Datum 20 januari 2014 Onderwerp V definitieve afhandelingbrief jaargesprek 31 oktober 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum 20 januari 2014 Onderwerp V 63554 definitieve afhandelingbrief jaargesprek 31 oktober 2013"

Transcriptie

1 > Retouradres Postbus NN Amsterdam Diakonessenhuis T.a.v. de heer dr. W.N.M. Hustinx Raad van Bestuur Postbus TG UTRECHT Werkgebied Noordwest Kabelweg Amsterdam Postbus NN Amsterdam T F Onderwerp V definitieve afhandelingbrief jaargesprek 31 oktober 2013 Geachte heer Hustinx, Op 31 oktober 2013 vond het jaargesprek met de Inspectie voor de Gezondheidszorg plaats (hierna: de inspectie). In deze afhandelingbrief treft u een beknopte weergave aan van hetgeen is besproken. 1. Mededelingen en actualiteiten Inspectie In het kader van het landelijk werken van de inspectie en Het Nieuwe Werken, dat binnen de rijksoverheid wordt doorgevoerd, is het de verwachting dat in 2014 de regiokantoren worden opgeheven. De centrale vestiging wordt Utrecht. Het accounthouderschap in de huidige vorm blijft bestaan. Mogelijk vindt in de nabije toekomst een accounthouderschapwisseling plaats. Op 30 oktober 2013 heeft de inspectie een onaangekondigd bezoek gebracht aan het ziekenhuis ter voorbereiding op dit jaargesprek. Het aantal onaangekondigde bezoeken in de ziekenhuizen zal in de komende tijd toenemen. Ziekenhuis In september 2014 wordt de nieuwe entree van het ziekenhuis opgeleverd. De patiëntenregistratie, de intake voor het operatief proces, de nazorg en de klachtenbalie worden in de nieuwe entree samengebracht. Er is een begin gemaakt met de renovatie van de verpleegafdelingen. De renovatie duurt tot en met Recentelijk heeft het ziekenhuis een nieuw contract gesloten met de grootste zorgverzekeraar in de regio Utrecht. De zorgverzekeraar heeft aangegeven vertrouwen te hebben in de kwaliteit van de geleverde zorg. Naar aanleiding van een reeks incidenten en calamiteiten heeft het ziekenhuis de volgende verbetermaatregelen genomen: Dagelijks wordt bij elke patiënt een SIT score afgenomen. Deze score wordt vastgelegd in het Elektronisch Patiënten Dossier (hierna EPD); Dagelijks worden tijdens de avondoverdracht de patiënten met een hoge SIT score overgedragen. Zo ook de patiënten op locatie Zeist. Pagina 1 van 8

2 Zodra op locatie Zeist een patiënt een hoge SIT score heeft, wordt deze patiënt preventief overgeplaatst naar locatie Utrecht waar meer faciliteiten zijn om spoedzorg te verlenen. Aan dit multidisciplinair overleg (hierna MDO) nemen alle poortspecialismen deel. Per specialisme is één specialist afgevaardigd. Om de cultuur in het ziekenhuis te verbeteren is de Raad van Bestuur (hierna RvB) voornemens CRM in te voeren. De RvB heeft werkbezoeken afgelegd aan verschillende ziekenhuizen om ervaringen uit te wisselen over het CRM project. De Raad van Toezicht (hierna RvT): de heren. en. treden per 1 januari 2014 toe tot de RvT. Er waren twee vacatures ontstaan door natuurlijk verloop. De voorzitter van de RvT blijft ongewijzigd. 2. Bespreking zorgpad van een patiënt met mammacarcinoom Het zorgpad mammacarcinoom is door het ziekenhuis uitgewerkt en vastgelegd in het document Zorgpad Mammacarcinoom; versie 1. In dit document zijn de stappen en de verschillende disciplines beschreven. Dit document dateert van 16 januari Het ziekenhuis geeft aan dat het aangepast moet worden naar de laatste ontwikkelingen en nader uitgewerkt. 2.1 Indicatiestelling, opname verwijzing Patiënten met verdenking op een mammacarcinoom worden doorverwezen naar het ziekenhuis door de huisarts of vanuit het bevolkingsonderzoek. De doorverwezen patiënten hebben in de ochtend op werkdagen een vrije inloop bij de afdeling radiologie. De diagnostiek wordt op dezelfde dag verricht. De mammapoli vindt dagelijks op werkdagen plaats waarvan drie dagen op locatie Utrecht en twee dagen op locatie Zeist. De mammapoli wordt gedraaid door nurse practitioners en een mammachirurg. De nurse practitioners zijn de casemanagers. Zij verzorgen de intake, het inzetten van diagnostiek en het bespreken van de uitslagen met de patiënt. Dit geschiedt onder verantwoordelijkheid en toeziend oog van de mammachirurg. De diagnostische onderzoeksresultaten bespreken de nurse practitioners eerst met de mammachirurg. Patiënten met een benigne uitslag worden geïnformeerd door de nurse practitioners. Patiënten met een maligne uitslag worden op de hoogte gebracht door de mammachirurg. Het multidisciplinair overleg (MDO) Binnen het MDO mammaoncologie worden alle patiënten met een mammacarcinoom besproken. Zowel preoperatief als de postoperatief. Aan het MDO nemen deel: de mammachirurg, nurse practitioner, radioloog, patholoog, radiotherapeut, plastisch chirurg, arts assistenten in opleiding, onderzoeker(s) en indien nodig de internistoncoloog (zorgpad mammacarcinoom Diakonessenhuis Utrecht, 2012). Het ziekenhuis kent een preoperatief en een postoperatief MDO mammacarcinoom. Tijdens het preoperatief MDO wordt het behandelplan vastgesteld en vastgelegd in het EPD. Vervolgens wordt het behandelplan met de patiënt besproken. De huisarts wordt door de hoofdbehandelaar geïnformeerd over het behandelplan. Na het postoperatief MDO, waarin het nazorgtraject wordt vastgesteld, wordt de huisarts geïnformeerd over het beloop van de behandeling en de nabehandeling. Pagina 2 van 8

3 De namen van de deelnemers aan het MDO worden niet vastgelegd. De inspectie vraagt dit wel te doen (zie zorgpad). Het ziekenhuis heeft zeven verschillende MDO s die hetzelfde zijn georganiseerd. Het MDO Gastro-enterologie wordt als voorbeeld genoemd. Ondervoeding Bij volwassen patiënten wordt de score op ondervoeding door de verpleegkundigen goed ingevuld. Tijdens het onaangekondigde bezoek waren de SNAQ- en de MUST scores ingevuld in het EPD. Zodra in het EPD een hoge SNAQof MUST score wordt ingevoerd, wordt de diëtist automatisch in consult gevraagd. 2.2 Regie Hoofdbehandelaarschap Het hoofdbehandelaarschap is op naam en herleidbaar uit het dossier. Voor iedere patiënt is duidelijk wie zijn hoofdbehandelaar is. Tot voor kort dachten de medische staf (behoudens de anesthesiologen) en de verpleegkundigen dat gedurende de eerste 24 uur postoperatief de anesthesioloog het eerste aanspreekpunt was bij patiënten met bedreigde functies. Dit bleek een misverstand. De huidige afspraak is dat wanneer een patiënt de recovery verlaat, het hoofdbehandelaarschap overgaat naar de operateur of de medisch specialist die de patiënt opgenomen heeft. De hoofdbehandelaar is tevens regievoerder en verantwoordelijk voor de zorg die zijn patiënt behoort te krijgen. Bij comorbiditeit dient hij behandelaars van andere specialismen te betrekken. De bestuurder geeft aan dat een hoofdbehandelaar laagdrempelig en benaderbaar dient te zijn met goede communicatieve vaardigheden. Hiervoor introduceert het ziekenhuis momenteel de SBAR methode om de communicatie tussen specialisten en de verpleegkundigen beter te structureren. De verpleegkundige stelt zich mondiger op. Indien een verpleegkundige geen gehoor krijgt bij de specialisten, is het laagdrempelig(er) om het SIT team te schakelen. Kwetsbare ouderen Alle patiënten van 70 jaar en ouder worden gemeld bij de maatschap geriatrie. Deze patiënten worden door de verpleegkundigen gescreend op: delirium (DOSS), vallen, ondervoeding (SNAQ en MUST) en fysieke beperkingen. Deze scores worden in het EPD vastgelegd. Het screenen ten opzichte van 2012 gaat beter. De RVE-managers en teamhoofden krijgen periodiek overzichten van alle indicatoren die vanuit de VMS thema s gescoord worden. Deze scores worden tijdens het bedrijfsvoeringoverleg tussen de RVE-manager en teamhoofden besproken. Zij sturen op de bewustwording van registeren en het nemen van verbetermaatregelen wanneer de scores daar aanleiding toe geven. De bestuurder geeft aan dat de DOSS score nog onder de norm ligt die het ziekenhuis zichzelf stelt. Verbetermaatregelen zijn genomen. De geriater wordt voor de groep oncologische patiënten van 70 jaar en ouder geconsulteerd door de nurse practitioners of de oncologische chirurg indien dit naar aanleiding van de uitkomsten van de indicatoren of anderszins nodig is. Pagina 3 van 8

4 De geriater neemt deel aan het MDO mammacarcinoom. Zij heeft een belangrijke taak in de verificatie, het gebruik en het monitoren van de medicatie. Indien er aanleiding voor is, neemt de geriater contact op met de voorschrijver van het geneesmiddel. De geriater ziet haar patiënten met name poliklinisch, maar wordt ook in consult gevraagd bij klinische patiënten. De geriater geeft aan dat zij over het algemeen meer tijd hebben om met een patiënt te praten, maar dat de regievoering over de behandeling altijd bij de oncologische chirurg blijft. 2.3 Behandeling Time-out / verwisselingen van en bij patiënten Naar aanleiding van een TOP bezoek eerder dit jaar heeft het ziekenhuis verbetermaatregelen genomen: aanscherping van hygiënemaatregelen en protocollen, en het invoeren van de Diak checklist die gebaseerd is op de pre- en peroperatieve richtlijn. De naleving van de verbetermaatregelen worden door middel van het interne auditsysteem gevolgd. De resultaten van de time-out en sign-out procedure worden per maatschap teruggekoppeld. De bestuurder geeft aan dat de intrinsieke motivatie bij de medewerkers op de operatiekamer afdeling sterk is toegenomen om alle aspecten binnen time-out en sign-out procedure te registeren en vast te leggen. Dit wordt door het ziekenhuis gemonitord, onder andere door middel van audits. De inspectie stelt de vraag of deze verificaties ook buiten het operatiekamercomplex wordt uitgevoerd. Het medische stafbestuur geeft aan dat bij ingrepen die buiten de operatiekamers plaatsvinden de time-out en sign-out procedures worden uitgevoerd. Als voorbeeld worden de endoscopieën genoemd. Pijn na operatie/vroege herkenning en behandeling van pijn In 2012 is de uitvraag en registratie van pijn op de recovery gedaald tot onder het landelijke gemiddelde. De RvB kan dit tijdens het gesprek niet toelichten en stuurt de verklaring van deze daling toe. De pijnscore op de verpleegafdeling is toegenomen. Percentage achter gebleven restweefsel Het percentage patiënten bij wie kankerweefsel is achtergebleven na een eerste borstsparende operatie is 2,5 (2012). De resultaten worden in het mammateam besproken. Het ziekenhuis verricht patiënt tevredenheidonderzoeken en daaruit blijkt niet dat patiënten ontevreden zijn over de cosmetische effecten van de ingreep. 2.4 Zorg en monitoring Ziekenhuisinfecties en surveillance postoperatieve wondinfectie Trend: het % ziekenhuisinfecties is (deels) lager dan vorig jaar (zie de overzichten colon 2012/2013, heup 2012/2013/jaren, kophalsprothese 2012/2013/jaren, laminectomie 2012/2013 (0) en totale knie 2012/2013/jaren). De keuze voor registratie van bepaalde groepen wordt bepaald door: 1) er moet voldoende volume in het ziekenhuis zijn en 2) er wordt gekeken naar ingrepen waar echt winst te behalen valt. Dat wordt bepaald in overleg met specialisten. Gegevens over infecties worden besproken in de infectiecommissie en met de hoofdbehandelaar en de wondverpleegkundigen. De bedoeling is dit team verder uit te breiden met meerdere artsen. De inspectie vraagt om de uitkomsten ook met het OK-team en het verpleegkundig team te bespreken (multidisciplinair). Pagina 4 van 8

5 Twee opvallende bevindingen: 1) het aantal geïsoleerde patiënten neemt af. 2) Het systeem van three strikes and you re out is succesvol ingevoerd. Decubitus Het percentage op decubitus onderzochte patiënten is relatief laag. Vier keer per jaar voert het ziekenhuis een puntprevalentie uit op het gebied van decubitus. In 2013 is een dalende lijn zichtbaar in het aantal patiënten met decubitus. Dit wordt mede veroorzaakt door een groot scholingstraject op het gebied van decubitus en preventie dat dit jaar heeft plaatsgevonden. Daarnaast zijn de preventiemaatregelen doorgevoerd waaronder het eerder inzetten van speciale materialen als anti-decubitusmatrassen en rolstoelen. Het ziekenhuis geeft aan dat in september 2013 bij 94% van de patiënten een decubitus score is afgenomen. Dossiervoering Indicatoren worden op alle afdelingen geregistreerd in het EPD. De resultaten en de mate waarin gescoord is worden periodiek teruggekoppeld aan het lijnmanagement. Het ziekenhuis heeft in 2013 dossieronderzoek uitgevoerd en heeft de methode geëvalueerd. In 2014 zal wederom dossieronderzoek worden uitgevoerd. Supervisie Op de afdeling chirurgie wordt eerst een papieren visite gelopen waarna de visite langs de patiënten volgt. Hierbij is de hoofdbehandelaar altijd aanwezig. In het EPD is op naam traceerbaar wat een specialist of arts assistent vastlegt. Of hetgeen de arts assistent afspreekt daadwerkelijk wordt uitgevoerd, is niet inzichtelijk. Er start een project waarin de werkzaamheden van een arts-assistent gemonitord wordt. Het project richt zich met name op hetgeen de arts-assistent zegt te doen ook daadwerkelijk wordt gedaan. Samenwerking binnen de zorgketen Het ziekenhuis heeft afspraken met elf zorginstellingen gemaakt die voldoen aan de standaarden van het ziekenhuis met betrekking tot de kwaliteit van de zorgverlening. Dit zijn verpleeghuizen, thuiszorginstellingen en huisartsen in de regio. Op het moment van opname wordt de verwachte ontslagdatum van de patiënt geschat met de daarbij behorende zorg in het nazorgtraject. Doordat het ziekenhuis afspraken heeft gemaakt omtrent de bevoegdheid om indicatiestellingen te mogen doen, kunnen patiënten snel worden doorgeplaatst. Daarnaast gaan specialisten vanuit het ziekenhuis in sommige situaties naar de verpleeghuizen om te overleggen met de specialist ouderengeneeskundige om de zorgverlening bij de patiënt nog beter af te stemmen. Het ziekenhuis heeft in enkele gevallen verbetermaatregelen moeten treffen om de informatieoverdracht te optimaliseren. De inspectie verwijst naar de handreiking verantwoordelijkheidsverdeling in de zorg. De RvB geeft aan hier grotendeels naar te werken en het opnieuw te agenderen. Pagina 5 van 8

6 2.5 Uitkomsten van zorg HSMR dossieronderzoek Het ziekenhuis heeft de nieuwe SMR cijfers op het moment van het jaargesprek nog niet binnen. De cijfers van het voorgaande jaar zijn goed. De inspectie wordt nog geïnformeerd over de inhoud van de HSMR rapportage. Dossieronderzoek staat gepland. OLO dossieronderzoek Het ziekenhuis heeft dossieronderzoek verricht op basis van het dossier van een patiënt met een onverwachte lange ligduur. Het pilot onderzoek is verricht aan de hand van de Triggertool van KIWA/Prismant. Het ziekenhuis denkt nu na om de maatschappen aan de hand van de triggertool zelf de dossiers van de overleden patiënten te laten analyseren. De inspectie vraagt de diagnosegroepen en patiëntencategorieën met hoge (en lage) SMR s te betrekken bij het dossieronderzoek. DBCA Niet besproken: uit de registratie van de IKC blijkt een 100% registratie voor de eerste chirurgische resecties voor een primair mammacarcinoom. 2.6 Evaluatie van zorg Calamiteiten De calamiteitencommissie van het ziekenhuis wordt aangepast. De commissie wordt kleiner en beter uitgerust qua kennis, vaardigheid en ondersteuning. De doorlooptijden van calamiteitenonderzoeken is nog steeds lang te lang. Nadat een onderzoek is afgerond, wordt het calamiteitenrapport met de maatregelen gestuurd naar de betrokken RVE s, het medisch stafbestuur, meldingencommissie en eventuele andere partijen in het ziekenhuis als de verpleegkundige adviesraad of het facilitair bedrijf. Alle medewerkers die betrokken zijn bij de calamiteit en het onderzoek ontvangen het rapport. Het ziekenhuis heeft het voornemen een intern veiligheidscongres te organiseren waarin calamiteiten en dossiers vanuit de mortaliteitsbespreking en de maandelijkse complicatiebesprekingen gebruikt kunnen worden om met elkaar in discussie te treden. Evaluatie van het functioneren van medisch specialisten De inspectie geeft aan dat het ziekenhuis zijn eigen doelstelling bij lange na niet heeft gehaald. Het bestuur medische staf meldt drukdoende te zijn met een inhaalslag. Eind 2013 moet 75% van de medische staf een IFMS traject hebben doorlopen. Op 1 juli 2014 moet dit 100% zijn en hebben alle medisch specialisten van het Diakonessenhuis de afgelopen twee jaar een IFMS traject afgerond. Het stafbestuur geeft aan dat wanneer de doelstelling in 2013 en 2014 niet wordt gehaald alle specialisten collectief gekort worden in het flexibele deel van hun honorarium! Disfunctioneren van medisch specialisten Binnen het ziekenhuis zijn geen medisch specialisten werkzaam die in een traject zitten van disfunctioneren. Er zitten twee medisch specialisten in een verbetertraject. Bij een medisch specialist wordt momenteel de klachten over de specialist geobjectiveerd waarna een passend traject wordt opgesteld. Pagina 6 van 8

7 Cliëntenraad Onderzoek naar patiënt tevredenheidonderzoeken wordt uitgevoerd. Een onderdeel zijn Focusgroepen waarbij patiënten en specialisten met elkaar in gesprek gaan over de ervaringen die patiënten hebben over de geleverde zorg. Het ziekenhuis heeft vanaf november 2012 een digitaal KTO waardoor patiënten nog makkelijker hun mening kunnen geven en waarin patiënten ook hun klacht kunnen uiten, welke dan in behandeling wordt genomen door de klachtenfunctionaris. 3. Ziekenhuisspecifieke onderwerpen Volume-indicatoren waaronder pancreascarcinoom Het ziekenhuis voldoet aan de volumenormen die gesteld zijn door verschillende wetenschappelijke beroepsverenigingen. Patiënten met een pancreascarcinoom worden doorverwezen naar het UMCU. De acute vaatchirurgische ingrepen worden eveneens in samenwerking in het UMCU uitgevoerd. Beoogd wordt om de electieve vaatchirurgische ingrepen vanuit het UMCU over te dragen aan het Diakonessenhuis. Hierbij vindt een uitwisseling van medisch specialisten plaats. Ondervoeding bij kinderen Op de kinderafdeling bleef de score sterk achter. Het ziekenhuis heeft onderzocht hoe dit verbeterd kon worden. Het scoren van de SNAQ en MUST is sinds augustus 2013 niet meer bij de kinderartsen uit gevoerd maar door de verpleegkundigen. Sinds deze verandering is het aantal patiënten die gescoord worden sterk toegenomen. Momenteel wordt bij 80% van de opgenomen kinderen een SNAQ en MUST score afgenomen. Door-to-needle time trombolyse Het ziekenhuis behandelt weinig patiënten met een CVA. Hiervan betreft het in 10% van de gevallen een hersenbloeding en in 90% een herseninfarct. De ambulance heeft een belangrijke sturende rol in de hoeveelheid patiënten die het ziekenhuis ziet. Wanneer zij denken aan een hersenbloeding, wordt de patiënt naar het UMCU gebracht. Deze patiënten kunnen echter ook in dit ziekenhuis goed behandeld worden, aldus de neuroloog. Hierover heeft het ziekenhuis afspraken gemaakt met de Regionale Ambulance Voorziening Utrecht (RAVU). Het ziekenhuis heeft 7x24 uur een tromboseteam klaarstaan. Een patiënt heeft binnen zestien minuten alle benodigde diagnostische onderzoeken ondergaan en is de trombolyse gestart. De neurologen hebben het voornemen in 2014 de zorgverleners van de RAVU bij te scholen op het gebied van CVA s. Bij 83,3%van de patiënten is in 2012 binnen een uur de trombolyse gestart Afspraken en vaststelling afhandelbrief jaargesprek Aan de hand van het jaargesprek zijn de volgende afspraken gemaakt. Het ziekenhuis stuurt uiterlijk 1 februari 2014 informatie over het volgende naar de IGZ: Een analyse van het feit dat in 2012 de pijnscore op de recovery onder het landelijke gemiddelde is uitgekomen en de eventuele interventies. Zorgpad mammacarcinoom Diakonessenhuis wordt aangepast (inclusief jaarverslag). 1 Raad van bestuur 24 december 2013: bij 100% van de patiënten in 2013 is binnen een uur de trombolyse gestart. Pagina 7 van 8

8 Het percentage specialisten die eind 2013 het IFMS traject hebben afgerond en het percentage voor 1 juli 2014 en het aantal medisch specialisten die de afgelopen twee jaar geen IFMS traject hebben afgerond (met daarbij de reden). HSMR en OLO uitkomsten. De inspectie heeft het voornemen de definitieve afhandelingbrief openbaar te maken via haar website De inspectie doet dit niet eerder dan drie weken na vaststelling van de afhandelingbrief. De onderliggende documenten worden niet openbaar gemaakt. Met vriendelijke groet, Pagina 8 van 8

Ziekenhuis Amstelland T.a.v. de heer drs. J.C. Broertjes Raad van Bestuur Postbus AH AMSTELVEEN

Ziekenhuis Amstelland T.a.v. de heer drs. J.C. Broertjes Raad van Bestuur Postbus AH AMSTELVEEN > Retouradres Postbus 20584 1001 NN Amsterdam Ziekenhuis Amstelland T.a.v. de heer drs. J.C. Broertjes Raad van Bestuur Postbus 328 1180 AH AMSTELVEEN Werkgebied Noordwest Kabelweg 79-81 Amsterdam Postbus

Nadere informatie

In de bijlage treft u het definitieve rapport aan, uw reactie op het concept rapport is hierin verwerkt.

In de bijlage treft u het definitieve rapport aan, uw reactie op het concept rapport is hierin verwerkt. > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen LangeLand Ziekenhuis Raad van bestuur T.a.v. Postbus 3015 2700 KJ ZOETERMEER Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088

Nadere informatie

Vlietland Ziekenhuis mevrouw dr. C.J. Kruijthof, lid Raad van Bestuur Postbus 215 3100 AE SCHIEDAM

Vlietland Ziekenhuis mevrouw dr. C.J. Kruijthof, lid Raad van Bestuur Postbus 215 3100 AE SCHIEDAM > Retouradres Postbus 90137 5200 MA 's-hertogenbosch Vlietland Ziekenhuis mevrouw dr. C.J. Kruijthof, lid Raad van Bestuur Postbus 215 3100 AE SCHIEDAM Werkgebied Zuidoost Magistratenlaan 222 5223 MA 's-hertogenbosch

Nadere informatie

IJsselland Ziekenhuis T.a.v. de heer drs. P.H. Draaisma Postbus AR CAPELLE AAN DEN IJSSEL

IJsselland Ziekenhuis T.a.v. de heer drs. P.H. Draaisma Postbus AR CAPELLE AAN DEN IJSSEL > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht IJsselland Ziekenhuis T.a.v. de heer drs. P.H. Draaisma Postbus 690 2900 AR CAPELLE AAN DEN IJSSEL St. Jacobsstraat 16 3511 BS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht

Nadere informatie

verslag Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

verslag Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport St. Jacobsstraat 16 3511 BS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht verslag T 030 2338787 F 030 2321912 www.igz.nl Datum

Nadere informatie

\ie rs 1ag. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn ensport. voor de Gezondheidszorg en Maasziekenhuis Pantein in

\ie rs 1ag. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn ensport. voor de Gezondheidszorg en Maasziekenhuis Pantein in Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn ensport St. ]acobsstraat 16 3511 BS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 5001 www.igz.nl \ie rs 1ag 16

Nadere informatie

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 90700 2509 LS Den Haag Medisch Centrum Haaglanden Werkgebied Zuidwest Raad van Bestuur WiIh. van

Nadere informatie

Datum 18 september 2017 Onderwerp Onaangekondigd inspectiebezoek dossierscreening operatief proces VGR

Datum 18 september 2017 Onderwerp Onaangekondigd inspectiebezoek dossierscreening operatief proces VGR > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis T.a.v. --- Postbus 90151 5000 LC Tilburg Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120

Nadere informatie

Datum 16 juni 2017 Onderwerp V /V Rapport inspectiebezoek High Risk medicatie en Operatief traject

Datum 16 juni 2017 Onderwerp V /V Rapport inspectiebezoek High Risk medicatie en Operatief traject > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Stichting Medisch Centrum Jan van Goyen T.a.v. de raad van bestuur Jan van Goyenkade 1 1075 HN AMSTERDAM Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen

Nadere informatie

verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Universitair Medisch Centrum Utrecht

verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Universitair Medisch Centrum Utrecht Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Datum 16 februari 2015 22 april 2015 Omschrijving verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor

Nadere informatie

IGZ Per 1 november 2013 heeft mevrouw Lunsing haar taak als accounthouder overdragen aan de heer Van Berlo.

IGZ Per 1 november 2013 heeft mevrouw Lunsing haar taak als accounthouder overdragen aan de heer Van Berlo. > Retouradres Postbus 90137 5200 MA 's-hertogenbosch Laurentius ziekenhuis mr. drs. G.A.M. Thiadens, voorzitter Raad van Bestuur Postbus 920 6040 AX ROERMOND Werkgebied Zuidoost Magistratenlaan 222 5223

Nadere informatie

Flevoziekenhuis T.a.v. mevrouw drs. J.C.H.G. Arts Voorzitter Raad van Bestuur Postbus EG ALMERE

Flevoziekenhuis T.a.v. mevrouw drs. J.C.H.G. Arts Voorzitter Raad van Bestuur Postbus EG ALMERE > Retouradres Postbus 90700 2509 LS Den Haag Flevoziekenhuis T.a.v. mevrouw drs. J.C.H.G. Arts Voorzitter Raad van Bestuur Postbus 3005 1300 EG ALMERE Werkgebied Zuidwest Wilh. van Pruisenweg 52 Den Haag

Nadere informatie

Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Raad van Bestuur De heer dr. J.T.M. van der Schoot Postbus AE AMSTERDAM

Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Raad van Bestuur De heer dr. J.T.M. van der Schoot Postbus AE AMSTERDAM > Retouradres Postbus 20584 1001 NN Amsterdam Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Raad van Bestuur De heer dr. J.T.M. van der Schoot Postbus 9243 1006 AE AMSTERDAM Werkgebied Noordwest Kabelweg 79-81 Amsterdam

Nadere informatie

ve rs ag Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

ve rs ag Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ve rs ag Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Dmschrijving Vastgesteld verslag jaargesprek 2014 tussen de St. ]acobsstraat 16 3511 BS Utrecht Postbus 2680

Nadere informatie

Ziekenhuizen met een significant hoge (H)SMR zullen worden gevraagd om met een gevalideerde triggertool alle betreffende dossiers te onderzoeken.

Ziekenhuizen met een significant hoge (H)SMR zullen worden gevraagd om met een gevalideerde triggertool alle betreffende dossiers te onderzoeken. > Retouradres Postbus 392 8000 AJ Zwolle Isala Klinieken T.a.v. de heer R.A. Thieme Groen, arts raad van bestuur Postbus 10.500 8000 GM ZWOLLE Werkgebied Noordoost Zuiderzeelaan 53 8017 JV Zwolle Postbus

Nadere informatie

Maatregelen De inspectie verwacht van u dat bovengenoemde zaken vóór 1 december 2017 op orde zijn.

Maatregelen De inspectie verwacht van u dat bovengenoemde zaken vóór 1 december 2017 op orde zijn. > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Gelre ziekenhuizen T.a.v. de heer dr. M.A. Galjee, raad van bestuur Postbus 9014 7300 DS APELDOORN Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen

Nadere informatie

't Lange Land Ziekenhuis T.a.v. de heer J.W. Brinkman Voorzitter Raad van Bestuur Postbus KJ ZOETERMEER

't Lange Land Ziekenhuis T.a.v. de heer J.W. Brinkman Voorzitter Raad van Bestuur Postbus KJ ZOETERMEER > Retouradres Postbus 90700 2509 LS Den Haag 't Lange Land Ziekenhuis T.a.v. de heer J.W. Brinkman Voorzitter Raad van Bestuur Postbus 3015 2700 KJ ZOETERMEER Werkgebied Zuidwest Wilh. van Pruisenweg 52

Nadere informatie

UMCU t.a.v. de heer prof. dr. J.L.L. Kimpen Voorzitter Raad van Bestuur Postbus GA UTRECHT

UMCU t.a.v. de heer prof. dr. J.L.L. Kimpen Voorzitter Raad van Bestuur Postbus GA UTRECHT > Retouradres Postbus 20584 1001 NN Amsterdam UMCU t.a.v. de heer prof. dr. J.L.L. Kimpen Voorzitter Raad van Bestuur Postbus 85500 3508 GA UTRECHT Werkgebied Noordwest Kabelweg 79-81 Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Mammapolikliniek. Chirurgie

Mammapolikliniek. Chirurgie Mammapolikliniek Chirurgie Wat is een mammapoli? De mammapoli is een polikliniek gespecialiseerd in borstafwijkingen. Mamma is het Latijnse woord voor borst. Wanneer u een klacht heeft aan uw borst, bijvoorbeeld

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen Een lid van de raad van toezicht was, evenals de vorige jaren, bij het jaargesprek aanwezig.

1. Opening en mededelingen Een lid van de raad van toezicht was, evenals de vorige jaren, bij het jaargesprek aanwezig. > Retouradres Postbus 20584 1001 NN Amsterdam Zaans Medisch Centrum t.a.v. de heer dr. R.J.M. Dillmann Voorzitter Raad van Bestuur Postbus 210 1500 EE ZAANDAM Werkgebied Noordwest Kabelweg 79-81 Amsterdam

Nadere informatie

HagaZiekenhuis T.a.v. mevrouw dr. M.J.A Tasche, Lid Raad van Bestuur Postbus LN DEN HAAG

HagaZiekenhuis T.a.v. mevrouw dr. M.J.A Tasche, Lid Raad van Bestuur Postbus LN DEN HAAG > Retouradres Postbus 90700 2509 LS Den Haag HagaZiekenhuis T.a.v. mevrouw dr. M.J.A Tasche, Lid Raad van Bestuur Postbus 40551 2504 LN DEN HAAG Werkgebied Zuidwest Wilh. van Pruisenweg 52 Den Haag Postbus

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met het Havenziekenhuis te Rotterdam

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met het Havenziekenhuis te Rotterdam Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Inlichtingen bij Meldpunt IGZ meldpunt@igz.nl Datum 17 februari 2016 Omschrijving Verslag jaargesprek

Nadere informatie

verslag Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

verslag Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Stadspiateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 268oAdresgegevens (postadres) Utrecht verslag 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F

Nadere informatie

Rijnstate drs. G. de Bey, voorzitter Raad van Bestuur Postbus TA ARNHEM

Rijnstate drs. G. de Bey, voorzitter Raad van Bestuur Postbus TA ARNHEM > Retouradres Postbus 90137 5200 MA 's-hertogenbosch Rijnstate drs. G. de Bey, voorzitter Raad van Bestuur Postbus 9555 6800 TA ARNHEM Werkgebied Zuidoost Magistratenlaan 222 5223 MA 's-hertogenbosch Postbus

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en VUmc, Amsterdam VGR Datum. 9 oktober 2014 Plaats.

Verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en VUmc, Amsterdam VGR Datum. 9 oktober 2014 Plaats. St. Jacobsstraat 16 3511 BS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Datum 12 december 2014 18 februari 2015 Omschrijving Verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie

Nadere informatie

Vastgesteld verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Elkerliek Ziekenhuis. Elkerliek Ziekenhuis Helmond

Vastgesteld verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Elkerliek Ziekenhuis. Elkerliek Ziekenhuis Helmond St. Jacobsstraat 16 3511 BS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Omschrijving Vastgesteld verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Tergooi ziekenhuis - locatie Blaricum T.a.v. de heer drs. J.G. den Hollander, voorzitter raad van bestuur Postbus DA HILVERSUM

Tergooi ziekenhuis - locatie Blaricum T.a.v. de heer drs. J.G. den Hollander, voorzitter raad van bestuur Postbus DA HILVERSUM > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Tergooi ziekenhuis - locatie Blaricum T.a.v. de heer drs. J.G. den Hollander, voorzitter raad van bestuur Postbus 10016 1201 DA HILVERSUM Stadsplateau 1 3521

Nadere informatie

Datum 22 mei 2017 Onderwerp V definitieve verslag inspectiebezoek kritieke diagnostiek

Datum 22 mei 2017 Onderwerp V definitieve verslag inspectiebezoek kritieke diagnostiek > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Maasziekenhuis Pantein T.a.v., voorzitter raad van bestuur Postbus 55 5830 AB BOXMEER Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met de Antonius Zorggroep te Sneek. Antonius Zorggroep te Sneek

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met de Antonius Zorggroep te Sneek. Antonius Zorggroep te Sneek Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Inlichtingen bij Meldpunt IGZ meldpunt@igz.nl Datum 18 mei 2016 Omschrijving Verslag jaargesprek 2015

Nadere informatie

Diaconessenhuis Leiden Raad van Bestuur T.a.v. mw. drs. M.J.L.E. Weijers Postbus RD LEIDEN

Diaconessenhuis Leiden Raad van Bestuur T.a.v. mw. drs. M.J.L.E. Weijers Postbus RD LEIDEN > Retouradres Postbus 90700 2509 LS Den Haag Diaconessenhuis Leiden Raad van Bestuur T.a.v. mw. drs. M.J.L.E. Weijers Postbus 9650 2300 RD LEIDEN Werkgebied Zuidwest Wilh. van Pruisenweg 52 Den Haag Postbus

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met MC Zuiderzee in Lelystad

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met MC Zuiderzee in Lelystad Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Datum 19 oktober 2015 9 december 2015 Omschrijving Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en BovenIJ ziekenhuis, Amsterdam. BovenIJ ziekenhuis, Amsterdam

Verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en BovenIJ ziekenhuis, Amsterdam. BovenIJ ziekenhuis, Amsterdam St. Jacobsstraat 16 3511 BS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Datum 24 november 2014 Omschrijving Verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ve rs ag Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Omschrijving Vastgesteld verslag jaargesprek 2014 tussen de Stadspiateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 268oUtrecht

Nadere informatie

Stadsplateau AZ Utrecht Postbus GR Utrecht T F Datum 13 februari 2015.

Stadsplateau AZ Utrecht Postbus GR Utrecht T F Datum 13 februari 2015. Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Datum 13 februari 2015 8 mei 2015 Omschrijving Verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met het Catharina ziekenhuis te Eindhoven

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met het Catharina ziekenhuis te Eindhoven Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Inlichtingen bij Meldpunt IGZ meldpunt@igz.nl Datum 12 januari 2016 Omschrijving Verslag jaargesprek

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met het Groene Hart Ziekenhuis

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met het Groene Hart Ziekenhuis Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Datum 28 januari 2016 5 april 2016 Omschrijving Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de

Nadere informatie

Vastgesteld verslag van het jaargesprek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met het Isala Diaconessenhuis te Meppel

Vastgesteld verslag van het jaargesprek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met het Isala Diaconessenhuis te Meppel Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Inlichtingen bij xxxxx Meldpunt@igz.nl Datum 10 februari 2016 Omschrijving VGR-nummer 1005922 Datum

Nadere informatie

Toetsingskader Follow-up Toezicht operatief proces (FU TOP)

Toetsingskader Follow-up Toezicht operatief proces (FU TOP) Toetsingskader Follow-up Toezicht operatief proces (FU TOP) Communicatie en overdracht Preoperatieve voortgang Binnen het ziekenhuis moet een sluitend systeem aanwezig zijn dat te allen tijde inzichtelijk

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met het bestuur van het OLVG, locatie Oost te Amsterdam

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met het bestuur van het OLVG, locatie Oost te Amsterdam Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518Adresgegevens (postadres) Utrecht 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl T DEFINITIEF VGR 1006024 1257872 Datum 8 februari 2016 8 februari

Nadere informatie

Casemanagement. Sandra Oosterlaar Stoma- en DEC verpleegkundige Casemanager Colorectaal

Casemanagement. Sandra Oosterlaar Stoma- en DEC verpleegkundige Casemanager Colorectaal Casemanagement Sandra Oosterlaar Stoma- en DEC verpleegkundige Casemanager Colorectaal Deventer Ziekenhuis 2 dagen stomapoli 2 dagen GE-verpleegkundige spreekuur 1 dag defeacatie expertise centrum Cijfers:

Nadere informatie

BovenIJ Ziekenhuis Amsterdam

BovenIJ Ziekenhuis Amsterdam Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl DEFINITIEF V1006026 1255363 Omschrijving Definitief verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor

Nadere informatie

Ziekenhuis Bernhoven de heer J.S. van der Heide, voorzitter Raad van Bestuur Postbus AS UDEN

Ziekenhuis Bernhoven de heer J.S. van der Heide, voorzitter Raad van Bestuur Postbus AS UDEN Ziekenhuis Bernhoven de heer J.S. van der Heide, voorzitter Raad van Bestuur Postbus 707 5400 AS UDEN Werkgebied Zuidoost Magistratenlaan 222 5223 MA 's-hertogenbosch Postbus 90137 5200 MA 's-hertogenbosch

Nadere informatie

Belangen spreker. Kwaliteitsregistratie: het werkt! 1-11-2013. Marc van Tilburg chirurg 30 oktober 2013

Belangen spreker. Kwaliteitsregistratie: het werkt! 1-11-2013. Marc van Tilburg chirurg 30 oktober 2013 --23 Kwaliteitsregistratie: het werkt! Marc van Tilburg chirurg 3 oktober 23 Belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Geen Voor bijeenkomst

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk. Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk

Verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk. Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Datum 5 januari 2015 11 februari 2015 Omschrijving Verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Spijkenisse Medisch Centrum (SMC), Spijkenisse

Verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Spijkenisse Medisch Centrum (SMC), Spijkenisse St. Jacobsstraat 16 3511 BS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 030 233 87 87 F 030 233 19 12 www.igz.nl Datum 23 december 2014 17 februari 2015 Omschrijving Verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en St. Lucas Andreas Ziekenhuis in Amsterdam

Verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en St. Lucas Andreas Ziekenhuis in Amsterdam Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Datum 29 januari 2015 18 februari 2015 Omschrijving Verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor

Nadere informatie

Saxenburgh Groep / Röpcke-Zweers Ziekenhuis T.a.v. mevrouw P.M. Terwijn, Raad van bestuur Postbus AA HARDENBERG

Saxenburgh Groep / Röpcke-Zweers Ziekenhuis T.a.v. mevrouw P.M. Terwijn, Raad van bestuur Postbus AA HARDENBERG > Retouradres Postbus 392 8000 AJ Zwolle Saxenburgh Groep / Röpcke-Zweers Ziekenhuis T.a.v. mevrouw P.M. Terwijn, Raad van bestuur Postbus 1 7770 AA HARDENBERG Werkgebied Noordoost Zuiderzeelaan 53 8017

Nadere informatie

TweeSteden ziekenhuis Drs. P.A.G. de Zwart, voorzitter Raad van Bestuur Postbus LA Tilburg

TweeSteden ziekenhuis Drs. P.A.G. de Zwart, voorzitter Raad van Bestuur Postbus LA Tilburg > Retouradres Postbus 90137 5200 MA 's-hertogenbosch Postbus 90700 2509 LS Den Haag TweeSteden ziekenhuis Drs. P.A.G. de Zwart, voorzitter Raad van Bestuur Postbus 90107 5000 LA Tilburg Werkgebied Zuidoost

Nadere informatie

Omschrijving Verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Meander Medisch Centrum in Amersfoort

Omschrijving Verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Meander Medisch Centrum in Amersfoort St. Jacobsstraat 16 3511 BS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Omschrijving Verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Meander

Nadere informatie

11 april Annemarie Haverhals Leider programma

11 april Annemarie Haverhals Leider programma 11 april 2017 VBHC@Santeon Annemarie Haverhals Leider VBHC@Santeon programma Santeon: zeven topklinische ziekenhuizen 2 Samen circa 13% van nationale zorg 2,56 miljard omzet 26.600 werknemers 1580 medisch

Nadere informatie

verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Slotervaartziekenhuis Slotervaartziekenhuis te Amsterdam

verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Slotervaartziekenhuis Slotervaartziekenhuis te Amsterdam Datum 10 februari 2015 17 april 2015 Omschrijving verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Slotervaartziekenhuis VGR VGR 1002609 Datum 19 november 2014 Plaats Slotervaartziekenhuis

Nadere informatie

Verslag inspectiebezoek dagbehandeling V Flevoziekenhuis 22 september 2016, :30 uur Almere

Verslag inspectiebezoek dagbehandeling V Flevoziekenhuis 22 september 2016, :30 uur Almere Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Omschrijving Dossiernummer Instelling Datum/tijd Plaats Verslag inspectiebezoek dagbehandeling V1009955

Nadere informatie

verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Ziekenhuis Amstelland Ziekenhuis Amstelland te Amstelveen

verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Ziekenhuis Amstelland Ziekenhuis Amstelland te Amstelveen Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl T Datum 5 februari 2015 17 april 2015 Omschrijving verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor

Nadere informatie

Dutch Lung Surgery Audit (DLSA)

Dutch Lung Surgery Audit (DLSA) Dutch Lung Surgery Audit (DLSA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA. De ontsluiting

Nadere informatie

Zorgpad voor Kwetsbare Ouderen Presentatie Heerenveen 18/11/2014

Zorgpad voor Kwetsbare Ouderen Presentatie Heerenveen 18/11/2014 Zorgpad voor Kwetsbare Ouderen Presentatie Heerenveen 18/11/2014 Riet ten Hoeve Friesland Voorop Het zorgpad is ontwikkeld door een Projectgroep in het kader van Friesland Voorop en vastgesteld september

Nadere informatie

Medisch Centrum Jan van Goyen T.a.v. de directie Jan van Goyenkade HN AMSTERDAM. Datum 28 juli 2014 Onderwerp Resultaten bezoek TOP

Medisch Centrum Jan van Goyen T.a.v. de directie Jan van Goyenkade HN AMSTERDAM. Datum 28 juli 2014 Onderwerp Resultaten bezoek TOP > Retouradres Postbus 90137 5200 MA 's-hertogenbosch Medisch Centrum Jan van Goyen T.a.v. de directie Jan van Goyenkade 1 1075 HN AMSTERDAM Werkgebied Zuidoost Magistratenlaan 222 5223 MA 's-hertogenbosch

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Chirurgie Mammapoli

Patiënteninformatie. Chirurgie Mammapoli Patiënteninformatie Chirurgie Mammapoli Inleiding Onlangs bent u doorverwezen naar de mammapoli van de Reinier de Graaf Groep. Het team van de mammapoli is gespecialiseerd in het onderzoeken van borstafwijkingen.

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met Alrijne ziekenhuis te Leiderdorp. Alrijne ziekenhuis, Leiderdorp

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met Alrijne ziekenhuis te Leiderdorp. Alrijne ziekenhuis, Leiderdorp Omschrijving Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met Alrijne ziekenhuis te Leiderdorp VGR 1006115 Datum 22 oktober 2015 Plaats Alrijne ziekenhuis, Leiderdorp 1. Inleiding

Nadere informatie

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Stadspiateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 (postadres) Utrecht 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 5001 wwwigz.nl

Nadere informatie

St. Antonius ziekenhuis T.a.v. de heer ir. D.M. Schraven Lid Raad van Bestuur Postbus EM NIEUWEGEIN

St. Antonius ziekenhuis T.a.v. de heer ir. D.M. Schraven Lid Raad van Bestuur Postbus EM NIEUWEGEIN > Retouradres Postbus 20584 1001 NN Amsterdam St. Antonius ziekenhuis T.a.v. de heer ir. D.M. Schraven Lid Raad van Bestuur Postbus 2500 3430 EM NIEUWEGEIN Werkgebied Noordwest Kabelweg 79-81 Amsterdam

Nadere informatie

Datum 7 september 2017 Onderwerp Vxxx Vastgesteld verslag focusbezoek antistolling 3 augustus 2017

Datum 7 september 2017 Onderwerp Vxxx Vastgesteld verslag focusbezoek antistolling 3 augustus 2017 > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Universitair Medisch Centrum Groningen T.a.v. de heer mr. J.F.M. Aartsen, voorzitter raad van bestuur Posbus 30001 9700 RB GRONINGEN Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht

Nadere informatie

Voorbeelden informatiepakketten

Voorbeelden informatiepakketten Bijlage 1 Voorbeelden informatiepakketten 4.3 Overdracht OK-verkoeverafdeling Hieronder wordt de overdracht van de operatiekamer naar de verkoeverafdeling besproken. De overdracht van de operatiekamer

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam. Maasstad ziekenhuis Rotterdam

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam. Maasstad ziekenhuis Rotterdam Omschrijving Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam VGR 1006177 Datum 16 november 2015 Plaats Maasstad ziekenhuis Rotterdam 1.

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2018

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2018 Factsheet en NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2018 NBCA 2018.3 Registratie gestart: 2009 Datum Versie Mutatie Eigenaar 01-07-2016 2017.1 Aanpassingen conform indicatorendagen juli DICA 2016. Verwijderen

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Radboudumc

Verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Radboudumc Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Omschrijving Verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Radboudumc VGR

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met Reinier de Graaf, Delft. Reinier de Graaf (RdGG), Delft

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met Reinier de Graaf, Delft. Reinier de Graaf (RdGG), Delft Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Datum 9 februari 2016 Omschrijving Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Gelre Ziekenhuizen T.a.v. de heer G.J. Heuver, raad van bestuur Postbus DS APELDOORN

Gelre Ziekenhuizen T.a.v. de heer G.J. Heuver, raad van bestuur Postbus DS APELDOORN > Retouradres Postbus 392 8000 AJ Zwolle Gelre Ziekenhuizen T.a.v. de heer G.J. Heuver, raad van bestuur Postbus 9014 7300 DS APELDOORN Werkgebied Noordoost Zuiderzeelaan 53 8017 JV Zwolle Postbus 392

Nadere informatie

Vastgesteld Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met het bestuur van het Zaans Medisch Centrum (ZMC), Zaanstad

Vastgesteld Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met het bestuur van het Zaans Medisch Centrum (ZMC), Zaanstad Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 26802680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Datum 15 oktober 2015 Omschrijving Vastgesteld Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Bariatrische chirurgie (DATO)

Factsheet Indicatoren Bariatrische chirurgie (DATO) Factsheet en Bariatrische chirurgie (DATO) DATO 2014 [2.0.; 10102014] Registratie gestart: 1 januari 2014 Type Uitvraag over Bron Nr. indicator (jaar) 1 Aantal primaire bariatrische ingrepen per ziekenhuislocatie.

Nadere informatie

Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA)

Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA) Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA.

Nadere informatie

Stadsplateau AZ Utrecht Postbus GR Utrecht T F Datum 13 februari mei 2015

Stadsplateau AZ Utrecht Postbus GR Utrecht T F Datum 13 februari mei 2015 Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Datum 13 februari 2015 8 mei 2015 Omschrijving Verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de

Nadere informatie

Verslag inspectiebezoek afdeling Spoedeisende hulp Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) 15 juli 2016; 14:00 uur Leiden

Verslag inspectiebezoek afdeling Spoedeisende hulp Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) 15 juli 2016; 14:00 uur Leiden Omschrijving Instelling Datum/tijd Plaats VGR Verslag inspectiebezoek afdeling Spoedeisende hulp Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) 15 juli 2016; 14:00 uur Leiden 1011015 Stadsplateau 1 3521 AZ

Nadere informatie

Stichting ZorgSaam Raad van Bestuur T.a.v. de heer J.J. Paulides Wielingenlaan PA TERNEUZEN

Stichting ZorgSaam Raad van Bestuur T.a.v. de heer J.J. Paulides Wielingenlaan PA TERNEUZEN > Retouradres Postbus 90700 2509 LS Den Haag Stichting ZorgSaam Raad van Bestuur T.a.v. de heer J.J. Paulides Wielingenlaan 2 4535 PA TERNEUZEN Werkgebied Zuidwest Wilh. van Pruisenweg 52 Den Haag Postbus

Nadere informatie

Drs. J.J.M. (Josée) Hansen, hoofdinspecteur curatieve zorg, heeft afscheid van de IGZ genomen en een functie bij de WHO aanvaard.

Drs. J.J.M. (Josée) Hansen, hoofdinspecteur curatieve zorg, heeft afscheid van de IGZ genomen en een functie bij de WHO aanvaard. Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680Utrecht 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl T Datum 13 januari 2015 16 juli 2015 Omschrijving Vastgesteld verslag jaargesprek 2014 tussen

Nadere informatie

Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA. 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA

Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA. 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA Rode Kruis Ziekenhuis Middelgroot perifeer ziekenhuis

Nadere informatie

Wilhelmina Ziekenhuis Assen t.a.v. de heer drs. B.A. Ponsioen Voorzitter Raad van Bestuur Postbus RA ASSEN

Wilhelmina Ziekenhuis Assen t.a.v. de heer drs. B.A. Ponsioen Voorzitter Raad van Bestuur Postbus RA ASSEN > Retouradres Postbus 20584 1001 NN Amsterdam Wilhelmina Ziekenhuis Assen t.a.v. de heer drs. B.A. Ponsioen Voorzitter Raad van Bestuur Postbus 30001 9400 RA ASSEN Werkgebied Noordwest Kabelweg 79-81 Amsterdam

Nadere informatie

verslag Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

verslag Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 5001 www. igz. fl1 verslag Inlichtingen

Nadere informatie

Datum 7 december 2016 Onderwerp Vastgesteld rapport bezoek High Risk medicatie 14 november 2016

Datum 7 december 2016 Onderwerp Vastgesteld rapport bezoek High Risk medicatie 14 november 2016 > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Ziekenhuis Amstelland de heer Raad van Bestuur Postbus 328 1180 AH AMSTELVEEN Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088

Nadere informatie

NABON Breast Cancer Audit (NBCA)

NABON Breast Cancer Audit (NBCA) NABON Breast Cancer Audit (NBCA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA. De ontsluiting

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Gelre Ziekenhuizen

Verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Gelre Ziekenhuizen Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Datum 18 februari 2015 Omschrijving Verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor:

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor: Inleiding Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk behandeld. In het verleden is verschillende malen geconstateerd dat de onderlinge verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Q&A Kwaliteitsvenster - Communicatie

Q&A Kwaliteitsvenster - Communicatie Q&A Kwaliteitsvenster - Communicatie Q Wat is het Kwaliteitsvenster? A Het Kwaliteitsvenster geeft patiënten op een heldere en eenduidige manier inzicht in de ziekenhuisbrede kwaliteit van zorg. Aan de

Nadere informatie

Indicatoren Colorectaal carcinoom (DSCA) A. Beschrijving Indicator. DSCA 2014 [2.0.; 10-10- 2014] Registratie gestart: 2009

Indicatoren Colorectaal carcinoom (DSCA) A. Beschrijving Indicator. DSCA 2014 [2.0.; 10-10- 2014] Registratie gestart: 2009 en Colorectaal carcinoom (DSCA) A. Beschrijving DSCA 2014 [2.0.; 10-10- 2014] Registratie gestart: 2009 Type Uitvraag Bron Nr. indicator over (jaar) 1. Deelname aan de DSCA Structuur 2014 DSCA 2. Volume

Nadere informatie

Medisch Centrum Leeuwarden T.a.v. de heer C.H. Donkervoort, raad van bestuur Postbus BR LEEUWARDEN

Medisch Centrum Leeuwarden T.a.v. de heer C.H. Donkervoort, raad van bestuur Postbus BR LEEUWARDEN > Retouradres Postbus 392 8000 AJ Zwolle Medisch Centrum Leeuwarden T.a.v. de heer C.H. Donkervoort, raad van bestuur Postbus 888 8901 BR LEEUWARDEN Werkgebied Noordoost Zuiderzeelaan 53 8017 JV Zwolle

Nadere informatie

Jaarverslag Ketenzorg ovariumcarcinoom Regio zuidwest Nederland. Augustus 2015

Jaarverslag Ketenzorg ovariumcarcinoom Regio zuidwest Nederland. Augustus 2015 Jaarverslag 2014 Ketenzorg ovariumcarcinoom Regio zuidwest Nederland Augustus 2015 Direct betrokken ziekenhuizen: Albert Schweitzer Ziekenhuis Bravis Ziekenhuis Erasmus MC Maasstad Ziekenhuis Sint Franciscus

Nadere informatie

Helder kliniek Algemene en organisatorische vragen Den Haag Eindhoven Enschede Hilversum Rotterdam Velp Venlo 1.1

Helder kliniek Algemene en organisatorische vragen Den Haag Eindhoven Enschede Hilversum Rotterdam Velp Venlo 1.1 1 Algemene en organisatorische vragen 1.1 1.2 Beschikt u over een openbare website? Uw instelling is een: Behandelde uw instelling patienten in de periode van 1 januari tot en met 31 december 2016? Had

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA)

Factsheet Indicatoren Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA) Factsheet en Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA) DUCA 2014 [2.5; 14-11- 2014] Registratie gestart: 2011 Nr. Type Uitvraag over Bron indicator (jaar) 1. Aantal nieuwe patiënten met een slokdarm- of maagcarcinoom.

Nadere informatie

Woord vooraf 1 2. Redactionele verantwoording 1 3. Redactie 1 7. Auteurs 1 8

Woord vooraf 1 2. Redactionele verantwoording 1 3. Redactie 1 7. Auteurs 1 8 Inhoud Woord vooraf 1 2 Redactionele verantwoording 1 3 Redactie 1 7 Auteurs 1 8 1 De verpleegkundige in het algemeen ziekenhuis 1 9 1.1 Inleiding 1 9 1.2 Wat is specifieke ziekenhuiszorg? 2 0 1.2.1 Het

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Bernhoven te Uden

Verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Bernhoven te Uden St. Jacobsstraat 16 3511 BS Utrecht Postbus 2680Adresgegevens (postadres) Utrecht 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl T Datum 27 november 2014 8 mei 2015 Omschrijving Verslag jaargesprek

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2016 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met Röpcke-Zweers ziekenhuis Hardenberg. Röpcke Zweers Ziekenhuis Hardenberg

Verslag jaargesprek 2016 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met Röpcke-Zweers ziekenhuis Hardenberg. Röpcke Zweers Ziekenhuis Hardenberg Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518, 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Datum 3 maart 2017 28 juli 2017 Omschrijving Verslag jaargesprek 2016 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Normering Chirurgische Behandelingen

Normering Chirurgische Behandelingen Normering Chirurgische Behandelingen Versie 1.0 Januari 2011 I. Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) is de beroepsvereniging van chirurgen in Nederland. In de NVvH participeren zeven

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Ikazia Ziekenhuis, Rotterdam. Ikazia Ziekenhuis, Rotterdam

Verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Ikazia Ziekenhuis, Rotterdam. Ikazia Ziekenhuis, Rotterdam Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Omschrijving Verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Ikazia Ziekenhuis,

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met VieCuri Medisch Centrum te Venlo. VieCuri Medisch Centrum te Venlo

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met VieCuri Medisch Centrum te Venlo. VieCuri Medisch Centrum te Venlo Omschrijving Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met VieCuri Medisch Centrum te Venlo VGR 1006118 Datum 19 november 2015 Plaats VieCuri Medisch Centrum te Venlo Stadsplateau

Nadere informatie

Dutch Upper GI Cancer Audit (DUCA)

Dutch Upper GI Cancer Audit (DUCA) Dutch Upper GI Cancer Audit (DUCA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA. De

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2016

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2016 Factsheet en NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2016 Registratie gestart: 2009 Inclusie en exclusie criteria Inclusie Primaire mammacarcinomen waarbij de volgende tumorsoorten geïncludeerd worden: Alle tumorstadia,

Nadere informatie

Stadsplateau AZ Utrecht Postbus DA Heerlen T F Datum 1 november 2016

Stadsplateau AZ Utrecht Postbus DA Heerlen T F Datum 1 november 2016 Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Omschrijving Instelling Datum/tijd Plaats Dossiernummer Documentnummer Verslag inspectiebezoek dagbehandeling

Nadere informatie

Borstkanker? meander medisch centrum. Snel duidelijkheid door gespecialiseerd onderzoek van borstafwijkingen. www.meandermedischcentrum.

Borstkanker? meander medisch centrum. Snel duidelijkheid door gespecialiseerd onderzoek van borstafwijkingen. www.meandermedischcentrum. Borstkanker? Snel duidelijkheid door gespecialiseerd onderzoek van borstafwijkingen meander medisch centrum www.meandermedischcentrum.nl Inleiding Uw huisarts heeft u doorverwezen naar de mammapoli van

Nadere informatie

Atrium Medisch Centrum Prof. dr. H. Kerkkamp, Postbus CX HEERLEN

Atrium Medisch Centrum Prof. dr. H. Kerkkamp, Postbus CX HEERLEN > Retouradres Postbus 90137 5200 MA 's-hertogenbosch Atrium Medisch Centrum Prof. dr. H. Kerkkamp, Postbus 4446 6401 CX HEERLEN Werkgebied Zuidoost Magistratenlaan 222 5223 MA 's-hertogenbosch Postbus

Nadere informatie

Tactus Verslavingszorg t.a.v. raad van bestuur Postbus AD DEVENTER

Tactus Verslavingszorg t.a.v. raad van bestuur Postbus AD DEVENTER > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Tactus Verslavingszorg t.a.v. raad van bestuur Postbus 154 7400 AD DEVENTER Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met het Laurentius ziekenhuis (LZR) Laurentius ziekenhuis Roermond

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met het Laurentius ziekenhuis (LZR) Laurentius ziekenhuis Roermond Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Inlichtingen bij Meldpunt IGZ meldpunt@igz.nl Datum 17 februari 2016 Omschrijving Verslag jaargesprek

Nadere informatie