Aanvraag vergunning. KI vergunning voor het oprichten/in werking hebben van de inrichting (art 8.1 lid 1 onder a en cwm.)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraag vergunning. KI vergunning voor het oprichten/in werking hebben van de inrichting (art 8.1 lid 1 onder a en cwm.)"

Transcriptie

1 WET MILIEUBEHEER Aanvraag vergunning Conceptaanvraag in 2voud Ê3 Definitieveaanvraag in 6voud Aan: Burgemeester en wethouders van de gemeente WAGENINGEN Naam aanvrager (rechtspersoon) Adres Postcode Telefoon De aanvra(a)g(st)er verzoekt om een: Westland Independent Laboratories b.v. Agro b. park PW Plaats Wageningen 4676 Telefax KI vergunning voor het oprichten/in werking hebben van de inrichting (art 8.1 lid 1 onder a en cwm.) Aard van de inrichting Hier de aard, indeling en uitvoering van de inrichting vermelden (type bedrijfsvoering, bijv. bakkerij, metaalbedrijf, garage etc.) Laboratorium Door de gemeente in te vullen Categorie Naam inrichting (handelsnaam) Adres van de inrichting Postcode Contactpersoon Telefoon Kadastrale ligging gemeente SBI code Westland independent lab b.v Agro b. park i6 678 PW Plaats wapeningen H.Westland Telefax Wapeningen Sectie Nr(s) 1821

2 Inrichting 1.1 Beschrijving van activiteiten, processen, technieken en installaties naam van het (deel)proces/aktiviteit lokatie/plaats binnen het bedrijf 1 Chemishe analyses Chemisch lab 2 Instrumentele analyses Instrumenteel lab 3 Bacteriologische analyses Bacteriologisch lab beschrijving van het proces: div laboratorium werkzaamheden 1.2 N.V.T. 1.3 N.V.T.

3 1.4 Werktijden (aankruisen) Werkdagen, tijden waarbinnen de hoofdactiviteiten of processen worden uitgevoerd. maandag t/m vrijdag zaterdag zondag uur 1/2/3 zie 1.1 1/2/3 zie 1.1 1/2/3 zie uur uur Incidentele afwijkingen, frequentie +/2 keer per jaar van 19 tot 23 uuren van 22 tot 7 uur. Reden afwijkingen Extra drukte/spoedmonsters 1.5 Milieueffectrapport D Er is een milieueffectrapport geschreven ten behoeve van deze aanvraag. KI n.v.t.

4 1.6 Valt (een deel van) de inrichting onder een van deze besluiten? D D H D D Besluit risico's zware ongevallen Besluit opslaan in ondergrondse tanks (BOOT) Besluit inzake stoffen die de ozonlaag aantasten ( CFKbesluit) Besluit genetisch gemodificeerde organismen Bedrijf valt onder doelgroepenovereenkomst: kj n.v.t.

5 (Grond)stoffen en producten 2.1 (Grondstoffenverbruik onderzoek 3 rapport (grond)stoffenverbruik onderzoek is toegevoegd zie bijlage 12 D n.v.t. 2.2 Drukhouders soort aantal wijze van opslag flessen / tanks totale waterinhoud (liter of m 3 ) Waterstof 1 Cylinder 1 Helium 1 Cylinder 5 Synthetische lucht 1 Cylinder 1 stikstof 1 Cylind er 1 zuurstof 1 Cylind er 1 D n.v.t. 2.3 soort stof soort opslag boven/ondergronds hoeveelheid (max. opslag) opmerkingen brandstof: )f: K1, K2, K3 Zie 2.1

6 2.4 Opslag grond en huipstofffen soort soort opslag boven/ondergronds hoeveelheid (max. opslag) verbruik per jaar kunststoffen Petrischalen boven 1 2 pipetten boven 1 2 hout kunstmest ontvettingsmiddelen n.v.t.

7 2.5 Opslag overige stoffen 13 er worden ontplofbare stoffen, verwerkt, of opgeslagen Q er worden giftige corrosieve of sterk prikkelende stoffen gebruikt en/of opgeslagen soort stof Zie 2.1 hoeveelheid verpakking plaats van opslag brandkasten n.v.t. 2,6 Koeling vermogen in kw soort koelmiddel (specificeren) inhoud koelmiddel installatiedatum No 1.8 R134A n.b Q Nov2 No15.4 R134A n.b. Nov2 D jaarlijkse keuring Stekerkend bedrijf D logboek instructiekaart aanwezig Ë3 n.v.t. in toekomst airco +/1 kw 2.7 Andere (grondstoffen of produkten grondstof max. opslag hoeveelheid (ton, m 3 of stuks) wijze van opslag product

8 N.v.t. 2.8 Maatregelen gericht op een zuinig gebruik van grondstoffen n.v.t.

9 Energie 3.1 Analyse energiegebruik energiebesparingsonderzoek is toegevoegd n.v.t. 3.2 Overzicht installaties en bedrijfstijden installatie aantal vermogen totaal per stuk vermogen draaiuren energiegebruik cv.aardgas 1 3 kw 3 kw +/ 9 h/j 75 kuub gas/j gasgestookte heater kw kw h/j MJ/j c.v.huisbrandolie kw kw h/j MJ/j stoomketel kw kw h/j MJ/j elektrische verwarming kw kw h/j MJ/j kw kw h/i MJ/j kw kw h/j MJ/j kw kw h/j MJ/j 3.3 Energiegebruik van één representatief jaar Gebouwen Processen Energiesoort Verbruik Kosten Verbruik Kosten gas +/ 75 m 3 ƒ m 3 ƒ elektriciteit kwh ƒ 45 kwh eu 18 olie propaan liter m 3 ƒ ƒ liter m 3 ƒ ƒ Totaal ƒ ƒ ƒ ƒ Opm :getallen zijn indicatief

10 3.4 Uitgevoerde energiebesparende maatregeien gebouw/proces/facilitair n.v.t. maatregel besparing MJ/j MJ/j MJ/j MJ/j MJ/j MJ/j 3.5 Nog uit te voeren energiebesparende maatregelen maatregel jaar van kosten besparing uitvoering n.v.t. MJ/j MJ/j MJ/j MJ/j MJ/j MJ/j terugverdie ntijd

11 Lucht 4.1 Luchtonderzoek D rapport luchtonderzoek is toegevoegd KI n.v.t. 4.2 Stof, gas of dampvormige emissies aard en samenstellin 9 massastroom (kg/uur) hoogte emissiepunt en diameter debiet emissie (m 3 /uur) (mg/m 3 ) plaats van emissiepu ntop tekening D van welk deel van de productie is de emissie afkomstig waardoor wordt de emissie veroorzaakt n.v.t. 4.3 Geuremissie omvang massastroom debiet (nvvuur) emissie (kg/uur) (mg/m') hoogte emissiepunt en diameter

12 13 n.v.t. 4.4 Spuitcabine aantal uren per dag/week hoeveelheden: lak verdunner verharder kg per dag/week/maand kg per dag/week/maand kg per dag/week/maand ö G n.v.t. bijgevoegd is een lijst van de samenstelling van lak, verdunner, verharder e.d. type filtering vangpercentage bijgevoegd is een emissieberekeninglijst spuitmethoden bijv. pneumatisch, warairless voorbehandeling: mechanisch/thermisch/chemisch (alkalisch solventreinigen)/beitsen/conversielagen 4.5 Oplossen/reinigen met behulp van cfk's middel toepassing voor gesloten of hoeveelheid in nr. op oplossen/reinige open systeem apparatuur (kg of tekening n I) n.v.t.

13 4.6 Maatregeten ter beperking van emissies bronmaatregelen : nageschakelde technieken soort filter: reductie: soort wasser: reductie: soort afscheider reductie: soort naverbrander reductie: reductie: D overschakeling watergedragen highsolid verven in 2 overschakeling watergedragen reinigingsmiddelen in 2 G andere spuitmethode voorzien in 2 E>3 n.v.t.

14 Geluid, trillingen en verkeersbewegingen 5.1 Akoestisch rapport akoestisch rapport is toegevoegd n.v.t. 5.2 Omschrijving geluidsbronnen binnen de inrichting bedrijfstijd van de bron in uren bronvermogen omschrijving geluidsbron aantal van tot L w db(a) vrachtauto: tractor kraan heftruck loskraan dakventilator dB(A)max. muurventilator dB(A)max zijn er incidentele geluidsactiviteiten de inrichting is gelegen op een ingevolge Wet geluidshinder gezoneerd industrieterrein n.v.t. 5.3 Verkeersbewegingen van en naar de inrichting maximaal aantal en afvoerbewegingen dag: aan totaal aantal aan en afvoerbewegingen per gesplitst tussen (één aan en afvoerbeweging zijn twee bewegingen ). van tot

15 personenauto 1 1 bestelauto 2 1 vrachtauto 1 n.v.t. 5.4 Maatregelen ter beperking van geluidsztriüingshinder E] speciale compressorruimte D dempers D omkasting D geluidswal / scherm D D M n.v.t Parkeerplaatsen eigen terrein aantal: 6 aantalaantal: D n.v.t.

16 Bodem 6.1 Bodemonderzoek D rapport bodemonderzoek is toegevoegd E3 n.v.t. 6.2 Bodembeschermende maatregelen bodembedreigende activiteit of gebruikte stoffen O dieseltank D D D El D D wasplaats werkplaats bestrijdingsmiddelen Div chemicaliën Org. oplosmiddelen omschrijving bestaande bodembeschermende voorzieningen en maatregelen In seperate lekbakken Brandkast met lekbak omschrijving geplande maatregelen en/of voorzieningen

17 Afvalstoffen 7.1 Afvatstoffenonderzoek rapport afvalstoffenonderzoek is toegevoegd n.v.t. 7.2 Bedrijfsafvatetoffen afvalstoffen afvoerfrequentie hoeveelheid per jaar(kg, ton of stuks) wijze van opslag maximale opslag inzamelaar / verwerker huishoudelijk afval 1 xp.week +/ 3 ton Contain er +/1OOkg De vallei papier 1 xp.week +/ 3 ton Contain er +/3kg Pietje papier metaal glas hout kunststoffen gft/groenafval 2 x p.jaar +/1 ton tuin +/5 kg Tuinman bedrijfsafval 1 x p.week +/15ton contain er +/6kg. De vallei asbest D n.v.t. 7.3 Gevaarlijke afvalstoffen soort afval afvoer hoeveelheid wijze frequen per jaar (kg, van tie ton of stuks) opslag maximale opslag inzamelaar/ verwerker plaats opslag op tekening

18 Zie bijlage K Opslag zie tekening +/3x per jaar Bvm Bvm Bvm Bvm Bvm Bvm D n.v.t. 7.4 Lozing van bedrijfsafvalwater Lozing op gemeentelijk riool gemeentelijk riool Zie aanvraag w.v.o. oppervlaktewater D bodem/soort afvalwater D opslagput/ mestkelder D n.v.t. U D D D gecombineerd riool / vrijverval vuilwaterriool schoonwaterriool druk en/of persleiding

19 7.4.2 Verontreinigende stoffen die in het afvalwater terecht komen handeling waarbij afvalwater afvalstof hoeveelheid (liter of kg/jaar) vrijkomt Zie wvo Opmerking: n.v.t Wateraefyeribruik leidingwater grondwater oppervlakte anders nl. totaal reprewater sentatiefjaar aantal m 3 /j m 3 /j globaal gebruikersdoel maatregelen ter beperking watergebruik: Zie wvo

20 7.4.4 Waarop wordt het afvalwater geloosd? afvalwaterstroom 1 1. bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard 2 2. hemelwater van daken en verhardingen 3 oppvl. Water m'/jr openbaa r riool m 3 /jr bodem (puntlozing 5 ) mvjr bodem (diffuus 6 ) nf/jr anders nl. m 3 /jr totaal meting en/of bemonst Zie wvo Maatregelen ter beperking van de afvalwaterstroom D hergebruik D buffering anders nl. M n.v.t Aantal uren waarop per etmaal bedrijfsafvalwater wordt geloosd D overdag tussen 8 en 18 tussen uur uur uren uren

21 Hoe vaak en gedurende welk tijdsbestek doen zich situaties voor waarin de gemiddelde afvoerdebieten van het bed rijfsafvalwater in ruimte mate worden overschreden (m.u.v. het hemelwater)? Onder normale omstandigheden wordt het gemiddelde afvoerdebiet niet overschreden. Waardoor worden deze pieken veroorzaakt? Zuiveringstechnische en controle voorzieningen voorziening type capaciteit soort afvalwater berekening bijgevoegd ja/nee bezinkput(ten) vetafscheider(s) olieafscheider(s) zuiveringsinstallatie(s) septictank(s) infiltratiebed controlevoorziening bezinkvijver E3 n.v.t Lozing in de bodem D Binnen de inrichting worden overige vloeistoffen en/of koelwater definitief in de bodem gebracht. (N.B. Buiten de inrichting lozen dan ontheffing ex. Art. 24 en 25 ingevolge het Lozingenbesluit bodembescherming vereist) Voorgenomen tijdsduur van de lozing? Wijze van definitieve beëindiging van de lozing in de bodem (uitgezonderd koelwater)?

22 D De wijze waarop de lozing in de bodem plaatsvindt (b.v. d.m.v. zakput, sloot)? D De afstand van de kadastrale grens van het perceel waar de vloeistof vrijkomt tot de dichtstbijzijnde riolering bedraagt: meter. Ingeval van lozing van koelwater in de bodem a) samenstelling en temperatuur van het koelwater: b) de wijze waarop de lozing in de bodem plaatsvindt: c) de hoeveelheid: Soort lozing huishoudelijk water koelwater overige vloeistoffen ö bestaande lozing nieuwe lozing KI n.v.t.

23 Overige 8.1 Bedrijfsintern milieuzorgsysteem ö er is een gecertificeerd milieuzorgsysteem aanwezig D zo ja, is dit branche gericht? en maakt dit deel uit van de aanvraag? ja / nee zo nee, wordt er binnen jaar een BIM opgezet M n.v.t. 8.2 Verkeersvervoerpian er is een verkeersvervoerpian aanwezig ja / nee D zo nee, er wordt binnen jaar een verkeersvervoerpian opgezet E3 n.v.t. 8.3 Metingen en registratie van milieubelasting Ë3 grondstoffen verbruik KI afvalstoffen 3 energieverbruik [3 monitoring van de bodem D emissies naar de lucht Ê3 keuringen / inspecties D capaciteit Ki bedrijfsafvalwater D D D n.v.t.

24 8.4 Brandveiligheid Brandblussers aanwezig Poederblusser(s) 12 kg aantal 1 stuks poederblusser(s) 6 kg aantal 2 stuks brandslanghaspel (s) lengte 17 meter aantal 1 stuks omschrijving aan te brengen brandveiligheidsinstallaties toegevoegd bijv. brandmeldinstallaties, sprinklerinstallaties D noodplan aanwezig Nooddouche 1 stuks zie tekening D D D n.v.t. 8.5 Overige vergunningen en/of meldingen soort vergunning / melding aangevraagd ja, datum datum verleende vergunning / melding D bouwvergunning Ê3 vergunning ingevolge van W.V.O. O sloopvergunning Verwacht nov 3 D oprichtingsvergunning (art 8.1 lid 1, a en c Wm) D veranderingsvergunning (art 8.1, lid 1 b Wm) revisievergunning (art. 8.4, lid 1 Wm) deelrevisie (art 8.4, lid 1 Wm) G melding art. 8.4 Wet milieubeheer D melding art Wet milieubeheer D melding art Wet milieubeheer D lozingsvergunning t.g.v. de A.P.V. D melding lozing A.P.V.

25 ontheffing inzake grondwater onttrekking D 8.6 Omgeving D afstand tot dichtstbijzijnde woning van derden +/75 meter afstand tot dichtstbijzijnde ander gevoelig object _? meter ligging Ê>3 industrieterrein industriegebied met geluidszonering D centrum / kern woongebied D rustige woonwijk D buitengebied G grondwaterbeschermingszone D stiltegebied 8.7 Een niettechnische samenvatting Een niettechnische samenvatting van de aanvraaggegevens ten behoeve van het informeren van het publiek over de milieubelasting die de inrichting kan veroorzaken. Het analyseren van melkpoeders 8.8 Nadere gegevens en/ of opmerkingen

26 n.v.t. 8.9 Toekomstige ontwikkelingen Waarschijnlijk aanbouw t.b.v archief/plaatsing airco n.v.t. Bijlagen O plattegrondtekening(en), aantal verschillende tekeningen grondstoffenonderzoek 1 + legenda Ê3 Lijst methoden/werkwijzen Bijlage 15 EU keuringsrapport D energieonderzoek / bedrijfsenergieplan luchtonderzoek akoestisch rapport D rapport bodemonderzoek G afvalstoffenonderzoek D bedrijfsintern milieuzorgsysteem (BIM) D kopie aanvraag bouwvergunning incl. bewijs van ontvangst (in enkelvoud bijvoegen) D kopie aanvraag vergunning ingevolge de W.V.O. (in enkelvoud bijvoegen) beschrijving bodemlozingen M Veiligheids maatregelen Bijlage 13 [>^ Situatietekening Bijlage 1 Datum 2/1/23

27

28

29

30 Westland Independent Laboratories Legenda behorend bij plattegrondtekening (2x) gevaarlljke(afval)8toffen gevaariijke(afval)stoffen gevaarlijke(afval)stoffen gevaarlijke(afval)stoffen gevaarlijke(afval)stoffen gevaariijke(afval)stoffen gevaariijke(afval)stoffen gevaar1ijke(afval)stoffen gevaarlijke(afval)stoffen gevaar1ijke(afval)stoffen Hoeveelheid max 15 kg max 8 kg max 1 kg plusmin 2 kg max 95 kg max 1 kg max 75 kg max 75 kg max 25 kg Op tekening A B C D E F G Blusapparatuur slanghaspel (17m.) Brandblusser 6 Kg Brandblusser 6 Kg brandblusser 12 Kg Nooddouche Ruimte Chemisch lab Bacteriologisch lab Instrumenteel lab Kantoorruimte(2X) Ontvangstruimte Stookruimte Archief/monsteropslag Gebruikte Materialen Vloeren linoleum linoleum linoleum vloerbedekking plavuizen linoleum linoleum Muren hard/steen/beton hard/steen/beton hard/steen/beton hard/steen/bet on hard/steen/beton hard/steen/beton hard/steen/beton Plafonds systeemplafbnd met T/L armaturen systeemplafond met T/L armaturen systeemplafbnd met T/L armaturen systeemplafond met T/L armaturen systeemplafond met T/L armaturen systeemplafbnd met T/L armaturen systeemplafond met T/L armaturen

31

32

33

34 CHEMICALIEN/REAGENTIALIJST Code Product Veiligheidsnr. Merk Bestelnr. Verpakking Plaats Minimale voorraad Jaarlijks verbruik A13 AG 4X4 Resin R: 16 S: 5 BioRad g 5g A14 Agar type E Biokar g 25 g A15 Azijnzuur R: 135 S: Fluka ,5 I Zuurkast 5 ml A16 Hantiserum Prolab PL61 3 ml Koelkast 6 ml A17 Oantiserum Prolab PL62 3 ml Koelkast 6 ml A18 A19 Viantiserum Ammoniumijzer(lll) citraat Prolab PL ml 1 kg Koelkast 6 ml * B1 Boorzuur _ kg * B2 Briljantgroen R: 22 S: 24/ g 3g B4 Buffered pepton water (BPW) Biokar BK18 5 g 2 5 kg B5 Bufferopl.pH I Zuurkast 1 I H8/D1, Rev.2, 5.3, Pagina 2 van 16 OP ALFABET Goedkeuring KM:

35 CHEMICALIEN/REAGENTIALIJST Code Product Veiligheidsnr. Merk Bestelnr. Verpakking Plaats Minimale voorraad Jaarlijks verbruik B6 Bufferopl.pH I Zuurkast 1 I B7 Bufferopl.pH I Zuurkast 1 I B8 Brilliant green agar Biokar BK91 5 g 5 kg B9 BairdParker medium Biokar BK55 5 g 1 kg B1 Bile Esculin azide agar R: 2832 Biokar BK16 5 g 25 g B11 Bufferopl.pH I Zuurkast 1 I B12 Bacillus Cereus Agar Biokar BK116 5 g 25 g B13 Brilliant Green Bile Broth Biokar BK2 5 g 5 g B14 1Butanol R: 12 S: 16 Riedel de Haën I Brandkast 5 ml B15 Buff. Pepton Water in Zak, 225 ml BALI STUKS DIVERS 2 1 B16 Buff. Pepton Water in Zak, 1125 ml BALI77O STUKS DIVERS 1 8 H8/OD1, Rev.2, 5.3, Pagina 3 van 16 OP ALFABET Goedkeuring KM:

36 CHEMICALIEN/REAGENTIALIJST Code Product Veiligheidsnr. Merk Bestelnr. Verpakking Plaats Minimale voorraad Jaarlijks verbruik B17 Buff. Pepton Water in Zak, 225 ml BALI STUKS DIVERS 2 12 C1 Calciumchloride R: 36 S: kg 5 g C2 Congo rood S: g 5g C3 Chromsorb Fisons g Instr.lab * C4 Chloramphenicol Glucose agar Biokar BK7 5 g 1 1 kg C5 Celite Hyflo Supercel Vel 453 2,5 kg 2.5 kg D1 Diethylether R: 1219 S: Labscan A359 2,5 I Brandkast 4 25 I D2 Dibroomchinon FNZ stuks * chlorimide D3 Dichloormethaan R: 4 S: 2324/2536/37 Labscan A 358L 2,5 I Brandkast 5 ml D4 DMSO S: 24/ /5 ml Zuurkast * H8/OD1, Rev.2, 5.3, Pagina 4 van 16 OP ALFABET Goedkeuring KM:

37 CHEMICALIEN/REAGENTIALIJST Code Product Veiligheidsnr. Merk Bestelnr. Verpakking Plaats Minimale voorraad Jaarlijks verbruik D5 Diassalm LABM LAB g Koelkast 1 25 g D6 Delvotest SP FNZ stuks Koelkast 3 st D7 Dinatriumphenylfosfaat FNZ stuks * D8 Dextrosetrypton agar Oxoid CM 75 5 g 25 g E2 Ethanol 96%,gedenat. R: 11 S: 716 Boom I Brandkast 2 8 I E3 Eigeel telluriet opl. Biokar SM1 5 ml Koelkast 1 5 ml E4 Eigeel oplossing Biokar SM2 5 ml Koelkast 1 2 ml E5 E.E.Broth Biokar BK127 5 g 25 g F1 Fructose reinst kg * F2 Fosforzuur R: 34 S: 2636/37/ I Zuurkast 1 ml G1 Glucose kg * H8/OD1, Rev.2, 5.3, Pagina 5 van 16 OP ALFABET Goedkeuring KM:

38 CHEMICALIEN/REAGENTIALIJST Code Product Veiligheidsnr. Merk Bestelnr. Verpakking Plaats Minimale voorraad Jaarlijks verbruik G2 Glycerol Boom I Zuurkast 1 ml G3 Giolitti en Cantoni Bouillon Biokar BK8 5 g 25 g H1 Heptaan 95% (HPLC) R: 11 S: Labscan C I Brandkast 1 I H2 Helium 5. S: 37 Airliquide I Cilind. Instr.lab 25 I H5 HCI,rokend 37% R: 3437 S: 2636/37/3945 Riedel I Zuurkast 11 H6 HCI ampul.5 N R: 36/37/38 S: stuk Zuurkast * H7 HyEnterotest Hylabs TT buisjes 1 1st IJ1 IJ2 Uzertest UzerdDSulfaat R: 2241 S: stuk 1 g * IJ3 J1 ljzer(lll)citraat Jood 2 x gesubl. R: 2/21 S: g 1 g * K1 Kaliumchloride p.a kg 1 g H8/OD1, Rev.2, 5.3, Pagina 6 van 16 OP ALFABET Goedkeuring KM:

39 CHEMICALIEN/REAGENTIALIJST Code Product Veiligheidsnr. Merk Bestelnr. Verpakking Plaats Minimale voorraad Jaarlijks verbruik K2 Kaliumdiwaterstoffosfaat KH2PO kg 1 3 kg K3 Dikaliumwaterstof fosfaat K2HPO kg 1 2 kg K4 Kieselgur R: 4/2 S: kg 25 g K5 KBenzylpenicil. Gist B. 714AN 731 Koelkast * K6 Kaliumhydroxide reinst R: 35 S: 2637/ kg 5 g K7 Koper(ll)sulfaat R: 2236/38 S: kg * K8 Kooksteentjes _ 2 g 1 4 g K9 Kaliumiodide g 5g K1 Kaliumhydroxide p.a. R: 35 S: 2637/ kg 1 kg K11 Kwartskorrels Fisons g Instr.lab 2 25 g K12 Kwartswol H8/OD1, Rev.2, 5.3, Pagina 7 van 16 OP ALFABET Fisons g Instr.lab 2 1 g Goedkeuring KM:

40 CHEMICALIEN/REAGENTIALIJST Code Product Veiligheidsnr. Merk Bestelnr. Verpakking Plaats Minimale voorraad Jaarlijks verbruik K13 Koperstaafjes Fisons g Instr.lab 2 2 kg K14 KOH ampul.1 N R: 35 S: 2636/37/ stuk Zuurkast * K15 KaliumTelluriet R: 2536/38 S: 3745 Boom g * K16 Kaliumchloridestandaardopl ms/cm x 3 ml Chem. kast 2x3 ml 52x3 ml L1 Lucht Airliquide Cilind. Instr.lab 11 L2 Lactose Acros kg 25 g L3 Lauryl Sulfaat Tryptose bouillon (LST) Biokar BK1 5 g 5 g L4 Lood(ll)Nitraat R: 612/2233 5/5362 S: g * M1 Methanol p.a. R: 1123/25 S: I Brandkast 1 I H8/OD1, Rev.2, 5.3, Pagina 8 van 16 OP ALFABET Goedkeuring KM:

41 CHEMICALIEN/REAGENTIALIJST Code Product Veiligheidsnr. Merk Bestelnr. Verpakking Plaats Minimale voorraad Jaarlijks verbruik M2 Magnesium acetaat g 1 g M3 Mgsulfaat watervrij kg 25 g M4 Mgperchloraat R: 836/37/38 Fisons g Instr.lab 2 kg M5 M6 DLMethionine Methyl Valerat R: 1 Fisons g 5 ml Instr.lab Koelk. chem.lab * * M7 Macconkey agar Biokar BK5 5 g * M8 Methanol (HPLC) R: 1123/25 S: Labscan C2517 2,5 I Brandkast 1 I M9 MSRV agar Biokar BK134H A 5 g 2 kg M1 Meatliver glucose agar Biokar BK157H A 5 g 5 g N2 Nasulfaat p.a kg 1 3 kg N3 Natriumchloride p.a kg 5 kg N4 Natronloog technisch R: 35 S: 2637/ kg 2 kg H8/OD1, Rev.2, 5.3, Pagina 9 van 16 OP ALFABET Goedkeuring KM:

42 CHEMICALIEN/REAGENTIALIJST Code Product Veiligheidsnr. Merk Bestelnr. Verpakking Plaats Minimale voorraad Jaarlijks verbruik N5 Natronloog p.a. R: 35 S: 2637/ kg 1 kg N7 Natriumboraat R: g 1 kg N8 Natriumcarbonaat R: 36 S: g 25 g N9 NILAC melk NIZO 5 g Koelkast 25g N1 Novobiocine R: 2243 S: 36 Sigma 19 N Koelkast.5 g N11 GMPstandaard NIZOO NIZO Blikje Koelk. Chem.lab 1 2st N12 GMPstandaard NIZO5.2 NIZO Blikje Koelk. Chem.lab 1 2st N13 WPNstandaard NIZO 1.1 NIZO Blikje Koelk. Chem.lab 1 2st NU WPNstandaard NIZO 8. NIZO Blikje Koelk. Chem.lab 1 2st N15 Natriumcarbonaat, watervrij R: 36 S: kg 25 g N16 NaOH ampul.1 N R: stuk Zuurkast 2 2st H8/OD1, Rev.2, 5.3, Pagina 1 van 16 OP ALFABET Goedkeuring KM:

43 CHEMICALIEN/REAGENTIALIJST Code Product Veiligheidsnr. Merk Bestelnr. Verpakking Plaats Minimale voorraad Jaarlijks i_ verbruik S: 2636/37/3945 N17 Natronkalk R: 35 S: 2636/37/3945 Fisons g Instr.lab 3 kg N18 Natriumnitriet R: 825 S: g 1g N19 Naphthylethyleendiaminedihydrochloride (NEDA) R: 36/38 S: g 1 9 N2 NitraatTest stuks Koelk. Chem.lab 3st N21 NitrietTest stuks Koelk. Chem.lab 3 st N22 NaBenzylpeniciline R: 42/43 S: 36 Sigma 25 g * N23 Nutriënt agar Biokar BK21 5 g 25 g N24 Natriumsulfiet kg 1g 1 Oxaalzuur R: 21/22 S: 224/ g 25 g P1 Petroleumether R: 11 Labscan A ,5 I Brandkast 4 25 I H8/OD1, Rev.2, 5.3, Pagina 11 van 16OP ALFABET Goedkeuring KM:

44 CHEMICALIEN/REAGENTIALIJST Code Product Veiligheidsnr. Merk Bestelnr. Verpakking Plaats Minimale voorraad Jaarlijks verbruik S: P4 Plate count agar Biokar BK g 1 5 kg P5 Phenolphtaleine g # P6 2Propanol R: 11 S: 716 Labscan C I Brandkast 21 P7 Pepsinezoutzuuropl. 5% Boom ml Zuurkast 5 ml P8 PolymyxynB Sulfaat Koelkast.5 g P9 Petrifilm E.Coli 3M stuk Koelkast 1 1st P1 Bacteriological meat extract Biokar g 5 g P11 Phloroglucinol R: 36/37/ g # R1 Rogosa agar Biokar BK33 5 g # R2 RPFsupplement Biokar SM34 flacon Koelkast 1st R3 Rappaport Vassiliadis Soja Biokar BK148 5 g 1 kg H8/OD1, Rev.2, 5.3, Pagina 12 van 16 OP ALFABET Goedkeuring KM:

45 CHEMICALIEN/REAGENTIALIJST Code Product Veiligheidsnr. Merk Bestelnr. Verpakking Plaats Minimale voorraad Jaarlijks verbruik R4 Reinforced clostridial agar Biokar BK9 5 g 25 g S2 Silicagel 1 kg S3 Salpeterzuur R: 35 S: /37/ I Zuurkast 1 ml S4 Stremsel 1 I Koelk. Chem.lab 1 ml S5 Sterikon plus bioindikator ml/1 stuks Koelkast 2 st S6 Stikstof Airliquide Cilind. Instr.lab 11 S7 Sulfanilamide p.a g S8 Slanetz en Bartley agar Biokar BK37 5 g * S9 Salmonello Swabs Tritium (via BIOKAR) EB stuks 2 2 st S1 Sulfamethazine 99% Acros g Koelkast * H8/OD1, Rev.2, 5.3, Pagina 13 van 16 OP ALFABET Goedkeuring KM:

46 CHEMICALIEN/REAGENTIALIJST Code Product Veiligheidsnr. Merk Bestelnr. Verpakking Plaats Minimale voorraad Jaarlijks verbruik S11 D( + )Saccharose Acros kg 25 g S12 SRMSE (Salmonella) K. v. W. SRMSE 1 buisjes Vriezer 1 5 st S13 SRMEC (E.Coli) K. v. W. SRMEC 1 buisjes Vriezer 2 1st S14 SRMBC (Bacillus Cereus) K. v. W. SRMBC 1 buisjes Vriezer CJl 5 st S15 SRMKGT/SA (Kiemgetal/Staphyl.) K. v. W. SRM KGT/SA 1 buisjes Vriezer 2 2 st S16 SRMYL (Gisten & Schimmels) K. v. W. SRMYL 1 buisjes Vriezer 2 1st S17 Selenite Cystine Broth Biokar BK9 5 g 1 5 kg S18 Staphylasetest Oxoid DR595 A 1st. Koelkast 2 st S19 SRMSAG (Salmonella lactose pos.) K. v. W. SRM SAG 1 buisjes Vriezer 1 5 st H8/OD1, Rev.2, 5.3, Pagina 14 van 16 OP ALFABET Goedkeuring KM:

47 CHEMICALIEN/REAGENTIALIJST Code Product Veiligheidsnr. Merk Bestelnr. Verpakking Plaats Minimale voorraad Jaarlijks verbruik S2 SRMCP (Clostridium perfringens) K. v. W. SRMCP 1 buisjes Vriezer 5 5 st S21 Sodatabletten FNZ stuks * T1 Trinatriumcitr. reinst kg 1 kg T2 Trichloorazijnzuur R: 25 S: 24/ kg 1 3 kg T3 Trifluorazijnzuur R: 2/35 S: ml Zuurkast 2 ml T4 Trinatriumcitr.p.a kg 25 g T5 Titriplex III R: g # T6 TSN agar Biokar BK1H A 5 g 25 g U1 Urea g 25 g V1 VRBL agar Biokar BK86 5 g 1 4 kg V2 VRBG agar Biokar BK11 5 g 1 3 kg H8/OD1, Rev.2, 5.3, Pagina 15 van 16 OP ALFABET Goedkeuring KM:

48 CHEMICALIEIM/REAGENTIALIJST Code Product Veiligheidsnr. Merk Bestelnr. Verpakking Plaats Minimale voorraad Jaarlijks verbruik W1 Wolfraamfosforzuur g 1 g W2 Waterstof R: 12 S: Airliquide Cilind. Instr.lab 2 I X1 XLDagar Oxoid CM469 5 g 3 kg Z1 Zeezand p.a. Boom ,5 kg 1.5 kg Z2 Zwavelzuur gec. R: 35 S: Riedel ,5 I Zuurkast # Z3 Zinkacetaat R: 22 S: g 5 g Z4 Zwavelzuur gec. R: 35 S: I Zuurkast 5 ml Z5 Zuurstof 4.5 R: 8 S: 17 Airliquide I Cilind. Instr.lab 1 1 Opmerking: K. v. W. = Keuringsdienst van Waren * = heel erg sporadisch gebruik, maximaal enkele grammen/mililiters per jaar H8/OD1, Rev.2, 5.3, Pagina 16 van 16 OP ALFABET Goedkeuring KM:

49

50 WESTLAND INDEPENDENT LABORATORIES B.V. C. CHEMICALIËN (vervolg) Bij elke opslagplaats van chemicaliën is een lijst aanwezig met daarop de op dat punt aanwezige stoffen. Op deze lijst staan ook (voor zover bekend) de veiligheidszinnen (R en Szinnen). Op elk lab zijn geplastificeerde kaarten aanwezig met de betekenis van deze zinnen. In het kantoor van het hoofd lab of de algemene ruimte zijn ordners met van elke stof een Veiligheidsinformatieblad aanwezig. Wanneer een ongeval gebeurt met chemicaliën, wordt in de desbetreffende veiligheidsinformatieblad nagegaan wat de gevaren zijn en welke hulp geboden moet worden. Wanneer brand uitbreekt, moet iedereen de ruimte verlaten, waarna het hoofd laboratorium de elektriciteit uitschakelt en indien mogelijk de brand zoveel mogelijk blust. Alle ongevallen worden geregistreerd, met vermelding van de oorzaak van het ongeval en de te nemen maatregelen om herhaling te voorkomen. RFSCTTFRMTNC VAN HET MTT JFTT De bescherming van het milieu wordt via onderstaand Chemicaliënbeheerssysteem geregeld. Chemirnliënheheerssysteem In het onderstaande systeem wordt beknopt het 'chemicaliënbeheerssysteem van Westland Independent Laboratories b.v. beschreven. Het systeem bestaat o.a. uit de volgende punten: inkoop en aflevering opslag en beheer afvoer/lozing INKOOP EN AFLEVERING Door de medewerkers van W.I.L. worden benodigde chemicaliën op het schrijfbord/bestelbord aangegeven. De chemicaliën worden door het hoofd laboratorium telefonisch, elektronisch of schriftelijk besteld. De (eventuele) bestel en leveringslijsten worden in de daarvoor bestemde mappen bewaard. H9/B1, Rev. 2,1.3, Pagina 2 van 6 Goedkeuring KM:

51 WESTLAND INDEPENDENT LABORATORIES B.V. Leveranciers Globaal worden de chemicaliën bij de volgende leveranciers afgenomen: Air Liquide: Helium en Zuurstof (5 1 cilinders) en Waterstof, Lucht en Stikstof (1 1 cilinders) Diffchamb Biocontrol: Agars en supplementen van o.a. Biokar, 3M Transia GmbH: Hyenterotest Interscience: Chemicaliën/reagentia voor de Dumas van Fisons NIZO: Standaarden voor GMP en WPN (melkpoeders) FNZ: Delvotest en NILACmelkpoeder Boom Meppel: Chemicaliën van Labscan, Boom en sommige artikelen (o.a. phbuffers) V.W.R.: Merendeel van de artikelen van en VEL OXOID: Agars van OXODD en antisera. AFT.F.VF.KTNG De bestelde artikelen worden in 99 tot 1 % van de gevallen aan huis geleverd (via leverancier, transportbedrijf of post). Bij Aflevering worden de artikelen aan de hand van de afleverlijst gecontroleerd. OPSLAG EN BEHEER Na aflevering en controle wordt het artikel gecodeerd en op de daarvoor bestemde plaats gezet (zie voor zowel de codering als de plaats de CHEMICALIËN EN REAGENTIALUST, H8/OD1). H9/B1, Rev. 2,1.3, Pagina 3 van 6 Goedkeuring KM:

52 WESTLAND INDEPENDENT LABORATORIES B.V. Ruimte Chem. Lab. Chem. Lab. Chem. Lab. Chem. Lab. Instrumentele Lab Instrumentele Lab Micro. Lab. Micro. Lab. Micro. Lab. Plaats Brandkast Hangkasten Zuurkast Koelkast Hangkasten Vriezer Koelkast Hangkasten Staande kast Globale criteria voor plaatsindeling van chemicaliën (ook te gebruiken voor eventuele nieuwe artikelen): BRANDKAST: Opslag van brandbare vloeistoffen. HANGKAST: Opslag van vaste producten die zowel voor chemische als microbiologische analyses worden gebruikt. ZUURKAST: Opslag van (vooral) vloeistoffen. Basen en zuren worden in verschillende kratten bewaard. INSTR.LAB.: Opslag van chemicaliën/reagentia voor de Dumasbepaling VRIEZER. INSTR. LAB: Opslag van Micro. Standaarden die bevroren bewaard moeten blijven. KOELKAST CHEM. LAB: Opslag van bederfelijke en temp. gevoelige chemicaliën en reagentia voor chemische analyses KOELKAST MICR. LAB: Opslag van bederfelijke en temp. gevoelige chemicaliën en reagentia voor microbiologische analyses. STAANDE KAST MICR. LAB: Opslag van (veelal) vloeistoffen die enkel voor microbiologische analyses worden gebruikt (verdunningsvloeistoffen etc.) In zowel Instrumentele Lab als Chem. Lab. bevinden veel gebruikte gebruiksklare oplossingen zich in kratten die op werktafels staan. H9/B1, Rev. 2,1.3, Pagina 4 van 6 Goedkeuring KM:

53 WESTLAND INDEPENDENT LABORATORIES B.V. AFVOER/LOZING In verband met het gebruik van schadelijke chemicaliën heeft W.I.L. de afvoer van afval ingedeeld in 8 categorieën. Zes van deze categorieën (1 t/m 6) worden in vaten afgevoerd via SITA ECOSERVICE BV, Almelo. 1) Halogeenarm vloeibaar organisch (BVM Categorie 11) SITA AFVALSTROOMNR. 4GR52688 Hierin worden de restanten/het afval verzameld van: de vetextracties (AV3, AV16, AV27, AV48, AV49), bevat: water, ethanol, ammonia,petroleumether, diethyl kleurstof (Congorood) ether, HC1 en vetzuuranalyse (AV22) bevat: heptaan en methanol ruwecelstof(av15) bevat: aceton VVDS in Boter (AV35) bevat: petroleumether F.F.A. (AV37) bevat: diethylether en ethanol 7) Halogeenrijk vloeibaar ('organisch') (BVM Categorie 12) SITA AFVALSTROOMNR. 4GR Hierin worden de restanten/het afval verzameld van: de monsteroplossingen van de GMPbepalingen (AV18 en AV19) bevat: trichloorazijnzuur vrij vet(av38) bevat: dichloormethaan 3) Toxische organische stoffen (BVM Categorie 23) SITA AFVALSTROOMNR. 4GR52694 Hierin worden de restanten/het afval verzameld van: loopvloeistoffen van GMPbepaling Reversed Phase (AV19) bevat: acetonitril, propanol, TFA spoelvloeistoffen van HPLC's (AV18, AV19, AV45, AV46) bevat: acetonitril en methanol H9/B1, Rev. 2,1.3, Pagina 5 van 6 Goedkeuring KM:

Binnen de inrichting wordt licht constructiewerk verricht met boor- en zaagmachines, scharen, walsen, schuurbanden en snij- en lasapparatuur.

Binnen de inrichting wordt licht constructiewerk verricht met boor- en zaagmachines, scharen, walsen, schuurbanden en snij- en lasapparatuur. GEMEENTE RIJNWAARDEN Behandelnummer : Dossiernummer : W&W/2005/3322 Definitieve VERGUNNING ingevolge Wet milieubeheer Deel A 1 AANVRAAG Aanvrager: Van Moerkerk konstructie en plaatwerk Soort inrichting:

Nadere informatie

BIJLAGE MELDING ACTIVITEITENBESLUIT. AANVRAGER L.T.M. te Vogt Dankbaarsdijk 9 7142 HL Groenlo

BIJLAGE MELDING ACTIVITEITENBESLUIT. AANVRAGER L.T.M. te Vogt Dankbaarsdijk 9 7142 HL Groenlo BIJLAGE MELDING ACTIVITEITENBESLUIT AANVRAGER L.T.M. te Vogt Dankbaarsdijk 9 7142 HL Groenlo BIJLAGE MELDING ACTIVITEITENBESLUIT Initiatieflocatie: Dankbaarsdijk 9 7142 HL Groenlo Kvk nummer: 08091764

Nadere informatie

Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting

Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting Kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting Kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Zelfcontrole autobedrijven vragenlijsten en toelichting

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR DSM ADVANCED POLYESTERS BV TE EMMEN

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR DSM ADVANCED POLYESTERS BV TE EMMEN ONTWERP Assen, @ Ons kenmerk @ Behandeld door mevrouw D. Rimann (0592) 36 58 31 Onderwerp: Ontwerpbesluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor DSM Advanced Polyesters BV te Emmen ONTWERPBESLUIT VAN

Nadere informatie

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT (ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING Besluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen hebben op 16 augustus 2013, aangevuld 26 september 2013 en 8 november 2013, van Sportstad Heerenveen

Nadere informatie

08-02-1994 ken.gev.form, melkrundveehouderijen

08-02-1994 ken.gev.form, melkrundveehouderijen 08-02-1994 ken.gev.form, melkrundveehouderijen o Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Streepje is hier invullen wat gevraagd wordt Aankruisen wat van toepassing is 1 Naam

Nadere informatie

STANDAARD- GARAGE & CARROSSERIE- BEDRIJVEN. voor garage- en carrosseriebedrijven

STANDAARD- GARAGE & CARROSSERIE- BEDRIJVEN. voor garage- en carrosseriebedrijven GROND voor garage- en carrosseriebedrijven Garage- en carrosseriebedrijven worden op milieuvlak vooral geconfronteerd met bedrijfsafval, de opslag van gevaarlijke stoffen, de verdamping van organische

Nadere informatie

AANMELDINGSNOTITIE BEOORDELING MER PLICHT. Hoogstraat 8 te Uden. Varkenshouderij J. Dortmans

AANMELDINGSNOTITIE BEOORDELING MER PLICHT. Hoogstraat 8 te Uden. Varkenshouderij J. Dortmans AANMELDINGSNOTITIE BEOORDELING MER PLICHT Varkenshouderij J. Dortmans Opdrachtgever: Dhr. J. Dortmans Hoogstraat 17 5406 TH Uden T: 0413-363427 Locatie: Hoogstraat 8 5406 TH Uden Handtekening: Opgesteld

Nadere informatie

REGELGEVING. Gebouwen voor het verrichten van. medische of paramedische controle, onderzoek, behandeling, het bieden

REGELGEVING. Gebouwen voor het verrichten van. medische of paramedische controle, onderzoek, behandeling, het bieden R08 REGELGEVING Informatieblad Energiebesparing Waterbesparing Afvalpreventie Zorgsector Afvalscheiding Afvalwater Gebouwen voor het verrichten van medische of paramedische controle, onderzoek, behandeling,

Nadere informatie

MILIEUVERKLARING 2012

MILIEUVERKLARING 2012 GENK MILIEUVERKLARING 2012 over de resultaten van 2011 in het kader van EMAS augustus 2012 Voorwoord EMAS versie III (Eco-Management and Audit Scheme) is het communautair milieubeheersysteem en milieuauditsysteem

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan (ONTWERP)BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan GOC Real Estate B.V. ten behoeve van het veranderen en in werking hebben van een inrichting bedoeld voor recycling van vloeibare oliehoudende afvalstoffen,

Nadere informatie

Aanvraag Stralen of chemisch reinigen

Aanvraag Stralen of chemisch reinigen Aanvraag Stralen of chemisch reinigen Artikel 10.63 Wet milieubeheer In te vullen door de gemeente Ω 1. Melder/aanvrager Naam aanvrager man vrouw Geen postbusnummer Ω Adres Postcode + Plaats Telefoon Naam

Nadere informatie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 1 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Voorschriften 5 Algemeen Werkvoorraad

Nadere informatie

VORMVRIJE MER-BEOORDELING

VORMVRIJE MER-BEOORDELING VORMVRIJE MER-BEOORDELING voor de rundveehouderij van De heer M. van Norel Oude Hogeweg 16 8085 RA Doornspijk Opdrachtgever: M. van Norel Oude Hogeweg 16 8085 RA Doornspijk Locatie: Kleine Woldweg nabij

Nadere informatie

Zelfcontrole horecabedrijven: vragenlijsten en toelichting

Zelfcontrole horecabedrijven: vragenlijsten en toelichting Kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Zelfcontrole horecabedrijven: vragenlijsten en toelichting 18 november 2008 Geschreven door Platform Milieuhandhaving Grote Gemeenten i.s.m. gemeente Oss en Koninklijke

Nadere informatie

m.e.r.-beoordeling Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Ashorst B.V. te Horst a/d Maas Zaaknummer: 2014-0813

m.e.r.-beoordeling Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Ashorst B.V. te Horst a/d Maas Zaaknummer: 2014-0813 Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg m.e.r.-beoordeling Ashorst B.V. te Horst a/d Maas Zaaknummer: 2014-0813 Kenmerk: 2014/55356 d.d. 9 oktober 2014. Verzonden: INHOUDSOPGAVE 1 Besluit 3 1.1 Onderwerp

Nadere informatie

MER - Aanmeldingsnotitie

MER - Aanmeldingsnotitie MER - Aanmeldingsnotitie CRV BV Postbus 454 6800 AL ARNHEM Locatie: Brédyk 32 9088 BX WIRDUM Datum: 24 februari 2015 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens... 4 1.1. Naam en adres aanmelder... 4 1.2. Plaats

Nadere informatie

Jaarrapport Milieu 2013

Jaarrapport Milieu 2013 Jaarrapport Milieu 2013 Juli 2014 Antoni van Leeuwenhoek Servicediensten, afdeling KAM Trudi Hengeveld, milieucoördinator Plesmanlaan 121 1066 CX Amsterdam Tel. (020) 512 1985 Hoewel bij het opstellen

Nadere informatie

VLAREA + bijlage(n) Besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en - beheer

VLAREA + bijlage(n) Besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en - beheer Besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en - beheer De Vlaamse regering, Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de

Nadere informatie

BESCHRIJVING INITIATIEF EN REIKWIJDTE & DETAILNIVEAU. HTCW vergassingsinstallatie Rijssen. Waste Consortium Rijssen,

BESCHRIJVING INITIATIEF EN REIKWIJDTE & DETAILNIVEAU. HTCW vergassingsinstallatie Rijssen. Waste Consortium Rijssen, BESCHRIJVING INITIATIEF EN REIKWIJDTE & DETAILNIVEAU HTCW vergassingsinstallatie Rijssen Waste Consortium Rijssen, Juni 2011 0 Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 ACHTERGROND EN DOELSTELLING... 6 2.1 Waarom HTCW...

Nadere informatie

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton)

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton) 1. Doel en functie 1. Doel en functie van richtlijnen van de Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen In onze steeds gecompliceerder wordende samenleving wordt een toenemend gebruik gemaakt

Nadere informatie

Herontwikeling olieveld schoonebeek Rapport II (hoofdstuk 18): waterinjectie

Herontwikeling olieveld schoonebeek Rapport II (hoofdstuk 18): waterinjectie Herontwikeling olieveld schoonebeek Rapport II (hoofdstuk 18): waterinjectie Milieueffectrapportage Rapport II (Hoofdstuk 18): Waterinjectie I Initiatiefnemer Nederlandse Aardolie Maatschappij BV www.nam.nl

Nadere informatie

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 15:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 124 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor opslag en

Nadere informatie

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 Opslag van verpakte

Nadere informatie

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage. CPR 15 richtlijnen

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage. CPR 15 richtlijnen Opslag gevaarlijke stoffen in emballage CPR 15 richtlijnen (Handreiking voor het toepassen van de CPR 15 richtlijnen binnen het werkgebied van de Regionale milieudienst Noord-West Utrecht en binnen dit

Nadere informatie

Energie efficiency onderzoek conform ISO 50.001 voor Gebr. de Jongh B.V. te Rotterdam. rapport 4GDJ-CO2.EEI.R. Opdrachtgever : Gebr.

Energie efficiency onderzoek conform ISO 50.001 voor Gebr. de Jongh B.V. te Rotterdam. rapport 4GDJ-CO2.EEI.R. Opdrachtgever : Gebr. Energie efficiency onderzoek conform ISO 50.001 voor Gebr. de Jongh B.V. te Rotterdam rapport 4GDJ-CO2.EEI.R Opdrachtgever : Gebr. de Jongh BV Rapportnummer : 4GDJ-CO2.EEI.R Auteur : drs. ing. J.A. van

Nadere informatie

Gemeente Grave Inventarisatie vervoer gevaarlijke stoffen

Gemeente Grave Inventarisatie vervoer gevaarlijke stoffen Prov incie Noord-Brabant Gemeente Grave Inventarisatie vervoer gevaarlijke stoffen Auteurs Dhr. ing. V. van Erp Dhr. ing. I. Senssen Mw. ing. B. van Kooij Datum mei 2008 Voorwoord In het kader van het

Nadere informatie

Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties

Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties 30 Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 30:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 61 Vloeibare brandstoffen Bovengrondse

Nadere informatie

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 De overtuiging

Nadere informatie