Aanvraag vergunning. KI vergunning voor het oprichten/in werking hebben van de inrichting (art 8.1 lid 1 onder a en cwm.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraag vergunning. KI vergunning voor het oprichten/in werking hebben van de inrichting (art 8.1 lid 1 onder a en cwm.)"

Transcriptie

1 WET MILIEUBEHEER Aanvraag vergunning Conceptaanvraag in 2voud Ê3 Definitieveaanvraag in 6voud Aan: Burgemeester en wethouders van de gemeente WAGENINGEN Naam aanvrager (rechtspersoon) Adres Postcode Telefoon De aanvra(a)g(st)er verzoekt om een: Westland Independent Laboratories b.v. Agro b. park PW Plaats Wageningen 4676 Telefax KI vergunning voor het oprichten/in werking hebben van de inrichting (art 8.1 lid 1 onder a en cwm.) Aard van de inrichting Hier de aard, indeling en uitvoering van de inrichting vermelden (type bedrijfsvoering, bijv. bakkerij, metaalbedrijf, garage etc.) Laboratorium Door de gemeente in te vullen Categorie Naam inrichting (handelsnaam) Adres van de inrichting Postcode Contactpersoon Telefoon Kadastrale ligging gemeente SBI code Westland independent lab b.v Agro b. park i6 678 PW Plaats wapeningen H.Westland Telefax Wapeningen Sectie Nr(s) 1821

2 Inrichting 1.1 Beschrijving van activiteiten, processen, technieken en installaties naam van het (deel)proces/aktiviteit lokatie/plaats binnen het bedrijf 1 Chemishe analyses Chemisch lab 2 Instrumentele analyses Instrumenteel lab 3 Bacteriologische analyses Bacteriologisch lab beschrijving van het proces: div laboratorium werkzaamheden 1.2 N.V.T. 1.3 N.V.T.

3 1.4 Werktijden (aankruisen) Werkdagen, tijden waarbinnen de hoofdactiviteiten of processen worden uitgevoerd. maandag t/m vrijdag zaterdag zondag uur 1/2/3 zie 1.1 1/2/3 zie 1.1 1/2/3 zie uur uur Incidentele afwijkingen, frequentie +/2 keer per jaar van 19 tot 23 uuren van 22 tot 7 uur. Reden afwijkingen Extra drukte/spoedmonsters 1.5 Milieueffectrapport D Er is een milieueffectrapport geschreven ten behoeve van deze aanvraag. KI n.v.t.

4 1.6 Valt (een deel van) de inrichting onder een van deze besluiten? D D H D D Besluit risico's zware ongevallen Besluit opslaan in ondergrondse tanks (BOOT) Besluit inzake stoffen die de ozonlaag aantasten ( CFKbesluit) Besluit genetisch gemodificeerde organismen Bedrijf valt onder doelgroepenovereenkomst: kj n.v.t.

5 (Grond)stoffen en producten 2.1 (Grondstoffenverbruik onderzoek 3 rapport (grond)stoffenverbruik onderzoek is toegevoegd zie bijlage 12 D n.v.t. 2.2 Drukhouders soort aantal wijze van opslag flessen / tanks totale waterinhoud (liter of m 3 ) Waterstof 1 Cylinder 1 Helium 1 Cylinder 5 Synthetische lucht 1 Cylinder 1 stikstof 1 Cylind er 1 zuurstof 1 Cylind er 1 D n.v.t. 2.3 soort stof soort opslag boven/ondergronds hoeveelheid (max. opslag) opmerkingen brandstof: )f: K1, K2, K3 Zie 2.1

6 2.4 Opslag grond en huipstofffen soort soort opslag boven/ondergronds hoeveelheid (max. opslag) verbruik per jaar kunststoffen Petrischalen boven 1 2 pipetten boven 1 2 hout kunstmest ontvettingsmiddelen n.v.t.

7 2.5 Opslag overige stoffen 13 er worden ontplofbare stoffen, verwerkt, of opgeslagen Q er worden giftige corrosieve of sterk prikkelende stoffen gebruikt en/of opgeslagen soort stof Zie 2.1 hoeveelheid verpakking plaats van opslag brandkasten n.v.t. 2,6 Koeling vermogen in kw soort koelmiddel (specificeren) inhoud koelmiddel installatiedatum No 1.8 R134A n.b Q Nov2 No15.4 R134A n.b. Nov2 D jaarlijkse keuring Stekerkend bedrijf D logboek instructiekaart aanwezig Ë3 n.v.t. in toekomst airco +/1 kw 2.7 Andere (grondstoffen of produkten grondstof max. opslag hoeveelheid (ton, m 3 of stuks) wijze van opslag product

8 N.v.t. 2.8 Maatregelen gericht op een zuinig gebruik van grondstoffen n.v.t.

9 Energie 3.1 Analyse energiegebruik energiebesparingsonderzoek is toegevoegd n.v.t. 3.2 Overzicht installaties en bedrijfstijden installatie aantal vermogen totaal per stuk vermogen draaiuren energiegebruik cv.aardgas 1 3 kw 3 kw +/ 9 h/j 75 kuub gas/j gasgestookte heater kw kw h/j MJ/j c.v.huisbrandolie kw kw h/j MJ/j stoomketel kw kw h/j MJ/j elektrische verwarming kw kw h/j MJ/j kw kw h/i MJ/j kw kw h/j MJ/j kw kw h/j MJ/j 3.3 Energiegebruik van één representatief jaar Gebouwen Processen Energiesoort Verbruik Kosten Verbruik Kosten gas +/ 75 m 3 ƒ m 3 ƒ elektriciteit kwh ƒ 45 kwh eu 18 olie propaan liter m 3 ƒ ƒ liter m 3 ƒ ƒ Totaal ƒ ƒ ƒ ƒ Opm :getallen zijn indicatief

10 3.4 Uitgevoerde energiebesparende maatregeien gebouw/proces/facilitair n.v.t. maatregel besparing MJ/j MJ/j MJ/j MJ/j MJ/j MJ/j 3.5 Nog uit te voeren energiebesparende maatregelen maatregel jaar van kosten besparing uitvoering n.v.t. MJ/j MJ/j MJ/j MJ/j MJ/j MJ/j terugverdie ntijd

11 Lucht 4.1 Luchtonderzoek D rapport luchtonderzoek is toegevoegd KI n.v.t. 4.2 Stof, gas of dampvormige emissies aard en samenstellin 9 massastroom (kg/uur) hoogte emissiepunt en diameter debiet emissie (m 3 /uur) (mg/m 3 ) plaats van emissiepu ntop tekening D van welk deel van de productie is de emissie afkomstig waardoor wordt de emissie veroorzaakt n.v.t. 4.3 Geuremissie omvang massastroom debiet (nvvuur) emissie (kg/uur) (mg/m') hoogte emissiepunt en diameter

12 13 n.v.t. 4.4 Spuitcabine aantal uren per dag/week hoeveelheden: lak verdunner verharder kg per dag/week/maand kg per dag/week/maand kg per dag/week/maand ö G n.v.t. bijgevoegd is een lijst van de samenstelling van lak, verdunner, verharder e.d. type filtering vangpercentage bijgevoegd is een emissieberekeninglijst spuitmethoden bijv. pneumatisch, warairless voorbehandeling: mechanisch/thermisch/chemisch (alkalisch solventreinigen)/beitsen/conversielagen 4.5 Oplossen/reinigen met behulp van cfk's middel toepassing voor gesloten of hoeveelheid in nr. op oplossen/reinige open systeem apparatuur (kg of tekening n I) n.v.t.

13 4.6 Maatregeten ter beperking van emissies bronmaatregelen : nageschakelde technieken soort filter: reductie: soort wasser: reductie: soort afscheider reductie: soort naverbrander reductie: reductie: D overschakeling watergedragen highsolid verven in 2 overschakeling watergedragen reinigingsmiddelen in 2 G andere spuitmethode voorzien in 2 E>3 n.v.t.

14 Geluid, trillingen en verkeersbewegingen 5.1 Akoestisch rapport akoestisch rapport is toegevoegd n.v.t. 5.2 Omschrijving geluidsbronnen binnen de inrichting bedrijfstijd van de bron in uren bronvermogen omschrijving geluidsbron aantal van tot L w db(a) vrachtauto: tractor kraan heftruck loskraan dakventilator dB(A)max. muurventilator dB(A)max zijn er incidentele geluidsactiviteiten de inrichting is gelegen op een ingevolge Wet geluidshinder gezoneerd industrieterrein n.v.t. 5.3 Verkeersbewegingen van en naar de inrichting maximaal aantal en afvoerbewegingen dag: aan totaal aantal aan en afvoerbewegingen per gesplitst tussen (één aan en afvoerbeweging zijn twee bewegingen ). van tot

15 personenauto 1 1 bestelauto 2 1 vrachtauto 1 n.v.t. 5.4 Maatregelen ter beperking van geluidsztriüingshinder E] speciale compressorruimte D dempers D omkasting D geluidswal / scherm D D M n.v.t Parkeerplaatsen eigen terrein aantal: 6 aantalaantal: D n.v.t.

16 Bodem 6.1 Bodemonderzoek D rapport bodemonderzoek is toegevoegd E3 n.v.t. 6.2 Bodembeschermende maatregelen bodembedreigende activiteit of gebruikte stoffen O dieseltank D D D El D D wasplaats werkplaats bestrijdingsmiddelen Div chemicaliën Org. oplosmiddelen omschrijving bestaande bodembeschermende voorzieningen en maatregelen In seperate lekbakken Brandkast met lekbak omschrijving geplande maatregelen en/of voorzieningen

17 Afvalstoffen 7.1 Afvatstoffenonderzoek rapport afvalstoffenonderzoek is toegevoegd n.v.t. 7.2 Bedrijfsafvatetoffen afvalstoffen afvoerfrequentie hoeveelheid per jaar(kg, ton of stuks) wijze van opslag maximale opslag inzamelaar / verwerker huishoudelijk afval 1 xp.week +/ 3 ton Contain er +/1OOkg De vallei papier 1 xp.week +/ 3 ton Contain er +/3kg Pietje papier metaal glas hout kunststoffen gft/groenafval 2 x p.jaar +/1 ton tuin +/5 kg Tuinman bedrijfsafval 1 x p.week +/15ton contain er +/6kg. De vallei asbest D n.v.t. 7.3 Gevaarlijke afvalstoffen soort afval afvoer hoeveelheid wijze frequen per jaar (kg, van tie ton of stuks) opslag maximale opslag inzamelaar/ verwerker plaats opslag op tekening

18 Zie bijlage K Opslag zie tekening +/3x per jaar Bvm Bvm Bvm Bvm Bvm Bvm D n.v.t. 7.4 Lozing van bedrijfsafvalwater Lozing op gemeentelijk riool gemeentelijk riool Zie aanvraag w.v.o. oppervlaktewater D bodem/soort afvalwater D opslagput/ mestkelder D n.v.t. U D D D gecombineerd riool / vrijverval vuilwaterriool schoonwaterriool druk en/of persleiding

19 7.4.2 Verontreinigende stoffen die in het afvalwater terecht komen handeling waarbij afvalwater afvalstof hoeveelheid (liter of kg/jaar) vrijkomt Zie wvo Opmerking: n.v.t Wateraefyeribruik leidingwater grondwater oppervlakte anders nl. totaal reprewater sentatiefjaar aantal m 3 /j m 3 /j globaal gebruikersdoel maatregelen ter beperking watergebruik: Zie wvo

20 7.4.4 Waarop wordt het afvalwater geloosd? afvalwaterstroom 1 1. bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard 2 2. hemelwater van daken en verhardingen 3 oppvl. Water m'/jr openbaa r riool m 3 /jr bodem (puntlozing 5 ) mvjr bodem (diffuus 6 ) nf/jr anders nl. m 3 /jr totaal meting en/of bemonst Zie wvo Maatregelen ter beperking van de afvalwaterstroom D hergebruik D buffering anders nl. M n.v.t Aantal uren waarop per etmaal bedrijfsafvalwater wordt geloosd D overdag tussen 8 en 18 tussen uur uur uren uren

21 Hoe vaak en gedurende welk tijdsbestek doen zich situaties voor waarin de gemiddelde afvoerdebieten van het bed rijfsafvalwater in ruimte mate worden overschreden (m.u.v. het hemelwater)? Onder normale omstandigheden wordt het gemiddelde afvoerdebiet niet overschreden. Waardoor worden deze pieken veroorzaakt? Zuiveringstechnische en controle voorzieningen voorziening type capaciteit soort afvalwater berekening bijgevoegd ja/nee bezinkput(ten) vetafscheider(s) olieafscheider(s) zuiveringsinstallatie(s) septictank(s) infiltratiebed controlevoorziening bezinkvijver E3 n.v.t Lozing in de bodem D Binnen de inrichting worden overige vloeistoffen en/of koelwater definitief in de bodem gebracht. (N.B. Buiten de inrichting lozen dan ontheffing ex. Art. 24 en 25 ingevolge het Lozingenbesluit bodembescherming vereist) Voorgenomen tijdsduur van de lozing? Wijze van definitieve beëindiging van de lozing in de bodem (uitgezonderd koelwater)?

22 D De wijze waarop de lozing in de bodem plaatsvindt (b.v. d.m.v. zakput, sloot)? D De afstand van de kadastrale grens van het perceel waar de vloeistof vrijkomt tot de dichtstbijzijnde riolering bedraagt: meter. Ingeval van lozing van koelwater in de bodem a) samenstelling en temperatuur van het koelwater: b) de wijze waarop de lozing in de bodem plaatsvindt: c) de hoeveelheid: Soort lozing huishoudelijk water koelwater overige vloeistoffen ö bestaande lozing nieuwe lozing KI n.v.t.

23 Overige 8.1 Bedrijfsintern milieuzorgsysteem ö er is een gecertificeerd milieuzorgsysteem aanwezig D zo ja, is dit branche gericht? en maakt dit deel uit van de aanvraag? ja / nee zo nee, wordt er binnen jaar een BIM opgezet M n.v.t. 8.2 Verkeersvervoerpian er is een verkeersvervoerpian aanwezig ja / nee D zo nee, er wordt binnen jaar een verkeersvervoerpian opgezet E3 n.v.t. 8.3 Metingen en registratie van milieubelasting Ë3 grondstoffen verbruik KI afvalstoffen 3 energieverbruik [3 monitoring van de bodem D emissies naar de lucht Ê3 keuringen / inspecties D capaciteit Ki bedrijfsafvalwater D D D n.v.t.

24 8.4 Brandveiligheid Brandblussers aanwezig Poederblusser(s) 12 kg aantal 1 stuks poederblusser(s) 6 kg aantal 2 stuks brandslanghaspel (s) lengte 17 meter aantal 1 stuks omschrijving aan te brengen brandveiligheidsinstallaties toegevoegd bijv. brandmeldinstallaties, sprinklerinstallaties D noodplan aanwezig Nooddouche 1 stuks zie tekening D D D n.v.t. 8.5 Overige vergunningen en/of meldingen soort vergunning / melding aangevraagd ja, datum datum verleende vergunning / melding D bouwvergunning Ê3 vergunning ingevolge van W.V.O. O sloopvergunning Verwacht nov 3 D oprichtingsvergunning (art 8.1 lid 1, a en c Wm) D veranderingsvergunning (art 8.1, lid 1 b Wm) revisievergunning (art. 8.4, lid 1 Wm) deelrevisie (art 8.4, lid 1 Wm) G melding art. 8.4 Wet milieubeheer D melding art Wet milieubeheer D melding art Wet milieubeheer D lozingsvergunning t.g.v. de A.P.V. D melding lozing A.P.V.

25 ontheffing inzake grondwater onttrekking D 8.6 Omgeving D afstand tot dichtstbijzijnde woning van derden +/75 meter afstand tot dichtstbijzijnde ander gevoelig object _? meter ligging Ê>3 industrieterrein industriegebied met geluidszonering D centrum / kern woongebied D rustige woonwijk D buitengebied G grondwaterbeschermingszone D stiltegebied 8.7 Een niettechnische samenvatting Een niettechnische samenvatting van de aanvraaggegevens ten behoeve van het informeren van het publiek over de milieubelasting die de inrichting kan veroorzaken. Het analyseren van melkpoeders 8.8 Nadere gegevens en/ of opmerkingen

26 n.v.t. 8.9 Toekomstige ontwikkelingen Waarschijnlijk aanbouw t.b.v archief/plaatsing airco n.v.t. Bijlagen O plattegrondtekening(en), aantal verschillende tekeningen grondstoffenonderzoek 1 + legenda Ê3 Lijst methoden/werkwijzen Bijlage 15 EU keuringsrapport D energieonderzoek / bedrijfsenergieplan luchtonderzoek akoestisch rapport D rapport bodemonderzoek G afvalstoffenonderzoek D bedrijfsintern milieuzorgsysteem (BIM) D kopie aanvraag bouwvergunning incl. bewijs van ontvangst (in enkelvoud bijvoegen) D kopie aanvraag vergunning ingevolge de W.V.O. (in enkelvoud bijvoegen) beschrijving bodemlozingen M Veiligheids maatregelen Bijlage 13 [>^ Situatietekening Bijlage 1 Datum 2/1/23

27

28

29

30 Westland Independent Laboratories Legenda behorend bij plattegrondtekening (2x) gevaarlljke(afval)8toffen gevaariijke(afval)stoffen gevaarlijke(afval)stoffen gevaarlijke(afval)stoffen gevaarlijke(afval)stoffen gevaariijke(afval)stoffen gevaariijke(afval)stoffen gevaar1ijke(afval)stoffen gevaarlijke(afval)stoffen gevaar1ijke(afval)stoffen Hoeveelheid max 15 kg max 8 kg max 1 kg plusmin 2 kg max 95 kg max 1 kg max 75 kg max 75 kg max 25 kg Op tekening A B C D E F G Blusapparatuur slanghaspel (17m.) Brandblusser 6 Kg Brandblusser 6 Kg brandblusser 12 Kg Nooddouche Ruimte Chemisch lab Bacteriologisch lab Instrumenteel lab Kantoorruimte(2X) Ontvangstruimte Stookruimte Archief/monsteropslag Gebruikte Materialen Vloeren linoleum linoleum linoleum vloerbedekking plavuizen linoleum linoleum Muren hard/steen/beton hard/steen/beton hard/steen/beton hard/steen/bet on hard/steen/beton hard/steen/beton hard/steen/beton Plafonds systeemplafbnd met T/L armaturen systeemplafond met T/L armaturen systeemplafbnd met T/L armaturen systeemplafond met T/L armaturen systeemplafond met T/L armaturen systeemplafbnd met T/L armaturen systeemplafond met T/L armaturen

31

32

33

34 CHEMICALIEN/REAGENTIALIJST Code Product Veiligheidsnr. Merk Bestelnr. Verpakking Plaats Minimale voorraad Jaarlijks verbruik A13 AG 4X4 Resin R: 16 S: 5 BioRad g 5g A14 Agar type E Biokar g 25 g A15 Azijnzuur R: 135 S: Fluka ,5 I Zuurkast 5 ml A16 Hantiserum Prolab PL61 3 ml Koelkast 6 ml A17 Oantiserum Prolab PL62 3 ml Koelkast 6 ml A18 A19 Viantiserum Ammoniumijzer(lll) citraat Prolab PL ml 1 kg Koelkast 6 ml * B1 Boorzuur _ kg * B2 Briljantgroen R: 22 S: 24/ g 3g B4 Buffered pepton water (BPW) Biokar BK18 5 g 2 5 kg B5 Bufferopl.pH I Zuurkast 1 I H8/D1, Rev.2, 5.3, Pagina 2 van 16 OP ALFABET Goedkeuring KM:

35 CHEMICALIEN/REAGENTIALIJST Code Product Veiligheidsnr. Merk Bestelnr. Verpakking Plaats Minimale voorraad Jaarlijks verbruik B6 Bufferopl.pH I Zuurkast 1 I B7 Bufferopl.pH I Zuurkast 1 I B8 Brilliant green agar Biokar BK91 5 g 5 kg B9 BairdParker medium Biokar BK55 5 g 1 kg B1 Bile Esculin azide agar R: 2832 Biokar BK16 5 g 25 g B11 Bufferopl.pH I Zuurkast 1 I B12 Bacillus Cereus Agar Biokar BK116 5 g 25 g B13 Brilliant Green Bile Broth Biokar BK2 5 g 5 g B14 1Butanol R: 12 S: 16 Riedel de Haën I Brandkast 5 ml B15 Buff. Pepton Water in Zak, 225 ml BALI STUKS DIVERS 2 1 B16 Buff. Pepton Water in Zak, 1125 ml BALI77O STUKS DIVERS 1 8 H8/OD1, Rev.2, 5.3, Pagina 3 van 16 OP ALFABET Goedkeuring KM:

36 CHEMICALIEN/REAGENTIALIJST Code Product Veiligheidsnr. Merk Bestelnr. Verpakking Plaats Minimale voorraad Jaarlijks verbruik B17 Buff. Pepton Water in Zak, 225 ml BALI STUKS DIVERS 2 12 C1 Calciumchloride R: 36 S: kg 5 g C2 Congo rood S: g 5g C3 Chromsorb Fisons g Instr.lab * C4 Chloramphenicol Glucose agar Biokar BK7 5 g 1 1 kg C5 Celite Hyflo Supercel Vel 453 2,5 kg 2.5 kg D1 Diethylether R: 1219 S: Labscan A359 2,5 I Brandkast 4 25 I D2 Dibroomchinon FNZ stuks * chlorimide D3 Dichloormethaan R: 4 S: 2324/2536/37 Labscan A 358L 2,5 I Brandkast 5 ml D4 DMSO S: 24/ /5 ml Zuurkast * H8/OD1, Rev.2, 5.3, Pagina 4 van 16 OP ALFABET Goedkeuring KM:

37 CHEMICALIEN/REAGENTIALIJST Code Product Veiligheidsnr. Merk Bestelnr. Verpakking Plaats Minimale voorraad Jaarlijks verbruik D5 Diassalm LABM LAB g Koelkast 1 25 g D6 Delvotest SP FNZ stuks Koelkast 3 st D7 Dinatriumphenylfosfaat FNZ stuks * D8 Dextrosetrypton agar Oxoid CM 75 5 g 25 g E2 Ethanol 96%,gedenat. R: 11 S: 716 Boom I Brandkast 2 8 I E3 Eigeel telluriet opl. Biokar SM1 5 ml Koelkast 1 5 ml E4 Eigeel oplossing Biokar SM2 5 ml Koelkast 1 2 ml E5 E.E.Broth Biokar BK127 5 g 25 g F1 Fructose reinst kg * F2 Fosforzuur R: 34 S: 2636/37/ I Zuurkast 1 ml G1 Glucose kg * H8/OD1, Rev.2, 5.3, Pagina 5 van 16 OP ALFABET Goedkeuring KM:

38 CHEMICALIEN/REAGENTIALIJST Code Product Veiligheidsnr. Merk Bestelnr. Verpakking Plaats Minimale voorraad Jaarlijks verbruik G2 Glycerol Boom I Zuurkast 1 ml G3 Giolitti en Cantoni Bouillon Biokar BK8 5 g 25 g H1 Heptaan 95% (HPLC) R: 11 S: Labscan C I Brandkast 1 I H2 Helium 5. S: 37 Airliquide I Cilind. Instr.lab 25 I H5 HCI,rokend 37% R: 3437 S: 2636/37/3945 Riedel I Zuurkast 11 H6 HCI ampul.5 N R: 36/37/38 S: stuk Zuurkast * H7 HyEnterotest Hylabs TT buisjes 1 1st IJ1 IJ2 Uzertest UzerdDSulfaat R: 2241 S: stuk 1 g * IJ3 J1 ljzer(lll)citraat Jood 2 x gesubl. R: 2/21 S: g 1 g * K1 Kaliumchloride p.a kg 1 g H8/OD1, Rev.2, 5.3, Pagina 6 van 16 OP ALFABET Goedkeuring KM:

39 CHEMICALIEN/REAGENTIALIJST Code Product Veiligheidsnr. Merk Bestelnr. Verpakking Plaats Minimale voorraad Jaarlijks verbruik K2 Kaliumdiwaterstoffosfaat KH2PO kg 1 3 kg K3 Dikaliumwaterstof fosfaat K2HPO kg 1 2 kg K4 Kieselgur R: 4/2 S: kg 25 g K5 KBenzylpenicil. Gist B. 714AN 731 Koelkast * K6 Kaliumhydroxide reinst R: 35 S: 2637/ kg 5 g K7 Koper(ll)sulfaat R: 2236/38 S: kg * K8 Kooksteentjes _ 2 g 1 4 g K9 Kaliumiodide g 5g K1 Kaliumhydroxide p.a. R: 35 S: 2637/ kg 1 kg K11 Kwartskorrels Fisons g Instr.lab 2 25 g K12 Kwartswol H8/OD1, Rev.2, 5.3, Pagina 7 van 16 OP ALFABET Fisons g Instr.lab 2 1 g Goedkeuring KM:

40 CHEMICALIEN/REAGENTIALIJST Code Product Veiligheidsnr. Merk Bestelnr. Verpakking Plaats Minimale voorraad Jaarlijks verbruik K13 Koperstaafjes Fisons g Instr.lab 2 2 kg K14 KOH ampul.1 N R: 35 S: 2636/37/ stuk Zuurkast * K15 KaliumTelluriet R: 2536/38 S: 3745 Boom g * K16 Kaliumchloridestandaardopl ms/cm x 3 ml Chem. kast 2x3 ml 52x3 ml L1 Lucht Airliquide Cilind. Instr.lab 11 L2 Lactose Acros kg 25 g L3 Lauryl Sulfaat Tryptose bouillon (LST) Biokar BK1 5 g 5 g L4 Lood(ll)Nitraat R: 612/2233 5/5362 S: g * M1 Methanol p.a. R: 1123/25 S: I Brandkast 1 I H8/OD1, Rev.2, 5.3, Pagina 8 van 16 OP ALFABET Goedkeuring KM:

41 CHEMICALIEN/REAGENTIALIJST Code Product Veiligheidsnr. Merk Bestelnr. Verpakking Plaats Minimale voorraad Jaarlijks verbruik M2 Magnesium acetaat g 1 g M3 Mgsulfaat watervrij kg 25 g M4 Mgperchloraat R: 836/37/38 Fisons g Instr.lab 2 kg M5 M6 DLMethionine Methyl Valerat R: 1 Fisons g 5 ml Instr.lab Koelk. chem.lab * * M7 Macconkey agar Biokar BK5 5 g * M8 Methanol (HPLC) R: 1123/25 S: Labscan C2517 2,5 I Brandkast 1 I M9 MSRV agar Biokar BK134H A 5 g 2 kg M1 Meatliver glucose agar Biokar BK157H A 5 g 5 g N2 Nasulfaat p.a kg 1 3 kg N3 Natriumchloride p.a kg 5 kg N4 Natronloog technisch R: 35 S: 2637/ kg 2 kg H8/OD1, Rev.2, 5.3, Pagina 9 van 16 OP ALFABET Goedkeuring KM:

42 CHEMICALIEN/REAGENTIALIJST Code Product Veiligheidsnr. Merk Bestelnr. Verpakking Plaats Minimale voorraad Jaarlijks verbruik N5 Natronloog p.a. R: 35 S: 2637/ kg 1 kg N7 Natriumboraat R: g 1 kg N8 Natriumcarbonaat R: 36 S: g 25 g N9 NILAC melk NIZO 5 g Koelkast 25g N1 Novobiocine R: 2243 S: 36 Sigma 19 N Koelkast.5 g N11 GMPstandaard NIZOO NIZO Blikje Koelk. Chem.lab 1 2st N12 GMPstandaard NIZO5.2 NIZO Blikje Koelk. Chem.lab 1 2st N13 WPNstandaard NIZO 1.1 NIZO Blikje Koelk. Chem.lab 1 2st NU WPNstandaard NIZO 8. NIZO Blikje Koelk. Chem.lab 1 2st N15 Natriumcarbonaat, watervrij R: 36 S: kg 25 g N16 NaOH ampul.1 N R: stuk Zuurkast 2 2st H8/OD1, Rev.2, 5.3, Pagina 1 van 16 OP ALFABET Goedkeuring KM:

43 CHEMICALIEN/REAGENTIALIJST Code Product Veiligheidsnr. Merk Bestelnr. Verpakking Plaats Minimale voorraad Jaarlijks i_ verbruik S: 2636/37/3945 N17 Natronkalk R: 35 S: 2636/37/3945 Fisons g Instr.lab 3 kg N18 Natriumnitriet R: 825 S: g 1g N19 Naphthylethyleendiaminedihydrochloride (NEDA) R: 36/38 S: g 1 9 N2 NitraatTest stuks Koelk. Chem.lab 3st N21 NitrietTest stuks Koelk. Chem.lab 3 st N22 NaBenzylpeniciline R: 42/43 S: 36 Sigma 25 g * N23 Nutriënt agar Biokar BK21 5 g 25 g N24 Natriumsulfiet kg 1g 1 Oxaalzuur R: 21/22 S: 224/ g 25 g P1 Petroleumether R: 11 Labscan A ,5 I Brandkast 4 25 I H8/OD1, Rev.2, 5.3, Pagina 11 van 16OP ALFABET Goedkeuring KM:

44 CHEMICALIEN/REAGENTIALIJST Code Product Veiligheidsnr. Merk Bestelnr. Verpakking Plaats Minimale voorraad Jaarlijks verbruik S: P4 Plate count agar Biokar BK g 1 5 kg P5 Phenolphtaleine g # P6 2Propanol R: 11 S: 716 Labscan C I Brandkast 21 P7 Pepsinezoutzuuropl. 5% Boom ml Zuurkast 5 ml P8 PolymyxynB Sulfaat Koelkast.5 g P9 Petrifilm E.Coli 3M stuk Koelkast 1 1st P1 Bacteriological meat extract Biokar g 5 g P11 Phloroglucinol R: 36/37/ g # R1 Rogosa agar Biokar BK33 5 g # R2 RPFsupplement Biokar SM34 flacon Koelkast 1st R3 Rappaport Vassiliadis Soja Biokar BK148 5 g 1 kg H8/OD1, Rev.2, 5.3, Pagina 12 van 16 OP ALFABET Goedkeuring KM:

45 CHEMICALIEN/REAGENTIALIJST Code Product Veiligheidsnr. Merk Bestelnr. Verpakking Plaats Minimale voorraad Jaarlijks verbruik R4 Reinforced clostridial agar Biokar BK9 5 g 25 g S2 Silicagel 1 kg S3 Salpeterzuur R: 35 S: /37/ I Zuurkast 1 ml S4 Stremsel 1 I Koelk. Chem.lab 1 ml S5 Sterikon plus bioindikator ml/1 stuks Koelkast 2 st S6 Stikstof Airliquide Cilind. Instr.lab 11 S7 Sulfanilamide p.a g S8 Slanetz en Bartley agar Biokar BK37 5 g * S9 Salmonello Swabs Tritium (via BIOKAR) EB stuks 2 2 st S1 Sulfamethazine 99% Acros g Koelkast * H8/OD1, Rev.2, 5.3, Pagina 13 van 16 OP ALFABET Goedkeuring KM:

46 CHEMICALIEN/REAGENTIALIJST Code Product Veiligheidsnr. Merk Bestelnr. Verpakking Plaats Minimale voorraad Jaarlijks verbruik S11 D( + )Saccharose Acros kg 25 g S12 SRMSE (Salmonella) K. v. W. SRMSE 1 buisjes Vriezer 1 5 st S13 SRMEC (E.Coli) K. v. W. SRMEC 1 buisjes Vriezer 2 1st S14 SRMBC (Bacillus Cereus) K. v. W. SRMBC 1 buisjes Vriezer CJl 5 st S15 SRMKGT/SA (Kiemgetal/Staphyl.) K. v. W. SRM KGT/SA 1 buisjes Vriezer 2 2 st S16 SRMYL (Gisten & Schimmels) K. v. W. SRMYL 1 buisjes Vriezer 2 1st S17 Selenite Cystine Broth Biokar BK9 5 g 1 5 kg S18 Staphylasetest Oxoid DR595 A 1st. Koelkast 2 st S19 SRMSAG (Salmonella lactose pos.) K. v. W. SRM SAG 1 buisjes Vriezer 1 5 st H8/OD1, Rev.2, 5.3, Pagina 14 van 16 OP ALFABET Goedkeuring KM:

47 CHEMICALIEN/REAGENTIALIJST Code Product Veiligheidsnr. Merk Bestelnr. Verpakking Plaats Minimale voorraad Jaarlijks verbruik S2 SRMCP (Clostridium perfringens) K. v. W. SRMCP 1 buisjes Vriezer 5 5 st S21 Sodatabletten FNZ stuks * T1 Trinatriumcitr. reinst kg 1 kg T2 Trichloorazijnzuur R: 25 S: 24/ kg 1 3 kg T3 Trifluorazijnzuur R: 2/35 S: ml Zuurkast 2 ml T4 Trinatriumcitr.p.a kg 25 g T5 Titriplex III R: g # T6 TSN agar Biokar BK1H A 5 g 25 g U1 Urea g 25 g V1 VRBL agar Biokar BK86 5 g 1 4 kg V2 VRBG agar Biokar BK11 5 g 1 3 kg H8/OD1, Rev.2, 5.3, Pagina 15 van 16 OP ALFABET Goedkeuring KM:

48 CHEMICALIEIM/REAGENTIALIJST Code Product Veiligheidsnr. Merk Bestelnr. Verpakking Plaats Minimale voorraad Jaarlijks verbruik W1 Wolfraamfosforzuur g 1 g W2 Waterstof R: 12 S: Airliquide Cilind. Instr.lab 2 I X1 XLDagar Oxoid CM469 5 g 3 kg Z1 Zeezand p.a. Boom ,5 kg 1.5 kg Z2 Zwavelzuur gec. R: 35 S: Riedel ,5 I Zuurkast # Z3 Zinkacetaat R: 22 S: g 5 g Z4 Zwavelzuur gec. R: 35 S: I Zuurkast 5 ml Z5 Zuurstof 4.5 R: 8 S: 17 Airliquide I Cilind. Instr.lab 1 1 Opmerking: K. v. W. = Keuringsdienst van Waren * = heel erg sporadisch gebruik, maximaal enkele grammen/mililiters per jaar H8/OD1, Rev.2, 5.3, Pagina 16 van 16 OP ALFABET Goedkeuring KM:

49

50 WESTLAND INDEPENDENT LABORATORIES B.V. C. CHEMICALIËN (vervolg) Bij elke opslagplaats van chemicaliën is een lijst aanwezig met daarop de op dat punt aanwezige stoffen. Op deze lijst staan ook (voor zover bekend) de veiligheidszinnen (R en Szinnen). Op elk lab zijn geplastificeerde kaarten aanwezig met de betekenis van deze zinnen. In het kantoor van het hoofd lab of de algemene ruimte zijn ordners met van elke stof een Veiligheidsinformatieblad aanwezig. Wanneer een ongeval gebeurt met chemicaliën, wordt in de desbetreffende veiligheidsinformatieblad nagegaan wat de gevaren zijn en welke hulp geboden moet worden. Wanneer brand uitbreekt, moet iedereen de ruimte verlaten, waarna het hoofd laboratorium de elektriciteit uitschakelt en indien mogelijk de brand zoveel mogelijk blust. Alle ongevallen worden geregistreerd, met vermelding van de oorzaak van het ongeval en de te nemen maatregelen om herhaling te voorkomen. RFSCTTFRMTNC VAN HET MTT JFTT De bescherming van het milieu wordt via onderstaand Chemicaliënbeheerssysteem geregeld. Chemirnliënheheerssysteem In het onderstaande systeem wordt beknopt het 'chemicaliënbeheerssysteem van Westland Independent Laboratories b.v. beschreven. Het systeem bestaat o.a. uit de volgende punten: inkoop en aflevering opslag en beheer afvoer/lozing INKOOP EN AFLEVERING Door de medewerkers van W.I.L. worden benodigde chemicaliën op het schrijfbord/bestelbord aangegeven. De chemicaliën worden door het hoofd laboratorium telefonisch, elektronisch of schriftelijk besteld. De (eventuele) bestel en leveringslijsten worden in de daarvoor bestemde mappen bewaard. H9/B1, Rev. 2,1.3, Pagina 2 van 6 Goedkeuring KM:

51 WESTLAND INDEPENDENT LABORATORIES B.V. Leveranciers Globaal worden de chemicaliën bij de volgende leveranciers afgenomen: Air Liquide: Helium en Zuurstof (5 1 cilinders) en Waterstof, Lucht en Stikstof (1 1 cilinders) Diffchamb Biocontrol: Agars en supplementen van o.a. Biokar, 3M Transia GmbH: Hyenterotest Interscience: Chemicaliën/reagentia voor de Dumas van Fisons NIZO: Standaarden voor GMP en WPN (melkpoeders) FNZ: Delvotest en NILACmelkpoeder Boom Meppel: Chemicaliën van Labscan, Boom en sommige artikelen (o.a. phbuffers) V.W.R.: Merendeel van de artikelen van en VEL OXOID: Agars van OXODD en antisera. AFT.F.VF.KTNG De bestelde artikelen worden in 99 tot 1 % van de gevallen aan huis geleverd (via leverancier, transportbedrijf of post). Bij Aflevering worden de artikelen aan de hand van de afleverlijst gecontroleerd. OPSLAG EN BEHEER Na aflevering en controle wordt het artikel gecodeerd en op de daarvoor bestemde plaats gezet (zie voor zowel de codering als de plaats de CHEMICALIËN EN REAGENTIALUST, H8/OD1). H9/B1, Rev. 2,1.3, Pagina 3 van 6 Goedkeuring KM:

52 WESTLAND INDEPENDENT LABORATORIES B.V. Ruimte Chem. Lab. Chem. Lab. Chem. Lab. Chem. Lab. Instrumentele Lab Instrumentele Lab Micro. Lab. Micro. Lab. Micro. Lab. Plaats Brandkast Hangkasten Zuurkast Koelkast Hangkasten Vriezer Koelkast Hangkasten Staande kast Globale criteria voor plaatsindeling van chemicaliën (ook te gebruiken voor eventuele nieuwe artikelen): BRANDKAST: Opslag van brandbare vloeistoffen. HANGKAST: Opslag van vaste producten die zowel voor chemische als microbiologische analyses worden gebruikt. ZUURKAST: Opslag van (vooral) vloeistoffen. Basen en zuren worden in verschillende kratten bewaard. INSTR.LAB.: Opslag van chemicaliën/reagentia voor de Dumasbepaling VRIEZER. INSTR. LAB: Opslag van Micro. Standaarden die bevroren bewaard moeten blijven. KOELKAST CHEM. LAB: Opslag van bederfelijke en temp. gevoelige chemicaliën en reagentia voor chemische analyses KOELKAST MICR. LAB: Opslag van bederfelijke en temp. gevoelige chemicaliën en reagentia voor microbiologische analyses. STAANDE KAST MICR. LAB: Opslag van (veelal) vloeistoffen die enkel voor microbiologische analyses worden gebruikt (verdunningsvloeistoffen etc.) In zowel Instrumentele Lab als Chem. Lab. bevinden veel gebruikte gebruiksklare oplossingen zich in kratten die op werktafels staan. H9/B1, Rev. 2,1.3, Pagina 4 van 6 Goedkeuring KM:

53 WESTLAND INDEPENDENT LABORATORIES B.V. AFVOER/LOZING In verband met het gebruik van schadelijke chemicaliën heeft W.I.L. de afvoer van afval ingedeeld in 8 categorieën. Zes van deze categorieën (1 t/m 6) worden in vaten afgevoerd via SITA ECOSERVICE BV, Almelo. 1) Halogeenarm vloeibaar organisch (BVM Categorie 11) SITA AFVALSTROOMNR. 4GR52688 Hierin worden de restanten/het afval verzameld van: de vetextracties (AV3, AV16, AV27, AV48, AV49), bevat: water, ethanol, ammonia,petroleumether, diethyl kleurstof (Congorood) ether, HC1 en vetzuuranalyse (AV22) bevat: heptaan en methanol ruwecelstof(av15) bevat: aceton VVDS in Boter (AV35) bevat: petroleumether F.F.A. (AV37) bevat: diethylether en ethanol 7) Halogeenrijk vloeibaar ('organisch') (BVM Categorie 12) SITA AFVALSTROOMNR. 4GR Hierin worden de restanten/het afval verzameld van: de monsteroplossingen van de GMPbepalingen (AV18 en AV19) bevat: trichloorazijnzuur vrij vet(av38) bevat: dichloormethaan 3) Toxische organische stoffen (BVM Categorie 23) SITA AFVALSTROOMNR. 4GR52694 Hierin worden de restanten/het afval verzameld van: loopvloeistoffen van GMPbepaling Reversed Phase (AV19) bevat: acetonitril, propanol, TFA spoelvloeistoffen van HPLC's (AV18, AV19, AV45, AV46) bevat: acetonitril en methanol H9/B1, Rev. 2,1.3, Pagina 5 van 6 Goedkeuring KM:

Wet Milieubeheer Aanvraag vergunning

Wet Milieubeheer Aanvraag vergunning Wet Milieubeheer Aanvraag vergunning Datum Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Gegevens aanvrager: Naam aanvrager (rechtspersoon) Adres Postcode en woonplaats Telefoon Fax Emailadres De aanvrager

Nadere informatie

WET MILIEUBEHEER aanvraag vergunning - tevens beschrijving

WET MILIEUBEHEER aanvraag vergunning - tevens beschrijving WET MILIEUBEHEER aanvraag vergunning - tevens beschrijving Aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk t.a.v. Afdeling Milieu- en bouwzaken Postbus 10150 5140 GB Waalwijk - Lees eerst de toelichting

Nadere informatie

WET MILIEUBEHEER. Aanvraag vergunning Marcogas b.v. Industriële en vloeibare gassen Versie 3 Wijzigingen zijn onderstreept

WET MILIEUBEHEER. Aanvraag vergunning Marcogas b.v. Industriële en vloeibare gassen Versie 3 Wijzigingen zijn onderstreept WET MILIEUBEHEER Aanvraag vergunning Marcogas b.v. Industriële en vloeibare gassen Versie 3 Wijzigingen zijn onderstreept INHOUDOPGAVE WET MILIEUBEHEER AANVRAAG VERGUNNING... 3 GEGEVENS AANVRAGER... 3

Nadere informatie

Wet Milieubeheer Aanvraag vergunning Agrarische Sector

Wet Milieubeheer Aanvraag vergunning Agrarische Sector Wet Milieubeheer Aanvraag vergunning Agrarische Sector Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Datum Gegevens aanvrager: Naam aanvrager (rechtspersoon) Adres Postcode en woonplaats Telefoon Fax

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: Deze bijlage is geldig : 29-02-2016 tot 01-03-2018 Vergt bijlage d.d.: 22-06-2015 Leeuwarderstraatweg 129 8441 PK Heerenveen Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor

Nadere informatie

Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving Aanvraagformulier maatwerkvoorschriften op basis van het Besluit lozen buiten inrichtingen

Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving Aanvraagformulier maatwerkvoorschriften op basis van het Besluit lozen buiten inrichtingen Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving Aanvraagformulier maatwerkvoorschriften op basis van het Besluit lozen buiten inrichtingen Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend.

Nadere informatie

Geldig van: 01-07-2006 tot 27-05-2010 Vervangt bijlage d.d.: 25-05-2006

Geldig van: 01-07-2006 tot 27-05-2010 Vervangt bijlage d.d.: 25-05-2006 Monsterneming a Water Het nemen monsters voor microbiologisch, chemisch en sensorisch onderzoek SOP BC 346 b Het nemen monsters voor Legionella onderzoek SOP BC 492 conform NEN 6265 Anorganische analyses

Nadere informatie

Antwoorden AIM sessie Auznl3qpx2n

Antwoorden AIM sessie Auznl3qpx2n en AIM sessie Auznl3qpx2n In de AIM heeft u tijdens sessie Auznl3qpx2n op 21 12 2016 de volgende antwoorden op de gestelde vragen gegeven. Introductie Wat is de reden van uw bezoek aan de AIM? Bedrijfstype

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 12-12-2012 tot 01-01-2016 Vervangt bijlage d.d.: 12-11-2012

Deze bijlage is geldig van: 12-12-2012 tot 01-01-2016 Vervangt bijlage d.d.: 12-11-2012 Deze bijlage is geldig : 12-12-2012 tot 01-01-2016 Vergt bijlage d.d.: 12-11-2012 Met vestigingen te: Monstername a Water Monstername ten behoeve Legionella onderzoek conform NEN 6265 b Monstername ten

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 08-05-2012 tot 01-01-2016 Vervangt bijlage d.d.: 21-12-2011

Deze bijlage is geldig van: 08-05-2012 tot 01-01-2016 Vervangt bijlage d.d.: 21-12-2011 Met vestigingen te: Monstername a Water Monstername ten behoeve Legionella onderzoek LOGI003W conform NEN 6265 b Water Monstername ten behoeve microbiologische analyses LOGI003W conform ISO 19458 c Zwembadwater

Nadere informatie

Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd

Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Pieter Stuyvesantweg 1 8837 AC Leeuwarden Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Monsterneming A Melk en producten B Oppervlakken C Kaas D Oppervlakken E

Nadere informatie

Vragenlijst controle autobedrijven

Vragenlijst controle autobedrijven Opslag van afvalstoffen inclusief autowrakken Bewaart u gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen gescheiden? Ja Nee Voert u afvalstoffen gescheiden af naar een erkend inzamelaar? Ja Nee Slaat u accu

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 25-02-2011 tot 01-02-2012 Vervangt bijlage d.d.: 16-11-2010

Deze bijlage is geldig van: 25-02-2011 tot 01-02-2012 Vervangt bijlage d.d.: 16-11-2010 Deze bijlage is geldig : 25-02-2011 tot 01-02-2012 Vergt bijlage d.d.: 16-11-2010 Met vestigingen te: Monstername a Water Monstername ten behoeve Legionella onderzoek LOGI003W conform NEN 6265 b Water

Nadere informatie

Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd

Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Pascalstraat 25 6716 AZ Ede Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Monsterneming a. Drinkwater en proceswater b. Drinkwater, proceswater en koelwater Het

Nadere informatie

Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3)

Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3) Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3) 1 Veranderingen Beschrijf de voorgenomen veranderingen van de inrichting. 1. De volgende afvalwaterstromen

Nadere informatie

WET MILIEUBEHEER aanvraag vergunning Agrarische sectortevens

WET MILIEUBEHEER aanvraag vergunning Agrarische sectortevens WET MILIEUBEHEER aanvraag vergunning Agrarische sectortevens beschrijving ROBA Advies B.V. Florijn 4 Postbus 330 5750 AH Deurne tel. 0493-326030 fax. 0493-311939 1 Inrichting 1.1 Algemene gegevens Aanleiding:

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: Akkermaalsbos 2 6708 WB Wageningen Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Organische verrichtingen 1 Melkvet Detectie vreemde vetten in melkvet door analyse

Nadere informatie

Rouveen Kaasspecialiteiten. Productspecificatie

Rouveen Kaasspecialiteiten. Productspecificatie Coöperative Zuivelfabriek "Rouveen" u.a. Oude Rijksweg 395 7954 GH Rouveen Tel: 0522-298 222 Fax: 0522-298 220 Rouveen Kaasspecialiteiten Productspecificatie Pagina's : 5 * incl. voorblad Copyright CZ

Nadere informatie

Aanvraag rioolvergunning

Aanvraag rioolvergunning Aanvraag rioolvergunning Persoonlijke gegevens Vul hier uw persoonlijke gegevens in. De aanvrager moet de eigenaar zijn Voorletters Tussenvoegsels Naam Straatnaam en huisnummer Postcode Woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Analysetabel samenstelling, authenticiteit en kwaliteit

Analysetabel samenstelling, authenticiteit en kwaliteit Brix Refractometer Deeltjesgrootteverdeling Laserdiffractie Densiteit (vloeibare producten) DX/densiteitsmeter Ja/ Eiwitpatroon SDS-PAGE Fysische stabiliteit bij bewaring Turbiscan Hardheid/textuur/TPA

Nadere informatie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) en aanverwante artikelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) en aanverwante artikelen 1 Aanvulling revisie besl u i t : 1 Gegevens inrichting Behoort bij besluit van Burgem eester en Wethouders da t u m : 25 september 2015 r eg.n r. : Z-HZ_WABO-2014-02205 toegekend Nam ens dezen, de m anager

Nadere informatie

LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING VERWERKING AGRARISCHE PRODUCTEN CSE KB

LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING VERWERKING AGRARISCHE PRODUCTEN CSE KB Examen VMBO-KB 2005 tijdvak 1 maandag 23 mei 9.00-11.00 uur LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING VERWERKING AGRARISCHE PRODUCTEN CSE KB Het examen landbouw en natuurlijke omgeving CSE KB bestaat uit twee deelexamens

Nadere informatie

Meldingsformulier inzake het Lozingenbesluit Wvo-glastuinbouw v200907

Meldingsformulier inzake het Lozingenbesluit Wvo-glastuinbouw v200907 Meldingsformulier inzake het Lozingenbesluit Wvo-glastuinbouw v200907 Sinds 1 november 1994 is het Lozingenbesluit Wvo-glastuinbouw van kracht voor lozingen afkomstig van glastuinbouwbedrijven, op het

Nadere informatie

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer Melding Activiteitenbesluit milieubeheer Aanvrager: Dhr. W.A. Maalderink Akkermansstraat 11 7021 LW ZELHEM INHOUDSOPGAVE Uitwerking melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer voor het bedrijf

Nadere informatie

CHECKLIST PROJECT TRANSPORTBEDRIJVEN

CHECKLIST PROJECT TRANSPORTBEDRIJVEN CHECKLIST PROJECT TRANSPORTBEDRIJVEN 1. Gegevens bedrijfsdossier 1.1 Algemeen Naam bedrijf Adres Plaats / postcode Telefoon Contactpersoon Inrichtingsnummer Procedurenummer Gecontroleerd door Datum controle

Nadere informatie

Olijven konings knoflook op olie (G) (Oliva) Auteur informatie. Telefoon 048 143 26 79 Versie 08-07-2014, 14:10:30

Olijven konings knoflook op olie (G) (Oliva) Auteur informatie. Telefoon 048 143 26 79 Versie 08-07-2014, 14:10:30 Olijven konings knoflook op olie (G) (Oliva) Auteur informatie Auteur han1 Email info@oliva.nl Telefoon 048 143 26 79 Versie 08072014, 14:10:30 Specificatie Algemeen Productnaam Artikelnummer Doelgroep

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 21-12-2011 tot 01-01-2016 Vervangt bijlage d.d.: 25-02-2011

Deze bijlage is geldig van: 21-12-2011 tot 01-01-2016 Vervangt bijlage d.d.: 25-02-2011 Deze bijlage is geldig : 21-12-2011 tot 01-01-2016 Vergt bijlage d.d.: 25-02-2011 Met vestigingen te: Monstername a Water Monstername ten behoeve Legionella onderzoek LOGI003W conform NEN 6265 b Water

Nadere informatie

Rouveen Kaasspecialiteiten. Productspecificatie

Rouveen Kaasspecialiteiten. Productspecificatie Coöperative Zuivelfabriek "Rouveen" u.a. Oude Rijksweg 395 7954 GH Rouveen Tel: 0522-298 222 Fax: 0522-298 220 Rouveen Kaasspecialiteiten Productspecificatie Pagina's : 5 * incl. voorblad Copyright CZ

Nadere informatie

Aanvraag Stralen of chemisch reinigen

Aanvraag Stralen of chemisch reinigen Aanvraag Stralen of chemisch reinigen Artikel 10.63 Wet milieubeheer In te vullen door de gemeente Ω 1. Melder/aanvrager Naam aanvrager man vrouw Geen postbusnummer Ω Adres Postcode + Plaats Telefoon Naam

Nadere informatie

Meldingsformulier Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)

Meldingsformulier Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) Meldingsformulier Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) Aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enkhuizen/Hoorn/Andijk/Wervershoof/Medemblik (doorhalen wat niet

Nadere informatie

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK Referentie provincie: 37011/206/2/A/1 BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK Door de gemeente Pittem Gegevens over de bevoegde overheid de deputatie van de provincieraad Gegevens

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: Deze bijlage is geldig : 27 04 2010 tot 01 06 2014 Vergt bijlage d.d.: 01 04 2009 Monsterneming a Water Het nemen monsters voor microbiologisch, chemisch en sensorisch onderzoek SOP BC 346 b Het nemen

Nadere informatie

Formulier E Lozingenbesluit bodembescherming Aanvraag ontheffing/kennisgeving lozen van koelwater en/of overige vloeistoffen in de bodem

Formulier E Lozingenbesluit bodembescherming Aanvraag ontheffing/kennisgeving lozen van koelwater en/of overige vloeistoffen in de bodem Geeente Haarleerliede en Spaarnwoude Postbus 83 1160 AB Zwanenburg T 020 407 9000 F 020 407 9090 Forulier E Lozingenbesluit bodebeschering Aanvraag ontheffing/kennisgeving lozen van koelwater en/of overige

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting VOORSCHRIFTEN behorende bij het ontwerpbesluit betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting Jellice Pioneer Europe te Kapitein Antiferstraat 31 te Emmen 2 INHOUDSOPGAVE 1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: van Mérieux NutriSciences Pascalstraat 25 6716 AZ Ede Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Monsterneming a. Drinkwater en proceswater b. Drinkwater, proceswater

Nadere informatie

Rouveen Kaasspecialiteiten. Productspecificatie

Rouveen Kaasspecialiteiten. Productspecificatie Coöperative Zuivelfabriek "Rouveen" u.a. Oude Rijksweg 395 7954 GH Rouveen Tel: 0522-298 222 Fax: 0522-298 220 Rouveen Kaasspecialiteiten Productspecificatie Pagina's : 5 * incl. voorblad Copyright CZ

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: Akkermaalsbos 2 6708 WB Wageningen Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Organische verrichtingen 1 Melkvet Detectie vreemde vetten in melkvet door analyse

Nadere informatie

Meldingsformulier Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer

Meldingsformulier Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer Meldingsformulier Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer Dit meldingsformulier kan naar onderstaand adres gestuurd worden: Gemeente Oosterhout Afdeling BWO, cluster milieu t.a.v. de heer /

Nadere informatie

Dit meldingsformulier kan naar onderstaand adres gestuurd worden:

Dit meldingsformulier kan naar onderstaand adres gestuurd worden: Meldingsformulier Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer Dit meldingsformulier kan naar onderstaand adres gestuurd worden: Gemeente Oosterhout Afdeling BWO, cluster milieu t.a.v. de heer / mevrouw:...

Nadere informatie

Antwoorden AIM sessie Atkqkqrorav

Antwoorden AIM sessie Atkqkqrorav en AIM sessie Atkqkqrorav In de AIM heeft u tijdens sessie Atkqkqrorav op 08 07 2016 de volgende antwoorden op de gestelde vragen gegeven. Introductie Wat is de reden van uw bezoek aan de AIM? Checken

Nadere informatie

Antwoorden AIM sessie As42vxso84s

Antwoorden AIM sessie As42vxso84s en AIM sessie As42vxso84s In de AIM heeft u tijdens sessie As42vxso84s op 18 01 2016 de volgende antwoorden op de gestelde vragen gegeven. Introductie Wat is de reden van uw bezoek aan de AIM? Starten

Nadere informatie

I. BESLISSING. I.A. Algemeen

I. BESLISSING. I.A. Algemeen Afdeling Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht BESCHIKKING van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 www.provincie-utrecht.nl Datum 10 november 2009 Team Milieubeheer Nummer 2009INT250700

Nadere informatie

Lozingen. Dag 2 9.00-10.00 uur. 60 min

Lozingen. Dag 2 9.00-10.00 uur. 60 min Lozingen Dag 2 9.00-10.00 uur 1 60 min Leerdoelen lozingen Nieuwe structuur lozingsregels Lozingen wel en niet in besluit Diverse soorten lozingen verspreid over hele besluit Relatie zorgplicht en lozingen

Nadere informatie

Toverkaas prei (Oliva) Auteur informatie. Telefoon Versie , 10:39:41

Toverkaas prei (Oliva) Auteur informatie. Telefoon Versie , 10:39:41 Toverkaas prei (Oliva) Auteur informatie Auteur han1 Email info@oliva.nl Telefoon 048 143 26 79 Versie 10022015, 10:39:41 Specificatie Algemeen Productnaam Toverkaas prei Artikelnummer Doelgroep Voor iedereen

Nadere informatie

Voedingsmiddelen onder algemene regels

Voedingsmiddelen onder algemene regels Kenniscentrum Infomil Voedingsmiddelen onder algemene regels 22 en 27 november 2012 Margreet van der Honing Rommy Ytsma Inhoud presentatie Voedingsmiddelen: 3 categorieën Voedingsmiddelenindustrie Grenzen

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer besluiten wij dat:

Gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer besluiten wij dat: Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht BESCHIKKING van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 www.provincie-utrecht.nl Datum 20 mei 2008 Team Milieubeheer Nummer

Nadere informatie

Tomaat soet o zon gekruid op olie (G) (Oliva) Auteur informatie. Telefoon Versie , 09:09:58

Tomaat soet o zon gekruid op olie (G) (Oliva) Auteur informatie. Telefoon Versie , 09:09:58 Tomaat soet o zon gekruid op olie (G) (Oliva) Auteur informatie Auteur han1 Email info@oliva.nl Telefoon 048 143 26 79 Versie 08122014, 09:09:58 Specificatie Algemeen Productnaam Artikelnummer Doelgroep

Nadere informatie

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer Melding Activiteitenbesluit milieubeheer Aanvrager: VOF Looman Hebbink Hogeveldweg 6 & 6a 7021 MS ZELHEM INHOUDSOPGAVE Uitwerking van de melding Activiteitenbesluit milieubeheer, voor de veehouderij van

Nadere informatie

Departement Behandeld door Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Stedelijke Ontwikkeling Dennis De Caluwé DDC/17/0021/ddc 25/01/17

Departement Behandeld door Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Stedelijke Ontwikkeling Dennis De Caluwé DDC/17/0021/ddc 25/01/17 Departement Behandeld door Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Stedelijke Ontwikkeling Dennis De Caluwé DDC/17/0021/ddc 25/01/17 Dienst E-mail Telefoon Fa Bijlagen Milieu en Landbouw milieudienst@mechelen.be

Nadere informatie

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) WET MILIEUBEHEER MELDINGSFORMULIER Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) Industrie in drievoud indienen Aan de burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld,

Nadere informatie

Aanvraag om Vergunning Wet milieubeheer agrarische sector

Aanvraag om Vergunning Wet milieubeheer agrarische sector Aanvraag om Vergunning Wet milieubeheer agrarische sector Deze aanvraag is gericht aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Soest Postbus 2000 3760 CA Soest - De aanvraag (d.w.z.

Nadere informatie

Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Asb46fyfms0

Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Asb46fyfms0 Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Asb46fyfms0 Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer m265 m299 m266 Afleveren van benzine: Ga na wat

Nadere informatie

Aanvraagformulier rioolaansluiting

Aanvraagformulier rioolaansluiting Aanvraagformulier rioolaansluiting Gemeente Gouda T.a.v. afdeling Beheer Openbare Ruimte Postbus 1086 2800 BB Gouda Raadpleeg de toelichting aan het einde van het aanvraagformulier als u uitleg wenst over:

Nadere informatie

WET MILIEUBEHEER BESCHIKKING

WET MILIEUBEHEER BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER BESCHIKKING Gegevens aanvrager Naam aanvrager : De heer Van Manen namens Kloosterboer Elst Bv Adres : Handelsweg 5 Postcode en plaats : 6662 NH ELST Gegevens inrichting Naam inrichting

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer besluiten wij dat:

Gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer besluiten wij dat: Afdeling Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht BESCHIKKING van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 www.provincie-utrecht.nl Datum 26 augustus 2008 Team Milieubeheer

Nadere informatie

Medlingsformulier Vuurwerkbesluit

Medlingsformulier Vuurwerkbesluit Aan: Gemeente Sint Anthonis Afdeling R en W team Milieu Postbus 40 5845 ZG Sint Anthonis Medlingsformulier Vuurwerkbesluit 1. Gegevens meldingsplichtige Naam: Telefoon: Postadres: Postcode en woonplaats:

Nadere informatie

Overzicht maatregelen bij AIM-sessie Atbkd25i9m7

Overzicht maatregelen bij AIM-sessie Atbkd25i9m7 Overzicht maatregelen bij AIM-sessie Atbkd25i9m7 08-06-2016 14:42 Nr. Maatregel Activiteit Frequentie Thema Activiteitenbesluit Activiteitenregeling m31 Laden en lossen schepen: Houd bij het laden en lossen

Nadere informatie

Melding Besluit lozen buiten inrichtingen. Introductie

Melding Besluit lozen buiten inrichtingen. Introductie Introductie Inleiding Met dit formulier kunt u melding doen van een lozing op de riolering, op of in de bodem op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen waarin de gemeente Purmerend bevoegd gezag

Nadere informatie

Gemeente Barneveld Raadhuisplein 2 tel: (0342) Postbus 63 fax: (0342) AB BARNEVELD

Gemeente Barneveld Raadhuisplein 2 tel: (0342) Postbus 63 fax: (0342) AB BARNEVELD Gemeente Barneveld Raadhuisplein 2 tel: (0342) 495 402 Postbus 63 fax: (0342) 495 376 3770 AB BARNEVELD e-mail: gembar@barneveld.nl Datum toetsing Toetsing melding 20 november 2009 Nummer 759/2009 Inspecteur

Nadere informatie

Gemeente Barneveld Raadhuisplein 2 tel: (0342) Postbus 63 fax: (0342) AB BARNEVELD

Gemeente Barneveld Raadhuisplein 2 tel: (0342) Postbus 63 fax: (0342) AB BARNEVELD Gemeente Barneveld Raadhuisplein 2 tel: (0342) 495 402 Postbus 63 fax: (0342) 495 376 3770 AB BARNEVELD e-mail: gembar@barneveld.nl Ontwerpbeschikking Datum aanvraag 20 juli 2009 Nummer 46/2009 Betreft

Nadere informatie

M.E.R. beoordelingsbesluit

M.E.R. beoordelingsbesluit 1 1 NOV 1014 r. OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK M.E.R. beoordelingsbesluit Schenk Recycling B.V. Bolderweg 22, 1332 AV Almere rd" 11111. OMGEVINGSDIENST FLrvoLArmo 6 GOOI EN Vr.-. TTTTTT

Nadere informatie

Antwoorden AIM sessie Assnlkrtgl9

Antwoorden AIM sessie Assnlkrtgl9 en AIM sessie Assnlkrtgl9 In de AIM heeft u tijdens sessie Assnlkrtgl9 op 07 04 2016 de volgende antwoorden op de gestelde vragen gegeven. Introductie Wat is de reden van uw bezoek aan de AIM? Starten

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 22-10-2015 tot 01-09-2016 Vervangt bijlage d.d.: 12-08-2015

Deze bijlage is geldig van: 22-10-2015 tot 01-09-2016 Vervangt bijlage d.d.: 12-08-2015 van NofaLab B.V. Locaties waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Locatie Afkorting Jan van Galenstraat 51 3115 JG Schiedam Nederland Jan van Galenstraat 41 3115 JG Schiedam Nederland Monsterneming

Nadere informatie

Antwoorden AIM sessie At5dx27ggp6

Antwoorden AIM sessie At5dx27ggp6 en AIM sessie At5dx27ggp6 In de AIM heeft u tijdens sessie At5dx27ggp6 op 19 05 2016 de volgende antwoorden op de gestelde vragen gegeven. Introductie Wat is de reden van uw bezoek aan de AIM? Veranderen

Nadere informatie

Minimum bepaalbaarheidsgrens

Minimum bepaalbaarheidsgrens Stofnaam Type methode Te onderzoeken in Minimum bepaalbaarheidsgrens Vocht Gravimetrisch Mengvoeders uitgezonderd mineralenmengsels; diervoedergrondstoffen en enkelvoudige diervoeders uitgezonderd minerale

Nadere informatie

Antwoorden AIM sessie Asww88b6w9k

Antwoorden AIM sessie Asww88b6w9k en AIM sessie Asww88b6w9k In de AIM heeft u tijdens sessie Asww88b6w9k op 21 04 2016 de volgende antwoorden op de gestelde vragen gegeven. Introductie Wat is de reden van uw bezoek aan de AIM? Veranderen

Nadere informatie

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK Referentie provincie: 37007/2/1/A/5 BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK Door de gemeenteraad/stad Meulebeke Gegevens over de bevoegde overheid de deputatie van de provincieraad

Nadere informatie

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING Aanvrager: De Tatelaarhoeve VOF Tatelaarweg 24 6941 RB DIDAM INHOUDSOPGAVE Uitwerking van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het dierenpension van De Tatelaarhoeve

Nadere informatie

De volgende stukken uit het Activiteitenbesluit heeft u nodig om de juiste lozingenroutes te kunenn bepalen:

De volgende stukken uit het Activiteitenbesluit heeft u nodig om de juiste lozingenroutes te kunenn bepalen: Bijlage bij oefeningen agrarische lozingen. De volgende stukken uit het Activiteitenbesluit heeft u nodig om de juiste lozingenroutes te kunenn bepalen: Riolering: Lozen in vuilwaterriool: toegestaan,

Nadere informatie

Amitec. Het aanvraagformulier is aangepast en het lozen van huishoudelijk afvalwater en hemelwater is in de aanvraag opgenomen.

Amitec. Het aanvraagformulier is aangepast en het lozen van huishoudelijk afvalwater en hemelwater is in de aanvraag opgenomen. Reactie op opmerkingen naar aanleiding van opmerkingen op concept Aanvraagformulier 1 de bijlage van de aanvraag is een volgens de NRB toegevoegd. de bedrijfsafvalcontainer met het nummer 22 w o r d t

Nadere informatie

(CMC) composteren; grof doorploegen van wet en regelgeving

(CMC) composteren; grof doorploegen van wet en regelgeving (CMC) composteren; grof doorploegen van wet en regelgeving Compositie van beelden en uitspraken van verschillende bronnen Tbv verduidelijking en discussie, niet om er rechten aan te ontlenen Het speelveld

Nadere informatie

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK Referentie provincie: 34009/16/1/A/6 BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK Door de gemeenteraad/stad Gegevens over de bevoegde overheid de deputatie van de provincieraad

Nadere informatie

Type C Vergunningplichtige inrichtingen

Type C Vergunningplichtige inrichtingen Type C Vergunningplichtige inrichtingen Leerdoelen Vergunningplichtige inrichtingen Type C inrichtingen Vergunningplicht / andere besluiten Aanvraag / melding Indieningsvereisten Voorschriften Considerans

Nadere informatie

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer Melding Activiteitenbesluit milieubeheer Aanvrager: Gj Wunderink, Gj Wunderink-Gotink, Gd Wunderink en Be Wunderink Strodijk 23 7251 RS VORDEN INHOUDSOPGAVE Uitwerking van de melding Activiteitenbesluit

Nadere informatie

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK Referentie provincie: 37007/26/1/A/7 BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK Door de gemeenteraad/stad Gegevens over de bevoegde overheid de deputatie van de provincieraad

Nadere informatie

Datum Burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo

Datum Burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo WET MILIEUBEHEER Definitieve aanvraag in 4-voud Concept aanvraag in enkelvoud Aan: Aanvraag vergunning bedrijven Datum Burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo Gegevens aanvrager Naam aanvrager

Nadere informatie

Antwoorden AIM sessie Au0za8z7i3f

Antwoorden AIM sessie Au0za8z7i3f en AIM sessie Au0za8z7i3f In de AIM heeft u tijdens sessie Au0za8z7i3f op 05 09 2016 de volgende antwoorden op de gestelde vragen gegeven. Introductie Wat is de reden van uw bezoek aan de AIM? Bedrijfstype

Nadere informatie

Product informatie dd. 28-12-2014 BRC Handboek Concept Food Service b.v. S20M01

Product informatie dd. 28-12-2014 BRC Handboek Concept Food Service b.v. S20M01 Artikelnummer : 04101 Productnaam : YI Graanwafels, zak a 12 stuks 1 Bedrijfsgegevens producent 1.01 Bedrijfsnaam Concept Food Service b.v. 1.02 Bezoekadres Ambachtsweg 16 Andelst 1.03 Postadres Beemd

Nadere informatie

Handhaving Oplosmiddelenbesluit

Handhaving Oplosmiddelenbesluit Handhaving Oplosmiddelenbesluit Schakeldagen voorjaar 2009 Erwin Theelen In opdracht van Inhoudsopgave Specifieke wensen? 1. Inleiding Oplosmiddelenbesluit (10 min) 2. Praktijkblad Handhaving Oplosmiddelenbesluit

Nadere informatie

De inrichting is gelegen aan de Graanweg 17 te Moerdijk, kadastraal bekend Klundert, sectie C, nummer 1995.

De inrichting is gelegen aan de Graanweg 17 te Moerdijk, kadastraal bekend Klundert, sectie C, nummer 1995. BESCHIKKING Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Postbank 1070176 MCS Moerdijk Cargo Services

Nadere informatie

Afdeling Vergunningverlening

Afdeling Vergunningverlening Afdeling Vergunningverlening BESCHIKKING van GS van Utrecht Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 http://www.provincie-utrecht.nl Datum 31 juli 2007 Team Milieubeheer Nummer

Nadere informatie

Theo Beheer BV. Kenmerken project. Groenafval en uitbreiding veegvuil. Verwerkingslocatie Lelystad

Theo Beheer BV. Kenmerken project. Groenafval en uitbreiding veegvuil. Verwerkingslocatie Lelystad Theo Beheer BV Kenmerken project Groenafval en uitbreiding veegvuil Verwerkingslocatie Lelystad Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Huidige bedrijfsactiviteiten 3 3 Relatie vigerende omgevingsvergunning 3 4

Nadere informatie

Antwoorden oefeningen agrarische lozingen

Antwoorden oefeningen agrarische lozingen Antwoorden oefeningen agrarische lozingen 1. Noem de activiteit in het Activiteitenbesluit (de paragraaftitel) waaronder deze lozing is opgenomen. 2. Geef per lozing aan of de genoemde lozingsroute is

Nadere informatie

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK Door de stad GENK Dossiernr.: VL2-645 Gegevens over de bevoegde overheid het college van burgemeester en schepenen de deputatie van

Nadere informatie

WET MILIEUBEHEER Beschikking 8.1

WET MILIEUBEHEER Beschikking 8.1 WET MILIEUBEHEER Beschikking 8.1 Naam inrichting : RC Horse Trucks Locatie : Burgemeester Moslaan 20, te Hattem Activiteit : Carroseriebouw t.b.v. vervaardigen van paardenwagens Aanvrager : J. Hamming

Nadere informatie

TITEL: PRODUCTSPECIFICATIE. Ondertitel: Cocovite scharreleigeel met lange houdbaarheid 1kg

TITEL: PRODUCTSPECIFICATIE. Ondertitel: Cocovite scharreleigeel met lange houdbaarheid 1kg Blz.: 1/5 1. ALGEMENE GEGEVENS Productbeschrijving Producent EG erkenningsnummer Gebruikte grondstof Land van oorsprong Gehanteerd kaliber Beschikbaarheid Vloeibaar eigeel afkomstig van scharreleieren,

Nadere informatie

Bijlage 3b Aanwijzing van categorieën van gevallen, beperkingen en

Bijlage 3b Aanwijzing van categorieën van gevallen, beperkingen en Bijlage 3b Aanwijzing van categorieën van gevallen, beperkingen en voorschriften, afwijkingen en nadere eisen Nr. Activiteiten in waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden 1. zorgplicht 1. dat

Nadere informatie

Nummer : 17UTP Barcode : 17UTP. Definitieve wijzigingsbeschikking. Het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta;

Nummer : 17UTP Barcode : 17UTP. Definitieve wijzigingsbeschikking. Het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta; Nummer : 17UTP Barcode : 17UTP Definitieve wijzigingsbeschikking Het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta; Beschikkende op de aanvraag van Wematech Milieu Adviseurs B.V. namens Brabant Water

Nadere informatie

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für:

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für: Versie/Version/Fassung 5 Uitgiftedatum / Date d'émission / Issue 2015-07-01 date / Ausgabedatum: Geldigheidsdatum / Date limite de validité / Validity date / 2019-03-26 Gültigkeitsdatum: Bijlage bij accreditatie-certificaat

Nadere informatie

ADVIES OMGEVINGSVERGUNNING, ONDERDEEL MILIEU

ADVIES OMGEVINGSVERGUNNING, ONDERDEEL MILIEU *D152097259* D152097259 ADVIES OMGEVINGSVERGUNNING, ONDERDEEL MILIEU Aanvrager : P.C. van Tuijl Kesteren b.v. Datum besluit : Onderwerp : uitbreiding bedrijfsgebouw Van Tuijl Marsdijk Lienden Gemeente

Nadere informatie

Formulierversie Aanvraaggegevens

Formulierversie Aanvraaggegevens Gegevens bevoegd gezag Gemeente Meppel Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie 2010.02 Aanvraaggegevens Aanvraagnummer 99740 Aanvraagnaam verandering Agrifirm Meppel, noordeinde 31 Uw referentiecode

Nadere informatie

Produktspecificatie. Artikelbenaming 1090374-001 KEURSLAGERS TOMATENSAUS FINESSE

Produktspecificatie. Artikelbenaming 1090374-001 KEURSLAGERS TOMATENSAUS FINESSE Artikelbenaming 1090374-001 KEURSLAGERS TOMATENSAUS FINESSE Handelsbenaming kruidensaus Ingrediënten (in afnemende volgorde) water, tomaten, sacharose, gemodificeerd maïszetmeel: geacetyleerd dizetmeeladipaat

Nadere informatie

Dossier nr. Datum van ontvangst. Indienen in 2- voud. Bezoekadres Hoofdstraat 2 te Dalen

Dossier nr. Datum van ontvangst. Indienen in 2- voud. Bezoekadres Hoofdstraat 2 te Dalen In te vullen door bevoegd gezag: AANVRAAGFORMULIER OM VERGUNNING WET MILIEUBEHEER Dossier nr. Datum van ontvangst In te vullen door de aanvrager: 1. ALGEMENE GEGEVENS De milieuvergunning wordt aangevraagd

Nadere informatie

ADVERTENTIE BESLISSING MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG KLASSE 1

ADVERTENTIE BESLISSING MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG KLASSE 1 ADVERTENTIE BESLISSING MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG KLASSE 1 De burgemeester van Antwerpen brengt u op de hoogte dat aan INOVYN Manufacturing Belgium nv, Ransbeekstraat 310, 1120 Neder-Over-Heembeek, een

Nadere informatie

# Olijven Italia mix 150 (Oliva) Auteur informatie. Telefoon Versie , 15:10:01

# Olijven Italia mix 150 (Oliva) Auteur informatie. Telefoon Versie , 15:10:01 # Olijven Italia mix 150 (Oliva) Auteur informatie Auteur Joyce Quist Email Joyce@oliva.nl Telefoon 048 143 26 79 Versie 14042017, 15:10:01 Relevante wetgeving Specificatie Algemeen Productnaam Olijven

Nadere informatie

Departement Behandeld door Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Stedelijke Ontwikkeling Nina Van den Bilcke NVDB/16/0552/nvdb 20/10/2016

Departement Behandeld door Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Stedelijke Ontwikkeling Nina Van den Bilcke NVDB/16/0552/nvdb 20/10/2016 Departement Behandeld door Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Stedelijke Ontwikkeling Nina Van den Bilcke NVDB/16/0552/nvdb 20/10/2016 Dienst E-mail Telefoon Fax Bijlagen milieu en landbouw milieudienst@mechelen.be

Nadere informatie

Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Asatgpng2x2

Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Asatgpng2x2 Beknopt overzicht maatregelen bij AIM sessie Asatgpng2x2 Opslaan en overslaan van goederen algemeen m31 m30 m22 t4 122 m23 m26 m27 Laden en lossen schepen: Houd bij het laden en lossen de afstand tussen

Nadere informatie

MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN

MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN Algemeen 1. Gegevens locatie Locatienaam 2. Melding betreft Nader onderzoek (art. 29 in samenhang met art. 37) Saneringsplan (art. 28/39) Deelsaneringsplan

Nadere informatie

Documentatiesysteem Concern Dienst

Documentatiesysteem Concern Dienst In werking 01 Nov 2012 07:00:17 GMT blz.: 1 van 8 Documenttype Dit document is bestemd voor: Divisie directeur Manager Hoofd Alle medewerkers Anders: Divisies / Afdelingen: Sanquin locatie Amsterdam Plesmanlaan

Nadere informatie

ONTWERPBESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND nr. MPM12072 Wet milieubeheer 1 AANVRAAG 1.1 Algemeen Op 3 augustus 2007 hebben wij een aanvraag ontvangen van het college van burgemeester en

Nadere informatie