Jaarverslag. Feiten en cijfers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Feiten en cijfers"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011 Feiten en cijfers

2 Colofon Juni 2011, Tilburg University Samenstelling: Afdeling Strategy and Policy en Afdeling Financial Administration Productie: Communications and Marketing Opmaak en Drukwerk: PrismaPrint

3 Jaarverslag Tilburg University 2011 Feiten & cijfers Stichting Katholieke Universiteit Brabant Warandelaan AB Tilburg 1

4 in- houdsopgave 2

5 Verslag van het Stichtingsbestuur Voorwoord van het College van Bestuur Hoofdstuk 1 Organisatie 1.1 Organogram 1.2 Stichtingsbestuur 1.3 College van bestuur 1.4 Risicobeheersing 1.5 Treasurybeleid 1.6 Helderheidsaspecten 1.7 Algemene toelichting op de geconsolideerde jaarrekening Begroting Declaraties College van Bestuur Hoofdstuk 2 Bestuursagenda 2011 Hoofdstuk 3 Ranking Tilburg University 3.1 Onderwijs 3.2 Onderzoek 3.3 Ranking TiasNimbas 3.4 Valorisatie Hoofdstuk 4 Onderzoeksinstituten 4.1 Overzicht Babylon Center for Studies of the Multicultural Society CenterData Centrum voor Patristisch Onderzoek CIR Center for Innovation Research CoRPS Center of Research on Psychology in Somatic Diseases EBC European Banking Center EVS European Values Study ILRS Instituut voor Liturgische en Rituele Studies INTERVICT International Victimology Institute Tilburg Netspar Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement Reflect Research Institute for Flexicurity, Labour Market Dynamics and Social Cohesion Thomas Instituut TIBER Tilburg Institute for Behavioral Economics Research 3

6 TICC Tilburg Center for Cognition and Communication TILEC Tilburg Law and Economics Center TiLPS Tilburg Center for Logic and Philosophy of Science TILT Tilburg Institute for Law, Technology and Society Tranzo Wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn TSC Tilburg Sustainability Center 4.2 Gelieerde instituten IVA Beleidsonderzoek en advies IVO Instituut voor Ontwikkelingsvraagstukken Hoofdstuk 5 Onderzoek 5.1 Visitaties en kwaliteitszorg onderzoek 5.2 Cijfermateriaal 5.3 Onderzoekssubsidies 5.4 Tilburg Social Innovation Lab 5.5 Stichting Bijzondere Leerstoelen Hoofdstuk 6 Onderwijs 6.1 Accreditatie 6.2 Ontwikkelingen in onderwijs 6.3 ICT en onderwijs 6.4 Post experience onderwijs Hoofdstuk 7 Studenten 7.1 Voorlichtingsactiviteiten en toelating 7.2 Centraal Loket Geschillen en Klachten Centraal Klachten Loket College van Beroep voor de Examens (CBE) Commissie van advies voor de bezwaar en beroepschriften (CABB) 7.3 Language Center 7.4 Center for Knowledge Transfer Inleiding Samenwerking: de highlights Ontwikkelingen kernactiviteiten Kengetallen Center for Knowledge Transfer 7.5 Kengetallen Hoofdstuk 8 Internationalisering 8.1 International Office 4

7 Uitgaande en inkomende studentenmobiliteit 8.3 Internationale studentenwerving 8.4 RISE Hoofdstuk 9 Personeel 9.1 Algemeen 9.2 Onderverdeling naar functies en geslacht 9.3 Tijdelijk personeel 9.4 Ontwikkeling leeftijdsopbouw 9.5 Voltijd en deeltijd personeel 9.6 Salarisschalen 9.7 Ontwikkeling ziekteverzuim 9.8 Instroom en uitstroom 9.9 KCS en uitzendbureaus Hoofdstuk 10 Jaarrekening Kengetallen 10.2 Waarderingsgrondslagen activa en passiva 10.3 Grondslagen voor bepaling exploitatiesaldo 10.4 Jaarrekening 10.5 Letter of representation 10.6 Accountantsverklaring Bijlage 1 Lijst van afkortingen Bijlage 2 Nevenfuncties Stichtingsbestuur en College van Bestuur 5

8 Verslag van het Stichtingsbestuur Het Stichtingsbestuur vervult aan de universiteit twee hoofdtaken. Het bestuur oefent de wettelijke taken en bevoegdheden uit van een raad van toezicht bij openbare universiteiten. Daarnaast heeft het bestuur een speciale verantwoordelijkheid voor de bewaking van de bijzondere signatuur van de instelling. Voor de uitoefening van die taken en bevoegdheden onderhouden de leden van het Stichtingsbestuur nauwe banden met de universiteit, onder meer tot uitdrukking komend in een veelvuldig aantal contacten met het College van Bestuur en het bijwonen van academische zittingen en belangrijke evenementen. In 2011 vergaderde het Stichtingsbestuur zeven keer in aanwezigheid van het College van Bestuur. Afhankelijk van de aard van het onderwerp adviseert het Stichtingsbestuur het College van Bestuur, neemt besluiten of verleent goedkeuring aan Collegebesluiten. Onderwerpen van bespreking tijdens de reguliere vergaderingen zijn strategische beleidsthema s, de daaruit voortvloeiende financiële consequenties en het toezicht op de realisering daarvan, evenals de relatie met de kerk en relevante wet- en regelgeving. Belangrijke onderwerpen die in 2011 in het Stichtingsbestuur zijn besproken betreffen de identiteit van de universiteit, de ontwikkelingen in het rijksbeleid, de financiële gevolgen daarvan, de bezuinigingoperatie en reorganisaties die binnen TiU zijn afgekondigd, de profilering van de universiteit en het hoofdlijnenakkoord dat de VSNU in het kader van profileringsdiscussie heeft gesloten met de minister van OCW. In het kader van de relatie met de kerk heeft het Stichtingsbestuur medio 2011 overleg gevoerd met de bisschoppen. Onderwerpen van gesprek waren onder andere de relatie van de Tilburg School of Catholic Theology (TST) met de grootseminaries, en de evaluatie van het functioneren van de TST in de eerste vijf jaar van haar bestaan. Het Stichtingsbestuur is verheugd dat de TST na deze proefperiode thans definitieve kerkelijke erkenning vanuit Rome heeft gekregen. Het Stichtingsbestuur heeft in aanwezigheid van de accountant de jaarrekening 2011 besproken en geconstateerd dat de financiële huishouding van de universiteit goed op orde is. Het Stichtingsbestuur heeft daarbij gewezen op het belang van investeren, ombuigen en bezuinigen waar nodig, om de te verwachten financiële veranderingen in het hoger onderwijs het hoofd te kunnen bieden. Er heeft tweemaal regulier overleg plaatsgevonden met een vertegenwoordiging van de medezeggenschap; belangrijke onderwerpen van bespreking waren de bezuinigingen en reorganisaties die daarmee samen hingen. Tevens vond extra overleg plaats in verband met de herbenoeming van de voorzitter van het College van Bestuur. Eind 2011 heeft het Stichtingsbestuur na een zittingstermijn van acht jaar afscheid genomen van de heer Jan van Zijl. Het Stichtingsbestuur heeft per 1 januari 2012 mevrouw Ella Kalsbeek, voorzitter Raad van Bestuur van Altra Jeugdzorg en Onderwijs, tevens oud lid Tweede Kamer en oud staatssecretaris van Justitie, verwelkomd als nieuw lid. 6

9 De vicevoorzitter van het Stichtingsbestuur nam deel aan de landelijke bijeenkomsten van de voorzitters van de Raden van Toezicht van de universiteiten. Tilburg, mei 2012 Ruud Lubbers Voorzitter Stichtingsbestuur 7

10 Voorwoord van het College van Bestuur In het jaarverslag legt het College van Bestuur verantwoording af over het handelen van de universiteit. In dit jaarverslag vindt u de feiten en cijfers op het gebied van onderwijs, wetenschap en maatschappelijke dienstverlening. Ambities In 2011 is verder invulling gegeven aan de implementatie van het Strategisch Plan Dit plan plaatst de ambities voor deze periode in een maatschappelijke context die zich kenmerkt door een toenemende concurrentie binnen het hoger onderwijs en een groeiend belang van de (internationale) kenniseconomie. Veel aandacht gaat uit naar het onderwijs, waarmee Tilburg University zich als kwaliteitsinstelling verder profileert. De stimulering van toponderzoek wordt voortgezet, evenals de versterking van de aandacht voor maatschappelijke relevantie van de onderzoeksresultaten. Belangrijke ambitie is het profiel van Tilburg University in nationale en internationale context te versterken. Bestuursagenda 2011 In haar bestuursagenda legt Tilburg University jaarlijks vast op welke wijze zij in het betreffende jaar uitvoering geeft aan het vigerende Strategisch Plan. Belangrijke onderwerpen in de Bestuursagenda 2011 waren verhoging van de kwaliteit van het onderwijs, ontwikkeling van Centers of Excellence, internationalisering en valorisatie. Over de Bestuursagenda 2011 wordt in het volgende hoofdstuk integraal gerapporteerd. Academisering en intensivering van het onderwijs Tilburg University hecht er groot belang aan de onderwijskwaliteit verder te verhogen. De rendementen van de studieprestaties moeten omhoog, het percentage studie-uitval omlaag. Tilburg University zet zich in om het studiesucces, met name in de bachelorfase, te vergroten door de onderwijskwaliteit en -intensiteit te verhogen. Bovendien krijgt excellentie in het onderwijs ruime aandacht. In 2011 heeft de universiteit geïnvesteerd in facultaire onderwijsplannen om deze intensivering te kunnen concretiseren. Toponderzoek in internationaal verband Om in de nationale en internationale competitie voorop te kunnen lopen, wil het College van Bestuur enkele multidisciplinaire centra laten doorontwikkelen tot Centers of Excellence; internationale topinstituten met een bewezen excellente onderzoekskwaliteit van internationale faam. In 2011 is een tweede aanvraag voor een Center of Excellence gedaan door Netspar. Onder leiding van een vooraanstaande commissie heeft eind 2011 de evaluatie plaatsgevonden; in 2012 is de besluitvorming afgerond. Studenten naar het buitenland Met faculteiten is gewerkt aan het beperken van het risico op studievertraging door verblijf in het buitenland; steeds meer programma s hebben in het curriculum een exchange semester opgenomen. Indien nodig worden voorzieningen getroffen voor eventuele verplichte vakken in dit semester. De ingezette acties zijn succesvol. Het aantal studenten dat in 2011 koos voor een verblijf in het buitenland groeide sterk ten opzichte van eerdere jaren. 8

11 Valorisatie: Social Innovation Met de slogan Understanding Society ziet Tilburg University het als haar taak een wetenschappelijke bijdrage te leveren aan de maatschappij. Als een van de key-players in de regionale samenwerking Mid-point Brabant heeft de universiteit in 2011 gewerkt aan TiSIL, Tilburg Social Innovation Lab. Door middel van multidisciplinair onderzoek en in nauwe samenwerking met overheid en bedrijfsleven wordt innovatie bevorderd op belangrijke maatschappelijke thema s. Ook zijn in 2011 de eerste stappen gezet om te komen tot een business transfer office: Tilburg University Ventures in het kader van het Valorisatieplan West- en Midden- Brabant, waarin onze universiteit een belangrijke rol speelt. Financiën In de loop van 2011 is geconstateerd dat ingrijpende bezuinigingen nodig zijn door de sterke afname van de rijksmiddelen. Het oplopende bedrag dat hiermee is gemoeid, is geïndiceerd op 15 miljoen euro structureel in Voor dit bedrag zijn bezuinigingsvoorstellen ontwikkeld, die na een uitgebreid intern traject zijn vastgesteld en waarvan de implementatie is gestart. Dit heeft al onmiddellijk geleid tot een beter financieel resultaat in Bij de bezuinigingen wordt het primaire proces zoveel mogelijk ontzien. Wetenschapsfraude Begin september werd de universitaire gemeenschap geconfronteerd met het schokkende nieuws over de wetenschapsfraude door de heer Stapel. Het College van Bestuur heeft hem kort daarna ontslagen en de Rector Magnificus heeft de Commissie Levelt ingesteld en gevraagd om de zaak nader te onderzoeken. Op 31 oktober heeft de commissie een interim-rapport uitgebracht. Het onderzoek naar de omvang van de fraude loopt door in Er wordt nauw samengewerkt met de universiteiten van Amsterdam en Groningen, waar de heer Stapel eerder werkzaam was. Hein van Oorschot Voorzitter College van Bestuur 9

12

13 Hoofdstuk 1 Organisatie 1.1 Organogram Board of Governors University Council Doctorate Board Executive Board University Labor & Representation Board Secretary General/ Managing Director Tilburg School of Economics and Management TiasNimbas Business School Netspar Corporate Staff General Services Tilburg Law School Library & IT Services Tilburg School of Social and Behavioral Sciences Student Services Facility Services Tilburg School of Humanities Univers Tilburg School of Catholic Theology 11

14 1.2 Stichtingsbestuur Tilburg University is een zogenoemde bijzondere universiteit. Anders dan de openbare universiteiten ressorteert Tilburg University onder een privaatrechtelijke stichting. Het Stichtingsbestuur bewaakt de doelstellingen van de stichting, waaronder de open katholieke identiteit. Ook benoemt het Stichtingsbestuur de leden van het College van Bestuur. Het Stichtingsbestuur oefent tevens de taken en bevoegdheden uit die de wet toekent aan de Raden van Toezicht bij openbare universiteiten. Op 31 december 2011 was het Stichtingsbestuur als volgt samengesteld: Voorzitter: - Prof.dr. R.F.M. Lubbers Leden: - De heer W.I.I. van Beek (lid Tweede Kamer) - Mevr. Drs. R.I. Doerga RA (Directeur interne auditdienst APG Groep NV) - Mevr. Dr. A. Esmeijer (Directeur-bestuurder Prins Bernhard Cultuurfonds) - Ir. B.W.M. Koeckhoven (Manager Achmea/Directeur NV Hagelunie) - Drs. M.A.M. Leers (voormalig voorzitter Raad van Bestuur CZ Zorgverzekeringen) - Ing. J.P.C.M. van Zijl (Voorzitter MBO-raad) De commissie Remuneratie / Benoemingen van het Stichtingsbestuur bestond op 31 december 2011 uit: - Prof.dr. R.F.M. Lubbers, voorzitter - Drs. M.A.M. Leers, plaatsvervangend voorzitter - Ing. J.P.C.M. van Zijl, plaatsvervangend lid Het Stichtingsbestuur wordt ondersteund door het hoofd Strategy & Policy / adjunct-secretaris van de universiteit, mevrouw drs. D.M.W. de Vet. Een overzicht van de belangrijkste nevenfuncties van de leden van het Stichtingsbestuur is opgenomen in bijlage College van Bestuur Het College van Bestuur (CvB) vormt het dagelijkse bestuur van de universiteit. Het is belast met alle bestuurlijke aangelegenheden en met het beheer van de universiteit. Het College van Bestuur is onder meer belast met het doelmatig beheer van financiën, de zorg voor het personeelsbeheer en het zorg dragen voor de veiligheid, de gezondheid en de overige arbeidsomstandigheden. Het College van Bestuur is verantwoording verschuldigd aan het Stichtingsbestuur. Per 31 december 2011 bestond het College van Bestuur uit twee personen: - Mr. H.M.C.M. van Oorschot, voorzitter - Prof.dr. Ph. Eijlander, rector magnificus 12

15 Het College van Bestuur wordt ondersteund door de algemeen directeur / secretaris van de universiteit, de heer drs. H.A.R.R. Dekkers. Een overzicht van de belangrijkste nevenfuncties van de leden van het College van Bestuur is opgenomen in bijlage Risicobeheersing Management control Management control is gericht op het waarborgen van de realisatie van strategische doelen door middel van voortgangsbewaking en (bij)sturing. Tilburg University stelt strategische doelen en hanteert systemen, procedures en reglementen die gericht zijn op het identificeren, analyseren en beheersen van risico s. Belangrijke risico s zijn de ontwikkeling van de rijksbijdrage, het niet bereiken van de strategische doelen en de lange termijn huisvestingsrisico s. De belangrijkste instrumenten voor de interne beheersing binnen Tilburg University zijn (niet limitatief): Het Strategisch Plan dat als uitgangspunt dient voor de jaarlijkse bestuursagenda van de universiteit. Het Bestuurs- en Beheersreglement waarin de bevoegdheden van de door het College van Bestuur aangestelde beheersfunctionarissen zijn vastgelegd. De mandaatregeling waarin de bevoegdheden van de faculteiten en diensten zijn vastgelegd. De financiële planning- en controlcyclus bestaande uit het Taken Middelen Plan waarin de financiële kaders worden gesteld voor de decentrale meerjarenbegrotingen van faculteiten, diensten en gelieerde instituten die worden goedgekeurd door het College van Bestuur en als basis dienen voor de begroting van Tilburg University die wordt goedgekeurd door het Stichtingsbestuur. Financiële managementrapportages waarin beheerseenheden minimaal viermaandelijks rapporteren aan het College van Bestuur over realisaties en verwachtingen ten opzichte van de begroting, de mogelijke risico s en de beheersing daarvan. Periodieke toetsing van de ontwikkeling van de financiële reserves ten opzichte van de gestelde normen. Cashflowprognoses die worden afgegeven door de treasurer. De stuurkaarten onderwijs, onderzoek en personeel waarin prestatie-indicatoren zijn opgenomen afgeleid uit het Strategisch Plan. Periodieke bilaterale overleggen tussen het College van Bestuur en de faculteiten waarin onder andere de targets en de realisatie van de prestatie-indicatoren op het gebied van onderwijs, onderzoek en personeel en de financiële ontwikkeling worden besproken. Periodiek benchmarkonderzoek overhead universiteiten Code of Conduct. Tilburg University heeft duidelijke waarden voor gedrag benoemd voor het werken en studeren bij de universiteit, deze waarden zijn: integriteit, respect, deskundigheid en betrokkenheid. De Regeling Nevenwerkzaamheden. Een door het College van Bestuur vastgesteld Treasury Statuut dat voldoet aan de Regeling Beleggen en Belenen. De Letter of Representation. De aanwezigheid van de afdeling Internal Audit. Review vindt plaats door de externe accountant die vervolgens een verklaring afgeeft bij de jaarrekening. Periodieke doorlichtingen van de kolommen van de ondersteunende dienstverlening. Personeelsenquête. 13

16 Het bewustzijn bestaat dat geen enkel systeem van interne beheersing volledige garantie geeft op het in zijn geheel behalen van gestelde strategische doelen en het voorkomen van fouten. Genoemde instrumenten van interne beheersing worden regelmatig getoetst en geëvalueerd. In 2010 is de financiële kolom doorgelicht. Een ontwikkelpunt daaruit was het verder versterken van de koppeling tussen strategie en financiën. Naar aanleiding daarvan zijn de prestatie-indicatoren in de stuurkaart onderwijs en onderzoek in 2011 aangepast. De rollen van het College van Bestuur en het Stichtingsbestuur op het gebied van interne beheersing voldeden in het verslagjaar aan de wettelijke kaders zoals deze zijn opgenomen in de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek. Verder is Tilburg University van mening dat de huidige beheersstructuur en -mechanismen op dit moment toereikend zijn en voldoende waarborgen bieden om risico s waaraan wij onderhevig zijn vroegtijdig te onderkennen en indien mogelijk te beheersen. Wij zijn ons er van bewust dat het systeem mede in het licht van toekomstige ontwikkelingen niet definitief af is en zijn van daaruit op zoek naar verdere doorontwikkeling en verbetering. Wetenschappelijke integriteit Naar aanleiding van de aanbevelingen in de Interimrapportage inzake door de heer Stapel gemaakte inbreuk op wetenschappelijke integriteit door de Commissie Levelt heeft het College van Bestuur van Tilburg University besloten de verantwoordings- en meldingstructuur met betrekking tot vermoede en geconstateerde inbreuken op de wetenschappelijke integriteit nader te onderzoeken en de desbetreffende regelingen zonodig en voor zover gewenst aan te passen. Het College heeft daarbij de eerste prioriteit gelegd bij een optimale melding- en onderzoekvoorziening voor kwesties met betrekking tot wetenschappelijke integriteit. De eerste stappen die zijn gezet betreffen de vervanging van de Regeling Wetenschappelijke Integriteit en het herzien van de Klokkenluidersregeling TiU. Op basis van de nieuwe Regeling is een Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit benoemd. De Universiteitsraad moet zich nog akkoord verklaren met de Regeling Wetenschappelijke Integriteit. Een daartoe strekkend advies zal de UR worden voorgelegd zodra de nieuwe regeling is getoetst aan de omstreeks juni 2012 te verwachten Standaard Regeling Wetenschappelijke Integriteit van de VSNU. 1.5 Treasurybeleid Grondslag voor het beleid zijn de (meer)jaren begroting en het Taken Middelen Plan van de universiteit. Naast historische informatie, vormt dit de basis voor de liquiditeits- en kasstroomprognoses voor de komende vier jaar. Daarnaast wordt volledig aangesloten bij de Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek. Evenals 2010 kenmerkt 2011 zich als een beleggingsjaar met veel onzeker- en onduidelijkheden op met name de Europese financiële markten, veelal mede veroorzaakt door de (on)verantwoordelijke Europese politiek, vice versa. Daarnaast speelde de bekostiging van de universiteiten en beslissingen omtrent renovatie- en nieuwbouwprojecten een belangrijke keuze bij de wijze van beleggen. 14

17 Op grond van voorgaande uitgangs- en aandachtspunten kon toch nog een redelijk beleggingsresultaat worden gerealiseerd. Het op elkaar afstemmen van de inkomende- en uitgaande geldstromen heeft continu de volle aandacht. De volgende beleggingen konden worden gerealiseerd. Een beleggingsportefeuille die ultimo 2011 bestaat uit obligaties. Bij de obligaties wordt gekozen voor aanschaffingen die voldoen aan de rendementsdoelstelling en aan de Regeling Beleggen en Belenen. Het grootste deel van de te beleggen tijdelijk overtollige liquiditeiten wordt op deposito geplaatst. De looptijd van de deposito s in 2011 is maximaal 12 maanden. Door de gevolgen van de kredietcrisis is het euribor in 2011 evenals in 2010 uitzonderlijk laag geweest. Parallel hieraan heeft ook de gerealiseerde depositorente zich gedurende 2011 ontwikkeld; 2011 gemiddeld 2,0574% (2010 2,0739%). Het beschikbare volume aan liquiditeiten om op deposito te plaatsen was in 2011 hoger dan in 2010, waardoor de gerealiseerde depositorente per saldo toch hoger is uitgevallen. Om de lage depositorente deels te compenseren wordt gezocht naar kwaliteitsobligaties die voor de kortetot middellange termijn een effectief rendement genereren dat boven de huidige- en op korte termijn te verwachten depositorente zit en voldoet aan de Regeling Beleggen en Belenen. Het vinden van die kwaliteit is gezien de marktontwikkelingen zeer beperkt (geweest). In 2011 is een aantal obligaties verkocht die op het moment van verkoop koerswinst opleverden en daardoor over de periode tussen aan- en verkoop een aanzienlijk hoger effectief rendement genereerden dan aanvankelijk bij aankoop was voorzien. De hierdoor beschikbaar gekomen liquiditeiten werden voor de resterende looptijd op deposito geplaatst op een zodanige wijze dat over de volle looptijd een nog hoger effectief rendement kan worden gerealiseerd. Het absolute resultaat van de beleggingsopbrengsten in 2011 is m 4,1 (2010 m 4,4). In verband met jaarrekening- en waarderingsvoorschriften moeten de koersen per ultimo voor de balans tegen de werkelijke waarde worden gewaardeerd. De hiervoor aanwezige herwaarderingsreserve effecten is ultimo 2011 opgewaardeerd met k 73. Tevens heeft deze waardering een negatief effect gehad op de beleggingsopbrengsten ad k 111 in verband met (ongerealiseerde) koersresultaten. Dit negatieve resultaat wordt goedgemaakt door het effectieve rendement gedurende de looptijd van de obligaties. De negatieve effecten van de kredietcrisis hebben zich in 2011 gestabiliseerd door de voortdurende onzekerheid over het voortbestaan van de euro respectievelijk de financieringsproblemen van enkele eurolanden. De verwachting voor 2012 is een beleggingsopbrengst die ongeveer gelijk zal zijn aan die van Helderheidsaspecten In deze paragraaf wordt beschreven hoe binnen Tilburg University wordt omgegaan met de thema s zoals die zijn opgenomen in de notitie Helderheid in de bekostiging van het hoger onderwijs, uitgevaardigd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op 29 augustus In aansluiting op de hieronder toegelichte helderheidsthema s heeft Tilburg University geen publiek-private arrangementen waarbij de instelling om onderwijskundige redenen direct of indirect betrokken is bij de 15

18 uitoefening van een economische activiteit in een door de instelling opgerichte onderneming of in een consortium van meerdere publieke en private partijen of in een door derden opgerichte onderneming waarin de instelling beleidsbepalende invloed heeft. Deelname eigen personeel aan opleidingen In 2011 hebben in totaal 144 medewerkers ingeschreven gestaan voor het volgen van onderwijs aan de eigen instelling. Betrokkenen hebben zelf hun collegegeldverplichting voldaan. Uitbesteding (delen van) Croho-geregistreerde opleidingen Tilburg University besteedde in 2011 geen (delen van) geregistreerde opleidingen uit aan private organisaties en andere instellingen. Investeren van publieke middelen in private activiteiten Tilburg University heeft in 2011 geen Rijksbijdrage aangewend voor de uitvoering van private activiteiten. Verlenen van vrijstellingen Het verlenen van vrijstellingen is binnen Tilburg University alleen mogelijk op verzoek van de individuele student. Vrijstellingen kunnen worden verleend door de examencommissie; de gronden waarop zijn vastgelegd in de onderwijs- en examenregeling. Bekostiging van buitenlandse studenten Binnen Tilburg University worden buitenlandse studenten alleen ingeschreven als student als zij volledig voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden. Ingeschreven studenten worden alleen dan voor bekostiging in aanmerking gebracht als zij volledig voldoen aan de wet- en regelgeving hieromtrent. Uitwisselingsstudenten en buitenlandse studenten die slechts een gedeelte van een opleidingsprogramma volgen worden ingeschreven als contractcursist conform de binnen Tilburg University van toepassing zijnde regeling contractcursisten aanschuifonderwijs. Collegegeld niet betaald door student zelf De inschrijfprocedures binnen Tilburg University zijn conform wet- en regelgeving rondom dit thema. Door Tilburg University wordt geen rijksbijdrage besteed aan het op enige manier compenseren van het door studenten betaalde collegegeld. Indien het collegegeld namens een student door derden wordt betaald staat dit aangegeven op de door de student afgegeven machtiging. Studenten volgen modules Studenten die slecht een gedeelte van een opleidingsprogramma volgen, worden ingeschreven als contractcursist conform de binnen Tilburg University van toepassing zijnde regeling contractcursisten aanschuifonderwijs. 16

19 Studenten volgen een andere opleiding Studenten geven zelf aan voor welke opleiding(en) ze zich aanmelden en inschrijven zonder tussenkomst van Tilburg University. Tilburg University schrijft studenten niet in voor andere opleidingen dan waarvoor studenten zich hebben ingeschreven. Maatwerktrajecten voor bedrijven of organisaties Tilburg University organiseerde in 2011 één maatwerktraject voor KPMG Meijburg & Co, Baker & Mc- Kenzie, Loyens & Loeff, Ministerie van Financiën / Belastingdienst, PriceWaterhouseCoopers en Ernst & Young ten behoeve van 38 studenten. 1.7 Algemene toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 2011 Inleiding De geconsolideerde jaarrekening 2011 van Tilburg University bevat zowel de deelnemingen TiasNimbas Business School B.V. en UvT-Holding B.V. als de gelieerde instituten Stichting IVA, Stichting IVO en Stichting Universiteitsfonds Tilburg. In deze paragraaf wordt een korte analyse van de financiële exploitatie op hoofdlijnen gegeven. Het exploitatieresultaat is uitgekomen op een verlies van -2 m. Dit is beter dan vorig jaar (-m 6) is veel gunstiger dan begroot (-m 12). Tilburg University heeft snel en flexibel gereageerd op de ongunstige marktontwikkelingen en de negatieve vooruitzichten voor de externe bekostiging via de rijksbijdrage. Ondanks het exploitatietekort blijft Tilburg University financieel gezond. In de periode zullen verdere bezuinigingen worden doorgevoerd. Dit betreft vooral de ondersteunende dienstverlening. Het primair proces wordt daarbij zoveel mogelijk ontzien. Naast bezuinigingen wordt ook volop geïnvesteerd in vernieuwing en kwaliteit. Daarbij heeft de intensivering van onderwijs de grootste prioriteit. Financiële exploitatie 2011 Het exploitatieresultaat 2011 is beduidend hoger dan begroot. De aangekondigde reorganisatie op de ondersteunende dienstverlening, de grote onzekerheid van de toekomstige rijksbijdrage en de tegenvallende baten werk in opdracht van derden hebben bij de beheerseenheden geleid tot een scherper kostenbewustzijn en bezuinigingen die al op korte termijn effect sorteren. 17

20 De financiële exploitatie ziet er verkort als volgt uit: Geconsolideerde exploitatierekening Begroting 2011 Baten Rijksbijdragen OCW Collegegelden Batn werk i.o.v.derden Overige baten Totaal baten Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Saldo financiële baten en lasten Belasting resultaat uit gewone bedrijfsvoering Aandeel derden Exploitatieresultaat Baten en lasten De hogere rijksbijdrage wordt vooral veroorzaakt door een administratief-technische correctie van de inkomensoverdrachten. Daarnaast waren er extra baten door de tijdelijke subsidieregeling voor 2e masters, een correctie voor groeiende studentenaantallen en een nominale correctie voor gestegen personele lasten. De baten in opdracht van derden zijn gedaald. Dit betreft contractonderwijs en contractonderzoek. De daling manifesteert zich zowel bij de faculteiten (-m 1,3) als de deelnemingen (TiasNimbas -m 1,8, IVO en IVA samen -m 0,9). De lasten voor personeel niet in loondienst, dotatie personele voorzieningen en overige personele lasten zijn gedaald. De personele lasten in loondienst zijn onveranderd bij een gelijkblijvend gemiddeld aantal FTE. De lagere afschrijvingen voor huisvesting zijn het gevolg van het afblazen van de aankoop en de verbouwing van het Duvelhok en lagere investeringsuitgaven op andere huisvestingsprojecten. De lagere afschrijvingslasten voor hard- & software hangen samen met vertraging bij enkele ICT-projecten. 18

Jaarverslaggeving Stichting Avans

Jaarverslaggeving Stichting Avans Jaarverslag en jaarrekening 2012 Jaarverslaggeving Stichting Avans Inhoud jaarverslaggeving Inleiding 7 Governance 8 1.1 Structuur en organisatie van Avans Hogeschool 8 1.2 Integrale kwaliteitszorg 9

Nadere informatie

Kwaliteit is prioriteit

Kwaliteit is prioriteit Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB Zwolle Bezoekadres: Campus 2-6, Zwolle Telefoon: (088) 469 99

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Technische Universiteit Delft

Jaarverslag 2010 Technische Universiteit Delft Jaarverslag 2010 Technische Universiteit Delft Jaarverslag 2010 Technische Universiteit Delft 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Verslag Raad van Toezicht 5 1. Ter Introductie 7 1.1 Organisatiestructuur van de

Nadere informatie

jaarverslag 2010 Driestar educatief

jaarverslag 2010 Driestar educatief jaarverslag 2010 Driestar educatief T A L E N T I N O N T W I K K E L I N G Inhoud Woord vooraf Bericht van de raad van toezicht Organogram en leeswijzer Organisatie H1 Strategie en beleid 8 H2 Bestuur

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012 Verantwoordingsdocument Jaarverslag NZa 2012 maart 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Jaarverantwoording 5 1.2 Systematiek en opzet jaarverslag 5 1.3 Opbouw jaarverslag 5 2. De NZa 7 2.1 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

PRESTATIEAFSPRAKEN...

PRESTATIEAFSPRAKEN... Aanvullende verplichte bijlagen bij het Jaarverslag Hogeschool Utrecht 2014 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 PRESTATIEAFSPRAKEN... 3 2.1 STUDIESUCCES... 3 2.1.1 Uitval uit de instelling... 3 2.1.2 Uitval binnen

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft. Jaarverslag 2014

Technische Universiteit Delft. Jaarverslag 2014 Technische Universiteit Delft Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Kengetallen...4 Voorwoord...5 Verslag Raad van Toezicht...6 Hoofdstuk 1 TU Delft in vogelvlucht...9 1.1 Instellingsprofiel...10 1.2 Hoofdlijnen...10

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 2 JAAR VERSLAG 2014 3 4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Leeswijzer 9 Samenvatting 10 1 Strategie en organisatie 13 1.1 Profiel 13 1.2 Missie

Nadere informatie

Rapportage mei t/m augustus 2014

Rapportage mei t/m augustus 2014 Aan: Raad van Toezicht Van: College van Bestuur Onderwerp: Bestuurlijke rapportage Kenmerk: NOTCVB14/13866 Bijlage: 3.2 Rapportage mei t/m augustus 2014 Inleiding In deze bestuurlijke rapportage geeft

Nadere informatie

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht JAARVERSLAG EN JAARREKENING STICHTING voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 2 VERSLAG BESTUUR... 5 2.1 ALGEMEEN INSTELLINGSBELEID... 5 2.2 BELEIDSVOORNEMENS... 7 2.3 BELEIDSREALISATIE...

Nadere informatie

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6.

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. Financiën 21 Jaarrekening 33 Bijlagen 73 NB. In dit jaarverslag

Nadere informatie

jaarverslag en jaarrekening 2010

jaarverslag en jaarrekening 2010 jaarverslag en jaarrekening 21 Voorwoord Het jaar 21 is in meerdere opzichten een goed jaar voor de Open Universiteit. Door de opening van een vertegenwoordiging in Almere beschikt de Open Universiteit

Nadere informatie

Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012

Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012 middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012 Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012 Leeswijzer Lijst met gebruikte afkortingen Inhoudsopgave

Nadere informatie

Open Universiteit JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2014. Open Universiteit. www.ou.nl. Open Universiteit. Bezoekadres Valkenburgerweg 177 6419 AT Heerlen

Open Universiteit JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2014. Open Universiteit. www.ou.nl. Open Universiteit. Bezoekadres Valkenburgerweg 177 6419 AT Heerlen Bezoekadres Valkenburgerweg 177 6419 AT Heerlen Postadres Postbus 2960 6401 DL Heerlen Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt onder de vereisten van de Creative

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010 Lucas Onderwijs Jaarrapport Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Algemene informatie 3 Missie 3 Visie 3 Stand van zaken Strategisch Beleidsplan 4 Financiële informatie 9 Kerncijfers 12 Primair Onderwijs 13

Nadere informatie

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument Samen bouwen aan de toekomst Jaardocument 2012 SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST Geïntegreerd Jaardocument COG 2012 Van COG maken deel uit Arentheem College, ROC A12 en ROC A12 Training & Advies INHOUD A Jaarverslag

Nadere informatie

VOORWOORD. Juni 2012 Henk van der Sar, Voorzitter College van Bestuur. Protestantse Theologische Universiteit 3

VOORWOORD. Juni 2012 Henk van der Sar, Voorzitter College van Bestuur. Protestantse Theologische Universiteit 3 Jaarverslag 2011 VOORWOORD Ons besluit van ruim twee jaar geleden om de Protestantse Theologische Universiteit te verplaatsen naar Amsterdam en Groningen is nu in de fase van concrete uitvoering gekomen.

Nadere informatie

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste 4 vijfen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het tachtig ste boekjaar 2014 1 2 Bericht van de raad van commissarissen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Universiteit Maastricht

Jaarverslag 2008 Universiteit Maastricht Jaarverslag 2008 Universiteit Maastricht juni 2009 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1 Missie...2 1.2 Visie...3 1.3 Strategische doelen 2010...3 1.4 Governance...5 2. Onderwijs... 6 2.1 Een aantrekkelijk

Nadere informatie

1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38

1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38 Jaarverslag 2013 Inhoud VOORWOORD 3 1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38 6. VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 40 7.

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 DAS Holding N.V. Ondernemersdesk: Eén persoonlijk aanspreekpunt voor ondernemers Hanan Drieënhuizen, manager Ondernemersdesk: Ondernemers willen snel en eenvoudig hun weg vinden

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van SAKS, een onderwijsorganisatie met 14 basisscholen in Alkmaar, en SKB, een eenpitter met 1 school in Bergen. De stichtingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Technische Universiteit Delft

Jaarverslag 2013. Technische Universiteit Delft Jaarverslag 2013 1 Jaarverslag 2013 Technische Universiteit Delft Voorwoord Het nationale en internationale speelveld van hoger onderwijs en onderzoek is continu in beweging. De TU Delft heeft daarom

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven Jaarverantwoording 2013 Stichting Lievegoed te Bilthoven INHOUDSOPGAVE JAARVERANTWOORDING Pagina Directieverslag bij de jaarrekening 2013 Verslag Raad van Toezicht Lievegoed over 2013 Jaarrekening 2013

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

de han op de kaart gezet

de han op de kaart gezet de han op de kaart gezet Ook in 2007 is de Raad van Toezicht op adequate wijze door het College van Bestuur geïnformeerd over de ontwikkelingen en resultaten van de HAN. De viermaandelijkse managementrapportages,

Nadere informatie

Verbin- ding is plus. Jaarverslag 2008

Verbin- ding is plus. Jaarverslag 2008 Verbinding is plus. Jaarverslag 2008 academisch ziekenhuis Maastricht Jaarverslag 2008 Verbinding is plus. Inhoud Voorwoord 7 1 Verbinden 9 2 Visie en strategie azmove 13 Better health in a different world

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemene informatie 5 3 Juridische structuur en organisatiestructuur 3.1 College van Bestuur 6 3.2 Raad van Toezicht 6 3.3 Organisatiestructuur 8 4 Kernactiviteiten 4.1 Missie,

Nadere informatie