Gebruiksaanwijzing Versie 1.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruiksaanwijzing Versie 1.2"

Transcriptie

1 Gebiksaanwijzing Versie 1.2 Nederlands Inhoudsopgave Toetsbord... 2 Aanduiding (Disay)... 2 Bediing... 3 Gebikersinformatie... 5 Veiligheidsaanwijzing... 6 Technische gegevs Disayaanwijzing DISTO le 5 Hand Lasermeter Hartijk geficeerd met de aap van uw DISTO. Deze gebiksaanwijzing bevat naast de aanwijzing voor het gebik ook bangrijke veiligheidsaanwijzing (zie hoofdstuk "Veiligheidsaanwijzing"). Le de gebiksaanwijzing voor het in gebik nem van het product zorgvuldig door. Productidticatie De typebaming van uw product is op de voorzijde aangebracht. Het serir. bevindt zich in het batterijvakje. Neem deze gegevs over in uw gebiksaanwijzing verwijs altijd naar deze gegevs, wanneer u vrag hebt voor onze vertegwoordiging of klantservice. Type: DISTO... Serir.:... Aaptum:... Gebikte symbol De in deze gebiksaanwijzing toegepaste symbol hebb de volgde betekis: WAARSCHUWING: Gebiksgevaar of gebik in strijd met de bepaling, wke ernstige schade aan person of de dood tot gevolg kan hebb. VOORZICHTIG: Gebiksgevaar of gebik in strijd met de bepaling, t slechts geringe schade voor person met zich meebrgt, maar aanzilijke schade aan materiaal, bezting of milieu kan veroorzak. Gebiksinformatie, die de gebiker h, het product technisch juist efciënt te gebik. de 1

2 de Toetsbord Aanduiding (Disay) lpaanduiding (b.v. tussrultat) 10 Batterijaanduiding 11 Neem contact op met Leica Service 12 Verlichting (aan/ u) Met 2 Afstandsmeting 3 Oppervlakk 4 Meetrefertie 5 Ehed 6 Clear 7 Aan-, uschaktoets 8 Verlichting 9 Timer 10 VInhoud Toetsbord D5-Z Laser "aan" 2 Meetrefertie (voor/achter) 3 Informatie 4 Hoofddisay (b.v. gemet afstand) 5 Afstandsmeting 6 Oppervlak/ Inhoud 7 Ehed met expont (²/ ³) 8 Tijdsymbool voor zfontspanner D5-Z2

3 Bediing Batterij aats/ vervang 1 Vergrdingsscif indkk, eindstuk naar rechts sciv 2 Batterijdeks op, batterij vervang. verschijnt in het disay bij e te lage batterijspanning. Batterijtype zie technische gegevs. D5-Z3 Batterij met de juiste polare inzett. Alle alkaline batterij gebik. 3 Aanslageinde opsciv op inklink lett. DISTO aan-/ uschak Kort indkk. De pictogramm verlichting batterijspanning word tot met de eerste toetsactivering getoond. Het apparaat kan in k mu em ugchakd word. Automatische uschaking na 90 second, als gedurde deze tijd ge toets werd geactiveerd. Cleartoets De Cleartoets zet het apparaat in de rmale modus, d.w.z. het wordt op nul teggezet (=Clear). D kan zow voor als na e meting/bereking aatind. In het kader van e functie (oppervlak of inhoud) kunn de afzonderlijke meting stapsgewijs gewist of opnieuw gemet word. Verlichting Kort indkk. De verlichting wordt door e dk op de toets aan- of ugchakd. De verlichting schakt na 30 second u, wanneer ge toets wordt geactiveerd. Meetvlak instl Indkk, gewste meetrefertie meetvlak wordt getoondo. Mogijke instling Voor Achter D5-Z4 3 Bediing de

4 de Instling blijft btaan, tot de meetrefertie wordt verandert of het apparaat automatisch of handmatig wordt ugchakd. Ugangsinstling: Meetrefertie achter Met Afstandsmeting indkk, de laser wordt ingchakd, het apparaat bevindt zich in de "Richt modus". Nogmaals indkk activeert de afstandsmeting. Daarna wordt mete het rultaat in de gecteerde eheid getoond. Is het apparaat ingchakd, de laser echter niet, n spreekt m van de "Normale modus". Is de laser ingchakd, n spreekt m van de "Richt modus". Met aftek De DISTO is ustekd gchikt voor het "Aftek" - b.v. bij het uzett van afstand. D5-Z5 Laser-Continu bedrijf Zo lang indkk, tot e lange "piep" klinkt. De laser is nu permant ingchakd. Bij iedere volgde keer indkk wordt e afstandsmeting ugevoerd. Indkk, om laser-continubedrijf te beëindig. Zfontspanner Ingedkt houd, tot de gewste voorlooijd bereikt is (max.ax. 60 second). Verschijnt in het disay. Na loslat van de toets verschijn de overblijvde second (b.v. 59, 58, 57...) tot met de meting. De laatste 5 second word met "piep" omlaag getd. Na de laatste "piep" vindt de meting aats, de meetwaarde wordt getoond. Bereking Oppervlak Indkk tot in het disay verschijnt. De te met met zijde knippert. 2 meting (l x b) uvoer. Het rultaat de beide derultat verschijn in het disay. Volume Indkk tot in het disay verschijnt. De te met met zijde knippert. 3 Meting (l x b x h) verricht. Het rultaat de drie derultat verschijn in het disay. Bediing 4

5 Eheid instl Indkk tot de actue eheid (b.v m) in het disay verschijnt. Mogijke ehed: m (mm) = m /16 = 1 / 16 * m (cm) = 0.00 m* in = 0.0 in* ft = 0.00 ft* in 1/16 = 0 1 / in 16 * ft in 1/16 = / ft in 16 * alle in de VS Gebikersinformatie Meetbereik Verhoogd meetbereik: Bij nacht, richtvlak in de schaduw in de schemering. Gereduceerd meetbereik: Bij matte groe, blauwe of donkere oppervlakk (ook bij ant bom). Ruwe oppervlakk Op we oppervlakk (b.v. grof eisterwerk), wordt op het midd van het bichte vlak gemet. Om niet in eistervoeg te met: Richtmerk, 3M "Post-" of karton gebik. Transparte oppervlakk Om meetfout te vermijd, niet naar kleurloze vloeistoff (als water) of glas (zonder stof) met. Bij voor u onbekde material of vloeistoff e proefmeting verricht. Bij het richt door of wanneer er meerdere object in de dolijn zijn, kunn foutieve meting ored. Natte, gladde hoogglansgakte oppervlakk 1 Bij het richt onder e "vlakke" hoek, wordt de laserstraal gpiegd. De DISTO kan e te zwak signaal ontvang (Mding 255). 2 Bij het richt onder e rechte hoek kan de DISTO e te sterk signaal ontvang (Mding 256). Hlde, gekromde oppervlakk Kunn met de laser word gemet: Voorwaarde: Er is voldode imte op het richtoppervlak voor de laserspot. Richt u de vrije hand (ca m): Richtmerk (DIN C6) rp (DIN A4) gebik: W oppervlak: tot 30 m Bin oppervlak: vanaf 30 m 5 Gebikersinformatie de

6 de Veiligheidsaanwijzing Deze aanwijzing bied DISTO beheerder gebiker de mogijkheid om, alleagse gebiksrisico s op tijd te herkn, d.w.z. zo mogijk van te vooraf te vermijd. De beheerder moet garander, t alle gebikers deze aanwijzing begri opvolg. Toepassingsdo Gebik volgs de bepaling Het reguliere gebik van de DISTO de volgde toepassing: Met van afstand Bereking van oppervlakte inhoud Opslag van meetgegevs Gebik in strijd met de bepaling Gebik van het product zonder instctie Gebik bu de toepassingsgrz Onwerkzaam mak van veiligheidsinrichting verwijder van aanwijzings- waarscwingsbord Veiligheidsaanwijzing Op van het product met gereedschap (scoevdraaier etc.), voor zover niet nadkkijk voor bepaalde gevall is toegtaan Het verricht van ombouwing of verandering aan het product Inbedrijfstling na ontvreemding Gebik van toebehor van andere fabrikant, die door Leica Geosystems niet nadkkijk zijn goedgekeurd. Bewust of lichtzinnig hanter op steigers, bij het beklimm van ladders, bij het met in de buurt van draaide machin of op machine-emt of installati Direct richt in de zon Opzettijke verblinding van derd; ook in het donker Onvoldode afscherming van de meetstanats (b.v.: verricht van meting op straat,, etc.) WAARSCHUWING Mogijkheid van e verwonding, foutief functioner ontstaan van materiële schade bij gebik in strijd met de bepaling. De beheerder informeert de gebiker over de gebiksrisico s van de usting bchermde tegmaatreg. De DISTO mag pas 6 n in bedrijf word gem, wanneer de gebiker is geïnsteerd. Toepassingsgrz Zie hoofdstuk Technische Gegevs Milieu: Gchikt voor gebik in atmosfer, die voor permante bewoning zijn btemd. Niet gchikt voor gebik in agrsieve of exosieve omgeving. Tijdijk gebik bij reg is toegtaan. Verantwoordijksheidsgebied Verantwoordijkheidsgebied van de fabrikant van de origine usting Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbgg (Leica Geosystems): Leica Geosystems is verantwoordijk voor het veiligheidstechnisch onberispijk lever van het product inclusief gebiksaanwijzing origine toebehor.

7 Verantwoordijkheidsgebied van de fabrikant van secunire toebehor: Fabrikant van secunire toebehor voor de DISTO zijn verantwoordijk voor de ontwikking, omzetting communicatie van veiligheidsconce voor n product n werking in combinatie met het Leica Geosystems product. Verantwoordijkheidsgebied van de beheerder: WAARSCHUWING: De beheerder is verantwoordijk voor het reguliere gebik van de usting, het gebik van zijn medewerkers, n instctie de bedrijfeiligheid van de usting. Voor de beheerder gd de volgde verichting: Hij begr de veiligheidsinformatie voor het product de instcti in de gebiksaanwijzing. Hij kt de aatsijke, industriële voorscift ter voorming van ongevall leeft deze na. Hij stt Leica Geosystems op de hoogte, zodra aan de usting veiligheidsgebrek ored. Gebiksrisico s Bangrijke gebiksrisico s WAARSCHUWING: Ontbrekde of onvolledige instctie kan tot foutieve bediing of onregulier gebik leid. Daarbij kunn ongukk met ernstige schade voor person, materiaal milieu ontstaan. Tegmaatreg: Alle gebikers volg de veiligheidsaanwijzing van de fabrikant op de aanwijzing van de beheerder. VOORZICHTIG: Voorzichtig voor foutieve meting bij het gebik van e defect product, na e val of andere niet toegtane basting rp. verandering aan het product. Tegmaatreg: Verricht periodiek controlemeting. Speciaal na overmatige basting van het product, voor na bangrijke meettak. Let ook op de zuiverheid van de oiek evtue mechanische bchadiging van de stootrand van de DISTO. WAARSCHUWING: Onvoldode afscherming rp. markering van uw meetstanats kan tot gevaarlijke suati in het verkeer, bouwlokati, industriële installati,... leid. Tegmaatreg: Let altijd op voldode afscherming van uw meetstanats. Let op de landspecieke wettijke voorscift ter voorming van ongevall verkeereiligheidsregs. VOORZICHTIG: Bij het gebik van de product voor de afstandsmeting of voor de posionering van bewegde object (b.v. kraan, bouwmachin, atforms,...) kunn door onvoorzie gebeurtiss foutieve meting ored. Tegmaatreg: Gebik de product alle als meetssor niet als bturingsapparaat. Uw systeem moet zo functioner zijn geconsteerd, t bij e foutieve meting, storing van het product of uval van de stroomtoevoer e gchikte veiligheidsinrichting (b.v. veiligheids-eindschakaar) wordt gegarandeerd, t er ge schade kan ontstaan. 7 Veiligheidsaanwijzing de

8 de WAARSCHUWING: Verwijder de usting op dkundige wijze. Volg aatsijke voorscift voor het verwijder van afval op. Beveilig de usting altijd zoning t onbevoegd er ge toegang toe kunn krijg. Laserclassicatie De DISTO produceert e zichtbare laserstraal, die op de voorzijde van het apparaat naar bu mt. Het product mt overe met de laserklasse 2 volgs: IEC : 1993 "Sicherhe von Laser- Einrichtung"(Veiligheid van laserinrichting) EN : 1994 "Sicherhe von Laser- Einrichtung"(Veiligheid van laserinrichting) Het product mt overe met de laserklasse II volgs: FDA 21CFR Ch.I 1040 : 2001 (US Departmt of Health and Human Service, Code of Federal Regulations) Laserklasse 2/ II Product: Kijk niet in de laserstraal richt hem niet ondig op andere person. De bcherming van het oog wordt gewooijk door afwdingreacti inclusief knipperreflex bewerkstligd. WAARSCHUWING: Direct in de laserstraal kijk met oische lpmidd (zoals bijv. verrekijkers, tcop) kan gevaarlijk zijn. Tegmaatreg: Met oische lpmidd niet in de straal kijk. VOORZICHTIG: Het kijk in de laserstraal kan voor het oog gevaarlijk zijn. Tegmaatreg: Niet in de laserstraal kijk. Let erop, t de laserstraal bov of onder ooghoogte loo (speciaal bij vaste opstling in installati, machin e.d.) WAARSCHUWING: Het direct in de gereflecteerde laserstraal van de DISTO kijk met e oculair is gevaarlijk voor de og, wanneer de laserstraal op oppervlakk wordt gericht die als e spieg reflecter of onbedode reflecti veroorzak (bijv. spiegs, metal oppervlakk, ram, prisma s). Tegmaatreg: Richt de laserstraal met e oculair o op oppervlakk die als e spieg reflecter of onbedode reflecti veroorzak (bijv. spiegs, metal oppervlakk, ram, prisma s). Elektromagnetische compatibile (EMC) Als Elektromagnetische Compatibile em wij het vermog van de DISTO, in e omgeving met ektromagnetische straling ektrostatische ontlading onberispijk te functioner, zonder ektromagnetische storing in andere apparat te veroorzak. WAARSCHUWING: Mogijkheid van e storing van andere apparat door ektromagnetische straling. Hoew de DISTO aan strge eis van de betreffde richtlijn rm voldoet, kan Leica Geosystems de mogijkheid van e storing van andere apparat niet gehe uslu. Veiligheidsaanwijzing 8

9 Opscift Max. ugezond vermog: 0.95mW Ugezond golflgte: nm Toegepaste rm: EN : 1994 IEC : 1993 Utreedoping laserstraal D5-Z6 D5-Z7 D5-Z8 D5-Z9 Straaldivergtie Impulsduur Max. stralingermog * Meetonzekerheid 0.16 x 0.6 mrad 15 x 10-9 s 0.95 mw* ±5% D5-Z10 Max. stralingermog per 8 mw impuls VOORZICHTIG: Laat de product uslud reparer door e door e Leica Geosystems geautoriseerde servicewerkaats. 9 Veiligheidsaanwijzing de

10 de Technische gegevs Meetnauwkeurigheid (2x Stanarfwijking) typ.: ± 3mm / max.: ± 5mm Kleinste weergaveeheid 1mm Meetberiek 0.2m tot met 200 m * ** Meettijd dist / trc ca.4s / ca.1s Laserpunt (op afstand) 6 / 30 / 60 mm (10 / 50 / 100 m) Verliichting meerregig disay Richtlpmidd Zfontspanner Batterij, Type AA, 2x 1,5V tot met meting (Alle met alkaline batterij!) Bcherming teg water IP54 conform. IEC529: regveilig, stof stofveilig Afmeting gewicht 142 x73 x 45 mm, 315g Meetnauwkeurigheid Lible 1 Termperatuurbereik Opslag -25 C tot +70 C (-13 F tot +158 F) Werking -10 C tot +50 C (-14 F tot +122 F) Wijziging in technische specicati voorbehoud. * Disay eheid vanaf 100m : 1 cm ** Op lange afstand ± 5ppm (± 0,5 mm/ 100m). us rte afstandsfout. Technische gegevs Disayaanwijzing Foutmding verschijnt met arnaast het mdingsnummer in het disay. Mding Nr. Oorzaak Remedie 204 Fout in de bereking Procedure herhal 252 Temperatuur te hoog, Apparaat lat af bov 50 C (Met) 253 Temperatuur te laag, Apparaat opwarm onder -10 C (Met) 255 Ontvangstsignaal te Richtmerk gebik zwak, meettijd te lang, meettijd >10 sec. afstand <200 mm 256 Ontvangstsignaal te sterk Richtmerk gebik (juiste zijde) 257 Foutieve meting, te ve Richtmerk gebik achtergrondlicht 260 Laserstraal werd Meting herhal onderbrok Alle andere mding Service informer "Systeem" 10 Bij deze mding apparaat meerdere mal in bedrijf nem controler, of de mding altijd wordt getoond. Daarna a.u.b. service opbl, onder vermding van het mdingsnummer. Verzorging Verzorg met name de lz met dezfde zorgvuldigheid als waarmee u bril, fototot vdkijker behandt.

Inhoudsopgave STANLEY TLM65 1

Inhoudsopgave STANLEY TLM65 1 Inhoudsopgave Instrument Instellen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Overzicht - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Display - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Stanley TLM99 1

Inhoudsopgave. Stanley TLM99 1 Inhoudsopgave NL Instrument Instellen- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introductie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Overzicht - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Makita LD050P 1

Inhoudsopgave. Makita LD050P 1 Inhoudsopgave NL Instrument Instellen- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introductie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Overzicht - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Laser Distancer LD 320. Bedieningshandleiding

Laser Distancer LD 320. Bedieningshandleiding Laser Distancer LD 30 nl Bedieningshandleiding Inhoudsopgave Instrument Instellen- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introductie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Overzicht

Nadere informatie

Leica DISTO TM D210 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D210 The original laser distance meter Leica DISTO TM D0 The original laser distance meter Inhoudsopgave Instrument Instellen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Overzicht - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Leica DISTO A2. The original laser distance meter

Leica DISTO A2. The original laser distance meter Leica DISTO A2 The original laser distance meter Gebruiksaanwijzing Nederlands Gefeliciteerd met uw aanschaf van een Leica DISTO. De veiligheidsvoorschriften kunnen worden aangetroffen in een apart boekje,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Versie 1.2

Gebruiksaanwijzing Versie 1.2 Gebiksaanwijzing Versie 1.2 Nerlands Inhoudsopgave Toetsbord... 2 Aanduiding (Disay)... 2 Bediing... 3 Functi... 7 Gebikersinformatie... 11 Veiligheidsaanwijzing... 12 Technische gegevs... 17 Disayaanwijzing...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Dewalt DW

Inhoudsopgave. Dewalt DW Inhoudsopgave NL Instrument Instellen- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introductie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Overzicht - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Leica DISTO TM X310 The original laser distance meter

Leica DISTO TM X310 The original laser distance meter Leica DISTO TM X30 The original laser distance meter Inhoudsopgave Instrument Instellen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introductie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Leica DISTO TM D1 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D1 The original laser distance meter Leica DISTO TM D1 The original laser distance meter Overzicht 2 Technische gegevens 3 Instrument Instellen 5 Bediening 11 Meldingcodes 14 Onderhoud 15 Garantie 16 Veiligheidsvoorschriften 17 Leica DISTO

Nadere informatie

Leica DISTO TM D1 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D1 The original laser distance meter Leica DISTO TM D1 The original laser distance meter Overzicht 2 Technische gegevens 3 Instrument Instellen 5 Bediening 11 Meldingcodes 14 Onderhoud 15 Garantie 16 Veiligheidsvoorschriften 17 Leica DISTO

Nadere informatie

1 Symbolen. 5 Verantwoordelijkheden

1 Symbolen. 5 Verantwoordelijkheden A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Symbolen 1.1 Waarschuwingen Waarschuwingen onderscheiden zich volgens de aard van het gevaar door de volgende signaalwoorden: Voorzichtig

Nadere informatie

Inhoudsopgave Instrument Instellen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Kalibratie

Inhoudsopgave Instrument Instellen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Kalibratie Inhoudsopgave NL Instrument Instellen- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introductie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Overzicht - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZINGEN LASER AFSTANDSMETER PCE-LDM

GEBRUIKSAANWIJZINGEN LASER AFSTANDSMETER PCE-LDM PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede Nederland Tel.: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 430 36 46 info@pcebenelux.nl GEBRUIKSAANWIJZINGEN LASER AFSTANDSMETER PCE-LDM 50 INHOUD 1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

Leica DISTO A3. The original laser distance meter

Leica DISTO A3. The original laser distance meter Leica DTO A3 The original laser distance meter Gebruiksaanwijzing Versie 1.1 ederlands Gefeliciteerd met uw aanschaf van een Leica DTO. De veiligheidsvoorschriften kunnen worden aangetroffen in een apart

Nadere informatie

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Inhoudsopgave Instrument Instellen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introductie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Leica DISTO D2. The original laser distance meter

Leica DISTO D2. The original laser distance meter Leica DSTO D2 The original laser distance meter 3 2 1 Gebruiksaanwijzing Nederlands Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Leica DSTO D2. De veiligheidsinstructies en de handleiding dienen zorgvuldig te

Nadere informatie

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER DistanceMaster One 12 Laser 650 nm SPEED SHUTTER Laser 02 2 x Typ AAA / LR03 1,5V / Alkaline DistanceMaster One x x y = m 2 y z x y x y z = m 3 03 ! Lees de bedieningshandleiding en de bijgevoegde brochure

Nadere informatie

Inhoudsopgave Instrument Instellen Kalibratie

Inhoudsopgave Instrument Instellen Kalibratie Inhoudsopgave NL Instrument Instellen- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introductie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Overzicht - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Leica DISTO TM X310 The original laser distance meter

Leica DISTO TM X310 The original laser distance meter Leica DISTO TM X30 The original laser distance meter Inhoudsopgave Instrument Instellen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introductie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Inhoudsopgave Instrument Instellen Kalibratie

Inhoudsopgave Instrument Instellen Kalibratie Inhoudsopgave Instrument Instellen- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introductie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Overzicht - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Automatic Milk Frother / Milchschäumer

Automatic Milk Frother / Milchschäumer utomatic Milk Frother / Milchschäumer Bediungsaeung Instctions for use Mode d emploi Istzioni per l uso Gebiksaanwijzing Modo de empleol Manual de instçõ Bksanvisning Руководство по эксплуатации Inhoudsopgave

Nadere informatie

IR-thermometer IR-270L VOLTCRAFT

IR-thermometer IR-270L VOLTCRAFT Versie 03/04 Bestnr. 12 12 03 IR-thermometer IR-270L VOLTCRAFT Belangrijk! Beslist lezen! Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

Leica LINO L2. Self leveling alignment tool

Leica LINO L2. Self leveling alignment tool Leica LO L2 elf leveling alignment tool 3 6 7 5 8 4 9 2 1 1.5 m Gebruiksaanwijzing Versie 757665 ederlands Gefeliciteerd met uw aanschaf van de Leica LO. De veiligheidsvoorschriften staan in het hoofdstuk

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Insteek thermometer PCE-ST 1

GEBRUIKSAANWIJZING Insteek thermometer PCE-ST 1 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Insteek thermometer

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl www.klikaanklikuit.nl START-LINE ZENDER AEX-701 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOZE SIGNAALREPEATER Lees

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Mini-Hygro-Thermometer PCE-444

GEBRUIKSAANWIJZING Mini-Hygro-Thermometer PCE-444 PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Mini-Hygro-Thermometer PCE-444

Nadere informatie

Model RPM10 Laserfoto / Contacttachometer met IR-thermometer Gepatenteerd

Model RPM10 Laserfoto / Contacttachometer met IR-thermometer Gepatenteerd Gebruiksaanwijzing Model RPM10 Laserfoto / Contacttachometer met IR-thermometer Gepatenteerd Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van Extech's Laserfoto /Contacttachometer met contactloze IR-thermometer,

Nadere informatie

Handleiding. Onderdelen apparatuur

Handleiding. Onderdelen apparatuur NL Handleiding De STABILA REC-0 Line is een eenvoudig te bedienen receiver waarmee u snel laserlijnen kunt ontvangen. Met de receiver REC-0 Line kunnen uitsluitend pulsgemoduleerde laserstralen van STABILA-lijnlaserapparaten

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Versie 1.0, Nederlands

Gebruiksaanwijzing. Versie 1.0, Nederlands 20 30 40 50 Gebruiksaanwijzing Versie 1.0, DISTO.com 4 Hand-lasermeter Gefeliciteerd met de aankoop van uw DISTO. Productidentificatie De typeaanduiding en het serienummer vindt u op het typeplaatje aan

Nadere informatie

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID:

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID: Interval temperatuurmeting Binnentemperatuur : elke 10 seconden Thermostation Ontvangst buitentemperatuur : elke 5 minuten Uitzendfrequentie : 433,92 MHz Zenderbereik : tot 25 meter (Open veld, en vrij

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Laser Tachometer PCE-DT 65

GEBRUIKSAANWIJZING Laser Tachometer PCE-DT 65 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Laser Tachometer

Nadere informatie

REC 410 Line RF. Bedieningshandleiding. REC 410 Line RF

REC 410 Line RF. Bedieningshandleiding. REC 410 Line RF nl Bedieningshandleiding 2015 Bedieningshandleiding De STABILA is een eenvoudig te bedienen receiver waarmee u snel laserlijnen kunt ontvangen. Met de receiver kunnen uitsluitend pulsgemoduleerde laserstralen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Monoculaire afstands- en snelheidsmeter PCE-LRF 600

GEBRUIKSAANWIJZING Monoculaire afstands- en snelheidsmeter PCE-LRF 600 Institutenweg 15 PCE Brookhuis B.V. 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Monoculaire

Nadere informatie

LASER WATERPAS FL 245HV - FLG 245HV-GREEN

LASER WATERPAS FL 245HV - FLG 245HV-GREEN Volledig automatische horizontale en vertikale LASER WATERPAS FL 245HV - FLG 245HV-GREEN HANDLEIDING SET BESTAAT UIT FL 245HV Roterende laser waterpas FL 245HV, FR45 met baakklem, afstandsbediening, NiMH

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Toerentalmeter PCE-DT 63

GEBRUIKSAANWIJZING Toerentalmeter PCE-DT 63 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Toerentalmeter

Nadere informatie

Overzicht 2. Technische gegevens 3. Instrument Instellen 4. Bediening 7. Meldingcodes 9. Nauwkeurigheidscontrole 10. Onderhoud 13.

Overzicht 2. Technische gegevens 3. Instrument Instellen 4. Bediening 7. Meldingcodes 9. Nauwkeurigheidscontrole 10. Onderhoud 13. Leica Lino L4P1 Overzicht 2 Technische gegevens 3 Instrument Instellen 4 Bediening 7 Meldingcodes 9 Nauwkeurigheidscontrole 10 Onderhoud 13 Garantie 14 Veiligheidsvoorschriften 15 Leica Lino L4P1 1 Overzicht

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Stralingsmeter PCE-EMF 823

GEBRUIKSAANWIJZING Stralingsmeter PCE-EMF 823 PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Stralingsmeter PCE-EMF 823 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Leica DISTO plus Handlaserafstandmeter. Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw Leica DISTO plus.

Leica DISTO plus Handlaserafstandmeter. Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw Leica DISTO plus. Gebruiksaanwijzing Versie 1.0 Nederlands De Veiligheidsvoorschrift (738266) in e aparte brochure, vorm e onderdeel van de gebruiksaanwijzing. Le de gebruiksaanwijzing de veiligheidsvoorschrift zorgvuldig

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Geluidsmeter PCE-MSL 1

GEBRUIKSAANWIJZING Geluidsmeter PCE-MSL 1 PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Geluidsmeter PCE-MSL 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FT-07

GEBRUIKSAANWIJZING FT-07 GEBRUIKSAANWIJZING FT-07 1 2 3 1: temperatuur sensor 2: display 3: aan/start/stop/geheugen/uit toets temperatuur weergave display temperatuur weergave geheugen lege batterij indicatie 2 INTRODUCTIE De

Nadere informatie

www.pce-inst-benelux.nl

www.pce-inst-benelux.nl PCE Benelux Capitool 26 7521 PL Enschede The Netherlands Tel.: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 430 36 46 info@pcebenelux.nl Gebruiksaanwijzingen Infrarood thermometer PCE-777 1. Veiligheid Wees extra voorzichtig

Nadere informatie

Laser LAX 300 G. Bedieningshandleiding

Laser LAX 300 G. Bedieningshandleiding Laser LAX 300 G nl Bedieningshandleiding A1 4 3 2a 1a 2b 8 4 5 9 1b 6 7 A2 A3 11 10 A4 A5 A6 L1 ± 0,3 mm/m ± 23/64 A7 L1 ± 0,3 mm/m ± 23/64 L2 ± 1/4 ± 0,2 mm/m B1 B2 90 C1 C2 C3 C4 X1 X2 X3 5m 5m S =

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Infrarood Thermometer PCE-IR 100

GEBRUIKSAANWIJZING Infrarood Thermometer PCE-IR 100 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Infrarood Thermometer

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Mini-lichtmeter PCE-170A

Gebruiksaanwijzing Mini-lichtmeter PCE-170A PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch Gebruiksaanwijzing Mini-lichtmeter

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Digitale Tachometer PCE-DT 100

GEBRUIKSAANWIJZING Digitale Tachometer PCE-DT 100 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Digitale Tachometer

Nadere informatie

411D. Gebruiksaanwijzing. Laser Distance Meter

411D. Gebruiksaanwijzing. Laser Distance Meter 411D Laser Distance Meter Gebruiksaanwijzing July 2008 (Dutch) 2008 Fluke Corporation, All rights reserved. Specifications subject to change without notice. All product names are trademarks of their respective

Nadere informatie

We measure it. testo 835 Snelle en nauwkeurige infraroodthermometer. Betrouwbaar en nauwkeurig meten, zelfs bij hoge temperaturen

We measure it. testo 835 Snelle en nauwkeurige infraroodthermometer. Betrouwbaar en nauwkeurig meten, zelfs bij hoge temperaturen Infraroodthermometer testo 835 Snelle en nauwkeurige infraroodthermometer Betrouwbaar en nauwkeurig meten, zelfs bij hoge temperaturen 4-puntslaser toont het exacte meetbereik waardoor er niet verkeerd

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT OMSCHRIJVING Deze LED spot met ingebouwde ontvanger is draadloos en dus overal te bevestigen. Met een KlikAanKlikUit zender naar keuze kunt u het lampje

Nadere informatie

Handleiding. Onderdelen apparatuur

Handleiding. Onderdelen apparatuur A 1 2 6 4 5b 5a 10 8 7 9 NL Handleiding De STABILA-rotatielaser LAR-200 is een eenvoudig te bedienen rotatielaser met een afgedichte behuizing (IP 65) voor het horizontaal nivelleren en peilen. De LAR-200

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Model Laserfoto-tachometer

Gebruikershandleiding. Model Laserfoto-tachometer Gebruikershandleiding Model 461920 Laserfoto-tachometer Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van Extech's Mini laserfototachometer, Model 461920. Deze tachometer levert contactloze TPM en toerentalmetingen.

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl START-LINE ONTVANGER ACDB-6600C LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOZE DEURBEL Lees

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl START-LINE ONTVANGER ACDB-7000C LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOZE DEURBEL ONTVANGER

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Elektromagnetische veldmeter PCE-EM29

GEBRUIKSAANWIJZING Elektromagnetische veldmeter PCE-EM29 PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Elektromagnetische veldmeter PCE-EM29

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen.

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Introductie: Bedankt voor het aanschaffen van deze UHF- PLL 40 kanaals rondleidingsysteem en draadloze

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Thermometer PCE-779N

GEBRUIKSAANWIJZING Thermometer PCE-779N PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Thermometer

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Ampèremeter PCE-CM 4

GEBRUIKSAANWIJZING Ampèremeter PCE-CM 4 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Ampèremeter

Nadere informatie

Elektronische jaloezieinbouwschakelaar

Elektronische jaloezieinbouwschakelaar Bestnr. 62 00 09 Elektronische jaloezieinbouwschakelaar Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. FIRT 550-Pocket

Gebruikershandleiding. FIRT 550-Pocket Gebruikershandleiding FIRT 550-Pocket 1 BEDIENINGSELEMENTEN: 1) Infrarood-sensor 2) LCD-display 3) knop / laser pointer 4) toets / verlichting 5) MODE-knop 6) Meetfunctie toets 7) Batterijklep 8) Handvat

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Laagdiktemeter PCE-CT 40/50

GEBRUIKSAANWIJZING Laagdiktemeter PCE-CT 40/50 PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon+31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Laagdiktemeter PCE-CT 40/50 Inhoudsopgave

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Toerentalmeter PCE-DT 66

GEBRUIKSAANWIJZING Toerentalmeter PCE-DT 66 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0) 900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Toerentalmeter

Nadere informatie

Inhoud Veiligheidsadviezen... 4 Ingebruikname... 6 Gebruik... 7

Inhoud Veiligheidsadviezen... 4 Ingebruikname... 6 Gebruik... 7 Inhoud Veiligheidsadviezen... 4 Bedoeld gebruik...4 Algemeen...4 Op de juiste wijze omgaan met batterijen...5 Nooit zelf repareren...5 Ingebruikname... 6 Inhoud verpakking controleren...6 Batterij plaatsen...6

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Mini - Ampèretang PCE-DC3

Gebruiksaanwijzing Mini - Ampèretang PCE-DC3 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ULTRASONE WANDDIKTE METER 43LD7015

Gebruiksaanwijzing ULTRASONE WANDDIKTE METER 43LD7015 1 PRODUCTBESCHRIJVING Gebruiksaanwijzing Draagbare microprocessor gestuurde wanddiktemeter om de dikte te meten van ferro- en non ferro materialen zoals bijv. staal, RVS, aluminium, koper, messing, zink,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Sprekende klok FC-24

GEBRUIKSAANWIJZING. Sprekende klok FC-24 GEBRUIKSAANWIJZING Sprekende klok FC-24 FC-24 De Fysic FC-24 is een sprekende klok met datum en kalender weergave, wekfunctie en thermometer. OVERZICHT KLOK 1 2 3 4 5 6 7 13 8 9 10 11 12 14 15 16 17 1.

Nadere informatie

AGDR-300 STEKKERDOOS DIMMER

AGDR-300 STEKKERDOOS DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 AGDR-300 STEKKERDOOS DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U hebt

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. celexon Laser-Presenter Expert LP250

Gebruiksaanwijzing. celexon Laser-Presenter Expert LP250 Gebruiksaanwijzing celexon Laser-Presenter Expert LP250 Hartelijk dank voor de aanschaf van een kwaliteitsproduct van celexon Lees voordat u de preseneter gebruikt deze aanwijzing aandachtig door en bewaar

Nadere informatie

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Gebruiksaanwijzing (Dutch) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Nadere informatie

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter Inhoudsopgave Instrument Instellen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introductie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. FL 70 Premium-Liner Selection Pro

Gebruikershandleiding. FL 70 Premium-Liner Selection Pro Gebruikershandleiding FL 70 Premium-Liner Selection Pro TECHNISCHE GEGEVENS: Zelfnivelleerbereik ±3 Nauwkeurigheid ±1 mm / 10 m Werkbereik zonder ontvanger 30 m* met ontvanger 80 m Gebruiksduur met Li-Ion

Nadere informatie

Leica LINO TM L2. Het perfecte uitlijninstrument. SWISS Technology by Leica Geosystems

Leica LINO TM L2. Het perfecte uitlijninstrument. SWISS Technology by Leica Geosystems Leica LINO TM L2 Het perfecte uitlijninstrument SWISS Technology by Leica Geosystems 759289_nl_Lino-Folder.indd 1 2.4.2007 13:48:07 Uhr Over de hele linie gewoonweg perfect! Met de Leica LINO L2 is alles

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR A B C A: LED-indicator B: Verbindingsknop C: Kinderbeveiliging 1 [1] Plaatsen stekkerblok schakelaar Plaats de stekker van het stekkerblok in

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. celexon Laser-Presenter Economy LP100

Gebruiksaanwijzing. celexon Laser-Presenter Economy LP100 Gebruiksaanwijzing celexon Laser-Presenter Economy LP100 Hartelijk dank voor de aanschaf van een kwaliteitsproduct van celexon Lees voordat u de preseneter gebruikt deze aanwijzing aandachtig door en bewaar

Nadere informatie

Lasergestuurde afstandszoeker Extech DT300

Lasergestuurde afstandszoeker Extech DT300 Gebruikershandleiding Lasergestuurde afstandszoeker Extech DT300 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van de Extech Model DT300 Lasergestuurde afstandszoeker. Deze meter meet afstanden tot 50m (164 ft)

Nadere informatie

Adapters en verloopmoeren van metaal

Adapters en verloopmoeren van metaal Adapters en verloopmoeren van metaal Bedieningshandleiding Extra talen www.stahl-ex.com Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens...3 1.1 Fabrikant...3 1.2 Gegevens over de bedieningshandleiding...3 1.3 Andere

Nadere informatie

Power Monitor Pro. Bestnr.: 10 32 50. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Power Monitor Pro. Bestnr.: 10 32 50. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 10 32 50 Power Monitor Pro Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

HANDLEIDING M-STORE CIJFERSLOT

HANDLEIDING M-STORE CIJFERSLOT HANDLEIDING M-STORE CIJFERSLOT ML81AR 2014.05 Inhoud Specifieke kenmerken 3 Onderdelen 3 Hoe van start gaan? 4 Registreren en gebruiken van wachtwoorden 4 Resetten van het geheugen 5 Wat te doen in geval

Nadere informatie

Leica DISTO D5 The original laser distance meter

Leica DISTO D5 The original laser distance meter Leica DTO D5 The original laser distance meter 1 13 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 1 3 4 1 2 3 8 5 7 4 7 6 6 5 Leica DTO D5 Gebruiksaanwijzing ederlands Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Leica DTO D5. Lees

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl START-LINE ZENDER AGST-8800 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING Item 70151 Versie 1.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOZE WANDSCHAKELAAR

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. PCE Brookhuis B.V.

GEBRUIKSAANWIJZING. PCE Brookhuis B.V. PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING ph-meter PCE-PH20S

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Volledig automatische horizontale en verticale laser waterpas FL 240HV FLG 240HV-Green

Gebruikershandleiding. Volledig automatische horizontale en verticale laser waterpas FL 240HV FLG 240HV-Green Gebruikershandleiding Volledig automatische horizontale en verticale laser waterpas FL 240HV FLG 240HV-Green Set bestaat uit FL 240HV (Artikelnr. 831707) Roterende laser waterpas 240HV FL, FR45 met baakklem,

Nadere informatie

Leica DISTO D8 The original laser distance meter

Leica DISTO D8 The original laser distance meter Leica DSTO D8 The original laser distance meter 1 2 3 4 5 6 8 10 12 7 9 11 13 14 15 16 2 1 3 4 1 2 3 8 5 7 4 7 6 6 5 Leica DSTO D8 Gebruiksaanwijzing Nederlands Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Leica

Nadere informatie

2500V Digital Insulation Resistance Tester Model:

2500V Digital Insulation Resistance Tester Model: 2500V Digital Insulation Resistance Tester Model: 72-0405 SAFETY INSTRUCTIONS Nederlands Deze meter voldoet aan de IEC61010 veiligheidsmetingbehoefte. Verontreinigingsgraad 2, CAT III 600V. Lees de volgende

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Pen Multimeter PCE-TT 3

GEBRUIKSAANWIJZING Pen Multimeter PCE-TT 3 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Pen Multimeter

Nadere informatie

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Drukmeter PCE-P01/P05

GEBRUIKSAANWIJZING Drukmeter PCE-P01/P05 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Drukmeter PCE-P01/P05

Nadere informatie

Bestnr Achteruitrijdsysteem SAILOR SA-615

Bestnr Achteruitrijdsysteem SAILOR SA-615 Bestnr. 85 49 88 Achteruitrijdsysteem SAILOR SA-615 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Materiaaldiktemeter PCE-TG 50

GEBRUIKSAANWIJZING Materiaaldiktemeter PCE-TG 50 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Materiaaldiktemeter

Nadere informatie

AEX-701 SIGNAALVERSTERKER

AEX-701 SIGNAALVERSTERKER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 AEX-701 SIGNAALVERSTERKER *Op www.klikaanklikuit.nl vind u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen COMPATIBILITEIT Deze signaalversterker werkt met alle KlikAanKlikUit zenders

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U hebt een kwalitatief hoogwaardig product in handen waarvan u veel plezier en comfort

Nadere informatie

innovative business promotion gmbh DOTORY Digitaal voorhoofd-thermometer Gebruiksaanwijzing Model: FS-100

innovative business promotion gmbh DOTORY Digitaal voorhoofd-thermometer Gebruiksaanwijzing Model: FS-100 innovative business promotion gmbh DOTORY Digitaal voorhoofd-thermometer Gebruiksaanwijzing Model: FS-100 0120 AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT Gebruik dit product enkel voor het in dit handboek

Nadere informatie

Digitale bagageweger. nr. 200-630. Lees deze gebruikshandleiding aandachtig door a.u.b., voordat u het apparaat gebruikt! 7

Digitale bagageweger. nr. 200-630. Lees deze gebruikshandleiding aandachtig door a.u.b., voordat u het apparaat gebruikt! 7 Digitale bagageweger nr. 200-630 Lees deze gebruikshandleiding aandachtig door a.u.b., voordat u het apparaat gebruikt! 7 Veiligheidsinstructies Lees de in de onderhavige gebruikshandleiding opgenomen

Nadere informatie

STABILA laserafstandsmeter: Voor elke toepassing het juiste product.

STABILA laserafstandsmeter: Voor elke toepassing het juiste product. Compacte klasse: LD 320 Meetgenie: LD 420 Vizier: LD 500 STABILA laserafstandsmeter: Voor elke toepassing het juiste product. precies. robuust. betrouwbaar. Een eenvoudige bediening. De STABILA laserafstandsmeter

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Infrarood thermometer PCE-777N

GEBRUIKSAANWIJZING Infrarood thermometer PCE-777N PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Infrarood thermometer

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl www.klikaanklikuit.nl START-LINE ZENDER AKCT-510 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 3.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen SLEUTELHANGER AFSTANDSBEDIENING

Nadere informatie

Bestnr. 12 44 00 BASETech Energiekostenmeter

Bestnr. 12 44 00 BASETech Energiekostenmeter Bestnr. 12 44 00 BASETech Energiekostenmeter Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

PROLASER 892 LASER PLUS Zelfnivellerende kruisstraallaser GEBRUIKERSHANDLEIDING Dank u wel dat u één van onze zelfnivellerende eenheden heeft aangeschaft. U bent nu de eigenaar van één van onze allernieuwste

Nadere informatie

ROTATIELASER FL 110 HA HANDLEIDING

ROTATIELASER FL 110 HA HANDLEIDING 1 ROTATELASER FL 110 HA HANDLEDNG SET BESTAAT UT FL 110HA rotatielaser Li-on accu en lader Batterijcassette voor alkaline batterijen Handontvanger FR 66-MM met baakklem Afstandsbediening Degelijke kunststof

Nadere informatie

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO WAARSCHUWING STEL DIT APPARAAT NOOIT BLOOT AAN REGEN OF VOCHT, OM HET ONTSTAAN VAN BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. BELANGRIJK

Nadere informatie