel vrijgestelde handelingen verricht waarvoor

Nadere informatie

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 PERSMEDEDELING Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 De Heer Didier Reynders, Vice-premier en Minister van Financiën, deelt mee dat de richtlijn 2008/8/EG van de

Nadere informatie

'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid

'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid 9 april 2014 'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid Ivan Massin, Deloitte Belgium, Indirect tax Gepubliceerd in: Fiscoloog, n 1381, p. 7, BIBLO Een 'vooraf erkende persoon' is

Nadere informatie

Uw bericht van Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) D.C. 239.308

Uw bericht van Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) D.C. 239.308 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 15 juni 2009 BELASTINGEN EN INVORDERING correspondentieadres Dienst Invordering en Geschillen North Galaxy Toren A, Koning Albert II laan 33, bus 37 te 1030

Nadere informatie

Mededeling nr. 18. Kolenbelasting. Douane Belastingdienst

Mededeling nr. 18. Kolenbelasting. Douane Belastingdienst Douane Belastingdienst Mededeling 26 maart 2013 Mededeling nr. 18 Kolenbelasting DO 118-1Z*1FD 18.1 Inleiding Met ingang van 1 januari 2008 is onder de naam kolen belasting een nieuwe belasting ingesteld

Nadere informatie

De nieuwe btw- regels 2013 - Factuur

De nieuwe btw- regels 2013 - Factuur De nieuwe btw- regels 2013 - Factuur Patrick Wille! Managing Partner THE VAT HOUSE, VAT Applications, VAT Forum Wetgeving Richtlijn 2010/45/EU van de Raad van 13 juli 2010 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EU

Nadere informatie

5814/17 CS/bb DGG 3B. Raad van de Europese Unie. Brussel, 16 februari 2017 (OR. en) 5814/17. Interinstitutioneel dossier: 2016/0330 (NLE) UD 16 SPG 7

5814/17 CS/bb DGG 3B. Raad van de Europese Unie. Brussel, 16 februari 2017 (OR. en) 5814/17. Interinstitutioneel dossier: 2016/0330 (NLE) UD 16 SPG 7 Raad van de Europese Unie Brussel, 16 februari 2017 (OR. en) 5814/17 Interinstitutioneel dossier: 2016/0330 (NLE) UD 16 SPG 7 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Overeenkomst in de vorm

Nadere informatie

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Beslissing BTW nr. E.T. 116.111 dd. 21.02.2011 Verrichten van onderzoekswerk, met inbegrip van klinische proeven, verricht door artsen

Nadere informatie

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen De uitreiking van de factuur, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is geen oorzaak

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Lijst van afkortingen / XIII. Inleiding / XV

INHOUDSOPGAVE. Lijst van afkortingen / XIII. Inleiding / XV INHOUDSOPGAVE Lijst van afkortingen / XIII Inleiding / XV HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen / 1 1.1 Systematiek in de btw / 1 HOOFDSTUK 2 Welke landen maken deel uit van de

Nadere informatie

BTW EN INTERNATIONALE OPTREDENS

BTW EN INTERNATIONALE OPTREDENS Belastingadviseurs BTW EN INTERNATIONALE OPTREDENS Versie: 26 juli 2011 Per 1 januari 2011 zijn de BTW-regels voor internationale optredens veranderd. Hoe werkt het nu: 1. Vóór 2011: plaats van optreden

Nadere informatie

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Rooster 00 - Verkoop van goederen tegen 0-tarief: dagbladen, tijdschriften, pre-paid telefoonkaarten, recuperatiestoffen, tabaksfabrikaten.

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 66 (1991) Nr. 6 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2014 Nr. 39 A. TITEL Overeenkomst betreffende samenwerking en een douane-unie tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten,

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de DOUANE en ACCIJNZEN DOUANEPROCEDURES SUMMIERE AANGIFTE BIJ BINNENKOMST EN BIJ UITGAAN INVOER EN UITVOER NAAR IRAN, NOORD-KOREA EN LIBIE

Nadere informatie

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar.

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar. Beslissing BTW nr. E.T.119.318 dd. 28.10.2010 Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari 2011. Eerste commentaar. 1. Inleiding Ingevolge de wijzigingen van het Btw-Wetboek

Nadere informatie

Geconsolideerde versie van het Btw-Wetboek en het koninklijk besluit nr. 1. Btw-Wetboek

Geconsolideerde versie van het Btw-Wetboek en het koninklijk besluit nr. 1. Btw-Wetboek Geconsolideerde versie van het Btw-Wetboek en het koninklijk besluit nr. 1 Btw-Wetboek Artikel 1, 11, 12 en 13 als: 11. Voor de toepassing van de artikelen 14, 4, 21, 3, 6 en 21bis, 2, 8, wordt beschouwd

Nadere informatie

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE Brussel, 31 maart 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TOETREDINGSVERDRAG: SLOTAKTE ONTWERP VAN WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT PE-CONS 3659/1/01 REV 1

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT PE-CONS 3659/1/01 REV 1 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 27 mei 2002 2001/0138 (COD) LEX 311 PE-CONS 3659/1/01 REV 1 TRANS 181 PECOS 199 CODEC 1126 VERORDENING (EG) Nr. /2002 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN

Nadere informatie

Onderzoek gunstige prijsligging.

Onderzoek gunstige prijsligging. Onderzoek gunstige prijsligging. BMW 3 Serie Model 320D. 22 Eu-Lidstaten. Jordy Reijers Marketing/Onderzoek P van. Prijs 1 Inhoud Opgave Onderzoek informatie over Eu landen Welke landen hanteren de euro?

Nadere informatie

5. Protocol tot vaststelling van het statuut van de. Europese Investeringsbank

5. Protocol tot vaststelling van het statuut van de. Europese Investeringsbank De Slotakte vermeldt de verbindende protocollen en de niet-verbindende verklaringen Slotakte De CONFERENTIE VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LIDSTATEN, bijeen te Brussel op 30 september

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Beslissing Btw nr. E.T.129.030/3 dd. 02.02.2016 FOD Financiën, 04/02/2016, www.fisconetplus.be Context Belasting over de toegevoegde waarde > 17 - B.T.W. tarieven Algemene Administratie

Nadere informatie

De invloed van de btw op uw werkkapitaal

De invloed van de btw op uw werkkapitaal Fred Vervaet Agenda LyondellBasell Industries NV Trapped refunds; Crediteuren Debiteuren LyondellBasell Industries NV Omzet wereldwijd: ongeveer $51 miljard; Productie chemische en petrochemische producten;

Nadere informatie

Niet-binnenlandse handelingen

Niet-binnenlandse handelingen 1 uitvoer (art. 39-42) 2 intracommunautaire handelingen - intracommunautaire verwervingen - intracommunautaire leveringen 3 invoer uitvoer UITVOER wat? levering van goederen met vervoer bestemd voor derdeland

Nadere informatie

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep.

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep. Meander Samenvatting groep 7 Thema 2 Om ons heen Samenvatting Landschappen Landschappen in Europa zijn heel verschillend. Nederland is een heel vlak land. Frankrijk is een land met heuvels en bergen. Zweden

Nadere informatie

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz)

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Lees ter voorbereiding de volgende teksten en bekijk de vragen en antwoorden van de quiz. De juiste antwoorden zijn vetgedrukt. Wat wil en doet

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN INLEIDING...1

INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN INLEIDING...1 INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN... v INLEIDING...1 1. INLEIDING DOUANERECHT...3 1.1. Algemeen...3 1.1.1. Vrijhandelszone...3 1.1.2. Tariefunie...4 1.1.3. Douane-unie...4 1.2. Wetgeving...5 1.3. Heffingen

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's NL NL TOELICHTING 1. ACHTERGROND

Nadere informatie

D.I. 521.103. Omdeling door de gewestelijke directeurs aan:

D.I. 521.103. Omdeling door de gewestelijke directeurs aan: Federale Overheidsdienst Financiën Administratie der douane en accijnzen Douaneprocedures D.I. 521.103 Mededeling aansluiting douanekantoren op het NCTSnetwerk _ D.D. 243.574 Brussel, 7 februari 2003 Bijlagen:

Nadere informatie

PROTOCOL. Zijn het volgende overeen gekomen:

PROTOCOL. Zijn het volgende overeen gekomen: PROTOCOL tot wijziging van het verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, teneinde 1) te voldoen aan Richtlijn 2006/38/EG van

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten 1. Principe Vanaf 1 januari 2010 wijzigen de regels inzake plaatsbepaling bij grensoverschrijdende diensten

Nadere informatie

Algemene inhoud. Belgische wetgeving. Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. Koninklijke besluiten

Algemene inhoud. Belgische wetgeving. Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. Koninklijke besluiten Algemene inhoud I A B Belgische wetgeving Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde 3 juli 1969 5 Koninklijke besluiten Koninklijk besluit

Nadere informatie

Niet-binnenlandse handelingen

Niet-binnenlandse handelingen 1 (art. 39-42) 2 intracommunautaire handelingen - intracommunautaire verwervingen - intracommunautaire leveringen 3 invoer UITVOER wat? levering van goederen met vervoer bestemd voor derdeland plaats?

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 8.7.2004 COM(2004) 468 definitief 2003/0091 (CNS) Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG wat betreft

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der Douane en Accijnzen DOUANEPROCEDURES NCTS BEËINDIGING VAN DE REGELING COMMU- NAUTAIR/GEMEENSCHAPPELIJK DOUANE- VERVOER ALTERNATIEF

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 180

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 180 47 (1997) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2004 Nr. 180 A. TITEL Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap

Nadere informatie

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl TIPS Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) Handel en BTW In dit memo worden aspecten van BTW behandeld, die van toepassing kunnen zijn bij internationale handel. Het is geen volledig overzicht, maar

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 16.5.2007 COM(2007) 256 definitief 2007/0090 (CNS) Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD overeenkomstig artikel 122, lid 2, van het Verdrag betreffende

Nadere informatie

Aan al de ambtenaren van de sector BTW en DB

Aan al de ambtenaren van de sector BTW en DB CIRC 13.05.08/1 Circulaire nr. AOIF 16/2008 (E.T.112.081) dd. 13.05.2008 BEWARING VAN FACTUREN: Principes Wijzen van bewaring Voorlegging Aan al de ambtenaren van de sector BTW en DB HOOFDSTUK I : INLEIDING

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST AF/EEE/BG/RO/DC/nl 1 BETREFFENDE DE TIJDIGE BEKRACHTIGING VAN DE OVEREENKOMST BETREFFENDE

Nadere informatie

2 Leveringen van goederen naar

2 Leveringen van goederen naar 2 Leveringen van goederen naar landen binnen de EU 2.1 Levering van goederen binnen de EU aan een buitenlandse ondernemer 2.1.1 intracommunautaire leveringen Hoofdregel bij grensoverschrijdende leveringen

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het Gewijzigd voorstel. voor een Besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het Gewijzigd voorstel. voor een Besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het Gewijzigd voorstel voor een Besluit van de Raad inzake de ondertekening en voorlopige toepassing van de Overeenkomst inzake

Nadere informatie

BTW Pakket. Accountemps Maart 2010. Bart Beheydt BDO Belastingconsulenten. BTW pakket Page 1

BTW Pakket. Accountemps Maart 2010. Bart Beheydt BDO Belastingconsulenten. BTW pakket Page 1 BTW Pakket Bart Beheydt BDO Belastingconsulenten Accountemps Maart 2010 Page 1 Administratieve commentaar aanschrijving 19 van 2009 aanschrijving 20 van 2009 (teruggave achtste richtlijn) aanschrijving

Nadere informatie

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar Administratieve verplichtingen Marja van den Oetelaar Thema s Suppletieaangifte Herziening van ten onrechte berekende btw Teruggaaf van btw bij oninbare vorderingen Factureringsregels 2013 Self-billing

Nadere informatie

3 4 5 6 7 . 8 BIJLAGE III effectuées dans un pays tiers et qui n ouvrent pas de droit à déduction de la taxe belge en amont. De belastingplichtige moet in de daartoe voorziene vakken zijn naam of

Nadere informatie

Overzicht. 1. Wat is BTW?

Overzicht. 1. Wat is BTW? ABC VAN DE BTW Overzicht 1. Wat is BTW? 2. Waar wordt de BTW geregeld? 3. Wie valt onder die regelgeving? 4. Wat wordt belast? 5. Hoeveel bedraagt de belasting? 6. Administratieve verplichtingen 7. Bijzondere

Nadere informatie

~ :-.~? 'J~ ~ Vlaamse Regering. DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir

~ :-.~? 'J~ ~ Vlaamse Regering. DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir I 'J~ ~ ~ :-.~? Vlaamse Regering DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir Omzendbrief betreffende de toepassing van de Vlaamse zorgverzekering voor Belgisch sociaal verzekerden met:

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 14.12.2006 COM(2006) 802 definitief Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD waarbij Estland, Slovenië, Zweden en het Verenigd Koninkrijk worden gemachtigd

Nadere informatie

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari Art. 4. Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari Art. 4. Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde KB 17/10/1980 van een toeristische rondreis, van meerdere prestaties die deel uit maken van een van deze gehelen of die in dezelfde lijn ervan

Nadere informatie

Circulaire nota. DE VERSCHILLENDE DOCUMENTEN VOOR VRIJSTELLING VAN B.T.W. (28 augustus 2013)

Circulaire nota. DE VERSCHILLENDE DOCUMENTEN VOOR VRIJSTELLING VAN B.T.W. (28 augustus 2013) Directie Protocol - P1.1 Circulaire nota DE VERSCHILLENDE DOCUMENTEN VOOR VRIJSTELLING VAN B.T.W. (28 augustus 2013) De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Vakopleiding Declarant online. Douaneaangifte (art 5 lid 12 DWU) Douaneregelingen (art 5 lid 16 DWU) Toelichting Enig Document

Vakopleiding Declarant online. Douaneaangifte (art 5 lid 12 DWU) Douaneregelingen (art 5 lid 16 DWU) Toelichting Enig Document Vakopleiding Declarant online Toelichting Enig Document Douaneaangifte (art 5 lid 12 DWU) handeling waarbij een persoon in de voorgeschreven vorm en op de voorgeschreven wijze het voornemen kenbaar maakt

Nadere informatie

INHOUD DEEL I TECHNISCHE UITLEG... 8 I. WETTELIJKE BEPALINGEN... 9 II. ALGEMENE BEPALINGEN... 10

INHOUD DEEL I TECHNISCHE UITLEG... 8 I. WETTELIJKE BEPALINGEN... 9 II. ALGEMENE BEPALINGEN... 10 INHOUD DEEL I TECHNISCHE UITLEG... 8 I. WETTELIJKE BEPALINGEN... 9 II. ALGEMENE BEPALINGEN... 10 III. VERSCHULDIGDHEID EN BETALING VAN DE ACCIJNZEN... 14 1. AANGIFTE... 14 1.1 VORM EN GEBRUIK... 14 1.1.1.

Nadere informatie

Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. BTW-Wetboek. Uitvoeringsbesluiten. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. BTW-Wetboek. Uitvoeringsbesluiten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE BTW-Wetboek Wet 3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, zoals gewijzigd bij wet 28 december 1992 (B.S.,

Nadere informatie

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ. R S Z Kwartaal:2012-01

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ. R S Z Kwartaal:2012-01 RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2012-01 Grensoverschrijdende tewerkstelling Inhoudstafel Beginselen...5 Geen

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Landbouwondernemingen die onder de bijzondere regeling voor landbouwondernemingen

Nadere informatie

BASISREGELING TERUGKERENDE GOEDEREN ALLE SECTOREN

BASISREGELING TERUGKERENDE GOEDEREN ALLE SECTOREN Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2505 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T regelgeving 088-6026850

Nadere informatie

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik Speaking Notes e-invoicing: Juridisch luik 1 Op 1 januari 2013 treden er in België nieuwe factureringsregels in werking in verband met de belasting over de toegevoegde waarde. Deze wijzigingen werden aangebracht

Nadere informatie

Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 1.6.2012 COM(2012) 255 final Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot verlening van een machtiging om onderhandelingen te openen over aanpassing van de volgende overeenkomsten

Nadere informatie

Regionale werkgroep van het Nationaal Forum 9 mei 2017

Regionale werkgroep van het Nationaal Forum 9 mei 2017 Regionale werkgroep van het Nationaal Forum 9 mei 2017 Thierry Piraux Operations Bergen 1 DOUANEACTUALITEIT Douane-entrepots AEO Systeem REX Archivering DV1 Doorlopende zekerheid LP/LLP 2 Douane-entrepots

Nadere informatie

Data Only Tarieven en voorwaarden

Data Only Tarieven en voorwaarden Data Only en voorwaarden D at u m 2 5 j un i 2 01 5 V ers i e 1. 2 Inhoudsopgave 1 Basisabonnement... 3 1.1 Abonnementskosten... 3 1.2 Snelheid upgrade... 3 1.3 Boven bundel tarieven... 3 1.4 SMS tarieven...

Nadere informatie

Deeleconomie: de btw-aspecten

Deeleconomie: de btw-aspecten Newsflash Deeleconomie: de btw-aspecten Eerder bespraken we al het nieuwe regime in de inkomstenbelasting voor inkomsten uit de deeleconomie. Activiteiten ontplooien in de deeleconomie heeft echter ook

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2010 Nr. 245 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 7 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2015 Nr. 4 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

OVEREENKOMST BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN

OVEREENKOMST BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN OVEREENKOMST BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN DE A. Brief van de Bondsrepubliek Duitsland Mijnheer, Ik heb de eer te verwijzen naar de teksten

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 september 2008 (22.09) (OR. fr) 12940/08 LIMITE FISC 112

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 september 2008 (22.09) (OR. fr) 12940/08 LIMITE FISC 112 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 september 2008 (22.09) (OR. fr) PUBLIC 12940/08 LIMITE FISC 112 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de Groep belastingvraagstukken indirecte belasting

Nadere informatie

Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad, tot vaststelling van het communautair douanewetboek (CDW) Titel I. Algemene bepalingen

Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad, tot vaststelling van het communautair douanewetboek (CDW) Titel I. Algemene bepalingen INHOUDSOPGAVE CDW Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad, tot vaststelling van het communautair douanewetboek (CDW) Titel I. Algemene bepalingen Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied en basisdefinities Artikel

Nadere informatie

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE Brussel, 31 maart 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TOETREDINGSVERDRAG: VERDRAG ONTWERP VAN WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Niet-belastingplichtige rechtspersonen met een btw-identificatienummer

Nadere informatie

Algemene administratie van de DOUANE en ACCIJNZEN

Algemene administratie van de DOUANE en ACCIJNZEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 18 april 2011 Algemene administratie van de DOUANE en ACCIJNZEN Centrale administratie dienst Accijnsprocedures North Galaxy Toren A, Koning Albert II-laan 33,

Nadere informatie

14072/14 roe/lep/hh DG C 1

14072/14 roe/lep/hh DG C 1 Raad van de Europese Unie Brussel, 13 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0292 (E) 14072/14 ACP 154 FIN 727 PTOM 45 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1988 Nr. 49

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1988 Nr. 49 36 (1987) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1988 Nr. 49 A. TITEL Protocol bij de Overeenkomst tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Democratische

Nadere informatie

NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN

NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN VANAF 01/01/2013 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw en factuurvermeldingen DPO Accountants en Belastingconsulenten* 27-12-2012 * DPO Accountants en Belastingconsulenten

Nadere informatie

Directoraat-generaal Belastingdienst, team Internationaal. Besluit van 14 april 2008, nr. DGB2008/2076M, Stcrt. nr. 79

Directoraat-generaal Belastingdienst, team Internationaal. Besluit van 14 april 2008, nr. DGB2008/2076M, Stcrt. nr. 79 Regeling tussen de bevoegde autoriteiten van België en van Nederland inzake de aanwezigheid van belastingambtenaren van de ene Staat op het grondgebied van de andere Staat ten behoeve van belastingonderzoek

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 31596 BELGISCH STAATSBLAD 19.06.2008 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN N. 2008 2018 [C 2008/03283]

Nadere informatie

TRANSLATION LUCHTVERVOERSOVEREENKOMST. EU/US/IS/NO/nl 1

TRANSLATION LUCHTVERVOERSOVEREENKOMST. EU/US/IS/NO/nl 1 TRANSLATION LUCHTVERVOERSOVEREENKOMST EU/US/IS/NO/nl 1 Ten eerste, DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA (hierna "de Verenigde Staten" genoemd), HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE

Nadere informatie

HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK ESTLAND,

HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK ESTLAND, PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN HET AAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE EUROPESE UNIE, HET VERDRAG BETREFFENDE DE WERKING VAN DE EUROPESE UNIE EN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 91 niederländische Erklärungen (Normativer Teil) 1 von 13 EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE

Nadere informatie

Belastingwijzer btw. Ragheno Business Park

Belastingwijzer btw. Ragheno Business Park Belastingwijzer btw Ragheno Business Park Motstraat 30, B-2800 Mechelen tel. 0800 94 571 fax 0800 17 529 www.wolterskluwer.be klant.be@wolterskluwer.com Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk, Ragheno

Nadere informatie

"Culturele Hoofdstad van Europa" voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I

Culturele Hoofdstad van Europa voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I P5_TA(2004)0361 "Culturele Hoofdstad van Europa" voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie 4.5.2005 L 117/13 VERORDENING (EG) Nr. 648/2005 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 13 april 2005 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën.  Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire AFZ/INTERN.IB.2006/0549. Belasting van niet-inwoners Vennootschappen. Vennootschapsbelasting. Dividend. Definitief belast

Nadere informatie

De bevoegde autoriteiten van België en Nederland verklaren, na overleg,

De bevoegde autoriteiten van België en Nederland verklaren, na overleg, 1 APRIL 2008.- Regeling tussen de bevoegde autoriteiten van België en van Nederland inzake de aanwezigheid van belastingambtenaren van de ene Staat op het grondgebied van de andere Staat ten behoeve van

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2012 Nr. 9 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

Overzicht. 1. Wat is BTW?

Overzicht. 1. Wat is BTW? ABC VAN DE BTW Overzicht 1. Wat is BTW? 2. Waar wordt de BTW geregeld? 3. Wie valt onder die regelgeving? 4. Wat wordt belast? 5. Hoeveel bedraagt de belasting? 6. Administratieve verplichtingen 7. Bijzondere

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE 13.12.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 334/37 UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE van 11 december 2013 tot wijziging van Besluit 2012/226/EU betreffende de tweede reeks gemeenschappelijke veiligheidsdoelen

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het protocol

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0298 (E) 14563/14 ACP 166 FIN 764 PTOM 51 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de

Nadere informatie

DE EUROPESE GEMEENSCHAP, HET KONINKRIJK BELGIË, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE HELLEENSE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK SPANJE,

DE EUROPESE GEMEENSCHAP, HET KONINKRIJK BELGIË, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE HELLEENSE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK SPANJE, OVEREENKOMST BETREFFENDE DE DEELNAME VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, DE REPUBLIEK ESTLAND, DE REPUBLIEK CYPRUS, DE REPUBLIEK HONGARIJE, DE REPUBLIEK LETLAND, DE REPUBLIEK LITOUWEN, DE REPUBLIEK MALTA, DE

Nadere informatie

11562/08 CS/lg DG H 1 A

11562/08 CS/lg DG H 1 A RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 22 juli 2008 (OR. en) 11562/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0074 (C S) VISA 239 COMIX 554 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: VERORDENING VAN DE RAAD

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1990 Nr. 3

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1990 Nr. 3 51 (1987) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1990 Nr. 3 A. TITEL Protocol bij de Overeenkomst tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Europese

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006 BERICHTEN UGA 8501 KORTRIJK-HEULE Tel. 056 36 32 00 Fax 056 35 60 96 E-mail: sales@uga.be januari 2006 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006 INSCHRIJVING IN DE KIEZERSLIJSTEN VAN NIET-BELGISCHE BURGERS I. NIET-BELGISCHE

Nadere informatie