stichting Bedrijfsfonds Apotheken JAARVERSLAG 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "stichting Bedrijfsfonds Apotheken JAARVERSLAG 2013"

Transcriptie

1 stichting Bedrijfsfonds Apotheken JAARVERSLAG 2013 SBA maai<t weri< van de apotiieel<

2 Inhoud Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Stichting Bedrijfsfonds Apotheken 5 Hoofdstuk 2 De Bedrijfstak Openbare Apotheken :7 Hoofdstuk 3 Activiteiten i9 I ;!! 1^ Hoofdstuk 4 Doelstelling A Til Hoofdstuk 5 Doelstelling B 1!5 Hoofdstuk 6 Doelstelling C 17 Hoofdstuk 7 Doelstelling D 19 Hoofdstuk 8 Doelstelling E 21 Hoofdstuk 9 Doelstelling F 25 Hoofdstuk 10 Doelstelling G 27 Hoofdstuk 11 Doelstelling H 29 Hoofdstuk 12 Ondersteunende 31 Afkortingenlijst 40

3 Inleiding De Als uitvoeringsorgaan van sociale partijen voor de branche van openbare apotheken verzorgt de Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA) producten, diensten en advisering op het gebied van arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en nascholing. Ook verricht de SBA met als doel een zo goed mogelijke kwalitatieve en kwantitatieve afstemming tussen het beroepsonderwijs en het werkveld en brengt vraag en aanbod op de sectorale arbeidsmarkt bijeen via Apotheekwerk. De dienstverlening van de SBA is opgedeeld in drie primaire aandachtsgebieden (pijlers). Deze pijlers zijn: Bij- en nascholing: bevorderen van kennis en kunde binnen het apotheekteam. Arbeidsmarkt en onderwijs: voldoende gekwalificeerd personeel in de apotheekbranche. Werken in de apotheek: professioneel en veilig werken in de apotheek. Uitgangspunt is dat alle een meerwaarde moeten hebben voor de branche. Aansluiting van de SBA op de wensen en behoeften van de branche én intensieve samenwerking met werkgevers en werknemers zijn daarbij absoluut noodzakelijk. De positie van de openbare apotheek staat nog steeds onder druk. Er zijn ook kansen, vooral omdat in de toekomst de eersteljjnszorg zoveel mogelijk in de buurt van de patiënt blijft worden aangeboden. Nauwe samenwerking tussen huisartsen en apothekers is hierbij geboden. Daarnaast beïnvloeden demografische factoren zowel de wijze van medicjjnen verstrekken als op termijn ook de beschikbaarheid van personeel. De branche moet blijven anticiperen op vergrijzing, toenemende mondigheid en diversiteit van cliënten(-groepen). Eind 2013 telde ons land 1974 openbare apotheken, zeven minder dan het jaar ervoor. Deze afname staat haaks op de groeiende zorgvraag. In 2013 kwamen er 29 nieuwe openbare apotheken bij. Hiertegenover stonden 36 sluitingen. In deze tellingen neemt het SFK alleen apotheken mee met een expliciete publieksfunctie. Opvallend is dat het bij meer dan de helft van de gesloten apotheken om vestigingen gaat die deze eeuw pas zijn geopend. Het is blijkbaar niet gelukt om deze jonge apotheekbedrijven rendabel te krijgen. Uit verschillende brancheonderzoeken blijkt dat er in de komende jaren bij ongewijzigd beleid wederom een tekort aan goed gekwalificeerd personeel ontstaat. Het behoud van medewerkers is een belangrijk speerpunt geworden, onder andere door duurzame inzetbaarheid te bevorderen. In 2013 heeft de SBA voorbereidingen getroffen om mede met de zogeheten sectormiddelen van minister Asscher een plan te maken om het dreigende tekort af te wenden. Dit plan zal naar verwachting in 2014 worden gerealiseerd. In 2013 is de rol van de SBA op het gebied van nascholing wederom groot geweest. Maar vooral als gevolg van de toenemende werkdruk is er wel sprake geweest van een afname van 24% in vergelijking met Deze afname doet zich in gelijke mate voor bij andere aanbieders van nascholing, zo blijkt uit gegevens van het Kwaliteitsregister Apothekersassistent Openbare Farmacie (KAOF). Naast de ontwikkeling van nascholingscursussen, organiseert de SBA in vrijwel het gehele land cursussen met eigen docenten. Wel zijn er verschuivingen merkbaar in de

4 wensen en behoeften van klanten. Apotheken blijken een grote en toenemende interesse te hebben om de scholing in de apotheek te laten plaatsvinden (incompany). Op het gebied van e- learning gaan de ontwikkelingen snel. De SBA heeft met SBA E-studie een door de gebruikers kwalitatief goed beoordeelde e-learning met veel titels, die evenwel nog een beperkt marktbereik kent. Het belang van zowel landelijke als regionale samenwerking tussen het werkveld en de opleidingen voor apothekersassistenten krjjgt erkenning en invulling. De SBA vervult hierbij de rol van voortrekker in die gevallen dat de samenwerking niet of minder effectief is. Kortom, allemaall die een stevige bodem vormen voor de verdere groei van het professioneel werken in de apotheek en de ontwikkeling van mensen die hierin werkzaam zijn. Als uitvoeringsorgaan van sociale partijen heeft de SBA in het jaar 2013 een ondersteunende en een stimulerende rol vervuld voor werknemers én werkgevers in de branche openbare apotheken. Meer over deze bijdrage leest u in dit jaarverslag, waarin ook een beschrijving van de SBA (hoofdstuk 1) en van de branche (hoofdstuk 2) zijn opgenomen. Hoofdstuk 3 beschrijft de ' van de SBA in De overige hoofdstukken geven een toelichting op de. Dit jaarverslag is opgesteld conform de richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine organisaties zonder winststreven (RJKC1).

5 Hoofdstuk 1 Stichting Bedrijfsfonds Apotheken De SBA is door cao-partijen in de branche van openbare apotheken opgericht in De SBA werkt op basis van de Cao Bedrijfsfonds Apotheken. Deze algemeen verbindend verklaarde cao regelt onder meer de te realiseren doelstellingen, taak, financiering en organisatievorm. Cao Bedrijfsfonds Apotheken De Cao Bedrijfsfonds Apotheken is afgesloten door werkgevers- en werknemersorganisaties die partij zijn bij de Cao Apotheken. Namens de werkgevers zijn dit de KNMP en de ASKA (Associatie van Ketenapotheken) en namens de werknemers zijn dit FNV Bondgenoten en CNV Publieke Zaak. Deze organisaties vormen tevens het bestuur van de SBA. Noot: De in juli 2010 opgerichte Vereniging van Zelfstandige Apothekers (VZA) heeft de rol van de KNMP overgenomen bij de cao onderhandelingen en zal na een statutenwijziging de plaats van de KNMP in het bestuur van de SBA overnemen. Dit is per 1 januari 2014 geëffectueerd. Volgens in de cao geformuleerde doelstellingen, onderneemt de SBA op het gebied van arbeidsmarktbeleid, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden en nascholing. De SBA financiert haar uit gelden die de branche opbrengt conform de Cao Bedrijfsfonds Apotheken. Op grond van een eind 2012 gerealiseerde, ingrijpende reorganisatie is circa een derde van de formatie begin 2013 afgevloeid. Resultaat bestemming Het negatieve resultaat wordt ten laste gebracht van het Eigen Vermogen, zodat deze wordt afgebouwd. Deze afbouw wordt in 2014 en de jaren daarop voortgezet. Personele samenstelling SBA Om haar doelstellingen te kunnen verwezenlijken, heeft de SBA op 31 december ,95 fte tot haar beschikking. Daarnaast staan op de loonljjst van de SBA 1,85 fte die werkzaam zijn voor de Stichting Accreditatie Nascholing Apotheekmedewerkers (SANA). De SBA wil haar medewerkers zo goed mogeijjk faciliteren by hun werkzaamheden. Daarbij is onder meer een goed functionerend HRM-instrumentarium belangrijk. Er is in 2013 een nieuwe HR-cyclus geïmplementeerd en er is veel aandacht besteed aan scholing en vorming. Bij de SBA is sprake van een thuiswerkregeling. Organisatieontwikkeling In 2013 hebben er bij de SBA geen grote of nieuwe op het gebied van de organisatieontwikkeling plaatsgevonden. Samenwerking De SBA wil meerwaarde hebben voor de branche die haar financiert. Om goed te kunnen inspelen op de wensen en behoeften van de branche, is samenwerking met sociale partijen en andere aan de branche gelieerde organisaties een vereiste. De SBA onderhoudt contacten met FNV Bondgenoten en CNV Publieke Zaak. Daarnaast met de KNMP, hierbij in het bijzonder de afdeling arbeidszaken, het Wetenschappelijk Instituut Nederlandse Apotheken (WINAp), de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) en de regionale verbanden waarin apotheken en apothekers functioneren. Met de ketens en hun brancheorganisatie ASKA, alsmede de formules

6 van openbare apotheken, is regelmatig contact. De samenwerking met het kenniscentrum Calibris en ROC's komt de kwaliteit van de opleiding voor apothekersassistenten ten goede. Met Appolaris, de uitvoeringsorganisatie van het Pensioenfonds Medewerkers Apotheken (PMA) werkt de SBA samen voor de inning van de branchebijdrage. Samenstelling Bestuur SBA Het bestuur van de SBA is paritair samengesteld en bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties KNMP (2) en ASKA (1) en evenzoveel vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties FNV Bondgenoten (2) en CNV Publieke Zaak (1). Het voorzitterschap en de functies van algemeen secretaris rouleren jaarlijks tussen werkgevers- en werknemerspartijen. Voorzitterschap en secretaris zijn nooit in handen van dezelfde partij. De secretaris van het cao-overleg treedt op als adviseur van het bestuur SBA. De volgende vertegenwoordigers van KNMP, ASKA, FNV Bondgenoten en CNV Publieke Zaak vormden in 2013 het bestuur van de SBA: Dagelijks Bestuur: Voorzitter: de heer drs. J.P. Veenhuizen FNV Bondgenoten Secretaris: mevrouw drs. H.C. Maats-Holm KNMP Overige bestuursleden: Mevrouw K.W. de Vries Mevrouw M. Meere De heer S. Veenstra De heer drs. R.G.J.F. Kolman Adviseur: De heer mr. H.C.J. Overgaag FNV Bondgenoten CNV Publieke Zaak ASKA KNMP Secretaris cao-partijen

7 Hoofdstuk 2 De Bedrijfstak Openbare Apotheken Op 31 december 2013 telde de bedrijfstak openbare apotheken, een daling van 0,5% ten opzichte van Daarin werkten apothekersassistenten en andere functionarissen (zie de figuur van kengetallen) ' '12 A: Apothekersassistent B: Apothekersassistent: Variant Coördinerend Apothekersassistent C: Apothekersassistent: Variant Apothekersassistent kwaliteitszorg D: Apothekersassistent: Variant Farmaceutisch patiëntenzorg E: Apothekersassistent: samengevoegde varianten Werknemer A (oud) Totaal AA F: Teamleider G: Farmaceutisch consulent H: Farmaceutisch manager Totaal AA en functies F t/m H : Drogisterijmedewerker J: Algemeen ondersteunend medewerker K: Bezorger L: Schoonmaker M: Administratief secretarieel medewerker N: Financieel administratief medewerker Totaal AA en functies F t/m N Onbekend Overige Gemiddelde werkweek apothekersassistenten 24,28 u 24,33 u Aantal volledig arbeidsongeschikten* Aantal partieel arbeidsongeschikten en nog werkzaam in de branche* Aantal partieel arbeidsongeschikten en niet meer werkzaam in de 110 branche Aantal apotheken Aantal gevestigde apothekers Aantal werkzame openbare apothekers Aandeel zelfstandige apotheken 70% 70% * excl. WAO 61 jaar en ouder bron PIMA en SFK

8 De meeste apothekersassistenten vallen in de leeftijdscategorie van jaar, de overige medewerkers in de leeftijdscategorie jaar en jonger dan 25 jaar. Aantallen apothekersassistenten en overige medewerkers naar leeftijd*) Leeftijdscategorie Aantal apothekersassistenten Aantal overige medewerkers Jonger dan (8,3%) (25,1%) 25 tot (25,2%) 880 (15,4%) 35 tot (28,4% ) 801 (14,0%) 45 tot (25,2% ) (24,1%) Ouder dan (12,9%) (21,4%) Totaal Van de apothekersassistenten is 98% vrouw en 2% man en van de overige medewerkers is 73% vrouw en 27% man. *) Gegevens PMA

9 Hoofdstuk 3 Activiteiten De SBA heeft volgens artikel 3 van de Cao Bedrijfsfonds Apotheken ten doel het geheel of, gedeeltelijk initiëren, stimuleren en financieren van die gericht zijn op het bevorderen van en in stand houden van goede scholing, goede arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden in apotheken. Deze bestaan, binnen de doelstelling van de Stichting Bedrijfsfonds Apotheken, uit het bevorderen van: A. het geven van voorlichting en informatie over de rechtsgevolgen die voortvloeien uit de Cao Apotheken, alsmede over wettelijke voorschriften met betrekking tot algemene arbeidsvoorwaarden; B. het betalen van de kosten van die gericht zijn op scholing en vorming van in beginsel iedere werknemer, die onder het Fonds valt; C. het betalen van de kosten van die gericht zijn op de aan de ondernemingen in het belang van goede arbeidsverhoudingen te verlenen diensten, zynde het bevorderen van het goed functioneren van ondernemingsraden en/of personeelsvêrtegenwoordigingen en/of werkoverleg binnen de apotheken; D. het verrichten van onderzoek naar het opzetten van functieclassificatiesystemen en het in stand houden van functieclassificatiesystemen met daarop gebaseerde beloningssystemen; E. het verrichten en publiceren van onderzoek ten behoeve van het tot stand brengen en uitvoeren van maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden van werknemers in apotheken; F. het verrichten en publiceren van onderzoek naar de gevolgen van door partyen b j het cao-overleg gemaakte afspraken met als doel de belangen te dienen van alle werkgevers en werknemers in apotheken; G. het verrichten en publiceren van onderzoek naar de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de toekomstige behoefte aan werknemers in apotheken; H. het verrichten en subsidiëren van opleidingen en vormings ten behoeve van de werkgevers en werknemers. In 2013 z jn voorbereidingen getroffen om de statutaire doelstellingen te wijzigen met ingang van 1 januari 2014.

10 10 i

11 Hoofdstuk 4 Doelstelling A A. Het geven van voorlichting en informatie over de rechtsgevolgen die voortvloeien uit de Cao Apotheken en de Cao Arbeidsomstandigheden Apotheken alsmede over wettelijke voorschriften met betrekking tot algemene arbeidsvoorwaarden. Servicedesk Cao Het uitleggen van en informeren over de inhoud van de cao's aan alle personen die vallen onder de werkingssfeer van de Cao Apotheken en de Cao Arbeidsomstandigheden Apotheken of telefooncontacten - Telefonisch spreekuur maandag t/m vrydag van uur. - Dagelijkse mogelijkheid voor vragen stellen per . - Registratie van vraag en antwoord. - Informatie verstrekken via service. - Ondersteuning SBA-regioadviseurs b j uitleg van de cao's. Samenwerkingspartners - KNMP Afdeling Arbeidszaken Looptijd 1 januari - 31 december 2013 Servicedesk Uren in Balans (UiB) - Het stimuleren van het juiste gebruik van het softwareprogramma UiB en op juiste wyze toepassen van de cao-regels. Het programma is beschikbaar voor alle openbare apotheken. - Ondersteuning bieden b j de invoer van gegevens in UiB. - Uitleg geven over de werkwijze en rekenwyze in UiB en over de cao en wetgeving die betrekking heeft op de urenregistratie of telefooncontacten - Telefonisch spreekuur maandag t/m vrydag van uur. - Dagelijkse mogelijkheid voor vragen stellen per . - Registratie van gebruikers. - Informatie aan gebruikers via service. - Ondersteuning projectleider UiB bij maken van presentaties UiB. - Ondersteuning SBA-regioadviseurs bij uitleg programma UiB. Looptijd 1 januari - 31 december

12 Website SBA bijhouden en/of activiteit(en): activiteit(en) Informeren van iedereen die werkzaam is in de apotheekbranche over actuele brancheontwikkelingen en de producten en diensten van de SBA door middel van De website is toegankelyk en biedt relevante informatie voor de apotheekbranche. ; Sbaweb werd in 2013 door unieke bezoekers bezocht. In 2012 waren dit unieke bezoekers. Daarentegen is het aantal bezoekers in het vierde kwartaal van 2013 wel gestegen t.o.v Uit onderzoek en diverse signalen vanuit het werkveld en binneri de SBA is gebleken dat de vindbaarheid van informatie op de website verbetering behoeft. Sbaweb bevatte in 2013 actuele, relevante informatie voor de apotheekbranche en bood informatie in het kader van de vier corporate campagnes die in 2013 zyn gevoerd. De onderdelen SBA E-zine (dossiers, crossovers SBA Magazine, nieuws en verwijzing naar de blogs op de nieuwe website zyn in 2013 toegevoegd. Plaatsen van content. Redigeren van teksten. Monitoren en updaten functionaliteiten. Adviseren projectleiders en overige collega's. Aansturen samenwerkingspartners. Bewaken samenhang met gerelateerde websites. Analyse webstatistieken. Looptyd 1 januari - 31 december 2013 Duurzame Inzetbaarheid/ Agressie en Geweld Traumaopvang en/of activiteit(en)*: De SBA (als uitvoeringsinstantie van de CAO- Apotheken) heeft tot dóël om direct en indirect de bescherming van werknemers tegen veiligheiden gezondheidsrisico's op het werk te bevorderen en te ondersteunen.; Daar waar de overheid de eigen verantwoordelijkheid stimuleert van werkgevers en werknemers vertaalt de SBA dit in een aantal concrete (deels) verplichte instrumenten. Agressie, Geweld en Traumaopvang: signalering van ongewenste omgangsvormen waaronder intimidatie en agressie binnen apotheken heeft plaatsgevonden in apotheken hebben gebruik gemaakt > van de dienstverlening. Agressie en Geweld en Traumaopvang: signaleren van ongewenste omgangsvormen waaronder intimidatie en agressie binnen apotheken. activiteit(en) Looptyd 1 januari - 31 december

13 Invoering Jaarurensysteem Het geven van voorlichting en informatie over de rechtsgevolgen die voortvloeien uit de Cao Apotheken, zoals de invoering van het Jaarurensysteem. - Het ontwikkelen van een voorlichtingsfilm over het Jaarurensysteem. - Invoering Jaarurensysteem: Adviseren, implementeren en informeren van de branche in samenwerking met cao-partyen inzake invoering Jaarurensysteem conform de nieuwe Cao Apotheken Looptijd 1 januari - 31 december

14 ! 14

15 Hoofdstuk 5 Doelstelling B B. Het betalen van de kosten van die gericht zijn op scholing en vorming van in beginsel iedere werknemer, die onder het Fonds valt. Cursus Leren werken met Uren in Balans Het implementeren van Uren in Balans door het verzorgen van cursussen Uren in Balans voor de beginnende gebruikers. 18 keer de cursus 'Leren Werken met Uren in Balans' - Uren in Balans: werken met het nieuwe programma activiteit(en) Looptyd 1 januari - 31 december 2013 Leren en ontwikkelen Het doel van dit project is het vertalen van leer- en ontwikkelvragen van apotheekmedewerkers naar SBA leerproducten en -diensten, zodanig dat (werk-)processen positief worden beïnvloed en de professionaliteit in de branche verder toeneemt. Leer- en ontwikkelvragen wordt in dit project opgevat als het geheel van leervragen en behoeftes van apotheekmedewerkers op het gebied van nascholing en contactleren. De leerproducten en -diensten van de SBA ondersteunen apotheekmedewerkers in het vertalen van hun leerbehoefte naar concrete persoonlyke ontwikkelingsdoelen passend binnen die van de apotheek. Actualiseren en ontwikkelen klassikale scholingsaanbod Twee nieuwe en v jf geactualiseerde cursussen die voldoen aan de SANA-criteria, nieuwe farmaceutische ontwikkelingen en nieuwe onderwijskundige/didactische inzichten. Organiseren regionale bijeenkomsten voor leidinggevenden Het ontwikkelen en veertien keer uitvoeren van een workshop over werkdruk. Organiseren thema-avonden Het ontwikkelen en vier keer uitvoeren van een thema-avond over vitamine D. Actualiseren en ontwikkelen e-learningaanbod Achttien nieuwe/geactualiseerde cursussen die voldoen aan de SANA-criteria, nieuwe farmaceutische ontwikkelingen en nieuwe onderwijskundige/didactische inzichten. Hierbij zyn cursussen meer in co-creatie met de doelgroep ontwikkeld. Tevens is meer gebruik gemaakt van interactieve mogelijkheden van e-learning. Optimaliseren processen en samenwerking SBA E-Studie 15

16 Looptijd 1 januari - 31 december 2013 Verbeterde uitwerking van interne en externe processen, met als i gevolg een verbeterde samenwerking met intern betrokkenen en i externe partners. Doorontwikkelen SBA E-studie Een geoptimaliseerde elektronische leeromgeving, inclusief forum voor uitwisseling van ervaringen, heldere structuur in aanbod cursussen en een verbeterd evaluatieformulier. Uitvoeren marktonderzoek en concurrentieanalyse Een afgerond marktonderzoek naar wensen en behoeften van(potentiële)klanten. Tevens uitgevoerde analyse van hetgeen andere aanbieders van e-learning op de markt brengen. Professionaliseren auteurs Het organiseren van een scholingsbijeenkomst voor auteurs rondom toetsontwikkeling. Het actualiseren en ontwikkelen van klassikaal scholingsaanbod.' Het ontwikkelen en uitvoeren van regionale bijeenkomsten voor, leidinggevenden. ; Het ontwikkelen en uitvoeren van een thema-avond. Het actualiseren en ontwikkelen e-learningaanbod.. Het optimaliseren van processen en samenwerking binnen SBA E- studie. Het doorontwikkelen van de leeromgeving van SBA E-Studie. Het laten uitvoeren van een marktonderzoek naar andere aanbieders van e-learning. Het organiseren van een scholingsbijeenkomst voor auteurs. Docenten/trainers Voldoende gekwalificeerde docenten/trainers voor de uitvoering van de SBA scholings. Visitatie van 3 docenten/trainers en op basis hiervan zijn evaluatieverslagen opgesteld en besproken met elke docent/trainer. Zeven sollicitatiegesprekken gevoerd en 3 nieuwe docenten aangenomen voor de regio's West en Zuid Nederland. Eén docentendag georganiseerd met als onderwerp 'breincentraal leren'. Het verrichten van gericht op het borgen van de kwaliteit en kwantiteit van de uitvoering van nascholings. Looptijd 1 januari - 31 december

17 Hoofdstuk 6 Doelstelling C C. Het betalen van de kosten van die gericht zijn op de aan de ondernemingen in het belang van goede arbeidsverhoudingen te verlenen diensten, zijnde het bevorderen van het goed functioneren van ondernemingsraden en/of personeelsvertegenwoordigingen en/of werkoverleg binnen de apotheken. Duurzame Inzetbaarheid / Medezeggenschap en Platform Medezeggenschap Het verder ontwikkelen en ondersteunen van de medezeggenschap in de apotheek. Op basis van een Plan van Aanpak is een format ontwikkeld voor de Platformdag Medezeggenschap. Deze heeft plaatsgevonden op 26 november apotheken (combinatie van ketens en zelfstandige apotheken) hebben deelgenomen aan deze platformdag. Platform Medezeggenschap: Faciliteren en ondersteunen van activiteit(en) medezeggenschap en het oprichten van een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PvT) in apotheken Looptyd 1 januari - 31 december

18 18

19 Hoofdstuk 7 Doelstelling D D. Het verrichten van onderzoek naar het opzetten van functieclassificatiesystemen en het in stand houden van functieclassificatiesystemen met daarop gebaseerde beloningssystemen. In 2013 zijn voor deze doelstelling geen uitgevoerd. 19

20 20

21 Hoofdstuk 8 Doelstelling E E. Het verrichten en publiceren van onderzoek ten behoeve van het tot stand brengen en uitvoeren van maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden van werknemers in apotheken. Brancheloket Apotheken Doel van dit project De SBA coördineert de van het Brancheloket Apotheken (BLA). De sociale partijen hebben een coördinerende rol en sturen het beleid voor preventie, verzuim en re-integratie aan via het Brancheloket Apotheken. Doel hierby is een zo laag mogelijk verzuimpercentage. Het Brancheloket initieert en coördineert het te voeren beleid hiertoe en stelt de bij de uitvoering van preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie horende protocollen op. Het ziekteverzuim is uitgekomen op 3,3% (2012: 3,8%), en hiermee is de doelstelling (3,5%) behaald. Door problemen met het registratiesysteem by ArboNed, zijn de verzuimpercentages die zyn berekend over 2012 niet betrouwbaar. Daarom staan in deze rapportage alleen de in 2013 behaalde resultaten weergegeven en worden deze niet vergeleken met de resultaten over Het verzuim door psychische aandoeningen is in 2013 uitgekomen op 30,4%. Het percentage verzuim als gevolg van klachten aan het bewegingsapparaat is 19,6. Het verzuimpercentage als gevolg van zwangerschap en/of bevalling is 10,9%. De marge waarbinnen dit laatste percentage zich gemiddeld genomen bevindt over alle branches en sectoren gerekend is tussen de 8% en 14%. Bij het behaalde resultaat is niet sprake van een bijzonder afwyking. De meldingsfrequentie is gedaald van 0,87 in 2012 naar 0,77. Het gemiddelde cijfer dat de apothekers geven voor de dienstverlening van het loket is met een 8,0 iets hoger dan in 2012 (7,9). De doelstelling voor 2013, een beoordeling met een 7,9 of hoger, is hiermee gehaald. De werknemers beoordelen de dienstverlening van het Brancheloket gemiddeld met een 7,6 (2012: 7,9). De coördinerende taken van de SBA hebben betrekking op: 1. Adviseren en sturen BLA bij de realisatie van de in de SLA 2013 vastgestelde doelstellingen: Preventie van verzuim Terugdringing ziekteverzuim Goede Arbodienstverlening Monitoren van ziekteverzuim en re-integratie 2. Adviseren stuurgroep Brancheloket Apotheken 3. Verrichten van promotie 4. Opstellen rapportages en jaarverslag 21

22 Samenwerkingspartners Het beleid wordt uitgevoerd door de partyen die gezamenlijk het Brancheloket Apotheken hebben opgericht, te weten Keerpunt, ArboNed, De Amersfoortse Verzekeringen en de SBA. Looptijd 1 januari - 31 december 2013 Duurzame Inzetbaarheid (onder andere voor oudere medewerkers): Werkdrukonderzoek, Medewerkerstevredenheidonderzoek, Arbocatalogus en Risico-inventarisatie & Evaluatie: De SBA (als uitvoeringsinstantie van de Cao Apotheken en Cao Arbeidsomstandigheden) heeft tot doel om de direct en indirect de bescherming van werknemers tegen veiligheid- en gezondheidsrisico's op het werk te bevorderen en te ondersteunen. Daar waar de overheid de eigen verantwoordelijkheid stimuleert van werkgevers en werknemers vertaalt de SBA dit in een aantal concrete (deels) : verplichte instrumenten. Duurzame Inzetbaarheid Toolbox Duurzame inzetbaarheid Traject duurzame inzetbaarheid medewerkers gestart binnen Zorggroep Almere en Brancheloket Apotheken Werkdrukonderzoek Uitvoering regionale workshops Werkdruk voor de branche. Ontwikkeling specifiek(werkdrukonderzoek) WDO voor leidinggevenden in de apotheek. Aantal afgenomen WDO's: Medewerkers: 74 Leidinggevenden: 2 activiteit(en) Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) Aantal afgenomen MTO's: 173. Arbocatalogus ; Arbocatalogus is inhoudelijk herzien. Tevens is het instrument aangepast aan de actuele huisstyl van de SBA. Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E) Werkzaamheden hebben plaatsgevonden voor het maken van overzichten (gebruik per apotheek incl. datum RI&E gestart en afgerond) en softwarematige verbetering voor Internet Explorer. Duurzame Inzetbaarheid Het ontwikkelen en/of uitvoeren van gericht op het behouden en/of verbeteren van het werkvermogen van apotheekmedewerkers zodat z j hun werk zowel lichamelijk als geestelijk goed kunnen uitvoeren, hierdoor een stimulerende werkomgeving en talentontwikkeling worden bevorderd en verzuim en/of uitval beperkt blijft. IA^er/cc/ru/conderzoe/( Het actualiseren van een laagdrempelige applicatie die makkelijk in te' vullen is en aangeeft hoe apotheekmedewerkers werkdruk beleven eri die voldoet aan art. 16 Cao Arbeidsomstandigheden. 22

23 Medewerkerstevredenheidsonderzoek Het onderhouden van een laagdrempelige applicatie die makkelyk in te vullen is, aangeeft hoe apotheekmedewerkers tevredenheid beleven en die voldoet aan de vereisten van certificeren binnen apotheken. Arbocatalogus Het actualiseren van de Arbocatalogus conform de richtlijnen van de Arbeidsinspectie en gekoppeld aan de Risico-inventarisatie & Evaluatie. Risico-inventarisatie & Evaluatie Het actualiseren van de Risico-inventarisatie & Evaluatie. Financiële bydrage aan RiFaS (Risico Instrument Farmaceutisch Stoffen) van ,- ter bevordering van de arbeidsomstandigheden van het apotheekteam. RiFaS is een instrument van de KNMP en laat zien wat de gezondheidsrisico's zijn b j het omgaan met risicovolle stoffen in de apotheek en geeft advies om die te beperken. Looptyd 1 januari - 31 december

24 24

25 Hoofdstuk 9 Doelstelling F F. Het verrichten en publiceren van onderzoek naar de gevolgen van door partijen bij het cao-overleg gemaakte afspraken met als doel de belangen te dienen van alle werkgevers en werknemers in apotheken. Focus op Cao Apotheken en Urenregistratie Een actueel aanbod van producten & diensten rondom urenregistratie gebaseerd op de vigerende Cao Apotheken. Uren in Balans Spoor 2: het nieuwe Uren in Balans Het opleveren van een actueel urenregistratieprogramma conform de vigerende Cao Apotheken. Het opstellen en uitvoeren van het communicatieplan. Het opstellen en uitvoeren van het migratieplan. De migratie van 1192 apotheken naar het nieuwe Uren in Balans. Het opleveren van UiB-instructies. Invoering Jaarurensysteem Het vertalen van het Jaarurensysteem in rekenregels. Het opleveren van een nieuwe release van Uren in Balans inclusief het Jaarurensysteem. Het opstellen van een UiB-gebruikershandleiding. Cao Apotheken Het adviseren van sociale partyen over de Cao apotheken op basis van bijvoorbeeld signalen van apotheekmedewerkers en evaluaties. Uren in Balans Spoor 2: Uren in Balans nieuw: het ontwikkelen van activiteit(en) een nieuw urenregistratieprogramma inclusief gebruikersinstructie (e-learning), communicatieplan en migratieplan. Invoering Jaarurensysteem: het opleveren van een nieuwe release van Uren in Balans conform het Jaarurensysteem, inclusief gebruikershandleiding. Cao Apotheken: adviseren van sociale partijen onder meer door het analyseren van ontvangen calls op de Servicedesk. Looptyd 1 januari - 31 december

26 Uren in Balans In samenwerking met CCI IT groep ondersteuning bieden voor de (oude) applicatie Uren in Balans. Tevens in de aanloop naar de beëindiging van de samenwerking een gedegen overdracht realiseren van kennis en informatie van CCI IT groep naar SBA en/of de nieuwe samenwerkingspartner. Het beëindigen van het Servicecontract met de CCI IT Groep per 1 december Verlenging van het Servicecontract (o.a. de T lijns servicedeks, het beheer en onderhoud van de applicatie) met de CCI IT Groep was noodzakelijk als gevolg van het uitstellen van de implementatiedatum van het nieuwe Uren in Balans. ; Het adviseren van individuele apotheken over het gebruik van het oude Uren in Balans. L activiteit(en) - Uren in Balans Oud: Ondersteunen en adviseren over het gebruik van het oude Uren in Balans. Looptijd 1 januari - 31 december

;^^S;:g^;;V:-v. m41 fe^w'ml^^^ V- .-i. A k:^è^:. '^^ 3 """''-^? ï ^'" , 'v"^" /^\, ^ Ü"# tii: #11. ' t ^ J^

;^^S;:g^;;V:-v. m41 fe^w'ml^^^ V- .-i. A k:^è^:. '^^ 3 ''-^? ï ^' , 'v^ /^\, ^ Ü# tii: #11. ' t ^ J^ ;^^S;:g^;;V:v. m41 fe^w'ml^^^ V /^\, ^, 'v"^" tii: #11 Ü"# ' t ^ J^ 'J^ y ÏJL * ** /.i % A k:^è^:. '5r'^*t, '^^ 3 """''^? ï ^'" stichting Bedrijfsfonds Apotheken JAARVERSLAG 2010 SOA maakt werk van de

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Beleidsplan 2010-2012 Recreatie Op hoofdlijnen

Beleidsplan 2010-2012 Recreatie Op hoofdlijnen Beleidsplan 2010-2012 Recreatie Op hoofdlijnen Verder op weg naar professionele loopbaanontwikkeling Gorinchem, december 2009 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Missie en taken 2.1. Missie 2.2. Taken 3. Onderzoeken

Nadere informatie

Reiswerk Opleidingen. Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche. Reiswerk helpt de reisprofessional verder!

Reiswerk Opleidingen. Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche. Reiswerk helpt de reisprofessional verder! Reiswerk Opleidingen Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche Jaarverslag 2011 Reiswerk helpt de reisprofessional verder! administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10,

Nadere informatie

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012 Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk juni 2012 FCB, 29 juni 2012 1 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding van het project... 5 1.2 Aanpak project/uitgangspunten... 6 1.3 Opbrengsten en bereik...

Nadere informatie

ECABO Jaarverslag 2013

ECABO Jaarverslag 2013 ECABO Jaarverslag 2013 Koers, kaders, kansen; ECABO op weg naar 2016 versie: 2014-04-14 Vastgesteld in de vergadering van het Bestuur ECABO d.d. 23 april 2014 1 INHOUDSOPGAVE PAGINA Inhoudsopgave 2 Voorwoord

Nadere informatie

Verbinding in verantwoordelijkheid

Verbinding in verantwoordelijkheid Verbinding in verantwoordelijkheid Jaarverslag 2013 4 Inhoud Voorwoord College van Bestuur 5 DEEL I 7 Algemene informatie 7 I Het ROC ID College 8 II Raad van Toezicht 12 III Ondernemingsraad 16 IV Studentenraad

Nadere informatie

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9 pmaπjaarverslagπ2012 π Inhoud Voorwoord 4 Profiel van PMA 5 Kerncijfers 6 Functionarissen 7 Verslag van het bestuur Samenvatting 9 1 Pensioenfonds Medewerkers Apotheken 12 1.1 De pensioenregeling 12 1.2

Nadere informatie

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33 Jaarverslag 2010 ROC Midden Nederland Colofon Uitgave: ROC Midden Nederland, Utrecht, 2011. Coördinatie teksten en cijfers: dienst Finance, Planning & Control. Productie en realisatie: dienst Marketing

Nadere informatie

magazine Neem de regie over je eigen ontwikkeling sba maakt werk van de apotheek lente 2014

magazine Neem de regie over je eigen ontwikkeling sba maakt werk van de apotheek lente 2014 magazine sba maakt werk van de apotheek lente 14 1 Neem de regie over je eigen ontwikkeling Inclusief STUDIEGIDS met het cursusaanbod voorjaar 14 Apotheek en gezondheidscentrum: Samenwerking met alleen

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

jaarverslag 2010 Driestar educatief

jaarverslag 2010 Driestar educatief jaarverslag 2010 Driestar educatief T A L E N T I N O N T W I K K E L I N G Inhoud Woord vooraf Bericht van de raad van toezicht Organogram en leeswijzer Organisatie H1 Strategie en beleid 8 H2 Bestuur

Nadere informatie

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Opdrachtgever Raad van Bestuur Status Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 28 april 2015 Verspreiding Openbaar 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag van

Nadere informatie

Tekst PMA Productie A vier Communicatie, Amsterdam Ontwerp DATBureau, Amsterdam Fotografie Ton Hendriks, Amsterdam

Tekst PMA Productie A vier Communicatie, Amsterdam Ontwerp DATBureau, Amsterdam Fotografie Ton Hendriks, Amsterdam pmaπjaarverslagπ2009 Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken Neuhuyskade 92 2596 XM Den Haag Postbus 97851 2509 GH Den Haag Telefoon Info-lijn 070 3110155 Telefoon secretariaat 070 3110157 Telefax

Nadere informatie

GRAFISCHE BEDRIJFSFONDSEN GBF S C H E F S E N G B F G R A F I B E D R IJ F O N D S

GRAFISCHE BEDRIJFSFONDSEN GBF S C H E F S E N G B F G R A F I B E D R IJ F O N D S GRAFISCHE BEDRIJFSFONDSEN G R A F I B E D R IJ F O N D S S C H E F S E N G B F GRAFISCHE BEDRIJFSFONDSEN JAARVERSLAG 2008 60E BOEKJAAR ZWAANSVLIET 3 1081 AP AMSTERDAM TELEFOON (020) 5 418 418 FAX (020)

Nadere informatie

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6.

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. Financiën 21 Jaarrekening 33 Bijlagen 73 NB. In dit jaarverslag

Nadere informatie

Den Haag, juni 2010. Jaarverslag 2009

Den Haag, juni 2010. Jaarverslag 2009 Den Haag, juni 2010 Jaarverslag 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 3. Projecten Kamer UMC... 4 4. Projecten Kamer WO... 6 5. Algemene projecten... 7 6. Project onderzoekinstellingen... 8 7. Samenstelling

Nadere informatie

De beleidsartikelen (overzichtsconstructie personeel)

De beleidsartikelen (overzichtsconstructie personeel) OVERZICHTSCONSTRUCTIE ONDERWIJSPERSONEEL 1.1 Algemene beleidsdoelstelling voldoende personeel en kwaliteit randvoorwaarden De algemene doelstelling voor het onderwerp onderwijspersoneel 1 is het zorgen

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013

Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013 Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013 Tijdsvak Januari t/m juni 2013 Opsteller Astrid Persons Datum 18 september 2013 1 rpa Uitvoeringsprogramma West-Brabant januari t/m juni 2013 Inhoud Hfds

Nadere informatie

Verslag Uitvoeringsprogramma 2014

Verslag Uitvoeringsprogramma 2014 Verslag Uitvoeringsprogramma 2014 Tijdsvak Januari tot en met juni 2014 Opsteller Astrid Persons Datum 21 juli 2014 Inhoud Hfds Par Titel Pagina 1 Algemeen 3 2 Ontzorgen MKB 4-8 2.1 Gecoördineerde werkgeversbenadering

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening Jaarverslag 2014 ROC Midden nederland bestuursverslag jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2014 COLOFON Uitgave Vormgeving en redactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt,

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Nederlandse Stomavereniging Januari 2010 Inleiding Voor u ligt het meerjarenplan 2010-2014 van de Nederlandse

Nadere informatie

Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg

Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg Dit rapport is uitgegeven door het Nivel in 2002. De gegevens mogen met bronvermelding ( Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg, M. Speet,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL

Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL Inhoud Deel 1: Bestuursverslag 2013 1. Voorwoord 2. Algemeen 3. Managementsamenvatting 4. Activiteitenverslag 5. Financiële toelichting Deel 2: Jaarrekening 2013

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

Kwaliteit Jaarverslag 2013

Kwaliteit Jaarverslag 2013 Kwaliteit Jaarverslag 2013 Vooraf Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag 2013 van de Gemiva-SVG Groep. In dit jaarverslag kunt u lezen wat wij doen om goede en verantwoorde kwaliteit van zorg te (blijven)

Nadere informatie

BBL IN ZORG EN WELZIJN

BBL IN ZORG EN WELZIJN BBL IN ZORG EN WELZIJN Onderzoek naar BBL-plaatsen in zorg en welzijn ZorgpleinNoord Petra Molenaars-Kooij Haren, mei 2011 BBL-plaatsen in Zorg en Welzijn Pagina 1 van 53 ZorgpleinNoord-reeks Beschikbaar

Nadere informatie