Businessplan LeerWerkLoket 2013 (-2015)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Businessplan LeerWerkLoket 2013 (-2015)"

Transcriptie

1 Businessplan LeerWerkLoket 2013 (-2015) B plan LWL Rivierenland versie 3 mei

2 Naam van de arbeidsregio en locatie: Regio Rivierenland, locatie Tiel. Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan Naam Organisatie Contactpersoon Functie Handtekening UWV Jan van Vessum Districtsmanager ROC Rivor Rob Franken Voorzitter Cvb Lander Jan van de Sluis Directeur ai Gemeente Tiel Corry van Rhee Wethouder Oud Ammersveld Gemeente Buren Sander van Alfen Wethouder Gemeente Zaltbommel Kees Zondag Wethouder Gemeente Culemborg Huub van Wethouder Oorschot Regio Rivierenland Gert Veenendaal Secretaris POA RAAK Projectleider/contactpersoon tbv de behandeling van het businessplan Naam: Tanja Ruhof Functie: Projectleider Leerwerkloket Ids bij Organisatie: ROC Telefoon/ mail: / : Projectleider LWL B plan LWL Rivierenland versie 3 mei

3 Inhoud Businessplan 1.1. Strategie- hoofdlijnen a. Typeer kort (in enkele regels) de strategie voor de periode dwz doelstellingen hoe deze bereikt worden. - Het Leerwerkloket Rivierenland (LWL) wil de tekortsectoren in de regio Rivierenland bedienen met goed geïnformeerde/ goed voorbereide kandidaten. Dit doet zij door projectmatig te werken mét - en voor de partners (bedrijven, ROC s, vmbo s, het Werkgeversservicepunt WAPR, het UWV en de gemeenten) en met inachtneming van de regionale arbeidsmarktcijfers. o o o Dit doet zij door voorlichtingsrondes (Startpleinen) op maat te geven (ism het bedrijfsleven) voor mensen van jaar. En dit doet zij door vraaggericht te werken Tevens door af te stemmen met het WAPR, UWV en S-BB (wat leeft er in de regio en wat zijn de arbeidsmarktcijfers van de diverse sectoren). Dwz: de relatie koppelen aan de feiten. Zie: marktbewerkingsplan WAPR, in de bijlage. - door gebruik te maken van subsidies (bijv. ESF) zal het LWL waar nodig en waar mogelijk, extra inspanningen plegen om nog meer werkzoekende kandidaten te bemiddelen richting Leren en/ of werken. Dit doet het LWL ism het WAPR, Regio Rivierenland en contractdeskundigen (bij Regio Rivierenland en bij het UWV.) - Het LWL wil een onafhankelijke en laagdrempelige vraagbaak zijn voor werkenden, studenten, werkzoekenden, casemanagers en bedrijven. Een vraag kan (bij een en dezelfde casus) soms uit meerdere richtingen komen: bijv. van gemeentelijke casemanager, van de cliënt, van het ROC en van het WAPR. Het LWL draagt bij aan een heldere vraagdefiniëring, waardoor er gericht naar concrete einddoelen /trajecten toegewerkt wordt, waar alle partijen zich in kunnen vinden. o Advisering gebeurt live tijdens kantooruren, meestal op het werkplein. Vaak individueel, soms in groepen. Daarnaast is het LWL bereikbaar via , de website en via telefoon. Nieuwe media en digitale dienstverlening worden steeds belangrijkere B plan LWL Rivierenland versie 3 mei

4 tools. Het LWL Rivierenland sluit zich aan bij de landelijke website en bekijkt de mogelijkheden van Twitter. b. Geef (indien aan de orde) de belangrijkste wijzigingen in doelstellingen, organisatie en dienstverlening tov het vorige businessplan weer. 1. In het vorige B plan moest het raamwerk van het LWL nog verstevigd worden en moest de samenwerking met de diverse partners nog opgezet worden. Beiden hebben nu een stevige fundering. 2. Het voornemen om projectmatiger te gaan werken is inmiddels gerealiseerd via de Startplein projecten. 3. De aansluiting bij de regiodoelen is (hierdoor) een feit 4. De CRM gegevens (digitale klantgegevens) en WBS helpen bij de verantwoording naar gemeentes, UWV en ROC. (en dus de regio) 5. Het LWL werkt meer integraal met de ketenpartners. Dwz dat projecten altijd met meerdere ketenpartners samen wordt vormgegeven. 6. ESF j subsidie maakte het begin 2013 mogelijk met extra menskracht meer klanten te bedienen De LWL doelen voor 2013 zijn concreet benoemd in de WAPR doelstellingen 2013; te weten 25 BBL leerwerkplekken en 40 stages. Daarnaast heeft het LWL landelijke doelen, waaronder voorlichting en advisering. Zie ook H. 4; Dienstverlening. B plan LWL Rivierenland versie 3 mei

5 WAPR (Keten) Doelstellingen januari 2013 Doelstellingen (omschrijving) Systeem Doelstelling 2013 (input opdrachtgevers) Was in 2012 WW > 3 maanden Vacature vervulling WBS WWB Vacature vervulling (met loon)* WBS WWB Vacature vervulling (werkervaring / met behoud uitkering)* WBS 103 WAJONG Vacature vervulling WAJONG WBS WIA/WGA Vacature vervulling WGA WBS 5 7 WAO/WAZ Vacature vervulling WBS 1 Leerwerkloket stages WBS BBL-plekken (vacature vervulling) WBS 25 LANDER* COMPAS 350 NUGGERS NUG 0 0 ONBEKEND ONBEKEND 0 0 OVERIG OVERIG 0 0 TOTAAL 915 Overig Regionaal Sociaal Akkoord (vervulde vacatures) WBS/CRM/COMPAS PAWA Excell B plan LWL Rivierenland versie 3 mei

6 1.2 Arbeidsmarkt Typeer kort (zo mogelijk adhv de bestaande arbeidsmarktanalyse en de marktbewerkingsplannen in uw regio) de arbeidsmarktknelpunten, speerpunten en kansen in uw regio tav leren en werken. Wat is het belang van iedere partner om deel te nemen aan het lwl. Wat wil men oplossen? 1. Regio Rivierenland is een regio waar knelpunten zijn w.b: Bouw, Techniek 2. Een extra aandachtspunt/ speerpunt is in de regio Rivierenland de sector Transport en Logistiek (T&L). Er zijn plannen om tot een Logistieke hotspot te komen. Er is een platform Transport en Logistiek Rivierenland. Hieraan doen diverse partijen mee: scholen, bedrijven en bijv. ook VNO/NCW. Vanuit dit platform zijn diverse werkgroepen met deelonderwerpen aan de slag gegaan. De werkgroep Zij- instroom bekijkt de kansen voor (jong-) volwassen zij- instromers. Het Leerwerkloket en het WAPR doen mee in deze werkgroep en organiseren een voorlichtingscarrousel met de naam Startbaan. Dit is afgekeken van het goed lopende project Startplein (over leren en werken in de zorg). De werkgevers T&L komen een keer per maand samen in het zgn. portefeuillehoudersoverleg, samen met de regionale projectleider (externe), het kenniscentrum VTL, het WAPR en het LWL. In deze bijeenkomsten geven zij gezamenlijk aan wat de speerpunten zijn voor het komend (half) jaar en wordt praktische afstemming overeengekomen. Het Leerwerkloket zorgt voor de centrale intake, de gemeenten, UWV, ROC en RMC voor de (potentiële) kandidaten. De voorlichting wordt georganiseerd door het LWL ism de kenniscentra. Na de 1 e ronde (beroepenfilm) volgt de 2 e ronde (rondleiding bij bedrijven). De 3 e stap is keuze voor beroep en LW traject, met (lichte) ondersteuning vanuit het LW loket. (brief en CV checken). Belang van de partners: a. Het ROC krijgt gemotiveerde deelnemers die een bewuste keuze voor een beroepsrichting (met perspectief) hebben gemaakt. Dit voorkomt voortijdig schoolverlaten. b. Het bedrijf krijgt een gemotiveerde sollicitant die snapt waar hij op solliciteert. Tevens is de werving uit handen genomen voor het bedrijf. Daarnaast is er vaak -door de rondleidingen- al een 1 e indruk van de kandidaat bij bedrijf en LWL, waardoor een betere en duurzamere matching plaatsvindt. c. De gemeenten en het UWV hebben (door deze aanpak) een duurzame uitstroom/ plaatsing uit de werkzoekenden bestanden. B plan LWL Rivierenland versie 3 mei

7 d. De sector is geholpen omdat ze positief én realistisch in beeld komen. e. De regio is er bij gebaat omdat alles op elkaar is afgestemd: vraag werkgevers / arbeidsmarkt en de niveaus van de werkzoekenden. f. LWL is er bij gebaat omdat we naar alle shareholders kunnen scoren op waar we goed in zijn: mens en organisatie tot hun recht laten komen dmv goed advies en (praktisch) meedenken (met alle partijen). i. zie bijlagen voor (beknopte) Projectomschrijving Startplein / Startbaan. 2. De organisatie van het leerwerkloket per a. Is er sprake van een fysiek loket balie? Waar is deze balie gehuisvest. Wordt er naast deze hoofdlocatie ook op andere Locaties (andere gemeenten) spreekuur /bezoekuur gehouden? Wordt de situatie in gehandhaafd? Zo nee, wat zijn de essentiële verschillen. Het fysieke Leerwerkloket is op locatie Beursplein Rivierenland te Tiel. De andere gemeentes (Zaltbommel en Culemborg) worden bediend dmv zogenaamde diensturen Leerwerkloket. Op vast afgesproken dagdelen én op aanvraag komt de adviseur LWL 1 x per week op locatie. Ter plekke zijn er vrijwel altijd afspraken ingepland met de cliënten van de betreffende gemeente. Soms plant de LW adviseur ook afspraken in met inwoners van bijv. Culemborg, omdat het voor hen dichtbij is. Het voornemen is om dit te continueren. Het Leerwerkloket Rivierenland wil de hele regio (blijven) bedienen. b. Hoe groot is in de personele bezetting in frontoffice (balie) en backoffice? Vanuit welke organisaties zijn deze personen afkomstig? Welke functies bekleden zij? Huidige situatie 2013: B plan LWL Rivierenland versie 3 mei

8 - 1 senioradviseur Leren en werken (32 u), gedetacheerd vanuit het ROC (Rivor) Verantwoordelijk voor regionale projecten en de landelijke activiteiten. - 1 adviseur Leren en werken (38 u) vanuit het UWV. Verantwoordelijk voor matching en assistentie senior bij projectmatige activiteiten - Administratieve ondersteuning bij projecten, registreren vacatures (24 uur vanuit het UWV). - Tijdelijke inzet extra junior adviseur ivm ESF-J project, scholing jongeren (3 maanden vanuit UWV) - 1 CTC adviseur wordt op basis van de vraag ingezet, daarnaast krijgt CTC nog een intensievere rol bij de Startpleinen (vanaf medio 2013) c. Geef aan hoe in de e-dienstverlening Leren en werken in uw regio wordt vormgegeven. Hoe wordt aansluiting van de regionale website op de landelijke website gerealiseerd. Het LWL probeert vanaf maart 2013 de regionale site onder te brengen bij de landelijke website De e -dienstverlening loopt (nog/vooral) via de UWV werkcoaches. Vragen die daar digitaal gesteld worden, worden door hen doorgelinkt naar het LWL. Daarnaast heeft het LWL het algemene adres In 2012 was er een jaar lang een communicatieadviseur vanuit de Wajong aangesteld. Hij hield de website actueel. Voor 2013 wordt gekeken hoe deze pr taak door een pr adviseur (beperkt aantal uren) van het WAPR kan worden opgepakt. d. Op welke wijze vindt de strategische/beleidsmatige aansturing plaats? Is hiervoor een stuurgroep verantwoordelijk? Ja, de Stuurgroep WAPR ivm de directe verbinding Leerwerkloket met WAPR. o Hoe is de aansluiting op het bestuurlijk overleg in de arbeidsmarktregio gerealiseerd? In het bestuurlijk overleg (POA RAAK) hebben (minimaal) 2 deelnemers van de stuurgroep WAPR zitting (hoofd WIZ Tiel, Directeur SW bedrijf en Regiomanager UWV) Wie nemen deel in dit bestuurlijk overleg (naam, functie en organisatie). Hoe sluit de bestuurlijke aansturing aan op het operationele loket. Geef een organogram. B plan LWL Rivierenland versie 3 mei

9 1. POA RAAK 2. UWV 3. Gemeenten 4. Lander 5. ROC 6. Werkgevers 7. Stuurgroep WAPR 8. Leer Werk Loket B plan LWL Rivierenland versie 3 mei

10 De organisaties 2 t/m 6 nemen deel aan de bestuurlijke overleggen in de regio zijnde POA RAAK. Dezelfde organisaties vormen de Stuurgroep WAPR (exclusief werkgevers) die verantwoordelijk is voor de strategische en beleidsmatige aansturing. Binnen de stuurgroep WAPR is de regiomanager UWV de portefeuillehouder WAPR en Leerwerkloket. Deelnemende (bestuurders) POA -RAAK: Regio Rivierenland: dhr. Gert Veenendaal, secretaris en dhr. Peter Salet, beleidsmedewerker UWV: mevr. Astrid Hendriks, regiomanager ROC Rivor, dhr. R. Franken, vz CVB Gemeente Zaltbommel: dhr. Kees Zondag, wethouder Gemeente Culemborg: dhr. Huub van Oirschot, wethouder Gemeente Tiel: mw. Corry van Rhee-Oud Ammersveld, wethouder Gemeente Maasdriel: Dhr. John Leijdekkers Gemeente Geldermalsen: Ronald van Meygaarden Gemeente Neder-Betuwe: dhr. Vincent van Neerbosch, wethouder Gemeente Neerijnen: dhr. Koos Krook, wethouder Gemeente West Maas en Waal: Bert van Swam, wethouder Gemeente Lingewaal: dhr. Griedo Bel, wethouder SW Lander: dhr. Jan van de Sluis, interim directeur Werkgeversvertegenwoordiging: dhr. Ron Axt, STMR, bestuursvz (speerpunt sector Zorg en Welzijn) dhr. Henk Visscher, VNO-NCW dhr. Koen Middelaar, vz platform Transport en Logistiek (speerpuntsector Transport en Logistiek) Vacant: vertegenwoordiger vanuit speerpuntsector Techniek e. Hoe is op uitvoerend niveau de aansturing geregeld? Uit welke organisatie is de projectleider afkomstig? Wat is zijn/haar oorspronkelijke functie? - Senioradviseur LWL is projectleider, coördineert projecten en zorgt voor de dagelijkse aansturing van de scholingsadviseur(s). Zij valt in die hoedanigheid onder aansturing van de regiomanager UWV. De UWV regiomanager draagt zorg voor de financiële gang van zaken van het LWL en is vanuit de Stuurgroep WAPR de linking pin naar Leerwerkloket, mede doordat de faciliterende voorwaarden vanuit UWV komen en de lijnen naar UWV hoofdkantoor kort zijn. - Dagelijkse sparringpartner voor de projectleider LWL is de manager van WAPR, ivm verbinding leggen met het werkgeversdeel. De projectleider LWL sluit aan bij het werkoverleg WAPR. - De HR- cyclus wordt gevoerd door regiomanager UWV en manager WAPR. B plan LWL Rivierenland versie 3 mei

11 f. Welke partijen (gemeente, UWV, ROC, hogeschool, sbb, kbb s, kamer van koophandel, particuliere opleiders, rmc, etc) werken op operationeel niveau samen in het loket? En hoe is de inzet vormgegeven? a. Gemeenten: - Leerwerkloket verstrekt adviezen aan de cliënten van de gemeentelijke casemanagers en aan de casemanagers zelf, tevens zorgt ze voor LW advisering van NUG-gers, zijinstromers en aan werkende en werkzoekende inwoners van de gemeentes in regio Rivierenland, - In Tiel draait het LWL in 2013 nog even mee (in een bestuurlijke werkgroepje) in een tijdelijk project voor NUG-gers ( met subsidie uit de zogenaamde Eigen kracht gelden ). b. UWV: -intensieve samenwerking op alle niveaus: - regelmatige afstemming met de UWV manager(s), goed contact met de uitvoerders (werkcoaches), - plus incidenteel overleg met pr- medewerker(s) en contractdeskundigen. - Gebruik van WBS (Sonar en Suwi Net) ivm klant geschiedenis, resultaten, status en check op NAW - gegevens. -voorlichting op scholen met inzet UWV CTC, daarnaast ook actieve verwijzing UWV CTC c. ROC: - Het ROC levert de senioradviseur / projectleider Leerwerkloket Rivierenland. Zij is gedetacheerd vanuit het ROC. - met het regionale opleidingscentrum Rivor is afstemming op alle niveaus: coördinatoren, directeuren en decanen. Bijvoorbeeld ivm voorlichtingsbijeenkomsten (o.a bij het Entree onderwijs) - LWL adviseur is aanwezig op Open dagen (ivm bijzondere leervragen), - er is geregeld afstemming ivm leerwerkbanen/ vacatures, - tot slot staan de activiteiten van het Leerwerkloket (2012) in het aankomend jaarverslag van ROC Rivor d. VMBO: - voorlichting op Open dagen van alle VMBO s in de regio, - samenwerking in projecten Startbaan en Startplein (op verzoek van de werkgevers, die ook jong talent een rondleiding willen geven) e. KVK: - doorverwijzing voor Starters f. S-BB: - zorgt ism UWV voor de arbeidsmarktcijfers, inmiddels concreet vertaald in een flyer Arbeidsmarktcijfers. Deze wordt veelvuldig in de regio verstrekt (ook bij open dagen van scholen) g. Kenniscentra: - de adviseurs geven vacatures door aan het LWL (die checkt dit bij het WAPR en UWV), - de adviseurs van de kenniscentra verzorgen in de sectorale projecten maatwerkvoorlichting voor gemêleerde doelgroepen en denken mee in de opzet van bijv. regionale Open dagen (de dag van de zorg, of de dag van de transport en logistiek) h. particuliere opleiders: - waar mogelijk en waar nodig verwijst het LWL naar particulier opleiders, o.a via hun eigen websites. B plan LWL Rivierenland versie 3 mei

12 - Daarnaast werkt het LWL (bij gelegenheid) samen met commerciële aanbieders. In 2012 is er bijv. een project geweest ism het Wsp (WAPR) met Schouten & Nelissen rondom het onderwerp Duurzame inzetbaarheid voor het MKB bedrijfsleven. De senioradviseur LWL, acquireerde, faciliteerde en trainde mee. i. RMC: - wekelijks werkt er een adviseur van het RMC in de gezamenlijke werkruimte op het werkplein, waar ook het Jongerenloket spreekuur houdt. Hierdoor is er snel afstemming te realiseren bij diverse (en soms complexe) vragen van werkzoekende jongeren. het RMC participeert in regionale overleggen over Kwetsbare jongeren, waar ook gemeenten, LWL, VMBO en ROC (Entreeonderwijs) aansluiten. We werken continu aan regionaal beleid. j. Landelijk management LWL: op de volgende punten werken we samen: - het LWL Rivierenland is bezig een aansluiting op de landelijke website te realiseren, - waar mogelijk en wenselijk, sluit de senioradviseur aan bij landelijke voorlichtingsbijeenkomsten vanuit UWV hoofdkantoor. - de senioradviseur LWL is 1 x per maand aanwezig bij de landelijke projectleiders vergadering (vaak in Utrecht) en bij het l. WAPR: a. bestuurlijk: - wekelijkse afstemming met manager WAPR, 2 wekelijkse deelname door senioradviseur aan vergadering met alle WAPR adviseurs, b. (digitale) procesafstemming -en resultaat verantwoording - aangesloten op CRM systeem van WAPR waar zowel de werkgevers als de Leerwerkkandidaten in staan, zo kan er direct gematcht worden. c. Procesmatige samenwerking - Er is continu afstemming tussen adviseurs WAPR en LWL bij de opzet en de uitrol van sectorale projecten - Tips en leads van LWL naar WAPR en vice versa ivm leerwerkvacatures en kandidaten, - vermelding LWL doelen in Jaarverslag WAPR. - LWL draagt bij aan het plaatsen van kandidaten uit specifieke doelgroepen (bijv. Wajong, WWB), waardoor dit ook een realisatie is van de targets van het WAPR / de regio - LWL projectleider nam samen met een WAPR adviseur begin 2013 het initiatief om diverse medewerkers van belanghebbende organisaties bij elkaar te brengen ivm het op te richten Startplein techniek. g. Hoe en door wie worden momenteel werkgevers benaderd in de regio? Hoe wordt de samenwerking en expertise-uitwisseling met deze partijen vanaf 2013 vormgegeven? 1. Werkgeversservicepunt WAPR (werkgeversadviespunt Rivierenland) De adviseurs benaderen de werkgevers in de regio. Zij bespreken arbeidsmarktgerelateerde vragen en nemen in hun dienstverlening de opdracht mee vanuit de regionale partijen (verenigd in de stuurgroep B plan LWL Rivierenland versie 3 mei

13 WAPR) om zoveel mogelijk vacatures te vervullen met kandidaten vanuit vooraf bepaalde doelgroepen (ww, wwb, Wajong, etc). Hier zijn resultaten (targets) over afgesproken. Zie bijlage 6. Door eenduidige benadering wordt zoveel mogelijk voorkomen dat de werkgevers door afzonderlijke ketenpartners worden benaderd. Daar waar het leerwerkloket werkgeversgerelateerde vraagstukken heeft in allerlei varianten (mailings, vacatures BBL, bijeenkomsten, Duurzame Inzetbaarheid, Strategisch Leerbeleid) loopt dit altijd via WAPR. Binnen WAPR is ook een communicatieadviseur werkzaam die ingezet wordt. - Expertise uitwisseling vindt plaats in de 2 -wekelijkse vergadering van het WAPR en een aantal keren per jaar is er gelegenheid tot (bij-)scholing en training. (bijv. klantgerichte verkoop) - Samenwerking én afstemming met de ketenpartners vindt plaats gedurende de gehele ketensamenwerking. (voor wat betreft het Leerwerkloket: zie hierboven bij punt F.) 3. De activiteiten per van het leerwerkloket per : 3.1 Geef met een percentage aan wat het tijdsbeslag is van de lwl activiteiten. (er is onderscheid in de taken en werkzaamheden van de senioradviseur en de junioradviseur. De percentages zijn een gemiddelde voor het gehele LWL) a. Informeren, adviseren, doorverwijzen en matchen bezoekers: 50% b. Begeleiding en monitoring bij evc en scholingstraject: 1% c. Bezoeken aan bedrijven op verzoek of op eigen initiatief: 5% d. Werving van leerbanen: (is taak WAPR) 1% e. Competentietests (wordt ingezet vanaf zomer 2013, ivm koppeling aan Startplein activiteiten), maar beslaat 1 e helft 2013 maar 2% f. EVC (LWL geeft soms wat basisvoorlichting, maar verwijst vooral door omdat het regionale ROC niets meer doet aan EVC. LWL maakt dan gebruik van de website ook voor actuele aanbieders van EVC trajecten) g. Organiseren van scholingsarrangementen: 10% h. Voorlichtingsbijeenkomsten/ projecten: 25% i. Ontwikkelen e-dienstverlening + regionale site (> dit doet de pr) 1% j. Andere activiteiten, overleg (niveaus: stad- regio- landelijk) 5 % B plan LWL Rivierenland versie 3 mei

14 3.2 Welk klantregistratiesysteem wordt gebruikt? Voeg een format van de rapportage bij. Zie bijlage 7 1. Bezoekers LWL worden in WAPR (CRM -) systeem opgeslagen als basisadministratie LWL. Kandidaten zijn zo goed te matchen op BBL - vacatures. 2. NAW gegevens worden (waar nodig) gecheckt in WBS, Sonar of SUWI net. 3. Geslaagde bemiddelingen worden in WBS geregistreerd ivm regionale verantwoording. 3.3 Welke kwantitatieve doelstellingen zijn er voor het realiseren van: a) Werven van Leerbanen: b) Verwijzingen op EVC: c) Realiseren competentietests: d) Adviezen aan de beoogde lwl groepen (specificeren): e) Jeugd: f) Ouderen: g) Werkzoekenden zonder startkwalificatie/ laaggeletterden h) Anders: zie bijlage 5 voor behaalde doelen LWL 2012 en WAPR ketendoelen, elders in dit plan. N.B. Er wordt geen landelijke taakstelling opgelegd. Wel worden via benchmarking de resultaten gemonitord. 4. De dienstverlening van het Leerwerkloket a. Welke dienstverlening wordt aangeboden aan werknemers? I. Mobiliteitsvoorlichting is een voornemen: individueel/ groepsvoorlichting 1. Voorlichting rechten en plichten en arbeidsmarkt ism UWV 2. Vraag definiëring bij loopbaanswitches 3. Voorlichting over diverse sectoren 4. Advies en (digitale) begeleiding bij beroepskeuzes, solliciteren en presenteren II. Basisaanbod LWL 1. Voorlichting/advies over scholing (gerelateerd aan arbeidsmarktkansen), loopbaanswitches en LW trajecten zowel voor werkzoekenden als werkenden. Voor alle werkzoekenden en werkenden is het leerwerkloket vrij te bezoeken voor deze dienstverlening zowel op afspraak als open inloop (op meerdere locaties in de regio). 2. Handige tips over arbeidsmarktcijfers en tips over websites als Kansopwerk.nl b. Welke dienstverlening wordt aangeboden aan bedrijven -werkgevers? B plan LWL Rivierenland versie 3 mei

15 LWL kan helpen bij: I. personeelsvraagstukken: duurzame inzetbaarheid, advisering door senioradviseur ivm eventuele HRD vraagstukken II. meedenken in EVC, op- en omscholing III. mobiliteit en duurzame inzetbaarheid IV: invulling (BBL-) vacatures V. CTC tests De adviseurs werkgeversdienstverlening halen de vraag op bij de werkgever. Het leerwerkloket wordt ingeschakeld als zijnde de expert collega. c. Welke dienstverlening wordt aangeboden aan werkzoekenden zonder baan? I. Basisdienstverlening LWL: individuen - advies over leren en / of werken (open inloop in de ochtenden op Beursplein Rivierenland te Tiel en 2 x per week ook in Zaltbommel en Culemborg. Dit is een laagdrempelige adviesfunctie) - bemiddeling / matching op BBL vacatures - tips over websites, arbeidsmarktinformatie - verwijzing naar open dagen scholen - waar nodig: CTC. Bijvoorbeeld bij twijfel of onzekerheid over capaciteiten en beroepeninteresse bij kandidaten die mee willen doen aan een Startplein project. - waar gewenst: basisvoorlichting over EVC en doorverwijzing naar bureaus in de regio. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de website II. Speciale voorlichting LWL: voor groepen (op werkplein en / of in scholen) - Basis workshop Leren en werken (incl. arbeidsmarktinformatie) - Startplein zorg /welzijn - Startbaan transport en logistiek - In oprichting: Startplein Techniek - Sollicitatietraining ism UWV 5. Expertisefunctie 5.1 Op welke wijze gaat de kwaliteit van de dienstverlening bewaakt worden? Training van het personeel, cliëntvolgsysteem, reactietijden? - 2 x per jaar een check op de (dubbele) systemen - 2 x per jaar een telefonische klantenenquête B plan LWL Rivierenland versie 3 mei

16 5.2 Hoe is de afstemming met het werkgeverservicepunt geregeld en met het ROC, en eventueel met andere partners? Denk ook aan training. Gaat men alleen of ook in teams op pad? Wordt geregistreerd wie waar naartoe gaat en welke afspraken worden gemaakt? Zie ook punt F. afstemming met partners Adviseurs gaan soms samen op pad /aan de slag (werkgevers interesseren voor Duurzame Inzetbaarheid bijvoorbeeld). Afstemming met partners (waaronder ROC) is geborgd in uitvoering, tactisch en strategisch niveau. Registratie van werkgeversbezoeken, inclusief werkafspraken staat in CRM. LWL checkt doorverwezen kandidaten bij ROC: zijn ze begonnen j/n/ onbekend 5.3 Hoe is het leerwerkloket verbonden met andere loketten, servicepunten samenwerkingsverbanden? Denk hierbij aan Jongerenloketten, brancheservicepunten, (private)mobiliteitscentra, scholingsaanbieders enz. 1. Via landelijke netwerkbijeenkomsten (Utrecht) 2. Via S-BB : regelmatig overleg met regionaal manager 3. Via Jongerenloket (met RMC) in eigen werkruimte 4. Via ROC, s en (live of) telefonisch overleg. Daarnaast wordt LWL uitgenodigd bij regionale overleggen rondom jongerenaanpak ism ketenpartners. 5. Bij regionale projecten (waar een leerwerkaspect in zit) wordt LWL uitgenodigd om aan te schuiven en mee te praten. 6. Via scholingsadviseur UWV-LWL is er geregeld contact met de branche adviseurs van UWV. 6 Financiering Het businessplan dient een begroting te bevatten waaruit blijkt wat de kosten van het leerwerkloket zijn en hoe deze gefinancierd worden in de periode Naast de inzet van de basisfinanciering (gelijk aan ), gaat het om de inzet van alle partijen. Bijlagen overzicht: B plan LWL Rivierenland versie 3 mei

17 1) Overzicht locaties 2) Functie projectleider 3) Format begroting ASTRID! 4) Projectinformatie Startbaan en startplein zorg 5) Cijfers LWL ) Marktbewerkingplan WAPR 7) Voorbeelden van uitdraaien registraties LWL kandidaten ASTRID! Ter info voor de shareholders: 8) Inleiding tot kader beleidsplan Leerwerkloketten. B plan LWL Rivierenland versie 3 mei

18 Bijlage 1. Overzicht uitvoeringslocaties LWL 1. Beursplein Rivierenland Nieuwe Tielseweg 112a 4001 JZ TIEL Hier is ook het werkgeversservicepunt WAPR gevestigd. Site: De website LWL Rivierenland : De landelijke website: Tel nr: (is vast toestel + bereikbaar tijdens kantooruren) 2. Sociale dienst Bommelerwaard Bosstraat AG ZALTBOMMEL 3. Culemborgs participatiehuis Pascalweg AC Culemborg B plan LWL Rivierenland versie 3 mei

19 Bijlage 2. Functie Projectleider Functie Projectleider LWL De projectleider van het leerwerkloket stuurt de medewerkers functioneel aan en bewaakt de realisatie van de door de stuurgroep vastgestelde doelstellingen/taakstellingen. De projectleider valt functioneel onder de stuurgroep van de partners en rapporteert de resultaten aan de stuurgroep (de oprichtende en participerende partijen). De projectleider is daarmee de persoon die op diverse niveaus contacten onderhoudt met (de besturen van) uiteenlopende partijen. Dit vraagt kennis van en affiniteit met het bedrijfsleven, de lokale politiek en het onderwijs. Een netwerker die ook op bestuurlijk niveau kan communiceren. Een onafhankelijke projectleider is een belangrijke succesfactor in de verankering van het leerwerkloket in de organisaties van de (kern)partners. Een onafhankelijke projectleider is beter in staat om partijen aan te spreken op gemaakte afspraken. Zeker is dat de projectleider een belangrijke rol vervult in het functioneren van een leerwerkloket en dat de regionale situatie als uitgangspunt moet worden genomen. B plan LWL Rivierenland versie 3 mei

20 Bijlage 3. Format Begroting Astrid B plan LWL Rivierenland versie 3 mei

21 Bijlage 4. Projectinformatie Toelichting STARTPLEIN/STARBAAN CONCEPT 2012 I. UITLEG VOORAF Startplein Zorg is een oriëntatie carrousel voor leren en werken in een bepaalde sector. Hier wordt aandacht besteed aan oriëntatie op de sector, krijgen mensen een realistisch beeld van henzelf (competenties en hiaten) en van de sector (harde en zachte eisen) waardoor ze uiteindelijk komen tot het maken van een bewuste keuze. Voordeel van dit aanlooptraject is dat de bedrijven gemotiveerde kandidaten krijgen en de MBO- scholen geen/ minder spijtoptanten. (leren en werken). Dit scheelt tijd en geld. Voordeel voor de kandidaat is dat hij/ zij, voordat er een keuze gemaakt moet worden, al een kijkje in de keuken kan nemen bij een bedrijf en zich zo een beeld kan vormen van zijn wensberoep. Voordeel voor UWV en gemeentes is dat werkzoekende kandidaten die uitkeringsgerechtigd zijn, uiteindelijk duurzamer uitstromen. Het concept is ontstaan vanuit de sector Zorg. Deze had de behoefte aan nieuwe zijinstromers in verband met de voorziene tekorten in de zorg. Zo ontstond in 2012 in samenwerking met de Zorgacademie (ROC Rivor, 4 grote zorginstellingen, een VMBO en het servicepunt Zorg en Welzijn (UWV/ WAPR) : het project Startplein Zorg en welzijn. Zie o.a: / / In de uitvoering (en de totstandkoming van het beleidsplan) is het Leerwerkloket Rivierenland er bij betrokken en in verband met de toeleiding van kandidaten is het LWL een belangrijke rol gaan spelen bij de intake en de facilitering. (zie ) Startplein zorg is inmiddels vervolmaakt en het prototype is er klaar voor om doorvertaald te worden naar andere speerpuntsectoren in de regio Rivierenland, te weten: Techniek en Transport & Logistiek. II. Opzet Startplein: stap voor stap oriënteren op de wenssector(en) 1. 1 e fase activiteit: voorlichting door een adviseur van het kenniscentrum, m.b.v. een beroepenfilm, gesprek met de kandidaten (groep van 10 a 15 personen, diverse vooropleidingen, werkniveaus en opleidingswensen). Gesprekken gaan over bijv. competenties, vooropleidingen en realistisch beroepsbeeld en arbeidsmarktbeeld e fase activiteit: tour langs bedrijven: het bedrijf ontvangt de voorgeselecteerde groep kandidaten. De groep krijgt een rondleiding, een presentatie en men kan vragen stellen aan de medewerker van het bedrijf (directeur of PZ man) 3. 3 e fase is: ga aan de slag met je nieuw verworven inzichten! Kies je beroep, ga solliciteren, maak je CV in orde en benut je nieuwe netwerk. Kijk ook naar de beroepscompetenties en trek zelf je conclusie welke competenties je nog aan moet vullen. B plan LWL Rivierenland versie 3 mei

Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan

Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan Naam van de arbeidsregio: Locatie: Regio Amersfoort Stadsring 75, Amersfoort Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan naam organisatie contactpersoon 1. Gemeente Amersfoort Wethouder C. van Eijk

Nadere informatie

Van regionale projecten naar structurele voorzieningen. Businessplan Leerwerkloketten Haaglanden 2013-2015

Van regionale projecten naar structurele voorzieningen. Businessplan Leerwerkloketten Haaglanden 2013-2015 Van regionale projecten naar structurele voorzieningen Businessplan Leerwerkloketten Haaglanden 2013-2015 Businessplan Leerwerkloketten Haaglanden 2013-2015 Arbeidsmarktregio Haaglanden Plus 2 Colofon

Nadere informatie

Verslag Uitvoeringsprogramma 2014

Verslag Uitvoeringsprogramma 2014 Verslag Uitvoeringsprogramma 2014 Tijdsvak Januari tot en met juni 2014 Opsteller Astrid Persons Datum 21 juli 2014 Inhoud Hfds Par Titel Pagina 1 Algemeen 3 2 Ontzorgen MKB 4-8 2.1 Gecoördineerde werkgeversbenadering

Nadere informatie

Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013

Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013 Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013 Tijdsvak Januari t/m juni 2013 Opsteller Astrid Persons Datum 18 september 2013 1 rpa Uitvoeringsprogramma West-Brabant januari t/m juni 2013 Inhoud Hfds

Nadere informatie

Raad voor Werk en Inkomen April 2009. Match! Publiek-private en regionale samenwerking bij vacaturevervulling

Raad voor Werk en Inkomen April 2009. Match! Publiek-private en regionale samenwerking bij vacaturevervulling Raad voor Werk en Inkomen April 2009 Match! Publiek-private en regionale samenwerking bij vacaturevervulling Inhoudspagina 1. Managementsamenvatting... 3 2. Matchen van vraag en aanbod... 9 2.1 Wat willen

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen. Nota van bevindingen

Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen. Nota van bevindingen Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen Nota van bevindingen Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Nummer Nvb-Part

Nadere informatie

Regionaal Actieplan Voorkomen en Bestrijden Jeugdwerkloosheid. Midden Brabant 2009-2011

Regionaal Actieplan Voorkomen en Bestrijden Jeugdwerkloosheid. Midden Brabant 2009-2011 Regionaal Actieplan Voorkomen en Bestrijden Jeugdwerkloosheid Midden Brabant 2009-2011 Een samenwerking van alle gemeenten, het UWV werkbedrijf, de kenniscentra, het onderwijs, werkgevers en jeugdzorg

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Titel : Entreeopleidingen en het bindend studieadvies Project/Werkgroep : Werkgroep bindend studieadvies Auteur(s) : Mieke de Haan MBO Raad : Houttuinlaan

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Doen wat werkt. Eén jaar UWV WERKbedrijf

Doen wat werkt. Eén jaar UWV WERKbedrijf Doen wat werkt Eén jaar UWV WERKbedrijf Inhoud Resultaat door samenwerking (voorwoord) 3 Vraag en aanbod gekoppeld 5 Zelfredzaamheid en ondersteuning 5 Onze schakelfunctie 5 Ontsluiten arbeidsmarktinformatie

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2. 2. De waarde van werk...3. 3. De focussectoren... 6

Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2. 2. De waarde van werk...3. 3. De focussectoren... 6 Inhoudsopgave Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2 2. De waarde van werk...3 3. De focussectoren... 6 4. Visie op arbeidsmarktbeleid...10 5. Regionale arbeidsmarktanalyse... 14

Nadere informatie

Bewegen naar een mobiliteitscultuur. Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt

Bewegen naar een mobiliteitscultuur. Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt Bewegen naar een mobiliteitscultuur Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt 3 Inhoudsopgave Arbeidsmarkttrends en impulsen 3 Impuls Maaslandmodel 6 Regionale initiatieven

Nadere informatie

De doorstroom van vrouwen onder de loep Discussiestuk De Haagse Maatschap

De doorstroom van vrouwen onder de loep Discussiestuk De Haagse Maatschap De doorstroom van vrouwen onder de loep Discussiestuk De Haagse Maatschap Doorstroom van vrouwen onder de loep 1.0/LVI/05-10-2010 1 De Haagse Maatschap Wilt u ons iets toesturen? Postbus 13870 2501 EW

Nadere informatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Eindrapportage Opgesteld in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Opgesteld door Yolanda Hoogtanders Nadine van

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Hoe werken we in de toekomst?

Hoe werken we in de toekomst? VERSLAG Hoe werken we in de toekomst? In dialoog met de SER over de arbeidsmarkt SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Hoe werken we in de toekomst? In dialoog met de SER over de arbeidsmarkt VERSLAG VAN 4 BIJEENKOMSTEN

Nadere informatie

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren.

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. PROJECTPLAN Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. GEINITIEERD DOOR IN SAMENWERKING MET Stichting DBF Anno

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012

Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012 Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012 Amsterdam, 31 maart 2009 Inhoud SAMENVATTING... 5 1 INLEIDING... 7 T ONTWIKKELINGEN OP DE ARBEIDSMARKT... 7 1.1 1.2 OP WEG NAAR EEN INTEGRAAL MEERJARENBELEIDSPLAN

Nadere informatie

Maatregelen in crisistijd

Maatregelen in crisistijd Maatregelen in crisistijd Voorbeelden van werken aan werkzekerheid in opdracht van het Ministerie van SZW Voorbeelden van werken aan werkzekerheid Symposium SZW 2 december 2009 Mr. H.G. Bakker Drs. S.M.A.F.

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Datum 31-01-2012 Auteur Anja Willems Plaats Tilburg 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Managementsamenvatting 3 3. Aanleiding 4 4. Projectorganisatie..7

Nadere informatie

Beleidsplan 2010-2012 Recreatie Op hoofdlijnen

Beleidsplan 2010-2012 Recreatie Op hoofdlijnen Beleidsplan 2010-2012 Recreatie Op hoofdlijnen Verder op weg naar professionele loopbaanontwikkeling Gorinchem, december 2009 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Missie en taken 2.1. Missie 2.2. Taken 3. Onderzoeken

Nadere informatie

Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord

Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord Hoorn 27 mei 2014 Versie 1.0 Projectteam BSP Z&W NHN Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1. De sector Zorg en Welzijn in beeld... 4 1.1 Analyse van de arbeidsmarkt Noord-Holland

Nadere informatie