Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave"

Transcriptie

1 Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave Organisatiestructuren... 3 Definitie organisatiestructuur... 3 Coördinatie mechanismen... 3 Onderdelen van de organisatie:... 3 Functioneren organisatie:... 4 Ontwerpparameters:... 4 Contingentiefactoren:... 7 Basisconfiguraties van organisaties:... 8 ICT Strategie en organisatie... 9 Totstandkoming van een ICT- Strategie... 9 Uitgangspunten... 9 Procesmatige aspecten Inhoudelijke aspecten Valkuilen Belangrijke factoren: Proces van strategievorming De ICT- functie van een organisatie Aandachtsgebieden Managementtaken De ICT- strategie in relatie tot de business Strategic Alignment model Perspectieven van het Strategic Alignment model Aspecten van ICT Concurrentiekrachtenmodel van Porter Process Quality management (PQM) De ICT- strategie in relatie tot de ICT Infrastructuur Componenten van de ICT- infrastructuur De ICT- strategie in relatie tot de bedrijfseconomie Balanced Score Card... 14

2 De ICT strategie in relatie tot de ICT-organisatie Taakvelden Organisatiegroottes,taakverdeling en leiding Positionering en competenties van de ICT- manager Maatschappelijk economische ontwikkelingen Procesvernieuwing Innovatie met ICT... 17

3 Organisatiestructuren Definitie organisatiestructuur Definitie organisatiestructuur volgens Mintzberg: Het totaal van de verschillende manieren waarop het werk in afzonderlijke taken is verdeeld en de wijze waarop deze taken vervolgens worden gecoördineerd Coördinatie mechanismen De manieren waarop afstemming binnen een organisatie plaatsvindt 1. Onderlinge aanpassing: Dit is de coördinatie van taken door middel van het proces van informele communicatie. Dit mechanisme komt in alle soorten organisaties voor. Van een kleine organisatie met een eenvoudige organisatiestructuur, tot in de meest gecompliceerde organisaties. 2. Direct toezicht: Dit mechanisme voorziet in coördinatie door 1 individu verantwoordelijk te stellen voor het werk van de anderen. 3. Standaardisatie van het werkproces: Hier worden de werkinhoud gespecificeerd en geprogrammeerd. 4. Standaardisatie van de output : Het resultaat van het werk is duidelijk gespecificeerd, zoals in de vorm van een nauwkeurige productspecificatie of bepaalde kwaliteitseisen. 5. Standaardisatie van vaardigheden: Hier worden de vaardigheden en kennis gestandaardiseerd. Wordt vaak gebruikt in team/projectverband. Onderdelen van de organisatie: Een organisatie heeft verschillende onderdelen. Mintzberg verdeelt deze in 5 basis onderdelen 1. Strategische top (strategic apex) : Dit onderdeel draagt de eindeverantwoordelijkheid voor de zorg dat de organisatie op effectieve wijze haar functie ten aanzien van de omgeving vervult. Onderhouden van goede relaties met de omgeving, gunstige voorwaarden scheppen. - Direct toezicht - Management van de relaties met de omgeving van de organisatie - Ontwikkeling van de strategie van de organisatie Coördinatiemechanisme: Direct toezicht 2. Middenkader (Middlemanagement): Dit is het niveau tussen het uitvoerend niveau en het strategisch management. Dit zijn de vertegenwoordigers van de formele autoriteit. Heeft een arbeidsintensief karakter. Dit zorgt voor het grote aantal middelmanagers en managementniveaus in een organisatie. Coördinatiemechanisme: Standaardisatie van output 3. Technostructuur (Technostructure): Hier treffen we de medewerkers die de organisatie dienen door het werk van anderen op enigerlei wijzen te beïnvloeden. Ze ontwerpen,plannen, administreren, controleren, trainen maar voeren zelf het werk niet uit. Coördinatiemechanisme: Standaardisatie werkprocessen 4. Ondersteunende diensten (Support Staff): Dragen indirect mee aan het primaire proces van de organisatie. Ze schermen het primaire proces af van de omgeving. Door deze werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren, zijn ze beheersbaar en verlagen ze de externe onzekerheid en afhankelijkheid. a. coördinatiemechanisme: Is afhankelijk van de dienst

4 5. Uitvoerende kern (Operating Core): Hier vindt het primaire proces van de organisatie plaats. De input wordt doormiddel van transformatie omgezet in de output. a. verwerven en veiligstellen van de input ten behoeve van de productie b. Transformeren van input in output c. Distributie van de output d. Directe ondersteuning geven aan de input-transformatie-output werkzaamheden e. Coördinatiemechanisme: De verschillende vormen van standaardisatie Functioneren organisatie: Er zijn verschillende manieren te onderscheiden waarop organisaties functioneren 1. Formeel gezag: Dit geeft de hiërarchische verhoudingen binnen een organisatie weer, zoals in een organogram. Het is een weergave van het gebruik van het coördinatiemechanisme direct toezicht. Geeft geen beeld van de (vaak informele) zaken die zich daadwerkelijk binnen een organisatie afspelen. 2. Gereguleerde activiteit: Hier ligt meer nadruk op het controleren via bevelen en instructies, het regelen van feedback en het uitwisselen van informatie en adviezen tussen de twee stafonderdelen. Activiteiten worden gestroomlijnd via regels. Nog steeds een hiërarchie, maar gericht op het coördinatiemechanisme standaardisatie. 3. Informele communicatie: Er bestaan niet-officiële machtscentra en deze ontstaan/voortbestaan met behulp van informele communicatie. Kunnen een aanvulling zijn op de bestaande gezagsverhoudingen, maar kunnen deze ook bewust omzeilen 4. Werkconstellaties: De organisatie bestaat uit verschillende groepen. Die moeten op een bepaalde manier onderling met elkaar verbonden zijn, om het werk binnen de organisatie uit te kunnen voeren. Hoeft niets te maken te hebben met de hiërarchie(of de onderverdeling in basis onderdelen).elke groep houdt zich bezig met zijn eigen werkzaamheden/beslissingen. Zoveel mogelijk zelfstandigheid en zo min mogelijk afhankelijkheid. Er ontstaan eilanden binnen de organisatie. 5. Ad hoc besluitvormingsprocessen: Een aantal stappen die ondernomen worden om een besluit te kunnen nemen. Een voorstel ondergaat een lange reis en komt uiteindelijk weer terug op de werkvloer. Elk besluit heeft een (iets) ander verloop. Ontwerpparameters: Dit zijn de knoppen en hendels die ingedrukt en overgehaald kunnen worden om de taken en de coördinatie van taken in een te regelen. 1. Posities: a. Taakspecialisatie: Taakspecialisatie refereert aan het aantal taken verenigd in een functie en de mate van zeggenschap die de uitvoerende medewerker heeft over deze taken. i. Horizontale specialisatie: dit heeft te maken met het aantal taken in een functie. Een taak wordt onderverdeeld in deeltaken. De tegenhanger hiervan is taakverbreding of taakverruiming ii. Verticale specialisatie: Dit heeft te maken met de zeggenschap over het eigen werk, bijvoorbeeld met betrekking tot de volgorde van handelingen, gestelde prio s. Ongeschoolde arbeid is hier een voorbeeld van. De uitvoerende krijgt dus minder verantwoordelijkheden. De tegenhanger hiervan is

5 taakverruiming; bepaalde vormen van zeggenschap worden naar de functie gedelegeerd. b. Formalisatie van gedrag: Regulering van gedrag vindt plaats doormiddel van standaardisatie en formalisering. Er zijn over het algemeen 3 manieren om gedrag te formaliseren. Door Formalisatie neemt de variatie in gedrag af, wordt het meer voorspelbaar en daardoor beter beheersbaar door de organisatie. i. Positie: Het gedrag wordt geformaliseerd door het vastleggen van de functie door middel van bijvoorbeeld een functieomschrijving. ii. Werk: De inhoud van het werk wordt gespecificeerd in bijvoorbeeld de vorm van het opleggen van werkinstructies. Formalisatie is hier gekoppeld aan een taak. iii. Regels: De wijze waarop personeel zich dient te gedragen (handboeken). c. Training en indoctrinatie: De overeenkomst tussen training en indoctrinatie is dat zij een standaardiserend en uniformerend karakter hebben ten aanzien van de productiefactor arbeid. Voorspelbaarheid en beheersbaarheid van het handelen is de belangrijkste drijfveer i. Training: Dit is het proces waarbij kennis en vaardigheden worden opgedaan die voor de uitvoering van een functie nodig zijn. ii. Indoctrinatie: Dit is een proces waarbij de in de organisatie gehanteerde waarden en normen worden overgedragen. 2. Superstructuur: a. Groepering van eenheden: Groepering is de basismethode om werk binnen een organisatie te coördineren. De vorming hiervan kan plaatsvinden vanuit verschillende gezichtspunten: i. Kennis en vaardigheden: Hier wordt er ingedeeld naar specialistische kennis/vaardigheden. In een bouwbedrijf zijn dit bijvoorbeeld Timmerlieden, Schilders etc. ii. Werkproces en functie: Hier wordt er ingedeeld naar functie of werkproces. In organisaties komt vaak de indeling naar bedrijfsfunctie voor: afdeling productie, marketing, inkoop etc. iii. Tijd: Hier doen verschillende groepen wel dezelfde taak, maar op verschillende tijden. Een goed voorbeeld hiervan is ploegendienst( denk aan ziekenhuizen etc). iv. Output: Hier worden de eenheden ingedeeld naar aanleiding van de verschillende diensten of producten. Een bouwbedrijf heeft bijvoorbeeld een afdeling Hout, Metaal, Glaswerk. v. Klant: Hier worden de verschillende groepen klanten als eenheden gekozen. Er kan bijvoorbeeld onderscheid gemaakt worden tussen particuliere, overheid en zakelijke markt. vi. Geografisch gebied: Hier wordt de indeling gedaan naar geografisch gebied. Bij een multinational kan dit verdeling binnen werelddelen zijn, maar het kan ook een indeling in wijken zijn ( pizzakoerier).

6 b. Grootte van eenheden: De omvang van de eenheden hangt nauw samen met het begrip span of control. Dit is de hoeveelheid mensen, processen of informatie die een persoon kan overzien. 3. Laterale overlegstructuren: a. Systemen voor planning en controle: Deze systemen zijn bedoeld ter standaardisatie van het werkproces en de output. Kunnen gericht zijn op een taak, maar ook op algehele prestaties. i. Actieplanning: Het doel van de planning is het specificeren van de gewenste output (incl. de te gebruiken middelen + tijdsaspecten productietijd en oplevertijdstip) voordat het werk is begonnen,. ii. Controle resultaten: Controle is bedoeld om achteraf te bezien of de output aan de gestelde specificaties voldoet. Het doel van deze controle is het meten van de algehele prestaties van een eenheid. Hiervoor worden algemene prestatienormen vastgelegd. b. Verbindingsmiddelen: Dit zijn middelen om contacten tussen idividuen te stimuleren. Zijn veelal in de formele structuur opgenomen en kennen een grote variatie: i. Liaisonposities: Dit is een functionaris die zorgt voor het rechtstreekse contact als er veel communicatie nodig is om het werk van 2 eenheden te coördineren. Heeft geen gezag, maar is wel een informele macht, die zorg draagt voor een effectieve samenwerking tussen eenheden. ii. Taakgroepen: Dit zijn tijdelijk verbindingsmiddel. Dit draagt zorg voor het uivoeren van een specifieke taak iii. Vaste commisies: Dit is een vast verbindingsmiddel. Het draagt zorg over gemeenschappelijke zaken die regelmatig terugkomen. iv. Integratiemanagers: Deze manager is een liaison met formeel gezag en staat boven de eenheden. Heeft de zelfde taak als een liaisonpositie, maar met (beperkte) zeggenschap. v. Matrixstructuren: Hier worden meerdere gezichtspunten gebruikt voor het formeren van eenheden. Zo kan een organisatie kiezen voor een indeling in output, dus de verschillende producten en een indeling naar geografie, dus per land. 4. Besluitvormingssystemen: a. Verticale decentralisatie: Dit geeft aan in hoeverre formele autoriteit is gedelegeerd aan lagere Managementniveaus in de organisatie. Er zijn 2 vormen van verticale decentralisatie: i. Selectieve decentralisatie: Hier worden verschillende soorten beslissingen op verschillende plaatsen in de organisatie genomen. Financiële zaken door de strategische top, marketingbesluiten door ondersteunende diensten etc. ii. Parallelle decentralisatie: Verschillende soorten beslissingen worden naar dezelfde plaats gedelegeerd. Bijvoorbeeld: Financiële zaken, Marketing - en productiebesluiten worden allemaal naar het middenkader gedelegeerd. b. Horizontale decentralisatie: Dit geeft aan in hoeverre anderen dan de managers het besluitvormingsproces kunnen beïnvloeden. De coördinatiemechanismen laten zich goed beschrijven in termen van horizontale decentralisatie

7 Direct toezicht Horizontaal gecentraliseerd Standaardisatie van het werkproces Standaardisatie van de output Standaardisatie van vaardigheden Onderlinge aanpassing V Gedecentraliseerd i. Macht naar analisten: De macht verschuift van de manager naar een paar analisten in de technostructuur omdat deze de systemen voor standaardisatie hebben ontworpen en daarmee invloed uitoefenen op de processen. ii. Macht naar experts: De macht schuift verder naar een groep van experts die zich overal in de organisatie bevinden. Geven adviezen maar nemen ook actief deel aan de besluitvormingsprocessen. Zowel horizontale decentralisatie als verticale selectieve decentralisatie. iii. Macht naar alle werknemers: Alle werknemens kunnen gelijkwaardig participeren in het besluitvormingsproces en dus de macht verdeeld is en er spraken is van een democratie. Deze vorm bestaat eigenlijk niet, doordat organisaties nooit helemaal gelijk zijn. Contingentiefactoren: Ook wel situationele of omgevingsfactoren genoemd. Deze zijn van invloed op de mogelijkheden van ontwerpparameters. Congruentiehypothese: Dit heeft te maken met het effectief structureren van een organisatie en daarbij een fit bereiken tussen de situationele factoren en de ontwerpparameters Configuratiehypothese: Er moet interne consistentie zijn tussen de ontwerpparameters. De verschillende ontwerpparameters moeten dus onderling bij elkaar passen. 1. Leeftijd: De structuur van een organisatie vormt een weerspiegeling van het tijdperk waarin de bedrijfstak van de grond is gekomen. Met het toenemen van de leeftijd neemt ook de omvang van de formalisatie van het gedrag toe. 2. Omvang: Hoe groter de omvang van de organisatie, hoe hoger de mate van specialisatie van taken is, hoe hoger de mate van (functionele) differentiatie van de organisatie-eenheden is, en hoe sterker de technostructuur en het middenkader vertegenwoordigd zijn. Bij het toenemen van de omvang neemt ook de omvang van de formalisatie van het gedrag toe. 3. Technische systeem: Hoe meer de gehanteerde technologie regulering toestaat, hoe hoger de mate van gedragsformalisatie zal zijn en hoe bureaucratischer structuur wordt. a. Stukproductie: Ieder product is uniek, daardoor leent dit zich niet zo gemakkelijk voor regulering. b. Massaproductie: Deze vorm van productie is juist heel makkelijk voor formalisatie. De werkzaamheden zijn routinematig en sterk geformaliseerd, waardoor er weinig direct toezicht nodig is. c. Procesproductie: Hier is het proces vaak volledig geautomatiseerd, de werknemers houden zich alleen nog bezig met uitzonderingen(problemen) 4. Omgeving: a. Stabiliteit: Hoe snel kan de omgeving veranderen en hoe voorspelbaar is de omgeving. De omgeving van een organisatie varieert van stabiel tot dynamisch of onvoorspelbaar.

8 b. Complexiteit: Hoe complex is het om datgene te maken of te leveren wat de organisatie wil?. Hoe complexer de omgeving, hoe meer gedecentraliseerd de structuur c. Diversiteit van markten: Diversiteit kan worden veroorzaakt door verschillende soorten klanten, producten of geografische gebieden. d. Vijandigheid: Weinig concurrentie of zelfs een monopoliepositie maakt een omgeving bijzonder gunstig gezind. Bij veel vijandigheid ontstaat een sterke centralisatie. 5. Macht: Hoe groter de externe macht over een organisatie, hoe groter de mate van centralisatie en formalisatie. De 2 effectiefste manieren hiervoor zijn: a. De topmanager van de organisatie voor zijn handelen verantwoordelijk stellen b. De organisatie duidelijk gedefinieerde en gestandaardiseerde eisen op te leggen De eerste lijkt tot centralisatie, de 2 e tot formalisatie. Basisconfiguraties van organisaties: 1. Eenvoudige structuur: Deze structuur komt het meeste voor bij jonge, kleine organisatie. Kenmerken: a. Belangrijkste coördinatiemechanisme: direct toezicht b. Het ontbreken van de technostructuur c. Weinig of geen ondersteunende diensten d. Een geringe arbeidsverdeling e. Weinig specialisatie en differentiatie tussen de organisatie-eenheden f. Een beperkt aantal hiërarchische niveaus. g. De macht ligt gecentraliseerd 2. Machinebureaucratie: Deze structuur komt vooral voor bij organisaties als een hoofdpostkantoor, een verzekeringsmaatschappij, een grote overheidsorganisatie etc. Kenmerken: a. Belangrijkste coördinatiemechanisme: standaardisatie van het werkproces. b. Grote organisatie eenheden c. Sterk gespecialiseerde routinematige taken op uitvoerend niveau d. Differentiatie is vooral functioneel van aard. e. Op de horizontale decentralisatie na is er een sterke mate van centralisatie f. Er is een scherpe scheiding tussen lijn en staf 3. Professionele bureaucratie: Deze structuur komt vooral voor bij organisaties als: ziekenhuizen, universiteiten, grote softwarehuizen etc. Kenmerken a. Belangrijkste coördinatiemechanisme: Standaardisatie van vaardigheden(en kennis) b. Stabiele maar erg complexe omgeving c. Belangrijkste ontwerpparameters: training en indoctrinatie, horizontale taakspecialisatie en horizontale/verticale decentralisatie. d. Sterk afhankelijk van kennis en vaardigheden van de (veelal hoog opgeleide) werknemers. 4. Divisiestructuur: Deze structuur komt veel voor bij grote en al wat oudere organisaties, die op grond van een grote diversiteit van markten is gedifferentieerd naar marktpartijen.

9 Kenmerken: a. Belangrijkste coördinatiemechanisme: Standaardisatie van output b. Middenkader speelt een belangrijke rol c. Controle systemen zijn erg belangrijk ( ten behoeve van output/ resultaatmeting) d. De divisies zijn relatief zelfstandig, kunnen dus intern een structuur kiezen die past bij de omstandigheden. e. Het hoofdkantoor is een sterk bepalende machtspositie 5. Adhocratie: Deze structuur komt veel voor bij organisaties als onderzoeksbureaus en kleine organisaties van innovatieve automatisering. Vooral jonge organisaties Kenmerken: a. Belangrijkste coördinatiemechanisme: Onderlinge aanpassing b. Sterk innoverend karakter c. Sterk organische structuur d. Sterke horizontale specialisatie, gebaseerd op training e. Project teams worden veel gebruikt f. De geringe mogelijkheden tot standaardisatie in een meer innovatieve omgeving zorgen ervoor dat er weinig behoefte is aan een technostructuur. ICT Strategie en organisatie Totstandkoming van een ICT- Strategie Uitgangspunten Er zijn 5 uitgangspunten waar rekening mee gehouden moet worden om een ICT- strategie te kunnen opstellen. 1. Wisselwerking tussen ICT- Strategie en organisatiestructuur van de ICT-functie: De ICTstrategie en de organisatiestructuur moeten op elkaar afgestemd zijn. De wisselwerking bestaat er uit dat aan de ene kant door de uitvoering van een organisatiestructuur moet worden aangepast, aan de andere kant legt de structuur beperkingen op aan welke strategieën mogelijk zijn/ in welk tempo ze gerealiseerd kunnen worden. 2. Samenhang tussen strategie en structuur in het bedrijfsdomein en ICT- domein: De ondernemersstrategie en organisatiestructuur bepalen hoe de ICT- structuur er uit zou moeten zien. Andersom beïnvloeden de mogelijkheden van ICT de strategie en structuur van de organisatie. 3. Beleidsvorming en planning: Beleid en planning zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een beleid zonder planning betekent vaak dat er niets gebeurd, omdat niet duidelijk is wie wat wanneer moet gaan doen. Een plan zonder beleid leidt tot de vraag: waarom doen we dit eigenlijk en wat zijn de doelstellingen en randvoorwaarden. 4. Informatiestrategie en automatiseringsstrategie: Ook dit is een koppel dat onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Informatiestrategie houdt zich bezig met de vraagkant, ofwel welke informatie is nodig om goed te kunnen functioneren. Automatiseringsstrategie houdt zich bezig met de aanbodkant, ofwel het ter beschikking stellen van middelen. Aanbod en vraag zijn beide nodig. 5. De rol van het lijnmanagement: ICT moet een bijdrage leven aan de realisatie van de bedrijfsdoelstelling. ICT is dus geen doel op zich. Lijnmanagement moet bepalen hoe de productiefactoren worden ingezet ten behoeve van de bedrijfsdoelstellingen. Ze spelen dus

10 een actieve rol bij het bepalen van de ICT strategie. Procesmatige aspecten Na het waarborgen van de uitgangspunten kan er gekeken worden naar de procesmatige kant van het opstellen van een ICT- strategie. Globaal zijn er 3 aspecten: 1. Procedures: Dit zijn de stappen die in het proces worden doorlopen. Hierdoor kan de strategiebepaling efficiënt en effectief verlopen 2. Werkwijze(werkvorm): Welke werkwijze wordt er toegepast. Bijvoorbeeld door middel van conferenties, brainstormsessies of groepsdiscussies. 3. Tijdsaspect: De doorlooptijd mag niet te lang zijn, anders verslapt de aandacht. In de praktijk zal dit resulteren in een doorlooptijd van enkele weken. Inhoudelijke aspecten Ook de uiteindelijke inhoud is erg belangrijk. Er zijn 2 inhoudelijke aspecten: 1) Thema s van gesprek: Voor welke onderwerpen moet een oplossing gezocht worden, welke vragen moeten beantwoord worden. Wat is relevant om mee te nemen. Dit wordt de strategieagenda genoemd. 2) Instrumenten ter ondersteuning van de besluitvorming: Om beslissingen goed te kunnen nemen, zijn er een aantal hulpmiddelen beschikbaar. Traditionele beslisbomen, modellen, concepten en voorbeelden kunnen hiertoe dienen. Valkuilen 1) Ontbreken van motief: Degenen die moeten beslissen zien geen probleem en zien daardoor de noodzaak van een goede strategie niet. 2) Veelheid aan onderwerpen: Te veel onderwerpen tegelijkertijd zorgen voor onoverzichtelijkheid en uiteindelijk tot een slechte strategie zonder duidelijk focus of doel. 3) Te lange tijdsduur: De aandacht gaat na verloop van tijd verloren, hierdoor neemt de kwaliteit af. Soms heeft het als gevolg dat er helemaal geen strategie als eindresultaat komt. 4) Ontbreken van beeld/meningvorming: Als beslissers niet voldoende betrokken zijn bij de ontwikkeling van de strategie, kan het resultaat tegenvallen of zelfs afgewezen worden. 5) Te veel aandacht voor alleen ICT: Hier wordt het belang van de relatie met het bedrijfsproces vergeten. 6) Onvoldoende actie: De strategie is te weinig gericht op actie, waardoor het verzandt in loze woorden. Belangrijke factoren: Bij het tot stand komen van ICT- strategie zijn globaal 4 thema s van invloed. Deze onderwerpen vormen samen de genoemde ICT- strategieagenda. Deze vormt de basis voor discussies die moeten leiden tot een ICT- strategie. 1) Businessdiscussie: Hier draait het om de invloed van ICT op het bedrijf. Bijvoorbeeld de invloed van nieuwe media op de onderneming en de mogelijkheden die dit biedt voor e- business. 2) Infrastructuurdiscussie: Hier komt het nut en de noodzaak van een bedrijfsbrede ICTinfrastructuur aan bod en de plaats van deze ICT- infrastructuur in de algehele bedrijfsinfrastructuur.

11 3) Economiediscussie: De onderwerpen die aan bod komen zijn de toegevoegde waarde die de IT heeft voor de onderneming en het beoordelen van investeringen in ICT. Hier vindt ook vaak een discussie plaats over de financiering en de doorbelasting van ICT- diensten. 4) Organisatiediscussie: Deze discussie richt zich voornamelijk op de organisatie en besturing van de ICT- functie Proces van strategievorming Dit proces bestaat globaal uit 3 fases. 1) Beeldvorming: Hier proberen alle betrokkenen een zo goed mogelijk beeld te vormen van de relevante factoren voor de ICT- strategie. Worden onderling uitgewisseld (d.m.v. modellen, concepten en voorbeelden.) 2) Analyse en meningsvorming: De relevante factoren worden geanalyseerd. Ze worden onderling gewogen waarna conclusies getrokken worden die vertaald worden in voorstellen. 3) Besluitvorming: Over deze voorstellen worden beslissingen genomen, Belangrijke factoren in deze afwegingen zijn veelal de beschikbare tijd en het beschikbare budget. De ICT- functie van een organisatie Dit is het samenhangend geheel van activiteiten dat het uitwisselen van informatie mogelijk maakt voor het sturen van een organisatie, het beheren van processen en het uitvoeren van feitelijke handelijngen in een organisatie en in wisselwerking met haar omgeving. Aandachtsgebieden Activiteiten met betrekking tot de ICT kunnen onderverdeeld worden in 5 aandachtgebieden: 1) Gegevens: Dit zijn alle bronnen die relevant zijn voor een onderneming. Dit kunnen spraak, teksten, beelden en data zijn die dingen of gebeurtenissen weergeven. 2) Toepassingen: procedures om gegevens op te slaan, te bewerken, te transporteren en te presenteren. De geautomatiseerde vorm wordt ook wel een programma genoemd 3) Opslag en verwerking: Dit zijn hulpmiddelen(hard/software) om gegevens op te slaan te verwerken en te presenteren. 4) Communicatiefaciliteiten: Dit zijn hulpmiddelen om gegevens te kunnen transporteren. Deze zijn onder te verdelen in hardware, software en de verbindingen. 5) Deskundigen en organisatie: Om de ICT- functie te kunnen laten functioneren zijn er deskundigen nodig om het uit te kunnen voeren en een organisatie waarbinnen dit gestructureerd kan plaatsvinden Managementtaken Het ICT management geeft leiding aan de uitvoerende taken binnen de ICT- management. Er kunnen 3 leidinggevende taken benoemd worden. Deze taken kunnen allemaal worden toegelicht aan de hand van de 5 aandachtsgebieden. 1) Beleid bepalen en plannen: Bij deze taak worden de doelstellingen van de ICT- functie vastgesteld. Het beleid omvat doelstellingen, uitgangspunten en richtlijnen voor de ICTfunctie. 2) Organiseren en conditioneren: Bij deze taak worden de volgende onderdelen vastgesteld: a) Vaststellen van regels die als randvoorwaarden dienen om het beleid en plan uit te kunnen voeren. b) Het beschikbaar stellen en toewijzen van middelen, zowel van mensen als financiën en hulpmiddelen.

12 c) Het opzetten van een structuur en opstellen van procedures zodat er sprake kan zijn van 3) Sturen van de uitvoering: Dit is het sturen van de uitvoering van de ICT- functie. Het opstarten van activiteiten staat centraal. Verder is deze taak gericht op het beoordelen van activiteiten. Ook moeten de regels bewaakt en getoetst worden. De ICT- strategie in relatie tot de business Strategic Alignment model Dit is een model waarin de bedrijfsdoelstellingen en ICT- doelstellingen naar elkaar toegroeien om uiteindelijk de gestelde bedrijfsdoelen m.b.v. een optimale ICT ondersteuning te realiseren.. 1) Bedrijfsstrategie: Dit is de missie van de organisatie. Ook wordt hier de positie bepaald die de ondermening in de omgeving inneemt. 2) ICT strategie: Hier wordt een visie gevormd op de relevante technologieën die gebruikt kunnen worden. 3) Bedrijfsstructuur: Dit zijn de organisatiestructuur en de bedrijfsprocessen met hun samenhang. Hier zijn de vaardigheden aanwezig om de bedrijfsstrategie te kunnen uitvoeren 4) ICT- structuur: Deze structuur bestaat uit de ICT- architectuur en de uitvoerende processen. Ook hier moeten de vaardigheden aanwezig zijn voor het uitvoeren van de ICT-Strategie Bedrijf ICT Extern Bedrijfsstrategie ICT- Strategie Intern Bedrijfsstructuur ICT-Structuur Deze 4 elementen hangen onderling samen en zouden in theorie allemaal met hun onderlinge verbanden moeten worden meegenomen bij het vaststellen van de strategie. Perspectieven van het Strategic Alignment model In de praktijk is dit vanwege de complexiteit niet mogelijk. Meestal wordt 1 van de elementen als uitgangspunt genomen en worden vanuit daar 1 of 2 andere elementen beïnvloed. Dit komt tot uiting in de onderstaande dominante alignment-perspectieven: 1) Uitvoering van de bedrijfsstrategie: Het topmanagement bepaald de bedrijfsstrategie die wordt vertaald naar een bedrijfsstructuur en wordt doorvertaald in een ICT- structuur. De ICT strategie wordt hier niet meegenomen 2) Transformatie door technologie: Het topmanagement begrijpt het belang van ICT en de bedrijfsstrategie wordt vertaald in een ICT- strategie en uitgewerkt in een ICT structuur. De organisatiestructuur wordt hier niet meegenomen. 3) Benutting van het ICT- potentieel: Hier is de ICT- strategie het uitgangspunt. De bedrijfsstrategie en bedrijfsstructuur worden beïnvloed door de ICT- strategie. De huidige ICT structuur wordt hier niet meegenomen. 4) Optimaliseren van de ICT- service: Hier worden de ICT- mogelijkheden vertaald in een ICTstrategie en vervolgens in een ICT structuur. Deze is vervolgens dominant in het bepalen van de organisatiestructuur. De bedrijfsstrategie wordt hier niet meegenomen. Aspecten van ICT Er zijn 3 ICT aspecten die van invloed zijn op de bedrijfsstrategie: 1) De invloed van ICT op de markt: ICT speelt vaak een belangrijke rol in het bepalen van de onderlinge verhoudingen tussen partijen in de markt of speelt hierin minstens een ondersteunende rol.

13 2) De invloed van ICT op het producten/ diensten assortiment: ICT biedt mogelijkheden om waarde toe te voegen aan een bestaand product of kan zelfs nieuwe producten ontwikkelen. 3) De invloed van ICT op de bedrijfsprocessen: De bedrijfsprocessen kunnen door de ICT vernieuwd worden. Hierbij kun je denken aan toepassingen die de kosten verlagen. De snelheid/ kwaliteit verhogen of dwarsverbanden leggen tussen processen binnen en buiten de organisatie. Concurrentiekrachtenmodel van Porter Dit model gaat er vanuit dat er 5 krachten van invloed zijn op de concurrentiepositie van een onderneming. Dit model brengt de invloed van ICT op de markt goed in kaart. Dit model wordt ook wel het vijfkrachtenmodel van Porter genoemd. 1) Invloed van bestaande(directe) concurrenten: Hoe beïnvloed ICT de onderlinge krachtverhoudingen en hoe kan ICT gebruikt worden om de eigen positie te verbeteren? 2) Potentiële toetreding van nieuwe aanbieders: Welke ruimte geeft ICT aan nieuwe toetreders en kan ICT nieuwkomers weren? 3) Potentiële vervanging van producten door nieuwe producten: Hoe kan ICT benut worden om nieuwe producten te genereren of het bestaande aanbod te verbeteren? 4) Onderhandelingsmacht van afnemers: Hoe kan ICT gebruikt worden om afnemers te binden? 5) Onderhandelingsmacht van leveranciers: Hoe kan ICT zijn eigen positie tegenover leveranciers versterken door samen te werken met concurrenten en zo een grotere partij te vormen ten opzichte van de leverancier. Process Quality management (PQM) Dit is een instrument om ICT- toepassingen te identificeren die aansluiten bij de gekozen bedrijfsstrategie. Het doel van PQM is in korte tijd de aandacht vestigen op die bedrijfsprocessen die van elementair belang zijn voor succesvol ondernemen in overeenstemming met het ondernemingsplan 1) Identificeer Kritische Succesfactoren (KSF en): Dit zijn de dingen die absoluut gedaan moeten worden om succesvol te zijn. 2) Definieer bedrijfsprocessen: Welke bedrijfsprocessen zijn er? Vinden plaats op strategisch, tactisch en operationeel. Kunnen primair en ondersteunend zijn. 3) Bepaal het belang van de processen voor de KSF en: 4) Beoordeel de uitvoeringskwaliteit van de processen: In hoeverre moet een proces verbeterd worden. Voldoet het al aan de eisen, dan is er geen verbetering nodig. 5) Stel vast welke processen kritisch zijn: Hoe belangrijk is een proces en wat is de kwaliteit ervan. 6) Beoordeel de kwaliteit van de bestaande informatiesystemen in de bedrijfsprocessen: Wat is de kwaliteit van gebruikte informatiesystemen(zowel functioneel als technisch).in hoeverre sluit het systeem inhoudelijk aan op de eisen en in hoeverre voldoet het systeem aan de technische vereisten om het proces te ondersteunen. 7) Selecteer processen voor verbetering van de informatievoorziening: Selecteer die processen die de grootste bijdrage aan de KSF en leveren en de processen die in de vorige stap als onvoldoende zijn beoordeeld. 8) Wijs de uitwerking van verbeteringsvoorstellen toe aan managers: processen worden aan managers toegewezen die vervolgens verbeteringsvoorstellen moeten uitwerken.

14 De ICT- strategie in relatie tot de ICT Infrastructuur De ICT- infrastructuur bestaat uit en aantal basisvoorzieningen die voor iedereen binnen de onderdelen van de organisatie toegankelijk zijn. Componenten van de ICT- infrastructuur De ICT- infrastructuur kan worden verdeeld in 5 onderdelen die aansluiten op de aandachtsgebieden waarop de ICT- functie gericht is. 1) Gegevensinfrastructuur: Dit heeft betrekking op de gemeenschappelijke gegevens. Afspraken en procedures over inhoud en beheer horen hier ook bij. Dit zijn gegevens als: patenten, procesparameters en gegevens over afnemers die klant zijn bij verschillende afdelingen. 2) Applicatie-infrastructuur: Alle systemen met hun onderlinge relaties. Dit kunnen generieke systemen zijn zoals tekstverwerkers, maar ook ERP en CRM systemen. 3) Infrastructuur van opslag en verwerkingssystemen: Hardware en software is nodig om gegevens en applicaties op te slaan. Middleware verbindt verschillende applicaties en systemen. 4) Communicatie(netwerk) infrastructuur: Dit zijn de gemeenschappelijke communicatievoorzieningen voor communicatie tussen de bedrijfsonderdelen en met de omgeving. 5) Organisatie-infrastructuur: Dit zijn de afspraken en procedures die betrekking hebben op ICTinfrastructuur en organisatievormen die nodig zijn om ICT- kennis te kunnen uitwisselen en planning + financiering van ICT. De ICT- strategie in relatie tot de bedrijfseconomie Wat is de toegevoegde waarde van ICT. Deze discussie kan uitgevoerd worden met behulp van een managementinstrument: de Balanced Score Card. Balanced Score Card Op de gebieden financieel, processen, innovatie en klant heeft de ondermening doelen gesteld en wordt waarde voor die onderneming gecreëerd. 1) Waardecreatie voor de klant: Wat is de bijdrage van ICT aan het bereiken van de doelen ten aanzien van de klant op het gebied van klanttevredenheid, klantbehoud, klantbehandeling en de vertrouwensrelatie met de klant. 2) Financiële waarde creëren: Wat is de bijdrage van ICT op het gebied van: a. Return Of Investment (ROI): Hoe korter deze periode is, hoe eerder er winst gemaakt wordt. b. Aandeelhouderswaarde: Wat is de aandeelhouderswaarde zoals deze op de beurs wordt beleefd? 3) Waardecreatie in processen: Hoe kan de ICT de bedrijfsprocessen verbeteren zodat het een bijdrage levert aan de waarde van het bedrijf? 4) Waardecreatie door innovatie: Hoe kan ICT bijdragen aan vernieuwingen in producten of diensten? Hoe kan de ICT zorgen voor vernieuwingen op de markt.? De ICT strategie in relatie tot de ICT-organisatie Wie is verantwoordelijk en wie heeft het voor het zeggen. Informatie is voor iedereen van belang, de ICT- functie moet dus niet alleen door specialisten gedragen worden.

15 Taakvelden Er zijn verschillende taakvelden(activiteiten) die deel uitmaken van de ICT- functie. 1) Besturing. Dit zijn de managementtaken binnen de ICT functie. Onder dit taakveld vallen: a. Het formuleren van ICT- beleid b. Het vaststellen van de ICT- architectuur c. Het toewijzen van middel d. Het oriënteren op nieuwe toepassingen e. Het afsluiten en controleren van servicecontracten f. Het coördineren van projecten door het opstellen van projectplannen. g. Het organiseren van de ICT- functie onder andere personeelsbeleid h. Het evalueren van het functioneren van de ICT- functie 2) Systeemontwikkeling en invoering. Onder dit taakveld vallen: a. Het geven van opdrachten en leiden van projecten b. Het opstellen van een programma van eisen c. Het opstellen van functionele ontwerpen d. Het selecteren van softwarepakketten e. Het technisch ontwerpen, bouwen en implementatie van informatiesystemen f. Het invoeren van informatiesystemen in de organisatie 3) Beheer gegevens en informatiesystemen. Onder dit taakveld vallen a. Het functioneel beheren van gegevens en informatiesystemen b. Het technisch beheer van gegevens en informatiesystemen c. Het ondersteunen van gegevensgebruik en informatiesysteemgebruik 4) Beheer en exploitatie van faciliteiten. Onder dit taakveld vallen: a. Het beheren van faciliteiten: aanschaffen, installeren, en onderhouden b. Exploitatie van faciliteiten: plannen gebruik, bewaken doelmatigheid en continuïteit/controleren van serviceovereenkomsten Organisatiegroottes,taakverdeling en leiding De organisatie van de ICT- functie is onder andere afhankelijk van de grootte van de onderneming. 1) ICT functie in kleine organisaties: a. Eenvoudige structuur, beperkt aantal ICT deskundigen, externe ICT-leveranciers. b. Besturing door directeur of afdelingschef in directe afstemming met ICT deskundigen 2) ICT- functie in middelgrote organisaties: a. Aparte ICT- afdeling, afspraken over ICT- planning en budgettering b. Besluitvorming in managementteam: ICT- manager rapporteert periodiek c. Besturing door directie die zich laat bijstaan door het hoofd van de ICT afdeling, de ICT- manager of informatiemanager. 3) ICT- functie in grote organisaties: a. Units: integraal management en decentralisatie: ICT uitbesteden per unit b. Meervoudige of gelaagde structuur van de ICT- functie Informatiemanager/ ICT manager: is verantwoordelijk voor en geeft leiding aan: a. Voorbereiden van de ICT- strategie b. Adviseren lijnmanagement over de mogelijkheden van en ontwikkelingen in ICT c. Vervullen van randvoorwaarden voor uitvoering van ICT- plannen

16 d. Helpen met opstellen van informatie en systeemeisen e. Selecteren van softwarepakketten en faciliteiten/ aansturen van leveranciers f. Leiden van projecten g. Helpen met invoeren van informatiesystemen h. Coördineren van functioneel beheer i. Installeren en beheren van faciliteiten j. Ontwerpen, bouwen en onderhouden van informatiesystemen k. Exploiteren van informatiesystemen. Unit informatie manager: vervult de zelfde taken als de informatiemanager, maar dan per unit. a. Draagt bij aan het tot stand komen en beheren van gemeenschappelijke informatiesystemen in het concern. Concerninformatiemanager: a. Het assisteren bij het vaststellen van het concern- ICT- beleid. b. Spelregels opstellen voor de informatievoorziening binnen het concern: waarborgen continuïteit, goedkeuren ICT- investeringen en inhoud informatieplannen c. Verspreiden van kennis over ICT-ontwikkelingen binnen het concern d. Bevorderen uitwisseling tussen verschillende units ( toepassingen, kennis etc) e. Optreden als opdrachtgever namens de concernleiding voor het beheer van de concern- ICTinfrastructuur. Manager ICT- dienstverlening: a. Beheren en exploiteren van ICT faciliteiten b. Ontwerpen/bouwen/ onderhouden van informatiesystemen in opdracht van units of concernleiding Positionering en competenties van de ICT- manager 1) Plaats in de organisatie: a. Wordt mede bepaald door de rol die de ICT in de bedrijfsvoering inneemt. Als ICT toepassingen breed verspreid zijn over de organisatie, dan rapporteert hij direct aan de algemeen manager van de bedrijfseenheid/concern. Is dit niet zo, dan rapport hij aan de leidinggevenden van de afdeling die het meest van ICT gebruik maakt b. Als de ICT- functie van strategisch belang is, kan het zelfs zijn dat de ICT- manager een zetel krijgt in de directie of het managementteam c. Hij maakt deel uit van diverse netwerken, zoals gebruikersgroep, overleggroep van ICT of informatiemanagers etc. 2) Functie- eisen: a. Kennis en ervaring: i. Strategie en organisatie: Om gesprekpartner van het management te kunnen zijn ii. Bedrijf en branche: om de specifieke eisen van het bedrijf/ branche te kunnen begrijpen. iii. ICT: Om het werk van specialisten te kunnen sturen en beleid te kunnen opstellen. b. Vaardigheden:

17 i. Intellectuele vaardigheden: het vermogen tot analyseren en visie ontwikkelen ii. Sociale vaardigheden: Het vermogen tot samenwerken en het uitdragen van ideeën iii. Bestuurlijke vaardigheden: Het vermogen tot leidinggeven, onderhandelen, motiveren en het hanteren van conflicten. Maatschappelijk economische ontwikkelingen Er zijn 3 maatschappelijk economische ontwikkelingen: 1) Individualisme: De mens is door opleiding en grote welvaart steeds mondiger, zelfbewuster en daarmee individualistisch geworden. 2) Mass customization: Door gebruik te maken van standaard componenten een samengesteld pakket van goederen en diensten aanbieden. 3) Mondialisatie: Ondernemingen produceren en verkopen over de hele wereld, ICT speelt hierin een belangrijke rol. Transactiekostentheorie: Deze theorie stelt dat een onderneming naar zo laag mogelijke kosten streeft, waaronder transactiekosten. Dit zijn de kosten van het selecteren en contracteren van marktpartijen en bij het samenwerken met anderen. Procesvernieuwing Het vernieuwen van processen is noodzakelijk om in te spelen op de maatschappelijk economische ontwikkelingen. 1) Procesintegratie: de procesintegratie tussen de processen van een klant en die van de organisatie op het moment van het klantcontact. 2) Value chain: De waardeketen(value chain) van de klant moet gekoppeld worden aan die van de organisatie. Dit betekent een goede kennis van eigen processen en die van de klant, met de focus op de processen van de klant. Innovatie met ICT 1) Innovatief klimaat: Vernieuwingen kunnen slechts ontstaan op het moment dat er een omgeving is waarin creativiteit en experimenteren gestimuleerd wordt. 2) Internet cultuur: Deze vrije creatieve omgeving is nodig voor innovaties op het gebied van nieuwe media. Termen als: snelle, ad hoc, buiten de gevestigde paden denken, onderbuikgevoel, samenwerken en platte organisatie hangen hiermee samen. 3) Balans tussen vrijheid en controle: Het is belangrijk dat er een balans is tussen de vrijheid om met nieuwe mogelijkheden te experimenteren en de controle vanuit het topmanagement zodat het experimenteren uiteindelijk wel resultaten opleveren die toegevoegde waarde hebben voor de organisatie.

voorbeeldexamen I-Tracks IT and Management Foundation voorbeeldexamen ITMF uitgave september 2006

voorbeeldexamen I-Tracks IT and Management Foundation voorbeeldexamen ITMF uitgave september 2006 voorbeeldexamen IT and Management Foundation (ITMF) I-Tracks IT and Management Foundation voorbeeldexamen ITMF uitgave september 2006 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen 12 antwoordindicatie 25 beoordeling

Nadere informatie

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren Samenvatting I-Tracks: IT and Management Hoofdstuk 1 : Mintzberg 1.1 Organisatiestructuren Organisatiestructuur: de wijze waarop we taken hebben verdeeld en de coördinatie van deze taken hebben ingericht.

Nadere informatie

Hoofdstuk: 1 Mintzberg

Hoofdstuk: 1 Mintzberg ITMF IT en Management Hoofdstuk: 1 Mintzberg aant Css: 2 509 blz 7 1.1.1 Organisatiestructuren - definitie ve organisatiestructuur - Mintzberg: Het totaal van de verschillende manieren waarop het werk

Nadere informatie

Samenvatting Management

Samenvatting Management Samenvatting Management Week 1 Het 7S model en Mintzberg zijn beiden te gebruiken om een organisatie te bekijken. Bij Mintzberg gaat het om: Hoe moeten organisaties effectief functioneren om hun doelen

Nadere informatie

Management/ Mintzberg H1 Kennen voor tentamen H1, H2, H3 en de aantekeningen en de sheets.

Management/ Mintzberg H1 Kennen voor tentamen H1, H2, H3 en de aantekeningen en de sheets. Management/ Mintzberg H1 Kennen voor tentamen H1, H2, H3 en de aantekeningen en de sheets. Het gaat over het 7S model, maar dan een verdieping in de S van de Structuur. Om effectief te functioneren als

Nadere informatie

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement De Next Practice Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement Sogeti & ontwikkeling van FB 2005 De Uitdaging 4 e industriële revolutie NU!! Digitale Economie 27% heeft op dit moment een

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

woensdag 16 november 2011 Hoofdstuk 9 Structurering

woensdag 16 november 2011 Hoofdstuk 9 Structurering Hoofdstuk 9 Structurering Organiseren van activiteiten Tweezijdige invloed op organiseren: externe afstemming interne afstemming geen beste manier van organiseren/situatiegebonden Organisatiestructuur

Nadere informatie

Organisatie principes

Organisatie principes Organisatie principes Een overzicht van organisatie principes die als richtsnoer dienen bij het vormgeven van flexibele, innovatieve organisaties. Deze principes zijn gebaseerd op de Moderne Sociotechniek.

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Besturing. m.u.v. 8.2.6, 8.2.7, 8.5

Hoofdstuk 8 Besturing. m.u.v. 8.2.6, 8.2.7, 8.5 Hoofdstuk 8 Besturing m.u.v. 8.2.6, 8.2.7, 8.5 Besturing van organisaties Besturen = het leiden van een organisatie naar de gestelde doelen (SMART) Profit- en non-profitorganisaties Bedrijfsproces: Besturing

Nadere informatie

Thema 2. Bedrijfsstructuur

Thema 2. Bedrijfsstructuur Thema 2 Bedrijfsstructuur 0. Inleiding ORGANISEREN is het proces van het regelen van mensen en andere middelen om samen een doel te bereiken. Organiseren betekent de keuze van HORIZONTALE indeling VERTICALE

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

De strategische keuzes die moeten gemaakt worden zijn als volgt: Interne controle of zelfcontrole/sociale controle

De strategische keuzes die moeten gemaakt worden zijn als volgt: Interne controle of zelfcontrole/sociale controle 1 Hoofdstuk 1 1.1 Dirigeren en coördineren p43 1.1.1 Dirigeren Dirigeren is een synoniem voor delegeren. Dirigeren houdt in dat bepaalde bevoegdheden overgedragen worden naar een persoon met een lagere

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Heeft IM toegevoegde waarde en zal IM overleven?

Heeft IM toegevoegde waarde en zal IM overleven? Heeft IM toegevoegde waarde en zal IM overleven? Begrippen ICT-strategie ICT-besturing Toekomst van IM NGI, 7 april 2014 Generiek model voor informatiemanagement Bedrijfs- Informatie- ICTdomein domein

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Mintzberg Organisatiestructuren / modellen Geschreven door Chris Stapper op 17 mei 2012 00:00 Categorie: Strategische HRM

Mintzberg Organisatiestructuren / modellen Geschreven door Chris Stapper op 17 mei 2012 00:00 Categorie: Strategische HRM Mintzberg Organisatiestructuren / modellen Geschreven door Chris Stapper op 17 mei 2012 00:00 Categorie: Strategische HRM De Mintzberg organisatiestructuren, of eigenlijk de Mintzberg configuraties, zijn

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

Functiebeschrijving Business Architect

Functiebeschrijving Business Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager architectuur van

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Kennissessie Strategic Control

Kennissessie Strategic Control Kennissessie Strategic Control Marnix Lankhorst / Jeroen Jansen v Woerden, 6 juli 2016 vsfinal Ontvangst Welkom in Kasteel Woerden! 1-9-2016 2 Wat gaan we doen deze middag? Ontvangst 15.00 15.15 Introductie

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

KENNISPORTFOLIO H1. Ricardo Buster Bedrijfskunde MER

KENNISPORTFOLIO H1. Ricardo Buster Bedrijfskunde MER KENNISPORTFOLIO H1 Ricardo Buster 2073959. Bedrijfskunde MER Bedrijfseconomie Kostprijsberekening Bedrijfseconomie Beschrijving Kostprijs = V + C W N V= variabele kosten W= verwachte productie C= constante

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Introductie 2. ICT in de zorg: kenmerken huidige

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Even voorstellen: M&I/Partners 2. ICT in de zorg:

Nadere informatie

Procesmodel in de High Level Structure

Procesmodel in de High Level Structure Procesmodel in de High Level Structure Geert-Jan Rens Principal Consultant Assurance Services dinsdag november 06 DNV GL 06 maandag 7 november 06 SAFER, SMARTER, GREENER High Level Structure een fundamentele

Nadere informatie

Case: Bos Snoep bv (100 punten) ICT-strategie en -organisatie, hfdst. 2.3, p. 29

Case: Bos Snoep bv (100 punten) ICT-strategie en -organisatie, hfdst. 2.3, p. 29 Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Groot. J. de (2006). De essentie van strategie. Eigen beheer:

Nadere informatie

Organisatie inrichting als een van de sleutels voor een efficiënt beheer

Organisatie inrichting als een van de sleutels voor een efficiënt beheer Organisatie inrichting als een van de sleutels voor een efficiënt beheer 27 november 2014 Jan Demey & Rianne Welvaarts Organisatie inrichting als een van de sleutels voor een efficiënt beheer AGENDA Definitie

Nadere informatie

Functiebeschrijving Technische Architect

Functiebeschrijving Technische Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

ICT alignment en ICT governance: theorie en praktijk

ICT alignment en ICT governance: theorie en praktijk ICT alignment en ICT governance: theorie en praktijk lezing voor de MBO raad, dd. 21/1/2010. Dr.mr.ir. Th.J.G Thiadens, Lector ICT governance Fontys Hogeschool, Docent aan de UvA, Erasmus, UvT, RuG, OU

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2: Positie van de leidinggevenden op middenkaderniveau

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2: Positie van de leidinggevenden op middenkaderniveau Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1: Managen versus leidinggeven... 13 1.1 Management... 13 1.2 Leiding geven... 13 1.3 Competenties en taakaspecten van de leidinggevende... 16 1.4 Samenvattend... 16 Hoofdstuk

Nadere informatie

Finance & Control. Plaats in de organisatie:

Finance & Control. Plaats in de organisatie: Functienaam: Sector: Afdeling: teammanager Financiën Finance & Control Financiën Plaats in de organisatie: De teammanager Financiën verricht zijn werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van de manager

Nadere informatie

6e Voorjaarssymposium Professionalisering leidinggevende?

6e Voorjaarssymposium Professionalisering leidinggevende? 6e Voorjaarssymposium Professionalisering leidinggevende? Congrescentrum Koningshof Veldhoven, 17 april 2013 Oscar van Duinen Onderwerpen I. Omgeving en veranderingen II. Positie van de labmanager III.

Nadere informatie

Stop met procesgericht ICT-beheer. Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid

Stop met procesgericht ICT-beheer. Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid Stop met procesgericht ICT-beheer Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid Wie is Leo Ruijs? Leo Ruijs, Service 8-2 - Ontwikkelingen vakgebied 1950-1970 Beheer als specialisatie 1970-1990 ICT

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Verantwoording bij de zevende druk V Over de auteurs VII Inleiding 1

Verantwoording bij de zevende druk V Over de auteurs VII Inleiding 1 Inhoud Verantwoording bij de zevende druk V Over de auteurs VII Inleiding 1 1 Denken over organisatie en management 5 1.1 Introductie 6 1.2 Ontstaan van het vakgebied 7 1.3 Ontwikkeling van handel en ontstaan

Nadere informatie

14-9-2015. Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling

14-9-2015. Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling Les 1 Docent: Marcel Gelsing Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling Je kunt hier (optioneel) ook een gratis tool downloaden

Nadere informatie

PERIODE 1 (H1) MANAGEMENT

PERIODE 1 (H1) MANAGEMENT Kennisportfolio bedrijfskunde MER Minh Ngo Hoofdfase 17 januari 2015 PERIODE 1 (H1) MANAGEMENT Organisatiestructuren van Mintzberg: In leerjaar 1 hebben we gekeken naar het 7S model van McKinsey. In leerjaar

Nadere informatie

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Doel Bijdragen aan de formulering van het strategische en tactische (financieel-)economische beleid van de instelling of onderdelen daarvan, alsmede vorm en

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ORGANISATIE EN MANAGEMENT DONDERDAG 18 JUNI UUR UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ORGANISATIE EN MANAGEMENT DONDERDAG 18 JUNI UUR UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel ORGANISATIE EN MANAGEMENT DONDERDAG 18 JUNI 2015 11.45 UUR 14.15 UUR SPD Bedrijfsadministratie Organisatie en management Donderdag 18 juni 2015 B / 7 2015 NGO -

Nadere informatie

Functie- en taakbeschrijving Directeur Stichting Actief

Functie- en taakbeschrijving Directeur Stichting Actief Functie- en taakbeschrijving Directeur Stichting Actief Algemene kenmerken De Directeur is belast met de dagelijkse leiding aan alle beleidsgebieden van Stichting Actief. De Directeur heeft bevoegdheden

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Ketenbesturing. Ketenbesturing. 1. SCOR SCOR-model

Ketenbesturing. Ketenbesturing. 1. SCOR SCOR-model Ketenbesturing Meten is weten The concept of SCM requires measuring the overall supply chain performance rather then only the performance of the individual chain members. Handfield 1991 K. Melaerts - KHLeuven,

Nadere informatie

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult Procesmanagement Waarom processen beschrijven Algra Consult Datum: 22 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. WAAROM PROCESMANAGEMENT?... 3 3. WAAROM PROCESSEN BESCHRIJVEN?... 3 4. PROCESASPECTEN...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

De organisatie draait om het toedelen van

De organisatie draait om het toedelen van organisatie De organisatie draait om het toedelen van activiteiten en organiseren van de coordinatie Hoe organiseren we kerncompetenties and gedeelde activiteiten Wat is de rol van het centrum? Hoe stuurt

Nadere informatie

The influence of team diversity inside and outside the team on the level of ambidexterity

The influence of team diversity inside and outside the team on the level of ambidexterity The influence of team diversity inside and outside the team on the level of ambidexterity Synopsis onderszoeksplan Afstudeerscriptie Strategisch Management, faculteit Bedrijfskunde, Wendy Poppelaars -

Nadere informatie

Bijlage 2: De indicatoren van beleidsvoerend vermogen

Bijlage 2: De indicatoren van beleidsvoerend vermogen Bijlage 2: De indicatoren van beleidsvoerend vermogen 1 2 3 4 1. Wat is beleidsvoerend vermogen? De scholen die een succesvol beleid voeren, gebruiken hun beleidsruimte maximaal zodat de onderwijskwaliteit

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

ADVANCED KNOWLEDGE SERVICES (AKS )

ADVANCED KNOWLEDGE SERVICES (AKS ) ADVANCED KNOWLEDGE SERVICES (AKS ) EEN KRACHTIG NIEUW BUSINESS IMPROVEMENT PARADIGMA OM COMPLEXITEIT TE BEHEERSEN DEMO AKS BUSINESS BENEFITS: VAKANTIEDAGEN SOP EEN KRACHTIG NIEUW BUSINESS IMPROVEMENT PARADIGMA

Nadere informatie

MBO+ / Intermediate vocational education. Raymond Reinhardt. 3R Business Development 3R INTERNE ORGANISATIE

MBO+ / Intermediate vocational education. Raymond Reinhardt. 3R Business Development 3R INTERNE ORGANISATIE MBO+ / Intermediate vocational education Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Een organisatie is elk samenwerkingsverband waarbinnen mensen bewust relaties met

Nadere informatie

Transactieland Koppelzone concept

Transactieland Koppelzone concept Transactieland Koppelzone concept Vooraf Het koppelzone 1 concept is een bepaalde manier van samenwerken Het samenwerken wordt daarbij ondersteund door c.q. in die samenwerking wordt gebruik gemaakt van

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

BEN IK EEN ENTREPRENEUR/MANAGER?

BEN IK EEN ENTREPRENEUR/MANAGER? BEN IK EEN ENTREPRENEUR/MANAGER? Prof. Dr. Roland Pepermans Kenmerken van managers/entrepreneurs Welke managementactiviteiten moeten worden ingevuld? Heb ik een aantal minimale managementvaardigheden?

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Wat is een bedrijf? 17. Inleiding 14

Inhoud. Deel 1 Wat is een bedrijf? 17. Inleiding 14 Inhoud Inleiding 14 Deel 1 Wat is een bedrijf? 17 1 Bedrijf en bedrijfskunde 19 1.1 Het bedrijf 20 1.1.1 Organisatie, bedrijf en onderneming 20 1.1.2 Bedrijven zijn organisaties 22 1.1.3 De eenvoudige

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602 Functieprofiel: Communicatie Functiecode: 0602 Doel Verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor Hogeschool Utrecht of onderdelen daarvan, aan verschillende in- en

Nadere informatie

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet Ronald.geuze@nl.ibm.com, Ronald.vanteeffelen@nl.ibm.com Consolidatie en Virtualisatie van Intel en UNIX platformen de praktijk 18/03/2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet 2009 IBM

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl. Opleiding Periode maart t/m juni 2016 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Bergse Bossen in Driebergen www.huisartsvanmorgen.nl P R A K T I J K M A N A G E M E N T De opleiding tot praktijkmanager

Nadere informatie

Geef aan in hoeverre u het eens bent met onderstaande stellingen (1 = volstrekt mee oneens, 5 = helemaal mee eens)

Geef aan in hoeverre u het eens bent met onderstaande stellingen (1 = volstrekt mee oneens, 5 = helemaal mee eens) Knowledge Performance Scan De Knowledge Performance Scan geeft relatief snel en goedkoop inzicht in de stand van zaken met betrekking tot de manier waarop met kennis wordt omgegaan in een organisatie(onderdeel).

Nadere informatie

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs?

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Ben jij de krachtige, financiële duizendpoot die behalve

Nadere informatie

READ: de informatiestrategieaanpak van Steenwinkel Kruithof Associates (SKA)

READ: de informatiestrategieaanpak van Steenwinkel Kruithof Associates (SKA) READ: de informatiestrategieaanpak van (SKA) INLEIDING HET SPANNINGSVELD TUSSEN KORTETERMIJNVERWACHTINGEN EN LANGETERMIJNBEHOEFTEN In veel bedrijven volgen businessgerelateerde veranderingen elkaar snel

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Voorbereiden en opzetten van projecten en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

INNOVATIEMANAGEMENT HOOFDSTUK 14 INNOVEREN ORGANISEREN. Eva Strengers & Stéphanie Konings & Jacky van Angelen

INNOVATIEMANAGEMENT HOOFDSTUK 14 INNOVEREN ORGANISEREN. Eva Strengers & Stéphanie Konings & Jacky van Angelen INNOVATIEMANAGEMENT HOOFDSTUK 14 INNOVEREN ORGANISEREN Eva Strengers & Stéphanie Konings & Jacky van Angelen 14.1 MANAGEMENT VAN INNOVEREN Twee verantwoordelijkheden van het topmanagement ten aanzien van

Nadere informatie

Prestatiecontracten, de toekomst? Ap Borsje 06-51398334 Koert Meuldijk 06-51398322 Senior consultants exploitatie

Prestatiecontracten, de toekomst? Ap Borsje 06-51398334 Koert Meuldijk 06-51398322 Senior consultants exploitatie Prestatiecontracten, de toekomst? Ap Borsje 06-51398334 Koert Meuldijk 06-51398322 Senior consultants exploitatie Quadrance Wat is Quadrance en wie zijn wij? Adviesbureau vastgoed exploitatie: 16 medewerkers,

Nadere informatie

Kennis en vaardigheden H1 MER Sjors van Doesburg

Kennis en vaardigheden H1 MER Sjors van Doesburg Kennis en vaardigheden H1 MER Sjors van Doesburg Marketing Marketing: het opbouwen van winstgevende klantrelaties. Doelen zijn: - nieuwe afnemers aantrekken door superieure waarde te beloven - bestaande

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

Procesmanagement Examennummer: 19646 Datum: 19 november 2011 Tijd: 15:00 uur - 16:30 uur

Procesmanagement Examennummer: 19646 Datum: 19 november 2011 Tijd: 15:00 uur - 16:30 uur Procesmanagement Eamennummer: 19646 Datum: 19 november 2011 Tijd: 15:00 uur - 16:30 uur Dit eamen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het eamen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen (maimaal 40 punten)

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Workshop Proces- en informatiemanagement. Feike Verweij

Workshop Proces- en informatiemanagement. Feike Verweij Workshop Proces- en informatiemanagement Feike Verweij + Voorstellen Feike Verweij Achtergrond KUN Planologie / Beleidswetenschappen Marktonderzoek & ICT Business Consultant Centric Woningcorporaties HC&H

Nadere informatie

Resultaten onderzoek. Ricoh Johan Kennis NEVI Erik van Assen. April 2015

Resultaten onderzoek. Ricoh Johan Kennis NEVI Erik van Assen. April 2015 Resultaten onderzoek Ricoh Johan Kennis NEVI Erik van Assen April 2015 Tijdens de Contract Management Dag op 12 maart 2015 vond er een live onderzoek plaats naar aspecten van contract management. Tijdens

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl. Opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen Periode September t/m december 2016 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Bergse Bossen in Driebergen

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE)

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) 26 JANUARI 2016 1 Vragen bij de case WINTECH..GESTRAND IN HET ZICHT VAN DE HAVEN? (totaal 90 punten) Vraag 1 (20 punten) a. Bereken

Nadere informatie

Ant: B Dit is het doel van het proces.

Ant: B Dit is het doel van het proces. In welk proces vormt het voor aanpassingen in de informatievoorziening beschikbaar gestelde budget een mandaat voor besluitvorming? A: Contractmanagement B: Financieel management C: Transitie D: Wijzigingenbeheer

Nadere informatie

Bijlage A Governance

Bijlage A Governance Bijlage A Governance WFO-Suite en Diensten Opdrachtgever: Opdrachtgever/Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (B/CFD) Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) Opdrachtnemer : Datum: Versie: publicatieversie

Nadere informatie

Naast basiscompetenties als opleiding en ervaring kunnen in hoofdlijnen bijvoorbeeld de volgende hoofd- en subcompetenties worden onderscheiden.

Naast basiscompetenties als opleiding en ervaring kunnen in hoofdlijnen bijvoorbeeld de volgende hoofd- en subcompetenties worden onderscheiden. Competentieprofiel Op het moment dat duidelijk is welke kant de organisatie op moet, is nog niet zonneklaar wat de wijziging gaat betekenen voor ieder afzonderlijk lid en groep van de betreffende organisatorische

Nadere informatie

Klant & Strategie. Plaats in de organisatie:

Klant & Strategie. Plaats in de organisatie: Functienaam: Sector: Afdeling: teammanager Klant Klant & Strategie Klant Plaats in de organisatie: De teammanager Klant verricht zijn werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van de manager Klant &

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

Nearshoring in kleine bedrijven. Hoe werkt dat (niet)?

Nearshoring in kleine bedrijven. Hoe werkt dat (niet)? Nearshoring in kleine bedrijven. Hoe werkt dat (niet)? Wat nearshoring voor kleine bedrijven kan betekenen en het stappenplan om hier een succes van te maken. Nearshoring (in het buitenland, dicht bij

Nadere informatie

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol Overzicht van taken en competenties Demandmanager-rol Inhoudsopgave 1 Taakomschrijving... 2 1.1 AA-1 Goedkeuren/beoordelen opdracht, verzoek, e.d.... 2 1.2 AA-7 Evalueren opdracht... 2 1.3 CA-1 Onderhouden

Nadere informatie

National Incident Management Systemen

National Incident Management Systemen National Incident Management Systemen Het veiligheidsministerie van de Verenigde Staten heeft een aantal stappen gemaakt ter borging van de veiligheid in een Nationale Incident Management Systeem 1 Homeland

Nadere informatie

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Doel Ontwikkelen, implementeren, evalueren en bijstellen van beleid op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve van de instelling,

Nadere informatie

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI getronicspinkroccade.nl Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI Machteld Meijer Zeist, 3 oktober 2006 Inhoud Domeinen en modellen Functioneel beheer en BiSL Rol van BiSL in SPI 1 Goed functioneel

Nadere informatie

MVO-Control Panel. Instrumenten voor integraal MVO-management. Intern MVO-management. Verbetering van motivatie, performance en integriteit

MVO-Control Panel. Instrumenten voor integraal MVO-management. Intern MVO-management. Verbetering van motivatie, performance en integriteit MVO-Control Panel Instrumenten voor integraal MVO-management Intern MVO-management Verbetering van motivatie, performance en integriteit Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Regels, codes en integrale verantwoordelijkheid...4

Nadere informatie