Businessplan LeerWerkLoket 2013 (-2015)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Businessplan LeerWerkLoket 2013 (-2015)"

Transcriptie

1 Businessplan LeerWerkLoket 2013 (-2015) B plan LWL Rivierenland versie 3 mei

2 Naam van de arbeidsregio en locatie: Regio Rivierenland, locatie Tiel. Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan Naam Organisatie Contactpersoon Functie Handtekening UWV Jan van Vessum Districtsmanager ROC Rivor Rob Franken Voorzitter Cvb Lander Jan van de Sluis Directeur ai Gemeente Tiel Corry van Rhee Wethouder Oud Ammersveld Gemeente Buren Sander van Alfen Wethouder Gemeente Zaltbommel Kees Zondag Wethouder Gemeente Culemborg Huub van Wethouder Oorschot Regio Rivierenland Gert Veenendaal Secretaris POA RAAK Projectleider/contactpersoon tbv de behandeling van het businessplan Naam: Tanja Ruhof Functie: Projectleider Leerwerkloket Ids bij Organisatie: ROC Telefoon/ mail: / : Projectleider LWL B plan LWL Rivierenland versie 3 mei

3 Inhoud Businessplan 1.1. Strategie- hoofdlijnen a. Typeer kort (in enkele regels) de strategie voor de periode dwz doelstellingen hoe deze bereikt worden. - Het Leerwerkloket Rivierenland (LWL) wil de tekortsectoren in de regio Rivierenland bedienen met goed geïnformeerde/ goed voorbereide kandidaten. Dit doet zij door projectmatig te werken mét - en voor de partners (bedrijven, ROC s, vmbo s, het Werkgeversservicepunt WAPR, het UWV en de gemeenten) en met inachtneming van de regionale arbeidsmarktcijfers. o o o Dit doet zij door voorlichtingsrondes (Startpleinen) op maat te geven (ism het bedrijfsleven) voor mensen van jaar. En dit doet zij door vraaggericht te werken Tevens door af te stemmen met het WAPR, UWV en S-BB (wat leeft er in de regio en wat zijn de arbeidsmarktcijfers van de diverse sectoren). Dwz: de relatie koppelen aan de feiten. Zie: marktbewerkingsplan WAPR, in de bijlage. - door gebruik te maken van subsidies (bijv. ESF) zal het LWL waar nodig en waar mogelijk, extra inspanningen plegen om nog meer werkzoekende kandidaten te bemiddelen richting Leren en/ of werken. Dit doet het LWL ism het WAPR, Regio Rivierenland en contractdeskundigen (bij Regio Rivierenland en bij het UWV.) - Het LWL wil een onafhankelijke en laagdrempelige vraagbaak zijn voor werkenden, studenten, werkzoekenden, casemanagers en bedrijven. Een vraag kan (bij een en dezelfde casus) soms uit meerdere richtingen komen: bijv. van gemeentelijke casemanager, van de cliënt, van het ROC en van het WAPR. Het LWL draagt bij aan een heldere vraagdefiniëring, waardoor er gericht naar concrete einddoelen /trajecten toegewerkt wordt, waar alle partijen zich in kunnen vinden. o Advisering gebeurt live tijdens kantooruren, meestal op het werkplein. Vaak individueel, soms in groepen. Daarnaast is het LWL bereikbaar via , de website en via telefoon. Nieuwe media en digitale dienstverlening worden steeds belangrijkere B plan LWL Rivierenland versie 3 mei

4 tools. Het LWL Rivierenland sluit zich aan bij de landelijke website en bekijkt de mogelijkheden van Twitter. b. Geef (indien aan de orde) de belangrijkste wijzigingen in doelstellingen, organisatie en dienstverlening tov het vorige businessplan weer. 1. In het vorige B plan moest het raamwerk van het LWL nog verstevigd worden en moest de samenwerking met de diverse partners nog opgezet worden. Beiden hebben nu een stevige fundering. 2. Het voornemen om projectmatiger te gaan werken is inmiddels gerealiseerd via de Startplein projecten. 3. De aansluiting bij de regiodoelen is (hierdoor) een feit 4. De CRM gegevens (digitale klantgegevens) en WBS helpen bij de verantwoording naar gemeentes, UWV en ROC. (en dus de regio) 5. Het LWL werkt meer integraal met de ketenpartners. Dwz dat projecten altijd met meerdere ketenpartners samen wordt vormgegeven. 6. ESF j subsidie maakte het begin 2013 mogelijk met extra menskracht meer klanten te bedienen De LWL doelen voor 2013 zijn concreet benoemd in de WAPR doelstellingen 2013; te weten 25 BBL leerwerkplekken en 40 stages. Daarnaast heeft het LWL landelijke doelen, waaronder voorlichting en advisering. Zie ook H. 4; Dienstverlening. B plan LWL Rivierenland versie 3 mei

5 WAPR (Keten) Doelstellingen januari 2013 Doelstellingen (omschrijving) Systeem Doelstelling 2013 (input opdrachtgevers) Was in 2012 WW > 3 maanden Vacature vervulling WBS WWB Vacature vervulling (met loon)* WBS WWB Vacature vervulling (werkervaring / met behoud uitkering)* WBS 103 WAJONG Vacature vervulling WAJONG WBS WIA/WGA Vacature vervulling WGA WBS 5 7 WAO/WAZ Vacature vervulling WBS 1 Leerwerkloket stages WBS BBL-plekken (vacature vervulling) WBS 25 LANDER* COMPAS 350 NUGGERS NUG 0 0 ONBEKEND ONBEKEND 0 0 OVERIG OVERIG 0 0 TOTAAL 915 Overig Regionaal Sociaal Akkoord (vervulde vacatures) WBS/CRM/COMPAS PAWA Excell B plan LWL Rivierenland versie 3 mei

6 1.2 Arbeidsmarkt Typeer kort (zo mogelijk adhv de bestaande arbeidsmarktanalyse en de marktbewerkingsplannen in uw regio) de arbeidsmarktknelpunten, speerpunten en kansen in uw regio tav leren en werken. Wat is het belang van iedere partner om deel te nemen aan het lwl. Wat wil men oplossen? 1. Regio Rivierenland is een regio waar knelpunten zijn w.b: Bouw, Techniek 2. Een extra aandachtspunt/ speerpunt is in de regio Rivierenland de sector Transport en Logistiek (T&L). Er zijn plannen om tot een Logistieke hotspot te komen. Er is een platform Transport en Logistiek Rivierenland. Hieraan doen diverse partijen mee: scholen, bedrijven en bijv. ook VNO/NCW. Vanuit dit platform zijn diverse werkgroepen met deelonderwerpen aan de slag gegaan. De werkgroep Zij- instroom bekijkt de kansen voor (jong-) volwassen zij- instromers. Het Leerwerkloket en het WAPR doen mee in deze werkgroep en organiseren een voorlichtingscarrousel met de naam Startbaan. Dit is afgekeken van het goed lopende project Startplein (over leren en werken in de zorg). De werkgevers T&L komen een keer per maand samen in het zgn. portefeuillehoudersoverleg, samen met de regionale projectleider (externe), het kenniscentrum VTL, het WAPR en het LWL. In deze bijeenkomsten geven zij gezamenlijk aan wat de speerpunten zijn voor het komend (half) jaar en wordt praktische afstemming overeengekomen. Het Leerwerkloket zorgt voor de centrale intake, de gemeenten, UWV, ROC en RMC voor de (potentiële) kandidaten. De voorlichting wordt georganiseerd door het LWL ism de kenniscentra. Na de 1 e ronde (beroepenfilm) volgt de 2 e ronde (rondleiding bij bedrijven). De 3 e stap is keuze voor beroep en LW traject, met (lichte) ondersteuning vanuit het LW loket. (brief en CV checken). Belang van de partners: a. Het ROC krijgt gemotiveerde deelnemers die een bewuste keuze voor een beroepsrichting (met perspectief) hebben gemaakt. Dit voorkomt voortijdig schoolverlaten. b. Het bedrijf krijgt een gemotiveerde sollicitant die snapt waar hij op solliciteert. Tevens is de werving uit handen genomen voor het bedrijf. Daarnaast is er vaak -door de rondleidingen- al een 1 e indruk van de kandidaat bij bedrijf en LWL, waardoor een betere en duurzamere matching plaatsvindt. c. De gemeenten en het UWV hebben (door deze aanpak) een duurzame uitstroom/ plaatsing uit de werkzoekenden bestanden. B plan LWL Rivierenland versie 3 mei

7 d. De sector is geholpen omdat ze positief én realistisch in beeld komen. e. De regio is er bij gebaat omdat alles op elkaar is afgestemd: vraag werkgevers / arbeidsmarkt en de niveaus van de werkzoekenden. f. LWL is er bij gebaat omdat we naar alle shareholders kunnen scoren op waar we goed in zijn: mens en organisatie tot hun recht laten komen dmv goed advies en (praktisch) meedenken (met alle partijen). i. zie bijlagen voor (beknopte) Projectomschrijving Startplein / Startbaan. 2. De organisatie van het leerwerkloket per a. Is er sprake van een fysiek loket balie? Waar is deze balie gehuisvest. Wordt er naast deze hoofdlocatie ook op andere Locaties (andere gemeenten) spreekuur /bezoekuur gehouden? Wordt de situatie in gehandhaafd? Zo nee, wat zijn de essentiële verschillen. Het fysieke Leerwerkloket is op locatie Beursplein Rivierenland te Tiel. De andere gemeentes (Zaltbommel en Culemborg) worden bediend dmv zogenaamde diensturen Leerwerkloket. Op vast afgesproken dagdelen én op aanvraag komt de adviseur LWL 1 x per week op locatie. Ter plekke zijn er vrijwel altijd afspraken ingepland met de cliënten van de betreffende gemeente. Soms plant de LW adviseur ook afspraken in met inwoners van bijv. Culemborg, omdat het voor hen dichtbij is. Het voornemen is om dit te continueren. Het Leerwerkloket Rivierenland wil de hele regio (blijven) bedienen. b. Hoe groot is in de personele bezetting in frontoffice (balie) en backoffice? Vanuit welke organisaties zijn deze personen afkomstig? Welke functies bekleden zij? Huidige situatie 2013: B plan LWL Rivierenland versie 3 mei

8 - 1 senioradviseur Leren en werken (32 u), gedetacheerd vanuit het ROC (Rivor) Verantwoordelijk voor regionale projecten en de landelijke activiteiten. - 1 adviseur Leren en werken (38 u) vanuit het UWV. Verantwoordelijk voor matching en assistentie senior bij projectmatige activiteiten - Administratieve ondersteuning bij projecten, registreren vacatures (24 uur vanuit het UWV). - Tijdelijke inzet extra junior adviseur ivm ESF-J project, scholing jongeren (3 maanden vanuit UWV) - 1 CTC adviseur wordt op basis van de vraag ingezet, daarnaast krijgt CTC nog een intensievere rol bij de Startpleinen (vanaf medio 2013) c. Geef aan hoe in de e-dienstverlening Leren en werken in uw regio wordt vormgegeven. Hoe wordt aansluiting van de regionale website op de landelijke website gerealiseerd. Het LWL probeert vanaf maart 2013 de regionale site onder te brengen bij de landelijke website De e -dienstverlening loopt (nog/vooral) via de UWV werkcoaches. Vragen die daar digitaal gesteld worden, worden door hen doorgelinkt naar het LWL. Daarnaast heeft het LWL het algemene adres In 2012 was er een jaar lang een communicatieadviseur vanuit de Wajong aangesteld. Hij hield de website actueel. Voor 2013 wordt gekeken hoe deze pr taak door een pr adviseur (beperkt aantal uren) van het WAPR kan worden opgepakt. d. Op welke wijze vindt de strategische/beleidsmatige aansturing plaats? Is hiervoor een stuurgroep verantwoordelijk? Ja, de Stuurgroep WAPR ivm de directe verbinding Leerwerkloket met WAPR. o Hoe is de aansluiting op het bestuurlijk overleg in de arbeidsmarktregio gerealiseerd? In het bestuurlijk overleg (POA RAAK) hebben (minimaal) 2 deelnemers van de stuurgroep WAPR zitting (hoofd WIZ Tiel, Directeur SW bedrijf en Regiomanager UWV) Wie nemen deel in dit bestuurlijk overleg (naam, functie en organisatie). Hoe sluit de bestuurlijke aansturing aan op het operationele loket. Geef een organogram. B plan LWL Rivierenland versie 3 mei

9 1. POA RAAK 2. UWV 3. Gemeenten 4. Lander 5. ROC 6. Werkgevers 7. Stuurgroep WAPR 8. Leer Werk Loket B plan LWL Rivierenland versie 3 mei

10 De organisaties 2 t/m 6 nemen deel aan de bestuurlijke overleggen in de regio zijnde POA RAAK. Dezelfde organisaties vormen de Stuurgroep WAPR (exclusief werkgevers) die verantwoordelijk is voor de strategische en beleidsmatige aansturing. Binnen de stuurgroep WAPR is de regiomanager UWV de portefeuillehouder WAPR en Leerwerkloket. Deelnemende (bestuurders) POA -RAAK: Regio Rivierenland: dhr. Gert Veenendaal, secretaris en dhr. Peter Salet, beleidsmedewerker UWV: mevr. Astrid Hendriks, regiomanager ROC Rivor, dhr. R. Franken, vz CVB Gemeente Zaltbommel: dhr. Kees Zondag, wethouder Gemeente Culemborg: dhr. Huub van Oirschot, wethouder Gemeente Tiel: mw. Corry van Rhee-Oud Ammersveld, wethouder Gemeente Maasdriel: Dhr. John Leijdekkers Gemeente Geldermalsen: Ronald van Meygaarden Gemeente Neder-Betuwe: dhr. Vincent van Neerbosch, wethouder Gemeente Neerijnen: dhr. Koos Krook, wethouder Gemeente West Maas en Waal: Bert van Swam, wethouder Gemeente Lingewaal: dhr. Griedo Bel, wethouder SW Lander: dhr. Jan van de Sluis, interim directeur Werkgeversvertegenwoordiging: dhr. Ron Axt, STMR, bestuursvz (speerpunt sector Zorg en Welzijn) dhr. Henk Visscher, VNO-NCW dhr. Koen Middelaar, vz platform Transport en Logistiek (speerpuntsector Transport en Logistiek) Vacant: vertegenwoordiger vanuit speerpuntsector Techniek e. Hoe is op uitvoerend niveau de aansturing geregeld? Uit welke organisatie is de projectleider afkomstig? Wat is zijn/haar oorspronkelijke functie? - Senioradviseur LWL is projectleider, coördineert projecten en zorgt voor de dagelijkse aansturing van de scholingsadviseur(s). Zij valt in die hoedanigheid onder aansturing van de regiomanager UWV. De UWV regiomanager draagt zorg voor de financiële gang van zaken van het LWL en is vanuit de Stuurgroep WAPR de linking pin naar Leerwerkloket, mede doordat de faciliterende voorwaarden vanuit UWV komen en de lijnen naar UWV hoofdkantoor kort zijn. - Dagelijkse sparringpartner voor de projectleider LWL is de manager van WAPR, ivm verbinding leggen met het werkgeversdeel. De projectleider LWL sluit aan bij het werkoverleg WAPR. - De HR- cyclus wordt gevoerd door regiomanager UWV en manager WAPR. B plan LWL Rivierenland versie 3 mei

11 f. Welke partijen (gemeente, UWV, ROC, hogeschool, sbb, kbb s, kamer van koophandel, particuliere opleiders, rmc, etc) werken op operationeel niveau samen in het loket? En hoe is de inzet vormgegeven? a. Gemeenten: - Leerwerkloket verstrekt adviezen aan de cliënten van de gemeentelijke casemanagers en aan de casemanagers zelf, tevens zorgt ze voor LW advisering van NUG-gers, zijinstromers en aan werkende en werkzoekende inwoners van de gemeentes in regio Rivierenland, - In Tiel draait het LWL in 2013 nog even mee (in een bestuurlijke werkgroepje) in een tijdelijk project voor NUG-gers ( met subsidie uit de zogenaamde Eigen kracht gelden ). b. UWV: -intensieve samenwerking op alle niveaus: - regelmatige afstemming met de UWV manager(s), goed contact met de uitvoerders (werkcoaches), - plus incidenteel overleg met pr- medewerker(s) en contractdeskundigen. - Gebruik van WBS (Sonar en Suwi Net) ivm klant geschiedenis, resultaten, status en check op NAW - gegevens. -voorlichting op scholen met inzet UWV CTC, daarnaast ook actieve verwijzing UWV CTC c. ROC: - Het ROC levert de senioradviseur / projectleider Leerwerkloket Rivierenland. Zij is gedetacheerd vanuit het ROC. - met het regionale opleidingscentrum Rivor is afstemming op alle niveaus: coördinatoren, directeuren en decanen. Bijvoorbeeld ivm voorlichtingsbijeenkomsten (o.a bij het Entree onderwijs) - LWL adviseur is aanwezig op Open dagen (ivm bijzondere leervragen), - er is geregeld afstemming ivm leerwerkbanen/ vacatures, - tot slot staan de activiteiten van het Leerwerkloket (2012) in het aankomend jaarverslag van ROC Rivor d. VMBO: - voorlichting op Open dagen van alle VMBO s in de regio, - samenwerking in projecten Startbaan en Startplein (op verzoek van de werkgevers, die ook jong talent een rondleiding willen geven) e. KVK: - doorverwijzing voor Starters f. S-BB: - zorgt ism UWV voor de arbeidsmarktcijfers, inmiddels concreet vertaald in een flyer Arbeidsmarktcijfers. Deze wordt veelvuldig in de regio verstrekt (ook bij open dagen van scholen) g. Kenniscentra: - de adviseurs geven vacatures door aan het LWL (die checkt dit bij het WAPR en UWV), - de adviseurs van de kenniscentra verzorgen in de sectorale projecten maatwerkvoorlichting voor gemêleerde doelgroepen en denken mee in de opzet van bijv. regionale Open dagen (de dag van de zorg, of de dag van de transport en logistiek) h. particuliere opleiders: - waar mogelijk en waar nodig verwijst het LWL naar particulier opleiders, o.a via hun eigen websites. B plan LWL Rivierenland versie 3 mei

12 - Daarnaast werkt het LWL (bij gelegenheid) samen met commerciële aanbieders. In 2012 is er bijv. een project geweest ism het Wsp (WAPR) met Schouten & Nelissen rondom het onderwerp Duurzame inzetbaarheid voor het MKB bedrijfsleven. De senioradviseur LWL, acquireerde, faciliteerde en trainde mee. i. RMC: - wekelijks werkt er een adviseur van het RMC in de gezamenlijke werkruimte op het werkplein, waar ook het Jongerenloket spreekuur houdt. Hierdoor is er snel afstemming te realiseren bij diverse (en soms complexe) vragen van werkzoekende jongeren. het RMC participeert in regionale overleggen over Kwetsbare jongeren, waar ook gemeenten, LWL, VMBO en ROC (Entreeonderwijs) aansluiten. We werken continu aan regionaal beleid. j. Landelijk management LWL: op de volgende punten werken we samen: - het LWL Rivierenland is bezig een aansluiting op de landelijke website te realiseren, - waar mogelijk en wenselijk, sluit de senioradviseur aan bij landelijke voorlichtingsbijeenkomsten vanuit UWV hoofdkantoor. - de senioradviseur LWL is 1 x per maand aanwezig bij de landelijke projectleiders vergadering (vaak in Utrecht) en bij het l. WAPR: a. bestuurlijk: - wekelijkse afstemming met manager WAPR, 2 wekelijkse deelname door senioradviseur aan vergadering met alle WAPR adviseurs, b. (digitale) procesafstemming -en resultaat verantwoording - aangesloten op CRM systeem van WAPR waar zowel de werkgevers als de Leerwerkkandidaten in staan, zo kan er direct gematcht worden. c. Procesmatige samenwerking - Er is continu afstemming tussen adviseurs WAPR en LWL bij de opzet en de uitrol van sectorale projecten - Tips en leads van LWL naar WAPR en vice versa ivm leerwerkvacatures en kandidaten, - vermelding LWL doelen in Jaarverslag WAPR. - LWL draagt bij aan het plaatsen van kandidaten uit specifieke doelgroepen (bijv. Wajong, WWB), waardoor dit ook een realisatie is van de targets van het WAPR / de regio - LWL projectleider nam samen met een WAPR adviseur begin 2013 het initiatief om diverse medewerkers van belanghebbende organisaties bij elkaar te brengen ivm het op te richten Startplein techniek. g. Hoe en door wie worden momenteel werkgevers benaderd in de regio? Hoe wordt de samenwerking en expertise-uitwisseling met deze partijen vanaf 2013 vormgegeven? 1. Werkgeversservicepunt WAPR (werkgeversadviespunt Rivierenland) De adviseurs benaderen de werkgevers in de regio. Zij bespreken arbeidsmarktgerelateerde vragen en nemen in hun dienstverlening de opdracht mee vanuit de regionale partijen (verenigd in de stuurgroep B plan LWL Rivierenland versie 3 mei

13 WAPR) om zoveel mogelijk vacatures te vervullen met kandidaten vanuit vooraf bepaalde doelgroepen (ww, wwb, Wajong, etc). Hier zijn resultaten (targets) over afgesproken. Zie bijlage 6. Door eenduidige benadering wordt zoveel mogelijk voorkomen dat de werkgevers door afzonderlijke ketenpartners worden benaderd. Daar waar het leerwerkloket werkgeversgerelateerde vraagstukken heeft in allerlei varianten (mailings, vacatures BBL, bijeenkomsten, Duurzame Inzetbaarheid, Strategisch Leerbeleid) loopt dit altijd via WAPR. Binnen WAPR is ook een communicatieadviseur werkzaam die ingezet wordt. - Expertise uitwisseling vindt plaats in de 2 -wekelijkse vergadering van het WAPR en een aantal keren per jaar is er gelegenheid tot (bij-)scholing en training. (bijv. klantgerichte verkoop) - Samenwerking én afstemming met de ketenpartners vindt plaats gedurende de gehele ketensamenwerking. (voor wat betreft het Leerwerkloket: zie hierboven bij punt F.) 3. De activiteiten per van het leerwerkloket per : 3.1 Geef met een percentage aan wat het tijdsbeslag is van de lwl activiteiten. (er is onderscheid in de taken en werkzaamheden van de senioradviseur en de junioradviseur. De percentages zijn een gemiddelde voor het gehele LWL) a. Informeren, adviseren, doorverwijzen en matchen bezoekers: 50% b. Begeleiding en monitoring bij evc en scholingstraject: 1% c. Bezoeken aan bedrijven op verzoek of op eigen initiatief: 5% d. Werving van leerbanen: (is taak WAPR) 1% e. Competentietests (wordt ingezet vanaf zomer 2013, ivm koppeling aan Startplein activiteiten), maar beslaat 1 e helft 2013 maar 2% f. EVC (LWL geeft soms wat basisvoorlichting, maar verwijst vooral door omdat het regionale ROC niets meer doet aan EVC. LWL maakt dan gebruik van de website ook voor actuele aanbieders van EVC trajecten) g. Organiseren van scholingsarrangementen: 10% h. Voorlichtingsbijeenkomsten/ projecten: 25% i. Ontwikkelen e-dienstverlening + regionale site (> dit doet de pr) 1% j. Andere activiteiten, overleg (niveaus: stad- regio- landelijk) 5 % B plan LWL Rivierenland versie 3 mei

14 3.2 Welk klantregistratiesysteem wordt gebruikt? Voeg een format van de rapportage bij. Zie bijlage 7 1. Bezoekers LWL worden in WAPR (CRM -) systeem opgeslagen als basisadministratie LWL. Kandidaten zijn zo goed te matchen op BBL - vacatures. 2. NAW gegevens worden (waar nodig) gecheckt in WBS, Sonar of SUWI net. 3. Geslaagde bemiddelingen worden in WBS geregistreerd ivm regionale verantwoording. 3.3 Welke kwantitatieve doelstellingen zijn er voor het realiseren van: a) Werven van Leerbanen: b) Verwijzingen op EVC: c) Realiseren competentietests: d) Adviezen aan de beoogde lwl groepen (specificeren): e) Jeugd: f) Ouderen: g) Werkzoekenden zonder startkwalificatie/ laaggeletterden h) Anders: zie bijlage 5 voor behaalde doelen LWL 2012 en WAPR ketendoelen, elders in dit plan. N.B. Er wordt geen landelijke taakstelling opgelegd. Wel worden via benchmarking de resultaten gemonitord. 4. De dienstverlening van het Leerwerkloket a. Welke dienstverlening wordt aangeboden aan werknemers? I. Mobiliteitsvoorlichting is een voornemen: individueel/ groepsvoorlichting 1. Voorlichting rechten en plichten en arbeidsmarkt ism UWV 2. Vraag definiëring bij loopbaanswitches 3. Voorlichting over diverse sectoren 4. Advies en (digitale) begeleiding bij beroepskeuzes, solliciteren en presenteren II. Basisaanbod LWL 1. Voorlichting/advies over scholing (gerelateerd aan arbeidsmarktkansen), loopbaanswitches en LW trajecten zowel voor werkzoekenden als werkenden. Voor alle werkzoekenden en werkenden is het leerwerkloket vrij te bezoeken voor deze dienstverlening zowel op afspraak als open inloop (op meerdere locaties in de regio). 2. Handige tips over arbeidsmarktcijfers en tips over websites als Kansopwerk.nl b. Welke dienstverlening wordt aangeboden aan bedrijven -werkgevers? B plan LWL Rivierenland versie 3 mei

15 LWL kan helpen bij: I. personeelsvraagstukken: duurzame inzetbaarheid, advisering door senioradviseur ivm eventuele HRD vraagstukken II. meedenken in EVC, op- en omscholing III. mobiliteit en duurzame inzetbaarheid IV: invulling (BBL-) vacatures V. CTC tests De adviseurs werkgeversdienstverlening halen de vraag op bij de werkgever. Het leerwerkloket wordt ingeschakeld als zijnde de expert collega. c. Welke dienstverlening wordt aangeboden aan werkzoekenden zonder baan? I. Basisdienstverlening LWL: individuen - advies over leren en / of werken (open inloop in de ochtenden op Beursplein Rivierenland te Tiel en 2 x per week ook in Zaltbommel en Culemborg. Dit is een laagdrempelige adviesfunctie) - bemiddeling / matching op BBL vacatures - tips over websites, arbeidsmarktinformatie - verwijzing naar open dagen scholen - waar nodig: CTC. Bijvoorbeeld bij twijfel of onzekerheid over capaciteiten en beroepeninteresse bij kandidaten die mee willen doen aan een Startplein project. - waar gewenst: basisvoorlichting over EVC en doorverwijzing naar bureaus in de regio. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de website II. Speciale voorlichting LWL: voor groepen (op werkplein en / of in scholen) - Basis workshop Leren en werken (incl. arbeidsmarktinformatie) - Startplein zorg /welzijn - Startbaan transport en logistiek - In oprichting: Startplein Techniek - Sollicitatietraining ism UWV 5. Expertisefunctie 5.1 Op welke wijze gaat de kwaliteit van de dienstverlening bewaakt worden? Training van het personeel, cliëntvolgsysteem, reactietijden? - 2 x per jaar een check op de (dubbele) systemen - 2 x per jaar een telefonische klantenenquête B plan LWL Rivierenland versie 3 mei

16 5.2 Hoe is de afstemming met het werkgeverservicepunt geregeld en met het ROC, en eventueel met andere partners? Denk ook aan training. Gaat men alleen of ook in teams op pad? Wordt geregistreerd wie waar naartoe gaat en welke afspraken worden gemaakt? Zie ook punt F. afstemming met partners Adviseurs gaan soms samen op pad /aan de slag (werkgevers interesseren voor Duurzame Inzetbaarheid bijvoorbeeld). Afstemming met partners (waaronder ROC) is geborgd in uitvoering, tactisch en strategisch niveau. Registratie van werkgeversbezoeken, inclusief werkafspraken staat in CRM. LWL checkt doorverwezen kandidaten bij ROC: zijn ze begonnen j/n/ onbekend 5.3 Hoe is het leerwerkloket verbonden met andere loketten, servicepunten samenwerkingsverbanden? Denk hierbij aan Jongerenloketten, brancheservicepunten, (private)mobiliteitscentra, scholingsaanbieders enz. 1. Via landelijke netwerkbijeenkomsten (Utrecht) 2. Via S-BB : regelmatig overleg met regionaal manager 3. Via Jongerenloket (met RMC) in eigen werkruimte 4. Via ROC, s en (live of) telefonisch overleg. Daarnaast wordt LWL uitgenodigd bij regionale overleggen rondom jongerenaanpak ism ketenpartners. 5. Bij regionale projecten (waar een leerwerkaspect in zit) wordt LWL uitgenodigd om aan te schuiven en mee te praten. 6. Via scholingsadviseur UWV-LWL is er geregeld contact met de branche adviseurs van UWV. 6 Financiering Het businessplan dient een begroting te bevatten waaruit blijkt wat de kosten van het leerwerkloket zijn en hoe deze gefinancierd worden in de periode Naast de inzet van de basisfinanciering (gelijk aan ), gaat het om de inzet van alle partijen. Bijlagen overzicht: B plan LWL Rivierenland versie 3 mei

17 1) Overzicht locaties 2) Functie projectleider 3) Format begroting ASTRID! 4) Projectinformatie Startbaan en startplein zorg 5) Cijfers LWL ) Marktbewerkingplan WAPR 7) Voorbeelden van uitdraaien registraties LWL kandidaten ASTRID! Ter info voor de shareholders: 8) Inleiding tot kader beleidsplan Leerwerkloketten. B plan LWL Rivierenland versie 3 mei

18 Bijlage 1. Overzicht uitvoeringslocaties LWL 1. Beursplein Rivierenland Nieuwe Tielseweg 112a 4001 JZ TIEL Hier is ook het werkgeversservicepunt WAPR gevestigd. Site: De website LWL Rivierenland : De landelijke website: Tel nr: (is vast toestel + bereikbaar tijdens kantooruren) 2. Sociale dienst Bommelerwaard Bosstraat AG ZALTBOMMEL 3. Culemborgs participatiehuis Pascalweg AC Culemborg B plan LWL Rivierenland versie 3 mei

19 Bijlage 2. Functie Projectleider Functie Projectleider LWL De projectleider van het leerwerkloket stuurt de medewerkers functioneel aan en bewaakt de realisatie van de door de stuurgroep vastgestelde doelstellingen/taakstellingen. De projectleider valt functioneel onder de stuurgroep van de partners en rapporteert de resultaten aan de stuurgroep (de oprichtende en participerende partijen). De projectleider is daarmee de persoon die op diverse niveaus contacten onderhoudt met (de besturen van) uiteenlopende partijen. Dit vraagt kennis van en affiniteit met het bedrijfsleven, de lokale politiek en het onderwijs. Een netwerker die ook op bestuurlijk niveau kan communiceren. Een onafhankelijke projectleider is een belangrijke succesfactor in de verankering van het leerwerkloket in de organisaties van de (kern)partners. Een onafhankelijke projectleider is beter in staat om partijen aan te spreken op gemaakte afspraken. Zeker is dat de projectleider een belangrijke rol vervult in het functioneren van een leerwerkloket en dat de regionale situatie als uitgangspunt moet worden genomen. B plan LWL Rivierenland versie 3 mei

20 Bijlage 3. Format Begroting Astrid B plan LWL Rivierenland versie 3 mei

21 Bijlage 4. Projectinformatie Toelichting STARTPLEIN/STARBAAN CONCEPT 2012 I. UITLEG VOORAF Startplein Zorg is een oriëntatie carrousel voor leren en werken in een bepaalde sector. Hier wordt aandacht besteed aan oriëntatie op de sector, krijgen mensen een realistisch beeld van henzelf (competenties en hiaten) en van de sector (harde en zachte eisen) waardoor ze uiteindelijk komen tot het maken van een bewuste keuze. Voordeel van dit aanlooptraject is dat de bedrijven gemotiveerde kandidaten krijgen en de MBO- scholen geen/ minder spijtoptanten. (leren en werken). Dit scheelt tijd en geld. Voordeel voor de kandidaat is dat hij/ zij, voordat er een keuze gemaakt moet worden, al een kijkje in de keuken kan nemen bij een bedrijf en zich zo een beeld kan vormen van zijn wensberoep. Voordeel voor UWV en gemeentes is dat werkzoekende kandidaten die uitkeringsgerechtigd zijn, uiteindelijk duurzamer uitstromen. Het concept is ontstaan vanuit de sector Zorg. Deze had de behoefte aan nieuwe zijinstromers in verband met de voorziene tekorten in de zorg. Zo ontstond in 2012 in samenwerking met de Zorgacademie (ROC Rivor, 4 grote zorginstellingen, een VMBO en het servicepunt Zorg en Welzijn (UWV/ WAPR) : het project Startplein Zorg en welzijn. Zie o.a: / / In de uitvoering (en de totstandkoming van het beleidsplan) is het Leerwerkloket Rivierenland er bij betrokken en in verband met de toeleiding van kandidaten is het LWL een belangrijke rol gaan spelen bij de intake en de facilitering. (zie ) Startplein zorg is inmiddels vervolmaakt en het prototype is er klaar voor om doorvertaald te worden naar andere speerpuntsectoren in de regio Rivierenland, te weten: Techniek en Transport & Logistiek. II. Opzet Startplein: stap voor stap oriënteren op de wenssector(en) 1. 1 e fase activiteit: voorlichting door een adviseur van het kenniscentrum, m.b.v. een beroepenfilm, gesprek met de kandidaten (groep van 10 a 15 personen, diverse vooropleidingen, werkniveaus en opleidingswensen). Gesprekken gaan over bijv. competenties, vooropleidingen en realistisch beroepsbeeld en arbeidsmarktbeeld e fase activiteit: tour langs bedrijven: het bedrijf ontvangt de voorgeselecteerde groep kandidaten. De groep krijgt een rondleiding, een presentatie en men kan vragen stellen aan de medewerker van het bedrijf (directeur of PZ man) 3. 3 e fase is: ga aan de slag met je nieuw verworven inzichten! Kies je beroep, ga solliciteren, maak je CV in orde en benut je nieuwe netwerk. Kijk ook naar de beroepscompetenties en trek zelf je conclusie welke competenties je nog aan moet vullen. B plan LWL Rivierenland versie 3 mei

Impuls Aanpak jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio Actieplan jeugdwerkloosheid 2013-2014 Regio Rivierenland

Impuls Aanpak jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio Actieplan jeugdwerkloosheid 2013-2014 Regio Rivierenland Impuls Aanpak jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio Actieplan jeugdwerkloosheid 2013-2014 Regio Rivierenland Naam penvoerende organisatie: Gemeente Tiel (contactgemeente Regio Rivierenland) 1. Naam

Nadere informatie

Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015

Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015 1 Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015 1. Inleiding Leren en Werken in de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant richt zich vanaf 1 januari 2013 primair op vragen van de regionale

Nadere informatie

Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan

Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan Naam van de arbeidsregio: Locatie: Regio Amersfoort Stadsring 75, Amersfoort Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan naam organisatie contactpersoon 1. Gemeente Amersfoort Wethouder C. van Eijk

Nadere informatie

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Aanpak jeugdwerkloosheid In een brief van 5 maart jl. hebben de Ministeries van SZW en OCW aangegeven dat zij een

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Inhoud 1. Rol van het WSP in 2014 2. Targets 2014 3. Accountmanagement en instrumentarium 4. Regionale samenwerking 5. Organisatie 6. Bezetting en financiën Versie:

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland https://www.youtube.com/watch?v=k1cwrsjoquq Werk in Zicht is een samenwerkingsverband tussen 27 gemeenten (23 Groninger en 4 Drentse gemeenten), UWV en

Nadere informatie

Businessplan Leerwerkloket NHN 2013-2015 Naam van de arbeidsregio en locatie: Noord-Holland Noord (centrumgemeente Alkmaar)

Businessplan Leerwerkloket NHN 2013-2015 Naam van de arbeidsregio en locatie: Noord-Holland Noord (centrumgemeente Alkmaar) Businessplan Leerwerkloket NHN 2013-2015 Naam van de arbeidsregio en locatie: Noord-Holland Noord (centrumgemeente Alkmaar) Inleiding Voor u ligt het businessplan 2013-2015. Het betekent een vervolg op

Nadere informatie

Businessplan. Leerwerkloket 2013 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem

Businessplan. Leerwerkloket 2013 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem Businessplan Leerwerkloket 2013 2015 Arbeidsmarktregio Gorinchem Naam van de arbeidsmarktregio en locatie: Arbeidsmarktregio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden; Centrumgemeente gemeente Gorinchem. Gegevens

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rivierenland

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rivierenland Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rivierenland Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Uitgesplitst/doelgroep Gerealiseerd Prognose 2017 Gerealiseerd % Werkenden/NUGger ,0% Niet-werkenden ,0% Anders 11 -

Uitgesplitst/doelgroep Gerealiseerd Prognose 2017 Gerealiseerd % Werkenden/NUGger ,0% Niet-werkenden ,0% Anders 11 - HIGHLIGHTS RAPPORTAGE 217 maart DOELGROEP: inwoners Midden Brabant Advies rondom leren en werken: Gerealiseerd Prognose 217 Gerealiseerd % Aanmeldingen 149 4 37,3% Aantal voorlichtingen / presentaties

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Leerwerkloket Utrecht

Jaarverslag 2012. Leerwerkloket Utrecht Jaarverslag 2012 Leerwerkloket Utrecht Het Leerwerkloket Utrecht is een samenwerkingsverband tussen: Gemeente Utrecht, UWV, AOC Wellant, ROC Midden Nederland, MBO Utrecht, Stichting Werkartaal, S-BB, VNO/NCW,

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland De gemeente Almere, vertegenwoordigd door mevrouw F.T. de Jonge De gemeente Dronten, vertegenwoordigd door de heer P.C.J. Bleeker De gemeente Lelystad,

Nadere informatie

WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR!

WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR! Begroting 2012-2013 WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR! VERANTWOORDING BEGROTING 2012-2013 Het meerjarenprogramma West-Brabant werkt en pakt door! bestrijkt de jaren 2012 tot en met 2015. In deze begroting

Nadere informatie

Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland. stand van zaken

Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland. stand van zaken Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland stand van zaken PHO Sociale Agenda/Arbeidsmarktbeleid 15 mei 2013 Namens Afstemmingsteam Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland Bas van Drooge, Ria de Ruiter

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013

Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013 Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013 Inhoud Werkgelegenheid Vacatures Werkloosheid Bevolkingsontwikkeling Aandachtspunten komende jaren Activiteiten POA Achterhoek PAG 2 Structuur werkgelegenheid regio

Nadere informatie

Regionale samenwerking op de arbeidsmarkt

Regionale samenwerking op de arbeidsmarkt Regionale samenwerking op de arbeidsmarkt Zeewolde, 11 oktober 2012 Ihkv VNG Bestuurlijke ondersteuningsprogramma s Werken aan Werk & Vakmanschap Vereniging van Nederlandse Gemeenten Programma Inleiding

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Werkgeversbenadering in arbeidsmarktregio s

Samenwerkingsovereenkomst Werkgeversbenadering in arbeidsmarktregio s Samenwerkingsovereenkomst Werkgeversbenadering in arbeidsmarktregio s Werkgeversbenadering rondom de 4 grote steden Gemeente Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 In deze notitie van UWV, die ieder kwartaal verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de provincie Gelderland kort toegelicht.

Nadere informatie

Presentatie commissie samenleving 8 december Re-integratie, Werkservicepunt, Jongerenloket en Jeugdwerkloosheid

Presentatie commissie samenleving 8 december Re-integratie, Werkservicepunt, Jongerenloket en Jeugdwerkloosheid Presentatie commissie samenleving 8 december 2009 Re-integratie, Werkservicepunt, Jongerenloket en Jeugdwerkloosheid Inhoud presentatie Re-integratie Werkservicepunt Jeugdwerkloosheid en Jongerenloket

Nadere informatie

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Inleiding De gemeenten in de regio Haaglanden en het UWV hebben in 2011 een convenant gesloten over de wijze waarop zij gezamenlijk de werkgeversbenadering

Nadere informatie

Februari 2010. Brancheschets Horeca

Februari 2010. Brancheschets Horeca Februari 2010 Brancheschets Horeca Brancheschets Horeca Afdeling Arbeidsmarktinformatie Redactie: Rob de Munnik, Marijke Oosterhuis & Niek Veeken 10-2-2010 Landelijk Bedrijfsadviseur Horeca Patricia Oosthof

Nadere informatie

Plan van aanpak Jeugdwerkloosheid Twente. Jongerenoffensief P. Weideveld

Plan van aanpak Jeugdwerkloosheid Twente. Jongerenoffensief P. Weideveld Plan van aanpak Jeugdwerkloosheid Twente Jongerenoffensief 2015-2016 P. Weideveld Jongerenoffensief 2015-2016 Publieksversie 03-02-2015 Regio Twente P. Weideveld Autorisatie Opsteller Mw. P. Weideveld

Nadere informatie

Oplegnotitie Werkbedrijf

Oplegnotitie Werkbedrijf Oplegnotitie Werkbedrijf 1. Onderwerp Marktbewerkingsplan Werkbedrijf Holland Rijnland 2016 2. Regionaal belang De samenwerkende partijen in het Werkbedrijf Holland Rijnland streven naar een inclusieve

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Groningen

Arbeidsmarktregio Groningen Marktbewerkingsplan Arbeidsmarktregio Groningen (versie 18 maart 2015) Status: het marktbewerkingsplan (deel Werkbedrijf) moet nog worden vastgesteld door het bestuur van het regionaal Werkbedrijf achtergrond

Nadere informatie

Plan van aanpak: Mobiliteit in de AMR Noord-Holland Noord

Plan van aanpak: Mobiliteit in de AMR Noord-Holland Noord Plan van aanpak: Mobiliteit in de AMR Noord-Holland Noord Kaders van het sectorplan Doelstelling Het sectorplan beoogt een bijdrage te leveren aan de gesignaleerde knelpunten op de arbeidsmarkt Knelpunten

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Informatie van het college aan de raad. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: /

GEMEENTE OLDEBROEK. Informatie van het college aan de raad. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: / GEMEENTE OLDEBROEK Onderwerp: Werkbedrijf Regio Zwolle. Informatie van het college aan de raad Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: 208713 / 208944 Samenvatting Aanleiding om te informeren

Nadere informatie

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW)

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW) Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren - 309.900 lopende WW-uitkeringen, 1,8 procent meer dan in tember - Bovengemiddelde stijging lopende WW-uitkeringen horeca (+6,3%)

Nadere informatie

School Ex rapportage. Oktober 2010

School Ex rapportage. Oktober 2010 School Ex rapportage Oktober 2010 Inleiding School Ex is een onderdeel van het actieplan jeugdwerkloosheid. Het doel is tweeledig. Enerzijds MBO-jongeren stimuleren om langer door te leren en anderzijds

Nadere informatie

Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur)

Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur) Informatie en adviespunt arbeidsintegratie Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur) In het gezamenlijke advies van LCR, UWV, CWI en Divosa over de werkherkansingsadviseur

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Leerwerkloket Utrecht

Jaarverslag 2013. Leerwerkloket Utrecht Jaarverslag 2013 Leerwerkloket Utrecht Het Leerwerkloket Utrecht is een samenwerkingsverband tussen: Gemeente Utrecht, UWV, AOC Wellant, ROC Midden Nederland, MBO Utrecht, Stichting Werkartaal, S-BB, VNO/NCW,

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Regionaal platform Arbeid

Nieuwsbrief. Regionaal platform Arbeid 1 Telefoon: 076-502 72 08-06-13296124 E-mail: astrid.persons@west-brabant.eu Website: http://rpa.west-brabant.eu Nieuwsbrief December 2014 nieuwsbrief Jaargang 1, nummer 3 Derde nieuwsbrief van het rpa

Nadere informatie

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden - 464.300 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - In i vrijwel evenveel werkzoekenden als in - Van de 55-plus beroepsbevolking is 9,4 procent

Nadere informatie

Aanvraagformulier Voor indienen aanvraag ondersteuning aanpak Matchen op werk

Aanvraagformulier Voor indienen aanvraag ondersteuning aanpak Matchen op werk Aanvraagformulier (Regionaal) coördinerend persoon: Naam Inge Willems Functie Coördinator WSP en secretaris Regionaal Werkbedrijf Organisatie Gemeente s- Hertogenbosch-Weener XL Telefoonnummer 06-51133795

Nadere informatie

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald - 477.800 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Minder werkzoekenden van 35-45 jaar dan een jaar geleden - Toename werkzoekenden met (para)

Nadere informatie

Businessplan Leerwerkloket Twente 2013-2015 Arbeidsmarktregio Twente

Businessplan Leerwerkloket Twente 2013-2015 Arbeidsmarktregio Twente Businessplan Leerwerkloket Twente 2013-2015 Arbeidsmarktregio Twente Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan Naam Functie Handtekening Mevrouw M ten Heuw Wethouder gemeente Hengelo & portefeuillehouder

Nadere informatie

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Juli 2012 Bijna 300.000 WW-uitkeringen - 298.000 lopende WW-uitkeringen - Aantal WW-uitkeringen gestegen ten opzichte van voorgaande maand (2,5%) - Ruim de helft meer WW-uitkeringen voor jongeren dan in

Nadere informatie

Marktbewerkingsplan regio Amersfoort (augustus 2014)

Marktbewerkingsplan regio Amersfoort (augustus 2014) Marktbewerkingsplan regio Amersfoort (augustus 2014) 1. Inleiding Per 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Er komt één regeling voor mensen die kunnen werken, maar daarbij ondersteuning

Nadere informatie

UWV applicaties. Een eerste verkenning over de mogelijkheden die UWV applicaties u kunnen bieden. André Toornent Paul Woltering

UWV applicaties. Een eerste verkenning over de mogelijkheden die UWV applicaties u kunnen bieden. André Toornent Paul Woltering UWV applicaties Een eerste verkenning over de mogelijkheden die UWV applicaties u kunnen bieden André Toornent Paul Woltering Nieuwegein, 16 april 2015 Wettelijk kader (SUWI) Doordat alle werkzoekenden

Nadere informatie

Businessplan 2013/ 2015 Leerwerkloket Utrecht

Businessplan 2013/ 2015 Leerwerkloket Utrecht Businessplan 2013/ 2015 Leerwerkloket Utrecht Partners Samenwerkingsverband Gemeente Utrecht UWV Werkbedrijf MBO Utrecht AOC Wellant College ROC Midden Nederland VNO/NCW MKB Midden Stichting Bundel Stichting

Nadere informatie

Regio Rivierenland, Programmabureau Participerend/ POA RAAK

Regio Rivierenland, Programmabureau Participerend/ POA RAAK Regio Rivierenland, Programmabureau Participerend/ POA RAAK OVEREENKOMST Projectplan "toegerust uit de startblokken" Rivierenland tussen Regio Rivierenland en LANDER, betreffende uitvoering van activiteiten

Nadere informatie

Hoe gaan we de recessie te lijf met het Participatiebudget?

Hoe gaan we de recessie te lijf met het Participatiebudget? Hoe gaan we de recessie te lijf met het Participatiebudget? Ervaringen van de gemeente Venlo Louis Litjens, Afdelingshoofd afdeling WIZ Vanessa de Rond, Beleidsadviseur arbeidsmarkt WIZ Jaco van Velden,

Nadere informatie

Ik Kan Overdie. Wijkservicebedrijf Overdie (WSB)

Ik Kan Overdie. Wijkservicebedrijf Overdie (WSB) Ik Kan Overdie Wijkservicebedrijf Overdie (WSB) De inhoud De aanleiding en de noodzaak Hoe we het gaan organiseren De caseloadnader beschouwd De organisatie De financiering De stand van zaken 6644 inwoners

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV

Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari 2016 Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV Inleiding Totstandkoming van dit document Al enige tijd werken gemeenten

Nadere informatie

Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland

Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland Projectenformulier Regiocontract 20122015 Regio Rivierenland 1. Naam Project Geef de volledige en correcte naam waaronder het project geregistreerd dient te worden Professionalisering Evenementen Rivierenland

Nadere informatie

Mobiliteitscentra. Rob Schwillens projectleider Mobiliteitscentra. Januari 2009: nieuwsflits Arbeidsmarkt. Instroom, uitstroom en stand nww. mei.

Mobiliteitscentra. Rob Schwillens projectleider Mobiliteitscentra. Januari 2009: nieuwsflits Arbeidsmarkt. Instroom, uitstroom en stand nww. mei. Mobiliteitscentra Rob Schwillens projectleider Mobiliteitscentra Januari 2009: nieuwsflits Arbeidsmarkt Instroom, uitstroom en stand nww instroom/uitstroom 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Jongeren aan de slag! Peter van Nunen.

Jongeren aan de slag! Peter van Nunen. Kerngegevens Wat is de naam van het project? Wat is de kern van het voorstel? Welke resultaten worden gegarandeerd? SMART formuleren! Wie is eigenaar van het voorstel? Wat is de looptijd van het project?

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

Uitgesplitst/doelgroep Aantallen Prognose geheel 2016 Gerealiseerd Werkenden/NUGger ,5% Niet-werkenden ,5% Anders 25 -

Uitgesplitst/doelgroep Aantallen Prognose geheel 2016 Gerealiseerd Werkenden/NUGger ,5% Niet-werkenden ,5% Anders 25 - HIGHLIGHTS RAPPORTAGE 216 t/m september DOELGROEP: inwoners Midden Brabant Advies rondom leren en werken: Aantallen Prognose heel 216 Gerealiseerd Aanmeldingen 353 4 88,3% Aantal voorlichtingen / presentaties

Nadere informatie

Plan van aanpak 'Samen naar een werkende toekomst', Aanpak jeugdwerkeloosheid

Plan van aanpak 'Samen naar een werkende toekomst', Aanpak jeugdwerkeloosheid Plan van aanpak 'Samen naar een werkende toekomst', Aanpak jeugdwerkeloosheid Inleiding De Arbeidsmarktregio FoodValley (voortaan AMR FV) wil een bijdrage leveren aan de aanpak jeugdwerkeloosheid. AMR

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Werkgeversdienstverlening. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

Oplegvel. 1. Onderwerp Werkgeversdienstverlening. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

STOOF Sectorplan UITZENDBRANCHE 2014. Regionale bijeenkomsten UWV-Leerwerkloketten en Uitzendwerkgevers

STOOF Sectorplan UITZENDBRANCHE 2014. Regionale bijeenkomsten UWV-Leerwerkloketten en Uitzendwerkgevers STOOF Sectorplan UITZENDBRANCHE 2014 Regionale bijeenkomsten UWV-Leerwerkloketten en Uitzendwerkgevers Programma Aanleiding Sociaal Akkoord Inleiding STOOF Rollen en Petten, Ambities Doelstellingen en

Nadere informatie

Laat jezelf zien op hét arbeidsmarkt Event van de regio Stedendriehoek & N.W. Veluwe, Samen zichtbaar vooruit.

Laat jezelf zien op hét arbeidsmarkt Event van de regio Stedendriehoek & N.W. Veluwe, Samen zichtbaar vooruit. Postbus 10062, 7301GB Apeldoorn Naam T.a.v Adres Postcode woonplaats Daadkrachtig 2013 Laat jezelf zien op hét arbeidsmarkt Event van de regio Stedendriehoek & N.W. Veluwe, Samen zichtbaar vooruit. In

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Holland Centraal groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Samenvatting Regio in beeld Rivierenland

Samenvatting Regio in beeld Rivierenland Samenvatting Regio in beeld 2016 Rivierenland Samenvatting Aantal banen neemt toe, echter niet in collectieve sector In Rivierenland groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd) in 2017

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de 300.000 - Lopende WW-uitkeringen met 2 procent gestegen tot 304.000 - Aantal lopende uitkeringen in onderwijssector met 27 procent toegenomen - Uitkeringen

Nadere informatie

Transparantie Arbeidsmarkt Hoe helpen UWV-systemen uw arbeidsmarktregio transparant maken?

Transparantie Arbeidsmarkt Hoe helpen UWV-systemen uw arbeidsmarktregio transparant maken? Transparantie Arbeidsmarkt Hoe helpen UWV-systemen uw arbeidsmarktregio transparant maken? Marc van den Broek / Willem van Riesen 5 Maart 2015 Doel Transparantie op de arbeidsmarkt door: alle werkzoekers

Nadere informatie

ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE RAAD

ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE RAAD ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE RAAD Behandelgegevens Datum : 19 mei 2015 Openbaar? ja Informatie Onderwerp : Werkbedrijf Regio Zwolle Kern van de zaak : De oprichting van het Werkbedrijf Regio Zwolle.

Nadere informatie

Opinieronde / peiling

Opinieronde / peiling Aan de Raad OPINIE Made, 16 september 2014 Regnr.: 14int03381 Aan de commissie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Datum vergadering: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Agendapunt

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. Presentatie gemeenteraden regio 12 april en 17 mei

Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. Presentatie gemeenteraden regio 12 april en 17 mei Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant Presentatie gemeenteraden regio 12 april en 17 mei Programma 1. Aanvliegroute 2. Doelen en doelgroep 3. Resultaten 4. Instrumentarium 5. Werkgeversservicepunt 6.

Nadere informatie

Test je kennis over de arbeidsmarkt in de regio Haaglanden. Lian de Bruijn Regionaal beleidsadviseur onderwijs arbeidsmarkt

Test je kennis over de arbeidsmarkt in de regio Haaglanden. Lian de Bruijn Regionaal beleidsadviseur onderwijs arbeidsmarkt Test je kennis over de arbeidsmarkt in de regio Haaglanden Lian de Bruijn Regionaal beleidsadviseur onderwijs arbeidsmarkt 0 Hoeveel kenniscentra voor beroepsonderwijs zijn er tot 1 augustus 2015? A. 8

Nadere informatie

Plaatsingsbonus. Voor wie is de plaatsingsbonus? Hoe hoog is de plaatsingsbonus?

Plaatsingsbonus. Voor wie is de plaatsingsbonus? Hoe hoog is de plaatsingsbonus? Plaatsingsbonus Nederland verkeert in een economische crisis. Daarom is er een sterke groei van de werkloosheid. Vooral jongeren krijgen hier meer dan normaal mee te maken. Om te voorkomen dat jongeren

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed Proceskalender 2014 van De januari 2014 A-lijst : onderwerpen Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed 1. WERKBEDRIJF Taak en minimale functies Werkbedrijf Wat is

Nadere informatie

ACTIEPLAN JEUGDWERKLOOSHEID 2013-2014

ACTIEPLAN JEUGDWERKLOOSHEID 2013-2014 ACTIEPLAN JEUGDWERKLOOSHEID 2013-2014 ARBEIDSMARKT REGIO RIVIERENLAND ( Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal, Zaltbommel ) 1 Inhoud 1.

Nadere informatie

Transitieplan. 12 september 2013

Transitieplan. 12 september 2013 Transitieplan 12 september 2013 Situatie Oost-Groningen Hoog aantal Wsw-ers (3,5 x landelijk gemiddelde) Hoog aantal Wajongeren (2 x landelijk gemiddelde) Arbeidsparticipatie is laag (61% ten opzichte

Nadere informatie

Sociale Werkbedrijven & UWV Portaal voor Gemeenten

Sociale Werkbedrijven & UWV Portaal voor Gemeenten Sociale Werkbedrijven & UWV Portaal voor Gemeenten Opzet presentatie wat is het UWV Portaal, waarom aansluiten belangrijk is, hoe u kunt aansluiten op het portaal en welke stappen u daarvoor moet ondernemen.

Nadere informatie

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Legenda kleuren Kleur Toelichting GROEN project is volgens plan verlopen ORANJE er waren knelpunten en/of het project is niet volgens planning

Nadere informatie

Halfjaarrapportage juli 2016

Halfjaarrapportage juli 2016 Halfjaarrapportage juli 2016 Voor u ligt de halfjaarrapportage van het Regionaal Werkbedrijf regio FoodValley van het eerste halfjaar 2016. In deze rapportage krijgt u een beeld van de resultaten en activiteiten

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Amersfoort Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Amersfoort groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en

Nadere informatie

Februari 2010. Brancheschets Zorg & Welzijn

Februari 2010. Brancheschets Zorg & Welzijn Februari 2010 Brancheschets Zorg & Welzijn Brancheschets Zorg & Welzijn Afdeling Arbeidsmarktinformatie Redactie: Rob de Munnik, Marijke Oosterhuis en Niek Veeken Landelijk Bedrijfsadviseur voor de branche

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2015-2016

Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2015-2016 Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2015-2016 25 juni 2015 1 Korte samenvatting Met het Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2013-2014 zijn positieve resultaten behaald. Er is ook veel ervaring

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gorinchem Samenvatting Aantal banen neemt in beperkte mate toe, echter niet in collectieve sector In de krimpregio Gorinchem neemt het aantal banen van

Nadere informatie

De arbeidsmarkt Noordoost-Brabant. UWV Werkbedrijf Herman van Lith, bedrijfsadviseur Miranda de Wit, bedrijfsadviseur

De arbeidsmarkt Noordoost-Brabant. UWV Werkbedrijf Herman van Lith, bedrijfsadviseur Miranda de Wit, bedrijfsadviseur De arbeidsmarkt Noordoost-Brabant UWV Werkbedrijf Herman van Lith, bedrijfsadviseur Miranda de Wit, bedrijfsadviseur Programma Vraag Werkgelegenheid Vacatures Aanbod Beroepsbevolking Niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015 Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant 3 februari 2015 Inhoud presentatie Aanleiding Participatiewet Sociaal Akkoord en Regionale Werkbedrijven Uitgangspunten RWB

Nadere informatie

Onderwerp De actuele stand van zaken op onze regionale arbeidsmarkt

Onderwerp De actuele stand van zaken op onze regionale arbeidsmarkt Raadsinformatiebrief Onderwerp De actuele stand van zaken op onze regionale arbeidsmarkt Arbeidsmarkt en arbeidsmobiliteit in De Kempen Sectoren Voor de ongeveer 34.000 banen tellende arbeidsmarkt van

Nadere informatie

In hoofdstuk 3 van het Jongerenoffensief staat welke doelstellingen de arbeidsmarktregio Twente zich stelt.

In hoofdstuk 3 van het Jongerenoffensief staat welke doelstellingen de arbeidsmarktregio Twente zich stelt. Arbeidsmarktregio Twente In het mailbericht van donderdag 11-7-2013 heeft de Programmaraad verzocht een aanvulling te verzorgen op het 2.0, waarin in een tabel SMART terug te vinden welke resultaten met

Nadere informatie

Businessplan 2013-2015 Stedendriehoek Noordwest Veluwe. Businessplan Lerenenwerken Stedendriehoek NW Veluwe 2013-2015_v5 1

Businessplan 2013-2015 Stedendriehoek Noordwest Veluwe. Businessplan Lerenenwerken Stedendriehoek NW Veluwe 2013-2015_v5 1 Businessplan 2013-2015 Stedendriehoek Noordwest Veluwe Businessplan Lerenenwerken Stedendriehoek NW Veluwe 2013-2015_v5 1 Businessplan Leren&Werken Arbeidsmarktregio Stedendriehoek Noordwest Veluwe Ondertekenaars:

Nadere informatie

Welkom. Chris Vervloet. Senior Werkcoach UWV Werkbedrijf Coördinator Jongerenloket Blink! T: 013-7504343 E: chris.vervloet@uwv.nl

Welkom. Chris Vervloet. Senior Werkcoach UWV Werkbedrijf Coördinator Jongerenloket Blink! T: 013-7504343 E: chris.vervloet@uwv.nl Welkom Chris Vervloet Senior Werkcoach UWV Werkbedrijf Coördinator Jongerenloket Blink! T: 013-7504343 E: chris.vervloet@uwv.nl Jongerenloket BLINK! Klantbenadering / uitgangspunt: Talent, vertrouwen en

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 13,2 % tot 6.470. Deze forse toename van de WW populatie wordt mede veroorzaakt door het

Nadere informatie

Actieplan Arbeidsmeldpunt Drimmelen

Actieplan Arbeidsmeldpunt Drimmelen Actieplan Arbeidsmeldpunt Drimmelen 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Inleiding, achtergrond en context Ambities, uitgangspunten en meerwaarde Inrichting Arbeidsmeldpunt

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Servicepunt Techniek. Hedy Segond Von Banchet KENTEQ, Manager Business Development Employability Kasteel Daelenbroeck, Herkenbosch 13 Mei 2009

Servicepunt Techniek. Hedy Segond Von Banchet KENTEQ, Manager Business Development Employability Kasteel Daelenbroeck, Herkenbosch 13 Mei 2009 Servicepunt Techniek Hedy Segond Von Banchet KENTEQ, Manager Business Development Employability Kasteel Daelenbroeck, Herkenbosch 13 Mei 2009 Noodzaak 2008 toenemende vraag naar goed gekwalificeerd technisch

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Businessplan Leerwerkloket NHN

Businessplan Leerwerkloket NHN Businessplan Leerwerkloket NHN 2013 2015 Naam van de arbeidsregio en locatie: Noord-Holland Noord (centrumgemeente Alkmaar) Inleiding Voor u ligt het businessplan 2013 2015. Het betekent een vervolg op

Nadere informatie

UITVOERINGSCONVENANT TASKFORCE JEUGDWERKLOOSHEID, CWI EN DEFENSIE 2005 en 2006

UITVOERINGSCONVENANT TASKFORCE JEUGDWERKLOOSHEID, CWI EN DEFENSIE 2005 en 2006 UITVOERINGSCONVENANT TASKFORCE JEUGDWERKLOOSHEID, CWI EN DEFENSIE 2005 en 2006 PARTIJEN: - Taskforce Jeugdwerkloosheid (TFJW), vertegenwoordigd door J. de Boer; - Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), vertegenwoordigd

Nadere informatie

Regionaal Uitvoeringsprogramma Kennis, Onderwijs & Arbeidsmarkt

Regionaal Uitvoeringsprogramma Kennis, Onderwijs & Arbeidsmarkt Kennis, Onderwijs & Arbeidsmarkt 2007 2010 1. Inleiding Op 11 december jl. heeft de Parkstad Raad het meerjaren beleidsplan Perspectief voor Parkstad 2007 2010 vastgesteld. In dit beleidsplan wordt het

Nadere informatie

1. Onderwerp Beëindiging deelname Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Rijn Gouwe (RPA) 2. Rol van het

1. Onderwerp Beëindiging deelname Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Rijn Gouwe (RPA) 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG PRO/VSO. Noord - Limburg Gemeente Venlo. 1 oktober 2014 Versie 3 (definitief)

SUBSIDIEAANVRAAG PRO/VSO. Noord - Limburg Gemeente Venlo. 1 oktober 2014 Versie 3 (definitief) SUBSIDIEAANVRAAG PRO/VSO Noord - Limburg Gemeente Venlo 1 oktober 2014 Versie 3 (definitief) Inleiding Hierbij ontvangt u de gegevens voor het aanvragen van ESF subsidie voor PRO/VSO scholen in uw arbeidsmarktregio.

Nadere informatie

BESLUITNOTA. Sluitende aanpak jongeren naar startkwalificatie en werk. Regio Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren

BESLUITNOTA. Sluitende aanpak jongeren naar startkwalificatie en werk. Regio Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren BESLUITNOTA Sluitende aanpak jongeren naar startkwalificatie en werk Regio Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren Aan : Bestuurlijk overleg: gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren provincie

Nadere informatie

-Scholingsfonds niet werkende werkzoekenden

-Scholingsfonds niet werkende werkzoekenden -Scholingsfonds niet werkende werkzoekenden Versie 1 / 12 maart 2014 Samenvattend: Provinciale Staten van Limburg heeft in 2011 een aantal amendementen ter versterking van de concurrentiekracht, de kennisinfrastructuur

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie