stichting Bedrijfsfonds Apotheken JAARVERSLAG 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "stichting Bedrijfsfonds Apotheken JAARVERSLAG 2013"

Transcriptie

1 stichting Bedrijfsfonds Apotheken JAARVERSLAG 2013 SBA maai<t weri< van de apotiieel<

2 Inhoud Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Stichting Bedrijfsfonds Apotheken 5 Hoofdstuk 2 De Bedrijfstak Openbare Apotheken :7 Hoofdstuk 3 Activiteiten i9 I ;!! 1^ Hoofdstuk 4 Doelstelling A Til Hoofdstuk 5 Doelstelling B 1!5 Hoofdstuk 6 Doelstelling C 17 Hoofdstuk 7 Doelstelling D 19 Hoofdstuk 8 Doelstelling E 21 Hoofdstuk 9 Doelstelling F 25 Hoofdstuk 10 Doelstelling G 27 Hoofdstuk 11 Doelstelling H 29 Hoofdstuk 12 Ondersteunende 31 Afkortingenlijst 40

3 Inleiding De Als uitvoeringsorgaan van sociale partijen voor de branche van openbare apotheken verzorgt de Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA) producten, diensten en advisering op het gebied van arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en nascholing. Ook verricht de SBA met als doel een zo goed mogelijke kwalitatieve en kwantitatieve afstemming tussen het beroepsonderwijs en het werkveld en brengt vraag en aanbod op de sectorale arbeidsmarkt bijeen via Apotheekwerk. De dienstverlening van de SBA is opgedeeld in drie primaire aandachtsgebieden (pijlers). Deze pijlers zijn: Bij- en nascholing: bevorderen van kennis en kunde binnen het apotheekteam. Arbeidsmarkt en onderwijs: voldoende gekwalificeerd personeel in de apotheekbranche. Werken in de apotheek: professioneel en veilig werken in de apotheek. Uitgangspunt is dat alle een meerwaarde moeten hebben voor de branche. Aansluiting van de SBA op de wensen en behoeften van de branche én intensieve samenwerking met werkgevers en werknemers zijn daarbij absoluut noodzakelijk. De positie van de openbare apotheek staat nog steeds onder druk. Er zijn ook kansen, vooral omdat in de toekomst de eersteljjnszorg zoveel mogelijk in de buurt van de patiënt blijft worden aangeboden. Nauwe samenwerking tussen huisartsen en apothekers is hierbij geboden. Daarnaast beïnvloeden demografische factoren zowel de wijze van medicjjnen verstrekken als op termijn ook de beschikbaarheid van personeel. De branche moet blijven anticiperen op vergrijzing, toenemende mondigheid en diversiteit van cliënten(-groepen). Eind 2013 telde ons land 1974 openbare apotheken, zeven minder dan het jaar ervoor. Deze afname staat haaks op de groeiende zorgvraag. In 2013 kwamen er 29 nieuwe openbare apotheken bij. Hiertegenover stonden 36 sluitingen. In deze tellingen neemt het SFK alleen apotheken mee met een expliciete publieksfunctie. Opvallend is dat het bij meer dan de helft van de gesloten apotheken om vestigingen gaat die deze eeuw pas zijn geopend. Het is blijkbaar niet gelukt om deze jonge apotheekbedrijven rendabel te krijgen. Uit verschillende brancheonderzoeken blijkt dat er in de komende jaren bij ongewijzigd beleid wederom een tekort aan goed gekwalificeerd personeel ontstaat. Het behoud van medewerkers is een belangrijk speerpunt geworden, onder andere door duurzame inzetbaarheid te bevorderen. In 2013 heeft de SBA voorbereidingen getroffen om mede met de zogeheten sectormiddelen van minister Asscher een plan te maken om het dreigende tekort af te wenden. Dit plan zal naar verwachting in 2014 worden gerealiseerd. In 2013 is de rol van de SBA op het gebied van nascholing wederom groot geweest. Maar vooral als gevolg van de toenemende werkdruk is er wel sprake geweest van een afname van 24% in vergelijking met Deze afname doet zich in gelijke mate voor bij andere aanbieders van nascholing, zo blijkt uit gegevens van het Kwaliteitsregister Apothekersassistent Openbare Farmacie (KAOF). Naast de ontwikkeling van nascholingscursussen, organiseert de SBA in vrijwel het gehele land cursussen met eigen docenten. Wel zijn er verschuivingen merkbaar in de

4 wensen en behoeften van klanten. Apotheken blijken een grote en toenemende interesse te hebben om de scholing in de apotheek te laten plaatsvinden (incompany). Op het gebied van e- learning gaan de ontwikkelingen snel. De SBA heeft met SBA E-studie een door de gebruikers kwalitatief goed beoordeelde e-learning met veel titels, die evenwel nog een beperkt marktbereik kent. Het belang van zowel landelijke als regionale samenwerking tussen het werkveld en de opleidingen voor apothekersassistenten krjjgt erkenning en invulling. De SBA vervult hierbij de rol van voortrekker in die gevallen dat de samenwerking niet of minder effectief is. Kortom, allemaall die een stevige bodem vormen voor de verdere groei van het professioneel werken in de apotheek en de ontwikkeling van mensen die hierin werkzaam zijn. Als uitvoeringsorgaan van sociale partijen heeft de SBA in het jaar 2013 een ondersteunende en een stimulerende rol vervuld voor werknemers én werkgevers in de branche openbare apotheken. Meer over deze bijdrage leest u in dit jaarverslag, waarin ook een beschrijving van de SBA (hoofdstuk 1) en van de branche (hoofdstuk 2) zijn opgenomen. Hoofdstuk 3 beschrijft de ' van de SBA in De overige hoofdstukken geven een toelichting op de. Dit jaarverslag is opgesteld conform de richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine organisaties zonder winststreven (RJKC1).

5 Hoofdstuk 1 Stichting Bedrijfsfonds Apotheken De SBA is door cao-partijen in de branche van openbare apotheken opgericht in De SBA werkt op basis van de Cao Bedrijfsfonds Apotheken. Deze algemeen verbindend verklaarde cao regelt onder meer de te realiseren doelstellingen, taak, financiering en organisatievorm. Cao Bedrijfsfonds Apotheken De Cao Bedrijfsfonds Apotheken is afgesloten door werkgevers- en werknemersorganisaties die partij zijn bij de Cao Apotheken. Namens de werkgevers zijn dit de KNMP en de ASKA (Associatie van Ketenapotheken) en namens de werknemers zijn dit FNV Bondgenoten en CNV Publieke Zaak. Deze organisaties vormen tevens het bestuur van de SBA. Noot: De in juli 2010 opgerichte Vereniging van Zelfstandige Apothekers (VZA) heeft de rol van de KNMP overgenomen bij de cao onderhandelingen en zal na een statutenwijziging de plaats van de KNMP in het bestuur van de SBA overnemen. Dit is per 1 januari 2014 geëffectueerd. Volgens in de cao geformuleerde doelstellingen, onderneemt de SBA op het gebied van arbeidsmarktbeleid, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden en nascholing. De SBA financiert haar uit gelden die de branche opbrengt conform de Cao Bedrijfsfonds Apotheken. Op grond van een eind 2012 gerealiseerde, ingrijpende reorganisatie is circa een derde van de formatie begin 2013 afgevloeid. Resultaat bestemming Het negatieve resultaat wordt ten laste gebracht van het Eigen Vermogen, zodat deze wordt afgebouwd. Deze afbouw wordt in 2014 en de jaren daarop voortgezet. Personele samenstelling SBA Om haar doelstellingen te kunnen verwezenlijken, heeft de SBA op 31 december ,95 fte tot haar beschikking. Daarnaast staan op de loonljjst van de SBA 1,85 fte die werkzaam zijn voor de Stichting Accreditatie Nascholing Apotheekmedewerkers (SANA). De SBA wil haar medewerkers zo goed mogeijjk faciliteren by hun werkzaamheden. Daarbij is onder meer een goed functionerend HRM-instrumentarium belangrijk. Er is in 2013 een nieuwe HR-cyclus geïmplementeerd en er is veel aandacht besteed aan scholing en vorming. Bij de SBA is sprake van een thuiswerkregeling. Organisatieontwikkeling In 2013 hebben er bij de SBA geen grote of nieuwe op het gebied van de organisatieontwikkeling plaatsgevonden. Samenwerking De SBA wil meerwaarde hebben voor de branche die haar financiert. Om goed te kunnen inspelen op de wensen en behoeften van de branche, is samenwerking met sociale partijen en andere aan de branche gelieerde organisaties een vereiste. De SBA onderhoudt contacten met FNV Bondgenoten en CNV Publieke Zaak. Daarnaast met de KNMP, hierbij in het bijzonder de afdeling arbeidszaken, het Wetenschappelijk Instituut Nederlandse Apotheken (WINAp), de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) en de regionale verbanden waarin apotheken en apothekers functioneren. Met de ketens en hun brancheorganisatie ASKA, alsmede de formules

6 van openbare apotheken, is regelmatig contact. De samenwerking met het kenniscentrum Calibris en ROC's komt de kwaliteit van de opleiding voor apothekersassistenten ten goede. Met Appolaris, de uitvoeringsorganisatie van het Pensioenfonds Medewerkers Apotheken (PMA) werkt de SBA samen voor de inning van de branchebijdrage. Samenstelling Bestuur SBA Het bestuur van de SBA is paritair samengesteld en bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties KNMP (2) en ASKA (1) en evenzoveel vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties FNV Bondgenoten (2) en CNV Publieke Zaak (1). Het voorzitterschap en de functies van algemeen secretaris rouleren jaarlijks tussen werkgevers- en werknemerspartijen. Voorzitterschap en secretaris zijn nooit in handen van dezelfde partij. De secretaris van het cao-overleg treedt op als adviseur van het bestuur SBA. De volgende vertegenwoordigers van KNMP, ASKA, FNV Bondgenoten en CNV Publieke Zaak vormden in 2013 het bestuur van de SBA: Dagelijks Bestuur: Voorzitter: de heer drs. J.P. Veenhuizen FNV Bondgenoten Secretaris: mevrouw drs. H.C. Maats-Holm KNMP Overige bestuursleden: Mevrouw K.W. de Vries Mevrouw M. Meere De heer S. Veenstra De heer drs. R.G.J.F. Kolman Adviseur: De heer mr. H.C.J. Overgaag FNV Bondgenoten CNV Publieke Zaak ASKA KNMP Secretaris cao-partijen

7 Hoofdstuk 2 De Bedrijfstak Openbare Apotheken Op 31 december 2013 telde de bedrijfstak openbare apotheken, een daling van 0,5% ten opzichte van Daarin werkten apothekersassistenten en andere functionarissen (zie de figuur van kengetallen) ' '12 A: Apothekersassistent B: Apothekersassistent: Variant Coördinerend Apothekersassistent C: Apothekersassistent: Variant Apothekersassistent kwaliteitszorg D: Apothekersassistent: Variant Farmaceutisch patiëntenzorg E: Apothekersassistent: samengevoegde varianten Werknemer A (oud) Totaal AA F: Teamleider G: Farmaceutisch consulent H: Farmaceutisch manager Totaal AA en functies F t/m H : Drogisterijmedewerker J: Algemeen ondersteunend medewerker K: Bezorger L: Schoonmaker M: Administratief secretarieel medewerker N: Financieel administratief medewerker Totaal AA en functies F t/m N Onbekend Overige Gemiddelde werkweek apothekersassistenten 24,28 u 24,33 u Aantal volledig arbeidsongeschikten* Aantal partieel arbeidsongeschikten en nog werkzaam in de branche* Aantal partieel arbeidsongeschikten en niet meer werkzaam in de 110 branche Aantal apotheken Aantal gevestigde apothekers Aantal werkzame openbare apothekers Aandeel zelfstandige apotheken 70% 70% * excl. WAO 61 jaar en ouder bron PIMA en SFK

8 De meeste apothekersassistenten vallen in de leeftijdscategorie van jaar, de overige medewerkers in de leeftijdscategorie jaar en jonger dan 25 jaar. Aantallen apothekersassistenten en overige medewerkers naar leeftijd*) Leeftijdscategorie Aantal apothekersassistenten Aantal overige medewerkers Jonger dan (8,3%) (25,1%) 25 tot (25,2%) 880 (15,4%) 35 tot (28,4% ) 801 (14,0%) 45 tot (25,2% ) (24,1%) Ouder dan (12,9%) (21,4%) Totaal Van de apothekersassistenten is 98% vrouw en 2% man en van de overige medewerkers is 73% vrouw en 27% man. *) Gegevens PMA

9 Hoofdstuk 3 Activiteiten De SBA heeft volgens artikel 3 van de Cao Bedrijfsfonds Apotheken ten doel het geheel of, gedeeltelijk initiëren, stimuleren en financieren van die gericht zijn op het bevorderen van en in stand houden van goede scholing, goede arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden in apotheken. Deze bestaan, binnen de doelstelling van de Stichting Bedrijfsfonds Apotheken, uit het bevorderen van: A. het geven van voorlichting en informatie over de rechtsgevolgen die voortvloeien uit de Cao Apotheken, alsmede over wettelijke voorschriften met betrekking tot algemene arbeidsvoorwaarden; B. het betalen van de kosten van die gericht zijn op scholing en vorming van in beginsel iedere werknemer, die onder het Fonds valt; C. het betalen van de kosten van die gericht zijn op de aan de ondernemingen in het belang van goede arbeidsverhoudingen te verlenen diensten, zynde het bevorderen van het goed functioneren van ondernemingsraden en/of personeelsvêrtegenwoordigingen en/of werkoverleg binnen de apotheken; D. het verrichten van onderzoek naar het opzetten van functieclassificatiesystemen en het in stand houden van functieclassificatiesystemen met daarop gebaseerde beloningssystemen; E. het verrichten en publiceren van onderzoek ten behoeve van het tot stand brengen en uitvoeren van maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden van werknemers in apotheken; F. het verrichten en publiceren van onderzoek naar de gevolgen van door partyen b j het cao-overleg gemaakte afspraken met als doel de belangen te dienen van alle werkgevers en werknemers in apotheken; G. het verrichten en publiceren van onderzoek naar de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de toekomstige behoefte aan werknemers in apotheken; H. het verrichten en subsidiëren van opleidingen en vormings ten behoeve van de werkgevers en werknemers. In 2013 z jn voorbereidingen getroffen om de statutaire doelstellingen te wijzigen met ingang van 1 januari 2014.

10 10 i

11 Hoofdstuk 4 Doelstelling A A. Het geven van voorlichting en informatie over de rechtsgevolgen die voortvloeien uit de Cao Apotheken en de Cao Arbeidsomstandigheden Apotheken alsmede over wettelijke voorschriften met betrekking tot algemene arbeidsvoorwaarden. Servicedesk Cao Het uitleggen van en informeren over de inhoud van de cao's aan alle personen die vallen onder de werkingssfeer van de Cao Apotheken en de Cao Arbeidsomstandigheden Apotheken of telefooncontacten - Telefonisch spreekuur maandag t/m vrydag van uur. - Dagelijkse mogelijkheid voor vragen stellen per . - Registratie van vraag en antwoord. - Informatie verstrekken via service. - Ondersteuning SBA-regioadviseurs b j uitleg van de cao's. Samenwerkingspartners - KNMP Afdeling Arbeidszaken Looptijd 1 januari - 31 december 2013 Servicedesk Uren in Balans (UiB) - Het stimuleren van het juiste gebruik van het softwareprogramma UiB en op juiste wyze toepassen van de cao-regels. Het programma is beschikbaar voor alle openbare apotheken. - Ondersteuning bieden b j de invoer van gegevens in UiB. - Uitleg geven over de werkwijze en rekenwyze in UiB en over de cao en wetgeving die betrekking heeft op de urenregistratie of telefooncontacten - Telefonisch spreekuur maandag t/m vrydag van uur. - Dagelijkse mogelijkheid voor vragen stellen per . - Registratie van gebruikers. - Informatie aan gebruikers via service. - Ondersteuning projectleider UiB bij maken van presentaties UiB. - Ondersteuning SBA-regioadviseurs bij uitleg programma UiB. Looptijd 1 januari - 31 december

12 Website SBA bijhouden en/of activiteit(en): activiteit(en) Informeren van iedereen die werkzaam is in de apotheekbranche over actuele brancheontwikkelingen en de producten en diensten van de SBA door middel van De website is toegankelyk en biedt relevante informatie voor de apotheekbranche. ; Sbaweb werd in 2013 door unieke bezoekers bezocht. In 2012 waren dit unieke bezoekers. Daarentegen is het aantal bezoekers in het vierde kwartaal van 2013 wel gestegen t.o.v Uit onderzoek en diverse signalen vanuit het werkveld en binneri de SBA is gebleken dat de vindbaarheid van informatie op de website verbetering behoeft. Sbaweb bevatte in 2013 actuele, relevante informatie voor de apotheekbranche en bood informatie in het kader van de vier corporate campagnes die in 2013 zyn gevoerd. De onderdelen SBA E-zine (dossiers, crossovers SBA Magazine, nieuws en verwijzing naar de blogs op de nieuwe website zyn in 2013 toegevoegd. Plaatsen van content. Redigeren van teksten. Monitoren en updaten functionaliteiten. Adviseren projectleiders en overige collega's. Aansturen samenwerkingspartners. Bewaken samenhang met gerelateerde websites. Analyse webstatistieken. Looptyd 1 januari - 31 december 2013 Duurzame Inzetbaarheid/ Agressie en Geweld Traumaopvang en/of activiteit(en)*: De SBA (als uitvoeringsinstantie van de CAO- Apotheken) heeft tot dóël om direct en indirect de bescherming van werknemers tegen veiligheiden gezondheidsrisico's op het werk te bevorderen en te ondersteunen.; Daar waar de overheid de eigen verantwoordelijkheid stimuleert van werkgevers en werknemers vertaalt de SBA dit in een aantal concrete (deels) verplichte instrumenten. Agressie, Geweld en Traumaopvang: signalering van ongewenste omgangsvormen waaronder intimidatie en agressie binnen apotheken heeft plaatsgevonden in apotheken hebben gebruik gemaakt > van de dienstverlening. Agressie en Geweld en Traumaopvang: signaleren van ongewenste omgangsvormen waaronder intimidatie en agressie binnen apotheken. activiteit(en) Looptyd 1 januari - 31 december

13 Invoering Jaarurensysteem Het geven van voorlichting en informatie over de rechtsgevolgen die voortvloeien uit de Cao Apotheken, zoals de invoering van het Jaarurensysteem. - Het ontwikkelen van een voorlichtingsfilm over het Jaarurensysteem. - Invoering Jaarurensysteem: Adviseren, implementeren en informeren van de branche in samenwerking met cao-partyen inzake invoering Jaarurensysteem conform de nieuwe Cao Apotheken Looptijd 1 januari - 31 december

14 ! 14

15 Hoofdstuk 5 Doelstelling B B. Het betalen van de kosten van die gericht zijn op scholing en vorming van in beginsel iedere werknemer, die onder het Fonds valt. Cursus Leren werken met Uren in Balans Het implementeren van Uren in Balans door het verzorgen van cursussen Uren in Balans voor de beginnende gebruikers. 18 keer de cursus 'Leren Werken met Uren in Balans' - Uren in Balans: werken met het nieuwe programma activiteit(en) Looptyd 1 januari - 31 december 2013 Leren en ontwikkelen Het doel van dit project is het vertalen van leer- en ontwikkelvragen van apotheekmedewerkers naar SBA leerproducten en -diensten, zodanig dat (werk-)processen positief worden beïnvloed en de professionaliteit in de branche verder toeneemt. Leer- en ontwikkelvragen wordt in dit project opgevat als het geheel van leervragen en behoeftes van apotheekmedewerkers op het gebied van nascholing en contactleren. De leerproducten en -diensten van de SBA ondersteunen apotheekmedewerkers in het vertalen van hun leerbehoefte naar concrete persoonlyke ontwikkelingsdoelen passend binnen die van de apotheek. Actualiseren en ontwikkelen klassikale scholingsaanbod Twee nieuwe en v jf geactualiseerde cursussen die voldoen aan de SANA-criteria, nieuwe farmaceutische ontwikkelingen en nieuwe onderwijskundige/didactische inzichten. Organiseren regionale bijeenkomsten voor leidinggevenden Het ontwikkelen en veertien keer uitvoeren van een workshop over werkdruk. Organiseren thema-avonden Het ontwikkelen en vier keer uitvoeren van een thema-avond over vitamine D. Actualiseren en ontwikkelen e-learningaanbod Achttien nieuwe/geactualiseerde cursussen die voldoen aan de SANA-criteria, nieuwe farmaceutische ontwikkelingen en nieuwe onderwijskundige/didactische inzichten. Hierbij zyn cursussen meer in co-creatie met de doelgroep ontwikkeld. Tevens is meer gebruik gemaakt van interactieve mogelijkheden van e-learning. Optimaliseren processen en samenwerking SBA E-Studie 15

16 Looptijd 1 januari - 31 december 2013 Verbeterde uitwerking van interne en externe processen, met als i gevolg een verbeterde samenwerking met intern betrokkenen en i externe partners. Doorontwikkelen SBA E-studie Een geoptimaliseerde elektronische leeromgeving, inclusief forum voor uitwisseling van ervaringen, heldere structuur in aanbod cursussen en een verbeterd evaluatieformulier. Uitvoeren marktonderzoek en concurrentieanalyse Een afgerond marktonderzoek naar wensen en behoeften van(potentiële)klanten. Tevens uitgevoerde analyse van hetgeen andere aanbieders van e-learning op de markt brengen. Professionaliseren auteurs Het organiseren van een scholingsbijeenkomst voor auteurs rondom toetsontwikkeling. Het actualiseren en ontwikkelen van klassikaal scholingsaanbod.' Het ontwikkelen en uitvoeren van regionale bijeenkomsten voor, leidinggevenden. ; Het ontwikkelen en uitvoeren van een thema-avond. Het actualiseren en ontwikkelen e-learningaanbod.. Het optimaliseren van processen en samenwerking binnen SBA E- studie. Het doorontwikkelen van de leeromgeving van SBA E-Studie. Het laten uitvoeren van een marktonderzoek naar andere aanbieders van e-learning. Het organiseren van een scholingsbijeenkomst voor auteurs. Docenten/trainers Voldoende gekwalificeerde docenten/trainers voor de uitvoering van de SBA scholings. Visitatie van 3 docenten/trainers en op basis hiervan zijn evaluatieverslagen opgesteld en besproken met elke docent/trainer. Zeven sollicitatiegesprekken gevoerd en 3 nieuwe docenten aangenomen voor de regio's West en Zuid Nederland. Eén docentendag georganiseerd met als onderwerp 'breincentraal leren'. Het verrichten van gericht op het borgen van de kwaliteit en kwantiteit van de uitvoering van nascholings. Looptijd 1 januari - 31 december

17 Hoofdstuk 6 Doelstelling C C. Het betalen van de kosten van die gericht zijn op de aan de ondernemingen in het belang van goede arbeidsverhoudingen te verlenen diensten, zijnde het bevorderen van het goed functioneren van ondernemingsraden en/of personeelsvertegenwoordigingen en/of werkoverleg binnen de apotheken. Duurzame Inzetbaarheid / Medezeggenschap en Platform Medezeggenschap Het verder ontwikkelen en ondersteunen van de medezeggenschap in de apotheek. Op basis van een Plan van Aanpak is een format ontwikkeld voor de Platformdag Medezeggenschap. Deze heeft plaatsgevonden op 26 november apotheken (combinatie van ketens en zelfstandige apotheken) hebben deelgenomen aan deze platformdag. Platform Medezeggenschap: Faciliteren en ondersteunen van activiteit(en) medezeggenschap en het oprichten van een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PvT) in apotheken Looptyd 1 januari - 31 december

18 18

19 Hoofdstuk 7 Doelstelling D D. Het verrichten van onderzoek naar het opzetten van functieclassificatiesystemen en het in stand houden van functieclassificatiesystemen met daarop gebaseerde beloningssystemen. In 2013 zijn voor deze doelstelling geen uitgevoerd. 19

20 20

21 Hoofdstuk 8 Doelstelling E E. Het verrichten en publiceren van onderzoek ten behoeve van het tot stand brengen en uitvoeren van maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden van werknemers in apotheken. Brancheloket Apotheken Doel van dit project De SBA coördineert de van het Brancheloket Apotheken (BLA). De sociale partijen hebben een coördinerende rol en sturen het beleid voor preventie, verzuim en re-integratie aan via het Brancheloket Apotheken. Doel hierby is een zo laag mogelijk verzuimpercentage. Het Brancheloket initieert en coördineert het te voeren beleid hiertoe en stelt de bij de uitvoering van preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie horende protocollen op. Het ziekteverzuim is uitgekomen op 3,3% (2012: 3,8%), en hiermee is de doelstelling (3,5%) behaald. Door problemen met het registratiesysteem by ArboNed, zijn de verzuimpercentages die zyn berekend over 2012 niet betrouwbaar. Daarom staan in deze rapportage alleen de in 2013 behaalde resultaten weergegeven en worden deze niet vergeleken met de resultaten over Het verzuim door psychische aandoeningen is in 2013 uitgekomen op 30,4%. Het percentage verzuim als gevolg van klachten aan het bewegingsapparaat is 19,6. Het verzuimpercentage als gevolg van zwangerschap en/of bevalling is 10,9%. De marge waarbinnen dit laatste percentage zich gemiddeld genomen bevindt over alle branches en sectoren gerekend is tussen de 8% en 14%. Bij het behaalde resultaat is niet sprake van een bijzonder afwyking. De meldingsfrequentie is gedaald van 0,87 in 2012 naar 0,77. Het gemiddelde cijfer dat de apothekers geven voor de dienstverlening van het loket is met een 8,0 iets hoger dan in 2012 (7,9). De doelstelling voor 2013, een beoordeling met een 7,9 of hoger, is hiermee gehaald. De werknemers beoordelen de dienstverlening van het Brancheloket gemiddeld met een 7,6 (2012: 7,9). De coördinerende taken van de SBA hebben betrekking op: 1. Adviseren en sturen BLA bij de realisatie van de in de SLA 2013 vastgestelde doelstellingen: Preventie van verzuim Terugdringing ziekteverzuim Goede Arbodienstverlening Monitoren van ziekteverzuim en re-integratie 2. Adviseren stuurgroep Brancheloket Apotheken 3. Verrichten van promotie 4. Opstellen rapportages en jaarverslag 21

22 Samenwerkingspartners Het beleid wordt uitgevoerd door de partyen die gezamenlijk het Brancheloket Apotheken hebben opgericht, te weten Keerpunt, ArboNed, De Amersfoortse Verzekeringen en de SBA. Looptijd 1 januari - 31 december 2013 Duurzame Inzetbaarheid (onder andere voor oudere medewerkers): Werkdrukonderzoek, Medewerkerstevredenheidonderzoek, Arbocatalogus en Risico-inventarisatie & Evaluatie: De SBA (als uitvoeringsinstantie van de Cao Apotheken en Cao Arbeidsomstandigheden) heeft tot doel om de direct en indirect de bescherming van werknemers tegen veiligheid- en gezondheidsrisico's op het werk te bevorderen en te ondersteunen. Daar waar de overheid de eigen verantwoordelijkheid stimuleert van werkgevers en werknemers vertaalt de SBA dit in een aantal concrete (deels) : verplichte instrumenten. Duurzame Inzetbaarheid Toolbox Duurzame inzetbaarheid Traject duurzame inzetbaarheid medewerkers gestart binnen Zorggroep Almere en Brancheloket Apotheken Werkdrukonderzoek Uitvoering regionale workshops Werkdruk voor de branche. Ontwikkeling specifiek(werkdrukonderzoek) WDO voor leidinggevenden in de apotheek. Aantal afgenomen WDO's: Medewerkers: 74 Leidinggevenden: 2 activiteit(en) Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) Aantal afgenomen MTO's: 173. Arbocatalogus ; Arbocatalogus is inhoudelijk herzien. Tevens is het instrument aangepast aan de actuele huisstyl van de SBA. Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E) Werkzaamheden hebben plaatsgevonden voor het maken van overzichten (gebruik per apotheek incl. datum RI&E gestart en afgerond) en softwarematige verbetering voor Internet Explorer. Duurzame Inzetbaarheid Het ontwikkelen en/of uitvoeren van gericht op het behouden en/of verbeteren van het werkvermogen van apotheekmedewerkers zodat z j hun werk zowel lichamelijk als geestelijk goed kunnen uitvoeren, hierdoor een stimulerende werkomgeving en talentontwikkeling worden bevorderd en verzuim en/of uitval beperkt blijft. IA^er/cc/ru/conderzoe/( Het actualiseren van een laagdrempelige applicatie die makkelijk in te' vullen is en aangeeft hoe apotheekmedewerkers werkdruk beleven eri die voldoet aan art. 16 Cao Arbeidsomstandigheden. 22

23 Medewerkerstevredenheidsonderzoek Het onderhouden van een laagdrempelige applicatie die makkelyk in te vullen is, aangeeft hoe apotheekmedewerkers tevredenheid beleven en die voldoet aan de vereisten van certificeren binnen apotheken. Arbocatalogus Het actualiseren van de Arbocatalogus conform de richtlijnen van de Arbeidsinspectie en gekoppeld aan de Risico-inventarisatie & Evaluatie. Risico-inventarisatie & Evaluatie Het actualiseren van de Risico-inventarisatie & Evaluatie. Financiële bydrage aan RiFaS (Risico Instrument Farmaceutisch Stoffen) van ,- ter bevordering van de arbeidsomstandigheden van het apotheekteam. RiFaS is een instrument van de KNMP en laat zien wat de gezondheidsrisico's zijn b j het omgaan met risicovolle stoffen in de apotheek en geeft advies om die te beperken. Looptyd 1 januari - 31 december

24 24

25 Hoofdstuk 9 Doelstelling F F. Het verrichten en publiceren van onderzoek naar de gevolgen van door partijen bij het cao-overleg gemaakte afspraken met als doel de belangen te dienen van alle werkgevers en werknemers in apotheken. Focus op Cao Apotheken en Urenregistratie Een actueel aanbod van producten & diensten rondom urenregistratie gebaseerd op de vigerende Cao Apotheken. Uren in Balans Spoor 2: het nieuwe Uren in Balans Het opleveren van een actueel urenregistratieprogramma conform de vigerende Cao Apotheken. Het opstellen en uitvoeren van het communicatieplan. Het opstellen en uitvoeren van het migratieplan. De migratie van 1192 apotheken naar het nieuwe Uren in Balans. Het opleveren van UiB-instructies. Invoering Jaarurensysteem Het vertalen van het Jaarurensysteem in rekenregels. Het opleveren van een nieuwe release van Uren in Balans inclusief het Jaarurensysteem. Het opstellen van een UiB-gebruikershandleiding. Cao Apotheken Het adviseren van sociale partyen over de Cao apotheken op basis van bijvoorbeeld signalen van apotheekmedewerkers en evaluaties. Uren in Balans Spoor 2: Uren in Balans nieuw: het ontwikkelen van activiteit(en) een nieuw urenregistratieprogramma inclusief gebruikersinstructie (e-learning), communicatieplan en migratieplan. Invoering Jaarurensysteem: het opleveren van een nieuwe release van Uren in Balans conform het Jaarurensysteem, inclusief gebruikershandleiding. Cao Apotheken: adviseren van sociale partijen onder meer door het analyseren van ontvangen calls op de Servicedesk. Looptyd 1 januari - 31 december

26 Uren in Balans In samenwerking met CCI IT groep ondersteuning bieden voor de (oude) applicatie Uren in Balans. Tevens in de aanloop naar de beëindiging van de samenwerking een gedegen overdracht realiseren van kennis en informatie van CCI IT groep naar SBA en/of de nieuwe samenwerkingspartner. Het beëindigen van het Servicecontract met de CCI IT Groep per 1 december Verlenging van het Servicecontract (o.a. de T lijns servicedeks, het beheer en onderhoud van de applicatie) met de CCI IT Groep was noodzakelijk als gevolg van het uitstellen van de implementatiedatum van het nieuwe Uren in Balans. ; Het adviseren van individuele apotheken over het gebruik van het oude Uren in Balans. L activiteit(en) - Uren in Balans Oud: Ondersteunen en adviseren over het gebruik van het oude Uren in Balans. Looptijd 1 januari - 31 december

Jaaroverzicht 2013. De SBA maakt werk van de apotheek

Jaaroverzicht 2013. De SBA maakt werk van de apotheek Jaaroverzicht Met diverse activiteiten heeft de SBA in bijgedragen aan de bevordering van het professioneel werken in de apotheek en de ontwikkeling van mensen die hierin werkzaam zijn. Uitgangspunt is

Nadere informatie

stichting Bedrijfsfonds Apotheken

stichting Bedrijfsfonds Apotheken stichting Bedrijfsfonds Apotheken :heken www.sbaweb.nl stichting Bedrijfsfonds Apotheken JAARVERSLAG 2014 Jaarverslag 2014 Inhoud Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Stichting Bedrijfsfonds Apotheken 5 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSFONDS APOTHEKEN. is de volgende collectieve arbeidsovereenkomst aangegaan:

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSFONDS APOTHEKEN. is de volgende collectieve arbeidsovereenkomst aangegaan: COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSFONDS APOTHEKEN Tussen de ondergetekenden: I. (1) Vereniging Zelfstandige Apotheken (VZA); (2) Associatie van Ketenapotheken (ASKA) en als partijen ter werkgeverszijde;

Nadere informatie

stichting Bedrijfsfonds Apotlielcen JAARVERSLAG 2011

stichting Bedrijfsfonds Apotlielcen JAARVERSLAG 2011 stichting Bedrijfsfonds Apotlielcen JAARVERSLAG 2011 Inhoud Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Stichting Bedrijfsfonds Apotheken 5 Hoofdstuk 2 De Bedrijfstak Openbare Apotheken 7 Hoofdstuk 3 Activiteiten 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSFONDS APOTHEKEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSFONDS APOTHEKEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSFONDS APOTHEKEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSFONDS APOTHEKEN Tussen de ondergetekenden: 1. Vereniging Zelfstandige Apothekers (VZA) 2. Associatie van

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Brancherapportage 2014

Brancherapportage 2014 Brancherapportage Brancheloket Apotheken 2014 Inhoud Inhoudsopgave pag. 1 Conclusie pag. 2 Samenvattend overzicht van doelstellingen, norm, resultaat pag. 3 De doelstellingen en de bereikte resultaten

Nadere informatie

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Welkom bij de Arbocatalogus Provincies Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Programma Achtergrond/totstandkoming Werkwijze Implementatie

Nadere informatie

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf December 2011 Auteurs: Leonie Oosterwaal, beleidsmedewerker ABU Judith Huitenga en Marit Hoffer, medewerkers Servicepunt

Nadere informatie

;^^S;:g^;;V:-v. m41 fe^w'ml^^^ V- .-i. A k:^è^:. '^^ 3 """''-^? ï ^'" , 'v"^" /^\, ^ Ü"# tii: #11. ' t ^ J^

;^^S;:g^;;V:-v. m41 fe^w'ml^^^ V- .-i. A k:^è^:. '^^ 3 ''-^? ï ^' , 'v^ /^\, ^ Ü# tii: #11. ' t ^ J^ ;^^S;:g^;;V:v. m41 fe^w'ml^^^ V /^\, ^, 'v"^" tii: #11 Ü"# ' t ^ J^ 'J^ y ÏJL * ** /.i % A k:^è^:. '5r'^*t, '^^ 3 """''^? ï ^'" stichting Bedrijfsfonds Apotheken JAARVERSLAG 2010 SOA maakt werk van de

Nadere informatie

Brancherapportage 2015

Brancherapportage 2015 Brancherapportage Brancheloket Apotheken 2015 Inhoud Inhoudsopgave pag. 1 Conclusie pag. 2 De doelstellingen en de bereikte resultaten pag. 4 Overige activiteiten pag. 7 Algemene gegevens pag. 10 1 Voor

Nadere informatie

Concept. 1. Met betrekking tot de inhoud van het werk/werkzaamheden, hoe tevreden bent u over:

Concept. 1. Met betrekking tot de inhoud van het werk/werkzaamheden, hoe tevreden bent u over: Vragenlijst Medewerkertevredenheidonderzoek MTO - Referentie: RHTC4XPRVL Bedankt voor het meedoen aan dit medewerkerstevredenheidsonderzoek. Met uw antwoorden zal uw werkgever proberen (nog) beter op uw

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602 Functieprofiel: Communicatie Functiecode: 0602 Doel Verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor Hogeschool Utrecht of onderdelen daarvan, aan verschillende in- en

Nadere informatie

Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties

Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties Onderzoek van Compare to Compete: Hoe brancheorganisaties aankijken tegen benchmarken Wat is benchmarken of benchmarking? Benchmarking

Nadere informatie

juni 2015 SBA ARBEIDSMARKTMONITOR

juni 2015 SBA ARBEIDSMARKTMONITOR juni 2015 SBA ARBEIDSMARKTMONITOR Apotheekbranche 2015 1 Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA), Nieuwegein, juli 2015. De SBA is uitvoeringsorganisatie van sociale partners in de branche openbare apotheken:

Nadere informatie

Evaluatie van de Digitale Werkplaats

Evaluatie van de Digitale Werkplaats Evaluatie van de Digitale Werkplaats 2016 Dialogic innovatie interactie 1 Datum Utrecht, 16 juni 2017 Auteurs Robbin te Velde Tessa Groot Beumer 2 Dialogic innovatie interactie Dialogic innovatie interactie

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 4 JUNI 2004 TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT TOT ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN

Nadere informatie

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen 1 Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen De A+O fondsen van gemeenten, provincies en waterschappen hebben

Nadere informatie

Brancherapportage 2012

Brancherapportage 2012 1 Brancherapportage Brancheloket Apotheken 2012 Inhoud Inhoudsopgave pag. 2 Samenvatting pag. 3 De doelstellingen en de bereikte resultaten pag. 5 Overige activiteiten pag. 10 Algemene gegevens pag. 14

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek Sociaal jaarverslag 2014 Regio Gooi en Vechtstreek Aantallen en fte s In 2014 is er binnen de Regio een daling te zien in het aantal medewerkers. Er is echter geen afname van het aantal fte ten opzichte

Nadere informatie

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Doel Plannen en organiseren van de werkzaamheden en aansturen van de medewerkers binnen een team, binnen het vastgestelde beleid van een overkoepelende eenheid

Nadere informatie

Medewerker Studium Generale/ Cultuur

Medewerker Studium Generale/ Cultuur Medewerker Studium Generale/ Cultuur Doel Ontwikkelen, organiseren en (laten) uitvoeren van (interdisciplinaire) op het gebied van wetenschap, cultuur, maatschappij en/of levensbeschouwing, in lijn met

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2012

Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord... 4 Kengetallen Personeel 2012 Kerncijfers Sociaal Jaarverslag 2012 en 2011... 6 Omvang formatie en personeelsbezetting... 7 Overige

Nadere informatie

Onderstaand treft u de resultaten aan van de vragenlijst over ondernemend onderwijs.

Onderstaand treft u de resultaten aan van de vragenlijst over ondernemend onderwijs. De behoefte aan het delen van kennis en ervaring is groot! Samenwerking door kennis te delen en ervaringen uit te wisselen is essentieel om de verdere implementatie van ondernemend onderwijs efficiënt

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaarden Apotheekpersoneel 2015

Arbeidsvoorwaarden Apotheekpersoneel 2015 Circulaire Arbeidsvoorwaarden Apotheekpersoneel 2015 Aan Datum Alle openbare apotheken Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 30460 2500 GL Den Haag T 070 37 37 373 F 070 31 06 530 I www.knmp.nl 1/6

Nadere informatie

Jaarplan Samen op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt

Jaarplan Samen op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt Jaarplan 2017 2 Jaarplan 2017 Gemeenten leggen de basis voor een gezonde, toekomstbestendige, inclusieve samenleving, waarin burgers actief en naar draagkracht deelnemen. Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt

Nadere informatie

Inzet en betrokkenheid van de vakbonden bij het middelbaar beroepsonderwijs

Inzet en betrokkenheid van de vakbonden bij het middelbaar beroepsonderwijs Notitie Datum 12 januari 2017 Aan Deelnemers Ledencongres Van Ben Francooy Status Ter bespreking Onderwerp Inzet en betrokkenheid van vakbonden bij MBO/1701010/BF/CdK Inzet en betrokkenheid van de vakbonden

Nadere informatie

Jaarverslag. Vereniging FME-CWM FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie VHP2. Metalektro

Jaarverslag. Vereniging FME-CWM FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie VHP2. Metalektro Jaarverslag 2014 Vereniging FME-CWM FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie VHP2 Metalektro INHOUDSOPGAVE VOORWOORD STATUTEN BESTUUR JAARREKENING Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

(Studie)loopbaanadviseur

(Studie)loopbaanadviseur (Studie)loopbaanadviseur Doel Voorlichten, adviseren, begeleiden, testen en trainen van studenten omtrent (studie)loopbaankeuzes, alsmede waarborgen van de volledigheid, toegankelijkheid en actualiteit

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten Tweede meting werkgevers en werknemers 2 Inleiding In deze brochure vindt u de belangrijkste resultaten van de benchmark Opleiden en Ontwikkelen. De benchmark

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 Aantallen en fte s In 2013 is er binnen de Regio zowel een kleine afname van het aantal fte geweest als van het aantal medewerkers ten opzichte van 2012. Tabel 1 Aantal medewerkers

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

Meten = Weten Inventarisatie van leeftijdsgerelateerde personeelscijfers in uw onderneming

Meten = Weten Inventarisatie van leeftijdsgerelateerde personeelscijfers in uw onderneming Meten = Weten Inventarisatie van leeftijdsgerelateerde personeelscijfers in uw onderneming Inleiding De generatie van babyboomers gaat binnenkort met pensioen. En met hen een grote hoeveelheid vakkennis.

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt

Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt 1.1. Doelstelling Het maatschappelijk doel is het stimuleren van actief burgerschap en maatschappelijke betrokkenheid. Het middel hiervoor is het vergroten en verbeteren

Nadere informatie

Functieprofiel: Studentenconsultant Functiecode: 0402

Functieprofiel: Studentenconsultant Functiecode: 0402 Functieprofiel: Studentenconsultant Functiecode: 0402 Doel Voorlichten, adviseren, begeleiden, testen en trainen van studenten, alsmede waarborgen van de volledigheid, toegankelijkheid en actualiteit van

Nadere informatie

Notitie Aan. Doel en opzet. Totaalbeeld. Jan Kees Boon. Sectorcommissie Boomkwekerijproducten. Agendapunt 10, vergadering d.d.

Notitie Aan. Doel en opzet. Totaalbeeld. Jan Kees Boon. Sectorcommissie Boomkwekerijproducten. Agendapunt 10, vergadering d.d. Notitie Aan Sectorcommissie Boomkwekerijproducten Van Jan Kees Boon Kenmerk Behoort bij Agendapunt 10, vergadering d.d. 9-5-2007 Totaal aantal pagina s 7 27 april 2007 SAMENVATTING ARBEIDSMARKTMONITOR

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Gelderland, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

Verantwoordingsinformatie, behorend bij het kwalificatiedossier mbo: Apothekersassistent. Profielen. Apothekersassistent

Verantwoordingsinformatie, behorend bij het kwalificatiedossier mbo: Apothekersassistent. Profielen. Apothekersassistent Profielen Verantwoordingsinformatie, behorend bij het kwalificatiedossier mbo: Apothekersassistent Apothekersassistent Penvoerder: Ontwikkeld door: Kenniscentrum, afdeling Ontwikkeling en Innovatie. Vastgesteld

Nadere informatie

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject Inleiding In mei van dit jaar is een nieuw medewerkertevredenheidsonderzoek gehouden. De eerste resultaten van dit onderzoek zijn in

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 15 MAART 2007 TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT TOT ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN

Nadere informatie

V I S I E D O C U M E N T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L

V I S I E D O C U M E N T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L V I S I E D O C U M E N T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L H E T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L I S H É T C E N T R U M I N N E D E R L A N D V O O R L E R E N, W E R K E N E N

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland Conform 3.C.2 23 juni 2015 Voorbij Prefab Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

V&VN Geriatrie. Jaarplan 2014-2015. Inleiding. Missie

V&VN Geriatrie. Jaarplan 2014-2015. Inleiding. Missie V&VN Geriatrie Jaarplan 2014-2015 Inleiding Dit jaarplan beschrijft de activiteiten die de afdeling V&VN Geriatrie voornemens is uit te voeren in 2014 en 2015. Deze activiteiten zijn gebaseerd op de missie

Nadere informatie

CAO-AKKOORD TEXTIELVERZORGING, NOVEMBER 2011. De looptijd van de CAO is 2 jaar, van 1 juli 2011 t/m 30 juni 2013 (artikel 59 CAO).

CAO-AKKOORD TEXTIELVERZORGING, NOVEMBER 2011. De looptijd van de CAO is 2 jaar, van 1 juli 2011 t/m 30 juni 2013 (artikel 59 CAO). ral.div.80 CAO-AKKOORD TEXTIELVERZORGING, NOVEMBER 2011 1 LOOPTIJD De looptijd van de CAO is 2 jaar, van 1 juli 2011 t/m 30 juni 2013 (artikel 59 CAO). 2 LOONPARAGRAAF De salarissen en salarisschalen voor

Nadere informatie

Cursussen & Congressen

Cursussen & Congressen Cursussen & Congressen BAANBREKEND. BETROUWBAAR. Bohn Stafleu van Loghum. BAANBREKEND. BETROUWBAAR. Bohn Stafleu van Loghum Cursussen & Congressen Als u een cursus of een congres organiseert, moet alles

Nadere informatie

Cursussen & Congressen

Cursussen & Congressen Cursussen & Congressen BAANBREKEND. BETROUWBAAR. Bohn Stafleu van Loghum. BAANBREKEND. BETROUWBAAR. Bohn Stafleu van Loghum Bohn Stafleu van Loghum Cursussen & Congressen Als u een cursus of een congres

Nadere informatie

Besluit erkennen onderwijsinstellingen. permanente educatie registeraccountants. Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants

Besluit erkennen onderwijsinstellingen. permanente educatie registeraccountants. Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Besluit erkennen onderwijsinstellingen permanente educatie registeraccountants 4 december 2006 Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Inleiding Op grond van artikel 10 van de Nadere voorschriften

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Verwater Industrial Services Noord Oost B.V. ( onderdeel Verwater Group)

FUNCTIEPROFIEL. Verwater Industrial Services Noord Oost B.V. ( onderdeel Verwater Group) FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Afdeling: Standplaats: Verwater Industrial Services Noord Oost B.V. ( onderdeel Verwater Group) HRM Business Partner Human Resources Emmen 1. ORGANISATIE Algemene

Nadere informatie

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Vastgesteld mei 2015 Doel MR Ter Tolne 3 Visie 3 Uitgangspunten 3 Kernissues MR 4 Besluitvorming 4 Beleidsinitiërend 4 Planning MR 4 Kernthema s 4 Speerpunten 4

Nadere informatie

Zelfverklaring Code Verantwoord Marktgedrag

Zelfverklaring Code Verantwoord Marktgedrag Zelfverklaring Code Verantwoord Marktgedrag Verklaring opgesteld door B.M.F. Blezer, van toepassing vanaf 1 mei 2013, jaarlijks op peildatum 1 januari bijgewerkt naar de laatste actuele ontwikkelingen.

Nadere informatie

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en

Nadere informatie

CAO-KINDEROPVANG, VOOR KINDERCENTRA EN GASTOUDERBUREAUS CAO-AKKOORD 2010-2011

CAO-KINDEROPVANG, VOOR KINDERCENTRA EN GASTOUDERBUREAUS CAO-AKKOORD 2010-2011 CAO-KINDEROPVANG, VOOR KINDERCENTRA EN GASTOUDERBUREAUS CAO-AKKOORD 2010-2011 Partijen bij de CAO Kinderopvang, te weten: Maatschappelijk Ondernemers Groep, gevestigd te Utrecht De Branchevereniging Ondernemers

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

Van inzicht naar actie. Vitaliteitvoordezorg.nl. Nu met benchmark voor Ziekenhuizen, VVT, GGZ en GHZ!

Van inzicht naar actie. Vitaliteitvoordezorg.nl. Nu met benchmark voor Ziekenhuizen, VVT, GGZ en GHZ! Vitaliteit voor de zorg 3 Vitaliteitvoordezorg.nl Nu met benchmark voor Ziekenhuizen, VVT, GGZ en GHZ! Gericht sturen op vitaliteit en inzetbaarheid van zorgmedewerkers Van inzicht naar actie Veel zorginstellingen

Nadere informatie

Registratieregeling. Apothekersassistenten. in de Openbare Farmacie 2014-2019

Registratieregeling. Apothekersassistenten. in de Openbare Farmacie 2014-2019 Registratieregeling Apothekersassistenten in de Openbare Farmacie 2014-2019 Kwaliteitscriteria apothekersassistenten 2014-2019 In 2009 is de Stichting Kwaliteitsregister voor Apothekersassistenten in de

Nadere informatie

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen De VASMO (Vereniging voor Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen) heeft een 3 deling in de niveaus voor ambtelijk secretarissen

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers

Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. Eén van de uitgangspunten van deze wet is dat

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 STICHTING SOCIAAL FONDS PARKET (SFP)

JAARREKENING 2013 STICHTING SOCIAAL FONDS PARKET (SFP) JAARREKENING 2013 INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG 1 JAARREKENING 2013 Balans per 31 december 2013 4 Rekening van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans per 31 december 2013 6 Toelichting op

Nadere informatie

Directeur onderzoeksinstituut

Directeur onderzoeksinstituut Directeur onderzoeks Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het van het en uitvoering en organisatie van onderzoek en onderzoeksondersteuning binnen het, uitgaande van het faculteitsplan

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Partijen: Summa College, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw T. van Hoogstraten, Korein, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Notten, Kinderopvanggroep,

Nadere informatie

nds in de Met Vereniging FME-CWM FNV Bondgenoten CNVVakmensen De Unie VHP2

nds in de Met Vereniging FME-CWM FNV Bondgenoten CNVVakmensen De Unie VHP2 nds in de Met Vereniging FME-CWM FNV Bondgenoten CNVVakmensen De Unie VHP2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 STATUTEN 4 BESTUUR 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 6 Staat van baten en Iasten over 2013

Nadere informatie

O&O-monitor 2014. Resultaten

O&O-monitor 2014. Resultaten O&O-monitor 2014 Resultaten Den Haag, 27 maart 2015 Daniëlle Mares Inleiding In 2013 eerste O&O-monitor uitgezet onder directeuren, secretarissen en bestuurders van O&O-fondsen, 33 deelnemers; In 2014

Nadere informatie

Januari 2013. Jaarverslag 2012

Januari 2013. Jaarverslag 2012 Januari 2013 Jaarverslag 2012 1 1. Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de voor huurders van Woonstichting SSW. Hierin doet de verslag van haar activiteiten in 2012. Het reglement van de noemt een

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

medewerker in ontwikkeling

medewerker in ontwikkeling medewerker in ontwikkeling 1 36 In 211 heeft ROC ID College verder gewerkt aan de volgende projecten binnen de programmalijn Ontwikkeling van medewerkers. Human Resources Development ROC ID College wil

Nadere informatie

De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf:

De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf: JAARPLAN 2011 In 2010 heeft de werkgroep opleidingen een gedetailleerd jaarplan gemaakt, waarin ze haar opdracht en deelopdrachten heeft benoemd en gekoppeld aan een jaarplanning. Enkele opdrachten uit

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV. Samen werkt beter!

Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV. Samen werkt beter! Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV Samen werkt beter! Voorwoord Voor je ligt het jaarverslag van de ondernemingsraad (OR) van Delfluent Services BV. In het jaarverslag vermeld de OR welke zaken het

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbo. Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de arbocatalogus en over actualiteiten op dit gebied.

Nieuwsbrief Arbo. Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de arbocatalogus en over actualiteiten op dit gebied. April 2010 Nieuwsbrief Arbo Inhoudsopgave Website gezondverbond.nl Nieuwe rubriek op de website: In de praktijk Workshop OR-leden aan de slag met de Arbocatalogus, 11 mei 2010 Verbond attendeert arbodiensten

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 2010

Jaarplan Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 2010 Jaarplan Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 2010 Inleiding In 2009 bestaat de Stichting 10 jaar. Met het thema NETwerken is NetWERKEN is daar in een lustrumbijeenkomst aandacht aan besteed. De reactie

Nadere informatie

Abonnement. Betaalbaar, structureel in het nieuws

Abonnement. Betaalbaar, structureel in het nieuws Abonnement Betaalbaar, structureel in het nieuws PR-ABONNEMENT: HOE WIJ UW PRODUCT OF DIENSTVERLENING OP DE KAART GAAN ZETTEN U staat er niet dagelijks bij stil, maar u heeft eigenlijk altijd nieuws te

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument AKC Onderzoekprogramma: Onderzoek Thema: Ronde 6: Titel: Projectnummer: AKC 27 1. Aanleiding 2. Context en hoofddoelen

Aanbestedingsdocument AKC Onderzoekprogramma: Onderzoek Thema: Ronde 6: Titel: Projectnummer: AKC 27 1. Aanleiding 2. Context en hoofddoelen Aanbestedingsdocument AKC Onderzoekprogramma: Professionalisering Arbeidsdeskundig Handelen Onderzoek Thema: Arbeidsparticipatie en Chronische Ziekte Ronde 6: AKC PAH 2015 Titel: Implementatie en verbreding

Nadere informatie

Medewerker bureau buitenland

Medewerker bureau buitenland Medewerker bureau buitenland Doel Ontwikkelen en beheren van mobiliteit- en beurzenprogramma s en samenwerkingsverbanden met andere onderwijsinstellingen op het gebied van uitwisseling en/of ontwikkelingssamenwerking,

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Sinds de start in 2011 kent het kwaliteitsregister al meer dan 4800 aanmeldingen. Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep Van Gelder Groep B.V. Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Van Gelder Groep 1 2015, Van Gelder Groep B.V. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd in welke

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

De visie en doelen van de ondernemingsraad.

De visie en doelen van de ondernemingsraad. De visie en doelen van de ondernemingsraad. Juni 2013 1 1. Inleiding Blz. 3 2. Visie van de ondernemingsraad. Blz. 3 3. Hoofddoelen Blz. 4 4. Visie op Medezeggenschap Blz. 4 5. Aandachtsgebieden & Speerpunten

Nadere informatie

Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag Verklaring opgesteld door B.M.F.J. Theeuwen, van toepassing vanaf 1 december 2012, jaarlijks op peildatum 1 januari bijgewerkt naar de laatste actuele ontwikkelingen.

Nadere informatie

Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren. Els de Ruijter Maartje van den Burg

Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren. Els de Ruijter Maartje van den Burg Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren Els de Ruijter Maartje van den Burg 1 oktober 2015 Onderwerp workshop 1. Wetgeving per 01-08-2014 2. Toezicht 3. BOT & Beroepspraktijkvorming 4. Afwijken

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Rapportage monitor branche opleidingen voor A+O VVT

Inhoudsopgave. Rapportage monitor branche opleidingen voor A+O VVT Monitor VVT 2014 Rapportage van de kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksgegevens van de branche erkende opleiding verkorte opleiding tot Kraamverzorgende Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Verkorte Kraamzorgopleiding...

Nadere informatie

Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015

Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015 1 Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015 1. Inleiding Leren en Werken in de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant richt zich vanaf 1 januari 2013 primair op vragen van de regionale

Nadere informatie

ARBEIDSMARKT & ONDERWIJS

ARBEIDSMARKT & ONDERWIJS ARBEIDSMARKT & ONDERWIJS ARBEIDSMARKTMONITOR Arbeidsmarktmonitor Apotheekbranche Apotheekbranche 2011-2012 2011-2012 ECORYS Jena de Wit Mathijn Wilkens Peter Donker van Heel September 2012 1 Dit onderzoek

Nadere informatie

Het afgelopen jaar hebben we 26 nieuwe medewerkers geworven en aangenomen.

Het afgelopen jaar hebben we 26 nieuwe medewerkers geworven en aangenomen. SOCIAAL JAARVERSLAG WERELD NATUUR FONDS 27/28 Inleiding Om onze natuurbeschermingsdoelstellingen te kunnen behalen zijn gekwalificeerde en geïnspireerde medewerkers nodig. Goed personeelsbeleid is derhalve

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

Highlights resultaten partnerenquête DNZ

Highlights resultaten partnerenquête DNZ Highlights resultaten partnerenquête DNZ Peter Brouwer 28 mei 2015 1 van 8 Inleiding Jaarlijks organiseert De Normaalste Zaak (DNZ) een enquête onder haar leden. De enquête levert nuttige informatie op

Nadere informatie

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2013-2014 Samenvatting van de monitor 2013-2014 en de volgmodules najaar 2014

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2013-2014 Samenvatting van de monitor 2013-2014 en de volgmodules najaar 2014 monitor praktijkonderwijs 2013-2014 Samenvatting van de monitor 2013-2014 en de volgmodules najaar 2014 Platform Praktijkonderwijs Rotterdam, 29 december 2014 1 Introductie In de periode 1 september 31

Nadere informatie

DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG

DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG Samen met collega- zorgorganisaties aan de slag met duurzame inzetbaarheid! Aanleiding voor een ACTIEF Netwerk De gezondheidszorg

Nadere informatie

WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR!

WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR! Begroting 2012-2013 WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR! VERANTWOORDING BEGROTING 2012-2013 Het meerjarenprogramma West-Brabant werkt en pakt door! bestrijkt de jaren 2012 tot en met 2015. In deze begroting

Nadere informatie

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg definitieve versie maart 2015 1 1. Inleiding In oktober 2014 heeft het bestuur van Ambulancezorg Nederland de indicatorenset ambulancezorg vastgesteld. Hiermee

Nadere informatie

Beleidskader VERKOOP, MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE (VMC) 2011-2015

Beleidskader VERKOOP, MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE (VMC) 2011-2015 UITGANGSPUNTEN VMC-STRATEGIE 2011 TOT EN MET 2015 0. INLEIDING In 2007 is de basis gelegd voor het missie- en visietraject van Triodus met de belangrijkste opdracht het leveren van een bijdrage aan de

Nadere informatie