Medica International

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Medica International"

Transcriptie

1 Medica International Case bij Strategisch en operationeel salesmanagement René van Hoften Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit IB&C, Opleiding Small Business and Retailmanagement Het docententeam: Drs. R.M.H. van Hoften Drs. A. Klop Dhr. R.T.P.M. Geurds Mr. C.B.F. Refuge Drs. R.H. Straver Mw. K. Zipperlen, Dhr. J.T. Carvajal International Marketingcommunicatie en Beursplan International Sales Landenanalyse en Internationale Handel Internationaal Recht Frans en CCM Duits en CCM Spaans en CCM u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2013

2 Deze Casus Project Internationalisering vormt extra materiaal bij Strategisch en operationeel salesmanagement van René van Hoften Uitgeverij Coutinho bv Alle rechten voorbehouden. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16 h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp, Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16h Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, Uitgeverij Coutinho Postbus AH Bussum Noot van de uitgever Wij hebben alle moeite gedaan om rechthebbenden van copyright te achterhalen. Personen of instanties die aanspraak maken op bepaalde rechten, wordt vriendelijk verzocht contact op te nemen met de uitgever. ISBN NUR van 24

3 Voorwoord Het Project Internationalisering (PIN) in het F-cluster van de opleiding Small Business and Retail Management (SBRM) sluit aan bij één van de speerpunten van de HAN: Internationalisering. Niet alleen vanwege de toenemende globalisering van de economie, maar vooral omdat de hogeschool vlak aan de grens met Duitsland ligt, onze belangrijkste handelspartner. Grote bedrijven hebben de aantrekkelijke mogelijkheden in het Duitse grensgebied al gevonden, en ook voor het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) in het KAN-gebied (Knooppunt Arnhem Nijmegen) biedt deze EuRegio vele kansen en mogelijkheden. De Duitse overheid stimuleert de vestiging van Nederlandse bedrijven in het grensgebied, zoals met de Wirtschaftsförderung in onder meer Kleve (www.wfg-kreis-kleve.de) met veel interessante online informatie en advies voor geïnteresseerde ondernemingen. De Euregio (www.euregio.de) organisatie stelt ook vele bronnen beschikbaar. Het is aan jullie om nog meer interessante bronnen te vinden waaruit je kunt putten, de eerste ingang is de algemene site van de beurs (www.auma.de) en van de specifieke Medica-beurs (www.medica.de). 3 van 24

4 Inhoud Inleiding 6 1 De markt 7 2 Het bedrijf: Interne Analyse Strategisch management Historie Organisatie Marketingmanagement Marketingstrategieën Marketingmix Omzetgegevens Verkoopmanagement De Marketing-Salesfunnel De verkoopafdeling Het salesbudget De klantenportfolio Klantbijdrage-model Customerrating Klanttypering Klantstrategieën Klantpiramide Salescyclus Tendering De formule van Franke Het Postma-model Forecasting 17 3 Externe analyse De branche Concurrentieanalyse 19 4 Internationaal 21 5 De opdracht en beroepsproducten 22 Bijlage 1 Verlies- en Winstrekening 2011 Medica International 23 Websites 24 4 van 24

5 Inleiding Deze casus biedt je vele mogelijkheden om je kennis en ervaring te vergroten. Misschien denk je al aan een eigen onderneming of een bedrijf waar je graag voor wilt werken na je afstuderen. In deze casus staat de invulling van het internationaliseringsbeleid van een handelsbedrijf in de medische sector centraal. De rode draad door het project is de Medica-beurs in Düsseldorf, met standhouders voor verschillende productcategorieën: 1 Medische apparatuur 2 Laboratoriumtechnieken 3 Diagnostica 4 Fysiotherapie / Orthopedie 5 Consumentproducten 6 Informatie- en communicatietechnologie 7 Medische diensten en publicaties Het Nederlandse handelsbedrijf, Medica International, wil exporteren naar een ander Europees land, zoals Duitsland, Frankrijk of Spanje, in twee van de bovengenoemde productcategorieën. Opdracht Werk met enkele medestudenten een internationaal beleid uit voor een van de genoemde exportlanden (Duitsland, Frankrijk of Spanje). 5 van 24

6 1 De markt De markt van medische apparatuur is continu in ontwikkeling. Op de website van de beurs (www.medica-tradefair.com) zijn vele links en pdf-files te vinden met persberichten, onderzoeken, interviews, enzovoort. Zo kun je een goed beeld krijgen van de marktontwikkelingen. Door demografische ontwikkelingen (met name leeftijdsopbouw) verschuiven de wensen en aantallen mensen in diverse leeftijdsgroepen in de medische zorg. Bij grote projecten is Europese aanbesteding verplicht, dit biedt kansen (grote omzet) maar ook bedreigingen (kostenfocus). Het aanbod is divers, zoals Medica International voor optische instrumenten. Bedrijven uit China domineren de markt, zoals Zhejiang en Yangzhou. Zie de zeer uitgebreide deelnemerslijst voor de Medicabeurs. Het aanbod van medische apparatuur en toebehoren is te verdelen over de deelmarkten: 1 Medische apparatuur 2 Laboratoriumtechniek 3 Diagnostica 4 Fysiotherapie / Orthopedietechniek 5 Consumentenproducten 6 Informatie- en communicatietechnologie 7 Medische diensten en publicaties 6 van 24

7 2 Het bedrijf: Interne Analyse 2.1 Strategisch management Het handelsbedrijf Medica International is het grootste handelsbedrijf in Nederland op het gebied van onder meer medische apparatuur, facilitaire middelen, technieken en diagnostische meetinstrumenten. Ze leveren hun producten en diensten in Business-to-Business-omgeving onder meer aan ziekenhuizen, zorginstellingen, privéklinieken, maatschappen voor fysiotherapie, tandartsen, laboratoria en universiteiten. In Nederland is het bedrijf actief in een verzadigde markt, en daarom zijn ze op zoek naar uitbreiding van hun omzetmogelijkheden door een voor hen nieuwe markt te ontwikkelen in Duitsland, Frankrijk of Spanje. 2.2 Historie Het bedrijf is opgericht door Mark-Eduard Dicus in Mark-Eduard werkt sinds zijn artsenopleiding in 1990 als orthopedisch specialist in het Universitair Medisch Centrum (UMC) St Radboud Nijmegen. Voor de operaties die hij uitvoert, heeft hij in de loop der jaren een aantal nieuwe instrumenten ontwikkeld. Het bleek dat ook zijn collega s in andere ziekenhuizen hier baat bij hadden. Marc- Eduard komt uit een ondernemende familie en zag al snel mogelijkheden voor een kleine handelsonderneming in specialistische medische instrumenten. Deze instrumenten laat hij onder eigen merknaam Med-equip produceren door FMIinstrumed (www.fmi.nl) in Schiedam. Inmiddels is het bedrijf, ondanks een economische crisis, zodanig gegroeid dat hij dit nauwelijks meer kan combineren met zijn aanstelling als medisch specialist. Hij heeft besloten om het bedrijf, met een breed assortiment in allerlei medische richtingen, verder te laten groeien met omzet in het buitenland, maar deze internationale handel aan een nieuwe commercieel directeur over te laten. Deze commercieel directeur heeft jarenlange ervaring in de medische sector in Engeland, Frankrijk en Spanje, onder andere als Senior Product Manager voor Philips Medical Systems. Hij heeft zich vorig jaar als mede-eigenaar ingekocht om leiding te geven aan de internationalisering van Medica International. De verkoper in Rayon Zuid heeft als klanten enkele kleine klinieken met Nederlandse artsen in Duitsland. Hoewel dit dus zaken met Nederlanders betreft die in het buitenland een bedrijfje hebben, is dus wel enige kennis van de betreffende markt aanwezig. Juist deze ervaring is aanleiding om in eerste instantie te denken aan Duitsland, Spanje of Frankrijk. Er is dus al enige internationale ervaring in het bedrijf aanwezig. 7 van 24

8 2.3 Organisatie Het kantoor en magazijn van het bedrijf is gevestigd op bedrijventerrein Bijsterhuizen in Nijmegen. De juridische vorm is een bv, met de heer M.E. Dicus als oprichter/directeur grootaandeelhouder en met sinds 2009 een mede-eigenaar voor 30% met de functie van directeur commerciële zaken Internationaal. Het personeel bestaat verder uit 1 accountmanager, 8 verkopers in buitendienst en 4 medewerkers verkoopvoorbereiding/binnendienst waarvan 2 in deeltijd. Verder 3 medewerkers marketing waarvan 1 hoofd marketingafdeling, een Operations Manager met 3 magazijnmedewerkers, 1 calculator en 1 logistiek planner met voor het transport 2 eigen vrachtwagens en 2 chauffeurs. Dit personeel wordt indien nodig aangevuld met zelfstandige chauffeurs en transportbedrijven uit de regio. Verder 2 fulltime secretariële medewerkers onder leiding van de heer Dicus. Er wordt gebruikgemaakt van Twield online boekhouding. Het eigen vermogen is circa 2 miljoen euro, het bedrijfspand van 3 miljoen euro is voor 66% bancair gefinancierd naast een voorraadfinanciering voor 1 miljoen euro. De jaarrekening wordt door een externe accountant opgesteld en goedgekeurd. De automatisering en website is uitbesteed aan een lokale ontwikkelaar. 2.4 Marketingmanagement Voordat de nieuwe commerciële directeur zijn werkveld met export uitbreidt, maakt hij eerst een analyse van de Nederlandse situatie van het bedrijf. Zowel voor de afdeling marketing als voor de salesafdeling maakt hij, met hulp van het personeel, een sterkte-zwakteanalyse om op basis daarvan de geselecteerde exportmarkt beter te kunnen penetreren en de kansen die de geselecteerde exportmarkt biedt, beter te kunnen benutten. De optiekeuzes die er liggen zijn: een volledig gedifferentieerd exportbeleid; een ongedifferentieerd beleid exportbeleid; een deels gedifferentieerd beleid exportbeleid Marketingstrategieën Voor wat betreft marketingstrategieën ziet de nieuwe commercieel directeur een paar duidelijke lijnen: Groeistrategieën: de markt is verdeeld en verzadigd en dat betekent dat een bepaalde Ansoff-groeistrategie voor Nederland voor de hand ligt. De vraag is nu of eenzelfde groeistrategie voor het exportland gebruikt wordt. Marktafbakening: de domeinafbakening van Medica International en de definitie van de core-business, is sinds de turnaround van 2009 goed afgebakend in termen van product-markt-technologie-combinaties. (Zie tabel 2.1.) Assortimentsstrategie: voor wat betreft de strategische assortimentsopbouw en -ontwikkeling in termen van een BCG-analyse of portfolio-analyse kan er een kwantitatieve berekening uitgevoerd worden die laat zien waar de cash-cows en andere business-units in het model zitten. Er zijn duidelijke PMC s benoemd en hun groeipotentie en marktaandelen zijn bekend. 8 van 24

9 Concurrentiestrategie: wat betreft Porter s generieke concurrentiestrategie is er ook duidelijkheid. De concurrentiekrachten moeten wel nog beter geformuleerd en gekwantificeerd worden. Waardestrategie: de waardeketen is door Dicus goed in kaart gebracht en kan door de commercieel directeur zo worden overgenomen. Belangrijk bij een handelsbedrijf is enerzijds de inkomende logistiek, en anderzijds commercie en service. Waar het accent zou moeten komen te liggen moet de commercieel directeur nog bepalen Marketingmix Wat betreft de marketingmix registreert de commercieel directeur het volgende: Product: het assortiment was breed en redelijk diep, met een duidelijke indeling in productcategorieën (zie inleiding) en overeenkomstige branches. Alleen zijn eigen instrumenten worden onder eigen label (individueel fabrikantenmerk) verkocht, de overige producten worden onder hun eigen (handels)merk op de markt aangeboden. De omzet in 2011 van het eigen merkassortiment is 8% van het geheel. De PLC s van de zeven oude en twee bestaande productgroepen kunnen grafisch en mathematisch worden vastgesteld op basis van interne bedrijfseconomische data uit tabel 2.1. Productgroepen: 1 Medische apparatuur 2 Laboratoriumtechniek 3 Diagnostica 4 Fysiotherapie / Orthopedietechniek 5 Consumentenproducten 6 Informatie- en communicatietechnologie 7 Medische diensten en publicaties Tabel 2.1 Product Life Cycle per productgroep van 2005 t/m 2013 Medica International jaren productgroepen totale omzet k* 25k 50k 30k 10k 25k 40k 250k k 40k 170k 60k 20k 50k 10k 750k ,5 miljoen 100k 400k 100k 80k 20k 0 k 2,2 miljard ,7 miljoen 300k 1,2 miljoen 170k 120k 10k 0k 6,5 miljard ,8 miljoen 500k 2,4miljoen 300k 100k 0k 0k 10,1miljard ,1 miljoen 2,4 miljoen 8,5 miljard ,6 miljoen 2,9 miljoen 9,5 miljard 2012* 6,6 miljoen 2,9 miljoen 9,5 miljard 2013** 7,0 miljoen 3,5 miljoen 10,5miljard * K = 1000 euro; **targets voor 2012 en 2013 ( incl. export) 9 van 24

10 Tabel 2.2 De huidige twee productgroepen van Medica International productgroep Medische Apparatuur diagnosemiddelen monitoren therapie en fysieke medica anaesthesie / Beademing operatiekamertechniek sterilisatie reddingsmiddelen chirurgie / endoscopie ziekenhuisinrichtingen algemene inrichtingen deelmarkt Diagnostica klinische chemie immuunchemie hematologie / histologie / zytologie microbiologie infectieimmunologie groei marktleider* China Chinese bedrijven zoals Zhejiang, Yangzhou, Wenzhou. Pie Medical B.V. in Maastricht is een bekende grote speler in Nederland. Een aantal grote wereldwijde spelers zoals 3M Medica, waaronder in Duitsland (http://solutions.3mdeutschland.de). Duitsland en Frankrijk Ook deze markt is zeer uitgebreid met een grotere dominantie van West-Europese bedrijven zoals Duitsland met MATEST Systemtechnik GmbH Mössingen; Frankrijk met MAXMAT SA Montpellier. Nederland is een kleine speler met onder meer Mallinckrodt Baker B.V. Deventer op gebied van bloedcontrole. * Dit zijn sterk vereenvoudigde en fictieve cijfers en gegevens voor deze didactische casus, de werkelijke aantallen leveranciers loopt immers in de vele duizenden. Zie de website van Medica, selecteer Firmen & Produkten en dan de deelmarkten onder Produktkategoriesuche. oid,28140/kevent,/show_all_cats,1/~/web-cattree/cat_tree Plaats: Als het om de kanalenstrategie gaat, gaat de distributie via het directe kanaal, van producent of importeur via zijn handelsbedrijf rechtstreeks naar de medische instellingen. De distributiestrategie zweeft tussen intensief en selectief. De distributiekengetallen zijn misschien met iets meer moeite in kaart te brengen. Een distributiediagram wordt door een stagiair gemaakt. Promotie: Tijdens de Medicabeurs wil Mark-Eduard zijn bedrijf presenteren en breed uitpakken om zijn naam te vestigen en een substantieel marktaandeel te verwerven in Duitsland. Het taakstellend gereserveerde marketingcommunicatiebudget voor 2011 en 2012 voor Nederland is euro. Als media zijn gekozen een website, productbrochure, nieuwsbrieven, reclame in vaktijdschriften, sponsoring medisch goed doel (bijvoorbeeld KIKA). De commercieel directeur gaat op basis van de bestaande gegevens een DDM-model voor marketingcommunicatie maken, waarin doelgroepen, doelstellingen, en geselecteerde media aan elkaar gelinkt kunnen worden. Tevens wordt dat model gekoppeld aan de 10 van 24

11 voor de diverse media begrote deelbudgetten. Een DDM-model staat voor doelgroepen- doelstellingen en mediamodel. Met behulp van dit driedimensionale model kunnen diverse combinaties worden gemaakt: de doelgroepen op de x-as, op de Y-as de doelstellingen en op de Z-as de media. Verder neemt het bedrijf van Mark-Eduard elk jaar deel aan de beurs Zorgtotaal in de Jaarbeurs in Utrecht. Met behulp van een roulatieschema hebben alle binnen- en buitendienstmedewerkers daar acte de presence gegeven voor klanten en prospects. In 2012 is een beursformat gemaakt met het oog op gebruik voor de beursdeelname aan de Medica-Messe. Deelnemen aan beurzen gaat altijd via een taakstellende budgetteringsmethode en voor beursselectie maakt men gebruik van een beursselectiematrix. Beursdoelstellingen worden vooraf geformuleerd in kwantitatieve targets. Daarbij wordt gebruikgemaakt van een leadcalculator en een beursordertrechter. Prijs: De prijszetting is concurrentiegeoriënteerd en ligt 3% tot 4 % onder de gemiddelde handelsprijzen. Marktleiderschap kan zo leiden tot kostenleiderschap en tot prijsleiderschap. De verkoopprijs wordt bepaald door een marge van 20% op de inkoopkosten te zetten. Gezien het grote assortiment is het ondoenlijk in deze case een complete prijslijst te presenteren. Die staat uiteraard wel in de verkoopcatalogus. 2.5 Omzetgegevens De omzet groeide in Nederland van in 2005, in 2006, 2,2 miljoen in 2007, 6,5 miljoen in 2008 naar 10,1 miljoen in Medica International is een middelgrote speler en had samen in Nederland een geschat marktaandeel van circa 2% in de zeven genoemde productgroepen. Mark-Eduard heeft in 2009 besloten om zich te focussen op twee productcategorieën omdat het onmogelijk is om zich met het hele aanbod van medische apparatuur te onderscheiden. De concurrentie is hevig, maar naarmate het technisch specialisme stijgt, is het aanbod minder. Voor wetenschappelijke onderzoeksterreinen zijn een paar grote universiteiten leidend, algemeen verzorgingsmateriaal en eenvoudige instrumenten worden breed aangeboden met concurrentie op de prijs. Specialistische apparatuur is veelal maatwerk of customizing met concurrentie op technische innovatie. Na de focusstrategie in 2009 is de omzet in 2010 en 2011 verdeeld over twee hoofdproductgroepen (medische apparatuur en diagnostica), dat waren ook de twee grootste omzetmakers in de voorgaande jaren. Door het afstoten van de overige productgroepen is de omzet in 2010 en 2011 teruggelopen, maar kon deels gecompenseerd worden door de verkoop van een deel van de klantenportfolio en door co-marketing met andere aanbieders richting gezamenlijke klanten. Een reorganisatie was wel nodig en enige personeelsafvloeiing was niet te voorkomen door deze turn-around. Omzet In 2010 bedroeg de omzet 8,5 miljoen; in 2011 was de omzet 9,5 miljoen, de omzet in 2012 bedroeg in de twee eerste kwartalen 4,5 miljoen. De focusstrategie lijkt zich nog niet helemaal uit te betalen. Er lijkt verdere groei nodig om de omzetdoelen 11 van 24

12 van de twee grootaandeelhouders voor heel 2012 en verder te kunnen halen. Het doel voor 2012 lag op 9,5 miljoen (gelijk aan 2011) en het doel voor 2013 ligt voor Nederland wederom op 9,5 miljoen en inclusief de nieuwe exportstrategie op 10,5 miljoen euro. Productgroep 1 medische apparatuur omzetaandeel 70% Productgroep 2 diagnostica omzetaandeel 30% Uit de twee huidige productgroepen met ieder drie deelmarkten ontstaan de volgende zes product-markt-combinaties (per december 2011): productgroepen medische apparatuur diagnostica totaal Segmenten: A Ziekenhuizen en zorginstellingen 4,5 miljoen 2 miljoen 6,5 miljoen B Privéklinieken en tandartsen C Fysiotherapeuten en laboratoria 1,6 miljoen 0,4 miljoen 2,0 miljoen 0,5 miljoen 0,5 miljoen 1,0 miljoen Totaal 6,6 miljoen 2,9 miljoen 9,5 miljoen Van de segmenten/deelmarkten A en B kan gezegd worden dat de groei er uit is, nog slechts 1% tot 2 %. Deelmarkt C groeit nog 12 % van 2011 ten opzichte van De marktaandelen per product-markt-combinatie-strategische business unit (PMC-SBU) in vergelijking met de grootste concurrenten zijn: Eigen marktaandeel Marktaandeel concurrent A-1 25% 30% A-2 20% 40% B-1 5% 50% B-2 2% 30% C-1 6% 12% C-2 30% 10% Van de gerealiseerde omzetten per product-markt-combinatie wordt een steeds groter aandeel (om en nabij de 15%) gerealiseerd door professionele service (onderhoud, reparatie, onderdelen, crm, co-productie). De commercieel directeur is van plan om van de service een apart profitcenter of strategische business unit te maken en ziet voorstellen daartoe vanuit de binnendienst graag tegemoet. 12 van 24

13 Op basis van de voorgaande twee tabellen kan ook de totale effectieve vraag in de drie segmenten worden berekend. Gaan we uit van een marktpotentieel dat daar gemiddeld 10% boven ligt, dan is dat marktpotentieel in euro s ook vast te stellen. Als het omzetpotentieel voor het eigen bedrijf dezelfde percentages kent, is ook dat voor Medica berekenbaar. Wil dat zeggen dat Medica dan maar niet moet gaan exporteren? De commercieel directeur vraagt zich af hoe dat ook alweer zat. Gezien de snelle technologische ontwikkelingen in deze markt, vindt vervangingsvraag van complete apparaten bijna niet plaats. De vraag is alleen maar opgebouwd uit initiële en additionele vragen (in 2011 in een verhouding van 65% staat tot 35%). Dit heeft consequenties voor de invulling van zowel de marketingtools als de salestools. 2.6 Verkoopmanagement De Marketing-Salesfunnel In de B2B is marketing via de marketing-salesfunnel verbonden met sales. Bij marketing vindt de massacommunicatie plaats via campagnemanagement met de suspects voor de leadgeneratie. De opgeleverde leads worden bij de verkoopbinnendienst met behulp van prospectkwalificatie opgewaardeerd tot prospects, die door de buitendienst bewerkt wordt De verkoopafdeling De verkoopafdeling onder leiding van de salesmanager, die direct onder de nieuwe commercieel directeur valt, is georganiseerd volgens een Functioneel afnemers- of geografisch organisatieprincipe (FAG). De rayons zijn de rayons Noord, Oost, Zuid, West. De rayonindeling is gebaseerd op de COROP-indeling, waarbij de rayons qua aantallen klanten en prospects en af te leggen kilometers onder andere zijn ingedeeld volgens het vergelijkingsprincipe (het principe op basis waarvan rayons met elkaar vergeleken kunnen worden qua verkoopmogelijkheden). De routeringmethode is gemiddeld genomen te omschrijven als een projectmethode, maar wel met intensieve bewerking. De buitendienst (budi) wordt ondersteund door het team van medewerkers marketing en de verkoop binnendienst (bidi). In het bedrijfsgebouw is een eenvoudige showroom ingericht. De omzet van 2011 in Nederland is als volgt verdeeld: Rayon Noord: 20% Rayon Oost: 25% Rayon Zuid: 25% Rayon West: 30%. Van de totale omzet is 20% rechtstreeks door de bidi gerealiseerd. Medica International beschikt op werkdagen tijdens kantooruren over een eigen servicedienst van monteurs. Voor de afnemers is een eenvoudig servicelevel-agreement (SLA) afgesloten, met een garantiebepaling voor technische en ontwerpfouten en voor risico van de leverancier. Algemene productgarantie valt onder de wettelijke re- 13 van 24

14 gels van het desbetreffende land. Schade tijdens transport is voor de rekening van Medica International, dat het zo mogelijk weer verhaalt op het eventuele externe transportbedrijf. Bij ingewikkelde apparatuur kan op uurloonbasis een installateur worden geregeld van de leverancier. De aansprakelijkheid voor medische fouten is met algemene leveringsvoorwaarden ingedekt. Voor de nieuwe zakelijke klanten wordt door de verkopers een korte productclinic aangeboden, incompany na de offertefase. De klanten geven aan hier meer tijd en aandacht voor nodig te hebben, bij voorkeur verzorgd door productspecialisten van de leverancier. Belangrijke salestools die vanuit de bidi worden ingezet zijn de verkoopcatalogus en frequente direct mails. Verder wordt teleselling intensief gebruikt en bestaat er een effectief bedrijfsloyalty-programma gebaseerd op het CRM-systeem Het salesbudget De klantenportfolio De portfolio zag er eind 2011 als volgt uit: Het salesbudget bedroeg in ,- (exclusief personeelskosten), voor 2012 is eenzelfde bedrag begroot, terwijl voor 2013 een bedrag van ,- (exclusief personeelskosten) op de begroting staat, inclusief de entreestrategie voor de Duitse markt. Een overzicht van deelbudgetten voor de diverse salestools kan na enig onderzoek uit de bestaande data worden afgeleid, inclusief doelen en doelrealisatie. Klantcategorie gemiddelde aantallen Omzet omzetaandeel Dekkingsbijdrage Verkooptools A 250 6,5 miljoen miljoen accountmanager B 650 2, miljoen Bidi/budi C ,0 0,10 miljoen Teleselling/ catalogus Prospect 1000 Dm/beurs catalogus Totaal ,5 1.9 miljoen (20%) Klantbijdragemodel Bij de doorgewinterde verkopers doet al jaren het verhaal de ronde dat je grootste klanten qua omzet niet het hoogste rendement opleveren. Daartoe geeft de commercieel directeur een opdracht aan de bidi om alle relevante cijfers over 2011 boven de tafel te krijgen. Dat is redelijk gelukt en de commercieel directeur zet zich aan de analyse van de voorgaande cijfertabel over de klantenportfolio. 14 van 24

15 2.6.6 Customerrating A-klant: score > 25 pt. B-klant: score pt. C-klant: score < 20 pt. criteria: huidige omzet toekomstperspectief dekkingsgbijdrage nu klanthistorie > = 10 pt. Plus-plus = 10 pt. > 20%= 5 pt. Uitstekend = 5 pt = 5 pt. Plus = 5 pt. 10% - 20% = 3 pt. Goed = 3 pt. < = 2 pt. Plus-min -= 2 pt. < 10% = 1 pt. Matig = 1 pt. Prospect Klanttypering A-klanten B-klanten C-klanten Propsects Ziekenhuizen/zorginstellingen/universiteiten Privéklinieken, tandartspraktijken Fysiotherapeuten, laboratoria Divers Klantstrategieёn Op basis van de gepresenteerde gegevens gaat de commercieel directeur in het weekend thuis een zogenoemd klant/abell-model maken. Hij neemt daartoe alle relevante informatie mee. Hij weet dat het de bedoeling van dit model is te komen tot een gedifferentieerde afbakening van de verkoopactiviteiten van het bedrijf. Hiervoor worden klantcategorieën, categoriebehoeften en in te zetten salestools in een driedimensioneel geplaatst. Zo kun je in een oogopslag zien waar het bedrijf voor staat Klantpiramide Uit de voorgaande gegevens is ook een klantenpiramide te destilleren. De accountmanager die al enige jaren in het bedrijf werkt, neemt de taak op zich die voor zijn baas in kaart te brengen. Hij kent de diverse klantcategorieën als zijn binnenzak, omdat hij voorheen op de bidi heeft gewerkt, daarna naar de budi is gepromoveerd en uiteindelijk als accountmanager zijn voorlopige top bij het bedrijf heeft gevonden. Hij gaat er dus vanuit dat hem lukt een klantenpiramide op te stellen. 15 van 24

16 Salescyclus Met de doorvoering van de focusstrategie in 2009 is de Dicus (directeur grootaandeelhouder, DGA) tevens gestart met de invoering van de PDCA-cyclus, de interne verbetercyclus. In eerste instantie werd dit alleen gedaan voor de salesafdeling, maar vanaf 2011 zijn ook de andere afdelingen aan de beurt. Deze PDCA-cyclus bestaat uit een interne cyclus, een externe cyclus en een integrale cyclus. Deze drie cycli zullen ook voor Duitsland opgezet worden. Omdat de PDCA-cyclus het paradepaardje van Dicus is, en hij zijn commercieel directeur wil ontlasten, zal hij de invoering van de PDCA-cyclus zelf op zich nemen. Hij maakt daarvoor een goed overzichtelijk systeem waarin te zien is hoe de Nederlandse verkoopafdeling momenteel functioneert en hoe dit Nederlandse systeem mogelijk ook voor Duitsland zou kunnen gelden Tendering Zoals blijkt uit de lijst van toptienklanten van de onderneming zijn er in 2012 (zie verderop) een aantal klanten met een jaaromzet van meer dan Drie klanten zijn ziekenhuizen en die vallen automatisch onder de aanbestedingswetgeving en -procedures. Omdat de nieuwe commercieel directeur nog nooit iets met Europese tendering te maken heeft gehad, legt de accountmanager, die deze klanten in zijn portefeuille heeft, uit wat het inhoudt. Het inschatten van de orderkans is daarbij een cruciaal element. De accountmanager formeert bij tender-offertes altijd een team van medewerkers om zich heen (omdat hij weet dat aan de inkoopzijde een professionele Decision Making Unit zit) het accountteam oftewel de Problem Solving Unit (PSU). De stagiair maakt een mooi overzicht van de samenstelling van de PSU, hun functies en hun bijdragen in het verkoopproces De formule van Franke klantcategorie aantal bezoekfrequentie bezoekduur reistijd/overig totaal A min. 30 min B min C min pospect min totaal Beschikbare capaciteit: 8 budi = dagen 8 uur 60 minuten = minuten + 1 account manager a minuten = totaal minuten Het Postma-model Aan de hand van het Postma-model kunnen de verkoopprestaties van het rayonverkoopteam worden gemeten. Het gaat dan telkens om 2 budi s met ieder hun eigen district binnen het rayon en 1 bidi die hen beiden ondersteunt. De budi-teams 16 van 24

17 bestaan uit de twee opeenvolgende budi-nummers uit de volgende tabel (elk team bestaat uit 2 vertegenwoordigers op 1 rayon). De gerealiseerde rayon-omzetten van 2011 waren: Zuid 25 % = 2,375 miljoen Noord 20% = 1,9 miljoen Oost 25% = 2,375 miljoen West 30% = 2,85 miljoen Totaalomzet was 9,5 miljoen. Het jaaroverzicht van 2011 wat betreft verkoopprestaties, waarbij niet alleen de eind-output gemeten wordt: Budi nr. geplande dagen feitelijke dagen geplande bezoeken feitelijk bezoeken offertes orders omzet marge totaal miljard 150 k , k , k , k ,2 300 k , k ,5 300 k , k totaal 200 gemidd ,5 miljard 1,9 miljard 20% Op basis van bovenstaande tabel kunnen verkoopratio s worden berekend tussen de diverse kolommen. De stagiair berekent deze ratio s en de afwijkingen van de gemiddelden. Op basis van deze scores krijgt de commercieel directeur inzicht wie van zijn 8 verkoopmedewerkers het beste scoren en welke teams het beste zijn. Op basis van die uitslag wil hij een oorzakenanalyse loslaten voor Nederland, maar ook een bonusbeleid ontwikkelen die op dit moment in het bedrijf nog niet bestaat (hij wil dit ook alvast voor de Duitse situatie doen). In welke mate de gestelde targets zijn behaald speelt bij dat bonusbeleid natuurlijk een belangrijke rol Forecasting Het proces van voorspellen valt bij Medica International uiteen in twee categorieën. 1 Voor de B- en C-klanten wordt een redelijk handzame RFM-matrix gebruikt die door de binnendienst kan worden uitgevoerd op basis van de data uit het CRMsysteem. 2 Voor de A-klanten wordt een meer complexe OSKA-analyse gehanteerd. Omdat deze groep van groot belang is voor de continuïteit van de onderneming is het van belang te weten wat volgend jaar hun inkooplannen zijn. Het OSKA-model is dus een uitgebreid koopintentiemodel. 17 van 24

18 Uit deze groep wordt voor het jaar 2012 gekeken naar de toptienklanten de zogenaamde strategic key-accounts en wat de scores en verkoopkansen waren op basis van informatie die door de accountmanager was aangeleverd: klant Scoringselement totaal % omzet tijd k k k k k k k k k k k De geschatte omzet voor 2012 voor deze buitencategorie klanten is dan te berekenen door te vermenigvuldigen en te cumuleren. 18 van 24

19 3 Externe Analyse 3.1 De branche De branche is onderhevig aan technische, politieke en medische ontwikkelingen. Denk daarbij aan wet- en regelgeving, de invloed van zorgverzekeraars, diverse fondsen en subsidies voor onderzoek, schaalvergroting van ziekenhuizen en zorginstellingen enerzijds en schaalverkleining met privéklinieken anderzijds. 3.2 Concurrentieanalyse Hier vind je een kleine selectie van de vele concurrenten van Medica International als handelsfirma en distributeur in medische benodigdheden in Nederland. Bedrijf Markt Marktaandeel Esaote en Pie Medical Benelux BV, Maastricht Terborgse HandelsOnderneming, Terborg Distributeur in de Benelux landen voor nagenoeg het hele Esaote en Pie Medical producten-pakket. Medische goederen. Inrichting voor de bedrijfsarts - arboarts Medes.nu, Sneek Medische en esthetische apparatuur 1% Pastra BV, s-hertogenbosch Bedden, massagetafels, hulpmiddelen 1% X-Way B.V., Den Haag Mathot Medische Speciaalzaken, Haarlem medische dienstverlening en distributeur van beeldvormende apparatuur en verhuur van niersteenvergruizers Familiebedrijf sinds Hofleverancier voor wondverzorgingsproducten en medische bandages. Sponsor van o.a. KIKA. Solution, Zwaag Reinigingsmiddelen 3% Amstel Medical, webwinkel Medische instrumenten Onbekend Fa. A. Vos & Zoons, Amsterdam Medische en Thuiszorgartikelen 2% 25% 2% 10% 12% Op basis van deze tabel (en op basis van andere bronnen) is een verdergaande concurrentievergelijking goed uit te voeren. De concurrentievergelijking kan gedaan worden aan de hand van een strategische groepenkaart (SGK). Verder zou de commercieel directeur graag willen werken aan een competitieve benchmarking die verder gaat, althans gedetailleerder is, dan een strategische groepenkaart. Daarnaast zou hij idealiter op continue basis ook een strategic benchmarking willen, maar dat is nog een beetje toekomstmuziek. De commercieel directeur heeft eenmalig een onderzoeksrapport ingekocht van een Multi-clientonderzoek uitgevoerd door Onderzoeksbureau Motion uit Am- 19 van 24

20 sterdam. In dat onderzoek is de branche van medische en diagnostische apparatuur onder de loep genomen. Aan dat benchmarkonderzoek hebben 350 bedrijven deelgenomen. Het is anoniem onderzoek waarbij de deelnemers alleen de gemiddelde branchecijfers te zien krijgen die ze dan zelf kunnen vergelijken met hun eigen cijfers. Een aantal relevante cijfers daaruit zijn : gemiddelde omzet per medewerker: 250k gemiddelde ordergrootte: 19k gemiddelde omzet per budi: 1,2 miljoen omzetaandeel key-accounts (A-klanten): 81% brutowinstmarge (=omzet minus inkoop): 24% verkoopkosten per verkoper ( exclusief personeelskosten): ,- 20 van 24

Bijlage Verkoopcalculatie

Bijlage Verkoopcalculatie Bijlage Verkoopcalculatie bij Strategisch en operationeel salesmanagement René van Hoften u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2013 Deze bijlage Verkoopcalculatie hoort bij Strategisch en operationeel

Nadere informatie

pressure to close BUSINESS SALESVAARDIGHEDEN RENE SUSAN Eerste druk

pressure to close BUSINESS SALESVAARDIGHEDEN RENE SUSAN Eerste druk pressure to close BUSINESS SALESVAARDIGHEDEN RENE SUSAN Eerste druk Noordhoff Uitgevers bv Salesvaardigheden René Susan Eerste druk, 0 Noordhoff Uitgevers Groningen / Houten 0 Noordhoff Uitgevers bv Omslag:

Nadere informatie

Kern van Marketing. Rien Hummel. m.m.v. Geert Jan van Dam. Eerste druk

Kern van Marketing. Rien Hummel. m.m.v. Geert Jan van Dam. Eerste druk Kern van Marketing Rien Hummel m.m.v. Geert Jan van Dam Eerste druk Kern van Marketing Kern van Marketing Rien Hummel m.m.v. Geert Jan van Dam Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Eerste druk Ontwerp

Nadere informatie

Handboek voor de interne communicatiespecialist

Handboek voor de interne communicatiespecialist Handboek voor de interne communicatiespecialist Marleen Boer Eerste druk Noordhoff Uitgevers bv Handboek voor de interne communicatiespecialist Marleen Boer Eerste druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Verkoop en marketing

Verkoop en marketing Kwaliteit in Praktijk VERKOOP EN MARKETING februari 2005 B1-4 Verkoop en marketing Ir. Jan Maas Inhoud Samenvatting, leeswijzer en toepassing 2 Kwaliteit bij verkoop en marketing 3 Het verkoop- en marketingproces

Nadere informatie

Business marketing. Kees Gelderman, Paul Ghijsen, Hein van der Hart. Vijfde druk

Business marketing. Kees Gelderman, Paul Ghijsen, Hein van der Hart. Vijfde druk Business marketing Kees Gelderman, Paul Ghijsen, Hein van der Hart Vijfde druk Noordhoff Uitgevers bv Business marketing Dr. C.J. Gelderman Universitair Hoofddocent Marketing en Inkoop management Open

Nadere informatie

Business Intelligence

Business Intelligence C In dit nummer: on TAC tueel Business Intelligence jaargang 3 nummer 3 november 2001 pag 1 Business Intelligence pag 2 De waarde van een datawarehouse pag 3 C/TAC-Align blijft vakman in SAP pag 4 Informatiesessie

Nadere informatie

Serie Beheersen van bedrijfsprocessen. De kern van de administratieve organisatie

Serie Beheersen van bedrijfsprocessen. De kern van de administratieve organisatie Serie Beheersen van bedrijfsprocessen De kern van de administratieve organisatie Serie Beheersen van bedrijfsprocessen Beginselen van de administratieve organisatie Beginselen van de financiële administratie

Nadere informatie

Inleiding organisatiekunde Toolbox

Inleiding organisatiekunde Toolbox Inleiding organisatiekunde Toolbox Loek ten Berge Marco Oteman m.m.v. Johan van Kooten bussum 2011 Dit extra materiaal hoort bij de vierde, herziene uitgave van Inleiding organisatiekunde van Loek ten

Nadere informatie

Ondernemerschap in de praktijk. Strategisch management voor ondernemers in het MKB/familiebedrijf

Ondernemerschap in de praktijk. Strategisch management voor ondernemers in het MKB/familiebedrijf Ondernemerschap in de praktijk Strategisch management voor ondernemers in het MKB/familiebedrijf Serie Ondernemerschap in de praktijk Zo maak je een ondernemingsplan voor ondernemers in het MKB Marketingplan

Nadere informatie

Zo maak je een... ondernemingsplan. Roel Grit. Derde druk

Zo maak je een... ondernemingsplan. Roel Grit. Derde druk Zo maak je een... ondernemingsplan Roel Grit Derde druk Zo maak je een ondernemingsplan Roel Grit Derde druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: G2K Designers, Groningen Omslagillustratie:

Nadere informatie

Marktonderzoek. Mirjam Broekhoff, Harm Stumpel, Roel Kooiker. Negende druk

Marktonderzoek. Mirjam Broekhoff, Harm Stumpel, Roel Kooiker. Negende druk Marktonderzoek Mirjam Broekhoff, Harm Stumpel, Roel Kooiker Negende druk Noordhoff Uitgevers bv Marktonderzoek Mirjam Broekhoff Harm Stumpel Roelof Kooiker Negende druk Noordhoff Uitgevers bv Groningen

Nadere informatie

DE SLIMSTE WEG NAAR DE CONSUMENT PERFECT STORE. Peter Liesting

DE SLIMSTE WEG NAAR DE CONSUMENT PERFECT STORE. Peter Liesting DE SLIMSTE WEG NAAR DE CONSUMENT PERFECT STORE Peter Liesting DE SLIMSTE WEG NAAR DE CONSUMENT PERFECT STORE Peter Liesting Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: BIM Media

Nadere informatie

Jhr. Dr. Walther Ploos van Amstel Universitair docent Vrije Universiteit Expert bij TNO Mobiliteit en Slimstock Professionals www.delaatstemeter.

Jhr. Dr. Walther Ploos van Amstel Universitair docent Vrije Universiteit Expert bij TNO Mobiliteit en Slimstock Professionals www.delaatstemeter. MARGEKILLERS Het bouwen van winnende supply chains Jhr. Dr. Walther Ploos van Amstel Universitair docent Vrije Universiteit Expert bij TNO Mobiliteit en Slimstock Professionals www.delaatstemeter.nl Inleiding

Nadere informatie

INKOOPSAMENWERKING, VAN THEORIE NAAR PRAKTIJK. Inkoopsamenwerking, van theorie naar praktijk

INKOOPSAMENWERKING, VAN THEORIE NAAR PRAKTIJK. Inkoopsamenwerking, van theorie naar praktijk Inkoopsamenwerking, van theorie naar praktijk 1 Auteurs van de artikelen, redactie en uitgever zijn zich volledig bewust van hun taak een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen. Niettemin kunnen

Nadere informatie

Extra materiaal Belangrijke modellen binnen de Administratie Organisatie

Extra materiaal Belangrijke modellen binnen de Administratie Organisatie De essentie van administratieve organisatie Extra materiaal Belangrijke modellen binnen de Administratie Organisatie Wim Fennis Jan-Pieter Schilderinck u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2012 Deze modellen

Nadere informatie

Marktonderzoek. Het 2e leven (H2L) 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699. Dr. P.C. Schuur

Marktonderzoek. Het 2e leven (H2L) 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699. Dr. P.C. Schuur Marktonderzoek Het 2e leven (H2L) Effectief en efficiënt service verlenen op een maatschappelijk verantwoorde wijze 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699 Begeleiders: Dr. J.M.G. Heerkens Dr.

Nadere informatie

Gerlof Donga Bert Pinkster

Gerlof Donga Bert Pinkster Informatieanalyse Informatieanalyse Gerlof Donga Bert Pinkster Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: (070) 378 98

Nadere informatie

Beginselen van de financiële administratie

Beginselen van de financiële administratie SERIE Beheersen van bedrijfsprocessen Beginselen van de financiële administratie G. Krijgsheld, J.P.G.A. Straver Tweede druk Noordhoff Uitgevers bv Serie Beheersen van bedrijfsprocessen Beginselen van

Nadere informatie

Klantgericht organiseren

Klantgericht organiseren Noordhoff Uitgevers bv Klantgericht organiseren Els Meertens Marijn Mulders Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Noordhoff Uitgevers bv Ontwerp omslag: Studio Frank & Lisa, Groningen Omslagillustratie:

Nadere informatie

Woord vooraf. Een op deze wijze tot stand gekomen sales- of keyaccountplan

Woord vooraf. Een op deze wijze tot stand gekomen sales- of keyaccountplan Woord vooraf Dit boek is bedoeld als handleiding voor het zelfstandig ontwikkelen en schrijven van een verkoopplan, voor iedereen die als commercieel leidinggevende werkzaam is of daarvoor een hogere beroepsopleiding,

Nadere informatie

NIMA MARKETING-B EXAMEN - MODULE B1-15 JUNI 2004

NIMA MARKETING-B EXAMEN - MODULE B1-15 JUNI 2004 NIMA MARKETING-B EXAMEN - MODULE B1-15 JUNI 2004 EXAMENOPGAVEN NIMA MODULE B1 Tijd: 10.00-12.30 uur (150 minuten) U wordt verzocht de vragen op het aan u uitgereikte antwoordpapier in de voorgeschreven

Nadere informatie

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 4 2 Belang van CRM 5 Definitie CRM 5 Klantcontact en CRM 5 De klantrelatie centraal 5 Van spreadsheet naar CRM software

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Strategisch management. Van MKB tot grootbedrijf

Strategisch management. Van MKB tot grootbedrijf Strategisch management Van MKB tot grootbedrijf Serie financieel economische adviespraktijk Management accounting en management control van MKB tot grootbedrijf 978-90-01-78438-6 Financiering van MKB tot

Nadere informatie

INLEIDING TOT DE MARKETING. Bronis Verhage

INLEIDING TOT DE MARKETING. Bronis Verhage INLEIDING TOT DE MARKETING Bronis Verhage Noordhoff Uitgevers bv Inleiding tot de marketing Noordhoff Uitgevers bv Inleiding tot de marketing Prof. dr. Bronis Verhage Professor of Marketing Georgia State

Nadere informatie

Marktpositie en Imago Accountant. t.b.v. NBA

Marktpositie en Imago Accountant. t.b.v. NBA Marktpositie en Imago Accountant t.b.v. NBA Heliview Research Lage Mosten 1 Postbus 3327 4800 DH Breda www.heliview.nl info@heliview.nl September 2011 Voor meer informatie over deze rapportage kunt u terecht

Nadere informatie

Marketingcommunicatieplan

Marketingcommunicatieplan Marketingcommunicatieplan Project: Sportfan Naam: Suzanne Dieker [311470] Kevin Eltink [2434856] Rick van den Oever [317033] Reshmie Oogink [2426066] School: Saxion Hogeschool Deventer Opleiding: Commerciële

Nadere informatie