Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING WILDINGHELAAN 10 WONS

35 Colofon Ruimtelijke onderbouwing Projectnummer: EN Versie: Definitief Datum: 10 juni 2013 Gewijzigd: 29 oktober 2013 Opdrachtnemer Agrifirm Exlan Noordeinde 31 Postbus 1033 Meppel 7940 KA Meppel Locatie Wildinghelaan 10 te Wons Opdrachtgever Mts. Op de Hoek-Huistra Wildinghelaan NL Wons T: Contactpersoon Ir. Evert Wind T: F: E: Uitvoerder Ing. Age Sjoerd Dijkstra Collegiale check Ir. Evert Wind ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG WORDEN VERVEELVOUDIGD DOOR MIDDEL VAN DRUK, FOTOKOPIE, MICROFILM, GELUIDSBAND, ELEKTRONISCH OF OP WELKE ANDERE WIJZE DAN OOK, EN EVENMIN IN EEN GEAUTOMATISEERD GEGEVENSBESTAND WORDEN OPGESLAGEN, ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN AGRIFIRM EXLAN. Ruimtelijke onderbouwing Wildinghelaan 10 Wons 2

36 Inhoudsopgave Ruimtelijke onderbouwing INLEIDING 4 1. ALGEMENE GEGEVENS AANLEIDING PROJECTGEBIED HET PROJECT STRIJDIGHEID MET HET VIGERENDE BESTEMMINGSPLAN OMGEVING VAN HET PROJECTGEBIED 9 2. BELEIDSKADER LANDELIJK BELEID PROVINCIAAL BELEID GEMEENTELIJK BELEID RUIMTELIJKE ASPECTEN GEUR AMMONIAK LUCHTKWALITEIT GELUID LANDSCHAPPELIJKE INPASSING WATER FLORA EN FAUNA ARCHEOLOGIE EXTERNE VEILIGHEID BODEMKWALITEIT INFRASTRUCTUUR LICHTHINDER UITVOERBAARHEID ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID MAATSCHAPPELIJKE UITVOERBAARHEID CONCLUSIE 28 BIJLAGEN 29 BIJLAGE 1: OVERZICHT VERGUNDE SITUATIE BIJLAGE 2: OVERZICHT VOORGENOMEN OMVANG BIJLAGE 3: WATERTOETS BIJLAGE 4: RAPPORTAGE NIJE PLEATS BIJLAGE 5: RAPPORTAGE HET NATUURLOKET BIJLAGE 6: AKOESTISCH ONDERZOEK Ruimtelijke onderbouwing Wildinghelaan 10 Wons 3

37 Inleiding Ruimtelijke onderbouwing De maatschap Op de Hoek-Huistra exploiteert op de locatie Wildinghelaan 10 te Wons een melkveehouderijbedrijf. De maatschap is voornemens om een nieuwe rundveestal en ruwvoeropslag (kuilvoerplaten en sleufsilo s) te realiseren. Dit project is in strijd met het vigerende bestemmingsplan. De gemeente kan, vooruitlopend op het nieuwe bestemmingsplan Bûtengebiet, en in afwijking van het bestaande bestemmingsplan, vergunning verlenen voor de bouw. Voor het doorlopen van deze procedure moet een ruimtelijke onderbouwing worden opgesteld om de ruimtelijke effecten inzichtelijk te maken. Dit document omvat de ruimtelijke onderbouwing. De onderbouwing is als volgt opgezet. In hoofdstuk 1 wordt een beschrijving gegeven van het plan. In hoofdstuk 2 worden het landelijke, provinciale en gemeentelijk beleid beschreven. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de diverse omgevingsaspecten besproken. Hoofdstuk 4 gaat in gaat in op de uitvoerbaarheid van het plan. Ruimtelijke onderbouwing Wildinghelaan 10 Wons 4

38 1 Algemene gegevens 1.1 Aanleiding De maatschap Op de Hoek-Huistra heeft een melkveehouderijbedrijf. Het voornemen is om uit te breiden tot een omvang van 284 melkkoeien en 235 stuks vrouwelijk jongvee. De voorgenomen uitbreiding omvat de nieuwbouw van een ligboxenstal voor het melkvee en het realiseren van nieuwe ruwvoeropslag. De huidige bestaande stallen blijven in gebruik voor de huisvesting van jongvee en droge koeien. De uitbreiding past niet binnen het bestemmingsplan. Om dit wel mogelijk te maken is deze ruimtelijke onderbouwing opgesteld waarin de ruimtelijke aspecten worden besproken. De noodzaak om het bedrijf uit te breiden komt voort vanuit een aantal redenen. Het doel van de uitbreiding is het verbeteren van het financieel economisch resultaat, waardoor de continuïteit van het bedrijf op langere termijn gewaarborgd blijft en een gunstige concurrentiepositie ontstaat. Zowel door het vergroten van de omvang op zich als door schaalvoordelen wordt het doel bereikt. Opbrengstprijzen en daardoor de marges in de agrarische sector staan door allerlei externe factoren onder druk. Dat geldt ook voor de melkveehouderij. Het vergroten van het productievolume leidt tot meer opbrengsten en meer schaalvoordeel. Melkveebedrijven genereren inkomsten door melk af te leveren aan een melkfabriek. Door de grootte van bedrijven is het mogelijk om zowel aan de kosten- als aan de opbrengstenkant schaalvoordelen te behalen. Aan de kostenkant zit dat met name in het afnemen van grote partijen product of diensten ineens. Aanbieders zijn genegen een lagere prijs voor producten en diensten in rekening te brengen als het om grote hoeveelheden ineens gaat. Bovendien ontstaat de mogelijkheid om meerdere aanbieders in te laten schrijven op het leveren van een product of dienst. Bij kleinere bedrijven zal een dergelijke werkwijze niet tot het gewenste resultaat leiden, omdat de marktpartijen minder geïnteresseerd zijn. Als gevolg van de schaalgrootte kunnen derhalve de kosten voor veevoeders, voor transport, voor diergezondheid en voor huisvesting laag gehouden worden. Ook aan de opbrengstkant zijn schaalvoordelen te behalen. Opbrengsten ontstaan voornamelijk door het afleveren van melk. Doordat er meer geproduceerd zal worden, zullen er meer inkomsten zijn. De grotere hoeveelheid melk levert ook schaalvoordelen op, bij bijvoorbeeld het transport van de melk. Als de activiteit niet wordt uitgevoerd, kunnen investeringen om te voldoen aan de wettelijke eisen voor dierenwelzijn en milieu niet worden terugverdiend. Doordat marges kleiner worden neemt bij een gelijke productiecapaciteit het bedrijfsresultaat bovendien af. Niet uitbreiden leidt derhalve op termijn tot een beëindiging van de agrarische activiteiten. Het bedrijf heeft de ambitie om de melkveehouderij voort te zetten en de positie van het bedrijf te versterken. Ruimtelijke onderbouwing Wildinghelaan 10 Wons 5

39 Gezien die ambitie en de investeringen die al in de bestaande locatie zijn gedaan is niet investeren geen optie. Investeren op een andere plek is wel mogelijk maar ligt niet in de rede. Op de bestaande locatie is een melkveebedrijf aanwezig. Ergens anders een nieuwe locatie ontwikkelen leidt, afgezien van de ruimtelijke bezwaren, tot een veel hogere investering. Op de huidige locatie bijbouwen is daarom veel efficiënter. 1.2 Projectgebied Afbeelding 1 omvat een luchtfoto van het perceel van de initiatiefnemer. Het betreft de locatie aan de Wildinghelaan 10 te Wons. Afbeelding 1: Luchtfoto projectgebied 1 Afbeelding 2 omvat een uitsnede van de topografische kaart. De rode peil geeft het projectgebied aan. 1 Bron: Ruimtelijke onderbouwing Wildinghelaan 10 Wons 6

40 Afbeelding 2: Luchtfoto projectgebied Het project Het project omvat de uitbreiding van het bedrijf met een nieuwe ligboxenstal, kuilvoerplaten en sleufsilo s. Afbeelding 3 omvat een situatietekening waarop de uitbreiding staat aangegeven, afbeelding 4 betreft een verbeelding van de uitbreiding. Met de uitbreiding kunnen op het bedrijf 284 melkkoeien en 235 stuks jongvee worden gehouden. 2 Bron: Ruimtelijke onderbouwing Wildinghelaan 10 Wons 7

41 Afbeelding 3: Situatietekening uitbreiding 3 Afbeelding 4: Verbeelding uitbreiding Strijdigheid met het vigerende bestemmingsplan Voor het gebied waar het bedrijf Wildinghelaan 10 te Wons ligt, is het bestemmingsplan Buitengebied 1998 van de voormalige gemeente Wûnseradiel van toepassing. Het bedrijf heeft in het bestemmingsplan de bestemming Bodemgebonden agrarisch bedrijf. Binnen deze bestemming mogen gebouwen worden opgericht ten behoeve van een melkveehouderij. 3 Bron: Agrifirm Exlan 4 Bron: Agrifirm Exlan Ruimtelijke onderbouwing Wildinghelaan 10 Wons 8

42 Het bouwvlak omvat een denkbeeldige rechthoek van 1 ha, waarbij 1 zijde niet langer dan 150 meter mag zijn, zie afbeelding 5. De voorgenomen nieuwbouw zal plaatsvinden buiten de grenzen van het aan de locatie toegekende bouwvlak. Afbeelding 5: Uitsnede bestemmingsplankaart 5 De gemeente Súdwest Fryslân heeft aangegeven middels een projectbesluit (art. 2.12, lid 1, 3 van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO)) mee te willen werken aan de uitbreiding. De omgevingsvergunning kan hierbij verleend worden indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening, waarbij dit gemotiveerd en vastgelegd is in een goede ruimtelijke onderbouwing. Deze ruimtelijke onderbouwing zal dan ook een onderdeel vormen van de aanvraag om omgevingsvergunning. 1.5 Omgeving van het projectgebied Het perceel Wildinghelaan 10 te Wons ligt in het buitengebied van Wons in de gemeente Súdwest Fryslân. Rondom het perceel zijn enkele agrarische bedrijven en woningen aanwezig. Op circa 200 meter van het bedrijf ligt de bebouwde kom van Wons. 5 Bron: Gemeente Súdwest Fryslân Ruimtelijke onderbouwing Wildinghelaan 10 Wons 9

43 Afbeelding 6: Luchtfoto omgeving projectgebied 6 6 Bron: Ruimtelijke onderbouwing Wildinghelaan 10 Wons 10

44 2 Beleidskader Het project dient getoetst te worden aan het vigerend rijks-, provinciaal, regionaal en gemeentelijk beleid. Hieronder is, voor zover relevant voor de ontwikkeling, dit beleid nader beschreven. 2.1 Landelijk beleid Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte schetst het Rijk ambities van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid voor Nederland in De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 vastgesteld. De structuurvisie vervangt onder meer de Nota Ruimte, de Nota Mobiliteit, de Structuurvisie Randstad 2040 en de Mobiliteitsaanpak. Verschillende nationale belangen zijn opgenomen in de AMvB Ruimte, die met de structuurvisie in procedure is gebracht. In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte geeft de Rijksoverheid haar visie op de ruimtelijke en mobiliteitsopgaven voor Nederland richting 2040 en op de manier waarop zij hiermee om zal gaan. Daarmee biedt het een kader voor beslissingen die de Rijksoverheid in de periode tot 2028 wil nemen, om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden. In de structuurvisie maakt het Rijk helder welke nationale belangen zij heeft in het ruimtelijke en mobiliteitsdomein en welke instrumenten voor deze belangen door de Rijksoverheid worden ingezet. Overheden, burgers en bedrijven krijgen de ruimte om oplossingen te creëren. Het Rijk gaat zo min mogelijk op de stoel van provincies en gemeenten zitten en richt zich op het versterken van de internationale positie van Nederland en het behartigen van de nationale belangen. De Rijksoverheid brengt het aantal procedures en regels stevig terug en brengt eenheid in het stelsel van regels voor infrastructuur, water, wonen, milieu, natuur en monumenten. De exacte gevolgen van het loslaten van ruimtelijke regels kunnen niet van tevoren worden ingevuld, omdat deze afhankelijk zijn van de manier waarop decentrale overheden zelf invulling geven aan het beleid. De nationale ruimtelijke belangen zijn geborgd in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (de zoals hierboven beschreven AMvB Ruimte). 2.2 Provinciaal beleid Verordening Romte Fryslân Op 15 juni 2011 hebben Provinciale Staten de Verordening Romte Fryslân vastgesteld. De verordening stelt regels die ervoor moeten zorgen dat de provinciale ruimtelijke belangen doorwerken in de gemeentelijke ruimtelijke plannen. De verordening voorziet niet in nieuw beleid. Uitsluitend geldend provinciaal ruimtelijk beleid is omgezet in algemeen geldende regels. Ruimtelijke onderbouwing Wildinghelaan 10 Wons 11

45 Het gaat met name om beleid in het Streekplan Fryslân 2007, het Derde provinciale Waterhuishoudingsplan en het Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan. Uitgangspunt is dat de verordening niet meer regelt dan noodzakelijk is. Wat elders al goed geregeld is (in de AMvB Ruimte of in andere wet- en regelgeving) hoeft niet over te worden gedaan. Verder is bij de wijze van regeling rekening gehouden met de verantwoordelijkheid van gemeenten. Binnen randvoorwaarden is ruimte voor lokaal maatwerk. De verordening is alleen van toepassing op nieuwe bestemmingsplannen. Uit de verordening sec volgt dus niet de plicht om bestaande bestemmingsplannen aan te passen. Toekomstig nieuw provinciaal beleid zal via een herziening van de verordening door kunnen werken. De verordening is daarmee dynamisch en zal regelmatig worden aangepast. De provincie Fryslân erkent het belang van een vitale en duurzame landbouw, omdat dit een grote bijdrage levert aan de sociaal-economische vitaliteit van het platteland, het beheer van het landelijke gebied en de Friese economische structuur. In het landelijk gebied worden buiten de natuurgebieden ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden geboden voor de landbouw. Bij het bieden van ontwikkelingsruimte voor de landbouw zet de provincie tevens in op de blijvende herkenbaarheid van de verschillende landschapstypen in Fryslân. Schaalvergroting en intensivering van de landbouw zijn te combineren met landschappelijke kernkwaliteiten. Voor de inpassing van grotere agrarische bouwblokken is vooral de landschappelijke situering van belang, met aandacht voor beplanting, erfelementen, de nokrichting, dak- en goothoogten van gebouwen en kleur en materiaalgebruik. Hierbij is het leveren van landschappelijk maatwerk van groter belang dan een maximale maat van nieuwe gebouwen. 2.3 Gemeentelijk beleid Structuurvisie Wûnseradiel Vanouds heeft de voormalige gemeente Wûnseradiel een sterke agrarische functie, met een groot aantal dorpen met een eigen karakter en een rijk verleden. Om de vraag te beantwoorden of en in welke mate de gemeente ruimte moet bieden aan nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, zonder dat dat ten koste gaat van het eigen karakter, is de Structuurvisie Wûnseradiel opgesteld (april 2009). De Structuurvisie heeft ten doel voor het (voormalige) gemeentelijk grondgebied een samenhangend kader te bieden voor de ruimtelijke ontwikkeling in de periode tot 2020, waaraan concrete initiatieven met ruimtelijke effecten kunnen worden getoetst. De structuurvisie geeft de mogelijkheid om plannen van inwoners, ondernemers en projectontwikkelaars te toetsen aan een groter geheel en om als gemeente zelf initiatieven te ontplooien. Daarmee krijgt het ruimtelijke ordeningsbeleid handen en voeten. De kunst is daarbij om een evenwicht te vinden tussen het bieden van ruimte voor ontwikkeling (economie, recreatie, woningbouw) enerzijds en behoud van de ruimtelijke karakteristiek (openheid, landschappelijke, natuurlijke, cultuurhistorische waarden) anderzijds. Ruimtelijke onderbouwing Wildinghelaan 10 Wons 12

46 Ten aanzien van onderhavig plan zijn de volgende uitgangspunten in de structuurvisie van belang: Behoud van bestaande landschappelijke kwaliteiten staat voorop; Het agrarische karakter van de gemeente dient behouden te blijven. Onderhavig plan doet recht aan de uitgangspunten die in de structuurvisie zijn benoemd. Welstandsnota Wûnseradiel Het welstandsbeleid van de voormalige gemeente Wûnseradiel is vastgelegd in de Welstandsnota Wûnseradiel die in 2004 door de raad is vastgesteld. Het plangebied maakt deel uit van het bijzonder welstandsgebied (buitengebied). De welstandnota gaat nader in op het buitengebied. Het beleid voor dergelijke gebieden is grotendeels gericht op beheer en versterking van de bestaande situatie. Het bebouwingsbeeld van het buitengebied is in hoofdlijnen nog redelijk gaaf. Wel is merkbaar dat nieuwe invullingen het traditionele bebouwingsbeeld negatief beïnvloeden. Vernieuwingen dienen daarom zorgvuldig te worden ingepast. Ingrijpende ontwikkelingen in het buitengebied worden niet direct verwacht, maar wel zullen de komende decennia nog veel verbouwingen en aanpassingen uitgevoerd worden. Verwacht mag worden dat het aantal agrarische bedrijven zal afnemen waardoor functiewijzigingen en bijkomende verbouwingen zich zullen aandienen. Tegelijkertijd mag verwacht worden dat de blijvende agrarische ondernemers zullen blijven investeren in hun bedrijf (en dus ook blijven bouwen). Vanwege de aanwezige waarden is het buitengebied aangemerkt als bijzonder welstandsgebied. Het accent ligt daarbij op het handhaven en respecteren van de bestaande kwaliteiten. Het bouwplan heeft het proces van de adviescommissie de Nije Pleats doorlopen. In paragraaf 3.5 wordt dit nader besproken. Ruimtelijke onderbouwing Wildinghelaan 10 Wons 13

47 3 Ruimtelijke aspecten In dit hoofdstuk worden de planologische en milieukundige aspecten besproken. Milieuaspecten worden weliswaar geregeld via de daartoe geëigende wetgeving, maar daar waar het de ruimtelijke ordening raakt, dient met deze aspecten rekening te worden gehouden. 3.1 Geur Omdat er meer dan 200 melkkoeien zullen worden gehouden, is het bedrijf voor de Wet milieubeheer vergunningplichtig. Voor wat betreft geur moet het bedrijf dan voldoen aan de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv). In deze wet is de maximale geurbelasting bepaald die een bedrijf mag veroorzaken op omliggende woningen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen dieren waarvoor een geuremissiefactor is vastgesteld en waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld. Voor melkrundvee is geen geuremissiefactor vastgesteld. Dit betekent dat getoetst moet worden of aan de vaste afstanden wordt voldaan gemeten vanaf een emissiepunt van de stalruimten tot de hoek van een geur gevoelig object. De aan te houden afstand bedraagt binnen de bebouwde kom ten minste 100 meter en buiten de bebouwde kom ten minste 50 meter. De werkelijke afstand tussen de bestaande jongveestal en de nabij gelegen woning van derden buiten de bebouwde kom is exact 48 meter, zie afbeelding 7. Echter wordt deze stal mechanisch geventileerd, waarbij het emissiepunt ligt op een afstand groter dan 50 meter. Het bedrijf voldoet daarmee aan minimale afstandsnorm. Ruimtelijke onderbouwing Wildinghelaan 10 Wons 14

48 Afbeelding 7: Afstand bestaande jongveestal en geurgevoelig object 48 meter 7 Conclusie met betrekking tot geurhinder: Uit een oogpunt van geurhinder is het beoogde initiatief aanvaardbaar. 3.2 Ammoniak De ventilatielucht bevat naast geurcomponenten ook ammoniak (NH3). Ammoniak kan indirect schade veroorzaken doordat gronden die daarvoor gevoelig zijn, kunnen verzuren. Verder treedt vermesting op. Dit kan ten koste gaan van natuurwaarden op die gronden. Ammoniak kan ook direct schade veroorzaken als gevoelige gewassen op zeer korte afstand van de stallen worden verbouwd. De regelgeving met betrekking tot ammoniak komt terug in de Wet ammoniak en veehouderij (hierna Wav) en de Natuurbeschermingswet (hierna Nbw). De dierenaantallen die conform de geldende melding mogen worden gehouden veroorzaken een uitstoot van 2.398,5 kg NH3. In de voorgenomen omvang bedraagt de uitstoot van ammoniak 3.303,9 kg NH3. Wav In het kader van de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) zijn gebieden aangewezen die als zeer kwetsbaar voor ammoniak moeten worden aangemerkt. Binnen 250 meter van dergelijke gebieden mogen vanwege de schadelijke effecten van ammoniakdepositie geen bedrijven worden opgericht. Ook mag de uitstoot van ammoniak niet toenemen binnen deze zone. De onderhavige inrichting ligt niet binnen 7 Bron: Ruimtelijke onderbouwing Wildinghelaan 10 Wons 15

49 250 meter van een zeer kwetsbaar gebied. De Wav staat vergunningverlening op dit punt niet in de weg. Nbw Het beschermingsregime uit de Vogel- en Habitatrichtlijn is geïmplementeerd in de Natuurbeschermingswet (Nbw). In het kader van de wet dient te worden beoordeeld of bedrijfsactiviteiten een negatieve invloed kunnen hebben op de kwaliteiten van speciale beschermingszones. Vooral de depositie van ammoniak kan daarbij van invloed zijn op deze natuurgebieden. Het bedrijf in casu ligt op een afstand van circa 3 kilometer van de Natura2000- gebieden de Waddenzee en de IJsselmeerkust. De Waddenzee en de IJsselmeerkust zijn echter niet ammoniak gevoelig. Het dichtstbijzinde Natura2000-gebied dat wel gevoelig is voor een toename van ammoniak depositie is de Alde Feanen. Echter is dit gebied gelegen op circa 30 km afstand. Gezien de behoorlijke afstand kan dit niet tot beperkingen leiden in de mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling. Met de provincie Fryslân is overlegd dat e.e.a. voor de Natuurbeschermingswet geregeld kan worden door bij de aanvraag om omgevingsvergunning een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) aan te vragen. Afbeelding 8: Natura-2000 gebieden in de omgeving 8 8 Bron: Ruimtelijke onderbouwing Wildinghelaan 10 Wons 16

50 Conclusie met betrekking tot ammoniak: In het kader van de uitvoerbaarheid van het voorgestane plan zijn er geen belemmeringen vanuit de actuele ammoniakwetgeving te verwachten. 3.3 Luchtkwaliteit Luchtkwaliteit heeft invloed op de volksgezondheid. Daarom worden er eisen aan de luchtkwaliteit gesteld door middel van nationale regelgeving. De landbouw is een bron van fijn stof. Voor fijn stof zijn de volgende grenswaarden opgenomen: De jaargemiddelde concentratie van zwevende deeltjes is maximaal 40 g/m³; De daggemiddelde concentratie van 50 g/m³, mag maximaal 35 maal per kalenderjaar worden overschreden. Voor veel huisvestingssystemen voor dieren zijn emissiefactoren vastgesteld, welke te vinden zijn op de website van het ministerie van VROM. Het huidige veebestand heeft een uitstoot van ,0 gram per jaar, conform het overzicht in bijlage 1. Na de voorgenomen uitbreiding zal de uitstoot toenemen tot ,0 gram per jaar, conform het overzicht in bijlage 2. De uitbreiding geeft dus een toename in fijn stof emissie van: , ,0 = ,0 g/jr. Als sprake is van een beperkte toename van de luchtverontreiniging die niet in betekende mate bijdraagt aan de concentratie PM10 in de buitenlucht (NIBM) hoeft een project niet langer meer getoetst te worden. In de Handreiking Fijn Stof en Veehouderijen 2010 is een tabel opgenomen waarmee bepaald kan worden of de uitbreiding onder de NIBM grens blijft. De toetsafstand bedraagt in dit geval circa 50 meter (emissiepunt stal tot nabij gelegen woning, zie afbeelding 7). Omdat op 70 meter de NIBM vuistregelgrens op g/jr ligt en de totale toename maar g/jr is, kan hier geconcludeerd worden dat op 50 meter geen sprake kan zijn van een IBM toename. Conclusie met betrekking tot luchtkwaliteit: Er is sprake van een toename die Niet In Betekende Mate bijdraagt. Dit betekent dat de luchtkwaliteit niet dermate verslechterd wordt in de voorgenomen omvang. Vergunningverlening levert met betrekking tot het aspect luchtkwaliteit geen problemen op. 3.4 Geluid Ingevolge de Wet geluidhinder (Wgh) dient bij ruimtelijke ontwikkelingen, ter waarborging van een akoestisch goed woon- en leefklimaat, rekening te worden gehouden met het aspect industrielawaai en wegverkeer. Voor de ruimtelijke inpassing voor het aspect geluid wordt aangesloten bij de systematiek zoals beschreven in de VNG Brochure Bedrijven en milieuzonering uit Stap 1 Voor onderhavige inrichting geldt een richtafstand van 100 meter (SBI-1993: 0121). Binnen deze richtafstand zijn geluidsgevoelige objecten aanwezig. Ruimtelijke onderbouwing Wildinghelaan 10 Wons 17

51 Stap 2 Gezien de aanwezigheid van woningen binnen de richtafstand is een akoestisch onderzoek opgesteld. Dit akoestisch onderzoek (Projectnummer: Versie: 2 Datum: 15 oktober 2013) is als bijlage bij deze ruimtelijke onderbouwing gevoegd. Dit akoestisch onderzoek is zo opgesteld dat het naast de ruimtelijke beoordeling, ook gebruikt kan worden binnen de aanvraag om omgevingsvergunning m.b.t. het aspect milieu. Uit het onderzoek is af te leiden dat er naast de normale (representatieve) bedrijfssituatie nog twee bedrijfsspecifieke bedrijfssituaties zijn te onderscheiden. Het betreft die situatie waarbij er naast de representatieve bedrijfssituatie ten hoogste 1 maal in de week in de dagperiode de voer-/ kunstmestsilo s worden gevuld. Deze bedrijfssituatie wordt in het akoestisch onderzoek aangeduid als Regelmatige afwijking van de representatieve bedrijfssituatie. Ook is er een bedrijfssituatie te onderscheiden waarbij er naast de representatieve bedrijfsactiviteiten gedurende ten hoogste twaalf dagen per kalenderjaar in de dag- en avondperiode activiteiten plaatsvinden rond het vullen van de sleufsilo s. In het akoestisch onderzoek is deze situatie aangeduid als de Incidentele bedrijfssituatie. Binnen de ruimtelijke inpassing wordt, in tegenstelling tot de inpassing van binnen de milieuregelgeving, in eerste instantie geen onderscheid gemaakt in diverse bedrijfssituaties. Het uitgangspunt is dat het totaal aan activiteiten dient te passen binnen de van toepassing zijn de richtwaarden. Dit betekent dat het totaal aan activiteiten binnen stap 2 dient te voldoen aan de volgende richtwaarden: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau: 45 db(a) etmaalwaarde; Maximale geluidsniveau: 65 db(a) etmaalwaarde; Verkeer aantrekkende werking: 50 db(a) etmaalwaarde. Uit de berekeningsresultaten van het akoestisch onderzoek wordt afgeleid dat voor het aspect verkeer aantrekkende werking wordt voldaan aan de van toepassing zijnde richtwaarde. Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en de maximale geluidsniveaus wordt niet voldaan aan de richtwaarden. De overschrijding voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau is ten hoogste 1 db en de overschrijding van de richtwaarde voor het maximale geluidsniveau bedraagt ten hoogste 3 db. De ruimtelijke inpassing is derhalve niet zonder meer mogelijk. In stap 3 wordt ingegaan waarom, binnen de kaders van een goede ruimtelijke ordening, de inpassing toch mogelijk wordt geacht. Stap 3 Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau wordt binnen stap 3 een richtwaarde van 50 db(a) etmaalwaarde gehanteerd. Voor de maximale geluidsniveaus wordt een richtwaarde van 70 db(a) etmaalwaarde aangegeven. Uit het akoestisch onderzoek wordt afgeleid dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van alle activiteiten samen lager is dan de richtwaarde van 50 db(a) etmaalwaarde. Ook voor de maximale geluidsbelasting wordt de richtwaarde niet overschreden. Indien de waarden binnen de richtwaarden blijven is inpassing mogelijk. Echter hierbij dient het bevoegd gezag te motiveren waarom zij in deze situatie inpassing toch mogelijk achten. Ruimtelijke onderbouwing Wildinghelaan 10 Wons 18

52 Onderstaand wordt het bevoegd gezag een handvat gegeven om deze motivering in te vullen. Hierbij wordt de inpassing binnen de milieuwetgeving als bijkomend uitgangspunt gehanteerd. Voor vergunningverlening Wet milieubeheer wordt aangesloten bij de uitgangspunten van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. Voor de representatieve bedrijfssituatie wordt hierin voor het Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau een richtwaarde van 40 db(a) etmaalwaarde gehanteerd. Let wel deze waarde is 5 db lager dan de richtwaarde voor de ruimtelijke inpassing wordt gehanteerd. Voor de maximale geluidsniveaus wordt aangesloten bij, de binnen de vaste jurisprudentie geaccepteerde, waarde van ten hoogste 70 db(a) etmaalwaarde. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau Uit het akoestisch onderzoek wordt afgeleid dat de inrichting in de representatieve bedrijfssituatie voldoet aan de richtwaarde van 40 db(a) etmaalwaarde. Hieruit wordt afgeleid dat het vullen van de voer-/kunstmestsilo s (maximaal 52 dagen per jaar) en het vullen van de sleufsilo s (maximaal 12 keer per jaar) bepalend zijn voor de overschrijding van de richtwaarde van 40 db(a) etmaalwaarde. Voor het vullen van de voer-/kunstmestsilo s is de overschrijding 3 db in de dagperiode en voor het vullen van de sleufsilo s is de overschrijding ten hoogste 2 db in de dagperiode en 1 db in de avondperiode. Binnen deze waarden zijn ook alle representatieve bedrijfsactiviteiten betrokken. Gezien de berekende waarden, de lage frequentie van voorkomen, de noodzakelijkheid van de activiteiten voor de bedrijfsvoering en het gegeven dat gezien de activiteiten geluid reducerende maatregelen niet als haalbaar worden geacht, zijn er voldoende argumenten aanwezig om te oordelen dat deze situatie niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Hierbij kan tevens worden aangehaald dat het geen nieuwe situatie betreft, maar een uitbreiding van een bestaande situatie, waarbij bij de oriëntering en situering zo veel als mogelijk rekening is gehouden met het beperken van de geluidsafstraling. Ook vanuit de beoordeling vanuit de Wet milieubeheer is voor de inpassing van de gewenste ontwikkeling op voorhand geen probleem te verwachten. De Handreiking biedt voldoende handvaten om de drie voorkomende bedrijfssituaties binnen milieuvoorschriften te vatten. Maximale geluidsbelasting Uit het akoestisch onderzoek wordt afgeleid de inrichting onder alle bedrijfssituaties voldoet aan de richtwaarde voor de maximale geluidsbelasting. Hierbij wordt tevens geconcludeerd dat de berekende waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voldoende borgen dat de piekniveaus niet veelvuldig zullen voorkomen binnen de bedrijfsvoering van de inrichting. Conclusie met betrekking tot geluid: Gezien bovenstaande wordt geconcludeerd dat het planvoornemen vanuit het oogpunt van goede ruimtelijke ordening als inpasbaar wordt geacht voor het aspect geluid. Ruimtelijke onderbouwing Wildinghelaan 10 Wons 19

53 3.5 Landschappelijke inpassing Middels de provinciale werkgroep Nije Pleats is een advies tot stand gekomen met betrekking tot de landschappelijke inpassing van de uitbreidingsplannen (zie bijlage 4). Dit betekent dat er een proces gevolgd is waarbij alle partijen, die uiteindelijk het bouwplan moeten toetsen, betrokken zijn geweest. Door middel van een werksessie van de Nije Pleats op het erf van de initiatiefnemer is met alle betrokkenen/deskundigen gekomen tot een ontwikkelingsconcept voor het bedrijf voor de komende jaren. Apart bijgevoegd is de rapportage van de werksessie. Afbeelding 9 toont de uitwerking van de werksessie, waarmee een zorgvuldige landschappelijke inpassing voor het bedrijf is gewaarborgd. Deze uitwerking zal worden nagestreefd bij de realisatie van de plannen. Afbeelding 9: Uitwerking Nije Pleats 9 Conclusie met betrekking tot landschappelijke inpassing: Doordat alle partijen met betrekking tot landschappelijke inpassing vooraf betrokken zijn bij de planvorming, kunnen met betrekking tot het aspect landschappelijke inpassing geen bezwaren worden verwacht. 9 Bron: Nije Pleats Ruimtelijke onderbouwing Wildinghelaan 10 Wons 20

54 3.6 Water Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening moet tijdens de (ruimtelijke) planvorming overleg worden gevoerd met de betrokken waterbeheerder en moet onderzoek gedaan worden naar de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding. De watertoets is de naam voor dit proces van overleg. Afspraken over het toepassen van de watertoets bij ruimtelijke plannen zijn ook gemaakt in het Nationaal Bestuursakkoord Water. Het doel van de watertoets is het waarborgen van waterhuishoudkundige belangen in ruimtelijke plannen. Waterbeheerder in het grootste deel van de provincie Fryslân is Wetterskip Fryslân. In het provinciale waterhuishoudingsplan Wetter jout de romte kwaliteit en het waterbeheerplan Wiis mei wetter van het waterschap is het regionale waterbeleid voor de provincie Fryslân opgenomen. De hoofddoelstelling van beide waterplannen is het hebben en houden van een veilige en bewoonbare provincie en het in stand houden en versterken van gezonde en veerkrachtige watersystemen, zodat een duurzaam gebruik blijft gegarandeerd. Het beleid wordt in beide plannen verder uitgewerkt in de thema's waterveiligheid, schoon water en voldoende water. Wateradvies Bij het Wetterskip Fryslân is een wateradvies opgevraagd, bijgevoegd in bijlage 3. In dit advies staat aangegeven dat een toename van het verhard oppervlak gecompenseerd moet worden door 10% van de toename als nieuw oppervlaktewater aan te leggen. De toename van verharding zal worden gecompenseerd met nieuw oppervlaktewater. Dit extra oppervlaktewater kan tevens worden gebruikt als bluswatervoorziening om te voldoen aan de eisen van de brandweer. Voor het uitgraven van de kelder onder de uitbreiding kan het nodig zijn dat er een watervergunning of melding noodzakelijk is i.v.m. het onttrekken van grondwater. Bij het realiseren van de kelder moet rekening gehouden worden met eventuele opdrijving. Na realisatie moet worden voorkomen dat mest, voerderresten en perssappen in het oppervlaktewater terecht komen en moet regenwater worden geloosd op het oppervlaktewater. Hieraan zal worden voldaan. Conclusie met betrekking tot water: Alle aspecten rondom water zullen worden meegenomen en vormen geen belemmering voor onderliggend plan. 3.7 Flora en fauna Ruimtelijke plannen dienen te worden beoordeeld op de uitvoerbaarheid in relatie tot actuele natuurwetgeving. Het gaat daarbij om de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet. Er mogen geen ontwikkelingen plaatsvinden die op onoverkomelijke bezwaren stuiten door effecten op beschermde natuurgebieden en/of flora en fauna. Het plangebied bestaat uit een intensief gebruikte en beheerde weide met een monocultuur van engels raaigras. In een dergelijke monocultuur is vaak weinig ruimte Ruimtelijke onderbouwing Wildinghelaan 10 Wons 21

55 voor andere plantensoorten. Van bijzondere groeiplaatsen en een stabiel, natuurlijk ecosysteem is daarom geen sprake. Beschermde planten worden niet verwacht. Aangezien het plangebied bestaat uit een weide van engels raaigras, zonder veel dekking, zullen alleen kleine zoogdieren en wat vogels in het plangebied voorkomen. Deze dieren zullen zich voornamelijk ophouden in wat ruigere randen zoals bijvoorbeeld een singel. Voor de vogels in het plangebied zijn geen gelegenheden voor broedplaatsen aanwezig. Gezien de intensief gebruikte en door mensen verstoorde omgeving, worden strikt beschermde, kleine en grote zoogdieren niet verwacht. Voor het voorliggende initiatief is bureauonderzoek gedaan waarbij het Natuurloket is geraadpleegd (zie bijlage 5). Op basis van deze gegevens kan geconcludeerd worden dat het voorgenomen initiatief geen betrekking heeft op handelingen die op grond van de Flora- en Faunawet verboden zijn, noch nadelige gevolgen heeft voor de door de Flora- en Faunawet beschermde dier- en plantsoorten in hun natuurlijke leefgebied. In het kader van de Natuurbeschermingswet mag er geen significante toename van ammoniak depositie zijn op voor ammoniak gevoelige natuurgebieden. E.e.a. is reeds besproken in paragraaf 3.2. De nabijgelegen Natura2000-gebieden de Waddenzee en het IJsselmeer hebben geen instandhoudingsdoelstellingen die negatief worden beïnvloed door een toename van ammoniakdepositie. Naast ammoniakdepositie kunnen er volgens de effectenindicator 10 meer effecten plaatsvinden, zoals oppervlakteverlies, versnippering, verontreiniging, verdroging, verstoring door geluid, optische verstoring, verstoring door mechanische effecten of een bewuste verstoring van de soortensamenstelling in een dergelijk gebied. Gezien de afstand van 3 km tot deze Natura2000-gebieden en de (milieu)maatregelen die worden getroffen kan worden gesteld dat vorenvermelde effecten en daarmee de instandhoudingsdoelstellingen niet negatief worden beïnvloed door de uitbreiding van het agrarisch bedrijf. Conclusie met betrekking tot flora en fauna: In het kader van de uitvoerbaarheid van de voorgestane project zijn er geen belemmeringen vanuit de actuele natuurwetgeving te verwachten. 3.8 Archeologie Achtergrond Begin 1992 ondertekende Nederland het Verdrag van Valletta/Malta. Daarmee heeft de zorg voor het archeologische erfgoed een prominentere plaats gekregen in het proces van de ruimtelijke planvorming. Uitgangspunten van het verdrag zijn het vroegtijdig betrekken van archeologische belangen in de planvorming, het behoud van archeologische waarden in situ (ter plaatse) en de introductie van het zogenaamde "veroorzakerprincipe". Dit principe houdt in dat degene die de ingreep pleegt financieel verantwoordelijk is voor behoudsmaatregelen of een behoorlijk onderzoek van eventueel aanwezige archeologische waarden. Ondertussen is dit vertaald in de Wet op de archeologische monumentenzorg (WAMZ) die op 1 september 2007 van kracht is geworden. Met name de Monumentenwet is door de 10 Ruimtelijke onderbouwing Wildinghelaan 10 Wons 22

56 WAMZ aangepast en gaat concreet in op de bescherming van archeologische waarden in bestemmingsplannen. Onderzoek De provincie Fryslân heeft de Friese Monumentenkaart Extra (FAMKE) opgesteld. Deze kaart geeft voor de gehele provincie de archeologische verwachtingswaarde aan voor de periode steentijd-bronstijd en ijzertijd-middeleeuwen. Afbeelding 10 en 11 betreft uitsneden van deze kaart met betrekking tot het plangebied voor respectievelijk de ijzertijd-middeleen en de steentijd-bronstijd. Het plangebied heeft een archeologische verwachting voor de ijzertijd-middeleeuwen, bij ingrepen vanaf 500 m2 wordt archeologisch onderzoek geadviseerd. Voor de periode steentijd-bronstijd geldt daarentegen geen verwachting. Afbeelding 10: Uitsnede archeologische waardenkaart (ijzertijd-middeleeuwen) Bron: Ruimtelijke onderbouwing Wildinghelaan 10 Wons 23

57 Afbeelding 11: Uitsnede archeologische waardenkaart (steentijd-bronstijd) 12 Aangezien de beoogde uitbreiding groter is dan de vrijstellingsgrens van 500 m2 zou in theorie archeologisch onderzoek voorafgaand aan de uitbreiding moeten plaatsvinden. Het betreft hier echter een uitbreiding van het agrarisch bouwvlak. Deze gebieden worden volgens de FAMKE uitgezonderd van archeologisch onderzoek, tenzij er binnen de uitbreiding sprake is van bekende archeologische waarden. Het betreft hier geen bekende vindplaats, maar een gebied met een verwachtingswaarde, oftewel archeologisch onderzoek is niet noodzakelijk. Wel blijft de archeologisch meldingsplicht van toevalsvondsten van kracht (art. 53 Monumentenwet). Wanneer bij graafwerkzaamheden vondsten worden aangetroffen waarvan de vinder redelijkerwijs moet kunnen weten dat het archeologie betreft, moet dit gemeld worden. Conclusie met betrekking tot archeologie: Het aspect archeologie levert geen beperkingen op. 3.9 Externe veiligheid Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig ongeval voor de omgeving door: Het gebruik, de opslag en productie van gevaarlijke stoffen in bedrijven (inrichtingen); Het transport van gevaarlijke stoffen door en over buisleidingen, wegen, waterwegen en spoorwegen. 12 Bron: Ruimtelijke onderbouwing Wildinghelaan 10 Wons 24

Toelichting 1 Inleiding 2 Beleidskader 3 Beoordeling

Toelichting 1 Inleiding 2 Beleidskader 3 Beoordeling Toelichting Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied Sanjesreed 8c Oentsjerk (dagbesteding Bûtenút) 1 Inleiding Werk- en dagbesteding Bûtenút is gevestigd op een deel van de voormalige PTC+ locatie

Nadere informatie

izlzotb Leeuwarden, 21 januari 2016 Bijlage(n): 1

izlzotb Leeuwarden, 21 januari 2016 Bijlage(n): 1 ( ^ W E T T E R S K F R V S l_ Â N Gemeente Tytsjerksteradiel T.a.v. mevr. T. Bergsma Raadhuisweg 7 9251GH BURGUM izlzotb Leeuwarden, 21 januari 2016 Bijlage(n): 1 Ons kenmerk: WFN1600855 Tel: 058-292

Nadere informatie

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen NL.IMRO.1730.ABdorpsstr74zuidlv-0301 Projectgebied Situatie Dorpsstraat 74 Zuidlaarderveen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige en beoogde

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJLAGE 2 /// W E ~l T E R S KI P F R V S L A N Buro Vijn Tav. de heer E. Stellingwerf Postbus 81 9062 ZJ OENTSJERK WFN1204533 Leeuwarden, 22 maart 2012 Bijlage(n): overzichtstekening

Nadere informatie

Bijlagen bij de aanvraag

Bijlagen bij de aanvraag Bijlagen bij de aanvraag Omgevingsvergunning AANVRAGER: Cremerhoeve VOF Minister Cremerstraat 5 9491 TJ Zeijen Onderstaande bijlagen dienen ter ondersteuning aan de aanvraag. BIJLAGE 1: OVERZICHT VERGUNDE

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema"

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema" 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning met afwijking Op 18 december

Nadere informatie

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak Het Zuid 34 te Drachten 1 Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak

Nadere informatie

Duinkampen 23 te Paterswolde

Duinkampen 23 te Paterswolde Duinkampen 23 te Paterswolde Projectgebied. Duinkampen 23 Paterswolde 1. Inleiding Deze ruimtelijke onderbouwing is opgesteld voor het bouwen van een bijgebouw, het plaatsen van een schutting en twee kunstwerken

Nadere informatie

toeneemt. Deze brief vormt het wateradvies voor het hierboven genoemde plan.

toeneemt. Deze brief vormt het wateradvies voor het hierboven genoemde plan. Iff* WETTERSKIP F R Y S L A N Gemeente Kollumerland c.a. De heer F. Tuitman Postbus 13 9290 AA KOLLUM VERZONDEN 19 NOV. 20Vt Leeuwarden, 18 november 20: 2014 Ons kenmerk: WFN1417817 ^ Beleidsontwikkeling

Nadere informatie

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Ruimtelijke Onderbouwing Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Gemeente Tynaarlo September 2012 NL.IMRO.1730.ABYdermade3depunt-0301 Inhoudsopgave 2.1 Beschrijving van het projectgebied,

Nadere informatie

B i j l a g e 1 : W a t e r a d v i e s

B i j l a g e 1 : W a t e r a d v i e s B i j l a g e 1 : W a t e r a d v i e s \A/E-T-TERSKIP FRYSLÂN BügelHajema Adviseurs T.a.v. de heer P.W. Rienstra Balthasar Bekkerwei 76 B9T4 BE LEEUWARDEN Leeuwarden, rr meil zor5 Bijlage(n): Ons kenmerk:

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "het realiseren van 15 camperplaatsen Blauhûsterwei 49 te Boelenslaan"

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing het realiseren van 15 camperplaatsen Blauhûsterwei 49 te Boelenslaan Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "het realiseren van 15 camperplaatsen Blauhûsterwei 49 te Boelenslaan" 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning met afwijking Op

Nadere informatie

Blad 2. Beoordeling verzoek

Blad 2. Beoordeling verzoek Ruimtelijke onderbouwing voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het dempen van een kadesloot en verbreden van watergangen in de Wergeastermarpolder Door het Wetterskip Fryslân is een

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen

Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen Inleiding Initiatiefnemer heeft een agrarisch bouwvlak aan Leveroyseweg 14 te Heythuysen. Op deze locatie worden varkens gehouden op extensieve wijze.

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22 2 10 COLOFON TITEL: Ruimtelijke Onderbouwing Schalkwijkseweg 22 STATUS: Definitief PROJECTNUMMER: NL.IMRO.0321.0012PBSCHLKWSWG22 DATUM: 11 februari 2010 AUTEUR:

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing 'het uitbreiden van de woning met een aanbouw' op het perceel de Wedze 22a te Twijzel

Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing 'het uitbreiden van de woning met een aanbouw' op het perceel de Wedze 22a te Twijzel Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing 'het uitbreiden van de woning met een aanbouw' op het perceel de Wedze 22a te Twijzel 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning met afwijking

Nadere informatie

ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING RBOI - Rotterdam bv Delftseplein 27b Postbus 150 3000 AD Rotterdam telefoon (010) 201 85 55 E-mail: info@rboi.nl Zoetermeer Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE

Nadere informatie

Onderbouwing van het verzoek van P. Coolen, Ophoven 1 te Roggel voor het verruimen van het bouwperceel.

Onderbouwing van het verzoek van P. Coolen, Ophoven 1 te Roggel voor het verruimen van het bouwperceel. Onderbouwing van het verzoek van P. Coolen, Ophoven 1 te Roggel voor het verruimen van het bouwperceel. Op de locatie is reeds jarenlang een agrarisch bedrijf aanwezig. Binnen het bedrijf wordt melkrundvee

Nadere informatie

Hans Valk; Oeds Veenstra; Abe Nauta; Onderwerp: wateradvies Krite te Boornbergum

Hans Valk; Oeds Veenstra; Abe Nauta; Onderwerp: wateradvies Krite te Boornbergum Dijkstra, Age Sjoerd Van: Jelly van der Kloet Verzonden: dinsdag 30 augustus 2016 14:26 Aan: Dijkstra, Age Sjoerd CC: Hans Valk; Oeds Veenstra; Abe Nauta; 'w.dijkstra@smallingerland.nl'

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Bûtewei 14A Ureterp (agrarische bedrijfswoning) Gemeente Opsterland

Ruimtelijke onderbouwing Bûtewei 14A Ureterp (agrarische bedrijfswoning) Gemeente Opsterland Ruimtelijke onderbouwing Bûtewei 14A Ureterp (agrarische bedrijfswoning) Gemeente Opsterland INHOUDSOPGAVE pagina HOOFDSTUK 1 INLEIDING 5 1.1 Aanleiding voor het plan 5 1.2 Plangebied 5 1.3 Leeswijzer

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Hondenschool Kommisjewei 7 te Opeinde Ruimtelijke onderbouwing voor oprichting hondenschool Kommisjewei 7 te Opeinde 1 Ruimtelijke onderbouwing voor oprichting hondenschool Kommisjewei

Nadere informatie

3. Toekomstige situatie Milieuaspecten Planbeschrijving Inspraak Voorschriften 7

3. Toekomstige situatie Milieuaspecten Planbeschrijving Inspraak Voorschriften 7 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Bestaande situatie 3 2.1 Plangebied 3 2.2 Vigerende bestemmingsplan 3 2.3 bestaande situatie 4 3. Toekomstige situatie 4 4. Milieuaspecten 4 5. Planbeschrijving 4 6. Inspraak

Nadere informatie

Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting Regels Verbeelding 19 oktober 2010 Projectnummer

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Uitbreiding ligboxenstal Drachtster Heawei 30 De Veenhoop Ruimtelijke onderbouwing voor uitbreiding ligboxenstal Drachtster Heawei 30 De Veenhoop 1 Ruimtelijke onderbouwing voor

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen

Ruimtelijke onderbouwing. Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen Ruimtelijke onderbouwing Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen 1 2 Hoofdstuk 1 1.1 Aanleiding INLEIDING Op 4 maart 2011 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor het

Nadere informatie

Wijzigingsplan Oentsjerk, De Pleats 3 (wijziging bouwvlak)

Wijzigingsplan Oentsjerk, De Pleats 3 (wijziging bouwvlak) Wijzigingsplan Oentsjerk, De Pleats 3 (wijziging bouwvlak) 2013 IMRO.NL.0737.11BPIII-ow01 Toelichting Wijzigingsplan Oentsjerk, De Pleats 3 (wijziging bouwvlak) 1 Inleiding Er is medewerking gevraagd aan

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING VOOR BOUW VAN EEN WONING AAN DE MASTER DE JONGWEI 37, DE TIKE.

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING VOOR BOUW VAN EEN WONING AAN DE MASTER DE JONGWEI 37, DE TIKE. RUIMTELIJKE ONDERBOUWING VOOR BOUW VAN EEN WONING AAN DE MASTER DE JONGWEI 37, DE TIKE. INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...3 1.1. Aanleiding...3 1.2. Huidige situatie...3 1.3. Toekomstige situatie...4 1.4. Leeswijzer...4

Nadere informatie

Wijzigingsplan i.c. Bestemmingsplan Eastermar It Heechsân 2008, It Heechsân 7A (aanbrengen bouwvlak)

Wijzigingsplan i.c. Bestemmingsplan Eastermar It Heechsân 2008, It Heechsân 7A (aanbrengen bouwvlak) Wijzigingsplan i.c. Bestemmingsplan Eastermar It Heechsân 2008, It Heechsân 7A (aanbrengen bouwvlak) 2014 NL.IMRO.0737.16BPIWP03 Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Eastermar It Heechsân 2008 Heechsân

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Vervanging woning Miedweg 6 Stroobos Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Vervanging woning Miedweg 6 Stroobos Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Vervanging woning Miedweg 6 Stroobos Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor het projectbesluit Er is een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor

Nadere informatie

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45 2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex Houtensewetering naast 45 2 Toelichting 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Vigerend bestemmingsplan 1.3 Bestemmingsplan 2 Gebieds- en projectbeschrijving

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg

Ruimtelijke onderbouwing. Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg Ruimtelijke onderbouwing Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg In opdracht van G.C. Nagel december 2013 Ruimtelijke onderbouwing Plattelandswoning Eilandseweg 18 a Nederhorst den Berg

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten

Ruimtelijke onderbouwing. Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten 1. Inleiding 1.1. Aanleiding Op 2 september 2013 is een omgevingsvergunning aangevraagd door de provincie Fryslân voor de aanleg

Nadere informatie

Stedenbouw/welstandsrichtlijnen Aangezien er enkel een interne verbouwing zal plaatsvinden, zal de uiterlijke verschijningsvorm niet wijzigen.

Stedenbouw/welstandsrichtlijnen Aangezien er enkel een interne verbouwing zal plaatsvinden, zal de uiterlijke verschijningsvorm niet wijzigen. Ruimtelijke onderbouwing voor het afwijken van bestemmingsplan ten behoeve van dagactiviteiten voor jong dementerenden op het perceel Griende Dyk 2 te Wirdum Zorggroep Noorderbreedte heeft een aanvraag

Nadere informatie

Eenheid Klant - Bouwen, Wonen & Ondernemen. Vormvrije Mer beoordeling

Eenheid Klant - Bouwen, Wonen & Ondernemen. Vormvrije Mer beoordeling Eenheid Klant - Bouwen, Wonen & Ondernemen Datum : 17 september 2013 Onderwerp : Vormvrije Mer beoordeling Opsteller : Arie Johannes Vormvrije Mer beoordeling Inleiding Op 2 september 2013 is een aanvraag

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Foarwei 190 te Kollumerzwaag Kadastrale kaart Foarwei 190 te Kollumerzwaag Verzoek om omgevingsvergunning met daarbij handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijzigingsplan Buitengebied Noord, deelplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord. Vastgesteld

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijzigingsplan Buitengebied Noord, deelplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord. Vastgesteld GEMEENTE HOOGEVEEN Wijzigingsplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord Vastgesteld 18 Mei 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Bestaande situatie 3 2.1 Plangebied 3 2.2 Vigerende bestemmingsplan 3 2.3 Toelichting

Nadere informatie

Westvoorne. Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte. Ruimtelijke onderbouwing. 101502.17477.00 31-10-2012 definitief

Westvoorne. Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte. Ruimtelijke onderbouwing. 101502.17477.00 31-10-2012 definitief Westvoorne Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte Ruimtelijke onderbouwing identificatie planstatus projectnummer: datum: status: 101502.17477.00 31-10-2012 definitief projectleider: opdrachtgever:

Nadere informatie

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries (ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries Gemeente Tynaarlo November 2011 Projectgebied Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Huidige en beoogde situatie... 5 2.1 Beschrijving van

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Bouw van een vrijstaande woning, Folgeralaan 1a te Drachten Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een vrijstaande woning, Folgeralaan 1a te Drachten 1 Ruimtelijke onderbouwing

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een gedeelte van een woonwagen en voor een meterkast buiten de aangelegde woonwagenlocatie aan de Heelalstraat.

Nadere informatie

Toelichting bestemmingplan Nijemidrum Wytlân (ontwerp)

Toelichting bestemmingplan Nijemidrum Wytlân (ontwerp) BIJLAGE I Archeologisch onderzoek Toelichting bestemmingplan Nijemidrum Wytlân (ontwerp) bijlage BIJLAGE II Ecologisch onderzoek Toelichting bestemmingplan Nijemidrum Wytlân (ontwerp) bijlage

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Ruimtelijke onderbouwing Duifhuizerweg perceel Uden, P, 983 te Uden. concept

Omgevingsvergunning Ruimtelijke onderbouwing Duifhuizerweg perceel Uden, P, 983 te Uden. concept Omgevingsvergunning Ruimtelijke onderbouwing Duifhuizerweg perceel Uden, P, 983 te Uden concept Ruimtelijke onderbouwing Duifhuizerweg perceel Uden, P, 983 te Uden DLV Dier Groep B.V. Adviseur / projectleider

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing "het herbouwen van een woning op het perceel Egypte 24 te Buitenpost"

Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing het herbouwen van een woning op het perceel Egypte 24 te Buitenpost Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing "het herbouwen van een woning op het perceel Egypte 24 te Buitenpost" 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning met afwijking Op 3 oktober

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor het projectbesluit Op 15 januari 2010 is er een

Nadere informatie

Wijzigingsplan Torenvalk 58a Surhuisterveen

Wijzigingsplan Torenvalk 58a Surhuisterveen Wijzigingsplan Torenvalk 58a Surhuisterveen TOELICHTING 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De familie Hoogsteen wil een nieuwe woning bouwen op het perceel Torenvalk 58a te Surhuisterveen. Het plan past niet binnen

Nadere informatie

Wateradvies woningbouw Herenweg te Donkerbroek

Wateradvies woningbouw Herenweg te Donkerbroek Pieter Gorissen Van: Remco Visser Verzonden: dinsdag 14 maart 2017 15:37 Aan: Pieter Gorissen; 'N.Bootsma@ooststellingwerf.nl' CC: Abe Jan Nauta; August van Schaik Onderwerp:

Nadere informatie

Onderwerp : Verklaring van geen Bedenkingen: bouwen loods aan de Middendijk 7 te Usquert

Onderwerp : Verklaring van geen Bedenkingen: bouwen loods aan de Middendijk 7 te Usquert Nummer : 11-03.2015 Onderwerp : Verklaring van geen Bedenkingen: bouwen loods aan de Middendijk 7 te Usquert Korte inhoud : Er is een omgevingsvergunning aangevraagd om een opslagloods bij een agrarisch

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 1 van 5 Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 2 van 5 Inleiding Op donderdag 3 april 2014 is door Dierenrijk

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de uitbreiding van een agrarisch bedrijf aan de St. Sebastiaanskapelstraat 9a

Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de uitbreiding van een agrarisch bedrijf aan de St. Sebastiaanskapelstraat 9a Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de uitbreiding van een agrarisch bedrijf aan de St. Sebastiaanskapelstraat 9a 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 1.1. Het project 3 2. Beschrijving huidige en

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. behorend bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de herbouw van een kleedruimte aan de Pierswijk te Marum

Ruimtelijke onderbouwing. behorend bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de herbouw van een kleedruimte aan de Pierswijk te Marum Ruimtelijke onderbouwing behorend bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de herbouw van een kleedruimte aan de Pierswijk te Marum Initiatiefnemer: IJsvereniging Samenwerking Marum-Nuis Aanvraagnummer:

Nadere informatie

*Z04630B9E6E* Ruimtelijke onderbouwing. Bouwen van een loods op het perceel Westerweg 21 Ouddorp. Initiatiefnemer: Maatschap Aleman-Sperling

*Z04630B9E6E* Ruimtelijke onderbouwing. Bouwen van een loods op het perceel Westerweg 21 Ouddorp. Initiatiefnemer: Maatschap Aleman-Sperling *Z04630B9E6E* Registratienummer: Z -14-38204 / 39321 Ruimtelijke onderbouwing Bouwen van een loods op het perceel Westerweg 21 Ouddorp Initiatiefnemer: Maatschap Aleman-Sperling Opgemaakt: 16 april 2015

Nadere informatie

Bouw van een woning + bijgebouw Achterwei 31 Oudega

Bouw van een woning + bijgebouw Achterwei 31 Oudega Ruimtelijke onderbouwing Bouw van een woning + bijgebouw Achterwei 31 Oudega Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning + bijgebouw Achterwei 31 te Oudega 1 Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw

Nadere informatie

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG 1 Algemeen De uitbreiding van het plangebied met de locatie Boomsweg omvat deels een nieuwe ontwikkelingslocatie, Boomsweg 12, en deels het overnemen van

Nadere informatie

RO Wielemakersbaan 6 Ride by the Sea

RO Wielemakersbaan 6 Ride by the Sea RO Wielemakersbaan 6 Ride by the Sea 2 Inhoudsopgave Ruimtelijke Onderbouwing 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1. Aanleiding en doel 1.2. Ligging plangebied 1.3. Geldend bestemmingsplan 1.4. Leeswijzer Hoofdstuk

Nadere informatie

Uitbreiding agrarisch bedrijf Winschoterweg Groningen

Uitbreiding agrarisch bedrijf Winschoterweg Groningen Uitbreiding agrarisch bedrijf Winschoterweg Groningen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 13 november 2014 / rapportnummer 2970 23 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) Het agrarisch

Nadere informatie

LOG Montfort - Maria Hoop

LOG Montfort - Maria Hoop LOG Montfort - Maria Hoop Notitie Milieuruimte Definitief Gemeenten Roerdalen en Echt-Susteren Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 8 januari 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2

Nadere informatie

Onderzoek Ruimtelijke Onderbouwing

Onderzoek Ruimtelijke Onderbouwing Onderzoek Ruimtelijke Onderbouwing bedrijven Pierikstraat 11 te en Gaanderen milieuzonering en geur Snodenhoeksestraat 14 en 16 te Elst en Achterstraat 13a-15 te Randwijk Gemeente Doetinchem Gemeente Overbetuwe

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Uitbreiding woning Master de Jongwei 42 Ruimtelijke onderbouwing voor uitbreiding woning Master de Jongwei 42 1 Ruimtelijke onderbouwing voor uitbreiding woning Master de Jongwei

Nadere informatie

Toelichting. Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Sumar, Master de Vrieswei 22-22A (wijziging bestemming)

Toelichting. Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Sumar, Master de Vrieswei 22-22A (wijziging bestemming) Toelichting Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Sumar, Master de Vrieswei 22-22A (wijziging bestemming) Hoofdstuk 1 Inleiding Het pand Master de Vrieswei 22-22A te Sumar is door de gemeente te koop aangeboden.

Nadere informatie

Ontwerp omgevingsvergunning UV

Ontwerp omgevingsvergunning UV Ontwerp omgevingsvergunning UV 20150044 Aanvraag Op 13 april 2015 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het veranderen van een rundveehouderij op het adres Stokershorst 5 te Nederweert-Eind.

Nadere informatie

FUNCTIEWIJZIGING VAN AGRARISCHE BEDRIJFSWONING NAAR PLATTELANDSWONING

FUNCTIEWIJZIGING VAN AGRARISCHE BEDRIJFSWONING NAAR PLATTELANDSWONING RUIMTELIJKE ONDERBOUWING FUNCTIEWIJZIGING VAN AGRARISCHE BEDRIJFSWONING NAAR PLATTELANDSWONING PERCEEL AALTJEMEERWEG 22 TE PARREGA INHOUDSOPGAVE 1.INLEIDING 2.HUIDIGE- EN TOEKOMSTIGE SITUATIE 2.1 HUIDIGE

Nadere informatie

Onderstaand is uitsluitend de voor het onderhavige plan relevante regelgeving weergegeven.

Onderstaand is uitsluitend de voor het onderhavige plan relevante regelgeving weergegeven. Betreft : Bijlage 7: Toets aan het bestemmingsplan Locatie : Krite 23-25 te Boornbergum Van : J.M. Miellet, Exlan Datum : Februari 2016 Ter plaatse van het plangebied vigeert het bestemmingsplan Buitengebied

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Ontwerp - omgevingsvergunning Landelijk gebied Braamberg 5

Ruimtelijke onderbouwing Ontwerp - omgevingsvergunning Landelijk gebied Braamberg 5 Ruimtelijke onderbouwing Ontwerp - omgevingsvergunning Landelijk gebied Braamberg 5 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1 Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Projectgebied... 4 2. Beleid...

Nadere informatie

Nr Casenr Harderwijkerweg 138. Ruimtelijke onderbouwing. gemeente Ermelo Harderwijkerweg 138

Nr Casenr Harderwijkerweg 138. Ruimtelijke onderbouwing. gemeente Ermelo Harderwijkerweg 138 Nr. 14032525 Casenr. 2014-07033 Harderwijkerweg 138 Ruimtelijke onderbouwing pagina 2 van 6 Inleiding Achter op het perceel aan de Harderwijkerweg 138 is een verzoek ingediend om een bedrijfshal en een

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing voor de herbouw van een schuur ten behoeve van bouwbedrijf Been, Kommisjewei 28 te Opeinde. Bestaande situatie

Ruimtelijke Onderbouwing voor de herbouw van een schuur ten behoeve van bouwbedrijf Been, Kommisjewei 28 te Opeinde. Bestaande situatie Ruimtelijke Onderbouwing voor de herbouw van een schuur ten behoeve van bouwbedrijf Been, Kommisjewei 28 te Opeinde 28 26 Bestaande situatie 1. Aanleiding Directe aanleiding is het verzoek d.d. 18 november

Nadere informatie

Wijzigingsplan Wyldpaed West 3 te Twijzelerheide ONTWERP

Wijzigingsplan Wyldpaed West 3 te Twijzelerheide ONTWERP Wijzigingsplan Wyldpaed West 3 te Twijzelerheide ONTWERP 1 INHOUDSOPGAVE Toelichting 3 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Begrenzing plangebied 3 1.3 Geldende bestemmingsplan / moederplan 4 1.4 Bestaande

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning aan Laurens Stommespad 2 te Middelburg

Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning aan Laurens Stommespad 2 te Middelburg Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning aan Laurens Stommespad 2 te Middelburg Middelburg, 8 januari 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Locatie en project 2.1 Ligging plangebied 2.2 Geldend bestemmingsplan

Nadere informatie

Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20

Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20 Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20 Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Planbeschrijving Hoofdstuk 3 Beleidskader Hoofdstuk 4 Landschappelijke inpasbaarheid Hoofdstuk 5 Omgevingsaspecten Hoofdstuk

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom bestemmingsplan Korenmarkt 8 Toelichting: 1. Doel van de procedure 2. Situering van de aanvraag 3. Vigerende stedenbouwkundige regeling 4. Herziening bestemmingsplan 5. Inrichtingsplan

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing garageboxen Maasweg Maassluis, d.d. 5 september 2016

Ruimtelijke onderbouwing garageboxen Maasweg Maassluis, d.d. 5 september 2016 Ruimtelijke onderbouwing garageboxen Maasweg Maassluis, d.d. 5 september 2016 Inhoud 1.Inleiding 1.1. Beknopte projectomschrijving en doelstelling 2. Beleidskader 2.1. Gemeentelijk beleid 3. Stedenbouwkundige

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Ligging en begrenzing plangebied 4 1.3 Vigerende bestemmingsplan 5 2. Bestaande situatie 6 2.1 ruimtelijke

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

AMER GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER BESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED 2004 WIJZIGING AANDUIDING INTENSIEVE VEEHOUDERIJ WIJZIGING MARKNESSERWEG 13

AMER GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER BESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED 2004 WIJZIGING AANDUIDING INTENSIEVE VEEHOUDERIJ WIJZIGING MARKNESSERWEG 13 GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER BESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED 2004 WIJZIGING AANDUIDING INTENSIEVE VEEHOUDERIJ WIJZIGING MARKNESSERWEG 13 EMMELOORD 2008 AMER ADVISEURS BV ZONNEHOF 43 381 1 ND AMERSFOORT TEL

Nadere informatie

UIMTELIJKE ONDERBOUWING NIEUWBOUW BEDRIJFSHAL MET BEDRIJFSWONING LYTS DYKJE 52 A LANGWEER

UIMTELIJKE ONDERBOUWING NIEUWBOUW BEDRIJFSHAL MET BEDRIJFSWONING LYTS DYKJE 52 A LANGWEER UIMTELIJKE ONDERBOUWING NIEUWBOUW BEDRIJFSHAL MET BEDRIJFSWONING LYTS DYKJE 52 A LANGWEER Overzichtskaart Fig. 1: ligging plangebied Lyts Dykje 52a te Langweer (bron Google maps 2012) Maart 2013 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Toelichting * 4 4 284 7* Inleiding. Bestemmingsplan en ruimtelijk beleid

Toelichting * 4 4 284 7* Inleiding. Bestemmingsplan en ruimtelijk beleid * 4 4 284 7* Inleiding Toelichting De heer Van de Kamp heeft een verzoek ingediend voor het aanpassen van de bestemming van het perceel Knapzaksteeg 15. Het plan is om hier de volgende dieren te gaan houden:

Nadere informatie

Wijzigingsplan Baarsdorpermeer 4, Zuidermeer Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning

Wijzigingsplan Baarsdorpermeer 4, Zuidermeer Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning Wijzigingsplan Baarsdorpermeer 4, Zuidermeer Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning *D14.001905* D14.001905 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan "Hurdegaryp, Fûgelweide (wijzigen bestemming Maatschappelijk - Onderwijs naar Wonen)

Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Hurdegaryp, Fûgelweide (wijzigen bestemming Maatschappelijk - Onderwijs naar Wonen) Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan "Hurdegaryp, Fûgelweide (wijzigen bestemming Maatschappelijk - Onderwijs naar Wonen) 2014 NL.INRO.0737.13BPIIWP02 Toelichting Wijzigingsplan i.c. Bestemmingsplan "Hurdegaryp,

Nadere informatie

Reactie ingediende zienswijze. inzake het bestemmingsplan Hoeveplan Rollestraat 24 te Wapse

Reactie ingediende zienswijze. inzake het bestemmingsplan Hoeveplan Rollestraat 24 te Wapse Reactie ingediende zienswijze inzake het bestemmingsplan Hoeveplan Rollestraat 24 te Wapse BEHORENDE BIJ HET VOORSTEL AAN DE RAAD VOOR DE VERGADERING OP 5 JULI 2011 1 Reactie ingediende zienswijze inzake

Nadere informatie

Ontwerp Wijzigingsplan. Ballumerweg 23 te Nes Ameland

Ontwerp Wijzigingsplan. Ballumerweg 23 te Nes Ameland Ontwerp Wijzigingsplan Ballumerweg 23 te Nes Ameland Ontwerp Wijzigingsplan Ballumerweg 23 te Nes Ameland Inhoud Toelichting op wijzigingsplan 1. Beschrijving van het plan 2. Beleidskader 3. Omgevingsaspecten

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Inleiding en planbeschrijving In Netersel is in de huidige situatie een speelterrein gelegen (zie figuur 1). Dat speelterrein is deels binnen het plangebied

Nadere informatie

Projectbesluit Watermolendijk 3 Eelde

Projectbesluit Watermolendijk 3 Eelde Projectbesluit Watermolendijk 3 Eelde Gemeente Tynaarlo Oktober 2011 NL.IMRO.1730.PBWatermolendijk3-0401 Projectgebied Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Huidige en beoogde situatie... 5 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Everard Meysterweg 12 (Gelegen Achter De Percelen Everard Meysterweg 14 T/M 20)

Omgevingsvergunning Everard Meysterweg 12 (Gelegen Achter De Percelen Everard Meysterweg 14 T/M 20) Omgevingsvergunning Everard Meysterweg 12 (Gelegen Achter De Percelen Everard Meysterweg 14 T/M 20) Vastgesteld, Juni 2016 Everard Meysterweg 12 (gelegen achter de percelen Everard Meysterweg 14 t/m 20)

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN Versie 2, d.d. 18 augustus 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker Inhoud 1.

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord Ruimtelijke onderbouwing project Vlietweg 16 te Santpoort-Noord W12/000758/ OLO271413 INHOUD 1 Beschrijving

Nadere informatie

Wijzigingsplan. Buitengebied, wijzigingsplan d'olde Dijk 15-17

Wijzigingsplan. Buitengebied, wijzigingsplan d'olde Dijk 15-17 Wijzigingsplan Buitengebied, wijzigingsplan d'olde Dijk 15-17 Status: Vastgesteld Datum: 24 augustus 2016 Plangegevens Naam: Buitengebied, wijzigingsplan d'olde Dijk 15-17 Plantype: Wijzigingsplan IMRO:

Nadere informatie

Onderwerp: W a t e r a d v i e s v o o r de u i t b r e i d i n g v a n e e n stal e n b o u w e n v a n e e n l o o d s t e B e e t g u m

Onderwerp: W a t e r a d v i e s v o o r de u i t b r e i d i n g v a n e e n stal e n b o u w e n v a n e e n l o o d s t e B e e t g u m T.a.v. m e v r o u w J. T a k k e b o s Postbus 31 9 2 8 9 HK D R O G E H A M Leeuwarn, 9 cember 2015 Ons kenmerk: WFN1520149 ^ Cluster Plannen Bijlage(n): Tel: 058-292 28161R. T a m m i n g a Uw kenmerk:

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Woonzorgappartementen en kleinschalige woonvorm aan 1 2 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Woonzorgappartementen en kleinschalige woonvorm in zorgboerderij INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Kadastrale ligging: Mestbassins: Gem. Coevorden, Dalen Sectie H nr. 485

Kadastrale ligging: Mestbassins: Gem. Coevorden, Dalen Sectie H nr. 485 Bijlage 1: Overwegingen m.b.t. art. 2.1 lid 1 onder e Wabo (milieu) Bijlage behorende bij de omgevingsvergunning: Nummer: 20110227/129546 Bedrijfsgegevens Naam: Mts IJken Adres: Middendorp 17 Plaats: Wachtum

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Project: Vergroten woning Oudelandseweg 6 te Sint-Maartensdijk September 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Projectbeschrijving 2 3. Vigerend bestemmingsplan 3 4. Omgevingsplan

Nadere informatie

2014-0030225. Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer gelezen de op 13 november 2014 ontvangen aanvraag van

2014-0030225. Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer gelezen de op 13 november 2014 ontvangen aanvraag van Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer gelezen de op 13 november 2014 ontvangen aanvraag van J. Verkuyl Kaagweg 35 2157 LH Abbenes Omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met

Nadere informatie

Voortoets Natura Melkveebedrijf De Bieshorst Dwarsdijk 2 te Halle

Voortoets Natura Melkveebedrijf De Bieshorst Dwarsdijk 2 te Halle Voortoets Natura 2000 Melkveebedrijf De Bieshorst Dwarsdijk 2 te Halle Aanleiding Voor het perceel gelegen aan de Dwarsdijk 2 te Halle is een vergroting van de rundveestalling voorzien, evenals een vergroting

Nadere informatie

Versie : 1.0 Datum : 6 oktober Onderzoek milieuaspecten milieuzonering en geur voor woningsplitsing Harreveldseweg 3 in Harreveld

Versie : 1.0 Datum : 6 oktober Onderzoek milieuaspecten milieuzonering en geur voor woningsplitsing Harreveldseweg 3 in Harreveld Versie : 1.0 Datum : 6 oktober 2016 Onderzoek milieuaspecten milieuzonering en geur voor woningsplitsing Harreveldseweg 3 in Harreveld Colofon Opdrachtgever Contactpersoon Gemeente Oost Gelre Nardo Rondeel

Nadere informatie

Buitengebied Efterwei 23, Rottevalle

Buitengebied Efterwei 23, Rottevalle Inhoudsopgave TOELICHTING Hoofdstuk 1 Inleiding 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Planologische regeling 1 1.3 Leeswijzer 2 Hoofdstuk 2 Planbeschrijving 3 Hoofdstuk 3 Beleidskader 4 3.1 Provinciaal beleid 4 3.2 Gemeentelijk

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Veehouderij Epe

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Veehouderij Epe Notitie Contactpersoon Floris Eenink Datum 20 februari 2013 Kenmerk N001-1215052FEE-evp-V01-NL 1.1 Aanleiding vormvrije m.e.r.-beoordeling De gemeente Epe is voornemens een agrarisch bouwperceel gelegen

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r. versie 30 november 2016

Vormvrije m.e.r. versie 30 november 2016 Vormvrije m.e.r. versie 30 november 2016 Zomerstaete Holding B.V. De heer L. Flier Provincialeweg 7d 3271 LW Mijnsheerenland Inleiding In gevallen dat een besluit of plan betrekking heeft op activiteiten

Nadere informatie

Wijzigingsplan It Oast 2 Augustinusga. Ontwerp

Wijzigingsplan It Oast 2 Augustinusga. Ontwerp Wijzigingsplan It Oast 2 Augustinusga Ontwerp Toelichting Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Begrenzing plangebied 3 1.3 Geldende bestemmingsplan/moederplan 3 1.4 Bestaande en toekomstige

Nadere informatie

Ruimtelijke motivering. Molenstraat 1a te s-hertogenbosch. Functiewijziging van wonen naar kleinschalig hotel

Ruimtelijke motivering. Molenstraat 1a te s-hertogenbosch. Functiewijziging van wonen naar kleinschalig hotel Ruimtelijke motivering Molenstraat 1a te s-hertogenbosch Functiewijziging van wonen naar kleinschalig hotel Januari 2017 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Aan de Molenstraat 1a is nu op de begane grond

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt

Ruimtelijke onderbouwing. ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt Dordrecht, 10 september 2012 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding Op het perceel aan de Rijksstraatweg

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing. Paal 19,5 en 20

Ruimtelijke Onderbouwing. Paal 19,5 en 20 Ruimtelijke Onderbouwing Paal 19,5 en 20 1. Inleiding 1.1 Aanleiding en doel Op het strand bij paal 19,5 en bij paal 20 staan een tweetal verhuurgebouwtjes. De initiatiefnemer wil deze verhuurgebouwtjes

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 WABO

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 WABO RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 WABO Tienelsweg 31 Zuidlaren NL.IMRO.1730.ABTienelsweg31Zdl-0301 Status: ontwerp - 2 - Inleiding Deze ruimtelijke onderbouwing is opgesteld voor

Nadere informatie