Clausules De Leeuw Assuradeuren B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Clausules De Leeuw Assuradeuren B.V."

Transcriptie

1 Clausules De Leeuw Assuradeuren B.V. Versie 1.1 (dec. 2010) pag. 1 / 100 Aansprakelijkheid A001 A003 A004 A009 A011 A012 A014 A023 A055 A061 A064 A083 A110 A111 A117 A118 A138 A168 A171 A179 A183 A188 A189 A198 A199 A204 A219 A245 A250 A257 A277 A278 A281 A282 A288 A289 A295 A344 A377 A390 A400 A418 A419 A429 A436 A437 A438 A441 A442 A445 A470 A471 A472 A473 A474 A487 A495 A531 A532 A549 A570 A571 A580 A611 A754 A757 A759 A762 A797 A801 A802 A803 A804 A821 A822 A827 A830 A831 A832 A846 A847 A848 A869 A892 A915 A997 A998 A723N A437V A8527 A8530 A8548 C2006 C2007 C2017 C2045 C2047 C2048 C2049 C2050 C2057 C2063 C2064 C2069 C2077 C2094 C2098 Brand B001 B002 B003 B005 B008 B013 B014 B016 B017 B018 B019 B023 B025 B026 B029 B030 B034 B035 B038 B040 B041 B043 B044 B045 B046 B053 B061 B062 B065 B069 B070 B072 B073 B076 B078 B080 B082 B083 B089 B095 B098 B099 B101 B103 B105 B106 B107 B113 B114 B116 B118 B121 B123 B125 B127 B139 B145 B147 B149 B150 B155 B160 B161 B162 B164 B169 B171 B172 B176 B178 B180 B186 B187 B190 B200 B202 B204 B2110 B212 B213 B214 B219 B220 B221 B2210 B222 B225 B227 B230 B231 B235 B236 B242 B249 B252 B253 B257 B259 B260 B261 B264 B270 B274 B277 B280 B286 B293 B295 B313 B315 B318 B321 B323 B324 B326 B329 B330 B331 B332 B352 B402 B406 B457 B459 B464 B466 B472 B483 B487 B492 B503 B506 B507 B509 B510 B512 B513 B543 B623 B800 B991 B992 B993 B1111 BE01 BE02 BE03 BE04 BSW1 BVI3 C1001 C1003 C1013 C1028 C1029 C1030 C1032 C1033 C1043 C1044 C1055 C1057 C1059 C1062 C1072 C1074 C1075 C1076 C1244 C1268 C1269 C1274 C1275 C1320 C1329 C1340 C1341 C1344 C1365 C1368 C1371 C1377 C1378 C1379 C1386 C1391 C1400 C1408 C1411 C1435 C4507 IWM IWM1 PH1A PH1AV PH1B PH1BV PW1 ZWC3

2 Clausules De Leeuw Assuradeuren B.V. Versie 1.1 (dec. 2010) pag. 2 / 100 Ongevallen O001 O002 O003 O004 O005 O006 O007 O008 O010 O015 O016 O017 O018 O019 O020 O021 O022 O024 O025 O028 O029 O030 O031 O032 O033 O423 O424 O488 O548 Pleziervaartuigen P004 P006 P008 P016 P084 P181 P190 P407 P413 P414 P428 P454 P463 P467 P468 P469 PE449 Reis/Rechtsbijstand R001 R005 R006 R007 R010 R011 R013 R015 R016 R017 R018 R020 R023 R024 R070 R091 R094 R096 R100 R105 R106 R115 R125 R136 R180 R200 R210 R211 R216 R217 R2092 R235 R346 R3536 R3538 R412 R416 R458 R486 R702 R704 R719 R720 R793 R1701 R1702 R2092 Caravan/Transport T001 T002 T003 T004 T006 T013 T015 T018 T022 T026 T062 T063 T248 T251 T272 T281 T379 T410 T619 T802 T803 T806 T810 T825 T827 T831 T844 T845 Uitvaart U001 U002 U003 U004 U005 U006 U007 U008 U009 U011 U012 U013 U014 U015 Verkeer C3001 C3002 C3003 C3009 C3502 V001 V002 V005 V006 V007 V010 V011 V013 V015 V017 V020 V023 V026 V029 V030 V031 V034 V035 V038 V039 V2118 V281 V403 V533 V536 V538 V540 VN003 VN023 VN025 VN026 VN060 VN092

3 Algemeen X004 X005 X008 X009 X010 X012 Verantwoording: De samenstelling van de inhoud van dit document is met de grootst mogelijke zorg gedaan. De inhoud van de clausules kan enigszins afwijken van eerdere exemplaren. In geval van onduidelijkheid door afwijkende teksten zal dit nimmer ten nadele van de verzekeringsnemer worden uitgelegd. De inhoud van dit document zal worden aangepast zodra daar aanleiding voor is, bijvoorbeeld doordat nieuwe clausules worden toegevoegd. Het is daarom raadzaam om bij het raadplegen van de polisvoorwaarden de meest recente versie van dit document te downloaden van Clausules De Leeuw Assuradeuren B.V. Versie 1.1 (dec. 2010) pag. 3 / 100

4 Aansprakelijkheid Clausule A001: De premie voor deze verzekering is gebaseerd op veranderlijke gegevens. Zoals omschreven in de polisvoorwaarden wordt de premie voor deze verzekering jaarlijks naverrekend aan de hand van de door verzekeraaropgevraagde gegevens. Clausule A003: De premie voor deze verzekering is gebaseerd op veranderlijke gegevens. Zoals omschreven in de polisvoorwaarden wordt de premie voor deze verzekering eens per drie jaar naverrekend aan de hand van de doorverzekeraar opgevraagde gegevens. Clausule A004: In aanvulling van het bepaalde in Artikel 2 en Artikel 3.7.A is de verzekeringnemer tevens verzekerd in zijn hoedanigheid als eigenaar van het pand cq. de panden, waarvan aan de verzekeraar opgave is gedaan. Clausule A009: In aanvulling op de voorwaarden is tevens van de verzekering uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade door: geleverde goederen waaronder programmatuur en informatie; fouten, onvolkomenheden of gebreken in adviezen, ontwerpen en analyses bij de ontwikkeling van programmatuur; het aanbrengen van wijzigingen in programmatuur en bestanden; beschadiging, vernietiging of verdwijning van informatiedragers en/of de daarop aanwezige programmatuur en informatie. Clausule A011: De uitsluiting opzicht, zoals voorkomend in de voorwaarden, rubriekenaansprakelijkheid, geldt niet voor de aansprakelijkheid voor schade aan zaken veroorzaakt gedurende de tijd dat een verzekerde of iemand voor hem deze zaken bewerkt, bewaart, gebruikt, repareert, behandelt en daarmee samenhangend vervoert. Deze aansprakelijkheid is verzekerd tot een maximum van ,00 per aanspraak met een maximum van ,00 per verzekeringsjaar als onderdeel van het verzekerd bedrag. Er geldt een eigen risico per aanspraak van 10% met een minimum van 250,00. Van de dekking blijft uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade: aan zaken, die verzekerde of iemand namens hem onrechtmatig onder zich heeft; in verband met diefstal, verduistering, vermissing of verlies; aan motorrijtuigen, werkmaterieel, (sta-)caravans en (lucht-)vaartuigen die verzekeringnemer of iemand namens hem onder zich heeft; aan zaken, die verzekerde of iemand namens hem onder zich heeft uit hoofde van een huur-, huurkoop-, lease-, pacht-, pandovereenkomst of vruchtgebruik (waaronder het recht van gebruik en bewoning);- aan software. Clausule A012: Ter zake van de aansprakelijkheid voor schade door het toedienen van chemische en biologische bestrijdingsmiddelen ten behoeve van derden geldt het volgende: het eigen risico per gebeurtenis voor schade aan zaken is, in tegenstelling tot het bepaalde in de polisvoorwaarden, 10% van het schadebedrag met een minimum van 500,00 en een maximum van 1.250,00; uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade door toediening vanuit luchtvaartuigen; de verzekering geldt niet voor bestrijdingsmiddelen welke niet bij of krachtens de bestrijdingsmiddelenwet 1962 zijn toegelaten en voor niet toegestane toepassingen; de verzekering geldt niet wanneer de verzekerde die het bestrijdingsmiddel toedient niet beschikt over de vereiste spuitlicentie(s). Clausule A014: Als premievervaldag zoals bedoeld in artikel 1.12 van de polisvoorwaarden geldt voor deze verzekering 1 januari. Clausules De Leeuw Assuradeuren B.V. Versie 1.1 (dec. 2010) pag. 4 / 100

5 Clausule A023: Uitgesloten is het risico van productenaansprakelijkheid in de Verenigde Staten en Canada. Clausule A055: De in artikel 3.3 van de polisvoorwaarden gestelde uitsluiting is niet van toepassing op de aansprakelijkheid van de verzekerden wegens beschadiging of vernietiging van kleding, toebehorende aan bezoekers en gasten. Deze uitbreiding geldt dus niet voor verdwijning van kledingstukken, toebehorende aan bezoekers en gasten. Clausule A061: De Leeuw Assuradeuren vergoedt, ook bij het ontbreken van wettelijke vergoedingsplicht van een verzekerde, de schade die is toegebracht a. door een in artikel 1 genoemd kind, jonger dan 14 jaar, aan een ander dan een verzekerde tijdens de periode dat die ander, anders dan beroeps- of bedrijfsmatig, met het toezicht op het kind is belast; b. door een in artikel 1 genoemd kind, jonger dan 6 jaar, aan een ander dan een verzekerde, bij het in de onmiddellijke nabijheid halen of toelaten van dat kind; c. door een huisdier van een verzekerde aan een ander dan een verzekerde tijdens de periode dat die ander, anders dan beroeps- of bedrijfsmatig met het toezicht is belast. Sub a en b zijn niet van toepassing indien sprake is van een dekking voor een eenpersoonshuishouden. Het bepaalde in de artikelen 6.2 t/m 6.5 blijft onverkort van toepassing. Indien verzekerde bezitter is van een tweede woning, mits deze uitsluitend dient tot verhuur aan derden, dan is de aansprakelijkheid hiervoor meeverzekerd. Het pand is gelegen aan het aan de verzekeraar opgegeven adres. Er geldt een eigen risico voor waterschade, van 125,00 per gebeurtenis. Als norm voor de schaderegeling wordt het Nederlands recht gehanteerd. Bij toekenning van schadevergoeding zullen alle aanspraken op uitkering die de benadeelde uit andere hoofde heeft in mindering worden gebracht. Geen schadevergoeding zal worden verleend indien de vorderende partij een ander is dan een rechtstreeks bij de gebeurtenis betrokken benadeelde natuurlijke persoon of diens nagelaten betrekkingen. Clausule A064: Verzekerd is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade,veroorzaakt door brand aan de door hem voor vakantiedoeleinden gehuurde, in het buitenland gelegen woning en de daartoe behorende inboedel. Voor deze schade geldt een eigen risico van 500,00 per gebeurtenis. Clausule A083: Tevens is verzekerd aansprakelijkheid voor een schade verband houdende met het naast een loondienstbetrekking incidenteel, buiten dienstverband en niet bedrijfsmatig verrichten van (betaalde) werkzaamheden voor derden. Deze dekking is beperkt tot een maximum van ,00 tegen een meerpremie van 22,69. Clausule A110: Aangetekend wordt dat voor iedere schade veroorzaakt door kinderen tot zestien jaar en/of dieren, een eigen risico geldt van 250,00 per gebeurtenis. Clausule A111: Niet onder de dekking is begrepen de aansprakelijkheid voor schade: aan bedrijfsinventarissen, bedrijfsgereedschappen, handelsvoorraden en bedrijfszaken, die zich in het/de pand(en) bevinden; aan audiovisuele apparatuur, foto- en filmapparatuur, sieraden en horloges, boeken en tijdschriften, voor zover deze zich in een garagebox bevinden; voortvloeiende uit, of verband houdende met het door verzekeringnemer, of andere voor hem/haar uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het/de pand(en). Clausule A117: Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van springstoffen. Clausule A118: Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor zaakschade in verband met kabels/leidingen. Clausules De Leeuw Assuradeuren B.V. Versie 1.1 (dec. 2010) pag. 5 / 100

6 Clausule A138: Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitgevoerde overeenkomsten tot aanneming van werk,het leveren van zaken en/of het verrichten van diensten en/of ten gevolge van bedrijfs- of beroepsmatig verstrekte adviezen of informatie. Clausule A168: Deze verzekering dekt mede de aansprakelijkheid van de leden voor schade veroorzaakt door (het gebruiken van) het door hen bewoonde appartement,indien en voor zover hun aansprakelijkheid niet elders is verzekerd. De aansprakelijkheid voor schade aan de in de polis genoemde onroerend zaak is uitgesloten. Clausule A171: Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade in verband met diefstal,verduistering, verlies, vermissing of verwisseling van kledingstukken,sieraden, kleinodiën, geld en geldswaardige papieren. Clausule A179: De aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen van huurders/bewoners van de panden is slechts gedekt, indien veroorzaakt door gehele of gedeeltelijke instorting. Clausule A183: Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade in verband met RSI. Onder RSI wordt in het kader van deze clausule verstaan een tot beperkingen of participatieproblemen leidend klachtensyndroom aan nek, bovenrug,schouder, boven- of onderarm, elleboog, pols of hand of een combinatie hiervan (ook wel genoemd aandoeningen van de bovenste extremiteit). Het syndroom kenmerkt zich door een verstoring van de balans tussenbelasting en belastbaarheid (van de bovenste extremiteit), voorafgegaan dooractiviteiten met herhaalde bewegingen, overmatige krachtuitoefening of een statische houding van n of meer van de genoemde lichaamsdelen. De aansprakelijkheid in verband met RSI is wel gedekt indien verzekerde aantoont, dat: 1. de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet vanaf het moment van het aangaan van deze verzekeringsovereenkomst tot het moment van melding van de aanspraak bij AMEV tenminste iedere drie jaar is herhaald; 2. de meest recente RI&E in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet en het hiervan deel uitmakende plan van aanpak niet ouder is dan drie jaar, te rekenen vanaf de melding van de aanspraak bij verzekeraar; 3. de preventieve maatregelen in verband met het risico van RSI conform het plan van aanpak binnen redelijke termijn na het opstellen hiervan zijn uitgevoerd; 4. de rapportage aan de gecertificeerde Arbodienst over de uitvoering van de maatregelen opgenomen in het plan van aanpak niet ouder is dan n jaar, te rekenen vanaf de melding van de aanspraak bij verzekeraar; 5. er een schriftelijk vastgelegd RSI-preventiebeleid aanwezig is, dat jaarlijks met de ondergeschikten wordt geëvalueerd. Clausule A188: Wij verlenen geen dekking voor de aansprakelijkheid van verzekerde als werkgever tegenover ondergeschikten en/of als opdrachtgever tegenover niet-ondergeschikten voor schade die door hen wordt geleden als gevolg van beroepsziekte(n). Clausule A189: Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een handelen of nalaten dat in strijd is met enig van overheidswege gegeven voorschrift ter zake van legionellapreventie, tenzij verzekerde kan aantonen dat de schade hierdoor ontstaan noch vergroot is. Clausule A198: Uitgesloten zijn aanspraken die voortvloeien uit handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden voor de ingangsdatum van deze verzekering. Clausule A199: Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade in verband met asbest. Clausules De Leeuw Assuradeuren B.V. Versie 1.1 (dec. 2010) pag. 6 / 100

7 Clausule A204: Wij verlenen geen dekking voor de aansprakelijkheid voor schade: 1. door producten die door verzekerden zijn geleverd; 2. door producten die na constructie, behandeling of bewerking zijn opgeleverd; 3. die voortvloeit uit verstrekte adviezen; 4. die verband houdt met licentieovereenkomsten. Wij bieden wel dekking voor de aansprakelijkheid voor schade in verband met het verstrekken van spijzen en dranken binnen het bedrijf. Clausule A219: Wij verlenen geen dekking voor de onderlinge aansprakelijkheid van verzekerden voor zaakschade. Wij bieden wel dekking als de aansprakelijkheid voor een dergelijke schade voortvloeit uit de verhouding werkgever ten opzichte van werknemer en de werknemers onder elkaar. Clausule A245: Wij verlenen geen dekking voor de aansprakelijkheid voor zaakschade door het gebrekkig signalerend en/of schadebeperkend functioneren van de (op)geleverde installatie of apparatuur. Clausule A250: Wij bieden dekking voor de aansprakelijkheid door medische fouten van de verzekerde voor schade anders dan personen- of zaakschade, maar alleen ten opzichte van: a. patiënten, waaronder wij ook verstaan personen die door de verzekerde worden gekeurd; b. de ziektekostenverzekeraar. Clausule A257: Wij verlenen geen dekking voor de aansprakelijkheid voor schade aan opgeslagen producten in koelruimten als gevolg van door verzekerde geleverde zaken en/of verrichte diensten. Clausule A277: In afwijking van de Bijzondere Voorwaarden verlenen wij geen dekking voor de uit de zaakschade voortvloeiende schade. Clausule A278: Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade en kosten die zijn ontstaan bij of door het terugroepen van de door of namens de verzekeringnemergeleverde producten en/of zaken, tenzij deze kosten worden aangemerkt als bereddingskosten. Clausule A281: Wij verlenen geen dekking voor de aansprakelijkheid van verzekerden voorschade: door hardware die door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde(n) is geleverd; door software die door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde(n) is geleverd, waaronder wordt verstaan het geheel van programmatuur en procedures dat een geautomatiseerd computersysteem bestuurt; door fouten, gebreken of onvolkomenheden in adviezen, ontwerpen en analyses bij de ontwikkeling van programmatuur en/of procedures; door wijziging(en) in bestaande programmatuur en/of procedures en bestanden; door beschadiging, vernietiging, verlies of verontreiniging van informatiedragers en/of de daarop aanwezige informatie, programmatuur of procedures; Clausule A282: Wij verlenen geen dekking voor de aansprakelijkheid van verzekerden voor schade: 1. door software die door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde(n) is geleverd, waaronder wordt verstaan het geheel van programmatuur en procedures dat een geautomatiseerd computersysteem bestuurt; 2. door fouten, gebreken of onvolkomenheden in adviezen, ontwerpen en analyses bij de ontwikkeling van programmatuur en/of procedures; 3. door wijziging(en) in bestaande programmatuur en/of procedures en/of bestanden; Clausules De Leeuw Assuradeuren B.V. Versie 1.1 (dec. 2010) pag. 7 / 100

8 4. door beschadiging, vernietiging, verlies of verontreiniging van informatiedragers en/of de daarop aanwezige informatie, programmatuur of procedures. Clausule A288: Niet gedekt is de aansprakelijkheid van verzekerden voor schade door of in verband met: door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde(n) geleverde software, waaronder wordt verstaan het geheel van programmatuur en procedures dat een geautomatiseerd computersysteem bestuurt; fouten, gebreken of onvolkomenheden in adviezen, ontwerpen en analyses bij de ontwikkeling van programmatuur en/of procedures; wijziging in bestaande programmatuur en/of procedures en bestanden; beschadiging, vernietiging, verlies of verontreiniging van informatiedragers en/of de daarop aanwezige informatieprogrammatuur of procedures; verminking en/of verloren gaan van data en/of databestanden. Clausule A289: Wij verlenen geen dekking voor de aansprakelijkheid voor schade in verband met vloeibare lading. Clausule A295: Wij verlenen geen dekking voor de aansprakelijkheid voor schade in verband met stoffen die een bijzonder gevaar van ernstige aard voor personen en zaken (kunnen) opleveren. Onder stoffen die een bijzonder gevaar van ernstige aard opleveren, verstaan wij stoffen die ontplofbaar, oxiderend, (licht) ontvlambaar of (zeer) vergiftigd zijn. Clausule A344: Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade door sproeien en spuiten. Clausule A377: Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade in verband met permanente make-up. Clausule A390: Uitgesloten is aansprakelijkheid voor schade in verband met:- Behandeling door middel van laserapparatuur;- Behandeling met betrekking tot tatoeages. Clausule A400: In afwijking van artikel 2.4 Sub B van de polisvoorwaarden geldt het navolgende : Voor schade ontstaan voordat de polisvoorwaarden 96 voor het eerst van toepassing zijn verklaard, gelden de polisvoorwaarden, de verzekerde bedragen en eigen risico's die van kracht waren voor die datum. Voor schade voortvloeiende uit een handelen of nalaten voordat de polisvoorwaarden 96 voor het eerst van toepassing zijn verklaard, maar ontstaan na die datum, zijn de polisvoorwaarden 96 van kracht. Hierbij gelden verzekerde bedragen en eigen risico's zoals van toepassing direct voor die datum. Clausule A418: Wij verlenen geen dekking voor de aansprakelijkheid voor schade aan dieren door geleverde zaken en/of verrichte diensten. Clausule A419: Wij verlenen geen dekking voor de aansprakelijkheid voor schade aan gewassen door geleverde zaken en/of verrichte diensten. Clausule A429: Deze verzekering is in afwijking van artikel 2.3 van de polisvoorwaarden uitsluitend van kracht voor een handelen of nalaten dat plaatsvindt in het gebied zoals dit omschreven is in de voor het vaartuig gesloten cascoverzekering. Voor het geval er geen cascoverzekering voor het vaartuig van kracht is, is deze verzekering geldig voor gebeurtenissen in het gebied waarvoor een cascopolis voor dit vaartuig dekking pleegt te verlenen. Het vermelde in artikel 3.2 van de polisvoorwaarden is op deze verzekering niet van toepassing. Deze verzekering dekt echter niet de aansprakelijkheid voor schade aan zaken van anderen dan opvarenden veroorzaakt door aanvaring. Clausules De Leeuw Assuradeuren B.V. Versie 1.1 (dec. 2010) pag. 8 / 100

9 Clausule A436: De uitsluiting opzicht, zoals voorkomend in de voorwaarden, rubriekenaansprakelijkheid, geldt niet voor aansprakelijkheid voor schade aan zaken veroorzaakt gedurende de tijd dat een verzekerde of iemand voor hem deze zaken bewerkt, bewaart, gebruikt, repareert, behandelt en daarmee samenhangend vervoert. Deze aansprakelijkheid is verzekerd tot een maximum van ,00 per aanspraak met een maximum van ,00 per verzekeringsjaar als onderdeel van het verzekerd bedrag. Er geldt een eigen risico per aanspraak van 10% met een minimum van 250,00. Van de dekking blijft uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade: aan zaken, die verzekerde of iemand namens hem onrechtmatig onder zich heeft; in verband met diefstal, verduistering, vermissing of verlies; aan motorrijtuigen, werkmaterieel, (sta-)caravans en (lucht-)vaartuigen die verzekeringnemer of iemand namens hem onder zich heeft; aan zaken, die verzekerde of iemand namens hem onder zich heeft uit hoofde van een huur-, huurkoop-, lease-, pacht-, pandovereenkomst of vruchtgebruik (waaronder het recht van gebruik en bewoning). Clausule A437: De uitsluiting opzicht, zoals voorkomend in de voorwaarden, rubriekenaansprakelijkheid, geldt niet voor de aansprakelijkheid voor schade aan zaken veroorzaakt gedurende de tijd dat een verzekerde of iemand voor hem deze zaken bewerkt, bewaart, gebruikt, repareert, behandelt en daarmee samenhangend vervoert. Deze aansprakelijkheid is verzekerd tot een maximum van ,00 per aanspraak met een maximum van ,00 per verzekeringsjaar als onderdeel van het verzekerd bedrag. Er geldt een eigen risico per aanspraak van 10% met een minimum van 125,00. Van de dekking blijft uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade: aan zaken, die verzekerde of iemand namens hem onrechtmatig onder zich heeft; in verband met diefstal, verduistering, vermissing of verlies; aan motorrijtuigen, werkmaterieel, (sta-)caravans en (lucht-)vaartuigen die verzekeringnemer of iemand namens hem onder zich heeft; aan zaken, die verzekerde of iemand namens hem onder zich heeft uit hoofde van een huur-, huurkoop-, lease-, pacht-, pandovereenkomst of vruchtgebruik (waaronder het recht van gebruik en bewoning). Clausule A438: De uitsluiting opzicht, zoals voorkomend in de voorwaarden, rubriekenaansprakelijkheid, geldt niet voor de aansprakelijkheid voor schade aan zaken veroorzaakt gedurende de tijd dat een verzekerde of iemand voor hem deze zaken bewerkt, bewaart, gebruikt, repareert, behandelt en daarmee samenhangend vervoert. Deze aansprakelijkheid is verzekerd tot een maximum van ,00 per aanspraak met een maximum van ,00 per verzekeringsjaar als onderdeel van het verzekerd bedrag. Er geldt een eigen risico per aanspraak van 10% met een minimum van 750,00 en een maximum van 2.500,00. Van de dekking blijft uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade: aan zaken, die verzekerde of iemand namens hem onrechtmatig onder zich heeft; in verband met diefstal, verduistering, vermissing of verlies; aan motorrijtuigen, werkmaterieel, (sta-)caravans en (lucht-)vaartuigen die verzekeringnemer of iemand namens hem onder zich heeft; aan zaken, die verzekerde of iemand namens hem onder zich heeft uit hoofde van een huur-, huurkoop-, lease-, pacht-, pandovereenkomst of vruchtgebruik (waaronder het recht van gebruik en bewoning). Clausule A441: Ten aanzien van de opruimingskosten zijn niet gedekt de kosten voor het ongedaan maken van een verontreiniging van de bodem, het oppervlaktewater of enig(e) al dan niet ondergronds(e) water(gang). Onder ongedaan maken wordt verstaan onderzoek, reiniging, opruiming,transport, opslag, vernietiging en vervanging van grond en/of (grond-)wateren/of isolatie van een verontreiniging. Tevens zijn niet gedekt kosten in verband met het opruimen en afvoeren van asbest. Clausules De Leeuw Assuradeuren B.V. Versie 1.1 (dec. 2010) pag. 9 / 100

10 Clausule A442: Financieel nadeel In afwijking van de Bijzondere Voorwaarden bieden wij ook dekking voor de aansprakelijkheid van verzekerde ten opzichte van derden voor schade anders dan personen- of zaakschade (hierna te noemen financieel nadeel) veroorzaakt en schriftelijk aan ons gemeld tijdens de looptijd van de verzekering. Onder financieel nadeel verstaan wij alleen omzet- en winstderving geleden door derden door een bij ons gedekt evenement op een door u gesloten brandverzekering (opstal en/of inventaris/goederen). Onder derden verstaan wij iedereen met uitzondering van de verzekerden en de aan verzekerden gelieerde ondernemingen. Wij vergoeden voor financieel nadeel maximaal per aanspraak en per jaar als deel van het verzekerd bedrag dat op het polisblad staat vermeld. Er is een eigen risico van toepassing van 500 per aanspraak voor aanspraken tot vergoeding van financieel nadeel. Clausule A445: In aanvulling op het bepaalde in de voorwaarden rubrieken aansprakelijkheidgelden tevens als verzekerden: a. het bestuur c.q. de bestuursleden; b. de leerkrachten; c. de vrijwillige medewerkers, echter alleen wanneer zij activiteiten verrichten ten behoeve van verzekeringnemer, indien en voor zover hun aansprakelijkheid niet elders is verzekerd. Van de dekking blijft uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen van verzekeringnemer. Clausule A470: Ter zake van schade, veroorzaakt door brand en/of ontploffing alsmede de gevolgen daarvan, geldt een eigen risico zoals vermeld op het polisblad,voor zover niet reeds een hoger eigen risico van toepassing is. Clausule A471: Wij verlenen geen dekking voor de aansprakelijkheid voor schade door: waardevermindering van zaken, die niet door verzekerde zijn geleverd, door vermenging of verbinding met geleverde zaken door verzekerde; herstel van zaken die met de door verzekerde geleverde zaken zijn vermengd of verbonden (kosten van reconditionering). Clausule A472: Verzekeraar verleent geen dekking voor de aansprakelijkheid voor zaakschade door brandgevaarlijke werkzaamheden bij derden met open vuur, zoals bijvoorbeeld lassen, snijden, vlam solderen, verf afbranden, dakdekken,föhnen en dergelijke. Clausule A473 + A474: Onder brandgevaarlijke werkzaamheden verstaan wij het werken met open vuur, zoals bijvoorbeeld lassen, snijden, vlam solderen, verf afbranden, dakdekken, föhnen en dergelijke. Voor schade aan zaken door brand en/of ontploffing en de gevolgschade daarvan is een eigen risico van toepassing van ,- per aanspraak als de schade in verband staat met brandgevaarlijke werkzaamheden bij derde(n). Er is een eigen risico van toepassing van ,- bij renovatie-, reparatie- of onderhoudswerkzaamheden en 5.000,- bij overige werkzaamheden als verzekerde kan aantonen dat de volgende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen: 1. De werkplekinrichting Om de brandveiligheid te verhogen, mag: - niet meer brandbaar materiaal op een dak gegroepeerd worden dan per dag kan worden verwerkt; - het materiaal niet hoger opgestapeld worden dan 2,5 meter; - het materiaal niet minder dan drie meter uit de dakranden en grotere dakdoorbrekingen geplaatst worden; - tussen de stapels onderling en tussen stapels opgaand gevelwerk niet minder dan vijf meter ruimte gehouden worden; - opslag alleen geplaatst worden op een draagkrachtige ondergrond bij voorkeur boven spanten en/of kolommen. Clausules De Leeuw Assuradeuren B.V. Versie 1.1 (dec. 2010) pag. 10 / 100

11 2. Materieel en gereedschappen Opslag van propaan- en butaanflessen - De propaan- en/of butaanflessen moeten buiten worden opgeslagen of in een voldoende geventileerde ruimte; - Als het om maximaal twee flessen gaat, kunnen deze geplaatst worden in een materieelcontainer, maar alleen als er zo laag mogelijk in de wanden voldoende kan worden geventileerd. De container moet: - zijn voorzien van het tekstbord roken en open vuur verboden ; - minstens 5 meter verwijderd zijn van (bouw)verkeer en bouwketen. - Lege flessen moeten zo snel mogelijk, in ieder geval iedere dag, van het dak worden verwijderd. Flessen - Een fles mag maximaal een inhoud hebben van 150 liter (waterinhoud). - Flessen en bijbehorende accessoires moeten zijn goedgekeurd door de Dienst voor het Stoomwezen. - De flessen moeten zijn voorzien van een kenmerk en de maand en het jaar van keuring. - Bij werkzaamheden op en/of aan daken moet een doorstroombegrenzer op de flessen te zijn aangebracht. Gebruik - Gasflessen met zichtbare beschadigingen mogen nooit worden gebruikt. - Het bevriezen van gasflessen moet voorkomen worden door meerdere flessen te koppelen, of de fles(sen) te plaatsen in veilige warmwaterbakken. - Het aan- en afkoppelen van gasflessen moet gebeuren met een passende sleutel. - Fleskranen moeten altijd met de hand open (maximaal 2 slagen) en dicht worden gedraaid. - Na gebruik, ook van een schijnbaar lege fles, moet altijd de gaskraan van de fles worden dichtgedraaid. - De flessen met toebehoren moeten regelmatig maar minimaal 1 maal per jaar op visuele beschadigingen en slijtage (slangen) worden gecontroleerd. - Gasflessen moeten bij gebruik rechtop staan. - Karweiflesjes moeten zijn voorzien van een voetstuk en/of een haak voor het ophangen van de fles. - Grote gasflessen moeten stabiel opgesteld en tegen omvallen beschermd worden (bijvoorbeeld vastbinden). Gasbranders - Alle voorkomende type gasbranders moeten worden ontstoken met behulp van een veiligheidsaansteker (vuursteenvonk). - Enkel- of meervlamsbranders moeten van oplegsteunen zijn voorzien. - Alle handbranders moeten zijn voorzien van een automatische spaarvlamregeling. - Tijdens het schaften en andere werkonderbrekingen moeten alle branders worden gedoofd en de kraan op de gasfles worden gesloten. Gasslangen - Slangen moeten voldoen aan de NEN 5654 Rubberslang met inlagen voor butaan- en propaangas. - De slangen moeten op de juiste wijze (met slangklemmen) worden bevestigd en zo kort mogelijk zijn. - Bij karweiflessen met een inhoud kleiner dan 3 liter mag de slang niet langer zijn dan 2 meter. - De slangen moeten zijn voorzien van een opdruk waarmee het jaar van fabricage wordt vermeld. Clausules De Leeuw Assuradeuren B.V. Versie 1.1 (dec. 2010) pag. 11 / 100

12 - De slangen moeten na 2 jaar worden vervangen. - Iedere zes maanden moet een visuele inspectie van de slangen uitgevoerd worden. - Slangen met zichtbare beschadigingen of uitdrogingsscheurtjes mogen nooit worden gebruikt. Bitumenketels - De afstand tussen de gasfles en de daarop aangesloten bitumenketel moet minimaal twee meter bedragen. - Bitumenketels moeten altijd worden geplaatst in een metalen opvangbak (lekbak) waarvan de inhoud minimaal gelijk is aan de netto inhoud van de bitumenketel. - Een bitumenketel en opvangbak moeten op een veilige plaats worden opgesteld, bij voorkeur op de begane grond. - Op het dak moet de ketel met een lekbak op een brandvrije plaats zijn opgesteld, bijvoorbeeld op een losse tegelvloer of onbrandbare isolatie en dit geldt ook voor een zogenaamde dompelbak. - De bitumenketel moet regelmatig worden ontdaan van resten bitumen en aangekoekte vervuiling. - De gastoevoer van de bitumenketel moet door middel van een temperatuurbegrenzer worden geblokkeerd. Blusmiddelen/blustoestellen - Bij werkzaamheden op en/of aan daken moeten op elke werkplek tenminste vier verzegelde poederblussers (ABC) met een inhoud van 6 kilogram per stuk en twee blusdekens aanwezig zijn. - Bij een ketel moet een emmer bluspoeder BC aanwezig zijn. - Poederblussers moeten jaarlijks, door een erkend onderhoudsbedrijf, worden gecontroleerd op beschadigingen en goed functioneren. Elektriciteit - De kabelhaspels die in gebruik zijn moeten volledig worden afgerold om ontbranding en/of versmelting als gevolg van spoelwerking te voorkomen. 3. Controle - Bij renovatie-, reparatie- of onderhoudswerkzaamheden is in overleg met de opdrachtgever de benodigde informatie verzameld over de brandbaarheid van constructie, aansluitdetails en opgeslagen producten. Onder aansluitdetails verstaan wij: dakrandaansluiting, opstandaansluiting steenachtige gevel, opstandaansluiting houtachtige gevel, opstandaansluiting metalen gevel, lichtstraat opstandaansluiting, doorvoeraansluiting en afvoeraansluiting. - Aan de hand van de verkregen informatie worden op schrift gestelde richtlijnen opgesteld voor de manier van uitvoeren. - Wanneer onvoldoende preventieve maatregelen kunnen worden getroffen, wordt gebruik gemaakt van koude kleefstof of zelfklevende materialen. - Gedurende een uur na het beëindigen van de werkzaamheden met open vuur wordt controle uitgeoefend. Als deze voorzorgsmaatregelen niet of onvoldoende zijn getroffen, verlenen wij bij een volgende schade aanspraak geen dekking bij herhaalde blijk van niet of onvoldoende maatregelen. Clausule A487: Opzicht gereedschappen en werkmaterieel In afwijking van de uitsluiting "Opzicht" in de Bijzondere Voorwaarden van de dekking "Aansprakelijkheid voor Bedrijven" bieden wij dekking voor de aansprakelijkheid voor schade aan gereedschappen en werkmaterieel van derdendie door een verzekerde ten behoeve van uw eigen bedrijf worden gebruikt. Wij vergoeden maximaal ,00 per aanspraak met een maximum van ,00 per verzekeringsjaar als onderdeel van het verzekerd bedrag. Er is een eigen risico van toepassing van 500,00 per aanspraak. Wij verlenen geen dekking voor de aansprakelijkheid voor schade: Clausules De Leeuw Assuradeuren B.V. Versie 1.1 (dec. 2010) pag. 12 / 100

13 - aan zaken, die een verzekerde of iemand namens hem onrechtmatig onder zich heeft; - door diefstal, verduistering, vermissing of verlies. Clausule A495: Uitgesloten zijn aanspraken die voortvloeien uit handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden voor de ingangsdatum van deze rubriek. Clausule A531: Verzekeraar verleent geen dekking voor de aansprakelijkheid voor schade aan zaken: in ruimten waar(in) geautomatiseerde processen plaatsvinden; in computerruimten; in ruimten waarin laboratoriumopstellingen zijn; door reiniging- of conditioneringwerkzaamheden (waaronder het aanbrengen van coating) met (hoge) drukapparatuur of met chemicaliën in de open lucht. Clausule A532: Verzekeraar biedt dekking voor de aansprakelijkheid voor schade aan zaken die is veroorzaakt tijdens bewerking, bewaring, gebruik, reparatie,behandeling en daarmee samenhangend vervoer van deze zaken in verband met schoonmaakwerkzaamheden. Deze aansprakelijkheid is verzekerd tot een maximum van ,00 per aanspraak met een maximum van ,00 per verzekeringsjaar als onderdeel van het verzekerd bedrag, en met een eigen risico per aanspraak van 10% met een minimum van 500,00 en een maximum van 2.500,00. Van de dekking blijft uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade: aan zaken, die verzekerde of iemand namens hem onrechtmatig onder zich heeft; in verband met diefstal, verduistering, vermissing of verlies; aan motorrijtuigen, werkmaterieel, (sta-)caravans en (lucht-)vaartuigen die verzekeringnemer of iemand namens hem onder zich heeft; aan zaken, die verzekerde of iemand namens hem onder zich heeft uit hoofde van een huur-, huurkoop-, lease-, pacht-, pandovereenkomst of vruchtgebruik (waaronder het recht van gebruik en bewoning); ten gevolge van brand en/of ontploffing; die uit zaakschade voortvloeit, zoals bedrijfsstilstand, omzetderving en dergelijke; als en voor zover die gedekt is onder een andere verzekering, al dan niet van oudere datum; door reiniging- of conditioneringwerkzaamheden (waaronder het aanbrengen van coating) met (hoge) drukapparatuur of met chemicaliën in de open lucht. Clausule A549: Verzekerd gebied: Europa, doch voor zakenreizen de gehele wereld Clausule A570: Verzekeraar verleent geen dekking voor de aansprakelijkheid voor schade aan onroerende zaken, inclusief ondergrondse kabels, leidingen en/of buizen,die is ontstaan door grond-, sloop-, hei- en/of trilwerkzaamheden, wateronttrekking, verzakking, verschuiving of dijkdoorbraak. Verzekeraar is bereid om per grond-, sloop-, hei- en/of trilwerk, eventueel na inspectie van het risico, te overwegen of op nader de bepalen voorwaardendekking voor dit soort werkzaamheden kan worden verleend. Het verzoek hiervoor moet uiterlijk drie weken voor het begin van de werkzaamheden schriftelijk zijn ingediend. Clausule A571: Het verzekerd bedrag voor schade aan kabels, buizen, leidingen en geleidingen, inclusief de schade die daaruit voortvloeit, is ,- per aanspraak en ,- per verzekeringsjaar, als onderdeel van het verzekerd bedrag dat op het polisblad staat vermeld. Clausule A580: Verzekeraar verleent geen dekking voor de aansprakelijkheid voor schade in verband met geleverde diensten of verstrekte adviezen, tekeningen,berekeningen of ontwerpen. Clausule A611: Vergoedingsplicht werkgever : Clausules De Leeuw Assuradeuren B.V. Versie 1.1 (dec. 2010) pag. 13 / 100

14 Deze verzekering dekt ook schade die een verzekerde persoon lijdt als gevolg van een ongeval in verband met het verrichten van werkzaamheden, het ondernemen van een zakenreis of het deelnemen aan een personeelsactiviteit, maar alleen voor zover verzekeringnemer als werkgever op grond van de artikelen 7:611 en 6:248 BW verplicht is voor een verzekering te zorgen. Onder deze dekking valt niet : A. schade waarvoor aanspraak kan worden gemaakt op vergoeding uit anderen hoofde, zoals een andere verzekering, wet, voorziening of regeling, indien en voor zover deze verzekering niet zou hebben bestaan. B. schade door deelname aan het verkeer als bestuurder, of passagier van een motorrijtuig, met uitzondering van schade door deelname aan het verkeer als - passagier van het openbaar vervoer : - bestuurder of passagier van een motorrijtuig waarvoor geen wettelijke verzekeringsplicht geldt. C. schade door een ongeval dat heeft plaatsgevonden voor 1 januari Clausule A754: Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade in verband met fouten, onvolkomenheden en/of gebreken in ontwerpen, tekeningen, berekeningen, adviezen, begrotingen, onderzoeks,- keurings- en/of inspectierapporten, certificaten, metingen, presentaties, gebruiksaanwijzingen, vertalingen en/of uitgegeven media, zoals boeken, cdrom's en dvd's dan wel in het houden van toezicht en/of in de directievoering. Clausule A757: Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van en voor personeel van verzekeringnemer belast met werkzaamheden in, aan of op de panden waarop de verzekering betrekking heeft. Dit geldt echter niet voor kleine reparaties, uitgevoerd door de huismeester. Clausule A759: Voor zaakschade door reinigings- en/of conditioneringswerkzaamheden (inclusief coating) met (hoge)drukapparatuur in de open lucht, anders dan uitsluitend met water, is een eigen risico van toepassing van ,00 per aanspraak. Er is een eigen risico van toepassing van 2.500,00 per aanspraak als verzekerde kan bewijzen dat de volgende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen: a. bij gebruik van bijtende/etsende produkten moeten de werkvoorschriften, als opgesteld en voorgeschreven door de leveranciers van deze produkten, strikt nagevolgd worden; b. voor aanvang van de werkzaamheden, moet proefondervindelijk worden vastgesteld, dat de toe te passen bijtende/etsende produkten geen schadelijke effecten veroorzaken op die delen van het te reiningen object, die niet behandeld moeten worden; c. roerende zaken, die aangetast kunnen worden, zoals motorvoertuigen, moeten uit de omgeving van het te reinigen object (in ieder geval 50 meter) verwijderd worden; d. zaken die aangetast en niet verwijderd kunnen worden, moeten voldoende worden afgeschermd. Clausule A762: In afwijking van de Bijzondere Voorwaarden geldt voor de aansprakelijkheid voor schade aan gestalde caravans, vouwwagens en campers het volgende: a. De uitsluiting Opzicht is niet van toepassing. b. Wij bieden dekking voor deze aansprakelijkheid tot maximaal ,00 per aanspraak met een maximum van ,00 per verzekeringsjaar als onderdeel van het verzekerd bedrag. c. Er is een eigen risico van toepassing van 1.000,00 per aanspraak. d. Er is een eigen risico van toepassing van 5.000,00 per aanspraak als en voor zover de schade in verband staat met achterstallig onderhoud van de panden waar ee caravans, vouwwagens en campers zijn gestald. Wij verlenen geen dekking voor de aansprakelijkheid voor schade: Clausules De Leeuw Assuradeuren B.V. Versie 1.1 (dec. 2010) pag. 14 / 100

15 - in verband met diefstal, verduistering, vermissing of verlies; - in verband met brand en/of ontploffing; - aan caravans, vouwwagens en campers die in kassen zijn gestald; - veroorzaakt door het plaatsen, verplaatsen of wegrijden van de caravans, vouwwagens en campers als dit door anderen dan verzekerde(n) wordt gedaan; - veroorzaakt door werkzaamheden aan de gestalde caravans, vouwwagens en campers, zoals bijvoorbeeld reparatiewerkzaamheden of schoonmaakwerkzaamheden. Clausule A797: I Boomrooien Tenzij op de polis een hoger algemeen eigen risico staat vermeld, geldt voor schade aan zaken in verband met rooien, omhakken en omzagen van bomen een eigen risico van 1.000,00 per aanspraak. II Kabelschade Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade aan ondergrondse kabels, buizen, leidingen e.d. (alsmede de gevolgen daarvan). De maatschappij zal op deze bepaling geen beroep doen bij werkzaamheden bij - particulieren. Het eigen risico bedraagt in dat geval 500,00 per aanspraak tenzij op de polis een hoger algemeen eigen risico staat vermeld. - niet-particulieren, uitsluitend indien verzekerde kan aantonen dat het werk werd uitgevoerd met behulp van zogenaamde beheerskaarten afgegeven door, alsmede overeenkomstig de richtlijnen van, de kabelbeheerder en/of het kabels en leidingen informatie systeem (KLIC) respectievelijk een daarvoor in de plaats optredende instantie. Voor een zodanige schade bedraagt het eigen risico 1.000,00 per aanspraak tenzij op de polis een hoger algemeen eigen risico staat vermeld. Clausule A801: Opzicht De uitsluiting opzicht in de Bijzondere Voorwaarden geldt niet voor de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt tijdens bewerking, bewaring, gebruik, reparatie, behandeling en daarmee samenhangend vervoer aan roeiboten (met buitenboordmotor). Deze aansprakelijkheid is verzekerd tot een maximum van ^ 2.500,00 per aanspraak met een maximum van ^ 5.000,00 per verzekeringsjaar als onderdeel van het verzekerd bedrag. Er geldt een eigen risico per aanspraak van ^ 125,00. Clausule A802: Opzicht De uitsluiting opzicht in de Bijzondere Voorwaarden geldt niet voor de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt tijdens bewerking, bewaring, gebruik, reparatie, behandeling en daarmee samenhangend vervoer aan zaken van opdrachtgevers. Deze aansprakelijkheid is verzekerd tot een maximum van ^ ,00 per aanspraak met een maximum van ^ ,00 per verzekeringsjaar als onderdeel van het verzekerd bedrag. Er geldt een eigen risico per aanspraak van 10% met een minimum van ^ 750,00 en een maximum van 2.500,00. Wij verlenen geen dekking voor de aansprakelijkheid voor schade: - aan zaken die verzekerde of iemand namens hem onrechtmatig onder zich heeft. - in verband met diefstal, werkmateriaal, (sta-)caravans en (lucht-) vaartuigen die u of iemand namens hem onder zicht heeft uit hoofde van een huur-, huurkoop-, lease-, pacht-, pandovereenkomst of vruchtgebruik (waaronder het recht van gebruik en bewoning). - aan onroerende zaken. Clausules De Leeuw Assuradeuren B.V. Versie 1.1 (dec. 2010) pag. 15 / 100

16 - ten gevolge van brand en/of ontploffing. - omzetderving en dergelijke. - indien en voor zover gedekt onder een andere verzekering, al dan niet van een oudere datum. - anders dan fysieke aantasting van het product. Clausule A803: Motorrijtuigen Met verwijzing naar clausule A802 is uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade aan of door motorrijuigen tijdens het hiermee rijden (of hiermee laten rijden) door verzekeringnemer of dienst ondergeschikte(n). Clausule A804: Opzicht De uitsluiting opzicht in de Bijzondere Voorwaarden geldt niet voor de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt tijdens bewerking, bewaring, gebruik, reparatie, behandeling en daarmee samenhangend vervoer. Deze aansprakelijkheid is verzekerd tot een maximum van ^ ,00 per aanspraak met een maximum van ^ ,00 per verzekeringsjaar als onderdeel van het verzekerd bedrag. Er geldt een eigen risico per aanspraak van 10% van het schadebedrag met een minimum van 125,00. Wij verlenen geen dekking voor de aanprakelijkheid voor schade: - aan zaken die verzekerde of iemand namens hem onrechtmatig onder zich heeft. - in verband met diefstal, verduistering, vermissing of verlies. - aan motorrijtuigen, werkmaterieel, (sta-)caravans en (lucht-)vaartuigen die u of iemand namens u onder zich heeft. - aan zaken die verzekerde of iemand namens hem onder zich heeft uit hoofde van een huur-, huurkoop-, lease-, pacht-, pandovereenkomst of ruchtgebruik (waaronder het recht van gebruik en bewoning). Clausule A821: Eigen risico werkgeversaansprakelijkheid Voor rubriek B bijzondere polisvoorwaarden werkgeversaansprakelijkheid geldt voor schade aan personen een eigen risico van ,00 per aanspraak als op het moment van handelen of nalaten waaruit de aanspraak voorvloeit ; - de in de arbeidsomstandighedenwet verplichte risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) ontbrak, en/of - de maatregelen in het plan van aanpak (PVA) niet, niet tijdig of onvoldoende waren uitgevoerd. Wanneer het eigen risico van toepassing is, zijn de in artikel 4 van de polisvoorwaarden vermelde verplichtingen nadrukkelijk ook van kracht als het schadebedrag beneden het eigen risico valt. Clausule A822: Stichtingen Meeverzekerd is de aansprakelijkheid van de volgende verzekerden: - de stichting, - het bestuur en de bestuursleden als zodanig, - het personeel, - de vrijwilligers, ook ten opzichte van elkaar, voorzover zij in stichtingsverband optreden De verzekering is voor bestuur, bestuursleden en vrijwilligers niet van kracht indien en voorzover hun aansprakelijkheid onder een andere verzekering gedekt is of gedekt zou zijn geweest indien deze verzekering niet zou hebben bestaan. Niet verzekerd is: Clausules De Leeuw Assuradeuren B.V. Versie 1.1 (dec. 2010) pag. 16 / 100

17 - het eigen risico van een elders lopende verzekering, - de aansprakelijkheid voor schade toegebracht tijdens komen en gaan van en naar huis, - de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van diefstal, verduistering, vermissing of verwisseling van zaken Clausule A827: Brandgevaarlijke werkzaamheden en/of werkzaamheden met open vuur bij derden. Voor het verrichten van brandgevaarlijke werkzaamheden en/of werkzaamheden met open vuur bij derden, zoals lassen, snijden, slijpen, vlamsolderen, verf afbranden, fohnen en/of dakbedekkingswerkzaamheden gelden de volgenden bepalingen: 1. Verzekerd bedrag In tegenstelling tot wat op het polisblad staat vermeld, geldt voor schade aan zaken door brand of ontploffing een verzekerd bedrag van ,- per aanspraak met een maximum van ,- per verzekeringsjaar. Deze verzekerde bedragen maken deel uit van de op het polisblad vermelde verzekerde bedragen per aanspraak en maximering per verzekeringsjaar. 2. Eigen risico Het eigen risico voor schade aan zaken door brand of ontploffing bedraagt 5.000,00 per aanspraak als verzekerde kan aantonen dat de hieronder vermelde voorzorgsmaatregelen in voldoende mate zijn getroffen. Wanneer verzekerde niet kan aantonen dat de voorzorgsmaatregelen in voldoende mate zijn getroffen, bedraagt het eigen risicio ,00 per aanspraak. Een volgende aanspraak door brand en ontploffing zal, met inachtneming van de overige polisbepalingen, uitsluitend binnen de dekking van de verzekering vallen als verzekerde aantoont de voorzorgsmaatregelen in voldoende mate te hebben getroffen. 3. Voorzorgsmaatregelen (algemeen) A. Brandbare materialen moeten minimaal 5 meter van de werkplek geplaatst worden. Als dit niet mogelijk is moeten de brandbare materialen metbranddekens worden afgedekt.b. Gasslangen moeten deugdelijk en zonder gebreken zijn en aan de laatst geldende regelgeving voldoen. C. Op de werkplek/het dak zijn altijd aanwezig: - Verzegelde draagbare poederblustoestellen (abc) in werkzame toestand aanwezig met een totale inhoud van 24 kg (bijvoorbeeld 2 x 12 kg) die aantoonbaar tweejaarlijks door een erkend onderhoudsbedrijf onderhouden zijn; - Ten minste 2 branddekens D. Tijdens de werkzaamheden, maar ook gedurende werkonderbrekingen of bij het verlaten van de werkplek en gedurende 1 uur na het beeindigen van de werkzaamheden, wordt door een brandwacht permanent controle uitgeoefend op het ontstaan van brand door bijvoorbeeld smeulen en/of broeien. Bij werk onderbrekingen of bij het verlaten van de werkplek zijn de branders gedoofd en is de kraan op de gasfles gesloten. 4. Voorzorgsmaatregelen op daken. A. Bij opslag van brandbare materialen op het dak worden de volgende maatregelen genomen: - De maximale opslag is de hoeveelheid materialen die in 1 dag kunnen worden verwerkt - Brandbare materialen worden verspreid (de materiaalconcentraties worden minimaal 5 meter van elkaar verwijderd). - Het brandbare materiaal wordt geplaatst op 5 meter afstand van dakranden of van opgaand gevelwerk. - Brandbare isolatiematerialen worden niet hoger gestapeld dan 2 meter. B. De bitumenketel(s) is/zijn; - minimaal 5 meter van de gasfles geplaatst; - uitgevoerd met een functionele temperatuurbegrenzer die de gastoevoer kan blokkeren; Clausules De Leeuw Assuradeuren B.V. Versie 1.1 (dec. 2010) pag. 17 / 100

18 - In een metalen overloopbak geplaatst met een inhoud van minimaal de netto inhoud van de ketel; - Bij plaatsing op het dak vrij van de dakbedekking, door de ketel(s) te plaatsen op onbrandbaar isolatiemateriaal of betontegels. C. Onderzoekplicht verzekerde: Bij renovatie-, repartie- of onderhoudswerkzaamheden wordt in overleg met de opdrachtgever informatie verzameld over de brandbaarheid van de constructie, aansluitdetails en opgeslagen producten. Aan de hand van de verkregen informatie worden richtlijnen op schrift gesteld over de wijze van brandveilige uitvoering van de werkzaamheden. Bij het ontbreken van de adequate mogelijkheden om brandpreventieve maatregelen te treffen, is verzekerde verplicht gebruik te maken van de koude kleefstof of zelfklevende materialen. Clausule A830: Zelfstandige zonder personeel (ZZP) in de bouw I. ZZP-er De premie en voorwaarden van deze dekking zijn erop gebaseerd dat : - verzekeringnemer een zelfstandig ondernemer is zonder werknemers; - de hoogte van de werkopdracht maximaal ,00 bedraagt; - de jaaromzet exclusief BTW maximaal ,00 is. Als één of meer van deze bepalingen wijzigt of wordt overschreden, dan moet de verzekeringnemer dit aan de maatschappij melden. De maatschappij zal de polis aan de nieuwe situatie aanpassen. II. Medeverzekering opzicht In afwijking van de in artikel 3.3 van de voorwaarden gestelde uitsluiting dekt deze verzekering eveneens de aansprakelijkheid voor schade aan gereedschappen en werkmaterieel van derden die door verzekerde ten behoeve van zijn eigen bedrijf worden gebruikt. Voor deze dekkingsuitbreiding geldt een verzekerd bedrag van 5.000,00 per verzekeringsjaar en een eigen risico van 500,00 per aanspraak. Uitgesloten blijft de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van diefstal, verduistering of vermissing. III. Eigen risico voorrisico In afwijking van het bepaalde op het polisblad, geldt voor schaden waarvan het handelen of nalaten heeft plaatsgevonden voor de ingangsdatum (voorrisico) een eigen risico van 2.500,00 per aanspraak. IV. Eigen risico brandgevaarlijke werkzaamheden Voor deze verzekering geldt een eigen risico voor schade aan zaken van 2.500,00 per aanspraak in verband met brandgevaarlijke werkzaamheden bij derden zoals lassen, snijden, slijpen en werken met open vuur zoals vlamsolderen en verfafbranden. V. Uitbesteed werk Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit door verzekerde aangenomen opdrachten die volledig aan derden worden uitbesteed. VI. Uitsluiting werkgeversaansprakelijkheid Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade van ondergeschikten in loondienst, zoals beschreven in rubriek B (Bijzondere polisvoorwaarden werkgeversaansprakelijkheid) Clausule A831: Zelfstandige zonder personeel (ZZP) in de bouw (Brandgevaarlijk werk) I. ZZP-er De premie en voorwaarden van deze dekking zijn erop gebaseerd dat: - verzekeringnemer een zelfstandig ondernemer is zonder werknemers; - de hoogte van de werkopdracht maximaal ,00 bedraagt; - de jaaromzet exclusief BTW maximaal ,00 is. Als één of meer van deze bepalingen wijzigt of wordt overschreden, dan moet de verzekeringnemer dit aan de maatschappij melden. De maatschappij zal de polis aan de nieuwe situatie aanpassen. Clausules De Leeuw Assuradeuren B.V. Versie 1.1 (dec. 2010) pag. 18 / 100

19 II. Medeverzekering opzicht In afwijking van de in artikel 3.3 van de voorwaarden gestelde uitsluiting dekt deze verzekering eveneens de aansprakelijkheid voor schade aan gereedschappen en werkmaterieel van derden die door verzekerde ten behoeve van zijn eigen bedrijf worden gebruikt. Voor deze dekkingsuitbreiding geldt een verzekerd bedrag van 5.000,00 per verzekeringsjaar en een eigen risico van 500,00 per aanspraak. Uitgesloten blijft de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van diefstal, verduistering of vermissing. III. Eigen risico voorrisico In afwijking van het bepaalde op het polisblad, geldt voor schaden waarvan het handelen of nalaten heeft plaatsgevonden voor de ingangsdatum (voorrisico) een eigen risico van 2.500,00 per aanspraak. IV. Uitbesteed werk Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit door verzekerde aangenomen opdrachten die volledig aan derden worden uitbesteed. V. Werkgeversaansprakelijkheid Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade van ondergeschikten in loondienst, zoals beschreven in rubriek B (Bijzondere polisvoorwaarden werkgeversaansprakelijkheid) VI. Brandgevaarlijke werkzaamheden Ter zake van schaden aan zaken veroorzaakt door brand en/of ontploffing geldt een eigen risico van 5.000,00 per aanspraak als: - de schade in verband staat met brandgevaarlijke werkzaamheden bij derden, zoals lassen, snijden, slijpen en fohnen, werken met open vuur bij derden, zoals vlamsolderen, verfafbranden en dakbedekkingswerkzaamheden, en - verzekerde kan aantonen dat de volgende maatregelen zijn getroffen. Voorzorgsmaatregelen bij brandgevaarlijke werkzaamheden (algemeen): 1. Brandgevaarlijke materialen moeten minimaal 5 meter van de werkplek geplaatst worden. Als dat niet mogelijk is, moeten deze met branddekens worden afgedekt; 2. Gasslangen moeten deugdelijk en zonder gebreken zijn en voldoen aan de laatst geldende regelgeving; 3. Op de werkplek/het dak zijn altijd: - twee verzegelde draagbare blustoestellen met elk een inhoud van 12 kg bluspoeder (ABC) aanwezig, die tweejaarlijks worden onderhouden door een erkend onderhoudsbedrijf; - ten minste 2 branddekens aanwezig; 4. Tijdens werkonderbrekingen en/of het verlaten van de werkplek zijn de branders goed gedoofd en is de kraan op de gasfles gesloten; 5. Gedurende 1 uur na het beëindigen van de werkzaamheden met open vuur wordt controle uitgeoefend. Voorzorgsmaatregelen bij brandgevaarlijke werkzaamheden op daken Bij brandgevaarlijke werkzaamheden op daken zijn tevens de navolgende voorwaarden van toepassing: 1. Bij opslag van brandbaar materiaal op het dak worden de volgende maatregelen genomen: - er is maximaal de te verwerken hoeveelheid materiaal van 1 werkdag aanwezig; - het brandbaar materiaal wordt over het dak verspreid (de materiaalconcentraties worden minimaal 5 meter van elkaar verwijderd); - het brandbaar materiaal wordt geplaatst op 25% van de dakranden en van opgaand gevelwerk; - brandbare isolatiematerialen worden niet hoger dan 2 meter opgestapeld. 2. De bitumenketel(s) is/zijn: - minimaal 5 meter van de gasfles geplaatst; - uitgevoerd met een functionerende temperatuurbegrenzer die de Clausules De Leeuw Assuradeuren B.V. Versie 1.1 (dec. 2010) pag. 19 / 100

20 gastoevoer kan blokkeren; - in een metalen overloopbak geplaatst met een inhoud van minimaal de netto-inhoud van de ketel; - bij plaatsing op het dak vrij van de dakbedekking, door de ketel(s) te plaatsen op onbrandbaar isolatiemateriaal of betontegels. 3. Onderzoekplicht verzekerde: Bij renovatie-, reparatie- of onderhoudswerkzaamheden is, in overleg met de opdrachtgever en de uitvoerende partij, de benodigde informatie verzameld over de brandbaarheid van de constructie, aansluitdetails en opgeslagen producten. Aan de hand van de verkregen informatie worden richtlijnen op schrift gesteld voor de wijze van uitvoering. Als onvoldoende brandpreventieve maatregelen kunnen worden getroffen, moet gebruik worden gemaakt van koude kleefstof of zelfklevende materialen. Als door verzekerde deze voorzorgsmaatregelen niet of onvoldoende zjin aangetoond, zal het eigen risico ,00 per aanspraak bedragen. Bij een herhaald blijk van niet of onvoldoende getroffen maatregelen, zal een volgende aanspraak buiten de dekking van de verzekering vallen. Clausule A832: ZZP Adviserende beroepen I. ZZP-er De premie en voorwaarden van deze dekking zijn erop gebaseerd dat verzekeringnemer en zelfstandig ondernemer is zonder werknemers. Als hierin verandering optreedt, moet verzekeringnemer dit aan de maatschappij melden. De maatschappij zal de polis aan de nieuwe situatie aanpassen. II. Werkgeversaansprakelijkheid Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade aan ondergeschikten in loondienst, zoals omschreven in rubriek B (Bijzondere polisvoorwaarden werkgeversaansprakelijkheid). III. Adviezen / ondernemersrisico Niet gedekt is de aanprakelijkheid voor schade in verband met fouten, onvolkomenheden en/of gebreken in (op) geleverde informatiedragers of programmatuur, ontwerpen, tekeningen, berekeningen, adviezen, begrotingen, onderzoeks,- keurings,-en/of inspectierapporten, certificaten, metingen, presentaties, gebruiksaanwijzingen, vertalingen en/of uitgegeven media zoals boeken,- cd-roms en dvd's, danwel in het houden van toezicht en/of in de directievoering. Clausule A846: Verzekerde is verplicht om bij het aangaan van overeenkomsten met afnemers en opdrachtgevers algemene leverings- en/of werkvoorwaarden te hanteren, - waarin zijn aansprakelijkheid tegenover afnemers en opdrachtgevers wordt beperkt, - en waarvan wij met de inhoud en het gebruik uitdrukkelijk hebben ingestemd. Verzekerde brengt ons tijdig op de hoogte van een voornemen tot wijziging van deze voorwaarden. Als bij schade blijkt dat een beroep op deze voorwaarden niet mogelijk is omdat rechtens een bepaling als onredelijk bezwarend wordt aangemerkt, dan zullen wij de schade behandelen zonder inachtneming van deze voorwaarden. Als bij schade blijkt dat de aansprakelijkheid van verzekerde is vergoot doordat - de afnemer of opdrachtgever rechtens niet aan deze voorwaarden is gebonden omdat de betreffende overeenkomst niet onder deze voorwaarden is aangegaan of niet geacht kan worden onder deze voorwaarden te zijn aangegaan, - of de verzekerde ons meedeelt dat hij bij deze schade geen beroep op deze voorwaarden wil doen, zullen wij de schade behandelen zonder rekening te houden met deze voorwaarden, met toepassing van het eigen risico dat op het polisblad staat vermeld. -verlenen wij geen dekking voor de schade en hebben wij het recht de schadebehandeling te staken. Deze clausule is niet van toepassing op overeenkomsten met natuurlijke personen die als particulier handelen. Clausules De Leeuw Assuradeuren B.V. Versie 1.1 (dec. 2010) pag. 20 / 100

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR WATERSPORTBEDRIJVEN - polisvoorwaarden AvW2014

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR WATERSPORTBEDRIJVEN - polisvoorwaarden AvW2014 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR WATERSPORTBEDRIJVEN - polisvoorwaarden AvW2014 Deze overeenkomst voldoet aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW, indien en voor zover de door

Nadere informatie

CLAUSULES Bedrijfsaansprakelijkheid

CLAUSULES Bedrijfsaansprakelijkheid CLAUSULES Bedrijfsaansprakelijkheid A 021-023 Van toepassing zijnde verzekeringsvoorwaarden Waar in deze polis wordt verwezen naar verzekeringsvoorwaarden wordt daarmee bedoeld de op het polisblad van

Nadere informatie

1. Gebouwen, roerende zaken en particuliere inboedel 2. Casco, silo/tank 3. Bedrijfsschade/extra kosten, huurderving

1. Gebouwen, roerende zaken en particuliere inboedel 2. Casco, silo/tank 3. Bedrijfsschade/extra kosten, huurderving 1. Polisvoorwaarden voor: gebouwen, roerende zaken, inboedel, bedrijfsschade, huurderving, casco silo/tank, machines en gereedschappen, electronica, rundvee ongevallen/ziekte, uitval regelapparatuur, transport,

Nadere informatie

Constructions All Risks verzekering (CAR) ten behoeve van Bouwprojecten (aflopende dekking) Algemene Verzekeringsvoorwaarden CAR.AFL.

Constructions All Risks verzekering (CAR) ten behoeve van Bouwprojecten (aflopende dekking) Algemene Verzekeringsvoorwaarden CAR.AFL. Constructions All Risks verzekering (CAR) ten behoeve van Bouwprojecten (aflopende dekking) Algemene Verzekeringsvoorwaarden CAR.AFL.2007 Inhoudsopgave I Algemeen Grondslag artikel 1 Onzekerheidsvereiste

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model LE 03.2.06 C Aansprakelijkheidsverzekering voor agrarische bedrijven Inhoudsopgave Rubriek A Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

PAP 13 Voorwaarden Automotive-verzekering

PAP 13 Voorwaarden Automotive-verzekering PAP 13 Voorwaarden Automotive-verzekering rde mo Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden (ZAV 13)... 3 Productvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Automotive (LAA 13)... 11 Productvoorwaarden Motorrijtuigen

Nadere informatie

Rubriek Aansprakelijkheid Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven Dekking Algemene Aansprakelijkheid

Rubriek Aansprakelijkheid Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven Dekking Algemene Aansprakelijkheid Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 De verzekeringsovereenkomst Artikel 3 Geldigheidsgebied Artikel 4 Einde van de verzekering Dekking Artikel 5 Omvang van de dekking

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor agrarische bedrijven RUBRIEK A ALGEMEEN 2 RUBRIEK B AANSPRAKELIJKHEID AGRARISCH BEDRIJF EN GEZIN 9

Aansprakelijkheidsverzekering voor agrarische bedrijven RUBRIEK A ALGEMEEN 2 RUBRIEK B AANSPRAKELIJKHEID AGRARISCH BEDRIJF EN GEZIN 9 VOORWAARDEN Aansprakelijkheidsverzekering voor agrarische bedrijven Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL LE 03.2.06 E ONDERDEEL Agrarische Verzekeringen INHOUD RUBRIEK A ALGEMEEN 2 Artikel

Nadere informatie

ToplandLandbouwPolis Verzekeringsvoorwaarden. Informatie voor de ondernemer

ToplandLandbouwPolis Verzekeringsvoorwaarden. Informatie voor de ondernemer ToplandLandbouwPolis Verzekeringsvoorwaarden Informatie voor de ondernemer 2 1. Algemene informatie Korte uitleg bij de verzekeringsvoorwaarden Hartelijk dank voor uw interesse in de ToplandLandbouwPolis

Nadere informatie

Polisvoorwaarden ZEKUR Wonen

Polisvoorwaarden ZEKUR Wonen Polisvoorwaarden ZEKUR Wonen 2 POLISVOORWAARDEN ZEKUR WONEN De voorwaarden van de verschillende verzekeringen zijn uitsluitend van toepassing indien dit uit het polisblad blijkt, en altijd in combinatie

Nadere informatie

Polisvoorwaarden ING Studentenverzekering

Polisvoorwaarden ING Studentenverzekering Polisvoorwaarden ING Studentenverzekering SV 6 , statutair gevestigd te Den Haag, handelsregister nr. 27023707, is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Neem voor informatie over het

Nadere informatie

Constructievoorwaarden Nederlandse Gemeenten WB06-D-2

Constructievoorwaarden Nederlandse Gemeenten WB06-D-2 Artikel 20 Oversluiting van aandelen Artikel 21 Opzegging door één of meer Verzekeraars Artikel 22 Onzekerheidsbepaling Constructievoorwaarden Nederlandse Gemeenten WB06-D-2 Doorlopende Verzekering Artikel

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen Allianz Nederland Schadeverzekering Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen Verzekeringsvoorwaarden ACM 14 Grondslag van de verzekering Deze verzekering beantwoordt tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN AIG AVB 2011 1/20

ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN AIG AVB 2011 1/20 ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN AIG AVB 2011 1/20 ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN Artikel Omschrijving Pagina 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING

POLISVOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING POLISVOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING Ri INB 0106 Algemene Begripsomschrijvingen Aanvangspremie Behalve de premie die verschuldigd is bij het aangaan van de nieuwe verzekering wordt onder aanvangspremie

Nadere informatie

Aansprakelijkheidverzekering voor instellingen in de gezondheidzorg Model GEZ 2013 (versie 22-10-2013)

Aansprakelijkheidverzekering voor instellingen in de gezondheidzorg Model GEZ 2013 (versie 22-10-2013) (versie 22-10-2013) VOORWAARDEN VAN VERZEKERING * ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 Begripsomschrijvingen 1.- In deze voorwaarden wordt/worden verstaan onder: 1.1 Verzekeringnemer Degene met wie de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Algemene polisvoorwaarden VKG Zakenpakket Model MKB(01.10.2009) Algemene bepalingen:

Algemene polisvoorwaarden VKG Zakenpakket Model MKB(01.10.2009) Algemene bepalingen: Algemene polisvoorwaarden VKG Zakenpakket Model MKB(01.10.2009) De algemene bepalingen van het VKG Zakenpakket zijn voor iedere onder het pakket gesloten rubriek van toepassing en geven samen met de voorwaarden

Nadere informatie

P21 09 Voorwaarden Centraal Beheer Achmea. 2-in-1 Autoverzekering

P21 09 Voorwaarden Centraal Beheer Achmea. 2-in-1 Autoverzekering P21 09 Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden Centraal Beheer Achmea (ZAV 09)... 5 Polisvoorwaarden Centraal Beheer Achmea Merkverzekering (W21 09)... 13 Achmea Schadeverzekeringen

Nadere informatie

Voorwaarden Witgeld.nl Exclusieve Personenauto. Exclusieve Personenautoverzekering. Algemene voorwaarden

Voorwaarden Witgeld.nl Exclusieve Personenauto. Exclusieve Personenautoverzekering. Algemene voorwaarden Exclusieve Personenautoverzekering Voorwaarden MRTC11 / IS 042012 De voorwaarden MRTC11 bestaan uit meerdere onderdelen. Op het polisblad staat vermeld welke verzekeringen voor u van toepassing zijn. Algemene

Nadere informatie

Constructieverzekering voor bouwwerken (C.A.R.-verzekering)

Constructieverzekering voor bouwwerken (C.A.R.-verzekering) Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Constructieverzekering voor bouwwerken (C.A.R.-verzekering) Polisvoorwaarden Polismantel 650-92 (Beurs-Rubriekenpolis Constructieverzekering voor bouwwerken

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Voorwaarden Autoverzekering Particulieren nr. 1312.03 1

ALGEMENE VOORWAARDEN. Voorwaarden Autoverzekering Particulieren nr. 1312.03 1 Voorwaarden Autoverzekering Particulieren nr. 1312.03 De voorwaarden zijn onderverdeeld in Algemene Voorwaarden en Bijzondere Voorwaarden. In de Algemene Voorwaarden zijn de volgende onderwerpen geregeld:

Nadere informatie

Autoverzekering voor SnappCar. Voorwaarden

Autoverzekering voor SnappCar. Voorwaarden Autoverzekering voor SnappCar. Voorwaarden De autoverzekering voor SnappCar hebben wij geregeld via onze Bedrijfswagenverzekering. Daarom zie je in de voorwaarden terug dat de verzekering zo wordt genoemd.

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Elektronica, extra kosten en reconstructiekostenverzekering. winkelelektronica. Verzekeringsvoorwaarden EER 14

Allianz Nederland Schadeverzekering. Elektronica, extra kosten en reconstructiekostenverzekering. winkelelektronica. Verzekeringsvoorwaarden EER 14 Allianz Nederland Schadeverzekering Elektronica, extra kosten en reconstructiekostenverzekering voor kantoor- en winkelelektronica Verzekeringsvoorwaarden EER 14 Algemene voorwaarden Grondslag van de verzekering

Nadere informatie

AEGON. Auto op Maat. Polisvoorwaarden nr. 1410. AEGON Schadeverzekering N.V. Postbus 6 2501 AC Den Haag www.aegon.nl

AEGON. Auto op Maat. Polisvoorwaarden nr. 1410. AEGON Schadeverzekering N.V. Postbus 6 2501 AC Den Haag www.aegon.nl Polisvoorwaarden nr. 1410 AEGON Schadeverzekering N.V. Postbus 6 2501 AC Den Haag www.aegon.nl AEGON Schadeverzekering N.V. is statutair gevestigd te Den Haag Handelsregister 27085000 S 30597 a augustus

Nadere informatie

SuperGarantpolis voor Bedrijven

SuperGarantpolis voor Bedrijven SuperGarantpolis voor Bedrijven Verzekeringsvoorwaarden SG2014 (bedrijven) Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden Hoofdstuk A Begripsomschrijvingen... 2 Hoofdstuk B Algemene Voorwaarden... 3 Hoofdstuk C Bonus-Malus

Nadere informatie

(155-04) Inhoudsopgave ALGEMENE VOORWAARDEN RUBRIEK I WOON RIANT INBOEDELDEKKING

(155-04) Inhoudsopgave ALGEMENE VOORWAARDEN RUBRIEK I WOON RIANT INBOEDELDEKKING Voorwaarden Woon Riant Inboedel (155-04) Inhoudsopgave ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Algemene bepalingen Artikel 3 Onzeker voorval Artikel 4 Aanvang, duur en einde van

Nadere informatie

Polisvoorwaarden QuinteS Autoverzekering nr. Q1500

Polisvoorwaarden QuinteS Autoverzekering nr. Q1500 Polisvoorwaarden QuinteS Autoverzekering nr. Q1500 Inhoud De voorwaarden van het Bedrijvenpakket zijn als volgt gerangschikt: pagina Algemene voorwaarden 4 Definitie verzekeringsovereenkomst 4 Mededelingsplicht

Nadere informatie

De voorwaarden van UMG Assuradeuren

De voorwaarden van UMG Assuradeuren De voorwaarden van UMG Assuradeuren (hierna UMG genoemd) Hier vind je: - de algemene voorwaarden van UMG - de voorwaarden voor je Aansprakelijkheidsverzekering Samen vormen ze één geheel. Als de Aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

VOORWAARDEN OLDTIMERVERZEKERING AUTO/MOTOR, bestaande uit: CL OLD OV MRM. Wegwijzer in de polisvoorwaarden Oldtimerverzekering Auto/Motor OV OLD

VOORWAARDEN OLDTIMERVERZEKERING AUTO/MOTOR, bestaande uit: CL OLD OV MRM. Wegwijzer in de polisvoorwaarden Oldtimerverzekering Auto/Motor OV OLD VOORWAARDEN OLDTIMERVERZEKERING AUTO/MOTOR, bestaande uit: OV OLD CL OLD OV MRM Wegwijzer in de polisvoorwaarden Oldtimerverzekering Auto/Motor OV OLD Algemeen Art. 1 Begripsomschrijving Art. 2 Omvang

Nadere informatie

Voorwaarden Brand Bedrijven

Voorwaarden Brand Bedrijven Voorwaarden Brand Bedrijven 15 26 06-08 Polismantel BB 2006/augustus 2006 1 2 Brand Bedrijven Artikel Algemene bepalingen 1 Begrippen 2 Wijziging van premie en/of voorwaarden 3 Einde van de dekkingen 4

Nadere informatie