OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om uur in het raadhuis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis"

Transcriptie

1 OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (SPA), de heer A.L. Cardon (SPA), mevrouw C.W.G. Gijsen-Huijgen (SPA),de heer O. Yilmaz (SPA), de heer H.M. van der Zijden (SPA), mevrouw L. Sundquest-van Solingen (CDA), de heer A.C.C.M. Ruikes (CDA), de heer K. de Vries (CDA), de heer J.H. Wesselius (CDA), de heer A. Boele (SGP), de heer B.W. de Leeuw (SGP);de heer J. de Waard (SGP), de heer P.C. van Wermeskerken (VVD), de heer A. Bos (ChristenUnie) en de heer A.J. Zwaan (ChristenUnie); Aanwezig als gast bij agendapunt 6: mevrouw G.A. Dijksman (districtschef politie Zuid-Holland Zuid) en de heren R.J.G. Bandell en G.J. Vogelaar (respectievelijk voorzitter van het bestuur en directeur van het bureau Drechtsteden); Afwezig de leden: mevrouw A.M. Nieuwenhuis-Kuiper (VVD) en de heer S.H. van der Wal (VVD); Wethouders: Voorzitter : Secretaris: de heer J. de Gruijter (CDA), de heer P.A. Zevenbergen (SGP) en de heer J.M. Dekker (VVD); de heer drs. A.D. van den Bergh, burgemeester; de heer J.J. t Lam, adjunct-griffier; De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder van harte welkom op deze buitengewoon bijzondere avond, gelet op wat er op de agenda staat en constateert dat er geen vragen zijn van de publieke tribune. Voorzitter stelt aan de orde: AGENDAPUNT 1 - Aanwijzing door het lot van het lid, dat het eerst aan de beurt van stemmen is Mijnheer De Vries, mochten wij stemmen vanavond dan mag u als eerste beginnen. Voorzitter stelt aan de orde: AGENDAPUNT 2 - Onderzoek geloofsbrief benoemd verklaard raadslid in verband met de beëindiging van het raadslidmaatschap door de heer W. Wiertsema De heer W. Wiertsema heeft meegedeeld zijn lidmaatschap van de raad te beëindigen. In zijn opvolging moet worden voorzien door de benoeming van een nieuw raadslid. Vòòr de beëdiging zal het onderzoek van de geloofsbrief van het nieuwe raadslid moeten plaatsvinden. Dan willen wij dus daarvoor de zaken doen die gedaan moeten worden. Dat betekent dat ik, gelet op de formaliteiten die zich hebben voltrokken, nu tot de commissie moet overgaan die de geloofsbrieven gaat onderzoeken. Drie personen worden daarvoor aangezocht.

2 - 2 - Ik heb één persoon op dit moment daarvoor even kunnen peilen, dat is mevrouw Sundquest, en die heeft van harte ja gezegd. Ik neem aan dat mevrouw Barra ook geen probleem heeft als ik haar aanzoek om dat te doen en mevrouw Barra zegt met graagte ja. Ik had gedacht de heer Van der Wal daarvoor te vragen, maar dat is dus helaas niet mogelijk. Dus ik schakel over op de heer Van Wermeskerken en die vindt ook dat dat onderzoek mede door hem gedaan kan worden. Dat betekent dat ik u daarvoor de gelegenheid geef en even de vergadering schors. SCHORSING HEROPENING Wie mag ik namens de commissie het woord geven? Mevrouw Sundquest. mevrouw Sundquest: Voorzitter, de commissie uit de raad van de gemeente Alblasserdam, in wier handen werd gesteld de geloofsbrief en verdere bij de Kieswet gevorderde stukken, ingezonden door Gijsen-Huijgen, C.W.G., Corrie, op maandag 2 september 2002, benoemd tot lid van de raad van de gemeente Alblasserdam, rapporteert de raad van de gemeente Alblasserdam dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde bevonden. Gebleken is, dat de benoemde aan alle in de Gemeentewet gestelde eisen voldoet. De commissie adviseert tot haar toelating als lid van de raad van de gemeente Alblasserdam. Dank u wel. Waarvan akte. Door de gehele commissie ook ondertekend en dan kunnen wij overgaan tot ten eerste natuurlijk het afscheidnemen van de heer Wiertsema, als raadslid, en daarna de benoeming van mevrouw Gijsen als nieuw raadslid. Dat betekent dat ik graag tot het afscheid van de heer Wiertsema wil overgaan. Daarbij moet ik zeggen dat ik in de voorbereiding de vaste overtuiging heb gehad dat twee mensen vanavond de heer Wiertsema zouden toespreken, in verband met het feit dat hij raadslid is geweest vanaf 1990 en wethouder vanaf 2000, dat dat de heer Boele zou zijn en ik, edoch ik heb vanavond mogen begrijpen dat ik alleen dacht dat de heer Boele dat zou doen en ik. Dat betekent dus dat ik vanavond begrepen heb dat mevrouw Barra ook graag het woord wil voeren. Zoals gezegd, zou ik dat ook willen doen, maar ik heb de heer Boele ook bereid gevonden na te denken over de mogelijkheid om enkele woorden tot de heer Wiertsema te spreken en met die voorbereiding is hij nu bezig. Dat betekent dat ik graag mevrouw Barra op dit moment het woord wil geven. mevrouw Barra: Dank u wel voorzitter. Geachte leden van de raad, met een paar woorden iets zeggen als een collega de gemeenteraad verlaat, is niet eenvoudig. Met gemak kun je daar een boek mee vullen, maar ik zal proberen om het zo kort mogelijk te houden. Hoewel, als je zolang met elkaar hebt samengewerkt en dat op een hele prettige manier, blijft dat lastig. Onze kennismaking vond plaats op de ledenvergadering van de PvdA. Jij was net hier komen wonen en ondanks je zeer drukke werkzaamheden en jonge gezin was je beschikbaar voor de samenleving. Al snel bleek je geen nieuweling op bestuurlijk terrein en over een brede kennis van de samenleving, met al haar facetten, te beschikken. Kortom, bereid om mee te helpen, waar nodig. Tot rechtvaardigheid bij te dragen, met steeds als doelstelling: eerlijk delen en achterstanden wegwerken. Het gaat te ver om op te sommen wat je hebt bereikt als gemeenteraadslid en later als wethouder. Toch wil ik enkele dingen niet onvermeld laten. Zo heb jij veel bijgedragen dat de impasse in de Oude Buurt doorbroken werd en er in plaats van sloop en nieuwbouw naar zoveel mogelijk behoud van deze karakteristieke wijk is gestreefd. Na jaren touwtrekken over al of niet dakopbouwen in de Vogelbuurt kwam jij, door duidelijke afspraken met de belanghebbenden te maken, tot het begraven van de strijdbijl. Het wijkbeheer, één van je stokpaardjes, kreeg vorm. Vér voor het dualisme werd ingevoerd, bracht jij het eigenlijk al in praktijk door nooit van bovenaf een besluit te nemen, maar je altijd eerst te verdiepen in de mensen waar het om ging en wat de consequenties zouden kunnen zijn. Altijd wist je tijd vrij te maken voor inwoners met problemen, waar ze vaak zelf geen oplossing voor zagen. Soms kon je het tot een oplossing brengen of mensen de juiste richting aangeven.

3 - 3 - De tijd die jij stak in overleg en bemiddeling noemde jij investeren in de toekomst van de Alblasserdamse samenleving. Toen jij wethouder werd, volgde ik je op als fractievoorzitter van de PvdA. Hoewel jouw rol in de gemeenteraad veranderd was, bleef je een gedreven fractielid, sociaaldemocraat in hart en nieren. Men spreekt wel eens van tropenjaren, die dubbel tellen. Ik meen te kunnen zeggen, dat het zeker geldt voor de jaren die jij zowel als raadslid en ook als wethouder voor Alblasserdam werkzaam was. Jouw gezin heeft je lang met ons moeten delen. Daarom heb ik, hoewel ik het betreur, begrip voor jouw besluit om er nu een punt achter te zetten. Gezien jouw brede belangstelling voor allerlei landen en culturen konden wij niet tot een keuze voor een boek komen en hebben besloten dat je dat zelf maar uit moet zoeken. Daarbij overhandigen wij je, namens de hele fractie, een boekenbon als blijk van waardering. Wiert, bedankt voor alles wat je voor ons deed en alle goeds voor de toekomst. Gelet op de wijze waarop de heer Wiertsema op dit moment op zijn stoel zit, zou ik de heer Boele het woord willen geven. de heer Boele: Voorzitter, ik heb zojuist even mijzelf ervan vergewist dat u mij hebt verontschuldigd. Ik heb mij net vijf minuten even teruggetrokken om na te denken over de vraag wat ik tegen Wiert Wiertsema zou zeggen als ik hem namens de raad moet toespreken. Meer tijd heb ik niet gehad, dus het is een improvisatie, Wiert, maar het is wel uit het hart wat ik tegen je ga zeggen. In de eerste plaats vind ik het heel erg fijn dat wij als raad van jou vanavond op een ordentelijke manier afscheid kunnen nemen. Toen ik bij mail van de raadsgriffier vernam dat jij, voor ons helemaal plotseling, je lidmaatschap van de raad had opgezegd, toen dacht ik: dat is, Wiert, voor mij nu helemaal verleden tijd. En ik ben heel blij om je nu toch nog even op die raadszetel te zien, hoewel je geen lid van de raad meer bent sinds gisteren, maar op deze manier nog een paar dingen tegen je te kunnen zeggen. Het eerste wat bij mij bovenkwam, toen ik heel even nadacht, Wiert, is dat jij in ieder geval een heel vooraanstaand lid van de raad bent geweest. Dat heeft niet alleen te maken met het feit dat je de leider ik meen een jaar of acht geweest bent van de grootste en een hele invloedrijke fractie, maar het heeft ook te maken met je eigen inzet, je betrokkenheid, je deskundigheid en ook je emotie bij het bezig zijn voor de publieke zaak. Een raadsvergadering zonder jou is geloof ik maar één keer gebeurd, in al die tijd dat je in de raad gezeten hebt, maar dat was ook goed te merken. Jij behoorde in de raad en daar was je bijzonder betrokken. Ik denk ook, en dat hebben wij ook kunnen zien, dat jij het werk met hart en ziel deed. Je besteedde verschrikkelijk veel tijd aan het voorbereiden van de raad, toen je nog deel uitmaakte van de coalitie in het voeren van coalitieoverleg, in tal van bijeenkomsten, om te weten wat de burger nou eigenlijk van het bestuur van de gemeente vond, want je was hier vooral een volksvertegenwoordiger. Ria zei het zojuist al, de dualisering zat jou al lang in het bloed. Je was hier om het volk te vertegenwoordigen en je had daar heel erg veel oog voor en hart voor en dat bracht je met veel betrokkenheid in de gemeenteraad. Daarbij en dat is ook iets wat denk ik een raadslid siert was je een heel interessant debater. Je spreekt heel goed. Je kon heel goed en je kan het nog steeds, maar je gaat het nu niet meer praktiseren, argumenten op tafel leggen. Je kon soms het bestuur het geweldig moeilijk maken, ook het college, waar je als coalitiegenoot zelf deel van uitmaakte. Jij was iemand waar mensen wel terdege rekening mee moesten houden, anders zouden zij in grote problemen komen. Dat element van het debatvoeren in de raad, echt als vergadering bezig zijn met het besturen van de gemeente, door elkaar te overtuigen en posities tegenover elkaar in te nemen, dat was jij, Wiert, denk ik ten voeten uit. En nogmaals, daar was je soms ook heel erg scherp en ook soms wel erg moeilijk in; althans, zo hebben velen dat in dit gezelschap, denk ik, ervaren. Ik weet het niet helemaal zeker, maar eigenlijk toch ook wel, je zal een hele grote plaats ook in je eigen fractie hebben gehad. Ik heb een beetje gekscherend, maar wel met een serieuze ondertoon, tegen de fractievoorzitter in één van de presidiumvergaderingen van de achterliggende weken gezegd: de fractie blijft toch wel een beetje verweesd achter. Hij glimlachte me toe, maar ik zag in die glimlach iets van herkenning, want hoe moet dat nou precies met die PvdA-fractie verder, die SPA-fractie, moet ik tegenwoordig zeggen, zonder jou, want hoe we het ook wenden of keren, jij was toch wel het gezicht van die fractie en ook heel vaak de woordvoerder van die fractie.

4 - 4 - Wat ik kan doen op deze plek is niet anders dan de fractie alle goed toewensen, ook nu zij verder moeten zonder jou, want ik heb begrepen uit jouw mailbericht dat jij in beginsel stopt met alle activiteiten op politiek terrein voor de gemeente Alblasserdam. Wat ik ook zeker weet, Wiert, is dat je niet helemaal zal stoppen met maatschappelijke participatie, want je bent daar een veel te bedreven mens voor. Je hebt daar veel te stevige overtuigingen voor en je hebt veel te veel in jezelf beschikbaar om nu alleen maar jezelf terug te trekken op je eigen leventje. Ik verwacht stellig dat we jou binnenkort weer elders zien, om je met de publieke zaak van waarschijnlijk een andere overheid of een andere belangengroepering bezig te zien. Als ik toch heel even persoonlijk mag worden, Wiert, ik spreek hier namens de raad, maar goed ik heb me net al verontschuldigd, ik ben ook een beetje iemand die hier uit het hart spreekt, wij hadden wat met elkaar. Wiert en ik, wij hadden respect voor elkaar. Ook in de eerste contacten die wij hadden, sprong er toch een soort vonk over, waardoor wij een bepaalde betrokkenheid op elkaar hadden die nooit helemaal overgegaan is. Dat had in mijn beleving ook te maken met het wederzijds betrokken staan voor de dingen die je zou moeten uitdragen vanuit je eigen politieke overtuiging. Jij hebt de mijne gerespecteerd, hoewel je soms mij daar heel stevig over hebt bevraagd en ik heb de jouwe gerespecteerd. Jij gaat nu heen als lid van de raad. Je bent heengegaan. Wij willen jou ook namens de raad heel hartelijk bedanken voor wat je gedaan hebt; natuurlijk voor de gemeenschap, ook voor ons, ook voor de vergaderingen, het debat in de vergaderingen. Wij hopen dat het goed met je gaat en nogmaals, heel persoonlijk, ik wens jou de zegen van de Heere God toe op jouw verdere leven, samen met jouw vrouw en kinderen. Wiert, bedankt. Dank u wel, mijnheer Boele. Ik zou niet weten hoe het nog beter zou kunnen als u langer had mogen nadenken, waarvoor nogmaals mijn verontschuldiging, maar ik meende echt dat het afgesproken was. De heer Wiertsema is, zoals wij weten, vanaf 1990 raadslid geweest. Bij de voorbereiding was gezegd.. Wij houden het op Ik ga daar niet over in discussie. Dat betekent, dat wij met elkaar een belangrijke periode in Alblasserdam afsluiten. De heer Boele heeft dat al gezegd en wij komen tot de conclusie, dat wij een raadslid gaan missen, dat scherp de zaken zal kunnen neerzetten en dat ook gedaan heeft, a. in de periode als raadslid en b. in de periode als wethouder. Mijn eerste kennismaking met de heer Wiertsema was in de vertrouwenscommissie voor de benoeming van een burgemeester en daar heb ik dat eigenlijk gelijk mogen ervaren. De tweede daarop vrij snel volgende, diepgaande discussie was a. op mijn kamer, waarin wij met elkaar hebben afgetast wie wij waren en zijn en de derde was in de voorbereiding voor het verkiezen van een nieuwe gemeentesecretaris; dat alles binnen een paar maanden in het jaar Daarna zijn wij met elkaar gaan samenwerken en heb ik kunnen constateren dat het raadslid Wiertsema het college het vuur na aan de schenen legde, in een periode dat alles nog niet dualistisch was ingesteld. Daar heb ik mij wel eens over verbaasd, maar ik dacht ja, op zich is het niet verkeerd wat hij zegt, dus ik zal daar niet echt tegenin gaan en daar niet echt maatregelen tegen nemen, maar ik vind het wel opmerkelijk dat dat zo gebeurt. Maar uiteindelijk zijn de resultaten die komen, naar aanleiding van zijn bemoeiingen, niet echt verkeerd voor de gemeente. Dus eigenlijk ben ik wel blij. Dat betekent dus ook dat ik, met betrekking tot het formeren van een dualistische raad, daar heel wat van verwacht en zeker verwachtte ik dat op het moment dat de uitkomst van de collegevorming ertoe leidde dat onder andere de SPA-fractie niet meer in het college vertegenwoordigd zou zijn. Vandaar ook dat mijn eerste reactie was, toen ik door de pers gevraagd werd iets te zeggen op het vertrek van raadslid Wiertsema, dat ik zei: dat is jammer, dat is een gemis, dat is voor de gemeente Alblasserdam echt een gemis. Dat meen ik en dat zal ik altijd blijven zeggen, want de wijze waarop het intellect van de heer Wiertsema, door hem gebruikt in de raad met betrekking tot ook vooral de nieuwe situatie, werd ingezet, beloofde een heleboel. Dat wil niet zeggen dat het altijd makkelijk is gegaan. Ik heb tot nu toe ook nog niks gezegd over de periode dat hij in het college zat. Normaliter worden daar ook niet veel mededelingen over gedaan, maar ook daar heb ik de scherpte van zijn inbreng mogen ervaren, die op zich altijd was gericht op a. het positieve voor de gemeente en b. ook werd ingevuld door zijn lidmaatschap van de socialistische fractie. Dat heeft hij nooit onder stoelen of banken gestoken en ik denk dat dat ook zo hoort. Vandaar ook dat ik zou willen zeggen: zeer veel dank daarvoor, want de wijze waarop het één en ander behoort te geschieden, daarvan heb je in de beide functies een voorbeeld gegeven.

5 - 5 - Als raadslid, ik mag wel zeggen in de tripartiete situatie, als raadslid voor het feit dat je wethouder werd. Als wethouder heb je daar een voorbeeld voor gegeven en als raadslid in de dualistische periode. Dat dat ook, zoals de heer Boele zei, zo nu en dan wel eens tot opmerkelijke reacties en situaties in de raad heeft geleid, hoeven wij ook niet te verbloemen. Jij zou ook de laatste zijn die vindt dat dat niet benoemd mag worden. Dat betekent dus ook, dat wij met een aantal inbrengen het ook niet altijd eens hebben kunnen zijn. Maar dat geeft niet, als ze maar bediscussieerd worden en als uit de discussie en de botsing van de inbrengen en vooral ook van de intellectuele inbreng er een betere besluitvorming plaatsvindt. Als voorzitter van de raad heb ik daarvan een aantal momenten gehad, waarvan ik dacht ik ben blij dat het gelopen is zoals het gelopen is en in die situatie heeft ook de heer Boele een rol gespeeld. De beide heren hebben elkaar in het openbaar, in het forum wat de wetgever heeft geschapen, ontmoet en bevraagd en zo nu en dan misschien overtuigd, maar vaak toch helaas op ideologische gronden lukte dat niet. Dat moge dan zo zijn. Of dat goed is of niet goed is, zal ik op dit moment geen oordeel over uitspreken, maar wij constateren dat door de omstandigheden die zich in Alblasserdam hebben voorgedaan, jij hebt besloten om te stoppen, als raadslid, op een moment dat ik als voorzitter van de raad mag zeggen en wil zeggen dat ik het wel begrijp, maar het ook buitengewoon jammer vind en ik hoop dat de hele raad die overblijft en ook de vernieuwing, die zal plaatsvinden door jouw vertrek, in staat zal zijn op de lijn die jij hebt uitgezet door te gaan, want die lijn leidt ertoe dat er werkelijk over de essentie van de zaken wordt gesproken en dat er tegen elkaar met argumenten wordt gezegd: om die en die reden wil ik dat en niet dat en dat er dan uiteindelijk een beslissing wordt genomen. Dat spreek ik uit als hoop, gekoppeld aan het feit dat je vanaf 1994 hier in het openbaar bestuur hebt gefunctioneerd. Als dat zo moge zijn, dan mag ik tevreden zijn en dan mag ik concluderen op een gegeven moment, dat jouw invloed niet voor niets is geweest, niet opdroogt, maar positief doorwerkt. Ik mag als voorzitter van de raad je op dit moment ook het bekende bord overhandigen. Het is ons gelukt het op tijd klaar te hebben, met de gravering en al erbij en dat wou ik je dus op dit moment geven. Wellicht wil je het komen aanvaarden. Je mag het openmaken, maar velen kennen het en tegelijkertijd zou ik je willen overhandigen datgene wat al een enkel raadslid eerder heeft mogen ontvangen en dat is een tekening, een samenvoeging van tekeningen die in de Dordtenaar hebben gestaan, over belangrijke plaatsen in Alblasserdam, die symboliseren het werk waar wij mee bezig zijn, het werk voor onze gemeenschap. Ik hoop dat het een mooie plaats bij jullie thuis mag krijgen en ik sluit mij aan bij de woorden van de heer Boele: ik hoop dat het gezin Wiertsema de terugkeer van vader Wiertsema weer meer met elkaar kan bezig zijn, want je hebt echt veel uren in het openbaar bestuur gestoken. Ik hoop ook dat je daarbij de ondersteuning krijgt van onze Heere God. Dank u wel. de heer Wiertsema: Dames en heren, hartelijk dank voor de vriendelijke woorden die zijn gesproken. Zij sluiten ook aan bij mijn eigen gevoel. Ik heb jarenlang met veel plezier in Alblasserdam gewerkt en ik heb daarbij ontdekt dat een gemeente besturen het mooiste vak is dat er is. U begrijpt natuurlijk, dat ik een half jaar geleden nooit gedacht heb dat ik hier vandaag zou staan om afscheid van u te nemen en ik wil graag iets zeggen over de reden. Niet zozeer over het gedoe binnen mijn eigen partij, maar vooral de meer filosofische achtergrond. Als je vroeger bestuurskunde studeerde ik heb dat mogen doen dan leerde je dat politiek het organiseren is van maatschappelijke tegenstellingen of zelfs het organiseren van het maatschappelijk conflict en vervolgens moeten de gekozen bestuurders dat conflict in goede banen zien te leiden. Ook dat is een typisch Nederlandse opvatting, maar wel één die grote gevolgen heeft voor de manier waarop bestuurders met elkaar omgaan. Die omgang is vaak vriendschappelijk, met alles wat daarbij hoort: steun, loyaliteit, opoffering soms, maar die vriendschappelijkheid is altijd gebaseerd op wederzijds wantrouwen. Het paradoxale gevolg daarvan is: vrijheid voor alle betrokkenen en zo kun je dus zonder problemen met elkaar omgaan, zonder ideologische verschillen of met ideologische verschillen toch overeenstemming met elkaar bereiken. Dat betekent ook dat bestuurders geen persoonlijke verplichtingen hebben tegenover elkaar en dat zij die ook niet moeten willen hebben. Dat is ook typerend voor de Nederlandse bestuurscultuur en in de politiek is het zo: eerst komt de machtsvraag en dan pas komt de mens. En dan moet ik u zeggen: de laatste maanden heeft de volle betekenis daarvan ook bij mij op tafel gelegen. Ik ben daar natuurlijk boos over geweest en teleurgesteld en soms heeft u dat ook kunnen merken en dat was onterecht.

6 - 6 - Als je dan thuiskwam, had ik soms heel stilletjes, een beetje stiekem zelfs, het boze gevoel dat, als ik dacht aan het boek Psalmen, dat vooral anderen het voorrecht hadden uit Psalm 32 zich dat te mogen toe-eigenen. Allemaal onzin natuurlijk, achteraf, maar ik voelde het wel zo. Maar achteraf zeg ik ook: ik had beter naar mijn lievelingsdichter moeten luisteren en dat is J.C. Bloem. Die heeft geschreven: alles is veel voor wie niet veel verwacht en zo n motto past precies bij het politieke systeem dat wij hier praktiseren. Maar gelukkig schreef Bloem er ook nog een paar zinnen achteraan en na het alles is veel voor wie niet veel verwacht dichtte hij ook het leven houdt zijn wonderen verborgen tot het ze opeens toont in een hoge staat en de wonderen waar Bloem over schrijft, die liggen in jezelf. De kunst van het leven is, om die wonderen ook te laten gebeuren. Dus niet loeren op kansen, maar jezelf ontwikkelen is de boodschap. Zien wijzer te worden dan je nu bent. Maar soms moet je daarvoor ergens blijven, ofschoon je liever zou vertrekken, maar soms is het beter te vertrekken, terwijl je ook zou kunnen blijven. Politiek is geen vak voor mensen met twijfelzucht. Voorzitter, ik ga afsluiten. De afgelopen jaren zijn in Alblasserdam belangrijke bouwstenen gelegd voor de toekomst. Voor u, als gemeenteraad, zullen de komende jaren niet gemakkelijk zijn. Wat Alblasserdam nodig heeft, is kwaliteit, kwaliteit op velerlei terrein. Alleen, het maatschappelijk tij zit tegen, maar ik hoop van ganser harte dat u bij tegenslag toch in staat bent om aan de neergelegde ambities vast te houden. Graag wens ik u daarbij sterkte toe en ook veel succes bij het uitvoeren van uw taak. Dank u wel. Dames en heren, ik schors even de vergadering, ook wetende dat de heer Bandell als voorzitter van Drechtsteden zich gemeld heeft en wij gaan binnen een paar minuten door. SCHORSING HEROPENING Dames en heren, ik wilde de schorsing van de vergadering opheffen. Ik heb u gezegd dat ik schorste om de heer Bandell en zijn gezelschap, als ik het zo mag noemen, welkom te heten. Namens de Drechtsteden is dus onze voorzitter inmiddels aanwezig en de directeur van het Drechtstedenbureau, maar ook mevrouw Gerda Dijksman, als onze districtschef is in ons midden, om in het kader van de samenwerking wellicht ook over de politiezaken te spreken. Ik heb zonet aangegeven dat wij niet helemaal klaar zijn met de agenda, die wij hadden vastgesteld om te behandelen. Dat betekent dat we die even toch afmaken, en dan ga ik nu over tot het afnemen van de gelofte van mevrouw Gijsen. Dus ik zou willen vragen of zij naar voren wil komen. Mevrouw Gijsen. Om als lid van de raad van de gemeente Alblasserdam, opnieuw in uw geval, te kunnen gaan functioneren zou u toch moeten willen voldoen aan de wettelijke vereisten. U wilt dat, en bij dezen zullen wij dat dan ook met elkaar doornemen. U heeft ervoor geopteerd om de verklaring en de belofte uit te spreken en ik zou u willen vragen, nadat ik het heb voorgelezen, dat u dan mij antwoordt met dat verklaar en beloof ik. Ik verklaar, mevrouw Gijsen, dat ik, om tot lid van de raad van Alblasserdam benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, noch onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd, ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen, ik beloof, dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet en dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van het gemeentebestuur van Alblasserdam naar eer en geweten zal vervullen. mevrouw Gijsen: Dat verklaar en beloof ik. Dank u wel. Dan mag ik u bij dezen feliciteren met uw benoeming tot lid van de gemeenteraad van Alblasserdam en wil ik u vragen uw plaats in te nemen.

7 - 7 - Dames en heren, de felicitaties aan mevrouw Gijsen zou ik u willen verzoeken na de vergadering van harte over te brengen, zodat onze gasten niet langer hoeven te wachten dan nodig is. Voorzitter stelt aan de orde: AGENDAPUNT 3 - Benoeming leden in de raadscommissies Grondgebied en Samenleving (Raad 2002/096) Door het bedanken van de heer W. Wiertsema als lid van de raad en het bedanken voor het raadscommissieschap door mevrouw T. Huijgen moeten er voor de raadscommissies Grondgebied en Samenleving nieuwe leden worden benoemd voor respectievelijk de fractie van de SPA en de VVD. Het Presidium stelt op voordracht van genoemde fracties voor respectievelijk mevrouw C.W.G. Gijsen-Huijgen en mevrouw A.M. Nieuwenhuis-Kuiper te benoemen. en: AGENDAPUNT 4 - Benoeming van een gemeentelijk vertegenwoordiger in het algemeen bestuur van het Willem de Zwijgercollege (Raad 2002/097) Door het bedanken van de heer W. Wiertsema als lid van de raad, zal er ook een nieuwe vertegenwoordiger door de raad benoemd moeten worden in het algemeen bestuur van het Willem de Zwijgercollege. Als kandidaten zijn gesteld: mevrouw C.W.G. Gijsen-Huijgen door de fractie van de SPA en mevrouw A.M. Nieuwenhuis-Kuiper door de fractie van de VVD. Vandaar dat wij een stembiljet hebben gemaakt en u wordt verzocht per vacature één kandidaat te kiezen door een X in het vakje achter de naam van uw keuze te plaatsen. Dat betekent dus dat u bij agendapunt 3 één kandidaat aantreft voor de raadscommissie Grondgebied, één kandidaat voor de raadscommissie Samenleving en voor agendapunt 4 zijn er twee kandidaten en daarbij mag u uw keuze bepalen, waarbij het denk ik niet verkeerd is als ik wijs op het feit dat wij in het verleden met elkaar een heel circuit van afspraken hebben gemaakt van benoemingen. Daar vraag ik nog even uw aandacht voor. De stemcommissie in dezen zou ik willen laten bemensen door 1. de heer Boele, 2. de heer Van der Zijden. Mag ik u verzoeken met mij te kijken of de stemming goed is verlopen? STEMMING Dames en heren, het stembureau heeft geconcludeerd dat er 15 stemmen zijn uitgebracht in alle drie bestemmingen. 15 stemmen voor mevrouw Gijsen als lid van de raadscommissie Grondgebied, 15 stemmen voor mevrouw Nieuwenhuis als lid van de raadscommissie Samenleving en 10 stemmen op mevrouw Gijsen als gemeentelijk vertegenwoordiger in het algemeen bestuur van het Willem de Zwijgercollege en 5 stemmen op mevrouw Nieuwenhuis als gemeentelijk vertegenwoordiger in genoemd college. Dat betekent dat mevrouw Gijsen is benoemd tot lid in de raadscommissie Grondgebied en Samenlevingszaken en ook als gemeentelijk vertegenwoordiger in het algemeen bestuur van het Willem de Zwijgercollege. Ik behoor dus te zeggen dat ook mevrouw Nieuwenhuis is benoemd in de commissie Samenleving. Heb ik daar ook mevrouw Gijsen genoemd? Heb ik haar overal in willen benoemen, tegen de wil van de raad in? Nou, dat doen we dus niet. Opnieuw, want dan staat het goed vast: mevrouw Gijsen benoemd in de raadscommissie Grondgebied; mevrouw Nieuwenhuis in de commissie Samenlevingszaken en mevrouw Gijsen als gemeentelijk vertegenwoordiger in het ab van het Willem de Zwijgercollege.

8 - 8 - Voorzitter stelt aan de orde: AGENDAPUNT 5 - Voorkeursrecht Lange Steeg (Raad 2002/095) Portefeuillehouder J. de Gruijter Burgemeester en wethouders stellen de raad voor besluiten te nemen tot het van toepassing verklaren van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten op een aantal percelen in het gebied Lange Steeg. Wie van u zou daarover het woord willen voeren? De heer Boele. de heer Boele: Ik heb maar een korte opmerking voorzitter, maar ik kan me herinneren dat toen wij voor de eerste keer een voorkeursrecht vestigden op deze polder, we doen het vanavond voor de derde keer, toen heb ik gevraagd aan het toenmalige college: bent u bezig om een grondverwervingsplan te maken, want we vestigen het voorkeursrecht omdat we de eigendom van deze particuliere gronden willen verwerven? Daar kwam toen een niet al te helder antwoord op. Sindsdien heb ik nimmer zo n grondverwervingsplan gezien, dus ik zou van de wethouder willen vernemen of er inmiddels hard gewerkt wordt aan het verwerven door de gemeente van de particuliere eigendommen? Zijn er nog anderen die het woord willen voeren? Niemand, dan wethouder De Gruijter graag. wethouder De Gruijter: Het antwoord daarop is ja en als ik t.z.t. kredieten daarvoor krijg, dan mag ik dat als college ook kopen en dan zal ik u daarover verantwoording afleggen in de commissie en daarna in de raad, maar we zijn dus absoluut bezig met een actief grondverwervingsbeleid en we zullen dat ook nader invullen. de heer Boele: Mag ik dan nog één aanvullende vraag stellen, voorzitter? Als het college druk bezig is met het actieve grondverwervingsbeleid, ziet het er dan nu naar uit dat het beleid qua tijd zodanig succesvol zal zijn, dat wij met de uitvoering van de polder, de bebouwing van de polder, waarvoor de raad de laatste keer een bestemmingsplan heeft vastgesteld, niet in de problemen gaan komen? wethouder De Gruijter: Nee, die planningen zijn op elkaar afgestemd. Het is wel zo, dat als je, ook al heb je het instrumentarium van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) tot je beschikking, dan nog kunnen het lange en ingewikkelde grondverwervingsprocedures worden. Dat betekent natuurlijk altijd dat ook minnelijke procedures zullen worden geprobeerd in te zetten. Het is wel degelijk geënt op een situatie dat we in 2004 dan wel 2005 de woningen kunnen opleveren. Dat is ook relevant omdat we als Drechtsteden daar een taakstelling in hebben, om maar eens even te benoemen daar waar onze voorzitter Bandell bij aanwezig is, dus we proberen om alles op alles om die 100 woningen die daar gerealiseerd moeten worden, zo snel mogelijk te realiseren, ook in het kader van het gebruik van het instrumentarium van de Wvg. Ik constateer dat niemand van de raad meer het woord wil voeren over dit onderwerp. Dan hebben wij aldus besloten. Voorzitter stelt aan de orde: AGENDAPUNT 6 - Toekomst Drechtsteden

Het is goed om het grote belang van die rol hier te midden van u, de gemeenteraadsleden, nog maar eens te onderstrepen.

Het is goed om het grote belang van die rol hier te midden van u, de gemeenteraadsleden, nog maar eens te onderstrepen. Toespraak van Commissaris van de Koning Ank Bijleveld-Schouten bij de eedaflegging en installatie van mevrouw Ellen Nauta-van Moorsel als burgemeester van Hof van Twente op woensdag 15 mei 2013 Burgemeester

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, beëdiging burgemeester Peter den Oudsten, Stadhuis Groningen, 6 januari 2015

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, beëdiging burgemeester Peter den Oudsten, Stadhuis Groningen, 6 januari 2015 Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, beëdiging burgemeester Peter den Oudsten, Stadhuis Groningen, 6 januari 2015 Burgemeester Den Oudsten, beste Peter, beste mevrouw van Hulsen, geachte

Nadere informatie

Toespraak bij de beëdiging van burgemeester Han Noten t.g.v. zijn herbenoeming als burgemeester van Dalfsen op 30 januari 2017

Toespraak bij de beëdiging van burgemeester Han Noten t.g.v. zijn herbenoeming als burgemeester van Dalfsen op 30 januari 2017 Toespraak bij de beëdiging van burgemeester Han Noten t.g.v. zijn herbenoeming als burgemeester van Dalfsen op 30 januari 2017 -------------------------------------------------------- Geachte burgemeester

Nadere informatie

Voorzitter, leden van de raad, genodigden, dames en heren,

Voorzitter, leden van de raad, genodigden, dames en heren, Toespraak van commissaris van de Koning René Paas bij de beëdiging en installatie van Frank de Vries als waarnemend burgemeester in Ten Boer op woensdag 4 oktober 2017 Voorzitter, leden van de raad, genodigden,

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Beëdiging van de leden van de nieuwe raad 4. Sluiting

Agenda. 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Beëdiging van de leden van de nieuwe raad 4. Sluiting Agenda 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Beëdiging van de leden van de nieuwe raad 4. Sluiting 1 Gesproken tekst "Leden van de, na beëdiging, nieuwe gemeenteraad van de gemeente Stadskanaal, leden van

Nadere informatie

Geachte leden van de gemeenteraad van Losser, Geachte heer Sijbom, beste Michaël, geachte familie, geachte aanwezigen

Geachte leden van de gemeenteraad van Losser, Geachte heer Sijbom, beste Michaël, geachte familie, geachte aanwezigen Toespraak CdK Ank Bijleveld-Schouten bij de beëdiging en installatie van burgemeester Sijbom op 23 september 2011 Losser Geachte leden van de gemeenteraad van Losser, Geachte heer Sijbom, beste Michaël,

Nadere informatie

Toespraak bij de beëdiging van burgemeester Roel Cazemier t.g.v. zijn. herbenoeming als burgemeester van Dinkelland op 6 oktober 2015

Toespraak bij de beëdiging van burgemeester Roel Cazemier t.g.v. zijn. herbenoeming als burgemeester van Dinkelland op 6 oktober 2015 Toespraak bij de beëdiging van burgemeester Roel Cazemier t.g.v. zijn herbenoeming als burgemeester van Dinkelland op 6 oktober 2015 Geachte heer Cazemier, beste Roel, beste Ineke, geachte leden van de

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Voorstel:

Raadsvoorstel. Voorstel: Raadsvoorstel Vergadering : 29 september 2005 Nummer : Raad 2005/087 Datum voorstel : 31 augustus 2005 Primaathouder Onderwerp : Jack t Lam 078 69 21 318 jack.t.lam@alblasserdam.nl : Waard norm Voorstel:

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

Geachte heer Heidema, geachte leden van de gemeenteraad van Deventer, geacht college, dames en heren,

Geachte heer Heidema, geachte leden van de gemeenteraad van Deventer, geacht college, dames en heren, Toespraak bij de beëdiging van burgemeester Andries Heidema, t.g.v. zijn herbenoeming als burgemeester van Deventer op 3 juli 2013. Geachte heer Heidema, geachte leden van de gemeenteraad van Deventer,

Nadere informatie

Gemeente n Eergen op Zoom

Gemeente n Eergen op Zoom Gemeente n Eergen op Zoom RVB03-0231 Gewijzigd 0X8mplaa r 2? Datum raadsvergadering Nummer Onderwerp : 27 februari 2003 : SB/03/03 : Afleggen eed of verklaring en belofte door duoburgerleden. Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Toespraak bij de aflegging van de ambtseed door burgemeester Onno van Veldhuizen van Enschede, 2 oktober 2015

Toespraak bij de aflegging van de ambtseed door burgemeester Onno van Veldhuizen van Enschede, 2 oktober 2015 Toespraak bij de aflegging van de ambtseed door burgemeester Onno van Veldhuizen van Enschede, 2 oktober 2015 Voorzitter, geachte leden van de gemeenteraad van Enschede, geacht college, burgemeester Van

Nadere informatie

Dames en heren, Geachte heer Evering, Beste Jan, Van de overal in het pak en van het pluche in de Statenzaal weer in de trekker.

Dames en heren, Geachte heer Evering, Beste Jan, Van de overal in het pak en van het pluche in de Statenzaal weer in de trekker. Toespraak door Commissaris van de Koningin drs. Ank Bijleveld-Schouten bij het afscheid en onderscheiding van Statenlid Jan Evering op woensdag 12 december. Dames en heren, Geachte heer Evering, Beste

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/67

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/67 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 7-10-2014 Nummer voorstel: 2014/67 Voor raadsvergadering d.d.: 07-10-2014 Agendapunt: 4 Onderwerp:

Nadere informatie

Aanwezig: Dhr. A.C.C.M. Ruikes voorzitter. Dhr. H.M. van der Zijden Dhr. R.P. Kooiman (** Dhr. J.H. Wesselius Mw. L. Sundquest-van Solingen

Aanwezig: Dhr. A.C.C.M. Ruikes voorzitter. Dhr. H.M. van der Zijden Dhr. R.P. Kooiman (** Dhr. J.H. Wesselius Mw. L. Sundquest-van Solingen Verslag raadscommissie Bestuur d.d.: 12 september 2002. Aanvang Einde Plaats : 19.30 uur : 22.45 uur : raadzaal Aanwezig: Dhr. A.C.C.M. Ruikes voorzitter Dhr. H.M. van der Zijden Dhr. R.P. Kooiman (**

Nadere informatie

Speech Voorzitter bij het afscheid van Jan de Wit op 1 april 2014

Speech Voorzitter bij het afscheid van Jan de Wit op 1 april 2014 Speech Voorzitter bij het afscheid van Jan de Wit op 1 april 2014 Geachte heer de Wit, beste Jan, Een paar weken geleden kwam je mijn kamer in lopen met een mooie bos bloemen. Voor mij! Je kwam me vertellen

Nadere informatie

Burgemeester Kerckhaert, beste Frank, beste Annemie, geachte raadsleden, leden van het college, geachte aanwezigen,

Burgemeester Kerckhaert, beste Frank, beste Annemie, geachte raadsleden, leden van het college, geachte aanwezigen, Toespraak Drs. Ank Bijleveld-Schouten, Commissaris van de Koningin in Overijssel, bij het afscheid van de heer Frank Kerckhaert als burgemeester van Hengelo op zaterdag 29 september 2012. Burgemeester

Nadere informatie

Omgaan met klachten volgens de BOOS-formule

Omgaan met klachten volgens de BOOS-formule Omgaan met klachten volgens de BOOS-formule Een klacht is een kans. Wanneer een klant de moeite neemt om zijn onvrede te laten blijken, biedt dat je de mogelijkheid de klant alsnog tevreden te stellen

Nadere informatie

Eerste week vd advent

Eerste week vd advent Advent vieren en beleven derde graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond

Nadere informatie

Doorbreek je belemmerende overtuigingen!

Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Herken je het dat je soms dingen toch op dezelfde manier blijft doen, terwijl je het eigenlijk anders wilde? Dat het je niet lukt om de verandering te maken? Als

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

RVB Gewijzigd voorstel

RVB Gewijzigd voorstel Gemeente f Bergen op Zoom RVB03-0128 RAADSVERGADEI o -j y, d.d. L l R BajUssing: l^hssing: ^> 9?-.U«,. Lou-^ * ^^t^v.v,, Datum raadsvergadering Nummer Onderwerp : 27 maart 2003 : Grif/03/06 : Invulling

Nadere informatie

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk?

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Verantwoordelijkheid. Ja, ook heel belangrijk voor school!!! Het lijkt veel op zelfstandigheid, maar toch is het net iets anders. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Verboden handelingen en gedragscode raadsleden Artikel 15 Opleggen geheimhoudingsplicht Artikel 25

Verboden handelingen en gedragscode raadsleden Artikel 15 Opleggen geheimhoudingsplicht Artikel 25 Bijlage bij het voorstel inzake de gedragscode leden van de gemeenteraad en gedragscode burgemeester en wethouders bepalingen uit de Gemeentewet over de integriteit. RAADSLEDEN Nevenfuncties Artikel 12

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van <datum onbekend>

Voordracht voor de raadsvergadering van <datum onbekend> Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

Les 2 Integratie Leestekst: Begeleid Werken. Introductiefase

Les 2 Integratie Leestekst: Begeleid Werken. Introductiefase Les 2 Integratie Leestekst: Begeleid Werken "Welkom:... " Introductiefase 1. "In de vorige les hebben we weer met een kaart gewerkt. Daarop stonden alle 4 de vragen die we de vorige lessen gebruikt hebben

Nadere informatie

GESTRUCTUREERDE VRAGENLIJST BEWUSTWORDINGSGESPREK KANDIDAAT DB-LEDEN

GESTRUCTUREERDE VRAGENLIJST BEWUSTWORDINGSGESPREK KANDIDAAT DB-LEDEN GESTRUCTUREERDE VRAGENLIJST BEWUSTWORDINGSGESPREK KANDIDAAT DB-LEDEN Vragen voor gesprekken van dijkgraaf en secretaris met kandidaat DB-leden Dit formulier wordt van te voren door het kandidaat DB-lid

Nadere informatie

GEMEENTE "X* De fractie BN&M stelt voor om het raadslid de heer J.G.T.M. Kersten met ingang van 12 juli 2016 te benoemen tot wethouder.

GEMEENTE X* De fractie BN&M stelt voor om het raadslid de heer J.G.T.M. Kersten met ingang van 12 juli 2016 te benoemen tot wethouder. GEMEENTE "X* BEUNINGEN Raadsvoorstel Onderwerp Toelating en beëdiging raadslid Raadsvergadering 12 juli 2016 Nummer(agenda) Commissie 1 Registratienummer BW16.00412 Datum Registratiecode III III 1 III

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?"

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent? Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer "Welkom:..." Introductiefase: 1. "We gaan vandaag proberen te voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?" 3. Discussie:...

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer. Introductiefase: 2. Vraag: "Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het voorspellen?

Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer. Introductiefase: 2. Vraag: Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het voorspellen? Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer "Welkom:... " Introductiefase: 1. "Vorige week zijn we begonnen met voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven.

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven. Doel B: Relatie met Jezus de Koning : studenten ontwikkelen zich, vanuit een persoonlijke overtuiging, als leerling, vertrouweling en toegewijde volgeling van Jezus op elk terrein van hun leven. Doel van

Nadere informatie

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN Gratis PDF Beschikbaar gesteld door vlewa.nl Geschreven door Bram van Leeuwen Versie 1.0 INTRODUCTIE Welkom bij deze gratis PDF! In dit PDF

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

Beste Stefan, geachte leden van het Algemeen Bestuur, geachte leden van het Dagelijks Bestuur, geachte aanwezigen,

Beste Stefan, geachte leden van het Algemeen Bestuur, geachte leden van het Dagelijks Bestuur, geachte aanwezigen, Toespraak CdK drs. Ank Bijleveld-Schouten bij de eedaflegging van Stefan Kuks als watergraaf van het waterschap Vechtstromen op 20 augustus 2014. Beste Stefan, geachte leden van het Algemeen Bestuur, geachte

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

Adviesgesprek Van contact naar contract

Adviesgesprek Van contact naar contract Adviesgesprek Van contact naar contract Het doel van het eerste adviesgesprek is het om het eens te worden over de vraag van de opdrachtgever en over de werkwijze van de adviseur. Het resultaat is een

Nadere informatie

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen.

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen. Een klein gesprekje met God Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen. God lachte breed. Dat is waar!, zei God. Jij bent ook het licht.

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

Laat Wijdemeren de gemeente Stichtse Vecht in de steek?

Laat Wijdemeren de gemeente Stichtse Vecht in de steek? Schriftelijke vragen van De Lokale Partij www.delokalepartij.org twitter: @DeLokalePartij_ email: info@delokalepartij.org Wijdemeren, 28 juli 2015. Schriftelijke vragen De Lokale Partij Laat Wijdemeren

Nadere informatie

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 6 Zacheüs (1) Het is erg druk in de stad vandaag. Iedereen loopt op straat. Zacheüs wurmt zich

Nadere informatie

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties Preek Gemeente van Christus, Het staat er een beetje verdwaald in dit hoofdstuk De opmerking dat ook Jezus doopte en leerlingen maakte. Het is een soort zwerfkei, je leest er ook snel overheen. Want daarna

Nadere informatie

M.H.J.C. Nienhuis Van Doremaele Verkenner. Gemeenteraad van Ridderkerk Koningsplein 1 Ridderkerk. Zaltbommel, 23 november 2012

M.H.J.C. Nienhuis Van Doremaele Verkenner. Gemeenteraad van Ridderkerk Koningsplein 1 Ridderkerk. Zaltbommel, 23 november 2012 M.H.J.C. Nienhuis Van Doremaele Verkenner Gemeenteraad van Ridderkerk Koningsplein 1 Ridderkerk Zaltbommel, 23 november 2012 Geachte leden van de gemeenteraad, Op 16 oktober jongstleden gaf u mij opdracht

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg Stap 6: Deel 2 6.2.1 Dealen met afleiding onderweg In het tweede deel van jullie experiment ga je verder met het ondernemen van ACTies die je met de anderen hebt afgesproken te doen. Daarnaast krijg je

Nadere informatie

Nevenfuncties lokale volksvertegenwoordigers en bestuurders = een handreiking voor D66-bestuurders =

Nevenfuncties lokale volksvertegenwoordigers en bestuurders = een handreiking voor D66-bestuurders = Nevenfuncties lokale volksvertegenwoordigers en bestuurders = een handreiking voor D66-bestuurders = Inleiding Het verrichten van functies naast je rol als volksvertegenwoordiger of bestuurder is vaak

Nadere informatie

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo Agenda Openbare vergadering van Algemeen Bestuur GR Bleizo Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur Gemeente Lansingerland - Dhr. A. Abee (voorzitter) - Dhr. J. Heuvelink - Dhr. S.A.F. Fortuyn Gemeente

Nadere informatie

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis.

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis. Weer naar school Kim en Pieter lopen het schoolplein op. Het is de eerste schooldag na de zomervakantie. Ik ben benieuwd wie onze mentor * is, zegt Pieter. Kim knikt. Ik hoop een man, zegt ze. Pieter kijkt

Nadere informatie

Lucas 10:25-37 - Mag Jezus jouw naaste zijn?

Lucas 10:25-37 - Mag Jezus jouw naaste zijn? Lucas 10:25-37 - Mag Jezus jouw naaste zijn? Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Bij deze preek is geen powerpoint

Nadere informatie

Les 3 Vragenstellen Leestekst: De inbreker. 1. "Vandaag gaan we voor de derde keer een tekst lezen en daarbij vragen maken."

Les 3 Vragenstellen Leestekst: De inbreker. 1. Vandaag gaan we voor de derde keer een tekst lezen en daarbij vragen maken. Les 3 Vragenstellen Leestekst: De inbreker "Welkom:... " Introductiefase: 1. "Vandaag gaan we voor de derde keer een tekst lezen en daarbij vragen maken." 2. Vraag: "Welke vraag hebben we daarbij nodig?"

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

H E T V E R L O R E N G E L D

H E T V E R L O R E N G E L D H E T V E R L O R E N G E L D Personen Evangelieschrijver Vrouw (ze heet Marie) Haar buurvrouwen en vriendinnen; o Willemien o Janny o Sjaan o Sophie (Als het stuk begint, zit de evangelieschrijver op

Nadere informatie

C O N C E P T. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 maart 2017, corsanummer ;

C O N C E P T. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 maart 2017, corsanummer ; De raad van de gemeente Enschede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 maart 2017, corsanummer 1700033154; overwegende, dat - de behoefte bestaat een interne klachtenadviesprocedure

Nadere informatie

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Soms voel je je gevangen door het leven. Vastgezet door de drukte, en beklemd in je eigen hoofd. Je voelt je niet vrij en je voelt geen liefde. Met deze tips breng

Nadere informatie

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken!

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! Dé expert in praktische apotheektrainingen E-PAPER Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! 1 Inhoudsopgave De cliënt en ik 3 Weet jij nog waarom je in de apotheek wilde

Nadere informatie

Een gesprekje met God De kleine ziel en de zon

Een gesprekje met God De kleine ziel en de zon Een gesprekje met God De kleine ziel en de zon Parabel geschreven door Neale Donald Walsch Ergens in de tijd was er een Zieltje, dat tegen God zei: Ik weet wie ik ben! God zei: Dat is heel mooi. Wie ben

Nadere informatie

2006 N 258. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2006 N 258. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2006 N 258 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 16 maart 2006 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Lees Zoek op Om over na te denken

Lees Zoek op Om over na te denken Welkom bij de Online Bijbelcursus van Praise De bijbelcursus is wat voor jou als je: 1. Als je wilt weten wat christenen geloven. 2. Als je meer wilt begrijpen van de bijbel. 3. Als je wilt groeien in

Nadere informatie

Bij u schuil ik, u bent mijn schild,

Bij u schuil ik, u bent mijn schild, Bij u schuil ik, u bent mijn schild, in uw woord stel ik mijn hoop. Psalm 119:114 inleiding Laten we eerlijk zijn: het is niet zo eenvoudig om regelmatig uit de Bijbel te lezen en te bidden. Onze volle

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

raadsvoorstel 4. wethouder drs. N. Jonker te benoemen als lid van het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Schadeschap Schiphol.

raadsvoorstel 4. wethouder drs. N. Jonker te benoemen als lid van het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Schadeschap Schiphol. gemeente nieuwkoop afdeling bedrijfsondersteuning raadsvoorstel portefeuillehouder F. Buijserd opgesteld door Geesje Stel / 197 kenmerk/datum 09.0006919 / 23 juni 2009 vergaderdatum raad 16 juli 2009 jaar/nummer

Nadere informatie

Roos van Leary. Mijn commentaar betreffende de score Mijn score was 4 punten van de 8.

Roos van Leary. Mijn commentaar betreffende de score Mijn score was 4 punten van de 8. Roos van Leary Beschrijving Boven-Samen (BS) dominant gedrag: leidend zelfdefinitie: ik ben sterker en beter dan jij; Ik overzie "het" definitie van de ander: jij bent zwak en hulpbehoevend relatiedefinitie:

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

Bijlage 3: Gedragscode integriteit politieke ambtsdragers gemeente Heerde, december 2015, versie 4.0.

Bijlage 3: Gedragscode integriteit politieke ambtsdragers gemeente Heerde, december 2015, versie 4.0. 1 Inhoud Paragraaf 1 Algemene bepalingen... 3 Paragraaf 2 Voorkomen van belangenverstrengeling... 3 Paragraaf 3 Informatie... 5 Paragraaf 4 Omgang met geschenken en uitnodigingen... 5 Paragraaf 5 Gebruik

Nadere informatie

Met gegrauw en gesnauw bereik je niks

Met gegrauw en gesnauw bereik je niks 81 Weike Medendorp, PvdA Met gegrauw en gesnauw bereik je niks Ik denk dat we een aantal resultaten hebben bereikt waar we trots op mogen zijn. Neem bijvoorbeeld het plan van transformatie voor de Enci,

Nadere informatie

Compassie leven. 52 wekelijkse inspiraties vanuit Geweldloze Communicatie. PuddleDancer Press Samengesteld door Monie Doodeman

Compassie leven. 52 wekelijkse inspiraties vanuit Geweldloze Communicatie. PuddleDancer Press Samengesteld door Monie Doodeman Compassie leven 52 wekelijkse inspiraties vanuit Geweldloze Communicatie PuddleDancer Press Samengesteld door Monie Doodeman Inhoudsopgave Voorwoord Wekelijkse inspiraties 01 Geweld in de taal? Wie, ik?

Nadere informatie

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal Vergadering Presidium Datum vergadering Aanvang Contactpersoon 21 mei 2013 20.00 uur B.J. Schouten Plaats vergadering Doorkiesnummer Raadzaal 5229499 Verslag Zeewolde Agendapunt Onderwerp 1. Opening 2

Nadere informatie

Notitie functioneringsgesprekken

Notitie functioneringsgesprekken Notitie functioneringsgesprekken In de handreiking voor functioneringsgesprekken met burgemeesters, enkele jaren terug opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, wordt

Nadere informatie

Lesdoelen: Werkvormen: Benodigdheden: Prentenboeken: Les 10: Hoe zeg ik nee. Lesoverzicht. Basis

Lesdoelen: Werkvormen: Benodigdheden: Prentenboeken: Les 10: Hoe zeg ik nee. Lesoverzicht. Basis Les 10: Hoe zeg ik nee Lesoverzicht Lesdoelen: Kinderen weten het verschil tussen prettige en onprettige situaties en kunnen deze herkennen. Kinderen weten dat ze onprettige aanrakingen mogen weigeren.

Nadere informatie

Verslag van een ervaringsdeskundige. Nu GAP-deskundige.

Verslag van een ervaringsdeskundige. Nu GAP-deskundige. Burn out Verslag van een ervaringsdeskundige. Nu GAP-deskundige. Ik was al een tijd druk met mijn werk en mijn gezin. Het viel mij zwaar, maar ik moest dit van mezelf doen om aan de omgeving te laten zien

Nadere informatie

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS)

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Stel dat dat (te grote wonder) gebeurt, ik betwijfel of dat zal gebeuren, maar stel je voor dat, wat zou je dan doen dat je nu niet doet? (p36)

Nadere informatie

Smoesjes. TipsforTrouble HOME TROUBLE MEER WETEN < > EXTRA PITTIG

Smoesjes. TipsforTrouble HOME TROUBLE MEER WETEN < > EXTRA PITTIG geef haar gelijk dat zij het zwaar heeft en dat de crechemedewerkers zodat ze alles op tijd af kan krijgen. Collega zal in de slachtofferrol terecht komen en wellicht in tranen uitbarsten. voel dat ik

Nadere informatie

Online Titel Competentie Groepsfase Lesdoel Kwink van de Week

Online Titel Competentie Groepsfase Lesdoel Kwink van de Week onderbouw Les 1 Online Dit ben ik! Besef van jezelf Forming Ik kan mezelf voorstellen aan een ander. Ken je iemand nog niet? Vertel hoe je heet. Les 2 Online Hoe spreken we dit af? Keuzes maken Norming

Nadere informatie

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Eerste druk 2015 R.R. Koning Foto/Afbeelding cover: Antoinette Martens Illustaties door: Antoinette Martens ISBN: 978-94-022-2192-3 Productie

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Nr: 0217 7 RV Agendapunt: 7 Datum: 20 januari Datum: Raadsvergadering, 17 februari Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Wijk bij Duurstede Gemeenteblad

Nadere informatie

Welkom. bij de. gemeenteraad

Welkom. bij de. gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om toeristenbelasting

Nadere informatie

Waarde-volle zorg is ook nog JONG!

Waarde-volle zorg is ook nog JONG! Waarde-volle zorg is ook nog JONG! LOC maakte een nieuwe visie op de zorg. Die heet Waarde-volle zorg. Allerlei mensen herkennen zich daar in. Dat komt doordat die gaat over dingen die voor ons allemaal

Nadere informatie

Tijdens de presentatie van het boek Clara van assisi, GesChrifTen en oudste bronnen op 30

Tijdens de presentatie van het boek Clara van assisi, GesChrifTen en oudste bronnen op 30 IN NAVOLGING VAN CLARA Tijdens de presentatie van het boek Clara van assisi, GesChrifTen en oudste bronnen op 30 januari jl. hield Marieke drent, studente TheoloGie (fhtl, utrecht) een boeiende voordracht

Nadere informatie

Johannes 12 : 7. (Judas) dia 1

Johannes 12 : 7. (Judas) dia 1 Johannes 12 : 7 A (Judas) er was ergens een gemeentevergadering waar gesproken werd over de aanschaf van een orgel iemand kwam naar voren en zei dat hij tegen was een paar ton voor een orgel is geldverspilling

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 mei 2005. nummer 22

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 mei 2005. nummer 22 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 mei 2005 nummer 22 A.D. van den Bergh, Burgemeester J. de Gruijter, wethouder P.A. Zevenbergen, J.M. Dekker, H.H.

Nadere informatie

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal Handboek Politiek Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid van de Derde Kamer der Staten-Generaal, Gefeliciteerd! Deze week ben jij een politicus. Je gaat samen met je klasgenoten discussiëren over

Nadere informatie

: Vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad.

: Vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad. Raad : 27 februari 2007 Agendanr. : Doc.nr : B200700726 Team: : Bestuur RAADSVOORSTEL Onderwerp : Vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad. Toelichting

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 De raad van de gemeente Ten Boer; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 maart 2017 gelet op artikel 2.1.3, derde lid van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

DE GROTE LERAREN ALS SPIEGEL VOOR ZELFREFLECTIE?.

DE GROTE LERAREN ALS SPIEGEL VOOR ZELFREFLECTIE?. DE GROTE LERAREN ALS SPIEGEL VOOR ZELFREFLECTIE?. Amersfoort, 21 augustus 2007 John van den Hout Geachte aanwezigen, Toen ik me voorbereidde om voor u dit verhaal te houden, was mijn eerste gedachte: Wat

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente Geloven kun je niet alleen! Stap 1 Jouw kijk op de wereld 15 min. Kijken in de spiegel naar jezelf Wat vind je van je eigen lichaam? Wat vind je mooi? Als je zou mogen kiezen, welk deel zou je dan weghalen?

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

5 manieren om je eigen pad te bewandelen

5 manieren om je eigen pad te bewandelen 5 manieren om je eigen pad te bewandelen Hierbij het nieuwe artikel met als onderwerp: 5 manieren om je eigen pad te bewandelen. Het is geschreven door wandelcoach Tineke Franssen. Tineke wandelt al een

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren

Beoordelingsformulieren Beoordelingsformulieren In elke prestatie zitten zoals hierboven uiteengezet (p. 81) vijf elementen verpakt. Het Takenblad is daarop gebaseerd. Om elk van die vijf elementen grondig te kunnen beoordelen

Nadere informatie

VOORBEELD / CASUS. Een socratisch gesprek volledig uitgeschreven

VOORBEELD / CASUS. Een socratisch gesprek volledig uitgeschreven Maakt geld gelukkig? VOORBEELD / CASUS Een socratisch gesprek volledig uitgeschreven Hieronder tref je een beschrijving van een socratisch gesprek van ca. 2 ½ uur. Voor de volledigheid hieronder eerst

Nadere informatie

Meten van mediawijsheid. Bijlage 6. Interview. terug naar meten van mediawijsheid

Meten van mediawijsheid. Bijlage 6. Interview. terug naar meten van mediawijsheid Meten van mediawijsheid Bijlage 6 Interview terug naar meten van mediawijsheid Bijlage 6: Het interview Individueel interview Uitleg interview Ik zal je uitleggen wat de bedoeling is vandaag. Ik ben heel

Nadere informatie

VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES

VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES ONDERWIJSMAGAZIJN VOOR LOB VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES Landelijk Stimuleringsproject LOB in het mbo VRAGEN BIJ ONTDEK COMPETENTIES JE PASSIE MOTIEVEN INLEIDING In LOB-trainingen en tijdens gesprekken met

Nadere informatie