BESCHRIJVING VAN DE VERMOGENSBESTANDDELEN VAN DE SPLITSENDE VENNOOTSCHAP DIE ZULLEN OVERGAAN OP DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP DEFINITIES:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESCHRIJVING VAN DE VERMOGENSBESTANDDELEN VAN DE SPLITSENDE VENNOOTSCHAP DIE ZULLEN OVERGAAN OP DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP DEFINITIES:"

Transcriptie

1 BESCHRIJVING VAN DE VERMOGENSBESTANDDELEN VAN DE SPLITSENDE VENNOOTSCHAP DIE ZULLEN OVERGAAN OP DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP DEFINITIES: Afgesplitste Dochtervennootschappen betekent de juridische entiteiten behorende tot de groep van de Splitsende Vennootschap (zowel dochtervennootschappen als deelnemingen) zoals opgenomen in Annex XXII, waaronder de directe en indirecte dochtervennootschappen en/of deelnemingen daarvan; Afgesplitste Klanten betekent alle Afgesplitste VCP Klanten, Afgesplitste PC NL Klanten en Afgesplitste VCZ Klanten; Afgesplitste Onderneming bestaat uit alle volgende vermogensbestanddelen die tezamen worden afgesplitst van de Splitsende Vennootschap: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) (xii) (xiii) (xiv) (xv) (xvi) de Afgesplitste VCP Onderneming; de Afgesplitste VCZ Onderneming; de Afgesplitste PC Onderneming; de Afgesplitste TB Onderneming; de Afgesplitste IB Onderneming; de Afgesplitste ID&JG NL Onderneming; de Afgesplitste Markets NL Onderneming; de Afgesplitste Audit Onderneming; de Afgesplitste Communications Onderneming; de Afgesplitste Risk Onderneming; de Afgesplitste Operations Onderneming; de Afgesplitste IS en I&O Onderneming; de Afgesplitste BS Onderneming; de Afgesplitste Compliance Onderneming; de Afgesplitste S&F Onderneming; de Afgesplitste Legal Onderneming; (xvii) de Afgesplitste HRM Onderneming; (xviii) de Afgesplitste FMS Onderneming; (xix) (xx) de Afgesplitste Special Projects Onderneming; de Afgesplitste Finance Onderneming; Bijlage NL Algemeen Raamwerk en Annexen 1 / 45

2 (xxi) de Afgesplitste ALM Onderneming; (xxii) de Afgesplitste Dochtervennootschappen, waaronder alle rechten en verplichtingen van de Splitsende Vennootschap vis-à-vis de Afgesplitste Dochtervennootschappen en alle rechtsverhoudingen voortkomend uit, gerelateerd aan of nauw verbonden met de Afgesplitste Dochtervennootschappen voor zover nauw verbonden met en/of toe te rekenen aan de onderneming van de Splitsende Vennootschap die overgaat op de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van deze Splitsing; zoals uiteengezet in Annex 1 tot en met 22 waaronder alle daartoe behorende appendices, en (xxiii) alle rechtsverhoudingen, rechten en verplichtingen van de Splitsende Vennootschap vis-à-vis de volgende juridische entiteiten, waaronder mede begrepen hun directe en indirecte dochtervennootschappen en/of participaties, en alle rechtsverhoudingen van de Splitsende Vennootschap, waaronder alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen (hetzij contractueel, wettelijk of anderszins), vis-à-vis derden voortkomend uit, gerelateerd aan of nauw verbonden met de volgende juridische entiteiten, waaronder mede begrepen hun directe en indirecte dochtervennootschappen en/of participaties, indien en voor zover nauw verbonden met en/of toe te rekenen aan de onderneming van de Splitsende Vennootschap die overgaat op de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van deze Splitsing (ter vermijding van onduidelijkheden, het voorgaande omvat niet de belangen van de Splitsende Vennootschap in het aandelenkapitaal van deze juridische entiteiten): a. ABN AMRO Private Clients Holding B.V.; b. Amstel Lease N.V.; c. Delta Lloyd ABN Amro Verzekeringen Holding B.V.; d. Equens S.E. (met uitzondering van de aandeelhoudersovereenkomst terzake deze vennootschap); en e. New HBU II N.V. (ter vermijding van onduidelijkheden, daaronder tevens begrepen iedere bestaande aansprakelijkheid van de Splitsende Vennootschap ingevolge artikel 2:334t van het Burgerlijk Wetboek voortkomend uit de juridische splitsingen waarbij New HBU II N.V. in 2008 was betrokken), evenwel uitsluitend indien en voorzover New HBU II N.V. niet als verdwijnende vennootschap juridisch is gefuseerd in de Splitsende Vennootschap voordat de onderhavige Splitsing effectief is geworden; (xxiv) indien en voorzover New HBU II N.V. als verdwijnende vennootschap juridisch is gefuseerd in de Splitsende Vennootschap voordat de onderhavige Splitsing effectief is geworden: alle activa, passiva, rechtsverhoudingen, rechten en verplichtingen die door de Splitsende Vennootschap zijn verkegen onder algemene titel ingevolge voornoemde fusie (voor zover die nog bestaan); alsmede alle andere activa, passiva, rechten, verplichtingen en rechtsverhoudingen van de Splitsende Vennootschap die aan de voornoemde vermogensbestanddelen toebehoren, daarmee verband houden of daaraan gerelateerd zijn en als zodanig zijn geadministreerd (al het vorenstaande voor zoveel als mogelijk onder de desbetreffende toepasselijke rechtstelsels), waarbij geldt dat indien en voor zover het juridisch eigendom van enige activa, passiva, rechten, verplichtingen of rechtsverhoudingen als hiervoor genoemd in deze definitie, niet kan overgaan op de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van deze Splitsing (bijvoorbeeld door beperkingen in geldend recht of contract), dan zullen deze activa, passiva, rechten, verplichtingen en rechtsverhoudingen, voor zoveel als mogelijk, desalniettemin volledig voor risico, rekening en ten voordele van de Verkrijgende Vennootschap zijn per het moment waarop de onderhavige Splitsing van kracht wordt; Bijlage NL Algemeen Raamwerk en Annexen 2 / 45

3 Gedingvoering betekent alle procedures en/of processen verband houdende met het oplossen, beslechten of vaststellen van enige vordering, kwestie en/of conflict, waaronder mede begrepen alle gerechtelijke procedures (zij het ex parte, inter-partes, voorlopige en/of bodemprocedures), arbitrage procedures, mediation procedures, bindend advies procedures, klachtprocedures, en/of strafrechtelijke procedures (gezamenlijk genoemd Procedures), waaronder alle procedures verband houdende met dergelijke Procedures, die op enig moment worden ingeleid in het kader van dergelijke Procedures, en/of verband houdende met hetzelfde feitencomplex en/of juridische kwesties in het kader van deze Procedures, daaronder mede begrepen: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) procedures verband houdende met beslagprocedures, waaronder mede begrepen procedures tot het opheffen van beslagen en/of procedures met betrekking tot derdenverklaringen; tegenvorderingen, verzoeken tot voorlopige maatregelen en/of incidenten opgeworpen in het kader van de Procedures; procedures tegen derden die betrokken zijn/worden bij de Procedures, zij het als gevolg van samenvoeging, tussenkomst en/of vrijwaring; procedures ten behoeve van bewijsgaring met het doel Procedures te beginnen en/of voort te zetten; gerechtelijke procedures die verband houden met arbitrage, mediation en/of bindend advies; en procedures die verband houden met de uitkomst van Procedures, waaronder mede begrepen schadestaatprocedures, hoger beroep en cassatie procedures, verzetprocedures, executieprocedures, vernietigingsprocedures en/of procedures met betrekking tot de interpretatie van een schikking of bindend advies; Intellectuele Eigendomsrechten betekent alle rechten van intellectuele eigendom waaronder mede begrepen alle merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, auteursrechten (waaronder rechten op computer software), persoonlijkheidsrechten, internet en intranet domeinnamen (waaronder inhoud en data geplaatst en/of gebruikt op de desbetreffende websites), octrooien, rechten op know-how (waaronder geheimhoudingsverplichtingen), (dienst) merken, logo's, opmaak, modellen, topografen en halfgeleiderproducten, en (technische) modellen, zowel geregistreerd (waaronder aanvragen voor registraties) als nietgeregistreerd, en alle rechten of vormen van bescherming met een gelijk of vergelijkbaar resultaat ergens in de wereld; Klantrelatie betekent alle activa, passiva en rechtsverhoudingen tussen de Splitsende Vennootschap en haar klant en/of ten aanzien van haar klant en alle activa, passiva en rechtsverhoudingen daarmee verband houdende, waaronder mede begrepen: (i) (ii) alle overeenkomsten, zoals bankrekeningovereenkomsten, derivatenovereenkomsten, verzekeringsovereenkomsten, kredietovereenkomsten, leningsovereenkomsten, spaarovereenkomsten, bewaargevingsovereenkomsten, investeringsovereenkomsten, meerpartijen krediet- of leningsovereenkomsten, en alle toepasselijke algemene voorwaarden (zoals onder meer de Algemene Bankvoorwaarden van de Splitsende Vennootschap), en rechten en verplichtingen die uit deze overeenkomsten voortkomen, zoals onder meer vorderingen van de Splitsende Vennootschap jegens voornoemde klant en/of gerelateerde derde en vice versa; alle Risk Allocation Rights ten aanzien van voornoemde klant; (iii) alle schulden, waaronder mede begrepen vorderingen en/of aanspraken van voornoemde klant en/of met voornoemde klant verband houdende derden op of tegen de Splitsende Bijlage NL Algemeen Raamwerk en Annexen 3 / 45

4 Vennootschap welke voortkomen uit cognossementen, wisselbrieven, orderbriefjes, cheques en/of kredietbrieven (letters of credit); (iv) alle Zekerheidsrechten verstrekt of gevestigd ten behoeve van of door de Splitsende Vennootschap door of ten behoeve van de klant, door de Splitsende Vennootschap ten behoeve van een derde op verzoek van de klant, of door een derde aan de Splitsende Vennootschap ter zekerheidsstelling van verplichtingen van de klant jegens de Splitsende Vennootschap; (v) alle (notariële) volmachten verstrekt of gevestigd ten behoeve van of door de Splitsende Vennootschap door of ten behoeve van de klant, of een derde op verzoek van de klant; (vi) alle Know-how met betrekking tot voornoemde klant (waaronder alle toegangs- en wijzigingsrechten voor dergelijke Know-how); (vii) alle derdebedingen in contractuele relaties waarbij voornoemde klant partij is die zijn opgenomen ten gunste van de Splitsende Vennootschap, waaronder alle rechten die uit deze derdebedingen voortkomen; (viii) alle derdenbeslagen (waaronder alle rechten en verplichtingen van de Splitsende Vennootschap die daarmee verband houden) gelegd onder de Splitsende Vennootschap ten aanzien van of verband houdende met voornoemde klant, zoals onder meer beslagen op bankrekeningen die door de klant bij de Splitsende Vennootschap worden aangehouden alsmede alle daarmee verband houdende mededelingen die door de Splitsende Vennootschap zijn gegeven uit hoofde van artikel 476a of 476b Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering; en (ix) alle beslagleggingen gelegd ten gunste of op verzoek van de Splitsende Vennootschap, ongeacht of dit beslag is gelegd op goederen die eigendom zijn van (of worden gehouden door) een derde of voornoemde klant, voor zover deze beslagen gelegd zijn in verband met aanspraken van de Splitsende Vennootschap jegens voornoemde klant; Know-how betekent alle know-how waaronder mede begrepen alle standaard formulieren, sjablonen, modellen, werkinstructies, handleidingen, procesbeschrijvingen, methodologieën, analyses, dashboards, programma s, gedrags- en beleidslijnen en (historische) data aanwezig in fysieke vorm dan wel beschikbaar in elektronische vorm op onder meer servers, (zak)computers en laptops (ten aanzien van Know-how die gedeeld zal worden tussen de Splitsende Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap hebben de Splitsende Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap onderling afgesproken alleen een kopie van de desbetreffende Know-how af te splitsen en het origineel bij de Splitsende Vennootschap te laten of, in voorkomende gevallen, het origineel af te splitsen en een kopie achter te laten); Risk Allocation Rights betekent alle letters of comfort, intentieverklaringen (letters of intent), risk allocation letters, letters of awareness en vrijwaringsbrieven (indemnification letters); Splitsende Vennootschap betekent ABN AMRO Bank N.V.; Splitsing betekent de afsplitsing als bedoeld in artikel 2:334a lid 3 van het Burgerlijk Wetboek waarbij de Afgesplitste Onderneming onder algemene titel overgaat op de Verkijgende Vennootschap; Value Center betekent VC Particulieren, PC Nederland of VC Zaken; Verkrijgende Vennootschap betekent ABN AMRO II N.V.; Zekerheidsrechten betekent alle zekerheidsrechten en andere overeenkomsten of afspraken met een soortgelijk effect, waaronder mede begrepen beperkte rechten, zakelijke zekerheden, persoonlijke zekerheden ongeacht abstract, onafhankelijk of afhankelijk en ongeacht bank- of Bijlage NL Algemeen Raamwerk en Annexen 4 / 45

5 kredietzekerheid en alle hoofdelijkheidsstellingen, borgtochten, vermogensverklaringen (net worth statements), begunstigderechten onder verzekeringspolissen, bankgaranties, contragaranties, bedrijfsgaranties, meerwaarde garanties (surplus guarantees), achterstellingen, (notariële) volmachten en benoemingsrechten. ALGEMENE BEPALINGEN De Afgesplitste Onderneming, evenals (i) (ii) (iii) (iv) al het onderhanden werk dat wordt uitgevoerd als onderdeel van de Afgesplitste Onderneming; alle overeenkomsten en afspraken (bijvoorbeeld dienstverlenings-, (transitional) service level- en raamwerkovereenkomsten) aangegaan door en tussen die onderdelen van de Splitsende Vennootschaps onderneming die deel uitmaken van de Afgesplitste Onderneming (waaronder, ter verduidelijking, overeenkomsten tussen de Splitsende Vennootschap en elk van haar Afgesplitste Dochtervennootschappen); alle posten, zowel balansposten als niet uit de balans blijkend, waaronder mede begrepen alle voorzieningen, financiële activa en/of passiva, belasting gerelateerde activa en/of passiva nauw verbonden met en/of toe te rekenen aan de Afgesplitste Onderneming, alle BRTs (bedrijfsrekeningen) en CRCs (centrale rekeningen-courant), waaronder alle rechten en verplichtingen die voortkomen uit of gerelateerd zijn aan, nauw verbonden zijn met en/of toe te rekenen zijn aan de Afgesplitste Onderneming en als zodanig worden geadministreerd, gaat op de Verkrijgende Vennootschap over als gevolg van de Splitsing. Eveneens gaan over op de Verkrijgende Vennootschap alle activa, passiva, rechten, verplichtingen en rechtsverhoudingen (waaronder mede begrepen klanten, leveranciers, verkopers, werknemers, ingehuurd personeel, Klantrelaties, Intellectuele Eigendomsrechten, Know-how, Gedingvoering, Risk Allocation Rights en Zekerheidsrechten) van de Splitsende Vennootschap nauw verbonden met en/of toe te rekenen aan de Afgesplitste Onderneming en als zodanig geadministreerd, welke zijn opgekomen tussen 31 juli 2009 en het effectief worden van de onderhavige Splitsing. Daarentegen zal, indien enig actief, passief, recht, verplichting of rechtsverhouding (waaronder mede begrepen klanten, leveranciers, verkopers, werknemers, ingehuurd personeel, Klantrelaties, Intellectuele Eigendomsrechten, Know-how, Gedingvoering, Risk Allocation Rights en Zekerheidsrechten) van de Splitsende Vennootschap dat thans onderdeel is van de Afgesplitste Onderneming in de periode die loopt vanaf 31 juli 2009 tot het moment waarop de onderhavige Splitsing van kracht wordt, het vermogen van de Splitsende Vennootschap verlaat, niet het desbetreffende vermogensbestanddeel conform het vorenstaande overgaan, maar hetgeen voor dat vermogensbestanddeel in de plaats zal zijn getreden. Bijlage NL Algemeen Raamwerk en Annexen 5 / 45

6 ANNEX I AFGESPLITSTE ONDERNEMING VC PARTICULIEREN DEFINITIES: De met hoofdletters aangeduide definities die in deze Annex worden gebruikt hebben, tenzij uitdrukkelijk in deze Annex gedefinieerd, dezelfde betekenis als daaraan in het algemene deel van deze juridische beschrijving is gegeven. Afgesplitste VCP Klanten betekent alle particuliere klanten van de Splitsende Vennootschap geadministreerd en bediend door VC Particulieren; BUNL betekent de Business Unit Nederland van de Splitsende Vennootschap; VC Particulieren betekent het value center van BUNL bekend als Value Center Particulieren en verantwoordelijk voor de particuliere klanten van BUNL (anders dan de particuliere klanten ( private clients ) geadministreerd en bediend door PC Nederland en de particuliere klanten verband houdende met de midden- en kleinbedrijfklanten (MKB), de zakelijke klanten, de overheidsgerelateerde klanten en de wholesale klanten (inclusief corporate en investment banking klanten) geadministreerd en bediend door VC Zaken). BESCHRIJVING VAN DE ONDERNEMING VAN VC PARTICULIEREN DIE OVERGAAT OP DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP: Als onderdeel van de Splitsing gaan de volgende door VC Particulieren geadministreerde activa, passiva, rechten, verplichtingen en rechtsverhoudingen van de Splitsende Vennootschap over op de Verkrijgende Vennootschap (de Afgesplitste VCP Onderneming): A. alle Klantrelaties ten aanzien van de Afgesplitste VCP Klanten, met uitzondering van enig Zekerheidsrecht verstrekt of gevestigd door een Afgesplitste VCP Klant aan of ten behoeve van de Splitsende Vennootschap met als doel het zeker stellen van verplichtingen van een Niet-Afgesplitste VCZ Klant indien en voor zover dit Zekerheidsrecht niet mede dient ter zekerheidsstelling voor enige verplichting van die Afgesplitste VCP Klant jegens de Splitsende Vennootschap; B. alle schriftelijke en mondelinge overeenkomsten, met inbegrip van alle rechten en verplichtingen die uit deze overeenkomsten voortvloeien, die zijn aangegaan door de Splitsende Vennootschap en derden, waaronder mede begrepen leveranciers, en nodig zijn voor de uitvoering van en/of verband houdende met de activiteiten van VC Particulieren; C. voor zover mogelijk, alle uitstaande Zekerheidsrechten en Risk Allocation Rights verstrekt of gevestigd aan of door de Splitsende Vennootschap aan, op verzoek van of verband houdende met voormalige particuliere klanten van BUNL; D. alle Intellectuele Eigendomsrechten in gebruik door en/of verband houdende met de activiteiten van VC Particulieren, indien en voor zover deze Intellectuele Eigendomsrechten nauw verbonden zijn met en/of toe te rekenen zijn aan de onderneming van de Splitsende Vennootschap die overgaat op de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van deze Splitsing; E. alle Know-how ten aanzien van de activiteiten van VC Particulieren, indien en voor zover deze Know-how nauw verbonden is met en/of toe te rekenen is aan de onderneming van de Splitsende Vennootschap die overgaat op de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van deze Splitsing; Bijlage NL Algemeen Raamwerk en Annexen 6 / 45

7 F. voor zover niet reeds in Annex XII Afgesplitste onderneming Information Systems and Infrastructure & Operations begrepen, alle IT applicaties (waaronder software) en systemen in gebruik door en/of verband houdende met de activiteiten van VC Particulieren; G. voor zover mogelijk, alle rechten, verplichtingen, lidmaatschapsrechten (waaronder alle daarmee verband houdende rechten, verplichtingen en rechtsverhoudingen) gehouden door de Splitsende Vennootschap in of in verband met enige juridische entiteit, voor zover deze rechten, verplichtingen, lidmaatschapsrechten (waaronder alle daarmee verband houdende rechten, verplichtingen en rechtsverhoudingen) nauw verbonden zijn met en/of toe te rekenen zijn aan de activiteiten van VC Particulieren; H. voor zover niet reeds begrepen onder A, alle niet-accessoire zekerheden op grond (Grundschulden) en scheepshypotheken (Schiffshypotheken) beheerst door Duits recht als omschreven in Appendix VCP. Alle werknemers van de Splitsende Vennootschap die zullen overgaan op de Verkrijgende Vennootschap zijn beschreven in Annex XVII Afgesplitste onderneming Human Resources Management. Al het onroerend goed van de Splitsende Vennootschap dat zal overgaan op de Verkrijgende Vennootschap is beschreven in Annex XVIII Afgesplitste onderneming Facility Management Services. Bijlage NL Algemeen Raamwerk en Annexen 7 / 45

8 ANNEX II AFGESPLITSTE ONDERNEMING VC ZAKEN DEFINITIES: De met hoofdletters aangeduide definities die in deze Annex worden gebruikt hebben, tenzij uitdrukkelijk in deze Annex gedefinieerd, dezelfde betekenis als daaraan in het algemene deel van deze juridische beschrijving is gegeven. Afgesplitste VCZ Klanten betekent alle klanten van VC Zaken met uitzondering van de Niet- Afgesplitste VCZ Klanten; BUNL betekent de Business Unit Nederland van de Splitsende Vennootschap; Niet-Afgesplitste VCZ Klanten betekent alle klanten van VC Zaken die zijn opgenomen onder de BC/SCORE/GID-nummers in Appendix VCZ I; VC Zaken betekent het value center van BUNL bekend als Value Center Zaken dat bestaat uit de activiteiten, producten en diensten (alle in de ruimste zin des woords) ten gunste van, met betrekking tot, of verband houdende met de volgende klantcategorieën van BUNL: - wholesale klanten (inclusief corporate en investment banking (CIB) klanten), - zakelijke klanten, - overheidsgerelateerde klanten, - midden- en kleinbedrijfklanten (MKB), - particuliere klanten indien en voor zover zij (vanuit historisch perspectief) verband houdend met één van de voorgaande klantcategorieën. BESCHRIJVING VAN DE ONDERNEMING VAN VC ZAKEN DIE OVERGAAT OP DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP: Als onderdeel van de Splitsing gaan de volgende door VC Zaken geadministreerde activa, passiva, rechten, verplichtingen en rechtsverhoudingen van de Splitsende Vennootschap over op de Verkrijgende Vennootschap (de Afgesplitste VCZ Onderneming): A. alle Klantrelaties ten aanzien van de Afgesplitste VCZ Klanten, met uitzondering van enig Zekerheidsrecht verstrekt of gevestigd door een Afgesplitste VCZ Klant aan of ten behoeve van de Splitsende Vennootschap met als doel het zeker stellen van verplichtingen van een Niet-Afgesplitste VCZ Klant voor zover dit Zekerheidsrecht niet mede dient ter zekerheidsstelling voor enige verplichting van die Afgesplitste VCZ Klant jegens de Splitsende Vennootschap; B. die Klantrelaties ten aanzien van de Niet-Afgesplitste VCZ Klanten die strikt en alleen verband houden met producten en diensten aangeboden door de onderneming van de Splitsende Vennootschap die overgaat op de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van deze Splitsing, indien en voor zover deze producten en diensten niet zijn geadministreerd en vastgelegd onder de BC/SCORE/GID-nummers in Appendix VCZ I; C. alle schriftelijke en mondelinge overeenkomsten, waaronder alle rechten en verplichtingen die uit deze overeenkomsten voortkomen, die zijn aangegaan door de Splitsende Vennootschap en derden, waaronder mede begrepen leveranciers, indien en Bijlage NL Algemeen Raamwerk en Annexen 8 / 45

9 voor zover deze overeenkomsten nauw verbonden zijn met en/of toe te rekenen zijn aan de onderneming van de Splitsende Vennootschap die overgaat op de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van deze Splitsing en als zodanig zijn geadministreerd; D. een zeilboot van het type Friesch Jacht bekend onder de naam Mercurius met Grou (Nederland) als ligplaats en registratienummer RC100; E. voor zover mogelijk, alle activa, passiva, rechten (zoals lidmaatschapsrechten), verplichtingen en rechtsverhoudingen van de Splitsende Vennootschap ten aanzien van juridische entiteiten, zoals onder meer stichtingen en verenigingen (met uitzondering van participaties in het aandelenkapitaal van juridische entiteiten) indien en voor zover nauw verbonden met en/of toe te rekenen aan de onderneming van de Splitsende Vennootschap die overgaat op de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van deze Splitsing; F. alle Intellectuele Eigendomsrechten die gebruikt worden door en/of verband houdende met de activiteiten van VC Zaken, voor zover deze Intellectuele Eigendomsrechten nauw verbonden zijn met en/of toe te rekenen zijn aan de onderneming van de Splitsende Vennootschap die overgaat op de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van deze Splitsing; G. alle Know-how met betrekking tot de activiteiten van VC Zaken, indien en voor zover dergelijke Know-how nauw verbonden is met en/of toe te rekenen is aan de onderneming van de Splitsende Vennootschap die overgaat op de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van deze Splitsing; H. voor zover niet reeds begrepen onder A, alle niet accessoire zekerheden op stukken grond (Grundschulden) en scheepshypotheken (Schiffshypotheken) beheerst door Duits recht als omschreven in Appendix VCZ II. Alle werknemers van de Splitsende Vennootschap die zullen overgaan op de Verkrijgende Vennootschap zijn beschreven in Annex XVII Afgesplitste onderneming Human Resources Management. Al het onroerend goed van de Splitsende Vennootschap dat zal overgaan op de Verkrijgende Vennootschap is beschreven in Annex XVIII Afgesplitste onderneming Facility Management Services. Informatie voor klanten van VCZ met betrekking tot BC/SCORE/GID-nummers: ABN AMRO Bank N.V. zal op of omstreeks de datum van deponering van het splitsingsvoorstel nadere informatie aangaande de Afgesplitste VCZ Klanten communiceren. Klanten waaraan hierboven wordt gerefereerd in de definitie van Niet-AfgesplitsteVCZ Klanten zullen, op of omstreeks de datum van deponering van het splitsingsvoorstel, een brief van RBS ontvangen met als onderwerp Vervolgstappen integratieproces. Verder zullen de Niet-Afgesplitste VCZ Klanten die ten gevolge van de Splitsing een klantrelatie zullen hebben met zowel de Splitsende Vennootschap als de Verkrijgende Vennootschap hieromtrent worden geïnformeerd. Iedere klant van de Splitsende Vennootschap die niet op de hoogte is van zijn/haar BC/SCORE/GID-nummer kan zijn/haar BC/SCORE/GID-nummer opvragen bij de Splitsende Vennootschap door contact op te nemen met zijn/haar vaste contactpersoon of door het algemene informatienummer te bellen. Bijlage NL Algemeen Raamwerk en Annexen 9 / 45

10 ANNEX III OFFICE AFGESPLITSTE ONDERNEMING PRIVATE CLIENTS EN PC GLOBAL HEAD DEFINITIES: De met hoofdletters aangeduide definities die in deze Annex worden gebruikt hebben, tenzij uitdrukkelijk in deze Annex gedefinieerd, dezelfde betekenis als daaraan in het algemene deel van deze juridische beschrijving is gegeven. Afgesplitste PCNL Klanten betekent alle klanten van PC Nederland geregistreerd onder BOnummer of gecodeerd met klant groep code 04xx en bediend door één of meer van de kantoren als omschreven in Appendix PC; BUPC betekent de Business Unit Private Clients Global van de Splitsende Vennootschap; PC betekent PC Nederland en/of PC Global Head Office; PC Global Head Office betekent het hoofdkantoor van BUPC; PC Nederland betekent de Nederlandse vestiging van BUPC bekend als Private Clients NL verantwoordelijk voor private clients. BESCHRIJVING VAN DE ONDERNEMING VAN PC DIE OVERGAAT OP DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP: Als onderdeel van de Splitsing gaan de volgende door PC geadministreerde activa, passiva, rechten, verplichtingen en rechtsverhoudingen van de Splitsende Vennootschap over op de Verkrijgende Vennootschap (de Afgesplitste PC Onderneming): A. alle Klantrelaties ten aanzien van de Afgesplitste PCNL Klanten, met uitzondering van enig Zekerheidsrecht verstrekt of gevestigd door een Afgesplitste PCNL Klant aan of ten behoeve van de Splitsende Vennootschap met als doel het zeker stellen van verplichtingen van een Niet-Afgesplitste PCNL Klant indien en voor zover dit Zekerheidsrecht niet mede dient ter zekerheidsstelling voor enige verplichting van die Afgesplitste PCNL Klant jegens de Splitsende Vennootschap; B. alle schriftelijke en mondelinge overeenkomsten, waaronder alle rechten en verplichtingen die uit deze overeenkomsten voortkomen, die zijn aangegaan door de Splitsende Vennootschap en derden, waaronder mede begrepen leveranciers, en geadministreerd door PC, indien en voor zover deze overeenkomsten nauw verbonden zijn met en/of toe te rekenen zijn aan de onderneming van de Splitsende Vennootschap die overgaat op de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van deze Splitsing; C. voor zover mogelijk, alle volmachten toegekend aan de Splitsende Vennootschap door Afgesplitste PCNL Klanten (verband houdende met de afdeling Bewindvoering & Executele of PC Nederland); D. alle Intellectuele Eigendomsrechten in gebruik door en/of verband houdende met de activiteiten van PC, indien en voor zover deze Intellectuele Eigendomsrechten nauw verbonden zijn met en/of toe te rekenen zijn aan de onderneming van de Splitsende Vennootschap die overgaat op de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van deze Splitsing; E. alle Know-how ten aanzien van de activiteiten van PC, indien en voor zover deze Bijlage NL Algemeen Raamwerk en Annexen 10 / 45

11 Know-how nauw verbonden is met en/of toe te rekenen is aan de onderneming van de Splitsende Vennootschap die overgaat op de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van deze Splitsing; F. alle IT applicaties (waaronder software) en systemen in gebruik door en/of verband houdende met de activiteiten van PC, voor zover deze niet reeds in Annex XII Afgesplitste onderneming Information Systems and Infrastruture & Operations zijn begrepen; G. de Risk Allocation Rights verstrekt of gevestigd door de Splitsende Vennootschap voor vestigingen en dochtermaatschappijen van BUPC. Alle werknemers van de Splitsende Vennootschap die zullen overgaan op de Verkrijgende Vennootschap zijn beschreven in Annex XVII Afgesplitste onderneming Human Resources Management. Al het onroerend goed van de Splitsende Vennootschap dat zal overgaan op de Verkrijgende Vennootschap is beschreven in Annex XVIII Afgesplitste onderneming Facility Management Services. Bijlage NL Algemeen Raamwerk en Annexen 11 / 45

12 ANNEX IV AFGESPLITSTE ONDERNEMING TRANSACTION BANKING DEFINITIES: De met hoofdletters aangeduide definities die in deze Annex worden gebruikt hebben, tenzij uitdrukkelijk in deze Annex gedefinieerd, dezelfde betekenis als daaraan in het algemene deel van deze juridische beschrijving is gegeven. BUNL betekent de Business Unit Nederland van de Splitsende Vennootschap; TB betekent het value center van BUNL bekend als Transaction Banking bestaande uit de activiteiten, producten en diensten (alle in de ruimste zin des woords) ten aanzien van product management van rekeningen, output, facturering, cash pooling, betalingen, trade, garanties, correspondent banking, debit cards, point of sale terminals en pakketten. BESCHRIJVING VAN DE ONDERNEMING VAN TB DIE OVERGAAT OP DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP: Als onderdeel van de Splitsing gaan de volgende door TB geadministreerde activa, passiva, rechten, verplichtingen en rechtsverhoudingen van de Splitsende Vennootschap over op de Verkrijgende Vennootschap (de Afgesplitste TB Onderneming): A. alle schriftelijke en mondelinge overeenkomsten, waaronder alle rechten en verplichtingen die uit deze overeenkomsten voortkomen, die zijn aangegaan door de Splitsende Vennootschap en derden, zoals onder meer leveranciers, en nodig zijn voor de uitvoering van en/of verband houdende met de activiteiten van TB als omschreven (door het opnemen van de naam van de wederpartij of het onderwerp) in Appendix TB I; (A) B. alle Intellectuele Eigendomsrechten in gebruik door en/of verband houdende met de activiteiten van TB als omschreven in Appendix TB II (de Splitsende Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap zijn met elkaar overeengekomen dat ten aanzien van Intellectuele Eigendomsrechten die na Splitsing tussen hen beide gedeeld moeten worden, alleen een kopie van een dergelijk Intellectueel Eigendomsrecht mee overgaat en het origineel achterblijft of vice versa); (B) C. alle Know-how ten aanzien van de activiteiten van TB, indien en voor zover deze Know-how nauw verbonden is met en/of toe te rekenen is aan de onderneming van de Splitsende Vennootschap die overgaat op de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van deze Splitsing, waaronder mede begrepen de Know-how als omschreven in Appendix TB III; (C) D. voor zover mogelijk, alle rechten, verplichtingen en rechtsverhoudingen (waaronder mede begrepen overeenkomsten, lidmaatschappen) verband houdende met de activiteiten van TB ten aanzien van of jegens de entiteiten (waaronder enig subcomité daarvan) als omschreven in Appendix TB IV; (D) E. de (aandelen)participatie in Currence Holding B.V. waaronder alle schriftelijke en mondelinge overeenkomsten, waaronder alle rechten en plichten die uit deze overeenkomsten voortkomen, die zijn aangegaan door de Splitsende Vennootschap ten aanzien van haar participatie in het aandelenkapitaal van deze juridische entiteit (zoals onder meer een aandeelhoudersovereenkomst); (E) F. de vaste en vlottende activa als omschreven in Appendix TB V; (F) G. de gebruiksrechten van de volgende BIC-codes: - ABNANL2A Bijlage NL Algemeen Raamwerk en Annexen 12 / 45

13 - ABNACHZZ - ABNAJESH - ABNANL2R - DELBDE33 - HBUANL2R - NSMBFRPP - NSMEFRPP - ABNAAEAA - ABNABE2A - ABNAHKAA - ABNASG2A (G) H. alle activa, passiva, rechten, verplichtingen en rechtsverhoudingen voortkomende uit, nauw verbonden met en gerelateerd aan enig project dat wordt uitgevoerd door of nauw verbonden is met de onderneming van TB en als zodanig, goedgekeurd door het interne investeringscomité bekend als Project Portfolio Group; (H) I. alle rechten ten aanzien van de F&S Access database intermediaire verkoop. (I) Alle werknemers van de Splitsende Vennootschap die zullen overgaan op de Verkrijgende Vennootschap zijn beschreven in Annex XVII Afgesplitste onderneming Human Resources Management. (J) Al het onroerend goed van de Splitsende Vennootschap dat zal overgaan op de Verkrijgende Vennootschap is beschreven in Annex XVIII Afgesplitste onderneming Facility Management Services. Bijlage NL Algemeen Raamwerk en Annexen 13 / 45

14 ANNEX V AFGESPLITSTE ONDERNEMING INVESTMENT BANKING DEFINITIES: De met hoofdletters aangeduide definities die in deze Annex worden gebruikt hebben, tenzij uitdrukkelijk in deze Annex gedefinieerd, dezelfde betekenis als daaraan in het algemene deel van deze juridische beschrijving is gegeven. BUNL betekent de Business Unit Nederland van de Splitsende Vennootschap; IB betekent de afdeling van BUNL bekend als Investment Banking die activiteiten, producten en services (alle in de ruimste zin des woords) verzorgd ten aanzien van corporate finance, M&A, CSA, acquisition finance, structured funding & investments. BESCHRIJVING VAN DE ONDERNEMING VAN IB DIE OVERGAAT OP DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP: Als onderdeel van de Splitsing gaan de volgende door IB geadministreerde activa, passiva, rechten, verplichtingen en rechtsverhoudingen van de Splitsende Vennootschap over op de Verkrijgende Vennootschap (de Afgesplitste IB Onderneming): A. behoudens C hierna, alle mandaatbrieven (mandate letters), waaronder alle rechten en verplichtingen die voortkomen uit deze brieven, verstrekt door (een van de) Afgesplitste Klanten aan de Splitsende Vennootschap ten aanzien van fusie en overname transacties waarbij die Afgesplitste Klant of Afgesplitste Klanten betrokken is of zijn als (potentiële) koper(s) of verkoper(s); B. behoudens C hierna, alle activa, passiva, rechten, verplichtingen en rechtsverhoudingen (waaronder mede begrepen alle overeenkomsten, Klantrelaties en Zekerheidsrechten) van de Splitsende Vennootschap gerelateerd aan of nauw verbonden met de acquisition finance transacties, indien en voor zover deze transacties zijn gesloten ten aanzien van een Afgesplitste Klant; C. de bepalingen onder A en B zullen, in afwijking van Annex II Afgesplitste onderneming VC Zaken, niet van toepassing zijn voor zover zij verband houden met producten die alleen worden aangeboden aan Afgesplitste Klanten door de onderneming van de Splitsende Vennootschap die niet mee overgaat bij deze Splitsing; D. de schriftelijke en mondelinge overeenkomsten, waaronder alle rechten en verplichtingen die uit deze overeenkomsten voortkomen, die zijn aangegaan door de Splitsende Vennootschap en derden, waaronder mede begrepen leveranciers, die nodig zijn voor de uitvoering van en/of verband houdende met de acquisition finance activiteiten van IB als omschreven in Appendix IB I; E. alle Intellectuele Eigendomsrechten (en/of daarmee verband houdende licentieovereenkomsten) als omschreven in Appendix IB II; F. alle tombstones met betrekking tot afgeronde transacties voor zover deze transacties nauw verbonden waren met en/of toe te rekenen waren aan (i) de Afgesplitste Klanten en (ii) de onderneming van de Splitsende Vennootschap die overgaat op de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van deze Splitsing; G. een kopie van de Know-how die gebruikt wordt door en/of verband houdende met de activiteiten van IB, als omschreven in Appendix IB III. (K) Alle werknemers van de Splitsende Vennootschap die zullen overgaan op de Verkrijgende Vennootschap zijn beschreven in Annex XVII Afgesplitste onderneming Human Resources Bijlage NL Algemeen Raamwerk en Annexen 14 / 45

15 Management. Al het onroerend goed van de Splitsende Vennootschap dat zal overgaan op de Verkrijgende Vennootschap is beschreven in Annex XVIII Afgesplitste onderneming Facility Management Services. Bijlage NL Algemeen Raamwerk en Annexen 15 / 45

16 ANNEX VI GROUP NL AFGESPLITSTE ONDERNEMING INTERNATIONAL DIAMOND & JEWELRY DEFINITIES: De met hoofdletters aangeduide definities die in deze Annex worden gebruikt hebben, tenzij uitdrukkelijk in deze Annex gedefinieerd, dezelfde betekenis als daaraan in het algemene deel van deze juridische beschrijving is gegeven. ID&JG betekent de business unit van de Splitsende Vennootschap bekend als International Diamond & Jewelry Group die financiële diensten aanbiedt aan de diamanten-, juwelen- en horloge-industrie. BESCHRIJVING VAN DE ONDERNEMING VAN ID&JG DIE OVERGAAT OP DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP: Als onderdeel van de Splitsing gaan de volgende door ID&JG in Nederland geadministreerde activa, passiva, rechten, verplichtingen en rechtsverhoudingen van de Splitsende Vennootschap over op de Verkrijgende Vennootschap (de Afgesplitste ID&JG Onderneming): A. alle Know-how ten aanzien van het beoordelingsinstrument (rating tool) ontwikkeld door ID&JG bekend als ID&JG Diamondscore. Alle werknemers van de Splitsende Vennootschap die zullen overgaan op de Verkrijgende Vennootschap zijn beschreven in Annex XVII Afgesplitste onderneming Human Resources Management. Al het onroerend goed van de Splitsende Vennootschap dat zal overgaan op de Verkrijgende Vennootschap is beschreven in Annex XVIII Afgesplitste onderneming Facility Management Services. Bijlage NL Algemeen Raamwerk en Annexen 16 / 45

17 ANNEX VII AFGESPLITSTE ONDERNEMING MARKETS NL DEFINITIES: De met hoofdletters aangeduide definities die in deze Annex worden gebruikt hebben, tenzij uitdrukkelijk in deze Annex gedefinieerd, dezelfde betekenis als daaraan in het algemene deel van deze juridische beschrijving is gegeven. Markets NL betekent de onderneming van de Splitsende Vennootschap bekend als Markets NL dat bestaat uit activiteiten, producten en diensten (alle in de ruimste zin des woords) op het gebied van treasury (RTD), network sales (brokerage), trading en private investor products. BESCHRIJVING VAN DE ONDERNEMING VAN MARKETS NL DIE OVERGAAT OP DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP: Als onderdeel van de Splitsing gaan de volgende door Markets NL geadministreerde activa, passiva, rechten, verplichtingen en rechtsverhoudingen van de Splitsende Vennootschap over op de Verkrijgende Vennootschap (de Afgesplitste Markets NL Onderneming): A. alle activa, passiva, rechten, verplichtingen en rechtsverhoudingen voortkomende uit, nauw verbonden met en gerelateerd aan het werk in uitvoering ten aanzien van een handel en verkoop platform (trading and sales platform) gerelateerd aan het aanbieden en/of verwerken van private investor products, zoals ontwikkeld en in opbouwfase ten behoeve van de Verkrijgende Vennootschap; B. (een kopie van) de database als geadministreerd door Mr. Mail op 1 mei 2009; C. alle Intellectuele Eigendomsrechten ten aanzien van: - de handelsnaam ABN AMRO Markets ; - het merkrecht Dealstation ; - het RTD Dealersystem bekend als AntrA; - de inhoud van interne en externe publicaties, product informatie en educatieve documentatie geschreven door of namens, of toe te rekenen aan de treasury (RTD) activiteiten van Markets NL, waaronder mede begrepen zogenaamde Productinformatiebladen, brochures, presentaties, educatieve publicaties; - de domeinnamen D. (het recht op) een kloon van de software en/of databases momenteel in gebruik door Markets NL ten aanzien van haar treasury (RTD) en trading activiteiten en bekend als de sales credit database 2006, de equity model library als gebruikt in het Ronnie system en de trading en pricing spreadsheets ten aanzien van rates/fx/fx Forward en gestructureerde producten (structured products) onderneming; E. alle Know-how ten aanzien van treasury en OTC derivatives producten ontwikkeld door of namens, of toe te rekenen aan Markets NL en aangeboden aan de Afgesplitste Klanten, waaronder mede begrepen product- en procesbeschrijvingen en richtlijnen; F. een kopie van de ISDA CSA overeenkomsten voor interbancaire wederpartijen zoals in Bijlage NL Algemeen Raamwerk en Annexen 17 / 45

18 gebruik door de trading afdeling van Markets NL. Alle werknemers van de Splitsende Vennootschap die zullen overgaan op de Verkrijgende Vennootschap zijn beschreven in Annex XVII Afgesplitste onderneming Human Resources Management. Al het onroerend goed van de Splitsende Vennootschap dat zal overgaan op de Verkrijgende Vennootschap is beschreven in Annex XVIII Afgesplitste onderneming Facility Management Services. Bijlage NL Algemeen Raamwerk en Annexen 18 / 45

19 ANNEX VIII AFGESPLITSTE ONDERNEMING AUDIT DEFINITIES: De met hoofdletters aangeduide definities die in deze Annex worden gebruikt hebben, tenzij uitdrukkelijk in deze Annex gedefinieerd, dezelfde betekenis als daaraan in het algemene deel van deze juridische beschrijving is gegeven. Audit betekent de stafgroepsfunctie van de Splitsende Vennootschap bekend als Audit en verantwoordelijk voor de interne auditing van de Splitsende Vennootschap. BESCHRIJVING VAN DE ONDERNEMING VAN AUDIT DIE OVERGAAT OP DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP: Als onderdeel van de Splitsing gaan de volgende door Audit geadministreerde activa, passiva, rechten, verplichtingen en rechtsverhoudingen van de Splitsende Vennootschap over op de Verkrijgende Vennootschap (de Afgesplitste Audit Onderneming): A. alle schriftelijke en mondelinge overeenkomsten, waaronder alle rechten en verplichtingen die uit deze overeenkomsten voortkomen, die zijn aangegaan door de Splitsende Vennootschap en de volgende derden: - ACES, voor zover dergelijke overeenkomsten verband houden met de TRAC omgeving die toegewezen is aan de (toekomstige) audit activiteiten van de Verkrijgende Vennootschap; - NIVRA, afdeling VERA; - Vergouw en Overduin ten aanzien van English report writing; - IVE Technologies ten aanzien van Dominator; - Adobe Systems Benelux B.V. ten aanzien van In-design; - RSM McGladrey; - Dolphin Phoenix als distributeur van ACL licenties, voor zover dergelijke overeenkomsten de volgende wereldwijde ACL licenties betreffen: 4 ACL Desktop licenties, 3 ACL Linux Server licenties, 33 ACL Netwerk editie licenties, 1 OS/400 Server licenties en 3 Z/OS Server licenties; B. alle Intellectuele Eigendomsrechten ten aanzien van: - een kloon en de originele afgeslankte versie van TRAC Audit Issue tracking applicatie, waaronder daarmee verband houdende inhoud (content), indien en voor zover deze versies nauw verbonden zijn met en/of toe te rekenen zijn aan de onderneming van de Splitsende Vennootschap die overgaat op de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van deze Splitsing en als zodanig is geadministreerd; - de inhoud (content) van de Knowledge Management & Group Audit intranet site, waaronder de begrensde gedeeltes (restricted parts); - PPD Permanent Data; - alle gegevens en inhoud (content) geadministreerd en opgeslagen in de Group Audit afdeling directory (zogenaamde X-drive ), waaronder begrensde directories, indien Bijlage NL Algemeen Raamwerk en Annexen 19 / 45

20 en voor zover deze gegevens en inhoud nauw verbonden zijn met en/of toe te rekenen zijn aan de onderneming van de Splitsende Vennootschap die overgaat op de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van deze Splitsing; - alle gegevens en inhoud (content) geadministreerd en opgeslagen in de algemene Lotus Notes databases als in gebruik door Audit, waaronder mede begrepen Service Catalogue, Projects, Intranet, TeamRoom databases en mail-in databases, al het voorgaande indien en voor zover deze gegevens en inhoud nauw verbonden zijn met en/of toe te rekenen zijn aan de onderneming van de Splitsende Vennootschap die overgaat op de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van deze Splitsing; - alle Auditor Assistant (gerepliceerde) databases, indien en voor zover deze databases nauw verbonden zijn met en/of toe te rekenen zijn aan de onderneming van de Splitsende Vennootschap die overgaat op de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van deze Splitsing; - alle gegevens en inhoud (content) geadministreerd en opgeslagen in het Auditor Assistant digitaal historisch archief (Lotus Notes), indien en voor zover deze gegevens en inhoud nauw verbonden zijn met en/of toe te rekenen zijn aan de onderneming van de Splitsende Vennootschap die overgaat op de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van deze Splitsing; C. alle Know-how van Audit ten aanzien van: - de audit methodologie als gebruikt door Audit en beschreven in de Audit Manual en AIM, waaronder sjablonen; - Project Audit Methodology, waaronder daarmee verband houdende inhoud (content); - Country Audit Methodology, waaronder daarmee verband houdende inhoud (content); - Audit Programs, beschikbaar in Auditor Assistant, afdeling en persoonlijke gegevens directories; - alle Auditor Assistant database ontwerp sjablonen; - alle specifieke ontwikkelingen en applicaties op Lotus Notes ontworpen of gemaakt door of namens Audit, waaronder sjablonen; - alle operationele administrator procedures, processen en service catalogus van Audit; - GTKGA cursus opbouw en (training) materiaal; - VERA cursus opbouw en (training) materiaal; - Group Audit core curriculum; - Group Audit Competence Management Framework. Alle werknemers van de Splitsende Vennootschap die zullen overgaan op de Verkrijgende Vennootschap zijn beschreven in Annex XVII Afgesplitste onderneming Human Resources Management. Al het onroerend goed van de Splitsende Vennootschap dat zal overgaan op de Verkrijgende Vennootschap is beschreven in Annex XVIII Afgesplitste onderneming Facility Management Services. Bijlage NL Algemeen Raamwerk en Annexen 20 / 45

de Afgesplitste PC BE Onderneming als omschreven in Annex I, waaronder alle daartoe behorende appendices;

de Afgesplitste PC BE Onderneming als omschreven in Annex I, waaronder alle daartoe behorende appendices; BESCHRIJVING VAN DE VERMOGENSBESTANDDELEN VAN DE SPLITSENDE VENNOOTSCHAP DIE ZULLEN OVERGAAN OP DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP DEFINITIES: Afgesplitste Klanten betekent alle Afgesplitste PC BE Klanten (als

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland Januari 2014

Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland Januari 2014 Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland Januari 2014 Inhoud A: Algemene voorwaarden betreffende alle Diensten 4 B: Aanvullende voorwaarden betreffende ICT-diensten 16 C: Aanvullende voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene voorwaarden PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene Voorwaarden Versie 8 februari 2010 I Algemene bepalingen...4 II Bijzondere

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V.

Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V. Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V. Versie: 1.0 Datum: 3 Mei 2015 Pagina 1/52 1. INHOUDSOPGAVE 1. INHOUDSOPGAVE... 2 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 2.1. Aanbieding, algemene bepalingen... 4 2.2. Prijs

Nadere informatie

Amsterdam, 2 november 2007 AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST. inzake. Zuidas Amsterdam N.V. tussen

Amsterdam, 2 november 2007 AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST. inzake. Zuidas Amsterdam N.V. tussen Amsterdam, 2 november 2007 AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST inzake Zuidas Amsterdam N.V. tussen De Staat der Nederlanden De Gemeente Amsterdam [Aandeelhouder X] [Aandeelhouder Y] [Aandeelhouder Z] 1 en Zuidas

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze Algemene voorwaarden bestaan uit Algemene bepalingen en Bijzondere bepalingen. De Algemene bepalingen zijn op iedere aanbieding en Overeenkomst van toepassing; afhankelijk van de door Uniserver Internet

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015 Artikel: 1 Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Colani.nl. gevestigd te Geertruidenberg, mede handelend onder de handelsnamen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Effectendienstverlening

Algemene voorwaarden Effectendienstverlening Algemene voorwaarden Effectendienstverlening 8.1995.00.0303 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden effectendienstverlening

Nadere informatie

ALGEMENE INHUURVOORWAARDEN UPC NEDERLAND B.V.

ALGEMENE INHUURVOORWAARDEN UPC NEDERLAND B.V. ALGEMENE INHUURVOORWAARDEN UPC NEDERLAND B.V. 1 Definities Woorden in de onderhavige Inhuurvoorwaarden en de tot onderhavige Inhuurvoorwaarden behorende bijlagen gebruikt in het enkelvoud, behouden hun

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN van toepassing op de opdrachten verleend aan Xerus B.V. Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013 DEEL A: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Applicaties:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GWORKZ.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN GWORKZ.NL ALGEMENE VOORWAARDEN GWORKZ.NL 1 Algemeen 1.1 Onder Opdrachtnemer wordt in het kader van deze algemene voorwaarden (hierna ook te noemen: de voorwaarden) verstaan GWorkz. 1.2 Onder Opdrachtnemer worden

Nadere informatie

Enfocus licentieovereenkomst voor eindgebruikers

Enfocus licentieovereenkomst voor eindgebruikers Enfocus licentieovereenkomst voor eindgebruikers LEES DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOOR U DE SOFTWAREVERPAKKING OPENT EN/OF DE SOFTWARE INSTALLEERT, KOPIEERT OF GEBRUIKT. HET OPENEN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor kredietverlening en zekerheidstelling Triodos Bank, Triodos Cultuurbank, Triodos Cultuurfonds en Triodos Groenfonds

Algemene Voorwaarden voor kredietverlening en zekerheidstelling Triodos Bank, Triodos Cultuurbank, Triodos Cultuurfonds en Triodos Groenfonds Algemene Voorwaarden voor kredietverlening en zekerheidstelling Triodos Bank, Triodos Cultuurbank, Triodos Cultuurfonds en Triodos Groenfonds Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact

Nadere informatie

BinckBank N.V. handelende onder de naam Alex; Alex Vermogensbank: BinckBank N.V. handelende onder de naam Alex Vermogensbank; Alex Rekening:

BinckBank N.V. handelende onder de naam Alex; Alex Vermogensbank: BinckBank N.V. handelende onder de naam Alex Vermogensbank; Alex Rekening: voorwaarden alex vermogensbeheer 1 De Voorwaarden Alex Vermogensbeheer zijn van toepassing op de beleggingsdienstverlening van vermogensbeheer die onder de handelsnaam Alex door BinckBank N.V. ( Alex )

Nadere informatie

HEARSAY SOCIAL, INC. MONITORING KENNISGEVING

HEARSAY SOCIAL, INC. MONITORING KENNISGEVING HEARSAY SOCIAL, INC. MONITORING KENNISGEVING BELANGRIJKE MEDEDELING: Wanneer u uw social media account(s) "koppelt" aan de Hearsay Social Service, zal uw gekoppelde account activiteit door onze Service

Nadere informatie

Vermogensbeheerder Services. Voorwaardenboekje

Vermogensbeheerder Services. Voorwaardenboekje Vermogensbeheerder Services Voorwaardenboekje 1 INHOUDSOPGAVE I BEPALINGEN CLIËNTOVEREENKOMST...3 II VOORWAARDEN EFFECTENDIENSTVERLENING VIA EEN BELEGGINGSONDERNEMING...7 III VOORWAARDEN VOOR BEWARING

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden voor Vision4it BV voor de levering van producten en diensten.

Algemene Leveringsvoorwaarden voor Vision4it BV voor de levering van producten en diensten. Algemene Leveringsvoorwaarden voor Vision4it BV voor de levering van producten en diensten. Versie 1.2, April 2010 Vision4it B.V. Kazemat 37 3905 NR Veenendaal KvK 32122256 Gooi-Eemland Pagina 1 van 16

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden IMAGE PLACEMENT HERE. Versie 1-2013. you can. canon.nl

Algemene Voorwaarden IMAGE PLACEMENT HERE. Versie 1-2013. you can. canon.nl Algemene Voorwaarden IMAGE PLACEMENT HERE Versie 1-2013 you can canon.nl Hoofdstuk 1 Definities en Algemene Bepalingen Sub 1 Definities Algemeen: Acceptatie: Het aanvaarden door Klant van de door Canon

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden Picture Share KvK- nr.: 52457559

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden Picture Share KvK- nr.: 52457559 Algemene Voorwaarden Picture Share KvK- nr.: 52457559 Inhoudsopgave A Definities B Toepasselijkheid C Aanbod, bestelling en totstandkoming overeenkomst D Prijzen en tarieven E Facturering en betaling F

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Versie 1 Datum: 01-09-2012 ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Algemene voorwaarden Het geheel van bepalingen zoals in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EVALU - 2014 / 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN EVALU - 2014 / 2015 1. TOEPASSELIJKHEID EN GEHELE OVEREENKOMST a) De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen tussen Gebruiker van de applicatie Evalu en uitgever van de applicatie, handelsmerk

Nadere informatie

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis:

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis: Artikel 1. Definities 1.01 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Go-Trex gevestigd te Rotterdam (KvK nummer: 56807007), mede handelend onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V. Deze algemene voorwaarden van New Sales Company bestaan uit: Hoofdstuk 1: een algemeen deel dat van toepassing is op alle door New Sales Company te leveren diensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Océ Finance Nederland versie 1 2013

Algemene Voorwaarden Océ Finance Nederland versie 1 2013 Hoofdstuk 1 Definities en Algemene Bepalingen Sub 1 Definities Algemeen: Acceptatie: Het aanvaarden door Klant van de door Océ geleverde Producten en Diensten. Acceptatietest: Het testen van de door Océ

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BACKUP DIRECT B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN BACKUP DIRECT B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN BACKUP DIRECT B.V. 1. Toepasselijkheid Voorwaarden 1.1 Deze Algemene Voorwaarden Backup Direct B.V. ("Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

Voorwaarden /0407 PROF/VW

Voorwaarden /0407 PROF/VW Voorwaarden Voorwaarden tripartiete dienstverlening BinckBank De Voorwaarden tripartiete dienstverlening BinckBank zijn van toepassing op betrekkingen, ook toekomstige, tussen BinckBank en Cliënt waaronder

Nadere informatie

INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND (AIV) INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND (AAIV) www.gdfsuez.nl

INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND (AIV) INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND (AAIV) www.gdfsuez.nl INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND (AIV) & INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND (AAIV) Versie 1 januari 2014 www.gdfsuez.nl INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ NL (AIV) Pagina 1/6 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

Nadere informatie