Jaarverslag Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012. Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties 1

2 Jaarverslag 2012 Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties Amsterdam April

3 Inhoudsopgave Inleiding 4 Agenda 6 Activiteitenverslag 8 Collectieve belangenbehartiging 8 Dienstverlening en professionalisering 12 Bevorderen van de podiumkunsten 16 De Vereniging 20 Bijlagen Samenstelling bestuur, commissies en jury s Samenstelling bureau Publicaties, handreikingen en juryrapporten Stichting Promotie Theater- en Concertbezoek Werkgeversvereniging Nederlandse Podia 32 3

4 Inleiding Ondernemerschap vereist Op het ondernemerschap van podia en festivals werd in 2012 in het bijzonder een beroep gedaan. De effecten van de economische crisis en de bezuinigingen zetten door en werden concreet. Dat betekende alle hens aan dek en vereiste handelend optreden om de continuïteit van podia en festivals te kunnen garanderen. Tevens werd duidelijk dat in het aanbod het nodige zou gaan veranderen omdat de productiehuizen afgeschaft worden, de plekken voor talentontwikkeling nu deels bij de festivals terecht zullen komen en ook podia nagaan welke rol zij daarin kunnen spelen. Daarnaast laten de cijfers uit het Theater Analysesysteem zien dat de trend zich doorzet. Het publiek voor musical en cabaret loopt terug. Daartegenover staat dat het publiek voor toneel en dans zich stabiliseert. Voor de festivals werd bekend welke festivals wel of niet door het Fonds Podiumkunsten de komende jaren ondersteund zullen worden was het jaar van de transformatie: de bedrijfsvoering van podia en festivals toerusten op de nieuwe situatie. Belangrijk is te vermelden dat het ook goed gaat, een behoorlijk aantal podia trekken meer publiek dan het jaar daarvoor en kende ook weer een goede voorverkoop. Festivals hadden een grote toeloop van publiek, in 2012 waren er weer meer bezoekers dan daarvoor. Een krachtig signaal dat het publiek wel degelijk geïnteresseerd is in dans, theater en muziek. Maar het bleek voor veel podia nodig om bijvoorbeeld de organisatie kleiner te maken, een programmadag te laten vervallen, extra marketinginspanningen te ontplooien, samenwerkingsverbanden aan te gaan om de kosten te reduceren. Het parool in 2012 was daadkracht tonen om continuïteit te garanderen voor het publiek met een aantrekkelijk programma en voldoende variëteit. Het hielp daarbij dat het btw-tarief van 21% werd teruggebracht naar 6%. Vijf leden zeiden hun lidmaatschap op, tegelijkertijd mochten wij een tweetal nieuwe leden verwelkomen. Ook werden in 2012 twee nieuwe podia opgeleverd : De Kom te Nieuwegein en De Nieuwe Kolk te Assen. Nieuw in gebouw, stoelend op de ervaring van de bestaande organisaties, en nieuw omdat er meerdere functies onder één dak werden gebracht. Ten slotte stellen wij vast dat er met het huidige kabinet weer een gesprek te voeren is over waarde van kunst en cultuur. Vorig jaar maakten wij er nog melding van dat dit vrijwel onmogelijk leek. Het is naar onze opvatting terecht dat het belang van kunst en cultuur vanuit de politiek wordt erkend. Het zal daarnaast nodig zijn en blijven om aan het imago van de podiumkunsten in de samenleving aandacht te blijven besteden. Dat is goed en houdt ons scherp. Wij menen daaraan in positieve zin te hebben bijgedragen in 2012 en u treft als, zoals u van ons gewend bent, daarvan de weerslag aan in dit jaarverslag met het overzicht van onze activiteiten in Jacques Wallage, Nynke Stellingsma, covoorzitters Martin van Ginkel, directeur De VSCD heeft in 2012 gekeken naar haar rol als vereniging en brancheorganisatie. Gekeken is naar het activiteitenpakket en het aantal diensten dat het bureau verricht. Daarnaast is een start gemaakt met een nader beeld te maken welke partners en hoe wij de ontwikkeling van de podiumkunsten kunnen bevorderen. 4

5 Waar trof u elkaar Naast de bevordering van de podiumkunsten, de belangenbehartiging en de participatie in projecten organiseert het bureau, al dan niet in samenwerking met anderen, bijeenkomsten waarop de leden elkaar kunnen ontmoeten. In 2012 werden er 19 trainingen gegeven, vonden er 2 congressen, 6 kennis- en studiedagen plaats, waren er 4 feestelijke uitreikingen van de VSCD prijzen, trof men elkaar bij 2 Algemene Ledenvergaderingen, 18 regiobijeenkomsten en 7 sectie-overleggen. Sommige van deze bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor leden, andere bijeenkomsten zijn ook toegankelijk voor andere medewerkers uit de podiumkunsten. Met deze diverse bijeenkomsten biedt de VSCD een breed netwerk voor de leden waarop men elkaar kan ontmoeten. 5

6 De VSCD in de komende jaren: uitwerking strategische agenda Doordat kunst en cultuur en daarmee de leden van de VSCD in woelig vaarwater zitten, is het voor de vereniging van belang de eigen rol tegen het licht te houden. De omstandigheden voor de positie van kunst en cultuur, het imago van de podiumkunsten, maar ook de concrete situatie van podia en festivals verandert in snel tempo in vergelijking met de situatie van een paar jaar geleden. Een bezinning die ook andere brancheorganisaties doormaken. In 2011 stelden wij vast dat het nodig was de jaren daarvoor ontwikkelde strategische agenda aan te scherpen door de aandacht vooral te richten op: de publieke opinie/legitimering én de bedrijfsvoering vanwege de bezuinigingen. In het vervolg daarop hebben bestuur, leden en bureau van de VSCD in 2012 het aantal activiteiten en diensten teruggebracht. Het grote aantal activiteiten per jaar, hoe waardevol ook, leidde ertoe dat een enigszins diffuus beeld ontstond over wat de VSCD concreet doet. Een ledenraadpleging medio 2012 heeft geresulteerd in het terugbrengen van activiteiten naar een top 12 van activiteiten en diensten voor de komende periode. Deze zijn: Podium-RIE Arbocatalogi en arbeidsinspectie Toneelhijsinstallaties/trekkenwand Secondary Ticketing Dit maakt duidelijk op welke activiteiten de VSCD zich de komende jaren in het bijzonder zal richten. De andere activiteiten en diensten worden afgebouwd of overgedragen aan daarvoor geschikte partijen. Zo is de Academie voor Podiumkunsten overgedragen aan Cultuur- Ondernemen. De volgende stap is om invulling te geven aan de belangenbehartiging, het collectief optreden van de VSCD naar buiten. De VSCD staat in de eerste plaats pal voor het belang van kunst en cultuur in Nederland. Wij beschouwen onszelf daarin als de hoeder van een belangrijk deel van de podiumkunsten, te weten de podia en festivals. Daarbij neemt de VSCD naar haar leden uiteraard de positie in van belangenbehartiger en dienstverlener. Theater Analyse Systeem (TAS), Onderzoek en statistiek; Ondersteuning bij veranderende regelgeving/actualiteit (bijv.. ANBI, btw etc.); Auteursrecht; Congres Podiumkunsten; VVTP Mantelovereenkomst; VSCD-prijzen; ICT-ontwikkeling branche; Ticketingsystemen; Verder blijft een belangrijk aandachtspunt de vraag naar nieuwe verdienmodellen bij podia en festivals. Dat kan alleen door samenwerking en het transparanter maken van de inkoopverhoudingen tussen podia en producenten. Het gaat om afstemming in de keten van productie, distributie en afname. Een continu gesprek is noodzakelijk over de vraag waar het publiek interesse in heeft wat en makers ontwikkelen. Dat is de uitdaging en opdracht waar producenten en podia in 2013 voor staan. 6

7 PMSE en lobby In het voorjaar van 2009 werd de PMSE opgericht nadat duidelijk werd dat de overheid voornemens was de frequenties te veilen die o.a. in het theater worden gebruikt voor draadloze verbindingen voor geluid. Doel is frequentieruimte van voldoende kwantiteit en kwaliteit veilig te stellen om theater-, omroep-, film- en special eventsproducties te kunnen blijven realiseren. De VSCD was aanwezig tijdens de oprichtingsvergadering en is actief lid. De afgelopen jaren is veel tijd besteed om de overheid bewust te maken van de problemen die veroorzaakt worden door het veilen van de frequenties. De veiling heeft in 2012 plaatsgevonden en leverde de overheid 3,8 miljard euro op. Ter compensatie heeft Agentschap Telecom voor o.a. theaters ruimte vrijgemaakt in de kanalen 39, 40 en 41 ( MHz), die samen landelijke dekking bieden. Met recht kunnen we spreken van een succesvolle (gezamenlijke) lobby. 7

8 Activiteitenoverzicht Collectieve belangenbehartiging Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de activiteiten die in 2011 zijn ontplooid in het kader van de eerste doelstelling van de vereniging: collectieve belangenbehartiging. Onderwerp ANBI status Arbitragecommissie Auteursrecht Bezuinigingen rijksoverheid Btw-verlaging Brandveiligheid Gastvrij Nederland Gebruikersgroepen Toneelhijsinstallaties Ontwikkelingen en resultaten De vanzelfsprekendheid dat VSCD-podia voor een ANBI-status in aanmerking komen lijkt steeds meer weerklank te vinden binnen de kennisgroep van de belastingdienst, het ministerie van Financiën en het ministerie van OCW. De in 2012 gedane gezamenlijke ANBI-aanvraag is grotendeels succesvol gebleken. Het uiteindelijk doel dat alle VSCD-leden een ANBI-status zal worden toegekend, komt hiermee weer wat dichterbij. In 2012 heeft de Arbitragecommissie over één zaak uitspraak gedaan. Beide partijen zijn door de Arbitragecommissie opgeroepen in onderling overleg alsnog tot overeenstemming te komen en het geschil bij te leggen. Partijen hebben dit gedaan en zij hebben bericht dat het geschil is bijgelegd. Dat betekende dat de Arbitragecommissie niet in een latere fase alsnog een definitieve uitspraak heeft hoeven doen. Met BUMA is in 2012 het overleg gestart over een collectieve regeling voor de auteursrechtenafdracht. Er zijn nog geen definitieve afspraken gemaakt. Deze worden voorzien in De Federatie Cultuur (FC) heeft vanwege de effecten van de bezuigingen onder meer gepleit voor een mobiliteitscentrum, aandacht gevraagd voor een vermindering van de administratieve regeldruk om cultureel ondernemerschap ruimte te geven en heeft een snelle concretisering van de Geefwet bepleit. Tevens heeft de VSCD, als vertegenwoordiger van de FC, zitting gehad in de begeleidingscommissie van het onderzoek naar het effect van de economische crisis en de bezuinigingen, dat in opdracht van OCW medio 2012 is uitgevoerd door onderzoeksbureau APE. De VSCD heeft zich zeer ingespannen voor een effectieve lobby tegen de btw-verhoging. Aanvankelijk leek dit geen gehoor te krijgen, maar de partijen die verenigd zijn in het zogenoemde Lenteakkoord hebben besloten om het btw-percentage te verlagen van 19 naar 6%. Een belangrijk resultaat van de lobby die met andere partijen gezamenlijk is gevoerd in de afgelopen periode. Door middel van extra ledenberichten zijn de leden op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen. In 2012 is het nieuwe Bouwbesluit van kracht geworden. De VSCD heeft in 2012 deelgenomen in een panel van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat zich bezig houdt met een internationale vergelijking van de capaciteit van vluchtroutes in bouwwerken. Dit onderzoek wordt uitgevoerd omdat in het Bouwbesluit strengere eisen worden gesteld aan de ontvluchting van bijeenkomstgebouwen. De VSCD neemt deel aan het platform Gastvrij Nederland. Gastvrij Nederland heeft bepaald dat kunst en cultuur een belangrijk aandachtsgebied is dat in de lobby consequent aandacht krijgt. In 2012 was er geen aanleiding een bijeenkomst te organiseren. 8

9 Gemeentelijke belangenbehartiging Hijsen richtlijn MKB-Nederland Mantelovereenkomsten VVTP Overleg Onderwijs Arbeidsmarkt Theatertechniek (OSAT) PEARLE* Pers Provinciaal beleid Statistieken Er is op regelmatige basis contact met de Vereniging Nederlandse Gemeenten over actuele zaken. Daarnaast wordt het model prestatiecontract herzien. De VSCD wordt geregeld geraadpleegd door gemeentes over de landelijke ontwikkelingen in de podiumkunsten. Eind 2010 werd er een commissie in het leven geroepen door de Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT)T, in 2011 kwam die voor het eerst bij elkaar. Doel van de commissie is duidelijkheid scheppen over controle, inspecties en keuringen van Toneelhijsinstallaties. De VSCD heeft zitting in deze commissie. In 2012 werd de conceptrichtlijn gepresenteerd, werd de sector gevraagd om commentaar en werd het uiteindelijke document gepresenteerd op 10 december 2012 tijdens een studiedag van de VPT. Directeur en medewerkers van de VSCD maken deel uit van verschillende overleggen van MKB-Nederland. Daardoor maken we duidelijk dat de cultuurwereld een normaal deel van het bedrijfsleven vormt, worden tijdig nieuwe ontwikkelingen opgepikt en kan er tijdig ingespeeld worden op veranderende wet- en regelgeving. Een poging de mantelovereenkomst te vereenvoudigen door de definities aan te passen is bij nader inzien toch niet mogelijk gebleken. Naast praktische afspraken die in samenspraak met de VVTP in de mantelovereenkomst worden belegd, is een werkgroep in het leven geroepen die zich bezighoudt met het veranderende landschap binnen de sector. Hierbij is speciale aandacht voor de gevolgen van de verhouding en tussen makers en podia. De VSCD (Jeltsje In der Rieden) heeft zitting in het bestuur van Stichting Overleg Onderwijs Arbeidsmarkt Theatertechniek (OSAT) OSAT houdt zich bezig met de aansluiting van techniekopleiding op praktijk en de bewaking van de kwaliteit van het onderwijs in de Podium en Evenementen Techniek (PET). Daarnaast heeft OSAT een differentiatie van het Bediening Mechanische Trekkenwand (BMT) certificaat in gang gezet: als alleen een eenvoudige hijs- of hefbeweging wordt uitgevoerd volstaat een Basis Certificaat Hijsen en Heffen. Deze splitsing maakt het inroosteren van voldoende opgeleid personeel overzichtelijker. De VSCD is vertegenwoordigd in de Europese werkgeversvereniging Performing Arts Employers Associations League Europe (PEARLE*). Er wordt aandacht besteed aan de Europese ontwikkelingen op cultureel en sociaal economisch gebied. Het geeft de VSCD tevens de mogelijkheid kennis te nemen van de collega-organisaties over de grenzen waar het serviceverlening, belangenbehartiging en bevordering van de podiumkunsten betreft. De VSCD wordt geregeld gevraagd te reageren op ontwikkelingen in de podiumkunsten. Indien het gaat om lokale media vindt de reactie van de VSCD plaats in afstemming met de direct betrokken leden. De provincies trekken zich in algemene zin terug op dat deel van het cultuurbeleid dat wettelijk verplicht is, in het bijzonder erfgoed. In communicatie met de VSCD-regio s wordt het belang van structureel contact met de provincie benadrukt. Dat heeft in een aantal gevallen geleid tot afvaardiging van regionale representatie in een aantal provincies, om de ontwikkeling van de podiumkunsten onder de aandacht te brengen en te houden. Samen met het ministerie van OCW is bij het Centraal Bureau voor de Statistiek aangedrongen op een betere podiumkunst- en cultuur- 9

10 Terugdringen administratieve lasten Veiling draadloze frequenties statistiek. Deze lobby is succesvol gebleken: het CBS zal, ondanks bezuinigingen, cultuurstatistiek handhaven. In vervolg op het OCWonderzoek (zie bij bezuinigingen Rijksoverheid) en in samenspraak met het CBS is de VSCD betrokken bij de ontwikkeling van de cultuurstatistiek zoals deze de komende jaren vorm dient te krijgen bij het CBS. Het platform Administratieve Lasten en Regeldruk van MKB-Nederland en VNO-NCW bewaakt dat vereenvoudigingen plaatsvinden in het aantal vergunningen en toezicht en werkt aan de opzet van een landelijke evenementenvergunning. Ook is de aandacht erop gericht de daarmee gepaard gaande kosten zoveel mogelijk te beperken. Het is nodig hier op permanente basis aandacht voor te houden. De VSCD is lid van de Nederlandse Belangenvereniging van Draadloze Audio verbindingen (PMSE). Doel van de PMSE is om bij veiling van frequenties te zorgen voor de beschikbaarheid daarvan voor podia en festivals. In 2012 werden de frequenties geveild en dankzij de lobby van de PMSE heeft Agentschap.nl oog gehad voor de belangen van de gebruikers uit de podiumkunstensector waardoor er alternatieven zijn gekomen. VSCD was ook in 2012 actief lid en informeerde haar leden door de nieuwsbrieven van de PMSE te verspreiden. 10

11 10 jaar Cabaretprijzen In 2012 werden voor de tiende keer de VSCD - cabaretprijzen uitgereikt. De Poelifinario en de Neerlands Hoop zijn in tien jaar uitgegroeid tot prestigieuze vakprijzen. Maarten Corbijn vereeuwigt de winnaars op bijzondere foto s. De foto s in de twee trappenhuizen van De Kleine Komedie in Amsterdam vormen inmiddels een indrukwekkende eregalerij. 11

12 Dienstverlening en professionalisering De doelstelling dienstverlening en professionalisering kenmerkt zich door een groot aantal projecten op zeer uiteenlopende terreinen. Onderwerp Werkgroep Aanbod Afname Academie voor Podiumkunsten Advies bij bouw of renovatie podia Advies aan leden Arbo&Podiumkunsten Creditcardovereenkomst Congres podiumkunsten CRM/CMS Ontwikkelingen en resultaten De werkgroep die 5 keer bij elkaar is gekomen, heeft businessmodellen van vijf andere branches door de Erasmus Universiteit in kaart laten brengen. De voorlopige uitkomsten hiervan zijn gepresenteerd tijdens de ALV in november. Op basis van deze uitkomsten (de groepsgesprekken en de rapportage) is de wens uitgesproken deze bevindingen en ideeën te delen met een vertegenwoordiging vanuit de producenten. Daarna kan een vervolgplan getrokken worden. In 2012 werden 19 trainingen gegeven aan 176 deelnemers die de trainingen gemiddeld met een 7.8 waardeerden.(2011 resp. 21, 168 en 7,6). Aantallen zijn dus stabiel gebleven ten opzichte van Er werd in 2012 gezocht naar een partij die de Academie over zou kunnen nemen (naar aanleiding van de ledenraadpleging) en deze werd gevonden in Cultuur-Ondernemen. Per 1 januari 2013 is de Academie overgedragen. In 2011 werd de raad niet geraadpleegd. Besloten werd dat de Raad in de huidige vorm niet verder zal gaan. Wel zal bij nieuwbouwvragen verwezen worden naar de voormalige leden van de raad. Door het jaar heen wordt een groot aantal vragen beantwoord over uiteenlopende onderwerpen zoals vermakelijkheidsretributie, blindengeleide honden of cookiewetgeving. Daarnaast verwijst het bureau leden door naar andere leden met specifieke expertise. In 2012 heeft het bestuur tijd genomen om zich te beraden op de toekomst. De administratie werd overgedragen aan de VPT. De Creditcardovereenkomst met Atos Worldline kent een provisiebedrag van 1,25% voor online- en kassabetalingen met creditcard. Over 2012 hebben 81 podia deelgenomen aan de creditcarddeal (tegen 77 in 2011). Er is voor een totaal van 16,31 miljoen aan betalingen afgehandeld (tegen 18,24 miljoen in 2011). Het gemiddeld bestede bedrag per bezoeker is 118,31. In 2012 is voor het eerst het Congres Podiumkunsten van de VSCD en de Marketingdag van Promotie Podiumkunsten samengevoegd tot een tweedaagse die met 450 gasten goed bezocht is. De naam Congres Podiumkunsten is gebleven maar het tijdstip is verschoven van september naar eind mei. De Doelen in Rotterdam was gastheer en Rotterdam Festivals, de Nederlandse Operadagen, Muziekcentrum Nederland en de NAPK waren betrokken bij de organisatie. De VSCD heeft besloten samen met Promotie Podiumkunsten en de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals gezamenlijk een CRMsysteem aan te schaffen, budgeten voor websites te bundelen en een CMS-systeem te laten inrichten waar alle partijen hun eigen website mee kunnen bedienen. Tussen CRM, CMS en de verschillende boekhoudprogramma s worden koppelingen gebouwd zodat interne processen efficiënter verlopen. Dit project heeft in 2012 veel vertraging opgelopen doordat de bouwer van het CRM-systeem, halverwege het proces besloot zich niet langer bezig te willen houden met het inrichten van Microsoft Dynamics. Een alternatief werd gevonden en eind 2012 is het inrichten en afmaken van het systeem hervat. 12

13 Doorverkoop kaarten Gemaks- en voordeelwinkel, collectieve inkoop Toegankelijkheid Horeca Maatschappelijke Stages Communicatie leden De campagne Weet waar je koopt werd voortgezet. Via website en persoonlijk contact werd regelmatig advies gegeven over dit onderwerp. Op de Algemene Ledenvergadering is besloten de gezamenlijke inkoop niet actief voort te zetten. Lopende afspraken zullen uiteraard wel zoveel mogelijk worden gehonoreerd. De Hear the world tour is in 2012 gecontinueerd. Het derde horecacongres vond plaats op 2 april in samenwerking met de VNPF in Cultuurgebouw Hoofddorp waar Podium Duycker en Theater De Meerse zijn gevestigd. 300 mensen hebben kennis opgedaan over horeca in de podiumkunsten met als hoofdthema rendement. Daarnaast zijn de leden in 2012 geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom de nieuwe drank- en horecawet. Samen met het Theater Instituut Nederland, Muziekcentrum Nederland, de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten en de VNPF is er een stimuleringsproject opgezet rondom Maatschappelijke Stages. De doelstelling van 500 maatschappelijke stages in de podiumkunsten werd al in 2011 gehaald. In 2012 heeft er via schoolmagazines een campagne plaatsgevonden om jongeren te attenderen op de mogelijkheid om een Maatschappelijke stage in de podiumkunsten te volgen. De VSCD stuurt periodiek een digitale nieuwsbrief die, door wijzigingen in de titel, in 2012 een zeer grote stijging kende in het aantal keren dat er werd doorgeklikt op nieuwsberichten. Er is door bestuur en directie in 2012 gestart met het versturen van ledenberichten waarin leden op de hoogte worden gehouden van werkzaamheden van bestuur en directie. Daarnaast worden leden geïnformeerd tijdens regio- en sectievergaderingen en tijdens de Algemene Ledenvergadering, die twee keer per jaar plaatsvindt. Ontmoeting leden De VSCD organiseerde, alleen of in samenwerking met anderen, 33 bijeenkomsten waar leden elkaar kunnen ontmoeten. Dit waren trainingen van de Academie voor Podiumkunsten, congressen, studiedagen, seminars en diners. Ruim 1800 bezoeken aan een of meerdere van deze activiteiten werden geteld. PodiumRIE Het aantal gebruikers van de PodiumRIE bleef in 2012 gelijk. Er zijn 150 gebruikers. Podium.tevreden.nl Van het benchmarkplatform naar tevredenheid van bezoekers maken 35 leden gebruik. Samenwerkingsgroep De Groep Baarn bestaande uit: De Franse School in Culemborg, Theater aan de Slinger in Houten, Theater de Speeldoos in Baarn, De Poorterij in Zaltbommel, Het Klooster in Woerden en Idea in Soest hebben de handen ineen geslagen en zijn gestart met een vergaand samenwerkingsproject. De VSCD levert een bijdrage aan deze werkgroep en schrijft op basis hiervan een handreiking. Studiedagen Op 1 november vond er een studiemiddag over de werkkostenregeling plaats in Rasa te Utrecht. Tijdens deze middag zijn leden geïnformeerd over hoe je onder de nieuwe werkkostenregeling om moet gaan met vrijstellingen, wijzigingen in de belastingvrije voet voor reiskosten woon-werkverkeer. Ook werden zij geïnformeerd over welke stappen gezet moeten worden bij de invoering van de regeling en wat de rol van de ondernemingsraad hierbij is. Theater Analyse Systeem (TAS) Naar aanleiding van een ledenraadpleging zijn aanpassingen in de vragenlijst gemaakt. Daarnaast zijn de vragenlijst, het 13

14 Ticketingsystemen Ledendag Onderzoek en statistieken Verzelfstandiging benchmarksysteem en marktinformatie ondergebracht in één platform en zijn er verbeteringen m.b.t. de gebruiksvriendelijkheid van het systeem toegepast. De VSCD praat mee over de ontwikkeling van podiumkunsten.info. Tijdens de VSCD ledendag in november vonden de Algemene Ledenvergaderingen van de VSCD en de WNP plaats in Theater aan de Slinger in Houten. Daarnaast waren er workshops over leiderschap en fundraising en is er gesproken over de verhoudingen tussen producenten en podia. De dag werd afgesloten met een gezamenlijk diner. In september is de jaarlijkse publicatie Podia gepresenteerd met daarin de landelijke cijfers gebaseerd op de gegevens uit TAS over o.a. bezoek, voorstellingen, personeel en financiën. Op basis van o.a. de gegevens van de TAS heeft een student onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de voorverkoop. Bureau APE heeft in opdracht van het ministerie van OCW een onderzoek uitgevoerd naar de effecten van de crisis op kunst en cultuur. De TAS statistieken zijn daarbij een belangrijke bron geweest, de VSCD heeft in de begeleidingscommissie gezeten. Cees Langeveld maakt vanuit zijn rol als bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit gebruik van de TAS gegevens voor onderzoek. De VSCD zit in een overleg met het CBS waar ze bezig zijn met een vooronderzoek naar de mogelijkheid om kunst en cultuur op te nemen in de Nationale Rekening. Tijdens twee kennismiddagen over verzelfstandiging hebben experts en ervaringsdeskundigen podia informatie verschaft over verschillende aspecten die van toepassing zijn op een verzelfstandigingsproces. De handreiking van de VSCD, het model prestatiecontract, het model directiestatuut en de Code Cultural Governance worden daarbij als instrumenten gebruikt. Vernieuwing platform TAS Het Theater Analyse Systeem is primair bedoeld als benchmarksysteem voor de leden van de VSCD. Het is daarom van belang dat de informatie die in het systeem opgevraagd kan worden aansluit bij de praktijk. In 2012 is de vragenlijst voor een groot gedeelte aangepast. In 2014 volgt een aanpassing op het tweede deel van de vragenlijst. Daarnaast is het systeem aangepast waardoor het gebruiksvriendelijker is geworden en zijn er nieuwe mogelijkheden opgenomen. Waren vragenlijst en benchmark voorheen nog gescheiden, vanaf 2012 is de geïntegreerd in één platform. 14

15 10 jaar APK Op 17 maart 2003 werd tijdens de publiciteitsbeurs in de Schouwburg De Harmonie in Leeuwarden de Academie voor Podiumkunsten gelanceerd. Dat eerste jaar werd er een training gegeven aan negen mensen, maar in het tweede jaar vond er een spectaculaire groei plaats. 140 deelnemers namen deel aan 14 trainingen. Sinds die tijd heeft de academie een gestage groei gekend tot de crisis ook in de culturele sector merkbaar werd. Toch werden ook in trainingen gegeven en 176 mensen onderricht. Het cijfer waarmee cursisten de trainingen waardeerden werd, met kleine fluctuaties, steeds iets hoger, van 7.3 in 2004 tot 7.8 in De Academie voor Podiumkunsten is per 1 januari 2013 ondergebracht bij Cultuur- Ondernemen. Cultuur-Ondernemen heeft toegang tot een grotere groep potentiële deelnemers. Bovendien organiseert ook Cultuur- Ondernemen trainingen. We hopen dat door het samenbrengen synergie zal ontstaan en de Academie voor Podiumkunsten succesvol voortgezet wordt. VSCD zal zitting nemen in de nieuwe Raad van Advies. 15

16 Bevordering van de Podiumkunsten De derde doelstelling van de vereniging betreft bevordering van de podiumkunsten. Het onderscheid met collectieve belangenbehartiging is niet altijd even scherp te maken. Veel van de activiteiten, ondernomen onder de noemer collectieve belangenbehartiging, kunnen ook gezien worden als bevordering van de podiumkunsten. In wat volgt wordt ingegaan op de meer specifieke werkzaamheden van de diverse projectgroepen en de door de VSCD in samenwerking met Promotie Podiumkunsten uitgegeven prijzen. Onderwerp Aanbod kleine zaal Moving Meetings Eren van de podiumkunstenaars en aandacht voor het genre Ontwikkelingen en resultaten De zevende editie van de Dag van de Kleine Zaal werd georganiseerd in samenwerking met Theater Instituut Nederland. 58 Programmeurs (12 meer dan in 2011) en 70 producenten (19 meer dan in 2011) waren aanwezig. De dag werd met een 7.7 gewaardeerd (7.3 in 2011). De laatste editie kan met recht een succesvolle editie genoemd worden. Besloten werd dat dit de laatste Dag van de Kleine Zaal was. Niet alleen omdat de leden van de VSCD andere projecten prioriteit gaven in de ledenraadpleging, maar ook omdat bij het organiseren van de Dag van de Kleine Zaal en Moving Meetings bleek dat deze twee projecten te veel in elkaars vaarwater kwamen. Met Theater Instituut Nederland organiseerde de VSCD Moving Meetings, een tweedaags showcase- en dialoogprogramma voor Nederlandse programmeurs en programmeurs uit het buitenland. Het aantal programmeurs van VSCD-podia was in 2011 zeer teleurstellend (6); in 2012 bleken de communicatieinspanningen effect te hebben. Er waren 52 programmeurs aanwezig op een totaal van 179 aanwezigen (waaronder 53 internationale programmeurs, 57 producenten). De Nederlandse programmeurs beoordeelden de dag een 7,2. In vrijwel alle genres worden prijzen uitgereikt aan wat we noemen erkend talent. Dit als onderscheidend criterium op de vele prijzen die er zijn voor jong en aankomend talent. Het resultaat van de prijzen zijn genomineerden en winnaars die door het veld en publiek worden herkend en er is meer aandacht voor het genre en het genereerd extra publiek. Samenvoeging VSCD-jury en Dansdagen Nederlandse Dansdagen en Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) maakten in 2012 kenbaar dat de programmaredactie van het festival Nederlandse Dansdagen en de VSCD-dansjury met ingang van dit seizoen samengaan. De commissie is verantwoordelijk voor de kernprogrammering van de Nederlandse Dansdagen en de jurering voor de VSCD-dansprijzen, de Zwanen. De commissie kent twee co-voorzitters, Peggy Olislaegers en Anita van Dolen. Voor zowel het programmeren als jureren zullen dezelfde criteria als voorheen worden aangehouden. Zowel het festival als de nominaties voor de Zwanen (VSCD-dansprijzen) gaven het publiek de afgelopen jaren een overzicht van de meest belangwekkende ontwikkelingen, prestaties en producties binnen de Nederlandse dans. Door de komende jaren één en dezelfde commissie verantwoordelijk te maken voor de nominaties van de prijzen en de programmering van het festival, krijgt het publiek elk jaar een representatief overzicht van de Nederlandse dans. 16

17 Toneelprijzen Winnaar Louis d Or: Hein van der Heijden. Andere genomineerden waren: Herman Gilis, Mark Rietman en Wim Opbrouck. Winnaar Theo d Or: Marlies Heuer. Andere genomineerden waren: Linda van Dyck en Bianca van der Schoot. Winnaar Arlecchino: Gijs Naber. Andere genomineerden waren: Gijs Scholten van Aschat en Pierre Bokma. Winnaar Colombina: Frieda Pittoors. Andere genomineerden waren: Marieke Heebink en Silke Hundertmark. Winnaar Prosceniumprijs: Female Economy/Zina, in de persoon van Adelheid Roosen. Mimeprijs Winnaar: Jakop Ahlbom met de voorstelling Lebensraum. Andere genomineerden waren: Sarah Vanhee met Turning turning (a choreography of thoughts) en Boogaerdt/VanderSchoot met Bimbo. Jeugdtheater- en concertprijzen Winnaar Gouden Krekel voor meest indrukwekkende productie: Aap en Beer van Job Raaijmakers en René Geerlings/STIP theaterproducties. Andere genomineerden waren: Ik ben niet bang van BEER muziektheaterproducties, Kees de Jongen, dé rockopera van Frank Groothof, Chicks for money and nothing for free van Kopergietery & het KIP, Zoek het lekker zelf uit! Het Beloofde Feest deel IV van Ilay den Boer (een coproductie van Het Lab Utrecht, Het Huis van Bourgondië en TG Ilay), Boevenkoning van De Toneelmakerij. Winnaar Gouden Krekel voor meest indrukwekkende podiumprestatie: het duo Schippers & Van Gucht voor de vormgeving van Huis van Het Filiaal. 17

18 Dansprijzen Winnaar Zwaan voor de meest indrukwekkende dansprestatie: Matthew Golding. Andere genomineerden waren: Genevieve Osborne, Christian Guerematchi en Myrthe van Opstal. Winnaar Zwaan voor de meest indrukwekkende dansproductie: Rocco van ICKamsterdam. Andere genomineerden waren: Mono van Danshuis Station Zuid en Garbo Laughs van Nederlands Dans Theater. Winnaar Gouden Zwaan: Anouk van Dijk. Verantwoordelijk voor de uitreiking was Club Guy & Roni. Cabaretprijzen Winnaar Poelifinario: Richard Groenendijk. Andere genomineerden waren: Kasper van Kooten, Jan Jaap van der Wal, Theo Maasen en Maarten van Roozendaal. Winnaar Nederlands Hoop: Ali B.. Andere genomineerde was: Thijs van Domburg. Klassieke muziekprijs Winnaar van de Ovatie: Simón Bolívar Symphony Orchestra en chef-dirigent Gustavo Dudamel. 18

19 0. 7 jaar Dag van de Kleine Zaal Op 7 november 2006 werd samen met Theater Instituut Nederland de Reprisedag georganiseerd in theater Lantaren/Venster in Rotterdam. Programmeurs kregen de gelegenheid theatermakers te leren kennen en zich te informeren over het repriseaanbod voor de kleine zaal. Bij de volgende editie werd de eis dat het moest gaan om een reprise losgelaten en was de Dag van de Kleine Zaal geboren. Belangrijke partners waren de theaters die hun huis open stelden voor de dagen: Isala Theater in Capelle aan de IJssel en later de Goudse Schouwbrug. Een commissie programmeerde fragmenten en voorstellingen die interessant zouden zijn voor de kleine zaal van schouwburgen. Daarnaast werd er een informatiemarkt georganiseerd waar producenten en programmeurs elkaar ontmoetten. Zeven jaar lang kwamen zo n 100 mensen bijeen om kennis te nemen van aanbod voor de kleine zaal en elkaar te spreken. De Dag werd van het begin in 2006 goed gewaardeerd en had een groot aantal trouwe bezoekers. De Dag van de Kleine Zaal heeft nu een opvolger gekregen: Moving Meetings (geïnitieerd door Theater Instituut Nederland, de Nederlandse Dansdagen en de VSCD). Moving Meetings is een platform waar aanbod voor de kleine en de grote zaal gepresenteerd kan worden mét een dialoogprogramma waar makers en programmeurs met elkaar in gesprek kunnen gaan over relevante onderwerpen en een internationale component. 19

20 De vereniging Organogram van de vereniging De leden De VSCD telde eind leden. Per 1 januari 2012 Stichting Exploitatie Zeeland en het Scheldetheater gefuseerd. Door een fusie van twee podia in Leiden tot de Leidse Stadspodia telt de VSCD eind 2012 nog een lid minder ten opzichte van begin In 2012 hebben vijf leden hun lidmaatschap opgezegd en is er één nieuw lid tot de vereniging toegetreden waardoor de vereniging per 1 januari leden telt. LAKtheater uit Leiden en het Tropentheater uit Amsterdam moesten vanwege bezuinigingen hun deuren sluiten. Ook bij Theater de Reggehof uit Goor, festival Karavaan en Lantaren /Venster lagen bezuinigingen ten grondslag aan de opzegging. Cultura uit Ede is als nieuw lid toegetreden tot de verening. De directie van de Koninklijke Schouwburg in Den Haag wordt per juni 2012 gevoerd door twee mensen te weten Oscar Wibaut als artistiek directeur en Hedwig Verhoeven als zakelijk directeur. Vertrokken directies Saskia Kriekhaus, Lucent Danstheater/dr Anton Philipszaal, Den Haag Benjamin Koolstra, Keizer Karel Podia, Nijmegen Marjorie van Geenhuizen, Theater Markant Lineke Kortekaas, Theater Het Park, Hoorn Ted Chiaradia, Plaza Futura, Eindhoven Wieland Eggermont, RASA, Utrecht Roland Helmer, LAKtheater, Leiden Alex le Mat, Het Klooster, Woerden Maarten Verhoef, Schouwburg Kunstmin, Dordrecht Frans Meijer, Schaffelaartheater, Barneveld Arianne Kop, Theater De Lampegiet, Veenendaal Nieuwe directies Jan Werkhoven, De Tamboer, Hoogeveen Anne Marie Kalkman, Karel Keizer Podia, Nijmegen Pauline Terreehorst, Plaza Futura, Eindhoven Tamara de Bruijn, RASA, Utrecht Arianne Kop, Theater de Kom, Nieuwegein Henk Scholten, Lucent Danstheater/dr Anton Philips Zaal, Den Haag Leontien Wiering, Het Klooster, Woerden Otto Berg, De Hanzehof, Zutphen Marc Schultheis, De Lampegiet, Veenendaal Helma Fokkink, Theater De Muzeval, Emmen Fred Wijers, Schouwburg Venray Pieter Oostveen, De Hofnar, Valkenswaard Roel Vente, Theater Het Park, Hoorn 20

Jaarverslag 2011. Amsterdam Mei 2012

Jaarverslag 2011. Amsterdam Mei 2012 Jaarverslag 2011 1 Jaarverslag 2011 Amsterdam Mei 2012 INHOUD Inleiding 3 Een nieuwe realiteit 4 Strategische agenda 5 Uitgelicht 7 Activiteiten overzicht 2011 Collectieve belangenbehartiging 10 Dienstverlening

Nadere informatie

bureaupromotie podiumkunsten

bureaupromotie podiumkunsten Jaar verslag twee duizend acht bureaupromotie podiumkunsten Inhoud 02 Voorwoord 04 Collectieve marketing & promotie 08 Theater & Concertbon 10 Jeugdtheaterdagen 12 Klassieke Muziekweek Liever Live 14 Toneel

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Kansen zien in crisistijden:

Kansen zien in crisistijden: Kansen zien in crisistijden: Een onderzoek naar de manier waarop de P60 businessclub het beste opgezet kan worden. Afstudeerscriptie HBO Bachelor Vrijetijdsmanagement Naam: Danielle Alkema Studentnummer:

Nadere informatie

ONTDEK!CITYMARKETING

ONTDEK!CITYMARKETING RAPPORT ONTDEK!CITYMARKETING CENTRUMMANAGEMENT EN LEIDEN MARKETING IN EEN NIEUWE FASE DEEL I & II 10 september 2012 INHOUDSOPGAVE Deel I NA DE BESLUITVORMING OVER LEIDEN MARKETING 2013-2016 I - 1 Inleiding:

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen.

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Voorwoord In beweging 4 Kengetallen 2014 6 Kerncijfers 7 Highlights 2014 9 Over BDO 10 - Onze historie 10 - Onze identiteit 11 - Onze

Nadere informatie

Ontvangst van speciale gasten bij een wedstrijd van het Nederlands elftal

Ontvangst van speciale gasten bij een wedstrijd van het Nederlands elftal JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 Ontvangst van speciale gasten bij een wedstrijd van het Nederlands elftal INHOUDSOPGAVE 1 Over de Nederlandse Staatsloterij 7 2 Staatsloterij en de directie 15 3 Bericht

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Let op: dit is een interactieve pdf. Onderstreepte woorden in de tekst zijn clickable gemaakt, waardoor extra informatielagen geopend kunnen worden. Inhoudsopgave Verslag van de

Nadere informatie

Concept Jaarverslag FNV KIEM 2010

Concept Jaarverslag FNV KIEM 2010 Concept Jaarverslag FNV KIEM 2010 Inhoudsopgave Voorwoord Nationale en internationale ontwikkelingen Centrum voor Creatieve Carrières Internationaal werk Collectieve belangenbehartiging (CBB) Grafimedia

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Conceptversie

Jaarverslag 2012 Conceptversie Jaarverslag 2012 Conceptversie Inhoudsopgave Jaarverslag FNV KIEM 2012 Jaarverslag 2012... 1 Conceptversie... 1 Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Projecten... 4 Individuele Belangenbehartiging (IBB)...

Nadere informatie

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s.

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s. Over dit jaarverslag Leeswijzer Welkom op het online jaarverslag van NCDO Voor het eerst in onze geschiedenis presenteren wij het jaarverslag uitsluitend online. Daarmee maken wij het u als lezer gemakkelijker

Nadere informatie

JAArVerSLAG 2012. Hoevelaken, 17 april 2013

JAArVerSLAG 2012. Hoevelaken, 17 april 2013 de inhoud Hoevelaken, 17 april 2013 JAArVerSLAG 2012 SVn 01 Voorwoord Interview Thom de Graaf 03 02 Verslag van het bestuur Het jaar 2012 in vogelvlucht 05 Deelnemersbijeenkomst 06 Kerncijfers 08 Gebruik

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

het grote poppodium onderzoek Analyse van de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van de Nederlandse poppodia Vreeke & Van Dalen

het grote poppodium onderzoek Analyse van de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van de Nederlandse poppodia Vreeke & Van Dalen 1 het grote poppodium onderzoek Analyse van de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van de Nederlandse poppodia Vreeke & Van Dalen 2 3 colofon Analyse van de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van de

Nadere informatie

Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie

Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie Jaarverslag 2013/2014 Klimaatverbond Nederland Mei 2015 COLOFON Klimaatverbond Nederland Oude Kraan 72, 6811 LL Arnhem Postbus 9, 6800 AA Arnhem Telefoon: 026-8450826

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 www.boekman.nl Mei 2013

Jaarverslag 2012  www.boekman.nl Mei 2013 Jaarverslag 2012 www.boekman.nl Mei 2013 Inhoud Bestuur, toezicht en organisatie 4 Raad van Toezicht, bestuur en directie Bibliotheek en documentatie 7 Terugblik 2012 7 Collectie 7 Downloads vanaf juni

Nadere informatie

Eerste jaarverslag VBNE de opbouw

Eerste jaarverslag VBNE de opbouw Eerste jaarverslag VBNE de opbouw 25 september 2013 t/m 31 december 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1 De VBNE in het kort... 5 1.1 De start... 5 1.2 Professioneel beheer... 5 1.3 De organisatie...

Nadere informatie

I. INTRO... 3 II. ANDERE TIJDEN... 4 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR... 5 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN... 8 V. ONZE KRACHT...

I. INTRO... 3 II. ANDERE TIJDEN... 4 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR... 5 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN... 8 V. ONZE KRACHT... Inhoud I. INTRO... 3 II. ANDERE TIJDEN... 4 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR... 5 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN... 8 V. ONZE KRACHT... 9 VI. ONZE DOELGROEPEN... 11 VII. ONZE KERNACTIVITEITEN...

Nadere informatie

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Ondersteuning en empowering voor familie en directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen Utrecht, 30 juli 2012 Stichting Labyrint~In

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Organisatie 6 1.1 Missie en kernwaarden 7 1.2 Doelstellingen 7 1.3 Kernactiviteiten 8 1.4 Bereikbaarheid 8 1.5 Vestigingsplaatsen 8 1.6 Directie 9 1.7 Raad

Nadere informatie

beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1

beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1 beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1 Inhoud 1 Samenvatting 1 2 Inleiding 5 3 Doel en Missie 7 3.1 Missie en Mission Statement 7 3.2 Strategie en Doelstelling 7 3.3 Functies 7 3.3.1

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Crisis: ruimte voor nieuw denken

Jaarverslag 2011 Crisis: ruimte voor nieuw denken Jaarverslag 2011 Crisis: ruimte voor nieuw denken Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling 1 VBDO Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling, stimuleert de verduurzaming van de kapitaalmarkt

Nadere informatie

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago nummer 1 januari 2014 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago > O2A5 en

Nadere informatie

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Opdrachtgever Raad van Bestuur Status Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 28 april 2015 Verspreiding Openbaar 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag van

Nadere informatie

2014 a.s.r. jaarmagazine

2014 a.s.r. jaarmagazine 2014 a.s.r. jaarmagazine Colofon Het Jaarmagazine is een uitgave van: Inhoudsopgave ASR Nederland N.V. Archimedeslaan 10 Postbus 2072 3500 HB Utrecht www.asrnederland.nl Redactie Corporate Communicatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemene informatie 5 3 Juridische structuur en organisatiestructuur 3.1 College van Bestuur 6 3.2 Raad van Toezicht 6 3.3 Organisatiestructuur 8 4 Kernactiviteiten 4.1 Missie,

Nadere informatie