Jaarverslag Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012. Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties 1

2 Jaarverslag 2012 Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties Amsterdam April

3 Inhoudsopgave Inleiding 4 Agenda 6 Activiteitenverslag 8 Collectieve belangenbehartiging 8 Dienstverlening en professionalisering 12 Bevorderen van de podiumkunsten 16 De Vereniging 20 Bijlagen Samenstelling bestuur, commissies en jury s Samenstelling bureau Publicaties, handreikingen en juryrapporten Stichting Promotie Theater- en Concertbezoek Werkgeversvereniging Nederlandse Podia 32 3

4 Inleiding Ondernemerschap vereist Op het ondernemerschap van podia en festivals werd in 2012 in het bijzonder een beroep gedaan. De effecten van de economische crisis en de bezuinigingen zetten door en werden concreet. Dat betekende alle hens aan dek en vereiste handelend optreden om de continuïteit van podia en festivals te kunnen garanderen. Tevens werd duidelijk dat in het aanbod het nodige zou gaan veranderen omdat de productiehuizen afgeschaft worden, de plekken voor talentontwikkeling nu deels bij de festivals terecht zullen komen en ook podia nagaan welke rol zij daarin kunnen spelen. Daarnaast laten de cijfers uit het Theater Analysesysteem zien dat de trend zich doorzet. Het publiek voor musical en cabaret loopt terug. Daartegenover staat dat het publiek voor toneel en dans zich stabiliseert. Voor de festivals werd bekend welke festivals wel of niet door het Fonds Podiumkunsten de komende jaren ondersteund zullen worden was het jaar van de transformatie: de bedrijfsvoering van podia en festivals toerusten op de nieuwe situatie. Belangrijk is te vermelden dat het ook goed gaat, een behoorlijk aantal podia trekken meer publiek dan het jaar daarvoor en kende ook weer een goede voorverkoop. Festivals hadden een grote toeloop van publiek, in 2012 waren er weer meer bezoekers dan daarvoor. Een krachtig signaal dat het publiek wel degelijk geïnteresseerd is in dans, theater en muziek. Maar het bleek voor veel podia nodig om bijvoorbeeld de organisatie kleiner te maken, een programmadag te laten vervallen, extra marketinginspanningen te ontplooien, samenwerkingsverbanden aan te gaan om de kosten te reduceren. Het parool in 2012 was daadkracht tonen om continuïteit te garanderen voor het publiek met een aantrekkelijk programma en voldoende variëteit. Het hielp daarbij dat het btw-tarief van 21% werd teruggebracht naar 6%. Vijf leden zeiden hun lidmaatschap op, tegelijkertijd mochten wij een tweetal nieuwe leden verwelkomen. Ook werden in 2012 twee nieuwe podia opgeleverd : De Kom te Nieuwegein en De Nieuwe Kolk te Assen. Nieuw in gebouw, stoelend op de ervaring van de bestaande organisaties, en nieuw omdat er meerdere functies onder één dak werden gebracht. Ten slotte stellen wij vast dat er met het huidige kabinet weer een gesprek te voeren is over waarde van kunst en cultuur. Vorig jaar maakten wij er nog melding van dat dit vrijwel onmogelijk leek. Het is naar onze opvatting terecht dat het belang van kunst en cultuur vanuit de politiek wordt erkend. Het zal daarnaast nodig zijn en blijven om aan het imago van de podiumkunsten in de samenleving aandacht te blijven besteden. Dat is goed en houdt ons scherp. Wij menen daaraan in positieve zin te hebben bijgedragen in 2012 en u treft als, zoals u van ons gewend bent, daarvan de weerslag aan in dit jaarverslag met het overzicht van onze activiteiten in Jacques Wallage, Nynke Stellingsma, covoorzitters Martin van Ginkel, directeur De VSCD heeft in 2012 gekeken naar haar rol als vereniging en brancheorganisatie. Gekeken is naar het activiteitenpakket en het aantal diensten dat het bureau verricht. Daarnaast is een start gemaakt met een nader beeld te maken welke partners en hoe wij de ontwikkeling van de podiumkunsten kunnen bevorderen. 4

5 Waar trof u elkaar Naast de bevordering van de podiumkunsten, de belangenbehartiging en de participatie in projecten organiseert het bureau, al dan niet in samenwerking met anderen, bijeenkomsten waarop de leden elkaar kunnen ontmoeten. In 2012 werden er 19 trainingen gegeven, vonden er 2 congressen, 6 kennis- en studiedagen plaats, waren er 4 feestelijke uitreikingen van de VSCD prijzen, trof men elkaar bij 2 Algemene Ledenvergaderingen, 18 regiobijeenkomsten en 7 sectie-overleggen. Sommige van deze bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor leden, andere bijeenkomsten zijn ook toegankelijk voor andere medewerkers uit de podiumkunsten. Met deze diverse bijeenkomsten biedt de VSCD een breed netwerk voor de leden waarop men elkaar kan ontmoeten. 5

6 De VSCD in de komende jaren: uitwerking strategische agenda Doordat kunst en cultuur en daarmee de leden van de VSCD in woelig vaarwater zitten, is het voor de vereniging van belang de eigen rol tegen het licht te houden. De omstandigheden voor de positie van kunst en cultuur, het imago van de podiumkunsten, maar ook de concrete situatie van podia en festivals verandert in snel tempo in vergelijking met de situatie van een paar jaar geleden. Een bezinning die ook andere brancheorganisaties doormaken. In 2011 stelden wij vast dat het nodig was de jaren daarvoor ontwikkelde strategische agenda aan te scherpen door de aandacht vooral te richten op: de publieke opinie/legitimering én de bedrijfsvoering vanwege de bezuinigingen. In het vervolg daarop hebben bestuur, leden en bureau van de VSCD in 2012 het aantal activiteiten en diensten teruggebracht. Het grote aantal activiteiten per jaar, hoe waardevol ook, leidde ertoe dat een enigszins diffuus beeld ontstond over wat de VSCD concreet doet. Een ledenraadpleging medio 2012 heeft geresulteerd in het terugbrengen van activiteiten naar een top 12 van activiteiten en diensten voor de komende periode. Deze zijn: Podium-RIE Arbocatalogi en arbeidsinspectie Toneelhijsinstallaties/trekkenwand Secondary Ticketing Dit maakt duidelijk op welke activiteiten de VSCD zich de komende jaren in het bijzonder zal richten. De andere activiteiten en diensten worden afgebouwd of overgedragen aan daarvoor geschikte partijen. Zo is de Academie voor Podiumkunsten overgedragen aan Cultuur- Ondernemen. De volgende stap is om invulling te geven aan de belangenbehartiging, het collectief optreden van de VSCD naar buiten. De VSCD staat in de eerste plaats pal voor het belang van kunst en cultuur in Nederland. Wij beschouwen onszelf daarin als de hoeder van een belangrijk deel van de podiumkunsten, te weten de podia en festivals. Daarbij neemt de VSCD naar haar leden uiteraard de positie in van belangenbehartiger en dienstverlener. Theater Analyse Systeem (TAS), Onderzoek en statistiek; Ondersteuning bij veranderende regelgeving/actualiteit (bijv.. ANBI, btw etc.); Auteursrecht; Congres Podiumkunsten; VVTP Mantelovereenkomst; VSCD-prijzen; ICT-ontwikkeling branche; Ticketingsystemen; Verder blijft een belangrijk aandachtspunt de vraag naar nieuwe verdienmodellen bij podia en festivals. Dat kan alleen door samenwerking en het transparanter maken van de inkoopverhoudingen tussen podia en producenten. Het gaat om afstemming in de keten van productie, distributie en afname. Een continu gesprek is noodzakelijk over de vraag waar het publiek interesse in heeft wat en makers ontwikkelen. Dat is de uitdaging en opdracht waar producenten en podia in 2013 voor staan. 6

7 PMSE en lobby In het voorjaar van 2009 werd de PMSE opgericht nadat duidelijk werd dat de overheid voornemens was de frequenties te veilen die o.a. in het theater worden gebruikt voor draadloze verbindingen voor geluid. Doel is frequentieruimte van voldoende kwantiteit en kwaliteit veilig te stellen om theater-, omroep-, film- en special eventsproducties te kunnen blijven realiseren. De VSCD was aanwezig tijdens de oprichtingsvergadering en is actief lid. De afgelopen jaren is veel tijd besteed om de overheid bewust te maken van de problemen die veroorzaakt worden door het veilen van de frequenties. De veiling heeft in 2012 plaatsgevonden en leverde de overheid 3,8 miljard euro op. Ter compensatie heeft Agentschap Telecom voor o.a. theaters ruimte vrijgemaakt in de kanalen 39, 40 en 41 ( MHz), die samen landelijke dekking bieden. Met recht kunnen we spreken van een succesvolle (gezamenlijke) lobby. 7

8 Activiteitenoverzicht Collectieve belangenbehartiging Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de activiteiten die in 2011 zijn ontplooid in het kader van de eerste doelstelling van de vereniging: collectieve belangenbehartiging. Onderwerp ANBI status Arbitragecommissie Auteursrecht Bezuinigingen rijksoverheid Btw-verlaging Brandveiligheid Gastvrij Nederland Gebruikersgroepen Toneelhijsinstallaties Ontwikkelingen en resultaten De vanzelfsprekendheid dat VSCD-podia voor een ANBI-status in aanmerking komen lijkt steeds meer weerklank te vinden binnen de kennisgroep van de belastingdienst, het ministerie van Financiën en het ministerie van OCW. De in 2012 gedane gezamenlijke ANBI-aanvraag is grotendeels succesvol gebleken. Het uiteindelijk doel dat alle VSCD-leden een ANBI-status zal worden toegekend, komt hiermee weer wat dichterbij. In 2012 heeft de Arbitragecommissie over één zaak uitspraak gedaan. Beide partijen zijn door de Arbitragecommissie opgeroepen in onderling overleg alsnog tot overeenstemming te komen en het geschil bij te leggen. Partijen hebben dit gedaan en zij hebben bericht dat het geschil is bijgelegd. Dat betekende dat de Arbitragecommissie niet in een latere fase alsnog een definitieve uitspraak heeft hoeven doen. Met BUMA is in 2012 het overleg gestart over een collectieve regeling voor de auteursrechtenafdracht. Er zijn nog geen definitieve afspraken gemaakt. Deze worden voorzien in De Federatie Cultuur (FC) heeft vanwege de effecten van de bezuigingen onder meer gepleit voor een mobiliteitscentrum, aandacht gevraagd voor een vermindering van de administratieve regeldruk om cultureel ondernemerschap ruimte te geven en heeft een snelle concretisering van de Geefwet bepleit. Tevens heeft de VSCD, als vertegenwoordiger van de FC, zitting gehad in de begeleidingscommissie van het onderzoek naar het effect van de economische crisis en de bezuinigingen, dat in opdracht van OCW medio 2012 is uitgevoerd door onderzoeksbureau APE. De VSCD heeft zich zeer ingespannen voor een effectieve lobby tegen de btw-verhoging. Aanvankelijk leek dit geen gehoor te krijgen, maar de partijen die verenigd zijn in het zogenoemde Lenteakkoord hebben besloten om het btw-percentage te verlagen van 19 naar 6%. Een belangrijk resultaat van de lobby die met andere partijen gezamenlijk is gevoerd in de afgelopen periode. Door middel van extra ledenberichten zijn de leden op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen. In 2012 is het nieuwe Bouwbesluit van kracht geworden. De VSCD heeft in 2012 deelgenomen in een panel van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat zich bezig houdt met een internationale vergelijking van de capaciteit van vluchtroutes in bouwwerken. Dit onderzoek wordt uitgevoerd omdat in het Bouwbesluit strengere eisen worden gesteld aan de ontvluchting van bijeenkomstgebouwen. De VSCD neemt deel aan het platform Gastvrij Nederland. Gastvrij Nederland heeft bepaald dat kunst en cultuur een belangrijk aandachtsgebied is dat in de lobby consequent aandacht krijgt. In 2012 was er geen aanleiding een bijeenkomst te organiseren. 8

9 Gemeentelijke belangenbehartiging Hijsen richtlijn MKB-Nederland Mantelovereenkomsten VVTP Overleg Onderwijs Arbeidsmarkt Theatertechniek (OSAT) PEARLE* Pers Provinciaal beleid Statistieken Er is op regelmatige basis contact met de Vereniging Nederlandse Gemeenten over actuele zaken. Daarnaast wordt het model prestatiecontract herzien. De VSCD wordt geregeld geraadpleegd door gemeentes over de landelijke ontwikkelingen in de podiumkunsten. Eind 2010 werd er een commissie in het leven geroepen door de Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT)T, in 2011 kwam die voor het eerst bij elkaar. Doel van de commissie is duidelijkheid scheppen over controle, inspecties en keuringen van Toneelhijsinstallaties. De VSCD heeft zitting in deze commissie. In 2012 werd de conceptrichtlijn gepresenteerd, werd de sector gevraagd om commentaar en werd het uiteindelijke document gepresenteerd op 10 december 2012 tijdens een studiedag van de VPT. Directeur en medewerkers van de VSCD maken deel uit van verschillende overleggen van MKB-Nederland. Daardoor maken we duidelijk dat de cultuurwereld een normaal deel van het bedrijfsleven vormt, worden tijdig nieuwe ontwikkelingen opgepikt en kan er tijdig ingespeeld worden op veranderende wet- en regelgeving. Een poging de mantelovereenkomst te vereenvoudigen door de definities aan te passen is bij nader inzien toch niet mogelijk gebleken. Naast praktische afspraken die in samenspraak met de VVTP in de mantelovereenkomst worden belegd, is een werkgroep in het leven geroepen die zich bezighoudt met het veranderende landschap binnen de sector. Hierbij is speciale aandacht voor de gevolgen van de verhouding en tussen makers en podia. De VSCD (Jeltsje In der Rieden) heeft zitting in het bestuur van Stichting Overleg Onderwijs Arbeidsmarkt Theatertechniek (OSAT) OSAT houdt zich bezig met de aansluiting van techniekopleiding op praktijk en de bewaking van de kwaliteit van het onderwijs in de Podium en Evenementen Techniek (PET). Daarnaast heeft OSAT een differentiatie van het Bediening Mechanische Trekkenwand (BMT) certificaat in gang gezet: als alleen een eenvoudige hijs- of hefbeweging wordt uitgevoerd volstaat een Basis Certificaat Hijsen en Heffen. Deze splitsing maakt het inroosteren van voldoende opgeleid personeel overzichtelijker. De VSCD is vertegenwoordigd in de Europese werkgeversvereniging Performing Arts Employers Associations League Europe (PEARLE*). Er wordt aandacht besteed aan de Europese ontwikkelingen op cultureel en sociaal economisch gebied. Het geeft de VSCD tevens de mogelijkheid kennis te nemen van de collega-organisaties over de grenzen waar het serviceverlening, belangenbehartiging en bevordering van de podiumkunsten betreft. De VSCD wordt geregeld gevraagd te reageren op ontwikkelingen in de podiumkunsten. Indien het gaat om lokale media vindt de reactie van de VSCD plaats in afstemming met de direct betrokken leden. De provincies trekken zich in algemene zin terug op dat deel van het cultuurbeleid dat wettelijk verplicht is, in het bijzonder erfgoed. In communicatie met de VSCD-regio s wordt het belang van structureel contact met de provincie benadrukt. Dat heeft in een aantal gevallen geleid tot afvaardiging van regionale representatie in een aantal provincies, om de ontwikkeling van de podiumkunsten onder de aandacht te brengen en te houden. Samen met het ministerie van OCW is bij het Centraal Bureau voor de Statistiek aangedrongen op een betere podiumkunst- en cultuur- 9

10 Terugdringen administratieve lasten Veiling draadloze frequenties statistiek. Deze lobby is succesvol gebleken: het CBS zal, ondanks bezuinigingen, cultuurstatistiek handhaven. In vervolg op het OCWonderzoek (zie bij bezuinigingen Rijksoverheid) en in samenspraak met het CBS is de VSCD betrokken bij de ontwikkeling van de cultuurstatistiek zoals deze de komende jaren vorm dient te krijgen bij het CBS. Het platform Administratieve Lasten en Regeldruk van MKB-Nederland en VNO-NCW bewaakt dat vereenvoudigingen plaatsvinden in het aantal vergunningen en toezicht en werkt aan de opzet van een landelijke evenementenvergunning. Ook is de aandacht erop gericht de daarmee gepaard gaande kosten zoveel mogelijk te beperken. Het is nodig hier op permanente basis aandacht voor te houden. De VSCD is lid van de Nederlandse Belangenvereniging van Draadloze Audio verbindingen (PMSE). Doel van de PMSE is om bij veiling van frequenties te zorgen voor de beschikbaarheid daarvan voor podia en festivals. In 2012 werden de frequenties geveild en dankzij de lobby van de PMSE heeft Agentschap.nl oog gehad voor de belangen van de gebruikers uit de podiumkunstensector waardoor er alternatieven zijn gekomen. VSCD was ook in 2012 actief lid en informeerde haar leden door de nieuwsbrieven van de PMSE te verspreiden. 10

11 10 jaar Cabaretprijzen In 2012 werden voor de tiende keer de VSCD - cabaretprijzen uitgereikt. De Poelifinario en de Neerlands Hoop zijn in tien jaar uitgegroeid tot prestigieuze vakprijzen. Maarten Corbijn vereeuwigt de winnaars op bijzondere foto s. De foto s in de twee trappenhuizen van De Kleine Komedie in Amsterdam vormen inmiddels een indrukwekkende eregalerij. 11

12 Dienstverlening en professionalisering De doelstelling dienstverlening en professionalisering kenmerkt zich door een groot aantal projecten op zeer uiteenlopende terreinen. Onderwerp Werkgroep Aanbod Afname Academie voor Podiumkunsten Advies bij bouw of renovatie podia Advies aan leden Arbo&Podiumkunsten Creditcardovereenkomst Congres podiumkunsten CRM/CMS Ontwikkelingen en resultaten De werkgroep die 5 keer bij elkaar is gekomen, heeft businessmodellen van vijf andere branches door de Erasmus Universiteit in kaart laten brengen. De voorlopige uitkomsten hiervan zijn gepresenteerd tijdens de ALV in november. Op basis van deze uitkomsten (de groepsgesprekken en de rapportage) is de wens uitgesproken deze bevindingen en ideeën te delen met een vertegenwoordiging vanuit de producenten. Daarna kan een vervolgplan getrokken worden. In 2012 werden 19 trainingen gegeven aan 176 deelnemers die de trainingen gemiddeld met een 7.8 waardeerden.(2011 resp. 21, 168 en 7,6). Aantallen zijn dus stabiel gebleven ten opzichte van Er werd in 2012 gezocht naar een partij die de Academie over zou kunnen nemen (naar aanleiding van de ledenraadpleging) en deze werd gevonden in Cultuur-Ondernemen. Per 1 januari 2013 is de Academie overgedragen. In 2011 werd de raad niet geraadpleegd. Besloten werd dat de Raad in de huidige vorm niet verder zal gaan. Wel zal bij nieuwbouwvragen verwezen worden naar de voormalige leden van de raad. Door het jaar heen wordt een groot aantal vragen beantwoord over uiteenlopende onderwerpen zoals vermakelijkheidsretributie, blindengeleide honden of cookiewetgeving. Daarnaast verwijst het bureau leden door naar andere leden met specifieke expertise. In 2012 heeft het bestuur tijd genomen om zich te beraden op de toekomst. De administratie werd overgedragen aan de VPT. De Creditcardovereenkomst met Atos Worldline kent een provisiebedrag van 1,25% voor online- en kassabetalingen met creditcard. Over 2012 hebben 81 podia deelgenomen aan de creditcarddeal (tegen 77 in 2011). Er is voor een totaal van 16,31 miljoen aan betalingen afgehandeld (tegen 18,24 miljoen in 2011). Het gemiddeld bestede bedrag per bezoeker is 118,31. In 2012 is voor het eerst het Congres Podiumkunsten van de VSCD en de Marketingdag van Promotie Podiumkunsten samengevoegd tot een tweedaagse die met 450 gasten goed bezocht is. De naam Congres Podiumkunsten is gebleven maar het tijdstip is verschoven van september naar eind mei. De Doelen in Rotterdam was gastheer en Rotterdam Festivals, de Nederlandse Operadagen, Muziekcentrum Nederland en de NAPK waren betrokken bij de organisatie. De VSCD heeft besloten samen met Promotie Podiumkunsten en de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals gezamenlijk een CRMsysteem aan te schaffen, budgeten voor websites te bundelen en een CMS-systeem te laten inrichten waar alle partijen hun eigen website mee kunnen bedienen. Tussen CRM, CMS en de verschillende boekhoudprogramma s worden koppelingen gebouwd zodat interne processen efficiënter verlopen. Dit project heeft in 2012 veel vertraging opgelopen doordat de bouwer van het CRM-systeem, halverwege het proces besloot zich niet langer bezig te willen houden met het inrichten van Microsoft Dynamics. Een alternatief werd gevonden en eind 2012 is het inrichten en afmaken van het systeem hervat. 12

13 Doorverkoop kaarten Gemaks- en voordeelwinkel, collectieve inkoop Toegankelijkheid Horeca Maatschappelijke Stages Communicatie leden De campagne Weet waar je koopt werd voortgezet. Via website en persoonlijk contact werd regelmatig advies gegeven over dit onderwerp. Op de Algemene Ledenvergadering is besloten de gezamenlijke inkoop niet actief voort te zetten. Lopende afspraken zullen uiteraard wel zoveel mogelijk worden gehonoreerd. De Hear the world tour is in 2012 gecontinueerd. Het derde horecacongres vond plaats op 2 april in samenwerking met de VNPF in Cultuurgebouw Hoofddorp waar Podium Duycker en Theater De Meerse zijn gevestigd. 300 mensen hebben kennis opgedaan over horeca in de podiumkunsten met als hoofdthema rendement. Daarnaast zijn de leden in 2012 geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom de nieuwe drank- en horecawet. Samen met het Theater Instituut Nederland, Muziekcentrum Nederland, de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten en de VNPF is er een stimuleringsproject opgezet rondom Maatschappelijke Stages. De doelstelling van 500 maatschappelijke stages in de podiumkunsten werd al in 2011 gehaald. In 2012 heeft er via schoolmagazines een campagne plaatsgevonden om jongeren te attenderen op de mogelijkheid om een Maatschappelijke stage in de podiumkunsten te volgen. De VSCD stuurt periodiek een digitale nieuwsbrief die, door wijzigingen in de titel, in 2012 een zeer grote stijging kende in het aantal keren dat er werd doorgeklikt op nieuwsberichten. Er is door bestuur en directie in 2012 gestart met het versturen van ledenberichten waarin leden op de hoogte worden gehouden van werkzaamheden van bestuur en directie. Daarnaast worden leden geïnformeerd tijdens regio- en sectievergaderingen en tijdens de Algemene Ledenvergadering, die twee keer per jaar plaatsvindt. Ontmoeting leden De VSCD organiseerde, alleen of in samenwerking met anderen, 33 bijeenkomsten waar leden elkaar kunnen ontmoeten. Dit waren trainingen van de Academie voor Podiumkunsten, congressen, studiedagen, seminars en diners. Ruim 1800 bezoeken aan een of meerdere van deze activiteiten werden geteld. PodiumRIE Het aantal gebruikers van de PodiumRIE bleef in 2012 gelijk. Er zijn 150 gebruikers. Podium.tevreden.nl Van het benchmarkplatform naar tevredenheid van bezoekers maken 35 leden gebruik. Samenwerkingsgroep De Groep Baarn bestaande uit: De Franse School in Culemborg, Theater aan de Slinger in Houten, Theater de Speeldoos in Baarn, De Poorterij in Zaltbommel, Het Klooster in Woerden en Idea in Soest hebben de handen ineen geslagen en zijn gestart met een vergaand samenwerkingsproject. De VSCD levert een bijdrage aan deze werkgroep en schrijft op basis hiervan een handreiking. Studiedagen Op 1 november vond er een studiemiddag over de werkkostenregeling plaats in Rasa te Utrecht. Tijdens deze middag zijn leden geïnformeerd over hoe je onder de nieuwe werkkostenregeling om moet gaan met vrijstellingen, wijzigingen in de belastingvrije voet voor reiskosten woon-werkverkeer. Ook werden zij geïnformeerd over welke stappen gezet moeten worden bij de invoering van de regeling en wat de rol van de ondernemingsraad hierbij is. Theater Analyse Systeem (TAS) Naar aanleiding van een ledenraadpleging zijn aanpassingen in de vragenlijst gemaakt. Daarnaast zijn de vragenlijst, het 13

14 Ticketingsystemen Ledendag Onderzoek en statistieken Verzelfstandiging benchmarksysteem en marktinformatie ondergebracht in één platform en zijn er verbeteringen m.b.t. de gebruiksvriendelijkheid van het systeem toegepast. De VSCD praat mee over de ontwikkeling van podiumkunsten.info. Tijdens de VSCD ledendag in november vonden de Algemene Ledenvergaderingen van de VSCD en de WNP plaats in Theater aan de Slinger in Houten. Daarnaast waren er workshops over leiderschap en fundraising en is er gesproken over de verhoudingen tussen producenten en podia. De dag werd afgesloten met een gezamenlijk diner. In september is de jaarlijkse publicatie Podia gepresenteerd met daarin de landelijke cijfers gebaseerd op de gegevens uit TAS over o.a. bezoek, voorstellingen, personeel en financiën. Op basis van o.a. de gegevens van de TAS heeft een student onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de voorverkoop. Bureau APE heeft in opdracht van het ministerie van OCW een onderzoek uitgevoerd naar de effecten van de crisis op kunst en cultuur. De TAS statistieken zijn daarbij een belangrijke bron geweest, de VSCD heeft in de begeleidingscommissie gezeten. Cees Langeveld maakt vanuit zijn rol als bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit gebruik van de TAS gegevens voor onderzoek. De VSCD zit in een overleg met het CBS waar ze bezig zijn met een vooronderzoek naar de mogelijkheid om kunst en cultuur op te nemen in de Nationale Rekening. Tijdens twee kennismiddagen over verzelfstandiging hebben experts en ervaringsdeskundigen podia informatie verschaft over verschillende aspecten die van toepassing zijn op een verzelfstandigingsproces. De handreiking van de VSCD, het model prestatiecontract, het model directiestatuut en de Code Cultural Governance worden daarbij als instrumenten gebruikt. Vernieuwing platform TAS Het Theater Analyse Systeem is primair bedoeld als benchmarksysteem voor de leden van de VSCD. Het is daarom van belang dat de informatie die in het systeem opgevraagd kan worden aansluit bij de praktijk. In 2012 is de vragenlijst voor een groot gedeelte aangepast. In 2014 volgt een aanpassing op het tweede deel van de vragenlijst. Daarnaast is het systeem aangepast waardoor het gebruiksvriendelijker is geworden en zijn er nieuwe mogelijkheden opgenomen. Waren vragenlijst en benchmark voorheen nog gescheiden, vanaf 2012 is de geïntegreerd in één platform. 14

15 10 jaar APK Op 17 maart 2003 werd tijdens de publiciteitsbeurs in de Schouwburg De Harmonie in Leeuwarden de Academie voor Podiumkunsten gelanceerd. Dat eerste jaar werd er een training gegeven aan negen mensen, maar in het tweede jaar vond er een spectaculaire groei plaats. 140 deelnemers namen deel aan 14 trainingen. Sinds die tijd heeft de academie een gestage groei gekend tot de crisis ook in de culturele sector merkbaar werd. Toch werden ook in trainingen gegeven en 176 mensen onderricht. Het cijfer waarmee cursisten de trainingen waardeerden werd, met kleine fluctuaties, steeds iets hoger, van 7.3 in 2004 tot 7.8 in De Academie voor Podiumkunsten is per 1 januari 2013 ondergebracht bij Cultuur- Ondernemen. Cultuur-Ondernemen heeft toegang tot een grotere groep potentiële deelnemers. Bovendien organiseert ook Cultuur- Ondernemen trainingen. We hopen dat door het samenbrengen synergie zal ontstaan en de Academie voor Podiumkunsten succesvol voortgezet wordt. VSCD zal zitting nemen in de nieuwe Raad van Advies. 15

16 Bevordering van de Podiumkunsten De derde doelstelling van de vereniging betreft bevordering van de podiumkunsten. Het onderscheid met collectieve belangenbehartiging is niet altijd even scherp te maken. Veel van de activiteiten, ondernomen onder de noemer collectieve belangenbehartiging, kunnen ook gezien worden als bevordering van de podiumkunsten. In wat volgt wordt ingegaan op de meer specifieke werkzaamheden van de diverse projectgroepen en de door de VSCD in samenwerking met Promotie Podiumkunsten uitgegeven prijzen. Onderwerp Aanbod kleine zaal Moving Meetings Eren van de podiumkunstenaars en aandacht voor het genre Ontwikkelingen en resultaten De zevende editie van de Dag van de Kleine Zaal werd georganiseerd in samenwerking met Theater Instituut Nederland. 58 Programmeurs (12 meer dan in 2011) en 70 producenten (19 meer dan in 2011) waren aanwezig. De dag werd met een 7.7 gewaardeerd (7.3 in 2011). De laatste editie kan met recht een succesvolle editie genoemd worden. Besloten werd dat dit de laatste Dag van de Kleine Zaal was. Niet alleen omdat de leden van de VSCD andere projecten prioriteit gaven in de ledenraadpleging, maar ook omdat bij het organiseren van de Dag van de Kleine Zaal en Moving Meetings bleek dat deze twee projecten te veel in elkaars vaarwater kwamen. Met Theater Instituut Nederland organiseerde de VSCD Moving Meetings, een tweedaags showcase- en dialoogprogramma voor Nederlandse programmeurs en programmeurs uit het buitenland. Het aantal programmeurs van VSCD-podia was in 2011 zeer teleurstellend (6); in 2012 bleken de communicatieinspanningen effect te hebben. Er waren 52 programmeurs aanwezig op een totaal van 179 aanwezigen (waaronder 53 internationale programmeurs, 57 producenten). De Nederlandse programmeurs beoordeelden de dag een 7,2. In vrijwel alle genres worden prijzen uitgereikt aan wat we noemen erkend talent. Dit als onderscheidend criterium op de vele prijzen die er zijn voor jong en aankomend talent. Het resultaat van de prijzen zijn genomineerden en winnaars die door het veld en publiek worden herkend en er is meer aandacht voor het genre en het genereerd extra publiek. Samenvoeging VSCD-jury en Dansdagen Nederlandse Dansdagen en Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) maakten in 2012 kenbaar dat de programmaredactie van het festival Nederlandse Dansdagen en de VSCD-dansjury met ingang van dit seizoen samengaan. De commissie is verantwoordelijk voor de kernprogrammering van de Nederlandse Dansdagen en de jurering voor de VSCD-dansprijzen, de Zwanen. De commissie kent twee co-voorzitters, Peggy Olislaegers en Anita van Dolen. Voor zowel het programmeren als jureren zullen dezelfde criteria als voorheen worden aangehouden. Zowel het festival als de nominaties voor de Zwanen (VSCD-dansprijzen) gaven het publiek de afgelopen jaren een overzicht van de meest belangwekkende ontwikkelingen, prestaties en producties binnen de Nederlandse dans. Door de komende jaren één en dezelfde commissie verantwoordelijk te maken voor de nominaties van de prijzen en de programmering van het festival, krijgt het publiek elk jaar een representatief overzicht van de Nederlandse dans. 16

17 Toneelprijzen Winnaar Louis d Or: Hein van der Heijden. Andere genomineerden waren: Herman Gilis, Mark Rietman en Wim Opbrouck. Winnaar Theo d Or: Marlies Heuer. Andere genomineerden waren: Linda van Dyck en Bianca van der Schoot. Winnaar Arlecchino: Gijs Naber. Andere genomineerden waren: Gijs Scholten van Aschat en Pierre Bokma. Winnaar Colombina: Frieda Pittoors. Andere genomineerden waren: Marieke Heebink en Silke Hundertmark. Winnaar Prosceniumprijs: Female Economy/Zina, in de persoon van Adelheid Roosen. Mimeprijs Winnaar: Jakop Ahlbom met de voorstelling Lebensraum. Andere genomineerden waren: Sarah Vanhee met Turning turning (a choreography of thoughts) en Boogaerdt/VanderSchoot met Bimbo. Jeugdtheater- en concertprijzen Winnaar Gouden Krekel voor meest indrukwekkende productie: Aap en Beer van Job Raaijmakers en René Geerlings/STIP theaterproducties. Andere genomineerden waren: Ik ben niet bang van BEER muziektheaterproducties, Kees de Jongen, dé rockopera van Frank Groothof, Chicks for money and nothing for free van Kopergietery & het KIP, Zoek het lekker zelf uit! Het Beloofde Feest deel IV van Ilay den Boer (een coproductie van Het Lab Utrecht, Het Huis van Bourgondië en TG Ilay), Boevenkoning van De Toneelmakerij. Winnaar Gouden Krekel voor meest indrukwekkende podiumprestatie: het duo Schippers & Van Gucht voor de vormgeving van Huis van Het Filiaal. 17

18 Dansprijzen Winnaar Zwaan voor de meest indrukwekkende dansprestatie: Matthew Golding. Andere genomineerden waren: Genevieve Osborne, Christian Guerematchi en Myrthe van Opstal. Winnaar Zwaan voor de meest indrukwekkende dansproductie: Rocco van ICKamsterdam. Andere genomineerden waren: Mono van Danshuis Station Zuid en Garbo Laughs van Nederlands Dans Theater. Winnaar Gouden Zwaan: Anouk van Dijk. Verantwoordelijk voor de uitreiking was Club Guy & Roni. Cabaretprijzen Winnaar Poelifinario: Richard Groenendijk. Andere genomineerden waren: Kasper van Kooten, Jan Jaap van der Wal, Theo Maasen en Maarten van Roozendaal. Winnaar Nederlands Hoop: Ali B.. Andere genomineerde was: Thijs van Domburg. Klassieke muziekprijs Winnaar van de Ovatie: Simón Bolívar Symphony Orchestra en chef-dirigent Gustavo Dudamel. 18

19 0. 7 jaar Dag van de Kleine Zaal Op 7 november 2006 werd samen met Theater Instituut Nederland de Reprisedag georganiseerd in theater Lantaren/Venster in Rotterdam. Programmeurs kregen de gelegenheid theatermakers te leren kennen en zich te informeren over het repriseaanbod voor de kleine zaal. Bij de volgende editie werd de eis dat het moest gaan om een reprise losgelaten en was de Dag van de Kleine Zaal geboren. Belangrijke partners waren de theaters die hun huis open stelden voor de dagen: Isala Theater in Capelle aan de IJssel en later de Goudse Schouwbrug. Een commissie programmeerde fragmenten en voorstellingen die interessant zouden zijn voor de kleine zaal van schouwburgen. Daarnaast werd er een informatiemarkt georganiseerd waar producenten en programmeurs elkaar ontmoetten. Zeven jaar lang kwamen zo n 100 mensen bijeen om kennis te nemen van aanbod voor de kleine zaal en elkaar te spreken. De Dag werd van het begin in 2006 goed gewaardeerd en had een groot aantal trouwe bezoekers. De Dag van de Kleine Zaal heeft nu een opvolger gekregen: Moving Meetings (geïnitieerd door Theater Instituut Nederland, de Nederlandse Dansdagen en de VSCD). Moving Meetings is een platform waar aanbod voor de kleine en de grote zaal gepresenteerd kan worden mét een dialoogprogramma waar makers en programmeurs met elkaar in gesprek kunnen gaan over relevante onderwerpen en een internationale component. 19

20 De vereniging Organogram van de vereniging De leden De VSCD telde eind leden. Per 1 januari 2012 Stichting Exploitatie Zeeland en het Scheldetheater gefuseerd. Door een fusie van twee podia in Leiden tot de Leidse Stadspodia telt de VSCD eind 2012 nog een lid minder ten opzichte van begin In 2012 hebben vijf leden hun lidmaatschap opgezegd en is er één nieuw lid tot de vereniging toegetreden waardoor de vereniging per 1 januari leden telt. LAKtheater uit Leiden en het Tropentheater uit Amsterdam moesten vanwege bezuinigingen hun deuren sluiten. Ook bij Theater de Reggehof uit Goor, festival Karavaan en Lantaren /Venster lagen bezuinigingen ten grondslag aan de opzegging. Cultura uit Ede is als nieuw lid toegetreden tot de verening. De directie van de Koninklijke Schouwburg in Den Haag wordt per juni 2012 gevoerd door twee mensen te weten Oscar Wibaut als artistiek directeur en Hedwig Verhoeven als zakelijk directeur. Vertrokken directies Saskia Kriekhaus, Lucent Danstheater/dr Anton Philipszaal, Den Haag Benjamin Koolstra, Keizer Karel Podia, Nijmegen Marjorie van Geenhuizen, Theater Markant Lineke Kortekaas, Theater Het Park, Hoorn Ted Chiaradia, Plaza Futura, Eindhoven Wieland Eggermont, RASA, Utrecht Roland Helmer, LAKtheater, Leiden Alex le Mat, Het Klooster, Woerden Maarten Verhoef, Schouwburg Kunstmin, Dordrecht Frans Meijer, Schaffelaartheater, Barneveld Arianne Kop, Theater De Lampegiet, Veenendaal Nieuwe directies Jan Werkhoven, De Tamboer, Hoogeveen Anne Marie Kalkman, Karel Keizer Podia, Nijmegen Pauline Terreehorst, Plaza Futura, Eindhoven Tamara de Bruijn, RASA, Utrecht Arianne Kop, Theater de Kom, Nieuwegein Henk Scholten, Lucent Danstheater/dr Anton Philips Zaal, Den Haag Leontien Wiering, Het Klooster, Woerden Otto Berg, De Hanzehof, Zutphen Marc Schultheis, De Lampegiet, Veenendaal Helma Fokkink, Theater De Muzeval, Emmen Fred Wijers, Schouwburg Venray Pieter Oostveen, De Hofnar, Valkenswaard Roel Vente, Theater Het Park, Hoorn 20

Jaarverslag 2013. Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties

Jaarverslag 2013. Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties Jaarverslag 2013 Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties 1 Jaarverslag 2013 Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties Amsterdam April 2014 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 De vereniging

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Amsterdam Mei 2012

Jaarverslag 2011. Amsterdam Mei 2012 Jaarverslag 2011 1 Jaarverslag 2011 Amsterdam Mei 2012 INHOUD Inleiding 3 Een nieuwe realiteit 4 Strategische agenda 5 Uitgelicht 7 Activiteiten overzicht 2011 Collectieve belangenbehartiging 10 Dienstverlening

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties

Jaarverslag 2014. Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties Jaarverslag 2014 Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties 1 Jaarverslag 2014 Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties Amsterdam Mei 2015 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 De vereniging

Nadere informatie

PERIODE van 21-08-2014 t/m 31-7-2015

PERIODE van 21-08-2014 t/m 31-7-2015 donderdag 21 augustus 2014 SPEELLIJST-informatie t.b.v. BEER MUZIEKTHEATER PERIODE van 21-08-2014 t/m 31-7-2015 = Vrije Voorstelling OPA, WAAROM ZIJN ER MEER VRAGEN Datum Plaats Zaal Organisator Tijd Adres

Nadere informatie

Publiek NL 29 mei 2017

Publiek NL 29 mei 2017 Publiek NL 29 mei 2017 contact@publieknl.info www.publieknl.info Presentatie door Nynke Stellingsma en Jan Jaap van Weringh Doelstelling Publiek NL Kennis over publiek delen tussen theaters én bespelers

Nadere informatie

DE LEDEN VAN DE VSCD ZIJN GEVRAAGD NAAR VERBINDINGEN DIE ZE AANGAAN IN HUN OMGEVING. IN DEZE UITGAVE ZES VOORBEELDEN HIERVAN.

DE LEDEN VAN DE VSCD ZIJN GEVRAAGD NAAR VERBINDINGEN DIE ZE AANGAAN IN HUN OMGEVING. IN DEZE UITGAVE ZES VOORBEELDEN HIERVAN. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 DE LEDEN VAN DE VSCD ZIJN GEVRAAGD NAAR VERBINDINGEN DIE ZE AANGAAN IN HUN OMGEVING. IN DEZE UITGAVE ZES VOORBEELDEN HIERVAN. Colofon Uitgave van Vereniging van Schouwburg-

Nadere informatie

Amateurkunst & publiek

Amateurkunst & publiek Amateurkunst & publiek 2011 inhoudsopgave Inleiding 05 Bezoeken 06 Formele podia 07 Informele podia 10 Vergelijking formele en informele podia 15 Amateurs en professionals 17 Colofon 18 Inleiding Inleiding

Nadere informatie

II. DIENSTENPAKKET geprioriteerd op basis van de uitkomsten van de enquête

II. DIENSTENPAKKET geprioriteerd op basis van de uitkomsten van de enquête Wat het VSCD-bureau doet en gaat doen in 2014 en komende jaren Inleiding Voor u ligt het meerjarenplan van de VSCD. Dit activiteitenplan wordt jaarlijks geactualiseerd en aan de leden voorgelegd. Niet

Nadere informatie

Stadsschouwburg Utrecht

Stadsschouwburg Utrecht Stadsschouwburg Utrecht Bijeenkomst culturele instellingen 6 juli 2007 Verschil Maken Uitwerking: twee loketten 1. Artistieke beslissingen: fondsen persoongerichte subsidies (inter)nationale projecten

Nadere informatie

Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt.

Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Theatertour VSK 2012/ 13 Nieuwegein 26juli 2012 Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Jaaroverzicht I Datum Plaats 24 september Amersfoort

Nadere informatie

Jaarverslag. Jaarverslag 2015

Jaarverslag. Jaarverslag 2015 Jaarverslag 2015 1 1. Nardus NARDUS behartigt de belangen van de bij haar direct en indirect aangesloten uitvaartverenigingen en wil vanuit die belangenbehartiging een positieve bijdrage leveren aan de

Nadere informatie

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Voorwoord 3 hoofdstuk 1 Functioneren van de cliëntenraad 4 1.1 Samenstelling 4 1.2 Vergaderingen 4 1.3 Onderwerpen

Nadere informatie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie De Europese lobby van vno-ncw richt zich zowel op de Europese spelers in Brussel (Europese Commissie, Europees Parlement) als op de Nederlandse politiek (in Den Haag en via de Permanente Vertegenwoordiging

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat Pb 1061 2302 BB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2013 HOVO-Nederland Jaarverslag 2013 In 2013 heeft HOVO Nederland een nieuwe start

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 JOHAN WAGENAAR STICHTING DEN HAAG - - SAMENVATTING - -

JAARVERSLAG 2015 JOHAN WAGENAAR STICHTING DEN HAAG - - SAMENVATTING - - JAARVERSLAG 2015 JOHAN WAGENAAR STICHTING - - SAMENVATTING - - BESTUURSVERSLAG Aard van de instelling Organisatie voor (nieuwe) muziek: de Johan Wagenaar Stichting looft muziekprijzen uit en neemt initiatieven

Nadere informatie

Podia 2011. cijfers en kengetallen. www.vscd.nl

Podia 2011. cijfers en kengetallen. www.vscd.nl Podia 2011 cijfers en kengetallen www.vscd.nl Inhoudsopgave 3 Inleiding 5 Organisaties, marktaandeel en betrouwbaarheid 6 Spreiding per regio 7 Voorstellingen & Bezoek - Voorstellingen - Bezoek - Voorstellingen

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat pb. 9500 2300 AB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2015 HOVO-Nederland Jaarverslag 2015 De vereniging HOVO Nederland vierde dit jaar

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij Porgy en Bizz!

Hartelijk welkom bij Porgy en Bizz! Hartelijk welkom bij Porgy en Bizz! 1956: de opera Porgy en Bess die geen opera mocht heten draait in Europa. 1957: Frank Koulen de Neger van Terneuzen laat zich inspireren en start op 20 april Lunchroom

Nadere informatie

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

Jaarverslag Cultuurcentrum Deurne. Vastgesteld op 14 juni Dit verslag bevat informatie over de activiteiten in 2016 van

Jaarverslag Cultuurcentrum Deurne. Vastgesteld op 14 juni Dit verslag bevat informatie over de activiteiten in 2016 van Jaarverslag 2016 Cultuurcentrum Deurne Vastgesteld op 14 juni 2017 Dit verslag bevat informatie over de activiteiten in 2016 van Stichting Cultuurhuis Deurne en Cultuurplein BV. 1 Inhoud Jaarverslag 2016...

Nadere informatie

Subsidiekader vergroting verdienvermogen middelgrote ensembles Fonds Podiumkunsten

Subsidiekader vergroting verdienvermogen middelgrote ensembles Fonds Podiumkunsten Subsidiekader vergroting verdienvermogen middelgrote ensembles Fonds Podiumkunsten In overleg met de Tweede Kamer zijn door de minister van OCW middelen vrijgemaakt om te stimuleren dat middelgrote ensembles

Nadere informatie

Activiteitenplan VSCD 2009. Amsterdam 2 maart 2009. [behorend bij de strategische notitie Innovatie & Brancheversterking]

Activiteitenplan VSCD 2009. Amsterdam 2 maart 2009. [behorend bij de strategische notitie Innovatie & Brancheversterking] Activiteitenplan VSCD 2009 Amsterdam 2 maart 2009 [behorend bij de strategische notitie Innovatie & Brancheversterking] 1 ACTIVITEITENPLAN 17 november 2008 / 2 maart 2009 (definitief) In aanvulling op

Nadere informatie

Opening door drs. T.A.G. (Theo) van Kroonenburg, MMO algemeen directeur Atlant Groep

Opening door drs. T.A.G. (Theo) van Kroonenburg, MMO algemeen directeur Atlant Groep Op Woelige Baren Opening door drs. T.A.G. (Theo) van Kroonenburg, MMO algemeen directeur Atlant Groep Dames en heren, Goedemorgen en welkom op het congres De koers voor de toekomst: Inclusieve Organisaties

Nadere informatie

Profiel Directeur Stichting De Tamboer

Profiel Directeur Stichting De Tamboer www.detamboer.nl Profiel Directeur Stichting De Tamboer juni 2017 Inleiding Theater De Tamboer is gevestigd in het centrum van de stad Hoogeveen. De gemeente Hoogeveen telt ruim 55.000 inwoners, waarvan

Nadere informatie

Vereniging Ongekend Talent

Vereniging Ongekend Talent Postbus 9708 4801 LV Breda E info@verenigingongekendtalent.nl W www.verenigingongekendtalent.nl o 99.08.708 IBAN NL 76RABO0109908708 Breda 55342043 Agenda Nieuws Leden Lidmaatschap Contact Vereniging Ongekend

Nadere informatie

Podia 2012. cijfers en kengetallen. www.vscd.nl

Podia 2012. cijfers en kengetallen. www.vscd.nl Podia 2012 cijfers en kengetallen www.vscd.nl Inhoudsopgave 3 Inleiding 5 Organisaties, marktaandeel en betrouwbaarheid 6 Spreiding per regio September 2013 Colofon Podia 2012 is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat pb. 9500 2300 AB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2016 HOVO-Nederland Jaarverslag 2016 Kwaliteitszorg en intercollegiale toetsing

Nadere informatie

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Algemene Rekenkamer.., BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070 3424344 070 3424130 voorlichting@rekenkamer.nl

Nadere informatie

KNIPSELKRANT VERKIEZING. September 2006 Vereniging Sport en Gemeenten, NOC*NSF en de VNG

KNIPSELKRANT VERKIEZING. September 2006 Vereniging Sport en Gemeenten, NOC*NSF en de VNG KNIPSELKRANT VERKIEZING September 2006 Vereniging Sport en Gemeenten, NOC*NSF en de VNG 1 Juni 2006 OPROEP geplaatst op website van NOC*NSF, VNG en VSG en als persbericht verstuurd Doe mee met de verkiezing

Nadere informatie

Ruben Maes opent de vergadering. Hij bedankt de KS voor de ontvangst.

Ruben Maes opent de vergadering. Hij bedankt de KS voor de ontvangst. DP Den Haag ledenvergadering 11 januari 2013 Locatie: Koninklijke Schouwburg, aanvang 15.00 uur Aanwezig: Jacqueline Meijer, Erik Pals, Cees Debets, Gerrit Dijkstra, Walter Ligthart, Hedwig Verhoeven,

Nadere informatie

Secretariaat: Burg. Damstraat 49 5037 NP Tilburg tel. 013-5904365. Redactie: Jos Verhoeven e-mail: j.verhoeven@pleeggrootouders.nl.

Secretariaat: Burg. Damstraat 49 5037 NP Tilburg tel. 013-5904365. Redactie: Jos Verhoeven e-mail: j.verhoeven@pleeggrootouders.nl. Nieuwsbrief Nummer 9 maart 2014 SBPN Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders Nederland Secretariaat: Burg. Damstraat 49 5037 NP Tilburg tel. 013-5904365 Redactie: Jos Verhoeven e-mail: j.verhoeven@pleeggrootouders.nl

Nadere informatie

Kleine Muziekpodia in Beeld. Cijfers en kengetallen 2007

Kleine Muziekpodia in Beeld. Cijfers en kengetallen 2007 Kleine Muziekpodia in Beeld Cijfers en kengetallen 2007 Inhoud Kleine Muziekpodia in Beeld Samenvatting...4 1 De kleine podia...5 2 Regionale spreiding...6 3 De concerten...7 4 Het bezoek...8 5 Financiën...9

Nadere informatie

Leeuwendaal en VOS/ABB: onderzoek samenwerking

Leeuwendaal en VOS/ABB: onderzoek samenwerking In dit nummer: Leeuwendaal en VOS/ABB: onderzoek samenwerking / 1 VOS/ABB-training: functiemix, beoordeling en promotie / 2 VOS/ABB-seminar over financiële bedrijfsvoering / 2 Gezocht: jaarverslagen voor

Nadere informatie

Serviceorganisatie evenementen en congressen Amersfoort

Serviceorganisatie evenementen en congressen Amersfoort Serviceorganisatie evenementen en congressen Amersfoort 26 januari 2015 Eltje de Klerk MSc MRE 1 Even voorstellen Senior adviseur Handreiking en onderzoek naar economische impact festivals (o.m. MOBA Mode

Nadere informatie

Podia 2010 CIJFERS EN KENGETALLEN VAN DE VERENIGING VAN SCHOUWBURG- EN CONCERTGEBOUWDIRECTIES. Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties

Podia 2010 CIJFERS EN KENGETALLEN VAN DE VERENIGING VAN SCHOUWBURG- EN CONCERTGEBOUWDIRECTIES. Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties Podia 21 CIJFERS EN KENGETALLEN VAN DE VERENIGING VAN SCHOUWBURG- EN CONCERTGEBOUWDIRECTIES Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties Inhoud Samenvatting gegevens 21 3 Aantal leden, stoelen

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Inhoud. Jaarverslag Centrale Cliënten Raad SDW 2014 Pagina 2 van 9

Inhoud. Jaarverslag Centrale Cliënten Raad SDW 2014 Pagina 2 van 9 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Wie zit er in de CCR?... 3 3. Werkwijze... 4 4. Overlegvormen... 4 5. Informatie-uitwisseling... 5 6. Adviesaanvragen... 6 7. Contacten binnen en buiten SDW... 6 8. Activiteiten

Nadere informatie

Wie zijn wij, waar staan we voor, hoe doen we dat? Dat zijn kortweg de vragen waarop antwoord wordt gegeven in dit beleidsplan.

Wie zijn wij, waar staan we voor, hoe doen we dat? Dat zijn kortweg de vragen waarop antwoord wordt gegeven in dit beleidsplan. BELEIDSPLAN AFDELING OLDAMBT 2016 1. Inleiding Wie zijn wij, waar staan we voor, hoe doen we dat? Dat zijn kortweg de vragen waarop antwoord wordt gegeven in dit beleidsplan. Het beleidsplan dient daarmee

Nadere informatie

Vereniging Mobility Werkplan 2017

Vereniging Mobility Werkplan 2017 Vereniging Mobility Werkplan 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Participatiewet... 3 3. Kerntaken... 4 Collectieve belangenbehartiging... 4 Toerusting en ondersteuning... 4 Bevorderen

Nadere informatie

Oude Kerkstraat BB Dussen

Oude Kerkstraat BB Dussen Koninklijk Verbond van Ondernemers in het Horeca- en Aanverwante bedrijf Correspondentieadres: Dhr J. van der Westen Beleidsplan afdeling Altena Biesbosch 1. Inleiding/voorwoord en inhoudsopgave Dit beleidsplan

Nadere informatie

SEZ/U200600082 Lbr. 06/09

SEZ/U200600082 Lbr. 06/09 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. (070) 373 8022 onderwerp handreiking en typetest popbeleid Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk SEZ/U200600082 Lbr. 06/09 bijlage(n) 4 datum

Nadere informatie

Jaarverslag 2006. evenals de werkzaamheden die zijn verricht ten dienste van: Stichting Promotie Theater en Concertbezoek (SPTC)

Jaarverslag 2006. evenals de werkzaamheden die zijn verricht ten dienste van: Stichting Promotie Theater en Concertbezoek (SPTC) Jaarverslag 2006 evenals de werkzaamheden die zijn verricht ten dienste van: Stichting Promotie Theater en Concertbezoek (SPTC) Werkgeversvereniging Nederlandse Podia (WNP) en Stichting Sociaal Fonds Vereniging

Nadere informatie

De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1. René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl

De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1. René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1 René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl Sinds giften aan culturele instellingen fiscaal gezien aantrekkelijker zijn geworden,

Nadere informatie

Meest Gastvrije Stad 2010

Meest Gastvrije Stad 2010 Meest Gastvrije 200 Colofon Samensteller: Lennert Rietveld Van Spronsen partners horeca-advies Herenweg 83 2362 EJ Warmond T: 07-548867 E: lennertrietveld@spronsen.com W: www.spronsen.com In samenwerking

Nadere informatie

Bijlage 2: toekenningen culturele basisinfrastructuur 2013-2016 naar regio (in ) REGIO NOORD REGIO OOST

Bijlage 2: toekenningen culturele basisinfrastructuur 2013-2016 naar regio (in ) REGIO NOORD REGIO OOST REGIO NOORD Tryater Leeuwarden Artikel 3.9. Algemeen theater 1.500.000 92.766-1.592.766 Noord Nederlands Toneel Groningen Artikel 3.9. Algemeen theater 2.500.000 154.942-2.654.942 Het Houten Huis Groningen

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2017. - bijlagen -

Beleidsplan 2015-2017. - bijlagen - Beleidsplan 2015-2017 - bijlagen - Amsterdam, 6 februari 2015 Inhoud Bijlage bij hoofdstuk 2: Hoe gaan we de nieuwe plannen realiseren?... 3 Bijlage activiteiten... 3 Bijlage samenwerkingsverbanden...

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE STADSSCHOUWBURG UTRECHT BELEIDSNOTITIE 2013-2016

STICHTING VRIENDEN VAN DE STADSSCHOUWBURG UTRECHT BELEIDSNOTITIE 2013-2016 STICHTING VRIENDEN VAN DE STADSSCHOUWBURG UTRECHT - STADSSCHOUWBURG FOUNDATION - BELEIDSNOTITIE 2013-2016 17 april 2013 INHOUDSOPGAVE 1. DOELSTELLING... 3 2. STRATEGIE... 3 3. BEHEER VAN HET VERMOGEN...

Nadere informatie

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Datum: 20 februari 2012 Ons kenmerk: JK1.12.009 Begeleidingsmodel Werknemer in opleiding Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Wout Schafrat Gijs van de Beek Preventie en duurzaamheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 482 Cultuursubsidies Nr. 94 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 22 april 2015 De commissie voor de Rijksuitgaven en de vaste commissie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT 2 JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT Inhoudsopgave 1. Samenstelling Raad van Toezicht... 3 2. Rooster van aan- en aftreden... 3 3. Hoofd- en nevenfuncties van de leden

Nadere informatie

Innovatie & Brancheversterking. Strategische Agenda & Activiteitenplan

Innovatie & Brancheversterking. Strategische Agenda & Activiteitenplan Innovatie & Brancheversterking Strategische Agenda & Activiteitenplan VSCD 2009 Amsterdam 17 november 2008 1 Inleiding Strategie op hoofdlijnen Activiteitenplan resultaat gericht Sinds 2002 presenteren

Nadere informatie

2013 CULTUUR IN CIJFERS

2013 CULTUUR IN CIJFERS 2013 CULTUUR IN CIJFERS / TOELICHTING // Cultuur in Cijfers 2013 Deze bijlage bij Cultuur in Beeld 2013 bevat financiële en prestatiegegevens van instellingen die onderdeel uitmaken van de culturele basisinfrastructuur

Nadere informatie

De doelstelling van Stichting De Doelen Steunfonds is opgenomen in de statuten en luidt als volgt:

De doelstelling van Stichting De Doelen Steunfonds is opgenomen in de statuten en luidt als volgt: Beleidsplan Stichting De Doelen Steunfonds 2013-2016 1. Inleiding Stichting De Doelen Steunfonds, hierna te noemen het Steunfonds, is de nieuwe naam van de Stichting Culturele Promoties Rotterdam (SCPR)

Nadere informatie

Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur,

Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur, Aan de leden van de commissie cultuur Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 8 november 2012, Amsterdam Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur, Op 21 november 2012 staat

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Cultuurconvenant , Ministerie van OCW landsdeel Zuid

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Cultuurconvenant , Ministerie van OCW landsdeel Zuid STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33690 4 december 2013 Cultuurconvenant 2013 2016, Ministerie van OCW landsdeel Zuid De minister van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting BBC

Jaarverslag Stichting BBC Jaarverslag 2016 Stichting BBC 1 Missie en visie In het fusiedocument (2014) is de missie van de stichting BBC beschreven. Deze is als volgt geformuleerd: De Stichting BBC ondersteunt de cliënten van Ipse

Nadere informatie

JAARVERSLAG OUDERRAAD

JAARVERSLAG OUDERRAAD JAARVERSLAG OUDERRAAD 2009/2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag.2 2. Structuur Ouderraad pag.2 2.1 Samenstelling Ouderraad pag.2 3. Activiteitenverslag pag.2 3.1 Sinterklaas pag.2 3.2 Kerst pag.3 3.3 Pasen

Nadere informatie

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Griffie Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1473254 Behandelend ambtenaar : N.H.C.P. Jansen- Kastelijns Directie/bureau : Sociale en Culturele Ontwikkeling/

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage Jaarrekening 2015 25 mei 2016-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2015 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2015 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over 2015 9 Toelichting

Nadere informatie

Betekenis Windsector voor Nederlandse Economie. Hans Timmers, voorzitter Bestuur NWEA

Betekenis Windsector voor Nederlandse Economie. Hans Timmers, voorzitter Bestuur NWEA Betekenis Windsector voor Nederlandse Economie Hans Timmers, voorzitter Bestuur NWEA Wie we zijn: De branchevereniging voor Windenergie op Land en Windenergie op Zee. Behartiger van allerlei bedrijven

Nadere informatie

Een nieuwe toezichthouder is een kans.

Een nieuwe toezichthouder is een kans. Een nieuwe toezichthouder is een kans. Search & Selectie, NR Academy en Kenniscentrum VERNIEUWING VANUIT ERVARING Een nieuwe commissaris of toezichthouder is een kans en een stimulans voor goed bestuur.

Nadere informatie

EN NU? CULTUURKAART 2.0. Jennet Sintenie Projectleider Cultuurkaart CJP

EN NU? CULTUURKAART 2.0. Jennet Sintenie Projectleider Cultuurkaart CJP 01 02 EN NU? CULTUURKAART 2.0 Jennet Sintenie Projectleider Cultuurkaart CJP 03 AGENDA 1. Cultuurkaart in cijfers 2. Chronologie van feiten 3. Plan van aanpak 4. Discussie en vragen CULTUURKAART IN CIJFERS

Nadere informatie

Voorwoord 3. Publiciteit en activiteiten 4. Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5. Kennisontwikkeling 6. Interne organisatie 7

Voorwoord 3. Publiciteit en activiteiten 4. Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5. Kennisontwikkeling 6. Interne organisatie 7 Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Publiciteit en activiteiten 4 Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5 Kennisontwikkeling 6 Interne organisatie 7 Financiën 8 2 Voorwoord Samen

Nadere informatie

6) Cultuur en erfgoed

6) Cultuur en erfgoed 6) Cultuur en erfgoed Wat willen we bereiken in deze coalitieperiode? In de begroting 2016 gaven wij aan dat de het ambities en doelen voor de provinciale kerntaak Cultuur en Erfgoed tot en met 2016 benoemd

Nadere informatie

Bezoek cultuurinstellingen

Bezoek cultuurinstellingen Staat van 2014 Bezoek cultuurinstellingen Hoeveel cultuurinstellingen bezoekt een inwoner gemiddeld per jaar? Een inwoner bezoekt gemiddeld 2,23 cultuurinstellingen per jaar De bezoek cultuurinstellingen

Nadere informatie

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 Samen werken aan een gezamenlijke toekomst Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 [Verkorte versie] 1. Inleiding Bij de advisering door de commissie Hirsch Ballin is ten aanzien

Nadere informatie

Zullen cultuur- en gemeenschapscentra meer collectief onderhandelen?

Zullen cultuur- en gemeenschapscentra meer collectief onderhandelen? 102 103 Zullen cultuur- en gemeenschapscentra meer collectief onderhandelen? In 2010 kwam, na intensief overleg, het Principekader contracten tot stand. Hierin zijn een aantal principes vastgesteld die

Nadere informatie

JAARVERSLAG MR Het Springtij augustus 2014 juli 2016

JAARVERSLAG MR Het Springtij augustus 2014 juli 2016 1. Algemeen JAARVERSLAG MR Het Springtij augustus 2014 juli 2016 1.1 Samenstelling en taakverdeling Ineke Wijkhuijs personeel (voorzitter) Saskia Eggermont personeel (secretaris) (tot augustus 2015, i.v.m.

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

Steeds minder startersleningen beschikbaar

Steeds minder startersleningen beschikbaar RAPPORT Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar Uitgevoerd in opdracht van www.starteasy.nl INHOUD Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar

Nadere informatie

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017 JAARVERSLAG 2016 Inleiding Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van The Living Museum Tilburg over het jaar 2016. Het jaar waarin de stichting is opgericht, en er voor het eerst workshops, bijeenkomsten

Nadere informatie

Hans Timmers, voorzitter Bestuur NWEA

Hans Timmers, voorzitter Bestuur NWEA Hans Timmers, voorzitter Bestuur NWEA Wie we zijn: De branchevereniging voor Windenergie op Land en Windenergie op Zee. Behartiger van allerlei bedrijven in de keten, primair belang windenergie in Nederland.

Nadere informatie

STICHTING PODIA HEEMSTEDE J A A R V E R S L A G

STICHTING PODIA HEEMSTEDE J A A R V E R S L A G 1 STICHTING PODIA HEEMSTEDE J A A R V E R S L A G Periode 1 januari 31 december 2016 Deel 1 Activiteitenverslag 2016 Deel 2 Financieel verslag 2016 Secretariaat: Claus Sluterweg 2, 2106 BP Heemstede 2

Nadere informatie

Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015

Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015 Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015 Vacatures. 1. De Algemene Leden Najaarsvergadering op 25 november a.s.in het stadhuis van Almere, gevolgd door de themabijeenkomst over verbonden partijen, zal voor

Nadere informatie

ORGANOGRAM PROVINCIE ZUID-HOLLAND, 1 april 2015

ORGANOGRAM PROVINCIE ZUID-HOLLAND, 1 april 2015 Griffie Griffier Luuk van Luijk Provinciesecretaris/ Algemeen directeur Jan Herman de Baas (a.i.) Concern Control Leny Werkhoven-Verheij Eenheid Audit en Advies Jacques van Kempen Directie Ruimte en Mobiliteit

Nadere informatie

ORGANOGRAM PROVINCIE ZUID-HOLLAND, 1 december 2015

ORGANOGRAM PROVINCIE ZUID-HOLLAND, 1 december 2015 Griffie Griffier Luuk van Luijk Provinciesecretaris/ Algemeen directeur Jan Herman de Baas (a.i.) Concern Control Eenheid Audit en Advies Jacques van Kempen Directie Ruimte en Mobiliteit Gemma Smid-Marsman

Nadere informatie

Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011

Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011 Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011 1 Inhoudelijk jaarverslag 2011 Open Academie Lingewaard` Inleiding 2011 was voor de Open Academie een geslaagd jaar. Dit verslag geeft

Nadere informatie

6 november 2014. Het FBI- team

6 november 2014. Het FBI- team 6 november 2014 Deze periode in het najaar voor een nieuwe theatertour kenmerkt zich door het schrijven van nieuwe nummers, grasduinen door het repertoire en nadenken over de vorm en inhoud van de tour.

Nadere informatie

De samenstelling van de BBMR per december 2016 is opgenomen in bijlage 1.

De samenstelling van de BBMR per december 2016 is opgenomen in bijlage 1. Jaarverslag 2016 BBMR-VO Almeerse Scholen Groep (ASG) Inleiding De BBMR VO van ASG (de bovenbestuurlijke medezeggenschapsraad voortgezet onderwijs) werkt met een eigen reglement, statuut en huishoudelijk

Nadere informatie

Wethoudersoverleg Sociaal Domein

Wethoudersoverleg Sociaal Domein Wethoudersoverleg Sociaal Domein Onderdeel : Jeugd Agendapunt : 9 Nummer : 13.0004438 Onderwerp: Plan van aanpak Passend Onderwijs Bijlagen: Inleiding: Vanaf 1 augustus 2014 zijn scholen verplicht een

Nadere informatie

Adverteren. Nyenrode Alumni VCV

Adverteren. Nyenrode Alumni VCV Adverteren Nyenrode Alumni VCV Achtergrond De Nyenrode Alumni VCV (NA VCV) is de alumni vereniging voor alle alumni van de Nyenrode Business Universiteit. De vereniging telt ruim 6.000 leden; een koopkrachtige

Nadere informatie

Speech door Machiel van der Kuijl, Algemeen directeur tijdens de EVO-Ledendag op 27 maart 2013 in het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum.

Speech door Machiel van der Kuijl, Algemeen directeur tijdens de EVO-Ledendag op 27 maart 2013 in het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Speech door Machiel van der Kuijl, Algemeen directeur tijdens de EVO-Ledendag op 27 maart 2013 in het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Een bijzonder welkom op deze ledendag van EVO. Een dag

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht

Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht Utrecht, april 2011 Wsw-raad Utrecht Biltstraat 439 3572 AW UTRECHT 030-2331176 1. Inleiding In 2008 is de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) gewijzigd. Eén van deze wijzigingen

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010

Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010 Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010 Belangrijkste uitkomsten van het onderzoek 2010 Deelname aan culturele activiteiten in shertogenbosch licht toegenomen Het opleidingsniveau is het meest

Nadere informatie

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Spoorlaan 181 5038 CB Tilburg Postbus 75 5000 AB Tilburg

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Spoorlaan 181 5038 CB Tilburg Postbus 75 5000 AB Tilburg Geachte griffiers, Bijgaand de presentatie van de bijeenkomsten die op 6, 13 en 20 april jl. zijn gehouden voor de raads- en statenleden in respectievelijk Tilburg, Oosterhout en Roosendaal. Wij verzoeken

Nadere informatie

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Fonds voor Cultuurparticipatie. Cultuurliefhebber met brede kennis van politiek Den Haag

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Fonds voor Cultuurparticipatie. Cultuurliefhebber met brede kennis van politiek Den Haag Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Fonds voor Cultuurparticipatie Cultuurliefhebber met brede kennis van politiek Den Haag 1. Algemeen Het is belangrijk dat mensen kunnen meedoen aan cultuur. Niet

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING BUURDERIJ DE WILDE HAAN

JAARVERSLAG STICHTING BUURDERIJ DE WILDE HAAN JAARVERSLAG STICHTING BUURDERIJ DE WILDE HAAN 2014 Algemene beschouwing 2014 was het jaar van de kwaliteitscontrole. In mei heeft de 1 e audit plaatsgevonden door TÜV en bleek dat de Buurderij nog aan

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Stichting Vrienden van het Westfriesgasthuis

Jaarverslag 2015 Stichting Vrienden van het Westfriesgasthuis Jaarverslag 2015 Stichting Vrienden van het Westfriesgasthuis 1. Voorwoord. Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Westfriesgasthuis brengt met genoegen het jaarverslag uit over het jaar 2015. Ondanks

Nadere informatie

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg 27 april 2016 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 2 2. Activiteitenplan 3 2.1 Deskundigheidsbevordering 3 Cursussen Vraagbaakfunctie 2.2 Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek Sociaal jaarverslag 2014 Regio Gooi en Vechtstreek Aantallen en fte s In 2014 is er binnen de Regio een daling te zien in het aantal medewerkers. Er is echter geen afname van het aantal fte ten opzichte

Nadere informatie

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Het Scheepvaartmuseum Amsterdam

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Het Scheepvaartmuseum Amsterdam Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Het Scheepvaartmuseum Amsterdam 1. Algemeen Het scheepvaartmuseum in Amsterdam is het belangrijkste maritieme museum van Nederland. Het is gevestigd in s Lands

Nadere informatie

Cultuur in het Groen. Jaarverslag Inleiding. Activiteiten 2016

Cultuur in het Groen. Jaarverslag Inleiding. Activiteiten 2016 Cultuur in het Groen Stichting Promotie Groen Midden-Delfland Jaarverslag 2016 Inleiding De stichting Promotie Groen Midden-Delfland is in 2010 opgericht en beschikt sinds 2011 over een ANBI-status. Doel

Nadere informatie

De toekomst van het wonen is niet van gisteren

De toekomst van het wonen is niet van gisteren Uitnodiging SVn Deelnemersbijeenkomst De toekomst van het wonen is niet van gisteren Donderdagmiddag 6 november 2014 Media Plaza Jaarbeurs Utrecht Welkom U bent van harte welkom op de negende SVn Deelnemersbijeenkomst!

Nadere informatie

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Inleiding In dit werkplan van het bestuur kijken we terug op het afgelopen jaar en stellen we de speerpunten voor het komende jaar vast. Het werkplan zal samen

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Versie: 1 juli 2014 Inleiding Het jaarverslag van de Cliëntenraad van het Reinier de Graaf ziekenhuis wordt hierbij voor de eerste keer als publicatie aan

Nadere informatie

GebruikersVereniging PinkRoccade Local Government. Jaarverslag ALV ; 17 november 2016 ; Jaarverslag

GebruikersVereniging PinkRoccade Local Government. Jaarverslag ALV ; 17 november 2016 ; Jaarverslag GebruikersVereniging PinkRoccade Local Government Jaarverslag 2015 ALV ; 17 november 2016 ; Jaarverslag 2015 1 Algemeen. Zoals gebruikelijk staan wij in het jaarverslag stil bij de activiteiten die in

Nadere informatie

JURYRAPPORT NATIONALE CITYMARKETING TROFEE

JURYRAPPORT NATIONALE CITYMARKETING TROFEE JURYRAPPORT NATIONALE CITYMARKETING TROFEE DE NATIONALE CITYMARKETING TROFEE 2017 Juryrapport Zaandam, 31 mei 2017 3 Algemeen De Nationale Citymarketing Trofee (NCT) wordt jaarlijks uitgereikt aan de beste

Nadere informatie