Tracking en Tracing in de agrosector

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tracking en Tracing in de agrosector"

Transcriptie

1 Trackng en Tracng n de agrosector op ass van RFID Plan van aanpak voor Trackng en Tracng projecten op ass van geïnventarseerde projecten en samenwerkngsveranden In opdracht van Platform Agrologstek, FloraHolland en Frgcom Janar 2010 Copyrght 2010: Platform Agrologstek, FloraHolland, Frgcom, Alltrace

2 Opdrachtgevers Opdrachtgevers: Platform Agrologstek FloraHolland Frgcom Opdrachtnemer: Alltrace

3 Inhodsopgave Inledng Aanledng Doelstellng Defntes: Trackng en Tracng RFID Deel I: Beschrjvng RFID projecten en samenwerkngsveranden n de agrosector Projectnventarsates Samenwerkngsveranden Ervarngen/Lessen vant de projecten Deel II : Plan van aanpak Trackng en Tracng projecten op ass van RFID Het plan van aanpak s opgesteld op ass van: Deel III: Leerpnten TOP-10 Bjlagen Geïntervewde en geïnventarseerde projecten en samenwerkngsveranden Praktjkervarng van Alltrace. Verklarende woordenljst

4 INLEIDING Aanledng Trackng en Tracng projecten zen we n vele edrjven. Het zjn ngrjpende projecten waarj teenlopende processen n de organsate geanalyseerd en etrokken worden. Trackng en Tracng vraagt soms een extra nspannng maar levert n rl daarvoor een schat aan nformate. Zoveel nformate dat de organsate n het egn van het project zeer goed moet defnëren wat er met de nformate moet gaan geeren. Wat s exact de doelstellng van Trackng & Tracng en wat moet aangestrd worden met ehlp van de verkregen nformate. Bj Contaner Centralen wordt RFID geïmplementeerd en dt ledt tot een aantal (herkenare) vragen Operate Chp-It Contaner Centralen (CC) s voornemens om alle 3,5 mljoen contaners (Denen) te voorzen van RFID. De nsteek van CC s n eerste nstante gercht op de nterne processen en de kwalteteheersng van de contaners. De mplementate van RFID heeft geled tot enge krtek en zorgen van een aantal Nederlandse CC Contaner gerkers de de voordelen hervan net zen. Eerste analyse Na een eerste analyse nnen de ljkt dat er meerdere van dt soort RFID ntateven zjn, dat er zeer eperkte samenwerkng s tssen de verschllende ntateven en dat de meeste partjen het wel opnew tvnden n Trackng en Tracng projecten. Hovast eden voor Trackng en Tracng projecten Vant het Platform Agrologstek, FloraHolland en Frgcom s de vraag gekomen om deper te analyseren welke projecten en samenwerkngsveranden er zjn op het geed van RFID. Dt om op een rj te krjgen wat er speelt, we wat doet en wat de ranche er van kan leren. Het tendeljke doel s dat er meer projecten worden opgestart en afgerond met een aantoonaar postef resltaat. De analyse en ervarngen t geanalyseerde projecten worden vertaald naar een algemeen plan van aanpak dat als hovast dent voor Trackng en Tracng projecten.

5 INLEIDING Doelstellng Doelstellngen Onderzoek naar Trackng en Tracng projecten en Samenwerkngsveranden n de agro-/serteeltsector Inventarsate estaande projecten en ntateven Herkenare projecten waar andere partjen van knnen leren Plan van aanpak Een standaard model voor newe en estaande Trackng en Tracng projecten Top 10 Leerpnten Samenvattng elangrjkste leerpnten

6 INLEIDING Defnte: Trackng en Tracng Voordat dt rapport de depte ngaat, delen we onze defntes van de elangrjkste egrppen met. Vandaar een korte omschrjvng van Trackng en Tracng en RFID. Overge defntes staan n de jlage Verklarende Woordenljst. Trackng en Tracng 'Het (n real- tme of off- lne) knnen herleden van het logsteke traject van (samengestelde)prodcten. (Van de Goor et al., 1996) Verleden Heden Toekomst Tracng (verleden) s de mogeljkhed om achteraf na te gaan waar een prodct(groep) vandaan komt en welke stappen deze heeft doorlopen n de logsteke keten Trackng (heden-toekomst) s de mogeljkhed om een prodct(groep) te volgen gedrende zjn res door de logsteke keten DEEL I Plan van Aanpak

7 INLEIDING Defnte: RFID RFID Rado Freqente IDentfcate Het s een technologe om meerdere ojecten tegeljk vanaf een afstand contactloos te dentfceren met ehlp van radogolven. Onderdelen van RFID systemen Tag / Lael / Transponder / Smartlael Antenne Reader Mddelware De tag evat een chp met daaraan gekoppeld een antenne samengeracht n een ehzng. De tag ontvangt een radosgnaal van een RFID antenne en gerkt datzelfde sgnaal om gegevens terg te zenden. De antenne zendt een radoveld t en ontvangt radosgnalen terg van de tag. De reader s gekoppeld aan de antenne. De reader verzamelt alle sgnalen de van de antenne(s) komen. De mddelware s een software-onderdeel dat de overgang verzorgt tssen de fyseke RFID nfrastrctr en w estrngslaag (MES, ERP, WMS etc.)

8 INLEIDING Management Smmary Samenvattng RFID Projectnventarsates: Er s een eperkt aantal RFID projecten nnen de agrosector n Nederland Er s eperkte samenwerkng tssen deze projecten Projecten zjn n eerste nstante vaak technsch georënteerd De doorlooptjd van de projecten s gemddeld genomen langer dan 1 jaar Projecten waarj meer dan 3 schakels zjn aangesloten zjn zeer schaars Veel projecten rchten zch op de nterne logstek en net zozeer op ketenntegrate Samenvattng RFID Samenwerkngsveranden: Indvdele edrjven zjn net vaak vertegenwoordgd n samenwerkngsveranden Veel RFID samenwerkngsveranden zjn net op de hoogte van elkaars estaan Er s geen samenwerkng/kennsdelng tssen de samenwerkngsveranden op geed van RFID Technologe: Voor dentfcate wordt meestal de RFID UHF Gen 2(ISO ) gerkt Als ack-p scenaro wordt arcoderng of datamatrxcoderng gerkt Meestal vndt n de projecten RFID dentfcate op krat/pallet/traynvea plaats Op prodctnvea wordt meestal arcoderng toegepast, new daarn s de GS1 dataar Plan van aanpak: Bepaal vooraf ddeljk de projectdoelstellngen Los eerst de grootste hdge knelpnten n de procesgang op alvorens RFID te ntrodceren Als RFID geen toegevoegde waarde levert, egn er dan net aan(kes een alternatef) Betrek de jste mensen vanaf het egn j het project (operate + management) Manage het veranderproces

9 Beschrjvng projecten en samenwerkngsveranden Inhodsopgave Projecteschrjvngen Samenwerkngsveranden Ervarngen/Lessen

10 DEEL I Beschrjvng projecten en samenwerkngsveranden Projectennventarsate overzcht Projectnaam Keten Prodct Identfcate Deelnemers* Technek Versschakel Versgesneden groenten Krat Schtema, Heemskerk, KPN, NXP, Cap Gemn, WUR Florenss Stekjes Krat Florenss, CaptreTech, Vsdot Walkng plant system Plantjes Pot WPS Zetes, Bonest Aardeen Doos Bonest, New Fresh Versprodcten algemeen Krat Ament,Edeka Delhaze, Brel, EPS, Meloo&Alexan der RFID(UHF) Datamatrx RFID(LF, UHF) Zgee RFID(UHF) Groen = n scope project Wt = ten scope project I = nslag = nnen egen processen = tslag *Belangrjkste deelnemers met etrekkng tot de RFID/ato-d systemen de zjn toegepast n het project

11 DEEL I Beschrjvng projecten en samenwerkngsveranden Projectennventarsate - overzcht Projectnaam Keten Prodct Identfcate Deelnemers* Technek Greencore Van plant tot klant Versprodcten (convenence goods) Planten Krat Fst, tray, rolcontaner Greencore, CaptreTech, EPS Florlog, PT, Interax Cal Komkommers Doos Unveg Trade Span, Markro(Metro) Kw-new sealand RFID(UHF) RFID(UHF) Barcode Kw Pallet Eastpack RFID(UHF) Kaas Kaas Kaaswel Cono, JB estrngstechnek, Kaasmerk BGN/Selexyz Boeken Boek BGN/Selexyz Centraal Boekhs CaptreTech/Progress Datamatrx RFID(UHF) Groen = n scope project Wt = ten scope project I = nslag = nnen egen processen = tslag *Belangrjkste deelnemers met etrekkng tot de RFID/ato-d systemen de zjn toegepast n het project

12 DEEL I Beschrjvng projecten en samenwerkngsveranden Projecteschrjvngen Op de volgende pagna s volgt een eschrjvng van de volgende projecten: Florenss WPS Bonest New Fresh Greencore Van plant tot klant Cal komkommers Eastpack Kw New Sealand Cono kaas BGN/Selexyz/Centraal Boekhs

13 DEEL I Beschrjvng projecten en samenwerkngsveranden Project: Versschakel Teler/Kweker Handelaar Bewerker Handelaar Retal/endklant Introdcte Vers Schakel s wereldwjd een nek project, geïnteerd door Schtema/C1000 vant de drve om de kwaltet en eschkaarhed van verse groenten n het wnkelschap te vereteren. Hertoe s RFID voor het eerst toegepast n de gehele logsteke keten van vers gesneden groente, van leverancer Heemskerk tot en met het C1000 wnkelschap. Projectdeelnemers (mt ato-id) Schtema, Heemskerk, KPN, NXP, Cap Gemn, WUR Doel Kwaltatef, etaalare prodcten naar de consment rengen en zorg dragen voor voldoende eschkaarhed. Aantonen dat de EPC Gloal strctr werkt n de praktjk. Technologe RFID UHF Gen 2 op kratnvea (GRAI code n chpgehegen) Resltaten/Lessen Kes de jste partners- ervarng! Investeer n kwaltet: RFID laels zjn geen commodty, reng nden mogeljk twee laels aan Test: tgered testen Doorzettngsvermogen Openhed n de keten- zorg dat eeneder nformate wl delen Proeer net een ERP systeem te ontwkkelen voor de gehele keten, focs op track en trace fnctonaltet Een onlne operator console naast edere leespoort voor drecte gerkersfeedack Een secre netwerk (VPN) tssen de verschllende locates SMS waarschwngen j fotstates helpen het endresltaat vereteren

14 DEEL I Beschrjvng projecten en samenwerkngsveranden Project: Florenss Teler/Kweker Handelaar Bewerker Handelaar Retal/endklant Introdcte Internatonale plantenkwekerj Florenss gerkt voor het kweken en transporteren van jonge planten specale trays. Het plantenmateraal wordt n deze trays aan de afnemers geleverd, maar de trays ljven egendom van Florenss. Om ze te knnen regstreren en traceren mplementeerde het edrjf een new geatomatseerd systeem op ass van 2D coderng. Projectdeelnemers (mt ato-id) Florenss, CaptreTech, Matadex Doel Bjhoden welke trays n welke condte naar welke klant gaan. 100% tgangscontrole en atomatsch jhoden traystand j de klanten. Technologe Datamatrx code op de kratten (per krat aparte nmmerrange) Resltaten/Lessen Een sse was wel de grote hoeveelhed data de door ons netwerk wordt gestrd. Dat stelde extra esen aan het netwerk. Ga goed na of je (een van) de eerste wlt zjn n het gerk van een new technologe. Evaleer meerdere potentële leverancers. RFID s net zalgmakend. Het 2D systeem levert voor Florenss evenveel, zonet meer, fnctonaltet dan een RFID systeem tegen een fracte van de kosten. Regstreer altjd op ndvdeel nvea (krat, pallet etc. ) als je prodcten terg wlt ontvangen.

15 DEEL I Beschrjvng projecten en samenwerkngsveranden Project: WPS Teler/Kweker Handelaar Bewerker Handelaar Retal/endklant Introdcte Het Walkng Plant System van Hort Systems werd de afgelopen ten jaar gestaag ontwkkeld tot een etrowaar en flexel systeem voor de teelt en logstek van potplanten. De laatste dre jaar s Zetes erj etrokken voor de mplementate van RFID software. Daarmee s het Walkng Plant System verrjkt met een compleet newe tak en tgegroed tot een compleet order- en afleversysteem: het Plant Order System. Projectdeelnemers (mt ato-id) Doel Weten wat je n hs het aan planten 100% kwaltetsselecte Atomatsch orders completeren Technologe RFID (LF) nmddels UHF Gen2 op plantpot dragers Resltaten/Lessen Net nader gespecfceerd WPS, Zetes

16 DEEL I Beschrjvng projecten en samenwerkngsveranden Project: Bonest Teler/Kweker Handelaar Bewerker Handelaar Retal/endklant Introdcte Aardeen zjn een extreem temperatrgevoelg prodct. Bonest s een prodcent van aardeen de ervoor wl zorgen dat de kwaltet van haar prodcten gedrende de gehele keten wordt gewaarorgd. Hertoe wl zj de meest nnovateve eschkare, etaalare technologe nzetten. Technologe om jvooreeld de temperatr nawkerg j te hoden. Projectdeelnemers (mt ato-id) Bonest, Ament, Edeka Doel Kwaltetsewakng Shelf lfe expectancy algortmes ontwkkelen Technologe Zgee varant nclsef temperatrmontorng Resltaten/Lessen De kwaltet s goed te ewaken met ehlp van Zgee(RFID) technologe Herdoor s er mnder dervng n de keten omdat er eter gestrd kan worden op kwaltet

17 DEEL I Beschrjvng projecten en samenwerkngsveranden Project: New Fresh Teler/Kweker Handelaar Bewerker Handelaar Retal/endklant Introdcte Voor dt project eheert EPS de krattenpool van Delhaze. Op verschllende pnten n de keten worden de RFID tags tgelezen en doorgestrd naar een door EPS eheerde dataase. Om te egnnen worden het EPS depot n Belgë en 200 leverancers op het systeem aangesloten. Herj wordt telkens de stats en locate van de kratten jgehoden. Projectdeelnemers (mt ato-id) Delhaze, EPS, Brel, Meloo & Alexander Doel EPS streeft ernaar om de voorraadnveas optmaal te heen en daarmee de jste kratten op de jste plaats aan te knnen leveren. Technologe RFID(UHF) ede zjden krat (GRAI) + arcode Resltaten/Lessen Betrek de mensen van de werkvloer tjdg j het project om draagvlak te vergroten. Kjk goed naar de processen op de werkvloer. Vooral de tzonderngen knnen het systeem dang verstoren. Net edereen realseert zch wat een epaalde handelng aan nvloed heeft op het regstratesysteem. Geen enkele leverancer geeft garantes op de levensdr van ngeedde (nmold) tags n de kratten.

18 DEEL I Beschrjvng projecten en samenwerkngsveranden Project: Greencore Teler/Kweker Handelaar Bewerker Handelaar Retal/endklant Introdcte Bj Greencore heeft Exact samen met system ntegrator CaptreTech een systeem geïmplementeerd waarmee artkelen op kratnvea van een RFID-chp worden voorzen. Voor verzendng strt Greencore haar klanten een elektronsch ercht en als de de chp tlezen weten ze drect welke artkelen ze heen ontvangen. Projectdeelnemers (mt ato-id) Greencore, CaptreTech, EPS Doel Beladng vrachtwagens vereteren, meer tems per pallet, meer volle pallets Snellere afhandelng vrachtwagens op DC (magazjn Delhaze) Groter assortment aaneden aan klant Vereteren logsteke handelngen Betere nzchteljkhed n prodctnformate Technologe RFID(UHF) ede zjden krat(grai) + arcode Resltaten/Lessen Invloed vocht op scanproces Invloed scanomgevng op scanproces Hanteer koo van farraday om ongewenste resltaten te vermjden Kratten Delhaze tgevoerd met 1 chp Antennes aan ede zjden van de pallet Pallet opow, mxed pallets Plaats n proces waar tags gescand worden Bow controle n het proces Integrate RFID met ERP systemen Realsate nnen dget contne ewaken Opledng personeel net vergeten

19 DEEL I Beschrjvng projecten en samenwerkngsveranden Project: Van plant tot klant Teler/Kweker Handelaar Bewerker Handelaar Retal/endklant Introdcte De serteeltsector past RFID voornameljk ntern toe. De mogeljkheden van toepassng n de keten zngt al een tjd rond. Er s onddeljkhed over de potente van de comnate van deze technologe met estaande toepassngen zoals Florecom en KISSt. In welke mate kan RFID voor de keten een toegevoegde waarde leveren en kan het geïntegreerd worden met estaande technologeën? Projectdeelnemers (mt ato-id) Florlog, Prodctschap Tnow, Zydgeest de Ler, Orental Grop, Serteeltdrect, Hamplant, Breewel transport, Interax Doel Besparng n operatonele processen Mnder foten door transparante n de keten Kortere doorlooptjden door de gehele keten Effcëntere nzet van de ladngdrager pool Technologe Fst: UHF Gen 2 + EAN GRAI Rolcontaner: UHF Gen 2 + EAN GRAI Pakon: UHF Gen 2 + EAN 128 Resltaten/Lessen Project loopt nog.

20 DEEL I Beschrjvng projecten en samenwerkngsveranden Project: Cal komkommers Teler/Kweker Handelaar Bewerker Handelaar Retal/endklant Introdcte Met ehlp van estaande technologe zoveel mogeljk ketennformate verzamelen tv een voorwaarts- en achterwaarts traceeraarhedssysteem van teler t/m de fnale klant. De geteste oplossng toepasseljk maken voor zoveel mogeljk warengroepen (categores). De oplossng moet nternatonaal toepasaar zjn, ds geen METRO oplossng maar ook toepasaar voor andere retalers/ketenpartners. Projectdeelnemers (mt ato-id) Unveg Trade Span, Markro(Metro) Doel Gerk van electronc feld passport. UAID: Unqe Area ID voor oeren/velden. Tracealty van planteschermngsmddelen Ljst met voorgeschreven actvteten en prodcten met pre-oogst ntervallen en MRL waarden(maxmm Resd Level). Onafhankeljke laoratorm controles koppelen aan prodcten. correcte nformate j aankomst n Metro DC. Lotnmer scannng j de kassa: lnk maken tssen consment - prodct oer. Technologe GPS voor de locates + GS1 dataar op doos Resltaten/Lessen Net nader gespecfceerd

21 DEEL I Beschrjvng projecten en samenwerkngsveranden Project: Eastpack Kw New Sealand Teler/Kweker Handelaar Bewerker Handelaar Retal/endklant Introdcte Eastpack s een Azatsch edrjf dat op grote schaal kw s verpakt, opslaat en verstrt aan haar wereldwjde klanten. Ze transporteren meer dan 12 mljoen trays Kw s per. Ze clamen dat ze nnen een maand na afrondng van het systeem ddeljke voordelen konden Projectdeelnemers (mt ato-id) Eastpack Doel Makkeljk pallets vnden n de opslag DIFOTIS leveren: delver n fll on tme n spec Waterdchte prodctstromen Technologe Datamatrx voor RTLS(real-tme-locaton-system) nnen RFID(UHF Gen 2) for pallets Resltaten/Lessen Boetes voor net/te laat leveren 150k$ lager 33% esparng op assets door effcencyvereterngen (mnder pallets, mnder heftrcks, mnder chaffers) Dervng n de keten met 3% gedaald

22 DEEL I Beschrjvng projecten en samenwerkngsveranden Project: Cono kaas Teler/Kweker Handelaar Bewerker Handelaar Retal/endklant Introdcte Vóór de kazen j Cono Kaasmakers Yves De Groote de vrachtwagen ngaan op weg naar de klant, leest een eeldherkennngssysteem snds kort de neke code van het kaasmerk. Dt s net alleen handg voor een zo effcënt mogeljke traceeraarhed, maar vooral t kwaltet- en prodcteoogpnt van elang. Projectdeelnemers (mt ato-id) Cono, JB estrngstechnek, Kaasmerk Doel Kwaltetsewakng Trackng en tracng (recalls) Technologe Datamatrx code aan ede zjden van edere kaas Resltaten/Lessen Investerng 200k 50k /jaar esparng door atomatsche nspecte Er komt veel nfo t het systeem, elangrjker s wat je er daarna mee doet.

23 DEEL I Beschrjvng projecten en samenwerkngsveranden Project: BGN/Selexyz/Centraal Boekhs (Referenteproject) Teler/Kweker Handelaar Bewerker Handelaar Retal/endklant Introdcte Ieder prodct (oek) en locate worden voorzen van een egen neke d. Ieder tem wordt daarmee nek en kan gekoppeld worden aan onderlggende prodctegenschappen of aangewend worden om de locate van het tem te epalen. Zoeken en vnden wordt daardoor vereenvodgd en verhoogt de verkoopkans. Opheffen ot of stock -poste door gerk te maken van vrtele estelservce. Projectdeelnemers (m..t. ato-id) BGN/Selxyz-Centraal Boekhs, CaptreTech, Progress Doel Betrowaarhed eschkaarhed prodct verhogen Verhogen klantpartcpate nnen de wnkel Elmneren handmatge dageljkse estel- en orderrotne Vaststellen levensvataarhed nnovate Optmalseren en sneller actalseren assortment naar klanten Lage termjn: volledge ntegrate on- en offlne actvteten (solde mlt channel focs: koppelng spply chan (psh) - commercal chan (demand pll) Verhogen omzet tegen lagere aredskosten Technologe RFID(UHG gen 2) op eder oek Resltaten/Lessen Invoerng RFID s geen project, maar grjpt dep n op de processen Bepaal de scope van de nvoerng en faseer verdere roll-ot RFID s geen ICT en/of technsche trc, maar een strategsche keze Bepaal vooraf wat er gemeten gaat worden (meten = weten) Bepaal vooraf welke confgrate wordt toegepast Betrek de sness j het project: maak ze egenaar van de tool Betrek marketng om het scces te kanalseren (hodt de focs) Neem vooraf de nvesterng op n de egrotng Denk vooraf na over de retalprocessen de aangepast worden RFID s een mddel tot verregaande ntegrate; Hodt rekenng met nterne weerstand en ljf commnceren; Invoerng van RFID s een kweste van lange adem; Genet van het scces en toon lederschap; Maak ntern goed afspraken over rollen en verdelng van taken; Maak mn.één medewerker vrj om nvoerng volledg te egeleden

24 DEEL I Beschrjvng projecten en samenwerkngsveranden Ervarngen/Geleerde lessen vant de projecten Kes de jste partners- ervarng! Investeer n kwaltet: RFID laels zjn geen commodty, reng nden mogeljk twee laels aan Test: tgered testen Doorzettngsvermogen Openhed n de keten- zorg dat eeneder nformate wl delen Proeer net een ERP systeem te ontwkkelen voor de gehele keten, focs op track en trace Een onlne operator console naast edere leespoort voor drecte gerkersfeedack Een secre netwerk (VPN) tssen de verschllende locates SMS waarschwngen j fotstates helpen het endresltaat vereteren Invoerng RFID s geen project, maar grjpt dep n op de processen Bepaal de scope van de nvoerng en faseer verdere roll-ot RFID s geen ICT en/of technsche trc, maar een strategsche keze Bepaal vooraf wat er gemeten gaat worden (meten = weten) Bepaal vooraf welke confgrate wordt toegepast Betrek de sness j het project: maak ze egenaar van de tool Betrek marketng om het scces te kanalseren (hodt de focs) Neem vooraf de nvesterng op n de egrotng Denk vooraf na over de retalprocessen de aangepast worden RFID s een mddel tot verregaande ntegrate Hodt rekenng met nterne weerstand en ljf commnceren Invoerng van RFID s een kweste van lange adem Genet van het scces en toon lederschap

25 DEEL I Beschrjvng projecten en samenwerkngsveranden Ervarngen/Geleerde lessen vant de projecten Maak ntern goed afspraken over rollen en verdelng van taken Maak mn.één medewerker vrj om nvoerng volledg te egeleden Er komt veel nfo t het systeem, elangrjker s wat je er daarna mee doet 33% esparng op assets door effcencyvereterngen (mnder pallets, mnder heftrcks, mnder chaffers) Dervng n de keten met 3% gedaald Invloed vocht op scanproces Invloed scanomgevng op scanproces Hanteer koo van farraday om ongewenste resltaten te vermjden Kratten tgevoerd met 1 chp Antennes aan ede zjden van de pallet Pallet opow, mxed pallets Plaats n proces waar tags gescanned worden Bow controle n het proces Integrateer RFID met ERP systemen Bewaak realsate nnen dget Opledng personeel net vergeten Betrek de mensen van de werkvloer tjdg j het project om draagvlak te vergroten Kjk goed naar de processen op de werkvloer. Vooral de tzonderngen knnen het systeem dang verstoren. Net edereen realseert zch wat een epaalde handelng aan nvloed heeft op het regstratesysteem. Nemand geeft garantes op de levensdr van ngeedde tags n de kratten

26 DEEL I Beschrjvng projecten en samenwerkngsveranden Samenwerkngsveranden RFID Op de volgende pagna s volgt een eschrjvng van de onderstaande samenwerkngsveranden: Frgcom: Standaardsate teeltercht Paster Verssector, ketenrede vereterngen R.A.A.S (RFID Applcaton And Spport)

27 DEEL I Beschrjvng projecten en samenwerkngsveranden Samenwerkngsveranden RFID - overzcht Een samenwerkngsverand s een samenwerkng tssen organsates en edrjven om te komen tot newe standaarden en technologeën. Intatef Doel Deelnemers GS1: Verssector, ketenrede vereterngen De verssector kjkt naar oplossngen om de versketen effcënter te maken. In jn 2009 s een nternatonale GS1-werkgroep gestart, de de wensen van de sector verzamelt om deze vervolgens te vertalen naar praktsche oplossngen. Retalers: Wal-Mart, Metro, Leverancersvertegenwoordgers: PMA, mp, XML, Solton provders: NCR, Zera, Frgcom: Standaardsate teeltercht Paster R.A.A.S. RFID Applcaton And Spport Door de teeltgegevens effcënt en etrowaar t te wsselen, s een redcte van kosten te realseren. Momenteel wordt n de reqrements analyse fase epaald welke nformate n de erchten nodg s. Het streven s om medo 2010 klaar te zjn met de testfase. In dt nternatonale samenwerkngsproject worden met ehlp van wreless sensortechnologe op ass van RFID toepassngen ontwkkeld om ederfeljke goederen door de keten te knnen volgen. Onderstenen van het MKB j het entten van de voordelen de RFID kan eden om zo het concrrerende vermogen daarvan te versterken. REGIO: Rjn-Waal en Rjn-Maas-Noord (crkel Roermond Tel Enschede Dtse grens). FrgICom NXP, IMEC-NL, TU/e, WUR, DSM, NVC, TNO, Phlps AT, Boschman NV ndstreank LIOF Kamer van Koophandel Lmrg Fontys Hogeschool Technek en Logstek samen met WUR FTK Forschngsnsttt für Telekommnkaton e.v. Hochschle Nederrhen

28 DEEL I Beschrjvng projecten en samenwerkngsveranden Samenwerkngsveranden - overzcht Intatef Doel Deelnemers PTI Prodce Tracealty Inttave Spply chan wjde acceptate van electronsche tracealty van edere prodctdrager n rse_pt/ndex.cfm E-agr, UK De nverstet van Manchester heeft het e-agr, smart Agrcltre ntatef opgestart. Dt e-agr onderzoek ntegreert onderzoek n ICT, sensoren, elektronca, controle en elektrctetssystemen om een newe toekomst voor voedselvelghed te waarorgen.

29 DEEL I Beschrjvng projecten en samenwerkngsveranden Samenwerkngsverand: Standaardsate teeltercht Waarom deze samenwerkng? Zowel door de consment als de wetgevng worden steeds meer esen gesteld met etrekkng tot MRL's en traceeraarhed van de geteelde prodcten. Informate zoals welke gewaseschermngsmddelen gerkt zjn en de daadwerkeljk gemeten resdwaarden, zjn herj essenteel. Enerzjds voor de afzetorgansates om te epalen voor welke markten het prodct geschkt s, anderzjds voor de consment om te controleren of het geteelde prodct aan de gestelde esen voldoet. Daarom ontwkkelt Frgcom een tweetal erchten. Lnk Lnk: 4aKYc%3D&tad=1316 Deelnemende partjen Frgcom, Frankort & Konng, FresQ, Frtmasters, The Greenery, Prodctschap Tnow, GS1 en ZON. 1.Voor het twsselen van teeltgerelateerde nformate tssen teler en afzetorgansate, komt een zgn. teeltregstrateercht. Hermee knnen telers gedrende de teelt relevante nformate, zoals toepassng van een gewaseschermngsmddel op een epaald perceel, naar hn afzetorgansate stren. 2.Daarnaast wordt gewerkt aan een teeltgeschedensercht. Met dt ercht kan de handel relevante teeltnformate, zoals toegepaste gewaseschermngsmddelen en resltaten van resdanalyses, commnceren met haar afnemers. Contactpersonen Henk van Djk, ICT manager Frtmasters Coen Jansen, GS1 Door de teeltgegevens effcënt en etrowaar t te wsselen, s een redcte van kosten te realseren. Momenteel wordt n de reqrements analyse fase epaald welke nformate n de erchten nodg s. Het streven s om medo 2010 klaar te zjn met de testfase.

30 DEEL I Beschrjvng projecten en samenwerkngsveranden Samenwerkngsverand: Paster Waarom deze samenwerkng? In dt nternatonale samenwerkngsproject worden met ehlp van wreless sensortechnologe op ass van RFID toepassngen ontwkkeld om ederfeljke goederen door de keten te knnen volgen. Net n de eerste plaats om te weten waar ze zch n de keten evnden, maar jst om te volgen n welke staat deze prodcten zch evnden. Denk daarj aan het montoren van de temperatr n de cold chan, maar ook het actef meten van gassen om te epalen of een prodct nog geschkt s voor consmpte. In eerste nstante zjn de te ontwkkelen toepassngen estemd voor gerk op kratten, dozen en pallets. Daarnaast kjkt het project naar mogeljkheden voor de verdere toekomst. Lnk Lnk: (nog net) Deelnemende partjen Deelnemende partjen: NXP, IMEC-NL, TU/e, WUR, DSM, NVC, TNO, Phlps Appled Technologes, Boschman, Contactpersonen NVC: Ger Standhardt NXP: Romano Hoofman Samen met Wagenngen Unversty & Research en de Katholeke Unverstet Leven gaat het Nederlands Verpakkngscentrm er voor zorgen dat de gehele spply chan van verpakte prodcten j het project etrokken wordt, zodat dt technologsche hoogstandje tendeljk n de ndstre goed toegepast kan worden.

31 DEEL I Beschrjvng projecten en samenwerkngsveranden Samenwerkngsverand: Verssector, ketenrede vereterngen Waarom deze samenwerkng? De verssector kjkt naar oplossngen om de versketen effcënter te maken. In jn 2009 s een nternatonale GS1- werkgroep gestart, de de wensen van de sector verzamelt om deze vervolgens te vertalen naar praktsche oplossngen. Het versschap neemt een elangrjke plaats n op de wnkelvloer. Tot de groep versprodcten ehoren o.a. AGF, vlees en gevogelte, vs, zvel en rood & anket. Het zjn geen makkeljk te verhandelen prodcten, ze vragen de nodge aandacht: zo s er lokale wetgevng n het teken van voedselvelghed en speelt traceeraarhed een steeds grotere rol. Daarnaast moeten de kosten n de keten omlaag en moet verspllng worden eperkt. Focs op prodctdentfcate en aanvllende nformate Bovengenoemde tdagngen vragen j tstek om een ketenrede aanpak, welke door de n jn opgerchte GS1- werkgroep n goede anen wordt geled. In eerste nstante moet dt leden tot een nventarsate van hetgeen de verssector wl. Bj de daaropvolgende vertalng van deze nventarsate naar praktsche oplossngen, lgt de focs op prodctdentfcate en de jehorende aanvllende nformate: Hoe codeer je versprodcten? Is aanvllende nformate noodzakeljk en zo ja, welke? Welke arcode kes je voor welke toepassng? Hoe ga je om met wchtartkelen? Lnk Deelnemende partjen Retalers: Wal-Mart, Metro, Leverancersvertegenwoordgers: PMA, mpxml, Solton provders: NCR, Zera, Overhedsnstantes: Contactpersonen Contactpersoon GS1: Sarna Pelaat,

32 DEEL I Beschrjvng projecten en samenwerkngsveranden Samenwerkngsverand: R.A.A.S (RFID Applcaton And Spport) Eregonaal ssde voor het R.A.A.S. project, Perode 1 janar 2010 tot 1 janar 2013 De Nederlandse partners rchten zch op de ranches Logstek en Agro-sness: NV ndstreank LIOF Kamer van Koophandel Lmrg Fontys Hogeschool Technek en Logstek samen met Wagenngen Unverstet en Researchcentrm (WUR) De Dtse partners rchten zch op de ranches Textel, Gezondhedszorg en Voedng: - FTK Forschngsnsttt für Telekommnkaton e.v. - Hochschle Nederrhen Lnk Contactpersonen Contactpersoon RFID Kennscentrm: Jos van Kooj Waarom deze samenwerkng? Doel: onderstenen van het MKB j het entten van de voordelen de RFID kan eden om zo het concrrerende vermogen daarvan te versterken.

De Rotondeteller in de praktijk

De Rotondeteller in de praktijk Tr a v e r s e Nummer 32, januar 2013 ASVV geactualseerd DTV Consultants actef n Europa Eerste audtors Verkeersvelghed rjkswegennet gecertfceerd Geslaagd partcpateproces Wtte de Wthstraat Rotterdam Cursussen

Nadere informatie

Het vervoer van morgen begint vandaag

Het vervoer van morgen begint vandaag 01010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011 STT 78 Het vervoer van morgen begnt vandaag Stchtng Toekomstbeeld der Technek 1001010101100111 10001010100111001010 10101011001111100101101010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011100101010001110100101

Nadere informatie

De convergentie van ITIL V3 en COBIT 4.1

De convergentie van ITIL V3 en COBIT 4.1 softwareontwkkelng bedrjfsprocessen De convergente van ITIL V3 en COBIT 4.1 Raamwerken meer complementar Vorg jaar s een neuwe verse verschenen van de twee bekende en veel gebrukte nternatonale raamwerken

Nadere informatie

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen en verbouwen confederatebouw.be - kzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen zt n ons DNA Dat merkt u net alleen aan onze servce Om als bouwondernemer opdrachten bnnen te halen, moet u weten welke

Nadere informatie

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning bedrjfsvoerng Operatonal excellence verest excellente procesondersteunng Esen aan bedrjfsvoerngssystemen worden steeds hoger Organsates moeten tegenwoordg hun processen goed geregeld hebben. Om deze operatonal

Nadere informatie

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering Inzcht n de dgtale Mens en organsate n de perfect storm van dgtalserng Iedereen heeft te maken met de dgtalserng van onze maatschappj. Door de enorme groe van beschkbare nformate, aangewakkerd door technologe,

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

Rapport 270304001/2009

Rapport 270304001/2009 Rapport 270304001/2009 I. Storm J. Jansen A.J. Schut Effecten van beledsmaatregelen buten het volksgezondhedsdomen op de gezondhed Een verkennende stude RIVM-rapport 270304001/2009 Effecten van beledsmaatregelen

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37 Inhoud leereenhed 1 Van nformatemodel naar nformatesysteem Introducte 15 Leerkern 16 1 Wat s model-drven development? 16 1.1 MDD voor gegevensntenseve toepassngen 16 1.2 Systeemgenerate 16 1.3 Informate,

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID.

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. Vluchtstroken n Tunnels Nodg? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. HOLLAND V L Ü'C H T S T R O K EN I N T U N N E L S N O D I G?

Nadere informatie

Prima milieurapport. Carnavalswebsite. online

Prima milieurapport. Carnavalswebsite. online nformatekrant van de stad Aalst - 23e jaargang - januar /2 2011 Carnavalswebste onlne Dt jaar veren we Aalst Carnaval van 6 tot 8 maart. Voor de carnavalsedte van Denderend Aalst s het dus nog een beetje

Nadere informatie

Afsluiter Week van de Smaak 21 november 2010. Aalst, Stad van de Smaak. Colofon. Gratis controle bandenspanning op 23 oktober op de Houtmarkt

Afsluiter Week van de Smaak 21 november 2010. Aalst, Stad van de Smaak. Colofon. Gratis controle bandenspanning op 23 oktober op de Houtmarkt Aalst, Stad van de Smaak nformatekrant van de stad Aalst - 22e jaargang - oktober /1 2010 Grats controle bandenspannng op 23 oktober op de Houtmarkt Maar lefst 85% van de Vlamngen rjdt rond met een fouteve

Nadere informatie

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding Power Ethernet WLAN Plug-n ISDN DSL Internet Thomson ST605/608(WL)/620 Installatehandledng Thomson ST605/ 608(WL)/620 Installatehandledng Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

INLEIDING. tot de ECONOMETRIE. Prof. Dr. E. Omey

INLEIDING. tot de ECONOMETRIE. Prof. Dr. E. Omey Prof. Dr. E. Omey INLEIDING tot de ECONOMETRIE Utgeverj Den Arend 3rd Edton Utgeverj DEN AREND bvba Mechelsesteenweg 138/1 B-2820 Bonheden Belgum Wetteljk Depot: D/2004/5027/11 ISBN 90 5610 288 5 VOORWOORD

Nadere informatie

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135 Auxpress Page: 7 n Dgtale wolk Crculaton: 107603 631dd6 1768 We bedt welke wolk Cloudprovders n kaart gebracht Auxpress Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B 1160 Bruxelles/Brussel T +32(0)2 514 64

Nadere informatie

AVELGEM. i n f o. In deze info: Terugblik op de zomer Koninklijke Harmonie viert 140-jarig bestaan Klimaatwijken Sociale toelagen voor senioren

AVELGEM. i n f o. In deze info: Terugblik op de zomer Koninklijke Harmonie viert 140-jarig bestaan Klimaatwijken Sociale toelagen voor senioren In deze nfo: Terugblk op de zomer Konnkljke Harmone vert 140-jarg bestaan Klmaatwjken Socale toelagen voor senoren AVELGEM n f o Gemeenteljk nformateblad - 28 ste jaargang - nr. 3 - september 2010 - www.avelgem.be

Nadere informatie

The new Art of Smart. Loewe Art.

The new Art of Smart. Loewe Art. The new Art of Smart. Loewe Art. Puur. Compleet. My Perfect Entertanment. De neuwe Loewe Art levert met overtugng de beste technek n een slank ontwerp: Heldere ljnen, twee elementen van hoogwaardge chroom,

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

BNP Paribas Cardif. Dichterbij dan ooit. Annual Report 2012 BNP Paribas Cardif B.V.

BNP Paribas Cardif. Dichterbij dan ooit. Annual Report 2012 BNP Paribas Cardif B.V. BNP Paribas Cardif Dichterbij dan ooit Annal Report 2012 BNP Paribas Cardif B.V. Index Key figres BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen N.V. 4 Key figres BNP Paribas Cardif Levensverzekeringen N.V. 5

Nadere informatie

Wie is er aan de beurt?

Wie is er aan de beurt? We s er aan de beurt? Basswoorden: boodschappen doen Wat hoort bj elkaar? het halfje wt, de krant, de peren, de anschtkaarten, de perzken, de postzegels de komkommer, de telefoonkaart, de lpstck, het gehakt,

Nadere informatie

Business Intelligence in de Sierteeltsector

Business Intelligence in de Sierteeltsector Business Intelligence in de Sierteeltsector Analyse, generieke aanpak en praktijk voorbeeld Adrie J.M. Beulens (*) Jacqueline M. Bloemhof-Ruwaard (*) Joost C.M.A. Snels (**) Maart 2010 (*) Wageningen UR,

Nadere informatie

Vertrouwd met arbeidszaken

Vertrouwd met arbeidszaken Vertrouwd met arbedszaken De arbedsmarkt n het publeke domen wjzgt zch voortdurend. Dt vraagt om het nnemen van standpunten en het vnden van oplossngen. Het Centrum Arbedsverhoudngen (CAOP) s expert op

Nadere informatie

Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen

Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen AnalitiQs Quality in Research, Reporting & Analytics 0 "Iedere maand neemt Corporate diverse HR KPI's op in het rapport dat ze maken voor het management.

Nadere informatie

de Uitlaat personeelsorgaan van de n.v. Koninklijke Paketvaart Maatschappij 12de jaargang no. 11 November 1957 *

de Uitlaat personeelsorgaan van de n.v. Koninklijke Paketvaart Maatschappij 12de jaargang no. 11 November 1957 * de Utlaat personeelsorgaan van de n.v. Konnkljke Paketvaart Maatschappj 12de jaargang no. 11 November 1957 * Alle stukken,de Utlaat" betreffende te adresseren aan.: de Redacte van,de Utlaat" p/a n.v. K.P.M.

Nadere informatie

Samenvatting en eindconclusie

Samenvatting en eindconclusie HAS KennisTransfer Onderwijsboulevard 221 Postbus 90108 5200 MA s-hertogenbosch Telefoon: (073) 692 36 37 Documenttitel: Agrologistiek in het MKB Status: Definitief Opdrachtgever: Contactpersoon: Platform

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Vragenlijsten: van ontwikkeling tot kwaliteitsverbetering

Vragenlijsten: van ontwikkeling tot kwaliteitsverbetering Vragenljten: van ontwkkelng tot kwaltetverbeterng Fouad Rmla X Y ) ' )( ( ) )( ' ( ) ' ( ) ( 3 tr tr tr Q y y r r Vragenljten: van ontwkkelng tot kwaltetverbeterng Fouad Rmla BWI werktuk Facultet der

Nadere informatie

RFID in the Real World

RFID in the Real World Een handvat voor de IT-audit van een RFID-systeem Een handvat voor de IT-audit van een RFID-systeem vrije Universiteit amsterdam April 2007, Amsterdam Teamnummer: 715 Studentnaam 1: Tiny Monden Studentnummer:

Nadere informatie