OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om uur in het raadhuis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis"

Transcriptie

1 OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (SPA), de heer A.L. Cardon (SPA), mevrouw C.W.G. Gijsen-Huijgen (SPA),de heer O. Yilmaz (SPA), de heer H.M. van der Zijden (SPA), mevrouw L. Sundquest-van Solingen (CDA), de heer A.C.C.M. Ruikes (CDA), de heer K. de Vries (CDA), de heer J.H. Wesselius (CDA), de heer A. Boele (SGP), de heer B.W. de Leeuw (SGP);de heer J. de Waard (SGP), de heer P.C. van Wermeskerken (VVD), de heer A. Bos (ChristenUnie) en de heer A.J. Zwaan (ChristenUnie); Aanwezig als gast bij agendapunt 6: mevrouw G.A. Dijksman (districtschef politie Zuid-Holland Zuid) en de heren R.J.G. Bandell en G.J. Vogelaar (respectievelijk voorzitter van het bestuur en directeur van het bureau Drechtsteden); Afwezig de leden: mevrouw A.M. Nieuwenhuis-Kuiper (VVD) en de heer S.H. van der Wal (VVD); Wethouders: Voorzitter : Secretaris: de heer J. de Gruijter (CDA), de heer P.A. Zevenbergen (SGP) en de heer J.M. Dekker (VVD); de heer drs. A.D. van den Bergh, burgemeester; de heer J.J. t Lam, adjunct-griffier; De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder van harte welkom op deze buitengewoon bijzondere avond, gelet op wat er op de agenda staat en constateert dat er geen vragen zijn van de publieke tribune. Voorzitter stelt aan de orde: AGENDAPUNT 1 - Aanwijzing door het lot van het lid, dat het eerst aan de beurt van stemmen is Mijnheer De Vries, mochten wij stemmen vanavond dan mag u als eerste beginnen. Voorzitter stelt aan de orde: AGENDAPUNT 2 - Onderzoek geloofsbrief benoemd verklaard raadslid in verband met de beëindiging van het raadslidmaatschap door de heer W. Wiertsema De heer W. Wiertsema heeft meegedeeld zijn lidmaatschap van de raad te beëindigen. In zijn opvolging moet worden voorzien door de benoeming van een nieuw raadslid. Vòòr de beëdiging zal het onderzoek van de geloofsbrief van het nieuwe raadslid moeten plaatsvinden. Dan willen wij dus daarvoor de zaken doen die gedaan moeten worden. Dat betekent dat ik, gelet op de formaliteiten die zich hebben voltrokken, nu tot de commissie moet overgaan die de geloofsbrieven gaat onderzoeken. Drie personen worden daarvoor aangezocht.

2 - 2 - Ik heb één persoon op dit moment daarvoor even kunnen peilen, dat is mevrouw Sundquest, en die heeft van harte ja gezegd. Ik neem aan dat mevrouw Barra ook geen probleem heeft als ik haar aanzoek om dat te doen en mevrouw Barra zegt met graagte ja. Ik had gedacht de heer Van der Wal daarvoor te vragen, maar dat is dus helaas niet mogelijk. Dus ik schakel over op de heer Van Wermeskerken en die vindt ook dat dat onderzoek mede door hem gedaan kan worden. Dat betekent dat ik u daarvoor de gelegenheid geef en even de vergadering schors. SCHORSING HEROPENING Wie mag ik namens de commissie het woord geven? Mevrouw Sundquest. mevrouw Sundquest: Voorzitter, de commissie uit de raad van de gemeente Alblasserdam, in wier handen werd gesteld de geloofsbrief en verdere bij de Kieswet gevorderde stukken, ingezonden door Gijsen-Huijgen, C.W.G., Corrie, op maandag 2 september 2002, benoemd tot lid van de raad van de gemeente Alblasserdam, rapporteert de raad van de gemeente Alblasserdam dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde bevonden. Gebleken is, dat de benoemde aan alle in de Gemeentewet gestelde eisen voldoet. De commissie adviseert tot haar toelating als lid van de raad van de gemeente Alblasserdam. Dank u wel. Waarvan akte. Door de gehele commissie ook ondertekend en dan kunnen wij overgaan tot ten eerste natuurlijk het afscheidnemen van de heer Wiertsema, als raadslid, en daarna de benoeming van mevrouw Gijsen als nieuw raadslid. Dat betekent dat ik graag tot het afscheid van de heer Wiertsema wil overgaan. Daarbij moet ik zeggen dat ik in de voorbereiding de vaste overtuiging heb gehad dat twee mensen vanavond de heer Wiertsema zouden toespreken, in verband met het feit dat hij raadslid is geweest vanaf 1990 en wethouder vanaf 2000, dat dat de heer Boele zou zijn en ik, edoch ik heb vanavond mogen begrijpen dat ik alleen dacht dat de heer Boele dat zou doen en ik. Dat betekent dus dat ik vanavond begrepen heb dat mevrouw Barra ook graag het woord wil voeren. Zoals gezegd, zou ik dat ook willen doen, maar ik heb de heer Boele ook bereid gevonden na te denken over de mogelijkheid om enkele woorden tot de heer Wiertsema te spreken en met die voorbereiding is hij nu bezig. Dat betekent dat ik graag mevrouw Barra op dit moment het woord wil geven. mevrouw Barra: Dank u wel voorzitter. Geachte leden van de raad, met een paar woorden iets zeggen als een collega de gemeenteraad verlaat, is niet eenvoudig. Met gemak kun je daar een boek mee vullen, maar ik zal proberen om het zo kort mogelijk te houden. Hoewel, als je zolang met elkaar hebt samengewerkt en dat op een hele prettige manier, blijft dat lastig. Onze kennismaking vond plaats op de ledenvergadering van de PvdA. Jij was net hier komen wonen en ondanks je zeer drukke werkzaamheden en jonge gezin was je beschikbaar voor de samenleving. Al snel bleek je geen nieuweling op bestuurlijk terrein en over een brede kennis van de samenleving, met al haar facetten, te beschikken. Kortom, bereid om mee te helpen, waar nodig. Tot rechtvaardigheid bij te dragen, met steeds als doelstelling: eerlijk delen en achterstanden wegwerken. Het gaat te ver om op te sommen wat je hebt bereikt als gemeenteraadslid en later als wethouder. Toch wil ik enkele dingen niet onvermeld laten. Zo heb jij veel bijgedragen dat de impasse in de Oude Buurt doorbroken werd en er in plaats van sloop en nieuwbouw naar zoveel mogelijk behoud van deze karakteristieke wijk is gestreefd. Na jaren touwtrekken over al of niet dakopbouwen in de Vogelbuurt kwam jij, door duidelijke afspraken met de belanghebbenden te maken, tot het begraven van de strijdbijl. Het wijkbeheer, één van je stokpaardjes, kreeg vorm. Vér voor het dualisme werd ingevoerd, bracht jij het eigenlijk al in praktijk door nooit van bovenaf een besluit te nemen, maar je altijd eerst te verdiepen in de mensen waar het om ging en wat de consequenties zouden kunnen zijn. Altijd wist je tijd vrij te maken voor inwoners met problemen, waar ze vaak zelf geen oplossing voor zagen. Soms kon je het tot een oplossing brengen of mensen de juiste richting aangeven.

3 - 3 - De tijd die jij stak in overleg en bemiddeling noemde jij investeren in de toekomst van de Alblasserdamse samenleving. Toen jij wethouder werd, volgde ik je op als fractievoorzitter van de PvdA. Hoewel jouw rol in de gemeenteraad veranderd was, bleef je een gedreven fractielid, sociaaldemocraat in hart en nieren. Men spreekt wel eens van tropenjaren, die dubbel tellen. Ik meen te kunnen zeggen, dat het zeker geldt voor de jaren die jij zowel als raadslid en ook als wethouder voor Alblasserdam werkzaam was. Jouw gezin heeft je lang met ons moeten delen. Daarom heb ik, hoewel ik het betreur, begrip voor jouw besluit om er nu een punt achter te zetten. Gezien jouw brede belangstelling voor allerlei landen en culturen konden wij niet tot een keuze voor een boek komen en hebben besloten dat je dat zelf maar uit moet zoeken. Daarbij overhandigen wij je, namens de hele fractie, een boekenbon als blijk van waardering. Wiert, bedankt voor alles wat je voor ons deed en alle goeds voor de toekomst. Gelet op de wijze waarop de heer Wiertsema op dit moment op zijn stoel zit, zou ik de heer Boele het woord willen geven. de heer Boele: Voorzitter, ik heb zojuist even mijzelf ervan vergewist dat u mij hebt verontschuldigd. Ik heb mij net vijf minuten even teruggetrokken om na te denken over de vraag wat ik tegen Wiert Wiertsema zou zeggen als ik hem namens de raad moet toespreken. Meer tijd heb ik niet gehad, dus het is een improvisatie, Wiert, maar het is wel uit het hart wat ik tegen je ga zeggen. In de eerste plaats vind ik het heel erg fijn dat wij als raad van jou vanavond op een ordentelijke manier afscheid kunnen nemen. Toen ik bij mail van de raadsgriffier vernam dat jij, voor ons helemaal plotseling, je lidmaatschap van de raad had opgezegd, toen dacht ik: dat is, Wiert, voor mij nu helemaal verleden tijd. En ik ben heel blij om je nu toch nog even op die raadszetel te zien, hoewel je geen lid van de raad meer bent sinds gisteren, maar op deze manier nog een paar dingen tegen je te kunnen zeggen. Het eerste wat bij mij bovenkwam, toen ik heel even nadacht, Wiert, is dat jij in ieder geval een heel vooraanstaand lid van de raad bent geweest. Dat heeft niet alleen te maken met het feit dat je de leider ik meen een jaar of acht geweest bent van de grootste en een hele invloedrijke fractie, maar het heeft ook te maken met je eigen inzet, je betrokkenheid, je deskundigheid en ook je emotie bij het bezig zijn voor de publieke zaak. Een raadsvergadering zonder jou is geloof ik maar één keer gebeurd, in al die tijd dat je in de raad gezeten hebt, maar dat was ook goed te merken. Jij behoorde in de raad en daar was je bijzonder betrokken. Ik denk ook, en dat hebben wij ook kunnen zien, dat jij het werk met hart en ziel deed. Je besteedde verschrikkelijk veel tijd aan het voorbereiden van de raad, toen je nog deel uitmaakte van de coalitie in het voeren van coalitieoverleg, in tal van bijeenkomsten, om te weten wat de burger nou eigenlijk van het bestuur van de gemeente vond, want je was hier vooral een volksvertegenwoordiger. Ria zei het zojuist al, de dualisering zat jou al lang in het bloed. Je was hier om het volk te vertegenwoordigen en je had daar heel erg veel oog voor en hart voor en dat bracht je met veel betrokkenheid in de gemeenteraad. Daarbij en dat is ook iets wat denk ik een raadslid siert was je een heel interessant debater. Je spreekt heel goed. Je kon heel goed en je kan het nog steeds, maar je gaat het nu niet meer praktiseren, argumenten op tafel leggen. Je kon soms het bestuur het geweldig moeilijk maken, ook het college, waar je als coalitiegenoot zelf deel van uitmaakte. Jij was iemand waar mensen wel terdege rekening mee moesten houden, anders zouden zij in grote problemen komen. Dat element van het debatvoeren in de raad, echt als vergadering bezig zijn met het besturen van de gemeente, door elkaar te overtuigen en posities tegenover elkaar in te nemen, dat was jij, Wiert, denk ik ten voeten uit. En nogmaals, daar was je soms ook heel erg scherp en ook soms wel erg moeilijk in; althans, zo hebben velen dat in dit gezelschap, denk ik, ervaren. Ik weet het niet helemaal zeker, maar eigenlijk toch ook wel, je zal een hele grote plaats ook in je eigen fractie hebben gehad. Ik heb een beetje gekscherend, maar wel met een serieuze ondertoon, tegen de fractievoorzitter in één van de presidiumvergaderingen van de achterliggende weken gezegd: de fractie blijft toch wel een beetje verweesd achter. Hij glimlachte me toe, maar ik zag in die glimlach iets van herkenning, want hoe moet dat nou precies met die PvdA-fractie verder, die SPA-fractie, moet ik tegenwoordig zeggen, zonder jou, want hoe we het ook wenden of keren, jij was toch wel het gezicht van die fractie en ook heel vaak de woordvoerder van die fractie.

4 - 4 - Wat ik kan doen op deze plek is niet anders dan de fractie alle goed toewensen, ook nu zij verder moeten zonder jou, want ik heb begrepen uit jouw mailbericht dat jij in beginsel stopt met alle activiteiten op politiek terrein voor de gemeente Alblasserdam. Wat ik ook zeker weet, Wiert, is dat je niet helemaal zal stoppen met maatschappelijke participatie, want je bent daar een veel te bedreven mens voor. Je hebt daar veel te stevige overtuigingen voor en je hebt veel te veel in jezelf beschikbaar om nu alleen maar jezelf terug te trekken op je eigen leventje. Ik verwacht stellig dat we jou binnenkort weer elders zien, om je met de publieke zaak van waarschijnlijk een andere overheid of een andere belangengroepering bezig te zien. Als ik toch heel even persoonlijk mag worden, Wiert, ik spreek hier namens de raad, maar goed ik heb me net al verontschuldigd, ik ben ook een beetje iemand die hier uit het hart spreekt, wij hadden wat met elkaar. Wiert en ik, wij hadden respect voor elkaar. Ook in de eerste contacten die wij hadden, sprong er toch een soort vonk over, waardoor wij een bepaalde betrokkenheid op elkaar hadden die nooit helemaal overgegaan is. Dat had in mijn beleving ook te maken met het wederzijds betrokken staan voor de dingen die je zou moeten uitdragen vanuit je eigen politieke overtuiging. Jij hebt de mijne gerespecteerd, hoewel je soms mij daar heel stevig over hebt bevraagd en ik heb de jouwe gerespecteerd. Jij gaat nu heen als lid van de raad. Je bent heengegaan. Wij willen jou ook namens de raad heel hartelijk bedanken voor wat je gedaan hebt; natuurlijk voor de gemeenschap, ook voor ons, ook voor de vergaderingen, het debat in de vergaderingen. Wij hopen dat het goed met je gaat en nogmaals, heel persoonlijk, ik wens jou de zegen van de Heere God toe op jouw verdere leven, samen met jouw vrouw en kinderen. Wiert, bedankt. Dank u wel, mijnheer Boele. Ik zou niet weten hoe het nog beter zou kunnen als u langer had mogen nadenken, waarvoor nogmaals mijn verontschuldiging, maar ik meende echt dat het afgesproken was. De heer Wiertsema is, zoals wij weten, vanaf 1990 raadslid geweest. Bij de voorbereiding was gezegd.. Wij houden het op Ik ga daar niet over in discussie. Dat betekent, dat wij met elkaar een belangrijke periode in Alblasserdam afsluiten. De heer Boele heeft dat al gezegd en wij komen tot de conclusie, dat wij een raadslid gaan missen, dat scherp de zaken zal kunnen neerzetten en dat ook gedaan heeft, a. in de periode als raadslid en b. in de periode als wethouder. Mijn eerste kennismaking met de heer Wiertsema was in de vertrouwenscommissie voor de benoeming van een burgemeester en daar heb ik dat eigenlijk gelijk mogen ervaren. De tweede daarop vrij snel volgende, diepgaande discussie was a. op mijn kamer, waarin wij met elkaar hebben afgetast wie wij waren en zijn en de derde was in de voorbereiding voor het verkiezen van een nieuwe gemeentesecretaris; dat alles binnen een paar maanden in het jaar Daarna zijn wij met elkaar gaan samenwerken en heb ik kunnen constateren dat het raadslid Wiertsema het college het vuur na aan de schenen legde, in een periode dat alles nog niet dualistisch was ingesteld. Daar heb ik mij wel eens over verbaasd, maar ik dacht ja, op zich is het niet verkeerd wat hij zegt, dus ik zal daar niet echt tegenin gaan en daar niet echt maatregelen tegen nemen, maar ik vind het wel opmerkelijk dat dat zo gebeurt. Maar uiteindelijk zijn de resultaten die komen, naar aanleiding van zijn bemoeiingen, niet echt verkeerd voor de gemeente. Dus eigenlijk ben ik wel blij. Dat betekent dus ook dat ik, met betrekking tot het formeren van een dualistische raad, daar heel wat van verwacht en zeker verwachtte ik dat op het moment dat de uitkomst van de collegevorming ertoe leidde dat onder andere de SPA-fractie niet meer in het college vertegenwoordigd zou zijn. Vandaar ook dat mijn eerste reactie was, toen ik door de pers gevraagd werd iets te zeggen op het vertrek van raadslid Wiertsema, dat ik zei: dat is jammer, dat is een gemis, dat is voor de gemeente Alblasserdam echt een gemis. Dat meen ik en dat zal ik altijd blijven zeggen, want de wijze waarop het intellect van de heer Wiertsema, door hem gebruikt in de raad met betrekking tot ook vooral de nieuwe situatie, werd ingezet, beloofde een heleboel. Dat wil niet zeggen dat het altijd makkelijk is gegaan. Ik heb tot nu toe ook nog niks gezegd over de periode dat hij in het college zat. Normaliter worden daar ook niet veel mededelingen over gedaan, maar ook daar heb ik de scherpte van zijn inbreng mogen ervaren, die op zich altijd was gericht op a. het positieve voor de gemeente en b. ook werd ingevuld door zijn lidmaatschap van de socialistische fractie. Dat heeft hij nooit onder stoelen of banken gestoken en ik denk dat dat ook zo hoort. Vandaar ook dat ik zou willen zeggen: zeer veel dank daarvoor, want de wijze waarop het één en ander behoort te geschieden, daarvan heb je in de beide functies een voorbeeld gegeven.

5 - 5 - Als raadslid, ik mag wel zeggen in de tripartiete situatie, als raadslid voor het feit dat je wethouder werd. Als wethouder heb je daar een voorbeeld voor gegeven en als raadslid in de dualistische periode. Dat dat ook, zoals de heer Boele zei, zo nu en dan wel eens tot opmerkelijke reacties en situaties in de raad heeft geleid, hoeven wij ook niet te verbloemen. Jij zou ook de laatste zijn die vindt dat dat niet benoemd mag worden. Dat betekent dus ook, dat wij met een aantal inbrengen het ook niet altijd eens hebben kunnen zijn. Maar dat geeft niet, als ze maar bediscussieerd worden en als uit de discussie en de botsing van de inbrengen en vooral ook van de intellectuele inbreng er een betere besluitvorming plaatsvindt. Als voorzitter van de raad heb ik daarvan een aantal momenten gehad, waarvan ik dacht ik ben blij dat het gelopen is zoals het gelopen is en in die situatie heeft ook de heer Boele een rol gespeeld. De beide heren hebben elkaar in het openbaar, in het forum wat de wetgever heeft geschapen, ontmoet en bevraagd en zo nu en dan misschien overtuigd, maar vaak toch helaas op ideologische gronden lukte dat niet. Dat moge dan zo zijn. Of dat goed is of niet goed is, zal ik op dit moment geen oordeel over uitspreken, maar wij constateren dat door de omstandigheden die zich in Alblasserdam hebben voorgedaan, jij hebt besloten om te stoppen, als raadslid, op een moment dat ik als voorzitter van de raad mag zeggen en wil zeggen dat ik het wel begrijp, maar het ook buitengewoon jammer vind en ik hoop dat de hele raad die overblijft en ook de vernieuwing, die zal plaatsvinden door jouw vertrek, in staat zal zijn op de lijn die jij hebt uitgezet door te gaan, want die lijn leidt ertoe dat er werkelijk over de essentie van de zaken wordt gesproken en dat er tegen elkaar met argumenten wordt gezegd: om die en die reden wil ik dat en niet dat en dat er dan uiteindelijk een beslissing wordt genomen. Dat spreek ik uit als hoop, gekoppeld aan het feit dat je vanaf 1994 hier in het openbaar bestuur hebt gefunctioneerd. Als dat zo moge zijn, dan mag ik tevreden zijn en dan mag ik concluderen op een gegeven moment, dat jouw invloed niet voor niets is geweest, niet opdroogt, maar positief doorwerkt. Ik mag als voorzitter van de raad je op dit moment ook het bekende bord overhandigen. Het is ons gelukt het op tijd klaar te hebben, met de gravering en al erbij en dat wou ik je dus op dit moment geven. Wellicht wil je het komen aanvaarden. Je mag het openmaken, maar velen kennen het en tegelijkertijd zou ik je willen overhandigen datgene wat al een enkel raadslid eerder heeft mogen ontvangen en dat is een tekening, een samenvoeging van tekeningen die in de Dordtenaar hebben gestaan, over belangrijke plaatsen in Alblasserdam, die symboliseren het werk waar wij mee bezig zijn, het werk voor onze gemeenschap. Ik hoop dat het een mooie plaats bij jullie thuis mag krijgen en ik sluit mij aan bij de woorden van de heer Boele: ik hoop dat het gezin Wiertsema de terugkeer van vader Wiertsema weer meer met elkaar kan bezig zijn, want je hebt echt veel uren in het openbaar bestuur gestoken. Ik hoop ook dat je daarbij de ondersteuning krijgt van onze Heere God. Dank u wel. de heer Wiertsema: Dames en heren, hartelijk dank voor de vriendelijke woorden die zijn gesproken. Zij sluiten ook aan bij mijn eigen gevoel. Ik heb jarenlang met veel plezier in Alblasserdam gewerkt en ik heb daarbij ontdekt dat een gemeente besturen het mooiste vak is dat er is. U begrijpt natuurlijk, dat ik een half jaar geleden nooit gedacht heb dat ik hier vandaag zou staan om afscheid van u te nemen en ik wil graag iets zeggen over de reden. Niet zozeer over het gedoe binnen mijn eigen partij, maar vooral de meer filosofische achtergrond. Als je vroeger bestuurskunde studeerde ik heb dat mogen doen dan leerde je dat politiek het organiseren is van maatschappelijke tegenstellingen of zelfs het organiseren van het maatschappelijk conflict en vervolgens moeten de gekozen bestuurders dat conflict in goede banen zien te leiden. Ook dat is een typisch Nederlandse opvatting, maar wel één die grote gevolgen heeft voor de manier waarop bestuurders met elkaar omgaan. Die omgang is vaak vriendschappelijk, met alles wat daarbij hoort: steun, loyaliteit, opoffering soms, maar die vriendschappelijkheid is altijd gebaseerd op wederzijds wantrouwen. Het paradoxale gevolg daarvan is: vrijheid voor alle betrokkenen en zo kun je dus zonder problemen met elkaar omgaan, zonder ideologische verschillen of met ideologische verschillen toch overeenstemming met elkaar bereiken. Dat betekent ook dat bestuurders geen persoonlijke verplichtingen hebben tegenover elkaar en dat zij die ook niet moeten willen hebben. Dat is ook typerend voor de Nederlandse bestuurscultuur en in de politiek is het zo: eerst komt de machtsvraag en dan pas komt de mens. En dan moet ik u zeggen: de laatste maanden heeft de volle betekenis daarvan ook bij mij op tafel gelegen. Ik ben daar natuurlijk boos over geweest en teleurgesteld en soms heeft u dat ook kunnen merken en dat was onterecht.

6 - 6 - Als je dan thuiskwam, had ik soms heel stilletjes, een beetje stiekem zelfs, het boze gevoel dat, als ik dacht aan het boek Psalmen, dat vooral anderen het voorrecht hadden uit Psalm 32 zich dat te mogen toe-eigenen. Allemaal onzin natuurlijk, achteraf, maar ik voelde het wel zo. Maar achteraf zeg ik ook: ik had beter naar mijn lievelingsdichter moeten luisteren en dat is J.C. Bloem. Die heeft geschreven: alles is veel voor wie niet veel verwacht en zo n motto past precies bij het politieke systeem dat wij hier praktiseren. Maar gelukkig schreef Bloem er ook nog een paar zinnen achteraan en na het alles is veel voor wie niet veel verwacht dichtte hij ook het leven houdt zijn wonderen verborgen tot het ze opeens toont in een hoge staat en de wonderen waar Bloem over schrijft, die liggen in jezelf. De kunst van het leven is, om die wonderen ook te laten gebeuren. Dus niet loeren op kansen, maar jezelf ontwikkelen is de boodschap. Zien wijzer te worden dan je nu bent. Maar soms moet je daarvoor ergens blijven, ofschoon je liever zou vertrekken, maar soms is het beter te vertrekken, terwijl je ook zou kunnen blijven. Politiek is geen vak voor mensen met twijfelzucht. Voorzitter, ik ga afsluiten. De afgelopen jaren zijn in Alblasserdam belangrijke bouwstenen gelegd voor de toekomst. Voor u, als gemeenteraad, zullen de komende jaren niet gemakkelijk zijn. Wat Alblasserdam nodig heeft, is kwaliteit, kwaliteit op velerlei terrein. Alleen, het maatschappelijk tij zit tegen, maar ik hoop van ganser harte dat u bij tegenslag toch in staat bent om aan de neergelegde ambities vast te houden. Graag wens ik u daarbij sterkte toe en ook veel succes bij het uitvoeren van uw taak. Dank u wel. Dames en heren, ik schors even de vergadering, ook wetende dat de heer Bandell als voorzitter van Drechtsteden zich gemeld heeft en wij gaan binnen een paar minuten door. SCHORSING HEROPENING Dames en heren, ik wilde de schorsing van de vergadering opheffen. Ik heb u gezegd dat ik schorste om de heer Bandell en zijn gezelschap, als ik het zo mag noemen, welkom te heten. Namens de Drechtsteden is dus onze voorzitter inmiddels aanwezig en de directeur van het Drechtstedenbureau, maar ook mevrouw Gerda Dijksman, als onze districtschef is in ons midden, om in het kader van de samenwerking wellicht ook over de politiezaken te spreken. Ik heb zonet aangegeven dat wij niet helemaal klaar zijn met de agenda, die wij hadden vastgesteld om te behandelen. Dat betekent dat we die even toch afmaken, en dan ga ik nu over tot het afnemen van de gelofte van mevrouw Gijsen. Dus ik zou willen vragen of zij naar voren wil komen. Mevrouw Gijsen. Om als lid van de raad van de gemeente Alblasserdam, opnieuw in uw geval, te kunnen gaan functioneren zou u toch moeten willen voldoen aan de wettelijke vereisten. U wilt dat, en bij dezen zullen wij dat dan ook met elkaar doornemen. U heeft ervoor geopteerd om de verklaring en de belofte uit te spreken en ik zou u willen vragen, nadat ik het heb voorgelezen, dat u dan mij antwoordt met dat verklaar en beloof ik. Ik verklaar, mevrouw Gijsen, dat ik, om tot lid van de raad van Alblasserdam benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, noch onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd, ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen, ik beloof, dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet en dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van het gemeentebestuur van Alblasserdam naar eer en geweten zal vervullen. mevrouw Gijsen: Dat verklaar en beloof ik. Dank u wel. Dan mag ik u bij dezen feliciteren met uw benoeming tot lid van de gemeenteraad van Alblasserdam en wil ik u vragen uw plaats in te nemen.

7 - 7 - Dames en heren, de felicitaties aan mevrouw Gijsen zou ik u willen verzoeken na de vergadering van harte over te brengen, zodat onze gasten niet langer hoeven te wachten dan nodig is. Voorzitter stelt aan de orde: AGENDAPUNT 3 - Benoeming leden in de raadscommissies Grondgebied en Samenleving (Raad 2002/096) Door het bedanken van de heer W. Wiertsema als lid van de raad en het bedanken voor het raadscommissieschap door mevrouw T. Huijgen moeten er voor de raadscommissies Grondgebied en Samenleving nieuwe leden worden benoemd voor respectievelijk de fractie van de SPA en de VVD. Het Presidium stelt op voordracht van genoemde fracties voor respectievelijk mevrouw C.W.G. Gijsen-Huijgen en mevrouw A.M. Nieuwenhuis-Kuiper te benoemen. en: AGENDAPUNT 4 - Benoeming van een gemeentelijk vertegenwoordiger in het algemeen bestuur van het Willem de Zwijgercollege (Raad 2002/097) Door het bedanken van de heer W. Wiertsema als lid van de raad, zal er ook een nieuwe vertegenwoordiger door de raad benoemd moeten worden in het algemeen bestuur van het Willem de Zwijgercollege. Als kandidaten zijn gesteld: mevrouw C.W.G. Gijsen-Huijgen door de fractie van de SPA en mevrouw A.M. Nieuwenhuis-Kuiper door de fractie van de VVD. Vandaar dat wij een stembiljet hebben gemaakt en u wordt verzocht per vacature één kandidaat te kiezen door een X in het vakje achter de naam van uw keuze te plaatsen. Dat betekent dus dat u bij agendapunt 3 één kandidaat aantreft voor de raadscommissie Grondgebied, één kandidaat voor de raadscommissie Samenleving en voor agendapunt 4 zijn er twee kandidaten en daarbij mag u uw keuze bepalen, waarbij het denk ik niet verkeerd is als ik wijs op het feit dat wij in het verleden met elkaar een heel circuit van afspraken hebben gemaakt van benoemingen. Daar vraag ik nog even uw aandacht voor. De stemcommissie in dezen zou ik willen laten bemensen door 1. de heer Boele, 2. de heer Van der Zijden. Mag ik u verzoeken met mij te kijken of de stemming goed is verlopen? STEMMING Dames en heren, het stembureau heeft geconcludeerd dat er 15 stemmen zijn uitgebracht in alle drie bestemmingen. 15 stemmen voor mevrouw Gijsen als lid van de raadscommissie Grondgebied, 15 stemmen voor mevrouw Nieuwenhuis als lid van de raadscommissie Samenleving en 10 stemmen op mevrouw Gijsen als gemeentelijk vertegenwoordiger in het algemeen bestuur van het Willem de Zwijgercollege en 5 stemmen op mevrouw Nieuwenhuis als gemeentelijk vertegenwoordiger in genoemd college. Dat betekent dat mevrouw Gijsen is benoemd tot lid in de raadscommissie Grondgebied en Samenlevingszaken en ook als gemeentelijk vertegenwoordiger in het algemeen bestuur van het Willem de Zwijgercollege. Ik behoor dus te zeggen dat ook mevrouw Nieuwenhuis is benoemd in de commissie Samenleving. Heb ik daar ook mevrouw Gijsen genoemd? Heb ik haar overal in willen benoemen, tegen de wil van de raad in? Nou, dat doen we dus niet. Opnieuw, want dan staat het goed vast: mevrouw Gijsen benoemd in de raadscommissie Grondgebied; mevrouw Nieuwenhuis in de commissie Samenlevingszaken en mevrouw Gijsen als gemeentelijk vertegenwoordiger in het ab van het Willem de Zwijgercollege.

8 - 8 - Voorzitter stelt aan de orde: AGENDAPUNT 5 - Voorkeursrecht Lange Steeg (Raad 2002/095) Portefeuillehouder J. de Gruijter Burgemeester en wethouders stellen de raad voor besluiten te nemen tot het van toepassing verklaren van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten op een aantal percelen in het gebied Lange Steeg. Wie van u zou daarover het woord willen voeren? De heer Boele. de heer Boele: Ik heb maar een korte opmerking voorzitter, maar ik kan me herinneren dat toen wij voor de eerste keer een voorkeursrecht vestigden op deze polder, we doen het vanavond voor de derde keer, toen heb ik gevraagd aan het toenmalige college: bent u bezig om een grondverwervingsplan te maken, want we vestigen het voorkeursrecht omdat we de eigendom van deze particuliere gronden willen verwerven? Daar kwam toen een niet al te helder antwoord op. Sindsdien heb ik nimmer zo n grondverwervingsplan gezien, dus ik zou van de wethouder willen vernemen of er inmiddels hard gewerkt wordt aan het verwerven door de gemeente van de particuliere eigendommen? Zijn er nog anderen die het woord willen voeren? Niemand, dan wethouder De Gruijter graag. wethouder De Gruijter: Het antwoord daarop is ja en als ik t.z.t. kredieten daarvoor krijg, dan mag ik dat als college ook kopen en dan zal ik u daarover verantwoording afleggen in de commissie en daarna in de raad, maar we zijn dus absoluut bezig met een actief grondverwervingsbeleid en we zullen dat ook nader invullen. de heer Boele: Mag ik dan nog één aanvullende vraag stellen, voorzitter? Als het college druk bezig is met het actieve grondverwervingsbeleid, ziet het er dan nu naar uit dat het beleid qua tijd zodanig succesvol zal zijn, dat wij met de uitvoering van de polder, de bebouwing van de polder, waarvoor de raad de laatste keer een bestemmingsplan heeft vastgesteld, niet in de problemen gaan komen? wethouder De Gruijter: Nee, die planningen zijn op elkaar afgestemd. Het is wel zo, dat als je, ook al heb je het instrumentarium van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) tot je beschikking, dan nog kunnen het lange en ingewikkelde grondverwervingsprocedures worden. Dat betekent natuurlijk altijd dat ook minnelijke procedures zullen worden geprobeerd in te zetten. Het is wel degelijk geënt op een situatie dat we in 2004 dan wel 2005 de woningen kunnen opleveren. Dat is ook relevant omdat we als Drechtsteden daar een taakstelling in hebben, om maar eens even te benoemen daar waar onze voorzitter Bandell bij aanwezig is, dus we proberen om alles op alles om die 100 woningen die daar gerealiseerd moeten worden, zo snel mogelijk te realiseren, ook in het kader van het gebruik van het instrumentarium van de Wvg. Ik constateer dat niemand van de raad meer het woord wil voeren over dit onderwerp. Dan hebben wij aldus besloten. Voorzitter stelt aan de orde: AGENDAPUNT 6 - Toekomst Drechtsteden

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: de heer R. van Lavieren (PvdA), de heer O. Yilmaz (PvdA),

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR AGENDA 1. Installatie burgemeester Horselenberg 2. Verslag raadsvergadering 22 september 2005 3. Benoemen

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

01. Opening 02. Mededelingen

01. Opening 02. Mededelingen Orgaan: Raad Datum: 15-04-2015 Voorzitter: L.M. Huizer Aanwezigen: N. Anagni (Leefbaar Krimpen), R. Bitter (Stem van Krimpen), F.J. Bredius (Leefbaar Krimpen), J. Butter (PvdA), A. Hofstra (VVD), K.M.

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet Ouwehand speurtocht aanving. Dat was dan net te laat, omdat die begroting vorige week gepasseerd is. Dit alles zou grappig kunnen klinken, als het niet getuigde van een groot gebrek aan respect voor het

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 14 januari 2014 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30

Nadere informatie

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP MAANDAG 12 NOVEMBER 2007 OM 14.30 UUR Voorzitter: de heer M.C. Boevée, burgemeester Griffier: de heer A. Koenen Verslag: mevrouw

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 28 676 NAVO Nr. 190 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 november 2013 De vaste commissie voor Defensie en de vaste commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19.00 uur, einde 22:40 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19.00 uur, einde 22:40 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 45 leden 29 februari 2012 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer.

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer. Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 26 juni 2007 om 14.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

De wethouders, te weten de heren H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer

De wethouders, te weten de heren H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op dinsdag 31 oktober 2006 om 14.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig:

Nadere informatie

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA).

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA). VERSLAG van de VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL gehouden op woensdag 16 maart 2005 Aanvang 18.00 uur Voorzitter: de heer Jansen. Griffier: de heer Alberda van Ekenstein. Aanwezig zijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 22 894 Preventiebeleid voor de volksgezondheid Nr. 302 1 Samenstelling: Leden: Van der Staaij (SGP), Smeets (PvdA), voorzitter, Smilde (CDA), Koşer

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

Van Bijsterveldt-Vliegenthart. Ten aanzien van de motie zet ik niet echt scherp in. Ik laat het oordeel over aan de Kamer.

Van Bijsterveldt-Vliegenthart. Ten aanzien van de motie zet ik niet echt scherp in. Ik laat het oordeel over aan de Kamer. Van Bijsterveldt-Vliegenthart Ten aanzien van de motie zet ik niet echt scherp in. Ik laat het oordeel over aan de Kamer. De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, over de ingediende

Nadere informatie

8 Begroting Infrastructuur en Milieu

8 Begroting Infrastructuur en Milieu 8 Begroting Infrastructuur en Milieu Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII)

Nadere informatie

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013.

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. Koninklijke Hoogheden, we zijn hier in uw toekomstig werkpaleis. Over twee weken bent u Koning

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 Nr. 87 VERSLAG

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie