Tracking en Tracing in de agrosector

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tracking en Tracing in de agrosector"

Transcriptie

1 Trackng en Tracng n de agrosector op ass van RFID Plan van aanpak voor Trackng en Tracng projecten op ass van geïnventarseerde projecten en samenwerkngsveranden In opdracht van Platform Agrologstek, FloraHolland en Frgcom Janar 2010 Copyrght 2010: Platform Agrologstek, FloraHolland, Frgcom, Alltrace

2 Opdrachtgevers Opdrachtgevers: Platform Agrologstek FloraHolland Frgcom Opdrachtnemer: Alltrace

3 Inhodsopgave Inledng Aanledng Doelstellng Defntes: Trackng en Tracng RFID Deel I: Beschrjvng RFID projecten en samenwerkngsveranden n de agrosector Projectnventarsates Samenwerkngsveranden Ervarngen/Lessen vant de projecten Deel II : Plan van aanpak Trackng en Tracng projecten op ass van RFID Het plan van aanpak s opgesteld op ass van: Deel III: Leerpnten TOP-10 Bjlagen Geïntervewde en geïnventarseerde projecten en samenwerkngsveranden Praktjkervarng van Alltrace. Verklarende woordenljst

4 INLEIDING Aanledng Trackng en Tracng projecten zen we n vele edrjven. Het zjn ngrjpende projecten waarj teenlopende processen n de organsate geanalyseerd en etrokken worden. Trackng en Tracng vraagt soms een extra nspannng maar levert n rl daarvoor een schat aan nformate. Zoveel nformate dat de organsate n het egn van het project zeer goed moet defnëren wat er met de nformate moet gaan geeren. Wat s exact de doelstellng van Trackng & Tracng en wat moet aangestrd worden met ehlp van de verkregen nformate. Bj Contaner Centralen wordt RFID geïmplementeerd en dt ledt tot een aantal (herkenare) vragen Operate Chp-It Contaner Centralen (CC) s voornemens om alle 3,5 mljoen contaners (Denen) te voorzen van RFID. De nsteek van CC s n eerste nstante gercht op de nterne processen en de kwalteteheersng van de contaners. De mplementate van RFID heeft geled tot enge krtek en zorgen van een aantal Nederlandse CC Contaner gerkers de de voordelen hervan net zen. Eerste analyse Na een eerste analyse nnen de ljkt dat er meerdere van dt soort RFID ntateven zjn, dat er zeer eperkte samenwerkng s tssen de verschllende ntateven en dat de meeste partjen het wel opnew tvnden n Trackng en Tracng projecten. Hovast eden voor Trackng en Tracng projecten Vant het Platform Agrologstek, FloraHolland en Frgcom s de vraag gekomen om deper te analyseren welke projecten en samenwerkngsveranden er zjn op het geed van RFID. Dt om op een rj te krjgen wat er speelt, we wat doet en wat de ranche er van kan leren. Het tendeljke doel s dat er meer projecten worden opgestart en afgerond met een aantoonaar postef resltaat. De analyse en ervarngen t geanalyseerde projecten worden vertaald naar een algemeen plan van aanpak dat als hovast dent voor Trackng en Tracng projecten.

5 INLEIDING Doelstellng Doelstellngen Onderzoek naar Trackng en Tracng projecten en Samenwerkngsveranden n de agro-/serteeltsector Inventarsate estaande projecten en ntateven Herkenare projecten waar andere partjen van knnen leren Plan van aanpak Een standaard model voor newe en estaande Trackng en Tracng projecten Top 10 Leerpnten Samenvattng elangrjkste leerpnten

6 INLEIDING Defnte: Trackng en Tracng Voordat dt rapport de depte ngaat, delen we onze defntes van de elangrjkste egrppen met. Vandaar een korte omschrjvng van Trackng en Tracng en RFID. Overge defntes staan n de jlage Verklarende Woordenljst. Trackng en Tracng 'Het (n real- tme of off- lne) knnen herleden van het logsteke traject van (samengestelde)prodcten. (Van de Goor et al., 1996) Verleden Heden Toekomst Tracng (verleden) s de mogeljkhed om achteraf na te gaan waar een prodct(groep) vandaan komt en welke stappen deze heeft doorlopen n de logsteke keten Trackng (heden-toekomst) s de mogeljkhed om een prodct(groep) te volgen gedrende zjn res door de logsteke keten DEEL I Plan van Aanpak

7 INLEIDING Defnte: RFID RFID Rado Freqente IDentfcate Het s een technologe om meerdere ojecten tegeljk vanaf een afstand contactloos te dentfceren met ehlp van radogolven. Onderdelen van RFID systemen Tag / Lael / Transponder / Smartlael Antenne Reader Mddelware De tag evat een chp met daaraan gekoppeld een antenne samengeracht n een ehzng. De tag ontvangt een radosgnaal van een RFID antenne en gerkt datzelfde sgnaal om gegevens terg te zenden. De antenne zendt een radoveld t en ontvangt radosgnalen terg van de tag. De reader s gekoppeld aan de antenne. De reader verzamelt alle sgnalen de van de antenne(s) komen. De mddelware s een software-onderdeel dat de overgang verzorgt tssen de fyseke RFID nfrastrctr en w estrngslaag (MES, ERP, WMS etc.)

8 INLEIDING Management Smmary Samenvattng RFID Projectnventarsates: Er s een eperkt aantal RFID projecten nnen de agrosector n Nederland Er s eperkte samenwerkng tssen deze projecten Projecten zjn n eerste nstante vaak technsch georënteerd De doorlooptjd van de projecten s gemddeld genomen langer dan 1 jaar Projecten waarj meer dan 3 schakels zjn aangesloten zjn zeer schaars Veel projecten rchten zch op de nterne logstek en net zozeer op ketenntegrate Samenvattng RFID Samenwerkngsveranden: Indvdele edrjven zjn net vaak vertegenwoordgd n samenwerkngsveranden Veel RFID samenwerkngsveranden zjn net op de hoogte van elkaars estaan Er s geen samenwerkng/kennsdelng tssen de samenwerkngsveranden op geed van RFID Technologe: Voor dentfcate wordt meestal de RFID UHF Gen 2(ISO ) gerkt Als ack-p scenaro wordt arcoderng of datamatrxcoderng gerkt Meestal vndt n de projecten RFID dentfcate op krat/pallet/traynvea plaats Op prodctnvea wordt meestal arcoderng toegepast, new daarn s de GS1 dataar Plan van aanpak: Bepaal vooraf ddeljk de projectdoelstellngen Los eerst de grootste hdge knelpnten n de procesgang op alvorens RFID te ntrodceren Als RFID geen toegevoegde waarde levert, egn er dan net aan(kes een alternatef) Betrek de jste mensen vanaf het egn j het project (operate + management) Manage het veranderproces

9 Beschrjvng projecten en samenwerkngsveranden Inhodsopgave Projecteschrjvngen Samenwerkngsveranden Ervarngen/Lessen

10 DEEL I Beschrjvng projecten en samenwerkngsveranden Projectennventarsate overzcht Projectnaam Keten Prodct Identfcate Deelnemers* Technek Versschakel Versgesneden groenten Krat Schtema, Heemskerk, KPN, NXP, Cap Gemn, WUR Florenss Stekjes Krat Florenss, CaptreTech, Vsdot Walkng plant system Plantjes Pot WPS Zetes, Bonest Aardeen Doos Bonest, New Fresh Versprodcten algemeen Krat Ament,Edeka Delhaze, Brel, EPS, Meloo&Alexan der RFID(UHF) Datamatrx RFID(LF, UHF) Zgee RFID(UHF) Groen = n scope project Wt = ten scope project I = nslag = nnen egen processen = tslag *Belangrjkste deelnemers met etrekkng tot de RFID/ato-d systemen de zjn toegepast n het project

11 DEEL I Beschrjvng projecten en samenwerkngsveranden Projectennventarsate - overzcht Projectnaam Keten Prodct Identfcate Deelnemers* Technek Greencore Van plant tot klant Versprodcten (convenence goods) Planten Krat Fst, tray, rolcontaner Greencore, CaptreTech, EPS Florlog, PT, Interax Cal Komkommers Doos Unveg Trade Span, Markro(Metro) Kw-new sealand RFID(UHF) RFID(UHF) Barcode Kw Pallet Eastpack RFID(UHF) Kaas Kaas Kaaswel Cono, JB estrngstechnek, Kaasmerk BGN/Selexyz Boeken Boek BGN/Selexyz Centraal Boekhs CaptreTech/Progress Datamatrx RFID(UHF) Groen = n scope project Wt = ten scope project I = nslag = nnen egen processen = tslag *Belangrjkste deelnemers met etrekkng tot de RFID/ato-d systemen de zjn toegepast n het project

12 DEEL I Beschrjvng projecten en samenwerkngsveranden Projecteschrjvngen Op de volgende pagna s volgt een eschrjvng van de volgende projecten: Florenss WPS Bonest New Fresh Greencore Van plant tot klant Cal komkommers Eastpack Kw New Sealand Cono kaas BGN/Selexyz/Centraal Boekhs

13 DEEL I Beschrjvng projecten en samenwerkngsveranden Project: Versschakel Teler/Kweker Handelaar Bewerker Handelaar Retal/endklant Introdcte Vers Schakel s wereldwjd een nek project, geïnteerd door Schtema/C1000 vant de drve om de kwaltet en eschkaarhed van verse groenten n het wnkelschap te vereteren. Hertoe s RFID voor het eerst toegepast n de gehele logsteke keten van vers gesneden groente, van leverancer Heemskerk tot en met het C1000 wnkelschap. Projectdeelnemers (mt ato-id) Schtema, Heemskerk, KPN, NXP, Cap Gemn, WUR Doel Kwaltatef, etaalare prodcten naar de consment rengen en zorg dragen voor voldoende eschkaarhed. Aantonen dat de EPC Gloal strctr werkt n de praktjk. Technologe RFID UHF Gen 2 op kratnvea (GRAI code n chpgehegen) Resltaten/Lessen Kes de jste partners- ervarng! Investeer n kwaltet: RFID laels zjn geen commodty, reng nden mogeljk twee laels aan Test: tgered testen Doorzettngsvermogen Openhed n de keten- zorg dat eeneder nformate wl delen Proeer net een ERP systeem te ontwkkelen voor de gehele keten, focs op track en trace fnctonaltet Een onlne operator console naast edere leespoort voor drecte gerkersfeedack Een secre netwerk (VPN) tssen de verschllende locates SMS waarschwngen j fotstates helpen het endresltaat vereteren

14 DEEL I Beschrjvng projecten en samenwerkngsveranden Project: Florenss Teler/Kweker Handelaar Bewerker Handelaar Retal/endklant Introdcte Internatonale plantenkwekerj Florenss gerkt voor het kweken en transporteren van jonge planten specale trays. Het plantenmateraal wordt n deze trays aan de afnemers geleverd, maar de trays ljven egendom van Florenss. Om ze te knnen regstreren en traceren mplementeerde het edrjf een new geatomatseerd systeem op ass van 2D coderng. Projectdeelnemers (mt ato-id) Florenss, CaptreTech, Matadex Doel Bjhoden welke trays n welke condte naar welke klant gaan. 100% tgangscontrole en atomatsch jhoden traystand j de klanten. Technologe Datamatrx code op de kratten (per krat aparte nmmerrange) Resltaten/Lessen Een sse was wel de grote hoeveelhed data de door ons netwerk wordt gestrd. Dat stelde extra esen aan het netwerk. Ga goed na of je (een van) de eerste wlt zjn n het gerk van een new technologe. Evaleer meerdere potentële leverancers. RFID s net zalgmakend. Het 2D systeem levert voor Florenss evenveel, zonet meer, fnctonaltet dan een RFID systeem tegen een fracte van de kosten. Regstreer altjd op ndvdeel nvea (krat, pallet etc. ) als je prodcten terg wlt ontvangen.

15 DEEL I Beschrjvng projecten en samenwerkngsveranden Project: WPS Teler/Kweker Handelaar Bewerker Handelaar Retal/endklant Introdcte Het Walkng Plant System van Hort Systems werd de afgelopen ten jaar gestaag ontwkkeld tot een etrowaar en flexel systeem voor de teelt en logstek van potplanten. De laatste dre jaar s Zetes erj etrokken voor de mplementate van RFID software. Daarmee s het Walkng Plant System verrjkt met een compleet newe tak en tgegroed tot een compleet order- en afleversysteem: het Plant Order System. Projectdeelnemers (mt ato-id) Doel Weten wat je n hs het aan planten 100% kwaltetsselecte Atomatsch orders completeren Technologe RFID (LF) nmddels UHF Gen2 op plantpot dragers Resltaten/Lessen Net nader gespecfceerd WPS, Zetes

16 DEEL I Beschrjvng projecten en samenwerkngsveranden Project: Bonest Teler/Kweker Handelaar Bewerker Handelaar Retal/endklant Introdcte Aardeen zjn een extreem temperatrgevoelg prodct. Bonest s een prodcent van aardeen de ervoor wl zorgen dat de kwaltet van haar prodcten gedrende de gehele keten wordt gewaarorgd. Hertoe wl zj de meest nnovateve eschkare, etaalare technologe nzetten. Technologe om jvooreeld de temperatr nawkerg j te hoden. Projectdeelnemers (mt ato-id) Bonest, Ament, Edeka Doel Kwaltetsewakng Shelf lfe expectancy algortmes ontwkkelen Technologe Zgee varant nclsef temperatrmontorng Resltaten/Lessen De kwaltet s goed te ewaken met ehlp van Zgee(RFID) technologe Herdoor s er mnder dervng n de keten omdat er eter gestrd kan worden op kwaltet

17 DEEL I Beschrjvng projecten en samenwerkngsveranden Project: New Fresh Teler/Kweker Handelaar Bewerker Handelaar Retal/endklant Introdcte Voor dt project eheert EPS de krattenpool van Delhaze. Op verschllende pnten n de keten worden de RFID tags tgelezen en doorgestrd naar een door EPS eheerde dataase. Om te egnnen worden het EPS depot n Belgë en 200 leverancers op het systeem aangesloten. Herj wordt telkens de stats en locate van de kratten jgehoden. Projectdeelnemers (mt ato-id) Delhaze, EPS, Brel, Meloo & Alexander Doel EPS streeft ernaar om de voorraadnveas optmaal te heen en daarmee de jste kratten op de jste plaats aan te knnen leveren. Technologe RFID(UHF) ede zjden krat (GRAI) + arcode Resltaten/Lessen Betrek de mensen van de werkvloer tjdg j het project om draagvlak te vergroten. Kjk goed naar de processen op de werkvloer. Vooral de tzonderngen knnen het systeem dang verstoren. Net edereen realseert zch wat een epaalde handelng aan nvloed heeft op het regstratesysteem. Geen enkele leverancer geeft garantes op de levensdr van ngeedde (nmold) tags n de kratten.

18 DEEL I Beschrjvng projecten en samenwerkngsveranden Project: Greencore Teler/Kweker Handelaar Bewerker Handelaar Retal/endklant Introdcte Bj Greencore heeft Exact samen met system ntegrator CaptreTech een systeem geïmplementeerd waarmee artkelen op kratnvea van een RFID-chp worden voorzen. Voor verzendng strt Greencore haar klanten een elektronsch ercht en als de de chp tlezen weten ze drect welke artkelen ze heen ontvangen. Projectdeelnemers (mt ato-id) Greencore, CaptreTech, EPS Doel Beladng vrachtwagens vereteren, meer tems per pallet, meer volle pallets Snellere afhandelng vrachtwagens op DC (magazjn Delhaze) Groter assortment aaneden aan klant Vereteren logsteke handelngen Betere nzchteljkhed n prodctnformate Technologe RFID(UHF) ede zjden krat(grai) + arcode Resltaten/Lessen Invloed vocht op scanproces Invloed scanomgevng op scanproces Hanteer koo van farraday om ongewenste resltaten te vermjden Kratten Delhaze tgevoerd met 1 chp Antennes aan ede zjden van de pallet Pallet opow, mxed pallets Plaats n proces waar tags gescand worden Bow controle n het proces Integrate RFID met ERP systemen Realsate nnen dget contne ewaken Opledng personeel net vergeten

19 DEEL I Beschrjvng projecten en samenwerkngsveranden Project: Van plant tot klant Teler/Kweker Handelaar Bewerker Handelaar Retal/endklant Introdcte De serteeltsector past RFID voornameljk ntern toe. De mogeljkheden van toepassng n de keten zngt al een tjd rond. Er s onddeljkhed over de potente van de comnate van deze technologe met estaande toepassngen zoals Florecom en KISSt. In welke mate kan RFID voor de keten een toegevoegde waarde leveren en kan het geïntegreerd worden met estaande technologeën? Projectdeelnemers (mt ato-id) Florlog, Prodctschap Tnow, Zydgeest de Ler, Orental Grop, Serteeltdrect, Hamplant, Breewel transport, Interax Doel Besparng n operatonele processen Mnder foten door transparante n de keten Kortere doorlooptjden door de gehele keten Effcëntere nzet van de ladngdrager pool Technologe Fst: UHF Gen 2 + EAN GRAI Rolcontaner: UHF Gen 2 + EAN GRAI Pakon: UHF Gen 2 + EAN 128 Resltaten/Lessen Project loopt nog.

20 DEEL I Beschrjvng projecten en samenwerkngsveranden Project: Cal komkommers Teler/Kweker Handelaar Bewerker Handelaar Retal/endklant Introdcte Met ehlp van estaande technologe zoveel mogeljk ketennformate verzamelen tv een voorwaarts- en achterwaarts traceeraarhedssysteem van teler t/m de fnale klant. De geteste oplossng toepasseljk maken voor zoveel mogeljk warengroepen (categores). De oplossng moet nternatonaal toepasaar zjn, ds geen METRO oplossng maar ook toepasaar voor andere retalers/ketenpartners. Projectdeelnemers (mt ato-id) Unveg Trade Span, Markro(Metro) Doel Gerk van electronc feld passport. UAID: Unqe Area ID voor oeren/velden. Tracealty van planteschermngsmddelen Ljst met voorgeschreven actvteten en prodcten met pre-oogst ntervallen en MRL waarden(maxmm Resd Level). Onafhankeljke laoratorm controles koppelen aan prodcten. correcte nformate j aankomst n Metro DC. Lotnmer scannng j de kassa: lnk maken tssen consment - prodct oer. Technologe GPS voor de locates + GS1 dataar op doos Resltaten/Lessen Net nader gespecfceerd

21 DEEL I Beschrjvng projecten en samenwerkngsveranden Project: Eastpack Kw New Sealand Teler/Kweker Handelaar Bewerker Handelaar Retal/endklant Introdcte Eastpack s een Azatsch edrjf dat op grote schaal kw s verpakt, opslaat en verstrt aan haar wereldwjde klanten. Ze transporteren meer dan 12 mljoen trays Kw s per. Ze clamen dat ze nnen een maand na afrondng van het systeem ddeljke voordelen konden Projectdeelnemers (mt ato-id) Eastpack Doel Makkeljk pallets vnden n de opslag DIFOTIS leveren: delver n fll on tme n spec Waterdchte prodctstromen Technologe Datamatrx voor RTLS(real-tme-locaton-system) nnen RFID(UHF Gen 2) for pallets Resltaten/Lessen Boetes voor net/te laat leveren 150k$ lager 33% esparng op assets door effcencyvereterngen (mnder pallets, mnder heftrcks, mnder chaffers) Dervng n de keten met 3% gedaald

22 DEEL I Beschrjvng projecten en samenwerkngsveranden Project: Cono kaas Teler/Kweker Handelaar Bewerker Handelaar Retal/endklant Introdcte Vóór de kazen j Cono Kaasmakers Yves De Groote de vrachtwagen ngaan op weg naar de klant, leest een eeldherkennngssysteem snds kort de neke code van het kaasmerk. Dt s net alleen handg voor een zo effcënt mogeljke traceeraarhed, maar vooral t kwaltet- en prodcteoogpnt van elang. Projectdeelnemers (mt ato-id) Cono, JB estrngstechnek, Kaasmerk Doel Kwaltetsewakng Trackng en tracng (recalls) Technologe Datamatrx code aan ede zjden van edere kaas Resltaten/Lessen Investerng 200k 50k /jaar esparng door atomatsche nspecte Er komt veel nfo t het systeem, elangrjker s wat je er daarna mee doet.

23 DEEL I Beschrjvng projecten en samenwerkngsveranden Project: BGN/Selexyz/Centraal Boekhs (Referenteproject) Teler/Kweker Handelaar Bewerker Handelaar Retal/endklant Introdcte Ieder prodct (oek) en locate worden voorzen van een egen neke d. Ieder tem wordt daarmee nek en kan gekoppeld worden aan onderlggende prodctegenschappen of aangewend worden om de locate van het tem te epalen. Zoeken en vnden wordt daardoor vereenvodgd en verhoogt de verkoopkans. Opheffen ot of stock -poste door gerk te maken van vrtele estelservce. Projectdeelnemers (m..t. ato-id) BGN/Selxyz-Centraal Boekhs, CaptreTech, Progress Doel Betrowaarhed eschkaarhed prodct verhogen Verhogen klantpartcpate nnen de wnkel Elmneren handmatge dageljkse estel- en orderrotne Vaststellen levensvataarhed nnovate Optmalseren en sneller actalseren assortment naar klanten Lage termjn: volledge ntegrate on- en offlne actvteten (solde mlt channel focs: koppelng spply chan (psh) - commercal chan (demand pll) Verhogen omzet tegen lagere aredskosten Technologe RFID(UHG gen 2) op eder oek Resltaten/Lessen Invoerng RFID s geen project, maar grjpt dep n op de processen Bepaal de scope van de nvoerng en faseer verdere roll-ot RFID s geen ICT en/of technsche trc, maar een strategsche keze Bepaal vooraf wat er gemeten gaat worden (meten = weten) Bepaal vooraf welke confgrate wordt toegepast Betrek de sness j het project: maak ze egenaar van de tool Betrek marketng om het scces te kanalseren (hodt de focs) Neem vooraf de nvesterng op n de egrotng Denk vooraf na over de retalprocessen de aangepast worden RFID s een mddel tot verregaande ntegrate; Hodt rekenng met nterne weerstand en ljf commnceren; Invoerng van RFID s een kweste van lange adem; Genet van het scces en toon lederschap; Maak ntern goed afspraken over rollen en verdelng van taken; Maak mn.één medewerker vrj om nvoerng volledg te egeleden

24 DEEL I Beschrjvng projecten en samenwerkngsveranden Ervarngen/Geleerde lessen vant de projecten Kes de jste partners- ervarng! Investeer n kwaltet: RFID laels zjn geen commodty, reng nden mogeljk twee laels aan Test: tgered testen Doorzettngsvermogen Openhed n de keten- zorg dat eeneder nformate wl delen Proeer net een ERP systeem te ontwkkelen voor de gehele keten, focs op track en trace Een onlne operator console naast edere leespoort voor drecte gerkersfeedack Een secre netwerk (VPN) tssen de verschllende locates SMS waarschwngen j fotstates helpen het endresltaat vereteren Invoerng RFID s geen project, maar grjpt dep n op de processen Bepaal de scope van de nvoerng en faseer verdere roll-ot RFID s geen ICT en/of technsche trc, maar een strategsche keze Bepaal vooraf wat er gemeten gaat worden (meten = weten) Bepaal vooraf welke confgrate wordt toegepast Betrek de sness j het project: maak ze egenaar van de tool Betrek marketng om het scces te kanalseren (hodt de focs) Neem vooraf de nvesterng op n de egrotng Denk vooraf na over de retalprocessen de aangepast worden RFID s een mddel tot verregaande ntegrate Hodt rekenng met nterne weerstand en ljf commnceren Invoerng van RFID s een kweste van lange adem Genet van het scces en toon lederschap

25 DEEL I Beschrjvng projecten en samenwerkngsveranden Ervarngen/Geleerde lessen vant de projecten Maak ntern goed afspraken over rollen en verdelng van taken Maak mn.één medewerker vrj om nvoerng volledg te egeleden Er komt veel nfo t het systeem, elangrjker s wat je er daarna mee doet 33% esparng op assets door effcencyvereterngen (mnder pallets, mnder heftrcks, mnder chaffers) Dervng n de keten met 3% gedaald Invloed vocht op scanproces Invloed scanomgevng op scanproces Hanteer koo van farraday om ongewenste resltaten te vermjden Kratten tgevoerd met 1 chp Antennes aan ede zjden van de pallet Pallet opow, mxed pallets Plaats n proces waar tags gescanned worden Bow controle n het proces Integrateer RFID met ERP systemen Bewaak realsate nnen dget Opledng personeel net vergeten Betrek de mensen van de werkvloer tjdg j het project om draagvlak te vergroten Kjk goed naar de processen op de werkvloer. Vooral de tzonderngen knnen het systeem dang verstoren. Net edereen realseert zch wat een epaalde handelng aan nvloed heeft op het regstratesysteem. Nemand geeft garantes op de levensdr van ngeedde tags n de kratten

26 DEEL I Beschrjvng projecten en samenwerkngsveranden Samenwerkngsveranden RFID Op de volgende pagna s volgt een eschrjvng van de onderstaande samenwerkngsveranden: Frgcom: Standaardsate teeltercht Paster Verssector, ketenrede vereterngen R.A.A.S (RFID Applcaton And Spport)

27 DEEL I Beschrjvng projecten en samenwerkngsveranden Samenwerkngsveranden RFID - overzcht Een samenwerkngsverand s een samenwerkng tssen organsates en edrjven om te komen tot newe standaarden en technologeën. Intatef Doel Deelnemers GS1: Verssector, ketenrede vereterngen De verssector kjkt naar oplossngen om de versketen effcënter te maken. In jn 2009 s een nternatonale GS1-werkgroep gestart, de de wensen van de sector verzamelt om deze vervolgens te vertalen naar praktsche oplossngen. Retalers: Wal-Mart, Metro, Leverancersvertegenwoordgers: PMA, mp, XML, Solton provders: NCR, Zera, Frgcom: Standaardsate teeltercht Paster R.A.A.S. RFID Applcaton And Spport Door de teeltgegevens effcënt en etrowaar t te wsselen, s een redcte van kosten te realseren. Momenteel wordt n de reqrements analyse fase epaald welke nformate n de erchten nodg s. Het streven s om medo 2010 klaar te zjn met de testfase. In dt nternatonale samenwerkngsproject worden met ehlp van wreless sensortechnologe op ass van RFID toepassngen ontwkkeld om ederfeljke goederen door de keten te knnen volgen. Onderstenen van het MKB j het entten van de voordelen de RFID kan eden om zo het concrrerende vermogen daarvan te versterken. REGIO: Rjn-Waal en Rjn-Maas-Noord (crkel Roermond Tel Enschede Dtse grens). FrgICom NXP, IMEC-NL, TU/e, WUR, DSM, NVC, TNO, Phlps AT, Boschman NV ndstreank LIOF Kamer van Koophandel Lmrg Fontys Hogeschool Technek en Logstek samen met WUR FTK Forschngsnsttt für Telekommnkaton e.v. Hochschle Nederrhen

28 DEEL I Beschrjvng projecten en samenwerkngsveranden Samenwerkngsveranden - overzcht Intatef Doel Deelnemers PTI Prodce Tracealty Inttave Spply chan wjde acceptate van electronsche tracealty van edere prodctdrager n rse_pt/ndex.cfm E-agr, UK De nverstet van Manchester heeft het e-agr, smart Agrcltre ntatef opgestart. Dt e-agr onderzoek ntegreert onderzoek n ICT, sensoren, elektronca, controle en elektrctetssystemen om een newe toekomst voor voedselvelghed te waarorgen.

29 DEEL I Beschrjvng projecten en samenwerkngsveranden Samenwerkngsverand: Standaardsate teeltercht Waarom deze samenwerkng? Zowel door de consment als de wetgevng worden steeds meer esen gesteld met etrekkng tot MRL's en traceeraarhed van de geteelde prodcten. Informate zoals welke gewaseschermngsmddelen gerkt zjn en de daadwerkeljk gemeten resdwaarden, zjn herj essenteel. Enerzjds voor de afzetorgansates om te epalen voor welke markten het prodct geschkt s, anderzjds voor de consment om te controleren of het geteelde prodct aan de gestelde esen voldoet. Daarom ontwkkelt Frgcom een tweetal erchten. Lnk Lnk: 4aKYc%3D&tad=1316 Deelnemende partjen Frgcom, Frankort & Konng, FresQ, Frtmasters, The Greenery, Prodctschap Tnow, GS1 en ZON. 1.Voor het twsselen van teeltgerelateerde nformate tssen teler en afzetorgansate, komt een zgn. teeltregstrateercht. Hermee knnen telers gedrende de teelt relevante nformate, zoals toepassng van een gewaseschermngsmddel op een epaald perceel, naar hn afzetorgansate stren. 2.Daarnaast wordt gewerkt aan een teeltgeschedensercht. Met dt ercht kan de handel relevante teeltnformate, zoals toegepaste gewaseschermngsmddelen en resltaten van resdanalyses, commnceren met haar afnemers. Contactpersonen Henk van Djk, ICT manager Frtmasters Coen Jansen, GS1 Door de teeltgegevens effcënt en etrowaar t te wsselen, s een redcte van kosten te realseren. Momenteel wordt n de reqrements analyse fase epaald welke nformate n de erchten nodg s. Het streven s om medo 2010 klaar te zjn met de testfase.

30 DEEL I Beschrjvng projecten en samenwerkngsveranden Samenwerkngsverand: Paster Waarom deze samenwerkng? In dt nternatonale samenwerkngsproject worden met ehlp van wreless sensortechnologe op ass van RFID toepassngen ontwkkeld om ederfeljke goederen door de keten te knnen volgen. Net n de eerste plaats om te weten waar ze zch n de keten evnden, maar jst om te volgen n welke staat deze prodcten zch evnden. Denk daarj aan het montoren van de temperatr n de cold chan, maar ook het actef meten van gassen om te epalen of een prodct nog geschkt s voor consmpte. In eerste nstante zjn de te ontwkkelen toepassngen estemd voor gerk op kratten, dozen en pallets. Daarnaast kjkt het project naar mogeljkheden voor de verdere toekomst. Lnk Lnk: (nog net) Deelnemende partjen Deelnemende partjen: NXP, IMEC-NL, TU/e, WUR, DSM, NVC, TNO, Phlps Appled Technologes, Boschman, Contactpersonen NVC: Ger Standhardt NXP: Romano Hoofman Samen met Wagenngen Unversty & Research en de Katholeke Unverstet Leven gaat het Nederlands Verpakkngscentrm er voor zorgen dat de gehele spply chan van verpakte prodcten j het project etrokken wordt, zodat dt technologsche hoogstandje tendeljk n de ndstre goed toegepast kan worden.

31 DEEL I Beschrjvng projecten en samenwerkngsveranden Samenwerkngsverand: Verssector, ketenrede vereterngen Waarom deze samenwerkng? De verssector kjkt naar oplossngen om de versketen effcënter te maken. In jn 2009 s een nternatonale GS1- werkgroep gestart, de de wensen van de sector verzamelt om deze vervolgens te vertalen naar praktsche oplossngen. Het versschap neemt een elangrjke plaats n op de wnkelvloer. Tot de groep versprodcten ehoren o.a. AGF, vlees en gevogelte, vs, zvel en rood & anket. Het zjn geen makkeljk te verhandelen prodcten, ze vragen de nodge aandacht: zo s er lokale wetgevng n het teken van voedselvelghed en speelt traceeraarhed een steeds grotere rol. Daarnaast moeten de kosten n de keten omlaag en moet verspllng worden eperkt. Focs op prodctdentfcate en aanvllende nformate Bovengenoemde tdagngen vragen j tstek om een ketenrede aanpak, welke door de n jn opgerchte GS1- werkgroep n goede anen wordt geled. In eerste nstante moet dt leden tot een nventarsate van hetgeen de verssector wl. Bj de daaropvolgende vertalng van deze nventarsate naar praktsche oplossngen, lgt de focs op prodctdentfcate en de jehorende aanvllende nformate: Hoe codeer je versprodcten? Is aanvllende nformate noodzakeljk en zo ja, welke? Welke arcode kes je voor welke toepassng? Hoe ga je om met wchtartkelen? Lnk Deelnemende partjen Retalers: Wal-Mart, Metro, Leverancersvertegenwoordgers: PMA, mpxml, Solton provders: NCR, Zera, Overhedsnstantes: Contactpersonen Contactpersoon GS1: Sarna Pelaat,

32 DEEL I Beschrjvng projecten en samenwerkngsveranden Samenwerkngsverand: R.A.A.S (RFID Applcaton And Spport) Eregonaal ssde voor het R.A.A.S. project, Perode 1 janar 2010 tot 1 janar 2013 De Nederlandse partners rchten zch op de ranches Logstek en Agro-sness: NV ndstreank LIOF Kamer van Koophandel Lmrg Fontys Hogeschool Technek en Logstek samen met Wagenngen Unverstet en Researchcentrm (WUR) De Dtse partners rchten zch op de ranches Textel, Gezondhedszorg en Voedng: - FTK Forschngsnsttt für Telekommnkaton e.v. - Hochschle Nederrhen Lnk Contactpersonen Contactpersoon RFID Kennscentrm: Jos van Kooj Waarom deze samenwerkng? Doel: onderstenen van het MKB j het entten van de voordelen de RFID kan eden om zo het concrrerende vermogen daarvan te versterken.

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag)

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag) Academy for Credt Management 2005 - bron van deskundghed opledngen OPLEIDINGSINSTITUUT ERKEND DOOR DE VLAAMSE OVERHEID EEN INITIATIEF VAN GRAYDON BELGIUM NV UITBREIDINGSTRAAT 84-B1 TE 2600 BERCHEM 18E

Nadere informatie

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar ARU 27 TEM (27.5) ;jnv-erstejt e 3 ndhov F net utleenbaar Colofon Ttel Onderzoek naar Rollen en Rolcombnates bj lokale Rabobanken l onderttel Afstudeeropdracht Verse, datum 27 augustus 27 Samengesteld

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak?

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak? process mnng Process mnng: leuk voor de lefhebber of noodzaak? Pledoo voor een breder draagvlak en toepassng n de audtpraktjk Process mnng toepassen n de audtpraktjk. Waarom zouden we dat wllen? En wat

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? projectmanagement Goed opdrachtgeverschap De kloof: welke kenns heeft een opdrachtgever nodg? Een van de redenen waarom projecten net succesvol zjn s de kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

Eindtoets Model-driven development

Eindtoets Model-driven development Endtoets Model-drven development (T37111) Endtoets Model-drven development Bj de nformatedagrammen dent de teken- en andere conventes te volgen van het crssmateraal. De commncatewaarde van w dagrammen

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie.

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie. 1\1. H. CORBEY El'\ R. A JAT\SEJ'\ FLEXBLTET EN LOGSTEKE KOSTEN DE LOGSTEKE GELDSTROOMDAGt LOGSTEKE KOSTEN Voor het onderzoek 'Logsteke geldsrroomdagnose' zjn verschllendc utgangspunten geformuleerd. Ten

Nadere informatie

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42 Proostweterng 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 nfo@realxs.nl Brochure NL verse.ndd 1 24-11-2011 9:38:42 Inhoud Pagna 1. Inledng 3 2. Organsate & Tjdbalk 4 3. realxs

Nadere informatie

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning bedrjfsvoerng Operatonal excellence verest excellente procesondersteunng Esen aan bedrjfsvoerngssystemen worden steeds hoger Organsates moeten tegenwoordg hun processen goed geregeld hebben. Om deze operatonal

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0 Duratec Control Gebrukershandledng bj verse 1.0.0.0 De Duratec-vakspecalst Stempel Verse: 30-7-2014 2014 by Duratec Vergssngen en technsche wjzgngen voorbehouden Fabrkant Duratec, een merk van Vectron

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

opleidingen ERKEND OPLEIDINGSINSTITUUT VLAAMSE OVERHEID

opleidingen ERKEND OPLEIDINGSINSTITUUT VLAAMSE OVERHEID Academy for Credt Management 2003 - bron van deskundghed opledngen ERKEND OPLEIDINGSINSTITUUT VLAAMSE OVERHEID EEN INITIATIEF VAN GRAYDON BELGIUM NV UITBREIDINGSTRAAT 84 B1 TE 2600 BERCHEM 16DE JAARGANG

Nadere informatie

ISO/IEC 38500 BiSL ASL

ISO/IEC 38500 BiSL ASL nformatevoorzenng Een vergeljkng ISO/IEC 38500 BSL ASL ISO/IEC 38500, BSL en ASL kunnen een grote rol spelen n het professonalseren van de nformatevoorzenng, eder model vanut hun egen doelstellng en kracht.

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

Gebruik van scannerdata van supermarkten in de consumentenprijsindex

Gebruik van scannerdata van supermarkten in de consumentenprijsindex Centraal Bureau voor de Statstek Postus 4 227 JM Voorurg Geruk van scannerdata van supermarkten n de consumentenprjsndex Redacte: Cecle Schut Bjdragen: Bert Balk Jan Eeftng jallng Gelsema Jan de Haan Wm

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

Reinier van der Kuij

Reinier van der Kuij 03 2014 Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Technsche Unverstet Delft, facultet Bouwkunde, afdelng

Nadere informatie

Beleid Gebruik van de openbare ruimte; Standplaatsen

Beleid Gebruik van de openbare ruimte; Standplaatsen Beled Gebruk van de openbare rumte; Standplaatsen Wetstechnsche nformate Gegevens van de regelng Overhedsorgansate Offcële naam regelng Cteerttel Besloten door Deze verse s geldg tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

Collect & Send Collect & Stamp

Collect & Send Collect & Stamp Afhalng Collect & Send 1 1. Afhalng van gefrankeerde zendngen (Collect & Send) 2 2. Afhalng ten Huze (ATH) 5 3. Afhalng ten Huze per vrachtwagen (Transport) 6 Collect & Stamp 7 1. Maxmaal volume en gewcht

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

BEST PRACTICES IN DE OUDERENZORG

BEST PRACTICES IN DE OUDERENZORG BEST PRACTICES IN DE OUDERENZORG Socale Innovate n de praktjk Hogeschool Utrecht Colofon Best Practces n de ouderenzorg Socale Innovate n de Praktjk In opdracht van: ActZ Hogeschool Utrecht Kennscentrum

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Dutch summary)

Nederlandse samenvatting (Dutch summary) Nederlandse samenvattng (Dutch summary) Gezondhedszorg s kostbaar en wordt steeds duurder onder nvloed van een toenemende en veranderende vraag naar zorg door een vergrjzende samenlevng, toenemende vraag

Nadere informatie

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135 Auxpress Page: 7 n Dgtale wolk Crculaton: 107603 631dd6 1768 We bedt welke wolk Cloudprovders n kaart gebracht Auxpress Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B 1160 Bruxelles/Brussel T +32(0)2 514 64

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie

Greencore Presentatie. Symposium RFID voor Logistiek en de Agro sector door: Herman Jeurissen, Jos van Loon

Greencore Presentatie. Symposium RFID voor Logistiek en de Agro sector door: Herman Jeurissen, Jos van Loon Greencore Presentatie Symposium RFID voor Logistiek en de Agro sector door: Herman Jeurissen, Jos van Loon Introductie Greencore Opgericht in 1991 als onderdeel van de Ierse suiker industrie Core business

Nadere informatie

Van sloop tot oplevering in 25 dagen

Van sloop tot oplevering in 25 dagen #2 2014 Van sloop tot opleverng n 25 dagen Deel Tlburgse Vogeltjesbuurt gesloopt en n rap tempo voorzen van neuwbouw In de Tlburgse volksbuurt de Vogeltjesbuurt worden 111 neuwbouwwonngen, waaronder een

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferenterumte nstellen en gebruken Aanvullng bj de gebruksaanwjzng Issue 1 Integral 5 Software Release 2.6 September 2009 Conferenterumte gebruken Conferenterumte

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

Breman, Spaans & Harnas

Breman, Spaans & Harnas Z3-b34 Breman, Spaans & Harnas m a n a g e m e n t c o n s u l t a n t s BRANSTORMSESSE OVER KOSTEN EN EFFECTEN VAN VERVOERMANAGEMENT «SU NHOUDSOPGAVE. Voorwoord pag. 2. Clusterng van vervoermaatregelen

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement staat weer volop op de kaart

Mobiliteitsmanagement staat weer volop op de kaart Tr a v e r s e Nummer 20, me 2008 Mobltetsmanagement staat weer volop op de kaart ODYSA n Amsterdam operatoneel Informatef voetgangerslcht n de gemeente Tlburg Het Kndkwadrant ledt tot velge schoolomgevngen

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

Een herontwerp van de ordercyclus voor de uitlevering van verse snijbloemen

Een herontwerp van de ordercyclus voor de uitlevering van verse snijbloemen Een herontwerp van de ordercyclus voor de utleverng van verse snjbloemen Producte op prognose van boeketten en monobossen Bedrjfsbegeleder : Dhr. P. Swnkels Paul.Swnkels@jumbosupermarkten.nl 1 e TU/e begeleder

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

Kostenefficiënte woningbouw met eigen identiteit

Kostenefficiënte woningbouw met eigen identiteit #2 2015 9 wonngen Ons Huuske te Apeldoorn Kosteneffcënte wonngbouw met egen denttet In gesprek met Pm Ketelaars, conceptmanager en grondlegger van het Hejmans Woon Concept Hoe ondersched je jezelf n de

Nadere informatie

AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm. landeninformatie. Producten Betalen Particulieren

AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm. landeninformatie. Producten Betalen Particulieren AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper Wdth sheld: 20 mm Overlap: 0,05 mm landennformate Producten Betalen Partculeren 2 Inhoudsopgave Chna 2 Canada 4 Hong Kong 5 Inda 6 Indonesë 7 Polen

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

Pakketten. Nationale pakketten 1. Internationale pakketten 11

Pakketten. Nationale pakketten 1. Internationale pakketten 11 Pakketten Natonale pakketten 1 Internatonale pakketten 11 Natonale pakketten Densten & optes 1 Create 3 1. Afmetngen, gewcht & dkte 3 2. Lay-out van de zendngen 4 2.1. Voorzjde van het pakket 4 2.2. Hoe

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0)492 509 995 Fax : +31 (0)492 509 997 E-mal : sales@apexdyna.nl Internet : www.apexdyna.nl Gebrukershandledng Planetare

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool St. Jacobusschool schoolgds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Voor u lgt onze schoolgds. Wj nformeren u met dt document

Nadere informatie

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering Inzcht n de dgtale Mens en organsate n de perfect storm van dgtalserng Iedereen heeft te maken met de dgtalserng van onze maatschappj. Door de enorme groe van beschkbare nformate, aangewakkerd door technologe,

Nadere informatie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie GEVER WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP E!C16-1 GEVER 7 Bètawerelden De opdrachten van het Eureka!Cup sezoen worden geplaatst bnnen een van de 7 bètawerelden: Voedng & Vtaltet Mobltet & Rumte Lfestyle & Desgn Scence

Nadere informatie

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen:

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen: AFGESTUDEERD wat nu? GEFELICITEERD Je hebt je dploma op zak of zegt de schoolbanken vaarwel om je op de arbedsmarkt te storten. Wat je ook studeerde, er komt heel wat op je af als je de schoolpoort achter

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

One size fits not all

One size fits not all archtectuur One sze fts not all Methoden voor enterprsearchtectuur Welke maner van archtectuur bedrjven past het best bj een organsate? Een (onderzoeks)rchtng om meer grp te krjgen op bepalende factoren

Nadere informatie

Distripost. Creatie 7 Productkenmerken en opties 7. Voorbereiding van uw zendingen 8 Behandeling 8

Distripost. Creatie 7 Productkenmerken en opties 7. Voorbereiding van uw zendingen 8 Behandeling 8 Dstrpost Wat, waar en hoe?. Wat s Dstrpost? 2. Welke keuzes hebt u wat de dstrbute van uw Dstrpost-zendngen betreft? 2.. Ontvangt edereen mjn hus-aan-huszendngen n de door mj geselecteerde zone? 2.2. Toepasseljke

Nadere informatie

Praktijkboek De knop om!

Praktijkboek De knop om! Praktjkboek De knop om! Maak uw organsate energebewust >> Duurzaam, Agrarsch, Innovatef en Internatonaal ondernemen De knop om! Maak uw organsate energebewust Voorwoord Bnnen bedrjven en nstellngen wordt

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW 14 MAART 2014 KONING BOUDEWIJNSTADION EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW Infostands Indvdueel adves Workshops GRATIS EVENT overdrachtsplan fnancerng coachng talentenjacht emotes overdracht orënteren

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 i <

Jaarverslag 2014 i < Jaarverslag 2014 Verbouwng en verneuwng De ambte van het CBR s zch verder te ontwkkelen tot een professonele publeke denstverlener. Daarom stond ook 2014 n het teken van verbouwng en verneuwng, zowel letterljk

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

Nlj JHJEF. .1N0 138 fc

Nlj JHJEF. .1N0 138 fc Nlj JHJEF NL89C067 NATIONAAL INSTITUUT VOOR KERNFYSICA EN HOGE-ENERGIEFYSICA U.PH. LELY (DHV) RAPPORTEUR P.J.T. BRUINSMA, E. HEINE, G. KOENDERINK, F.B. KROES, L.H. KUIJER, J.G, NOOMEN, J.B. SPELT, A.G.C.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 i <

Jaarverslag 2013 i < Jaarverslag 2013 Voorut kjken In 2013 heeft het CBR weer goede resultaten geboekt. Zo zjn de resultaten van de examendvses en de klachtenregelng verbeterd. We kunnen zelfverzekerd voorut kjken naar het

Nadere informatie

Biesbosch verdient het!

Biesbosch verdient het! Besbosch verdent het! Ontwkkelscenaro s - Endadves - Utgevoerd n opdracht van: Parkschap De Besbosch Opgesteld door: Buck Consultants Internatonal Njmegen, 14 oktober 2013 Voorwoord Snds medo jul 2013

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

D-1029 DGG (INTERN) Betuweroute. Ministerie van Verkeer en Waterstaat

D-1029 DGG (INTERN) Betuweroute. Ministerie van Verkeer en Waterstaat D-029 DGG (NTERN) Betuweroute Mnstere van Verkeer en Waterstaat Organsateontwkkelng Betuweroute Ontwerp van de projectorgansate tjdens de utvoerngsfase f nhoudsopgave.. nledng 2. Ontwerpprncpes 3. Projectdrecte

Nadere informatie

De convergentie van ITIL V3 en COBIT 4.1

De convergentie van ITIL V3 en COBIT 4.1 softwareontwkkelng bedrjfsprocessen De convergente van ITIL V3 en COBIT 4.1 Raamwerken meer complementar Vorg jaar s een neuwe verse verschenen van de twee bekende en veel gebrukte nternatonale raamwerken

Nadere informatie

Nummer 21, september 2008. Connecting people

Nummer 21, september 2008. Connecting people Tr a v e r s e Nummer 21, september 2008 Connectng people ODYSA draagt bj aan een betere luchtkwaltet Leren werken met VRI n RAW Berekbaarhed: UMC Utrecht houdt vnger aan de pols Velghed voor leerlngen

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 gemeente WOERDEN Van Wethouder Schreurs Datum : 25 september 2012 Portefeullehouders) : wethouder Scheurs Portefeulle(s) : wethouder Schreurs Contactpersoon : R. Broekmeulen

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

55 IE R. Onderneming & Internationalisatie. Creativiteit in exportfinanciering 68. Internationale projectorganisatie 25

55 IE R. Onderneming & Internationalisatie. Creativiteit in exportfinanciering 68. Internationale projectorganisatie 25 D 55 E R Ondernemng & nternatonalsate nhoud PROF. DR. L.P.V.M. KYMPERS DRS. P.A.M. JANSEN E.A. C. DE WAARD MR P.N. WAKKE MR DRS. W.H. VAN DE WAL MR H.M.A.L. HAMAEKERS MR D. HUND DRS. P. FRS EN DRS. H.J.

Nadere informatie

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jun 2014 nummer 12 ❸ Laatste ronde Wmo 2015 In dt e-zne: ❻ Aan de keukentafel met: Wendy Verklej, wethouder Bodegraven-Reeuwjk ❼ Kennsmaken met Henk Steen Bestuurder

Nadere informatie

OPVOLGINGSONDERZOEK INZAKE DE AANBEVELINGEN DIE IN 2014 DOOR HET VAST COMITÉ P WERDEN GEFORMULEERD INZAKE DE EENHEDEN VAN GESPECIALISEERDE

OPVOLGINGSONDERZOEK INZAKE DE AANBEVELINGEN DIE IN 2014 DOOR HET VAST COMITÉ P WERDEN GEFORMULEERD INZAKE DE EENHEDEN VAN GESPECIALISEERDE OPVOLGINGSONDERZOEK INZAKE DE AANBEVELINGEN DIE IN 2014 DOOR HET VAST COMITÉ P WERDEN GEFORMULEERD INZAKE DE EENHEDEN VAN GESPECIALISEERDE INTERVENTIE VAN DE GEÏNTEGREERDE POLITIE Toezchtsonderzoek nr.

Nadere informatie

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm Montagehandledng Energezul met dre lege unts, hoogte 491 mm 1345 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 769 mm 1349 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 769 mm 1351 26/27/28

Nadere informatie

Gebiedsgericht Voorraadbeleid van Woningcorporaties. Een analyse van planningsbenaderingen in Vogelaarwijken. Arne van Overmeeren

Gebiedsgericht Voorraadbeleid van Woningcorporaties. Een analyse van planningsbenaderingen in Vogelaarwijken. Arne van Overmeeren 04 2014 Gebedsgercht Voorraadbeled van Wonngcorporates Een analyse van plannngsbenaderngen n Vogelaarwjken Arne van Overmeeren Gebedsgercht Voorraadbeled van Wonngcorporates Een analyse van plannngsbenaderngen

Nadere informatie

kopers huurders controle Klantgestuurd en empowerment empowerment capacity keuze Te Woon effecten voorraadbeleid kopen verkoop inkomen klanten

kopers huurders controle Klantgestuurd en empowerment empowerment capacity keuze Te Woon effecten voorraadbeleid kopen verkoop inkomen klanten effecten Klantgestuurd voorraadbeled en empowerment Over Te Woon en andere ntateven van wonngcorporates verkoop klantgestuurd kopen kopers wonngcorporates nkomen ntateven schalen capacty Te Woon klanten

Nadere informatie

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE Gebruksaanwjzng Op het verpakkngsmateraal, het typeplaatje van de meter en de prkpen kunnen volgende symbolen voorkomen. De betekens hervan

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 2 nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch nnerarchtecture feelng good n natural archtecture aboratorum

Nadere informatie

Ventilatie van ETA3- ruimten in gebouwen (2)

Ventilatie van ETA3- ruimten in gebouwen (2) Deel 2 Prestatemetngen van een rookserre voor de facultet Bouwkunde van de TU Delft Ventlate van ETA3- rumten n gebouwen (2) In dt tweedelge artkel Ventlate van ETA3-rumten n gebouwen s n deel 1 ngegaan

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van bassschool de Kameleon De Kameleon schoolgds 2015-2016 Dt s de schoolgds van samenwerkngsschool de Kameleon. schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.:

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.: 13INK00403 mn 11 Mnstere van Bnnenlandse Zaken en Konnkrjksrelates > Retouradres Postbus 200112500 EA Den Haag Burgemeesters Wethouders Gemeenteraadsleden Overhedsmedewerkers GEMEENTE HELLEN DOORN lchand.:

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

De enterprisearchitect als coach

De enterprisearchitect als coach archtectuur De enterprsearchtect als coach Naar een vloeende samenwerkng tussen enterprseen projectarchtecten Grotere organsates kennen vaak een (te strkte) schedng tussen enterprse- en projectarchtecten.

Nadere informatie

Intelligente oplossingen voor gebouwen

Intelligente oplossingen voor gebouwen Intellgente oplossngen voor gebouwen 03 Een compleet Een wereld de op elektrctet draat aanbod voor gebouwen vraagt om ntellgente oplossngen Schneder Electrc Marktleder n energedstrbute & ndustrële automatserng

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

De waarde van de CIO

De waarde van de CIO organsatestructuur De waarde Model voor de toegevoegde waarde In de afgelopen decenna s de rol van IT n de bedrjfsvoerng steeds groter geworden. Door het toenemende belang van IT neemt ook de nvloed en

Nadere informatie

5.1 Elektrische stroom en spanning

5.1 Elektrische stroom en spanning 5. Elektrsche stroom en spannng Opgave a lleen elektronen kunnen zch verplaatsen en net de postef geladen kern. Omdat de ladng van emer postef s, s hj negatef geladen elektronen kwjtgeraakt. Je erekent

Nadere informatie

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2 In de praktjk Neuwsbref enkel voor vrje beroepen oktober 2015 Expertse: uw bank altjd en overal op zak Onderweg, met meerdere personen op verschllende locates een verrchtng tekenen? Het kan voortaan dankzj

Nadere informatie

De Rotondeteller in de praktijk

De Rotondeteller in de praktijk Tr a v e r s e Nummer 32, januar 2013 ASVV geactualseerd DTV Consultants actef n Europa Eerste audtors Verkeersvelghed rjkswegennet gecertfceerd Geslaagd partcpateproces Wtte de Wthstraat Rotterdam Cursussen

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie