Clausules De Leeuw Assuradeuren B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Clausules De Leeuw Assuradeuren B.V."

Transcriptie

1 Clausules De Leeuw Assuradeuren B.V. Versie 1.1 (dec. 2010) pag. 1 / 100 Aansprakelijkheid A001 A003 A004 A009 A011 A012 A014 A023 A055 A061 A064 A083 A110 A111 A117 A118 A138 A168 A171 A179 A183 A188 A189 A198 A199 A204 A219 A245 A250 A257 A277 A278 A281 A282 A288 A289 A295 A344 A377 A390 A400 A418 A419 A429 A436 A437 A438 A441 A442 A445 A470 A471 A472 A473 A474 A487 A495 A531 A532 A549 A570 A571 A580 A611 A754 A757 A759 A762 A797 A801 A802 A803 A804 A821 A822 A827 A830 A831 A832 A846 A847 A848 A869 A892 A915 A997 A998 A723N A437V A8527 A8530 A8548 C2006 C2007 C2017 C2045 C2047 C2048 C2049 C2050 C2057 C2063 C2064 C2069 C2077 C2094 C2098 Brand B001 B002 B003 B005 B008 B013 B014 B016 B017 B018 B019 B023 B025 B026 B029 B030 B034 B035 B038 B040 B041 B043 B044 B045 B046 B053 B061 B062 B065 B069 B070 B072 B073 B076 B078 B080 B082 B083 B089 B095 B098 B099 B101 B103 B105 B106 B107 B113 B114 B116 B118 B121 B123 B125 B127 B139 B145 B147 B149 B150 B155 B160 B161 B162 B164 B169 B171 B172 B176 B178 B180 B186 B187 B190 B200 B202 B204 B2110 B212 B213 B214 B219 B220 B221 B2210 B222 B225 B227 B230 B231 B235 B236 B242 B249 B252 B253 B257 B259 B260 B261 B264 B270 B274 B277 B280 B286 B293 B295 B313 B315 B318 B321 B323 B324 B326 B329 B330 B331 B332 B352 B402 B406 B457 B459 B464 B466 B472 B483 B487 B492 B503 B506 B507 B509 B510 B512 B513 B543 B623 B800 B991 B992 B993 B1111 BE01 BE02 BE03 BE04 BSW1 BVI3 C1001 C1003 C1013 C1028 C1029 C1030 C1032 C1033 C1043 C1044 C1055 C1057 C1059 C1062 C1072 C1074 C1075 C1076 C1244 C1268 C1269 C1274 C1275 C1320 C1329 C1340 C1341 C1344 C1365 C1368 C1371 C1377 C1378 C1379 C1386 C1391 C1400 C1408 C1411 C1435 C4507 IWM IWM1 PH1A PH1AV PH1B PH1BV PW1 ZWC3

2 Clausules De Leeuw Assuradeuren B.V. Versie 1.1 (dec. 2010) pag. 2 / 100 Ongevallen O001 O002 O003 O004 O005 O006 O007 O008 O010 O015 O016 O017 O018 O019 O020 O021 O022 O024 O025 O028 O029 O030 O031 O032 O033 O423 O424 O488 O548 Pleziervaartuigen P004 P006 P008 P016 P084 P181 P190 P407 P413 P414 P428 P454 P463 P467 P468 P469 PE449 Reis/Rechtsbijstand R001 R005 R006 R007 R010 R011 R013 R015 R016 R017 R018 R020 R023 R024 R070 R091 R094 R096 R100 R105 R106 R115 R125 R136 R180 R200 R210 R211 R216 R217 R2092 R235 R346 R3536 R3538 R412 R416 R458 R486 R702 R704 R719 R720 R793 R1701 R1702 R2092 Caravan/Transport T001 T002 T003 T004 T006 T013 T015 T018 T022 T026 T062 T063 T248 T251 T272 T281 T379 T410 T619 T802 T803 T806 T810 T825 T827 T831 T844 T845 Uitvaart U001 U002 U003 U004 U005 U006 U007 U008 U009 U011 U012 U013 U014 U015 Verkeer C3001 C3002 C3003 C3009 C3502 V001 V002 V005 V006 V007 V010 V011 V013 V015 V017 V020 V023 V026 V029 V030 V031 V034 V035 V038 V039 V2118 V281 V403 V533 V536 V538 V540 VN003 VN023 VN025 VN026 VN060 VN092

3 Algemeen X004 X005 X008 X009 X010 X012 Verantwoording: De samenstelling van de inhoud van dit document is met de grootst mogelijke zorg gedaan. De inhoud van de clausules kan enigszins afwijken van eerdere exemplaren. In geval van onduidelijkheid door afwijkende teksten zal dit nimmer ten nadele van de verzekeringsnemer worden uitgelegd. De inhoud van dit document zal worden aangepast zodra daar aanleiding voor is, bijvoorbeeld doordat nieuwe clausules worden toegevoegd. Het is daarom raadzaam om bij het raadplegen van de polisvoorwaarden de meest recente versie van dit document te downloaden van Clausules De Leeuw Assuradeuren B.V. Versie 1.1 (dec. 2010) pag. 3 / 100

4 Aansprakelijkheid Clausule A001: De premie voor deze verzekering is gebaseerd op veranderlijke gegevens. Zoals omschreven in de polisvoorwaarden wordt de premie voor deze verzekering jaarlijks naverrekend aan de hand van de door verzekeraaropgevraagde gegevens. Clausule A003: De premie voor deze verzekering is gebaseerd op veranderlijke gegevens. Zoals omschreven in de polisvoorwaarden wordt de premie voor deze verzekering eens per drie jaar naverrekend aan de hand van de doorverzekeraar opgevraagde gegevens. Clausule A004: In aanvulling van het bepaalde in Artikel 2 en Artikel 3.7.A is de verzekeringnemer tevens verzekerd in zijn hoedanigheid als eigenaar van het pand cq. de panden, waarvan aan de verzekeraar opgave is gedaan. Clausule A009: In aanvulling op de voorwaarden is tevens van de verzekering uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade door: geleverde goederen waaronder programmatuur en informatie; fouten, onvolkomenheden of gebreken in adviezen, ontwerpen en analyses bij de ontwikkeling van programmatuur; het aanbrengen van wijzigingen in programmatuur en bestanden; beschadiging, vernietiging of verdwijning van informatiedragers en/of de daarop aanwezige programmatuur en informatie. Clausule A011: De uitsluiting opzicht, zoals voorkomend in de voorwaarden, rubriekenaansprakelijkheid, geldt niet voor de aansprakelijkheid voor schade aan zaken veroorzaakt gedurende de tijd dat een verzekerde of iemand voor hem deze zaken bewerkt, bewaart, gebruikt, repareert, behandelt en daarmee samenhangend vervoert. Deze aansprakelijkheid is verzekerd tot een maximum van ,00 per aanspraak met een maximum van ,00 per verzekeringsjaar als onderdeel van het verzekerd bedrag. Er geldt een eigen risico per aanspraak van 10% met een minimum van 250,00. Van de dekking blijft uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade: aan zaken, die verzekerde of iemand namens hem onrechtmatig onder zich heeft; in verband met diefstal, verduistering, vermissing of verlies; aan motorrijtuigen, werkmaterieel, (sta-)caravans en (lucht-)vaartuigen die verzekeringnemer of iemand namens hem onder zich heeft; aan zaken, die verzekerde of iemand namens hem onder zich heeft uit hoofde van een huur-, huurkoop-, lease-, pacht-, pandovereenkomst of vruchtgebruik (waaronder het recht van gebruik en bewoning);- aan software. Clausule A012: Ter zake van de aansprakelijkheid voor schade door het toedienen van chemische en biologische bestrijdingsmiddelen ten behoeve van derden geldt het volgende: het eigen risico per gebeurtenis voor schade aan zaken is, in tegenstelling tot het bepaalde in de polisvoorwaarden, 10% van het schadebedrag met een minimum van 500,00 en een maximum van 1.250,00; uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade door toediening vanuit luchtvaartuigen; de verzekering geldt niet voor bestrijdingsmiddelen welke niet bij of krachtens de bestrijdingsmiddelenwet 1962 zijn toegelaten en voor niet toegestane toepassingen; de verzekering geldt niet wanneer de verzekerde die het bestrijdingsmiddel toedient niet beschikt over de vereiste spuitlicentie(s). Clausule A014: Als premievervaldag zoals bedoeld in artikel 1.12 van de polisvoorwaarden geldt voor deze verzekering 1 januari. Clausules De Leeuw Assuradeuren B.V. Versie 1.1 (dec. 2010) pag. 4 / 100

5 Clausule A023: Uitgesloten is het risico van productenaansprakelijkheid in de Verenigde Staten en Canada. Clausule A055: De in artikel 3.3 van de polisvoorwaarden gestelde uitsluiting is niet van toepassing op de aansprakelijkheid van de verzekerden wegens beschadiging of vernietiging van kleding, toebehorende aan bezoekers en gasten. Deze uitbreiding geldt dus niet voor verdwijning van kledingstukken, toebehorende aan bezoekers en gasten. Clausule A061: De Leeuw Assuradeuren vergoedt, ook bij het ontbreken van wettelijke vergoedingsplicht van een verzekerde, de schade die is toegebracht a. door een in artikel 1 genoemd kind, jonger dan 14 jaar, aan een ander dan een verzekerde tijdens de periode dat die ander, anders dan beroeps- of bedrijfsmatig, met het toezicht op het kind is belast; b. door een in artikel 1 genoemd kind, jonger dan 6 jaar, aan een ander dan een verzekerde, bij het in de onmiddellijke nabijheid halen of toelaten van dat kind; c. door een huisdier van een verzekerde aan een ander dan een verzekerde tijdens de periode dat die ander, anders dan beroeps- of bedrijfsmatig met het toezicht is belast. Sub a en b zijn niet van toepassing indien sprake is van een dekking voor een eenpersoonshuishouden. Het bepaalde in de artikelen 6.2 t/m 6.5 blijft onverkort van toepassing. Indien verzekerde bezitter is van een tweede woning, mits deze uitsluitend dient tot verhuur aan derden, dan is de aansprakelijkheid hiervoor meeverzekerd. Het pand is gelegen aan het aan de verzekeraar opgegeven adres. Er geldt een eigen risico voor waterschade, van 125,00 per gebeurtenis. Als norm voor de schaderegeling wordt het Nederlands recht gehanteerd. Bij toekenning van schadevergoeding zullen alle aanspraken op uitkering die de benadeelde uit andere hoofde heeft in mindering worden gebracht. Geen schadevergoeding zal worden verleend indien de vorderende partij een ander is dan een rechtstreeks bij de gebeurtenis betrokken benadeelde natuurlijke persoon of diens nagelaten betrekkingen. Clausule A064: Verzekerd is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade,veroorzaakt door brand aan de door hem voor vakantiedoeleinden gehuurde, in het buitenland gelegen woning en de daartoe behorende inboedel. Voor deze schade geldt een eigen risico van 500,00 per gebeurtenis. Clausule A083: Tevens is verzekerd aansprakelijkheid voor een schade verband houdende met het naast een loondienstbetrekking incidenteel, buiten dienstverband en niet bedrijfsmatig verrichten van (betaalde) werkzaamheden voor derden. Deze dekking is beperkt tot een maximum van ,00 tegen een meerpremie van 22,69. Clausule A110: Aangetekend wordt dat voor iedere schade veroorzaakt door kinderen tot zestien jaar en/of dieren, een eigen risico geldt van 250,00 per gebeurtenis. Clausule A111: Niet onder de dekking is begrepen de aansprakelijkheid voor schade: aan bedrijfsinventarissen, bedrijfsgereedschappen, handelsvoorraden en bedrijfszaken, die zich in het/de pand(en) bevinden; aan audiovisuele apparatuur, foto- en filmapparatuur, sieraden en horloges, boeken en tijdschriften, voor zover deze zich in een garagebox bevinden; voortvloeiende uit, of verband houdende met het door verzekeringnemer, of andere voor hem/haar uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het/de pand(en). Clausule A117: Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van springstoffen. Clausule A118: Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor zaakschade in verband met kabels/leidingen. Clausules De Leeuw Assuradeuren B.V. Versie 1.1 (dec. 2010) pag. 5 / 100

6 Clausule A138: Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitgevoerde overeenkomsten tot aanneming van werk,het leveren van zaken en/of het verrichten van diensten en/of ten gevolge van bedrijfs- of beroepsmatig verstrekte adviezen of informatie. Clausule A168: Deze verzekering dekt mede de aansprakelijkheid van de leden voor schade veroorzaakt door (het gebruiken van) het door hen bewoonde appartement,indien en voor zover hun aansprakelijkheid niet elders is verzekerd. De aansprakelijkheid voor schade aan de in de polis genoemde onroerend zaak is uitgesloten. Clausule A171: Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade in verband met diefstal,verduistering, verlies, vermissing of verwisseling van kledingstukken,sieraden, kleinodiën, geld en geldswaardige papieren. Clausule A179: De aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen van huurders/bewoners van de panden is slechts gedekt, indien veroorzaakt door gehele of gedeeltelijke instorting. Clausule A183: Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade in verband met RSI. Onder RSI wordt in het kader van deze clausule verstaan een tot beperkingen of participatieproblemen leidend klachtensyndroom aan nek, bovenrug,schouder, boven- of onderarm, elleboog, pols of hand of een combinatie hiervan (ook wel genoemd aandoeningen van de bovenste extremiteit). Het syndroom kenmerkt zich door een verstoring van de balans tussenbelasting en belastbaarheid (van de bovenste extremiteit), voorafgegaan dooractiviteiten met herhaalde bewegingen, overmatige krachtuitoefening of een statische houding van n of meer van de genoemde lichaamsdelen. De aansprakelijkheid in verband met RSI is wel gedekt indien verzekerde aantoont, dat: 1. de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet vanaf het moment van het aangaan van deze verzekeringsovereenkomst tot het moment van melding van de aanspraak bij AMEV tenminste iedere drie jaar is herhaald; 2. de meest recente RI&E in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet en het hiervan deel uitmakende plan van aanpak niet ouder is dan drie jaar, te rekenen vanaf de melding van de aanspraak bij verzekeraar; 3. de preventieve maatregelen in verband met het risico van RSI conform het plan van aanpak binnen redelijke termijn na het opstellen hiervan zijn uitgevoerd; 4. de rapportage aan de gecertificeerde Arbodienst over de uitvoering van de maatregelen opgenomen in het plan van aanpak niet ouder is dan n jaar, te rekenen vanaf de melding van de aanspraak bij verzekeraar; 5. er een schriftelijk vastgelegd RSI-preventiebeleid aanwezig is, dat jaarlijks met de ondergeschikten wordt geëvalueerd. Clausule A188: Wij verlenen geen dekking voor de aansprakelijkheid van verzekerde als werkgever tegenover ondergeschikten en/of als opdrachtgever tegenover niet-ondergeschikten voor schade die door hen wordt geleden als gevolg van beroepsziekte(n). Clausule A189: Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een handelen of nalaten dat in strijd is met enig van overheidswege gegeven voorschrift ter zake van legionellapreventie, tenzij verzekerde kan aantonen dat de schade hierdoor ontstaan noch vergroot is. Clausule A198: Uitgesloten zijn aanspraken die voortvloeien uit handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden voor de ingangsdatum van deze verzekering. Clausule A199: Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade in verband met asbest. Clausules De Leeuw Assuradeuren B.V. Versie 1.1 (dec. 2010) pag. 6 / 100

7 Clausule A204: Wij verlenen geen dekking voor de aansprakelijkheid voor schade: 1. door producten die door verzekerden zijn geleverd; 2. door producten die na constructie, behandeling of bewerking zijn opgeleverd; 3. die voortvloeit uit verstrekte adviezen; 4. die verband houdt met licentieovereenkomsten. Wij bieden wel dekking voor de aansprakelijkheid voor schade in verband met het verstrekken van spijzen en dranken binnen het bedrijf. Clausule A219: Wij verlenen geen dekking voor de onderlinge aansprakelijkheid van verzekerden voor zaakschade. Wij bieden wel dekking als de aansprakelijkheid voor een dergelijke schade voortvloeit uit de verhouding werkgever ten opzichte van werknemer en de werknemers onder elkaar. Clausule A245: Wij verlenen geen dekking voor de aansprakelijkheid voor zaakschade door het gebrekkig signalerend en/of schadebeperkend functioneren van de (op)geleverde installatie of apparatuur. Clausule A250: Wij bieden dekking voor de aansprakelijkheid door medische fouten van de verzekerde voor schade anders dan personen- of zaakschade, maar alleen ten opzichte van: a. patiënten, waaronder wij ook verstaan personen die door de verzekerde worden gekeurd; b. de ziektekostenverzekeraar. Clausule A257: Wij verlenen geen dekking voor de aansprakelijkheid voor schade aan opgeslagen producten in koelruimten als gevolg van door verzekerde geleverde zaken en/of verrichte diensten. Clausule A277: In afwijking van de Bijzondere Voorwaarden verlenen wij geen dekking voor de uit de zaakschade voortvloeiende schade. Clausule A278: Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade en kosten die zijn ontstaan bij of door het terugroepen van de door of namens de verzekeringnemergeleverde producten en/of zaken, tenzij deze kosten worden aangemerkt als bereddingskosten. Clausule A281: Wij verlenen geen dekking voor de aansprakelijkheid van verzekerden voorschade: door hardware die door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde(n) is geleverd; door software die door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde(n) is geleverd, waaronder wordt verstaan het geheel van programmatuur en procedures dat een geautomatiseerd computersysteem bestuurt; door fouten, gebreken of onvolkomenheden in adviezen, ontwerpen en analyses bij de ontwikkeling van programmatuur en/of procedures; door wijziging(en) in bestaande programmatuur en/of procedures en bestanden; door beschadiging, vernietiging, verlies of verontreiniging van informatiedragers en/of de daarop aanwezige informatie, programmatuur of procedures; Clausule A282: Wij verlenen geen dekking voor de aansprakelijkheid van verzekerden voor schade: 1. door software die door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde(n) is geleverd, waaronder wordt verstaan het geheel van programmatuur en procedures dat een geautomatiseerd computersysteem bestuurt; 2. door fouten, gebreken of onvolkomenheden in adviezen, ontwerpen en analyses bij de ontwikkeling van programmatuur en/of procedures; 3. door wijziging(en) in bestaande programmatuur en/of procedures en/of bestanden; Clausules De Leeuw Assuradeuren B.V. Versie 1.1 (dec. 2010) pag. 7 / 100

8 4. door beschadiging, vernietiging, verlies of verontreiniging van informatiedragers en/of de daarop aanwezige informatie, programmatuur of procedures. Clausule A288: Niet gedekt is de aansprakelijkheid van verzekerden voor schade door of in verband met: door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde(n) geleverde software, waaronder wordt verstaan het geheel van programmatuur en procedures dat een geautomatiseerd computersysteem bestuurt; fouten, gebreken of onvolkomenheden in adviezen, ontwerpen en analyses bij de ontwikkeling van programmatuur en/of procedures; wijziging in bestaande programmatuur en/of procedures en bestanden; beschadiging, vernietiging, verlies of verontreiniging van informatiedragers en/of de daarop aanwezige informatieprogrammatuur of procedures; verminking en/of verloren gaan van data en/of databestanden. Clausule A289: Wij verlenen geen dekking voor de aansprakelijkheid voor schade in verband met vloeibare lading. Clausule A295: Wij verlenen geen dekking voor de aansprakelijkheid voor schade in verband met stoffen die een bijzonder gevaar van ernstige aard voor personen en zaken (kunnen) opleveren. Onder stoffen die een bijzonder gevaar van ernstige aard opleveren, verstaan wij stoffen die ontplofbaar, oxiderend, (licht) ontvlambaar of (zeer) vergiftigd zijn. Clausule A344: Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade door sproeien en spuiten. Clausule A377: Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade in verband met permanente make-up. Clausule A390: Uitgesloten is aansprakelijkheid voor schade in verband met:- Behandeling door middel van laserapparatuur;- Behandeling met betrekking tot tatoeages. Clausule A400: In afwijking van artikel 2.4 Sub B van de polisvoorwaarden geldt het navolgende : Voor schade ontstaan voordat de polisvoorwaarden 96 voor het eerst van toepassing zijn verklaard, gelden de polisvoorwaarden, de verzekerde bedragen en eigen risico's die van kracht waren voor die datum. Voor schade voortvloeiende uit een handelen of nalaten voordat de polisvoorwaarden 96 voor het eerst van toepassing zijn verklaard, maar ontstaan na die datum, zijn de polisvoorwaarden 96 van kracht. Hierbij gelden verzekerde bedragen en eigen risico's zoals van toepassing direct voor die datum. Clausule A418: Wij verlenen geen dekking voor de aansprakelijkheid voor schade aan dieren door geleverde zaken en/of verrichte diensten. Clausule A419: Wij verlenen geen dekking voor de aansprakelijkheid voor schade aan gewassen door geleverde zaken en/of verrichte diensten. Clausule A429: Deze verzekering is in afwijking van artikel 2.3 van de polisvoorwaarden uitsluitend van kracht voor een handelen of nalaten dat plaatsvindt in het gebied zoals dit omschreven is in de voor het vaartuig gesloten cascoverzekering. Voor het geval er geen cascoverzekering voor het vaartuig van kracht is, is deze verzekering geldig voor gebeurtenissen in het gebied waarvoor een cascopolis voor dit vaartuig dekking pleegt te verlenen. Het vermelde in artikel 3.2 van de polisvoorwaarden is op deze verzekering niet van toepassing. Deze verzekering dekt echter niet de aansprakelijkheid voor schade aan zaken van anderen dan opvarenden veroorzaakt door aanvaring. Clausules De Leeuw Assuradeuren B.V. Versie 1.1 (dec. 2010) pag. 8 / 100

9 Clausule A436: De uitsluiting opzicht, zoals voorkomend in de voorwaarden, rubriekenaansprakelijkheid, geldt niet voor aansprakelijkheid voor schade aan zaken veroorzaakt gedurende de tijd dat een verzekerde of iemand voor hem deze zaken bewerkt, bewaart, gebruikt, repareert, behandelt en daarmee samenhangend vervoert. Deze aansprakelijkheid is verzekerd tot een maximum van ,00 per aanspraak met een maximum van ,00 per verzekeringsjaar als onderdeel van het verzekerd bedrag. Er geldt een eigen risico per aanspraak van 10% met een minimum van 250,00. Van de dekking blijft uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade: aan zaken, die verzekerde of iemand namens hem onrechtmatig onder zich heeft; in verband met diefstal, verduistering, vermissing of verlies; aan motorrijtuigen, werkmaterieel, (sta-)caravans en (lucht-)vaartuigen die verzekeringnemer of iemand namens hem onder zich heeft; aan zaken, die verzekerde of iemand namens hem onder zich heeft uit hoofde van een huur-, huurkoop-, lease-, pacht-, pandovereenkomst of vruchtgebruik (waaronder het recht van gebruik en bewoning). Clausule A437: De uitsluiting opzicht, zoals voorkomend in de voorwaarden, rubriekenaansprakelijkheid, geldt niet voor de aansprakelijkheid voor schade aan zaken veroorzaakt gedurende de tijd dat een verzekerde of iemand voor hem deze zaken bewerkt, bewaart, gebruikt, repareert, behandelt en daarmee samenhangend vervoert. Deze aansprakelijkheid is verzekerd tot een maximum van ,00 per aanspraak met een maximum van ,00 per verzekeringsjaar als onderdeel van het verzekerd bedrag. Er geldt een eigen risico per aanspraak van 10% met een minimum van 125,00. Van de dekking blijft uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade: aan zaken, die verzekerde of iemand namens hem onrechtmatig onder zich heeft; in verband met diefstal, verduistering, vermissing of verlies; aan motorrijtuigen, werkmaterieel, (sta-)caravans en (lucht-)vaartuigen die verzekeringnemer of iemand namens hem onder zich heeft; aan zaken, die verzekerde of iemand namens hem onder zich heeft uit hoofde van een huur-, huurkoop-, lease-, pacht-, pandovereenkomst of vruchtgebruik (waaronder het recht van gebruik en bewoning). Clausule A438: De uitsluiting opzicht, zoals voorkomend in de voorwaarden, rubriekenaansprakelijkheid, geldt niet voor de aansprakelijkheid voor schade aan zaken veroorzaakt gedurende de tijd dat een verzekerde of iemand voor hem deze zaken bewerkt, bewaart, gebruikt, repareert, behandelt en daarmee samenhangend vervoert. Deze aansprakelijkheid is verzekerd tot een maximum van ,00 per aanspraak met een maximum van ,00 per verzekeringsjaar als onderdeel van het verzekerd bedrag. Er geldt een eigen risico per aanspraak van 10% met een minimum van 750,00 en een maximum van 2.500,00. Van de dekking blijft uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade: aan zaken, die verzekerde of iemand namens hem onrechtmatig onder zich heeft; in verband met diefstal, verduistering, vermissing of verlies; aan motorrijtuigen, werkmaterieel, (sta-)caravans en (lucht-)vaartuigen die verzekeringnemer of iemand namens hem onder zich heeft; aan zaken, die verzekerde of iemand namens hem onder zich heeft uit hoofde van een huur-, huurkoop-, lease-, pacht-, pandovereenkomst of vruchtgebruik (waaronder het recht van gebruik en bewoning). Clausule A441: Ten aanzien van de opruimingskosten zijn niet gedekt de kosten voor het ongedaan maken van een verontreiniging van de bodem, het oppervlaktewater of enig(e) al dan niet ondergronds(e) water(gang). Onder ongedaan maken wordt verstaan onderzoek, reiniging, opruiming,transport, opslag, vernietiging en vervanging van grond en/of (grond-)wateren/of isolatie van een verontreiniging. Tevens zijn niet gedekt kosten in verband met het opruimen en afvoeren van asbest. Clausules De Leeuw Assuradeuren B.V. Versie 1.1 (dec. 2010) pag. 9 / 100

10 Clausule A442: Financieel nadeel In afwijking van de Bijzondere Voorwaarden bieden wij ook dekking voor de aansprakelijkheid van verzekerde ten opzichte van derden voor schade anders dan personen- of zaakschade (hierna te noemen financieel nadeel) veroorzaakt en schriftelijk aan ons gemeld tijdens de looptijd van de verzekering. Onder financieel nadeel verstaan wij alleen omzet- en winstderving geleden door derden door een bij ons gedekt evenement op een door u gesloten brandverzekering (opstal en/of inventaris/goederen). Onder derden verstaan wij iedereen met uitzondering van de verzekerden en de aan verzekerden gelieerde ondernemingen. Wij vergoeden voor financieel nadeel maximaal per aanspraak en per jaar als deel van het verzekerd bedrag dat op het polisblad staat vermeld. Er is een eigen risico van toepassing van 500 per aanspraak voor aanspraken tot vergoeding van financieel nadeel. Clausule A445: In aanvulling op het bepaalde in de voorwaarden rubrieken aansprakelijkheidgelden tevens als verzekerden: a. het bestuur c.q. de bestuursleden; b. de leerkrachten; c. de vrijwillige medewerkers, echter alleen wanneer zij activiteiten verrichten ten behoeve van verzekeringnemer, indien en voor zover hun aansprakelijkheid niet elders is verzekerd. Van de dekking blijft uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen van verzekeringnemer. Clausule A470: Ter zake van schade, veroorzaakt door brand en/of ontploffing alsmede de gevolgen daarvan, geldt een eigen risico zoals vermeld op het polisblad,voor zover niet reeds een hoger eigen risico van toepassing is. Clausule A471: Wij verlenen geen dekking voor de aansprakelijkheid voor schade door: waardevermindering van zaken, die niet door verzekerde zijn geleverd, door vermenging of verbinding met geleverde zaken door verzekerde; herstel van zaken die met de door verzekerde geleverde zaken zijn vermengd of verbonden (kosten van reconditionering). Clausule A472: Verzekeraar verleent geen dekking voor de aansprakelijkheid voor zaakschade door brandgevaarlijke werkzaamheden bij derden met open vuur, zoals bijvoorbeeld lassen, snijden, vlam solderen, verf afbranden, dakdekken,föhnen en dergelijke. Clausule A473 + A474: Onder brandgevaarlijke werkzaamheden verstaan wij het werken met open vuur, zoals bijvoorbeeld lassen, snijden, vlam solderen, verf afbranden, dakdekken, föhnen en dergelijke. Voor schade aan zaken door brand en/of ontploffing en de gevolgschade daarvan is een eigen risico van toepassing van ,- per aanspraak als de schade in verband staat met brandgevaarlijke werkzaamheden bij derde(n). Er is een eigen risico van toepassing van ,- bij renovatie-, reparatie- of onderhoudswerkzaamheden en 5.000,- bij overige werkzaamheden als verzekerde kan aantonen dat de volgende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen: 1. De werkplekinrichting Om de brandveiligheid te verhogen, mag: - niet meer brandbaar materiaal op een dak gegroepeerd worden dan per dag kan worden verwerkt; - het materiaal niet hoger opgestapeld worden dan 2,5 meter; - het materiaal niet minder dan drie meter uit de dakranden en grotere dakdoorbrekingen geplaatst worden; - tussen de stapels onderling en tussen stapels opgaand gevelwerk niet minder dan vijf meter ruimte gehouden worden; - opslag alleen geplaatst worden op een draagkrachtige ondergrond bij voorkeur boven spanten en/of kolommen. Clausules De Leeuw Assuradeuren B.V. Versie 1.1 (dec. 2010) pag. 10 / 100

11 2. Materieel en gereedschappen Opslag van propaan- en butaanflessen - De propaan- en/of butaanflessen moeten buiten worden opgeslagen of in een voldoende geventileerde ruimte; - Als het om maximaal twee flessen gaat, kunnen deze geplaatst worden in een materieelcontainer, maar alleen als er zo laag mogelijk in de wanden voldoende kan worden geventileerd. De container moet: - zijn voorzien van het tekstbord roken en open vuur verboden ; - minstens 5 meter verwijderd zijn van (bouw)verkeer en bouwketen. - Lege flessen moeten zo snel mogelijk, in ieder geval iedere dag, van het dak worden verwijderd. Flessen - Een fles mag maximaal een inhoud hebben van 150 liter (waterinhoud). - Flessen en bijbehorende accessoires moeten zijn goedgekeurd door de Dienst voor het Stoomwezen. - De flessen moeten zijn voorzien van een kenmerk en de maand en het jaar van keuring. - Bij werkzaamheden op en/of aan daken moet een doorstroombegrenzer op de flessen te zijn aangebracht. Gebruik - Gasflessen met zichtbare beschadigingen mogen nooit worden gebruikt. - Het bevriezen van gasflessen moet voorkomen worden door meerdere flessen te koppelen, of de fles(sen) te plaatsen in veilige warmwaterbakken. - Het aan- en afkoppelen van gasflessen moet gebeuren met een passende sleutel. - Fleskranen moeten altijd met de hand open (maximaal 2 slagen) en dicht worden gedraaid. - Na gebruik, ook van een schijnbaar lege fles, moet altijd de gaskraan van de fles worden dichtgedraaid. - De flessen met toebehoren moeten regelmatig maar minimaal 1 maal per jaar op visuele beschadigingen en slijtage (slangen) worden gecontroleerd. - Gasflessen moeten bij gebruik rechtop staan. - Karweiflesjes moeten zijn voorzien van een voetstuk en/of een haak voor het ophangen van de fles. - Grote gasflessen moeten stabiel opgesteld en tegen omvallen beschermd worden (bijvoorbeeld vastbinden). Gasbranders - Alle voorkomende type gasbranders moeten worden ontstoken met behulp van een veiligheidsaansteker (vuursteenvonk). - Enkel- of meervlamsbranders moeten van oplegsteunen zijn voorzien. - Alle handbranders moeten zijn voorzien van een automatische spaarvlamregeling. - Tijdens het schaften en andere werkonderbrekingen moeten alle branders worden gedoofd en de kraan op de gasfles worden gesloten. Gasslangen - Slangen moeten voldoen aan de NEN 5654 Rubberslang met inlagen voor butaan- en propaangas. - De slangen moeten op de juiste wijze (met slangklemmen) worden bevestigd en zo kort mogelijk zijn. - Bij karweiflessen met een inhoud kleiner dan 3 liter mag de slang niet langer zijn dan 2 meter. - De slangen moeten zijn voorzien van een opdruk waarmee het jaar van fabricage wordt vermeld. Clausules De Leeuw Assuradeuren B.V. Versie 1.1 (dec. 2010) pag. 11 / 100

12 - De slangen moeten na 2 jaar worden vervangen. - Iedere zes maanden moet een visuele inspectie van de slangen uitgevoerd worden. - Slangen met zichtbare beschadigingen of uitdrogingsscheurtjes mogen nooit worden gebruikt. Bitumenketels - De afstand tussen de gasfles en de daarop aangesloten bitumenketel moet minimaal twee meter bedragen. - Bitumenketels moeten altijd worden geplaatst in een metalen opvangbak (lekbak) waarvan de inhoud minimaal gelijk is aan de netto inhoud van de bitumenketel. - Een bitumenketel en opvangbak moeten op een veilige plaats worden opgesteld, bij voorkeur op de begane grond. - Op het dak moet de ketel met een lekbak op een brandvrije plaats zijn opgesteld, bijvoorbeeld op een losse tegelvloer of onbrandbare isolatie en dit geldt ook voor een zogenaamde dompelbak. - De bitumenketel moet regelmatig worden ontdaan van resten bitumen en aangekoekte vervuiling. - De gastoevoer van de bitumenketel moet door middel van een temperatuurbegrenzer worden geblokkeerd. Blusmiddelen/blustoestellen - Bij werkzaamheden op en/of aan daken moeten op elke werkplek tenminste vier verzegelde poederblussers (ABC) met een inhoud van 6 kilogram per stuk en twee blusdekens aanwezig zijn. - Bij een ketel moet een emmer bluspoeder BC aanwezig zijn. - Poederblussers moeten jaarlijks, door een erkend onderhoudsbedrijf, worden gecontroleerd op beschadigingen en goed functioneren. Elektriciteit - De kabelhaspels die in gebruik zijn moeten volledig worden afgerold om ontbranding en/of versmelting als gevolg van spoelwerking te voorkomen. 3. Controle - Bij renovatie-, reparatie- of onderhoudswerkzaamheden is in overleg met de opdrachtgever de benodigde informatie verzameld over de brandbaarheid van constructie, aansluitdetails en opgeslagen producten. Onder aansluitdetails verstaan wij: dakrandaansluiting, opstandaansluiting steenachtige gevel, opstandaansluiting houtachtige gevel, opstandaansluiting metalen gevel, lichtstraat opstandaansluiting, doorvoeraansluiting en afvoeraansluiting. - Aan de hand van de verkregen informatie worden op schrift gestelde richtlijnen opgesteld voor de manier van uitvoeren. - Wanneer onvoldoende preventieve maatregelen kunnen worden getroffen, wordt gebruik gemaakt van koude kleefstof of zelfklevende materialen. - Gedurende een uur na het beëindigen van de werkzaamheden met open vuur wordt controle uitgeoefend. Als deze voorzorgsmaatregelen niet of onvoldoende zijn getroffen, verlenen wij bij een volgende schade aanspraak geen dekking bij herhaalde blijk van niet of onvoldoende maatregelen. Clausule A487: Opzicht gereedschappen en werkmaterieel In afwijking van de uitsluiting "Opzicht" in de Bijzondere Voorwaarden van de dekking "Aansprakelijkheid voor Bedrijven" bieden wij dekking voor de aansprakelijkheid voor schade aan gereedschappen en werkmaterieel van derdendie door een verzekerde ten behoeve van uw eigen bedrijf worden gebruikt. Wij vergoeden maximaal ,00 per aanspraak met een maximum van ,00 per verzekeringsjaar als onderdeel van het verzekerd bedrag. Er is een eigen risico van toepassing van 500,00 per aanspraak. Wij verlenen geen dekking voor de aansprakelijkheid voor schade: Clausules De Leeuw Assuradeuren B.V. Versie 1.1 (dec. 2010) pag. 12 / 100

13 - aan zaken, die een verzekerde of iemand namens hem onrechtmatig onder zich heeft; - door diefstal, verduistering, vermissing of verlies. Clausule A495: Uitgesloten zijn aanspraken die voortvloeien uit handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden voor de ingangsdatum van deze rubriek. Clausule A531: Verzekeraar verleent geen dekking voor de aansprakelijkheid voor schade aan zaken: in ruimten waar(in) geautomatiseerde processen plaatsvinden; in computerruimten; in ruimten waarin laboratoriumopstellingen zijn; door reiniging- of conditioneringwerkzaamheden (waaronder het aanbrengen van coating) met (hoge) drukapparatuur of met chemicaliën in de open lucht. Clausule A532: Verzekeraar biedt dekking voor de aansprakelijkheid voor schade aan zaken die is veroorzaakt tijdens bewerking, bewaring, gebruik, reparatie,behandeling en daarmee samenhangend vervoer van deze zaken in verband met schoonmaakwerkzaamheden. Deze aansprakelijkheid is verzekerd tot een maximum van ,00 per aanspraak met een maximum van ,00 per verzekeringsjaar als onderdeel van het verzekerd bedrag, en met een eigen risico per aanspraak van 10% met een minimum van 500,00 en een maximum van 2.500,00. Van de dekking blijft uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade: aan zaken, die verzekerde of iemand namens hem onrechtmatig onder zich heeft; in verband met diefstal, verduistering, vermissing of verlies; aan motorrijtuigen, werkmaterieel, (sta-)caravans en (lucht-)vaartuigen die verzekeringnemer of iemand namens hem onder zich heeft; aan zaken, die verzekerde of iemand namens hem onder zich heeft uit hoofde van een huur-, huurkoop-, lease-, pacht-, pandovereenkomst of vruchtgebruik (waaronder het recht van gebruik en bewoning); ten gevolge van brand en/of ontploffing; die uit zaakschade voortvloeit, zoals bedrijfsstilstand, omzetderving en dergelijke; als en voor zover die gedekt is onder een andere verzekering, al dan niet van oudere datum; door reiniging- of conditioneringwerkzaamheden (waaronder het aanbrengen van coating) met (hoge) drukapparatuur of met chemicaliën in de open lucht. Clausule A549: Verzekerd gebied: Europa, doch voor zakenreizen de gehele wereld Clausule A570: Verzekeraar verleent geen dekking voor de aansprakelijkheid voor schade aan onroerende zaken, inclusief ondergrondse kabels, leidingen en/of buizen,die is ontstaan door grond-, sloop-, hei- en/of trilwerkzaamheden, wateronttrekking, verzakking, verschuiving of dijkdoorbraak. Verzekeraar is bereid om per grond-, sloop-, hei- en/of trilwerk, eventueel na inspectie van het risico, te overwegen of op nader de bepalen voorwaardendekking voor dit soort werkzaamheden kan worden verleend. Het verzoek hiervoor moet uiterlijk drie weken voor het begin van de werkzaamheden schriftelijk zijn ingediend. Clausule A571: Het verzekerd bedrag voor schade aan kabels, buizen, leidingen en geleidingen, inclusief de schade die daaruit voortvloeit, is ,- per aanspraak en ,- per verzekeringsjaar, als onderdeel van het verzekerd bedrag dat op het polisblad staat vermeld. Clausule A580: Verzekeraar verleent geen dekking voor de aansprakelijkheid voor schade in verband met geleverde diensten of verstrekte adviezen, tekeningen,berekeningen of ontwerpen. Clausule A611: Vergoedingsplicht werkgever : Clausules De Leeuw Assuradeuren B.V. Versie 1.1 (dec. 2010) pag. 13 / 100

14 Deze verzekering dekt ook schade die een verzekerde persoon lijdt als gevolg van een ongeval in verband met het verrichten van werkzaamheden, het ondernemen van een zakenreis of het deelnemen aan een personeelsactiviteit, maar alleen voor zover verzekeringnemer als werkgever op grond van de artikelen 7:611 en 6:248 BW verplicht is voor een verzekering te zorgen. Onder deze dekking valt niet : A. schade waarvoor aanspraak kan worden gemaakt op vergoeding uit anderen hoofde, zoals een andere verzekering, wet, voorziening of regeling, indien en voor zover deze verzekering niet zou hebben bestaan. B. schade door deelname aan het verkeer als bestuurder, of passagier van een motorrijtuig, met uitzondering van schade door deelname aan het verkeer als - passagier van het openbaar vervoer : - bestuurder of passagier van een motorrijtuig waarvoor geen wettelijke verzekeringsplicht geldt. C. schade door een ongeval dat heeft plaatsgevonden voor 1 januari Clausule A754: Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade in verband met fouten, onvolkomenheden en/of gebreken in ontwerpen, tekeningen, berekeningen, adviezen, begrotingen, onderzoeks,- keurings- en/of inspectierapporten, certificaten, metingen, presentaties, gebruiksaanwijzingen, vertalingen en/of uitgegeven media, zoals boeken, cdrom's en dvd's dan wel in het houden van toezicht en/of in de directievoering. Clausule A757: Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van en voor personeel van verzekeringnemer belast met werkzaamheden in, aan of op de panden waarop de verzekering betrekking heeft. Dit geldt echter niet voor kleine reparaties, uitgevoerd door de huismeester. Clausule A759: Voor zaakschade door reinigings- en/of conditioneringswerkzaamheden (inclusief coating) met (hoge)drukapparatuur in de open lucht, anders dan uitsluitend met water, is een eigen risico van toepassing van ,00 per aanspraak. Er is een eigen risico van toepassing van 2.500,00 per aanspraak als verzekerde kan bewijzen dat de volgende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen: a. bij gebruik van bijtende/etsende produkten moeten de werkvoorschriften, als opgesteld en voorgeschreven door de leveranciers van deze produkten, strikt nagevolgd worden; b. voor aanvang van de werkzaamheden, moet proefondervindelijk worden vastgesteld, dat de toe te passen bijtende/etsende produkten geen schadelijke effecten veroorzaken op die delen van het te reiningen object, die niet behandeld moeten worden; c. roerende zaken, die aangetast kunnen worden, zoals motorvoertuigen, moeten uit de omgeving van het te reinigen object (in ieder geval 50 meter) verwijderd worden; d. zaken die aangetast en niet verwijderd kunnen worden, moeten voldoende worden afgeschermd. Clausule A762: In afwijking van de Bijzondere Voorwaarden geldt voor de aansprakelijkheid voor schade aan gestalde caravans, vouwwagens en campers het volgende: a. De uitsluiting Opzicht is niet van toepassing. b. Wij bieden dekking voor deze aansprakelijkheid tot maximaal ,00 per aanspraak met een maximum van ,00 per verzekeringsjaar als onderdeel van het verzekerd bedrag. c. Er is een eigen risico van toepassing van 1.000,00 per aanspraak. d. Er is een eigen risico van toepassing van 5.000,00 per aanspraak als en voor zover de schade in verband staat met achterstallig onderhoud van de panden waar ee caravans, vouwwagens en campers zijn gestald. Wij verlenen geen dekking voor de aansprakelijkheid voor schade: Clausules De Leeuw Assuradeuren B.V. Versie 1.1 (dec. 2010) pag. 14 / 100

15 - in verband met diefstal, verduistering, vermissing of verlies; - in verband met brand en/of ontploffing; - aan caravans, vouwwagens en campers die in kassen zijn gestald; - veroorzaakt door het plaatsen, verplaatsen of wegrijden van de caravans, vouwwagens en campers als dit door anderen dan verzekerde(n) wordt gedaan; - veroorzaakt door werkzaamheden aan de gestalde caravans, vouwwagens en campers, zoals bijvoorbeeld reparatiewerkzaamheden of schoonmaakwerkzaamheden. Clausule A797: I Boomrooien Tenzij op de polis een hoger algemeen eigen risico staat vermeld, geldt voor schade aan zaken in verband met rooien, omhakken en omzagen van bomen een eigen risico van 1.000,00 per aanspraak. II Kabelschade Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade aan ondergrondse kabels, buizen, leidingen e.d. (alsmede de gevolgen daarvan). De maatschappij zal op deze bepaling geen beroep doen bij werkzaamheden bij - particulieren. Het eigen risico bedraagt in dat geval 500,00 per aanspraak tenzij op de polis een hoger algemeen eigen risico staat vermeld. - niet-particulieren, uitsluitend indien verzekerde kan aantonen dat het werk werd uitgevoerd met behulp van zogenaamde beheerskaarten afgegeven door, alsmede overeenkomstig de richtlijnen van, de kabelbeheerder en/of het kabels en leidingen informatie systeem (KLIC) respectievelijk een daarvoor in de plaats optredende instantie. Voor een zodanige schade bedraagt het eigen risico 1.000,00 per aanspraak tenzij op de polis een hoger algemeen eigen risico staat vermeld. Clausule A801: Opzicht De uitsluiting opzicht in de Bijzondere Voorwaarden geldt niet voor de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt tijdens bewerking, bewaring, gebruik, reparatie, behandeling en daarmee samenhangend vervoer aan roeiboten (met buitenboordmotor). Deze aansprakelijkheid is verzekerd tot een maximum van ^ 2.500,00 per aanspraak met een maximum van ^ 5.000,00 per verzekeringsjaar als onderdeel van het verzekerd bedrag. Er geldt een eigen risico per aanspraak van ^ 125,00. Clausule A802: Opzicht De uitsluiting opzicht in de Bijzondere Voorwaarden geldt niet voor de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt tijdens bewerking, bewaring, gebruik, reparatie, behandeling en daarmee samenhangend vervoer aan zaken van opdrachtgevers. Deze aansprakelijkheid is verzekerd tot een maximum van ^ ,00 per aanspraak met een maximum van ^ ,00 per verzekeringsjaar als onderdeel van het verzekerd bedrag. Er geldt een eigen risico per aanspraak van 10% met een minimum van ^ 750,00 en een maximum van 2.500,00. Wij verlenen geen dekking voor de aansprakelijkheid voor schade: - aan zaken die verzekerde of iemand namens hem onrechtmatig onder zich heeft. - in verband met diefstal, werkmateriaal, (sta-)caravans en (lucht-) vaartuigen die u of iemand namens hem onder zicht heeft uit hoofde van een huur-, huurkoop-, lease-, pacht-, pandovereenkomst of vruchtgebruik (waaronder het recht van gebruik en bewoning). - aan onroerende zaken. Clausules De Leeuw Assuradeuren B.V. Versie 1.1 (dec. 2010) pag. 15 / 100

16 - ten gevolge van brand en/of ontploffing. - omzetderving en dergelijke. - indien en voor zover gedekt onder een andere verzekering, al dan niet van een oudere datum. - anders dan fysieke aantasting van het product. Clausule A803: Motorrijtuigen Met verwijzing naar clausule A802 is uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade aan of door motorrijuigen tijdens het hiermee rijden (of hiermee laten rijden) door verzekeringnemer of dienst ondergeschikte(n). Clausule A804: Opzicht De uitsluiting opzicht in de Bijzondere Voorwaarden geldt niet voor de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt tijdens bewerking, bewaring, gebruik, reparatie, behandeling en daarmee samenhangend vervoer. Deze aansprakelijkheid is verzekerd tot een maximum van ^ ,00 per aanspraak met een maximum van ^ ,00 per verzekeringsjaar als onderdeel van het verzekerd bedrag. Er geldt een eigen risico per aanspraak van 10% van het schadebedrag met een minimum van 125,00. Wij verlenen geen dekking voor de aanprakelijkheid voor schade: - aan zaken die verzekerde of iemand namens hem onrechtmatig onder zich heeft. - in verband met diefstal, verduistering, vermissing of verlies. - aan motorrijtuigen, werkmaterieel, (sta-)caravans en (lucht-)vaartuigen die u of iemand namens u onder zich heeft. - aan zaken die verzekerde of iemand namens hem onder zich heeft uit hoofde van een huur-, huurkoop-, lease-, pacht-, pandovereenkomst of ruchtgebruik (waaronder het recht van gebruik en bewoning). Clausule A821: Eigen risico werkgeversaansprakelijkheid Voor rubriek B bijzondere polisvoorwaarden werkgeversaansprakelijkheid geldt voor schade aan personen een eigen risico van ,00 per aanspraak als op het moment van handelen of nalaten waaruit de aanspraak voorvloeit ; - de in de arbeidsomstandighedenwet verplichte risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) ontbrak, en/of - de maatregelen in het plan van aanpak (PVA) niet, niet tijdig of onvoldoende waren uitgevoerd. Wanneer het eigen risico van toepassing is, zijn de in artikel 4 van de polisvoorwaarden vermelde verplichtingen nadrukkelijk ook van kracht als het schadebedrag beneden het eigen risico valt. Clausule A822: Stichtingen Meeverzekerd is de aansprakelijkheid van de volgende verzekerden: - de stichting, - het bestuur en de bestuursleden als zodanig, - het personeel, - de vrijwilligers, ook ten opzichte van elkaar, voorzover zij in stichtingsverband optreden De verzekering is voor bestuur, bestuursleden en vrijwilligers niet van kracht indien en voorzover hun aansprakelijkheid onder een andere verzekering gedekt is of gedekt zou zijn geweest indien deze verzekering niet zou hebben bestaan. Niet verzekerd is: Clausules De Leeuw Assuradeuren B.V. Versie 1.1 (dec. 2010) pag. 16 / 100

17 - het eigen risico van een elders lopende verzekering, - de aansprakelijkheid voor schade toegebracht tijdens komen en gaan van en naar huis, - de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van diefstal, verduistering, vermissing of verwisseling van zaken Clausule A827: Brandgevaarlijke werkzaamheden en/of werkzaamheden met open vuur bij derden. Voor het verrichten van brandgevaarlijke werkzaamheden en/of werkzaamheden met open vuur bij derden, zoals lassen, snijden, slijpen, vlamsolderen, verf afbranden, fohnen en/of dakbedekkingswerkzaamheden gelden de volgenden bepalingen: 1. Verzekerd bedrag In tegenstelling tot wat op het polisblad staat vermeld, geldt voor schade aan zaken door brand of ontploffing een verzekerd bedrag van ,- per aanspraak met een maximum van ,- per verzekeringsjaar. Deze verzekerde bedragen maken deel uit van de op het polisblad vermelde verzekerde bedragen per aanspraak en maximering per verzekeringsjaar. 2. Eigen risico Het eigen risico voor schade aan zaken door brand of ontploffing bedraagt 5.000,00 per aanspraak als verzekerde kan aantonen dat de hieronder vermelde voorzorgsmaatregelen in voldoende mate zijn getroffen. Wanneer verzekerde niet kan aantonen dat de voorzorgsmaatregelen in voldoende mate zijn getroffen, bedraagt het eigen risicio ,00 per aanspraak. Een volgende aanspraak door brand en ontploffing zal, met inachtneming van de overige polisbepalingen, uitsluitend binnen de dekking van de verzekering vallen als verzekerde aantoont de voorzorgsmaatregelen in voldoende mate te hebben getroffen. 3. Voorzorgsmaatregelen (algemeen) A. Brandbare materialen moeten minimaal 5 meter van de werkplek geplaatst worden. Als dit niet mogelijk is moeten de brandbare materialen metbranddekens worden afgedekt.b. Gasslangen moeten deugdelijk en zonder gebreken zijn en aan de laatst geldende regelgeving voldoen. C. Op de werkplek/het dak zijn altijd aanwezig: - Verzegelde draagbare poederblustoestellen (abc) in werkzame toestand aanwezig met een totale inhoud van 24 kg (bijvoorbeeld 2 x 12 kg) die aantoonbaar tweejaarlijks door een erkend onderhoudsbedrijf onderhouden zijn; - Ten minste 2 branddekens D. Tijdens de werkzaamheden, maar ook gedurende werkonderbrekingen of bij het verlaten van de werkplek en gedurende 1 uur na het beeindigen van de werkzaamheden, wordt door een brandwacht permanent controle uitgeoefend op het ontstaan van brand door bijvoorbeeld smeulen en/of broeien. Bij werk onderbrekingen of bij het verlaten van de werkplek zijn de branders gedoofd en is de kraan op de gasfles gesloten. 4. Voorzorgsmaatregelen op daken. A. Bij opslag van brandbare materialen op het dak worden de volgende maatregelen genomen: - De maximale opslag is de hoeveelheid materialen die in 1 dag kunnen worden verwerkt - Brandbare materialen worden verspreid (de materiaalconcentraties worden minimaal 5 meter van elkaar verwijderd). - Het brandbare materiaal wordt geplaatst op 5 meter afstand van dakranden of van opgaand gevelwerk. - Brandbare isolatiematerialen worden niet hoger gestapeld dan 2 meter. B. De bitumenketel(s) is/zijn; - minimaal 5 meter van de gasfles geplaatst; - uitgevoerd met een functionele temperatuurbegrenzer die de gastoevoer kan blokkeren; Clausules De Leeuw Assuradeuren B.V. Versie 1.1 (dec. 2010) pag. 17 / 100

18 - In een metalen overloopbak geplaatst met een inhoud van minimaal de netto inhoud van de ketel; - Bij plaatsing op het dak vrij van de dakbedekking, door de ketel(s) te plaatsen op onbrandbaar isolatiemateriaal of betontegels. C. Onderzoekplicht verzekerde: Bij renovatie-, repartie- of onderhoudswerkzaamheden wordt in overleg met de opdrachtgever informatie verzameld over de brandbaarheid van de constructie, aansluitdetails en opgeslagen producten. Aan de hand van de verkregen informatie worden richtlijnen op schrift gesteld over de wijze van brandveilige uitvoering van de werkzaamheden. Bij het ontbreken van de adequate mogelijkheden om brandpreventieve maatregelen te treffen, is verzekerde verplicht gebruik te maken van de koude kleefstof of zelfklevende materialen. Clausule A830: Zelfstandige zonder personeel (ZZP) in de bouw I. ZZP-er De premie en voorwaarden van deze dekking zijn erop gebaseerd dat : - verzekeringnemer een zelfstandig ondernemer is zonder werknemers; - de hoogte van de werkopdracht maximaal ,00 bedraagt; - de jaaromzet exclusief BTW maximaal ,00 is. Als één of meer van deze bepalingen wijzigt of wordt overschreden, dan moet de verzekeringnemer dit aan de maatschappij melden. De maatschappij zal de polis aan de nieuwe situatie aanpassen. II. Medeverzekering opzicht In afwijking van de in artikel 3.3 van de voorwaarden gestelde uitsluiting dekt deze verzekering eveneens de aansprakelijkheid voor schade aan gereedschappen en werkmaterieel van derden die door verzekerde ten behoeve van zijn eigen bedrijf worden gebruikt. Voor deze dekkingsuitbreiding geldt een verzekerd bedrag van 5.000,00 per verzekeringsjaar en een eigen risico van 500,00 per aanspraak. Uitgesloten blijft de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van diefstal, verduistering of vermissing. III. Eigen risico voorrisico In afwijking van het bepaalde op het polisblad, geldt voor schaden waarvan het handelen of nalaten heeft plaatsgevonden voor de ingangsdatum (voorrisico) een eigen risico van 2.500,00 per aanspraak. IV. Eigen risico brandgevaarlijke werkzaamheden Voor deze verzekering geldt een eigen risico voor schade aan zaken van 2.500,00 per aanspraak in verband met brandgevaarlijke werkzaamheden bij derden zoals lassen, snijden, slijpen en werken met open vuur zoals vlamsolderen en verfafbranden. V. Uitbesteed werk Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit door verzekerde aangenomen opdrachten die volledig aan derden worden uitbesteed. VI. Uitsluiting werkgeversaansprakelijkheid Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade van ondergeschikten in loondienst, zoals beschreven in rubriek B (Bijzondere polisvoorwaarden werkgeversaansprakelijkheid) Clausule A831: Zelfstandige zonder personeel (ZZP) in de bouw (Brandgevaarlijk werk) I. ZZP-er De premie en voorwaarden van deze dekking zijn erop gebaseerd dat: - verzekeringnemer een zelfstandig ondernemer is zonder werknemers; - de hoogte van de werkopdracht maximaal ,00 bedraagt; - de jaaromzet exclusief BTW maximaal ,00 is. Als één of meer van deze bepalingen wijzigt of wordt overschreden, dan moet de verzekeringnemer dit aan de maatschappij melden. De maatschappij zal de polis aan de nieuwe situatie aanpassen. Clausules De Leeuw Assuradeuren B.V. Versie 1.1 (dec. 2010) pag. 18 / 100

19 II. Medeverzekering opzicht In afwijking van de in artikel 3.3 van de voorwaarden gestelde uitsluiting dekt deze verzekering eveneens de aansprakelijkheid voor schade aan gereedschappen en werkmaterieel van derden die door verzekerde ten behoeve van zijn eigen bedrijf worden gebruikt. Voor deze dekkingsuitbreiding geldt een verzekerd bedrag van 5.000,00 per verzekeringsjaar en een eigen risico van 500,00 per aanspraak. Uitgesloten blijft de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van diefstal, verduistering of vermissing. III. Eigen risico voorrisico In afwijking van het bepaalde op het polisblad, geldt voor schaden waarvan het handelen of nalaten heeft plaatsgevonden voor de ingangsdatum (voorrisico) een eigen risico van 2.500,00 per aanspraak. IV. Uitbesteed werk Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit door verzekerde aangenomen opdrachten die volledig aan derden worden uitbesteed. V. Werkgeversaansprakelijkheid Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade van ondergeschikten in loondienst, zoals beschreven in rubriek B (Bijzondere polisvoorwaarden werkgeversaansprakelijkheid) VI. Brandgevaarlijke werkzaamheden Ter zake van schaden aan zaken veroorzaakt door brand en/of ontploffing geldt een eigen risico van 5.000,00 per aanspraak als: - de schade in verband staat met brandgevaarlijke werkzaamheden bij derden, zoals lassen, snijden, slijpen en fohnen, werken met open vuur bij derden, zoals vlamsolderen, verfafbranden en dakbedekkingswerkzaamheden, en - verzekerde kan aantonen dat de volgende maatregelen zijn getroffen. Voorzorgsmaatregelen bij brandgevaarlijke werkzaamheden (algemeen): 1. Brandgevaarlijke materialen moeten minimaal 5 meter van de werkplek geplaatst worden. Als dat niet mogelijk is, moeten deze met branddekens worden afgedekt; 2. Gasslangen moeten deugdelijk en zonder gebreken zijn en voldoen aan de laatst geldende regelgeving; 3. Op de werkplek/het dak zijn altijd: - twee verzegelde draagbare blustoestellen met elk een inhoud van 12 kg bluspoeder (ABC) aanwezig, die tweejaarlijks worden onderhouden door een erkend onderhoudsbedrijf; - ten minste 2 branddekens aanwezig; 4. Tijdens werkonderbrekingen en/of het verlaten van de werkplek zijn de branders goed gedoofd en is de kraan op de gasfles gesloten; 5. Gedurende 1 uur na het beëindigen van de werkzaamheden met open vuur wordt controle uitgeoefend. Voorzorgsmaatregelen bij brandgevaarlijke werkzaamheden op daken Bij brandgevaarlijke werkzaamheden op daken zijn tevens de navolgende voorwaarden van toepassing: 1. Bij opslag van brandbaar materiaal op het dak worden de volgende maatregelen genomen: - er is maximaal de te verwerken hoeveelheid materiaal van 1 werkdag aanwezig; - het brandbaar materiaal wordt over het dak verspreid (de materiaalconcentraties worden minimaal 5 meter van elkaar verwijderd); - het brandbaar materiaal wordt geplaatst op 25% van de dakranden en van opgaand gevelwerk; - brandbare isolatiematerialen worden niet hoger dan 2 meter opgestapeld. 2. De bitumenketel(s) is/zijn: - minimaal 5 meter van de gasfles geplaatst; - uitgevoerd met een functionerende temperatuurbegrenzer die de Clausules De Leeuw Assuradeuren B.V. Versie 1.1 (dec. 2010) pag. 19 / 100

20 gastoevoer kan blokkeren; - in een metalen overloopbak geplaatst met een inhoud van minimaal de netto-inhoud van de ketel; - bij plaatsing op het dak vrij van de dakbedekking, door de ketel(s) te plaatsen op onbrandbaar isolatiemateriaal of betontegels. 3. Onderzoekplicht verzekerde: Bij renovatie-, reparatie- of onderhoudswerkzaamheden is, in overleg met de opdrachtgever en de uitvoerende partij, de benodigde informatie verzameld over de brandbaarheid van de constructie, aansluitdetails en opgeslagen producten. Aan de hand van de verkregen informatie worden richtlijnen op schrift gesteld voor de wijze van uitvoering. Als onvoldoende brandpreventieve maatregelen kunnen worden getroffen, moet gebruik worden gemaakt van koude kleefstof of zelfklevende materialen. Als door verzekerde deze voorzorgsmaatregelen niet of onvoldoende zjin aangetoond, zal het eigen risico ,00 per aanspraak bedragen. Bij een herhaald blijk van niet of onvoldoende getroffen maatregelen, zal een volgende aanspraak buiten de dekking van de verzekering vallen. Clausule A832: ZZP Adviserende beroepen I. ZZP-er De premie en voorwaarden van deze dekking zijn erop gebaseerd dat verzekeringnemer en zelfstandig ondernemer is zonder werknemers. Als hierin verandering optreedt, moet verzekeringnemer dit aan de maatschappij melden. De maatschappij zal de polis aan de nieuwe situatie aanpassen. II. Werkgeversaansprakelijkheid Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade aan ondergeschikten in loondienst, zoals omschreven in rubriek B (Bijzondere polisvoorwaarden werkgeversaansprakelijkheid). III. Adviezen / ondernemersrisico Niet gedekt is de aanprakelijkheid voor schade in verband met fouten, onvolkomenheden en/of gebreken in (op) geleverde informatiedragers of programmatuur, ontwerpen, tekeningen, berekeningen, adviezen, begrotingen, onderzoeks,- keurings,-en/of inspectierapporten, certificaten, metingen, presentaties, gebruiksaanwijzingen, vertalingen en/of uitgegeven media zoals boeken,- cd-roms en dvd's, danwel in het houden van toezicht en/of in de directievoering. Clausule A846: Verzekerde is verplicht om bij het aangaan van overeenkomsten met afnemers en opdrachtgevers algemene leverings- en/of werkvoorwaarden te hanteren, - waarin zijn aansprakelijkheid tegenover afnemers en opdrachtgevers wordt beperkt, - en waarvan wij met de inhoud en het gebruik uitdrukkelijk hebben ingestemd. Verzekerde brengt ons tijdig op de hoogte van een voornemen tot wijziging van deze voorwaarden. Als bij schade blijkt dat een beroep op deze voorwaarden niet mogelijk is omdat rechtens een bepaling als onredelijk bezwarend wordt aangemerkt, dan zullen wij de schade behandelen zonder inachtneming van deze voorwaarden. Als bij schade blijkt dat de aansprakelijkheid van verzekerde is vergoot doordat - de afnemer of opdrachtgever rechtens niet aan deze voorwaarden is gebonden omdat de betreffende overeenkomst niet onder deze voorwaarden is aangegaan of niet geacht kan worden onder deze voorwaarden te zijn aangegaan, - of de verzekerde ons meedeelt dat hij bij deze schade geen beroep op deze voorwaarden wil doen, zullen wij de schade behandelen zonder rekening te houden met deze voorwaarden, met toepassing van het eigen risico dat op het polisblad staat vermeld. -verlenen wij geen dekking voor de schade en hebben wij het recht de schadebehandeling te staken. Deze clausule is niet van toepassing op overeenkomsten met natuurlijke personen die als particulier handelen. Clausules De Leeuw Assuradeuren B.V. Versie 1.1 (dec. 2010) pag. 20 / 100

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Aannemers in de Bouw exclusief onderaannemers Inhoud Bijzondere voorwaarden De door verzekerden aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke

Nadere informatie

Clausules De Leeuw Assuradeuren B.V.

Clausules De Leeuw Assuradeuren B.V. Clausules De Leeuw Assuradeuren B.V. Versie 1.4 (februari 2016) pag. 1 / 109 Aansprakelijkheid A004 A009 A011 A014 A023 A055 A061 A064 A110 A138 A168 A171 A179 A183 A188 A189 A198 A199 A204 A245 A250 A257

Nadere informatie

Clausuleblad Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen BA02

Clausuleblad Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen BA02 Clausuleblad Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen BA02 Behorende bij de algemene verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen CMA02. Onderstaande

Nadere informatie

Clausules De Leeuw Assuradeuren B.V.

Clausules De Leeuw Assuradeuren B.V. Clausules De Leeuw Assuradeuren B.V. Versie 1.2 (april 2012) pag. 1 / 75 Aansprakelijkheid A001 A003 A004 A009 A011 A012 A023 A061 A064 A083 A110 A111 A117 A118 A138 A168 A171 A179 A183 A188 A189 A198

Nadere informatie

Clausules De Leeuw Assuradeuren B.V.

Clausules De Leeuw Assuradeuren B.V. Clausules De Leeuw Assuradeuren B.V. Versie 1.1 (dec. 2010) pag. 1 / 101 Aansprakelijkheid A001 A003 A004 A009 A011 A012 A014 A023 A055 A061 A064 A083 A110 A111 A117 A118 A138 A168 A171 A179 A183 A188

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Garageverzekering 2007 Rubriek A

Aanvullende voorwaarden Garageverzekering 2007 Rubriek A Inhoudsopgave Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1. Verzekerde Artikel 1 1.2. Derden 1.3. Schade Biezenvijver 1.4. 7 Aanspraak Artikel 2 Artikel 3 1.5. Omstandigheid 1.6. Handelen of nalaten 1.7. Milieuaantasting

Nadere informatie

AANVULLENDE VOORWAARDEN voor rubriek VI. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. (aansprakelijkheid van de bewoners)

AANVULLENDE VOORWAARDEN voor rubriek VI. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. (aansprakelijkheid van de bewoners) AANVULLENDE VOORWAARDEN voor rubriek VI (aansprakelijkheid van de bewoners) Artikel 1 Verzekerden 1.1 Als verzekerden worden beschouwd de Individuele bewoners van de verzekerde deelnemer als omschreven

Nadere informatie

NHV (Nederlands Handbal Verbond)

NHV (Nederlands Handbal Verbond) NHV (Nederlands Handbal Verbond) Verzekeringnemer Nederlands Handbal Verbond. Verzekerden Verzekeringnemer, alsmede de verzekerden als opgenomen in clausule AV100-004 Verzekerden NHV. Hoedanigheid Sportbond

Nadere informatie

Evenementenverzekering Rubriek 1 Aansprakelijkheidsverzekering

Evenementenverzekering Rubriek 1 Aansprakelijkheidsverzekering Voorwaardenblad 15.1 Evenementenverzekering Rubriek 1 Aansprakelijkheidsverzekering Artikel 320-20.1508 Datum 1 augustus 2015 Inhoud pagina Algemene Voorwaarden 3 1 Schadebegrip 3 1.1 Schade aan personen

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen CAV06

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen CAV06 Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen CAV06 Clausuleblad Behorende bij de Algemene voorwaarden en verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen AVB06.

Nadere informatie

Clausuleblad Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen CAV06

Clausuleblad Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen CAV06 Clausuleblad Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen CAV06 Behorende bij de Algemene voorwaarden en verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen AVB06.

Nadere informatie

Garageverzekering - Bijzondere Voorwaarden Rubriek Aansprakelijkheid voor bedrijven G2

Garageverzekering - Bijzondere Voorwaarden Rubriek Aansprakelijkheid voor bedrijven G2 - Bijzondere Voorwaarden Rubriek Aansprakelijkheid voor bedrijven G2 Model GAVB 06-1 (52458) European Warranty Services B.V. Office: +31 (0)88.054.50.00 Mail: info@ewsinsurance.eu Inhoud Algemeen Artikel

Nadere informatie

AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700. Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt:

AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700. Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt: AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700 Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt: VERZEKERINGNEMER

Nadere informatie

Rubriek Aansprakelijkheid Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Horeca Dekking Algemene Aansprakelijkheid

Rubriek Aansprakelijkheid Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Horeca Dekking Algemene Aansprakelijkheid Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 De verzekeringsovereenkomst Artikel 3 Geldigheidsgebied Artikel 4 Einde van de verzekering Dekking Artikel 5 Omvang van de dekking

Nadere informatie

CLAUSULES Bedrijfsaansprakelijkheid

CLAUSULES Bedrijfsaansprakelijkheid CLAUSULES Bedrijfsaansprakelijkheid A 021-023 Van toepassing zijnde verzekeringsvoorwaarden Waar in deze polis wordt verwezen naar verzekeringsvoorwaarden wordt daarmee bedoeld de op het polisblad van

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheid Bedrijf/Beroep Versie AB2005

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheid Bedrijf/Beroep Versie AB2005 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en de Algemene Begripsomschrijvingen. Veel verzekeringsbegrippen lichten wij toe in de Algemene Begripsomschrijvingen. Een aantal

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden AVP 2015. Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving. Artikel 2. Hoedanigheid

Bijzondere voorwaarden AVP 2015. Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving. Artikel 2. Hoedanigheid Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving Artikel 2. Hoedanigheid Artikel 3. Dekking 3.1. Aansprakelijkheid 3.2. Normbesef 3.3. Vrijwillige hulpverlening 3.4. Proceskosten en wettelijke rente Artikel

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheid voor Design & Construct COEN.DCAVB.2017

Bijzondere Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheid voor Design & Construct COEN.DCAVB.2017 Bijzondere Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheid voor Design & Construct COEN.DCAVB.2017 Inhoud Algemeen... 3 1 Aanvullende algemene bepalingen... 3 1.1 Dekkingsgebied wereld exclusief USA/Canada... 3

Nadere informatie

Voorwaarden. Bedrijfsaansprakelijkheidszekering Model M 03.5.10 A

Voorwaarden. Bedrijfsaansprakelijkheidszekering Model M 03.5.10 A M 03.5.10-1111 Bedrijfsaansprakelijkheidszekering Model M 03.5.10 A Inhoudsopgave Rubriek A Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Rubriek A Rubriek B Rubriek C Rubriek D Specifieke begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVB Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVB Aansprakelijkheidsverzekering Voorwaarden Garageverzekering Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Home 1 Aansprakelijkheids verzekering Voorwaarden

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Evenementenverzekering Aansprakelijkheid 2006. Model M.3680.A.06 Inhoudsopgave. 9.2. Beroepsziekte

Aanvullende voorwaarden Evenementenverzekering Aansprakelijkheid 2006. Model M.3680.A.06 Inhoudsopgave. 9.2. Beroepsziekte Model M.3680.A.06 Inhoudsopgave Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1. Aanspraak 1.2. Derden 1.3. Evenement 1.4. Handelen of nalaten 1.5. Milieuaantasting 1.6. Omstandigheid 1.7. Schade 1.8.

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Versie P1P00 Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerden in gezinsverband zijn: 1.1.1 de verzekeringnemer; 1.1.2 zijn/haar echtgeno(o)t(e) of (geregistreerde)

Nadere informatie

ABN AMRO. Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheid (SVAVB-2006)

ABN AMRO. Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheid (SVAVB-2006) 10-5554-01 D ABN AMRO Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheid (SVAVB-2006) De Algemene Verzekeringsvoorwaarden ABN AMRO Bedrijfspolis en de Specifieke Verzekeringsvoorwaarden vormen één geheel.

Nadere informatie

Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren

Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren 2 Besured Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ N.V. Postbus 622 3300 AP Dordrecht T: F: E: I: www.besured.nl

Nadere informatie

Bedrijfsaansprakelijkheids verzekering

Bedrijfsaansprakelijkheids verzekering Bedrijfsaansprakelijkheids verzekering Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Verzekerden a. de verzekeringnemer in zijn hoedanigheid als omschreven op het polisblad; b. de firmanten, vennoten, bestuurders

Nadere informatie

VOORWAARDEN REAAL PAKKET VOOR DE ZAAK - BOUW EN MONTAGE

VOORWAARDEN REAAL PAKKET VOOR DE ZAAK - BOUW EN MONTAGE VOORWAARDEN REAAL PAKKET VOOR DE ZAAK - BOUW EN MONTAGE ZZP BOUW EN MONTAGE In deze voorwaarden van uw Reaal verzekering leest u: n Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten (pagina 2).

Nadere informatie

Specifieke verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheid (SVAVB-2015)

Specifieke verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheid (SVAVB-2015) Specifieke verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheid (SVAVB-2015) 10-5554-01 E De Algemene Verzekeringsvoorwaarden ABN AMRO Bedrijfspolis en de Specifieke Verzekeringsvoorwaarden vormen één geheel. Indien

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren AVP - LVP 09.01 Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren Luyten Voordeel Pakket Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren AVP. Inhoud: 1 Begripsomschrijvingen. 2 Hoedanigheid. 3 Verzekeringsgebied

Algemene voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren AVP. Inhoud: 1 Begripsomschrijvingen. 2 Hoedanigheid. 3 Verzekeringsgebied Algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren AVP Inhoud: 1 Begripsomschrijvingen 2 Hoedanigheid 3 Verzekeringsgebied 4 Omvang van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Schaderegeling Bijzondere

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheids. Verzekeringsvoorwaarden. Aansprakelijkheids- verzekering voor

Verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheids. Verzekeringsvoorwaarden. Aansprakelijkheids- verzekering voor Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheids Aansprakelijkheids- verzekering voor Aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor particulieren 2014 2015.1 voor particulieren 2014

Nadere informatie

Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering

Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering Bijzondere polisvoorwaarden 654-96 Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering Wegwijzer zie artikel Artikel D.1 Algemene begripsomschrijvingen Algemene begripsomschrijvingen D.1 Omzet D.1.1 Testen D.1.2

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering polisnummer FBMS-9999 (LGB010595)

Aansprakelijkheidsverzekering polisnummer FBMS-9999 (LGB010595) Aansprakelijkheidsverzekering polisnummer FBMS-9999 (LGB010595) Verzekeringnemer Belangenvereniging voor Beroepsoefenaars in de Massage- en Sportverzorgingsbranche (BMS) Verzekerden Verzekeringnemer Alle

Nadere informatie

ZZP Aansprakelijkheidsverzekering voor Bouw- en installatiebedrijven - pagina 1 van 4

ZZP Aansprakelijkheidsverzekering voor Bouw- en installatiebedrijven - pagina 1 van 4 A Regattaweg 482 9731 NE Groningen T (050) 70 01 950 KvK 53496035 AFM 12040348 Bank NL14 RABO 0134934466 E verzekeringen@zzp-nederland.nl W www.zzp-nederland.nl ZZP Aansprakelijkheidsverzekering voor Bouw-

Nadere informatie

Rubriek Aansprakelijkheid Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven Dekking Algemene Aansprakelijkheid

Rubriek Aansprakelijkheid Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven Dekking Algemene Aansprakelijkheid Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 De verzekeringsovereenkomst Artikel 3 Geldigheidsgebied Artikel 4 Einde van de verzekering Dekking Artikel 5 Omvang van de dekking

Nadere informatie

Offerte Bedrijfsmatige Aansprakelijkheidsverzekering Gediplomeerde Hoefsmid

Offerte Bedrijfsmatige Aansprakelijkheidsverzekering Gediplomeerde Hoefsmid Offerte Bedrijfsmatige Aansprakelijkheidsverzekering Gediplomeerde Hoefsmid Behandeld door Equine Risk Telefoon; 013 46 86 300 info@equinerisk.com Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u onze offerte/aanvraag

Nadere informatie

vrijwilligersnet nederland KOPIE De Vrijwilligerspolis Zekerheid bij maatschappelijke inzet!

vrijwilligersnet nederland KOPIE De Vrijwilligerspolis Zekerheid bij maatschappelijke inzet! De Vrijwilligerspolis Vrijwilligerspolis Tussenpersoon Vrijwilligersnet Nederland Postbus 169 5580 AD WAALRE Waalre, 23 december 2016 Vrijwilligerspolis Wijzigingsreden: Afgifte nieuwe polis. Ingangsdatum:

Nadere informatie

POLIS Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. DATUM 15 juli 2015. Stammerhove 3 1112 VA DIEMEN. Eigenaar/exploitant van een asbestverwijderingsbedrijf.

POLIS Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. DATUM 15 juli 2015. Stammerhove 3 1112 VA DIEMEN. Eigenaar/exploitant van een asbestverwijderingsbedrijf. POLIS AANSPRAKELIJKHEID VOOR BEDRIJVEN Polisnummer Ingangsdatum wijziging 6 juli 2015 Verzekeringsadviseur Mauritz Financieel Adviesbureau te BUSSUM Verzekeringnemer Asbestverwijdering Amstelland B.V.

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Bedrijven Compact Polis Agrarisch

Verzekeringsvoorwaarden Bedrijven Compact Polis Agrarisch paragraaf 1 Milieudekking Basis Verzekerde u als verzekeringnemer; de natuurlijke- of rechtspersonen die genoemd zijn op het verzekeringsbewijs, maar alleen voor zover zij op grond van eigendom of een

Nadere informatie

Clausule 6801 Amlin BAV waarnemers (2015-07)

Clausule 6801 Amlin BAV waarnemers (2015-07) Clausule 6801 Amlin BAV waarnemers (2015-07) Activiteiten Binnen het raam van de voorwaarden zijn verzekerd de gevolgen van aansprakelijkheid voortvloeiende uit reguliere werkzaamheden volgens algemeen

Nadere informatie

TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN

TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN Rubriek IV Korte beschrijving van de dekking voor de huishoudelijke inboedel van zelfstandig wonende en inwonende bewoners van het verzorgings- en verpleeghuis De dekking

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de verzekerings voorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Garage verzekering rubriek AVB Aansprakelijkheids verzekering voor het Bedrijf

Voorwaarden Garage verzekering rubriek AVB Aansprakelijkheids verzekering voor het Bedrijf Voorwaardenblad 362-94 Voorwaarden Garage verzekering rubriek AVB Aansprakelijkheids verzekering voor het Bedrijf Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het

Nadere informatie

Rubriek Algemeen Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen. Rubriek D. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering M 03.5.10 A. Inhoud

Rubriek Algemeen Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen. Rubriek D. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering M 03.5.10 A. Inhoud Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.5.10 A Inhoud Rubriek Algemeen Specifieke begripsomschrijvingen Artikel 3 Bijzondere uitsluitingen

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven 2014

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven 2014 Wat vindt u waar? Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen Rubriek A. Algemene aansprakelijkheid Artikel 2. Algemene omschrijving van de dekking Artikel 8. Omschrijving van de dekking 2.1 Algemene

Nadere informatie

vrijwilligersnet nederland De Vrijwilligerspolis Zekerheid bij maatschappelijke inzet!

vrijwilligersnet nederland De Vrijwilligerspolis Zekerheid bij maatschappelijke inzet! De Vrijwilligerspolis 1. Collectieve Ongevallenverzekering Vrijwilligers Alle vrijwilligers van de bij verzekeringnemer aangesloten vrijwilligersorganisaties. Onder een vrijwilliger wordt mede verstaan

Nadere informatie

GENERALI verzekeringsgroep

GENERALI verzekeringsgroep verzekeringsgroep (424) A60.1264-01/02 Algemeen (Rubriek A) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Verzekerden: a. de verzekeringnemer in de op het polisblad omschreven hoedanigheid; b. de huisgenoten en familieleden

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis. Hoofdstuk 7: Milieu

Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis. Hoofdstuk 7: Milieu Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis Hoofdstuk 7: Milieu Versie 1.1: januari 2016 Avéro Achmea Postbus 109 2300 AC Leiden www.averoachmea.nl/agro 2 Paragraaf 1 Milieudekking Basis Verzekerde u als verzekeringnemer;

Nadere informatie

De Vrijwilligersverzekering. Gemeente Tytsjerksteradiel

De Vrijwilligersverzekering. Gemeente Tytsjerksteradiel De Vrijwilligersverzekering Gemeente Tytsjerksteradiel Algemeen...3 Pakket 1 De Vrijwilliger...4 Pakket 2 De Organisatie...7 Pakket 3 Rechtsbijstandverzekering...12 Vragen...13 Schade...14 Algemeen Definitie

Nadere informatie

GENERALI verzekeringsgroep

GENERALI verzekeringsgroep verzekeringsgroep Algemeen (Rubriek A) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Verzekerden: a. de verzekeringnemer in de op het polisblad omschreven hoedanigheid; b. de huisgenoten en familieleden van de verzekeringnemer

Nadere informatie

De Vrijwilligersverzekering

De Vrijwilligersverzekering De Vrijwilligersverzekering Uitgebreide dekking Gemeente Tytsjerksteradiel ALGEMEEN... 3 PAKKET 1 DE VRIJWILLIGER... 4 SCHADEVERZEKERING VRIJWILLIGERS... 4 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING PARTICULIEREN...

Nadere informatie

Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Het Ondernemerspakket. Inhoud. Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam. Model M 03.5.

Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Het Ondernemerspakket. Inhoud. Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam. Model M 03.5. Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.5.10 A Inhoud Rubriek Algemeen Specifieke begripsomschrijvingen 2 2 Artikel 3 Bijzondere uitsluitingen en insluitingen 4 Artikel 4 Vervaltermijn na

Nadere informatie

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan),

Nadere informatie

VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD

VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T: 072 54 14 151

Nadere informatie

Offerte voor een Voordeelpakket bedrijven ten name van Anita Van Der Bos

Offerte voor een Voordeelpakket bedrijven ten name van Anita Van Der Bos Klaassen & Retz VOF Postbus 206 1700AE HEERHUGOWAARD Datum 19-11-2015 Ons kenmerk Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Contractnummer 54899556 Behandeld door E-mail Onderwerp Arjan van Vliet arjan.van.vliet@asr.nl

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor administratieve bedrijven en detailhandel 2002-A Aanvullende voorwaarden

Aansprakelijkheidsverzekering voor administratieve bedrijven en detailhandel 2002-A Aanvullende voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Postbus 9 2800 MA Gouda, Nederland Tel. (0182) 544 544 formuliernr. 415 Aansprakelijkheidsverzekering voor administratieve bedrijven en detailhandel 2002-A Aanvullende voorwaarden

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden behorende bij de Motorrijtuigverzekering <omschrijving dekking>, <merk en type>, kenteken <kenteken>.

Bijzondere voorwaarden behorende bij de Motorrijtuigverzekering <omschrijving dekking>, <merk en type>, kenteken <kenteken>. Bijzondere voorwaarden behorende bij de Motorrijtuigverzekering , , kenteken . Ppr 0002 Verzekeraarshulpdienst. Artikel 6 van de Aanvullende voorwaarden Wettelijke

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Model 202D4 blad 1 Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren

Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan); -

Nadere informatie

Volgens voorwaarden Modelpolis voor aansprakelijkheid uit logistieke diensten 2006

Volgens voorwaarden Modelpolis voor aansprakelijkheid uit logistieke diensten 2006 Polisnummer 379/37900461 Tussenpersoon : 1 Boelaars & Lambert Groep B.V. Postbus 2324-3000 CH - ROTTERDAM Telefoon : 010-4433400 / orig.via TP: Nee Verzekeringnemer: cliëntnummer : 106710 Citymovers.nl

Nadere informatie

Rubriek Algemeen Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen. Rubriek D. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering M 03.5.10 A. Inhoud

Rubriek Algemeen Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen. Rubriek D. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering M 03.5.10 A. Inhoud Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.5.10 A Inhoud Rubriek Algemeen Specifieke begripsomschrijvingen Artikel 3 Bijzondere uitsluitingen

Nadere informatie

Reaal ZZP Pakket. Voorwaarden ZZP Bouw en montage. Belangrijke informatie. ZZP Bouw en Montage

Reaal ZZP Pakket. Voorwaarden ZZP Bouw en montage. Belangrijke informatie. ZZP Bouw en Montage Reaal ZZP Pakket Voorwaarden ZZP Bouw en montage In deze voorwaarden van uw Reaal verzekering leest u: Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten (pagina 2). Waarvoor u wel en niet bent verzekerd

Nadere informatie

Verder kijken, verder komen. Uw voorwaarden. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. www.mandema.nl

Verder kijken, verder komen. Uw voorwaarden. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. www.mandema.nl Uw voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering www.mandema.nl VOORWAARDEN Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering WWW.MANDEMA.NL Mandema en Partners Volmacht B.V. Amsterdam INHOUD RUBRIEK ALGEMEEN

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden bij de rubriek Aansprakelijkheid

Bijzondere voorwaarden bij de rubriek Aansprakelijkheid Bijzondere voorwaarden bij de rubriek Aansprakelijkheid BMVAS 15-01 Deze Bijzondere voorwaarden horen bij uw Bouw- en Montageverzekering. Ze zijn van toepassing op de rubriek Aansprakelijkheid. Ook de

Nadere informatie

I. Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering AVB 2.1

I. Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering AVB 2.1 I. Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering AVB 2.1 Inhoud Artikel: 1. Begripsomschrijvingen 2. Omvang van de dekking 3. Schade 4. Wijzigingen Module I Bijzondere Bepalingen algemene aansprakelijkheid

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden All In Verzekeringspakket Aansprakelijkheid Particulier 0408

Aanvullende Voorwaarden All In Verzekeringspakket Aansprakelijkheid Particulier 0408 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerden 1.2 Schade Artikel 2. Hoedanigheid Artikel 3. Omschrijving van de dekking 3.1 Aansprakelijkheid 3.2 Onderlinge aansprakelijkheid 3.3 Vriendendienst

Nadere informatie

Expat Pakket Individueel Particuliere Aansprakelijkheid

Expat Pakket Individueel Particuliere Aansprakelijkheid Expat Pakket Individueel Particuliere Aansprakelijkheid Informatie voor de klant Belangrijk De vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van het. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van

Nadere informatie

Voor de begripsomschrijvingen wordt eveneens verwezen naar artikel 1 van de Algemene Voorwaarden. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Voor de begripsomschrijvingen wordt eveneens verwezen naar artikel 1 van de Algemene Voorwaarden. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen 2 Dekking 2.1 omschrijving van de dekking 2.2 omvang van de dekking 2.3 dekkingsgebied 2.4 zekerheidstelling 2.5 kosten van verweer en wettelijke rente 3 Uitsluitingen

Nadere informatie

Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheid (SVAVB-2015)

Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheid (SVAVB-2015) Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheid (SVAVB-2015) De Algemene Verzekeringsvoorwaarden ABN AMRO BedrijfsPolis en de Specifieke Verzekeringsvoorwaarden vormen één geheel. Indien er sprake

Nadere informatie

DUPLICAATPOLIS. Gemeente Deventer Postbus 5000 7400 GC DEVENTER

DUPLICAATPOLIS. Gemeente Deventer Postbus 5000 7400 GC DEVENTER MEEÙS Assurantiën BV Verzekeringnemer Gemeente Deventer Postbus 5000 7400 GC DEVENTER Laan van N.O.I. 123 Postbus 93424 2509 AK Den Haag T +31(0)70 302 89 10 F +31(0)70 361 50 81 I www.meeus.com ABN-AMRO

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Een ongelukje of fout zit in een klein hoekje. Daarom heeft u bij ons een aansprakelijkheidsverzekering gesloten. Daarmee verzekert uw bedrijf zich

Nadere informatie

Garantie GARANTIEREGLEMENT RIETGARANTIEVERZEKERING 2012

Garantie GARANTIEREGLEMENT RIETGARANTIEVERZEKERING 2012 Garantie RietGarantPlan Reglement GARANTIEREGLEMENT RIETGARANTIEVERZEKERING 2012 Artikel 1 Definities Tussenpersoon: Aon Nederland C.V., Postbus 518, 3000 AM Rotterdam. Verzekeraar: XL Insurance Company

Nadere informatie

BedrijvenTotaalPakket

BedrijvenTotaalPakket BedrijvenTotaalPakket Het BedrijvenTotaalPakket is met 14 dekkingen de onmisbare pakketpolis voor elke ondernemer. De verzekeringen sluiten naadloos op elkaar aan en bevatten hierdoor geen dubbele dekkingen.

Nadere informatie

GENERALI verzekeringsgroep

GENERALI verzekeringsgroep Algemeen (Rubriek A) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Verzekerden: a. de verzekeringnemer in de op het polisblad omschreven hoedanigheid; b. de huisgenoten en familieleden van de verzekeringnemer voorzover

Nadere informatie

SPECIALE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEID BEDRIJVEN

SPECIALE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEID BEDRIJVEN Wegwijzer in de polis Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 MODULE I Art. 13 Art. 14 MODULE II Art. 15 Art. 16 MODULE III Art. 17 Art. 18 MODULE IV Art.

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen, sport- en ontspanningsverenigingen (422)

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen, sport- en ontspanningsverenigingen (422) Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen, sport- en ontspanningsverenigingen (422) (422) 60.1259-01/15 Inhoud Algemeen (Rubriek A) Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

IAK Zakenpakket. Rubriek JA. Bijzondere. voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering

IAK Zakenpakket. Rubriek JA. Bijzondere. voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering IAK Zakenpakket Rubriek JA. Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Inhoudsopgave I Rubriek JA, nr. 1506 4 1 Wat is verzekerd? 4 2 Wie zijn verzekerd? 4 3 Verzekerd bedrag 4 4 Wanneer is

Nadere informatie

Voorwaarden verzekering Aansprakelijkheid voor Horeca

Voorwaarden verzekering Aansprakelijkheid voor Horeca Voorwaarden verzekering Aansprakelijkheid voor Horeca AHO 16-01 1/16 Klik op de titels om uw informatie snel te vinden. Wilt u gedetailleerd zoeken? Klik dan op Inhoud. Inhoud >> 1 Wie zijn verzekerd?

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen (424)

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen (424) Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen (424) (424) 60.1264-01/15 Inhoud Algemeen (Rubriek A) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omschrijving van de dekking

Nadere informatie

AVB-0116. Bijzondere voorwaarden bij uw AANSPRAKELIJK- HEIDSVERZEKERING BEDRIJF

AVB-0116. Bijzondere voorwaarden bij uw AANSPRAKELIJK- HEIDSVERZEKERING BEDRIJF AVB-0116 Bijzondere voorwaarden bij uw AANSPRAKELIJK- HEIDSVERZEKERING BEDRIJF 1 INHOUDSOPGAVE WAAROM DEZE VOORWAARDEN BELANGRIJK VOOR U ZIJN 3 MIJN VERZEKERING 1. Wat verzeker ik met de Aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Soort verzekering : Aansprakelijkheidsverzekering/Onderlinge Schadeverzekering Fietstochtdeelnemers

Soort verzekering : Aansprakelijkheidsverzekering/Onderlinge Schadeverzekering Fietstochtdeelnemers POLIS 525422 Verzekerde : Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) Postbus 326 3900 AH VEENENDAAL Ingangsdatum verzekering : 1 maart 2003 Opzegtermijn : 3 maanden Einddatum verzekering : 1 maart 2009 Looptijd

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor VvE 2007

Aanvullende voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor VvE 2007 Aanvullende voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor VvE 2007 Inhoudsopgave Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1 Aanspraak 1.2 Derden 1.3 Geldigheidsduur 1.4 Handelen of nalaten 1.5 Milieuaantasting

Nadere informatie

Offerte Bedrijfsmatige Aansprakelijkheidsverzekering Gediplomeerde Bitfitter

Offerte Bedrijfsmatige Aansprakelijkheidsverzekering Gediplomeerde Bitfitter Offerte Bedrijfsmatige Aansprakelijkheidsverzekering Gediplomeerde Bitfitter Behandeld door Equine Risk Telefoon; 013 46 86 300 info@equinerisk.com Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u onze offerte/aanvraag

Nadere informatie

Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering P01B1501. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering P01B1501. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Artikel 1 Begripsomschrijvingen Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Verzekerden De verzekerden zijn: a. de verzekeringnemer in zijn hoedanigheid als omschreven op het polisblad; b. de firmanten, vennoten,

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSVERZEKERING GEMEENTEN - RUBRIEK AANSPRAKELIJKHEID VRIJWILLIGERS. Inhoudsopgave

VRIJWILLIGERSVERZEKERING GEMEENTEN - RUBRIEK AANSPRAKELIJKHEID VRIJWILLIGERS. Inhoudsopgave PK080-14/2 Inhoudsopgave VRIJWILLIGERSVERZEKERING GEMEENTEN - RUBRIEK AANSPRAKELIJKHEID VRIJWILLIGERS art. Begripsomschrijvingen 1 Verzekerden 2 Hoedanigheid waarin verzekerd 3 Omschrijving van de dekking

Nadere informatie

Deze bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheid gelden, indien dit blijkt uit het polisblad, naast de Algemene voorwaarden model HKA.

Deze bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheid gelden, indien dit blijkt uit het polisblad, naast de Algemene voorwaarden model HKA. Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Particulier Model HK20A Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen 1 2 Hoedanigheid 2 3 Wat is verzekerd 2 4 Wat is niet verzekerd 4 5 Schadevaststelling

Nadere informatie

Voorwaarden. Garage Bedrijfsaansprakelijkheid FGD 2015-02

Voorwaarden. Garage Bedrijfsaansprakelijkheid FGD 2015-02 Voorwaarden Garage Bedrijfsaansprakelijkheid FGD 2015-02 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Algemeen 4 Artikel 3 Premie 4 Artikel 4 Omschrijving van de dekking 5 Artikel 5 Uitsluitingen

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Bedrijven Compact Polis Agrarisch

Verzekeringsvoorwaarden Bedrijven Compact Polis Agrarisch Paragraaf 1 Bedrijfsaansprakelijkheid agrariërs u als verzekeringnemer in de hoedanigheid en vanuit een eventuele nevenactiviteit die op het verzekeringsbewijs staat vermeld; uw ondergeschikten als en

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Aevitae ZZP ZZP Bouw en Montage

Polisvoorwaarden Aevitae ZZP ZZP Bouw en Montage Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 44 44 www.aevitae.com klantenservice@aevitae.com Polisvoorwaarden Aevitae ZZP ZZP Bouw en Montage Formuliernummer AEVZZP BM 2018 Inhoudsopgave pag. Voorwaarden

Nadere informatie

De Vrijwilligersverzekering

De Vrijwilligersverzekering De Vrijwilligersverzekering Uitgebreide dekking ALGEMEEN... 3 PAKKET 1 DE VRIJWILLIGER... 4 SCHADEVERZEKERING VRIJWILLIGERS... 4 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING PARTICULIEREN... 5 ONGEVALLEN INZITTENDENVERZEKERING...

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB)

Polisvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB) Polisvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB) Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden en de polisvoorwaarden Zekerheidspakket

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Aansprakelijkheid 0112

Aanvullende Voorwaarden Aansprakelijkheid 0112 Aanvullende Voorwaarden Aansprakelijkheid 0112 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerden in gezinsverband 1.2 Alleenstaande Verzekeringnemer Artikel 2. Hoedanigheid Artikel 3. Dekking

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 INHOUDSOPGAVE Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst.

Nadere informatie

ThuisOnlinePolis --- BIJZONDERE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEID

ThuisOnlinePolis --- BIJZONDERE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEID Inhoud Gebied 1 Verzekerden 2 Hoedanigheid 3 Aansprakelijkheid/schade 4 Uitsluitingen 5 Schaderegeling 6 Cessie 7 1 Gebied De verzekering is van kracht over de gehele wereld, doch eindigt voor de desbetreffende

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden CAR Aflopend

Bijzondere Voorwaarden CAR Aflopend Bijzondere Voorwaarden CAR Aflopend PVT MINT 2013 CAR AFL Inhoudsopgave ALGEMEEN 18. Verwijzing algemene voorwaarden 3 19. Verzekerd project 3 20. Verzekeringsperiode 3 21. Dekkingstermijn 3 22. Berekening

Nadere informatie

Delta Lloyd. Bedrijfsaansprakelijkheid. Premie is exclusief kosten en assurantiebelasting.

Delta Lloyd. Bedrijfsaansprakelijkheid. Premie is exclusief kosten en assurantiebelasting. Delta Lloyd Bedrijfsaansprakelijkheid Premie is exclusief kosten en assurantiebelasting. SBI code Sub nr. Beroep Premie per jaar Verplichte clausules 4120 135 Aannemer B en U niet uitbestedend 360 C2042

Nadere informatie

Soort verzekering: Aansprakelijkheidsverzekering/Onderlinge Schadeverzekering Fietstochtdeelnemers

Soort verzekering: Aansprakelijkheidsverzekering/Onderlinge Schadeverzekering Fietstochtdeelnemers Verzekerde: Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) Postbus 326 3900 AH VEENENDAAL Ingangsdatum verzekering: 1 maart 2003 Opzegtermijn: 03 maanden Premievervaldatum: 1 maart 2013 Looptijd: 60 maanden Contractsvervaldatum:

Nadere informatie

Inhoud. Aansprakelijkheid tegenover de opdrachtgever (onderdeel 1) Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Artikel 2 De verzekeringsovereenkomst

Inhoud. Aansprakelijkheid tegenover de opdrachtgever (onderdeel 1) Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Artikel 2 De verzekeringsovereenkomst Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Architecten en Raadgevend Ingenieurs Inhoud Aansprakelijkheid tegenover de opdrachtgever (onderdeel 1) Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Voorwaardenblad 321-94 Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 264-20.1504

Nadere informatie

Aansprakelijkheid bij stages

Aansprakelijkheid bij stages Aansprakelijkheid bij stages Algemeen Artikel 6:170 BW bepaalt dat een werkgever aansprakelijk is voor een ondergeschikte. Door expliciet te spreken over een ondergeschikte heeft de wetgever beoogd dat

Nadere informatie

Dekkingsgebied Europa. Voor zakenreizen en voor de Nederlandse afvaardiging voor sportevenementen in het buitenland is er Werelddekking.

Dekkingsgebied Europa. Voor zakenreizen en voor de Nederlandse afvaardiging voor sportevenementen in het buitenland is er Werelddekking. POLISINFORMATIE COLLECTIEF PAKKET KNGU POLISINFORMATIE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING Wie zijn verzekerd 1 De KNGU 2 De lokale verenigingen gelieerd aan de KNGU 3 Buitenlandse deelnemers inclusief trainers

Nadere informatie