Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING WILDINGHELAAN 10 WONS

35 Colofon Ruimtelijke onderbouwing Projectnummer: EN Versie: Definitief Datum: 10 juni 2013 Gewijzigd: 29 oktober 2013 Opdrachtnemer Agrifirm Exlan Noordeinde 31 Postbus 1033 Meppel 7940 KA Meppel Locatie Wildinghelaan 10 te Wons Opdrachtgever Mts. Op de Hoek-Huistra Wildinghelaan NL Wons T: Contactpersoon Ir. Evert Wind T: F: E: Uitvoerder Ing. Age Sjoerd Dijkstra Collegiale check Ir. Evert Wind ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG WORDEN VERVEELVOUDIGD DOOR MIDDEL VAN DRUK, FOTOKOPIE, MICROFILM, GELUIDSBAND, ELEKTRONISCH OF OP WELKE ANDERE WIJZE DAN OOK, EN EVENMIN IN EEN GEAUTOMATISEERD GEGEVENSBESTAND WORDEN OPGESLAGEN, ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN AGRIFIRM EXLAN. Ruimtelijke onderbouwing Wildinghelaan 10 Wons 2

36 Inhoudsopgave Ruimtelijke onderbouwing INLEIDING 4 1. ALGEMENE GEGEVENS AANLEIDING PROJECTGEBIED HET PROJECT STRIJDIGHEID MET HET VIGERENDE BESTEMMINGSPLAN OMGEVING VAN HET PROJECTGEBIED 9 2. BELEIDSKADER LANDELIJK BELEID PROVINCIAAL BELEID GEMEENTELIJK BELEID RUIMTELIJKE ASPECTEN GEUR AMMONIAK LUCHTKWALITEIT GELUID LANDSCHAPPELIJKE INPASSING WATER FLORA EN FAUNA ARCHEOLOGIE EXTERNE VEILIGHEID BODEMKWALITEIT INFRASTRUCTUUR LICHTHINDER UITVOERBAARHEID ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID MAATSCHAPPELIJKE UITVOERBAARHEID CONCLUSIE 28 BIJLAGEN 29 BIJLAGE 1: OVERZICHT VERGUNDE SITUATIE BIJLAGE 2: OVERZICHT VOORGENOMEN OMVANG BIJLAGE 3: WATERTOETS BIJLAGE 4: RAPPORTAGE NIJE PLEATS BIJLAGE 5: RAPPORTAGE HET NATUURLOKET BIJLAGE 6: AKOESTISCH ONDERZOEK Ruimtelijke onderbouwing Wildinghelaan 10 Wons 3

37 Inleiding Ruimtelijke onderbouwing De maatschap Op de Hoek-Huistra exploiteert op de locatie Wildinghelaan 10 te Wons een melkveehouderijbedrijf. De maatschap is voornemens om een nieuwe rundveestal en ruwvoeropslag (kuilvoerplaten en sleufsilo s) te realiseren. Dit project is in strijd met het vigerende bestemmingsplan. De gemeente kan, vooruitlopend op het nieuwe bestemmingsplan Bûtengebiet, en in afwijking van het bestaande bestemmingsplan, vergunning verlenen voor de bouw. Voor het doorlopen van deze procedure moet een ruimtelijke onderbouwing worden opgesteld om de ruimtelijke effecten inzichtelijk te maken. Dit document omvat de ruimtelijke onderbouwing. De onderbouwing is als volgt opgezet. In hoofdstuk 1 wordt een beschrijving gegeven van het plan. In hoofdstuk 2 worden het landelijke, provinciale en gemeentelijk beleid beschreven. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de diverse omgevingsaspecten besproken. Hoofdstuk 4 gaat in gaat in op de uitvoerbaarheid van het plan. Ruimtelijke onderbouwing Wildinghelaan 10 Wons 4

38 1 Algemene gegevens 1.1 Aanleiding De maatschap Op de Hoek-Huistra heeft een melkveehouderijbedrijf. Het voornemen is om uit te breiden tot een omvang van 284 melkkoeien en 235 stuks vrouwelijk jongvee. De voorgenomen uitbreiding omvat de nieuwbouw van een ligboxenstal voor het melkvee en het realiseren van nieuwe ruwvoeropslag. De huidige bestaande stallen blijven in gebruik voor de huisvesting van jongvee en droge koeien. De uitbreiding past niet binnen het bestemmingsplan. Om dit wel mogelijk te maken is deze ruimtelijke onderbouwing opgesteld waarin de ruimtelijke aspecten worden besproken. De noodzaak om het bedrijf uit te breiden komt voort vanuit een aantal redenen. Het doel van de uitbreiding is het verbeteren van het financieel economisch resultaat, waardoor de continuïteit van het bedrijf op langere termijn gewaarborgd blijft en een gunstige concurrentiepositie ontstaat. Zowel door het vergroten van de omvang op zich als door schaalvoordelen wordt het doel bereikt. Opbrengstprijzen en daardoor de marges in de agrarische sector staan door allerlei externe factoren onder druk. Dat geldt ook voor de melkveehouderij. Het vergroten van het productievolume leidt tot meer opbrengsten en meer schaalvoordeel. Melkveebedrijven genereren inkomsten door melk af te leveren aan een melkfabriek. Door de grootte van bedrijven is het mogelijk om zowel aan de kosten- als aan de opbrengstenkant schaalvoordelen te behalen. Aan de kostenkant zit dat met name in het afnemen van grote partijen product of diensten ineens. Aanbieders zijn genegen een lagere prijs voor producten en diensten in rekening te brengen als het om grote hoeveelheden ineens gaat. Bovendien ontstaat de mogelijkheid om meerdere aanbieders in te laten schrijven op het leveren van een product of dienst. Bij kleinere bedrijven zal een dergelijke werkwijze niet tot het gewenste resultaat leiden, omdat de marktpartijen minder geïnteresseerd zijn. Als gevolg van de schaalgrootte kunnen derhalve de kosten voor veevoeders, voor transport, voor diergezondheid en voor huisvesting laag gehouden worden. Ook aan de opbrengstkant zijn schaalvoordelen te behalen. Opbrengsten ontstaan voornamelijk door het afleveren van melk. Doordat er meer geproduceerd zal worden, zullen er meer inkomsten zijn. De grotere hoeveelheid melk levert ook schaalvoordelen op, bij bijvoorbeeld het transport van de melk. Als de activiteit niet wordt uitgevoerd, kunnen investeringen om te voldoen aan de wettelijke eisen voor dierenwelzijn en milieu niet worden terugverdiend. Doordat marges kleiner worden neemt bij een gelijke productiecapaciteit het bedrijfsresultaat bovendien af. Niet uitbreiden leidt derhalve op termijn tot een beëindiging van de agrarische activiteiten. Het bedrijf heeft de ambitie om de melkveehouderij voort te zetten en de positie van het bedrijf te versterken. Ruimtelijke onderbouwing Wildinghelaan 10 Wons 5

39 Gezien die ambitie en de investeringen die al in de bestaande locatie zijn gedaan is niet investeren geen optie. Investeren op een andere plek is wel mogelijk maar ligt niet in de rede. Op de bestaande locatie is een melkveebedrijf aanwezig. Ergens anders een nieuwe locatie ontwikkelen leidt, afgezien van de ruimtelijke bezwaren, tot een veel hogere investering. Op de huidige locatie bijbouwen is daarom veel efficiënter. 1.2 Projectgebied Afbeelding 1 omvat een luchtfoto van het perceel van de initiatiefnemer. Het betreft de locatie aan de Wildinghelaan 10 te Wons. Afbeelding 1: Luchtfoto projectgebied 1 Afbeelding 2 omvat een uitsnede van de topografische kaart. De rode peil geeft het projectgebied aan. 1 Bron: Ruimtelijke onderbouwing Wildinghelaan 10 Wons 6

40 Afbeelding 2: Luchtfoto projectgebied Het project Het project omvat de uitbreiding van het bedrijf met een nieuwe ligboxenstal, kuilvoerplaten en sleufsilo s. Afbeelding 3 omvat een situatietekening waarop de uitbreiding staat aangegeven, afbeelding 4 betreft een verbeelding van de uitbreiding. Met de uitbreiding kunnen op het bedrijf 284 melkkoeien en 235 stuks jongvee worden gehouden. 2 Bron: Ruimtelijke onderbouwing Wildinghelaan 10 Wons 7

41 Afbeelding 3: Situatietekening uitbreiding 3 Afbeelding 4: Verbeelding uitbreiding Strijdigheid met het vigerende bestemmingsplan Voor het gebied waar het bedrijf Wildinghelaan 10 te Wons ligt, is het bestemmingsplan Buitengebied 1998 van de voormalige gemeente Wûnseradiel van toepassing. Het bedrijf heeft in het bestemmingsplan de bestemming Bodemgebonden agrarisch bedrijf. Binnen deze bestemming mogen gebouwen worden opgericht ten behoeve van een melkveehouderij. 3 Bron: Agrifirm Exlan 4 Bron: Agrifirm Exlan Ruimtelijke onderbouwing Wildinghelaan 10 Wons 8

42 Het bouwvlak omvat een denkbeeldige rechthoek van 1 ha, waarbij 1 zijde niet langer dan 150 meter mag zijn, zie afbeelding 5. De voorgenomen nieuwbouw zal plaatsvinden buiten de grenzen van het aan de locatie toegekende bouwvlak. Afbeelding 5: Uitsnede bestemmingsplankaart 5 De gemeente Súdwest Fryslân heeft aangegeven middels een projectbesluit (art. 2.12, lid 1, 3 van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO)) mee te willen werken aan de uitbreiding. De omgevingsvergunning kan hierbij verleend worden indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening, waarbij dit gemotiveerd en vastgelegd is in een goede ruimtelijke onderbouwing. Deze ruimtelijke onderbouwing zal dan ook een onderdeel vormen van de aanvraag om omgevingsvergunning. 1.5 Omgeving van het projectgebied Het perceel Wildinghelaan 10 te Wons ligt in het buitengebied van Wons in de gemeente Súdwest Fryslân. Rondom het perceel zijn enkele agrarische bedrijven en woningen aanwezig. Op circa 200 meter van het bedrijf ligt de bebouwde kom van Wons. 5 Bron: Gemeente Súdwest Fryslân Ruimtelijke onderbouwing Wildinghelaan 10 Wons 9

43 Afbeelding 6: Luchtfoto omgeving projectgebied 6 6 Bron: Ruimtelijke onderbouwing Wildinghelaan 10 Wons 10

44 2 Beleidskader Het project dient getoetst te worden aan het vigerend rijks-, provinciaal, regionaal en gemeentelijk beleid. Hieronder is, voor zover relevant voor de ontwikkeling, dit beleid nader beschreven. 2.1 Landelijk beleid Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte schetst het Rijk ambities van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid voor Nederland in De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 vastgesteld. De structuurvisie vervangt onder meer de Nota Ruimte, de Nota Mobiliteit, de Structuurvisie Randstad 2040 en de Mobiliteitsaanpak. Verschillende nationale belangen zijn opgenomen in de AMvB Ruimte, die met de structuurvisie in procedure is gebracht. In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte geeft de Rijksoverheid haar visie op de ruimtelijke en mobiliteitsopgaven voor Nederland richting 2040 en op de manier waarop zij hiermee om zal gaan. Daarmee biedt het een kader voor beslissingen die de Rijksoverheid in de periode tot 2028 wil nemen, om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden. In de structuurvisie maakt het Rijk helder welke nationale belangen zij heeft in het ruimtelijke en mobiliteitsdomein en welke instrumenten voor deze belangen door de Rijksoverheid worden ingezet. Overheden, burgers en bedrijven krijgen de ruimte om oplossingen te creëren. Het Rijk gaat zo min mogelijk op de stoel van provincies en gemeenten zitten en richt zich op het versterken van de internationale positie van Nederland en het behartigen van de nationale belangen. De Rijksoverheid brengt het aantal procedures en regels stevig terug en brengt eenheid in het stelsel van regels voor infrastructuur, water, wonen, milieu, natuur en monumenten. De exacte gevolgen van het loslaten van ruimtelijke regels kunnen niet van tevoren worden ingevuld, omdat deze afhankelijk zijn van de manier waarop decentrale overheden zelf invulling geven aan het beleid. De nationale ruimtelijke belangen zijn geborgd in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (de zoals hierboven beschreven AMvB Ruimte). 2.2 Provinciaal beleid Verordening Romte Fryslân Op 15 juni 2011 hebben Provinciale Staten de Verordening Romte Fryslân vastgesteld. De verordening stelt regels die ervoor moeten zorgen dat de provinciale ruimtelijke belangen doorwerken in de gemeentelijke ruimtelijke plannen. De verordening voorziet niet in nieuw beleid. Uitsluitend geldend provinciaal ruimtelijk beleid is omgezet in algemeen geldende regels. Ruimtelijke onderbouwing Wildinghelaan 10 Wons 11

45 Het gaat met name om beleid in het Streekplan Fryslân 2007, het Derde provinciale Waterhuishoudingsplan en het Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan. Uitgangspunt is dat de verordening niet meer regelt dan noodzakelijk is. Wat elders al goed geregeld is (in de AMvB Ruimte of in andere wet- en regelgeving) hoeft niet over te worden gedaan. Verder is bij de wijze van regeling rekening gehouden met de verantwoordelijkheid van gemeenten. Binnen randvoorwaarden is ruimte voor lokaal maatwerk. De verordening is alleen van toepassing op nieuwe bestemmingsplannen. Uit de verordening sec volgt dus niet de plicht om bestaande bestemmingsplannen aan te passen. Toekomstig nieuw provinciaal beleid zal via een herziening van de verordening door kunnen werken. De verordening is daarmee dynamisch en zal regelmatig worden aangepast. De provincie Fryslân erkent het belang van een vitale en duurzame landbouw, omdat dit een grote bijdrage levert aan de sociaal-economische vitaliteit van het platteland, het beheer van het landelijke gebied en de Friese economische structuur. In het landelijk gebied worden buiten de natuurgebieden ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden geboden voor de landbouw. Bij het bieden van ontwikkelingsruimte voor de landbouw zet de provincie tevens in op de blijvende herkenbaarheid van de verschillende landschapstypen in Fryslân. Schaalvergroting en intensivering van de landbouw zijn te combineren met landschappelijke kernkwaliteiten. Voor de inpassing van grotere agrarische bouwblokken is vooral de landschappelijke situering van belang, met aandacht voor beplanting, erfelementen, de nokrichting, dak- en goothoogten van gebouwen en kleur en materiaalgebruik. Hierbij is het leveren van landschappelijk maatwerk van groter belang dan een maximale maat van nieuwe gebouwen. 2.3 Gemeentelijk beleid Structuurvisie Wûnseradiel Vanouds heeft de voormalige gemeente Wûnseradiel een sterke agrarische functie, met een groot aantal dorpen met een eigen karakter en een rijk verleden. Om de vraag te beantwoorden of en in welke mate de gemeente ruimte moet bieden aan nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, zonder dat dat ten koste gaat van het eigen karakter, is de Structuurvisie Wûnseradiel opgesteld (april 2009). De Structuurvisie heeft ten doel voor het (voormalige) gemeentelijk grondgebied een samenhangend kader te bieden voor de ruimtelijke ontwikkeling in de periode tot 2020, waaraan concrete initiatieven met ruimtelijke effecten kunnen worden getoetst. De structuurvisie geeft de mogelijkheid om plannen van inwoners, ondernemers en projectontwikkelaars te toetsen aan een groter geheel en om als gemeente zelf initiatieven te ontplooien. Daarmee krijgt het ruimtelijke ordeningsbeleid handen en voeten. De kunst is daarbij om een evenwicht te vinden tussen het bieden van ruimte voor ontwikkeling (economie, recreatie, woningbouw) enerzijds en behoud van de ruimtelijke karakteristiek (openheid, landschappelijke, natuurlijke, cultuurhistorische waarden) anderzijds. Ruimtelijke onderbouwing Wildinghelaan 10 Wons 12

46 Ten aanzien van onderhavig plan zijn de volgende uitgangspunten in de structuurvisie van belang: Behoud van bestaande landschappelijke kwaliteiten staat voorop; Het agrarische karakter van de gemeente dient behouden te blijven. Onderhavig plan doet recht aan de uitgangspunten die in de structuurvisie zijn benoemd. Welstandsnota Wûnseradiel Het welstandsbeleid van de voormalige gemeente Wûnseradiel is vastgelegd in de Welstandsnota Wûnseradiel die in 2004 door de raad is vastgesteld. Het plangebied maakt deel uit van het bijzonder welstandsgebied (buitengebied). De welstandnota gaat nader in op het buitengebied. Het beleid voor dergelijke gebieden is grotendeels gericht op beheer en versterking van de bestaande situatie. Het bebouwingsbeeld van het buitengebied is in hoofdlijnen nog redelijk gaaf. Wel is merkbaar dat nieuwe invullingen het traditionele bebouwingsbeeld negatief beïnvloeden. Vernieuwingen dienen daarom zorgvuldig te worden ingepast. Ingrijpende ontwikkelingen in het buitengebied worden niet direct verwacht, maar wel zullen de komende decennia nog veel verbouwingen en aanpassingen uitgevoerd worden. Verwacht mag worden dat het aantal agrarische bedrijven zal afnemen waardoor functiewijzigingen en bijkomende verbouwingen zich zullen aandienen. Tegelijkertijd mag verwacht worden dat de blijvende agrarische ondernemers zullen blijven investeren in hun bedrijf (en dus ook blijven bouwen). Vanwege de aanwezige waarden is het buitengebied aangemerkt als bijzonder welstandsgebied. Het accent ligt daarbij op het handhaven en respecteren van de bestaande kwaliteiten. Het bouwplan heeft het proces van de adviescommissie de Nije Pleats doorlopen. In paragraaf 3.5 wordt dit nader besproken. Ruimtelijke onderbouwing Wildinghelaan 10 Wons 13

47 3 Ruimtelijke aspecten In dit hoofdstuk worden de planologische en milieukundige aspecten besproken. Milieuaspecten worden weliswaar geregeld via de daartoe geëigende wetgeving, maar daar waar het de ruimtelijke ordening raakt, dient met deze aspecten rekening te worden gehouden. 3.1 Geur Omdat er meer dan 200 melkkoeien zullen worden gehouden, is het bedrijf voor de Wet milieubeheer vergunningplichtig. Voor wat betreft geur moet het bedrijf dan voldoen aan de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv). In deze wet is de maximale geurbelasting bepaald die een bedrijf mag veroorzaken op omliggende woningen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen dieren waarvoor een geuremissiefactor is vastgesteld en waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld. Voor melkrundvee is geen geuremissiefactor vastgesteld. Dit betekent dat getoetst moet worden of aan de vaste afstanden wordt voldaan gemeten vanaf een emissiepunt van de stalruimten tot de hoek van een geur gevoelig object. De aan te houden afstand bedraagt binnen de bebouwde kom ten minste 100 meter en buiten de bebouwde kom ten minste 50 meter. De werkelijke afstand tussen de bestaande jongveestal en de nabij gelegen woning van derden buiten de bebouwde kom is exact 48 meter, zie afbeelding 7. Echter wordt deze stal mechanisch geventileerd, waarbij het emissiepunt ligt op een afstand groter dan 50 meter. Het bedrijf voldoet daarmee aan minimale afstandsnorm. Ruimtelijke onderbouwing Wildinghelaan 10 Wons 14

48 Afbeelding 7: Afstand bestaande jongveestal en geurgevoelig object 48 meter 7 Conclusie met betrekking tot geurhinder: Uit een oogpunt van geurhinder is het beoogde initiatief aanvaardbaar. 3.2 Ammoniak De ventilatielucht bevat naast geurcomponenten ook ammoniak (NH3). Ammoniak kan indirect schade veroorzaken doordat gronden die daarvoor gevoelig zijn, kunnen verzuren. Verder treedt vermesting op. Dit kan ten koste gaan van natuurwaarden op die gronden. Ammoniak kan ook direct schade veroorzaken als gevoelige gewassen op zeer korte afstand van de stallen worden verbouwd. De regelgeving met betrekking tot ammoniak komt terug in de Wet ammoniak en veehouderij (hierna Wav) en de Natuurbeschermingswet (hierna Nbw). De dierenaantallen die conform de geldende melding mogen worden gehouden veroorzaken een uitstoot van 2.398,5 kg NH3. In de voorgenomen omvang bedraagt de uitstoot van ammoniak 3.303,9 kg NH3. Wav In het kader van de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) zijn gebieden aangewezen die als zeer kwetsbaar voor ammoniak moeten worden aangemerkt. Binnen 250 meter van dergelijke gebieden mogen vanwege de schadelijke effecten van ammoniakdepositie geen bedrijven worden opgericht. Ook mag de uitstoot van ammoniak niet toenemen binnen deze zone. De onderhavige inrichting ligt niet binnen 7 Bron: Ruimtelijke onderbouwing Wildinghelaan 10 Wons 15

49 250 meter van een zeer kwetsbaar gebied. De Wav staat vergunningverlening op dit punt niet in de weg. Nbw Het beschermingsregime uit de Vogel- en Habitatrichtlijn is geïmplementeerd in de Natuurbeschermingswet (Nbw). In het kader van de wet dient te worden beoordeeld of bedrijfsactiviteiten een negatieve invloed kunnen hebben op de kwaliteiten van speciale beschermingszones. Vooral de depositie van ammoniak kan daarbij van invloed zijn op deze natuurgebieden. Het bedrijf in casu ligt op een afstand van circa 3 kilometer van de Natura2000- gebieden de Waddenzee en de IJsselmeerkust. De Waddenzee en de IJsselmeerkust zijn echter niet ammoniak gevoelig. Het dichtstbijzinde Natura2000-gebied dat wel gevoelig is voor een toename van ammoniak depositie is de Alde Feanen. Echter is dit gebied gelegen op circa 30 km afstand. Gezien de behoorlijke afstand kan dit niet tot beperkingen leiden in de mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling. Met de provincie Fryslân is overlegd dat e.e.a. voor de Natuurbeschermingswet geregeld kan worden door bij de aanvraag om omgevingsvergunning een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) aan te vragen. Afbeelding 8: Natura-2000 gebieden in de omgeving 8 8 Bron: Ruimtelijke onderbouwing Wildinghelaan 10 Wons 16

50 Conclusie met betrekking tot ammoniak: In het kader van de uitvoerbaarheid van het voorgestane plan zijn er geen belemmeringen vanuit de actuele ammoniakwetgeving te verwachten. 3.3 Luchtkwaliteit Luchtkwaliteit heeft invloed op de volksgezondheid. Daarom worden er eisen aan de luchtkwaliteit gesteld door middel van nationale regelgeving. De landbouw is een bron van fijn stof. Voor fijn stof zijn de volgende grenswaarden opgenomen: De jaargemiddelde concentratie van zwevende deeltjes is maximaal 40 g/m³; De daggemiddelde concentratie van 50 g/m³, mag maximaal 35 maal per kalenderjaar worden overschreden. Voor veel huisvestingssystemen voor dieren zijn emissiefactoren vastgesteld, welke te vinden zijn op de website van het ministerie van VROM. Het huidige veebestand heeft een uitstoot van ,0 gram per jaar, conform het overzicht in bijlage 1. Na de voorgenomen uitbreiding zal de uitstoot toenemen tot ,0 gram per jaar, conform het overzicht in bijlage 2. De uitbreiding geeft dus een toename in fijn stof emissie van: , ,0 = ,0 g/jr. Als sprake is van een beperkte toename van de luchtverontreiniging die niet in betekende mate bijdraagt aan de concentratie PM10 in de buitenlucht (NIBM) hoeft een project niet langer meer getoetst te worden. In de Handreiking Fijn Stof en Veehouderijen 2010 is een tabel opgenomen waarmee bepaald kan worden of de uitbreiding onder de NIBM grens blijft. De toetsafstand bedraagt in dit geval circa 50 meter (emissiepunt stal tot nabij gelegen woning, zie afbeelding 7). Omdat op 70 meter de NIBM vuistregelgrens op g/jr ligt en de totale toename maar g/jr is, kan hier geconcludeerd worden dat op 50 meter geen sprake kan zijn van een IBM toename. Conclusie met betrekking tot luchtkwaliteit: Er is sprake van een toename die Niet In Betekende Mate bijdraagt. Dit betekent dat de luchtkwaliteit niet dermate verslechterd wordt in de voorgenomen omvang. Vergunningverlening levert met betrekking tot het aspect luchtkwaliteit geen problemen op. 3.4 Geluid Ingevolge de Wet geluidhinder (Wgh) dient bij ruimtelijke ontwikkelingen, ter waarborging van een akoestisch goed woon- en leefklimaat, rekening te worden gehouden met het aspect industrielawaai en wegverkeer. Voor de ruimtelijke inpassing voor het aspect geluid wordt aangesloten bij de systematiek zoals beschreven in de VNG Brochure Bedrijven en milieuzonering uit Stap 1 Voor onderhavige inrichting geldt een richtafstand van 100 meter (SBI-1993: 0121). Binnen deze richtafstand zijn geluidsgevoelige objecten aanwezig. Ruimtelijke onderbouwing Wildinghelaan 10 Wons 17

51 Stap 2 Gezien de aanwezigheid van woningen binnen de richtafstand is een akoestisch onderzoek opgesteld. Dit akoestisch onderzoek (Projectnummer: Versie: 2 Datum: 15 oktober 2013) is als bijlage bij deze ruimtelijke onderbouwing gevoegd. Dit akoestisch onderzoek is zo opgesteld dat het naast de ruimtelijke beoordeling, ook gebruikt kan worden binnen de aanvraag om omgevingsvergunning m.b.t. het aspect milieu. Uit het onderzoek is af te leiden dat er naast de normale (representatieve) bedrijfssituatie nog twee bedrijfsspecifieke bedrijfssituaties zijn te onderscheiden. Het betreft die situatie waarbij er naast de representatieve bedrijfssituatie ten hoogste 1 maal in de week in de dagperiode de voer-/ kunstmestsilo s worden gevuld. Deze bedrijfssituatie wordt in het akoestisch onderzoek aangeduid als Regelmatige afwijking van de representatieve bedrijfssituatie. Ook is er een bedrijfssituatie te onderscheiden waarbij er naast de representatieve bedrijfsactiviteiten gedurende ten hoogste twaalf dagen per kalenderjaar in de dag- en avondperiode activiteiten plaatsvinden rond het vullen van de sleufsilo s. In het akoestisch onderzoek is deze situatie aangeduid als de Incidentele bedrijfssituatie. Binnen de ruimtelijke inpassing wordt, in tegenstelling tot de inpassing van binnen de milieuregelgeving, in eerste instantie geen onderscheid gemaakt in diverse bedrijfssituaties. Het uitgangspunt is dat het totaal aan activiteiten dient te passen binnen de van toepassing zijn de richtwaarden. Dit betekent dat het totaal aan activiteiten binnen stap 2 dient te voldoen aan de volgende richtwaarden: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau: 45 db(a) etmaalwaarde; Maximale geluidsniveau: 65 db(a) etmaalwaarde; Verkeer aantrekkende werking: 50 db(a) etmaalwaarde. Uit de berekeningsresultaten van het akoestisch onderzoek wordt afgeleid dat voor het aspect verkeer aantrekkende werking wordt voldaan aan de van toepassing zijnde richtwaarde. Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en de maximale geluidsniveaus wordt niet voldaan aan de richtwaarden. De overschrijding voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau is ten hoogste 1 db en de overschrijding van de richtwaarde voor het maximale geluidsniveau bedraagt ten hoogste 3 db. De ruimtelijke inpassing is derhalve niet zonder meer mogelijk. In stap 3 wordt ingegaan waarom, binnen de kaders van een goede ruimtelijke ordening, de inpassing toch mogelijk wordt geacht. Stap 3 Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau wordt binnen stap 3 een richtwaarde van 50 db(a) etmaalwaarde gehanteerd. Voor de maximale geluidsniveaus wordt een richtwaarde van 70 db(a) etmaalwaarde aangegeven. Uit het akoestisch onderzoek wordt afgeleid dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van alle activiteiten samen lager is dan de richtwaarde van 50 db(a) etmaalwaarde. Ook voor de maximale geluidsbelasting wordt de richtwaarde niet overschreden. Indien de waarden binnen de richtwaarden blijven is inpassing mogelijk. Echter hierbij dient het bevoegd gezag te motiveren waarom zij in deze situatie inpassing toch mogelijk achten. Ruimtelijke onderbouwing Wildinghelaan 10 Wons 18

52 Onderstaand wordt het bevoegd gezag een handvat gegeven om deze motivering in te vullen. Hierbij wordt de inpassing binnen de milieuwetgeving als bijkomend uitgangspunt gehanteerd. Voor vergunningverlening Wet milieubeheer wordt aangesloten bij de uitgangspunten van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. Voor de representatieve bedrijfssituatie wordt hierin voor het Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau een richtwaarde van 40 db(a) etmaalwaarde gehanteerd. Let wel deze waarde is 5 db lager dan de richtwaarde voor de ruimtelijke inpassing wordt gehanteerd. Voor de maximale geluidsniveaus wordt aangesloten bij, de binnen de vaste jurisprudentie geaccepteerde, waarde van ten hoogste 70 db(a) etmaalwaarde. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau Uit het akoestisch onderzoek wordt afgeleid dat de inrichting in de representatieve bedrijfssituatie voldoet aan de richtwaarde van 40 db(a) etmaalwaarde. Hieruit wordt afgeleid dat het vullen van de voer-/kunstmestsilo s (maximaal 52 dagen per jaar) en het vullen van de sleufsilo s (maximaal 12 keer per jaar) bepalend zijn voor de overschrijding van de richtwaarde van 40 db(a) etmaalwaarde. Voor het vullen van de voer-/kunstmestsilo s is de overschrijding 3 db in de dagperiode en voor het vullen van de sleufsilo s is de overschrijding ten hoogste 2 db in de dagperiode en 1 db in de avondperiode. Binnen deze waarden zijn ook alle representatieve bedrijfsactiviteiten betrokken. Gezien de berekende waarden, de lage frequentie van voorkomen, de noodzakelijkheid van de activiteiten voor de bedrijfsvoering en het gegeven dat gezien de activiteiten geluid reducerende maatregelen niet als haalbaar worden geacht, zijn er voldoende argumenten aanwezig om te oordelen dat deze situatie niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Hierbij kan tevens worden aangehaald dat het geen nieuwe situatie betreft, maar een uitbreiding van een bestaande situatie, waarbij bij de oriëntering en situering zo veel als mogelijk rekening is gehouden met het beperken van de geluidsafstraling. Ook vanuit de beoordeling vanuit de Wet milieubeheer is voor de inpassing van de gewenste ontwikkeling op voorhand geen probleem te verwachten. De Handreiking biedt voldoende handvaten om de drie voorkomende bedrijfssituaties binnen milieuvoorschriften te vatten. Maximale geluidsbelasting Uit het akoestisch onderzoek wordt afgeleid de inrichting onder alle bedrijfssituaties voldoet aan de richtwaarde voor de maximale geluidsbelasting. Hierbij wordt tevens geconcludeerd dat de berekende waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voldoende borgen dat de piekniveaus niet veelvuldig zullen voorkomen binnen de bedrijfsvoering van de inrichting. Conclusie met betrekking tot geluid: Gezien bovenstaande wordt geconcludeerd dat het planvoornemen vanuit het oogpunt van goede ruimtelijke ordening als inpasbaar wordt geacht voor het aspect geluid. Ruimtelijke onderbouwing Wildinghelaan 10 Wons 19

53 3.5 Landschappelijke inpassing Middels de provinciale werkgroep Nije Pleats is een advies tot stand gekomen met betrekking tot de landschappelijke inpassing van de uitbreidingsplannen (zie bijlage 4). Dit betekent dat er een proces gevolgd is waarbij alle partijen, die uiteindelijk het bouwplan moeten toetsen, betrokken zijn geweest. Door middel van een werksessie van de Nije Pleats op het erf van de initiatiefnemer is met alle betrokkenen/deskundigen gekomen tot een ontwikkelingsconcept voor het bedrijf voor de komende jaren. Apart bijgevoegd is de rapportage van de werksessie. Afbeelding 9 toont de uitwerking van de werksessie, waarmee een zorgvuldige landschappelijke inpassing voor het bedrijf is gewaarborgd. Deze uitwerking zal worden nagestreefd bij de realisatie van de plannen. Afbeelding 9: Uitwerking Nije Pleats 9 Conclusie met betrekking tot landschappelijke inpassing: Doordat alle partijen met betrekking tot landschappelijke inpassing vooraf betrokken zijn bij de planvorming, kunnen met betrekking tot het aspect landschappelijke inpassing geen bezwaren worden verwacht. 9 Bron: Nije Pleats Ruimtelijke onderbouwing Wildinghelaan 10 Wons 20

54 3.6 Water Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening moet tijdens de (ruimtelijke) planvorming overleg worden gevoerd met de betrokken waterbeheerder en moet onderzoek gedaan worden naar de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding. De watertoets is de naam voor dit proces van overleg. Afspraken over het toepassen van de watertoets bij ruimtelijke plannen zijn ook gemaakt in het Nationaal Bestuursakkoord Water. Het doel van de watertoets is het waarborgen van waterhuishoudkundige belangen in ruimtelijke plannen. Waterbeheerder in het grootste deel van de provincie Fryslân is Wetterskip Fryslân. In het provinciale waterhuishoudingsplan Wetter jout de romte kwaliteit en het waterbeheerplan Wiis mei wetter van het waterschap is het regionale waterbeleid voor de provincie Fryslân opgenomen. De hoofddoelstelling van beide waterplannen is het hebben en houden van een veilige en bewoonbare provincie en het in stand houden en versterken van gezonde en veerkrachtige watersystemen, zodat een duurzaam gebruik blijft gegarandeerd. Het beleid wordt in beide plannen verder uitgewerkt in de thema's waterveiligheid, schoon water en voldoende water. Wateradvies Bij het Wetterskip Fryslân is een wateradvies opgevraagd, bijgevoegd in bijlage 3. In dit advies staat aangegeven dat een toename van het verhard oppervlak gecompenseerd moet worden door 10% van de toename als nieuw oppervlaktewater aan te leggen. De toename van verharding zal worden gecompenseerd met nieuw oppervlaktewater. Dit extra oppervlaktewater kan tevens worden gebruikt als bluswatervoorziening om te voldoen aan de eisen van de brandweer. Voor het uitgraven van de kelder onder de uitbreiding kan het nodig zijn dat er een watervergunning of melding noodzakelijk is i.v.m. het onttrekken van grondwater. Bij het realiseren van de kelder moet rekening gehouden worden met eventuele opdrijving. Na realisatie moet worden voorkomen dat mest, voerderresten en perssappen in het oppervlaktewater terecht komen en moet regenwater worden geloosd op het oppervlaktewater. Hieraan zal worden voldaan. Conclusie met betrekking tot water: Alle aspecten rondom water zullen worden meegenomen en vormen geen belemmering voor onderliggend plan. 3.7 Flora en fauna Ruimtelijke plannen dienen te worden beoordeeld op de uitvoerbaarheid in relatie tot actuele natuurwetgeving. Het gaat daarbij om de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet. Er mogen geen ontwikkelingen plaatsvinden die op onoverkomelijke bezwaren stuiten door effecten op beschermde natuurgebieden en/of flora en fauna. Het plangebied bestaat uit een intensief gebruikte en beheerde weide met een monocultuur van engels raaigras. In een dergelijke monocultuur is vaak weinig ruimte Ruimtelijke onderbouwing Wildinghelaan 10 Wons 21

55 voor andere plantensoorten. Van bijzondere groeiplaatsen en een stabiel, natuurlijk ecosysteem is daarom geen sprake. Beschermde planten worden niet verwacht. Aangezien het plangebied bestaat uit een weide van engels raaigras, zonder veel dekking, zullen alleen kleine zoogdieren en wat vogels in het plangebied voorkomen. Deze dieren zullen zich voornamelijk ophouden in wat ruigere randen zoals bijvoorbeeld een singel. Voor de vogels in het plangebied zijn geen gelegenheden voor broedplaatsen aanwezig. Gezien de intensief gebruikte en door mensen verstoorde omgeving, worden strikt beschermde, kleine en grote zoogdieren niet verwacht. Voor het voorliggende initiatief is bureauonderzoek gedaan waarbij het Natuurloket is geraadpleegd (zie bijlage 5). Op basis van deze gegevens kan geconcludeerd worden dat het voorgenomen initiatief geen betrekking heeft op handelingen die op grond van de Flora- en Faunawet verboden zijn, noch nadelige gevolgen heeft voor de door de Flora- en Faunawet beschermde dier- en plantsoorten in hun natuurlijke leefgebied. In het kader van de Natuurbeschermingswet mag er geen significante toename van ammoniak depositie zijn op voor ammoniak gevoelige natuurgebieden. E.e.a. is reeds besproken in paragraaf 3.2. De nabijgelegen Natura2000-gebieden de Waddenzee en het IJsselmeer hebben geen instandhoudingsdoelstellingen die negatief worden beïnvloed door een toename van ammoniakdepositie. Naast ammoniakdepositie kunnen er volgens de effectenindicator 10 meer effecten plaatsvinden, zoals oppervlakteverlies, versnippering, verontreiniging, verdroging, verstoring door geluid, optische verstoring, verstoring door mechanische effecten of een bewuste verstoring van de soortensamenstelling in een dergelijk gebied. Gezien de afstand van 3 km tot deze Natura2000-gebieden en de (milieu)maatregelen die worden getroffen kan worden gesteld dat vorenvermelde effecten en daarmee de instandhoudingsdoelstellingen niet negatief worden beïnvloed door de uitbreiding van het agrarisch bedrijf. Conclusie met betrekking tot flora en fauna: In het kader van de uitvoerbaarheid van de voorgestane project zijn er geen belemmeringen vanuit de actuele natuurwetgeving te verwachten. 3.8 Archeologie Achtergrond Begin 1992 ondertekende Nederland het Verdrag van Valletta/Malta. Daarmee heeft de zorg voor het archeologische erfgoed een prominentere plaats gekregen in het proces van de ruimtelijke planvorming. Uitgangspunten van het verdrag zijn het vroegtijdig betrekken van archeologische belangen in de planvorming, het behoud van archeologische waarden in situ (ter plaatse) en de introductie van het zogenaamde "veroorzakerprincipe". Dit principe houdt in dat degene die de ingreep pleegt financieel verantwoordelijk is voor behoudsmaatregelen of een behoorlijk onderzoek van eventueel aanwezige archeologische waarden. Ondertussen is dit vertaald in de Wet op de archeologische monumentenzorg (WAMZ) die op 1 september 2007 van kracht is geworden. Met name de Monumentenwet is door de 10 Ruimtelijke onderbouwing Wildinghelaan 10 Wons 22

56 WAMZ aangepast en gaat concreet in op de bescherming van archeologische waarden in bestemmingsplannen. Onderzoek De provincie Fryslân heeft de Friese Monumentenkaart Extra (FAMKE) opgesteld. Deze kaart geeft voor de gehele provincie de archeologische verwachtingswaarde aan voor de periode steentijd-bronstijd en ijzertijd-middeleeuwen. Afbeelding 10 en 11 betreft uitsneden van deze kaart met betrekking tot het plangebied voor respectievelijk de ijzertijd-middeleen en de steentijd-bronstijd. Het plangebied heeft een archeologische verwachting voor de ijzertijd-middeleeuwen, bij ingrepen vanaf 500 m2 wordt archeologisch onderzoek geadviseerd. Voor de periode steentijd-bronstijd geldt daarentegen geen verwachting. Afbeelding 10: Uitsnede archeologische waardenkaart (ijzertijd-middeleeuwen) Bron: Ruimtelijke onderbouwing Wildinghelaan 10 Wons 23

57 Afbeelding 11: Uitsnede archeologische waardenkaart (steentijd-bronstijd) 12 Aangezien de beoogde uitbreiding groter is dan de vrijstellingsgrens van 500 m2 zou in theorie archeologisch onderzoek voorafgaand aan de uitbreiding moeten plaatsvinden. Het betreft hier echter een uitbreiding van het agrarisch bouwvlak. Deze gebieden worden volgens de FAMKE uitgezonderd van archeologisch onderzoek, tenzij er binnen de uitbreiding sprake is van bekende archeologische waarden. Het betreft hier geen bekende vindplaats, maar een gebied met een verwachtingswaarde, oftewel archeologisch onderzoek is niet noodzakelijk. Wel blijft de archeologisch meldingsplicht van toevalsvondsten van kracht (art. 53 Monumentenwet). Wanneer bij graafwerkzaamheden vondsten worden aangetroffen waarvan de vinder redelijkerwijs moet kunnen weten dat het archeologie betreft, moet dit gemeld worden. Conclusie met betrekking tot archeologie: Het aspect archeologie levert geen beperkingen op. 3.9 Externe veiligheid Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig ongeval voor de omgeving door: Het gebruik, de opslag en productie van gevaarlijke stoffen in bedrijven (inrichtingen); Het transport van gevaarlijke stoffen door en over buisleidingen, wegen, waterwegen en spoorwegen. 12 Bron: Ruimtelijke onderbouwing Wildinghelaan 10 Wons 24

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 TOELICHTING INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. PLANGEBIED EN PLANONTWIKKELING... 5 2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 3. BELEIDSKADERS/PLANOLOGISCHE

Nadere informatie

Bestemmingsplan Rottekade 8

Bestemmingsplan Rottekade 8 Bestemmingsplan Rottekade 8 12 november 2010 ontwerp Gemeente Lansingerland Bestemmingsplan Rottekade 8 ontwerp INHOUD: - TOELICHTING - PLANREGELS - VERBEELDING Identificatiecode: NL.IMRO.1621.BP0090-ONTW

Nadere informatie

Zuiderpad naast nr. 13

Zuiderpad naast nr. 13 Zuiderpad naast nr. 13 Bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro Status: vastgesteld Datum: 24 maart 2015 Gemeente Beemster Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling ID-code: NL.IMRO.0370.2014Zuiderpad13-VA01 Terinzagelegging

Nadere informatie

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Rapportnummer: 211x05303 Datum vaststelling: Contactpersoon gemeente: De

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL

GEMEENTE REIMERSWAAL GEMEENTE REIMERSWAAL Ruimtelijke onderbouwing Buitengebied, gedeelte Gawege 10 te Waarde - gemeente titel projectnummer status Reimerswaal Ruimtelijke onderbouwing Buitengebied, gedeelte Gawege 10 te Waarde

Nadere informatie

NL.IMRO. 1711.PB20110107-OW01

NL.IMRO. 1711.PB20110107-OW01 Projectbesluit Vestiging Huisartsenpraktijk Nieuwe Markt 2, Echt Gemeente Echt-Susteren Vestiging huisartsenpraktijk Nieuwe Markt 2, Echt Plannr: NL.IMRO. 1711.PB20110107-OW01 concept o vastgesteld door

Nadere informatie

Plan-m.e.r. Nieuwbouw ligboxenstal

Plan-m.e.r. Nieuwbouw ligboxenstal Plan-m.e.r. Nieuwbouw ligboxenstal Planlocatie: Firma Roos Katwoude Hoogedijk 24 1145 PN Katwoude Opdrachtgever: Firma Roos Katwoude Hoogedijk 24 1145 PN Katwoude Projectleider: John Verweij mob: 06 524

Nadere informatie

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o.

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding voor het plan 5 1.2 Doel van het plan 5 1.3 Ligging en begrenzing van het plangebied 5 1.4 Geldende

Nadere informatie

Rapport Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Gemeente Hof van Twente

Rapport Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Gemeente Hof van Twente Rapport Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Gemeente Hof van Twente projectnaam identificatienummer Bestemmingsplan Bovenbergweg 4 te Markelo NL.IMRO.1735.BGxBovenbergw-VS10

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN ERMERSTRAND - ONTWIKKELINGSLOCATIES

BESTEMMINGSPLAN ERMERSTRAND - ONTWIKKELINGSLOCATIES BESTEMMINGSPLAN ERMERSTRAND - ONTWIKKELINGSLOCATIES 114806.02 BESTEMMINGSPLAN ERMERSTRAND - ONTWIKKELINGSLOCATIES CODE 114806.02 GEMEENTE COEVORDEN 114806.02 BESTEMMINGSPLAN ERMERSTRAND - ONTWIKKELINGSLOCATIES

Nadere informatie

Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland. Gemeente Korendijk

Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland. Gemeente Korendijk Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland Toelichting Regels Verbeelding Schaal 1:1.000 Datum: Maart 2015 Projectgegevens: TOE01-0252881-01B

Nadere informatie

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Foto: Google Earth Bron: Google Streetview Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Ruimtelijke onderbouwing Scholten Ruimtelijk Advies Opdrachtgever: Blokland Bouwpartners Project: Ruimtelijke onderbouwing

Nadere informatie

TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN

TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN 4 2011$ TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN Plan: `Molenweg 17 Stramproy Behoort bij besluit van de raad van Weert van 25 september 2013, nummer RAD-000857 De griffier Plan IDN: NL.IMRO.0988.BPMolenweg17-VG01!

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleiding 2. HOOFDSTUK 2 Plangebied 4 2.1 Ligging en begrenzing 4 2.2 Huidige situatie/beschrijving van het gebied 4

HOOFDSTUK 1 Inleiding 2. HOOFDSTUK 2 Plangebied 4 2.1 Ligging en begrenzing 4 2.2 Huidige situatie/beschrijving van het gebied 4 Toelichting Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 Inleiding 2 HOOFDSTUK 2 Plangebied 4 2.1 Ligging en begrenzing 4 2.2 Huidige situatie/beschrijving van het gebied 4 HOOFDSTUK 3 Beleidslijnen 5 3.1 Rijksbeleid 5 3.2

Nadere informatie

Milieuadvies voor het bestemmingsplan Bosch en Duin Gemeente Zeist

Milieuadvies voor het bestemmingsplan Bosch en Duin Gemeente Zeist Milieuadvies voor het bestemmingsplan Bosch en Duin Gemeente Zeist Milieudienst Zuidoost-Utrecht April 2011 ZEI111.S207/ 15334 opgesteld door beoordeeld door D. van de Belt J. M. Krol Akkoord: Milieudienst

Nadere informatie

Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD

Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD Datum: 28 oktober 2014 Bestemmingsplan Meerstad -Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 V A S T G E S

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN DE DUINEN DEELGEBIED 6B STATUS: VOORONTWERP DATUM: IDENTIFICATIENUMMER: NL.IMRO.1783.OWZDUINENDG6B-VO01 CORSA: 15-0030879

BESTEMMINGSPLAN DE DUINEN DEELGEBIED 6B STATUS: VOORONTWERP DATUM: IDENTIFICATIENUMMER: NL.IMRO.1783.OWZDUINENDG6B-VO01 CORSA: 15-0030879 BESTEMMINGSPLAN DE DUINEN DEELGEBIED 6B STATUS: VOORONTWERP DATUM: IDENTIFICATIENUMMER: NL.IMRO.1783.OWZDUINENDG6B-VO01 CORSA: 15-0030879 2 COLOFON Dit is een uitgave van de Gemeente Westland, team Stedenbouw

Nadere informatie

TOELICHTING. 1 van 126

TOELICHTING. 1 van 126 TOELICHTING 1 van 126 2 van 126 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 INLEIDING 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Doel 5 1.3 Ligging plangebied 5 1.4 Geldende bestemmingsregeling 6 1.5 Leeswijzer 7 Hoofdstuk 2 BELEIDSKADER 8

Nadere informatie

MER B02047.000032.01000

MER B02047.000032.01000 MER BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED GEMEENTE WAGENINGEN 5 februari 2013 076501316:C Definitief B02047.000032.01000 Inhoud Samenvatting... 3 1 Inleiding... 17 1.1 Aanleiding tot bestemmingsplan Buitengebied...

Nadere informatie

Bestemmingsplan Versteeglaan Toelichting. 17 juli 2009 Ontwerp 9T1011

Bestemmingsplan Versteeglaan Toelichting. 17 juli 2009 Ontwerp 9T1011 Toelichting 17 juli 2009 Ontwerp 9T1011 A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING George Hintzenweg 85 Postbus 8520 3009 AM Rotterdam +31 (0)10 443 36 66 Telefoon +31 (0)10 443 36

Nadere informatie

Status: Ontwerp Datum: 5 februari 2013

Status: Ontwerp Datum: 5 februari 2013 PLANTOELICHTING BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED 2013 GEMEENTE TYTSJERKSTERADIEL Status: Ontwerp Datum: 5 februari 2013 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding...4 1.1. Ligging plangebied...4 1.2. Aanleiding

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED, HERZIENING MORSCHEHOEF 13 GEMEENTE VEGHEL

BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED, HERZIENING MORSCHEHOEF 13 GEMEENTE VEGHEL Crijns Rentmeesters BV Witvrouwenbergweg 12 5711 CN Someren BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED, HERZIENING MORSCHEHOEF 13 GEMEENTE VEGHEL T: 0493 47 17 77 F: 0493 47 28 88 E: info@crijns-rentmeesters.nl I: www.crijns-rentmeesters.nl

Nadere informatie

VORMVRIJE MER-BEOORDELING

VORMVRIJE MER-BEOORDELING VORMVRIJE MER-BEOORDELING voor de rundveehouderij van De heer M. van Norel Oude Hogeweg 16 8085 RA Doornspijk Opdrachtgever: M. van Norel Oude Hogeweg 16 8085 RA Doornspijk Locatie: Kleine Woldweg nabij

Nadere informatie

AANMELDINGSNOTITIE BEOORDELING MER PLICHT. Hoogstraat 8 te Uden. Varkenshouderij J. Dortmans

AANMELDINGSNOTITIE BEOORDELING MER PLICHT. Hoogstraat 8 te Uden. Varkenshouderij J. Dortmans AANMELDINGSNOTITIE BEOORDELING MER PLICHT Varkenshouderij J. Dortmans Opdrachtgever: Dhr. J. Dortmans Hoogstraat 17 5406 TH Uden T: 0413-363427 Locatie: Hoogstraat 8 5406 TH Uden Handtekening: Opgesteld

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de herstructurering van het bedrijfsterrein van Schepens Caravanstalling, Sonseweg 33, 5681 BH Best.

Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de herstructurering van het bedrijfsterrein van Schepens Caravanstalling, Sonseweg 33, 5681 BH Best. Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de herstructurering van het bedrijfsterrein van Schepens Caravanstalling, Sonseweg 33, 5681 BH Best. Advies en begeleiding op het gebied van: Ruimtelijke ordening

Nadere informatie

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Inhoud: Bijlage Voorschriften Kaart Procedure: Terinzagelegging t.b.v. de inspraak d.d. 8 november 2004 1e Wettelijke terinzagelegging d.d. 11 juli 2005 Vastgesteld

Nadere informatie

VORMVRIJE M.E.R.-BEOORDELINGSNOTITIE 150KV-KABELVERBINDING OTERLEEK - WESTWOUD

VORMVRIJE M.E.R.-BEOORDELINGSNOTITIE 150KV-KABELVERBINDING OTERLEEK - WESTWOUD VORMVRIJE M.E.R.-BEOORDELINGSNOTITIE 150KV-KABELVERBINDING OTERLEEK - WESTWOUD TENNET TSO BV 19 september 2014 077958069:C - Definitief C05058.000052.0100 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.1.1

Nadere informatie

RUCPHEN BEstEmmiNgsPlaN Kom st. WillEBRoRd, VERlENgdE VosdoNKsEWEg BEstEmmiNgsPlaN

RUCPHEN BEstEmmiNgsPlaN Kom st. WillEBRoRd, VERlENgdE VosdoNKsEWEg BEstEmmiNgsPlaN RUCPHEN Bestemmingsplan Kom St. Willebrord, Verlengde Vosdonkseweg BESTEMMINGSPLAN Kom St. Willebrord, Verlengde Vosdonkseweg Gemeente Rucphen bestemmingsplan identificatie planstatus identificatiecode:

Nadere informatie

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen BESLUIT Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 21 maart 2013 van P. van Dommelen Landhorst

Nadere informatie