BESCHRIJVING VAN DE VERMOGENSBESTANDDELEN VAN DE SPLITSENDE VENNOOTSCHAP DIE ZULLEN OVERGAAN OP DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP DEFINITIES:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESCHRIJVING VAN DE VERMOGENSBESTANDDELEN VAN DE SPLITSENDE VENNOOTSCHAP DIE ZULLEN OVERGAAN OP DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP DEFINITIES:"

Transcriptie

1 BESCHRIJVING VAN DE VERMOGENSBESTANDDELEN VAN DE SPLITSENDE VENNOOTSCHAP DIE ZULLEN OVERGAAN OP DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP DEFINITIES: Afgesplitste Dochtervennootschappen betekent de juridische entiteiten behorende tot de groep van de Splitsende Vennootschap (zowel dochtervennootschappen als deelnemingen) zoals opgenomen in Annex XXII, waaronder de directe en indirecte dochtervennootschappen en/of deelnemingen daarvan; Afgesplitste Klanten betekent alle Afgesplitste VCP Klanten, Afgesplitste PC NL Klanten en Afgesplitste VCZ Klanten; Afgesplitste Onderneming bestaat uit alle volgende vermogensbestanddelen die tezamen worden afgesplitst van de Splitsende Vennootschap: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) (xii) (xiii) (xiv) (xv) (xvi) de Afgesplitste VCP Onderneming; de Afgesplitste VCZ Onderneming; de Afgesplitste PC Onderneming; de Afgesplitste TB Onderneming; de Afgesplitste IB Onderneming; de Afgesplitste ID&JG NL Onderneming; de Afgesplitste Markets NL Onderneming; de Afgesplitste Audit Onderneming; de Afgesplitste Communications Onderneming; de Afgesplitste Risk Onderneming; de Afgesplitste Operations Onderneming; de Afgesplitste IS en I&O Onderneming; de Afgesplitste BS Onderneming; de Afgesplitste Compliance Onderneming; de Afgesplitste S&F Onderneming; de Afgesplitste Legal Onderneming; (xvii) de Afgesplitste HRM Onderneming; (xviii) de Afgesplitste FMS Onderneming; (xix) (xx) de Afgesplitste Special Projects Onderneming; de Afgesplitste Finance Onderneming; Bijlage NL Algemeen Raamwerk en Annexen 1 / 45

2 (xxi) de Afgesplitste ALM Onderneming; (xxii) de Afgesplitste Dochtervennootschappen, waaronder alle rechten en verplichtingen van de Splitsende Vennootschap vis-à-vis de Afgesplitste Dochtervennootschappen en alle rechtsverhoudingen voortkomend uit, gerelateerd aan of nauw verbonden met de Afgesplitste Dochtervennootschappen voor zover nauw verbonden met en/of toe te rekenen aan de onderneming van de Splitsende Vennootschap die overgaat op de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van deze Splitsing; zoals uiteengezet in Annex 1 tot en met 22 waaronder alle daartoe behorende appendices, en (xxiii) alle rechtsverhoudingen, rechten en verplichtingen van de Splitsende Vennootschap vis-à-vis de volgende juridische entiteiten, waaronder mede begrepen hun directe en indirecte dochtervennootschappen en/of participaties, en alle rechtsverhoudingen van de Splitsende Vennootschap, waaronder alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen (hetzij contractueel, wettelijk of anderszins), vis-à-vis derden voortkomend uit, gerelateerd aan of nauw verbonden met de volgende juridische entiteiten, waaronder mede begrepen hun directe en indirecte dochtervennootschappen en/of participaties, indien en voor zover nauw verbonden met en/of toe te rekenen aan de onderneming van de Splitsende Vennootschap die overgaat op de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van deze Splitsing (ter vermijding van onduidelijkheden, het voorgaande omvat niet de belangen van de Splitsende Vennootschap in het aandelenkapitaal van deze juridische entiteiten): a. ABN AMRO Private Clients Holding B.V.; b. Amstel Lease N.V.; c. Delta Lloyd ABN Amro Verzekeringen Holding B.V.; d. Equens S.E. (met uitzondering van de aandeelhoudersovereenkomst terzake deze vennootschap); en e. New HBU II N.V. (ter vermijding van onduidelijkheden, daaronder tevens begrepen iedere bestaande aansprakelijkheid van de Splitsende Vennootschap ingevolge artikel 2:334t van het Burgerlijk Wetboek voortkomend uit de juridische splitsingen waarbij New HBU II N.V. in 2008 was betrokken), evenwel uitsluitend indien en voorzover New HBU II N.V. niet als verdwijnende vennootschap juridisch is gefuseerd in de Splitsende Vennootschap voordat de onderhavige Splitsing effectief is geworden; (xxiv) indien en voorzover New HBU II N.V. als verdwijnende vennootschap juridisch is gefuseerd in de Splitsende Vennootschap voordat de onderhavige Splitsing effectief is geworden: alle activa, passiva, rechtsverhoudingen, rechten en verplichtingen die door de Splitsende Vennootschap zijn verkegen onder algemene titel ingevolge voornoemde fusie (voor zover die nog bestaan); alsmede alle andere activa, passiva, rechten, verplichtingen en rechtsverhoudingen van de Splitsende Vennootschap die aan de voornoemde vermogensbestanddelen toebehoren, daarmee verband houden of daaraan gerelateerd zijn en als zodanig zijn geadministreerd (al het vorenstaande voor zoveel als mogelijk onder de desbetreffende toepasselijke rechtstelsels), waarbij geldt dat indien en voor zover het juridisch eigendom van enige activa, passiva, rechten, verplichtingen of rechtsverhoudingen als hiervoor genoemd in deze definitie, niet kan overgaan op de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van deze Splitsing (bijvoorbeeld door beperkingen in geldend recht of contract), dan zullen deze activa, passiva, rechten, verplichtingen en rechtsverhoudingen, voor zoveel als mogelijk, desalniettemin volledig voor risico, rekening en ten voordele van de Verkrijgende Vennootschap zijn per het moment waarop de onderhavige Splitsing van kracht wordt; Bijlage NL Algemeen Raamwerk en Annexen 2 / 45

3 Gedingvoering betekent alle procedures en/of processen verband houdende met het oplossen, beslechten of vaststellen van enige vordering, kwestie en/of conflict, waaronder mede begrepen alle gerechtelijke procedures (zij het ex parte, inter-partes, voorlopige en/of bodemprocedures), arbitrage procedures, mediation procedures, bindend advies procedures, klachtprocedures, en/of strafrechtelijke procedures (gezamenlijk genoemd Procedures), waaronder alle procedures verband houdende met dergelijke Procedures, die op enig moment worden ingeleid in het kader van dergelijke Procedures, en/of verband houdende met hetzelfde feitencomplex en/of juridische kwesties in het kader van deze Procedures, daaronder mede begrepen: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) procedures verband houdende met beslagprocedures, waaronder mede begrepen procedures tot het opheffen van beslagen en/of procedures met betrekking tot derdenverklaringen; tegenvorderingen, verzoeken tot voorlopige maatregelen en/of incidenten opgeworpen in het kader van de Procedures; procedures tegen derden die betrokken zijn/worden bij de Procedures, zij het als gevolg van samenvoeging, tussenkomst en/of vrijwaring; procedures ten behoeve van bewijsgaring met het doel Procedures te beginnen en/of voort te zetten; gerechtelijke procedures die verband houden met arbitrage, mediation en/of bindend advies; en procedures die verband houden met de uitkomst van Procedures, waaronder mede begrepen schadestaatprocedures, hoger beroep en cassatie procedures, verzetprocedures, executieprocedures, vernietigingsprocedures en/of procedures met betrekking tot de interpretatie van een schikking of bindend advies; Intellectuele Eigendomsrechten betekent alle rechten van intellectuele eigendom waaronder mede begrepen alle merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, auteursrechten (waaronder rechten op computer software), persoonlijkheidsrechten, internet en intranet domeinnamen (waaronder inhoud en data geplaatst en/of gebruikt op de desbetreffende websites), octrooien, rechten op know-how (waaronder geheimhoudingsverplichtingen), (dienst) merken, logo's, opmaak, modellen, topografen en halfgeleiderproducten, en (technische) modellen, zowel geregistreerd (waaronder aanvragen voor registraties) als nietgeregistreerd, en alle rechten of vormen van bescherming met een gelijk of vergelijkbaar resultaat ergens in de wereld; Klantrelatie betekent alle activa, passiva en rechtsverhoudingen tussen de Splitsende Vennootschap en haar klant en/of ten aanzien van haar klant en alle activa, passiva en rechtsverhoudingen daarmee verband houdende, waaronder mede begrepen: (i) (ii) alle overeenkomsten, zoals bankrekeningovereenkomsten, derivatenovereenkomsten, verzekeringsovereenkomsten, kredietovereenkomsten, leningsovereenkomsten, spaarovereenkomsten, bewaargevingsovereenkomsten, investeringsovereenkomsten, meerpartijen krediet- of leningsovereenkomsten, en alle toepasselijke algemene voorwaarden (zoals onder meer de Algemene Bankvoorwaarden van de Splitsende Vennootschap), en rechten en verplichtingen die uit deze overeenkomsten voortkomen, zoals onder meer vorderingen van de Splitsende Vennootschap jegens voornoemde klant en/of gerelateerde derde en vice versa; alle Risk Allocation Rights ten aanzien van voornoemde klant; (iii) alle schulden, waaronder mede begrepen vorderingen en/of aanspraken van voornoemde klant en/of met voornoemde klant verband houdende derden op of tegen de Splitsende Bijlage NL Algemeen Raamwerk en Annexen 3 / 45

4 Vennootschap welke voortkomen uit cognossementen, wisselbrieven, orderbriefjes, cheques en/of kredietbrieven (letters of credit); (iv) alle Zekerheidsrechten verstrekt of gevestigd ten behoeve van of door de Splitsende Vennootschap door of ten behoeve van de klant, door de Splitsende Vennootschap ten behoeve van een derde op verzoek van de klant, of door een derde aan de Splitsende Vennootschap ter zekerheidsstelling van verplichtingen van de klant jegens de Splitsende Vennootschap; (v) alle (notariële) volmachten verstrekt of gevestigd ten behoeve van of door de Splitsende Vennootschap door of ten behoeve van de klant, of een derde op verzoek van de klant; (vi) alle Know-how met betrekking tot voornoemde klant (waaronder alle toegangs- en wijzigingsrechten voor dergelijke Know-how); (vii) alle derdebedingen in contractuele relaties waarbij voornoemde klant partij is die zijn opgenomen ten gunste van de Splitsende Vennootschap, waaronder alle rechten die uit deze derdebedingen voortkomen; (viii) alle derdenbeslagen (waaronder alle rechten en verplichtingen van de Splitsende Vennootschap die daarmee verband houden) gelegd onder de Splitsende Vennootschap ten aanzien van of verband houdende met voornoemde klant, zoals onder meer beslagen op bankrekeningen die door de klant bij de Splitsende Vennootschap worden aangehouden alsmede alle daarmee verband houdende mededelingen die door de Splitsende Vennootschap zijn gegeven uit hoofde van artikel 476a of 476b Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering; en (ix) alle beslagleggingen gelegd ten gunste of op verzoek van de Splitsende Vennootschap, ongeacht of dit beslag is gelegd op goederen die eigendom zijn van (of worden gehouden door) een derde of voornoemde klant, voor zover deze beslagen gelegd zijn in verband met aanspraken van de Splitsende Vennootschap jegens voornoemde klant; Know-how betekent alle know-how waaronder mede begrepen alle standaard formulieren, sjablonen, modellen, werkinstructies, handleidingen, procesbeschrijvingen, methodologieën, analyses, dashboards, programma s, gedrags- en beleidslijnen en (historische) data aanwezig in fysieke vorm dan wel beschikbaar in elektronische vorm op onder meer servers, (zak)computers en laptops (ten aanzien van Know-how die gedeeld zal worden tussen de Splitsende Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap hebben de Splitsende Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap onderling afgesproken alleen een kopie van de desbetreffende Know-how af te splitsen en het origineel bij de Splitsende Vennootschap te laten of, in voorkomende gevallen, het origineel af te splitsen en een kopie achter te laten); Risk Allocation Rights betekent alle letters of comfort, intentieverklaringen (letters of intent), risk allocation letters, letters of awareness en vrijwaringsbrieven (indemnification letters); Splitsende Vennootschap betekent ABN AMRO Bank N.V.; Splitsing betekent de afsplitsing als bedoeld in artikel 2:334a lid 3 van het Burgerlijk Wetboek waarbij de Afgesplitste Onderneming onder algemene titel overgaat op de Verkijgende Vennootschap; Value Center betekent VC Particulieren, PC Nederland of VC Zaken; Verkrijgende Vennootschap betekent ABN AMRO II N.V.; Zekerheidsrechten betekent alle zekerheidsrechten en andere overeenkomsten of afspraken met een soortgelijk effect, waaronder mede begrepen beperkte rechten, zakelijke zekerheden, persoonlijke zekerheden ongeacht abstract, onafhankelijk of afhankelijk en ongeacht bank- of Bijlage NL Algemeen Raamwerk en Annexen 4 / 45

5 kredietzekerheid en alle hoofdelijkheidsstellingen, borgtochten, vermogensverklaringen (net worth statements), begunstigderechten onder verzekeringspolissen, bankgaranties, contragaranties, bedrijfsgaranties, meerwaarde garanties (surplus guarantees), achterstellingen, (notariële) volmachten en benoemingsrechten. ALGEMENE BEPALINGEN De Afgesplitste Onderneming, evenals (i) (ii) (iii) (iv) al het onderhanden werk dat wordt uitgevoerd als onderdeel van de Afgesplitste Onderneming; alle overeenkomsten en afspraken (bijvoorbeeld dienstverlenings-, (transitional) service level- en raamwerkovereenkomsten) aangegaan door en tussen die onderdelen van de Splitsende Vennootschaps onderneming die deel uitmaken van de Afgesplitste Onderneming (waaronder, ter verduidelijking, overeenkomsten tussen de Splitsende Vennootschap en elk van haar Afgesplitste Dochtervennootschappen); alle posten, zowel balansposten als niet uit de balans blijkend, waaronder mede begrepen alle voorzieningen, financiële activa en/of passiva, belasting gerelateerde activa en/of passiva nauw verbonden met en/of toe te rekenen aan de Afgesplitste Onderneming, alle BRTs (bedrijfsrekeningen) en CRCs (centrale rekeningen-courant), waaronder alle rechten en verplichtingen die voortkomen uit of gerelateerd zijn aan, nauw verbonden zijn met en/of toe te rekenen zijn aan de Afgesplitste Onderneming en als zodanig worden geadministreerd, gaat op de Verkrijgende Vennootschap over als gevolg van de Splitsing. Eveneens gaan over op de Verkrijgende Vennootschap alle activa, passiva, rechten, verplichtingen en rechtsverhoudingen (waaronder mede begrepen klanten, leveranciers, verkopers, werknemers, ingehuurd personeel, Klantrelaties, Intellectuele Eigendomsrechten, Know-how, Gedingvoering, Risk Allocation Rights en Zekerheidsrechten) van de Splitsende Vennootschap nauw verbonden met en/of toe te rekenen aan de Afgesplitste Onderneming en als zodanig geadministreerd, welke zijn opgekomen tussen 31 juli 2009 en het effectief worden van de onderhavige Splitsing. Daarentegen zal, indien enig actief, passief, recht, verplichting of rechtsverhouding (waaronder mede begrepen klanten, leveranciers, verkopers, werknemers, ingehuurd personeel, Klantrelaties, Intellectuele Eigendomsrechten, Know-how, Gedingvoering, Risk Allocation Rights en Zekerheidsrechten) van de Splitsende Vennootschap dat thans onderdeel is van de Afgesplitste Onderneming in de periode die loopt vanaf 31 juli 2009 tot het moment waarop de onderhavige Splitsing van kracht wordt, het vermogen van de Splitsende Vennootschap verlaat, niet het desbetreffende vermogensbestanddeel conform het vorenstaande overgaan, maar hetgeen voor dat vermogensbestanddeel in de plaats zal zijn getreden. Bijlage NL Algemeen Raamwerk en Annexen 5 / 45

6 ANNEX I AFGESPLITSTE ONDERNEMING VC PARTICULIEREN DEFINITIES: De met hoofdletters aangeduide definities die in deze Annex worden gebruikt hebben, tenzij uitdrukkelijk in deze Annex gedefinieerd, dezelfde betekenis als daaraan in het algemene deel van deze juridische beschrijving is gegeven. Afgesplitste VCP Klanten betekent alle particuliere klanten van de Splitsende Vennootschap geadministreerd en bediend door VC Particulieren; BUNL betekent de Business Unit Nederland van de Splitsende Vennootschap; VC Particulieren betekent het value center van BUNL bekend als Value Center Particulieren en verantwoordelijk voor de particuliere klanten van BUNL (anders dan de particuliere klanten ( private clients ) geadministreerd en bediend door PC Nederland en de particuliere klanten verband houdende met de midden- en kleinbedrijfklanten (MKB), de zakelijke klanten, de overheidsgerelateerde klanten en de wholesale klanten (inclusief corporate en investment banking klanten) geadministreerd en bediend door VC Zaken). BESCHRIJVING VAN DE ONDERNEMING VAN VC PARTICULIEREN DIE OVERGAAT OP DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP: Als onderdeel van de Splitsing gaan de volgende door VC Particulieren geadministreerde activa, passiva, rechten, verplichtingen en rechtsverhoudingen van de Splitsende Vennootschap over op de Verkrijgende Vennootschap (de Afgesplitste VCP Onderneming): A. alle Klantrelaties ten aanzien van de Afgesplitste VCP Klanten, met uitzondering van enig Zekerheidsrecht verstrekt of gevestigd door een Afgesplitste VCP Klant aan of ten behoeve van de Splitsende Vennootschap met als doel het zeker stellen van verplichtingen van een Niet-Afgesplitste VCZ Klant indien en voor zover dit Zekerheidsrecht niet mede dient ter zekerheidsstelling voor enige verplichting van die Afgesplitste VCP Klant jegens de Splitsende Vennootschap; B. alle schriftelijke en mondelinge overeenkomsten, met inbegrip van alle rechten en verplichtingen die uit deze overeenkomsten voortvloeien, die zijn aangegaan door de Splitsende Vennootschap en derden, waaronder mede begrepen leveranciers, en nodig zijn voor de uitvoering van en/of verband houdende met de activiteiten van VC Particulieren; C. voor zover mogelijk, alle uitstaande Zekerheidsrechten en Risk Allocation Rights verstrekt of gevestigd aan of door de Splitsende Vennootschap aan, op verzoek van of verband houdende met voormalige particuliere klanten van BUNL; D. alle Intellectuele Eigendomsrechten in gebruik door en/of verband houdende met de activiteiten van VC Particulieren, indien en voor zover deze Intellectuele Eigendomsrechten nauw verbonden zijn met en/of toe te rekenen zijn aan de onderneming van de Splitsende Vennootschap die overgaat op de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van deze Splitsing; E. alle Know-how ten aanzien van de activiteiten van VC Particulieren, indien en voor zover deze Know-how nauw verbonden is met en/of toe te rekenen is aan de onderneming van de Splitsende Vennootschap die overgaat op de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van deze Splitsing; Bijlage NL Algemeen Raamwerk en Annexen 6 / 45

7 F. voor zover niet reeds in Annex XII Afgesplitste onderneming Information Systems and Infrastructure & Operations begrepen, alle IT applicaties (waaronder software) en systemen in gebruik door en/of verband houdende met de activiteiten van VC Particulieren; G. voor zover mogelijk, alle rechten, verplichtingen, lidmaatschapsrechten (waaronder alle daarmee verband houdende rechten, verplichtingen en rechtsverhoudingen) gehouden door de Splitsende Vennootschap in of in verband met enige juridische entiteit, voor zover deze rechten, verplichtingen, lidmaatschapsrechten (waaronder alle daarmee verband houdende rechten, verplichtingen en rechtsverhoudingen) nauw verbonden zijn met en/of toe te rekenen zijn aan de activiteiten van VC Particulieren; H. voor zover niet reeds begrepen onder A, alle niet-accessoire zekerheden op grond (Grundschulden) en scheepshypotheken (Schiffshypotheken) beheerst door Duits recht als omschreven in Appendix VCP. Alle werknemers van de Splitsende Vennootschap die zullen overgaan op de Verkrijgende Vennootschap zijn beschreven in Annex XVII Afgesplitste onderneming Human Resources Management. Al het onroerend goed van de Splitsende Vennootschap dat zal overgaan op de Verkrijgende Vennootschap is beschreven in Annex XVIII Afgesplitste onderneming Facility Management Services. Bijlage NL Algemeen Raamwerk en Annexen 7 / 45

8 ANNEX II AFGESPLITSTE ONDERNEMING VC ZAKEN DEFINITIES: De met hoofdletters aangeduide definities die in deze Annex worden gebruikt hebben, tenzij uitdrukkelijk in deze Annex gedefinieerd, dezelfde betekenis als daaraan in het algemene deel van deze juridische beschrijving is gegeven. Afgesplitste VCZ Klanten betekent alle klanten van VC Zaken met uitzondering van de Niet- Afgesplitste VCZ Klanten; BUNL betekent de Business Unit Nederland van de Splitsende Vennootschap; Niet-Afgesplitste VCZ Klanten betekent alle klanten van VC Zaken die zijn opgenomen onder de BC/SCORE/GID-nummers in Appendix VCZ I; VC Zaken betekent het value center van BUNL bekend als Value Center Zaken dat bestaat uit de activiteiten, producten en diensten (alle in de ruimste zin des woords) ten gunste van, met betrekking tot, of verband houdende met de volgende klantcategorieën van BUNL: - wholesale klanten (inclusief corporate en investment banking (CIB) klanten), - zakelijke klanten, - overheidsgerelateerde klanten, - midden- en kleinbedrijfklanten (MKB), - particuliere klanten indien en voor zover zij (vanuit historisch perspectief) verband houdend met één van de voorgaande klantcategorieën. BESCHRIJVING VAN DE ONDERNEMING VAN VC ZAKEN DIE OVERGAAT OP DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP: Als onderdeel van de Splitsing gaan de volgende door VC Zaken geadministreerde activa, passiva, rechten, verplichtingen en rechtsverhoudingen van de Splitsende Vennootschap over op de Verkrijgende Vennootschap (de Afgesplitste VCZ Onderneming): A. alle Klantrelaties ten aanzien van de Afgesplitste VCZ Klanten, met uitzondering van enig Zekerheidsrecht verstrekt of gevestigd door een Afgesplitste VCZ Klant aan of ten behoeve van de Splitsende Vennootschap met als doel het zeker stellen van verplichtingen van een Niet-Afgesplitste VCZ Klant voor zover dit Zekerheidsrecht niet mede dient ter zekerheidsstelling voor enige verplichting van die Afgesplitste VCZ Klant jegens de Splitsende Vennootschap; B. die Klantrelaties ten aanzien van de Niet-Afgesplitste VCZ Klanten die strikt en alleen verband houden met producten en diensten aangeboden door de onderneming van de Splitsende Vennootschap die overgaat op de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van deze Splitsing, indien en voor zover deze producten en diensten niet zijn geadministreerd en vastgelegd onder de BC/SCORE/GID-nummers in Appendix VCZ I; C. alle schriftelijke en mondelinge overeenkomsten, waaronder alle rechten en verplichtingen die uit deze overeenkomsten voortkomen, die zijn aangegaan door de Splitsende Vennootschap en derden, waaronder mede begrepen leveranciers, indien en Bijlage NL Algemeen Raamwerk en Annexen 8 / 45

9 voor zover deze overeenkomsten nauw verbonden zijn met en/of toe te rekenen zijn aan de onderneming van de Splitsende Vennootschap die overgaat op de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van deze Splitsing en als zodanig zijn geadministreerd; D. een zeilboot van het type Friesch Jacht bekend onder de naam Mercurius met Grou (Nederland) als ligplaats en registratienummer RC100; E. voor zover mogelijk, alle activa, passiva, rechten (zoals lidmaatschapsrechten), verplichtingen en rechtsverhoudingen van de Splitsende Vennootschap ten aanzien van juridische entiteiten, zoals onder meer stichtingen en verenigingen (met uitzondering van participaties in het aandelenkapitaal van juridische entiteiten) indien en voor zover nauw verbonden met en/of toe te rekenen aan de onderneming van de Splitsende Vennootschap die overgaat op de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van deze Splitsing; F. alle Intellectuele Eigendomsrechten die gebruikt worden door en/of verband houdende met de activiteiten van VC Zaken, voor zover deze Intellectuele Eigendomsrechten nauw verbonden zijn met en/of toe te rekenen zijn aan de onderneming van de Splitsende Vennootschap die overgaat op de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van deze Splitsing; G. alle Know-how met betrekking tot de activiteiten van VC Zaken, indien en voor zover dergelijke Know-how nauw verbonden is met en/of toe te rekenen is aan de onderneming van de Splitsende Vennootschap die overgaat op de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van deze Splitsing; H. voor zover niet reeds begrepen onder A, alle niet accessoire zekerheden op stukken grond (Grundschulden) en scheepshypotheken (Schiffshypotheken) beheerst door Duits recht als omschreven in Appendix VCZ II. Alle werknemers van de Splitsende Vennootschap die zullen overgaan op de Verkrijgende Vennootschap zijn beschreven in Annex XVII Afgesplitste onderneming Human Resources Management. Al het onroerend goed van de Splitsende Vennootschap dat zal overgaan op de Verkrijgende Vennootschap is beschreven in Annex XVIII Afgesplitste onderneming Facility Management Services. Informatie voor klanten van VCZ met betrekking tot BC/SCORE/GID-nummers: ABN AMRO Bank N.V. zal op of omstreeks de datum van deponering van het splitsingsvoorstel nadere informatie aangaande de Afgesplitste VCZ Klanten communiceren. Klanten waaraan hierboven wordt gerefereerd in de definitie van Niet-AfgesplitsteVCZ Klanten zullen, op of omstreeks de datum van deponering van het splitsingsvoorstel, een brief van RBS ontvangen met als onderwerp Vervolgstappen integratieproces. Verder zullen de Niet-Afgesplitste VCZ Klanten die ten gevolge van de Splitsing een klantrelatie zullen hebben met zowel de Splitsende Vennootschap als de Verkrijgende Vennootschap hieromtrent worden geïnformeerd. Iedere klant van de Splitsende Vennootschap die niet op de hoogte is van zijn/haar BC/SCORE/GID-nummer kan zijn/haar BC/SCORE/GID-nummer opvragen bij de Splitsende Vennootschap door contact op te nemen met zijn/haar vaste contactpersoon of door het algemene informatienummer te bellen. Bijlage NL Algemeen Raamwerk en Annexen 9 / 45

10 ANNEX III OFFICE AFGESPLITSTE ONDERNEMING PRIVATE CLIENTS EN PC GLOBAL HEAD DEFINITIES: De met hoofdletters aangeduide definities die in deze Annex worden gebruikt hebben, tenzij uitdrukkelijk in deze Annex gedefinieerd, dezelfde betekenis als daaraan in het algemene deel van deze juridische beschrijving is gegeven. Afgesplitste PCNL Klanten betekent alle klanten van PC Nederland geregistreerd onder BOnummer of gecodeerd met klant groep code 04xx en bediend door één of meer van de kantoren als omschreven in Appendix PC; BUPC betekent de Business Unit Private Clients Global van de Splitsende Vennootschap; PC betekent PC Nederland en/of PC Global Head Office; PC Global Head Office betekent het hoofdkantoor van BUPC; PC Nederland betekent de Nederlandse vestiging van BUPC bekend als Private Clients NL verantwoordelijk voor private clients. BESCHRIJVING VAN DE ONDERNEMING VAN PC DIE OVERGAAT OP DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP: Als onderdeel van de Splitsing gaan de volgende door PC geadministreerde activa, passiva, rechten, verplichtingen en rechtsverhoudingen van de Splitsende Vennootschap over op de Verkrijgende Vennootschap (de Afgesplitste PC Onderneming): A. alle Klantrelaties ten aanzien van de Afgesplitste PCNL Klanten, met uitzondering van enig Zekerheidsrecht verstrekt of gevestigd door een Afgesplitste PCNL Klant aan of ten behoeve van de Splitsende Vennootschap met als doel het zeker stellen van verplichtingen van een Niet-Afgesplitste PCNL Klant indien en voor zover dit Zekerheidsrecht niet mede dient ter zekerheidsstelling voor enige verplichting van die Afgesplitste PCNL Klant jegens de Splitsende Vennootschap; B. alle schriftelijke en mondelinge overeenkomsten, waaronder alle rechten en verplichtingen die uit deze overeenkomsten voortkomen, die zijn aangegaan door de Splitsende Vennootschap en derden, waaronder mede begrepen leveranciers, en geadministreerd door PC, indien en voor zover deze overeenkomsten nauw verbonden zijn met en/of toe te rekenen zijn aan de onderneming van de Splitsende Vennootschap die overgaat op de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van deze Splitsing; C. voor zover mogelijk, alle volmachten toegekend aan de Splitsende Vennootschap door Afgesplitste PCNL Klanten (verband houdende met de afdeling Bewindvoering & Executele of PC Nederland); D. alle Intellectuele Eigendomsrechten in gebruik door en/of verband houdende met de activiteiten van PC, indien en voor zover deze Intellectuele Eigendomsrechten nauw verbonden zijn met en/of toe te rekenen zijn aan de onderneming van de Splitsende Vennootschap die overgaat op de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van deze Splitsing; E. alle Know-how ten aanzien van de activiteiten van PC, indien en voor zover deze Bijlage NL Algemeen Raamwerk en Annexen 10 / 45

11 Know-how nauw verbonden is met en/of toe te rekenen is aan de onderneming van de Splitsende Vennootschap die overgaat op de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van deze Splitsing; F. alle IT applicaties (waaronder software) en systemen in gebruik door en/of verband houdende met de activiteiten van PC, voor zover deze niet reeds in Annex XII Afgesplitste onderneming Information Systems and Infrastruture & Operations zijn begrepen; G. de Risk Allocation Rights verstrekt of gevestigd door de Splitsende Vennootschap voor vestigingen en dochtermaatschappijen van BUPC. Alle werknemers van de Splitsende Vennootschap die zullen overgaan op de Verkrijgende Vennootschap zijn beschreven in Annex XVII Afgesplitste onderneming Human Resources Management. Al het onroerend goed van de Splitsende Vennootschap dat zal overgaan op de Verkrijgende Vennootschap is beschreven in Annex XVIII Afgesplitste onderneming Facility Management Services. Bijlage NL Algemeen Raamwerk en Annexen 11 / 45

12 ANNEX IV AFGESPLITSTE ONDERNEMING TRANSACTION BANKING DEFINITIES: De met hoofdletters aangeduide definities die in deze Annex worden gebruikt hebben, tenzij uitdrukkelijk in deze Annex gedefinieerd, dezelfde betekenis als daaraan in het algemene deel van deze juridische beschrijving is gegeven. BUNL betekent de Business Unit Nederland van de Splitsende Vennootschap; TB betekent het value center van BUNL bekend als Transaction Banking bestaande uit de activiteiten, producten en diensten (alle in de ruimste zin des woords) ten aanzien van product management van rekeningen, output, facturering, cash pooling, betalingen, trade, garanties, correspondent banking, debit cards, point of sale terminals en pakketten. BESCHRIJVING VAN DE ONDERNEMING VAN TB DIE OVERGAAT OP DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP: Als onderdeel van de Splitsing gaan de volgende door TB geadministreerde activa, passiva, rechten, verplichtingen en rechtsverhoudingen van de Splitsende Vennootschap over op de Verkrijgende Vennootschap (de Afgesplitste TB Onderneming): A. alle schriftelijke en mondelinge overeenkomsten, waaronder alle rechten en verplichtingen die uit deze overeenkomsten voortkomen, die zijn aangegaan door de Splitsende Vennootschap en derden, zoals onder meer leveranciers, en nodig zijn voor de uitvoering van en/of verband houdende met de activiteiten van TB als omschreven (door het opnemen van de naam van de wederpartij of het onderwerp) in Appendix TB I; (A) B. alle Intellectuele Eigendomsrechten in gebruik door en/of verband houdende met de activiteiten van TB als omschreven in Appendix TB II (de Splitsende Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap zijn met elkaar overeengekomen dat ten aanzien van Intellectuele Eigendomsrechten die na Splitsing tussen hen beide gedeeld moeten worden, alleen een kopie van een dergelijk Intellectueel Eigendomsrecht mee overgaat en het origineel achterblijft of vice versa); (B) C. alle Know-how ten aanzien van de activiteiten van TB, indien en voor zover deze Know-how nauw verbonden is met en/of toe te rekenen is aan de onderneming van de Splitsende Vennootschap die overgaat op de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van deze Splitsing, waaronder mede begrepen de Know-how als omschreven in Appendix TB III; (C) D. voor zover mogelijk, alle rechten, verplichtingen en rechtsverhoudingen (waaronder mede begrepen overeenkomsten, lidmaatschappen) verband houdende met de activiteiten van TB ten aanzien van of jegens de entiteiten (waaronder enig subcomité daarvan) als omschreven in Appendix TB IV; (D) E. de (aandelen)participatie in Currence Holding B.V. waaronder alle schriftelijke en mondelinge overeenkomsten, waaronder alle rechten en plichten die uit deze overeenkomsten voortkomen, die zijn aangegaan door de Splitsende Vennootschap ten aanzien van haar participatie in het aandelenkapitaal van deze juridische entiteit (zoals onder meer een aandeelhoudersovereenkomst); (E) F. de vaste en vlottende activa als omschreven in Appendix TB V; (F) G. de gebruiksrechten van de volgende BIC-codes: - ABNANL2A Bijlage NL Algemeen Raamwerk en Annexen 12 / 45

13 - ABNACHZZ - ABNAJESH - ABNANL2R - DELBDE33 - HBUANL2R - NSMBFRPP - NSMEFRPP - ABNAAEAA - ABNABE2A - ABNAHKAA - ABNASG2A (G) H. alle activa, passiva, rechten, verplichtingen en rechtsverhoudingen voortkomende uit, nauw verbonden met en gerelateerd aan enig project dat wordt uitgevoerd door of nauw verbonden is met de onderneming van TB en als zodanig, goedgekeurd door het interne investeringscomité bekend als Project Portfolio Group; (H) I. alle rechten ten aanzien van de F&S Access database intermediaire verkoop. (I) Alle werknemers van de Splitsende Vennootschap die zullen overgaan op de Verkrijgende Vennootschap zijn beschreven in Annex XVII Afgesplitste onderneming Human Resources Management. (J) Al het onroerend goed van de Splitsende Vennootschap dat zal overgaan op de Verkrijgende Vennootschap is beschreven in Annex XVIII Afgesplitste onderneming Facility Management Services. Bijlage NL Algemeen Raamwerk en Annexen 13 / 45

14 ANNEX V AFGESPLITSTE ONDERNEMING INVESTMENT BANKING DEFINITIES: De met hoofdletters aangeduide definities die in deze Annex worden gebruikt hebben, tenzij uitdrukkelijk in deze Annex gedefinieerd, dezelfde betekenis als daaraan in het algemene deel van deze juridische beschrijving is gegeven. BUNL betekent de Business Unit Nederland van de Splitsende Vennootschap; IB betekent de afdeling van BUNL bekend als Investment Banking die activiteiten, producten en services (alle in de ruimste zin des woords) verzorgd ten aanzien van corporate finance, M&A, CSA, acquisition finance, structured funding & investments. BESCHRIJVING VAN DE ONDERNEMING VAN IB DIE OVERGAAT OP DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP: Als onderdeel van de Splitsing gaan de volgende door IB geadministreerde activa, passiva, rechten, verplichtingen en rechtsverhoudingen van de Splitsende Vennootschap over op de Verkrijgende Vennootschap (de Afgesplitste IB Onderneming): A. behoudens C hierna, alle mandaatbrieven (mandate letters), waaronder alle rechten en verplichtingen die voortkomen uit deze brieven, verstrekt door (een van de) Afgesplitste Klanten aan de Splitsende Vennootschap ten aanzien van fusie en overname transacties waarbij die Afgesplitste Klant of Afgesplitste Klanten betrokken is of zijn als (potentiële) koper(s) of verkoper(s); B. behoudens C hierna, alle activa, passiva, rechten, verplichtingen en rechtsverhoudingen (waaronder mede begrepen alle overeenkomsten, Klantrelaties en Zekerheidsrechten) van de Splitsende Vennootschap gerelateerd aan of nauw verbonden met de acquisition finance transacties, indien en voor zover deze transacties zijn gesloten ten aanzien van een Afgesplitste Klant; C. de bepalingen onder A en B zullen, in afwijking van Annex II Afgesplitste onderneming VC Zaken, niet van toepassing zijn voor zover zij verband houden met producten die alleen worden aangeboden aan Afgesplitste Klanten door de onderneming van de Splitsende Vennootschap die niet mee overgaat bij deze Splitsing; D. de schriftelijke en mondelinge overeenkomsten, waaronder alle rechten en verplichtingen die uit deze overeenkomsten voortkomen, die zijn aangegaan door de Splitsende Vennootschap en derden, waaronder mede begrepen leveranciers, die nodig zijn voor de uitvoering van en/of verband houdende met de acquisition finance activiteiten van IB als omschreven in Appendix IB I; E. alle Intellectuele Eigendomsrechten (en/of daarmee verband houdende licentieovereenkomsten) als omschreven in Appendix IB II; F. alle tombstones met betrekking tot afgeronde transacties voor zover deze transacties nauw verbonden waren met en/of toe te rekenen waren aan (i) de Afgesplitste Klanten en (ii) de onderneming van de Splitsende Vennootschap die overgaat op de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van deze Splitsing; G. een kopie van de Know-how die gebruikt wordt door en/of verband houdende met de activiteiten van IB, als omschreven in Appendix IB III. (K) Alle werknemers van de Splitsende Vennootschap die zullen overgaan op de Verkrijgende Vennootschap zijn beschreven in Annex XVII Afgesplitste onderneming Human Resources Bijlage NL Algemeen Raamwerk en Annexen 14 / 45

15 Management. Al het onroerend goed van de Splitsende Vennootschap dat zal overgaan op de Verkrijgende Vennootschap is beschreven in Annex XVIII Afgesplitste onderneming Facility Management Services. Bijlage NL Algemeen Raamwerk en Annexen 15 / 45

16 ANNEX VI GROUP NL AFGESPLITSTE ONDERNEMING INTERNATIONAL DIAMOND & JEWELRY DEFINITIES: De met hoofdletters aangeduide definities die in deze Annex worden gebruikt hebben, tenzij uitdrukkelijk in deze Annex gedefinieerd, dezelfde betekenis als daaraan in het algemene deel van deze juridische beschrijving is gegeven. ID&JG betekent de business unit van de Splitsende Vennootschap bekend als International Diamond & Jewelry Group die financiële diensten aanbiedt aan de diamanten-, juwelen- en horloge-industrie. BESCHRIJVING VAN DE ONDERNEMING VAN ID&JG DIE OVERGAAT OP DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP: Als onderdeel van de Splitsing gaan de volgende door ID&JG in Nederland geadministreerde activa, passiva, rechten, verplichtingen en rechtsverhoudingen van de Splitsende Vennootschap over op de Verkrijgende Vennootschap (de Afgesplitste ID&JG Onderneming): A. alle Know-how ten aanzien van het beoordelingsinstrument (rating tool) ontwikkeld door ID&JG bekend als ID&JG Diamondscore. Alle werknemers van de Splitsende Vennootschap die zullen overgaan op de Verkrijgende Vennootschap zijn beschreven in Annex XVII Afgesplitste onderneming Human Resources Management. Al het onroerend goed van de Splitsende Vennootschap dat zal overgaan op de Verkrijgende Vennootschap is beschreven in Annex XVIII Afgesplitste onderneming Facility Management Services. Bijlage NL Algemeen Raamwerk en Annexen 16 / 45

17 ANNEX VII AFGESPLITSTE ONDERNEMING MARKETS NL DEFINITIES: De met hoofdletters aangeduide definities die in deze Annex worden gebruikt hebben, tenzij uitdrukkelijk in deze Annex gedefinieerd, dezelfde betekenis als daaraan in het algemene deel van deze juridische beschrijving is gegeven. Markets NL betekent de onderneming van de Splitsende Vennootschap bekend als Markets NL dat bestaat uit activiteiten, producten en diensten (alle in de ruimste zin des woords) op het gebied van treasury (RTD), network sales (brokerage), trading en private investor products. BESCHRIJVING VAN DE ONDERNEMING VAN MARKETS NL DIE OVERGAAT OP DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP: Als onderdeel van de Splitsing gaan de volgende door Markets NL geadministreerde activa, passiva, rechten, verplichtingen en rechtsverhoudingen van de Splitsende Vennootschap over op de Verkrijgende Vennootschap (de Afgesplitste Markets NL Onderneming): A. alle activa, passiva, rechten, verplichtingen en rechtsverhoudingen voortkomende uit, nauw verbonden met en gerelateerd aan het werk in uitvoering ten aanzien van een handel en verkoop platform (trading and sales platform) gerelateerd aan het aanbieden en/of verwerken van private investor products, zoals ontwikkeld en in opbouwfase ten behoeve van de Verkrijgende Vennootschap; B. (een kopie van) de database als geadministreerd door Mr. Mail op 1 mei 2009; C. alle Intellectuele Eigendomsrechten ten aanzien van: - de handelsnaam ABN AMRO Markets ; - het merkrecht Dealstation ; - het RTD Dealersystem bekend als AntrA; - de inhoud van interne en externe publicaties, product informatie en educatieve documentatie geschreven door of namens, of toe te rekenen aan de treasury (RTD) activiteiten van Markets NL, waaronder mede begrepen zogenaamde Productinformatiebladen, brochures, presentaties, educatieve publicaties; - de domeinnamen D. (het recht op) een kloon van de software en/of databases momenteel in gebruik door Markets NL ten aanzien van haar treasury (RTD) en trading activiteiten en bekend als de sales credit database 2006, de equity model library als gebruikt in het Ronnie system en de trading en pricing spreadsheets ten aanzien van rates/fx/fx Forward en gestructureerde producten (structured products) onderneming; E. alle Know-how ten aanzien van treasury en OTC derivatives producten ontwikkeld door of namens, of toe te rekenen aan Markets NL en aangeboden aan de Afgesplitste Klanten, waaronder mede begrepen product- en procesbeschrijvingen en richtlijnen; F. een kopie van de ISDA CSA overeenkomsten voor interbancaire wederpartijen zoals in Bijlage NL Algemeen Raamwerk en Annexen 17 / 45

18 gebruik door de trading afdeling van Markets NL. Alle werknemers van de Splitsende Vennootschap die zullen overgaan op de Verkrijgende Vennootschap zijn beschreven in Annex XVII Afgesplitste onderneming Human Resources Management. Al het onroerend goed van de Splitsende Vennootschap dat zal overgaan op de Verkrijgende Vennootschap is beschreven in Annex XVIII Afgesplitste onderneming Facility Management Services. Bijlage NL Algemeen Raamwerk en Annexen 18 / 45

19 ANNEX VIII AFGESPLITSTE ONDERNEMING AUDIT DEFINITIES: De met hoofdletters aangeduide definities die in deze Annex worden gebruikt hebben, tenzij uitdrukkelijk in deze Annex gedefinieerd, dezelfde betekenis als daaraan in het algemene deel van deze juridische beschrijving is gegeven. Audit betekent de stafgroepsfunctie van de Splitsende Vennootschap bekend als Audit en verantwoordelijk voor de interne auditing van de Splitsende Vennootschap. BESCHRIJVING VAN DE ONDERNEMING VAN AUDIT DIE OVERGAAT OP DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP: Als onderdeel van de Splitsing gaan de volgende door Audit geadministreerde activa, passiva, rechten, verplichtingen en rechtsverhoudingen van de Splitsende Vennootschap over op de Verkrijgende Vennootschap (de Afgesplitste Audit Onderneming): A. alle schriftelijke en mondelinge overeenkomsten, waaronder alle rechten en verplichtingen die uit deze overeenkomsten voortkomen, die zijn aangegaan door de Splitsende Vennootschap en de volgende derden: - ACES, voor zover dergelijke overeenkomsten verband houden met de TRAC omgeving die toegewezen is aan de (toekomstige) audit activiteiten van de Verkrijgende Vennootschap; - NIVRA, afdeling VERA; - Vergouw en Overduin ten aanzien van English report writing; - IVE Technologies ten aanzien van Dominator; - Adobe Systems Benelux B.V. ten aanzien van In-design; - RSM McGladrey; - Dolphin Phoenix als distributeur van ACL licenties, voor zover dergelijke overeenkomsten de volgende wereldwijde ACL licenties betreffen: 4 ACL Desktop licenties, 3 ACL Linux Server licenties, 33 ACL Netwerk editie licenties, 1 OS/400 Server licenties en 3 Z/OS Server licenties; B. alle Intellectuele Eigendomsrechten ten aanzien van: - een kloon en de originele afgeslankte versie van TRAC Audit Issue tracking applicatie, waaronder daarmee verband houdende inhoud (content), indien en voor zover deze versies nauw verbonden zijn met en/of toe te rekenen zijn aan de onderneming van de Splitsende Vennootschap die overgaat op de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van deze Splitsing en als zodanig is geadministreerd; - de inhoud (content) van de Knowledge Management & Group Audit intranet site, waaronder de begrensde gedeeltes (restricted parts); - PPD Permanent Data; - alle gegevens en inhoud (content) geadministreerd en opgeslagen in de Group Audit afdeling directory (zogenaamde X-drive ), waaronder begrensde directories, indien Bijlage NL Algemeen Raamwerk en Annexen 19 / 45

20 en voor zover deze gegevens en inhoud nauw verbonden zijn met en/of toe te rekenen zijn aan de onderneming van de Splitsende Vennootschap die overgaat op de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van deze Splitsing; - alle gegevens en inhoud (content) geadministreerd en opgeslagen in de algemene Lotus Notes databases als in gebruik door Audit, waaronder mede begrepen Service Catalogue, Projects, Intranet, TeamRoom databases en mail-in databases, al het voorgaande indien en voor zover deze gegevens en inhoud nauw verbonden zijn met en/of toe te rekenen zijn aan de onderneming van de Splitsende Vennootschap die overgaat op de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van deze Splitsing; - alle Auditor Assistant (gerepliceerde) databases, indien en voor zover deze databases nauw verbonden zijn met en/of toe te rekenen zijn aan de onderneming van de Splitsende Vennootschap die overgaat op de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van deze Splitsing; - alle gegevens en inhoud (content) geadministreerd en opgeslagen in het Auditor Assistant digitaal historisch archief (Lotus Notes), indien en voor zover deze gegevens en inhoud nauw verbonden zijn met en/of toe te rekenen zijn aan de onderneming van de Splitsende Vennootschap die overgaat op de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van deze Splitsing; C. alle Know-how van Audit ten aanzien van: - de audit methodologie als gebruikt door Audit en beschreven in de Audit Manual en AIM, waaronder sjablonen; - Project Audit Methodology, waaronder daarmee verband houdende inhoud (content); - Country Audit Methodology, waaronder daarmee verband houdende inhoud (content); - Audit Programs, beschikbaar in Auditor Assistant, afdeling en persoonlijke gegevens directories; - alle Auditor Assistant database ontwerp sjablonen; - alle specifieke ontwikkelingen en applicaties op Lotus Notes ontworpen of gemaakt door of namens Audit, waaronder sjablonen; - alle operationele administrator procedures, processen en service catalogus van Audit; - GTKGA cursus opbouw en (training) materiaal; - VERA cursus opbouw en (training) materiaal; - Group Audit core curriculum; - Group Audit Competence Management Framework. Alle werknemers van de Splitsende Vennootschap die zullen overgaan op de Verkrijgende Vennootschap zijn beschreven in Annex XVII Afgesplitste onderneming Human Resources Management. Al het onroerend goed van de Splitsende Vennootschap dat zal overgaan op de Verkrijgende Vennootschap is beschreven in Annex XVIII Afgesplitste onderneming Facility Management Services. Bijlage NL Algemeen Raamwerk en Annexen 20 / 45

TRIP ADVOCATEN NOTARISSEN

TRIP ADVOCATEN NOTARISSEN 1 BESCHRIJVING ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2:334F LID 2 SUB D BURGERLIJK WETBOEK Bijlage bij het voorstel tot splitsing van N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe Dit document is een beschrijving in de zin van

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie Dit document bevat de licentieovereenkomst van Habilis Media BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17228658. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle

Nadere informatie

Administratie Diamant Politie

Administratie Diamant Politie De resultaten van drie onderzoeksprojecten van het SOMA Dossier Administratie Diamant Politie We hebben de lezers steeds op de hoogte gehouden van de onderzoeks- projecten van het SOMA. We zijn dan ook

Nadere informatie

Betreft: N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe

Betreft: N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe 1 VOORSTEL TOT JURIDISCHE AFSPLITSING Betreft: N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe Het bestuur van: de statutair in Assen gevestigde naamloze vennootschap: N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe, kantoorhoudende

Nadere informatie

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend

Nadere informatie

Algemene Levering- en Betalingsvoorwaarden

Algemene Levering- en Betalingsvoorwaarden Algemene Levering- en Betalingsvoorwaarden (Gedeponeerd bij de kamer van koophandel en fabrieken Amsterdam, Kantoor IJmond d.d. 4 juni 1999.) Velsen-Noord, 4 juni 1999. I. Algemeen I.1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf BV

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf BV Algemene voorwaarden Bedrijf BV Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Bedrijf BV te Plaats, Kamer van Koophandel 12345678

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HVK STEVENS

ALGEMENE VOORWAARDEN HVK STEVENS ALGEMENE VOORWAARDEN HVK STEVENS HVK Stevens Belastingadvies B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam, die zich ten doel stelt de belastingadviespraktijk

Nadere informatie

Stemrechtregeling. Finaal. aegon.com

Stemrechtregeling. Finaal. aegon.com Stemrechtregeling Finaal aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 DEZE STEMRECHTREGELING (de Overeenkomst) is oorspronkelijk aangegaan op 26 mei 2003 en wordt hierbij gewijzigd en luidt thans als volgt. Partijen:

Nadere informatie

de Afgesplitste PC BE Onderneming als omschreven in Annex I, waaronder alle daartoe behorende appendices;

de Afgesplitste PC BE Onderneming als omschreven in Annex I, waaronder alle daartoe behorende appendices; BESCHRIJVING VAN DE VERMOGENSBESTANDDELEN VAN DE SPLITSENDE VENNOOTSCHAP DIE ZULLEN OVERGAAN OP DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP DEFINITIES: Afgesplitste Klanten betekent alle Afgesplitste PC BE Klanten (als

Nadere informatie

Makelaar in Grond gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor de navolgende doeleinden:

Makelaar in Grond gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor de navolgende doeleinden: Privacybeleid I. Algemeen Op deze pagina treft u als gebruiker van de website www.makelaaringrond.nl het privacybeleid aan van Makelaar in Grond respectievelijk Grond Registratie Services. Makelaar in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET VOORSTEL TOT AFSPLITSING

TOELICHTING BIJ HET VOORSTEL TOT AFSPLITSING 1 TOELICHTING BIJ HET VOORSTEL TOT AFSPLITSING Het bestuur van: de statutair in Assen gevestigde naamloze vennootschap: N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe, kantoorhoudende te 9405 BL Assen, Lauwers

Nadere informatie

!! ALGEMENE'VOORWAARDEN'SAIL'EVENT'PARTNERS'C.V.'' Artikel!1:!Definities!

!! ALGEMENE'VOORWAARDEN'SAIL'EVENT'PARTNERS'C.V.'' Artikel!1:!Definities! ALGEMENE'VOORWAARDEN'SAIL'EVENT'PARTNERS'C.V.'' Artikel1:Definities (i) (ii) (iii) (iv) (v) Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van SAIL Event Partners; Bezoeker:iederenatuurlijkepersoondieeenEvenementbijwoont;

Nadere informatie

FLORICODE LICENTIE-OVEREENKOMST. 1. Definities 1.1. Woorden en zinnen die in deze Overeenkomst gebruikt worden hebben de volgende betekenis:

FLORICODE LICENTIE-OVEREENKOMST. 1. Definities 1.1. Woorden en zinnen die in deze Overeenkomst gebruikt worden hebben de volgende betekenis: FLORICODE LICENTIE-OVEREENKOMST 1. Definities 1.1. Woorden en zinnen die in deze Overeenkomst gebruikt worden hebben de volgende betekenis: Overeenkomst: Documentatie: Floricode: Licentie-voorwaarden:

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenkrediet Tripartiete Dienstverlening

Voorwaarden Effectenkrediet Tripartiete Dienstverlening Tripartiete Dienstverlening 2 1 Definities 1.1 De in deze Voorwaarden met een hoofdletter geschreven woorden hebben dezelfde betekenis als die daaraan is toegekend in de Voorwaarden Tripartiete Dienstverlening,

Nadere informatie

VOORWAARDEN BETREFFENDE HET BEHEER EN DE BEWARING VAN GELDEN

VOORWAARDEN BETREFFENDE HET BEHEER EN DE BEWARING VAN GELDEN VOORWAARDEN BETREFFENDE HET BEHEER EN DE BEWARING VAN GELDEN Artikel 1 INTERPRETATIE Artikel 1.1 Definities In deze Voorwaarden hebben de volgende met een hoofdletter geschreven termen de volgende betekenis:

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Onderdeel A: Algemene voorwaarden

Onderdeel A: Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN MARKETINGSERVICE MERCURIUS, gevestigd te Capelle aan den IJssel Onderdeel A: Algemene voorwaarden Onderdeel B: Algemene voorwaarden Cursussen en Workshops Inschrijving

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

Mauritslaan 42/ 44 6161 HW Geleen

Mauritslaan 42/ 44 6161 HW Geleen Algemene Voorwaarden Payroll Totaal BV I. Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft. b. Opdrachtnemer: de partij die de opdracht aanvaardt,

Nadere informatie

Wetboek economisch recht Pieter Van den Bossche Adviseur Fod Economie

Wetboek economisch recht Pieter Van den Bossche Adviseur Fod Economie Wetboek economisch recht Pieter Van den Bossche Adviseur Fod Economie historiek van het project 1. ronde tafel modernisering economisch recht (2006-2009) 2. tweehonderd jaar Wetboek van Koophandel (2007)

Nadere informatie

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009 Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave 2 Balans per 30 juni 2009 3 Winst- en Verliesrekening 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting

Nadere informatie

Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O. NS Stations Legal

Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O. NS Stations Legal Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O NS Stations Legal GEHEIMHOUDINGSVERKLARING/DISCLAIMER Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O Inzake object voormalig

Nadere informatie

voorwaarden effectenkrediet

voorwaarden effectenkrediet voorwaarden effectenkrediet 1 Artikel 1 - Definities, Verwijzingen, Kopjes 1.1 In de Voorwaarden Effectenkrediet hebben de met een hoofdletter geschreven woorden de betekenis die daaraan is toegekend in

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2015. Algemeen

Algemene voorwaarden 2015. Algemeen Algemene voorwaarden 2015 Algemeen Deze voorwaarden zijn onder uitdrukkelijke terzijdestelling van daarmee in strijd zijnde voorwaarden van de opdrachtgever of de cliënt van toepassing in de verhouding

Nadere informatie

PROTOCOL INZAKE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE BENELUX-ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM (MERKEN EN TEKENINGEN OF MODELLEN)

PROTOCOL INZAKE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE BENELUX-ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM (MERKEN EN TEKENINGEN OF MODELLEN) PROTOCOL INZAKE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE BENELUX-ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM (MERKEN EN TEKENINGEN OF MODELLEN) 2 De Hoge Verdragsluitende Partijen, wensende uitvoering te geven

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website ALGEMENE VOORWAARDEN VAN NCDR Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website 1. Definities 1.1 De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis: a.

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit van niettoepasselijkheid van artikel 34 van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit van niettoepasselijkheid van artikel 34 van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit van niettoepasselijkheid van artikel 34 van de Mededingingswet. Nummer 4001 / 17 Betreft

Nadere informatie

Banking & finance. Een betrouwbare partner voor financiële instellingen en advocatenkantoren, overal ter wereld

Banking & finance. Een betrouwbare partner voor financiële instellingen en advocatenkantoren, overal ter wereld Banking & finance Banking & finance Een betrouwbare partner voor financiële instellingen en advocatenkantoren, overal ter wereld Het team Banking & Finance van Kennedy Van der Laan is actief op het gebied

Nadere informatie

IJisberg Real Estate.

IJisberg Real Estate. Kastanjelaan 69 1161 VB Zwanenburg www.ijisbergrealestate.com info@ijisbergrealestate.com Mobiel: +31646280649 ASN BANK Rekening: NL 33 ASNB 09 42 43 94 73 BTW nummer: NL 067738011 B01 KvK nummer: 56259077

Nadere informatie

Tel: 0800-235 25 39. 1070 AA Amsterdam. Internet: www.alex.nl AX/VWDE/1211

Tel: 0800-235 25 39. 1070 AA Amsterdam. Internet: www.alex.nl AX/VWDE/1211 voorwaarden derivaten 1 Artikel 1 - Definities, Order, Verwijzingen, Kopjes 1.1 In de Voorwaarden Derivaten hebben de met een hoofdletter geschreven woorden de betekenis die daaraan is toegekend in de

Nadere informatie

BIJLAGE 2. Boedelbeschrijving ex art. 94 Fw. met daarbij de vennootschappelijke balans van DSB Beheer per 21 oktober 2009 (met beknopte toelichting).

BIJLAGE 2. Boedelbeschrijving ex art. 94 Fw. met daarbij de vennootschappelijke balans van DSB Beheer per 21 oktober 2009 (met beknopte toelichting). BIJLAGE 2 Boedelbeschrijving ex art. 94 Fw. met daarbij de vennootschappelijke balans van DSB Beheer per 21 oktober 2009 (met beknopte toelichting). Inleiding boedelverslag 1. Dit boedelverslag bevat een

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper,

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper, INTENTIEVERKLARING DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap naar Nederlands recht [ ], (statutair) gevestigd [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

Op alle diensten van Verleeuw zijn deze algemene voorwaarden van kracht.

Op alle diensten van Verleeuw zijn deze algemene voorwaarden van kracht. Op alle diensten van Verleeuw zijn deze algemene voorwaarden van kracht. Afnemer: De natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie Verleeuw een contract/overeenkomst mee heeft gesloten. Domeinnaam Naam van

Nadere informatie

VIOS aanvraagformulier

VIOS aanvraagformulier VIOS aanvraagformulier Bedrijfsnaam: Straat & nummer: PC & woonplaats: E-mail adres: Gaarne deze gegevens samen met onderstaande overeenkomst (per fax of per post) retourneren aan: Duitman Hengelo B.V.

Nadere informatie

Door het Wetboek van economisch recht opgeheven bepalingen

Door het Wetboek van economisch recht opgeheven bepalingen Door het Wetboek van economisch recht opgeheven bepalingen Opgeheven wetsbepaling Wettelijke basis voor de opheffing Inwerkingtreding van de opheffing Bepalingen opgeheven door Boek II Décret du 2-17 mars

Nadere informatie

Met Aanvragende onderneming wordt de entiteit bedoeld zoals vermeld in 1. hieronder.

Met Aanvragende onderneming wordt de entiteit bedoeld zoals vermeld in 1. hieronder. Insurance Aanvraagformulier Bericht aan de aanvragende onderneming Het ondertekenen of invullen van dit document, bindt noch de aanvragende onderneming, noch enig ander individu of entiteit, die hij of

Nadere informatie

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever.

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op iedere Opdracht en Overeenkomst tot Arbeidsbemiddeling welke door tussenkomst van YoungConsult tot

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities EINDGEBRUIKER OVEREENKOMST FIORATO EINDGEBRUIKER OVEREENKOMST FIORATO VERSIE 1 OKTOBER 2013 Fiorato (de applicatie ) is een applicatie voor computers, iphone en Android en is bedoeld om jou te helpen jezelf

Nadere informatie

IBM TRIRIGA Versie 10 Release 4.0. Services aanvragen Handboek voor de gebruiker

IBM TRIRIGA Versie 10 Release 4.0. Services aanvragen Handboek voor de gebruiker IBM TRIRIGA Versie 10 Release 4.0 Services aanvragen Handboek voor de gebruiker Opmerking Lees eerst Kennisgevingen op pagina 3. Deze publicatie heeft betrekking op versie 10, release 4, modificatie 0

Nadere informatie

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer:

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer: Licentievoorwaarden Werkingssfeer: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle - al dan niet in deze licentievoorwaarden omschreven - aanbiedingen, werkzaamheden en alle andere transacties door natuurlijke

Nadere informatie

NMI Mediation Reglement 2008

NMI Mediation Reglement 2008 NMI Mediation Reglement 2008 Artikel 1 Definities In dit Reglement wordt verstaan onder: a. Kwestie: de in de Mediationovereenkomst omschreven kwestie. b. Certificerende Instelling: de instelling die certificaten

Nadere informatie

IJisberg Real Estate.

IJisberg Real Estate. IJisberg Real Estate Uw Amsterdamsche Makelaar & Omgeving Van Spilbergenstraat 72-I hoog 1057 RK te Amsterdam www.ijisbergrealestate.com info@ijisbergrealestate.com Mobiel: +31646280649 ABN-AMRO Rekening:

Nadere informatie

Geheimhoudingsovereenkomst

Geheimhoudingsovereenkomst Geheimhoudingsovereenkomst Snijders Advocaten Vughterweg 74 5211 CM s-hertogenbosch Contactpersoon: Bart Huijs M: 06 51 62 35 02 E: bhuijs@snijders-advocaten.nl Disclaimer - Deze modelcontracten worden

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Extranet

Algemene voorwaarden Extranet Algemene voorwaarden Extranet Naam afdeling of projectteam: SDKP Datum: 24-10-2014 Versie: 3.0 A. Algemeen Artikel A.1 Definities In de Algemene voorwaarden extranetworden de met hoofdletters beginnende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V.

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Bedrijf X B.V. te Amsterdam, Kamer van Koophandel

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. [NAAM ARCHITECT(ENBUREAU)], geboren op [ ] te [ ], wonende te [ ] aan de [ ]/ gevestigd en kantoorhoudende aan de [ ] te [ ], (ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Office 2010 en SharePoint 2010: bedrijfsproductiviteit op zijn best. Praktische informatie

Office 2010 en SharePoint 2010: bedrijfsproductiviteit op zijn best. Praktische informatie Office 2010 en SharePoint 2010: bedrijfsproductiviteit op zijn best Praktische informatie De informatie in dit document vertegenwoordigt de huidige visie van Microsoft Corporation op zaken die ten tijde

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-213 d.d. 27 mei 2014 (mr. R.J. Paris en mevrouw mr. L.T.A. van Eck, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-213 d.d. 27 mei 2014 (mr. R.J. Paris en mevrouw mr. L.T.A. van Eck, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-213 d.d. 27 mei 2014 (mr. R.J. Paris en mevrouw mr. L.T.A. van Eck, secretaris) Samenvatting Op de rekeningen van Consument en haar echtgenoot

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Versie: 1.0

Algemene Voorwaarden. Versie: 1.0 Algemene Voorwaarden Versie: 1.0 Datum: 30 juli 2015 Inhoud 1. Definities... 3 2. Criteria voor verkrijging van het Privacy Seal... 4 3. Criteria voor intrekking van het Privacy Seal... 4 4. Verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van Pro Camerabewaking zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk uitdrukkelijk

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING

OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING ONDERGETEKENDEN: 1. Robeco Institutional Asset Management B.V., gevestigd te Rotterdam en aldaar kantoorhoudende aan de Coolsingel 120; en 2. Stichting Bewaarder

Nadere informatie

PARTNEROVEREENKOMST. De ondergetekenden:

PARTNEROVEREENKOMST. De ondergetekenden: PARTNEROVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap 2Value B.V., handelend onder de naam 2Value, kantoorhoudende te (2106 AP) Heemstede aan de Zandvoortselaan nr. 190, ingeschreven in het

Nadere informatie

Generieke Insider Code Nederland ING Bank Bank Compliance Risk Management Annex bij de ING Market Abuse Policy (2015)

Generieke Insider Code Nederland ING Bank Bank Compliance Risk Management Annex bij de ING Market Abuse Policy (2015) Generieke Insider Code Nederland ING Bank Bank Compliance Risk Management Annex bij de ING Market Abuse Policy (2015) 1 juli 2016 INFORMATION SHEET Bij een verschil tussen de Engelse versie van deze Code

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl ALGEMENE VOORWAARDEN De Bedrijfsmakelaar.nl Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van de website van De Bedrijfsmakelaar.nl. Deel I. Algemeen Artikel 1 Definities en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EVALU - 2014 / 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN EVALU - 2014 / 2015 1. TOEPASSELIJKHEID EN GEHELE OVEREENKOMST a) De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen tussen Gebruiker van de applicatie Evalu en uitgever van de applicatie, handelsmerk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPHEFFEN-BV.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN OPHEFFEN-BV.NL ALGEMENE VOORWAARDEN OPHEFFEN-BV.NL Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de schuin

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elk gebruik van de Content, Applicatie(s)en de Website door Gebruiker;

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elk gebruik van de Content, Applicatie(s)en de Website door Gebruiker; Algemene voorwaarden Revit Content www.nathan.nl Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Nathan Import/export B.V., hierna te noemen "Licentiegever", voor het ter beschikking stellen van de content

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van DE KLEEDKAMER Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VASTSTELLINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. WERKGEVER, gevestigd en kantoorhoudende te [ADRES], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [VERTEGENWOORDIGER], hierna te noemen: "werkgever"; en 2.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Future Legends met betrekking tot opleidingen

Algemene voorwaarden Future Legends met betrekking tot opleidingen Algemene voorwaarden Future Legends met betrekking tot opleidingen Art. I Definities 1 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een

Nadere informatie

CHECKLIST0009A. Checklist inbreng onderneming in BV. Datum vaststelling model: 26 maart 2016 Datum laatste wijziging: 3 september 2016

CHECKLIST0009A. Checklist inbreng onderneming in BV. Datum vaststelling model: 26 maart 2016 Datum laatste wijziging: 3 september 2016 CHECKLIST0009A Checklist inbreng onderneming in BV Datum vaststelling model: 26 maart 2016 Datum laatste wijziging: 3 september 2016 Deze checklist bevat meer dan 50 checks NB!! Deze checklist is niet

Nadere informatie

Working capital management. De toenemende druk op Credit Control

Working capital management. De toenemende druk op Credit Control Working capital management De toenemende druk op Credit Control Content Introductie (5 slides) Stelling Het dilemma van Credit Control Wat is werk kapitaal Positie Credit Control binnen de onderneming

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Versie juli 2016 Packaging Point B.V. is een dienstverlenend bedrijf dat via de website www.packagingpoint.nl. Verkopers en Kopers de mogelijkheid biedt met elkaar in contact te komen.

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Algemene Voorwaarden Chasem Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Chasem en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 november 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 november 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73 A FW. 2. Cool Capital B.V. en Cool Impact B.V. (formeel) De volstorting van de aandelen heeft plaatsgevonden.

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73 A FW. 2. Cool Capital B.V. en Cool Impact B.V. (formeel) De volstorting van de aandelen heeft plaatsgevonden. Rechtbank s-gravenhage Insolventie unit De Edelachtbare Heer Rechter-commissaris mr J.M.J. Keltjens Postbus 20302 2500 EH S-GRAVENHAGE Amsterdam, 3 maart 2004 Inzake : CoolCapital / Fail. Onze ref. : 2030418/DvD

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave algemene voorwaarden IT-People Inhuur Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Artikel 16 Artikel 17 Artikel 18 Artikel 9 Artikel 10 Definities Toepasselijkheid

Nadere informatie

EXECUTION COPY 30 DECEMBER 2005 OVEREENKOMST INZAKE BEWARING INTERPOLIS LEVENSLOOP FONDS

EXECUTION COPY 30 DECEMBER 2005 OVEREENKOMST INZAKE BEWARING INTERPOLIS LEVENSLOOP FONDS Versie d.d. 8-11II/11-11-2005 FA/AMS/PK/FA/CDO/FA F:\476\74555642\14. overeenkomst bewaring\executioncopy.002iii.1238.doc EXECUTION COPY 30 DECEMBER 2005 OVEREENKOMST INZAKE BEWARING INTERPOLIS LEVENSLOOP

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

Convocatie. Convocatie voor de Buitengewone Algemene Vergadering van ABN AMRO Group N.V. op 8 augustus 2017

Convocatie. Convocatie voor de Buitengewone Algemene Vergadering van ABN AMRO Group N.V. op 8 augustus 2017 Convocatie Convocatie voor de Buitengewone Algemene Vergadering van ABN AMRO Group N.V. op 8 augustus 2017 2 Convocatie voor de Buitengewone Algemene Vergadering van ABN AMRO Group N.V. Convocatie voor

Nadere informatie

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN").

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: CIRAN). GEBRUIKSOVEREENKOMST Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN"). Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: "Voorwaarden")

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden RAW-systematiek. Merkenreglement. Voorschriften gebruik RAW-keur

Algemene Voorwaarden RAW-systematiek. Merkenreglement. Voorschriften gebruik RAW-keur Algemene Voorwaarden RAW-systematiek Merkenreglement Voorschriften gebruik RAW-keur CROW Galvanistraat 1, 6716 AE Ede Postbus 37, 6710 BA Ede Telefoon (0318) 69 53 00 Fax (0318) 62 11 12 E-mail crow@crow.nl

Nadere informatie

Bijlage 1 behorend bij de Algemene Voorwaarden Caresharing: Acceptable use policy

Bijlage 1 behorend bij de Algemene Voorwaarden Caresharing: Acceptable use policy Bijlage 1 behorend bij de Algemene Voorwaarden Caresharing: Acceptable use policy Colofon Document : Acceptable Use Policy (AUP) Service : Caresharing Leverancier : CareSharing B.V. Versie: : 2.0 Datum

Nadere informatie

1. Alle door AM gehanteerde prijzen, in welke vorm dan ook, zijn exclusief omzetbelasting.

1. Alle door AM gehanteerde prijzen, in welke vorm dan ook, zijn exclusief omzetbelasting. Versie 3 - Juni 2017 Algemene voorwaarden Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Avot Media, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Avot Media BV, gevestigd Zandwilg

Nadere informatie

Stand van zaken Modernisering van Wetgeving voor verbetering van het Investeringsklimaat:

Stand van zaken Modernisering van Wetgeving voor verbetering van het Investeringsklimaat: Paramaribo, 28 oktober 2014 Stand van zaken Modernisering van Wetgeving voor verbetering van het Investeringsklimaat: Suriname is door de World Economic Forum geclassificeerd als een Efficiency Driven

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE HALFJAARLIJKSE JAARREKENING VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 JUNI 2010

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE HALFJAARLIJKSE JAARREKENING VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 JUNI 2010 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE HALFJAARLIJKSE JAARREKENING VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 JUNI 2010 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Enkelvoudige balans per 30 juni 2010 5 Enkelvoudige winst- en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Eindhoven Corporate Finance Group B.V.

Algemene voorwaarden Eindhoven Corporate Finance Group B.V. Algemene voorwaarden Eindhoven Corporate Finance Group B.V. Artikel 1: Definities 1.1 Opdrachtgever: de wederpartij van ECFG bij een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 2.1. 1.2 ECFG: Eindhoven

Nadere informatie

HET BLOEMMODEL. Peter van Leeuwen Directeur Instellingen ING Mid Corporates

HET BLOEMMODEL. Peter van Leeuwen Directeur Instellingen ING Mid Corporates HET BLOEMMODEL Peter van Leeuwen Directeur Instellingen Mid Corporates MID CORPORATES Doelgroep Bedrijven met omzet > 5 en < 250 miljoen of > 50 werknemers Instellingen uit gezondheidszorg of Public Sector

Nadere informatie

A. Definities. B. Algemene bepalingen

A. Definities. B. Algemene bepalingen ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR REGISTERMAKELAARS EN REGISTERTAXATEURS IN ROERENDE ZAKEN, LEDEN VAN DE FEDERATIE VAN TAXATEURS, MAKELAARS EN VEILINGHOUDERS IN ROERENDE ZAKEN, WELKE VOORWAARDEN ZIJN GEDEPONEERD

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 december 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 december 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 december 2015 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid E.P.G. VASTGOED B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (7151

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2014

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2014 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 2014 3 Beschrijving van de voornaamste risico s, het risicobeheer en de bestuursorganen 4 Enkelvoudige balans per 31

Nadere informatie

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx ONDERGETEKENDEN: I. Holland Immo Group Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende

Nadere informatie

Insider Code ING Bank Bank Compliance Risk Management Annex bij de ING Market Abuse Policy (2015)

Insider Code ING Bank Bank Compliance Risk Management Annex bij de ING Market Abuse Policy (2015) Insider Code ING Bank Bank Compliance Risk Management Annex bij de ING Market Abuse Policy (2015) 1 juli 2016 INFORMATION SHEET Bij een verschil tussen de Engelse versie van deze Code en een vertaling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 389 Wijziging van de Wet op de Raad van State, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet op de rechterlijke organisatie en enkele andere wetten

Nadere informatie

30/03/2015 infosessie voor Lions Ambassadeurs District 112A 1

30/03/2015 infosessie voor Lions Ambassadeurs District 112A 1 30/03/2015 infosessie voor Lions Ambassadeurs District 112A 1 Infosessie voor Lions Ambassadeurs Waar abraham de mosterd haalt agenda 19.00 ontvangst + broodje 19.30 onthaal (DG Roland) 19.35 rol van de

Nadere informatie