Handhavingsproject. Integrale controles horeca

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handhavingsproject. Integrale controles horeca"

Transcriptie

1 Handhavingsproject Integrale controles horeca Februari 2007

2 Voorwoord Sinds zo n drie jaar zijn alle bestuurlijke handhavingspartners, zoals gemeenten, provincie, waterschappen en VROM Inspectie druk bezig te voldoen aan criteria betreffende het project Professionalisering van de Handhaving. In de provincie Noord-Brabant is daarbij afgeweken van de landelijke standaard. De handhavingspartners wilden de slag niet alleen aangaan voor de grijze en blauwe wetgeving gericht op milieu, afval en water, maar duidelijk ook voor het zogenaamde rode en groene kleurspoor, waarbij de rode wetgeving staat voor bouwen en ruimtelijke ordening en het groene kleurspoor voor natuur(beheer). Een uitermate geschikte branche om integrale handhaving toe te passen is de horeca. Bij horeca zijn namelijk diverse onderwerpen van toepassing uit de genoemde kleursporen. Daarbij valt te denken aan milieu-items uit de grijze wetgeving, zoals afval(water), geluid en dergelijke. Bij het rode kleurspoor moet gedacht worden aan gebruiksvergunningen (veiligheid) en bouwvergunningen. Daarnaast geldt binnen dit onderwerp overige wetgeving zoals APV (terrasvergunningen, horeca-huisregels en exploitatievergunningen) maar ook (inrichtings) eisen drank- en horecawet en speelautomatenvergunningen zijn onderwerp voor handhaving. De integrale handhaving van deze branche kent twee sporen. Enerzijds is de regionale handhaver in 2005 al aangeboden een cursus te volgen tot controleur brandpreventie, gericht op aspecten m.b.t. gebruiksvergunningen en veiligheid. Daarnaast omvat het een handhavingsgedeelte waarbinnen de daadwerkelijke controles worden uitgevoerd en waarbij dit draaiboek de nodige handvatten geeft. Het voordeel hiervan is dat de ondernemer in principe maar één bezoek krijgt, waarbij de van toepassing zijnde wetgeving wordt gecontroleerd. Het Servicepunt Handhaving regio Brabant Zuid-Oost heeft in 2005 hiervoor een draaiboek ontwikkeld. Dit draaiboek is nogmaals tegen het licht gehouden gelet op opgedane ervaringen in onze regio. Toine Aerts, Coördinator Seph Brabant Noord Arie Peters, projectleider RMB 2

3 INHOUDSOPGAVE 1 Lijst van afkortingen Inleiding Doelstelling Wetgeving Wet milieubeheer Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer Drank- en horecawet (DHW) Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet Algemene Plaatselijke Verordening Inleiding Exploitatievergunning Terrasvergunning Precarioverordening Woningwet Wet op de particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus Wet op de kansspelen Bouwverordening (gebruiksvergunning) Brandbeveiligingsverordening Wet BIBOB Drank- en horecabeleid Checklisten en toelichting Checklist Dossieronderzoek Technische controle Voorcontrole Integrale controle Handhavingscenario Monitoring en evaluatie Bijlagen Literatuurlijst...14 Bijlagen 1. Projectopzet 2. Checklist inrichtingseisen Drank- en horecawet 3. Voorbeelden speelautomaten 4. Checklist integrale controle 5. Checklist voorcontrole 6. Samenvatting Brabantse handhavingstrategie met schema 7. Lijst categorie I overtredingen 8. Voorbeeld aanwezigheidsvergunning 9. Voorbeeld drank- en horecavergunning 10. Monitoringsformulier 3

4 1 Lijst van afkortingen APV B-RHOM B&W DHW GBA Seph VNG Wet BIBOB Wm Algemene Politieverordening Bestuurlijk Regionaal Handhavingsoverleg Milieu College van burgemeester en wethouders Drank- en horecawet Gemeentelijke basisadministratie Servicepunt handhaving Vereniging Nederlandse Gemeenten Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur Wet milieubeheer 2 Inleiding In 2005 heeft de regio Brabant Zuidoost een projectopzet gemaakt voor door de integrale handhaving horeca (bijlage 1). Het project omvatte een gedeelte kennisoverdracht, een cursus gericht op de controles van gebruiksvergunningen en daarnaast een uitvoerend gedeelte. In 2005 heeft de kennisoverdracht plaatsgevonden en dit draaiboek geeft handvatten voor het uitvoerende gedeelte Doelstelling Om het integrale karakter te waarborgen zijn er enkele doelstellingen vastgesteld. Deze doelstellingen zijn: Stimuleren integrale handhaving; Bevorderen efficiënte inzet handhavingscapaciteit; Kennisoverdracht; Samenwerking diverse (gemeentelijke) disciplines. Naast deze veelal op de organisaties gerichte doelstellingen kent het project ook de volgende nevendoelstellingen: - regiobreed inzicht verkrijgen in de naleving van de diverse soorten wet- en regelgeving door de horecabranche en het bevorderen van deze naleving; - bewerkstellingen van uniformiteit in de handhaving. 3. Wetgeving Zoals in de inleiding is aangegeven is op de horecabranche een groot aantal soorten wet- en regelgeving van toepassing. Dat wil overigens niet zeggen dat die wetgeving ook op elk bedrijf van toepassing is. Zo hebben bijvoorbeeld niet alle gemeenten een precarioverordening. Gemeenten kennen ook de zogenaamde natte en droge horeca. Onder natte horeca worden cafés en discotheken e.d. begrepen. Droge horeca wordt gevormd door shoarmazaken, cafetaria s e.d. Voor het handhavingsproject zijn de meest voorkomende soorten weten regelgeving die op de horeca van toepassing is, geselecteerd. Hieraan zal tijdens de controles aandacht worden besteed. In onderstaand schema is de te controleren wet- en regelgeving weergegeven alsmede eventuele specifieke onderwerpen daaruit. 4

5 Horecabedrijf Wet milieubeheer Drank- en horecawet Wet op de Kansspelen Woningwet Algemene Plaatselijke Verordening Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer Besluit eisen inrichtingen Drank- en horecawet Bouwverordening Exploitatievergunning Wet bibob Gebruiksvergunning Terrasvergunning Precarioverordening Wet op de particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus 3.1. Wet milieubeheer De Wet milieubeheer is op bepaalde door de mens bedrijfsmatig uitgevoerde activiteiten van toepassing als deze worden uitgevoerd binnen een bepaalde begrenzing. Daarnaast moet de activiteit zijn benoemd in één van de categorieën van de bijlagen van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit wet milieubeheer. Op horeca zijn twee categorieën van toepassing. In categorie 18 zijn benoemd hotels, restaurants, cafés, cafetaria s, snackbars en discotheken. Wel dient er sprake te zijn van tegen betaling verstrekken van logies, bereiden en verstrekken van spijzen en/of dranken voor gebruik ter plaatse. In categorie 19 zijn onder andere benoemd dansscholen, zwembaden, sportscholen, sporthallen en dergelijke. Op grond van artikel 8.1 Wm en artikel 8.40 van de Wm zijn inrichtingen vergunningplichtig of meldingsplichtig. Toezicht op basis van de Wet milieubeheer wordt in principe uitgevoerd door toezichthoudende ambtenaren die door het bevoegde gezag (B&W) zijn aangewezen Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer Het grootste gedeelte van de horecabedrijven valt onder de werkingssfeer van het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer. In het besluit is een aantal voorschriften opgenomen die in principe voor elk horecabedrijf gelden. Daarbij valt te denken aan onderwerpen als geluid, afval, afvalwater, opslag van gas, brandblusmiddelen e.d. Naast de 5

6 algemene voor elk bedrijf geldend pakket aan voorschriften, biedt het besluit B&W de mogelijkheid voor een individuele inrichting nadere eisen te stellen voor met name genoemde onderwerpen. In de horeca is dat vaak geluidbegrenzing of ontgeuring van bakdampen Drank- en horecawet (DHW) Het is verboden zonder een daartoe op grond van artikel 3 DHW strekkende vergunning van burgemeester en wethouders het horecabedrijf of slijterbedrijf uit te oefenen. Geen vergunning wordt verleend voor het uitoefenen van het horecabedrijf of slijterbedrijf anders dan in een inrichting. Voor terrassen wordt in principe slechts een vergunning verleend, indien zij in de onmiddellijke nabijheid van een horecalokaliteit zijn gelegen. In het horecabedrijf hoort een leidinggevende te zijn. Deze persoon wordt ook op de vergunning genoemd. De afwezigheid van de leidinggevende dan wel iemand anders die op de vergunning is genoemd, wordt veelvuldig overtreden. De inrichting zelf dient te voldoen aan bij algemene maatregel van bestuur in het belang van de sociale hygiëne te stellen eisen. Eén van de andere eisen die veelvuldig wordt overtreden is het niet aanwezig zijn van een aanduiding voor leeftijdsgrenzen. In de inrichting moet een afschrift van de vergunning aanwezig zijn. De vergunning bevat ten minste de volgende gegevens: de natuurlijke of rechtspersoon of -personen aan wie de vergunning is verleend; de leidinggevenden; tot welke bedrijfsuitoefening de vergunning strekt; de plaats waar de inrichting zich bevindt; de situering en de oppervlakten van de horecalokaliteiten en terrassen; de voorschriften of beperkingen welke aan de vergunning zijn verbonden. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd aan andere personen dan hen, die wonen in de ruimte, waarin in strijd met deze wet alcoholhoudende drank wordt verstrekt, de toegang tot die ruimte te ontzeggen. Wanneer drank- en horecavergunning (kort samengevat): als is voldaan aan de inrichtingseisen; bij overleggen van verklaring van goed gedrag; bij overleggen van diploma sociale hygiëne Toezicht op de DHW en de op grond van die wet verleende vergunningen wordt uitgeoefend door aangewezen ambtenaren van het Staatstoezicht op de volksgezondheid (Voedsel- en warenautoriteit voorheen Drank- en horeca-inspectie). Dit houdt dus in dat burgemeester en wethouders weliswaar de vergunning verlenen, maar NIET zelf het toezicht mogen uitoefenen. Toch gebeurt dat in de praktijk wel o.a. om te bepalen of aan de inrichtingseisen wordt voldaan, teneinde te beoordelen of een vergunning kan worden verleend. Veel gemeenten hebben daarvoor in de APV de mogelijkheid gecreëerd een exploitatievergunning te verlenen. In bijlage 11 is een voorbeeld van een Drank- en horecavergunning opgenomen Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet In dit besluit zijn de eisen opgenomen waaraan de horeca-inrichting moet voldoen. Daarbij valt te denken aan minimaal één lokaliteit met een minimale oppervlakte van 35 m 2, hoogte van 2.40 meter, mechanische ventilatie, water, telefoon, gescheiden toiletten e.d.. Daarnaast is in het besluit geregeld wanneer er sprake is van meer dan één lokaliteit binnen de inrichting. Dit heeft te maken met breedte en hoogte van doorgangen. De lokaliteiten moeten weer op de vergunning o.g.v. artikel 3 DHW zijn vermeld. In bijlage 2 is ter verduidelijking een 6

7 checklist inrichtingseisen opgenomen. Een deel van deze eisen is opgenomen in de checklist voor de integrale controle. Berekenen luchtverversingscapaciteit van de mechanische ventilatie-inrichting: 3,8 x 10-3 m 3 /sec per m 2 vloeroppervlakte: Bijvoorbeeld: oppervlakte is 100 m 2 : 0,38 m 3 /sec = 1368 m 3 /uur 3.5. Algemene Plaatselijke Verordening Inleiding De gemeenteraad is bevoegd om regels vast te stellen in een gemeentelijke verordening. Een verordening moet (kan) worden gezien als een gemeentelijke wet. Het kan zijn dat een hogere regeling de gemeente verplicht om op een bepaald gebied een verordening vast te stellen. Op andere gebieden is de gemeente vrij om te bepalen of zij wel of geen verordening vaststelt. De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is met betrekking tot horeca veelal de basis voor gemeentelijk beleid en vergunningen. Daarbij valt te denken aan onderwerpen als openbare orde, veiligheid, gebruik openbare weg, speelautomaten, evenementen, vuurwerk, toezicht op horeca en dergelijke. De APV wordt per gemeente vastgesteld. Veel gemeenten hanteren de Model APV zoals deze is opgesteld door de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Sommigen gemeenten hebben de modelverordening naar eigen inzicht aangepast. Tijdens de controles in het kader van dit project kan het derhalve voorkomen dat niet alle onderwerpen die op de checklist staan vermeld, ook daadwerkelijk van toepassing zijn. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan Precarioverordening en exploitatievergunning Exploitatievergunning Een exploitatievergunning horeca is een vergunning die nodig kan zijn om een horecaonderneming te exploiteren. Dit kan per gemeente anders zijn. De exploitatievergunning is gebaseerd op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en geeft de spelregels aan om een (horeca-)inrichting te exploiteren. De vergunning is pand- en persoonsgebonden en wordt afgegeven met een bepaalde geldigheidsduur (veelal vijf jaar). Wanneer een horecabedrijf wordt overgenomen, is een nieuwe vergunning nodig. Eén van de onderwerpen die in de vergunning kan zijn opgenomen, is de aanwezigheid van een portier. In de vergunning kan zijn opgenomen dat de portier moet voldoen aan de eisen van de Wet op de particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (zie paragraaf 3.7). De exploitatievergunning wordt op aanvraag verleend door de burgemeester. Er zijn weigeringsgronden, zoals strijdigheid met bestemmingsplan of openbare ordeproblematiek door de ligging van de inrichting Terrasvergunning Op basis van de APV kan het voor de exploitatie van een terras mogelijk zijn dat dat slechts is toegestaan als daarvoor een terrasvergunning is verleend. Sommige gemeenten verlenen een doorlopende terrasvergunning. Die wordt eenmalig aangevraagd en verstrekt. Daarna moet jaarlijks een door de gemeente vastgesteld bedrag worden betaald. Bij het verlenen van de vergunning alsmede later bij het gebruik van het terras zijn onderwerpen als voldoende ruimte (voor voetgangers en rolstoelers), terrasafscheidingen, afmetingen en dergelijke van belang. In de vergunning is ook de termijn opgenomen dat het terras mag worden gebruikt Precarioverordening In de eventuele Precarioverordening (niet elke gemeente heeft die vastgesteld) is geregeld voor welke activiteiten of voorwerpen precariobelasting moet worden betaald. Er moet dan 7

8 worden betaald voor het gebruik van gemeentegrond dan wel voor het aanbrengen van materialen boven de gemeentegrond. In de verordening zijn ook per onderwerp de tarieven vastgesteld. De verordening wordt door de gemeenteraad vastgesteld en aansluitend gepubliceerd. Met betrekking tot het project kunnen onderwerpen als reclameaanduidingen (bv. verlichting) of trottoirmeubilair vallen onder de Precarioverordening Woningwet Op horeca kan en is vaak ook de Woningwet van toepassing. Ingevolge de Woningwet is bijvoorbeeld het aanbrengen van een toiletgroep of het verwijderen van een constructieve muur vergunningplichtig (licht of regulier vergunningplichtig). In het kader van het project is het verstandig alleen inventariserend de Woningwet tijdens de controle mee te nemen. Daarbij kan de milieutekening een leidraad vormen Wet op de particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus De horecabranche maakt steeds vaker gebruik van beveiligingspersoneel aan de toegangsdeur of in het bedrijf zelf. Het gebruik van dit soort personeel is ook aan spelregels gebonden. Zo is het verboden zonder vergunning van Onze Minister door de instandhouding van een beveiligingsorganisatie beveiligingswerkzaamheden te verrichten of aan te bieden. Een vergunning voor een beveiligingsorganisatie kan worden verleend voor bijvoorbeeld een particulier beveiligingsbedrijf, dat daarbij in hoofdzaak gebruik maakt van personen. De vergunning wordt verleend voor een periode van ten hoogste vijf jaren en kan telkens worden verlengd. Een beveiligingsorganisatie stelt geen personen te werk voordat voor hen toestemming is verkregen van de politie. Het beveiligingspersoneel moet in het bezit zijn van een goedgekeurd (model) legitimatiebewijs, dat zij op verzoek moeten kunnen tonen. Het toezicht op het beveiligingspersoneel wordt uitgevoerd door de politie. De exploitant van het horecabedrijf moet de persoonsgegevens ook kunnen overleggen. Beveiligingspersoneel: alleen inzetten na schriftelijke toestemming plaatselijke politie 3.8. Wet op de kansspelen De Wet op de kansspelen is met betrekking tot horeca van toepassing in verband met de aanwezigheid van speelautomaten. Op grond van artikel 30b, eerste lid, van deze wet is een aanwezigheidsvergunning noodzakelijk voor het aanwezig hebben van een of meer speelautomaten. De vergunning wordt verleend door de burgemeester. Voor dit stuk wetgeving zijn de volgende definities van belang. De Wet op de kansspelen kent een verschil in speelautomaten namelijk een kansspelautomaat en een behendigheidsspel. o Een kansspelautomaat: een speelautomaat, die geen behendigheidsautomaat is. o Een behendigheidsautomaat is een toestel waarvan het spelresultaat uitsluitend kan leiden tot een verlengde speelduur of het recht op gratis spellen en het proces, ook nadat het in werking is gesteld, door de speler kan worden beïnvloed en het geheel of vrijwel Fotoplay: is ook een behendigheidsautomaat 8

9 geheel van zijn inzicht en behendigheid bij het gebruik van de daartoe geboden middelen afhangt of en in welke mate de spelduur verlengd of het recht op gratis spelen verkregen wordt. Het verschil kansspel en behendigheidsspel is in de praktijk ook visueel duidelijk gemaakt. Op een kansspelautomaat is altijd een rood identificatieplaatje bevestigd met de tekst "kansspel". Op een behendigheidspel is dit een groen plaatje met de tekst "behendigheidsspel". De inrichtingen worden verdeeld in laagdrempelige en hoogdrempelige inrichtingen. o Een hoogdrempelige inrichting is een horeca-inrichting waar het café en/of het restaurantbezoek op zichzelf staat en waar geen andere activiteiten plaatsvinden, waaraan een zelfstandige betekenis kan worden toegekend en waarvan de activiteiten in belangrijke mate gericht zijn op personen van 18 jaar en ouder. Voorbeelden zijn een café, discotheek, restaurant. o Een laagdrempelige inrichting is een horeca-inrichting, die geen hoogdrempelige inrichting is, of een inrichting waarin horeca-activiteiten worden verricht en waarvan de ondernemer inschrijfplichtig is en ingeschreven is bij het Bedrijfschap Horeca. Voorbeelden zijn een sporthal, cafetaria, kantine, gemeenschapshuis. In sommigen gemeenten wordt gebruik gemaakt van de omschrijving samengestelde inrichting, waarbij een gedeelte hoog- en een gedeelte van de inrichting laagdrempelig is. Bij gemeentelijke verordening wordt het aantal speelautomaten vastgesteld waarvoor per inrichting vergunning wordt verleend. In een laagdrempelige inrichting kan NOOIT een vergunning worden verleend voor een speelautomaat. In een laagdrempelige inrichting mogen dus alleen behendigheidspellen staan en ook hier is een vergunning voor nodig. Dit geldt dus ook voor de videospelletjes en fotoplay. Verder kan een vergunning slechts worden verleend voor maximaal twee kansspelautomaten (dus ook voor behendigheidsspellen). Bij algemene maatregel van bestuur kunnen categorieën inrichtingen worden aangewezen die als laagdrempelige inrichtingen worden aangemerkt. In bijlage 3 zijn enkele automaten afgebeeld. In bijlage 10 is een voorbeeld van een aanwezigheidsvergunning opgenomen, zoals die door de regiopolitie Brabant Zuidoost, afdeling Bijzondere Wetten E-7, in opdracht van de burgemeester van Eindhoven wordt verleend. Aanwezigheidsvergunning: wordt verleend door de burgemeester. In sommige gemeenten (bijv. Eindhoven) verleent de politie de vergunning namens de burgemeester. Hierna volgt een schematisch overzicht omtrent het aantal en soort automaten in horecabedrijven. 9

10 Horeca-inrichting Laagdrempelig bv. cafetaria Hoogdrempelig bv. café Speelautoma(a)t(en) aanwezig? Speelautoma(a)t(en) aanwezig? Nee Ja Geen verdere stappen Ja Maximaal twee behendigheidsautomaten en NOOIT een kansspelautomaat Maximaal twee speelautomaten: bv twee behendigheidsautomaten of twee kansspelautomaten of één speelautomaat en één behendigheidsautomaat Betreft het behendigheidsspel een fotokast of videospel Bij 1 of meer kansspelautomaten: altijd een aanwezigheidsvergunning. Ja Nee Dan altijd een aanwezigheidsvergunning (bv. flipperkast). In sommige gemeenten toegestaan zonder een aanwezigheidsvergunning Bouwverordening (gebruiksvergunning) Op grond van artikel 6 van de Bouwverordening is het verboden zonder of in afwijking van een gebruiksvergunning een bouwwerk in gebruik te hebben. De gebruiksvergunning wordt verleend door B&W. Een gebruiksvergunning omvat een reeks van voorwaarden voor het brandveilig gebruik van een bouwwerk. Bovendien is daarin opgenomen het besluit van B&W, waarin toestemming wordt verleend een bouwwerk te gebruiken. Een gebruiksvergunning is (met betrekking tot dit project) nodig als er meer dan 50 personen tegelijk aanwezig (kunnen) zijn of als aan meer dan 10 personen nachtverblijf wordt geboden. Het doel van de gebruiksvergunning is om voor kritische binnenomstandigheden, brandgevaarlijke situaties te vermijden en de kans op brand en op ongevallen bij brand te verkleinen. Een brandveilig bouwwerk moet ook brandveilig worden gebruikt. In de gebruiksvergunning staat precies vermeld hoe het betreffende gebouw brandveilig dient te worden gebruikt. 10

11 Ook voor bouwwerken waarvoor niet expliciet een gebruiksvergunning nodig is, kan de gemeente voorwaarden stellen voor het brandveilig gebruik. Het vrijhouden van nooduitgangen bijvoorbeeld, is een algemeen geldend voorschrift. Ook in het Bouwbesluit zijn voorschriften genoemd. De vergunningplicht geldt voor de volgende categorieën van bedrijven. - Bedrijven waar meer dan vijftig personen tegelijk aanwezig zullen zijn, anders dan in een één- of meergezinshuis (bijvoorbeeld grote kantoren, winkels, discotheken, horeca-inrichtingen, scholen, etc.); - Bedrijven waar bedrijfsmatig de in de Regeling Bouwbesluit brandveiligheid bedoelde stoffen (zullen) worden opgeslagen (bijvoorbeeld chemische bedrijven, schilderswinkels, etc.); - Bedrijven waar aan meer dan een vastgesteld aantal personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden of wordt verschaft (bijvoorbeeld gezondheidszorg gebouwen, hotels, etc.. Soms 4 soms 10 personen.); - Bedrijven waar aan meer dan een vastgesteld aantal kinderen jonger dan twaalf jaar, of aan meer dan een vastgesteld aantal lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten dagverblijf zal worden of wordt verschaft (bijvoorbeeld kinderdagverblijven, etc.. Soms 5, soms 10 kinderen); - Bedrijven waar aan meer dan vijf personen woonverblijf zal worden of wordt verschaft, anders dan een huishouden per woning. (bijvoorbeeld kamerverhuurbedrijven); Reclame Zonder vergunning mag op een onroerend goed geen handelsreclame worden gemaakt. Deze reclame moet voldoen aan redelijke eisen van welstand. Zij mag de verkeersveiligheid niet schaden en ook geen overlast veroorzaken. Als de reclame vormgegeven als zuil, bord of luifel dan is dit een bouwvergunningplichtige activiteit Brandbeveiligingsverordening Zoals hiervoor gesteld, vloeien voor bouwwerken de gebruiksvergunningen voort uit de Bouwverordening. Voor bv. tijdelijke inrichtingen, zoals een feesttent, vloeit een gebruiksvergunning voort uit de Brandbeveiligingsverordening. Ook in deze verordening is vastgelegd waarvoor en wanneer een gebruiksvergunning aangevraagd dient te worden. Voor het onderhavige project zal dit verder niet van toepassing zijn Wet BIBOB In 1996 constateerde de parlementaire enquêtecommissie Van Traa dat de criminele onderwereld bezig was de bovenwereld te infiltreren. Figuren met illegaal verdiend geld maakten aanspraak op vergunningen, subsidies en overheidsopdrachten. Hiermee kwam de integriteit van de overheid in het geding. Op 1 juni 2003 is de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur in werking getreden. Hiermee is voor de overheid een instrument gecreëerd om zich tegen zulke aantastingen te weer te stellen. De essentie van de wet ligt in de weigeringgrond (artikel 3) bij aanvragen van een vergunning. Voor gemeentelijke inrichtingen is dat o.a. van toepassing op de Wet milieubeheer, de Drank- en horecawet en prostitutievergunningen. De Wet BIBOB kan ook worden gehanteerd voor subsidieaanvragen o.a. in de bouwwereld. De wet kent het bestuursorgaan de mogelijkheid toe bij ernstig vermoeden of gevaar van misbruik van de vergunning door aanvragers, om de vergunning te weigeren of bestaande vergunningen in te trekken. Daarbij wordt gesproken over het gebruik van de vergunning tot geldelijke voordelen of het plegen van strafbare feiten. Er moet dus een link zijn. Een uitspraak van de Raad van State, waarbij de Wet BIBOB met succes werd toegepast. Zo is er een uitspraak in een Venlose aangelegenheid om een vergunning op basis van de 11

12 Drank- en horecawet in te trekken omdat voldoende was aangetoond dat de vergunning zou worden gebruikt voor het plegen van criminele activiteiten (dealen van drugs) en het witwassen van geld. Ook is er een uitspraak dat een vergunning (in dit geval voor een puinbreker) is geweigerd omdat de aanvrager een (aanzienlijk) strafblad had. We vermelden dit omdat het strafblad namelijk niets had te maken met de aangevraagde activiteit. Toch werd de provincie in dit geval in het gelijk gesteld. Weigeren of intrekken van de (bestaande) vergunning gaat trapsgewijs. Het bevoegde gezag is eerst verplicht zelf een onderzoek in te stellen, naar de handel en wandel van de aanvrager/gebruiker. Daarna kan een advies worden aangevraagd bij het landelijke Bureau BIBOB. Daar zijn vastgestelde vragenlijsten voor (voor natuurlijke en rechtspersonen). Vanaf het moment dat een aanvraag om advies weg is, schort dat de wettelijke termijnen voor de vergunningprocedure op. Overigens zijn daar ook weer enkele spelregels aan verbonden. Het Bureau brengt voor haar activiteiten kosten bij het bestuursorgaan in rekening. In de Wet BIBOB is geregeld dat de betrokkene zijn/haar zienswijze kan inbrengen. De Algemene wet bestuursrecht is dus ook van toepassing. In de Wet milieubeheer is een wijziging opgenomen dat niet alleen meer de bekende milieuelementen grond tot weigering vormen, maar nu dus ook de Wet BIBOB. Volgens de gemeente Venlo heeft de door hun gewonnen zaak om een vergunning in te trekken duidelijk als spin off gewerkt. In een korte tijd werden enkele aanvragen om vergunning ingetrokken Drank- en horecabeleid Horeca is in zijn algemeenheid een werkterrein waar gemeenten vaak al beleid over heeft vastgesteld. Het kan zijn dat beleid uit het verleden niet altijd overeenstemt met de handhavingsmethoden zoals ze Brabant breed zijn afgesproken. Sommige gemeenten hebben bijvoorbeeld een stappenplan om bij een bepaalde overtreding eerst mondeling te waarschuwen. Dat wordt dan weer gevolgd door een schriftelijke waarschuwing en daarna een tijdelijke sluiting van de inrichting of een deel ervan. Omdat het beleid in de regio divers is, laat het zich niet samenvatten tot een kort hoofdstuk. In elk geval dienen toezichthouders wel op de hoogte te zijn van lokaal beleid. Daar waar handhavingsstappen afwijken van de provinciebrede handhavingstrategie, is het verstandig, dit op het monitoringsformulier te noteren. 4. Checklisten en toelichting 4.1. Checklist De basis van de bedrijfsbezoeken is de checklist. Gekozen is voor een checklist voor alle wet- en regelgeving genoemd in hoofdstuk 3. De checklist is echter niet bedoeld om van alle wet- en regelgeving alle onderwerpen te controleren. De belangrijkste onderdelen zijn gekozen. Eventuele constateringen die worden gedaan van zaken / onderwerpen die niet worden genoemd, kunnen bij opmerkingen worden geplaatst. Het is dus niet de bedoeling dat tijdens de controle de ogen voor andere zaken worden gesloten. De checklist is als bijlage 4 bijgevoegd. De checklist bestaat uit de volgende onderdelen. Dossieronderzoek o Milieuvergunningen en/of melding o Drank- en Horecawetvergunning en / of exploitatievergunning o Wet op de kansspelen: speelautomatenvergunning o APV 12

13 Terrasvergunning Precarioverordening Horeca huisregels o Woningwet o Gebruiksvergunning en GBA o Wet op de particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus Technische controle o Milieuwetgeving o Drank- en horecawet M.b.t. verleende vergunning M.b.t. een aantal specifieke inrichtingseisen o Speelautomaten o APV Gebruik terras Reclame-uitingen Toepassen huisregels o Gebruiksvergunning en veiligheid o Reclame-uitingen i.h.k. van bouwvergunningplicht o Beveiliging 4.2. Dossieronderzoek Ten einde de controle goed te kunnen uitvoeren moet vooraf worden nagegaan of voor de inrichting één of meerdere vergunningen zijn verleend, meldingen ontvangen en getoetst zijn en of deze bescheiden nog actueel zijn. Voor het onderhavige project zal vanwege het integrale karakter voor het dossieronderzoek meer tijd dan normaal ingeruimd moeten worden. De genoemde bescheiden worden vaak op twee of meer afdelingen verwerkt en gearchiveerd. Geadviseerd wordt, voor zover mogelijk, een integraal dossier aan te leggen, zodat de technische controle makkelijker kan worden uitgevoerd. Niet alle genoemde aspecten zullen in elke gemeente (kunnen) worden gecontroleerd. Zo zijn er gemeenten die geen precarioverordening hebben dan wel die daar geen handhavingsbeleid over hebben opgesteld. Ook de exploitatievergunning is of wordt niet overal gebruikt. Voorts is onderdeel van het dossieronderzoek een controle van het GBA. Het is voor diverse aspecten van belang of het horecapand ook als woning wordt gebruikt Technische controle Voorcontrole Voor sommigen gemeenten is het interessant de te controleren inrichtingen ook in de avonduren te inspecteren. Daarbij zijn onderwerpen als klachten, geluidsoverlast, sluitingstijden, aantal bezoekers e.d. de ingang. Onderwerpen als inzet portiers of deurbeleid, naar buiten brengen van glaswerk, aanbrengen van een waarschuwingsbord m.b.t. leeftijd van bezoekers, het hebben van huisregels of terrasgebruik kunnen ook meetellen. Sommige onderwerpen laten zich tijdens een avondcontrole beter controleren dan tijdens een integrale controle overdag. Om die reden is een tweede checklist toegevoegd in bijlage 5. De checklist geeft tevens de mogelijkheid resultaten van een (indicatieve geluidmeting) vast te leggen Integrale controle Ook voor de technische controle is de checklist in diverse onderdelen verdeeld ten einde het integrale karakter ook in de praktijk te waarborgen. Het is van belang dat de deelnemers ook kennis dragen van de in de checklist genoemde onderwerpen, tenzij het handelt om inventariserende activiteiten. 13

14 5. Handhavingscenario Het project is in principe preventief van aard. Daarom wordt met betrekking tot handhaving niet afgeweken van de Brabantse handhavingstrategie. In bijlage 6 is een samenvatting met het schema van de Brabantse handhavingstrategie opgenomen. De strategie biedt de mogelijkheid per project een lijst van categorie I overtredingen op te stellen. In het onderhavige project is van de mogelijkheid gebruik gemaakt. In bijlage 7 is een lijst van categorie I overtredingen opgenomen. 6. Monitoring en evaluatie Het is voor de regio van belang te weten wat het resultaat is als een gemeente de horecabranche conform het draaiboek controleert. Dit om de ervaringen te delen met andere gemeenten die dit nog niet hebben gedaan en om te leren en verbeteringen door te voeren in het draaiboek. Daarom vragen wij dan ook aan de gemeenten die de branche integraal controleert het monitoringsformulier in te vullen en door te sturen aan het Seph regio Brabant Noord. In bijlage 10 is het monitoringsformulier opgenomen. 7. Bijlagen Bijlage 1 Projectopzet uit het Provinciebrede handhavingsprogramma 2005 Bijlage 2 Checklist inrichtingseisen Drank- en horecawet Bijlage 3 voorbeelden speelautomaten Bijlage 4 Checklist integrale controle Bijlage 5 Checklist voorcontrole Bijlage 6 Samenvatting Brabantse handhavingstrategie met schema Bijlage 7 Lijst categorie I overtredingen Bijlage 8 Voorbeeld aanwezigheidsvergunning Bijlage 9 Voorbeeld drank- en horecavergunning Bijlage 10 Monitoringsformulier 8. Literatuurlijst Voor het opstellen van dit draaiboek is gebruikgemaakt van de ervaringen opgedaan in het horecaproject van de gemeente os en van het draaiboek dat is samengesteld door het Seph regio Brabant Zuid-Oost. Die op haar beurt gebruik gemaakt heeft van informatie van de gemeenten Eindhoven, Bladel, Eersel, Valkenswaard, Veldhoven en Amsterdam. Daarnaast zijn delen van teksten uit de wet- en regelgeving gedownload via 14

15 Bijlage 1: Projectopzet Integrale handhaving horeca Participanten Gemeenten en Politie Status Uitvoeringsproject Reden Meer integraal werken heeft diverse voordelen waaronder het efficiënt kunnen inzetten van de beschikbare handhavingscapaciteit. De horecasector leent zich er goed voor om integraal en in projectvorm gecontroleerd te worden. Om een horecaproject niet alleen meerwaarde voor de handhavingpartners maar ook voor de ondernemers te geven, zullen ten minste de volgende onderwerpen in het project terugkomen: naleving bepalingen van het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer of de vergunning Wet milieubeheer; gebruik van terras (vanwege het ontbreken van terrasvergunningen alleen inventariserend); precariorechten op basis van de APV (vanwege het ontbreken van een precarioverordening alleen inventariserend); inventarisatie gebruiksvergunning op basis van de Bouwverordening; controle op de naleving van de gebruiksvergunning; controle vergunning Drank- en horecawet en inrichtingseisen; controle vergunning op basis van de Wet op de kansspelen en de naleving van de bepalingen op basis van die wet; controle Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. Doelstellingen Stimuleren integrale handhaving Bevorderen efficiënte inzet handhavingscapaciteit Samenwerking diverse disciplines Meerwaarde van het project voor de partners Door middel van de opleiding en uitvoering van het project wordt praktische kennis en ervaring op het gebied van integrale handhaving opgedaan. Projectomschrijving Kennisproject integrale handhaving horecagelegenheden. 15

16 Bijlage 2: Checklist inrichtingseisen Drank- en horecawet Checklist Eisen inrichtingen drank- en horecawet Horecabedrijf Gemeente Datum: Procedurenummer: Gecontroleerd door Adres: Postcode: Plaats: Omschrijving van de lokaliteit(en) in de inrichting Lokaliteit 1 1* Lokaliteit 2 Lokaliteit 3 * Aan elkaar grenzende ruimten worden als één lokaliteit beschouwd, indien zij, hetzij verbonden zijn door een permanente wandopening met een hoogte van ten minste 2.20 m van de vloer af gemeten en een breedte van ten minste tweederde van de scheidingswand met een minimum van 2.40 m, hetzij slechts gescheiden door een afscheiding van geringere hoogte dan 1.25 m van de vloer af gemeten. Omschrijving eisen inrichting HORECABEDRIJF (O: AANKRUISEN ALS HET VAN TOEPAS- SING IS) Onderwerp Lokaliteit 1 Lokaliteit 2 Lokaliteit 3 Opmerkingen Hoe groot is de vloeroppervlakte van de lokaliteit? Wat is de hoogte 2 van de lokaliteit (vanaf de vloer gemeten)? m 2 m 2 m 2 m m m Nee Ja Nee Ja Nee Ja Is de lokaliteit voorzien van een rechtstreeks met de buitenlucht in verbinding staande, goed werkende mechanische ventilatieinrichting 3 met een luchtverversingscapaciteit van ten minste 3, m 3 s per m 2? Is er een voorziening voor elektriciteit aanwezig zodat op veilige wijze over energie kan worden beschikt? Is er een voorziening aanwezig voor consumptie geschikt drinkwater 4? Is er een telefoon voor het publiek aanwezig? Zijn er in of in de onmiddellijke nabijheid twee volledig van elkaar gescheiden toiletgelegenheden aanwezig? 5 Is elke toiletgelegenheid behoorlijk afsluitbaar Heeft elke toiletgelegenheid één of meer voorzieningen om met stromend drinkwater de handen te wassen? Zijn de toiletpotten en urinoirs voorzien van een waterspoeling 6 Zijn de toiletruimten rechtstreeks toegankelijk vanuit de horecagelegenheid? 7 Voldoet de inrichting waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend aan het Besluit eisen inrichtingen Drank- en horecawet? O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Nee O Zo nee, wat of welk(e) onderdeel/onderdelen voldoet/voldoen niet aan de eisen: Ja O 16

17 Toelichting checklist Eisen inrichtingen drank- en horecawet Horecabedrijf 1 Lokaliteit Een lokaliteit is een afzonderlijke ruimte in een horecapand dat als zodanig door bezoekers wordt gebruikt. Op de vergunning staat het vaak vermeld als voorlokaliteit, benedenlokaliteit, benedenlokaliteit achter e.d. Bij een cafébedrijf kan aan meerdere lokaliteiten worden gedacht als er bv. sprake is van een café(gedeelte) en een zaal. In dit geval zijn er dus twee lokaliteiten. Beide moeten voldoen aan de inrichtingseisen. Let op de toelichting in de checklist, waarin staat vermeld wanneer er wel of geen sprake is van 2 lokaliteiten. 2 Hoogte De hoogte-eis van een inrichting is vaak onderwerp van ontheffing. Dit is dan op de vergunning weergegeven. 3 Ventilatie-inrichting Dit betreft een lastig te controleren onderwerp. Veelal zijn de motoren van een ventilator op plaatsen gemonteerd waar je niet gemakkelijk bij kunt. Op de motor is vaak een typeplaatje aangebracht waarop het vermogen staat aangegeven. Als dit niet het geval is, dan kan de eigenaar van de inrichting het motorvermogen (al dan niet via de installateur) aangeven. In sommige inrichtingen is weliswaar luchtreinigingsapparatuur aangebracht. Dit betreft veelal een apparaat dat de lucht van de inrichting aanzuigt en dit via een koolstoffilter weer in dezelfde ruimte uitblaast. Hier is dus GEEN sprake van een ventilatiesysteem dat op de buitenlucht is aangesloten. 4 Voorziening drinkwater Met de voorziening voor voor consumptie geschikt drinkwater wordt bedoeld of er in een voor het publiek toegankelijke ruimte leidingwater met de kwaliteit drinkwater aanwezig is. In Nederland is het leidingnet sowieso gevuld met drinkwater. Om hieraan te voldoen kan worden volstaan met een kraan in de toiletten. 5 Gescheiden toiletgelegenheid De scheiding betreft een dames- en een herentoilet. 6 Waterspoeling In herentoiletten wordt ook gebruik gemaakt van een verouderd spoelsysteem dat niet door de klant zelf kan worden bediend, maar dat met een bepaalde frequentie de urinoir(s) spoelt. Dit systeem voldoet aan de voorschriften. Het feit dat een klant het niet zelf kan bedienen is geen restrictie. 7 Toiletruimten niet rechtstreeks toegankelijk Ingevolge de inrichtingseisen mag niet rechtstreeks vanuit een lokaliteit in een toiletruimte gekeken kunnen worden. Om die reden moet er derhalve een portaal zijn. Soms wordt dat portaal gevormd door een afzonderlijke hal, waarin de toiletruimten zijn (zie tekening 1 op de volgende pagina). In de praktijk wordt vaak de deur tussen de urinoirs van de heren en het portaal uit het oogpunt van veiligheid (denk bv. ook aan drugs dealen en/of gebruiken) verwijderd. Dit is niet toegestaan (zie tekening 2 op de volgende pagina). 17

18 In deze situatie dient de centrale hal als portaal naar de toiletten. HT = herentoilet met urinoir in eerste gedeelte DT = damestoilet. Centrale hal HT DT Cafégedeelte Tekening 1 In deze situatie dient is bij de herentoilet (stippellijn) de tussendeur verwijderd, waardoor je vanuit het café rechtstreeks de urinoirs kunt zien. Dit is niet toegestaan, maar komt wel veel voor. DT HT HT = herentoilet DT = damestoilet. Cafégedeelte 18

19 Bijlage 3: Voorbeelden kansspelautomaten Dit betreft een zogenaamde fruitautomaat, die veelal in de horeca te vinden is. De automaat valt onder de kansspelautomaten. Een tafelbiljart valt niet onder de kansspelautomaten, ook niet als in de biljarttafel zelf één of meerdere munten moeten worden gedaan. Steeds vaker worden in de horeca ook fotokasten aangetroffen. Deze automaten zijn geen kansspelautomaten. De flipperkast is een behendigheidsspel en valt daarom ook onder de speelautomaten. Een eenarmige bandiet is minder vaak te zien en is kansspelautomaat Een tafelvoetbalspel behoort niet tot de kansspelautomaten. Het feit dat voor het spel moet worden betaald, is niet relevant. 19

20 Bijlage 4: Checklist integrale controle horeca CHECKLIST INTEGRALE CONTROLE HORECA 1 Naam inrichting Adres inrichting Postcode en woonplaats Contactpersoon Toezichthouder Bezoekdatum 1. Dossieronderzoek Wet milieubeheer Ja Nee n.v.t. Datum? Is een melding Besluit horeca-, sport en recreatieinrichtingen milieubeheer ingediend? Is het Besluit ozonlaagafbrekende stoffen Wms 2003 van toepassing? Is het Besluit broeikasgassen Wms 2003 van toepassing? Drank- en horecawet Ja Nee n.v.t Datum? Is voor de inrichting een drank- en horecavergunning verleend? Is voor de inrichting een exploitatievergunning verleend? Wet op de kansspelen Ja Nee n.v.t Datum? Wat voor soort inrichting betreft het: laagdrempelig / hoogdrempelig* Is voor de inrichting een speelautomatenvergunning verleend? Aantal vergunde kansspelen: Aantal vergunde behendigheidsspelen: Terrasvergunning Ja Nee n.v.t Datum? Is voor de inrichting een terrasvergunning verleend? Aantal m 2 vergund terras: Precarioverordening Is voor de gemeente een precarioverordening vastgesteld? Is voor de inrichting vastgesteld waarvoor precario betaald moet worden? Terras Reclameborden Slibvangput/vetafscheider (inclusief leidingwerk) Afvalcontainers Gebruiksvergunning Ja Nee n.v.t Datum? Is een gebruiksvergunning benodigd? meer dan vijftig personen tegelijk aanwezig zullen zijn, anders dan in een één- of meergezinshuis aan meer dan tien personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft. Is voor de inrichting een gebruiksvergunning verleend? 1 Voor het gebruik van deze checklist dient de toezichthouder over basiskennis te beschikken. 20

GEMEENTEBLAD 2000 nr. 53

GEMEENTEBLAD 2000 nr. 53 GEMEENTEBLAD 2000 nr. 53 De raad der gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 juli 2000; bijlage nr. 6.6; gelet op het bepaalde in artikel 30, 31

Nadere informatie

1. Gegevens rechtspersoon/rechtspersonen Rechtspersoon I Naam Registratienummer KvK Vestigingsplaats

1. Gegevens rechtspersoon/rechtspersonen Rechtspersoon I Naam Registratienummer KvK Vestigingsplaats Aanvraag vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een paracommercieel horecabedrijf als genoemd in artikel 1 van de Drank- en Horecawet. 1. Gegevens rechtspersoon/rechtspersonen

Nadere informatie

Vestigen/overnemen horecabedrijf

Vestigen/overnemen horecabedrijf Vestigen/overnemen horecabedrijf Wilt u een horecabedrijf beginnen of overnemen? U krijgt dan te maken met allerlei regels en vergunningen. In deze folder leest u waar u rekening mee moet houden en waar

Nadere informatie

Een horecabedrijf starten

Een horecabedrijf starten Een horecabedrijf starten Welke vergunningen moet u bij de gemeente vragen als u een horecabedrijf gaat starten? Welke eisen stelt de Drank- en Horecawet? Hoe gaat het aanvragen van de vergunningen? In

Nadere informatie

Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013)

Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013) Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013) Artikel Beschrijving Omschrijving overtreding Maatregel(en) toezichthouder Maatregel(en) bestuur Artikel 3 Verbod zonder vergunning

Nadere informatie

Gegevens van de inrichting waar het horecabedrijf zich zal vestigen: adres: postcode en vestigingsplaats: telefoonnummer:

Gegevens van de inrichting waar het horecabedrijf zich zal vestigen: adres: postcode en vestigingsplaats: telefoonnummer: Publiekshal Het Rond 1, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl Postbus 513, 3700 AM Zeist www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist Gemeente Zeist AANVRAAGFORMULIER DRANK- EN HORECAVERGUNNING / EXPLOITATIEVERGUNNING

Nadere informatie

Postbus AA Zeewolde. Onderzoeksformulier inrichtingseisen Horecabedrijf Besluit eisen inrichting Drank- en Horecawet

Postbus AA Zeewolde. Onderzoeksformulier inrichtingseisen Horecabedrijf Besluit eisen inrichting Drank- en Horecawet Gemeente Zeewolde Gemeentehuis Raadhuisplein 1 Postbus 1 3890 AA Zeewolde Telefoon (036) 5229522 Telefax (036) 5222394 E-mail info@zeewolde.nl Website www.zeewolde.nl Onderzoeksformulier inrichtingseisen

Nadere informatie

BESLUIT EISEN INRICHTING DRANK- en HORECAWET ONDERZOEKSFORMULIER

BESLUIT EISEN INRICHTING DRANK- en HORECAWET ONDERZOEKSFORMULIER Gemeente Oud-Beijerland Team Vergunningen Postbus 2003, 3260 EA OUD-BEIJERLAND W. van Vlietstraat 6 in OUD-BEIJERLAND Meer informatie: Maandag t/m donderdag 8.00-17.00 uur, vrijdag 8.00 13.00 uur op telefoonnummer

Nadere informatie

Aanvraagformulier Model B Gemeente Reimerswaal

Aanvraagformulier Model B Gemeente Reimerswaal Aanvraagformulier Model B Gemeente Reimerswaal GEMEENTE REIMERSWAAL De aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf

Nadere informatie

Drank- en horecavergunning, aanvraagformulier Model B paracommercieel horecabedrijf

Drank- en horecavergunning, aanvraagformulier Model B paracommercieel horecabedrijf Aanvraag vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een paracommercieel horecabedrijf als genoemd in artikel 1 van de Drank- en Horecawet. Het formulier bestaat

Nadere informatie

Aanvraagformulier Exploitatie- Terrasvergunning

Aanvraagformulier Exploitatie- Terrasvergunning Aanvraagformulier Exploitatie- Terrasvergunning 1. Ondernemingsvorm Naam inrichting Handelsnaam KvK Dossiernummer Kamer van Koophandel Natuurlijk(e) persoon/personen (b.v. eenmanszaak, V.O.F.) Rechtspersoon/rechtspersonen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALING

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALING Nr 5A05 De raad van de gemeente Menaldumadeel; overwegende dat het door de inwerkingtreding van de Algemene Wet Bestuursrecht noodzakelijk is om de verordeningen en regelingen aan te passen aan deze wet;

Nadere informatie

Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf Als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk

Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf Als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf Als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk De exploitatievergunning is bestemd voor: ondernemers die een (horeca)inrichting

Nadere informatie

Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf Als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk

Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf Als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf Als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk De exploitatievergunning is bestemd voor: ondernemers die een (horeca)inrichting

Nadere informatie

Een horecabedrijf starten

Een horecabedrijf starten Een horecabedrijf starten Welke vergunningen moet u bij de gemeente vragen als u een horecabedrijf gaat starten? Welke eisen stelt de Drank- en Horecawet? Hoe gaat het aanvragen van de vergunningen? In

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Gegevens gemeente Dossiernummer Datum ontvangst Aanvraag ingediend In 2- voud Verzendadres: Gemeente Baarle-Nassau Postbus 105 5110 AC BAARLE-NASSAU Tel. 013-5075200 Aan het

Nadere informatie

Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras)

Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras) BIJLAGE 1D Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras) Exploitatievergunning ex artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke verordening van de gemeente Sittard-Geleen De burgemeester van Sittard-Geleen;

Nadere informatie

Nadere regels voor terrassen 2013

Nadere regels voor terrassen 2013 Nadere regels voor terrassen 2013 Het college van Waalwijk, gelezen het voorstel van afdeling RSO d.d. 27 november 2012; overwegende dat het wenselijk is ter bescherming van het bepaalde in artikel 2:10

Nadere informatie

Artikel 1.1 Begripsomschrijving Onder inrichting wordt verstaan een voor mensen toegankelijke ruimtelijk begrensde plaats.

Artikel 1.1 Begripsomschrijving Onder inrichting wordt verstaan een voor mensen toegankelijke ruimtelijk begrensde plaats. Verordening brandbeveiliging gemeente Gulpen-Wittem 2007. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsomschrijving Onder inrichting wordt verstaan een voor mensen toegankelijke ruimtelijk begrensde

Nadere informatie

Verordening op de speelautomaten en speelautomatenhallen Oosterhout

Verordening op de speelautomaten en speelautomatenhallen Oosterhout Verordening op de speelautomaten en speelautomatenhallen Oosterhout Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

Inhoudsopgave B E L E I D S R E G E L H O R E C A H A N D H A V I N G 2 0 0 2

Inhoudsopgave B E L E I D S R E G E L H O R E C A H A N D H A V I N G 2 0 0 2 12 juni 2002 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer BIVO/2010/29815 Wettelijke grondslag: Drank- en horecawet 1 1. Inleiding Een bestuursorgaan kan beleidsregels vaststellen. Titel 4.3 van Algemene

Nadere informatie

Terrassen in de Gemeente Losser Nadere regels terrassen gemeente Losser 2011

Terrassen in de Gemeente Losser Nadere regels terrassen gemeente Losser 2011 Terrassen in de Gemeente Losser Nadere regels terrassen gemeente Losser 2011 besluit d.d. 6-7-2011, datum bekendmaking 19-7-2011, datum inwerkingtreding 1-8-2011, gewijzigd 7 augustus 2017 1 Nadere regels

Nadere informatie

Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010. Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer :

Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010. Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer : Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010 Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer : Datum (controlelijst ingevuld) Handtekening Toelichting op de controlelijst

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Exploitatievergunning horecabedrijf

AANVRAAGFORMULIER Exploitatievergunning horecabedrijf Aanvraag voor het verkrijgen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe Ondergetekende, ondernemer van de hieronder genoemde

Nadere informatie

Geen aanvraag ingediend (aanvraag kansrijk): - 1 e keer : Geen aanvraag ingediend (aanvraag niet kansrijk):

Geen aanvraag ingediend (aanvraag kansrijk): - 1 e keer : Geen aanvraag ingediend (aanvraag niet kansrijk): . Overtredingen Drank- en Horecawet Overtreding/andere bepalingen rtikel 3 : Uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf zonder Drank- en horecawetvergunning Voedsel en Waren utoriteit (vergunning is niet aangevraagd)

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit artikel 2:28a, tweede lid Algemene Plaatselijke Verordening

Uitvoeringsbesluit artikel 2:28a, tweede lid Algemene Plaatselijke Verordening Uitvoeringsbesluit artikel 2:28a, tweede lid Algemene Plaatselijke Verordening (vastgesteld door de burgemeester van Alphen aan den Rijn op 29 augustus 2012) Nadere regels voor het hebben van een terras

Nadere informatie

Beleidsregels Terrassen April 2017

Beleidsregels Terrassen April 2017 Beleidsregels Terrassen 2017 April 2017 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijving 5 Artikel 2 Inrichten van een terras 5 Artikel 3 Terrasmeubilair 5 Artikel 4 Openingstijden 5 Artikel 5 Gebruik gemeentegrond

Nadere informatie

Informatie over deze regeling kunt u inwinnen bij de afdeling Openbare Ruimte en Verkeer, de heer

Informatie over deze regeling kunt u inwinnen bij de afdeling Openbare Ruimte en Verkeer, de heer Verordening op de kans- en de behendigheidsspelen vastgesteld door de gemeenteraad van s-hertogenbosch op 19 december 2006 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten goedgekeurd door de Kroon medegedeeld aan

Nadere informatie

GEMEENTE MIDDELBURG. Drank en Horeca

GEMEENTE MIDDELBURG. Drank en Horeca GEMEENTE MIDDELBURG Drank en Horeca Op een gegeven moment besluit u om ondernemer te worden van een horecabedrijf. Enthousiast worden er plannen gemaakt, maar wat komt daar allemaal bij kijken? Op de eerste

Nadere informatie

Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf

Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf Deze aanvraag ten minste 8 weken voordat u wilt starten zenden aan: Burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek, afdeling Publieksbalie, team vergunningen,

Nadere informatie

Horeca in Heerlen. Informatie voor (toekomstige) horecaondernemers in Heerlen. November 2015

Horeca in Heerlen. Informatie voor (toekomstige) horecaondernemers in Heerlen. November 2015 Horeca in Heerlen Informatie voor (toekomstige) horecaondernemers in Heerlen November 2015 Informatie voor (toekomstige) horecaondernemers in Heerlen Deze informatie is bedoeld als extra dienstverlening

Nadere informatie

Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding

Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding Het toezicht op alcohol is een taak die nieuw is voor het gemeentebestuur. Om die rol goed te kunnen vervullen is het van belang de toezichthouders

Nadere informatie

Bijlage 4: Sanctietabel Drank en Horeca

Bijlage 4: Sanctietabel Drank en Horeca Bijlage 4: Sanctietabel Drank en Horeca Overtreding artikel Drank- en Artikel 2, tweede lid Drank- en : Maken van reclame voor alcoholhoudende drank in strijd met de regels gesteld krachtens het eerste

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Gemeente Leeuwarderadeel. Bezoekadres: Ljipstrjitte 1, Stiens Postadres: Postbus 24, 9050 AA, Stiens Contactpersoon: G. de Vries Tel.nr.: 058-2576617 E-mail: g.devries@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER AANWEZIGHEIDSVERGUNNING SPEELAUTOMATEN

AANVRAAGFORMULIER AANWEZIGHEIDSVERGUNNING SPEELAUTOMATEN gemeente Hardinxveld-Giessendam AANVRAAGFORMULIER AANWEZIGHEIDSVERGUNNING SPEELAUTOMATEN Wet op de kansspelen NADERE INLICHTINGEN Gemeente Hardinxveld-Giessendam, Afdeling BurgerBalie, cluster Vergunningen

Nadere informatie

Controlelijst brandveiligheid

Controlelijst brandveiligheid Controlelijst brandveiligheid Naam : Adres : Postcode / plaats : Contactpersoon : Controleur(s) : Datum afgifte gebruiksvergunning : Controlefrequentie : Datum controle : Archiefnummer : Handleiding De

Nadere informatie

Exploitatievergunning

Exploitatievergunning Exploitatievergunning Als u in Kapelle een horecabedrijf wilt exploiteren, heeft u in de meeste gevallen een exploitatievergunning nodig. De horecabedrijven die in het bezit zijn van een rechtsgeldige

Nadere informatie

Beleidsregels Wet bibob Bloemendaal 2008

Beleidsregels Wet bibob Bloemendaal 2008 Corsanummer: 2008013733 Beleidsregels Wet bibob Bloemendaal 2008 Gemeente Bloemendaal Telefoon: 023 5225 565 E-mail: gemeente@bloemendaal.nl Internet: www.bloemendaal.nl Bezoekadres: Bloemendaalseweg 158

Nadere informatie

Aanvraagformulier drank- en horecavergunning model A

Aanvraagformulier drank- en horecavergunning model A Aanvraagformulier drank- en horecavergunning model A Dit formulier kunt u ingevuld en ondertekend sturen naar: Gemeente Wijk bij Duurstede Postbus 83 3960 BB Wijk bij Duurstede t (0343)595595 e info@wijkbijduurstede.nl

Nadere informatie

Drank en Horecabeleid. gemeente. Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Drank en Horecabeleid. gemeente. Haarlemmerliede en Spaarnwoude Drank en Horecabeleid gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Vastgesteld op 17 december 2013 Hoofdstuk 1: Algemeen 1.1. Inleiding De gemeente Haarlemmerliede en

Nadere informatie

In het eerste gedeelte van dit programma krijgt u vragen over het soort horecaonderneming dat u wilt beginnen en wat u in uw zaak wilt doen.

In het eerste gedeelte van dit programma krijgt u vragen over het soort horecaonderneming dat u wilt beginnen en wat u in uw zaak wilt doen. Digitaal een Drank- en Horecavergunning aanvragen Hoe werkt dit aanvraag programma? In het eerste gedeelte van dit programma krijgt u vragen over het soort horecaonderneming dat u wilt beginnen en wat

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Gemeente Leeuwarderadeel Bezoekadres: Ljipstrjitte 1, Stiens Postadres: Postbus 24, 9050 AA, Stiens Contactpersoon: G. de Vries Tel.nr.: 058-2576617 E-mail: info@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Burgemeester (en wethouders)

Burgemeester (en wethouders) Handhavingmatrix 2013 A. Overtredingen Drank- en Horecawet (DHw) Overtreding/andere bepalingen Artikel 2, tweede lid Maken van reclame voor alcoholhoudende drank in strijd met de regels gesteld krachtens

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 maart 2012, met overneming van de daarin vermelde motieven;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 maart 2012, met overneming van de daarin vermelde motieven; De raad van de gemeente Etten-Leur; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 maart 2012, met overneming van de daarin vermelde motieven; Gelet op titel Va van de Wet op de kansspelen (Stb.

Nadere informatie

Terrassen in Zwolle, versie 30 januari 2008. Opgesteld door de afdeling AFJ

Terrassen in Zwolle, versie 30 januari 2008. Opgesteld door de afdeling AFJ Terrassen in Zwolle, versie 30 januari 2008 Opgesteld door de afdeling AFJ 1 1.0 Juridisch kader Deze notitie bevat nadere regels voor de terrassen in Zwolle. 1.1 Formaliteiten en bevoegdheden. Het terrassenbeleid

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1999 9 Wet van 24 december 1998 tot wijziging van de Wet op de kansspelen (speelautomaten) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

OPNAME-RAPPORT APK-KEURING GEBOUWEN. Opsteller. Namens. Datum onderzoek. Aanwezig Naam Namens. Naam bouwwerk. Straat. Gemeente. Bestemming bouwwerk

OPNAME-RAPPORT APK-KEURING GEBOUWEN. Opsteller. Namens. Datum onderzoek. Aanwezig Naam Namens. Naam bouwwerk. Straat. Gemeente. Bestemming bouwwerk OPNAME-RAPPORT APK-KEURING GEBOUWEN Opsteller Namens Datum onderzoek Aanwezig Naam Namens Naam bouwwerk Straat Gemeente Bestemming bouwwerk Contactpersoon Telefoonnummer Datum gebruiksvergunning Datum

Nadere informatie

Aanvraagformulier Drank- en Horeca- + Exploitatievergunning

Aanvraagformulier Drank- en Horeca- + Exploitatievergunning Aanvraagformulier Drank- en Horeca- + Exploitatievergunning 1. Soort vergunningaanvraag Artikel 3 Drank- en Horecawet het horecabedrijf het slijtersbedrijf Exploitatievergunning horecabedrijf als gevolg

Nadere informatie

BELEIDSREGELS INDIENINGSVEREISTEN, EISEN EN PROCEDURE VAN EEN AANVRAAG OM EEN VERGUNNING EX ARTIKEL 2:28 VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING

BELEIDSREGELS INDIENINGSVEREISTEN, EISEN EN PROCEDURE VAN EEN AANVRAAG OM EEN VERGUNNING EX ARTIKEL 2:28 VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING gemeente Hardinxveld-Giessendam BELEIDSREGELS INDIENINGSVEREISTEN, EISEN EN PROCEDURE VAN EEN AANVRAAG OM EEN VERGUNNING EX ARTIKEL 2:28 VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING HG 17758 GemHG/INT/12671

Nadere informatie

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per : Model VNG (laatst gewijzigd: 11-07-2012) Contactpersoon: Patrick Swinkels, 06-51205612 : Drank- en Horecawet, geldend per 1-1-2013 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning 3 Bedrijf exploiteert

Nadere informatie

Beleidsregel Horecahandhaving

Beleidsregel Horecahandhaving Beleidsregel Horecahandhaving 1. Inleiding Een horecabedrijf moet voldoen aan verschillende regels. De belangrijkste regels staan in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening Beesel), Wet op de kansspelen

Nadere informatie

Bed and Breakfast 2010

Bed and Breakfast 2010 Beleidsnotitie Bed and Breakfast 2010 Een nadere uitwerking voor de toepassing van de ontheffingsbevoegdheid als omschreven in artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening juncto artikel 4.1.1 van het

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikelen 2:27, 2:28, 2:29 en 2:34b van de Algemene Plaatselijke Verordening;

GEMEENTEBLAD. Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikelen 2:27, 2:28, 2:29 en 2:34b van de Algemene Plaatselijke Verordening; De burgemeester van de gemeente Houten; Overwegende; - dat de gemeenteraad het kader voor sluitingstijden heeft bepaald; - dat de burgemeester ontheffing kan verlenen van de sluitingstijd en dat het daarvoor

Nadere informatie

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 De raad van de gemeente Bussum; gelezen het voorstel van de burgemeester d.d. xxx, nummer xxx; gelet op de artikelen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIEREN HORECA (gemeente Middelburg)

AANVRAAGFORMULIEREN HORECA (gemeente Middelburg) Zaaknummer:... Horecabedrijf:... Adres:... Telefoonnummer/GSM:... In te vullen door gemeente AANVRAAGFORMULIEREN HORECA (gemeente Middelburg) drank- en horecavergunning (schenken alcoholische dranken)

Nadere informatie

Uittreksel uit concept APV Schagen 2016 onderdeel Toezicht op openbare inrichtingen.

Uittreksel uit concept APV Schagen 2016 onderdeel Toezicht op openbare inrichtingen. Uittreksel uit concept APV Schagen 2016 onderdeel Toezicht op openbare inrichtingen. A. Uittreksel uit het concept-raadsvoorstel: Samenvatting Het voorstel is om de Algemene plaatselijke verordening (verder

Nadere informatie

Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel

Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel : Algemene Plaatselijke Verordening Sint-Michielsgestel 2014 : Drank- en Horecawet, geldend per 1-1-2014 Regelgeving Artikel

Nadere informatie

H O R E C A C O N V E N A N T P U R M E R E N D

H O R E C A C O N V E N A N T P U R M E R E N D H O R E C A C O N V E N A N T P U R M E R E N D 2 0 0 1 Ondertekend : 25 juni 2001 In werking getreden : 1 oktober 2001 1 vervallen 2 2 Maatregelen die door de horeca-ondernemers worden genomen 2.1 Matiging

Nadere informatie

Aanvraagformulier exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Vught

Aanvraagformulier exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Vught Aanvraagformulier exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Vught 1. Ondernemingsvorm: 0 natuurlijk persoon/ personen (u kunt onderdeel 5 overslaan)

Nadere informatie

VEERE. 09b Handhavingsstannennlan horeca

VEERE. 09b Handhavingsstannennlan horeca G E Ml I.1 E Handhavingsstannennlan horeca VEERE 09b.00066 1. Regelgeving en handhaving 1.1. Inleiding Voor de horecabedrijven gelden vele wetten en regels. Voor de handhaving van deze regeis geldt dat

Nadere informatie

Bijlage 1: Handhavingsmatrix voor een aantal artikelen uit de Drank- en Horecawet en Algemeen Plaatselijke Verordening

Bijlage 1: Handhavingsmatrix voor een aantal artikelen uit de Drank- en Horecawet en Algemeen Plaatselijke Verordening Bijlage 1: Handhavingsmatrix voor een aantal artikelen uit de en Algemeen Plaatselijke Verordening Grondslag Artikel 3 (horecaof slijtersbedrijf) Artikel 4, lid 1 jo. artikel 2.34 j en 2.34 k Apv Artikel

Nadere informatie

gelet op art 147 en 149 van de Gemeentewet en artikel 4, 20 en 23 van de Drank- en Horecawet.

gelet op art 147 en 149 van de Gemeentewet en artikel 4, 20 en 23 van de Drank- en Horecawet. No: Onderwerp: Vaststellen Drank- en Horecaverordening gemeente Hattem De raad der gemeente Hattem; gelezen het vorstel van et college d.d. 9 maart 2004, no.. gelet op art 147 en 149 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Aan de burgemeester van de gemeente Zwijndrecht t.a.v. afdeling Gemeentewinkel Postbus AA ZWIJNDRECHT

Aanvraagformulier. Aan de burgemeester van de gemeente Zwijndrecht t.a.v. afdeling Gemeentewinkel Postbus AA ZWIJNDRECHT Aanvraagformulier Exploitatievergunning horecabedrijf Wanneer u een inrichting gaat exploiteren die valt onder de reikwijdte van artikel 2:28 e.v. van de Algemene Plaatselijke Verordening, dient u in het

Nadere informatie

Gemeentebreed Interventieteam

Gemeentebreed Interventieteam Gemeentebreed Interventieteam Team Toezicht en Handhaving 1 teammanager 8 coördinatoren (1 toezichthouder Drank- en Horecawet) 4 juristen 30 toezichthouders BOA gecertificeerd (3 toezichthouders Drank-

Nadere informatie

Betreft "Drank- en Horecaverordening gemeente Stein 2004"

Betreft Drank- en Horecaverordening gemeente Stein 2004 Stein Gemeenteblad Afdeling A 2004, no. Agendapunt Bijlagen 1 Concept-raadsvoorstel Aan De Raad Betreft "Drank- en Horecaverordening gemeente Stein 2004" Inleiding De per 1 november 2000 gewijzigde Drank-

Nadere informatie

Aanvraagformulier Horecavergunning

Aanvraagformulier Horecavergunning Aanvraagformulier Horecavergunning Aanvraag ter verkrijging van een gecombineerde horecavergunning voor het exploiteren van een horecabedrijf zoals bedoeld in artikel 2.11 van de Algemene Plaatselijke

Nadere informatie

FORMULIER EXPLOITATIEVERGUNNING HORECA

FORMULIER EXPLOITATIEVERGUNNING HORECA FORMULIER EXPLOITATIEVERGUNNING HORECA Met dit formulier kunt u een vergunning aanvragen voor het exploiteren van uw horecabedrijf. Op de website van de gemeente Heusden (www.heusden.nl) kunt u nakijken

Nadere informatie

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per : Model VNG (laatst gewijzigd: 11-07-2012) Contactpersoon: Patrick Swinkels, 06-51205612 : Drank- en Horecawet, geldend per 1-1-2013 3 Bedrijf exploiteert zonder 3 Bedrijf exploiteert zonder Geen vergunning,

Nadere informatie

Horecawijzer. Goed geregeld

Horecawijzer. Goed geregeld Horecawijzer Goed geregeld Voor startende en zelfs ervaren horecaondernemers kan het lastig zijn om uit te vinden welke regels er zijn. In deze folder geeft stadsdeel Centrum u daarom een kijkje in de

Nadere informatie

Aanvraagformulier exploitatievergunning openbare inrichting Als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Houten

Aanvraagformulier exploitatievergunning openbare inrichting Als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Houten Aan de burgemeester van de gemeente Houten Postbus 30 3990 DA Houten Aanvraagformulier exploitatievergunning openbare inrichting Als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente

Nadere informatie

Checklist Brandveilig gebruik horecabedrijven. Gegevens van u en uw horecabedrijf. Naam Horecabedrijf. Adres

Checklist Brandveilig gebruik horecabedrijven. Gegevens van u en uw horecabedrijf. Naam Horecabedrijf. Adres Checklist Brandveilig gebruik horecabedrijven. Gegevens van u en uw horecabedrijf. Naam Horecabedrijf Adres Postcode en plaats Soort bedrijf Restaurant / Café / anders nl.: Contactpersoon Functie Eigenaar/

Nadere informatie

Nadere regels ter uitvoering van artikel 3:3 APV 2009

Nadere regels ter uitvoering van artikel 3:3 APV 2009 Nadere regels ter uitvoering van artikel 3:3 APV 2009 Burgemeester en wethouders van Weert Overwegende, dat het in het belang van de openbare orde, het voorkomen of beperken van overlast, het voorkomen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EXPLOITATIEVERGUNNING als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Gorinchem

AANVRAAGFORMULIER EXPLOITATIEVERGUNNING als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Gorinchem AANVRAAGFORMULIER EXPLOITATIEVERGUNNING als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Gorinchem 1. Ondernemingsvorm: 0 natuurlijk persoon/ personen (u kunt onderdeel 5 overslaan)

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER HORECA-EXPLOITATIEVERGUNNING

AANVRAAGFORMULIER HORECA-EXPLOITATIEVERGUNNING AANVRAAGFORMULIER HORECA-EXPLOITATIEVERGUNNING Deze aanvraag zenden aan: Burgemeester van Amersfoort t.a.v. Vergunningenloket Postbus 4000 3800 EA Amersfoort Voor informatie kunt u contact opnemen met

Nadere informatie

Aanvraagformulier Exploitatievergunning

Aanvraagformulier Exploitatievergunning Aanvraagformulier Exploitatievergunning Aanvraag ter verkrijging van een vergunning voor het exploiteren van een horecabedrijf zoals bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening. 1.

Nadere informatie

Postadres: Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden

Postadres: Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden Kantooradres: Oldehoofsterkerkhof 2 8911 DH Leeuwarden Postadres: Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden Telefoon 14058 Telefax 058 215 39 49 E-mail gemeente@leeuwarden.nl Exploitatievergunning horecabedrijf

Nadere informatie

Zelfcontrole horecabedrijven: vragenlijsten en toelichting

Zelfcontrole horecabedrijven: vragenlijsten en toelichting Kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Zelfcontrole horecabedrijven: vragenlijsten en toelichting 18 november 2008 Geschreven door Platform Milieuhandhaving Grote Gemeenten i.s.m. gemeente Oss en Koninklijke

Nadere informatie

4. Bijzondere uitgangspunten (toezichtprioriteiten) van Drank- en Horecawet

4. Bijzondere uitgangspunten (toezichtprioriteiten) van Drank- en Horecawet Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding Het toezicht op alcohol door de gemeente wordt uitgebreid. De taken die in dit kader door de VWA werden gedaan, worden in de pilot toezicht

Nadere informatie

ALGEMEEN AANVRAAGFORMULIER RECREATIE-INRICHTING

ALGEMEEN AANVRAAGFORMULIER RECREATIE-INRICHTING Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer ALGEMEEN AANVRAAGFORMULIER RECREATIE-INRICHTING Wie in Den Haag een recreatie-inrichting zoals bijvoorbeeld een café, restaurant, snackbar, muziek/dansschool of een

Nadere informatie

JURIDISCH KADER WONINGWET EN WET BIBOB

JURIDISCH KADER WONINGWET EN WET BIBOB JURIDISCH KADER WONINGWET EN WET BIBOB Bureau BIBOB 1 De Woningwet vóór de Wet BIBOB De Woningwet (Ww) verbiedt bouwen zonder bouwvergunning (art. 40 Ww). Hoofdregel is dat een reguliere bouwvergunning

Nadere informatie

HORECA-EXPLOITATIEVERGUNNING A A N V R A A G F O R M U L I E R

HORECA-EXPLOITATIEVERGUNNING A A N V R A A G F O R M U L I E R HORECA-EXPLOITATIEVERGUNNING A A N V R A A G F O R M U L I E R Wanneer u een inrichting gaat exploiteren die valt onder de reikwijdte van artikel 2.3.1.1 van de Algemene plaatselijke verordening Amersfoort

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING BRANDVEILIG GEBRUIK. Bouwverordening 1997, artikel Aanschrijving :

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING BRANDVEILIG GEBRUIK. Bouwverordening 1997, artikel Aanschrijving : AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING BRANDVEILIG GEBRUIK DOSSIERNR GV DOSSIER: Woningwet 2003, artikel 8, lid 2, sub a4 Datum ontvangst: Bouwverordening 1997, artikel 6.1.1 Dossiernummer Aanschrijving : Aan burgemeester

Nadere informatie

Aanvraagformulier Vergunning drank- en horecawet model A

Aanvraagformulier Vergunning drank- en horecawet model A Aanvraagformulier Vergunning drank- en horecawet model A Aanvraag ter verkrijging van een vergunning het horecabedrijf of slijtersbedrijf uit te oefenen (artikel 3. van de Drank- en Horecawet) bestemd

Nadere informatie

Dossiernummer handelsregister of verenigingen-/stichtingenregister Kamer van Koophandel:

Dossiernummer handelsregister of verenigingen-/stichtingenregister Kamer van Koophandel: Dit formulier opsturen naar: Burgemeester en wethouders van de gemeente Leek T.a.v. afdeling Ruimte Postbus 100 9350 AC LEEK Drank- en Horecawet Model A Aanvraagformulier voor een vergunning voor het uitoefenen

Nadere informatie

Controlelijst brandveiligheid

Controlelijst brandveiligheid Controlelijst brandveiligheid Handleiding Uitgangen en vluchtwegen Brandblusmiddelen Noodverlichting en vluchtbewegwijzering Brandbeveiligingsinstructies Gebruiksvergunningen De directie van een school

Nadere informatie

Aanvraagformulier Vergunning drank- en horecawet model B

Aanvraagformulier Vergunning drank- en horecawet model B Aanvraagformulier Vergunning drank- en horecawet model B Aanvraag ter verkrijging van een vergunning om het horecabedrijf uit te oefenen (artikel 3. van de Drank- en Horecawet) bestemd voor rechtspersonen

Nadere informatie

Vaststelling Drank- en Horecaverordening Breda 2014

Vaststelling Drank- en Horecaverordening Breda 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Breda. Nr. 3867 9 december 2013 Vaststelling Drank- en Horecaverordening Breda 2014 Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat de gemeenteraad

Nadere informatie

Donderdag 12 juni 2008, Galgenwaard Utrecht Barim finale; feed-back en verdieping Zelfcontrole

Donderdag 12 juni 2008, Galgenwaard Utrecht Barim finale; feed-back en verdieping Zelfcontrole Donderdag 12 juni 2008, Galgenwaard Utrecht Barim finale; feed-back en verdieping 1 D+ -N -R 1x P=M 10T=Z 2 Stimuleren eigen verantwoordelijkheid laten we teveel liggen Wat is zelfcontrole? is een methodiek

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 juli 2015, nummer ;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 juli 2015, nummer ; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leusden. Nr. 107405 16 november 2015 Speelautomatenhalverordening Leusden 2015 De raad van de gemeente Leusden; gezien het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

1. Rechtspersoon/rechtspersonen Rechtspersoon A Naam Vestigingsplaats. Rechtspersoon B Naam Vestigingsplaats

1. Rechtspersoon/rechtspersonen Rechtspersoon A Naam Vestigingsplaats. Rechtspersoon B Naam Vestigingsplaats Dit formulier opsturen naar: Burgemeester en wethouders van de gemeente Leek T.a.v. afdeling Ruimte Postbus 100 9350 AC LEEK Drank- en Horecawet Model B Aanvraagformulier voor een vergunning voor het uitoefenen

Nadere informatie

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Inleiding Dit handhavingsmodel is opgesteld naar aanleiding van de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW). Deze maakt de burgemeester verantwoordelijk voor het toezicht op

Nadere informatie

Aanvraagformulier tentvergunning

Aanvraagformulier tentvergunning Valkenburg aan de Geul t.a.v. afdeling Brandweer Postbus 998 6300 AZ Valkenburg aan de Geul Aanvraagformulier tentvergunning Woningwet 1991, artikel 8, lid 2, sub a4 of brandweerwet 1985, artikel 12 Bouwverordening

Nadere informatie

Zelfcontrole horecabedrijven: vragenlijsten en toelichting

Zelfcontrole horecabedrijven: vragenlijsten en toelichting Kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Zelfcontrole horecabedrijven: vragenlijsten en toelichting 18 november 2008 Geschreven door Platform Milieuhandhaving Grote Gemeenten i.s.m. gemeente Oss en Koninklijke

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen Burgemeester van de gemeente Overbetuwe; overwegende, dat het in verband met een efficiënte en duidelijke afdoening van aanvragen voor terrasvergunningen gewenst is over te gaan tot vaststelling van beleidsregels,

Nadere informatie

Publiekshal Het Rond 1, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist

Publiekshal Het Rond 1, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist Publiekshal Het Rond 1, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl Postbus 513, 3700 AM Zeist www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist Gemeente Zeist AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Ondergetekende vraagt een

Nadere informatie

Bij het aanvraagformulier moet u de volgende stukken overleggen:

Bij het aanvraagformulier moet u de volgende stukken overleggen: Aanvraagformulier Drank- en Horecavergunning Model A Voor het verstrekken van alcoholhoudende dranken dient u in het bezit te zijn van een drank- en horecavergunning op grond van artikel 3 van de Drank-

Nadere informatie

b e s l u i t e n : de volgende nadere regels vast te stellen met betrekking tot seksinrichtingen en escortbedrijven.

b e s l u i t e n : de volgende nadere regels vast te stellen met betrekking tot seksinrichtingen en escortbedrijven. Burgemeester en wethouders van Middelburg; overwegende, dat de gemeenteraad in de vergadering van 25 september 2000 de beleidsnota Prostitutiebeleid Gemeente Middelburg d.d. 5 september 2000 heeft vastgesteld;

Nadere informatie

Handhavingsmodel horeca en alcohol

Handhavingsmodel horeca en alcohol Handhavingsmodel horeca en alcohol Inleiding De Drank- en Horecawet (DHW) die op 1 januari 2013 inging, geeft aan dat er in 2013 een handhavingsmodel met betrekking tot de DHW moet worden vastgesteld.

Nadere informatie

De burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft

De burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft De burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft Besluiten: Vast te stellen het Handhavingsprotocol horeca gemeente Schouwen-Duiveland 1.

Nadere informatie

Beleidsregel Ondergeschikte horeca op locaties zonder horecabestemming

Beleidsregel Ondergeschikte horeca op locaties zonder horecabestemming Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; B E S L U I T : vast te stellen de Beleidsregel ondergeschikte horeca op locaties

Nadere informatie