Jaarverslag. Feiten en cijfers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Feiten en cijfers"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011 Feiten en cijfers

2 Colofon Juni 2011, Tilburg University Samenstelling: Afdeling Strategy and Policy en Afdeling Financial Administration Productie: Communications and Marketing Opmaak en Drukwerk: PrismaPrint

3 Jaarverslag Tilburg University 2011 Feiten & cijfers Stichting Katholieke Universiteit Brabant Warandelaan AB Tilburg 1

4 in- houdsopgave 2

5 Verslag van het Stichtingsbestuur Voorwoord van het College van Bestuur Hoofdstuk 1 Organisatie 1.1 Organogram 1.2 Stichtingsbestuur 1.3 College van bestuur 1.4 Risicobeheersing 1.5 Treasurybeleid 1.6 Helderheidsaspecten 1.7 Algemene toelichting op de geconsolideerde jaarrekening Begroting Declaraties College van Bestuur Hoofdstuk 2 Bestuursagenda 2011 Hoofdstuk 3 Ranking Tilburg University 3.1 Onderwijs 3.2 Onderzoek 3.3 Ranking TiasNimbas 3.4 Valorisatie Hoofdstuk 4 Onderzoeksinstituten 4.1 Overzicht Babylon Center for Studies of the Multicultural Society CenterData Centrum voor Patristisch Onderzoek CIR Center for Innovation Research CoRPS Center of Research on Psychology in Somatic Diseases EBC European Banking Center EVS European Values Study ILRS Instituut voor Liturgische en Rituele Studies INTERVICT International Victimology Institute Tilburg Netspar Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement Reflect Research Institute for Flexicurity, Labour Market Dynamics and Social Cohesion Thomas Instituut TIBER Tilburg Institute for Behavioral Economics Research 3

6 TICC Tilburg Center for Cognition and Communication TILEC Tilburg Law and Economics Center TiLPS Tilburg Center for Logic and Philosophy of Science TILT Tilburg Institute for Law, Technology and Society Tranzo Wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn TSC Tilburg Sustainability Center 4.2 Gelieerde instituten IVA Beleidsonderzoek en advies IVO Instituut voor Ontwikkelingsvraagstukken Hoofdstuk 5 Onderzoek 5.1 Visitaties en kwaliteitszorg onderzoek 5.2 Cijfermateriaal 5.3 Onderzoekssubsidies 5.4 Tilburg Social Innovation Lab 5.5 Stichting Bijzondere Leerstoelen Hoofdstuk 6 Onderwijs 6.1 Accreditatie 6.2 Ontwikkelingen in onderwijs 6.3 ICT en onderwijs 6.4 Post experience onderwijs Hoofdstuk 7 Studenten 7.1 Voorlichtingsactiviteiten en toelating 7.2 Centraal Loket Geschillen en Klachten Centraal Klachten Loket College van Beroep voor de Examens (CBE) Commissie van advies voor de bezwaar en beroepschriften (CABB) 7.3 Language Center 7.4 Center for Knowledge Transfer Inleiding Samenwerking: de highlights Ontwikkelingen kernactiviteiten Kengetallen Center for Knowledge Transfer 7.5 Kengetallen Hoofdstuk 8 Internationalisering 8.1 International Office 4

7 Uitgaande en inkomende studentenmobiliteit 8.3 Internationale studentenwerving 8.4 RISE Hoofdstuk 9 Personeel 9.1 Algemeen 9.2 Onderverdeling naar functies en geslacht 9.3 Tijdelijk personeel 9.4 Ontwikkeling leeftijdsopbouw 9.5 Voltijd en deeltijd personeel 9.6 Salarisschalen 9.7 Ontwikkeling ziekteverzuim 9.8 Instroom en uitstroom 9.9 KCS en uitzendbureaus Hoofdstuk 10 Jaarrekening Kengetallen 10.2 Waarderingsgrondslagen activa en passiva 10.3 Grondslagen voor bepaling exploitatiesaldo 10.4 Jaarrekening 10.5 Letter of representation 10.6 Accountantsverklaring Bijlage 1 Lijst van afkortingen Bijlage 2 Nevenfuncties Stichtingsbestuur en College van Bestuur 5

8 Verslag van het Stichtingsbestuur Het Stichtingsbestuur vervult aan de universiteit twee hoofdtaken. Het bestuur oefent de wettelijke taken en bevoegdheden uit van een raad van toezicht bij openbare universiteiten. Daarnaast heeft het bestuur een speciale verantwoordelijkheid voor de bewaking van de bijzondere signatuur van de instelling. Voor de uitoefening van die taken en bevoegdheden onderhouden de leden van het Stichtingsbestuur nauwe banden met de universiteit, onder meer tot uitdrukking komend in een veelvuldig aantal contacten met het College van Bestuur en het bijwonen van academische zittingen en belangrijke evenementen. In 2011 vergaderde het Stichtingsbestuur zeven keer in aanwezigheid van het College van Bestuur. Afhankelijk van de aard van het onderwerp adviseert het Stichtingsbestuur het College van Bestuur, neemt besluiten of verleent goedkeuring aan Collegebesluiten. Onderwerpen van bespreking tijdens de reguliere vergaderingen zijn strategische beleidsthema s, de daaruit voortvloeiende financiële consequenties en het toezicht op de realisering daarvan, evenals de relatie met de kerk en relevante wet- en regelgeving. Belangrijke onderwerpen die in 2011 in het Stichtingsbestuur zijn besproken betreffen de identiteit van de universiteit, de ontwikkelingen in het rijksbeleid, de financiële gevolgen daarvan, de bezuinigingoperatie en reorganisaties die binnen TiU zijn afgekondigd, de profilering van de universiteit en het hoofdlijnenakkoord dat de VSNU in het kader van profileringsdiscussie heeft gesloten met de minister van OCW. In het kader van de relatie met de kerk heeft het Stichtingsbestuur medio 2011 overleg gevoerd met de bisschoppen. Onderwerpen van gesprek waren onder andere de relatie van de Tilburg School of Catholic Theology (TST) met de grootseminaries, en de evaluatie van het functioneren van de TST in de eerste vijf jaar van haar bestaan. Het Stichtingsbestuur is verheugd dat de TST na deze proefperiode thans definitieve kerkelijke erkenning vanuit Rome heeft gekregen. Het Stichtingsbestuur heeft in aanwezigheid van de accountant de jaarrekening 2011 besproken en geconstateerd dat de financiële huishouding van de universiteit goed op orde is. Het Stichtingsbestuur heeft daarbij gewezen op het belang van investeren, ombuigen en bezuinigen waar nodig, om de te verwachten financiële veranderingen in het hoger onderwijs het hoofd te kunnen bieden. Er heeft tweemaal regulier overleg plaatsgevonden met een vertegenwoordiging van de medezeggenschap; belangrijke onderwerpen van bespreking waren de bezuinigingen en reorganisaties die daarmee samen hingen. Tevens vond extra overleg plaats in verband met de herbenoeming van de voorzitter van het College van Bestuur. Eind 2011 heeft het Stichtingsbestuur na een zittingstermijn van acht jaar afscheid genomen van de heer Jan van Zijl. Het Stichtingsbestuur heeft per 1 januari 2012 mevrouw Ella Kalsbeek, voorzitter Raad van Bestuur van Altra Jeugdzorg en Onderwijs, tevens oud lid Tweede Kamer en oud staatssecretaris van Justitie, verwelkomd als nieuw lid. 6

9 De vicevoorzitter van het Stichtingsbestuur nam deel aan de landelijke bijeenkomsten van de voorzitters van de Raden van Toezicht van de universiteiten. Tilburg, mei 2012 Ruud Lubbers Voorzitter Stichtingsbestuur 7

10 Voorwoord van het College van Bestuur In het jaarverslag legt het College van Bestuur verantwoording af over het handelen van de universiteit. In dit jaarverslag vindt u de feiten en cijfers op het gebied van onderwijs, wetenschap en maatschappelijke dienstverlening. Ambities In 2011 is verder invulling gegeven aan de implementatie van het Strategisch Plan Dit plan plaatst de ambities voor deze periode in een maatschappelijke context die zich kenmerkt door een toenemende concurrentie binnen het hoger onderwijs en een groeiend belang van de (internationale) kenniseconomie. Veel aandacht gaat uit naar het onderwijs, waarmee Tilburg University zich als kwaliteitsinstelling verder profileert. De stimulering van toponderzoek wordt voortgezet, evenals de versterking van de aandacht voor maatschappelijke relevantie van de onderzoeksresultaten. Belangrijke ambitie is het profiel van Tilburg University in nationale en internationale context te versterken. Bestuursagenda 2011 In haar bestuursagenda legt Tilburg University jaarlijks vast op welke wijze zij in het betreffende jaar uitvoering geeft aan het vigerende Strategisch Plan. Belangrijke onderwerpen in de Bestuursagenda 2011 waren verhoging van de kwaliteit van het onderwijs, ontwikkeling van Centers of Excellence, internationalisering en valorisatie. Over de Bestuursagenda 2011 wordt in het volgende hoofdstuk integraal gerapporteerd. Academisering en intensivering van het onderwijs Tilburg University hecht er groot belang aan de onderwijskwaliteit verder te verhogen. De rendementen van de studieprestaties moeten omhoog, het percentage studie-uitval omlaag. Tilburg University zet zich in om het studiesucces, met name in de bachelorfase, te vergroten door de onderwijskwaliteit en -intensiteit te verhogen. Bovendien krijgt excellentie in het onderwijs ruime aandacht. In 2011 heeft de universiteit geïnvesteerd in facultaire onderwijsplannen om deze intensivering te kunnen concretiseren. Toponderzoek in internationaal verband Om in de nationale en internationale competitie voorop te kunnen lopen, wil het College van Bestuur enkele multidisciplinaire centra laten doorontwikkelen tot Centers of Excellence; internationale topinstituten met een bewezen excellente onderzoekskwaliteit van internationale faam. In 2011 is een tweede aanvraag voor een Center of Excellence gedaan door Netspar. Onder leiding van een vooraanstaande commissie heeft eind 2011 de evaluatie plaatsgevonden; in 2012 is de besluitvorming afgerond. Studenten naar het buitenland Met faculteiten is gewerkt aan het beperken van het risico op studievertraging door verblijf in het buitenland; steeds meer programma s hebben in het curriculum een exchange semester opgenomen. Indien nodig worden voorzieningen getroffen voor eventuele verplichte vakken in dit semester. De ingezette acties zijn succesvol. Het aantal studenten dat in 2011 koos voor een verblijf in het buitenland groeide sterk ten opzichte van eerdere jaren. 8

11 Valorisatie: Social Innovation Met de slogan Understanding Society ziet Tilburg University het als haar taak een wetenschappelijke bijdrage te leveren aan de maatschappij. Als een van de key-players in de regionale samenwerking Mid-point Brabant heeft de universiteit in 2011 gewerkt aan TiSIL, Tilburg Social Innovation Lab. Door middel van multidisciplinair onderzoek en in nauwe samenwerking met overheid en bedrijfsleven wordt innovatie bevorderd op belangrijke maatschappelijke thema s. Ook zijn in 2011 de eerste stappen gezet om te komen tot een business transfer office: Tilburg University Ventures in het kader van het Valorisatieplan West- en Midden- Brabant, waarin onze universiteit een belangrijke rol speelt. Financiën In de loop van 2011 is geconstateerd dat ingrijpende bezuinigingen nodig zijn door de sterke afname van de rijksmiddelen. Het oplopende bedrag dat hiermee is gemoeid, is geïndiceerd op 15 miljoen euro structureel in Voor dit bedrag zijn bezuinigingsvoorstellen ontwikkeld, die na een uitgebreid intern traject zijn vastgesteld en waarvan de implementatie is gestart. Dit heeft al onmiddellijk geleid tot een beter financieel resultaat in Bij de bezuinigingen wordt het primaire proces zoveel mogelijk ontzien. Wetenschapsfraude Begin september werd de universitaire gemeenschap geconfronteerd met het schokkende nieuws over de wetenschapsfraude door de heer Stapel. Het College van Bestuur heeft hem kort daarna ontslagen en de Rector Magnificus heeft de Commissie Levelt ingesteld en gevraagd om de zaak nader te onderzoeken. Op 31 oktober heeft de commissie een interim-rapport uitgebracht. Het onderzoek naar de omvang van de fraude loopt door in Er wordt nauw samengewerkt met de universiteiten van Amsterdam en Groningen, waar de heer Stapel eerder werkzaam was. Hein van Oorschot Voorzitter College van Bestuur 9

12

13 Hoofdstuk 1 Organisatie 1.1 Organogram Board of Governors University Council Doctorate Board Executive Board University Labor & Representation Board Secretary General/ Managing Director Tilburg School of Economics and Management TiasNimbas Business School Netspar Corporate Staff General Services Tilburg Law School Library & IT Services Tilburg School of Social and Behavioral Sciences Student Services Facility Services Tilburg School of Humanities Univers Tilburg School of Catholic Theology 11

14 1.2 Stichtingsbestuur Tilburg University is een zogenoemde bijzondere universiteit. Anders dan de openbare universiteiten ressorteert Tilburg University onder een privaatrechtelijke stichting. Het Stichtingsbestuur bewaakt de doelstellingen van de stichting, waaronder de open katholieke identiteit. Ook benoemt het Stichtingsbestuur de leden van het College van Bestuur. Het Stichtingsbestuur oefent tevens de taken en bevoegdheden uit die de wet toekent aan de Raden van Toezicht bij openbare universiteiten. Op 31 december 2011 was het Stichtingsbestuur als volgt samengesteld: Voorzitter: - Prof.dr. R.F.M. Lubbers Leden: - De heer W.I.I. van Beek (lid Tweede Kamer) - Mevr. Drs. R.I. Doerga RA (Directeur interne auditdienst APG Groep NV) - Mevr. Dr. A. Esmeijer (Directeur-bestuurder Prins Bernhard Cultuurfonds) - Ir. B.W.M. Koeckhoven (Manager Achmea/Directeur NV Hagelunie) - Drs. M.A.M. Leers (voormalig voorzitter Raad van Bestuur CZ Zorgverzekeringen) - Ing. J.P.C.M. van Zijl (Voorzitter MBO-raad) De commissie Remuneratie / Benoemingen van het Stichtingsbestuur bestond op 31 december 2011 uit: - Prof.dr. R.F.M. Lubbers, voorzitter - Drs. M.A.M. Leers, plaatsvervangend voorzitter - Ing. J.P.C.M. van Zijl, plaatsvervangend lid Het Stichtingsbestuur wordt ondersteund door het hoofd Strategy & Policy / adjunct-secretaris van de universiteit, mevrouw drs. D.M.W. de Vet. Een overzicht van de belangrijkste nevenfuncties van de leden van het Stichtingsbestuur is opgenomen in bijlage College van Bestuur Het College van Bestuur (CvB) vormt het dagelijkse bestuur van de universiteit. Het is belast met alle bestuurlijke aangelegenheden en met het beheer van de universiteit. Het College van Bestuur is onder meer belast met het doelmatig beheer van financiën, de zorg voor het personeelsbeheer en het zorg dragen voor de veiligheid, de gezondheid en de overige arbeidsomstandigheden. Het College van Bestuur is verantwoording verschuldigd aan het Stichtingsbestuur. Per 31 december 2011 bestond het College van Bestuur uit twee personen: - Mr. H.M.C.M. van Oorschot, voorzitter - Prof.dr. Ph. Eijlander, rector magnificus 12

15 Het College van Bestuur wordt ondersteund door de algemeen directeur / secretaris van de universiteit, de heer drs. H.A.R.R. Dekkers. Een overzicht van de belangrijkste nevenfuncties van de leden van het College van Bestuur is opgenomen in bijlage Risicobeheersing Management control Management control is gericht op het waarborgen van de realisatie van strategische doelen door middel van voortgangsbewaking en (bij)sturing. Tilburg University stelt strategische doelen en hanteert systemen, procedures en reglementen die gericht zijn op het identificeren, analyseren en beheersen van risico s. Belangrijke risico s zijn de ontwikkeling van de rijksbijdrage, het niet bereiken van de strategische doelen en de lange termijn huisvestingsrisico s. De belangrijkste instrumenten voor de interne beheersing binnen Tilburg University zijn (niet limitatief): Het Strategisch Plan dat als uitgangspunt dient voor de jaarlijkse bestuursagenda van de universiteit. Het Bestuurs- en Beheersreglement waarin de bevoegdheden van de door het College van Bestuur aangestelde beheersfunctionarissen zijn vastgelegd. De mandaatregeling waarin de bevoegdheden van de faculteiten en diensten zijn vastgelegd. De financiële planning- en controlcyclus bestaande uit het Taken Middelen Plan waarin de financiële kaders worden gesteld voor de decentrale meerjarenbegrotingen van faculteiten, diensten en gelieerde instituten die worden goedgekeurd door het College van Bestuur en als basis dienen voor de begroting van Tilburg University die wordt goedgekeurd door het Stichtingsbestuur. Financiële managementrapportages waarin beheerseenheden minimaal viermaandelijks rapporteren aan het College van Bestuur over realisaties en verwachtingen ten opzichte van de begroting, de mogelijke risico s en de beheersing daarvan. Periodieke toetsing van de ontwikkeling van de financiële reserves ten opzichte van de gestelde normen. Cashflowprognoses die worden afgegeven door de treasurer. De stuurkaarten onderwijs, onderzoek en personeel waarin prestatie-indicatoren zijn opgenomen afgeleid uit het Strategisch Plan. Periodieke bilaterale overleggen tussen het College van Bestuur en de faculteiten waarin onder andere de targets en de realisatie van de prestatie-indicatoren op het gebied van onderwijs, onderzoek en personeel en de financiële ontwikkeling worden besproken. Periodiek benchmarkonderzoek overhead universiteiten Code of Conduct. Tilburg University heeft duidelijke waarden voor gedrag benoemd voor het werken en studeren bij de universiteit, deze waarden zijn: integriteit, respect, deskundigheid en betrokkenheid. De Regeling Nevenwerkzaamheden. Een door het College van Bestuur vastgesteld Treasury Statuut dat voldoet aan de Regeling Beleggen en Belenen. De Letter of Representation. De aanwezigheid van de afdeling Internal Audit. Review vindt plaats door de externe accountant die vervolgens een verklaring afgeeft bij de jaarrekening. Periodieke doorlichtingen van de kolommen van de ondersteunende dienstverlening. Personeelsenquête. 13

16 Het bewustzijn bestaat dat geen enkel systeem van interne beheersing volledige garantie geeft op het in zijn geheel behalen van gestelde strategische doelen en het voorkomen van fouten. Genoemde instrumenten van interne beheersing worden regelmatig getoetst en geëvalueerd. In 2010 is de financiële kolom doorgelicht. Een ontwikkelpunt daaruit was het verder versterken van de koppeling tussen strategie en financiën. Naar aanleiding daarvan zijn de prestatie-indicatoren in de stuurkaart onderwijs en onderzoek in 2011 aangepast. De rollen van het College van Bestuur en het Stichtingsbestuur op het gebied van interne beheersing voldeden in het verslagjaar aan de wettelijke kaders zoals deze zijn opgenomen in de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek. Verder is Tilburg University van mening dat de huidige beheersstructuur en -mechanismen op dit moment toereikend zijn en voldoende waarborgen bieden om risico s waaraan wij onderhevig zijn vroegtijdig te onderkennen en indien mogelijk te beheersen. Wij zijn ons er van bewust dat het systeem mede in het licht van toekomstige ontwikkelingen niet definitief af is en zijn van daaruit op zoek naar verdere doorontwikkeling en verbetering. Wetenschappelijke integriteit Naar aanleiding van de aanbevelingen in de Interimrapportage inzake door de heer Stapel gemaakte inbreuk op wetenschappelijke integriteit door de Commissie Levelt heeft het College van Bestuur van Tilburg University besloten de verantwoordings- en meldingstructuur met betrekking tot vermoede en geconstateerde inbreuken op de wetenschappelijke integriteit nader te onderzoeken en de desbetreffende regelingen zonodig en voor zover gewenst aan te passen. Het College heeft daarbij de eerste prioriteit gelegd bij een optimale melding- en onderzoekvoorziening voor kwesties met betrekking tot wetenschappelijke integriteit. De eerste stappen die zijn gezet betreffen de vervanging van de Regeling Wetenschappelijke Integriteit en het herzien van de Klokkenluidersregeling TiU. Op basis van de nieuwe Regeling is een Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit benoemd. De Universiteitsraad moet zich nog akkoord verklaren met de Regeling Wetenschappelijke Integriteit. Een daartoe strekkend advies zal de UR worden voorgelegd zodra de nieuwe regeling is getoetst aan de omstreeks juni 2012 te verwachten Standaard Regeling Wetenschappelijke Integriteit van de VSNU. 1.5 Treasurybeleid Grondslag voor het beleid zijn de (meer)jaren begroting en het Taken Middelen Plan van de universiteit. Naast historische informatie, vormt dit de basis voor de liquiditeits- en kasstroomprognoses voor de komende vier jaar. Daarnaast wordt volledig aangesloten bij de Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek. Evenals 2010 kenmerkt 2011 zich als een beleggingsjaar met veel onzeker- en onduidelijkheden op met name de Europese financiële markten, veelal mede veroorzaakt door de (on)verantwoordelijke Europese politiek, vice versa. Daarnaast speelde de bekostiging van de universiteiten en beslissingen omtrent renovatie- en nieuwbouwprojecten een belangrijke keuze bij de wijze van beleggen. 14

17 Op grond van voorgaande uitgangs- en aandachtspunten kon toch nog een redelijk beleggingsresultaat worden gerealiseerd. Het op elkaar afstemmen van de inkomende- en uitgaande geldstromen heeft continu de volle aandacht. De volgende beleggingen konden worden gerealiseerd. Een beleggingsportefeuille die ultimo 2011 bestaat uit obligaties. Bij de obligaties wordt gekozen voor aanschaffingen die voldoen aan de rendementsdoelstelling en aan de Regeling Beleggen en Belenen. Het grootste deel van de te beleggen tijdelijk overtollige liquiditeiten wordt op deposito geplaatst. De looptijd van de deposito s in 2011 is maximaal 12 maanden. Door de gevolgen van de kredietcrisis is het euribor in 2011 evenals in 2010 uitzonderlijk laag geweest. Parallel hieraan heeft ook de gerealiseerde depositorente zich gedurende 2011 ontwikkeld; 2011 gemiddeld 2,0574% (2010 2,0739%). Het beschikbare volume aan liquiditeiten om op deposito te plaatsen was in 2011 hoger dan in 2010, waardoor de gerealiseerde depositorente per saldo toch hoger is uitgevallen. Om de lage depositorente deels te compenseren wordt gezocht naar kwaliteitsobligaties die voor de kortetot middellange termijn een effectief rendement genereren dat boven de huidige- en op korte termijn te verwachten depositorente zit en voldoet aan de Regeling Beleggen en Belenen. Het vinden van die kwaliteit is gezien de marktontwikkelingen zeer beperkt (geweest). In 2011 is een aantal obligaties verkocht die op het moment van verkoop koerswinst opleverden en daardoor over de periode tussen aan- en verkoop een aanzienlijk hoger effectief rendement genereerden dan aanvankelijk bij aankoop was voorzien. De hierdoor beschikbaar gekomen liquiditeiten werden voor de resterende looptijd op deposito geplaatst op een zodanige wijze dat over de volle looptijd een nog hoger effectief rendement kan worden gerealiseerd. Het absolute resultaat van de beleggingsopbrengsten in 2011 is m 4,1 (2010 m 4,4). In verband met jaarrekening- en waarderingsvoorschriften moeten de koersen per ultimo voor de balans tegen de werkelijke waarde worden gewaardeerd. De hiervoor aanwezige herwaarderingsreserve effecten is ultimo 2011 opgewaardeerd met k 73. Tevens heeft deze waardering een negatief effect gehad op de beleggingsopbrengsten ad k 111 in verband met (ongerealiseerde) koersresultaten. Dit negatieve resultaat wordt goedgemaakt door het effectieve rendement gedurende de looptijd van de obligaties. De negatieve effecten van de kredietcrisis hebben zich in 2011 gestabiliseerd door de voortdurende onzekerheid over het voortbestaan van de euro respectievelijk de financieringsproblemen van enkele eurolanden. De verwachting voor 2012 is een beleggingsopbrengst die ongeveer gelijk zal zijn aan die van Helderheidsaspecten In deze paragraaf wordt beschreven hoe binnen Tilburg University wordt omgegaan met de thema s zoals die zijn opgenomen in de notitie Helderheid in de bekostiging van het hoger onderwijs, uitgevaardigd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op 29 augustus In aansluiting op de hieronder toegelichte helderheidsthema s heeft Tilburg University geen publiek-private arrangementen waarbij de instelling om onderwijskundige redenen direct of indirect betrokken is bij de 15

18 uitoefening van een economische activiteit in een door de instelling opgerichte onderneming of in een consortium van meerdere publieke en private partijen of in een door derden opgerichte onderneming waarin de instelling beleidsbepalende invloed heeft. Deelname eigen personeel aan opleidingen In 2011 hebben in totaal 144 medewerkers ingeschreven gestaan voor het volgen van onderwijs aan de eigen instelling. Betrokkenen hebben zelf hun collegegeldverplichting voldaan. Uitbesteding (delen van) Croho-geregistreerde opleidingen Tilburg University besteedde in 2011 geen (delen van) geregistreerde opleidingen uit aan private organisaties en andere instellingen. Investeren van publieke middelen in private activiteiten Tilburg University heeft in 2011 geen Rijksbijdrage aangewend voor de uitvoering van private activiteiten. Verlenen van vrijstellingen Het verlenen van vrijstellingen is binnen Tilburg University alleen mogelijk op verzoek van de individuele student. Vrijstellingen kunnen worden verleend door de examencommissie; de gronden waarop zijn vastgelegd in de onderwijs- en examenregeling. Bekostiging van buitenlandse studenten Binnen Tilburg University worden buitenlandse studenten alleen ingeschreven als student als zij volledig voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden. Ingeschreven studenten worden alleen dan voor bekostiging in aanmerking gebracht als zij volledig voldoen aan de wet- en regelgeving hieromtrent. Uitwisselingsstudenten en buitenlandse studenten die slechts een gedeelte van een opleidingsprogramma volgen worden ingeschreven als contractcursist conform de binnen Tilburg University van toepassing zijnde regeling contractcursisten aanschuifonderwijs. Collegegeld niet betaald door student zelf De inschrijfprocedures binnen Tilburg University zijn conform wet- en regelgeving rondom dit thema. Door Tilburg University wordt geen rijksbijdrage besteed aan het op enige manier compenseren van het door studenten betaalde collegegeld. Indien het collegegeld namens een student door derden wordt betaald staat dit aangegeven op de door de student afgegeven machtiging. Studenten volgen modules Studenten die slecht een gedeelte van een opleidingsprogramma volgen, worden ingeschreven als contractcursist conform de binnen Tilburg University van toepassing zijnde regeling contractcursisten aanschuifonderwijs. 16

19 Studenten volgen een andere opleiding Studenten geven zelf aan voor welke opleiding(en) ze zich aanmelden en inschrijven zonder tussenkomst van Tilburg University. Tilburg University schrijft studenten niet in voor andere opleidingen dan waarvoor studenten zich hebben ingeschreven. Maatwerktrajecten voor bedrijven of organisaties Tilburg University organiseerde in 2011 één maatwerktraject voor KPMG Meijburg & Co, Baker & Mc- Kenzie, Loyens & Loeff, Ministerie van Financiën / Belastingdienst, PriceWaterhouseCoopers en Ernst & Young ten behoeve van 38 studenten. 1.7 Algemene toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 2011 Inleiding De geconsolideerde jaarrekening 2011 van Tilburg University bevat zowel de deelnemingen TiasNimbas Business School B.V. en UvT-Holding B.V. als de gelieerde instituten Stichting IVA, Stichting IVO en Stichting Universiteitsfonds Tilburg. In deze paragraaf wordt een korte analyse van de financiële exploitatie op hoofdlijnen gegeven. Het exploitatieresultaat is uitgekomen op een verlies van -2 m. Dit is beter dan vorig jaar (-m 6) is veel gunstiger dan begroot (-m 12). Tilburg University heeft snel en flexibel gereageerd op de ongunstige marktontwikkelingen en de negatieve vooruitzichten voor de externe bekostiging via de rijksbijdrage. Ondanks het exploitatietekort blijft Tilburg University financieel gezond. In de periode zullen verdere bezuinigingen worden doorgevoerd. Dit betreft vooral de ondersteunende dienstverlening. Het primair proces wordt daarbij zoveel mogelijk ontzien. Naast bezuinigingen wordt ook volop geïnvesteerd in vernieuwing en kwaliteit. Daarbij heeft de intensivering van onderwijs de grootste prioriteit. Financiële exploitatie 2011 Het exploitatieresultaat 2011 is beduidend hoger dan begroot. De aangekondigde reorganisatie op de ondersteunende dienstverlening, de grote onzekerheid van de toekomstige rijksbijdrage en de tegenvallende baten werk in opdracht van derden hebben bij de beheerseenheden geleid tot een scherper kostenbewustzijn en bezuinigingen die al op korte termijn effect sorteren. 17

20 De financiële exploitatie ziet er verkort als volgt uit: Geconsolideerde exploitatierekening Begroting 2011 Baten Rijksbijdragen OCW Collegegelden Batn werk i.o.v.derden Overige baten Totaal baten Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Saldo financiële baten en lasten Belasting resultaat uit gewone bedrijfsvoering Aandeel derden Exploitatieresultaat Baten en lasten De hogere rijksbijdrage wordt vooral veroorzaakt door een administratief-technische correctie van de inkomensoverdrachten. Daarnaast waren er extra baten door de tijdelijke subsidieregeling voor 2e masters, een correctie voor groeiende studentenaantallen en een nominale correctie voor gestegen personele lasten. De baten in opdracht van derden zijn gedaald. Dit betreft contractonderwijs en contractonderzoek. De daling manifesteert zich zowel bij de faculteiten (-m 1,3) als de deelnemingen (TiasNimbas -m 1,8, IVO en IVA samen -m 0,9). De lasten voor personeel niet in loondienst, dotatie personele voorzieningen en overige personele lasten zijn gedaald. De personele lasten in loondienst zijn onveranderd bij een gelijkblijvend gemiddeld aantal FTE. De lagere afschrijvingen voor huisvesting zijn het gevolg van het afblazen van de aankoop en de verbouwing van het Duvelhok en lagere investeringsuitgaven op andere huisvestingsprojecten. De lagere afschrijvingslasten voor hard- & software hangen samen met vertraging bij enkele ICT-projecten. 18

Begroting 2011 College van Bestuur December 2010

Begroting 2011 College van Bestuur December 2010 Begroting 2011 College van Bestuur December 2010 Colofon Samenstelling Dienst Economische en Administratieve zaken Afdeling Planning en Control Omslagontwerp: Prismaprint Tilburg University December 2010

Nadere informatie

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen MEMO Aan: Van: Voorzitter Stichtingsbestuur Legal Affairs Datum: 28 maart 2014 Onderwerp: Profielschetsen SB, Concept 3 Voor de invulling van de toezichthoudende functie van het Stichtingsbestuur van TiU

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

UNIVERSITEITSRAAD. Onderwijsbeleid. n.v.t.

UNIVERSITEITSRAAD. Onderwijsbeleid. n.v.t. UNIVERSITEITSRAAD UR: Behandeling op: Agendapunt: 1260 02-12-11 5 Onderwerp: Aard: Dienst: Datum: Paraaf: Voorstel invoering harde knip Instemming CS/S&P 9 november 2011 Aan: Van: Beleidscontext: Budgettair

Nadere informatie

Jaarverslag. Feiten en cijfers

Jaarverslag. Feiten en cijfers Jaarverslag 2010 Feiten en cijfers Jaarverslag Tilburg University 2010 Feiten & cijfers Stichting Katholieke Universiteit Brabant Warandelaan 2 5037 AB Tilburg 1 in- houdsopgave Verslag van het Stichtingsbestuur

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

Advies Universiteit van Tilburg

Advies Universiteit van Tilburg Advies Universiteit van Tilburg De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Universiteit van Tilburg (hierna UvT) dat het College van Bestuur met zijn brieven van

Nadere informatie

Directeur onderwijsinstituut

Directeur onderwijsinstituut Directeur onderwijsinstituut Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het facultair en uitvoering en organisatie van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Profielschets Lid Stichtingsbestuur Tilburg University

Profielschets Lid Stichtingsbestuur Tilburg University Profielschets Lid Stichtingsbestuur Tilburg University 1. Inleiding Deze notitie bevat globale informatie over Tilburg University (TiU), de vacature en de selectieprocedure en is bedoeld voor de fase van

Nadere informatie

Understanding Society

Understanding Society Understanding Society Understanding Society Onze onderwijsprogramma s voor excellente en ambitieuze studenten Joop Vianen Conferentie Studiesucces in het hoger onderwijs 3 maart 2010 Onze onderwijsprogramma

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

HAN Jaarverslag 2013 8. Bestuur en management. Risicomanagement

HAN Jaarverslag 2013 8. Bestuur en management. Risicomanagement Risicomanagement Het College van Bestuur rapporteert jaarlijks aan de Raad van Toezicht over de belangrijkste risico s die de HAN bedreigen. Per risico worden kans, effect en beïnvloedbaarheid annex maatregelen

Nadere informatie

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014 Stichting Stad Rotterdam anno 1720 Jaarverslag 2014 Barendrecht, 10 april 2015 BESTUURSVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 ALGEMEEN De stichting Stad Rotterdam anno 1720 is opgericht op 26 juni 2006 en per

Nadere informatie

Jaarverslag Centraal Loket Geschillen en Klachten Tilburg University

Jaarverslag Centraal Loket Geschillen en Klachten Tilburg University Jaarverslag Centraal Loket Geschillen en Klachten 2016 Tilburg University 1 Inleiding Tilburg University heeft vanaf 1 september 2010, conform artikel 7.59a WHW, een eenduidige faciliteit ingericht waar

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN DE ARTEZ HOGESCHOOL VOOR KUNSTEN TE ARNHEM. Een rapport van de Inspectie van het Onderwijs

TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN DE ARTEZ HOGESCHOOL VOOR KUNSTEN TE ARNHEM. Een rapport van de Inspectie van het Onderwijs TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN DE ARTEZ HOGESCHOOL VOOR KUNSTEN TE ARNHEM Een rapport van de Inspectie van het Onderwijs Utrecht, maart 2016 INHOUD 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen 5 1.2 Wettelijk

Nadere informatie

handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; Subsidieregeling tweede graden hbo en wo Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van... (datum), nr. HO&S/2010/228578, houdende subsidiëring van tweede bachelor- en mastergraden

Nadere informatie

Toezicht op Financiën. Wim Touw 17 april 2013

Toezicht op Financiën. Wim Touw 17 april 2013 Toezicht op Financiën Wim Touw 17 april 2013 Agenda OMGEVING FINANCIEEL MANAGEMENT SOFT CONTROLS DE ROL VAN DE ACCOUNTANT SPECIFIEKE VRAGEN 1 OMGEVING 2 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Nadere informatie

Definitieve versie 6 maart 2017 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT

Definitieve versie 6 maart 2017 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT De cursief gedrukte tekst is overgenomen uit de relevante wetgeving. Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement heeft betrekking op de Raad van Toezicht (de Raad

Nadere informatie

Jaarverslag Centraal Loket Geschillen en Klachten (CLGK)

Jaarverslag Centraal Loket Geschillen en Klachten (CLGK) Jaarverslag Centraal Loket Geschillen en Klachten (CLGK) Tilburg University heeft vanaf 1 september 2010, conform artikel 7.59a WHW, een eenduidige faciliteit ingericht waar studenten (en betrokkenen in

Nadere informatie

STICHTING BLINDENHULP

STICHTING BLINDENHULP STICHTING BLINDENHULP JAARVERSLAG 2014 Doelstelling van de stichting De stichting stelt zich krachtens haar statuten ten doel: a. het verlenen van hulp aan visueel gehandicapten, ongeacht gezindte of leeftijd;

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht

Toezichtkader Raad van Toezicht Toezichtkader Raad van Toezicht 1 Toezichtkader Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht, dat wil zeggen toezicht op alle aspecten van de stichting en de

Nadere informatie

Kaders en principes voor sturing, bekostiging, bedrijfsvoering en verantwoording AAA

Kaders en principes voor sturing, bekostiging, bedrijfsvoering en verantwoording AAA Programma samenwerking UvA-VU Kaders en principes voor sturing, bekostiging, bedrijfsvoering en verantwoording AAA 2 oktober 2013 Een belangrijke bijdrage op instellingsniveau aan het succes van de AFS

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012 Aldus vastgesteld in de vergadering de secretaris de voorzitter Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Jaarverslag. Feiten en cijfers

Jaarverslag. Feiten en cijfers Jaarverslag 2010 Feiten en cijfers Jaarverslag Tilburg University 2010 Feiten & cijfers Stichting Katholieke Universiteit Brabant Warandelaan 2 5037 AB Tilburg 1 2 in- houdsopgave Verslag van het Stichtingsbestuur

Nadere informatie

September 2010 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT

September 2010 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT De cursief gedrukte tekst is overgenomen uit de relevante wetgeving. Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement heeft betrekking op de Raad van Toezicht (de Raad

Nadere informatie

Directeur onderzoeksinstituut

Directeur onderzoeksinstituut Directeur onderzoeks Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het van het en uitvoering en organisatie van onderzoek en onderzoeksondersteuning binnen het, uitgaande van het faculteitsplan

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

VERKORT VERKIEZINGSPROGRAMMA Leidse Universitaire Verkiezingen 21 april t/m 7 mei 2009

VERKORT VERKIEZINGSPROGRAMMA Leidse Universitaire Verkiezingen 21 april t/m 7 mei 2009 VERKORT VERKIEZINGSPROGRAMMA Leidse Universitaire Verkiezingen 21 april t/m 7 mei 2009 Inleiding De SGL hecht grote waarde aan bondige en duidelijke taal. Een verkiezingsprogramma is vaak lang en uitgebreid

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

1. Doelstelling van de stichting 3

1. Doelstelling van de stichting 3 JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave 1. Doelstelling van de stichting 3 2. Verslag over het boekjaar 2012 4 Bestuur 4 Resultaat 4 Uitkeringen 4 Erfstellingen, legaten en giften 5 Slotopmerking 5 3. Jaarrekening

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

Topstructuur Faculteit Bètawetenschappen

Topstructuur Faculteit Bètawetenschappen Faculteitsraad Bètafaculteit ingekomen 15 mrt 2005 FRBF 05-014 Topstructuur Faculteit Bètawetenschappen Vastgesteld in gezamenlijk overleg tussen het college van bestuur en het federatiebestuur. 15 maart

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 Vastgesteld door het bestuur op 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

Nadere informatie

Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe.

Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Sedert december 2006 is het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe opnieuw georganiseerd en wel middels het

Nadere informatie

Geachte collega's, beste studenten,

Geachte collega's, beste studenten, College van Bestuur Geachte collega's, beste studenten, Na de hectische weken met de bezetting van het Bungehuis en het Maagdenhuis, hebben we een moment van bezinning ingelast. Wij hebben tijd genomen

Nadere informatie

Jaarverslag Centraal Loket Geschillen en Klachten Tilburg University

Jaarverslag Centraal Loket Geschillen en Klachten Tilburg University Jaarverslag Centraal Loket Geschillen en Klachten 2015 Tilburg University 1 Inleiding Tilburg University heeft vanaf 1 september 2010, conform artikel 7.59a WHW, een eenduidige faciliteit ingericht waar

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij Stichting ROC TOP Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 42625 Onderzoeksnummer : 289366 Periode onderzoek : Jan -Oktober 2016 Datum vaststelling : November 2016

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij de OPEN UNIVERSITEIT Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 30720 Onderzoeksnummer : 284528 Datum onderzoek : januari-maart 2016 Datum vaststelling : 3 mei 2016

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2012 INHOUD Samenstelling bestuur 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 Aanleiding Ter uitvoering van de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet

Nadere informatie

(financiële) verantwoording passend onderwijs

(financiële) verantwoording passend onderwijs (financiële) verantwoording passend onderwijs Conferentie Naoberschap - Meesterschap, vrijdag 10 oktober 2014 Start with why? Waarom is verantwoording van belang? Hoe geef ik handen en voeten aan verantwoording?

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Stichting Stad Rotterdam anno Jaarverslag 2013

Stichting Stad Rotterdam anno Jaarverslag 2013 Stichting Stad Rotterdam anno 1720 Jaarverslag 2013 Barendrecht, 04 juli 2014 BESTUURSVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2013 ALGEMEEN De stichting Stad Rotterdam anno 1720 is opgericht op 26 juni 2006 en per die

Nadere informatie

Medewerker bureau buitenland

Medewerker bureau buitenland Medewerker bureau buitenland Doel Ontwikkelen en beheren van mobiliteit- en beurzenprogramma s en samenwerkingsverbanden met andere onderwijsinstellingen op het gebied van uitwisseling en/of ontwikkelingssamenwerking,

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT EXECUTIVE COMMITTEE POSTNL N.V. Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 29 september 2017

REGLEMENT EXECUTIVE COMMITTEE POSTNL N.V. Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 29 september 2017 REGLEMENT EXECUTIVE COMMITTEE POSTNL N.V. Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 29 september 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina Introductie; Definities....3 Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Hoofdstuk III. Hoofdstuk

Nadere informatie

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken.

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. ONDERWIJSVISIE OP HO OFDLIJNEN Geachte collega s, 1 Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. We

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V.

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V. Reglement Raad van Commissarissen Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is, ter aanvulling van de statuten van, opgesteld voor de Raad van Commissarissen Focus Op Zorg BV en is gebaseerd op de uitgangspunten

Nadere informatie

fr, Vere : Geachte mevrouw Bussemaker,

fr, Vere : Geachte mevrouw Bussemaker, t 0 4 fr, Vere : Hogeschoe1if Prinsessegracht 21 Postbus 123 2501 CC Den Haag t (070)31221 21 f(070)31221 00 Aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Mevrouw dr. M. Bussemaker Postbus 16375

Nadere informatie

Nummer 0,2 Versie 1 Datum 12-05-2014 Besluitvormingscyclus 5 Proceseigenaar E. Leenders Evaluatiemoment Mei 2015. Treasury statuut.

Nummer 0,2 Versie 1 Datum 12-05-2014 Besluitvormingscyclus 5 Proceseigenaar E. Leenders Evaluatiemoment Mei 2015. Treasury statuut. Nummer 0,2 Versie 1 Datum 12-05-2014 Besluitvormingscyclus 5 Proceseigenaar E. Leenders Evaluatiemoment Mei 2015 Treasury statuut Pagina 1 van 7 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 1.1 Verantwoording... 3

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Op 1 oktober 2006 bleek dat meer dan vijfduizend

Op 1 oktober 2006 bleek dat meer dan vijfduizend Op 1 oktober 2006 bleek dat meer dan vijfduizend nieuwe studenten zich bij de RUG hadden ingeschreven (5034). In totaal werden er 25.068 studenten geteld. Dat zijn beide recordaantallen. J a a r r e ke

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 Vastgesteld door het bestuur op 9 april 2013 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2015

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2015 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2015 Vastgesteld door het bestuur op 14 april 2016 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND EERSEL

ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND EERSEL TREASURYSTATUUT ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND EERSEL 1 INHOUDSOPGAVE 1. Doelstelling 3 2. Treasurybeleid 3 2.1. Uitgangspunten 3 2.2. Doelstellingen 4 2.3. Treasury instrumenten. 4 3. Organisatie en bevoegdheden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Vereniging Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Eem

Huishoudelijk reglement Vereniging Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Eem Huishoudelijk reglement Vereniging Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Eem Algemene bepalingen Artikel 1 In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: a. de vereniging: de Vereniging Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Jaarrapport 2014 Stichting Fonds Familie in de Buurt te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Inhoudsopgave blad Opdracht 2 Algemeen 3 Beoordelingsverklaring

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemeen

Hoofdstuk 1. Algemeen REGLEMENT VAN HET WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT LEIDEN UNIVERSITY CENTRE FOR THE ARTS IN SOCIETY (LUCAS) Hoofdstuk 1. Algemeen Artikel 1. Naam van het instituut Het instituut draagt de naam Leiden University

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 30 220 Publiek ondernemerschap Toezicht en verantwoording bij publiek-private arrangementen Nr.6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 14

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 "Stichting": Stichting Greenpeace Nederland; 1.2 "Statuten": de statuten van genoemde Stichting;

Nadere informatie

Kerncijfers. Onderwijs. Onderzoek [ 6 ]

Kerncijfers. Onderwijs. Onderzoek [ 6 ] [ 6 ] Kerncijfers Onderwijs Studenten 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Instroom propedeuse bachelor 3.857 4.153 4.541 5.222 4.937 Deelnemers excellentie 7,2% 6,3% 6,0% 7,9% 10,4% Contacturen

Nadere informatie

Bestuursverslag 2014

Bestuursverslag 2014 Bestuursverslag 2014 Bestuursverslag In het verslagjaar werd rekening gehouden met een sluitende begroting. Bij het sluiten van het boekjaar blijkt een voordelig exploitatieresultaat van 28,148. Dit bedrag

Nadere informatie

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen.

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart 2010 2 Vaststelling en reikwijdte reglement Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit reglement is een uitwerking

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing Nieuwe opleiding is): Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing bestaande opleiding Nevenvestiging

Nadere informatie

IN CONTROL STATEMENT IN HET ONDERWIJS

IN CONTROL STATEMENT IN HET ONDERWIJS IN CONTROL STATEMENT IN HET ONDERWIJS OVER GOVERS ONDERWIJS ACCOUNTANTS OVER GOVERS ONDERWIJS ACCOUNTANTS Ruim 25 jaar ervaring in de controle en advisering van onderwijsinstellingen Sinds 1 juli 2013

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V.

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. Vastgesteld door de RvC op 23 juni 2016 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het

Nadere informatie

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2012 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2012 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2012 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving Inhoudsopgave Naam Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam... 1

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 Vastgesteld door het bestuur op 11 maart 2015 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

UMC St Radboud Steunstichting Verloskunde en Gynaecologie te Nijmegen

UMC St Radboud Steunstichting Verloskunde en Gynaecologie te Nijmegen Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de UMC St Radboud Steunstichting Verloskunde en Gynaecologie te Nijmegen inzake financieel jaarverslag 2016 samengesteld door: Radboudumc Concernstaf Financiën Subafdeling

Nadere informatie

Bestuursreglement Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO

Bestuursreglement Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO Bestuursreglement Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO Augustus 2017 Inhoud 1 Inleiding 4 Artikel 1.1 - Begripsbepalingen 4 Artikel 1.2 - De organisatie 4 2 Het bestuur 5 Artikel 2.1 - Samenstelling

Nadere informatie