Deze wisselwerking is een voedingsbodem voor een innovatieve en lerende organisatie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deze wisselwerking is een voedingsbodem voor een innovatieve en lerende organisatie."

Transcriptie

1

2 Inleiding In het kader van de beleidscyclus blikt de leiding op regelmatige basis terug op de uitgevoerde activiteiten en realisaties uitgevoerd door haar organisatie. De terugblik op de werking kadert bovendien in de transparante houding zoals die was vooropgesteld in het beleid dat werd meegedeeld eind Het EFQM (European Foundation for Quality Management) model vormt opnieuw de rode draad doorheen het jaarverslag. Dit model is een instrument voor totale kwaliteitszorg in de publieke sector. Het is een eenvoudig model waarmee overheidsdiensten op een gestructureerde wijze aan zelfevaluatie kunnen doen. Het model bestaat uit negen aspecten van een organisatie die bij de zelfevaluatie in overweging genomen moeten worden. De organisatiegebieden hebben betrekking op de werking van de organisatie. Zij geven weer wat de organisatie onderneemt en hoe ze haar opdrachten uitvoert om de gewenste resultaten te behalen. De resultatengebieden gaan over de resultaten die de organisatie behaald heeft en nastreeft. Evaluatie hiervan laat toe om aanpassingen te doen binnen de organisatiegebieden. 1

3 Deze wisselwerking is een voedingsbodem voor een innovatieve en lerende organisatie. 2

4 1 Leiderschap 1.1 Korpschef (KC), Patrick Trienpont De korpschef heeft de graad van Hoofdcommissaris (HCP = hoofdcommissaris van politie) en bepaalt, in samenspraak met de burgemeester en de Procureur des Konings (PdK), de strategie die gevolgd wordt door het korps. Hij is eindverantwoordelijke voor het beheer van de Lokale Politie van Lokeren. Hij evalueert permanent de werking van zijn korps en stuurt bij waar nodig. Hij bereidt grote manifestaties voor en voert persoonlijk het commando in geval van grote of zwaar risicovolle ordediensten. Hij bereidt agendapunten van de gemeenteraad voor en neemt samen met zijn financieel directeur deel aan de financiële commissie waar de begroting of begrotingswijzigingen worden toegelicht. Voor de uitvoering van zijn taken laat hij zich bijstaan door zijn officieren of door leden van zijn midden (MK)- of basiskader (BK). 1.2 Officieren (CP) Deze commissarissen (CP = commissaris van politie) zijn mede verantwoordelijk voor het beleid en beheer van de organisatie. Er is steeds een Officier van wacht oproepbaar. Elk van hen leidt regelmatig ordediensten zoals tijdens de thuiswedstrijden van Sporting Lokeren. 3

5 1.2.1 Officier Personeel, Logistiek en Financiën (PLF), Commissaris Dirk De Smet Deze officier is verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met het personeels- en financieel beheer én met de logistiek van het politiekorps. Tot zijn taken behoort eveneens het beheer van het voetbaldossier: dit omvat het beheer van de uitsluitingen, protocols met de voetbalclub en andere veiligheidsdiensten, samenkomsten met de lokale adviesraad. Hij is tevens plaatsvervangend korpschef Officier Gerechtelijke Administratie / Intern Toezicht / Functioneel Beheer / Lokaal InformatieKruispunt, Commissaris Jan Van Avermaet Hij is verantwoordelijk voor het beheer en de leiding van het gerechtelijk secretariaat en van het functioneel beheer en staat in voor de contacten met de parketmagistraten en de griffies teneinde de gerechtelijke briefwisseling juridisch correct en kwalitatief te laten verlopen. Hij is voorzitter van het LIK (Lokaal Informatie Kruispunt) waar de sturing gebeurt van operationele informatie (IGPZ: Informatie Gestuurde Politie Zorg). Hij doet eveneens het intern toezicht zoals voorzien in de omzendbrief POL 48 (BS 07/07/1994). In het kader van intern toezicht behandelt deze officier alle klachten die worden binnen gediend lastens ons korps Officier Verkeer & Wijk/ Opleidingsverantwoordelijke, Commissaris Gerrit Braem Hij bewaakt de uitvoering van het verkeersbeleid binnen de PZ (Politiezone) Lokeren. Hierbij superviseert hij de verschillende projecten (WOW = Wijzer op Weg en Verkeersklassen). Hij staat eveneens in voor de wijkdienst. Dit omvat ook het toezien op de uitvoering van de projecten (sluikstorten en domiciliefraude). Hij superviseert het opleidingsbeheer van alle leden van de zone (opleidingsprofielen, aanvragen voor cursussen) en staat hiervoor in verbinding met de Provinciale Academie voor Urgentiediensten en Lokale Overheden (PAULO - Politieopleiding) voorheen Oost- Vlaamse Politie Academie. (OPAC) 4

6 1.2.4 Officier Recherche, Commissaris Olivier Van Hulle Als diensthoofd is hij verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de recherchedienst. Om voeling te houden met het operationele werk neemt hij, bovenop zijn beurten als Officier van Wacht, zelf ook deel aan de wachtbeurten van de recherche. Hij is eveneens beheerder van het dossier Lokerse Kermisweek. Hiervoor neemt hij deel aan tal van plannings- en evaluatievergaderingen Officier Interventie & Onthaal/ Beleidsofficier/ Officier Noodplanning/ Persofficier, Commissaris Rudi De Clercq Hij is verantwoordelijk voor het dagelijks functioneren van de permanentiediensten Interventie & Onthaal. Hij is tevens de Beleidsofficier. Dit houdt onder meer in dat hij het vierjaarlijkse Zonaal Veiligheidsplan voorbereidt. Bovendien is hij verantwoordelijk voor het Politie Interventieplan (PIP) als onderdeel van het Algemeen Nood- en interventieplan (ANIP) en maakt hij deel uit van de stedelijke Veiligheidscel. Daarnaast is hij Persofficier en beheert hij in deze functie de sociale media in onze zone. 1.3 Middenkader Als mede-leidinggevenden staan zij in voor de aansturing van de ploegen en de dagdagelijkse werking op straat en op het commissariaat. Daarnaast beheren ze ook elk een secundair proces, dat kan gaan van wapenbeheer, overlast, organiseren van drugsacties, evenementenbeheer, voetbal, Een teamleider stuurt ongeveer 10 personeelsleden aan en wordt bijgestaan door een adjunct-teamleider die garant staat voor de ontdubbeling van de teamleider. Elke middenkader van interventie fungeert ook als dispatcher. 5

7 2 Strategie en beleid 2.1 Socio-economische en demografische beschrijving van de politiezone Geografische situering Politiezone Lokeren is een zogenaamde ééngemeentezone, gelegen in de provincie Oost- Vlaanderen. De zone maakt deel uit van het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde. Naast de centrumkern beschikt Lokeren over vier landelijke deelgebieden, namelijk Eksaarde, Daknam, Doorslaar en Oudenbos Demografische aspecten (bron: update najaar 2015) Lokeren heeft een totale bevolking van inwoners (18/10/2015). Het grondgebied Lokeren heeft een totale oppervlakte van 67,5km². De bevolkingsdichtheid bedraagt hierdoor 600 inwoners/km². Met in acht name van de voornoemde vier landelijke deelgebieden kunnen we stellen dat het centrum zeer dicht bevolkt is. 6

8 De verwachting is dat de bevolking van Lokeren in inwoners zal bedragen. De Lokerse bevolking groeit sneller aan dan het Vlaams Gewest. Lokeren heeft een jongere bevolking (0-17 jaar) dan het Vlaams Gewest, namelijk 21.9% t.o.v. 19.5%. Van de totale bevolking hebben (18/10/2015) personen een vreemde nationaliteit. Dit is 5.9% van de totale bevolking. De allochtone bevolking woont overwegend in de centrumkern Sociale aspecten (bron: update najaar 2015) Tabel: Aandeel sociale huurwoningen t.o.v. aantal private huishoudens in %, periode Lokeren Vlaams Gewest Tabel: Kansarmoede-index (Kansarmoede-index = %geboorten in kansarme gezinnen in jaar X, jaar X-1 en jaar X-2) Lokeren Vlaams Gewest Tabel: Werkloosheidsgraad Lokeren Vlaams Gewest Tabel: Gemiddeld jaarinkomen per inwoner (in ) Lokeren Vlaams Gewest

9 2.1.4 Aspecten van mobiliteit Lokeren heeft naast de E17 enkele belangrijke gewestwegen op het grondgebied: N70, N47, N473 en N407. Lokeren kent tevens een spoorwegstation met tijdens een weekdag ongeveer pendelaars. Vanuit het station van Lokeren vertrekken diverse streeklijnen van De Lijn. Gedurende 2015 werden omvangrijke werken uitgevoerd in Heiende en op de brug naar Overmere Sport cultuur ontspanning De politioneel meest relevante activiteit op het vlak van sport betreft de wedstrijden van Sporting Lokeren Oost-Vlaanderen, een voetbalclub in eerste nationale. De harde supporterskern genoot/geniet een kwalijke reputatie. Tijdens het voetbalseizoen voerden we een perimeterverbod in voor alle supporters die een stadionverbod hadden. Dit perimeterverbod werd ook in 2015 gehandhaafd. De grootste activiteit op cultureel vlak is de Lokerse Kermisweek. Gedurende 10 dagen ontvangt Lokeren dagelijks tussen de 20 en bezoekers. 2.2 Beleids- en adviesorganen Zonale veiligheidsraad (ZVR) De leden van de zonale veiligheidsraad zijn: De vaste leden: o de heer Filip Anthuenis, burgemeester te Lokeren en tevens voorzitter o de heer Johan Sabbe, Procureur des Konings Oost-Vlaanderen o mevrouw Katrien Van Hecke, afdelingsmagistraat Dendermonde o de heer Patrick Trienpont, korpschef van de Lokale Politie Lokeren o de heer Rudi Vervaet, bestuurlijk Directeur-Coördinator van de Coördinatieen SteunDirectie Oost-Vlaanderen 8

10 De toegevoegde leden: o De heer Luc Cap, gerechtelijk directeur van de Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen. o De heer Snoeck, diensthoofd Integrale Veiligheid. Er kunnen steeds deskundigen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de vergaderingen van de zonale veiligheidsraad. De opdrachten van de zonale veiligheidsraad zijn de volgende: de bespreking en voorbereiding van het zonaal veiligheidsplan; het stroomlijnen van de samenwerking tussen parket, federale- en lokale politie; het evalueren van de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan. De zonale veiligheidsraad wordt in principe minsten éénmaal per jaar bijeengeroepen op initiatief van de voorzitter. De vergaderingen hebben plaats in de zaal van het College van Burgemeester en Schepenen in het stadhuis. Vergaderingen In 2015 kwam de zonale veiligheidsraad, samen op 5 mei Volgende agendapunten werden behandeld: Zonaal Veiligheidsplan, werkjaar 2014, evaluatie; Items te bespreken met de Heer Arbeidsauditeur: sociale fraude; Problematieken waarmee ons korps (en hoogstwaarschijnlijk ook de andere korpsen) geconfronteerd worden, namelijk de afstemming politie/openbaar Ministerie op het vlak van: o Smaad o Collocatie o Controle op personen vrij onder voorwaarden Varia 9

11 2.2.2 College van Burgemeester en Schepenen Het college van burgemeester en schepenen bestaat uit de burgemeester, de heer Filip Anthuenis, en de schepenen. Het college komt in principe elke maandagnamiddag samen in het stadhuis. De zittingen van het college zijn niet openbaar. De besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen. Het college voert de bevoegdheden inzake de organisatie en het beheer van het politiekorps uit. De korpschef is belast met de voorbereiding van de politieel relevante zaken die aan het college worden voorgelegd en woont de vergaderingen bij op vraag van het schepencollege. Het College zelf wordt tweemaal per jaar uitgenodigd door de korpsleiding om in het commissariaat een toelichting te ontvangen inzake de werking van de politie. Maandelijks vindt er een overleg plaats tussen de korpschef en de burgemeester. Sinds 2014 behoort de benoeming van de nieuwe politiemedewerkers tot de bevoegdheid van de burgemeester. Het is slechts wanneer de burgemeester de door de korpschef voorgestelde rangorde van benoeming zou willen wijzigen, dat het benoemingsvoorstel door de gemeenteraad zal beslecht worden. In 2015 werd de voorgestelde rangorde telkens gevolgd Gemeenteraad Er gaan, in principe, jaarlijks elf zittingen van de gemeenteraad door. De zittingen hebben telkens plaats de laatste maandag van de maand in de gemeenteraadszaal. De vergaderingen zijn openbaar, met uitzondering van de besloten zitting. De voorzitter van de gemeenteraad zit de vergaderingen voor. In Lokeren is dit de burgemeester, de heer Filip Anthuenis. De gemeenteraad oefent de bevoegdheden uit inzake de organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps. Dit behelst onder meer de vaststelling van de begroting en de rekeningen en belangrijke investeringsdossiers. De gemeenteraad is eveneens bevoegd voor het uitvaardigen van politieverordeningen. De korpschef woont op verzoek van de burgemeester de vergaderingen van de gemeenteraad bij en geeft bijkomende toelichting op vraag van de gemeenteraadsleden. 10

12 2.2.4 Zonesecretaris In een ééngemeentezone wordt de functie van zonesecretaris vervuld door de stadssecretaris. De zonesecretaris wordt belast met het opstellen, overschrijven en ondertekenen van de notulen van de raad en van het college. Gelet op de langdurige afwezigheid van de titularis wordt deze functie uitgeoefend door diens vervanger, de heer Steven Verbeke Bijzondere rekenplichtige Een politiezone heeft een eigen begroting en eigen rekeningen. De ontvangsten en uitgaven in een politiezone worden gedaan door een bijzondere rekenplichtige. In een ééngemeentezone treedt de gemeenteontvanger op als bijzondere rekenplichtige, namelijk mevrouw Beatrice Sergeant. Ze oefent haar functie uit onder het gezag van het college van burgemeester en schepenen. 2.3 Zonaal Veiligheidsplan (ZVP) Om de vier jaar dient een politiezone een ZVP op te stellen waarin onder meer de strategische doelstellingen voor de komende vier jaren worden geformuleerd. Het huidig ZVP loopt voor de periode De rode draad doorheen het zonaal veiligheidsplan is het streven naar wat men binnen politiekringen de Excellente Politiezorg noemt. Dit begrip verenigt drie politiefilosofieën : 1e) gemeenschapsgerichte politiezorg, 2e) informatiegestuurde politiezorg en 3e) optimale bedrijfsvoering. Onder Gemeenschapsgerichte politiezorg worden volgende 5 begrippen verstaan : externe oriëntering, oorzaakgerichtheid, probleemoplossend werken, partnerschap en afleggen van verantwoordelijkheid. Informatiegestuurde politiezorg omvat de 5 begrippen : doelbepalend, pro- en reactief werken, meerwaarde biedend, uitwisseling en doelgerichtheid. Optimale bedrijfsvoering omvat de 5 principes : resultaatgericht, transparant, samenwerking, continu verbeteren, leiderschap met lef. 11

13 Onze missie is om op het grondgebied van Lokeren, én in solidariteit met naburige lokale politiediensten, op het lokale niveau de basispolitiezorg te verzekeren en meer bepaald alle opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie die nodig zijn voor het beheren van lokale gebeurtenissen en fenomenen die zich voordoen op het grondgebied van Lokeren. Evenals het vervullen van sommige politieopdrachten van federale aard zoals wettelijk voorzien of voortvloeiend uit protocollen. Onze visie bestaat erin om binnen de beleidsvrije ruimte, samen met andere partners, dadergerichter te werken door het optimaler benutten van operationele informatie inzake natuurlijke- en rechtspersonen Strategische doelstellingen veiligheid en leefbaarheid Verkeersveiligheid Een bijdrage leveren tot het verhogen van de verkeersveiligheid in Lokeren. Voor de meeste belanghebbenden blijkt verkeersveiligheid immers een prioriteit te zijn. Inbraken in gebouwen Een bijdrage leveren tot het beheersen van het fenomeen inbraken in gebouwen. Dit is een prioriteit binnen het Nationaal Veiligheidsplan en aangezien inbraken ook een rechtstreekse impact hebben op het veiligheidsgevoel van de benadeelden ook een prioriteit voor de lokale overheid. De strijd tegen inbraken werd een beetje geholpen door de wegeniswerken aan de N407 (Heiende) Drugs Een bijdrage leveren tot het beheersen van het fenomeen drugs. Uit reeds gevoerde onderzoeken blijkt dat er te Lokeren op aanzienlijke schaal cocaïne en cannabis wordt gedeald. Bovendien worden we geconfronteerd met kleine tot middelgrote cannabisplantages. Dit is de reden dat we in 2016 zullen voorstellen om een thermische camera aan te kopen. 12

14 Economische- en financiële misdrijven Een bijdrage leveren tot het bestrijden van economische- en financiële misdrijven. Het is de bedoeling te focussen op de inbeslagname van de wederrechtelijke vermogens, onder meer de vermogens die opgebouwd worden via drug- of mensenhandel. Domicilie- en sociale fraude Een bijdrage leveren tot het bestrijden van (domicilie)fraude. Het onrechtmatig innen van uitkeringen én het niet betalen van de voorziene sociale en fiscale bijdragen hollen het (sociaal systeem) uit en dragen bij tot de verhoging van het onrechtvaardigheidsgevoel. Leefbaarheid Een bijdrage leveren tot het verhogen van de leefbaarheid. We willen op dit vlak de vinger aan de pols houden, aanvoelen waaraan de bevolking zich als belanghebbende stoort en hierop oorzaak- en partnergericht werken. 2.4 Externe communicatie In het kader van een transparante en gemeenschapsgerichte politiezorg heeft de Lokale Politie Lokeren gekozen voor meer openheid naar de media. Dit gebeurt sinds 2013 hoofdzakelijk via de Facebookpagina Lokale Politie Lokeren, het en de website van Pz Lokeren. Bijna dagelijks wordt een posting opgemaakt waarin de volgende informatie kan worden gegeven : verkeerscontroles, verkeershinder, werken, ; kleine diefstallen; inbraken in woningen en andere gebouwen; het aantreffen van personen zonder wettelijke verblijfsvergunning; recente ontwikkelingen met betrekking tot projecten; resultaten van acties; waarschuwingen voor verdachte situaties, gangbare oplichtingen, verleidelijke computervirussen; 13

15 Inmiddels volgen circa personen ons via Facebook en via Twitter (situatie ). Sinds 2013 postten we circa berichten op FB en Twitter. Om een uniforme en objectieve berichtgeving te kunnen waarborgen werd een perswoordvoerder aangesteld. De functie van perswoordvoerder wordt waargenomen door CP Rudi De Clercq. Buiten normale diensturen en op weekend- en feestdagen wordt de functie van perswoordvoerder waargenomen door de officier met wachtdienst (Officier van Bestuurlijke Politie : OBP) In het raam van het opkomend radicalisme werd door de politie in 2015 een infosessie voorzien voor de leerkrachten van het secundair onderwijs. Bedoeling was om hen te sensibiliseren voor het (h)erkennen van tekenen van radicalisme en hoe hierop te reageren. Quasi alle scholen hebben hierop ingeschreven met uitzondering van het gemeenschapsonderwijs. Dezelfde uiteenzetting werd verzorgd voor stadspersoneel dat dikwijls rechtstreeks in contact komt met publiek. Bedoeling is om in 2016 uiteenzettingen te verzorgen voor leerkrachten en stadspersoneel inzake school shooting incidents. 14

16 2.5 Deelname aan externe netwerken en werkgroepen op beleidsniveau Domein van de interzonale/ bovenlokale samenwerking Benaming + vergaderfrequentie Korpsoverleg Vaste Commissie van de Lokale Politie (3X/ jaar) AKO = Arrondissementeel Korpsoverleg (2X/ jaar) ABO = Arrondissementeel Bestuurlijk Overleg (1 X/ jaar) RKO Waas = Regionaal Korpsoverleg tss de KC s van het Waasland (5X/jaar) Rechercheoverleg Plenair ARO= Plenair Arrondissementeel Recherche Overleg (1 X jaar) ARO= Arrondissementeel Recherche Overleg (1 X per twee maanden) Politieschool PAULO (politieschool Oost-Vlaanderen): Raad van Bestuur (4X/jaar) Beleidsontwikkeling Arrondissementeel netwerk organisatieontwikkeling (circa 6 X jaar) Noodplanning Arrondissementeel netwerk noodplanning (circa 4 X jaar) Arrondissementele Raad Slachtofferonthaal 1 X jaar Lokale Taskforce (Operationele Werkgroep) i.h.k.v. richtlijn Foreign Fighters Gestart eind 2014, 1 X trimester 15

17 Afgesloten protocols met andere politiezones: Overname van dringende interventies i.g.v. bezetting eigen interventieploegen PZ Sint - Niklaas PZ Waasland - Noord PZ Kruibeke - Temse Wederzijds gebruik van de cellen PZ Sint - Niklaas PZ Waasland - Noord PZ Kruibeke - Temse PZ Dendermonde PZ Puyenbroeck Netwerk slachtofferbejegenaars PZ Sint - Niklaas PZ Waasland - Noord PZ Kruibeke - Temse Geweldbeheersing PZ Waasland - Noord PZ Berlare - Zele PZ Hamme - Waasmunster 16

18 3 Management van de medewerkers 17

19 3.1 Human resources management Aanwerving/ mutatie/ pensionering We wierven in 2015 volgende personen aan: HINP (= Hoofdinspecteur van Politie) Chris Rooms HINP Annelies Vervaet INP (= Inspecteur van Politie) Jonathan Pieters Volgende medewerkers gingen op pensioen: HINP André Schippers INP Ivan Verkest Er waren geen mutaties van medewerkers naar een andere zone Inspanningen op het vlak van rekrutering We namen op deel aan de jobbeurs die georganiseerd werd door de Rotary Lokeren en op aan de jobbeurs georganiseerd door Stad Lokeren samen met de VDAB en het PWA (Plaatselijke Werkgelegenheids Agentschap). In 2015 kwamen negen personen zich informeren over een job bij de politie. 3.2 Organisatie van de vorming, training, opleiding Aanbod vormingen en opleidingen Een geautomatiseerde competentieontwikkelingsplanning werd in de loop van uitgewerkt en geïntroduceerd. Deze planning maakt het mogelijk om te bepalen welke opleidingen elk van onze medewerkers dienen te volgen doorheen hun carrière om de vereiste competenties te kunnen aanscherpen. 18

20 Elke medewerker dient op jaarbasis minimaal 8 uur baremische opleiding te volgen. De meeste opleidingen worden aangeboden en gevolgd aan de PAULO, de Provinciale Academie voor Urgentiediensten & Lokale Overheden. De voor iedereen verplichte opleidingen laten we zoveel als mogelijk geven in ons commissariaat door lesgevers van de PAULO, wat tijd en geld bespaart omwille van het wegvallen van de verplaatsing naar de politieschool. Het contingent opleidingsuren voor 2015 bedraagt uur. Dit betekent een verdubbeling tov 2014 en is veroorzaakt door de extra opleiding die al onze personeelsleden hebben genoten inzake radicalisme Opleidingen geweldbeheersing De omzendbrief GPI (=Geïntegreerde Politie, Police Intégrée) 48 van 17 maart 2006 legt aan operationele politieleden een aantal normen op inzake de vorming en training op het vlak van geweldbeheersing. Elke operationele medewerker volgt per jaar 5 halve dagen opleiding. De Lokale politie Lokeren beschikt sinds 2014 over 2 extra monitoren voor geweldbeheersing met vuurwapen, namelijk INP Bert Raes en INP Pieter Clement. In 2015 werd elk personeelslid gedurende 2 dagen extra en intensief gevormd en getraind in AMOK situaties. Het betreft hier een aanpak van school shooting incidents zoals in de Columbine Hogeschool USA of zoals de aanslag door Anders Breivik in Noorwegen. 19

21 AMOK is een Maleisisch begrip dat voor een moorddadige aanval staat, namelijk een persoon die zonder provocatie een groep mensen aanvalt met het doel ze te doden, zonder zich daarbij te verschansen of gijzelaars te nemen. 3.3 Evaluatie van de medewerkers De evaluatie van de personeelsleden gebeurt zoals bepaald in het evaluatiesysteem voor de geïntegreerde politie. Een tweejarige cyclus start met een planningsgesprek en eindigt met een evaluatieverslag waarbij het personeelslid op drie domeinen wordt geëvalueerd: overeenstemming met het competentieprofiel van de uitgeoefende functie; houding ten aanzien van de waarden van de politiediensten; realiseren van de doelstellingen. Tussen planningsgesprek en evaluatiegesprek kunnen functioneringsgesprekken gevoerd worden tussen het personeelslid en de evaluator m.h.o.o. een tussentijdse bijsturing. Gedurende de 2-jarige cyclus worden relevante feiten (zowel positieve als negatieve) bijgehouden ter staving van de eigenlijke evaluatie. 3.4 Interne dienst preventie en bescherming op het werk Preventieadviseur Eén inspecteur, met name INP Dirk Roels, houdt zich bezig met interne preventie en bescherming. Hij ziet toe op volgende domeinen: arbeidsveiligheid arbeidshygiëne arbeidsgeneeskunde verfraaiing van de lokalen en werkruimten ergonomie psychosociale belasting Hij wordt in deze taak bijgestaan en gestuurd door de preventieadviseur van de stad, Geert Aerens, en door 2 vertrouwenspersonen binnen het korps. 20

22 Eenmaal per jaar vindt er een rondgang plaats in het commissariaat, in aanwezigheid van de arbeidsgeneesheer, korpschef, preventieadviseur van de politie en van de stad (dhr. Geert Aerens) en vertegenwoordigers van de vakorganisaties. In 2015 gebeurde de rondgang op 01 september. Er werden geen noemenswaardige opmerkingen geformuleerd. De onderhoudsdienst(en) van zowel de politie als van de technische dienst kregen een pluim van de arbeidsgeneesheer voor de verzorgde en propere staat van het gebouw in het algemeen Arbeidsgeneesheer en vertrouwenspersoon De arbeidsgeneesheer, verbonden aan Securex, onderzoekt jaarlijks alle medewerkers teneinde hun fysieke en psychische geschiktheid te bepalen. De vertrouwenspersonen, INP Koenraad Gysens en INP Cindy Van Lent, fungeren als een aanspreekpunt op de werkvloer. De klachten waarmee zij geconfronteerd worden, kunnen gaan over (in)formele klachten, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, stress en psychosociale belasting Psychosociale belasting In het najaar 2013 werd een nieuwe psychosociale risicoanalyse uitgevoerd, door Securex, een onafhankelijke firma. Daarin werd gevraagd naar de arbeidsomstandigheden, arbeidsbelasting en de arbeidsverhoudingen. In 2014 werd in dit kader een werkgroep opgericht o.l.v. de personeelsdirecteur CP Dirk De Smet en INP Freya Van Avermaet (Master in de Psychologie) opgericht m.h.o.o. het aanpakken van de verbeterpunten, die uit de analyse waren gebleken. De voornaamste actiepunten waren: Transparantie in de dienstaanduidingen, Vrijheid in de job, Persoonlijke inbreng in de opgelegde taakuitvoering, Afstoten van niet politionele taken, Gestructureerd welzijnsoverleg met het personeel, De werkgroep Work komt 3X/jaar samen om knelpunten in arbeidsbelasting, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen te bespreken en voorstellen te formuleren. 21

23 3.5 Interne communicatie Intern overleg Vergaderingen Deelnemers Frequentie en inhoud Officierenvergadering - Korpschef - Commissarissen - 2X/maand - beleidszaken Middenkadervergadering - OGP s - minimaal 1 x per maand - planning - bespreking dagelijkse werking en knelpunten Personeelsvergadering - voltallige personeel - tweemaandelijks - allerhande, waaronder dienstmededelingen Binnen elk zuil/team - medewerkers van de zuil - allerlei of van het team Liko (Lokaal Infomatiekruispunt-overleg) - afgevaardigden van elke zuil - wekelijks op dinsdag - informatie verzamelen en verspreiden volgens Stuurgroep radicalisme Er vonden 22 Officierenvergaderingen plaats. Korpschef, Offr Recherche en Wijkverantwoordelijke zandlopermodel Elke maand, bespreking van personen die wij menen te moeten opvolgen omdat er een verhoogd risico zou kunnen bestaan op radicalisering omwille van de opvoedingscontext en/of gerechtelijke antecedenten. Er werden 11 Middenkadervergaderingen georganiseerd. Het personeel werd 6 maal uitgenodigd voor een plenaire Personeelsvergadering Kanalen Richtlijnen en interne nota s kunnen zowel mondeling als schriftelijk verspreid worden. De schriftelijke verspreiding gebeurt via de elektronische mail, Intranet, Infonet, ad valvas,. Vanaf 1 september 2015 namen we de nieuwe Sharepoint in gebruik. Deze draait niet meer in de zone maar op de servers van het stadhuis. Het oudere systeem was sinds september 22

24 2009 in ons bezit. In bijna zes jaar publiceerden we bijna berichten, hetzij per jaar Intranet Informatie of documenten die gedurende een langere periode beschikbaar moeten zijn, vindt men terug op het intranet. De ingebouwde zoekmodule zorgt ervoor dat de korpsleden zeer snel de gewenste informatie terugvinden Infonet Meer operationele informatie over feiten en verdachte personen is terug te vinden op het Infonet. In het kader van de informatiegestuurde politiezorg-filosofie en een meer dadergerichte werking vormt het Infonet een zeer belangrijke tool. Het LIKO trieert de informatie die op Infonet wordt geplaatst, bepaalt welke persoon of dienst de informatie moet behandelen en zamelt de terugkoppeling in Schriftelijke briefing Feiten die aan de politie kenbaar worden gemaakt, worden opgenomen in een meldingsbestand. Een onthaalmedewerker filtert elke dag de meest relevante meldingen uit dit bestand en plaatst ze in een schriftelijke briefing, waardoor elke medewerker op de hoogte is van de belangrijkste zaken. 3.6 Basisoverlegcomité Politie (BOC POL107) Het basisoverlegcomité (= BOC) is het wettelijk orgaan waarmee de lokale bestuurlijke overheid en politieleiding overleg pleegt, vooraleer te beslissen over die materies die aan voorafgaandelijk overleg met de representatieve vakorganisaties onderworpen zijn. De secretaris van het BOC is Annick Geers. Vergaderingen In 2015 kwam het BOC 3 maal samen. 23

25 Op werden volgende agendapunten behandeld: Jaarverslag van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk 2014 politie Lokeren Periodiek verslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk: oktober december 2014 Jaaractieplan 2015 welzijn op het werk bij de politie Lokeren Bespreking eindrapport Vastleggen verlofdagen 2015 Op werden volgende agendapunten behandeld: Aanpassingen aan het arbeidsreglement betreffende de psychosociale risico s. (De punten 4,7 en 8 worden besproken voor eigenlijke aanpassing in bijlage de definitieve versie van de stad) Overzicht investeringen Op werden volgende agendapunten behandeld: Groepsrapportering van de herstelbehoeften bij de lokale politie Lokeren : presentatie door Dr. I. Gevaert (externe dienst Securex) Verslag van de veiligheidsrondgang in het politiecommissariaat (01/09/2015) van de interne en externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Periodiek verslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk : juni september Nieuwe telefooncentrale : optie tot registratie van alle gesprekken, zowel de uitgaande als de inkomende gesprekken. Kaderuitbreiding met 1Calog niveau B. : stand van zaken 24

26 4 Management van de middelen 4.1 Begroting De Begroting is een precieze raming van alle ontvangsten en uitgaven die in de loop van het financieel dienstjaar kunnen worden gedaan, met uitzondering van de geldverrichtingen voor rekening van derden of die slechts de thesaurie treffen. Binnen de begroting wordt een onderscheid gemaakt tussen de gewone en buitengewone dienst en, binnen elk van die diensten, tussen het eigenlijk financieel dienstjaar en de vorige dienstjaren Gewone en buitengewone dienst De gewone dienst zijn alle ontvangsten en uitgaven die tenminste één maal per financieel dienstjaar voorkomen en die de politiezone regelmatige inkomsten en een regelmatige werking waarborgen, met inbegrip van de periodieke aflossing van de schuld. De buitengewone dienst zijn alle ontvangsten en uitgaven die rechtstreeks en op een duurzame wijze invloed hebben op het patrimonium van de politiezone, uitgezonderd de normale onderhoudswerken. De term omvat eveneens de voor hetzelfde doel toegestane toeslagen en leningen, deelnemingen en beleggingen op meer dan één jaar, alsmede de vervroegde terugbetaling van de schuld. 25

27 Overzicht: Voor 2001 tot 2013 zijn dit werkelijk gespendeerde bedragen, voor 2014 en 2015 betreft het hier begrotingsbedragen. Vanaf 2009 wordt onder Federale dotatie verstaan: Het totaal van alle inkomsten van hogere overheden (dus ook subsidie verkeersveiligheidsfonds). Uitgaven gewone dienst Verhouding Personeel/ Werkingskosten uitgaven buitengewone dienst Federale dotatie Dotatie stad Voornaamste investeringen in 2015: vervanging PC s, nieuwe sharepoint, upgrade en uitbreiding cameranetwerk (o.a. ALPR-functie) en uitrusten politieauto met ALPR, vervangen anonieme break voor interventie, vervangen 2 motorfietsen, vervanging 4 ademanalysetoestellen, vervanging en bijkomende aankoop van kogelwerende vesten 4.2 Infrastructuur Commissariaat Sinds 2006 betrekken wij het huidige politiegebouw, gelegen aan de Oude Vismijn 34, te Lokeren. Wij bieden een 24/24 service en zijn bereikbaar op 09/ en via Cellencomplex 26

28 Wij beschikken over vier individuele cellen en één collectieve cel. Om veiligheidsredenen werden de cellen uitgerust met camerabewaking en een intercomsysteem Aantal gerechtelijke opsluitingen Aantal bestuurlijke opsluitingen TOTAAL: Informatie- en communicatietechnologie Mobile Office Terminal (MOT) In 2014 kochten we 8 MOT s aan. Een MOT is een computer waarmee de medewerkers op het terrein, via een draadloze verbinding, over dezelfde applicaties kunnen beschikken als op het kantoor. Voorbeelden van dergelijke applicaties zijn: opvragingen in de Algemene Nationale Gegevensbank, Rijksregister, Dienst Inschrijvingen Voertuigen, De MOT s werden eind 2014 geplaatst in politievoertuigen. In 2015 zijn deze MOT s operationeel in gebruik en werden deze allen voorzien van een 4 G modem en van een mobiele printer. Het voordeel is dat de terreinmedewerkers zelf opzoekingen kunnen doen waardoor ze de dispatcher hiermee niet hoeven te belasten én dat ze verklaringen en documenten onmiddellijk digitaal kunnen opstellen/invullen/printen en ter ondertekening kunnnen voorleggen aan de burger Voertuigenpark We blijven permanent investeren in het op punt houden van het rollend materieel. De operationele diensten kunnen vanuit opportuniteitsreden kiezen voor een snel of ruim interventievoertuig, een anoniem of gestreept voertuig. Sinds augustus 2015 hebben alle dienstvoertuigen van interventie en verkeer een extra externe elektrische aansluiting voor permanente oplading van de twee batterijen van de voertuigen. Het is de bedoeling dat de voertuigen worden voertuig 15 minuten binnen staat. aangesloten van zodra het 27

29 4.3.3 Vaste camera In het centrum van Lokeren werden sinds 2008 er verschillende onbemande camera s geïnstalleerd op plaatsen waar de overlast- en criminaliteitsproblemen zich manifesteren. Er was nood aan camera s die specifiek gericht staan op de nummerplaten van voertuigen. Op de toegangswegen, vooral in het centrum, werden dergelijke camera s geïnstalleerd. In 2015 werden de camera s gelinkt aan software m.h.o.o. automatische nummerplaatherkenning (ALPR camera s). Sinds eind 2015 gebruiken we ook een mobiele hangcamera. Deze camera wordt op verschillende locaties in Lokeren geplaatst en kan bestuurd worden vanuit het commissariaat. Deze hangcamera wordt voornamelijk gebruikt aan de glasbollen om het sluikstorten tegen te gaan Telefooncentrale In juni 2015 werd er in zee gegaan met de firma Nextel, om een vernieuwde telefooncentrale in gebruik te nemen. Gelet op de nieuwe technische mogelijkheden van deze centrale is het de bedoeling om in 2016 alle gesprekken, zowel de inkomende als de 28

30 uitgaande gesprekken, op te nemen en te bewaren. Bedoeling is om de hulpverlening te professionaliseren, de klantvriendelijkheid te stimuleren, bewijs in rechte te verzamelen, klachtenbeheer te objectiveren. 5 Management van de processen 5.1 De 7 basisfunctionaliteiten De lokale politie verzekert de basispolitiezorg, meer bepaald alle opdrachten van bestuurlijke (handhaving van de openbare orde, verkeershandhaving,...) en gerechtelijke politie (onderzoeken) die nodig zijn voor het beheersen van lokale gebeurtenissen en fenomenen die zich voordoen op het grondgebied van de politiezone. Concreet betekent dit dat elke politiezone minstens zeven basisfuncties moet organiseren. Deze zeven basisfuncties zijn: de wijkwerking: ook wel de nabijheidspolitie genoemd. Een wijkinspecteur is verantwoordelijk voor een duidelijk omschreven wijk binnen de politiezone en staat daar in regelmatig en nauw contact met de plaatselijke bevolking. De norm is 1 wijkinspecteur per inwoners. het onthaal: personen die telefonisch met ons contact opnemen of naar het commissariaat komen, worden te woord gestaan door een onthaalinspecteur of bediende. Zij worden onmiddellijk door hen geholpen of doorverwezen naar een interne- of externe dienst. 29

31 de interventiedienst. 24/24u patrouilleren politieploegen op het grondgebied van de politiezone, klaar om elke dringende oproep te beantwoorden. Onze norm is de aanwezigheid van 4 medewerkers, aangevuld met 2 extra medewerkers gedurende 16u/week. de politionele slachtofferbejegening: elk slachtoffer van een strafbaar feit moet adequate opvang en bijstand kunnen krijgen, indien gewenst. Onze norm is dat 2 gespecialiseerde medewerkers continu terugroepbaar zijn. de lokale recherche: zij voeren de onderzoeken uit onder de leiding van een parketmagistraat of onderzoeksrechter. In een politiezone van onze omvang dient minstens 7% van het operationeel effectief te behoren tot de recherche. Er zijn permanent twee recherchemedewerkers bereikbaar en terugroepbaar. de handhaving van de openbare orde: dit houdt het beheersen van massabijeenkomsten op het grondgebied van de politiezone in, zoals manifestaties, evenementen, markten, beurzen. Het kernbegrip hierbij is het genegocieerd beheer van de openbare ruimte waarmee bedoeld wordt dat de politie samen met de lokale bestuurlijke overheid afspraken maakt met de organisator waarbinnen de manifestatie kan gebeuren. De norm is dat 1 Officier van Bestuurlijke Politie (= commissaris) bereikbaar en terugroepbaar is. verkeer: deze opdrachten worden met name geconcretiseerd door: - het voeren van preventieve en repressieve acties inzake de naleving van de verkeersregels; - de verkeersregeling in geval van ernstige en onverwachte verstoring van de mobiliteit; - het vaststellen van verkeersongevallen; - het verstrekken van advies aan de bevoegde overheden inzake mobiliteit en verkeersveiligheid. Minimaal 8% van de totale werkcapaciteit dient hieraan besteed te worden. De organisatie van de verschillende diensten binnen de Lokale Politie Lokeren werd gebaseerd op deze basisfunctionaliteiten. 30

32 ORGANIGRAM KORPSCHEF 1 Officier* 6 Officieren 18 Middenkaders 1 Middenkader gedetacheerd naar CICOV 68 Basiskaders 9 FTE Bedienden Calog 1 A klasse 1/Adviseur 2 B consulent 3 C assistent 3 C assistent(gesco) 3 FTE Logistieke medewerkers D GERECHTELIJK SECRETARIAAT PERSONEEL LOGISTIEK & FINANCIEN RECHERCHE & SOCIALE CEL INTERVENTIE & ONTHAAL WIJK & VERKEER O M B Ca 1* O M B Ca 1* O M B 1* O M B Ca 1* P/DHG Legende: O: Officierenkader M: Middenkader B: Basiskader PLF: Personeel, Logistiek & Financiën Ca: Calog * Gezagsambt P/DHG: Patrouille/drughondgeleider O M B Ca 1*

33 5.2 De concrete organisatie van de diensten Wijkwerking De lokale politie Lokeren telt negen wijkinspecteurs, die sinds 2005 aangestuurd worden door een middenkader, de wijkcoördinator, die samen met de verantwoordelijke officier de algemene werking opvolgt. In september 2009 werden de wijkzones hertekend. Het grondgebied is verdeeld in vier zones, namelijk noord, oost, zuid en centrum. Op uitzondering van de zone centrum, dat drie wijkinspecteurs telt, worden deze zones bediend door telkens twee wijkinspecteurs, die elkaar, indien nodig (ingevolge verlof ziekte - opleiding - ) aanvullen. Taken wijkinspecteur : Doet tussenkomsten (veelal bemiddelingsopdrachten) binnen gezinnen, tussen buren, in wijkbuurten voor kleine problemen. Deze worden rechtstreeks, per mail of via de interventies gemeld Participatie aan sociale buurtvergaderingen in risicowijken Deelname aan preventieve acties (bv. Fietsencontrole scholen, gordeldracht kinderopvang) Voert, tijdens de schoolvakanties, alle dagen verkeerstoezicht uit Signaleren en formuleren van mogelijke oplossingen van verkeersproblemen Doet woonstvaststellingen en onderzoeken en seinen van niet-aangifte woonstveranderingen, onderzoek domiciliefraude Controles naar vervallen identiteitskaarten Maakt ambtshalve (tussentijdse verslagen) op na onderzoek bij de personen vrij onder voorwaarden Worden ingeschakeld in de ordediensten binnen de eigen zone (bv. voetbal, wielerwedstrijden). Ook aan speciale acties binnen de zone (alco-controles, acties van recherche, enz.) Doet tijdens de kantooruren vaststellingen, labelen en fax naar IDM i.v.m. sluikstorten doorgegeven door de stadsdiensten, ecoteam, IDM zelf enz. Doet wekelijks controles bij IDM (= Intercommunale Durme Moervaart) i.v.m. de opgehaalde sluikstorten 32

34 Voert opdrachten uit in het kader van het ZVP met name overlast Samenstelling van de wijkdienst. :huidige wijkindeling: Zone NOORD = wijkinspecteurs Filip Rousseau en Albert D Hanis Zone OOST = wijkinspecteurs Els De Meulemeester en Marc Annaert Zone ZUID = wijkinspecteurs Willem Annaert en Renaud Verplancke Zone CENTRUM = wijkinspecteurs Cindy Van Lent, Veerle Van De Velde en Linsey Van Den Berghe. De lezer kan op de website: zelf opzoeken wie de wijkagent is voor zijn straat. (onder afdelingen/wijkpolitie/voorstelling wijk/wie is mijn wijkagent) Aantal uitgevoerde administratieve opdrachten: Aanmaning boetes Ks verkeer Betekening rijverboden Ks gerechtelijk Exploten Adrescontroles + samenwoonst TOTAAL Verdeling administratieve werklast per wijkzone Zones Noord Oost Centrum Zuid TOTAAL Aantal gecontroleerde personen Vrij onder Voorwaarden

35 5.2.2 Het onthaal De onthaalfunctie is een gespecialiseerde functie die wordt uitgeoefend door 6 onthaalinspecteurs die elkaar afwisselen binnen een 24-uren permanentie. Deze equipe wordt aangevuld met 1 voltijdse en 1 deeltijdse bediende die tijdens de daguren ingezet worden. Tijdens de weekdagen wordt er ook, gedurende de kantooruren, een tweede onthaalinspecteur ingezet om een betere dienstverlening te kunnen verzorgen. Gelet op deze permanentie kunnen burgers steeds terecht op het commissariaat. Het gevolg hiervan is trouwens dat PZ Lokeren ook vaak klachten acteert van feiten die buiten het grondgebied gebeuren omdat de politiedienst op die plaats niet permanent bevolkt is. Taken : Beantwoorden telefoon Aanspreken van personen aan loket, informeren, doorverwijzen Opnemen van aangiften en klachten, meldingsregister bijhouden Teruggave ingehouden rijbewijzen, gevonden voorwerpen Toezicht houden op het personenverkeer aan de toegangsdeur en wachtzaal Betekening van af te halen stukken (deurwaardersexploten, rijverboden) Verhoren van uitgenodigde personen voor korte verhoren.. Tabel: Diverse kanalen waarlangs feiten gemeld worden (bron: ISLP) CIC/100/ Radio/vastgesteld Fax/brief/telex Loket Telefoon rechtstreeks /E-loket E-pol klachten De meldingen aan het loket resulteren heel vaak in het opstellen van een proces-verbaal. 34

36 Procedure fietsen Sinds 1 maart 2013 plaatst Politie Lokeren de teruggevonden fietsen op de provinciale website Van elke gevonden fiets wordt een digitale foto genomen die op de website wordt geplaatst. Sinds 20 april 2015 hanteert men een nieuwe werkwijze voor gevonden fietsen. De fietsen worden niet meer door de lokale politie Lokeren opgehaald, maar éénmaal per week door de Technische Dienst van Stad Lokeren.² Tabel: verloren en gevonden fietsen Aantal gestolen fietsen Aantal teruggevonden fietsen Aantal op de website geplaatste fietsen Aantal aan de eigenaar teruggegeven fietsen Slachtofferbejegening De sociale cel wordt bemand door Ann Jacob, een hoofdinspecteur met specialisatie politieassistent. Zij is een politiefunctionaris doch met de specifieke vooropleiding van maatschappelijk assistent en werkt voornamelijk rond jeugd- en zedendossiers. Ze is ook verantwoordelijk voor de slachtofferbejegening en genoot een opleiding videoverhoor minderjarigen. Sinds 1 november 2014 werd de sociale uitgebreid met één inspecteur, namelijk INP Mieke De Waele. Tabel: dossiers/opdrachten sociale cel Aanvankelijke dossiers Navolgende dossiers Videoverhoor

37 De sociale cel kan sinds 2013 een beroep doen op twee inspecteurs interventie die zich specialiseerden in de uitvoering van sociale enquêtes. De dienst is hoofdzakelijk bereikbaar tijdens de kantooruren. Politie Lokeren heeft echter een akkoord afgesloten met diverse andere politiezones uit het Waasland waardoor er permanent minstens twee gespecialiseerde slachtofferbejegenaars kunnen bereikt worden. Politie Lokeren beschikt sinds 2014 over 6 medewerkers die hiervoor kunnen ingezet worden. Taken Sociale Cel: Aanvankelijk of navolgend onderzoek verrichten in zeden- of jeugddossiers Uitvoeren van parketopdrachten die een gespecialiseerde kennis vereisen Slachtofferbejegening Collocaties, Schijnhuwelijken, Intrafamiliaal geweld (kindermishandeling, oudermishandeling, partnergeweld) Netwerken met o.a. allochtone gemeenschap, diverse instellingen, doelgroepen De interventie en het algemeen toezicht Interventie De zuil interventie telt volgens het organigram 40 interventie-inspecteurs en 10 interventiehoofdinspecteurs. De dienst interventie verzorgt een 24-uren permanentie. PZ Lokeren voorziet permanent 2 interventieploegen en elke namiddag minstens één extra projectploeg. Op vrijdag- en zaterdagnacht aangevuld met een derde nachtploeg. Daarenboven is er permanent een hoofdinspecteur aanwezig. Een politieofficier is permanent bereikbaar. Taken: Uitvoeren van interventies: op initiatief of na oproep door de burger Verkeersregeling, -toezicht en controle Handhaving openbare orde Preventieve acties 36

38 fuifspotting Projectwerking.. Om de aanspreekbaarheid te verhogen worden, naast de interventievoertuigen, andere verplaatsingsmiddelen zoals de fiets en motorfiets gepromoot. 37

39 Tabel: Geregistreerde criminaliteit op het niveau van de politiezone opsplitsing per type misdrijf 1 Misdrijven tegen goederen Misdrijven tegen personen Diefstal en afpersing (onderdeel: effectieve inbraken in gebouwen) (onderdeel: pogingen inbraken in gebouwen) (onderdeel: totaal aantal inbraken in gebouwen) Beschadiging van eigendom Misdr. tegen de openbare trouw 3 Wapens en springstoffen Milieu Hormonen en doping Subtotaal Misdr. tegen de lichamelijke integriteit 4 Misdr. tegen andere morele waarden en gevoelens 5 Drugs Misdr. tegen de openbare veiligheid 6 Jeugdbescherming Misdr. tegen de familie Misdr. tegen gezag van de overheid 9 Vreemdelingenwetgeving Zedenmisdrijven We maken voor het jaarverslag gebruik van deze tabel, die ons regelmatig digitaal wordt aangereikt door de Federale Politie, dienst Beleidsgegevens., onder de vorm van een criminaliteitsbarometer. Deze barometer is de officiële bron voor de verspreiding van cijfers buiten de politieorganisatie. Dit zijn ook de cijfers die publiek toegankelijk zijn via de website van de federale politie. De barometer wordt samengesteld op basis van de Algemene Nationale Gegevensbank. In deze tabel staan dan ook alle Lokerse feiten vermeld die geregistreerd werden door andere diensten met politiële bevoegdheid. De omschrijving van de verschillende fenomenen is terug te vinden op onze website onder de vermelding PCS-nomenclatuur. 2 Brandstichting, vernieling, vandalisme. 3 Valsheid in geschriften, valse munt, aanmatiging van ambt, 4 Moord, doodslag, opzettelijke slagen, onopzettelijke slagen, ontvoering, 5 Belaging, grafschennis, schending van de eer, 6 Vereniging van misdadigers, ontvluchting van gevangenen, bedreigingen,.. 7 Wet op de leerplicht, wet op de jeugdbescherming, 8 Bigamie, niet betaling onderhoudsgeld, 9 Smaad, wederspannigheid, 38

40 ECOFIN - misdrijven Bescherming personen Volksgezondheid Misdr. tegen de persoonlijke vrijheid 11 Huisjesmelkerij Misdr. tegen het juridisch statuut van het kind 12 Mensenhandel 1-1 Subtotaal Bedrog Informaticacriminaliteit Arbeid Handelspraktijken Economische wetgeving Sociaal strafwetboek Bescherming van de openbare inkomsten Onwettige uitoefening van 1-2 het openbaar gezag Subtotaal Andere Bevolkingsregister Dronkenschap en alcohol Voetbalwet Identiteitskaart Andere bijzondere wetten Overtreding strafwetboek Kieswetgeving Private veiligheid Andere inbreuken strafwetboek Subtotaal Totaal MEGA Politie Lokeren biedt al vele jaren het MEGA-project aan aan de scholen, waarbij MEGA staat voor Mijn Eigen Goede Antwoord. Het project richt zich op de leerlingen van het zesde leerjaar die weerbaar worden gemaakt om tegen bepaalde verleidingen zoals alcohol, sigaretten en drugs NEEN te leren zeggen. 10 Discriminatie, bescherming privé-leven, 11 Gijzeling, ouderlijke ontvoering,.. 12 Niet-afgeven van kinderen, verduistering van een kind, niet aangifte van een geboorte, 39

41 We brengen dit project op 16 Lokerse scholen, met in totaal 28 klassen. Dit vertegenwoordigt in totaal 489 leerlingen. De MEGA-medewerkers zijn: HINP Steven Van den Hof, HINP Karel Weyers, INP Sabine Droesbeke, INP Freya Van Avermaet. NERO Voluit Normstelling en responsabilisering n.a.v. Overlast. Jongeren tussen 12 en 18 jaar die een inbreuk begaan op bepaalde bepalingen van het GAS-reglement wordt een bepaald traject aangeboden. De bedoeling is om in de toekomst overlast te verminderen en te vermijden dat ze bij Justitie terechtkomen. Slagen ze in het traject dan wordt hen een combitaks van 100 kwijtgescholden. Tabel: Aantal GAS -, NERO-dossiers en MOF-dossiers (MOF: als misdrijf omschreven feiten) Aantal NERO-dossiers Aantal opgelegde combitaksen Aantal MOF-dossiers Aantal GAS dossiers parkeerovertredingen De lokale opsporing en het lokaal onderzoek De dienst onderzoek of «recherche» bestaat uit 10 personen (1 commissaris, 3 hoofdinspecteurs en 6 inspecteurs). Deze dienst wordt ingezet voor de bestrijding van de zwaardere criminaliteitsvormen zoals diefstallen met geweld, zware geweldsdelicten, financiële dossiers, drugsonderzoeken, zedendossiers, De leden ervan werken hoofdzakelijk niet-geüniformeerd en rijden doorgaans met een anoniem voertuig. De meeste leden hebben een bijkomende specialiteit zoals drugbestrijding, zedenfeiten, autodiefstallen, onderhouden van relaties met de allochtone gemeenschappen, computercriminaliteit, telefonie, sociale- en fiscale fraude Alle leden van de recherche, in duotaak met een wijkinspecteur, zijn ingeschakeld in de opvolging van mogelijk 40

42 geradicaliseerde personen. Dit is een lokale lijst van personen, opgesteld door de stuurgroep radicalisme. Wij menen deze personen te moeten opvolgen omdat er een verhoogd risico zou kunnen bestaan op radicalisering omwille van de opvoedingscontext en/of gerechtelijke antecedenten. Wij houden ook rekening met gesignaleerde attitudeproblemen of andere kenmerken van radicalisering. Deze lijst fluctueert en indien onze stuurgroep meent dat een persoon effectief aan het radicaliseren is, worden deze gegevens doorgespeeld aan de federale terro diensten die op hun beurt al dan niet overgaan tot het opnemen op de geconsolideerde lijst Bi Za. Er zijn 2 leden van onze recherche permanent bereikbaar. Drie leden van Interventie, werden in 2015 quasi permanent afgedeeld naar de recherche voor extra inzet op sociale fraude en ecofin. Vanaf 2014 zet de recherche immers extra in op de Economische- en Financiële misdrijven. Faillissementdossiers Bij elk faillissement op ons grondgebied wordt onderzocht of er sprake is van fraude of verduistering tegenover de private en/of publieke schuldeisers. In positief geval, sporen wij deze verduisterde activa/gelden op gaan over tot inbeslagname. Er werden 12 verdachte faillissementen onderzocht in opdracht van het Parket met als doel over te gaan tot een maximum recuperatie van de gecreëerde schulden. In dat kader namen we volgende zaken in beslag: 1 voertuig Porsche 1 voertuig Ford Ranger De waarde van de totale recuperatie/inbeslagname wordt geschat op Project Ecofin Het AIK (=arrondissementeel informatiekruispunt) stelt ons op de hoogte van alle nieuwe vennootschappen en van de vennootschappen die een wijziging doorvoeren m.h.o.o. doorlichting. Wanneer wij verdachte zaken vaststellen wordt hiervan een Proces - Verbaal opgesteld. Er werden 467 vennootschappen gescreend. Dit leidde tot het opstellen van 16 PV s. Het Parket beslist naargelang de ernst van de feiten en zal ofwel een handelsonderzoek aanvragen (zaakvoerder moet zich verantwoorden voor de rechtbank van koophandel) of in zeer ernstige gevallen wordt er een bewindvoerder aangesteld (de zaakvoerder heeft dan 41

43 zelf geen zeggenschap over zijn eigen firma). Doel: vermijden dat er malafide firma s faillissementen creëren, oplichtingszaken, enz Wederrechtelijke vermogens Ingevolge de wet van tot wijziging van de wet van tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld, hebben wij als politiedienst de mogelijkheid om doorgedreven onderzoeken te voeren naar wederrechtelijke vermogens. In 2015 werden 7 dossiers witwas met succes uitgevoerd. In totaliteit werden de volgende zaken in beslag genomen met oog op verbeurdverklaring: 2 woningen 1 voertuig Cash geld De waarde van de totale inbeslagname wordt geschat op Noot: Naar aanleiding van één dossier, zal de fiscus overgaan tot een terugvordering van De handhaving van de openbare orde Tabel: Aantal ingezette uren voetbaldienst + HYCAP Voetbal HYCAP TOTAAL Tabel: resultaten Voetbalspotting Aantal wedstrijden waarop gespot HYCAP= gehypotheceerde capaciteit. Elke zone dient een contigent uren vrij te houden m.h.o.o. de handhaving van de openbare orde in andere zones, zoals bv Europese Top, staking gevangenis, manifestaties in Brussel, muziekfestivals, wielerwedstrijden, Aalst carnaval, risicovolle rechtszaken, enz. 14 Het hogere cijfer is te verklaren door de 4 Europese thuiswedstrijden die Sporting Lokeren speelde. 15 Betreft zowel (nationale) competitie-, playoff-, beker- als Europese uit- en thuiswedstrijden. 42

44 werd Aantal opgestelde dossiers Voetbalwet Aantal stadionverboden opgelegd door Voetbalcel FOD Biza 30 APV +66 NPV 12 aanvankelijke + 3 navolgende PV s 63 op het 63 personen met in totaal 250 piekmoment maanden stadionverbod en boete Tabel: Fuifspotting Aantal gemelde fuiven Aantal uitgevoerde spottingen Stationsproject Uit een enquête dd bleek dat er een subjectief onveiligheidsgevoel én een objectieve onveiligheid heerste in de stationsomgeving te Lokeren. Binnen de schoot van de zonale veiligheidsraad werd er een protocol ondertekend tussen de stad, het parket en de NMBSholding om te werken aan de veiligheid én het veiligheidsgevoel in en rond het station én op de treinen van en naar Lokeren. We werken hiervoor samen met het fietspunt, de gemeenschapswachten en Securail. Tabel: aantal uren patrouille Aantal uren patrouille door politie Aantal treinen waarop we meereden Aantal uren patrouille door Gemeenschapswachten Aantal uren patrouille door Securail Aantal drug- en overlastacties station De uren worden niet langer geregistreerd. Idem voor Securail. 43

45 5.2.7 Verkeer en verkeershandhaving Anno 2014 werd de dienst bemand door 2 hoofdinspecteurs, 3 inspecteurs en 2 deeltijdse administratief bediendes. De verkeersdienst is zowel een adviesdienst als een controledienst. De uitgevoerde controles zijn zowel preventief als repressief. Taken: Formuleren van adviezen van diverse aard (bv. voor het organiseren van een wielerwedstrijd ; voor de heraanleg van een bepaald kruispunt, evenementen, ) Verkeersregeling,-toezicht en controle, inbegrepen het dagelijks schoolverkeerstoezicht Organiseren en uitvoeren van grote controles, o.a. inzake geïntoxiceerd sturen en sturen onder invloed van drugs en snelheid Sensibiliseringsacties met o.a. de BOB-campagne Ondersteunen van verkeersonderricht in scholen (WOW-project = Wijzer op Weg) met ondermeer de organisatie van het groot fietsexamen voor alle zesde leerjaren lager onderwijs. Organiseren van verkeersklassen (= alternatieve bestraffing van jeugdige verkeersovertreders van 12 tot 16 jaar) Beheer en verwerking vaststellingen door onbemande camera s Het verkeerstoezicht en de controle richten zich in het bijzonder naar de grote verkeersassen N70 (gewestweg Gent-Antwerpen) en de N47 (vanaf N70 in de richting van de E17). Tabel: Verkeersongevallen Met dodelijke afloop Met gewonden Met stoffelijke schade Tabel: Vastgestelde inbreuken 44

46 Snelheid bemand Onbemande camera Onmiddellijke inning ? Tabel: Snelheidscontroles Bemande camera Onbemande camera Wow Sinds het schooljaar ( ) werd het WOW-project geïntroduceerd in de basisscholen van Lokeren. WOW, Wijzer Op Weg, is een verkeerspreventieproject dat gefinancierd wordt met gelden uit het verkeersveilgheidsfonds. Het project is een samenwerking tussen 7 actoren waaronder alle lagere scholen van Lokeren, de Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde, het BIVV, De Lijn, de verkeersouders, de lokale politie. De politie vervult een coördinerende en ondersteunende rol. Voor het schooljaar hebben 15 Lokerse scholen zich ingeschreven in het WOWproject met in totaal goed voor 138 klassen, met alles samen leerlingen. Groot fietsexamen (onderdeel van Wow) Het Groot Fietsexamen was op 11 en 12 mei 2015 aan zijn 7de editie toe. Dit examen voor de leerlingen van het zesde leerjaar is het sluitstuk van het Wow-project(Wijzer op Weg). Doel is om de leerlingen in staat te stellen op een zelfstandige en verkeersveilige wijze hun weg te laten vinden naar hun toekomstige middelbare school in Lokeren. Na het afleggen van een theoretische proef, werden de fietsen van de deelnemers onderworpen aan een fietscontrole. Vervolgens dienden zij een praktische fietsproef af te leggen met positief resultaat op de binnenkoer van de Provinciale School, vooraleer zij mochten starten aan de praktische proef in het werkelijke verkeer. Er hebben 21 klassen deelgenomen met in totaal 382 leerlingen. Verkeersklassen 45

47 Verkeersklassen worden georganiseerd om een minderjarige overtreder opnieuw wegwijs te maken in de algemene wegcode en hem/haar te sensibiliseren tot een verstandige en veilige houding op de weg.. Wanneer een minderjarige met de leeftijd vanaf 12 jaar tot en met 15 jaar - een overtreding begaat, wordt géén klassiek proces - verbaal opgesteld, wél een jongeren proces-verbaal. Dit jongeren - PV wordt niet overgemaakt aan het parket, maar aan het jeugdparket van Dendermonde nadat de minderjarige heeft deelgenomen aan de verkeersklas, dewelke wordt geleid door hoofdinspecteur Christiaan Dhont of Femke Versele. Tabel: verkeersklassen Aantal verkeersklassen Aantal uitgenodigde lln Aantal aanwezige lln De niet opgedaagde minderjarigen worden tot tweemaal toe opnieuw uitgenodigd. Van de jongeren die hierop niet ingaan, wordt het jongeren PV doorgezonden naar het jeugdparket. Af en toe ontvangen wij enkele 'speciallekes', anderstalige nieuwkomers (geen Nederlandse kennis, enkelen die niet luisteren naar wat wij vertellen, sommigen die zich bijzonder arrogant gedragen, zowel naar zijn medeleerlingen alsook naar ons toe. Sommigen zijn dusdanig arrogant dat zij het niet kunnen laten om ons in het Arabisch te antwoorden. Hierop spreken wij dan hun familie aan om over hun attitude toe te lichten. Meestal heeft dit wel effect. Deze attitude zorgt er wel voor dat onze verkeersklassen nu met dubbele bezetting gegeven dienen te worden om enige orde af te dwingen bij deze minderjarige verkeersovertreders. 5.3 Organisatie van de ondersteunende diensten Personeelsbeheer Staan in voor de opvolging en controle van de registratie van de werkelijk gepresteerde uren. Deze registratie is essentieel voor het uitbetalen van nacht-, weekend- en overuren en andere vergoedingen zoals maaltijdvergoedingen en fietsvergoedingen. Zij verwerken ook alle meldingen inzake ziekte, sociaal verlof, baaldagen, de administratieve afhandeling van alle arbeidsongevallen, de organisatie van de jaarlijkse medische controle en de verwerking 46

48 en het, ter betaling, doorsturen van alle administratieve procedures inzake nietautomatische vergoedingen Logistiek Zorgen voor de aankoop van alle materiaal (bv. meubilair, voertuigen, ). Elke aankoop wordt zorgvuldig voorbereid. Met inspraak van de betreffende diensten wordt getracht middelen aan te kopen die optimaal benut kunnen worden, rekening houdend met de prijs/kwaliteit. De dienst logistiek volgt verder ook alle materiaal op en zorgt voor de herstellingen en vervangingen daar waar nodig. Er wordt steeds gestreefd om alle medewerkers te voorzien van hoogwaardig materiaal. Dit komt niet alleen in eerste plaats de veiligheid van ons personeel ten goede, maar geeft ook naar de burger toe een correct signaal. Het advies van de preventieadviseur wordt, waar nodig, gevraagd Gerechtelijk secretariaat Staan in voor het invoeren en verdelen van de binnenkomende post, controleren, archiveren en versturen van de Pv s, controleren en op de Griffie te Dendermonde neerleggen van de stukken inbeslagname, invoeren en klasseren van rijverboden Functioneel beheer Deze dienst zorgt voor de kwaliteitscontrole van de koppelingen van de gerechtelijke processen-verbaal in ISLP om een zo correcte en volledig mogelijke doorstroming van gegevens naar ANG (Algemene Nationale Gegevensbank) te garanderen Technisch beheer. Deze dienst zorgt voor ondersteuning op het gebied van ICT, staat in voor een helpdesk en dient mede samen te werken met de backoffice die wordt waargenomen door de ICTdienst van de stad. 47

49 6 Resultaten bij de burger/klant 6.1 Felicitaties/klachten/tuchtdossiers Regelmatig ontvangen wij felicitaties. Doorgaans worden die onder de vorm van een Formulier Relevant voor de Evaluatie toegevoegd aan het dossier van de medewerker voor wie de felicitaties bedoeld waren. Het bijhouden van het aantal felicitaties wordt evenwel niet op een systematische manier geregistreerd. Tabel: Felicitaties/klachten/tucht Officiële klachten Tuchtdossiers

50 7 Resultaten bij de medewerkers 7.1 Niet-beschikbaarheid van het personeel Tabel: Ziekteverzuim 49

51 Aantal dagen ongeschiktheid wegens ziekte (exclusief arbeidsongeval) Aantal controles uitgevoerd door controlearts Aantal vervroegde aanvang van dienst a.g.v. controle De markante verhoging in 2015 tov 2014 is voornamelijk te wijten aan drie personeelsleden die een zware operatie dienden te ondergaan, hetgeen logischer wijs resulteerde in 302 ziektedagen en aan twee personeelsleden die naar eigen zeggen een depressie dienden te verwerken hetgeen resulteerde in 306 ziektedagen. Voornamelijk deze laatste categorie veroorzaakte een markante stijging van het aantal ziektedagen. 7.2 Personeelsbevraging De resultaten van de psychosociale risicoanalyse die in 2013 werd uitgevoerd werd, werden in de loop van 2015 geconcretiseerd in een werkgroep Work. Zie ook punt

52 8 Resultaten in de samenleving 8.1 Bevraging Dit jaar werd om budgettaire redenen geen veiligheidsmonitor uitgevoerd door de federale overheid. We voerden zelf ook geen bevolkingsbevraging uit maar we kijken vol verwachting uit naar de bevragingsresultaten van de stadsenquête van