Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011"

Transcriptie

1 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011

2

3 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik

4 Inhoud 3 Voorwoord 4 De balans opmaken 6 Profiel ROC Midden Nederland 8 Onze strategie voor de komende jaren 10 ROC Midden Nederland verandert! 12 Focus op ons onderwijs 16 Focus op onze studenten 18 Focus op onze partners 20 Focus op onze medewerkers 22 Focus op onze organisatie 24 Focus op onze resultaten 26 Onze cijfers 28 Onze gegevens Naar een nieuw ROC Midden Nederland Met ingang van het schooljaar 2011/2012 verandert ROC Midden Nederland. De vier grote sectoren waarin het beroepsonderwijs was georganiseerd, maken plaats voor twaalf herkenbare eenheden, de beroepsgerichte colleges. Het VAVO Lyceum krijgt een eigen en meer herkenbare plaats. Verder krijgen Participatieopleidingen en Bedrijfsopleidingen een nieuw profiel. De colleges zijn allemaal sterk georiënteerd op hun eigen branche. Daardoor kunnen zij hun beroepsonderwijs meer dan tot nu toe kleinschalig organiseren, en vooral: persoonlijker maken. Naast de nieuwe namen zien medewerkers en studenten de veranderingen ook terug in de huisvesting: ook daarin komt de branchegerichtheid, de kleine schaal en het meer persoonlijke karakter terug. Uitgezette koers De verschillende onderdelen uit dit jaarbericht worden met elkaar verbonden door een doorlopende lijn die als een soort rode draad over de pagina s loopt. Deze staat symbool voor de verbinding met het perspectief op de toekomst. ROC Midden Nederland werkt consequent aan de uitvoering van de uitgezette koers. Meer achtergrondinformatie over beleid, resultaten en verdere gegevens over 2010 vindt u in het Jaarverslag 2010 van ROC Midden Nederland. Dit jaarverslag is te downloaden via Met deze nieuwe koers laat ROC Midden Nederland zien dat het onderwijs op de eerste plaats staat en dat we dichtbij de beroepspraktijk staan. Daarmee willen we bereiken dat onze leerlingen, deelnemers en studenten onderwijs krijgen dat ze verdienen: afwisselend, praktijkgericht en flexibel georganiseerd. ROC Midden Nederland geeft met dit nieuwe profiel het onderwijs een stevige kwaliteitsimpuls. In dit bericht laten we niet alleen zien vanuit welke ervaringen we het afgelopen jaar deze verandering hebben ingezet en welke accenten we daarin leggen, ook introduceren we onze colleges en onze nieuwe organisatie. 2

5 Voorwoord Met dit jaarbericht kijken we niet alleen terug op 2010, we kijken ook vooruit. In 2010 zijn de fundamenten gelegd voor de overgang naar een nieuwe fase voor ROC Midden Nederland: we hebben een start gemaakt met de uitvoering van ons ambitieuze meerjarenplan Focus. Dat is in de kern een meerjarenkwaliteitsagenda voor het onderwijs binnen onze organisatie. Daarmee willen we ROC Midden Nederland een herkenbaar profiel geven dat beter aansluit bij de verwachtingen van onze studenten: branchegericht, kleinschalig en betrokken. Met de start van het schooljaar 2011/2012 worden de reeds ingezette veranderingen ook voor de buitenwereld zichtbaar. We zijn trots op de prestaties van onze studenten. Naast iedereen die in 2010 met een diploma zijn opleiding afrondde, noemen we onze mbo-uitblinker Lotte van Opstal (Pop Academie) en Thijs Bleeker (opleiding Bouw, Nederlands Kampioen schilderen). Onze eigen Kienhuisprijs werd dit jaar uitgereikt aan het ondernemende team medewerkers Jong in Bedrijf (Economie) dat in hun project op een aansprekende manier ondernemersschap, vernieuwing en samenwerking met het hbo met elkaar verbindt. Beroepsonderwijs ontwikkelen we in samenspraak met onze partners in de verschillende branches. Het Automotive College waarin we samenwerken met Innovam, werd in het voorjaar 2010 geopend als pilot voor de komende collegevorming: voor het eerst verzorgen opleiding en branche onderwijs onder één dak. Dit jaar kende ook de start van de samenwerking van ROC Midden Nederland in de Academie Gezondheidszorg. Samen met de Hogeschool Utrecht, de Universiteit Utrecht en het Universitair Medisch Centrum zal gewerkt worden aan verbetering van de bestaande opleidingen in de gezondheidszorg en de ontwikkeling van nieuwe opleidingstrajecten. Ook kwam de samenwerking met FC Utrecht in 2010 in een stroomversnelling. Sport als leeromgeving is de bindende factor voor beide organisaties. In het kader van de lopende reorganisaties is verder gesaneerd, in 2010 vooral bij de ondersteunende functies en bij participatieopleidingen. Ondanks deze ingrepen hebben we er steeds naar gestreefd om de kwaliteit van het onderwijs te handhaven en op onderdelen verder te verbeteren. Dat heeft met name betere scores opgeleverd waar het gaat om studenttevredenheid in de JOB-enquête, de reductie van het aantal voortijdig schoolverlaters en de rapportages van de Inspectie. Ons streven naar een gezonde bedrijfsvoering heeft als gevolg van eerder ingezette reorganisaties in financiële zin het beoogde effect: ROC Midden Nederland heeft 2010 afgesloten met een positief resultaat. Met het aantreden van het kabinet Rutte is duidelijk geworden dat de kredietcrisis zeer forse bezuinigingen vraagt van de Nederlandse overheid. Deze raken niet alleen de mbo-sector, maar treffen met name de participatiemarkt. Ook al zijn de consequenties van de bezuinigingen nog niet geheel te overzien, duidelijk is de komende jaren de zorg voor het structureel gezond blijven van ROC Midden Nederland aandacht zal blijven vragen. Wij realiseren ons dat we van ons personeel heel veel hebben gevraagd in Ook in de komende jaren zullen we nog een stevig beroep op hen doen om de weg die is uitgestippeld in Focus te blijven volgen. Mede namens alle collega s van het management willen wij daar vanaf deze plaats onze waardering en dank voor uitspreken. College van Bestuur van ROC Midden Nederland 3

6 De balans opmaken In 2010 heeft ROC MN veel energie gestoken in de ontwikkeling van de strategische koers voor de komende jaren. Het College van Bestuur organiseerde een serie rondetafelgesprekken met medewerkers, waar ook studenten en bedrijven bij werden betrokken. Deze gesprekken leverden veel input op voor het beleidsplan Focus. Vanaf najaar 2010 konden medewerkers in de Focuscafés in gesprek met het CvB. Daaruit bleek de grote betrokkenheid van iedereen bij ROC MN. Naar een gezond ROC Vorig jaar liet een voorzichtige kentering zien naar een financieel gezond ROC MN. Nu laat ook de exploitatierekening van 2010 een bescheiden positief saldo zien. Dat betekent nog steeds niet dat we uit de zorgen zijn. Met name de situatie bij Educatie is nog steeds urgent: de sector heeft een turbulent jaar achter de rug, vanwege de veranderende politiek en verminderde budgetten. Ondanks deze moeilijke omstandigheden slaagde de sector erin om goed onderwijs te blijven leveren aan volwassenen. Dit jaar zullen we de nodige maatregelen nemen om Educatie als gezond onderdeel van ROC Midden Nederland verder te ontwikkelen als businessunit Participatieopleidingen. In 2010 is er een aantal ingrijpende maatregelen genomen met betrekking tot de personeelsformatie. Voor de balans tussen onderwijsgevend en ondersteunend personeel is daarmee een forse stap gezet in de richting van de gewenste 70/30-verhouding. In 2010 zijn we verder gegaan met de uitvoering van ons Strategisch Huisvestingsplan. We willen investeren in eigentijdse en hoogwaardige huisvesting, in gebouwen die aantrekkelijk zijn voor deelnemers en die aansluiten bij de gewenste kwaliteit. Het totaal aantal vierkante meters en het aantal locaties worden beperkt. De keuze voor colleges zal in de komende jaren in onze huisvesting zichtbaar zal worden. Daarmee zorgen we voor een sterke en solide marktpositie van ROC Midden Nederland. Naar een kleinschalig ROC Een van de doelen in Focus is meer kleinschaligheid: niet alleen in het onderwijs, ook in de organisatie. Een belangrijk gevolg van onze nieuwe structuur is dat de organisatie voortaan maximaal drie managementlagen kent. In die omslag is in 2010 veel tijd gestoken. Daarmee wordt ROC Midden Nederland flexibeler, communicatiever en minder bureaucratisch. Een belangrijke stap in de organisatie is in 2010 gezet met de herinrichting van de ondersteuning. Deze was verdeeld over elf verschillende diensten. Dat bleek de efficiency en samenwerking in de weg te staan. Daarom is besloten om een aantal diensten te clusteren. Met de nieuwe indeling kan worden gewerkt aan een optimale dienstverlening aan het primair proces. Bij de ondersteunende processen gaat het vooral om verdere standaardisatie en concentratie. We willen de dienstverlening dicht bij het onderwijs organiseren als persoonlijk contact gewenst en noodzakelijk is. Daarnaast zal de dienstverlening ook via kanalen zoals intranet, een telefonische servicedesk en servicepunten in de gebouwen beschikbaar worden gesteld. Voor verdere professionalisering zal gebruik worden gemaakt van dienstverleningsovereenkomsten, metingen van klanttevredenheid en benchmarks. 4

7 Organogram ROC Midden Nederland College van Bestuur Personeel & Organisatie Marketing & Communicatie Facilitair Bedrijf Onderwijsontwikkeling, Informatie & Innovatie Finance, Planning & Control Studenten Servicecentrum/ Studie & Loopbaancentrum Bestuursbureau Automotive College Tech College Welzijn College Gezondheidszorg College Bouw College Creative College ICT College Business & Administration College Veiligheid & Defensie College Beauty College Sport College Horeca & Travel College VAVO Lyceum Bedrijfsopleidingen Participatieopleidingen 5

8 FOCUS: de strategische koers voor ROC Midden Nederland, FOCUS is een omvangrijk programma dat in 2009 van start ging met een ronde inventariserende gesprekken in de hele organisatie. Met FOCUS presenteert ROC Midden Nederland de strategische koers en geeft daarmee richting aan de komende vier jaar. De koers biedt richtlijnen voor de vraag in welke richting de organisatie zich gaat ontwikkelen en hoe dat gebeurt. Investeren in het onderwijs, de organi- satie, medewerkers en management en de samenwerking met onze partners: de activiteiten in het kader van FOCUS raken alle aspecten van de hele organisatie. Voorop staat dat ROC Midden Nederland de komende jaren de gestelde doelen wil halen en het in FOCUS geformuleerde programma wil afmaken. FOCUS is te downloaden via 6

9 Profiel ROC Midden Nederland ROC Midden Nederland is een onderwijsorganisatie voor middelbaar beroepsonderwijs, participatieonderwijs en bedrijfsopleidingen in de provincie Utrecht. Ons dienstenpakket omvat het initiële beroepsonderwijs, contractactiviteiten, volwasseneneducatie, reïntegratietrajecten en preventie. Wij verzorgen met circa medewerkers (1.500 fte s) het onderwijs voor circa studenten, in gezamenlijk ondernemerschap met onze partners. De partnerschappen met gemeenten, werkgevers, (koepel)organisaties, onderwijs en maatschappelijke instanties zijn voor ons onmisbaar. We slagen in onze opdracht als onze studenten, inclusief de medewerkers van de bedrijven en instellingen waarvoor we opleiden, tevreden zijn over ons onderwijs. Onze visie Kennis en vaardigheden zijn meer dan ooit de vitale ingrediënten voor beroepsbeoefening en burgerschap. Dat is het perspectief voor onze verantwoordelijkheid als onderwijsinstelling in een snel veranderende wereld, die zich op alle niveaus steeds verder ontwikkelt tot een kennissamenleving. ROC Midden Nederland staat midden in de maatschappij en geeft daar mede vorm aan. Wij stimuleren onze studenten bij de ontwikkeling van al hun talenten. Wij versterken hun ambities en sociaal functioneren en zetten hun potentieel om in persoonlijke groei. Missie Wij verzorgen kwalitatief goed onderwijs. Ons onderwijs is gericht op het kwalificeren voor werk en maatschappelijke participatie, rust toe tot vakbekwaamheid en burgerschap, en biedt perspectief op persoonlijke ontplooiing en verdere studie. Wij zijn ambitieus in maatschappelijke dienstbaarheid en professioneel in klantgerichtheid. Wij zijn een solide partner in de samenwerking met onze opdrachtgevers en tonen ons betrokken bij mens en samenleving. Kernwaarden Wij ontwerpen en realiseren ons beleid vanuit vier kernwaarden die inspirerend, sturend en toetsend zijn voor ons functioneren. Onze kernwaarden zijn ambitieus, solide, professioneel en betrokken. Deze waarden zijn de bakens voor medewerkers, teams en de organisatie, als permanente oriëntatie voor onze werkzaamheden. De kernwaarden zijn de idealen waarop wij onszelf als medewerkers en als organisatie willen laten aanspreken, in alle functies en op alle niveaus. Zij staan ook in onderlinge relatie tot elkaar: De kernwaarden ambitieus en solide geven het spanningsveld aan tussen de wil om hoge doelen te stellen en de noodzaak om met beide benen op de grond te blijven staan. Wij willen immers, enerzijds, dienstbaar zijn aan grote belangen, namelijk de toekomst van studenten en bedrijven en instellingen. Daarvoor dienen wij, anderzijds, voor de medewerkers en teams een stimulerende en bevredigende werkomgeving te scheppen. Het één kan niet zonder het ander. De kernwaarden professioneel en betrokken geven het andere spanningsveld aan. Ze verlenen in hun combinatie vitaliteit aan onze organisatie. Wij zijn vanuit een professionele grondhouding klantgericht en bieden kwalitatief goed onderwijs, waardoor wij als organisatie efficiënt en effectief met mensen en middelen omgaan. Tegelijkertijd is met deze professionaliteit de kernwaarde betrokkenheid onverbrekelijk verbonden; het is een essentiële kernwaarde voor ons werk. Het betreft de betrokkenheid van onze medewerkers bij onze studenten en bedrijven, van onze leidinggevenden bij de medewerkers en van onze organisatie bij de samenleving. Dit komt tot uiting in persoonlijke aandacht en goede loopbaanbegeleiding, maar ook in het organiseren van onderwijs in colleges, dicht tegen de branche en de beroepsbeleving aan. 7

10 Onze strategie voor de komende jaren De essentie van onze koers is focus op de klant: studenten, inclusief de werknemers van de bedrijven waarvoor we opleiden, en bedrijven. We zijn consequent, in alle keuzes die we maken, een klantgerichte organisatie. Daarvoor werken we continu aan een samenhangend concept van dienstverlening, waarbij onderwijs en ondersteunende diensten op elkaar afgestemd worden vanuit de belangen en beleving van onze klanten. Om dit te realiseren, ook om voortdurend te kunnen bijsturen, is het van belang de basiszaken op orde te hebben. We werken binnen vastomlijnde kaders aan standaardisering van processen, onder het motto het is standaard tenzij de student of het bedrijf anders vraagt. We zijn succesvol als onze studenten en de bedrijven en instellingen tevreden zijn over ons onderwijs en de dienstverlening die we bieden. Uiteraard is een gezonde bedrijfsvoering hierbij het uitgangspunt. Doelen 2010/2014 Dit vertaalt zich naar de volgende doelen waaraan wij ons voor de periode hebben gecommitteerd: 1. Een sterkere marktpositie, met betere aansluiting bij de student, het beroepenveld en de maatschappij. 2. Een betere kwaliteit van het onderwijs. 3. Een klantgerichtere organisatie en competentere medewerkers. 4. Een effectievere en efficiëntere bedrijfsvoering en gezondere financiële positie. Indicatoren De belangrijkste indicatoren om aan te geven of we onze doelen behalen, formuleren we als volgt: ROC MN trekt 2% meer studenten per jaar ROC MN heeft per jaar 10% minder voortijdige schoolverlaters Onze opleidingen hebben een hoger diplomarendement (niveau 1: minimaal 55%; niveau 2: minimaal 65%; niveau 3: 68%; niveau 4: 72%) Onze studenten waarderen onze opleidingen op basis van de JOB-enquête met tenminste een 3.5 (op een vijfpuntsschaal) Bedrijfsleven, gemeenten en instellingen waarderen onze opleidingen met tenminste een 3,5 (op een vijfpuntsschaal) Onze medewerkers waarderen onze instelling met tenminste 65% (in 2012) of tenminste 70% (in 2014) in het GPTW-onderzoek (Great Place To Work) Onze opleidingen worden als voldoende / goed gewaardeerd op basis van de normen van de Onderwijsinspectie ROC MN heeft jaarlijks een financieel rendement van 2,5% bij MBO en Educatie en 10% bij Contract- en bedrijfsopleidingen Op weg naar 2014 De in Focus gestelde doelen bereiken we niet in een keer, maar in een periode tot augustus De weg er naar toe vergelijken we met een reis met meerdere tussenstations of plateaus, met momenten voor afstemming, voortgangsbewaking en waar nodig bijstelling. De gewenste veranderingen lopen via vier programmalijnen: onderwijs, strategie en markt, bedrijfsvoering en medewerkers en management, elk met een eigen coördinator. In de strategie voor de invoering van Focus is veel aandacht voor ROC-brede samenhang en afstemming. 8

11 Plateau 3 augustus 2013 Plateau 4 augustus 2014 Plateau 1 augustus 2011 Plateau 2 augustus 2012 Het eerste plateau richting Focus is in zicht. Plateau 1, augustus 2011 Op 1 augustus 2011 bereiken we het eerste plateau op onze weg om onze doelen van Focus te realiseren: Colleges gevormd en van start Doorlopende leerlijnen Kernwaarden verankerd Merken Bedrijfsopleidingen en Participatieopleidingen gestart Intake en aanmelding geoptimaliseerd Management benoemd op Colleges Visie op Loopbaanbegeleiding Programma management development gestart Participatie van studenten en bedrijven Resultaatverantwoordelijke teams zijn geformaliseerd Contact toeleverende scholen geïntensiveerd 4 tot 8 locaties opnieuw ingericht 9

12 ROC Midden Nederland verandert! Automotive College Toekomstige monteurs, autoverkopers of managers van een werkplaats worden opgeleid op het Automotive College. Studenten leren alles over auto s, motoren, (brom)fietsen, management, communicatie, transport en logistiek. Docenten leggen de relatie tussen praktijk en theorie door de samenwerking met Innovam, VOC en VTL. Het bedrijfsleven kan rekenen op professionele vakspecialisten en succesvolle ondernemers in de automotivebranche. Carrosserietechniek Management & commercie Motorvoertuigentechniek Transport & logistiek Tweewielertechniek Beauty College De studenten van het Beauty College leren hoe ze het mooiste uit zichzelf en anderen kunnen halen. De docenten weten alles over stijl en verzorging en brengen dat passievol over aan hun studenten. Het Beauty College zorgt ervoor dat mensen mooier, moderner, frisser en verzorgder voor de dag komen. Schoonheidsverzorging Haarverzorging Bouw College Bij het Bouw College leren studenten alles over moderne en innovatieve technieken. Daarmee leveren zij een bijdrage aan een betere infrastructuur, een nieuwe woonwijk of grote bouwwerken. In de houthandel, meubelbranche of woninginrichting kunnen zij de mooiste dingen maken. Het Bouw College leidt hen op voor de praktijk zodat zij direct aan het werk kunnen of door- stromen naar één van de vele vervolgopleidingen. Bescherming & Afwerking Bouw Bouwkunde Hout, Meubel & Wonen Infratechniek / Grond-, weg-, waterbouw Specialistische bouwberoepen Business & Administration College Een opleiding bij het Business & Administration College biedt volop mogelijkheden in de commerciële wereld. Handel en transport zijn daarbij kernwoorden, naast administratieve en juridische ondersteuning van bedrijven en instellingen. Het bedrijfsleven is een verlengstuk van de opleiding. Daardoor hebben studenten straks voldoende kennis in huis om in deze snel veranderende markt te werken. Administratief Commercieel en internationaal Handel Secretariaat Juridische dienstverlening Creative College Film, theater, dans, nieuwe media, games: in de creatieve wereld draait het om talent en doorzettingsvermogen, maar ook om commercie, creativiteit en techniek. Docenten leren studenten een passende keuze te maken: on stage, backstage of stagemanagement. Zij worden klaargestoomd om een eigen bedrijf in de creatieve sector te kunnen starten. Artiest Audiovisuele productie Leisure & Events Mediavormgeving Podium- en evenemententechniek Gezondheidszorg College Op het Gezondheidszorg College werken docenten en studenten aan een zorgzame wereld. Studenten worden opgeleid om voor mensen te zorgen en samen met hen te werken aan een gezond leven. Docenten begeleiden de studenten persoonlijk, zodat de afgestudeerden als professionals aan de slag kunnen in de gezondheidszorg. Verpleging & Medische ondersteuning Zorg & Wonen Laboratoriumonderwijs Horeca & Travel College De studenten op het Horeca & Travel College bezorgen mensen graag een leuke vakantie of een geweldig etentje. Zij worden opgeleid om een eigen restaurant te runnen of om organisator te worden bij een reisbureau. Het bedrijfsleven krijgt er potentiële werknemers bij gastvrijheid hoog in hun vaandel hebben staan. Facilitaire dienstverlening Horeca Toerisme ICT College Het ICT College verzorgt opleidingen van netwerkbeheerder tot applicatieontwikkelaar. De vraag naar ict ers groeit weer. Een studie bij het ICT College biedt studenten volop mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Netwerken en communities spelen een grote rol in de maatschappij. Dat vinden studenten terug in een opleiding van het ICT College. Want naast technologie draait het in de ict ook om communicatie. 10

13 ICT beheer Netwerkbeheer Particulier digitaal onderzoek Sport College Het Sport College heeft meer dan 25 specialisaties. Om studenten te ontwikkelen voor het beroep dat bij hun mogelijkheden past, krijgen zij les op goede én goed bereikbare sport- en onderwijslocaties. De arbeidsmarkt wordt steeds breder. Het Sport College heeft daarom een uitgebreid netwerk met bedrijven, sportverenigingen, gemeenten en sportclubs zodat de opleidingen aansluiten bij de markt. Veelzijdigheid in sportiviteit, dat is het Sport College. Sport en beweging Sport en spel 25 specialisaties Tech College Bij het Tech College ervaren studenten hoe spannend techniek en technologie zijn. We bieden hen uitdagende opleidingen met goede toekomstmogelijkheden. Want in de markt is een grote vraag naar gekwalificeerd en goed opgeleid personeel. Daarom werken we intensief samen met het bedrijfsleven. Er zijn volop doorgroeimogelijkheden. Docenten en studenten maken samen van het Tech College een centrum voor innovatief vakmanschap. Elektrotechniek Engineering & Design Installatietechniek en koudetechniek Werktuigbouwkunde Veiligheid & Defensie College Het Veiligheid & Defensie College biedt verschillende veiligheidsopleidingen: van het beroep beveiliger tot handhaver toezicht en veiligheid. Docenten passen de beroepspraktijk in de lessen toe door nauw samen te werken met het bedrijfsleven, gemeenten, politie en defensie. Zo leren studenten hoe ze calamiteiten kunnen voorkomen en altijd een oogje in het zeil kunnen houden. Veiligheid Defensie Welzijn College Bij het Welzijn College staat de mens centraal, van jong tot oud. In elke opleiding, van pedagogisch werk tot sociaalmaatschappelijke dienstverlening, leren studenten heel gericht hoe zij mensen begeleiden in hun ontwikkeling. Samen met de docenten van het Welzijn College werken zij praktijkgericht om andere mensen een goed gevoel geven. Dát geeft hen een goed gevoel. Onderwijsassistent Pedagogisch werk Sociaal-cultureel werk Sociaal-maatschappelijke dienstverlening VAVO Lyceum Bij het Vavo Lyceum volgen studenten de vakken die ze nodig hebbben voor hun vervolgopleiding of diploma. Het is ook mogelijk om een volledig vmbo-tl-, havo- of vwo-diploma te halen. Afhankelijk van vooropleiding en wensen voor de toekomst, kunnen studenten dat opleidingstraject kiezen dat het beste bij hen past. Verder verzorgt het VAVO Lyceum een aantal schakelopleidingen voor studenten die al een diploma in het buitenland hebben behaald. Participatieopleidingen Participatieopleidingen levert geïntegreerde oplossingen voor het (leer-)vraagstuk van individuen met een afstand tot de arbeidsmarkt en een afstand tot optimale deelname aan de samenleving. Centraal staan volwassenen met een educatieve of sociaal-maatschappelijke achterstand. Bij inburgering gaat het naast de maatschappelijke achterstand ook om het behalen van een inburgeringexamen. Bij re-integratie gaat het om het reduceren van uitkeringen en realiseren van arbeidsmarktparticipatie van (jeugdig) werklozen en arbeidsongeschikten of terugkeer van zieken op de werkplek. Opdrachtgevers zijn gemeenten, re-integratiebedrijven, publieke verzekeraars en individuen. volwassenen.rocmn.nl Bedrijfsopleidingen Bedrijfsopleidingen stelt de kennis en expertise van de onderwijsorganisatie beschikbaar voor de zakelijke en particuliere markt. Bedrijfsopleidingen is daarmee de vraaggericht werkende verkoop- en adviesorganisatie van ROC MN: zij verzorgt de voorbereiding voor in-companytrajecten (bbl), maatwerkcursussen en vakgerichte trainingen. Er zijn verschillende regionale en landelijke klanten en er wordt zonodig samengewerkt met andere roc s en andere externe partners. bedrijven.rocmn.nl 11

14 Prijs voor ROC MNexpertise aanpak laaggeletterdheid Tijdens de conferentie Laaggeletterdheid op 9 september in de collegezaal van HU werden de winnaars bekend gemaakt van de Amersfoortse alfabetiseringsprijs. De jury kende een prijs van 5000 euro toe aan het project De Wisselwerking van ROC Midden Nederland. Cursisten van de basiscursus Nederlands van ROC MN maakten samen met eerstejaars van de Lerarenopleiding Basisonderwijs (HU Amersfoort) een boekje. Daarin vertellen cursisten over hun laaggeletterdheid, de studenten schreven op hun beurt een reactie daarop. Het boekje wordt inmiddels als lesmateriaal op de lerarenopleiding gebruikt. We bekijken per opleiding hoe we de deelnemers en docenten kunnen ondersteunen. Hoe vertaal je de doelstelling vermindering voortijdige schoolverlaters in de praktijk? Janus Hermse is procescoördinator bij Economie & Dienstverlening. Samen met zijn collega s ontwikkelde hij het project Leersucces. Het project richt zich vooral op opleidingen waar relatief veel uitval voorkomt (binnen de sectoren E&D, Z&W, THUFS en Techniek). Met dit project willen we het leersucces van potentiële uitvallers verhogen door ze een steuntje in de rug te geven. Hoe kunnen we deelnemers helpen, wat kan de docent hierin betekenen? Elke opleiding kiest een eigen aanpak: zo houden collega s van de ict-opleiding vaker persoonlijke gesprekken met de studenten. Daarmee willen zij de jongeren stimuleren meer tijd te besteden aan hun opleiding. Bij de opleiding Handel en Bedrijfsadministratie is er in de les meer tijd en aandacht aan de studievaardigheden. 12

15 Focus op ons onderwijs ROC Midden Nederland wil zich onderscheiden door kwaliteit, kleinschaligheid en persoonlijk contact. Op deze wijze leveren wij meerwaarde voor studenten en bedrijven. Alle studenten kunnen rekenen op intensieve persoonlijke begeleiding. Deze begint al voordat de student bij ons staat ingeschreven en wordt gedurende zijn studieloopbaan ingevuld. Iedere student krijgt bij ons maatwerk. Op deze wijze willen we de persoonlijke groei van onze deelnemers realiseren. Met deze persoonlijke begeleiding onderscheiden wij ons van andere roc s. Deze intensieve persoonlijke begeleiding past goed bij ons motto Toekomst verzekerd. Deze belofte willen we niet alleen waarmaken naar onze studenten, ook de deelnemende partners van Bedrijfsopleidingen willen we optimaal faciliteren. Heldere kaders In 2010 is hard gewerkt aan het Beleidskader Onderwijs. Het is het eerste en belangrijkste terrein waarop ROC MN een gezamenlijke visie gaat bepalen. Hermien Hendrikx (CvB): Onderwijs is leidend bij de inrichting van onze organisatie. De manier waarop we ons onderwijs vormgeven, bepaalt de inrichting van onze organisatie, van het personeelsbeleid en de bedrijfsvoering. Andersom geldt ook dat we bij de ontwikkeling van het onderwijs rekening houden met de mogelijkheden van personeel, organisatie en bedrijfsvoering. De kwaliteit van onderwijs is pas optimaal als er een balans is tussen deze verschillende aspecten. Leren in de praktijk Door het leren in een realistische arbeidscontext doen studenten nieuwe ervaringen op. Tijdens de loopbaanbegeleiding geven zij betekenis aan deze ervaringen. Flexibele onderwijsprogrammering biedt studenten de mogelijkheid om keuzes te maken en zich verder te ontwikkelen. Werkplekleren: de student weet waarmee hij bezig is Studenten leren in een realistische beroepscontext, waarin ze competenties ontwikkelen door te werken aan levensechte praktijkproblemen. Kenmerk van werkplekleren is dat de buitenwereld daarbij daadwerkelijk betrokken is. Loopbaanleren: de student voelt zich gezien We helpen studenten betekenis te geven aan hun ervaringen en op grond daarvan stappen te zetten in hun loopbaan. Centraal staan de vier kernvragen: wat wil ik, wie ben ik, wat past bij mij, hoe kom ik daar? Flexibele onderwijsprogrammering: de student krijgt wat hij nodig heeft We kiezen als ROC MN voor meer oriëntatiemogelijkheden, versneld doorlopen van de opleiding, extra ondersteuning bij taal-, reken-, studie- en sociale vaardigheden, meer instroommomenten, persoonlijke aandacht. Flexibilisering bereiken we door: leertrajecten voor specifieke doelgroepen, differentiatie binnen de leergroep en keuzemogelijkheden in de vrije ruimte. Kaders voor onderwijs Het beleidskader onderwijs geeft in 2011 richting aan het ontwerp en de uitvoering van het reguliere beroepsonderwijs van ROC MN. Het biedt de colleges en resultaatverantwoordelijke teams duidelijkheid over wat er van hen verwacht wordt met betrekking tot het ontwerp en de uitvoering van het onderwijs en tegelijkertijd over de ruimte om hierin eigen keuzen te maken. Onderwijsontwikkeling gebeurt in samenhang met de ontwikkeling van personeel en organisatie en met de ontwikkeling van de bedrijfsvoering. Personeel en organisatie heeft alles te maken met collegevorming, inrichting resultaatverantwoordelijke teams, leiderschap, rollen, taken en competenties van medewerkers, professionalisering e.d. Bedrijfsvoering heeft betrekking op de administratieve ondersteuning, onderwijslogistiek, kwaliteitszorg, financiën, huisvesting, faciliteiten e.d. Investeren in kwaliteit Het onderwijs is leidend; de manier waarop het onderwijs wordt vormgegeven bepaalt de inrichting van de organisatie, het personeelsbeleid en de bedrijfsvoering. > 13

16 > Focus op ons onderwijs Andersom geldt echter ook dat bij de ontwikkeling van het onderwijs rekening moet worden gehouden met de mogelijkheden van organisatie, personeel en bedrijfsvoering. Voor een goede kwaliteit van het onderwijs is een balans tussen deze drie aspecten noodzakelijk. Vanuit Focus wordt dan ook tegelijkertijd in alle drie de aspecten geïnvesteerd. Om goed in te spelen op de behoefte van de student en de vraag van de arbeidsmarkt wordt het beroepsonderwijs verzorgd door resultaatverantwoordelijke teams in twaalf colleges. Vanuit de pedagogischdidactische uitgangspunten van ROC MN zijn rollen en taken van de verschillende medewerkers gedefinieerd. Hiervan wordt vervolgens de behoefte aan professionalisering en ondersteuning afgeleid. Professionalisering van nieuwe pedagogisch-didactische vaardigheden zoals loopbaanbegeleiding, coaching en gedifferentieerd lesgeven, is van belang. Wat betreft de bedrijfsvoering wordt de link gelegd met kwaliteitszorg, huisvesting, ICT en het project Verbeteren Ondersteuning Primaire Proces (VOPP). Naar herkenbaar onderwijs Leerlingen willen een persoonlijke school. De keuze om binnen ROC MN in de toekomst te gaan werken met twaalf colleges en het VAVO Lyceum is ingegeven door ervaringen van leerlingen. Zij willen geen nummer zijn, ze willen aandacht en gezien en gekend worden, niet alleen in de opleiding maar ook tijdens het maken van een opleidingskeuze. Uit de panels die het afgelopen jaar werden georganiseerd bleek dat de naam college positieve associaties oproept: kwaliteit, niveau, overzichtelijkheid. De echte winst zal vanaf schooljaar 2011/ 12 moeten worden gerealiseerd: die winst zit niet in de buitenkant, een nieuwe naam of een klein gebouw. De basis hoort vooral op orde te zijn: een goed georganiseerde en goed uitgevoerde opleiding, persoonlijk contact, een veilige omgeving en aanspreekbare medewerkers. Vanaf zomer 2010 waren het Automotive College en het Sport College pilot voor de verdere ontwikkeling van het collegeconcept. Potentiële leerlingen willen zich thuis voelen op school. Dat heeft te maken met aandacht, kleinschaligheid, veiligheid en gezelligheid. Leerlingen zijn vaak onzeker over het maken van de juiste keuzes uit de vele mogelijkheden die er zijn. Daarbij speelt, naast een passende beroepskeuze, ook mee of ze, eenmaal hier op school, zich thuis voelen: ziet de docent me staan, weet hij wie ik ben? Het onderzoek onder leerlingen maakte duidelijk dat ROC MN een te weinig herkenbaar imago heeft. In de colleges zal de betrokkenheid met de leerlingen als een rode draad door het programma lopen, vanaf het eerste contact. Zelfvertrouwen door muziek Lotte van Opstal (uitblinker ROC MN 2010) werd verkozen tot mbo-uitblinker 2010 van ROC Midden Nederland. Eind mei beklommen onder haar leiding zo n 200 leerlingen van de Prinses Wilhelminaschool in Kanaleneiland het podium. Op de school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs gaf ze tien weken lang zanglessen en organiseerde ze workshops djembé en rappen. Het is echt super om via de muziek contact te krijgen met kinderen die het liefst stil in een hoekje zitten. Ze vonden het geweldig om te doen en het mooiste was dat ze er veel zelfvertrouwen door kregen. Kinderen die in de eerste week erg stil waren, kropen uit hun schulp en stonden bij de voorstelling vooraan op het podium. 14

17 ROC MN-talent Nicole Bus winnares Grote Prijs van Nederland De Amsterdamse Nicole Bus werd begin december 2010 in het Amsterdamse Paradiso winnaar van De Grote Prijs van Nederland in de categorie singer-songwriter. Nicole studeerde in 2009 af aan de Nederlandse Pop Academie, onderdeel van ROC Midden Nederland. De jury van de Grote Prijs prees haar krachtige, pure performance. Nicole is zelfverzekerd, straalt plezier uit en heeft grote hitpotentie. Aantal beroepsopleidingen Dansen in de ochtendspits Vijftig studenten van de NPAC Dansacademie van ROC MN zorgden voor een creatieve start van de Zesdaagse Beroepsonderwijs. Met een flashmob midden in de drukke maandagochtendspits van 4 oktober op het Utrechtse Centraal Station, zorgden ze met een verrassend optreden voor aandacht voor het mbo en de Zesdaagse. Het passerend publiek reageerde enthousiast. Op zes andere plaatsen in Nederland vonden ook dergelijke flashmob-optredens van mbo ers plaats Schilderkampioen in Ahoy Thijs Bleeker uit Obdam (19) mag zich sinds dit voorjaar Nederlands Kampioen Schilderen noemen. Hij volgt op ROC MN de opleiding Schilderen (bbl, niveau 3). Dankzij zijn topprestaties haalde Thijs eremetaal tijdens de kampioenswedstrijden Skills Masters in het Rotterdamse Ahoy: Het leukst vond ik de opdracht met watergedragen verf. Het uittekenen van de penseeldecoratie was echt pittig, met veel reken- en meetwerk. Een trotse vakdocent Dick Zijp vertelt: In de jaren dat ik Thijs heb lesgegeven, heb ik hem meegemaakt als goed gemotiveerd, zeer representatief, maar vooral een op en top schilder die heel precies en netjes werkt. Deelnemers beroepsonderwijs en educatie

18 7,0 6,3 7,0 6,9 6,9 Rapportcijfer opleidingen bij ROCMN Rapportcijfer opleidingen landelijk gemiddelde Geen data ,5 6,1 6,5 6,3 6,9 Kienhuisprijs voor Jong In Bedrijf Rapportcijfer ROCMN als geheel VAVO-diploma s in Veenendaal Donderdag 1 juli ontvingen meer dan 60 jongeren op het VAVO-lyceum van ROC Midden Nederland in Veenendaal het diploma vmbo-t, het havo-diploma of certificaten voor aparte vakken van beide opleidingen. Twee jaar geleden is het VAVO in Veenendaal uitgebreid met het havo-eenjarig traject en de havoschakelopleiding. Veel jonge mensen hebben sindsdien hun weg gevonden naar De Grote Pekken, waar ze dicht bij huis met succes de eenjarige examentrajecten hebben afgerond. Rapportcijfer landelijk gemiddelde ROC s NB: In heeft ROC Midden Nederland het onderzoek in eigen beheer uitgevoerd. In zijn de scores voor ROC Midden Nederland bij de helft van de thema s licht (d.w.z. 0,1 punt) gestegen. Slechts bij één thema is sprake van een daling Geen data Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst in Amersfoort reikte drs. J. Kienhuis de naar hem genoemde Innovatieprijs uit aan het team Jong in Bedrijf van de sector Economie & Dienstverlening (locaties Amersfoort en Zeist). In aanwezigheid van de directeur van de Kamer van Koophandel, Gooi, Eemland en Almere, Ton Voortman, werd het winnende team het beeld van Pepe Gregoire, bloemen en een geldbedrag overhandigd. De heer Voortman prees de ondernemingslust die door dit samenwerkingsproject, met o.m. de Hogeschool Utrecht, bij zoveel jonge mensen wordt gewekt. 16

19 Focus op onze studenten ROC MN gaat investeren in het onderwijs voor onze studenten. We willen dat studenten vaker onze instelling met een diploma verlaten, en minder vaak voortijdig zonder diploma. We willen ook dat onze studenten tevreden zijn over onze school. Daarvoor moeten we ons onderwijs aantrekkelijker maken letterlijk: dit alles heeft ook als doel om meer studenten aan te trekken. Deelnemeraantallen Het aantal deelnemers in het beroepsonderwijs is bij ROC Midden Nederland de laatste jaren constant, maar vertoont in 2010 een daling van 3%, waar ingezet was op een stijging van 2% (zie diagram op pagina 15). De afgelopen jaren vond er een verschuiving plaats in de samenstelling van de deelnemerspopulatie van bol naar bbl. In 2010 is voor het eerst sinds lange tijd het aantal bbl ers fors gedaald, een daling die mede veroorzaakt wordt door de economische crisis. De stijging in het aantal bol-studenten heeft die daling niet kunnen compenseren. Tevredenheid en kwaliteit Jaarlijks meet ROC Midden Nederland de kwaliteit van het geleverde onderwijs af aan de tevredenheid van de studenten, het ene jaar in samenwerking met de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB), het andere jaar in eigen beheer. In de diagrammen op de tegenoverliggende pagina worden de rapportcijfers weergegeven, zowel voor ROC MN als geheel als voor de opleidingen die door de studenten gevolgd worden. Studenten inspireren opleidingen Begin november 2010 verscheen de tweejaarlijkse JOB-monitor. Duizenden studenten van ROC Midden Nederland gaven in de enquête hun mening over het onderwijs dat ze volgen. De monitor staat symbool voor de nodige toenemende openheid binnen het mbo en onze instelling. Ruim 6200 ROC MN-deelnemers deden dit jaar mee aan het onderzoek: 29,6% van het totaal. Het percentage is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde (30,2%). ROC Midden Nederland krijgt als totaalwaardering een 7 voor de opleiding en een 6,5 voor de instelling. De uitkomsten van het onderzoek naar de studententevredenheid zijn niet alleen onderwerp van gesprek geweest in de sectoren en afdelingenen, ze bieden ook inspiratie bij het opstellen van jaarplannen. In verschillende opleidingen is aansluitend in studentenpanels gesproken over de kwaliteit van het onderwijs en welke verbeteringen zij nodig vinden. Alumni Eens in de twee jaar wordt onderzoek gedaan onder de gediplomeerde schoolverlaters van ROC Midden Nederland. In voorjaar 2010 is dit onderzoek uitgevoerd onder de schoolverlaters van het schooljaar 2008/2009. Na hun opleiding is ruim de helft (57%) gaan werken. 82% van zij die gaan werken komt terecht in beroepen die direct aansluiten op de gevolgde opleiding. 77% van zij die doorleren gaat naar het hbo; een op de vijf kiest voor een vervolgopleiding die niet direct aansluit op de gevolgde opleiding. Rapportcijfers ROC Midden Nederland 17

20 Focus op onze partners We ontwikkelen en verzorgen ons onderwijs in nauwe samenwerking met studenten, bedrijven, instellingen en de maatschappij. Alleen op die wijze zijn we als ROC MN in staat om maximaal aan te sluiten bij de competenties die bedrijven, gemeenten, instellingen en de maatschappij van onze studenten vragen. Eerste College geopend Medio maart vond in Nieuwegein de officiële opening plaats van het Automotive College, een pilot voor de 12 nieuwe Colleges van ROC Midden Nederland. Het nieuwe pand aan de Structuurbaan is van binnen en van buiten getransformeerd tot een centrum waarin voor het eerst onderwijs en leerbedrijf onder één dak zijn gehuisvest. Daarmee is de kloof gedicht tussen onderwijs en bedrijfsleven. Het Automotive College is sinds de zomer van 2010 een van de pilots voor de collegevorming: kleinschalig en herkenbaar onderwijs, dicht bij de branche, met een bijdetijds machinepark. Leerlingen kunnen in een realistische praktijkomgeving aan de slag, met echte auto s en echte klanten. In de ontwikkeling van het Automotive College werken de drie betrokken partijen ROC, bedrijfsleven en kenniscentrum nauw samen. De logo s op deze pagina s representeren enkele van de partners waarmee in 2010 overeenkomsten zijn afgesloten. 18

Profiel. ROC Midden Nederland. Voorzitter college van bestuur

Profiel. ROC Midden Nederland. Voorzitter college van bestuur Profiel ROC Midden Nederland Voorzitter college van bestuur ROC Midden Nederland Voorzitter college van bestuur Het ROC ROC Midden Nederland (ROC MN) is een onderwijsorganisatie voor middelbaar beroepsonderwijs,

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Excellente docent in de mbo-praktijk

Excellente docent in de mbo-praktijk Excellente docent in de mbo-praktijk Uitwisseling scholen HU 7 maart 2014 ROCMN P&O 5-3-2014 1 ROC Midden Nederland Profiel: Kwaliteit, kleinschaligheid en persoonlijk contact Nauwe verbinding met regionale

Nadere informatie

Strategie Onze missie Onze ambitie

Strategie Onze missie Onze ambitie Het beste waarmaken Ons DNA maakt dat we willen worden herkend aan de kwaliteit van ons werk. Kwaliteit doordat we doen wat we belangrijk vinden, waar we goed in zijn en wat bij ons past. Vanuit de basis

Nadere informatie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie in feiten en cijfers Dit is het ROC van Twente ROC van Twente is dé onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Twente. Ruim 2000 medewerkers verzorgen beroepsopleidingen,

Nadere informatie

UW KIND NAAR HET MBO INFORMATIE VOOR OUDERS

UW KIND NAAR HET MBO INFORMATIE VOOR OUDERS UW KIND NAAR HET MBO INFORMATIE VOOR OUDERS HET BESTE UIT UW KIND HALEN WAT IS HET MBO? Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) leidt studenten op om een bepaald beroep uit te oefenen. Van verpleegkundige

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015 Colofon De uitgebreide versie van het ASG Koersplan 2015-2018 kunt u vinden op www.almeersescholengroep.nl. Dit is een uitgave van de Almeerse Scholen Groep. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

Wat doe ik, wa ik en wat wil i

Wat doe ik, wa ik en wat wil i DC START Wat doe ik, wa ik en wat wil i VAN EN VOOR HEEL DRENTHE Drenthe College is een regionaal opleidingen centrum, een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo), volwasseneneducatie, bedrijfsopleidingen

Nadere informatie

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Onderwijsgroep PRIMO vpr Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Voorne-Putten en regio Kwaliteit op een hoger plan brengen Wie zijn we? Sinds 1

Nadere informatie

Manager voor de beroepsrichting bedrijfsadministratie

Manager voor de beroepsrichting bedrijfsadministratie Profiel Manager voor de beroepsrichting bedrijfsadministratie 18 juni 2015 Opdrachtgever Aventus Voor meer informatie over de functie Anky van Etten, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 06-37383699

Nadere informatie

ik ga voor de academie voor economie en ondernemen

ik ga voor de academie voor economie en ondernemen ik ga voor de academie voor economie en ondernemen Een secretaresse voert natuurlijk heel ander werk uit dan een commercieel medewerker bij een bank, een juridisch medewerker bij een gemeente of een marketingmedewerker.

Nadere informatie

11 februari MLpagina 1 van 5 Klik hier voor de webversie januari 2014 In nieuws in Vogelvlucht informeren we u over onze MBO Colleges en VAVO Lyceum. IN DEZE NIEUWSBRIEF AANDACHT VOOR: - Verhuizingen Gezondheidszorg

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 2.1 Rollen binnen de Netwerkschool (zie bijlage)... 4 2.2 Het kernteam... 5 2.3 De Interne flexibele

Nadere informatie

Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst. Groen is overal en voor iedereen

Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst. Groen is overal en voor iedereen Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst Groen is overal en voor iedereen AOC s geven een breed scala aan opleidingen op het gebied van voedsel, natuur en leefomgeving. Zij verzorgen vmbo, mbo en

Nadere informatie

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist

De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist Adresgegevens: Meent 93a 3011 JG Rotterdam 010 41 40 282 Voor algemene informatie over Carrièrewinkel Projecten: www.carrierewinkel.nl E-mail: info@carrierewinkel.nl

Nadere informatie

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs Summa College maart 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: De vijf onderwijspijlers 4 Hoofdstuk 2: De vijf onderwijspijlers

Nadere informatie

Inspirerend onderwijs

Inspirerend onderwijs Inspirerend onderwijs Voor u ligt de verkorte versie van het strategisch beleidsplan 2006 2010 van de Una Scholengroep. Het spoorboekje voor de komende jaren. Er staat in wie we zijn en wat we willen.

Nadere informatie

Inholland. en dichtbij We zijn divers We maken kwaliteit samen Maart 2017 We bek

Inholland. en dichtbij We zijn divers We maken kwaliteit samen Maart 2017 We bek We durven te leren We handelen persoonlijk en dichtbij We divers We maken kwaliteit samen We bekennen kleur We du ven te leren We handelen persoonlijk en dichtbij We zijn div We maken kwaliteit samen We

Nadere informatie

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE HOGESCHOOL LEIDEN Inhoudsopgave 1 Hogeschool Leiden 3 De organisatie 3 De structuur 3 De thema s 4 2 4 Plaats in de organisatie 4 Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Regio College thuis in Purmerend. Een gevarieerd aanbod en een modern gebouw waa. Opleidingen Purmerend

Regio College thuis in Purmerend. Een gevarieerd aanbod en een modern gebouw waa. Opleidingen Purmerend 2015-2016 2012-2013 Regio College thuis in Purmerend. Een gevarieerd aanbod en een modern gebouw waa Opleidingen Purmerend 2 Welkom Welzijn Open huis 2015* Zaandam & Purmerend Woensdag 21 januari, 18.00-21.00

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN Sport & Business: Medewerker Marketing & Communicatie Medewerker Evenementenorganisatie Nijmegen 2016-17 JOHAN CRUYFF COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE Johan Cruijff

Nadere informatie

VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO

VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO April 2014 Kenschets 1963 Ons onderwijsbestel 1963 (opmaat voor Mammoetwet ) Van Mammoet 1968 Industriële vormgeving: lineair

Nadere informatie

Van mbo en havo naar hbo

Van mbo en havo naar hbo Van mbo en havo naar hbo Dick Takkenberg en Rob Kapel Studenten die naar het hbo gaan, komen vooral van het mbo en de havo. In het algemeen blijven mbo ers die een opleiding in een bepaald vak- of studiegebied

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Bekijk de webversie IN DEZE NIEUWSBRIEF - Open avond 24 april - Techniekmarkt 17 juni - VAVO Lyceum vertrekt uit Veenendaal - Doedagen 8 en 9 april EDITIE APRIL 2014 OPEN AVOND 24 APRIL

Nadere informatie

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder HUBspot is een plek waar innoverende studenten, ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren, kennis opdoen en samen ondernemen. Met als doel om Leiden innovatiever

Nadere informatie

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S 2. ONDERWIJSOPBRENGSTEN EN DEELNEMERSONTWIKKELING RENDEMENTEN EN DIPLOMA S DIPLOMA S VMBO 2-24 De rendementen vmbo zijn gebaseerd op de opbrengsten oordelen van de onderwijsinspectie. Als een leerling

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

Decanaat mavo / vmbo-tl

Decanaat mavo / vmbo-tl Welkom ouders/verzorgers van de leerlingen uit mavo-tl 3 en voorlichters van ROC Midden-Nederland, MBO-Amersfoort. Decanaat mavo / vmbo-tl Roos Wubben en Sjoerd Tolsma De pakketkeuze voor de overgang van

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting De titel van het Strategisch Meerjarenbeleidsplan is een citaat afkomstig van een leerling van de stagegroep 1a van het Praktijkcollege Tilburg. Het citaat geeft het droombeeld van de leerling weer op

Nadere informatie

ROC. Kop van Noord-Holland. roc in beeld. van gewoon goed naar nog beter. Kijk voor het volledige jaarverslag 2014 op

ROC. Kop van Noord-Holland. roc in beeld. van gewoon goed naar nog beter. Kijk voor het volledige jaarverslag 2014 op ROC Kop van Noord-Holland roc in beeld van gewoon goed naar nog beter Kijk voor het volledige jaarverslag 214 op www.rockopnh.nl van gewoon goed naar nog beter! Grafieken en tabellen geven goed weer hoe

Nadere informatie

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER KADER LOOPBAANONTWIKKELING DIALOOG BEWUST TOEKOMST ZELFSTURING TALENT INNOVATIEKRACHT LOOPBAAN ONTWIKKELING FLEXIBILITEIT EIGEN REGIE NETWERKEN GROEI PERSONEEL KWALITEITEN EMPLOYMENT WERKNEMER INLEIDING

Nadere informatie

Onbeperkt leren. NTI-Eega Businesscase en Discussie

Onbeperkt leren. NTI-Eega Businesscase en Discussie Onbeperkt leren NTI-Eega Businesscase en Discussie Voorstellen Drs. Erik Steenwelle MM Directeur NTI Zakelijk NTI Zakelijk 071-7501040 06-33324391 erik.steenwelle@nti.nl Programma Ontwikkelingen in de

Nadere informatie

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN Sport & Business Sport & Coaching Roosendaal 2016-17 JOHAN CRUYFF COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters een

Nadere informatie

Keuze voorlichting. mavo-3. decaanles 1

Keuze voorlichting. mavo-3. decaanles 1 Keuze voorlichting mavo-3 2017 decaanles 1 Welke vragen proberen we vandaag te beantwoorden? Hoe lees ik mijn interessentest? Wat ga je na de mavo doen? Hoe zit het MBO in elkaar, wat zijn de toelatingseisen,

Nadere informatie

HU GERICHT IN BEWEGING

HU GERICHT IN BEWEGING HU GERICHT IN BEWEGING Organisatieontwikkeling HU het verhaal - versie maart 2016 - Agenda Waar komen we vandaan? Waarom gaan we veranderen? Wie willen we zijn? Hoe gaan we dit bereiken? Wat verandert

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan.

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan. Profielschets directeur OBS Het Toverkruid ELK KIND IS UNIEK! Algemeen In de gemeente Asten zijn twee basisscholen van PlatOO gesitueerd; OBS Het Toverkruid en OBS de Horizon. PlatOO zoekt voor OBS Het

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

Identiteitsbewijs Noorderpoort

Identiteitsbewijs Noorderpoort Identiteitsbewijs Noorderpoort 1 school voor commerciële dienstverlening school voor de kunsten school voor gastvrijheid en toerisme school voor gezondheidszorg en welzijn school voor technologie school

Nadere informatie

Onderstaand treft u de resultaten aan van de vragenlijst over ondernemend onderwijs.

Onderstaand treft u de resultaten aan van de vragenlijst over ondernemend onderwijs. De behoefte aan het delen van kennis en ervaring is groot! Samenwerking door kennis te delen en ervaringen uit te wisselen is essentieel om de verdere implementatie van ondernemend onderwijs efficiënt

Nadere informatie

Visie op Loopbaanoriëntatie en begeleiding

Visie op Loopbaanoriëntatie en begeleiding Visie op Loopbaanoriëntatie en begeleiding regio s-hertogenbosch en omgeving LOB is een verzameling van activiteiten binnen een loopbaangerichte leeromgeving om jongeren actief te laten werken aan hun

Nadere informatie

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015 Samen sterk in communicatie Zomer 2015 Missie Communicatie maakt het leven. Als voor mensen horen of communiceren niet vanzelfsprekend is, maakt Kentalis de beste communicatiemogelijkheden toegankelijk.

Nadere informatie

De kracht van samenwerking. Brainport Development, 2014

De kracht van samenwerking. Brainport Development, 2014 1 De kracht van samenwerking Brainport Development, 2014 2 De kracht van samenwerking Brainport Development, 2014 VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO Henk

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Sectoren - bovenbouw vmbo

Sectoren - bovenbouw vmbo LifeTech College Sectoren - bovenbouw vmbo 2016-2017 Locatie Oude Bossche Baan Het Stedelijk College Eindhoven Meteen de juiste keuze! Het Stedelijk College Eindhoven is een openbare school voor voortgezet

Nadere informatie

Meer waard met Schoevers

Meer waard met Schoevers Meer waard met Schoevers Met Schoevers word je meer waard. Want bij ons combineer je leren en werken. Je leert dus echt een vak als managementassistent, officemanager of communicatieprofessional en gaat

Nadere informatie

opleidingen 2016-2017

opleidingen 2016-2017 Entree Techniek & Technologie Assistent mobiliteitsbranche 1 Heerenveen Assistent bouwen & wonen 1 Assistent installatie-/constructietechniek 1, Heerenveen Assistent procestechniek 1, Heerenveen friesland

Nadere informatie

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Ellen Bruin, september 2015 Over de Dienst Gezondheid en Jeugd De Dienst Gezondheid & Jeugd verzorgt namens 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid de uitvoering

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Erkend leerbedrijf dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Waarom erkend leerbedrijf? Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf.

Nadere informatie

Doelbewust verder bouwen

Doelbewust verder bouwen Doelbewust verder bouwen >>> Strategisch beleid Alfa-college 2011-2015 Inleiding Dit is de verkorte versie van Doelbewust verder bouwen, Strategisch document voor de periode 2011-2015. De titel Doelbewust

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Diversiteit Loont?! Factsheet Middelbaar Beroepsonderwijs

Diversiteit Loont?! Factsheet Middelbaar Beroepsonderwijs Diversiteit Loont?! Factsheet Middelbaar Beroepsonderwijs Inleiding In opdracht van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt heeft EIM onderzoek gedaan naar de meerwaarde van diversiteitsbeleid in het onderwijs.

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Goed werkgeverschap loont. Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Bijeenkomst personeelsgeleding CMR, 9 april 2008

Goed werkgeverschap loont. Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Bijeenkomst personeelsgeleding CMR, 9 april 2008 Goed werkgeverschap loont Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Bijeenkomst personeelsgeleding CMR, 9 april 2008 Opzet van de presentatie 1. Leeftijdsopbouw Hoger onderwijs 2. Ontwikkelingen

Nadere informatie

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN Sport & Business Sport & Coaching Groningen 2016-17 JOHAN CRUYFF COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters een

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt; kan dat wel?

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt; kan dat wel? Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt; kan dat wel? 1 Waar wil ik het over hebben? Het MBO De arbeidsmarkt Jongeren Waar hebben wij het over als we het hebben over aansluiting? Mijn conclusies 2 Het MBO

Nadere informatie

Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging

Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging Oktober 2015 Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging Uitkomsten van meerjarig onderzoek naar de effecten van het Loopbaanlab Leestijd 8 minuten Hoe blijf ik in beweging? De kwaliteit

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Donderdag 30 november 2017

Donderdag 30 november 2017 Versie 08-11-2017 Donderdag 30 november 2017 Beeld en geluid Fotografie / Mediavormgeving / DTP ROC A12, Ede, Beeld en Geluid 2- AV specialist / Mediamanager / Podium Evenemententechniek ROC A12, Ede,

Nadere informatie

AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE

AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE FUNCTIEPROFIEL AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE ROC WEST-BRABANT Inhoudsopgave 1 De organisatie 3 ROC West-Brabant 3 Vitalis College 3 De structuur 3 De thema s 3 2 Afdelingsmanager Vitalis College 4 Plaats

Nadere informatie

Colofon Juni 2015. Eindredactie: Dorine van Walstijn, projectleider. EDventure Bezuidenhoutseweg 161 2594 AG Den Haag

Colofon Juni 2015. Eindredactie: Dorine van Walstijn, projectleider. EDventure Bezuidenhoutseweg 161 2594 AG Den Haag Landelijk debat Ons Onderwijs 2032 28 mei 2015 Colofon Juni 2015 Eindredactie: Dorine van Walstijn, projectleider EDventure Bezuidenhoutseweg 161 2594 AG Den Haag 070 315 41 00 info@edventure.nu www.edventure.nu

Nadere informatie

Keuze voorlichting. mavo januari 2016

Keuze voorlichting. mavo januari 2016 Keuze voorlichting mavo-3 12 januari 2016 Welke vragen proberen we vanavond te beantwoorden? Wat ga je na de mavo doen? Hoe zit het MBO in elkaar, wat zijn de toelatingseisen, enzovoort? Wat voor pakketten

Nadere informatie

Transitieverklaring van ROC Leiden, ID College, ROC Mondriaan en Nova College

Transitieverklaring van ROC Leiden, ID College, ROC Mondriaan en Nova College Transitieverklaring van ROC Leiden, ID College, ROC Mondriaan en Nova College 1. Achtergrond en perspectief De ernstige financiële problemen van het ROC Leiden noodzaken tot een nieuw perspectief voor

Nadere informatie

VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2013 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM

VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2013 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2013 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM Amstelveen, 18 april 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 4 2.1. Profiel OPPstap Zorg en Welzijn 4 2.2. Het voorafgaande

Nadere informatie

Meer waard met Schoevers

Meer waard met Schoevers Meer waard met Schoevers Met Schoevers word je meer waard. Want bij ons combineer je leren en werken. Je leert dus echt een vak als managementassistent, officemanager of communicatieprofessional en gaat

Nadere informatie

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam Beleidskader 2017 agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam College van Bestuur, vastgesteld 06-12-2016 Inleiding We hebben inmiddels het tweede jaar van ons meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

Een recept voor Vakmanschap. Bejegeningsstijl en opleiding van personeel

Een recept voor Vakmanschap. Bejegeningsstijl en opleiding van personeel Een recept voor Vakmanschap Bejegeningsstijl en opleiding van personeel 6 november 2015 Veiligheid, humaniteit en re-socialisatie 2 De cruciale schakel Het personeel is de cruciale schakel om de missie

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

voorkomt schooluitval en afstand tot de arbeidsmarkt voorkomt jeugdwerkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid

voorkomt schooluitval en afstand tot de arbeidsmarkt voorkomt jeugdwerkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid voorkomt schooluitval en afstand tot de arbeidsmarkt voorkomt jeugdwerkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid biedt jongeren Entreeopleiding- / Startkwalificatie biedt leerwerk-trajecten, stages en baangaranties;

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

School- en functieprofiel. MBO Amersfoort. Directeur School voor Economie & Ondernemen, Kappersschool, School voor Schoonheidsspecialisten

School- en functieprofiel. MBO Amersfoort. Directeur School voor Economie & Ondernemen, Kappersschool, School voor Schoonheidsspecialisten School- en functieprofiel MBO Amersfoort Directeur School voor Economie & Ondernemen, Kappersschool, School voor Schoonheidsspecialisten (S14 CAO-MBO) Versie 05-10-2015 Sollicitatieprocedure Informatie:

Nadere informatie

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding:

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding: Onderwijsassistent Een leraar of lerares komt soms handen tekort in de klas. Als onderwijsassistent zorg je er samen met de leerkracht voor dat alle leerlingen de aandacht krijgen die ze verdienen. In

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Ontwikkelt Groei & Efficiency Wie wij zijn: is een adviesdienst die actief is in de bloemenen plantensector. De sector is dynamisch en de ontwikkelingen gaan steeds sneller, mede door de opkomst van internet

Nadere informatie

NAUTICAL TECHNICAL TRAINING ACADEMY

NAUTICAL TECHNICAL TRAINING ACADEMY NAUTICAL TECHNICAL TRAINING ACADEMY STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2015 1 Inhoudsopgave: Blz. 1. Algemeen 3 2. Looptijd en evaluatie 3 3. Motto 3 4. Visie 3 5. Missie 3 6. Doelstellingen 4 6.1 strategie

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Groningen 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Maak van je passie voor sport je beroep Open Dagen www.hanze.nl/opendag

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP UPDATE STRATEGISCHE KOERS JULI 2017 IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt kansen aan mensen die het zonder onze steun niet redden

Nadere informatie

De Droom: samen leren, werken en innoveren

De Droom: samen leren, werken en innoveren De Droom: samen leren, werken en innoveren Hybride onderwijs in een excellente leeromgeving komt tot stand in nauwe samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven. Dat is De Droom van de branche Horeca

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Workshop: ROC als bedrijfsopleider Wel.. Of niet?

Workshop: ROC als bedrijfsopleider Wel.. Of niet? Workshop: ROC als bedrijfsopleider Wel.. Of niet? Margriet Snellen Beleidsadviseur Opleidingen ActiZ 6 november 2014 Welkom Wie ben ik? Wie bent u? De workshop? Wanneer ben je een bedrijfsopleider? Doelgroep:

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL CONCERNCONTROLLER

FUNCTIEPROFIEL CONCERNCONTROLLER FUNCTIEPROFIEL FUNCTIEPROFIEL CONCERNCONTROLLER Versie d.d. 21 juli 2014 Organisatie ROC Leiden verzorgt middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwassenenonderwijs (educatie) voor meer dan 9000 studenten

Nadere informatie