Correctievoorschrift VMBO-KB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Correctievoorschrift VMBO-KB"

Transcriptie

1 Correctievoorschrift VMBO-KB 2010 administratie CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema 4.2 Toelichting bij het beoordelingsschema 5 Berekening cijfer 6 Inzenden scores 1 Regels voor de beoordeling Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41, 41a en 42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO , 31 maart 2009, zie Deze regeling blijft ook na het aantreden van het College voor Examens van kracht. Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het Eindexamenbesluit van belang: 1 De directeur doet een exemplaar van de opdrachten en de beoordelingsnormen van het examen toekomen aan de examinator. 2 Deze beoordeelt de prestaties, voor zover van toepassing tijdens het maken van de praktijkopdrachten, volgens de door het College voor Examens gegeven richtlijn en legt zijn bevindingen schriftelijk vast in het beoordelingsschema (4.1). De door de directeur aangewezen tweede examinator beoordeelt het resultaat van de praktijkopdrachten, alsmede de verrichtingen van de kandidaat zoals blijkend uit de in het vorige lid bedoelde schriftelijke vastlegging daarvan. De directeur overhandigt de tweede examinator daartoe een exemplaar van de opdrachten en de beoordelingsnormen. PK-0801-b-10-1-c 1 lees verder

2 3 De examinator en de tweede examinator stellen in onderling overleg de score vast. De examinator zendt de score en voor zover mogelijk het beoordeelde werk aan de directeur. 2 Algemene regels Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de Regeling beoordeling centraal examen van toepassing: 1 De examinator vermeldt op het beoordelingsschema de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan iedere kandidaat voor iedere opdracht toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 2 De examinator kent voor een prestatie scorepunten toe in overeenstemming met het beoordelingsmodel. Wijzigen, weglaten of toevoegen van onderdelen van het beoordelingsmodel is niet toegestaan. Scorepunten zijn alleen de gehele getallen 0, 1,.., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een opdracht is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 3.1 voor een volledig juiste prestatie wordt bij de desbetreffende opdracht het maximaal te behalen aantal scorepunten toegekend; 3.2 indien een prestatie gedeeltelijk juist is, wordt indien het beoordelingsmodel dit toelaat, een deel van de te behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 3.3 indien een andere prestatie is geleverd dan aangegeven in het beoordelingsmodel en deze is aantoonbaar vakinhoudelijk juist of gedeeltelijk juist worden scorepunten toegekend naar analogie van het beoordelingsmodel; 3.4 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van eenzelfde prestatie. 4 Mocht tijdens het examen een hulpmiddel niet werken en dit is niet te wijten aan het verkeerd gebruik door de kandidaat dan mag dat geen invloed hebben op de beoordeling van de kandidaat. De kandidaat mag daar in tijd en punten niet door benadeeld worden. 5 Indien de examinator voor het begin van het examen meent dat in het examen of in het beoordelingsmodel een fout of onvolkomenheid zit, deelt hij dit onverwijld mee aan het College voor Examens. Indien een vermeende fout of onvolkomenheid pas tijdens de afname blijkt, beoordeelt de examinator het werk van de kandidaten alsof het examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de fout of onvolkomenheid dan alsnog mededelen aan het College voor Examens. Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de definitieve vaststelling van de normering van het examen rekening gehouden (zie ook 5 Berekening cijfer). 6 Als een onvolkomen prestatie in een onderdeel van het examen doorwerkt in een daaropvolgend gedeelte, mag alleen die onvolkomen prestatie en niet de verdere uitwerking daarvan worden aangerekend, tenzij daardoor het volgende gedeelte PK-0801-b-10-1-c 2 lees verder

3 aanzienlijk wordt vereenvoudigd of tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 7 Scorepunten worden toegekend op grond van de door de kandidaat geleverde prestaties voor iedere opdracht. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde scores bij de opdracht is toegestaan, maar niet verplicht. 3 Vakspecifieke regels Voor dit examen kunnen maximaal 91 scorepunten worden behaald. 4 Beoordelingsmodel Het beoordelingsmodel bestaat uit twee delen: het beoordelingsschema (paragraaf 4.1) en de toelichting bij het beoordelingsschema (paragraaf 4.2). opdrachtnr. In de toelichting bij het beoordelingsschema staan: de juiste antwoorden bij de minitoetsen; de uitwerking van schriftelijke en ICT-opdrachten; De nummers van de opdrachten die direct tijdens de afname van het examen beoordeeld worden, zijn onderstreept. De overige opdrachten kunnen na de afname beoordeeld worden. Wanneer een beoordelingsaspect is aangeduid met een asterisk * moet de kandidaat aan alle criteria van dat aspect voldoen. U vermeldt de score van de kandidaat bij een minitoets achter het bijbehorende opdrachtnummer in het beoordelingsschema samen met de letter van de variant. Hieronder is een voorbeeld opgenomen van een ingevuld beoordelingsschema voor een minitoets. kandidaatnummer omschrijving beoordelingsaspect ONDERDEEL A max. score Evert naam van de kandidaat José Havah Reinier Hiske x minitoets Toelichting: kandidaat nr. 017 (Hiske) heeft variant b gemaakt en daarvoor 5 scorepunten behaald. a b c a 5 b PK-0801-b-10-1-c 3 lees verder

4 PK-0801-b-10-1-c 4 lees verder. opdrachtnr. 4.1 Beoordelingsschema omschrijving beoordelingsaspect ALGEMEEN 1a De zithouding van de kandidaat is altijd goed. 1 1b De kandidaat is vaardig met de computer (kan basisfuncties programma s gebruiken). 1 1c De kandidaat werkt zelfstandig, heeft geen hulp gevraagd. 1 ONDERDEEL A 2 3 voorraadkaarten zijn correct gemuteerd en afgedrukt (zie 4.2). Per fout of ontbrekend onderdeel -1 3 Maximumvoorraad van alle maten Nike voetbalschoenen is verhoogd tot 50 en Interne bestellijst is afgedrukt (zie 4.2). 4 Nieuwe artikel is juist ingevoerd en juiste voorraadkaart is afgedrukt* (zie 4.2). 1 5 Interne bestellijst is afgedrukt met alleen artikelen onder de minimumvoorraad en daarachter zijn de juiste aantallen te bestellen artikelen aangegeven (zie 4.2). Per fout of ontbrekend onderdeel -1 6a De inhoud van de tabel is juist (zie 4.2). Per fout of ontbrekend onderdeel -1 6b De tabel is in Word gemaakt en heeft dezelfde lay-out als die in het memo*. 1 transport max. score kandidaatnummer naam van de kandidaat

5 PK-0801-b-10-1-c 5 lees verder opdrachtnr. 7a omschrijving beoordelingsaspect ONDERDEEL B Inhoud offerte-aanvraag is volledig en correct, offerte-aanvraag is afgedrukt en ondertekend en offerte-aanvraagregister is afgedrukt (zie 4.2). Per fout of ontbrekend onderdeel -1 7b Taalgebruik is correct. 1 8 Inhoud inkooporder is volledig en correct, en inkooporder is afgedrukt en ondertekend (zie 4.2). Per fout of ontbrekend onderdeel -1 9 Uit (staand of liggend) afgedrukt inkooporderregister blijkt dat de orderbevestiging correct is ingevoerd* (zie 4.2). 10a Adressering, onderwerpvermelding, lay-out, aanhef en afsluiting van de zijn correct* (zie 4.2). 10b De bevat de gevraagde nummers en onderwerpen* (zie 4.2). 1 10c Juiste rekenfouten zijn vermeld* (zie 4.2). 1 10d Taalgebruik is correct. Per fout -1 11a Tabel is afgedrukt en correct ingevuld (zie 4.2). Per fout of ontbrekend onderdeel -1 11b Advies is juist en passend gemotiveerd* (zie 4.2) Minitoets 12 transport max. score kandidaatnummer naam van de kandidaat

6 PK-0801-b-10-1-c 6 lees verder opdrachtnr. omschrijving beoordelingsaspect ONDERDEEL C 13 Orderbevestiging is correct afgedrukt en ondertekend* (zie 4.2) De gegevens van de nieuwe klant zijn correct ingevoerd en de klantenkaart is afgedrukt (zie 4.2). Per fout of ontbrekend onderdeel Verkooporderregister en verkooporderbevestiging zijn afgedrukt, bevestiging is correct ingevoerd, verzendkosten zijn juist: 4,80 (zie 4.2). Per fout of ontbrekend onderdeel -1 ONDERDEEL D 16 Boekingsstuk is volledig juist geboekt* (zie (journaal in) 4.2 bij opdracht 18) Boekingsstuk is volledig juist geboekt (zie (journaal in) 4.2, bij opdracht 18). Per onjuiste of ontbrekende boekingsregel -1 18a Juiste boekwaarde is gebruikt. 1 18b Afschrijvingsbedrag is juist berekend: 7% van ,- = 2.800,- / 4 = 700,-* 1 18c Boekingsstuk is volledig juist geboekt (zie 4.2). Per onjuiste of ontbrekende boekingsregel -1 18d Het journaal is afgedrukt vanaf 9 april (zie 4.2). 1 transport max. score kandidaatnummer naam van de kandidaat

7 PK-0801-b-10-1-c 7 lees verder opdrachtnr. omschrijving beoordelingsaspect 19a Te verrekenen btw-bedrag is juist berekend: 398, b Er is aangegeven dat het te ontvangen btw betreft (zie 4.2). 1 20a Totale kosten eerste kwartaal zijn juist berekend: 4.998, b 20c Totale kosten eerste kwartaal in procenten van de omzet eerste kwartaal zijn juist berekend: 4.998,05 / 4.892,78 * 100% = 102,2%. Aangegeven is dat U-Sports in het eerste kwartaal verlies heeft geleden / meer kosten dan opbrengsten heeft gehad. 21 Minitoets 12 ONDERDEEL E 22a Ingevulde tabel is afgedrukt en correct ingevuld (zie 4.2). Per onjuist of ontbrekend onderdeel -1 22b Totaalbedrag is met een juiste Excel-formule bepaald. 1 ONDERDEEL F 23 Stamkaart nieuwe medewerker is afgedrukt en correct ingevuld (zie 4.2). Per fout of ontbrekend onderdeel Formulier Ziekmelding is afgedrukt en correct ingevuld (zie 4.2). Per fout of ontbrekend onderdeel -1 transport max. score kandidaatnummer naam van de kandidaat

8 PK-0801-b-10-1-c 8 lees verder opdrachtnr. 25a 25b omschrijving beoordelingsaspect Afgedrukt blad bevat de Arbo-regels die relevant zijn voor magazijn- en expeditiemedewerkers en de gekozen afbeeldingen verduidelijken het onderwerp (zie 4.2). Per fout of ontbrekend onderdeel -1 Tekstkopje is correct. Lay-out tekst volgens huisstijl (zoals de andere pagina s in het infoboekje) Tekst is op de laatste pagina s (pagina 10 en 11) van het infoboekje ingevoegd (niet op pagina 12). Taalgebruik is correct. Alleen pagina( s) met nieuwe tekst is(zijn) afgedrukt (zie 4.2). Per fout of ontbrekend onderdeel -1 ONDERDEEL G 26 Oordelen kandidaat zijn realistisch en gaan vergezeld van een passende uitleg. Per realistisch oordeel met passende uitleg 1 totaal 91 max. score kandidaatnummer naam van de kandidaat

9 4.2 Toelichting bij het beoordelingsschema 2 maximumscore 3 Voorraadkaart Artikelnummer 2001-S Omschrijving Adidas zwembroek zwart S Besteleenheid 1 Inkoopprijs 8,15 Verkoopprijs 13,04 min/max voorraad 10 / 30 Datum Omschrijving Bij Af Saldo Saldo IK Voorraadkaart Artikelnummer 8201 Omschrijving stopwatch Besteleenheid 5 Inkoopprijs 19,88 Verkoopprijs 30,38 min/max voorraad 30 / 60 Datum Omschrijving Bij Af Saldo Saldo IK VK Voorraadkaart Artikelnummer 8204 Omschrijving zwembril junior Besteleenheid 10 Inkoopprijs 4,05 Verkoopprijs 6,48 min/max voorraad 30 / 60 Datum Omschrijving Bij Af Saldo Saldo IK PK-0801-b-10-1-c 9 lees verder

10 3 maximumscore 1 Interne bestellijst Sportschoenen Art.Nr. Omschrijving Voorr. Min Max Eenheid Bestel Adidas heren-tennisschoen Adidas heren-tennisschoen Adidas heren-tennisschoen Adidas heren-tennisschoen Adidas heren-tennisschoen Adidas heren-tennisschoen Adidas dames-tennisschoen Adidas dames-tennisschoen Adidas dames-tennisschoen Adidas dames-tennisschoen Adidas dames-tennisschoen Adidas dames-tennisschoen Asics heren running Asics heren running Asics heren running Asics heren running Asics heren running Asics heren running Asics dames running Asics dames running Asics dames running Asics dames running Asics dames running Asics dames running Nike voetbalschoen Nike voetbalschoen Nike voetbalschoen Nike voetbalschoen Nike voetbalschoen Nike voetbalschoen PK-0801-b-10-1-c 10 lees verder

11 4 maximumscore 1 Voorraadkaart Artikelnummer 8207 Omschrijving strandbal 'Wereldbal' Besteleenheid 100 Inkoopprijs 0,50 Verkoopprijs 0,00 min/max voorraad 100 / 1000 Datum Omschrijving Bij Af Saldo 5 maximumscore 2 Interne bestellijst Accessoires Art.Nr. Omschrijving Voorr. Min Max Eenheid Bestel 8203 zwemvliezen Nike sports bidon strandbal 'Wereldbal' Sportschoenen Art.Nr. Omschrijving Voorr. Min Max Eenheid Bestel Asics dames running Nike voetbalschoen PK-0801-b-10-1-c 11 lees verder

12 6 maximumscore 3 artikelnummer artikel voorraad op 1 april Adidas dames-tennisschoen Adidas dames-tennisschoen Adidas dames-tennisschoen Adidas dames-tennisschoen Adidas dames-tennisschoen Adidas dames-tennisschoen 41 8 PK-0801-b-10-1-c 12 lees verder

13 7 maximumscore 3 Offerte aanvraag U-Sports Herenstraat 116, 3513 BM UTRECHT Tel: Fax: Bank: , Postbank: KvK: , Btw-nummer: B76 Website: Asahi Sport Overtoom JG AMSTERDAM Crediteurnummer: Aanvraagnummer: OA-347 Datum: Geachte heer, mevrouw, Hierbij verzoeken wij u een offerte te sturen voor de volgende artikelen: Art.nr Omschrijving Aantal Nike voetbalschoen Nike voetbalschoen Nike voetbalschoen Nike voetbalschoen Nike voetbalschoen Nike voetbalschoen Kunt u mij informeren over de korting en leveringsvoorwaarden? Kunt u ook schoenentasjes leveren? Vriendelijke groet, [handtekening kandidaat] [naam kandidaat] Afdeling inkoop PK-0801-b-10-1-c 13 lees verder

14 Offerte aanvraag register Datum Offertenummer Leverancier OA : ATC International OA : FlowerPower Sport OA : Asahi Sport 8 maximumscore 2 Inkooporder U-Sports Herenstraat 116, 3513 BM UTRECHT Tel: Fax: Bank: , Postbank: KvK: , Btw-nummer: B76 Website: Aktief Sport Pastoor Koopmanweg NX DEN HELDER Crediteurnummer: Ordernummer: IO-1579 Datum: Geachte heer, mevrouw, Hierbij plaatsen we de volgende bestelling: Art.nr Omschrijving Aantal Stukprijs Totaal 8207 strandbal 'Wereldbal' ,50 500,00 Betreft offerte O-538 Vriendelijke groet, [handtekening kandidaat] [naam kandidaat] Afdeling inkoop PK-0801-b-10-1-c 14 lees verder

15 9 maximumscore 1 Inkooporderregister Datum Ink.nr Lev.nr Verst. Bev. Fact. Fact.nr Pakbon Pakbon-nr Geboekt IO IO IO IO IO IO IO Nee IO Nee IO Nee Nee PK-0801-b-10-1-c 15 lees verder

16 10 maximumscore 5 Voorbeeld van een juiste uitwerking 11 maximumscore 4 Leveranciers zweetbandjes (8x10 cm met opdruk en rits) naam leverancier Online Giftshop Joosten Promogifts Promofit prijs per stuk (bij afname 2500 st.) 1,25 1,32 1,35 prijs voor 2500 stuks 3.125, , ,00 kortingsbedrag - 66,00 135,00 kosten 93, totaalprijs 3.218, , ,00 levertijd 2 weken 5 werkdagen 7 werkdagen Advies: De aantrekkelijkste leverancier voor U-Sports is Online Giftshop / Joosten Promogifts omdat deze de goedkoopste is / de kortste levertijd heeft (terwijl het prijsverschil niet zo groot is) PK-0801-b-10-1-c 16 lees verder

17 12 maximumscore 12 variant vraag a b c d 1 D C C C 2 C C C C 3 C C C C 4 B B B B 5 C B D C 6 A A A A 7 A A A A 8 B B B B 9 D B C C 10 C C C A 11 D A A D 12 C D D C PK-0801-b-10-1-c 17 lees verder

18 13 maximumscore 1 Orderbevestiging U-Sports Herenstraat 116, 3513 BM UTRECHT Tel: Fax: Bank: , Postbank: KvK: , Btw-nummer: B76 Website: Tennisvereniging Tiebreak Postbus AG UTRECHT Debiteurnummer: Ordernummer: VO-3475 Datum: Geachte heer, mevrouw, Hierbij bevestigen wij de volgende bestelling: Art.nr Omschrijving Aantal Stukprijs Totaal 4200-S Mountain fleecejack zwart S 2 22,80 45, M Mountain fleecejack zwart M 3 22,80 68, L Mountain fleecejack zwart L 3 22,80 68, XL Mountain fleecejack zwart XL 2 22,80 45,60 Totaal goederen 228,00 Korting 0,00 Verzendkosten 0,00 Overige kosten 10,00 Subtotaal 238,00 Btw 45,22 Factuurbedrag 283,22 Vriendelijke groet, [handtekening kandidaat] [naam kandidaat] Afdeling verkoop NB. Telraam vervangt automatisch de ingevulde orderbevestigingsdatum voor de datum van de order. PK-0801-b-10-1-c 18 lees verder

19 14 maximumscore 2 Klanten Klantnummer Klantgegevens De Groene Oase Koningin Beatrixlaan 10 Tel.: (030) BG UTRECHT Fax: (030) Contactpers.: mevrouw J.M.A. Janszen Bank: Kredietlimiet: 0,00 Postbank: PK-0801-b-10-1-c 19 lees verder

20 15 maximumscore 3 Orderbevestiging U-Sports Herenstraat 116, 3513 BM UTRECHT Tel: Fax: Bank: , Postbank: KvK: , Btw-nummer: B76 Wijkcentrum Vleuten Dorpsplein BK VLEUTEN Debiteurnummer: Ordernummer: VO-3476 Datum: Geachte heer, mevrouw, Hierbij bevestigen wij de volgende bestelling: Art.nr Omschrijving Aantal Stukprijs Totaal 4202-M voetbalshirt club * M 11 20,78 228, M voetbalbroek club * M 11 12,00 132, Nike voetbalschoen ,00 260, Nike voetbalschoen ,00 312,00 Totaal goederen 932,58 Korting 0,00 Verzendkosten 4,80 Overige kosten 0,00 Subtotaal 937,38 Btw 178,10 Factuurbedrag 1.115,48 Vriendelijke groet, [handtekening kandidaat] [naam kandidaat] Afdeling verkoop PK-0801-b-10-1-c 20 lees verder

21 Verkooporderregister Datum Verk.nr Klantnr Bevestigd Factuur Goederen Geboekt VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO Nee Nee Nee VO Nee Nee Nee VO Nee Nee Nee PK-0801-b-10-1-c 21 lees verder

22 16 t/m 18 maximumscore 1, 2 en 5 Journaal Stuk Dagboek Omschrijving Rekening Debet Credit K-0410 Kas Onderhoud verwarming en 4600 Huisvestingskosten 195,63 CV-installaties K-0410 Kas Onderhoud verwarming en 1700 Te vorderen BTW 37,17 CV-installaties K-0410 Kas Onderhoud verwarming en 1000 Kas 232,80 CV-installaties B-4 Bank Bankkosten 2 e kwartaal Overige kosten 56,75 B-4 Bank Bankkosten 2 e kwartaal Bank 56,75 DP-225 Diverse posten Afschrijving 1 e kwartaal 0200 Inventaris 700,00 DP-225 Diverse posten Afschrijving 1 e kwartaal 4800 Afschrijvingskosten 700,00 Totaal debet 989,55 Totaal credit 989,55 19 maximumscore 2 Omzetbelasting Levering en/of Diensten Binnenland te betalen btw over verkopen te vorderen btw over inkopen 939, ,59 totaal te verrekenen btw 398,70 aan de belasting te betalen of van de belasting te ontvangen Kruis het juiste vakje aan. PK-0801-b-10-1-c 22 lees verder

23 21 maximumscore 12 variant vraag a b c d 1 C C C datum omschrijving credit saldo 2 nee ja nee nee nee ja nee nee nee ja nee nee nee ja nee nee 3 B B B D 4 B C D B 5 C B C B 6 B administratie administratie administratie vereniging 7 administratie administratie administratie vereniging administratie administratie administratie vereniging administratie administratie administratie vereniging B A B 8 B B B B 9 A A A A 10 B B C C 11 C D A C 12 B B B variant b, 12 resultatenrekening eindbalans debet credit debet credit 1400 Crediteuren X 8500 Opbrengst verkopen X PK-0801-b-10-1-c 23 lees verder

24 22 maximumscore 5 Openstaande posten Fact.nr. Factuurdatum Crediteur Bedrag Betaald : Wear Sport 1.077,90 0, : Aktief Sport 3.787,06 0, : ATC International 487,66 0, : Lenten Sportfashion 866,80 0, : FlowerPower Sport 411,74 0,00 Kandidaatnaam: Kandidaatnummer: [naam kandidaat] [kandidaatnummer] Betaaladvies Crediteuren Van onderstaande facturen is de betalingstermijn verstreken, daarom het openstaande bedrag zo spoedig mogelijk overmaken. factuurnummer leverancier factuurdatum vervallen per factuurbedrag 1019 Aktief Sport , ATC International , Lenten Sportfashion , FlowerPower Sport ,74 totaal: 5.553,26 =SOM(G10:G22) PK-0801-b-10-1-c 24 lees verder

25 23 maximumscore 3 STAMKAART Naam Personeelsnummer Functie Afdeling/Werkplek Mathieu Koringa 110 magazijnmedewerker Magazijn Status actief niet-actief Naam WERKGEVER Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer Banknummer werkgever Uitzendbureau O & O Amsterdamsestraatweg AL Utrecht Gegevens WERKNEMER Voorletters en achternaam (indien gehuwd, meisjesnaam) Roepnaam Adres Postcode en woonplaats Nationaliteit M.J. Koringa Mathieu Edmund Eyslerstraat JP Utrecht Nederlands Geslacht man vrouw Burgerlijke staat Burgerservicenummer Geboortedatum Banknummer werknemer Telefoonnummer adres Gehuwd met: GEGEVENS DIENSTBETREKKING: Datum in dienst Datum uit dienst ongehuwd (06) gehuwd ma di wo do vr Totaal Aantal uren per dag Contractvorm Auto van de zaak BIJZONDERHEDEN: Kopie identiteitsbewijs/paspoort in dossier Kopie arbeidsovereenkomst in dossier tijdelijk ja ja onbepaalde tijd nee nee PK-0801-b-10-1-c 25 lees verder

26 24 maximumscore 4 Arbo Utrecht Bernadottelaan GB UTRECHT Telefoon (030) / Fax (030) adres: FORMULIER ZIEKMELDING / HERSTELMELDING Vul dit formulier zo volledig mogelijk in s.v.p. De ziekmelding dient uiterlijk binnen 3 werkdagen binnen te zijn bij ARBO Utrecht Ziek- of herstelmeldingen moeten voor 's middags uur naar ons te zijn doorgefaxt, of per post verstuurd. MELDING Ziekmelding Herstelmelding Verwachte verzuimduur: Verzuim korter dan 2 weken Verzuim langer dan 2 weken Herstelmelding (alleen invullen bij herstelmelding) Gedeeltelijk hersteld in % per (alleen invullen bij herstelmelding) Volledig herstel per (alleen invullen bij herstelmelding) GEGEVENS DIENSTVERBAND Datum in dienst: Functie / Beroep: magazijnmedewerker Afdeling: Magazijn Werkdagen per week: 5 Werkuren per week: 40 Contractvorm invullen: (Tijdelijk of Onbepaalde tijd) Tijdelijk GEGEVENS EERSTE ZIEKTEDAG Datum 1e ziektedag Huisbezoek nodig? Zo ja, dan vakje aanvinken GEGEVENS WERKGEVER Naam werkgever: U-Sports Naam eigenaar H. Uitenboogaard Adres: Herenstraat 116 Postcode / Woonplaats: 3513 BM UTRECHT Telefoonnummer: adres: Contactpersoon: H. Uitenboogaard GEGEVENS MEDEWERKER Naam en Voorletters medewerker: van de Akker, M. (Bij gehuwde vrouwen naam echtgenoot én meisjesnaam) Burgerservicenummer (BSN) Geboortedatum: Adres Werknemer: Peetersdreef 20 Postcode / Woonplaats: 3562 CD Utrecht Telefoonnummer thuis: GSM mobielnummer: Verpleegadres: (alleen invullen als medewerker niet thuis verblijft) Postcode / Woonplaats: (alleen invullen als medewerker niet thuis verblijft) REDEN ZIEKMELDING (s.v.p. aanvinken wat volgens u van toepassing is) Bedrijfsongeval (Verkeers) ongeval Verkoudheid en overig kort verzuim Klachten aan rug, nek, schouder of ledematen Operatie / medische ingreep Overige klachten: Evt. opmerkingen: Datum: Ingevuld door: [naam kandidaat] PK-0801-b-10-1-c 26 lees verder

27 25 maximumscore 5 Voorbeeld van een juiste uitwerking op pagina 10 en 11 van het Informatieboekje. AFDELING MAGAZIJN Assortiment Het assortiment van U-Sports bestaat uit de volgende artikelgroepen: 1 Accessoires 2 Badkleding 3 Sportschoenen 4 Sportkleding Arboregels voor magazijn- en expeditiemedewerkers - U moet de veiligheidsmaatregelen die uw werkgever neemt, opvolgen. - Wees bedacht op onveilige werksituaties, zodat u ongevallen kunt voorkómen. - Volg de veiligheidsvoorschriften. - Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. - Draag veiligheidsschoenen. - Draag de juiste kleding en schoenen. Zo voorkomt u spierpijn, uitglijden of belemmeringen bij het tillen. - Buk en til niet onnodig. Zorg ervoor dat de werkplek de juiste hoogte heeft. Gebruik hulpmiddelen (karretje, heftruck, e.d.) waar nodig. - Bedenk vooraf hoe en waarheen u een zwaar voorwerp gaat verplaatsen. Zorg dat de weg vrij is van obstakels. Houd de afstand waarover u moet tillen zo klein mogelijk. - Zorg ervoor dat u voldoende ruimte heeft om te tillen. Vermijd dat u moet draaien bij het tillen. 10 PK-0801-b-10-1-c 27 lees verder

28 - Til niet te veel in één keer. Bedenk vooraf wat het gewicht zal zijn. Bij grote en zware voorwerpen kunt u uw collega s om hulp vragen als u geen hulpmiddelen kunt gebruiken. - Til met twee handen. Belast uw lichaam symmetrisch door in beide handen ongeveer evenveel gewicht te tillen. - Til niet hoger dan schouderhoogte. Voorkóm dat u zich moet uitrekken met een zwaar voorwerp in uw handen. - Til met gebogen knieën en uw romp recht. Houd het voorwerp zo dicht mogelijk bij het lichaam. Hiermee vermindert u de belasting op uw rug. - Let op gladde vloeren en dingen waarover u kunt struikelen. - Overleg met uw werkgever hoe uw werkplek het beste ingericht kan worden om veilig en gezond te kunnen werken. - Overleg met uw werkgever over werkmaterieel waarmee u veilig en gezond kunt werken. - Gebruik voor het duwen en trekken bij voorkeur elekrisch aangedreven rollend materieel, zoals een vorkheftruck of een handpallettruck. - Zorg dat de te duwen vracht niet te zwaar is. - Draag handschoenen tijdens uw werk, die zorgen voor een betere grip. - Duwen is lichamelijk minder zwaar dan trekken. Met twee handen duwen of trekken is beter dan met één. 11 PK-0801-b-10-1-c 28 lees verder

29 5 Berekening cijfer Het cijfer voor het cspe wordt als volgt verkregen. De examinator en de tweede examinator stellen in onderling overleg de score vast. Deze score wordt meegedeeld aan de directeur. Met behulp van de door het College voor Examens vastgestelde normeringsterm (N-term) stelt de directeur de cijfers vast. De N-term wordt bekendgemaakt via Examenblad.nl op het tijdstip dat in de Septembermededeling is vermeld. Het cijfer voor het cspe kan niet eerder aan kandidaten worden meegedeeld. Op voortgezet onderwijs centrale examens normering staat een Excel-applicatie, waarin u de schaallengte (= de maximumscore van het cspe) en een door uzelf bedachte N-term kunt invullen. U kunt dan zien welke cijfers uw kandidaten bij deze door uzelf ingevulde N-term zouden behalen. Hieraan kan geen enkel recht worden ontleend. 6 Inzenden scores Verwerk de scores van de eerste 10 kandidaten per school in het programma WOLF. Let op: sommige praktische opdrachten moeten op meer aspecten beoordeeld worden. Zend de gegevens uiterlijk op 26 mei naar Cito. PK-0801-b-10-1-c* 29 lees verder einde

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 2010 metaaltechniek CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 013 handel en administratie CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 05 landbouw en natuurlijke omgeving agrarische bedrijfseconomie CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 010 handel en administratie CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 01 handel en administratie CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 015 landbouw en natuurlijke omgeving groene ruimte CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 2012 landbouw en natuurlijke omgeving groene ruimte CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2004

Correctievoorschrift VMBO-KB 2004 Correctievoorschrift VMBO-KB 2004 tijdvak 1 HANDEL EN ADMINISTRATIE CSE KB Inzenden scores Vul de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten in op de optisch leesbare formulieren of verwerk de scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 01 landbouw en natuurlijke omgeving agrarische bedrijfseconomie CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL 2006

Correctievoorschrift VMBO-GL 2006 Correctievoorschrift VMBO-GL 2006 tijdvak 1 HANDEL EN VERKOOP CSE GL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 011 handel en administratie CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 01 handel en administratie CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL 2004

Correctievoorschrift VMBO-GL 2004 Correctievoorschrift VMBO-GL 2004 tijdvak 1 HANDEL EN ADMINISTRATIE CSE GL Inzenden scores Vul de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten in op de optisch leesbare formulieren of verwerk de scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 010 landbouw en natuurlijke omgeving groene ruimte CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2006

Correctievoorschrift VMBO-KB 2006 Correctievoorschrift VMBO-KB 2006 tijdvak HANDEL EN VERKOOP CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel REGELS VOOR

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2004

Correctievoorschrift VMBO-KB 2004 Correctievoorschrift VMBO-KB 2004 tijdvak 2 DMINISTRTIE CSE KB inzenden scores Voor dit examen hoeft u geen afnamegegevens aan de Citogroep te verstrekken. 400031-2-746c Het correctievoorschrift bestaat

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL

Correctievoorschrift VMBO-GL Correctievoorschrift VMBO-GL 2008 tijdvak 1 handel en administratie CSE GL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2005

Correctievoorschrift VMBO-KB 2005 Correctievoorschrift VMBO-KB 2005 tijdvak 1 HANDEL EN VERKOOP CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 2011 landbouw en natuurlijke omgeving dierhouderij en -verzorging productiedieren CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2005

Correctievoorschrift VMBO-KB 2005 Correctievoorschrift VMBO-KB 2005 tijdvak 1 LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING AGRARISCHE BEDRIJFSECONOMIE CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL 2004

Correctievoorschrift VMBO-GL 2004 Correctievoorschrift VMBO-GL 2004 tijdvak 1 ADMINISTRATIE CSE GL inzenden scores Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per school in het programma Wolf of vul de scores in op de optisch

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 00 mode en commercie CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4. Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 011 handel en verkoop CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2004

Correctievoorschrift VMBO-KB 2004 Correctievoorschrift VMBO-KB 2004 tijdvak 1 LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING AGRARISCHE BEDRIJFSECONOMIE CSE KB inzenden scores Verwerk de scores van de alfabetisch eerste 10 kandidaten per school in het

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2010 tijdvak 1 Frans CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift examen VMBO-KB 2003

Correctievoorschrift examen VMBO-KB 2003 Correctievoorschrift examen VMBO-KB 2003 tijdvak 1 HANDEL EN VERKOOP CSE KB Inzenden scores Vul de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten in op de optisch leesbare formulieren of verwerk de scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL 2004

Correctievoorschrift VMBO-GL 2004 Correctievoorschrift VMBO-GL 2004 tijdvak 1 HANDEL EN VERKOOP CSE GL Inzenden scores Vul de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten in op de optisch leesbare formulieren of verwerk de scores in

Nadere informatie

Correctievoorschrift examen VMBO-KB 2003

Correctievoorschrift examen VMBO-KB 2003 Correctievoorschrift examen VMBO-KB 2003 tijdvak 2 HANDEL EN ADMINISTRATIE CSE KB 300031-756c Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 013 grafimedia CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels Beoordelingsmodel.1 Beoordelingsschema. Toelichting

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 014 metaaltechniek CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2015

Correctievoorschrift VMBO-KB 2015 Correctievoorschrift VMBO-KB 2015 tijdvak 1 Spaans CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2015

Correctievoorschrift VMBO-KB 2015 Correctievoorschrift VMBO-KB 2015 tijdvak 1 Engels CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2006

Correctievoorschrift VMBO-BB 2006 Correctievoorschrift VMBO-BB 2006 tijdvak 2 ENGELS CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS VOOR DE

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2008 tijdvak 2 Frans CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

administratie CSPE KB Bij dit examen horen bijlagen, het programma Telraam en digitale bestanden.

administratie CSPE KB Bij dit examen horen bijlagen, het programma Telraam en digitale bestanden. Examen VMBO-KB 2010 gedurende 240 minuten administratie CSPE KB Naam kandidaat Kandidaatnummer Bij dit examen horen bijlagen, het programma Telraam en digitale bestanden. Dit examen bestaat uit 26 opdrachten.

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL 2006

Correctievoorschrift VMBO-GL 2006 Correctievoorschrift VMBO-GL 2006 tijdvak 1 INSTALEKTRO CSE GL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS VOOR

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 2010 tijdvak 2 Duits CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift examen VMBO-KB 2003

Correctievoorschrift examen VMBO-KB 2003 Correctievoorschrift examen VMBO-KB 2003 tijdvak 1 LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING AGRARISCHE BEDRIJFSECONOMIE CSE KB Inzenden scores Vul de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten in op de optisch

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 2010 tijdvak 1 Engels CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2004

Correctievoorschrift VMBO-KB 2004 orrectievoorschrift VMBO-KB 2004 tijdvak 1 ADMINISTRATIE SE KB inzenden scores Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per school in het programma Wolf of vul de scores in op de optisch

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correctievoorschrift VWO 2015 tijdvak 1 Spaans Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO

Correctievoorschrift HAVO Correctievoorschrift HAVO 2009 tijdvak 2 tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2016

Correctievoorschrift HAVO 2016 Correctievoorschrift HAVO 2016 tijdvak 1 Arabisch Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2010 tijdvak 2 Frans CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2010 tijdvak 1 Spaans CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2006

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2006 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2006 tijdvak 2 FRANS CSE GL EN TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL

Correctievoorschrift VMBO-GL Correctievoorschrift VMBO-GL 2008 tijdvak 1 instalektro CSE GL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 2010 tijdvak 1 Duits CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL

Correctievoorschrift VMBO-GL Correctievoorschrift VMBO-GL 2009 tijdvak 1 transport en logistiek CSE GL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2005

Correctievoorschrift VMBO-KB 2005 Correctievoorschrift VMBO-KB 2005 tijdvak 2 FRANS CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS VOOR DE

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2015

Correctievoorschrift VMBO-BB 2015 Correctievoorschrift VMBO-BB 2015 tijdvak 1 Nederlands CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO

Correctievoorschrift HAVO Correctievoorschrift HAVO 2010 tijdvak 1 tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 2009 tijdvak 1 Duits CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2013

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2013 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2013 tijdvak 1 Duits CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 2016 landbouw en natuurlijke omgeving agrarische techniek CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO

Correctievoorschrift HAVO Correctievoorschrift HAVO 2010 tijdvak 2 tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2010 tijdvak 2 Duits CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2006

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2006 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2006 tijdvak 1 FRANS CSE GL EN TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2010 tijdvak 1 Duits CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO

Correctievoorschrift HAVO Correctievoorschrift HAVO 2010 tijdvak 1 Arabisch tevens oud programma Arabisch 1,2 Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO

Correctievoorschrift HAVO Correctievoorschrift HAVO 2008 tijdvak 2 management & organisatie Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzend

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2016

Correctievoorschrift VWO 2016 Correctievoorschrift VWO 2016 tijdvak 1 Arabisch Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO

Correctievoorschrift HAVO Correctievoorschrift HAVO 00 tijdvak wiskunde A Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2007 tijdvak 1 Duits CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 203 sport, dienstverlening en veiligheid CSPE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 2015 consumptief-bakken CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels Beoordelingsmodel.1 Beoordelingsschema.2

Nadere informatie

Correctievoorschrift examen VMBO-BB 2003

Correctievoorschrift examen VMBO-BB 2003 Correctievoorschrift examen VMBO-BB 2003 tijdvak 1 HANDEL EN ADMINISTRATIE CSE BB Inzenden scores Vul de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten in op de optisch leesbare formulieren of verwerk

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 1 Spaans CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012 tijdvak 2 Frans CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2005

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2005 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2005 tijdvak 1 FRANS CSE GL EN TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL

Correctievoorschrift VMBO-GL Correctievoorschrift VMBO-GL 010 CSPE GL landbouw-breed - afdelingsprogramma landbouw Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2015

Correctievoorschrift VMBO-BB 2015 Correctievoorschrift VMBO-BB 2015 tijdvak 1 Engels CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 2011 administratie CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2010 tijdvak 2 Frans tevens oud programma Frans 1,2 Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2013

Correctievoorschrift VMBO-KB 2013 Correctievoorschrift VMBO-KB 2013 tijdvak 2 Engels CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 1 Frans CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2007 tijdvak 2 Frans CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2006

Correctievoorschrift VMBO-KB 2006 Correctievoorschrift VMBO-KB 2006 tijdvak 1 ELEKTROTECHNIEK CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014 tijdvak 2 wiskunde CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2016

Correctievoorschrift VMBO-BB 2016 Correctievoorschrift VMBO-BB 2016 tijdvak 1 wiskunde CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 2010 tijdvak 1 wiskunde CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift examen VMBO-GL 2003

Correctievoorschrift examen VMBO-GL 2003 Correctievoorschrift examen VMBO-GL 2003 tijdvak 1 HANDEL EN ADMINISTRATIE CSE GL Inzenden scores Vul de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten in op de optisch leesbare formulieren of verwerk

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2005

Correctievoorschrift VMBO-BB 2005 Correctievoorschrift VMBO-BB 2005 tijdvak 1 ENGELS CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS VOOR DE

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO. Russisch 1,2

Correctievoorschrift HAVO. Russisch 1,2 Russisch,2 Correctievoorschrift HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 04 Tijdvak inzenden scores Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per school in het programma Wolf of vul

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2013

Correctievoorschrift VMBO-KB 2013 Correctievoorschrift VMBO-KB 2013 tijdvak 1 Engels CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2006

Correctievoorschrift VMBO-KB 2006 Correctievoorschrift VMBO-KB 2006 tijdvak 2 DUITS CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS VOOR DE

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 010 bouw-breed CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 2010 tijdvak 2 wiskunde CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 00 tijdvak wiskunde CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 00 landbouw en natuurlijke omgeving groene ruimte CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2013

Correctievoorschrift VWO 2013 Correctievoorschrift VWO 2013 tijdvak 1 Arabisch Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2008 tijdvak 2 wiskunde A,2 Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2014

Correctievoorschrift VMBO-KB 2014 Correctievoorschrift VMBO-KB 2014 tijdvak 2 Engels CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2009 tijdvak 1 Duits CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2017

Correctievoorschrift HAVO 2017 Correctievoorschrift HAVO 2017 tijdvak 1 Spaans Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Aanleveren scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2012

Correctievoorschrift VMBO-BB 2012 Correctievoorschrift VMBO-BB 2012 tijdvak 1 Engels CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correctievoorschrift VWO 2015 tijdvak 1 Engels Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO

Correctievoorschrift HAVO Correctievoorschrift HAVO 2008 tijdvak 1 Arabisch 1,2 Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012 tijdvak 2 Duits CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2015

Correctievoorschrift VMBO-KB 2015 Correctievoorschrift VMBO-KB 2015 tijdvak 2 wiskunde CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie