Datum 20 januari 2014 Onderwerp V definitieve afhandelingbrief jaargesprek 31 oktober 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum 20 januari 2014 Onderwerp V 63554 definitieve afhandelingbrief jaargesprek 31 oktober 2013"

Transcriptie

1 > Retouradres Postbus NN Amsterdam Diakonessenhuis T.a.v. de heer dr. W.N.M. Hustinx Raad van Bestuur Postbus TG UTRECHT Werkgebied Noordwest Kabelweg Amsterdam Postbus NN Amsterdam T F Onderwerp V definitieve afhandelingbrief jaargesprek 31 oktober 2013 Geachte heer Hustinx, Op 31 oktober 2013 vond het jaargesprek met de Inspectie voor de Gezondheidszorg plaats (hierna: de inspectie). In deze afhandelingbrief treft u een beknopte weergave aan van hetgeen is besproken. 1. Mededelingen en actualiteiten Inspectie In het kader van het landelijk werken van de inspectie en Het Nieuwe Werken, dat binnen de rijksoverheid wordt doorgevoerd, is het de verwachting dat in 2014 de regiokantoren worden opgeheven. De centrale vestiging wordt Utrecht. Het accounthouderschap in de huidige vorm blijft bestaan. Mogelijk vindt in de nabije toekomst een accounthouderschapwisseling plaats. Op 30 oktober 2013 heeft de inspectie een onaangekondigd bezoek gebracht aan het ziekenhuis ter voorbereiding op dit jaargesprek. Het aantal onaangekondigde bezoeken in de ziekenhuizen zal in de komende tijd toenemen. Ziekenhuis In september 2014 wordt de nieuwe entree van het ziekenhuis opgeleverd. De patiëntenregistratie, de intake voor het operatief proces, de nazorg en de klachtenbalie worden in de nieuwe entree samengebracht. Er is een begin gemaakt met de renovatie van de verpleegafdelingen. De renovatie duurt tot en met Recentelijk heeft het ziekenhuis een nieuw contract gesloten met de grootste zorgverzekeraar in de regio Utrecht. De zorgverzekeraar heeft aangegeven vertrouwen te hebben in de kwaliteit van de geleverde zorg. Naar aanleiding van een reeks incidenten en calamiteiten heeft het ziekenhuis de volgende verbetermaatregelen genomen: Dagelijks wordt bij elke patiënt een SIT score afgenomen. Deze score wordt vastgelegd in het Elektronisch Patiënten Dossier (hierna EPD); Dagelijks worden tijdens de avondoverdracht de patiënten met een hoge SIT score overgedragen. Zo ook de patiënten op locatie Zeist. Pagina 1 van 8

2 Zodra op locatie Zeist een patiënt een hoge SIT score heeft, wordt deze patiënt preventief overgeplaatst naar locatie Utrecht waar meer faciliteiten zijn om spoedzorg te verlenen. Aan dit multidisciplinair overleg (hierna MDO) nemen alle poortspecialismen deel. Per specialisme is één specialist afgevaardigd. Om de cultuur in het ziekenhuis te verbeteren is de Raad van Bestuur (hierna RvB) voornemens CRM in te voeren. De RvB heeft werkbezoeken afgelegd aan verschillende ziekenhuizen om ervaringen uit te wisselen over het CRM project. De Raad van Toezicht (hierna RvT): de heren. en. treden per 1 januari 2014 toe tot de RvT. Er waren twee vacatures ontstaan door natuurlijk verloop. De voorzitter van de RvT blijft ongewijzigd. 2. Bespreking zorgpad van een patiënt met mammacarcinoom Het zorgpad mammacarcinoom is door het ziekenhuis uitgewerkt en vastgelegd in het document Zorgpad Mammacarcinoom; versie 1. In dit document zijn de stappen en de verschillende disciplines beschreven. Dit document dateert van 16 januari Het ziekenhuis geeft aan dat het aangepast moet worden naar de laatste ontwikkelingen en nader uitgewerkt. 2.1 Indicatiestelling, opname verwijzing Patiënten met verdenking op een mammacarcinoom worden doorverwezen naar het ziekenhuis door de huisarts of vanuit het bevolkingsonderzoek. De doorverwezen patiënten hebben in de ochtend op werkdagen een vrije inloop bij de afdeling radiologie. De diagnostiek wordt op dezelfde dag verricht. De mammapoli vindt dagelijks op werkdagen plaats waarvan drie dagen op locatie Utrecht en twee dagen op locatie Zeist. De mammapoli wordt gedraaid door nurse practitioners en een mammachirurg. De nurse practitioners zijn de casemanagers. Zij verzorgen de intake, het inzetten van diagnostiek en het bespreken van de uitslagen met de patiënt. Dit geschiedt onder verantwoordelijkheid en toeziend oog van de mammachirurg. De diagnostische onderzoeksresultaten bespreken de nurse practitioners eerst met de mammachirurg. Patiënten met een benigne uitslag worden geïnformeerd door de nurse practitioners. Patiënten met een maligne uitslag worden op de hoogte gebracht door de mammachirurg. Het multidisciplinair overleg (MDO) Binnen het MDO mammaoncologie worden alle patiënten met een mammacarcinoom besproken. Zowel preoperatief als de postoperatief. Aan het MDO nemen deel: de mammachirurg, nurse practitioner, radioloog, patholoog, radiotherapeut, plastisch chirurg, arts assistenten in opleiding, onderzoeker(s) en indien nodig de internistoncoloog (zorgpad mammacarcinoom Diakonessenhuis Utrecht, 2012). Het ziekenhuis kent een preoperatief en een postoperatief MDO mammacarcinoom. Tijdens het preoperatief MDO wordt het behandelplan vastgesteld en vastgelegd in het EPD. Vervolgens wordt het behandelplan met de patiënt besproken. De huisarts wordt door de hoofdbehandelaar geïnformeerd over het behandelplan. Na het postoperatief MDO, waarin het nazorgtraject wordt vastgesteld, wordt de huisarts geïnformeerd over het beloop van de behandeling en de nabehandeling. Pagina 2 van 8

3 De namen van de deelnemers aan het MDO worden niet vastgelegd. De inspectie vraagt dit wel te doen (zie zorgpad). Het ziekenhuis heeft zeven verschillende MDO s die hetzelfde zijn georganiseerd. Het MDO Gastro-enterologie wordt als voorbeeld genoemd. Ondervoeding Bij volwassen patiënten wordt de score op ondervoeding door de verpleegkundigen goed ingevuld. Tijdens het onaangekondigde bezoek waren de SNAQ- en de MUST scores ingevuld in het EPD. Zodra in het EPD een hoge SNAQof MUST score wordt ingevoerd, wordt de diëtist automatisch in consult gevraagd. 2.2 Regie Hoofdbehandelaarschap Het hoofdbehandelaarschap is op naam en herleidbaar uit het dossier. Voor iedere patiënt is duidelijk wie zijn hoofdbehandelaar is. Tot voor kort dachten de medische staf (behoudens de anesthesiologen) en de verpleegkundigen dat gedurende de eerste 24 uur postoperatief de anesthesioloog het eerste aanspreekpunt was bij patiënten met bedreigde functies. Dit bleek een misverstand. De huidige afspraak is dat wanneer een patiënt de recovery verlaat, het hoofdbehandelaarschap overgaat naar de operateur of de medisch specialist die de patiënt opgenomen heeft. De hoofdbehandelaar is tevens regievoerder en verantwoordelijk voor de zorg die zijn patiënt behoort te krijgen. Bij comorbiditeit dient hij behandelaars van andere specialismen te betrekken. De bestuurder geeft aan dat een hoofdbehandelaar laagdrempelig en benaderbaar dient te zijn met goede communicatieve vaardigheden. Hiervoor introduceert het ziekenhuis momenteel de SBAR methode om de communicatie tussen specialisten en de verpleegkundigen beter te structureren. De verpleegkundige stelt zich mondiger op. Indien een verpleegkundige geen gehoor krijgt bij de specialisten, is het laagdrempelig(er) om het SIT team te schakelen. Kwetsbare ouderen Alle patiënten van 70 jaar en ouder worden gemeld bij de maatschap geriatrie. Deze patiënten worden door de verpleegkundigen gescreend op: delirium (DOSS), vallen, ondervoeding (SNAQ en MUST) en fysieke beperkingen. Deze scores worden in het EPD vastgelegd. Het screenen ten opzichte van 2012 gaat beter. De RVE-managers en teamhoofden krijgen periodiek overzichten van alle indicatoren die vanuit de VMS thema s gescoord worden. Deze scores worden tijdens het bedrijfsvoeringoverleg tussen de RVE-manager en teamhoofden besproken. Zij sturen op de bewustwording van registeren en het nemen van verbetermaatregelen wanneer de scores daar aanleiding toe geven. De bestuurder geeft aan dat de DOSS score nog onder de norm ligt die het ziekenhuis zichzelf stelt. Verbetermaatregelen zijn genomen. De geriater wordt voor de groep oncologische patiënten van 70 jaar en ouder geconsulteerd door de nurse practitioners of de oncologische chirurg indien dit naar aanleiding van de uitkomsten van de indicatoren of anderszins nodig is. Pagina 3 van 8

4 De geriater neemt deel aan het MDO mammacarcinoom. Zij heeft een belangrijke taak in de verificatie, het gebruik en het monitoren van de medicatie. Indien er aanleiding voor is, neemt de geriater contact op met de voorschrijver van het geneesmiddel. De geriater ziet haar patiënten met name poliklinisch, maar wordt ook in consult gevraagd bij klinische patiënten. De geriater geeft aan dat zij over het algemeen meer tijd hebben om met een patiënt te praten, maar dat de regievoering over de behandeling altijd bij de oncologische chirurg blijft. 2.3 Behandeling Time-out / verwisselingen van en bij patiënten Naar aanleiding van een TOP bezoek eerder dit jaar heeft het ziekenhuis verbetermaatregelen genomen: aanscherping van hygiënemaatregelen en protocollen, en het invoeren van de Diak checklist die gebaseerd is op de pre- en peroperatieve richtlijn. De naleving van de verbetermaatregelen worden door middel van het interne auditsysteem gevolgd. De resultaten van de time-out en sign-out procedure worden per maatschap teruggekoppeld. De bestuurder geeft aan dat de intrinsieke motivatie bij de medewerkers op de operatiekamer afdeling sterk is toegenomen om alle aspecten binnen time-out en sign-out procedure te registeren en vast te leggen. Dit wordt door het ziekenhuis gemonitord, onder andere door middel van audits. De inspectie stelt de vraag of deze verificaties ook buiten het operatiekamercomplex wordt uitgevoerd. Het medische stafbestuur geeft aan dat bij ingrepen die buiten de operatiekamers plaatsvinden de time-out en sign-out procedures worden uitgevoerd. Als voorbeeld worden de endoscopieën genoemd. Pijn na operatie/vroege herkenning en behandeling van pijn In 2012 is de uitvraag en registratie van pijn op de recovery gedaald tot onder het landelijke gemiddelde. De RvB kan dit tijdens het gesprek niet toelichten en stuurt de verklaring van deze daling toe. De pijnscore op de verpleegafdeling is toegenomen. Percentage achter gebleven restweefsel Het percentage patiënten bij wie kankerweefsel is achtergebleven na een eerste borstsparende operatie is 2,5 (2012). De resultaten worden in het mammateam besproken. Het ziekenhuis verricht patiënt tevredenheidonderzoeken en daaruit blijkt niet dat patiënten ontevreden zijn over de cosmetische effecten van de ingreep. 2.4 Zorg en monitoring Ziekenhuisinfecties en surveillance postoperatieve wondinfectie Trend: het % ziekenhuisinfecties is (deels) lager dan vorig jaar (zie de overzichten colon 2012/2013, heup 2012/2013/jaren, kophalsprothese 2012/2013/jaren, laminectomie 2012/2013 (0) en totale knie 2012/2013/jaren). De keuze voor registratie van bepaalde groepen wordt bepaald door: 1) er moet voldoende volume in het ziekenhuis zijn en 2) er wordt gekeken naar ingrepen waar echt winst te behalen valt. Dat wordt bepaald in overleg met specialisten. Gegevens over infecties worden besproken in de infectiecommissie en met de hoofdbehandelaar en de wondverpleegkundigen. De bedoeling is dit team verder uit te breiden met meerdere artsen. De inspectie vraagt om de uitkomsten ook met het OK-team en het verpleegkundig team te bespreken (multidisciplinair). Pagina 4 van 8

5 Twee opvallende bevindingen: 1) het aantal geïsoleerde patiënten neemt af. 2) Het systeem van three strikes and you re out is succesvol ingevoerd. Decubitus Het percentage op decubitus onderzochte patiënten is relatief laag. Vier keer per jaar voert het ziekenhuis een puntprevalentie uit op het gebied van decubitus. In 2013 is een dalende lijn zichtbaar in het aantal patiënten met decubitus. Dit wordt mede veroorzaakt door een groot scholingstraject op het gebied van decubitus en preventie dat dit jaar heeft plaatsgevonden. Daarnaast zijn de preventiemaatregelen doorgevoerd waaronder het eerder inzetten van speciale materialen als anti-decubitusmatrassen en rolstoelen. Het ziekenhuis geeft aan dat in september 2013 bij 94% van de patiënten een decubitus score is afgenomen. Dossiervoering Indicatoren worden op alle afdelingen geregistreerd in het EPD. De resultaten en de mate waarin gescoord is worden periodiek teruggekoppeld aan het lijnmanagement. Het ziekenhuis heeft in 2013 dossieronderzoek uitgevoerd en heeft de methode geëvalueerd. In 2014 zal wederom dossieronderzoek worden uitgevoerd. Supervisie Op de afdeling chirurgie wordt eerst een papieren visite gelopen waarna de visite langs de patiënten volgt. Hierbij is de hoofdbehandelaar altijd aanwezig. In het EPD is op naam traceerbaar wat een specialist of arts assistent vastlegt. Of hetgeen de arts assistent afspreekt daadwerkelijk wordt uitgevoerd, is niet inzichtelijk. Er start een project waarin de werkzaamheden van een arts-assistent gemonitord wordt. Het project richt zich met name op hetgeen de arts-assistent zegt te doen ook daadwerkelijk wordt gedaan. Samenwerking binnen de zorgketen Het ziekenhuis heeft afspraken met elf zorginstellingen gemaakt die voldoen aan de standaarden van het ziekenhuis met betrekking tot de kwaliteit van de zorgverlening. Dit zijn verpleeghuizen, thuiszorginstellingen en huisartsen in de regio. Op het moment van opname wordt de verwachte ontslagdatum van de patiënt geschat met de daarbij behorende zorg in het nazorgtraject. Doordat het ziekenhuis afspraken heeft gemaakt omtrent de bevoegdheid om indicatiestellingen te mogen doen, kunnen patiënten snel worden doorgeplaatst. Daarnaast gaan specialisten vanuit het ziekenhuis in sommige situaties naar de verpleeghuizen om te overleggen met de specialist ouderengeneeskundige om de zorgverlening bij de patiënt nog beter af te stemmen. Het ziekenhuis heeft in enkele gevallen verbetermaatregelen moeten treffen om de informatieoverdracht te optimaliseren. De inspectie verwijst naar de handreiking verantwoordelijkheidsverdeling in de zorg. De RvB geeft aan hier grotendeels naar te werken en het opnieuw te agenderen. Pagina 5 van 8

6 2.5 Uitkomsten van zorg HSMR dossieronderzoek Het ziekenhuis heeft de nieuwe SMR cijfers op het moment van het jaargesprek nog niet binnen. De cijfers van het voorgaande jaar zijn goed. De inspectie wordt nog geïnformeerd over de inhoud van de HSMR rapportage. Dossieronderzoek staat gepland. OLO dossieronderzoek Het ziekenhuis heeft dossieronderzoek verricht op basis van het dossier van een patiënt met een onverwachte lange ligduur. Het pilot onderzoek is verricht aan de hand van de Triggertool van KIWA/Prismant. Het ziekenhuis denkt nu na om de maatschappen aan de hand van de triggertool zelf de dossiers van de overleden patiënten te laten analyseren. De inspectie vraagt de diagnosegroepen en patiëntencategorieën met hoge (en lage) SMR s te betrekken bij het dossieronderzoek. DBCA Niet besproken: uit de registratie van de IKC blijkt een 100% registratie voor de eerste chirurgische resecties voor een primair mammacarcinoom. 2.6 Evaluatie van zorg Calamiteiten De calamiteitencommissie van het ziekenhuis wordt aangepast. De commissie wordt kleiner en beter uitgerust qua kennis, vaardigheid en ondersteuning. De doorlooptijden van calamiteitenonderzoeken is nog steeds lang te lang. Nadat een onderzoek is afgerond, wordt het calamiteitenrapport met de maatregelen gestuurd naar de betrokken RVE s, het medisch stafbestuur, meldingencommissie en eventuele andere partijen in het ziekenhuis als de verpleegkundige adviesraad of het facilitair bedrijf. Alle medewerkers die betrokken zijn bij de calamiteit en het onderzoek ontvangen het rapport. Het ziekenhuis heeft het voornemen een intern veiligheidscongres te organiseren waarin calamiteiten en dossiers vanuit de mortaliteitsbespreking en de maandelijkse complicatiebesprekingen gebruikt kunnen worden om met elkaar in discussie te treden. Evaluatie van het functioneren van medisch specialisten De inspectie geeft aan dat het ziekenhuis zijn eigen doelstelling bij lange na niet heeft gehaald. Het bestuur medische staf meldt drukdoende te zijn met een inhaalslag. Eind 2013 moet 75% van de medische staf een IFMS traject hebben doorlopen. Op 1 juli 2014 moet dit 100% zijn en hebben alle medisch specialisten van het Diakonessenhuis de afgelopen twee jaar een IFMS traject afgerond. Het stafbestuur geeft aan dat wanneer de doelstelling in 2013 en 2014 niet wordt gehaald alle specialisten collectief gekort worden in het flexibele deel van hun honorarium! Disfunctioneren van medisch specialisten Binnen het ziekenhuis zijn geen medisch specialisten werkzaam die in een traject zitten van disfunctioneren. Er zitten twee medisch specialisten in een verbetertraject. Bij een medisch specialist wordt momenteel de klachten over de specialist geobjectiveerd waarna een passend traject wordt opgesteld. Pagina 6 van 8

7 Cliëntenraad Onderzoek naar patiënt tevredenheidonderzoeken wordt uitgevoerd. Een onderdeel zijn Focusgroepen waarbij patiënten en specialisten met elkaar in gesprek gaan over de ervaringen die patiënten hebben over de geleverde zorg. Het ziekenhuis heeft vanaf november 2012 een digitaal KTO waardoor patiënten nog makkelijker hun mening kunnen geven en waarin patiënten ook hun klacht kunnen uiten, welke dan in behandeling wordt genomen door de klachtenfunctionaris. 3. Ziekenhuisspecifieke onderwerpen Volume-indicatoren waaronder pancreascarcinoom Het ziekenhuis voldoet aan de volumenormen die gesteld zijn door verschillende wetenschappelijke beroepsverenigingen. Patiënten met een pancreascarcinoom worden doorverwezen naar het UMCU. De acute vaatchirurgische ingrepen worden eveneens in samenwerking in het UMCU uitgevoerd. Beoogd wordt om de electieve vaatchirurgische ingrepen vanuit het UMCU over te dragen aan het Diakonessenhuis. Hierbij vindt een uitwisseling van medisch specialisten plaats. Ondervoeding bij kinderen Op de kinderafdeling bleef de score sterk achter. Het ziekenhuis heeft onderzocht hoe dit verbeterd kon worden. Het scoren van de SNAQ en MUST is sinds augustus 2013 niet meer bij de kinderartsen uit gevoerd maar door de verpleegkundigen. Sinds deze verandering is het aantal patiënten die gescoord worden sterk toegenomen. Momenteel wordt bij 80% van de opgenomen kinderen een SNAQ en MUST score afgenomen. Door-to-needle time trombolyse Het ziekenhuis behandelt weinig patiënten met een CVA. Hiervan betreft het in 10% van de gevallen een hersenbloeding en in 90% een herseninfarct. De ambulance heeft een belangrijke sturende rol in de hoeveelheid patiënten die het ziekenhuis ziet. Wanneer zij denken aan een hersenbloeding, wordt de patiënt naar het UMCU gebracht. Deze patiënten kunnen echter ook in dit ziekenhuis goed behandeld worden, aldus de neuroloog. Hierover heeft het ziekenhuis afspraken gemaakt met de Regionale Ambulance Voorziening Utrecht (RAVU). Het ziekenhuis heeft 7x24 uur een tromboseteam klaarstaan. Een patiënt heeft binnen zestien minuten alle benodigde diagnostische onderzoeken ondergaan en is de trombolyse gestart. De neurologen hebben het voornemen in 2014 de zorgverleners van de RAVU bij te scholen op het gebied van CVA s. Bij 83,3%van de patiënten is in 2012 binnen een uur de trombolyse gestart Afspraken en vaststelling afhandelbrief jaargesprek Aan de hand van het jaargesprek zijn de volgende afspraken gemaakt. Het ziekenhuis stuurt uiterlijk 1 februari 2014 informatie over het volgende naar de IGZ: Een analyse van het feit dat in 2012 de pijnscore op de recovery onder het landelijke gemiddelde is uitgekomen en de eventuele interventies. Zorgpad mammacarcinoom Diakonessenhuis wordt aangepast (inclusief jaarverslag). 1 Raad van bestuur 24 december 2013: bij 100% van de patiënten in 2013 is binnen een uur de trombolyse gestart. Pagina 7 van 8

8 Het percentage specialisten die eind 2013 het IFMS traject hebben afgerond en het percentage voor 1 juli 2014 en het aantal medisch specialisten die de afgelopen twee jaar geen IFMS traject hebben afgerond (met daarbij de reden). HSMR en OLO uitkomsten. De inspectie heeft het voornemen de definitieve afhandelingbrief openbaar te maken via haar website De inspectie doet dit niet eerder dan drie weken na vaststelling van de afhandelingbrief. De onderliggende documenten worden niet openbaar gemaakt. Met vriendelijke groet, Pagina 8 van 8

Vlietland Ziekenhuis mevrouw dr. C.J. Kruijthof, lid Raad van Bestuur Postbus 215 3100 AE SCHIEDAM

Vlietland Ziekenhuis mevrouw dr. C.J. Kruijthof, lid Raad van Bestuur Postbus 215 3100 AE SCHIEDAM > Retouradres Postbus 90137 5200 MA 's-hertogenbosch Vlietland Ziekenhuis mevrouw dr. C.J. Kruijthof, lid Raad van Bestuur Postbus 215 3100 AE SCHIEDAM Werkgebied Zuidoost Magistratenlaan 222 5223 MA 's-hertogenbosch

Nadere informatie

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 90700 2509 LS Den Haag Medisch Centrum Haaglanden Werkgebied Zuidwest Raad van Bestuur WiIh. van

Nadere informatie

verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Universitair Medisch Centrum Utrecht

verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Universitair Medisch Centrum Utrecht Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Datum 16 februari 2015 22 april 2015 Omschrijving verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor

Nadere informatie

Ziekenhuizen met een significant hoge (H)SMR zullen worden gevraagd om met een gevalideerde triggertool alle betreffende dossiers te onderzoeken.

Ziekenhuizen met een significant hoge (H)SMR zullen worden gevraagd om met een gevalideerde triggertool alle betreffende dossiers te onderzoeken. > Retouradres Postbus 392 8000 AJ Zwolle Isala Klinieken T.a.v. de heer R.A. Thieme Groen, arts raad van bestuur Postbus 10.500 8000 GM ZWOLLE Werkgebied Noordoost Zuiderzeelaan 53 8017 JV Zwolle Postbus

Nadere informatie

Casemanagement. Sandra Oosterlaar Stoma- en DEC verpleegkundige Casemanager Colorectaal

Casemanagement. Sandra Oosterlaar Stoma- en DEC verpleegkundige Casemanager Colorectaal Casemanagement Sandra Oosterlaar Stoma- en DEC verpleegkundige Casemanager Colorectaal Deventer Ziekenhuis 2 dagen stomapoli 2 dagen GE-verpleegkundige spreekuur 1 dag defeacatie expertise centrum Cijfers:

Nadere informatie

Belangen spreker. Kwaliteitsregistratie: het werkt! 1-11-2013. Marc van Tilburg chirurg 30 oktober 2013

Belangen spreker. Kwaliteitsregistratie: het werkt! 1-11-2013. Marc van Tilburg chirurg 30 oktober 2013 --23 Kwaliteitsregistratie: het werkt! Marc van Tilburg chirurg 3 oktober 23 Belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Geen Voor bijeenkomst

Nadere informatie

Toetsingskader Follow-up Toezicht operatief proces (FU TOP)

Toetsingskader Follow-up Toezicht operatief proces (FU TOP) Toetsingskader Follow-up Toezicht operatief proces (FU TOP) Communicatie en overdracht Preoperatieve voortgang Binnen het ziekenhuis moet een sluitend systeem aanwezig zijn dat te allen tijde inzichtelijk

Nadere informatie

Dutch Lung Surgery Audit (DLSA)

Dutch Lung Surgery Audit (DLSA) Dutch Lung Surgery Audit (DLSA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA. De ontsluiting

Nadere informatie

Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA)

Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA) Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA.

Nadere informatie

Zorgpad voor Kwetsbare Ouderen Presentatie Heerenveen 18/11/2014

Zorgpad voor Kwetsbare Ouderen Presentatie Heerenveen 18/11/2014 Zorgpad voor Kwetsbare Ouderen Presentatie Heerenveen 18/11/2014 Riet ten Hoeve Friesland Voorop Het zorgpad is ontwikkeld door een Projectgroep in het kader van Friesland Voorop en vastgesteld september

Nadere informatie

Q&A Kwaliteitsvenster - Communicatie

Q&A Kwaliteitsvenster - Communicatie Q&A Kwaliteitsvenster - Communicatie Q Wat is het Kwaliteitsvenster? A Het Kwaliteitsvenster geeft patiënten op een heldere en eenduidige manier inzicht in de ziekenhuisbrede kwaliteit van zorg. Aan de

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Radboudumc

Verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Radboudumc Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Omschrijving Verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Radboudumc VGR

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Bariatrische chirurgie (DATO)

Factsheet Indicatoren Bariatrische chirurgie (DATO) Factsheet en Bariatrische chirurgie (DATO) DATO 2014 [2.0.; 10102014] Registratie gestart: 1 januari 2014 Type Uitvraag over Bron Nr. indicator (jaar) 1 Aantal primaire bariatrische ingrepen per ziekenhuislocatie.

Nadere informatie

Voorbeelden informatiepakketten

Voorbeelden informatiepakketten Bijlage 1 Voorbeelden informatiepakketten 4.3 Overdracht OK-verkoeverafdeling Hieronder wordt de overdracht van de operatiekamer naar de verkoeverafdeling besproken. De overdracht van de operatiekamer

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam. Maasstad ziekenhuis Rotterdam

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam. Maasstad ziekenhuis Rotterdam Omschrijving Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam VGR 1006177 Datum 16 november 2015 Plaats Maasstad ziekenhuis Rotterdam 1.

Nadere informatie

Palliatieve Pijnbestrijding regio s-hertogenbosch /Bommelerwaard. Ambitie Jeroen Bosch Ziekenhuis. Patiëntveiligheid

Palliatieve Pijnbestrijding regio s-hertogenbosch /Bommelerwaard. Ambitie Jeroen Bosch Ziekenhuis. Patiëntveiligheid Palliatieve Pijnbestrijding regio s-hertogenbosch /Bommelerwaard Sylvia Verhage Verpleegkundig specialist oncologie / projectleider Pijn & Palliatieve zorg / consulent Consultatieteam Noord-West Brabant

Nadere informatie

NABON Breast Cancer Audit (NBCA)

NABON Breast Cancer Audit (NBCA) NABON Breast Cancer Audit (NBCA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA. De ontsluiting

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: inspectie) met het Westfriesgasthuis te Hoorn. Westfriesgasthuis te Hoorn

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: inspectie) met het Westfriesgasthuis te Hoorn. Westfriesgasthuis te Hoorn Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Omschrijving Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: inspectie)

Nadere informatie

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor:

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor: Inleiding Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk behandeld. In het verleden is verschillende malen geconstateerd dat de onderlinge verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Normering Chirurgische Behandelingen

Normering Chirurgische Behandelingen Normering Chirurgische Behandelingen Versie 1.0 Januari 2011 I. Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) is de beroepsvereniging van chirurgen in Nederland. In de NVvH participeren zeven

Nadere informatie

Indicatoren Colorectaal carcinoom (DSCA) A. Beschrijving Indicator. DSCA 2014 [2.0.; 10-10- 2014] Registratie gestart: 2009

Indicatoren Colorectaal carcinoom (DSCA) A. Beschrijving Indicator. DSCA 2014 [2.0.; 10-10- 2014] Registratie gestart: 2009 en Colorectaal carcinoom (DSCA) A. Beschrijving DSCA 2014 [2.0.; 10-10- 2014] Registratie gestart: 2009 Type Uitvraag Bron Nr. indicator over (jaar) 1. Deelname aan de DSCA Structuur 2014 DSCA 2. Volume

Nadere informatie

Borstkanker? meander medisch centrum. Snel duidelijkheid door gespecialiseerd onderzoek van borstafwijkingen. www.meandermedischcentrum.

Borstkanker? meander medisch centrum. Snel duidelijkheid door gespecialiseerd onderzoek van borstafwijkingen. www.meandermedischcentrum. Borstkanker? Snel duidelijkheid door gespecialiseerd onderzoek van borstafwijkingen meander medisch centrum www.meandermedischcentrum.nl Inleiding Uw huisarts heeft u doorverwezen naar de mammapoli van

Nadere informatie

Dutch Upper GI Cancer Audit (DUCA)

Dutch Upper GI Cancer Audit (DUCA) Dutch Upper GI Cancer Audit (DUCA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA. De

Nadere informatie

Op weg naar perfectie: Hoe om te gaan met de informatie? Theo Wiggers Amsterdam, 25 juni 2013

Op weg naar perfectie: Hoe om te gaan met de informatie? Theo Wiggers Amsterdam, 25 juni 2013 Op weg naar perfectie: Hoe om te gaan met de informatie? Theo Wiggers Amsterdam, 25 juni 2013 Perfectie Verschil in kwaliteit onvoldoende klinische data voor vergelijken uitkomsten Perfectie = klassieke

Nadere informatie

5.4 Gastro-intestinaal

5.4 Gastro-intestinaal 5.4 Gastro-intestinaal 5.4.1 Indicator: Deelname aan de Dutch UpperGI Cancer Audit (DUCA) De mortaliteit en morbiditeit van de chirurgische behandeling van slokdarmkanker heeft de laatste jaren veel aandacht

Nadere informatie

Chirurgie. Informatie over de afdeling Heelkunde. Afdeling: Onderwerp:

Chirurgie. Informatie over de afdeling Heelkunde. Afdeling: Onderwerp: Afdeling: Onderwerp: Chirurgie Informatie over de afdeling Heelkunde Informatie over de afdeling Heelkunde Wie kunt u aan uw bed verwachten Inleiding Tijdens uw verblijf op de afdeling Heelkunde zult u

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) NBCA 2015 [2015.3.ZIN besluit verwerkt; 05-11- 2015]

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) NBCA 2015 [2015.3.ZIN besluit verwerkt; 05-11- 2015] Factsheet en NABON Breast Cancer Audit () 2015 [2015.3.ZIN besluit verwerkt; 05112015] Inclusiecriteria Nabon Breast Cancer Audit Inclusie Alle primaire invasieve mammacarcinomen volgens de WHO classificatie

Nadere informatie

Aspecten van het zorgpad hersentumor. Fenna Hummel, Neuro-oncologieverpleegkundige

Aspecten van het zorgpad hersentumor. Fenna Hummel, Neuro-oncologieverpleegkundige Aspecten van het zorgpad hersentumor Fenna Hummel, Neuro-oncologieverpleegkundige Aspecten van het zorgpad hersentumor Het zorgpad; wie doet wat/ wanneer/ toegangstijden Neuro-oncologisch verpleegkundige

Nadere informatie

Drs. J.J.M. (Josée) Hansen, hoofdinspecteur curatieve zorg, heeft afscheid van de IGZ genomen en een functie binnen de WHO aanvaard.

Drs. J.J.M. (Josée) Hansen, hoofdinspecteur curatieve zorg, heeft afscheid van de IGZ genomen en een functie binnen de WHO aanvaard. Omschrijving Verslag van het jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Beatrixziekenhuis te Gorinchem VGR 1002702 Documentnummer 2015-1153249 Datum 6 november 2014 Plaats Beatrixziekenhuis

Nadere informatie

Oncologie 2015 Handboek met indicatoren en normen voor tien oncologische aandoeningen. Versie juli 2014

Oncologie 2015 Handboek met indicatoren en normen voor tien oncologische aandoeningen. Versie juli 2014 Oncologie 2015 Handboek met indicatoren en normen voor tien oncologische aandoeningen Versie juli 2014 VGZ kiest voor kwaliteit VGZ staat voor zorg van goede medische kwaliteit, die klantvriendelijk en

Nadere informatie

Factsheet NABON Breast Cancer Audit (NBCA)

Factsheet NABON Breast Cancer Audit (NBCA) Factsheet NABON Breast Cancer Audit () [1.0.; 15-09-] Registratie gestart: 2011 Als algemene voorwaarde voor het meenemen van een patiënt in de berekening van de kwaliteitsindicatoren is gesteld dat ten

Nadere informatie

NABON Breast Cancer Audit (NBCA)

NABON Breast Cancer Audit (NBCA) NABON Breast Cancer Audit (NBCA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA. De ontsluiting

Nadere informatie

Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA. 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA

Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA. 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA Rode Kruis Ziekenhuis Middelgroot perifeer ziekenhuis

Nadere informatie

De behandelbevoegdheid van De behandelbevoegdheid van de verpleegkundig specialiste

De behandelbevoegdheid van De behandelbevoegdheid van de verpleegkundig specialiste Home no. 3 Juni 2015 Juridische aspecten Eerdere edities Verenso.nl De behandelbevoegdheid van De behandelbevoegdheid van de verpleegkundig specialiste Dr. Corry Ketelaars, coördinerend specialistisch

Nadere informatie

Registratie van proces- en prestatie-indicatoren in het EPD: een uitkomst!

Registratie van proces- en prestatie-indicatoren in het EPD: een uitkomst! Registratie van proces- en prestatie-indicatoren in het EPD: een uitkomst! Hella Bosch MANP, verpleegkundig specialist Máxima oncologisch centrum / Borstcentrum Máxima Eindhoven/ Veldhoven Inleiding Onderzoeksvraag

Nadere informatie

Dit verslag is geen woordelijke transcriptie van het gesprek, maar een weergave op hoofdlijnen.

Dit verslag is geen woordelijke transcriptie van het gesprek, maar een weergave op hoofdlijnen. Omschrijving Verslag van het jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Medisch Centrum Haaglanden te Den Haag VGR 1002699 Documentnummer 2015-1152935 Datum 4 november 2014 Plaats

Nadere informatie

Handreiking klaarmaken en toedienen van medicatie op het operatiekamercomplex (OKC)

Handreiking klaarmaken en toedienen van medicatie op het operatiekamercomplex (OKC) Handreiking klaarmaken en toedienen van medicatie op het operatiekamercomplex (OKC) Datum: 22-03-2016 Xander Zuidema, May Ronday en Peter Meijer namens de NVA Elsbeth Helfrich en Mirjam Crul namens de

Nadere informatie

Borstkanker? Snel duidelijkheid door gespecialiseerd onderzoek van borstafwijkingen

Borstkanker? Snel duidelijkheid door gespecialiseerd onderzoek van borstafwijkingen Borstkanker? Snel duidelijkheid door gespecialiseerd onderzoek van borstafwijkingen Bezoekadressen: Meander Medisch Centrum Maatweg 3 3813 TZ Amersfoort Locatie Baarn Molenweg 2 3743 CM Baarn Locatie Barneveld

Nadere informatie

1. Beoordeling instellingsbeleid Met betrekking tot de naleving van de richtlijn parenteralia komt de inspectie tot de volgende oordelen.

1. Beoordeling instellingsbeleid Met betrekking tot de naleving van de richtlijn parenteralia komt de inspectie tot de volgende oordelen. > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Maastricht Universitair Medisch Centrum T.a.v. de heer drs. G.J.H.C.M. Peeters Voorzitter Raad van Bestuur Postbus 5800 6202 AZ MAASTRICHT St. Jacobsstraat 16

Nadere informatie

Leeswijzer diagnose mammacarcinoom binnen 5 dagen Publicatie: Leeswijzers. 1. Diagnose mammacarcinoom binnen vijf werkdagen

Leeswijzer diagnose mammacarcinoom binnen 5 dagen Publicatie: Leeswijzers. 1. Diagnose mammacarcinoom binnen vijf werkdagen Leeswijzer diagnose mammacarcinoom binnen 5 dagen Publicatie: Leeswijzers 1. Diagnose mammacarcinoom binnen vijf werkdagen 2. Externe verantwoording In het kader van de Kwaliteitswet Zorginstellingen leggen

Nadere informatie

Kernpunten en kwaliteitscriteria

Kernpunten en kwaliteitscriteria ISIE Kernpunten en kwaliteitscriteria voor goede prostaatkankerzorg in Nederland November 2013 Het doel van onze kernpunten en kwaliteitscriteria: 2 zorgverleners en ziekenhuizen een beeld geven van de

Nadere informatie

Wat te doen bij Calamiteiten Patiëntenzorg? Acuut Melden Informeren Analyseren en afhandelen

Wat te doen bij Calamiteiten Patiëntenzorg? Acuut Melden Informeren Analyseren en afhandelen Wat te doen bij Calamiteiten Patiëntenzorg? Acuut Melden Informeren Analyseren en afhandelen Definitie calamiteit Een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de

Nadere informatie

Ziekenhuis Voor Protonentherapie is een vergunning verkregen. Het is de verwachting dat in 2017-2018 de eerste patiënten kunnen worden behandeld.

Ziekenhuis Voor Protonentherapie is een vergunning verkregen. Het is de verwachting dat in 2017-2018 de eerste patiënten kunnen worden behandeld. > Retouradres Postbus 90137 5200 MA 's-hertogenbosch UMCG UMCG-staf, medische zaken, Kwaliteit en Veiligheid dr. N.E.L. Meessen, directeur Postbus 30001 9700 RB GRONINGEN Werkgebied Zuidoost Magistratenlaan

Nadere informatie

Rapportage van pilot Zorgpad palliatieve oncologische patiënten

Rapportage van pilot Zorgpad palliatieve oncologische patiënten Rapportage van pilot Zorgpad palliatieve oncologische patiënten Namens de werkgroep zorgpad palliatieve oncologische patiënten, Liesbeth Struik Verpleegkundig specialist, intensieve zorg, oncologie Augustus

Nadere informatie

Rivas Zorggroep, Beatrix Ziekenhuis Postbus 90 4200 AB GORINCHEM. Datum 30 mei 2013 Onderwerp Afhandelingbrief jaargesprek.

Rivas Zorggroep, Beatrix Ziekenhuis Postbus 90 4200 AB GORINCHEM. Datum 30 mei 2013 Onderwerp Afhandelingbrief jaargesprek. > Retouradres Postbus 90700 2509 LS Den Haag Rivas Zorggroep, Beatrix Ziekenhuis Postbus 90 4200 AB GORINCHEM Datum 30 mei 2013 Onderwerp Afhandelingbrief jaargesprek Geachte mevrouw, Werkgebied Zuidwest

Nadere informatie

Dossieronderzoek als kwaliteitsinstrument. Prof. Dr. S.A. Danner VU medisch centrum

Dossieronderzoek als kwaliteitsinstrument. Prof. Dr. S.A. Danner VU medisch centrum Dossieronderzoek als kwaliteitsinstrument Prof. Dr. S.A. Danner VU medisch centrum Disclosure belangen spreker (S.A. Danner) (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties

Nadere informatie

Ranking en toezicht: goed voor de patiënt! Ed Schoemaker Coördinerend/specialistisch senior inspecteur Projectleider Toezicht Operatief Proces

Ranking en toezicht: goed voor de patiënt! Ed Schoemaker Coördinerend/specialistisch senior inspecteur Projectleider Toezicht Operatief Proces Ranking en toezicht: goed voor de patiënt! Ed Schoemaker Coördinerend/specialistisch senior inspecteur Projectleider Toezicht Operatief Proces Ranking en toezicht: goed voor de patiënt! NVLO 25-9-2014

Nadere informatie

Nazorg bij kanker; de rol van de eerste lijn. Hans Nortier 24-01-2013

Nazorg bij kanker; de rol van de eerste lijn. Hans Nortier 24-01-2013 Nazorg bij kanker; de rol van de eerste lijn Hans Nortier Nazorg Nazorg is een essentieel onderdeel van individuele patiëntenzorg na behandeling voor kanker Nazorg behelst voorlichting, begeleiding, ingaan

Nadere informatie

12 Ziekenhuissterfte, dossieronderzoek en onverwacht lange opnameduur

12 Ziekenhuissterfte, dossieronderzoek en onverwacht lange opnameduur 12 Ziekenhuissterfte, dossieronderzoek en onverwacht lange opnameduur De Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR) is een deels gecorrigeerde maat voor ziekenhuissterfte bij 50 diagnosegroepen (de zogenoemde

Nadere informatie

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis > Retouradres Postbus 90700 2509 LS Den Haag Ziekenhuis St. Jansdal xxxx, Raad van Bestuur Postbus 138 3840 AC HARDERWIJK Werkgebied Zuidwest Wilh. van Pruisenweg 52 Den Haag Postbus 90700 2509 LS Den

Nadere informatie

IMAGINE. De leernetwerken

IMAGINE. De leernetwerken IMAGINE De leernetwerken Het IMAGINE programma richt zich op het beter, veiliger en goedkoper maken van de zorg. Het unieke van het programma is dat binnen de deelnemende ziekenhuizen bestuurders samen

Nadere informatie

Zorgpad pancreascarcinoom in beeld. 1 september 2014

Zorgpad pancreascarcinoom in beeld. 1 september 2014 Zorgpad pancreascarcinoom in beeld 1 september 2014 Zorgpad pancreascarcinoom in beeld PATIENT EN NAASTE DEDICATION TOEGANG EN DOORLOOPTIJDEN AFSTEMMING STANDAARDISATIE CONTINU BIJSTUREN EN VERBETEREN

Nadere informatie

WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN

WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN Huisartsenpraktijk (huisarts en/of POH) levert 1 e lijns zorg, d.w.z. doet diagnostisch onderzoek en behandeling t.b.v. álle inwoners in thuissituatie

Nadere informatie

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen NVA BEROEPSNORMEN De NVA beroepsnormen worden uitgedrukt in een minimumnorm en een tweetal streefnormen. De systematiek van de kwaliteitsvisitatie sluit hierbij aan: 1. Minimumnorm - Het inzicht, de maatregel

Nadere informatie

Borstsparende operatie. Mammapoli

Borstsparende operatie. Mammapoli 00 Borstsparende operatie Mammapoli 1 U wordt binnenkort opgenomen voor een borstsparende operatie De operatie vindt plaats in dagopname via het Dagcentrum. Op deze afdeling worden patiënten van verschillende

Nadere informatie

Orbis Medisch Centrum te Sittard. Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Orbis Medisch Centrum te Sittard. Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Rapport vervolgonderzoek leefstijlbegeleiding binnen het hartrevalidatieprogramma Orbis Medisch Centrum te Sittard Amsterdam,

Nadere informatie

informatie over uw zorgpad borstkanker

informatie over uw zorgpad borstkanker informatie over uw zorgpad borstkanker Oncologisch Centrum Amsterdam Oncologisch Centrum Amsterdam is het grootste oncologisch samenwerkingsverband van Amsterdam, een initiatief van BovenIJ ziekenhuis,

Nadere informatie

Inhoud. Aanleiding Doel Samenstelling Werkmodel Activiteiten Resultaten

Inhoud. Aanleiding Doel Samenstelling Werkmodel Activiteiten Resultaten Inhoud Aanleiding Doel Samenstelling Werkmodel Activiteiten Resultaten 1 Aanleiding 1. Steeds groter wordende groep kwetsbare klinische patiënten van 70 jaar en ouder die kwetsbaar zijn voor functieverlies:

Nadere informatie

Met ingang van 1 januari 2013 is de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) overgeheveld van de AWBZ naar

Met ingang van 1 januari 2013 is de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) overgeheveld van de AWBZ naar Inkoop Geriatrische Revalidatiezorg 2015 Inkoop GRZ 2015 Met ingang van 1 januari 2013 is de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) overgeheveld van de AWBZ naar de Zvw. De afgelopen twee jaar is de zorg

Nadere informatie

Sneldiagnostiek in de oncologische zorg

Sneldiagnostiek in de oncologische zorg Sneldiagnostiek in de oncologische zorg Tessa Bouwhuis, MSc en Martina Hoever, BSc 1 Inhoud presentatie Opdrachtformulering project sneldiagnostiek Werkwijze opzetten sneldiagnostiek Shared resources Uitwerking

Nadere informatie

Medische Publieksacademie

Medische Publieksacademie Medische Publiekacademie Medisch Centrum Leeuwarden Leeuwarder Courant Aan de winnende hand Borstkanker 27 oktober 2015 Welkom! #mclmpa 1 Borstkanker aan de winnende hand Marloes Emous, oncologisch chirurg

Nadere informatie

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN VOORBEELD VEILIGHEIDSPLAN EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN Hieronder ziet u de hoofdstukken en paragrafen van het veiligheidsplan. Per paragraaf ziet u welke informatie u moet geven.

Nadere informatie

Ontwerpers voor de zorg Hoe design geleidt naar veilig gedrag

Ontwerpers voor de zorg Hoe design geleidt naar veilig gedrag Hoe design geleidt naar veilig gedrag Kan design mensen helpen? Ontwerpers voor de zorg Natuurlijk gedrag Ontwerpers voor de zorg ? Panton: 100% gezondheidszorg, 100% design 12 creaheve ontwerpers

Nadere informatie

POLIKLINIEK COLONCARE DIKKE DARMKANKER

POLIKLINIEK COLONCARE DIKKE DARMKANKER POLIKLINIEK COLONCARE DIKKE DARMKANKER 17511 Inleiding Als bij het darmonderzoek een afwijking verdacht voor darmkanker bij u wordt geconstateerd, wordt u doorverwezen naar de polikliniek Coloncare. De

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Van Linschoten Specialisten op 18 juni 2013 te Hilversum

Rapportage van het inspectiebezoek aan Van Linschoten Specialisten op 18 juni 2013 te Hilversum Rapportage van het inspectiebezoek aan Van Linschoten Specialisten op 18 juni 2013 te Hilversum Juni 2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek 3 2 Conclusies en te nemen maatregelen 4 3. Resultaten

Nadere informatie

Brondocument CGS project Opleiden in de ouderenzorg. Alle aios. Expert in ouderenzorg. Enkeling. Minimale basiskennis over ouderenzorg

Brondocument CGS project Opleiden in de ouderenzorg. Alle aios. Expert in ouderenzorg. Enkeling. Minimale basiskennis over ouderenzorg Brondocument CGS project Opleiden in de ouderenzorg Opbouw kennis, vaardigheden en attitude Het CGS project heeft zich het volgende doel gesteld: aandacht voor ouderenzorg in alle medische vervolgopleidingen.

Nadere informatie

Kwaliteitsregistratie: het werkt!

Kwaliteitsregistratie: het werkt! Kwaliteitsregistratie: het werkt! Marc van Tilburg Oncologisch en gastro-intestinaal chirurg 7 nov 2014 Disclosure belangen: (potentiële) belangenverstrengeling Geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante

Nadere informatie

Samenvatting werkwijze bij calamiteiten in de patiëntenzorg. Instituut Ondersteuning Patiëntenzorg April versie 3

Samenvatting werkwijze bij calamiteiten in de patiëntenzorg. Instituut Ondersteuning Patiëntenzorg April versie 3 Samenvatting werkwijze bij calamiteiten in de patiëntenzorg Instituut Ondersteuning Patiëntenzorg April versie 3 Inleiding en definities Enkele woorden vooraf Calamiteiten in de patiëntenzorg hebben veelal

Nadere informatie

Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl. Kenmerk 2015-1242191/V1006113

Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl. Kenmerk 2015-1242191/V1006113 Omschrijving Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz) VGR 1006113 Datum 26 oktober 2015 Plaats Albert Schweitzer ziekenhuis locatie

Nadere informatie

informatie over uw zorgpad borstkanker

informatie over uw zorgpad borstkanker informatie over uw zorgpad borstkanker Oncologisch Centrum Amsterdam Oncologisch Centrum Amsterdam is het grootste oncologisch samenwerkingsverband van Amsterdam, een initiatief van BovenIJ ziekenhuis,

Nadere informatie

verslag Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

verslag Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Stadspiateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.ni verslag 6Januari2015

Nadere informatie

Informatie over de gang van zaken op de afdeling

Informatie over de gang van zaken op de afdeling Chirurgie / Orthopedie Afdelingsinformatie Informatie over de gang van zaken op de afdeling Inleiding In deze folder vindt u informatie over een opname op de afdeling Chirurgie/Orthopedie. Op deze afdeling

Nadere informatie

Goede zorg voor de patiënt vereist professionele samenwerking raad van bestuur en medische staf! Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn

Goede zorg voor de patiënt vereist professionele samenwerking raad van bestuur en medische staf! Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Goede zorg voor de patiënt vereist professionele samenwerking raad van bestuur en medische staf! Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn

Nadere informatie

Uitvoering dossieronderzoek in Rijnland Ziekenhuis 16 juni 2014 Coördinatorenbijeenkomst VMS

Uitvoering dossieronderzoek in Rijnland Ziekenhuis 16 juni 2014 Coördinatorenbijeenkomst VMS Dossieronderzoek Uitvoering dossieronderzoek in Rijnland Ziekenhuis 16 juni 2014 Coördinatorenbijeenkomst VMS Carolien Lucas medisch specialist Cardiologie Esther Baars adviseur Kwaliteit, Zorginnovatie

Nadere informatie

Toelichting Elsevier's De beste ziekenhuizen 2015 Appendix C - Geselecteerd Indicatoren

Toelichting Elsevier's De beste ziekenhuizen 2015 Appendix C - Geselecteerd Indicatoren Blaascarcinoom Is er een zorgpad voor blaascarcinoom op uw INID000095 ziekenhuislocatie? Blaascarcinoom Zijn de maximale wachttijden (voor eerste polikliniekbezoek voor vraagstelling maligniteit, doorlooptijd

Nadere informatie

Instrument samenwerkingsafspraken huisarts specialist ouderengeneeskunde t.b.v. patiënten met pg-problematiek

Instrument samenwerkingsafspraken huisarts specialist ouderengeneeskunde t.b.v. patiënten met pg-problematiek Instrument samenwerkingsafspraken huisarts specialist ouderengeneeskunde t.b.v. patiënten met pg-problematiek Projectgroep samenwerkingsafspraken huisarts - specialist ouderengeneeskunde 2007-2009 Instrument

Nadere informatie

Patiënten Service Bureau Kwaliteit en veiligheid voor de patiënt in het BovenIJ ziekenhuis! Madeleine Vervenne Rigter

Patiënten Service Bureau Kwaliteit en veiligheid voor de patiënt in het BovenIJ ziekenhuis! Madeleine Vervenne Rigter Patiënten Service Bureau Kwaliteit en veiligheid voor de patiënt in het BovenIJ ziekenhuis! Madeleine Vervenne Rigter Schema PSB Check Check Check Check Check Intake Intake Intake Intake Gegevens Gegevens

Nadere informatie

Nieuwe beroepen in de Nederlandse

Nieuwe beroepen in de Nederlandse Nieuwe beroepen in de Nederlandse gezondheidszorg en taakherschikking Dr Lode Wigersma, arts, voormalig algemeen directeur KNMG Nu voorzitter Raad van Toezicht, Flevoziekenhuis Almere, en adviseur gezondheidszorgvraagstukken

Nadere informatie

Toelichting Elsevier's De beste ziekenhuizen 2015 Appendix D - Codering Rekenregels

Toelichting Elsevier's De beste ziekenhuizen 2015 Appendix D - Codering Rekenregels Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van Carpaletunnelsyndroom INID001122 CTS heeft plaatsgevonden? Neurochirurg - De arts die de operatie heeft uitgevoerd Met wie vindt de controleafspraak

Nadere informatie

Perspectief van de zorgondernemer. Prof. dr. Robert Slappendel, anesthesioloog Manager kwaliteit en Veiligheid Amphia Ziekenhuis

Perspectief van de zorgondernemer. Prof. dr. Robert Slappendel, anesthesioloog Manager kwaliteit en Veiligheid Amphia Ziekenhuis Perspectief van de zorgondernemer Prof. dr. Robert Slappendel, anesthesioloog Manager kwaliteit en Veiligheid Amphia Ziekenhuis Heeft dit zorgstelsel adequate prikkels om kwalitatief goede zorg te leveren?

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Lage Rug Hernia (DSSR) A. Beschrijving Indicator

Factsheet Indicatoren Lage Rug Hernia (DSSR) A. Beschrijving Indicator Factsheet en Lage Rug Hernia (DSSR) A. Beschrijving DSSR 2014 [2.5; 14-11- 2014] Registratie gestart: 01-01- 2014 Gestart met Spinaalchirurgie Lumbaal geïnstrumenteerd; Januari 2015 start met Lumbale hernia

Nadere informatie

Vastgesteld jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met ziekenhuis Rivierenland Tiel

Vastgesteld jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met ziekenhuis Rivierenland Tiel Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Datum 2 maart 2016 2 maart 2016 Omschrijving Vastgesteld jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de

Nadere informatie

Borstonderzoek op de Mammapolikliniek

Borstonderzoek op de Mammapolikliniek Borstonderzoek op de Mammapolikliniek Belangrijkste punten van deze folder: U bent verwezen naar de mammapolikliniek voor borstonderzoek. De duur van het bezoek aan de mammapolikliniek hangt af van welke

Nadere informatie

De implementatie van het standaardverpleegplan preventie en behandeling van decubitus 2 jaar later-

De implementatie van het standaardverpleegplan preventie en behandeling van decubitus 2 jaar later- De implementatie van het standaardverpleegplan preventie en behandeling van decubitus 2 jaar later- Auteur: Drs. M. Hanraets Vertaald/bijgewerkt: Nieuwsbrief: 1993 Pagina: 27-29 Jaargang: 9 Nummer: 4 Toestemming:

Nadere informatie

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis Projectinformatie Code Z Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis December 2014 Inleiding In regio Haaglanden zijn vanuit de Stichting Transmurale Zorg Den

Nadere informatie

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten Brengt medische en psychische kennis samen MedPsych Center (MPC) voor klinische patiënten 1. Welkom 3 2. Voor welke patiënten is de MPU bedoeld? 3 3. Wachtlijst

Nadere informatie

Naam project :Ontslag matrix Zorgeenheid : VCCH Namen indiener(s) : Mirjam Al en Simone Kok Hoofd zorgeenheid : Hilda Ket

Naam project :Ontslag matrix Zorgeenheid : VCCH Namen indiener(s) : Mirjam Al en Simone Kok Hoofd zorgeenheid : Hilda Ket verpleegkunde prijs 2014 VU medisch centrum Naam project :Ontslag matrix Zorgeenheid : VCCH Namen indiener(s) : Mirjam Al en Simone Kok Hoofd zorgeenheid : Hilda Ket Mailadres contactpersoon : m.al@vumc.nl

Nadere informatie

Eenmalige bestraling bij borstkanker

Eenmalige bestraling bij borstkanker Deze folder geeft u informatie over Eenmalige bestraling bij borstkanker patiënteninformatie Intra-Operatieve Radiotherapie Inleiding Deze folder gaat over eenmalige inwendige bestraling tijdens een borstsparende

Nadere informatie

zorgpad kanker aan het spijsverteringskanaal

zorgpad kanker aan het spijsverteringskanaal zorgpad kanker aan het spijsverteringskanaal U bent onder behandeling bij het Oncologisch centrum Amsterdam in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG), het Sint Lucas Andreas ziekenhuis (SLAZ) of het BovenIJ

Nadere informatie

Ziekenhuis Bethesda. Patiënttevredenheidsonderzoek. December 2008

Ziekenhuis Bethesda. Patiënttevredenheidsonderzoek. December 2008 Ziekenhuis Bethesda Patiënttevredenheidsonderzoek December 2008 Soort onderzoek : Patiënttevredenheidsonderzoek Uitgevoerd door : Right Marktonderzoek en Advies B.V. Datum : 11 december 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

EEN ANALYSE METHODE DE PRAKTIJK

EEN ANALYSE METHODE DE PRAKTIJK EEN ANALYSE METHODE DE PRAKTIJK Ida Wijsman Ida Wijsman, Diabetesverpleegkundige en coördinator zorg Gelre Ziekenhuizen, locatie Zutphen Een analyse methode Het komende anderhalf uur. Het motto! Een analyse

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2014 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met het Röpcke-Zweers ziekenhuis in Hardenberg

Verslag jaargesprek 2014 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met het Röpcke-Zweers ziekenhuis in Hardenberg 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Datum 17 september 2014 Omschrijving Verslag jaargesprek 2014 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met het Röpcke-Zweers

Nadere informatie

Wat is het DOC-team? Wat kunt u verwachten?

Wat is het DOC-team? Wat kunt u verwachten? DOC-team Waterland 2 Wat is het DOC-team? DOC-team staat voor Dementie Onderzoek- en Casemanagement. Het DOC-team onderzoekt, behandelt en begeleidt mensen met klachten die mogelijk wijzen op dementie.

Nadere informatie

Bijlage 1b Richtlijnen shared care kinderoncologie geaffilieerde ziekenhuizen

Bijlage 1b Richtlijnen shared care kinderoncologie geaffilieerde ziekenhuizen Bijlage 1b Richtlijnen shared care kinderoncologie geaffilieerde ziekenhuizen Shared Care van kinderen met een oncologische aandoening in geaffilieerde ziekenhuizen in Nederland - shared care en het Prinses

Nadere informatie

Psychische zorg voor ouderen

Psychische zorg voor ouderen Psychische zorg voor ouderen Wist u dat een op de vijf ouderen last heeft van depressieve gevoelens? Te vaak blijven mensen er in hun eentje mee zitten. 5,$ :7. IROGHU 28' LQGG U bent niet de enige Ouder

Nadere informatie

MAKE FAILURE TO RESCUE A THING OF THE PAST MIRRE DE NOO, WOUTER VAN DIJK

MAKE FAILURE TO RESCUE A THING OF THE PAST MIRRE DE NOO, WOUTER VAN DIJK MAKE FAILURE TO RESCUE A THING OF THE PAST MIRRE DE NOO, WOUTER VAN DIJK Sprekers Mirre de Noo chirurg Deventer Ziekenhuis, lid wetenschappelijke commissie DSCA Wouter van Dijk Medeoprichter en adviseur

Nadere informatie

Samenvatting. Keuze voor à terme sterfte. Hoe werkt perinatale audit in de praktijk?

Samenvatting. Keuze voor à terme sterfte. Hoe werkt perinatale audit in de praktijk? Samenvatting In 2003 blijkt uit de eerste Peristatstudie dat de perinatale sterfte in 1998 2000 in Nederland het hoogst is binnen de toenmalige Europese Unie. In 2004 is de sterfte in Nederland gedaald

Nadere informatie

Echografie + biopsie

Echografie + biopsie Proces Chirurg/verpleegkundige anamnese en lichamelijk onderzoek Mammacare verpleegkundige geeft uitleg over de gang van zaken en begeleidt Mammografie/ echografie en zo nodig direct echogeleid histologisch

Nadere informatie

Het Rijnland Wondcentrum (RWC)

Het Rijnland Wondcentrum (RWC) Het Rijnland Wondcentrum (RWC) Op het Rijnland Wondcentrum (RWC) worden patiënten met acute en chronische wondproblemen behandeld. Er kunnen verschillende zorgverleners betrokken zijn bij de behandeling.

Nadere informatie