19 September HOOFPBLAP wan FRIESLAND. reiskosten hebben aangenomen. De Paus had er

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "19 September HOOFPBLAP wan FRIESLAND. reiskosten hebben aangenomen. De Paus had er"

Transcriptie

1 78e Jaargang Donderdag LEEUWARDER 19 September 1929 N 221 COURANT Abonnement: Per drie maanden voor Leenwarden Z125 Buiten Leeuw franco 190 N-Indië 190 Overige landen volgens posttanef Afzonderlijke nummers en bewijsnummers voor geplaatsteadvertentie 5 et Postgiro 9910 Telefoon: Administratie 57 Redactie 280 Deze courant verschunt dagelijks, behalve op Zon- en feestdagen Uitgave der N V de Leeuwarder Courant (v/h Erven Koumans Smeding), te Leeuwarden Dit nummer bestaat nit 4 bladen HOOFPBLAP wan FRIESLAND Advertentiên: Uit Friesland van I3 reuels 80 cent elke regel Van buiten Friesland, van I3 regels 95 cent elke regel meer 20 cent meer 25 cent In het Zaterdagsnummer en op dagen voorafgaande aan feestdagen 5 cent per regel meer Reclames (ook Zaterdags) nit Friesland 50 et p regel, alleenstaande 60 et p regel Buiten Friesland resp 55 en 65 et p regel Minimum p recl 10 regels Incassokosten 13 et Oplaag ruim 21,000 exemplaren Buitenlandsch Overzicht De Volkenbondsvergadering Verschillend commissie werk Aangehouden voorstellen Deensch remedie tegen het achterwege blijven van ratificaties Het tarieven bestand Vermoedelijk sal tot een conferentie geadviseerd worden De bevoegdheden van den Volkenbondsraad in tijden van crisis De Duitsche regeering tegen de rechtsradicale actie De adelsvereeniging in den ban gedaan Ruzie onder de menschen van het Volksbegehren Is Hindenburg landverrader? Het Vaticaan en het Fascisme Harde woorden De Vaticaansche vrede alleen om politieke redenen gesloten De mededeelingen over het werk der commissies van de Volkenbondsvergadering zijn weder gaan langs welken weg zeer uitgebreid Het voornaamste moge hier worden samengevat De derde commissie besloot definitief, het Finsche voorstel nopens financieelen steun aan aangevallen staten aan te houden, ter voorbereiding in de financieele commissie en die voor arbitrage en veiligheid Vóór de volgende assemblee moet er een conferentie gehouden worden om het voorstel een definitieven vorm te geven Het voorstel om te komen tot herziening van het Volkenbonds-verdrag, teneinde dit in overeenstemming te brengen met Kellogg's verdrag, kwam gisteren in handen van de benoemde sub-commissie, die mr Limburg tot haar voorzitter koos Het laat zich aanzien, dat deze sub-commissie tot aanhouding ook van dit voorstel zal adviseeren In de eerste commissie kwam een Deensch voorstel ter sprake om een studiecommissie te benoemen, teneinde na te verbetering zou kunnen worden gebracht in het euvel, dat tal van Volkenbondsconventies wel door de regeeringen onderteekend, doch niet geratificeerd worden De Deensche gedelegeerde achtte het wenschelijk, dat in de conventies zelf voortaan de uiterste termijn wordt opgenomen voor de ratificatie en dat bepaald zal worden dat, indien binnen dien termijn niet genoeg ratificaties zijn binnengekomen, een nieuwe conferentie moet gehonden vorden In de tweede plaats gaf hij in overweging dat de regeeringen ieder jaar een rapport aan den Volkenbond zullen overleggen, waarin zij een overzicht geven van den stand der ratificaties Ook hier werd een sub-commissie benoemd om een definitieve redactie op te stellen Men hoopt dat haar dit zal gelukken; het euvel van het achterwege blijven der ratificaties valt door niemand te ontkennen en het brengt de Assemblé in discrediet, door haar tot een vergadering van onpractische idialisten te stempelen In de tweede commissie is o a over de kwestie van het tariefbestand gesproken Het eerste élan, waarmee het Britsch-Fransche voorstel werd begroet, is al een beetje geluwd en men ziet nogal wat bezwaren De commissie zit tot over haar ooren in de resoluties en amendementen Het is echter mogelijk, dat besloten zal worden tot het organiseeren van een conferentie om tot een twee- of driejarig bestand te komen, indien voldoende landen zich voor deelneming opgeven Breitscheid wilde den termijn van inschrijving voor die conferentie van 30 November tot 31 December verlengen lerland kwam nu al met een amendement om jonge staten gelegenheid te geven, tijdens het bestand hun tarieven toch te verhoogen Van de derde commissie valt tenslotte nog te vermelden, dat ze op verzoek van Cecil aan de ccmmissie van arbitrage en veiligheid het Duitsche voorstel in behandeling gaf om de bevoegdheden van den Raad van den Volkenbond in tijden van crisis zoo te versterken, dat daardoor de kans op het behoud van den vrede verbeterd zal worden De Volkenbondsvergadering had verleden jaar een modelverdrag in dezen zin aangenomen, doch op voorstel van lord Cecil is nu besloten, dat de commissie voor arbitrage en veiligheid aan dit modelverdrag een anderen vorm zal geven, zoodat men het volgend jaar een algemeene acte voor de versterking van de bevoegdheden van den Volkenbondsraad zal kunnen aannemen Dit klinkt veel belovend, als er tenminste iets van terecht komt Doch men kan er zich mee troosten dat van de arbitrage-clausule, na jaren sukkelen, nu toch eindelijk ook iets terecht schijnt h komen! In den strijd, die de Duitsche regeering tegen naartegenstanders van rechts te voeren heeft, gnjpt ze, zooals we gisteren zagen naar krasse middelen Verwant aan den gemelden courantenboycot is het thans afgekondigde verbod tegen de Duitsche adelsvereeniging Dit genootschap was in 1874 te Berlijn gesticht met het doel, behoeftig achter gebleven weduwen en weezen van den Duitschen adel te ondersteunen Allengs, en vooral sedert de revolutie, heeft zich het karakter van het Deutsche Adelsgenossenschaft echter gewijzigd; men begon meer en meer aan de polinek te doen, en ratuurlijk aan monarchistische, anti-republikeinsche politiek Op den drie en yeertigsten Adelstag, d;e in Juni in Oost-Pruisen j 3» gehouden, is uitdrukkelijk door den voorzitter verklaard, dat het onzin is, zooals van sommige zijden wordt verlangd, dat het orgaan van de vereniging, het Adelsblatt, zich van de politiek verre *«houden Op dien Adelstag ie swdet een telegram van hulde gezonden aan den ex-keizer en den ex-kroonprins In een aangenomen resolutie werd verklaard, dat men trouw aan' de overtuiging blijft, dat uitsluitend onder de krachtige leiding van een monarch de weg naar de vrijheid gevonden kan worden In het Adelsblatt heeft een felle persoonlijke aanval op minister Stresemann gestaan, wien verweten werd, dat hij bij het sjacheren over de bevrijding van het Rijnland vrijwillig nieuwe lasten heeft aanvaard, alleen maar om de vroegere vijanden onder, elkaar te verzoenen Om partijklieken zich te kunnen doen handhaven in de ambten, is over de toekomst van het Duitsche volk onderhandeld, zoo werd tenslotte betoogd, 'alsof dit koopwaar was De regeering heeft het nu welletjes gevonden en de minister der Rijksweerbaarheid, Gröner, heft het Adelsgenossenschaft tot een politieke vereeniging verklaard Dit beteekent, dat om te beginnen alle leden van de Rijksweerbaarheid, officieren, zeeofficieren enz, die lid van de vereeniging zijn, daarvoor moeten bedanken, of anders hunn betrekking verliezen Vermoedelijk zal deze bepaling ook wel worden uitgebreid tot de burgerlijke regeeringsambtenaren Het blijkt telkens duidelijker, dat de Duitsche regeering wil optreden tegen het ondergrondsche gedoe van die rechts radicale kringen, die bezig zijn; het Duitsche volk tegen de buitenlandsche politiek van Stresemann op te zetten Het gedoe dat nu aan den gang is over het Volksbegehren is aan die actie der regeering niet vreemd Hugenberg en zijn geestverwanten toonen zich niet kieskeurig in de middelen om voor dezen Volkswensch de inleiding zooals men weet, tot een plebisciet propaganda te maken Ze moeten ruim vier millioen stemmen winnen, wil het Volksbegehren tot een plebisciet leiden, en het is zeer onwaarschijnlijk dat hun dat gelukken zal Doch intusschen stichten ze een massa onrust, prikkelen, zooals men gezien hééft, tot bomaanslagen, en belemmeren de ontwikkeling van het rijk in de eenige richting welke op het oogenblik practisch bruikbaar is, en die samenvalt met Stresemann's politiek Niet onvermakelijk is het intusschen, dat de heeren van den Volkswensch onder elkaar ruzie hebben gekregen De ergste fanatici hebben ge Daan kregen dat in het ontwerp waarover men het' volk uitspraak wil laten doen, als art 4 is opgenomen de bepaling dat allen die medewerken aan de aanvaarding en onderteekening van het plan- Young wegens landverraad vervolgd zullen worden Dit zou beteekenen dat, behalve o a Stresemann, ook Hindenburg zich aan een dergelijke vervolging zou bloot stellen, indien hij de wetsontwerpen tot toepassing van het plan-young teekende, hetgeen hij ongetijfeld zal doen zoodra de Rijksdag ze heeft aangenomen Dit artikel gaat hun, die nog een beetje gezond verstand hebben overgehouden, te ver en de Reichslandbund, benevens de christelijk-nationale boerenpartij, hebben dan ook gevraagd het te schrappen Waartegen hun rechts-radicale medeleden in de commissie voor het Volksbegehren echter bezwaren hebben, volgens hen gaat het ontwerp nog lang niet ver genoeg! Deze ruzie, welke men nog niet heeft kunnen bijleggen, verzwakt de actie van Hugenberg en de zijnen natuurlijk niet onaanzienlijk Het Vaticaan en het fascisme liggen weer eens met elkaar overhoop In zijn jongste groote rede voor de fascistische leiders heeft Mussolini er, naar men zich herinneren zal, nog eens op gewezen dat de Heilige Stoel zich buiten de Italiaansche politiek had te houden Dit geschiedde naar aanleiding van de groeiende roomsch-katholieke jeugdbeweging, die met de fascistische jeugdbeweging dreigt te gaan concurreeren, hetgeen reeds tot scherpe maatregelen leidde tegen enkele kathotieke bladen, welke het kerkelijk gezag naar Mussolini's wensch wat al te hoog hadden gesteld De Paus heeft nu onlangs tot vertegenwoordigers van het verbond van de katholieke jeugd een toespraak gehouden, waarin hij het verbond geluk wenschte met zijn bloei Het heeft de laatste maanden 50,000 nieuwe leden gekregen Dat, aldus de Paus, ondanks de vele moeilijkheden zoon aanwas mogelijk was, doet de vraag rijzen of het niet goed zou zijn God te bidden voor een vermeerdering van de moeiüjkkheden Duizenden oogen zijn op de katholieke jeugd gevestigd Wij houden vast aan onze jeugd, die ons volle vertrouwen heeft Hoewel men, zoo vervolgde de Paus het uit een oogpunt van cultuur niet zou gelooven, is het toch een feit, dat meer dan een lid van de katholieke jeugdorganisatie van zijn lidmaatschap in het burgerlijk leven nadeel ondervindt De Paus vond dit een pijnlijke gedachte, maar anderzijds was het toch een troost, dat wanneer de katholieke jeugd zoo onder bewaking stond, zij toch wel van belang moest zijn De Paus sprak verder in verband hiermede van een martelaarschap van de trouwe vervulling van de kleine dagelijksche plichten in tegenstelling tot een bloedig martelaarschap, waartoe de katholieke jeugd zich geroepen moet voelen De kaholieke jeugd mag niet aan de Voorzienigheid en aan zich zerf twijfelen Het gaat er om zich niet van den weg van het geloof en de christelijke geboden te laten afbrengen Eens zal de dag komen waarop zielekracht, onwrikbaar geloof en onaanvechtbare eerlijkheid beslissend zullen zijn Op deze rede heeft de Giornale d'ltaüa vuur gevat Dit blad vindt martelaren geen slechten naam voor jongelieden, die van hun beuk den fascistischen staat, een reductie van 50 pet op hon reiskosten hebben aangenomen De Paus had er zich over beklaagd, dat Mussohni in ziin jongste groote redevoering gesproken had van het plaatsen van schildwachten ter waarneming van de clericale kringen Dat is volgens het fascistische blad slechts een toezicht, waartoe de staat gerechtigd is tegenover alle politieke organisaties En dat de katholieke jeugdbeweging een politieke organisatie is, staat vast Bovendien, toen de Kerkelijke Staat nog meester was te Rome, heeft men dienaangaande nog heel wat anders gezien Het blad dreigt, dat het den fascisten niet moeilijk zou vallen de dossiers van de politieke recherche uit dien tijd te publiceeren Ten slotte stelt de Giornale d'ltalia het fascisme tegenover de kerk, het fascisme, dat geleid wordt door een heel In zijn ran- wat straffere ethiek dan de kerk gen worden oneerlijke lieden aangebracht en uitgeworpen, maar als de censuur zulks rriêt belette, konden de couranten vol staan met verhalen over zede-delicten en andere vergrijpen tegen de christelijke moraal, door priesters bedreven, om van de oplichtingen door voorname leden van de katholieke actie maar te zwijgen Als de Paus zich zoover van God verwijdert om zich op agressieve wijze te mengen in de menschen en hun gedoe, zal hij er steeds op kunnen rekenen, de menschelijke en nationale reactie van de 99 pet, Italianen, die geen lid van de Katholieke Actie zijn, tegenover zich te vinden, verzekert de Giornale Dit alles is niet malsch, en het bewijst wel, dat Mussolini bij het sluiten van den Vaticaanschen vrede zich minder door eerbied voor den Heiligen Stoel dan door politieke oogmerken heeft laten leiden en dat hij het thans noodig vindt, dit eens goed te laten merken- BINNENLAND De moordzaak te Giessen-Nieuwkerk Het Eerste Kamerlid, de heer Mendels, vroeg aan den minister van Justitie: 1 Is het ter kennisse van den minister gekomen, dat bü de openbare behandeling in revisie van de strafzaak tegen de verdachten Klunder en Teunissen voor het gerechtshof te Amsterdam door den desbetreffenden getuige onder eede is verklaard, dat onderscheiden aan hem uitgebrachte politierapporten betreffende plaats gehad hebbende onderzoekingen en verhooren niet bij het dossier dier strafzaak in eersten aanleg gevoegd zün, zoodat de verdachten en hun verdedigers van het bestaan, althans van den inhoud daarvan, onkundig zün gebleven, doch dat niettemin de rechtbank, die in deze zaak te oordcelen had, in de gelegenheid is gesteld van die stukken ad informandum kennis te nemen? 2 Is de minister van oordeel, dat zulk een handelwü'ze wettelijk of moreel toelaatbaar was, öf is hü niet veeleer van meening, dat het euvel van tersluiks beïnvloeden van een in strafzaken rechtsprekend college, door geheime stukken buiten de verdediging om, in Nederland onbestaanbaar moest worden geacht? 3 In dit tweede geval, acht de minister het dan noodig, ten aanzien van het gebeurde maatregelen te treffen van repressieven of/en preventieven aard? Zoo ja, welke? De minister heeft geantwoord: 1 De ondergeteekende heeft tot dusverre de behandeling der bedoelde zaak slechts uit de courantenverslagen kunnen volgen De in de vraag vermelde verklaring heeft daarbü ook zün aandacht getrokken 2 Een handelwüze, als naar die verklaring gevolgd, ware zoowel met het oude als met het nieuwe Wetboek van Strafvordering in strüd; men zie de artt 123, , 177 en 211 van het oude, en de artt 33, 51, 297 en 350 van het nieuwe Wetboek 3 Het spreekt wel vanzelf, dat de ondergeteekende, zoodra de stand van de behandeling der zaak hem vergunt op meer rechtstreeksche gegevens te werken, zich ernstig rekenschap zal geven van het geheele verloop dezer zaak en van de vraag, welke momenten daarin zün die tot maatregelen van algemeenen of büzonderen aard aanleiding moeten geven Het in de vragen te berde gebrachte punt zal daarbü ook zün aandacht hebben Met het oog op een en ander moge hij zich thans van nadere preciseering omtrent te treffen voorzieningen onthouden De kwestie bij den Rijksgebouwendienst Zooals men weet, was bü de Tweede Kamer een adres aanhangig van G van Drecht architect te s Gravenhage, tegen wien de staat in verband met malversaties bü den ziekenhuisbouw te Leiden een civiele actie had ingesteld Dit adres hield in een verzoek' een onderzoek te doen instellen in het algemeen naar de wüze, waarop adressant gebouwendienst in 's lands dienst b«den Rüks- werkzaam is geweest en in het büzonder naar beweerde wederrechtelijke handelingen waardoor hü in 1919, 1920 en 1921 den staat schade zou hebben berokkend Eenige maanden geleden heeft de regeering inlichtingen op dit adres verstrekt, aan het slot waarvan werd opgemerkt, dat, nu ten opzichte van den heer Vrü'man is aangnomen, dat persoonlüke bevoordeeling uitgesloten moet worden geacht, ook de civiele actie tegen den heer Van Drecht kan worden ingetrokken, indien althans de heer Vrüman verklaart, dat alle gelden, welke aan den heer Van Drecht zün ter hand gesteld, aan hem zün afgedragen of ten bate van den staat zün aangewend Het resultaat van een en ander is geweest, dat thans de staat de civiele procedure tegen den heer Van Drecht geheel heeft teruggenomen, alle tegen hem gerichte beslagen heeft opgeheven en ten slotte aan Van Drecht een vereoeding heeft gegeven voor diens proceskosten Zooals men zich herinneren zal, had het gerechtshof te 's Gravenhage reeds eenige jaren geleden den heer Van Drecht geheel vrijgesproken van een te dezer zake tegen hem ingestelde strafvervolging De postvlucht naar Indië Het postvliegtuig, op weg naar Indië is om 620 plaatselüken tijd uit Karatsji vertrokken en om 1505 plaatselüken tiid te Alahabad aangekomen Alles wel aan boord Gewicht en gehalte van suikerbieten De Staatscourant bevat een overzicht betreffende gewicht en gehalte van de suikerbieten op 10 September jl De thans genomen monsters ziin grootendeels afkomstig van dezelfde perceelen als op 19 Augustus jl In tabelvorm volgt hieronder een overzicht van de resultaten, waarbij ter vergelijking tevens zün opgenomen de correspondeerende cüfers van de vorige monsterneming en de totaal-uitkomsten der verschillende monsternemingen in 1928 en Aantal Gewicht Suikermonsters Gebied, waarop de per biet gehalte opgaven betrek- Gr pet king hebben Aug Sept Aug Sept Aug Sept Groning en Friesl Noord-Holland ZuideL Zuid-Holl Zeeuwsche eiland Z-Vlaanderen Noord-Brabant Nederland Nederland 16 Aug gewicht 476 gram, gebr'te 1477pet 10 Sept gewicht 671 gram gehalte 1748pet 1 Oct gewicht 756 gram, gehalte 1850 pet 1927 Nederland 15 Aug gewicht 360 gram, gehalte 1248pet 7 Sept gewicht 545 gram, gehalte 1483 pet 27 Sept gewicht 637 gram, gehalte 1649pet Contrôle op den uitvoer van eieren In antwoord op de schriftelüke vragen van het Tweede Kamerlid Kortenhorst in verband met den uitvoer van Nederlandsche eieren naar Engeland, zegt de minister van Binnenlandsche Zaken en landbouw, dat het noodzakelük voorkomt naast de op den in- en doorvoer betrekking hebbende middelen, die reeds zün ingevoerd, de totstandkoming van de in het vooruitzicht gestelde voorzieningen betreffende den uitvoer te bevorderen, echter niet zonder de geleidelükheld, welke daarbü geboden is Een organisatie van de controle op den export van Nederlandsche eieren is thans in dit stadium, dat een uit initiatief van direct belanghebbenden voortgekomen controle, voor zooveel versche eieren betreft naar kan worden verwacht, zeer binnenkort in werking zal kunnen treden Bij deze, vooralsnog particuliere en vrijwillige controle, berust onder meer de belangrijke taak om het begrip uitvoercontróle in den eierhandel meer vertrouwd te maken De regeeringsbemoeiing met deze controle is voorloopig niet rechtstreeksch doch bepaalt zich voor het oogenblik tot het zooveel mogelük bevorderen van het werk van het particulier initiatief, in den geest van de Landbouwuitvoerwet 1929 Mooht blijken, dat de betrokkenen niet in staat zouden zijn om, onder medewerking van overheidswege op den voet van de Landbouwuitvoerwet 1929, binnen afzienbaren tüd tot een het geheel behoorlük omsluitende regeling te geraken, dan zullen maatregelen, om van rijkswege de noodige voorziening ta geven, niet uitblüven ook al bestaan tegen zoodanig dwingend ingrijpen van overheidswege op dit gebied de bezwaren, welke wel mogen worden ondersteld bekend te zün De alastrim In de gemeente Barneveld b -te geval van alastrim geconstateerd bij een jongen man in de buurtschap Zwartebroek Vaccinatie op straat Gisteravond heeft men in Rotterdam een proef genomen met het inenten van de bevolking in een autobus, die daarvoor op een hoek van een straat, in de dichtbevolkte binnenstad had plaats genomen Men heeft deze wijze van inenten beproefd, om zoo groote lagen van de arbeidersbevolking te bereiken, die niet zoo gemakkelijk den tocht gebouwen naar één van de voor de inenting ingerichte onderneemt De geneeskundige dienst maakte daarbij gebruik van een arrestanten-auto van de politie, die twee ingangen beeft Aan de achterzijde werden de patiënten in een rij geplaatst Ze gingen één voor één naar binnen, waar hun arm werd ontsmet, en zij door een geneesheer werden ingeënt Dan konden zij de bus aan den zijkant weer verlaten In weerwil van het feit dat de inenting door het invallen van de duisternis een uur eerder moest worden gestaakt dan men zich had voorgenomen, is de proef zeer geslaagd Er werden 275 menschen ingeënt, o w er 17 waren, die nog nooit waren gevaccineerd Vandaag wordt de proef in hetzelfde stadsgedeelte voortgezet, daarna morgen en overmorgen ergens anders De belangstelling voor deze voor Holland merkwaardige wijze van inenten was zeer groot Het telegraafverkeer tijdens de hersteloonferentie Het telegraafverkeer tijdens de herstelconferentie vertoont een zeer onregelmatige lijn het was hollen of stilstaan, meldt de Tel Het totaal aantal uitsluitend op de hersteïconferentie betrekking hebbende overgeseinde pers- en reeee nngstelegrammen beliep 4432, met een aantal van 485,398 woorden De Amerikanen Toonden hiervan verreweg het leeuwendeel t «i«qï teiegrammeq met Hïtfa woo^ * * a631

2 Gebed om regen Mar L Schrijnen, bisschop van Roermond heeft tot de geestelijkheid en de geloovigen van het üisdom het volgende schrijven uitgevaardigd:,bij de droge weersgesteldheid, die zoo lang aanhoudt, meenen wij u te moeten aansporen den goeden God om regen te verzoeken Wij bepalen, dat tot nader bericht na de vastgestelde HH Missen in de plaats van het Onze Vader en het Wees gegroet de litanie van O L Vrouw gebeden worde en dat in iedere H Mi* de gewone Imperata vervangen worde door de Oratio no 16 ad petendam pluviam Luidsprekers op het Centraal Station te Amsterdam Op het Centraal Station te Amsterdam zijn gisteren goedgeslaagde proeven genomen met luidsprekers, teneinde veranderingen in den treinenloop wüzigingen wat betreft perrons van aankomst en vertrek, bekend te maken De moord in den Haag Ds A v d Heide te Voorburg heeft aaa het Volk 'medegedeeld, dat hü den aangehouden Kromhout van der Meer, den verdachte van den van een vriend uit Emmen had hu zich m 192 a - oord op mevr wed Oden, kende Op verzoek bemoeid met het lot van den wegens fraude naslagen stationschef, die na zgn verblijf in de gevangenis moeilük kon slagen met het krijgen van een betrekking Ds van der Heide, die zich wel meer bezig hield' met reclasseering van ontslagen gevangenen, wüde ook in het geval van K v d M, die een zeer netten indruk maakte, trachten een uit het lood geslagen mensch het evenwicht terug to geven en verder probeeren een vrijwel totaal verwoest gezinsleven te herstellen Deze pogingen zün niet met succes bekroond Oorzaak hiervan is z L het zeer eigenaardig gedrag van K v d M, die door zün geheimzinnige houding het behalen van eenig resultaat Ds van der Heide had gezorgd, dat K v d M een goed betaalde betrekking kreeg als huisknecht bü een Haagsche familie Wanneer de reclassant toen ernst had gemaakt met zün verlangen naar lotsverbetering, zouden binnen eenigen tüd zün vrouw en kinderen naar den Haag zün gekomen en had hü als oppassend man kunnen genieten van een goed gezinsleven Maar K v d M scheen anders te willen Onevenwichtig als hü was, verlangde hü naar avontuur en naar geheimzinnigheid Hü maakte zich onmogelük en dischte verhalen op over groote gezinnen, die naar alle waarschijnlijkheid alleen maar bestaan in zün zieke gedachten Ds van der Heide gaf eenige typische voorbeelden, die illustreerden hoe K v d M vol dwangvoorstellingen zit Zoo is er büvoorbeeld sprake van een gouden medaillon Dit medaillon zeide K v d M steeds bü zich to dragen Het was een herkenningsteeken voor de dragers van een groot geheim; een geheim dat hem in 1930 veel geld zou brengen Dit geheimzinnige medaillon heeft ds van der Heide op een afstand mogen zien Hü heeft er over gesproken met den heer Weisz, den directeur van de Schrüfkamer, die ten zeerste verrast was, omdat de beschrüving van het kleine gouden sieraad hem plotseling herinnerde aan een medaillon, dat langen tüd op zün kantoor in een pennebakje had gelegen, doch dat sedert «poorloos verdwenen was Hoewel nog niet bewezen, is het zeer wel mogehjk, dat K v d M zün geheimzinnig herkenningsteeken heeft weggenomen uit het kantoor van den heer Weisz, dat van de Schrijfkamer uit zeer gemakkelijk te betreden is Ten slotte heeft het blad nog gevraagd of hü j\ v d M in staat achtte een moord te plegen Ds van der Heide durfde geen rechtstreeksch antwoord te geven op deze vraag Hü verklaarde nog eens, dat K v d M een zeer raadselachtig mensch is met een onpeilbare ziel Van zijn paard gevallen hippique te Gistermiddag is bü het concours Zelhem een ernstig ongeluk gebeurd In een der concoursnummers stortte bü den zoogenaamden lerschen wal ritmeester A T Colenbrander uit Ginneken van zün paard De ruiter kreeg bij den val nog een trap van het paard op de borst Dokter van de Poest Clement uit Zelhem verleende de eerste hulp en constateerde beschadiging van het ruggemerg in de lendenstreek, waardoor het onderlichaam en de beenen verlamd zün Ritmeester Colenbrander nam, zoo werd nader gemeld, met Mascotte deel aan het behendigheids springconcours voor officieren en heerrüders Hü had het parcours ongeveer voor de tweede maal afgelegd toen hü bü den lerschen wal den sprong verkeerd nam en ln te schuinen stand op den wal terecht kwam Bü den sprong brak het singelband Ritmeester Colenbrander gleed daardoor van de hindernis, waarbü Mascotte boven op hem terecht kwam met het bekende ongelukkige gevolg Ritmeester Colenbrander schreef het ongeval zelf toe aan de smalle Hindernissen; vooraf had hü zich reeds uitgelaten, dat hü tegen deze hindernis (twee sloten van twee meter breedte met een wal er tusschen) opzag, daar het paard daaraan niet gewend was Ritmeester Colenbrander is in het Diaconessenhuis te Arnhem opgenomen pijn De patiënt heeft veel Overreden en gedood Op den Buiksloterweg bü Amsterdam zijn gistermiddag twee jongens door een auto overreden Een hunner werd gedood, terwijl de ander slechts licht gewond werd Gisteravond is op de Ceintuurbaan bij den Amsteldijk te Amsterdam een 50-jarige wielrijder onder een motonvagen van lijn 4 geraakt De man is zwaar gewond naar het OLV Gasthuis vervoerd, waar hij spoedig na aankomst is overleden Gemengd nieuws In het bericht van den Frieschen Athletiek Bond staat, dat S G V te Sneek de 4 X 100 meter estafettebaan te Drachten aflegde in 608 sec Dit moet zijn 468 sec LEGER EN MARINE Bij beschikking van den minister van Defensie is, met ingang van 16 Oetober 1929, voor één jaar vrijstelling van den dienstplicht, wegens kostwinnerschap verleend aan Jan van Tuinen, ingeschrevene van dè lichting 1929 der gemeente Menaldumadeel Door den minister van Defensie is aan den dienstplichtige der lichting 1928 der gemeente Smalhngerland Geert Elzinga voorgoed vrijstelling verleend weger* kostwinnerschap STADSNIEUWS Vereeniging van Vrijzinnige Hervormden Gisteravond hield de Vereeniging van Vrijzinnige Hervormden een algemeene ledenvergadering onder leiding van haar voorzitter, den heer F van Dük Tzn die in zür openingswoord bü het gebruik van den voorzittershamer, aan het bestuur geschonken ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum, aan de viering van dit jubileum herinnerde en dank bracht aan allen, die op welke wüze ook daarbü hebben medegewerkt, inzonderheid aan de commissie van voorbereiding, die het initiatief nam, waardoor deze viering op de wüze zioals die heeft plaats gehad, mogelük L> geworden Besloten is, overeenkomstig het gesloten aceoord ook dit jaar met de Evangelische Kiesvereeniging samen vte werken bü de candid>atstelling voor de verkiezing van gemachtigden in het kiescollege In de plaats van wülen H J Berghaeuser werd als candidaat gesteld de heer H C Beekman, in die van den heer D de Groot, die wegens aanstaand vertrek nit de gemeente bedankte, de heer W Bakker Het programma i >or het as seizoen vermeldt een cursus van zes lezingen van dr K F Proost van Zwolle over: De godsdienst in de letteren van dezen tijd; een bijbelcursus van dr R Vorenkamp; tweewekelijksche samenkomsten met gem--- teleden onder leiding van ds F H Bruin3 verder vergaderingen met sprekers, waarin als eerste zal optreden professor dr J Lindeboom van Groningen en verder vergaderingen, waarin Herman Poort, Kommer Kleyn en mevrouw Wegener Sle^swük hun medewerking hopen te geven Medegedeeld werd het antwoord van kerkvoogden met betrekking tot de overgebrachte klachten over koude en tocht in de kerkgebouwen Voorts verd de aandacht gevraagd voor de inteekening op kinderkalender en jaarboek en voor het uitgegeven boekje over Inrichting, Bestuur en Beheer van de Ned Herv Kerk Bü de rondvraag werden opmerkingen gemaakt over de plaatskaartenregeling, over de wenschelükheid, alle te zingen gezangen en den tekst voor de Godsdienstoefening op de daartoe bestemde bordjes rt* te geven, ter tvvorderin- der rust en de wüding, welke opmerkingen het bestuur beloofde te bevoegder plaatse te zullen overbrengen De voorzitter deelde nog mede, dat ds ten Bruggenkate uit Ossendrecht hem had verzocht, de groeten van hem en de zünen aan bestuur en leden over te brengen; het gaat allen goed en er is veel bezoek geweest ook uit I^eeuwarden wat zeer op prijs is gesteld Zilveren jubileum Heden herdenkt de heer J Melis den dag, waarop hij vóór 25 jaar in dienst trad bij den heer J H Borgesius alhier, drukker-uilgever, voorheen R J Schierbeek Toen waren kantoor en werkplaats nog in het oude huis aan het Zaailand Hedenochtend had in de werkplaats, aan den Eewal een eenvoudige plechtigheid plaats, waarbij de heer Borgesius den jubilaris geluk wenschte met deze gebeurtenis en hem als blijk van tevredenheid over zijn steeds betoonden werklust een couvert overhandigde Namens het personeel werd de jubilaris toegesproken door zijn collega S Willemsen Deze bood als blijk van prettige samenwerking een barometer aan Fokveekeuring Voor de veekeuring van de afdeeling Leeuwarden c a der Friesche Maatschappij van Landbouw, te houden op Dinsdag 24 dezer bij de Groote Bontekoe, zijn aangegeven 111 nummers, onderscheidenlijk 66 ééntallen 32 tweetallen, 4 familiegroepen en 9 verzamelingen uit één beslag Militaria De adjudant-onderofficier-administrateur P F van Schaik, werkzaam als administrateur van het landstormverband alhier, wordt op nader te bepalen datum in het belang van den dienst overgeplaatst bü het 21ste regiment te Amersfoort Zijn vervanger bij het landstormverband, de adjudant-onderofficier-administrateur D van Sinderen, van het 9de regiment infanterie, zal op 1 Oetober as zijn dienst bij den landstorm aanvangen Vaccinatie De aandacht wordt er op gevestigd, dat in de volgende week gelegenheid bestaat tot kostelooze koepokinenting en -herinenting, ook gedurende de avonduren van Maandag 23 September en Donderdag 26 September Gedurende de tijden voor inenting bestaat geen gelegenheid tot het stellen van vragen betreffende de vaccinatie Deze inlichtingen worden kosteloos verstrekt des Dinsdags, Donderdags en Zaterdags, 'sochtends om halfnegen in het lokaal der stadsartsen aan de Catharinabuurt (achter het Hulpziekenhuis aan de Voorstreek) AANKONDIGING van vergaderingen, uitvoeringen enz te Leeuwarden VRIJDAG 20 SEPTEMBER Bioscopen van 20 September26 September: Cinema: Huwelijksgeheimen en Inbraak! Tivoli: De Deserteur Leeuwarder Bioscoop: De Vrijbuiter MARKTBERICHTEN BERLIKUM, 18 Sept Groenteveiling Bnijboonen per KG f OV tot - tuinboonen ler KG f - tot /- salude per 100 krop fl tot 3 50, 2e soort per 100 KG / - tot / inmaak- UMjes per KG t 014 tot / 017, peiziken per stuk/ -1- tot t - rabarber per bos t - tot /, boemkool le scort per stuk r 011 tot/ 022, 2e soort per stukf 003 tot OlO, roode kol per stak / 004 tot kool 009 witte per stuk / 006 tot f 013 savove kool per stuk / 0061;, tot f 013, spiuitkool per KG* 012 tot f - meloenen per stnk / 015 tot 053, wortelen 'per b s / - tot / -, augurken rer KG /OOH/j tot / t3ö spercieboonen ter KU to 03 tot / 014 pronkboouen perku f OOH/j tot 003i- s uien per 10 bos / - ' - komkommers per s;uk / üol tot OO6l/, tot appels per KG fool tot 017, peten per KG* -' f 003 tot 030, roode bieten per bos - tot frambozen per KG - tot f - kruisbessen per KU f - tot f -, roode bessen per KG /'0 3o tot f tomaten per KG f 002 tot f 0011/» pruimen l'er KG f 014 tot 036 andijvie per 100 bis 225 tot / 350 druiven per KG FOM tot 060 Uien per 100 KG le soort / 4- tot 490, 2e ' '-'-O soort to: Wurte'en' MO i er 100 KU / 2 (ot ftvt BERLIKUM 19 September Aardappelveiling Bergers / de Wetten , Roode ~tar 120; 1 25 Aanvoer 136 manden I BEETGUMERMOLEN, 19 September Aardappelveilmg Borgers Aanvoer 539 manden SNEEK 1? September Paardenmarkt Aangevoerd: 9 eerste soort 3oo werkpaarden 2oo enters en twenters f veulens 5O slachtpaarden Totaal 177 stuks De hanovl was over het geheel genomen behoorlijk DRACHTEN, 18 September Op de heden alhier Behouden eiermarkt waren aangevoerd 37,000 eieren ' De prijzen bedroegen voor de kippeneieren , voor de kuikeneieren en voor de eendeneieren 67 alles per 100 stuks WOLVEGA 16 September Heden ter markt alhier aangevoerd 51 koeien kalveren en pinken 45170, 4 nuchtere kalveren f &f li, 803 varkens vette zouters Londensche 293l 290 biggen 1425, 69 schapen geiten 7 15 AMSTERDAMSCHE MARKT AMSTERDAM, 19 September Raapolie loco Lijnolie loco Oetober 50% OetoberDecember 50% NovemberDecember 49% 50% JanuariApril April 49,/2 Stemming zeer willis AMSTERDAM, 19 September Suiker September f 13/2 genoteerd, 13% gedaan Maart 14 geboden Stemming prijshoudend Omzet 39 contracten Rotterdamsche Maisnoteerlng op termijn (Medeged door de Fa W Mylins te Leeuwarden) I 19 Sept 18 Sept Vroeek Slotk Vroegk Slotk September 1873/ l 3 188V? November 191V«1901/ s *1/4 Januari 1891' / /4 190'1 Maart 190S /4 1901/j 19:2 1921, 4 Rotterdamsche Tarwenoteering per 100 KG 19 Sept 18 Sept VroegK Slotk Vroegk Slotk September f 1165 f 11671', /1160 November /MIS7V S r11571/ 9 /'11571/3 /U571/ Januari /11971/3 f11971/ f 1195 f 1195 Maart / f 1240 /1240 DEENSCHE BOTERNOTEERING KOFBNHAUBN, 19 Sept 333 kronen, zijnde 10 kronen hooger dan de vorige «eek De?e noteering =1 ca l2l per kilo KERK EN SCHOOL, BENOEMINGEN, ENZ Dezen winter zal te Witmarsum een cursus worden gehouden in bloembollencultuur, waar een 40 parsonen aan zullen deelnemen, nl 30 van Witmarsum 8 uit Arum en 2 uit Pincjum De leider van dezen cursus is de heer v d Slikke, Rijkaland en tuinbouwconsulent te Leeuwarden FINANCIEELE MEDEDEELINGEN Staat Minas Geraes (Brazilië) Op Maandag 23 September wordt opengesteld de inschrijving op $ 1,000,000 6/2 pet verzekerde buitenlandsche Goud Obligatien van 1929, Serie A, deel uitmakende van een geautoriseerde leening, groot $ 8,000,000, in stukken van $ 1000 en $ 500, tot den koers van 87 pet, Amsterdamsche usance De obligatien zijn in het bizonder verzekerd door een eerste verband op de koffie exportbelasting en hoofdsom en rente (coupons Maart-September) zijn betaalbaar zonder aftrek van tegenwoordige of toekomstige belastingen van den Staat of van de vereen igde^ Staten van Brazilië De noteering aan de beurs te New-York èn die te Amsterdam zal voor de geheele leening aangevraagd worden VERKOOPINGEN Finale door notaris J Peereboom voor de erven van mej de wed L R Bskens te Buitenpost a Het greidplaatsje staande en liggende aan één kavel, aan den rijksstraatweg in het West van Buiten post, bestaande uit boerenhuizinge bijöchuur* vuurhut, erf, boomgaard en tuin, benevens eenije perceelen weiland, sameng root HA (14Ï4 pdt), in 5 perceelen Kooper Joh Wiersma te Lutjepost, bij samenvoeging voor 17,655 b Twee perceelen weiland in de Fennen, in het West van Buitenpost, samen groot HA Kooper Fr van der Meulen te Buitenpost, respectievelijk voor 2BOO en 2200 c Een perceel weiland, liggende op het Uitland onder Buitenpost, grooi HA Koopers P» P Douma en F P Douma onder Kollum voor 4554 Totaal 27,219 SCHEEPVAART Haven van Harlingen GRONINGEN vertrok 18 Sept naar Londen PROF BUYS vertrok 18 Sept naar Huil Motor-schoener FIYEL arr, 18 Sept van Trangsund MARGOT arr 19 Sept van Huil LEEUWARDEN arr 19 Sept van Londen NOORD-HOLLAND arr 19 Sept van Goole Stoomvaart-Mii Nederland CHRISTIAAN HUYGENS 19 Sept v Batavia te Amsterdam J P COEN (uitr) 17 Sept v Algiers Kon HoU Llovd GERIA (uitr) 17 Sept v Las Palmas ZEELANDIA (uitr) 17 Sept v Santos Rotterdamsche Lloyd INSULINDE 18 Sept v Rott n Batavia TABANAN (uitr) 18 September v Port-Said HollandAmerl ka-lijn NIEUW AMSTERDAM 18 Sept nam 3 u van Boulogne BUITENLAND Eckener's terugkeer Gisteren is de New Vork, met dr Eckener, den commandant van de Graf Zeppelin uit Amerika te Cuxhaven aangekomen Toen het schip aanlei, brak aan wal een onbeschrijfelijk gejuich los Men wuifde met vlaggen en zakdoeken en duizenden stemmen riepen om dr Eckener Eerst werden de journalisten door dr Eckener in zijn hut ontvangen, waar zij hem met vragen over de onderhandelingen tot instelling van een geregelden Oceaandienst bestormden Dr Eckener antwoordde, dat van onderhandelingen nog geen sprake was Hij heeft in Amerika met verschillende belangstellenden gesproken en daarbij groote geestdrift ontmoet Voordat het echter tot bepaalde onderhandelingen komen kan, moeten er nog allerlei besprekingen gehouden worden Het feit nieuwe vrienden en belangstellenden gewonnen te hebben is echter reeds een niet te onderschatten voordeel Toen dr Eckener het schip verliet werd hem door de menigte een juichende ontvangst bereid Zoo was het ook te Hamburg, waar hij om 9 uur per extra-trein aankwam Hier nam hij zijn intrek in de Vier Jahreszeiten President Hindenburg heeft Eckener een hartelijk brieftelegram gezonden, waarin hij hem zijn dankbaarheid en erkentelijkheid voor de reis om dn wereld, die voor Duitschland zoon belangrijkedaad is, uitspreekt en de hoop te kennen geeft hem spoedig te Berlijn te kunnen begroeten Dr Eckener was van plan vanavond dadelijk naar Friedrichshafen te gaan Brandstichtingen te Berl Un j het onderzoek is gebleken, dat zoowel de bra nd in den koepel van den Duitschen dom te Berlijn als die welke Dinsdagavond op de Küstrinej platz heeft gewoed, het werk van brandstichters is geweest Op de Kustrincr platz brak om tie n uur 's avonds vrüwel op hetzelfde oogenblik brand uit in twee naast elkaar gelegen fabrieken, waarvan de dakverdiepingen en de kantoren ver nield werden,, Ook gisteren zün te Berlun twee groote branden voorgekomen en men vermoedt, dat ook hier brandstichters aan het werk zun geweest Te Moabit ontstond om 7 uur s ochtends brand i n een vlak tegenover het gebouw van de rechtbank gelegen hoekhuis waarvan het dak totaal werd vetnield Een tweede brand ontstond aan de Wedding, in een magazijn, waar centena'en kolen en cc groote hoeveelheid hout opire=tadeld lag Te -n dc brandweer ter plaatse vimheen stond alles in lichte laaie Op bevel van de brandweer werden de arbeiderswoningen in de nabijheid ontruimd Een ha f uur na het begin van den biaud vlogen drie kleine benzinetank* in de lucht Het magazün werd door den brand geheel vernield Ook het dak van een >abüc-ele -en huis werd een prooi der vlammen Politieke treinaanslag De correspondent te Warschau van de Frankf Z meldt, dat dezer dagen een aanslag is gepleegd op een trein tusschen Jendrowo en Szucin in Polen Balken waren dwars over de rails gelegd om den trein te doen ontsporen, maar de hindernis werd tijdig ontdekt Daders bleken de voorzitter en de ondervoorzitter te zijn van de zg revolutionnair-socialistische organisatie van Dombrowo Zij hebben de sensationeele verklaring afgelegd, een spoorwegongeluk te hebben willen veroorzaken ten einde den trein te berooven om den buit te gebruiken voor partijdoeleinden Ook Pilsöedski, zoo verontschuldigden zij zich, had vroeger eens op dezelfde wijze gehandeld (nl jaren geleden, onder geheel andere omstandigheden, nl onder Russische heerschappij, om de gelden te bezigen voor de vrijheidsbeweging) De revolutionnair-socialistischo partij is een kleine groep socialisten, die zich heeft losgemaakt van de groote soc partij om zich bü Pilsöedski aan te sluiten, terwijl de rest van de partij strijd voert tegen Pilsöedski e,n diens dictatuur De ongelooflijke handelwijze van rev-soc staat op zich zelf, maar schaadt de aanhangers van den maarschalk ten zeerste Politieke moorden in Bulgarije De Serviër Spasitsj, fotograaf tetsaribrod, i3in een der hoofdstraten van Sofia vermoord Spasitsj had zün vacantie te Wana doorgebracht en waj juist weer te Sofia terug toen hij op de Tsaar Simeonstraat door drie mannen werd aangesproken, die zeiden van de politie te zün en naar zün papieren vroegen Toen trokken zü plotseling revolvers en messen en brachten Spasitsj drie schoten en verscheidene steken toe Zondag is te Sofia ook een advocaat vermoord In beide gevallen meent men met een politiek misdrijf te doen e hebben Spasitsj zou zich te Tsaribrod ongunstig over Bulgarije hebben uitgelaten Afgescheiden van het bedroevende, dat er in eiken moord schuilt, is dit geval al heel betreurenswaardig Jaar het ongetwüfeld de betrekkingen tusschen Bulgarije en Servië, die den laatsten tüd iets beter schenen, weer achteruit zal brengen Āanslag op een candidaat-pre; dent in Mexico Volgens berichten uit Mexico City is Dinsdag te Torreon een aanslag gepleegd op den candidaat voor het presidentschap, José Vasconcelos, toen deze op het punt stond van het balcon van het gebouw La, Espanola een toespraak te houden Door politieke tegenstanders, die zich onder de toehoorders bevonden, werden verscheidene schoten op hem gelost Er zün 2 dooden en vele gewonden te betreuren Vasconcelos zelf bleef ongedeerd Regeeringstroepen hebben de menigte uiteen gedreven In de stad Torreon is de staat van beleg afgekondigd De petroleumbrand te Huil Gistermiddag even na 12 uur is de brand in de petroleumtank te Salt End bedwongen, nadat de brandweer onafgebroken 27 uur werk had gehad Er zün 13,000 KG blusschende chemikaliën in dc vuurzee geworpen en de kosten der blussching zün waarschijnlük even hoog of hooger dan de waarde van de verbrande petroleum, die ongeveer 40,000 pond heeft bedragen Met de nablussching zullen nog ten minste 24 uur gemoeid zün De droogte in Engeland De langdurige droogte die nog maar steeds aanhoudt, heeft voor dtf boeren op de droge oostelijke vlakte vande Engelsch? graafschappen Suffolk en Norfoïk rampspoedige gevolgen Het beschot van de suikerbieten is gering De prij-? van de tarwe laag, ten gevolge van den invoer val Duitsche tarwe, die beneden den Duitschen marktprijs in het buitenland wordt verkocht Gerst van mindere hoedanigheid is onverkoopbaar Ook de veehouders klagen steen en been De weiden zijn kaal, de vijvers opgedroogd en de boeren hebben hun wintervoorraad al moeten aanspreken om te voorkomen dat hun melkvee droog wordt Het zal dus een moeilijke winter worden Naar mesmee is bijgevolg niet de minste vraag Ontrouw gemeente-ontvanger Zondagochtend had de gemeente-ontvanger van Straatsburg, in wiens kas onregelmatigheden oni; dekt waren, zioh bij de justitie aangemeld Bij zijn verhoor heeft hij toegegeven, dat hij de laatste 20 jaar de man was 25 jaar in gemeentedienst verduisteringen heeft gepleegd tot ec'l totaal bedrag van naar schatting 527,000 francs, welk geld hij ten eigen bate had aangewend j:' 1909, onder 't Duitsche bestuur, was hij met zij:i knoeierijen begonnen Met den wapenstilsta'l'i'- toen Straatsburg onder Fransch bewind kwamhad hij er over gedacht de zaak te regelen, nu»'r toen hem bleek, dat de gemeentewet en de &' nieente-ambtenaren hetzelfde bleven, had hij he' maar beter gevonden niet van zijn beproefde methode af te wijken Uit het onderzoek van boeken schijnt te blijken, dat de schatting van * den ontvanger inzake het ontvreemde bedrag n'ei ver van de waarheid af moet liggen Een noodlottige prijs Een spoorwegbeambte uit Warmuntowitz had een aandeel > n den hoofdprijs van een Pruisische loterij en ha«een gedeelte van het sewonnen geld besteed aarden aankoop van een motorrüwiel Hü maakte een proeftochtje doch toen hij een kar met paarj tegenkwam, verloor hij zijn stuur en kwam met zün motorfiets onder den wagen terecht De m*n was op slag dood, terwül de man, die zich op ÜJ duozitting bevond, ernstig werd gewond

3 Cof,orw~es ongrelut- Op het station f- rzburg is gisteravond een rangeerlocomotief een binnenkomenden passagierstrein opief2[en; de rangeerlocomotief werd teruggei en'en haakte toen in de flank van een der * rleen van den pasagierstrein De stoker van rü'^ggerlocomotief, die zich had willen redden j 6 r r van de locomotief af te springen is op slag a od Be machinist van deze locomotief is gee aen in een ziekenhuis opgenomen Van de * agiers van den anderen trein zijn er acht die echter, na verbonden te zijn, hun reis winden voortzetten De oorzaak van het onge- nog onderzocht luk wordt p c Grieksche roovers Ka een week gevangenschap zün de güzelaars van de Cfjeksche roovers Zondagavond in vrüheid geteld en wel op slechts enkele KM afstand van L plaats, waar zü gevangen genomen waren Zü hadden de boodschap meegekregen zich niet voor den volgenden ochtend te verroeren, opdat Ac roovers een goed heenkomen zouden kunnen Tinden De menschen maken het vrü goed op senator Hadjigakis na die veel van de kou en de natheid geleden heeft Familieleden hadden met de roovers over een losgeld onderhandeld, dat natuurlük heel wat kleiner moest zün dan wat de roovers van de regeering eischten Of er inderdaad losgeld betaald is, wist men te Athene nog niet Tragisch Voor de jury-rechtbank te Digne stonden dezer dagen twee jeugdige vrienden terecht, de 18-jarige Ughetto en de 16-jarige Mucha En wel wegens het vermoorden van vüf Zü hadden nl een geheel boerengezin uitgemoord: moeder, vader erf drie kinderen De vader van Ughetto als getuige gehoord, verklaarde, dat hü alles in het werk heeft gesteld oni zün zoon op het goede pad te houden, doch aüf«was tevergeefs geweest Zich ten slotte tot de jury wendende, zeide de rampzalige vader: Mijne heeren, ik ben een onteerd vader verzoek ik u mün zoon ter dood te doen veroordeelen Ughetto werd inderdaad tot de doodstraf ver- ' oordeel'!, terwül zün kameraad 20 jaar tuchthuisstraf kreeg TELEGRAMMEN BINNENLAND Eerste Kamer 's Gravenhage, 19 September In de vergadering van heden is na aanbeveling van de heeren POLAK (s-d), MENDELS (s-d) en aandrang door den heer SLINGEXBERG (v-d) tot uitbreiding van het ledental der huishoudelijke commissie gekozen tot lid dier commissie in de vacature-de Vos van Steenwijk, de heer van Voorst tot Voorst De heer Rink werd herkozen De leden van de gemengde commissie voor de stenografen werden herkozen In de commissie voor de verzoekschriften zijn benoemd de heeren Janssen (r-k), de Savornin Lohman (c-h), Fock (v b), van Sittard en Oudegeest (s-d) De Kamer ging in de afdeelingen tot onderzoek van het ontwerpadres van antwoord op de Troonrede De voorzitter der Tweede Kamer 's Gravenhage, 19 September Bü Kon besluit is henoemd tot voorzitter van de Tweede Kamer voor het tijdvak der tegenwoordige zitting mr J R H van Schaik, lid der Kamer Het overheidspersoneel en de millioenennota 's Gravenhage, 19 September In een gisteren te Amsterdam gehouden vergadering van het moderne comité ter behartiging van de algemeene belangen van het overheidspersoneel is bij een bespreking van de troonrede en de millioenennota groote teleurstelling uitgesproken, dat de regeering met de ernstige verlangens van het overheidspersoneel, behalve door haar plannen tot behandeling van de aanhangige ambtenaarswet ii geen enkel opzicht rekening heeft gehouden Het comité besloot aan deze teleurstelling uiting te geven in een manifest, dat in groote oplaag onder het overheidspersoneel zal worden verspreid Ten aanzien van de te voeren salaris- en rechtspositie-actie zal het comité een bespreking houden met de sociaal-democratische Tweede Kamerfractie Jubileum prof RH Woltjer Amsterdam, 19 September As Maandag viert prof dr R H Woltjer, hoogleeraar aan de Vrije Universiteit, zijn 25-jarig ambtsjubileum De postvlucht naar Indië Calcutta, 19 September (Reuter) Het Nederlandsche postvliegtuig is hedenmiddag om 12 uur 30 boven het Dumdum-vliegveld te Calcutta aangekomen en na eenige cirkels boven het terrein te hebben beschreven, doorgevlogen naar Akyab Alahabad, 19 September (Aneta-Vaz Dias) Volgens bij de K L M ontvangen bericht is het postvliegtuig de P H A E Z hedenochtend om 5 uur 12 uit Alahabad vertrokken en te 14 uur 45 te Akyab aangekomen Het tweede postvliegtuig vertrokken Amsterdam, 19 September Hedenochtend tegen het aanbreken van den dag is het tweede post- 'Hegtuig voor Indië, de P H A E 0, voor zijn srcote vlucht naar het oosten gestart Behalve Pen aantal leden van den dienst der K L M *aren er nog eenige honderden belangstellenden, 'Üe het vertrek gadesloegen De directeur van de K L M, de heer Plesman, hield voor het ver- 'trek een korte toespraak tot de bemanning van het vliegtuig, de vliegers Duimelaar en Tepas en den mechanicien Dunk, en wenschte hen een oorspoedige reis Te 6 uur 8 vertrok het vliegtuig en verdween spoedig in den ochtendnevel Het vliegtuig heeft 131 KG post aan boord De alastrim ( Amsterdam, 19 September De directeur van den geneeskundigen dienst maakt bekend, dat er weder een verdacht geval van alastrim is gec nstateerd De patiënt is naar de barakken omgebracht El»t, 19 September Bij den heer Freeling, dokter te Herveld, is alastrim tevoren geconstateerd, heeft hij eenige patiënten behandeld De moord te 's Gravenhage s Gravenhage, 19 September De rechtbank leeft de gevangenhouding van W Kromhout yan der Meer, den verdachte van den moord op nevrouw Oden aan het Bezuidenhout, met een,enijn van 30 dagen verlengd Verblindende autolichten >m u SUm 19 September ' Toen de motorrijder P, ' Hilversum, gisteravond op den Franschen ampweg te Bussurn reed, werd hij door automaten verblind, waardoor hij de 26-jarige mei ' mt Bussurn, die met haar verloofde wandelde,»nreed Mej H kreeg een schedelfractuur, de torrijder hersenschudding Beider toestand 13 er ernstig Brand in een oliefabriek Amsterdam, 19 September Een brievenbesteller ontdekte hedenochtend omstreeks halfvijf, dat er brand was in het complex gebouwen, gelegen op den hoek van de Spaarndammerstraat en Westzaanstraat, waar gevestigd zün Alberdink's oliefabrieken De brandweer was er vlug bü en greep dadelük sterk in Er werd, gezien het groote brandgevaar, veel materiaal gezonden In een gebouwtje, dat door steenen muren van vier andere gebouwtjes gescheiden is, sloegen de vlammen door het dak De oliedampen, die daar ontstonden, trokken door een groote buis naar de andere züde van de fabriek en vonden daar een uitweg in den schoorsteen Deze buis, die rood gloeiend werd, leverde een gevaar op voor de omgeving Door de groote massa water, die op het vuur geworpen werd, kon de brand betrekkelük spoedig worden bedwongen Een drietal gebouwtjes zün voor een groot deel uitgebrand Hoe de brand ontstaan is, weet men niet In de fabriek wordt 's nachts niet gewerkt Bakkerij en sigarenwinkel afgebrand Nieuwe Pekela, 19 September Alhier zün afgebrand de bakkerü van Blankens en de sigarenwinkel van den heer v d Molen Aan den grond geraakt Hansweert, 19 September Een Fransch stoomschip is hedenochtend in de Biezelingsche ham op de plaat blüven zitten Daar er weinig water staat, ligt de boot büna droog Drie Belgische en een Duitsche sleepboot zün ter plaatse Vermoedelük'zal men trachten hedenavond ongeveer 9 uur bü hoog water de Fransche boot weer vlot te brengen De ramp van de Estella Hansweert, 19 September Door de douaneboot Albatros is hier hedenochtend het lük aangebracht, vermoedelijk van een der opvarenden van dc Estella Verkeersongeval Kampen, 19 September Gisteravond is te Westerholte een ernstig auto-ongeluk gebeurd Een fanfarecorps uit Wilsurn keerde in twee autobussen van een wedstrijd te Steenwijk terug De bestuurder van de achterste bus raakte den weg kwijt, reed eenige meters over den berm en reed toen in volle vaart tegen een boom De bus werd zwaar beschadigd Twaalf inzittenden werden gewond en zijn in het ziekenhuis te Kampen verbonden Vier gewonden bleven in het ziekenhuis De chauffeur uit Oldebroek werd ernstig gewond Een zijner beenen is verbrijzeld BUITENLAND De Volkenbondsvergadering Het ontwapeningsvraagstuk Genève, 19 September (Z T A) De derde commissie van de Volkenbondsvergadering is heden de groote debatten begonnen over het ontwapeningsvragstuk Lord Robert Cecil verklaarde, dat tot nog toe geen wezenlijke vooruitgang gemaakt was inzake de ontwapening in de lucht, ter zee en te land Hij zeide voorts, dat de breede volksmassa's thans verwachten, dat de werkzaamheden ter voorbereiding van de internationale ontwapeningsconferentie eindelijk op bevredigende wijze zullen worden gesloten Het Vlotenvraagstuk Hoover over de ontwapening Washington, 19 September (Reuter) Hoover hield gisteravond een radiorede over de loopende ontwapeningsonderhandelingen Hij zeide, dat de bedoeling daarvan was Amerika's verdediging te verzekeren en tegelijkertijd de geweldlgde bewapeningslasten waaronder de bevolking zucht te verlichten Daardoor -ouden ook de haat en de vrees, welke overal ter wereld heerschen tengevolge van den wedloop in de bewapening ter zee worden weggenomen Hoover herinnerde aan vorige presidenten, aan hun werk voor den vrede, maar die tevens de verdediging beschouwden als een verzekering van den vrede Wij moeten bereid zijn tot verdediging, maar daartoe niet verder gaan dan tot wat werkelijk noodzakelijk is Doen wij dat niet, dan vormt dit een* gevaar voor een aanval Amerika heeft nooit presidenten gekend, die of wel pacifist of wel militarist waren New-York, 19 September (Reuter) In een door de radio verspreide redevoering heeft president Hoover er gisteren op gewezen, dat gedurende de laatste halve eeuw de Amerikaansche onderdanen krachtig hebben bijgedragen tot bevordering der verzoening en arbitrage en tot het gebruik van juridische middelen voor het oplossen van internationale geschillen Deze maatregelen hebben oorlog voorkomen Het laatste hebben de Vereenigde Staten en andere landen zich verbonden om nimmer den oorlog te gebruiken als een nationaal politiek instrument en de logische maatregel die hieruit volgt is vermindering der bewapening Hughes voorzitter der vlootconferentie New-York, 19 September (Reuter) De New- Vork World meent, dat er alle reden is om te gelooven, dat president Hoover aan Charles Hughes, den vorigen minister van Buitenlandsche Zaken, zal verzoeken om zich aan het hoofd te plaatsen van de Amerikaansche delegatie naar de as vlootconferentie der vijf mogendheden, die te Londen zal worden gehouden Hughes was voorzitter van de vlootconferentie die in 1921 te Wa=hington werd gehouden en een vurig voorstander van Hoover in de verkiezingscampagne om het presidentschap Fransche persstem Parijs, 19 September (Havas) De Petit Parisien schrijft dat het nagenoeg zeker is, dat Frankrijk, Japan en Italië de uitnoodiging van MacDonald tot bijwoning eener vlootconferentie zullen aannemen, doch het moet niet uit het oog verloren worden, dat de bespreking alleen kan loopen over de punten die ook te Washington in 1921 zijn behandeld, nl de kwestie van de oorlogsschepen en de moederschepen voor vliegtuigen Geen uitnoodiging Washington, 19 September (N T A) Het ministerie van Buitenlandsche Zaken verklaart, dat er geen sprake is van een gemeenschappelüke uitnoodiging van Groot-Brittannië en de Vereenigde Staten voor de door MacDonald beoogde vijf mogendheden-conferentie De bomaanslagen in Duitschland Berlijn, 19 September (Wolff) Van de 21 in verband met de bomaanslagen onder verdenking staande personen, die gisteren allen aan een verhoor zijn onderworpen, is tegen 15 het bevel tot inhechtenisneming gehandhaafd De overige res zün uit de hechtenis ontslagen Inmiddels worden de nasporingen voortgezet De Belgische koning in Italië Brussel, 19 September (B T A) Het blad Metropole meldt, dat de koning van België op het oogenblik een reis in Italië maakt De koning die niet voor het einde der volgende week zal terugkeeren, zal de koning en dc koningin van Italië een bezoek brengen Bolivia Paraguay Ascuncron (Paraguay) 19 September vkeuter; Officieel wordt medegedeeld, dat de regeering van Paraguay de bemiddeling heeft aanvaard van de neutrale leden der verzoeningscommissie te Washington, ter definitieve regeling van het grensgeschil, dat in December van het vorig jaar aanleiding is geweest tot bloedige botsingen Schietende Amerikaansche kustwachtschepen Herhaling van de I'mAloveaffaire? Halilax (New Schotland), 19 September (Reuter) Een incident dat herinnert aan de vermaarde affaire van de I'm Alove heeft opnieuw plaats gehad De kapitein van de motorboot Shawnee is hier aangekomen en klaagde er over dat hij een vuur doorstaan had van Amerikaansche kustwachtschepen, die zonder voorafgaande waarschuwing granaten op zijn schip afschoten, waardoor zijn schip averij opliep Rusland en China Mobilisatie in Opper-Mongolië Tokio, 18 September (Reuter) Volgens een telegram van het Japansche persagentschap en komende uit Wit-Russische bron heeft de pro- alle mannen sovjetregeering van Opper-Mongolië tusschen 20 en 40 jaar gemobiliseerd, terwijl maatregelen zijn getroffen om man te zenden zoodra de toestand in het Chineesch-Russische conflict dit vereischt Onweders boven Engeland Londen, 18 September (Reuter) Hevige onweders, vergezeld van geweldige regenbuien, hebben op verschillende plaatsen rondom Londen gewoed, waardoor een einde is gekomen aan de droogteperiode, welke reeds een maand duurde Op verschillend» plaatsen waren clo straten in rivieren herschapen Tot dusver werden drie doodelüke ongevallen gemeld, tengevolge van het inslaan van den bliksem Brand in een fabriek van spoorwagens Bauzen, 19 September (Reuter) In het plaatselijke filiaal van een wagonfabriek der firma Linte Hoffmann is gisteravond brand uitgebroken, die in de aanwezige houtvoorraden gretig voedsel vond Met groote snelheid breidde de brand zich uit en de vlammen laaiden huizenhoog op en bedreigden ook de belendende gebouwen Brandweer uit de stad en omgeving was met talrijk materiaal ter plaatse verschenen, zoodat de brand ten slotte gelocaliseerd kon worden De aangerichte schade is nog niet vastgesteld De mijnramp in het Saargebied De schade Parijs 19 September (N T A) De Petit Parisien vernemt uit Metz, dat de schade in de Sint Charles-mijn te Klein Rosseln aangericht door het mijnongeluk, op 15 millioen franks wordt geschat De Fransche directie der mijnen heeft als eerste hulp voor de slachtoffers der catastrofe 200,000 franks ter beschikking gesteld 23 dooden Saarbrücken 19 September (Wolff) Het aantal dooden tengevolge van de twee ontploffingscatastrofen in de mijn te Klein Rosseln bedraagt 23 terwijl 25 mijnwerkers gewond werden De onderaardsche brand duurt nog voort, zoodat men overweegt de mün onder water te zetten De Amerikaansche traieven Washington, 19 September (Reuter) De senaat is begonnen met het onderzoek van het internationale verdrag nopens het invoerrecht op zekere producten Men rekent er op dat krachtens dit verdrag de invoerrechten aanvankelijk zullen worden verminderd Het verdrag werd op 8 November 1927 te Genève door 29 landen goedgekeurd Opening buurthuis te Jubbega Een groot gezelschap afgevaardigden van den gemeenteraad van Schoterland van Plaatselük Belang, het Groene Kruis, de Buurthuis-commissie en nog andere organisaties, de architect Baart te Leeuwarden, de heer Bleeker burgemeester van Ópsterland e a vereenigden zich hedenmiddag in de groote zaal van het buurthuis om de officieele opening bij to wonen door den oudminister, mr J Kan De minister van Arbeid was vertegenwoordigd door dr Tuntler, inspecteur der volksgezondheid te Groningen; de centrale commissie van opbouw in Drente door <* * ' tr-»«/>- De voorzitter der commissie van opbouw in Oost-Schoterland, de heer H DE VOS heette mr Kan die vergezem was van den heer Meiier de Vries, hartelijk welkom en dankte hem voor al hetgeen hü heeft gedaan voor de verbetering van toestanden op sociaal, cultureel en economisch gebied in deze omgeving Ook het buurthuis is een stichting door uw grooten steun tot stand gekomen Bij de exploitatie wordt ook steun verleend door het ministerie van Arbeid Bü de installatie door tal van vereenigingen uit Amsterdam, de Janssenstichting en vele particulieren, aan wie dank gebracht werd evenals aan den architectontwerper, den heer Baart te Leeuwarden en de uitvoerders van het bouwwerk Rede mr Kan Mr KAN begon met de woorden aan de Troonrede ontleend: Het verheugt mü weer in uw midden te zün en spreker verzekerde dat dit zoo was Spreker herinnerde aan zün eerste bezoek den Sint Nicolaasdag op 1927 aan deze streek, die sinds dien datum zün bizondere belangstelling trok Hü wees op het vele werk dat hier verricht is in het belang van de ontwikkeling van de bevolking en hü hoopte dat ook het Buurthuis zou blüken te zijn een zegen voor de betrokken bevolking Aan den architect Baart bracht hü een woord van dank Daarna verklaarde hü het buurthuis, waarvan hü 11 Maart jl de eerste steen gelegd had officieel geopend Verdere redevoeringen Dr TUNTLER bracht de beste wenschen over van den minister van Arbeid en wees er op dat bü het werk allereerst dient te worden gedacht aan de ontwikkeling van het kind De heer FALKENA burgemeester van Schoterland, huldigde de commissie, de energieke menschen die met de directrice en assistent zullen medewerken om de massa alhier op hooger peil te brengen De heer BAART sprak een woord over den bouw van het buurthuis en bood mr Kan een foto daarvan aan De heer KRAMER bracht den gelukwensch over van de centrale commissie van opbouw in Drente Ds LONKHUIZEN, sprekende namen 3 het Groene Kruis, zegde alle medewerking toe Ook hü betoogde, dat aan de opvoeding van het kind allereerst de aandacht moet worden gewüd De heer VAN DER DAM, voorzitter der buurtcommissie, sprak ten slotte een woord van dank waarna de heer DE VOS de officieele büeenkomst sloot Mr Kan en de heer Meyer de Vries namen daarna met belangstelling van de inrichting van het buurthuis kennis en gaven hun voldoening daarover te kennen Door leerlingen van den kookcursus en het buurthuis werd een kop koffie met slagroom rond gediend Mr Kan en de heer Meüer de Vries vertrokken daarna per auto met den heer Falkena, rüksinspecteur van de'werkverschaffing in Friesland, naar de ontginningswerken in het waterschap Buitenveld in de gemeente Dantumadeel Beurs van Amsterdam Donderdag 19 September 1929 Vorige pet koers Heden Ned Werkl Schuld 1922 A /M 1037/^ do do 1918, /4 1011/ do do 1919, do da 1916, / g 99»/M 9911^ da da 1917, / g 99*/i«99u^ do da 1916, /» 943/ 16 do da, 1000 Sl/g 89% 891/2 do do, /4 755/8 Cert do do, /j 63i/g 631/4 Oost-Indië 1923 D, /19gb loolfogb do 1917, do 1926 A/B, / j 963/ggb 965/ w Duitschland herstelt / g 1021/8 Hongarije Kr Portugal le serie afgest 3 431/3 44 Gr Russische Sp 1898 G R /8 % Nicolai Sp 1867/ lU Geconsolideerde 1880 G R H/ugb Igb Hope 1889/90 G R / w Igb Warsch Ween PR 1890GR % Husland 6e Em 1894 G R Ufo Japan lp oan 1908/09Yen 500/ /8 Mexico afl afgest Obl J 100/ /4gb Brazilië O /4 Amsterdam , da / u 1007/8 do 1926 le leening 41/ g 979/tó Friesland /8 1001/8 Rotterdam / g da 1'< /16 103S/gl do / g 971/3 971/ g Argent Nat Hyp Bk Cedula's L 6 99% 993/3 Int Mera Marine Goldbonds 6 loov4 ' do do K 5 91 l/g Peruvian Corp Mortg Bonds 6 98 Hol IJzeren tip Mij Obl 1915/ % 1001*M do do Obl 1910/13 gl 4 92gb 92i/g Mij tot Expl Btaatsspooi 1915/ /ggb 1001/ g do do 1913/26 41/ g 98gb 98 da do 1901/ /ogb Rjasan l'ralsk 1894 O R /8 Wladikawkas Sp 1909 M 500/ / g 11/ggb Zuid-Oost Sp IS«7 do 4 9/M Atchison ïopeka Alg Hyp Obl 4 913/ Central Pacific le Ret Hyp 4 903/ w 90S/8 Kansas City Southern le hyp 3 737/jg 731/ g Wladikawkas Sp 1894 G R Nort & Western Gec le Hyp Obl 4 901, Southern Pacitic Goud ObL 4 883/, 883/i«South Pac K, Cy le Rf Hyp Obl Koloniale Bank A 252' 2471/» Ned Ind Handels Bank A f »/a Nederl Handel Mij CVA/'lOOO 1765/4gb I76tyg HoU Kunstzijde Ind A 150 Margarine Unie Cert v A looo 6091/5 592 Maekubee Kunstzijde A 951/ g 99 Ned Kunstzijde fabr A l/g Philips Gloeilampen Gem Bez A Redjang Lebong Mijnb Mij A Durdtsche Petrol Ind Mij gew A gb Kon Ned Mij t e v Petr A / 4481/» Hoiland-Amerika-lijn Gem Eig A 581/ g 61gb Kon Ned Stoomboot Mij A 95 Ned Scheepvaart Unie A 2081/4gb 2081/ g Cultuur Mij d Vorstenlanden A I69gb 170 do do Winst-Aand 150 Handelsver Amsterdam A Javasche Cultuur-Mij A 4361/ g Poerworedjo Suiker Ond A 861/=, JJeii Batavia Tab Mij A - 250/ /* 431 l/«eb Dcli Mij A 4141/ J 415 Senembah Mij A 459t/sgl 4571/» Amst Rubber Cult Mij A Dcii Batavia Bubber M^j A f /» Hessa Ruliber Mij A 353gb 350 Indische Rubber Comp A Amsterdamsche Bank A 1878/8 187S/8 incasso Bank '243/4 NederlandscheBank C v A looo 245 Rotterdamsche Bankver A 115$/ Caivé Delft Pr HO'lefabr A f / g 2511/! Centrale Suiker Mij A /? Jurgens pnt Aand A /4 Jurgens pret winstd 1021/8 Aand B l2oo 1003/gb 1003/M gl Ned Scheepsoouw Mij» A 951/- 95 V K Papieriabr van Geldw- Zn A Wester Suikerraffinaderij A 718/4 7)3/ American Beet Sugar Cy CvA $ 161/4 $ 143/ J American Car & Poundry Cy CvA f 991/, t 102 Am Hide & Leather CyCv pret A 471/g 4gl/4 Aiu&uiemngtïKenningCo OvN A 1211/4 1231/ a Anaconda Copper OvA 2441/ 2521/» Generai Cigar Cy C, va 683/! 681/ Studebaker Coipor C y gew A» 741/ vI U S Steel Corporation Cv gew A 2343/ 2451/? Compauia Merc Argen» A 13/!gb 19,wt Gecons Holl Petroieum C v A 204 Kon Ned Petroeum Onder/100 A 4471/» 446 Moeara Enim Petr Mij A Holt Stoomboot My ~ a! 431/j 421/»el Java-China-Japan-lijn A 122 Rotterdamsche Lloyd A 185i/4 Stoomv Mij Nederland A 190 Kon Holl Lloyd a! BV<gb Kon Paketvaart-Mij A 23lgb 234gb Int Merc Marine Orig gew A 5%, do prei A Bodjong 31 /» 3217 Suikerfabr A 241 SuiK*r Cultuur-Mij A 277 Arendsburg Tabak 269 Mij A Besoeki Tabak Mij A 3OO 465 Kongga 469 Landbouw M A 3101/4 Peruvian 3101/» Oorp C v pref A 64% 64 Holt IJzeren Spoorw-Mij A 1103/ 1101/» et My tot Expl Staatsspoor A 1291/» 129 Atchison To^eka C t gew A /, Ene Spoorweg Mij gew A 843/ 88 Kansas City Southern gew A Va w J*0-, r, Prel- A- 687/8 68U/,, New-York Ontario A 241, Southern 24U«Pacific gewa Southern Railway Cy gew A 1551/» unioupacific Red Cy Cv gewa 2781/ g 279 Prolongatie 51/» ' 1153/, pet Omrekeningskoersen voor wissels Vorige koers (Officieel) 10 Sept n?en f 1208%, f\2oüljo ar'j s 976 ; 976 erlljn,- \ 5937V2,59371' g Brussel (Belga) 3466! Zwitseriand 3466 l/o t^-oül/g Reenen 48071/»,35121/g 3510 Kopenhagen 6640 * Stockholm 6680 ' M21'2 '6642V, ny Jf ' 2-497'l» 2-497/M Onofficieel :,'* Spanje, 36771/ g 3676 Italië 1305 '13 05 Praa«7381 ; im\h

4 IJzeren Ledikanten vanaf 950 tot 3300 Met VOETBORD tn prima GEWEVEN MATRAS 2660 Wit ijzerenledikant met ZIJSTUKKEN en VER- STELBAAR HOOFDEINDE 1650 TE MUNNEKEZIJL o/d BURUM Op Donderdagen 10 en 24 Oetober 1929 zullen publiek worden verkocht: Twee uitmuntende SATEN en LAN- DEN, gunstig gelegen aan den kunstweg te Munnekezijl o/d Burum, samen HA (196 pd), in huur bü mej Wed H Miedema en den heer A W Bolwerda; aanstaande voorjaar te aanv Bij, volg adv breeder te omschrijven Notarissen : W J COÜRRECH STAAL, Gorinchem N OTTEMA, Leeuwarden yoorloöpiglericht In de maand Oetober 1929 zullen publiek worden verkocht: 1 De BÜRGERHUIZINGE no 32, met INTREK, aan de Speelmanstraat 2 De BÜRGERHUIZINGE no 23 a Qteünstraat BOELGOED - LEEUWARDEN Begin Oetober 1929 zal in het pand n028, a d St Jacobsstraat, boelgoed worden gehouden van: txtttwt I den nog voorradigen WIISKEL- INTENTARIS van den heer D A Hettema, bestaande hoofdzakelük in klokken, pendules, horloges en IL barometers MEUBILAIRE GOEDEREN, afk nit een deftigen inboedel Notaris OTTEMA SATÉ EN LANDEN - NIAWIER Bij gesloten briefjes TE HUUR voor 5 jaren: de SATÉ en LANDEN (bouwen greide), a d kunstweg onder Niawier, groot HA (75 pdm), in huur b M 8 Meindersma tot herfst 1929 en 5 Maart en 12 Mei 1930 Conditiën eerstdaags ter lezing in de herberg van SICCAMA te Niawier en ten kantore van ondergeteekende Briefjes, gemerkt W, in te leveren vóór Vrijdag 4 Oetober as^ des midd 12 nnr, ten kantore van den notaris N OTTEMA te Leeuwarden PROYISIONEELE VEILING Notaris MOLENAAR te Leeuwarden zul op Woensdag 2 Oetober 1929, 's av 7 uur, bü Smit in de Zuiderstraat aldaar, provisioneel veilen: HUIZINGE - Speelmanstraat IL L De solide, zeer gnnstig gelegen HUIZINGE no 11 met WERKPLAATS en erf, aan de Speelmanstraat te Leeuwarden, groot 48 centiare, in eigen gebruik bü den heer P de Vries en 12 November 1929 vrij te aanvaarden BURGERWONING - Bleekerstraat 44 2 De nette BURGERWONING no 41 met erf, bü de Bleekerstraat te Leeuwarden, groot 46 ca, in eigen gebruik bü mej G de Vries en 21 Oct as vrü te aanvaarden BURGERWONING - Tijnjedijk 23 3 De dito BURGERWONING no 23 met erf, aan den Tijnjedijk te Huiznm, groot 1 are 26 ca tot 12 Mei 1930 in buur bij D Tabak voor f 250 per week BüfprwDÉi - Spanjaard 38 Op tüd en plaats voormeld zal tevens provisioneel worden geveild: 4 De zonnig gelegen BURGER- WONING no 38 met erf c a^ aan de Spanjaardstraat te Leeuwarden, groot 45 ca, bij de toewijzing vrij te aanv Bezichtiging o d verkoopdag 24 nnr Boekjes na aank verkrijgbaar Notaris MOLENAAR BOERENHUIZINGE EN BOUW- EN WEILANDEN TE EN ONDER HALLUM Bij gesloten briefjes TE HUUR : Eene welonderhouden BOERENBTjI- ZINGE c a te Hallurn en eenige vruchtbare perceelen bouw- en weiland, op de Noordermieden onder Hallurn, samen groot HA (46 pondernaat, waarvan l4 1/2 pd bouwland en 31% pd weiland), in gebruik bü den heerb F Rinsma HuurtUd 5 jaren, in te gaan herfs-t 1929 en 1 Jan en 12 Mei 1930 Voorwaarden liggen ter lezi'pg in de herberg van DAMSiIA te Hallurn Briefjes franco in te leveren vóór of op Donderdag 26 September 1929 ten kantore van den notaris Mr P D POELSTRA, Sophialaan 3, te Leeuwarden Bezichtiging alleen op werkdagen en op aanwüzin?» den verhuurder RINSMA BURGERHUIZEN EN ARBEIDERSWONING TE LEEUWARDEN Mr D F VAN GIFFJTN, notaris te Leeuwarden, zal op Donderdag 26 September a&, 's avonds 7 uur, bü H d Veemarkt aldaar, pro- Stroosma, a visioneel veilen: BÜRGERHUIS - Pieter de Swartstraat 1 De solied gebouwde en goed onderhouden BÜRGERHUIZINGE no 16 met vóór- en achtertuintje c a, aan de Pieter de Swartstraat, groot 83 ca, direct na de finale toewüzing vrü te aanvaarden BÜRGERHUIS - Joubertstraat / j 2 De hechte en keurig onderhouden' BÜRGERHUIZINGE no 29 met plaats en tuintje c a^ aan de Joubertstraat en nabü de Spanjaardslaan, groot 65 CA, tot 12 Mei 1930 verhuurd aan P Sütsma voor 650 p w BÜRGERHUIS - Romkeslaan 3 De goed onderhouden BÜRGER- HUIZINGE no 31 met straatje, bleek en plaats c a^ a d Romkeslaan, hoek Achter Tulpenburg, groot 89 ca, bewoond door mej J Landzedel en 12 November as of zooveel eerder als de bewoonster de woning zal hebben verlaten vrü te aanvaarden ARBEIDERSWONING - Reindersbuurt 4 De ARBEIDERSWONING met erf c a no 25, b d Reindersbuurt, groot 27 ca, direct na de finale toewüzing vrü te aanvaarden Bezichtiging op den verkoopdag van 24 uur Boekjes verkrügbaar bü den notaris, Eewai 76 Moelped - Leeuwarden Op MORGEN VRIJDAG, 'smorgens 10 UUR nabü het perceel SCHAPE- STRAAT ao 15, boelgoed a contant van: Eene belangrijke partij TIMMER- MANSGEREEDSCHAPPEN, MATE- RIALEN en WERKTUIGEN, als: Steigerjuffers, planken, kortlingen, steigertouwen, zw en lichte puihaken, prikkeldraad Douglaspomp n Bartels Benz brandlamp 16 M tuinslang, sergeant, Liz boormachine, bankschroef, glasramen, deuren, kozijnen, kalkstander, kuipen, mouwen en emmers, spiegel- en ander glas, pannen, buizen, ijzerwaren, eiken- en vurenhout VOORTS: 2 handkarren, kruiwagens, trappen, ladders, takel m 3 üz blokken, stijpsteenen, zeven, schoppen, schaafbanken, schammels, schragen, platte schaven ] OOSTERWERFF, KANTOOR: NIEUWESTEEG no 10 Voor h«t as seboen reeds voorradig nieuwste soorten in DAMES FANTASIESCH, lak, suède, zwart en gekl leder HEERENBOTTINES met vacht- en ledervoering VILTARTIKELEN 2 groote keuze, PANTOFFELS vanaf 1,05 In alles gegarandeerde Ij O x 0 kwaliteiten EXTRA AANBIEDING w JONGENS SCHOOLSCH O 33/31 32/35 36/41 L Vraagt BULLDO6ORTHOPAEDIC met ingeb steumool ook in lak en suède Ziet beide étalages Denkt U «r om!!! Vrijdagavond 6Vi uur gesloten Zaterdagavond 7'/«uur geopend Regelt Uwe inkoopen hiermede SS 11 DE VRIES AUTO'S Wegens inruiling div prima gebruikte AUTO'S voor billijke prijzen: MAXWELL, 5-pers, gesloten ESSEX, 5-pers^ gesloten CHEVROLET, 4-pers^ gesloten DONNET ZEDEL, 4-pers, gesloten FORD, 4-pers, gesloten FORD, 4-pers, Torpedo FIRMA RITZEMA EN CO, rmicn rt APPINGEDAM OPENING ZATERDAG vm»bloemehhuis«joh DE BRUIJN 0 Grachtswal no 95 bij de ELECTRISCHE BRUG BELEEFD AANBEVELEND I In onze afdeeling HEERENMODES vindt U DASSEN in de goedkoopere en betere soorten OVERHEMDEN in de meest aparte dessins BOORDEN, halfstijl, in 5 modellen VAN HEUSEN BOORDEN et Onze 9 «J DAMESKLEEDING N/MAAT \\é m 1 Door jarenlang, routine en ervaring levert ons atelier 1 1 Mantel» en Japonnen, die in sierlijkheid van lijn niet be- HOEDEN en PETTEN kenmerken zich door DEN BESTEN PASVORM DEN LAAGSTEN PRIJS Geheel nieuwe Speciafa sorteering Etalages Fa H ROLING Wirdumerdijk 24 GJOSTWOUD^I 'OSChiL^ERENJ GRASKALFSYLEESCH dagelijks in grooten voorraad in BRADA'S SLAGERIJ Per 5 ons 55 et 65 et Mooie LAPPEN FRICAXDEATJ ROLLADEN 55 et GEHAKT en SOEPVLEESCH 50 et Beleefd aanbevelend, Firma J G BRADA, KL Kerkstraat 7 Telefoon 1265, W M hoeven onder te doen voor de fijnste modelkleeding f^u^% Geheel overeenkomstig Uw persoonlijken smaak en neging, l^ il k 11 1^ J» J Mntl en Japonnen, waarover wij beschikken odb' kiezen ui* d 9honderden chit>u», fïj HEERENKLEEDING N/MAAT {^K Engelsche en Schotsche stoffen - Soepele weefsels, mooie Bil H»J kwaliteiten; zeer apart van teekening Onze coupe I til i elastisch en volgt volkomen de bewegingen en vormen van WM Uw lichaam, zonder in het minst afbreuk té doen aan IJK^TTj den onberispelijken en gemakkelijken pasvorm W\^ V :% Onder deze garantie nemen wij gaarne Uwe order* op SB af KBAKKER LEEUWARDEN'KIEUWESTAD RUMOL-INSTALLATIE& ZVN IN ALLE PDyZEWj LEVERBAAR MAAR WAARBORGEN U STEEDS SELECTIVITEIT GELUIDZUIYERHEID EENVOUD VAH BEDiENiNG Depot voor Friesland: Fa L J DRIELSMA, Voorstreek 82, Leeuwarden IHSS*C«?S**«******» ' '»»»M»é»>»»»MM»MMt»M»M M It! t»» #» ««Ü ONTVANGEN: ij \de nieuwe modellen] jj RUIME SORTEERING IN ALLE MATEN Bh::::::::i::;:::::::::::::::::::::::::^ WEEGBRUG - STIENS Met hat oog op da as nog willen laten wegen, dringend verzocht, dit in da eerstkomende TW E E WEKEN ta doan In Bietencampagne worden zij, die hun AUTOs Oetober wordt de daarvoor beschikbare tijd belangrijk ingekrompen an zal veel oponthoud het gevolg kunnen worden Oa brug is dagelijks beschikbaar van Bl2en van 26 uur Zaterdag» liaan 'smorgens (oflic tijd) HET BESTUUR- jj

5 Leeuwarder Courant Donderdag 19 September 1929 TWEEDE BLAD Uit onze Staatsmachine BESMETTELIJKE ZIEKTENWET Het feit, dat zich in den laatsten tijd herhaaldelijk gevallen voorgedaan hebben van meningitis rebrospinalis epidemica, van encephalitis lethar- ca en van poliomyelitis anterior acuta heeft de regeering er toe gebracht om de Besmettelijke Ziektenwet met uitzondering van enkele artikelen voor den tijd van een jaar weder van toepassing te verklaren in het geheele rijk, De Nederlandse namen voor deze ziekten zijn: de epidemi-,fhe hersen- en ruggemergvliesontsteking; slaapziekte en ontsteking van het grauwe merg in den voorhoorn, kinderverlamming 21 as treedt dit besluit in werking Het vestigt de aandacht op je laatstelijk nog gewijzigde Besmettelijke Ziektenwet, waarvan we de hoofdzaken hier nog eens weergeven De artikelen, welke niet van toepassing verklaard werden op deze ziekten, zijn die, welke speciaal slaan op de Aziatische cholera en de op het kenbaar maken der huizen, waarin pest; een lijder eener besmettelijke ziekte zich bevindt en op het vervoer en de begrafenis van lijders aan een besmettelijke ziekte De wet zelf geeft, in tegenstelling met de oorspronklijke wet, geen lijst op van besmettelijke ziekten, maar draagt de samenstelling daarvan op aan de Kroon, die bij algemeenen maatregel van bestuur de ziekten opneemt, welke voor de toepassing dezer wet in aanmerking komen Deze ziekten worden verdeeld in twee groepen, de groep A en de groep B Geslachtsziekten en tuberculose vallen buiten het kader dezer wet Het verschil in de behandeling der A en B patiënten treedt aanstonds aan den dag ledere geneeskundige, die een geval van een A-ziekte constateert of vaststelt, geeft daarvan onverwijld, in ieder geval binnen 24 uur, kennis aan den burgemeester van de gemeente, binnen welke de vermoedelijke lijder zich bevindt en aan den inspecteur De geneeskundige neemt dan die maatregelen, welke hij noodig acht om uitbreiding der ziekte te voorkomen Hier is dus tweeërlei mogelijkheid: het vaststellen en het vermoeden Bij de B-patiënten is alleen het vermoeden reeds voldoende om dit optreden van den medicus te eischen, terwijl hij bij het vaststellen der ziekte eveneens handelt als bij de A-patienten voorgesohr6vgh wfird Een verschil tusschen de behandeling der A- en B-patiënten ligt ook in de behandeling, welke voor hen voorgeschreven wordt Een lijder aan een ziekte uit de eerste groep moet afgezonderd en verpleegd worden in een inrichting voor verpleging van lijders aan besmettelijke ziekten, terwijl lijders aan een der B-ziekten verpleegd zullen'mogen worden in de eigen woning, terwijl m dat geval de behandelende geneesheer zal voorschrijven, welke maatregelen genomen moeten worden ter voorkoming van de uitbreiding der ziekte Wanneer echter blijkt, dat de voorgeschreven maatregelen niet voldoende zijn of niet voldoende kunnen worden toegepast, kan de burgemeester op advies van den geneeskundige, die het recht heeft daarop de aandacht te vestigen, den lijder doen overbrengen naar een inrichting bestemd voor de verpleging van zulke lijders Kan de lijder niet vervoerd worden of is de afzondering van den lijder niet voldoende, dan kan de burgemeester op zulke A-patiënten die maatregelen toepassen, welke voor de B-patiënten voorgeschreven zijn, waarover straks meer Wanneer nu een A-patiënt opgenomen werd in een inrichting, dan hebben alleen toegang tot hem qualitate qua, de behandelende geneesheer en het personeel der inrichting Verder de bedienaar van den godsdienst en de notaris Verder alleen zij, die vergunning daartoe verkregen hebben van den directeur der inrichting Zij hebben zich echter te onderwerpen aan de voorschriften, welke hun door dezen worden opgelegd Indien evenwel (dit geldt ook voor de B-pauenten in het boven aangehaalde geval) de behandelende geneesheer verklaart, dat de patiënt m geen geval vervoerd mag worden, dan voorziet de besmetting van wet in maatregelen, waardoor de anderen vermeden kan worden De lijder en zijn woning worden geïsoleerd Het wordt nl den bewoners van het huis, het vaar- of voertuig verboden dat te verlaten, tenzij op last van den burgemeester tot het ondergaan van maatregelen van afzondering, reiniging en ontsmetting Anderen dan de bovengenoemde functionarissen is het ook verboden de woning binnen te treden Die dat toch doen zonder de toestemming van den burgemeester, stellen zich bloot aan een hechtems van hoogstens zes maanden of een boete van hoogstens duizend gulden De isolatie van zulk een woning duurt voort, totdat de inspecteur der Volksgezondheid of een door den burgemeester onder goedkeuring van dezen inspecteur aangewezen geneesheer heeft verklaard, dat het gevaar Toor besmetting geweken is Maar voordat deze verklaring binnengekomen is, zorgt de burgemeester, dat de bevolen isolatie gehandhaafd blijft eenige doet daartoe, hetzij tijdelijk alle of bewoners naar een andere verblijfplaats Hij overbrengen, hetzij de woning sluiten en het vaar- of voertuig m heslag nemen, hetzij deze onder politietoezicht Plaatsen of laat daarop een kenteeken aanbrengen ver een en ander, dat deze wet verder bevat, spreken we in een volgende bijdrage DRAISjjAvANVVLKEriBURGjS-'l L^^^^^-lSu WARDEN- J GRATIS ONGEVALLENVERZEKERING De akonnë* der Leeuwarder Courant zijn volgens de gepubliceerde voorwaarden kosteloos verzekerd bij De Philantroop te Bolsward voor uitkeeringen bij ongevallen, terwijl zij als passagiers reizen met een publiek vervoermiddel en terwijl zij zich als voetganger of wielrijder bevinden op den openbaren weg De uitkeeringen bedragen 500 bij levenslange invaliditeit, 250 bij overlijden en 7 per week ( 1 per dag) gedurende ten hoogste 4 weken, bij tijdelijke geheele ongeschiktheid tot werken Aangiften van ongevallen direct schriftelijk te richten aan de Directie der Leeuwarder Courant KUNST Het Don-Kozakkenkoor Platoff Het winterseizoen is begonnen Wij kunnen er dadelijk aan toevoegen: onder niet al te gunstige omstandigheden Het weer is nog al te mooi Het lokt, ten opzichte van de zaal-concerten, naar den verkeerden kant Men zou geneigd zijn, op dit oogenblik althans, de concerten maar in de openlucht te dirigeeren Als, en hier komt het ep aan, tenminste de bij-omstandigheden daarvoor gunstig zijn Het Kozakken-koor Platoff is wel bizonder geschikt voor concerten in de openlucht En dan bijv op dat prachtigklinkende Prinsentuin-podium Daar kon dat ensemble in de forti zich nog meer naar hartelust laten gaan Daar in de natuur passen die natuur-stemmen bij uitstek Daar konden die oogenschijnlijk onbewogen Russen hun fraaie stemmen in nog heviger bewogenheid laten jubelen en laten schallen Het is mogelijk, dat daar zulk een buitengewone zang-demonstratie een buitengewone belangstelling uitgelokt hebben zou Hoe gewenseht zou dit zijn! Stel u voor, dat de leden en directeuren van onze haast niet meer te tellen zangvereenigingen in drommen naar zulk een zang-demonstratie optrokken, dezen frappanten zang met hun zang vergeleken en daarmee hun voordeel deden! Wij zijn er zoo goed als zeker van, dat zulk een demonstratie niet alléén bevruchtend zou inwerken op onzen koorzang, maar ook in 't algemeen de belangstelling voor koorzang (er zijn alom teekenen, die op een inzinking wijzen) in hooge mate zou aanwakkeren Als ooit zangers in staat zijn de toehoorders met hun zang te suggereeren, dan zijn het deze Kozakken Het vuur, waarmee zij zingen, de bezieling die van hun zang uitgaat, is ruimschoots in staat het auditorium te bedwelmen Zijn wij weer tot de werkelijkheid teruggekeerd dan blijkt eerst, dat van hun vurigen zang maar weinig is blijven hangen Vonken, die een moment fel en heftig opspatten, maar niet bij machte zijn een diepen indruk achter te laten Een bruisende, zwiepende klankenstroom, die al te veel op het effect is berekend Het programma is ook te weinig beteekenend Allemaal effect-volle muziek Volksliederen of liederen in volkstoon Dankbaar zeer zeker En karakteristiek eveneens Toch wil men daartusschen wel eens iets hooren, dat op een hooger artistiek plan staat Dat is toch wel mogelijk De Russen hebben te veel grootte componisten voortgebracht om vocaal met zoo goed als leege handen te komen Intusschen hebben wij volop gelegenheid gehad de Kozakken in hun technisch volstrekt niet vlekkeloozen zang te bewonderen Zulk zingen blijft, al is het te betreuren, dat de zuiverheid bii voortduring veel te wenschen laat, met al zn gebreken toch buitengewoon De klank frappeert wel het meest Stralende forti en betooverende pianissimo's Ik denk aan Ej Uchnem (Wolgaboot-lied) Hierin vooral zijn de weg-stervende pianissimo's van een huivering-wekkende schoonheid Geweldig van spanning is Platoff's Kozakkenlied Het is geen wonder als na zulk een pakkend nummer het publiek in vervoering komt en een orkaan van applaus los barst Trouwens er zijn meer nummers te noemen, die het aplpaus hoog deden oplaaien Ik denk hierbij aan het Overwinningslied der Kozakken, het populaire lied Avondklokken, het Russische volkslied Tchubarïki en niet het minst aan den Kozakkendans Cosatchok Dit nummer een heksendans gelijk, moest zelfs gebisseerd worden In aanmerking genomen de minder gunstige omstandigheden, voor concerten is de tijd nog niet gekomen, viel de opkomst van het publiek niet tegen Z RECHTZAKEN Rechtbank te Leeuwarden Zitting van Woensdag 18 September P E 21 jaar, arbeider te Nijehaske pakte op 6 Augustus 1929 aldaar H de Kroon bij de kladden Hier is Hiltje het slachtoffer geweest, die van verdachte een klap in 't gezicht gekregen heeft, als gevol? van wederkeerige lasterpraatjes De off icier vraagt lsof 15 dagen Vonnis sof 5 dagen M v d V, 23 jaar, arbeider te Garijp heeft op 4 Augustus 1929 Z v d Meer te Quatrebras mishandeld 't Was nacht, althans na sluitingstijd toen Zweitse met een maat kwam om binnengelaten te worden, elk met een bouquet voor het meisje van verdachte en de huishoudster van den caféhouder Daarop vroegen zij om bier, wat hun geweigerd werd Toen zij daarop niet wilden vertrekken, heeft v d V een bierfleschje genomen, en daarmede Zweitse een tik op het hoofd gegeven Deze moet evenwel toestemmen dat hij aanleiding tot deze mishandeling gegeven had De officier wil rekening houden met de omstandigheden, die aandringen op clementie en vraagt lo of 10 dagen boete Vonnis gelijkluidend H T, 53 jaar, wed van M Grupstra te Drachten had ruzie met A Venema aldaar, en heeft deze mishandeld, 't Was op 5 Augustus jl 't Blijkt dat Hinke niet mak is Getuige Grupstra had last van haar zoon, en was daarom naar de marechaussee gegaan Toen de moeder dit hoorde, ging zij naar Venema toe, omdat haar zoon een voorwaardelijke veroordeeling had en dus voorzichtig moest zijn Wat moet je met mijn jongen, heeft zij hem toegevoegd, en toen hem een klap in 't gezicht gegeven, gevolgd door een slag met de klomp, 't Blijkt dat Hinke zooveel vertrouwen in haar zoon heeft, dat zij dezen gelooft boven den getuige en er van overtuigd is, dat hij zich niet op het erf van Venema bevond Moest zoon man van 36 jaar zich niet schamen om hier te vertellen dat een vrouw van 53 jaar hem een klap tegen den kop gegeven heeft, vraagt Hinke De officier vraagt daarop 15 boete, maar de rechter geeft haar 5, Ook in hooger beroep? vraagt hij aan Hinke Niet om 5 hoor, zegt Hinke, en gaat lachend weg J v d W, 28 jaar, arbeider te Blija mishandelde op 3 Augustus 1929 L Beintema aldaar Verdachte is niet verschenen, 't Ging hier om rietsnijden, waarbij het van woorden tot daden kwam Beiden kwamen in een drooge sloot terecht, waarbij Beintema met het hoofd in de rietstengels terecht kwam, en verdachte boven op hem ging zitten, om vervolgens hem bij de keel te grijpen, 't Was een pinibel oogenblik voor getuige Wegens afwezigheid van verdachte wordt deze zaak vier weken uitgesteld Gerechtshof te Leeuwarden Zitting van 19 September W K 41 jaar, zanger te Leeuwarden, heeft omstreeks 15 Maart 1929 bij P Sonnenga teleeuwarden eenige ruiten stuk geslagen Wegens vernieling kreeg hij van de rechtbank te Leeuwarden daarvoor een =traf van 14 dagen opsluiting, maar daarmede ging zoowel verdachte als ook de officier niet aceoord, en gaoaaar de zaak voor het bof, Verdachte had een glaasje bier gedronken en wiide de vrouw, met welke hij leefde, naar buiten hebben Boukje had daartoe geen trek en K speelde op, zoodat hij buiten deur werd gezet In dien abnormalen toestand deed hij, wat hem nu spijt De heeren hebben de laatste jaren geen last van hem gehad, en daarom heeft hij graag lichter straf De advocaat-generaal eischt 25 boete of 25 dagen hechtenis F- 8, 49 jaar, timmerman te Buitenpost, vergreep zich aan niemand minder dan aan zijn eigen vrouw Hij heeft haar op 20 April 11 in 't gezioht geslagen en in de armen gebeten en dat alles natuurlijk niet uit liefde Willemke werd bloedend verwond De politierechter te Leeuwarden oordeelde, dat hij voor deze mishandeling van zijn eigen vrouw wel eens 14 dagen lang rustig in de gevangenis over zoon snoode daad mocht nadenken, maar daar tegen ging Feike in verzet Zoodoende deze familiehistorie opnieuw voor de balie Verdediger is mr Tijsma Het eerst komt de vrouw van verdachte voor Zij is getrouwd, maar het wil niet boteren en dus is zij maar bij haar 18-jarige getrouwde dochter ingetrokken Toen heeft zij eenige goederen, o a een naaimachine uit huis gehaald Daarop is Feike ook bij zijn dochter gekomen en om dat alles terug te halen, wat zij hem zocht te beletten In 't bijzonder wiide zij de naaimachine houden, om daarmede denkost te kunnen, verdienen Daarop kwamen vechtpartijen, waarbij ook nog een mes te pas kwam en toen heelt Feike haar geslagen en gebeten De oor^'k zou wezen, dat hij tegen het huwelijk van hare dochter zou zijn met den man met wien zij leeft, 't Blijkt echter, dat het tusschen man en vrouw nooit goed geweest is Willemke is intusschen niet op haar mondje gevallen, en ratelt al maar door Aangezien hare dochter thans niet in staat is, ter terechtzitting te komen, meent de advocaat-generaal, dat de zaak geschorst moet worden voor ombepaalden tijd, aangezien hij het noodig acht, deze getuige, te hooren Verdachte zegt nog, dat hij zijn vrouw in den arm gebeten heeft, nadat zij hem met een mes gedreigd heeft hem de keel af te snijden Hij is nu woonachtig te Kollum De zaak wordt hierop voor onbepaalden tijd geschorst S 0, 46 jaar, veehouder te Petersburg onder Donkerbroek, moet Hans Postma aldaar omstreeks 22 April 1929 met een hondenzweep hebben bewerkt Dat viel Hans niet mee Aangifte en veroordeeling tot 15 boete of 15 dagen hechtenis volgde, maar dat was den vehouder niet naar genoegen Hij gin? evenals de officier, in hooger beroep, 't Blijkt uit het verhoor, dat verdachte en gewonde elkaar tegen kwamen op den reed, waarop een hoek het uitzicht door boomgewas belemmerd werd Daar kwam het tot eene botsing, waarbij de zweep dienst deed Een paar kaartjes geven de situatie aan en met klem van woorden toont verdachte aan, hoe onschuldig hij is Maar als de jonge Harm voor de rechters komt, geeft hij een geheele andere lezing van 't geval 't Blijkt, dat er tusschen den vader van Harm en O een zekere wrijving bestond, en vermoedelijk deze de ondergrond is van de mishandeling Zoowel Harm als diens vader verklaart, dat men heel goed door de kale haag elkander kon zien aankomen Als Tetje Postma voorkomt, vermaant de president haar, geen meineed te doen en haar geweten met geen leugens te bezwaren Daarop vertelt zij hoe het gegaan is: getuige Postma, vader van den mishandelde, kan volgens haar niets gezien hebben van de wijze waarop zich de zaak heeft toegedragen, omdat deze in het land stond kunstmest te strooien Verdachte zegt, dat hij alle dagen getergd wordt door den jongen, en deze hem veel last veroorzaakt De president zegt dat het beter is in vrede naast elkaar te leven en dat buren elkander veel last kunnen aandoen Daarmede is verdachte het volmaakt eens Getuige Postma zegt, dat verdachte hier staat te liegen Hij heeft gezien dat zijn jongen geslagen is De advocaat-generaal zegt, dat het hier een zaak van overtuiging is, maar dat hij meent dat hier wel ter dege de mishandeling heeft plaats gehad, waarom hij bevestiging van het vonnis vraagt Verdachte kan zich niet begrijpen waarom men hem en de zijnen niet gelooft en de anderen wel Hij wordt hier onschuldig veroordeeld J K, 32 jaar, reserve-machinist bij de Nederlandsche Tramwegmaatschapij, voorheen te Harlingen, thans te Lemmer, moet omstreeks 12 April 11 te Harlingen Gerlof Smits hebben mishandeld, zoodat deze bloedend verwond werd Door den politierechter te Leeuwarden werd hij veroordeeld tot 2 maanden gevangenistraf, voorwaardelijk, met een proeftijd van een jaar en om binnen een maand aan Smits 15 te betalen, maar daar had Jan geen oor voor Zoo ging hij, evenals de officier, in hooger beroep Een klein kereltje van 6 jaar stapt parmantig het trapje op om te vertellen wat gebeurd is Hij was met een paar kameraadjes aan het spelen op het tramemplacement te Harlingen, toen de machinist hen kwam wegjagen en hem tegen een tramwagen wierp, door hem een duw te geven Het gaf een bloedende wonde aan het hoofd, die door den dokter verbonden is, en de familie Kleine 15 kwam te kosten Gelf begon toen de gulen, zegt een der speelgenooten en vertelt heel vrijmoedig wat er gebeurde Verdachte zegt evenwel dat hij alleen de kinderen in hun eigen belang ging wegjagen Bij die gelegenheid kwam de kleinste te vallen en kreeg daardoor de verwonding Hü heeft het jongete opgenomen, toen het kwam te vallen en heeft de klomp met knikkers nog teruggegeven Niks van waar, zeggen de kleine kornuiten, en houden fluistergesprekken over de mooie zaal waarin zij zich bevinden De advocaat-generaal vraagt of verdachte misschien in drift niet hardhandiger is geweest, dan hij zelf wppt, wat door dezen wordt ontkend Daarop het remrisitoir nemende, vraagt de advocaat-generaal vernietiging van het vonnis, als niet bewezen wat ten laste gelegd werd Hij meent, dat hier geen sprake kan wezen van opzettelijke mishandeling en vraagt daarom vrijspraak Arresten In de vorige zitting hebben terecht gestaan: R v d K, 19 jaar, arbeider te Zwaaeibosch, ging in hooger beroep van een vonnis van den politierechter te Leeuwarden, waarbij hij wegens mishandeling veroordeeld was tot 50 boete of 50 dagen hechtenis De eisch was bevestiging en heden werd het vonnis bevestigd J W, 20 jaar, landbouwer te Onderdendam, kreeg van de rechtbank te Groningen voor mishandeling van een kind 8 dagen gevangenisstraf De eisch luidde 75 boete of 75 dagen hechtenis en het arest 3O boete of 30 dagen hechtenis J 8, 31 jaar, arbeider onder Marrum werd door den politierechter te Groningen wegens mishandeling veroordeeld tot l2 boete of 12 dagen hechtenis Eisch bevestiging en heden het vonnis hevestigd Een assurantiekantoor met veeljarige praktijk Waarborgt vakkundige behandeling: Barometerstand te Leeuwarden D groote wijzer leeft den stand aaa van hedenmiddag 2 uur = 7563 mm Het dunne lijntje geeft den stand aan van pstermiddag 2 uur = 7564 mm ThermometerstanrL Hedenochtend 9 uur 64 gr Fahrenheit Gisterochtend 9 uur 59 gr Fahrenheit Windrichting te Leeuwarden: Westelijk Groote Wielen 18 gr Celsius Weerbericht meteorologisch Instituut Waarnemingen van het lon Ned Meteorolori*» Instituut te de Bilt in den morgen van 19 September Hoogste barometerstand 7626 mm te Scilly, laagste 7347 te Janmayen Verwachting (tot in den avond van 20 September) Zwakke tot matige westelijke tot noordelijke wind, meest zwaar bewolkt, enkele regenbuien, weinig verandering in temperatuur Boezemwateistand De stand van het boezemwater te Leeuwarden was heden 29 cm beneden ZP A W, 19 jaar, fabrieksarbeider te Assen, werd door den politierechter te Assen veroordeeld tot 1 maand gevangenisstraf Voor het hof werd bevestiging geëischt en heden is het vonnis bevestigd J W W Azn, 28 jaar, arbeider te Coevorden, is door den politierechter te Assen wegens mishandeling veroordeeld tot 25 boete of 25 dagen hechtenis Eisch bevestiging en heden is het vonnis bevestigd H W, 25 jaar, arbeider te Assen, wegens mishandeling tot 1 maand gevangenisstraf en lb civiele vordering van den mishandelde veroordeeld door den politierechter te Assen, hoorde vrijspraak vragen en heden is hij vrijgesproken G W W, 25 jaar, arbeider te Steenwüksmoer, werd door den politierechter te Assen wegens mishandeling veroordeeld tot l5 boete of 15 dagen hechtenis Eisch bevestiging en heden is het vonnis bevestigd KERK EN SCHOOL, BENOEMINGEN, ENZ Ned Herv Kerk Beroepen te Vledder 2 R Stratingh te Beers en Jellm Beroepen te Drogeham c a A ten Bokkel Huinink Candidaat H Bergsma te Groningen, beroepen door de Gereformeerde Kerken in Friesland voor den zendingsarbeid te Keboemi (Java) werd gisteren ingeleid door ds G M van Rennes, predikant van de Gereformeerde kerk van Heeg Nadat de jonge zendeline zijn intrede had gedaan, werd hen toegesproken door ds van Rennes te Heeg, ds Boersma namens de classis Workum en ds Klaarhamer namens de classis Dokkum De voordracht voor onderwijzer aan de openbare lagere school te Rolde bestaat uit de heeren S Sijtema, tijdelijk hoofd te Surhuisterveen en J van Weperen, onderwijzer te Buitenpost Geslaagd voor het polrtie-dinloma de heeren K J Meijer te Dokkum R Koning te Blesdüke en Lanstra te Steggerda AANBESTEDINGEN De uitvoering van bestek no 64, het leggen van buisleiding ter lengte van ongeveer 9 KM in de gemeenten Barradeel en Franekeradeel (van Midlum naar Sexbierum en Wijnaldum) is door de N V Intercommunale Waterleiding Gebied Leeuwarden opgedragen aan de firma J Krijtenburg, aannemers te Harlingen UIT DE STAATSCOURANT Raad van Indië Bij Kon besluit: is aan den vice-president van den Raad van Nederlandsch-Indië, mr K F Creutzberg, op zijn verzoek, met ingang van 10 Oetober 1929, eervol ontslag verleend uit 's lands dienst, onder dankbetuiging voor de langdurige en trouwe diensten, door hem aan den lande bewezen; ziin benoemd tot vice-president de heer Ch L I M Welter thans lid van den Raad; tot lid de heer C W Bodenhausen voorzitter van de reorganisatiecommissie MARKTBERICHTEN HARLINGEN Hoogslags Assurantiekantoor Leeuwarden - Opgericht Sept Groenteveiling Andijvie per 100 krop 2 tot fs, kropsla per 100 krop 280 tot 320, uien per 25 KG f I tot f 185, bieten per bos f 001 tot f 002 per 25 KG 060 tot f -, wortelen per bos f 006 tot 009, wortelen per 25 KG f - tot -, komkommers per stuk - tot -, bloemkool per stuk / 008 tot 016, savoye kool per stuk 007 tot 015 per KG roode kool per stuk f 005 tot /010, per KG 004 tot - witte kool 003 tot -, per stuk 005 lot -, meloenen per stuk OlB tot 050, augurken per KG 034 tot 051, boontjes per KG 0116 tot 012, snij oonen per KG 015 tot 024, spinazie per KG / 009 tot OlO, postelein per KG 004 tot 005, pinbnen rer KG 043 tot roode bessen per K' 045 ' f - tot -, kruisbessen tot f- appels per KG OlB tot/-*, peren per KG 008 tot Druiven per KG f tot / 073

6 ADVERTENTIÊN V Verloofd: ITSKE BOUMA P S, BOUMA St Anna Parochie, l 1 September Stien* [jj 1929 Geen ontvangdag Ib plaats van kaarten V Ondertrouwd: JOCHUM 11 STIENSTRA en BOUKJE D v d WAL Romillij-la-Puthenaiie 1 19 (Frankrijk), 'r September Minnertsga, 'J' 1929 Huwelijksvoltrekking 3 Oetober sa Qeen reeewie Ondertrouwd: *** LIEN DE VRIES en G J JACOBS, Accountant Leeuwarden, 18 Sept 1929, Eewal 51A Amsterdam, 18 Sept 1929, Amstellaan 33 Huwelijksvoltrekking 16 Oetober as Toekomstig adres: Amsterdam, Haringvlietstraat 13 *? P A TEN «THJE Oogarts, en TOOS BODEWES geven hierbij kennis van Eun huwelijk, hetwelk heden voltrokken is Leeuwarden 19 September 1929 Nieowestad 117 V, Getrouwd: J v d MEULEN en J POPPES, die, mede namens familie, hun hartelijken dank betuigen voor de vele blijken van belangstelling, vóór en bv hun hvwelijk ondervonden Joure (Scheen), 12 September 1929 In plaats van kaarten V fl X VAN DIEPEN VAN DIEPEN-DE JONG geven kennie dochter van de geboorte hunner HILTJE Bolswarg 17 September 1929 «* Met dank aan God geven wij kennis van de geboorte van een welgeschapen dochter geiske SJ v d WOUDE A P v d WOUDESTOFFELS Oudega (W) 18 Sept 1929 In plaats van kaarten? P DE JONG B DE JONGv d KOOI teven kennis van de geboorte van een HULK E Alles wel, Marssurn 17 September 1929 V M J VAN DER VEER en A VAN DER VEER-HELMHOLT geven kennis van de geboorte van een DOCHTER Leeuwarden 18 September 1929 V Heden werden wij verblijd met de geboorte van een welgeschapen zoon MEINTE H DE JONG B DE JONGSCHILSTRA Alles wel Mblkwerum, 16 September 1929 Heden overleed ons geliefd zoontje en broertje TJEERD op den leeftijd van ruim 8 maanden Familie v d GOOT Leeuwarden, 19 September 1929 Peperstraat 10 Heden overleed, zacht en kalm, na een geduldig gedragen lijden, onze geliefde echtgenoot, vader en behu fdvader RUURD K DE VRIES in den ouderdom van ruim 68 jaar, na een genoegelüke echtvereeniging van 42 jaar Uit aller naam, Wed R DE VRIESDE JONG Marssurn 18 September 1929 Heden overleed, na een geduldig gedragen lijden, ons geacht medebestuurslid RUURD KLAZES DE VRIES, in den ouderdom van ruim 68 jaren Namens het BESTUUR van Steun in Ziekte Marssurn, 18 September 1929 Heden overleed, zacht en kalm onze innig geliefde man en vader TJIPKE N RODENHUIS, in den ouderdom van bijna 54 jaren Wed: TJ RODENHUISVISSER Leeuwarden: N RODENHUIS B RODENHUISSPAN Beers 18 September 1929 Voor de vele blijken van deelneming ondervonden bij het overlijden van onz lieve moeder, behuwd- en grootmoede mevrouw A MEINDERSMABOTMA betuigen wij onzen hartelijken dank Wühe (O): FAMILIE WOUDSTRA MEINDERSMA Franeker: FAMILIE MEINDERSMA- GROOTES September 1929 P BOONSTRA EN ZN 1 LEEUWARDEN! TEL 695 MINNEMASTRAAT TEL 695 EERSTE KLAS LIJKAÜTO'S OVERAL TE ONTBIEDEN VERVEN vanroüwgoederen Op verlangen binnen 24 uur» V SfflHll (EU HOEKSEMA Leeiwardeo Telef 465 Winkel, Kelder* Telef7 96 Dr A P m der BRÜB KINDERARTS, tegenover het Spoorstation te Leeuwarden, is ZATERDAG 21 SEPT, MAANDAG 23 SEPT en DINSDAG 24 SEPT NIET TE SPREKEN Dr H J AMËNT SNEEK beeft 20 en 21 Stpinta GEEM spreekuur DrTVAiI der brug Zenuwarts SUUPMARKT - SNEEK is vanaf Zaterdag 21 Sept t/m Zondag 6 Oct NIET TE SPREKEN TANDHEELKUNDIGE KLIEK (ook voor»üwer»oge»éefli Doelesteeg 16 *W tegenover Gereoßtehof, Leeuwarden KUNSTGEBITTEN tegen zeer lage tarieven Kiinlekeren 9l ca 24, Zaterd 10-1 GEVESTIGD Mr K WESIERLING Advocaat an Procureur Nienwestad 47 - Tel 2313 OPLEIDING voor de Notariëele Examens aangeboden door Mr J GORTER Notaris te HARDEGARIJP Mr K WESTERLING Adv-Proc te LEEUWARDEN Aanvang der Lessen 1 OCTOBER MEJUFFR C S STIENSTRA, LEEUWERIKSTRAAT 11, LEERARES-PIANO, akte Ned Muz paed Verb, beveelt zich aan tot 't geven van LESSEN FRANSCH Opl Mercurius DUITSCH L 0 etc ENGELSCH Speciale Conversatieleseen: SPAANSCH Talenschool LAMMERS & M&ÜRE naast UIEDEMAsBOEKHANDEL WIRDUMERDIJK 30 j S ENGELSCH Cursus L O 2 LESUREN VAN U/e UUR, f 100 per jaar Clubles Haadelscorr veor beaianera Aangifte dagelijke M POSTMA, Leeraar M 0, Examinator Praktijk-Examens, Wirdumerdijk 21 s r \ KINDERCURSUS HANDENARBEID Aanvang Woensdag 2 Oct ck, half 2 Adres Slöjdzaal Noordvllet 13a Inlichtingen en aanmelding bij U JENSMA, J WESTRA Stienserweg 132 Pieter Feddesstr 55 ~ ORDE MOET ER ZIJN REGISTER KAARTEN OOK VOOR HH TANDARTSEN v^* \\\\\\\\\\\\\\\\^^^ NV DE COÖPERATIEVE HANDELSDRUKKERIJ PIJSTEEG 16 - TEL 94 JLEEUWARDEN Onderwijzers(essen) CURSUS HANDENARBEID TER OPLEIDING AKTE R, EXAMEN 1930 Inlichtingen en aanmelding bii U JENSMA J WESTRA, Stienserweg 132 Pieter Feddesstr 53 ralilllili Aangifte dagelijks bij Hotel- en Caféhouders Zie reclames! H HIEMSTRA DIT voor VISSERS fit^^ss^sssmmmmmm* VOORRAAD elk Chassis GIiOSSEHI Leeuwarden - Tel 1230 fiwiiekschk SCIÖLSCiffI - STEHEIIIIï, NIEUWESTAD 140 I ONTVANGEN 1 1 Nieuwe IPPEIII SUD I (GROOTE ca kleine blikjes) I I miehiiki I,1 VIJGEN (In pakjes) j ÏJlfElüifi'inflseeisi I I n POMPELMOES 111 I ' I fmm, VBHBIREI 2,1 t/o netel,de Nieuwe Doelen, == Tel 2291 = W\j noodigen U uit tot bezichtiging onzer Ü PEBiARENTE TENTOONSTELLING INTERIEUR = KUNST M Schilderijen, Etsen, Aquarellen, Batik gf Bronzen, Potten Thans expositie der nieuwste Ül = werken, speciaal onderwerp MOOI FRIESLAND I Keurcollectie o ai E Ydoma, Jehe Elsinga, Y Wonning 1 Kunsthandel ARTI Leeuwarden Beijerstraat I nabij Hofplein ss mmmmmmmwmmmmwmmwmmmm fe VtIURBAM Gelijk een vuurspuwende berg '$ Staat onze standaard steeds gereed, fij^ Maar loopt niet weg, hebt altijd erg; P*sm Jm**rjËr Sg^ I Uw gift verzacht veel H menschenleed! ^r De Joodsche Invalide Adam Postgiro Zangyereemeing dnceri TE LEEUWARDEN HERVATTING DER REPETITIES op Donderdag 3 Oetober as, voorloopig in den boyenfoyer HET BESTUUR vestigt de aandacht er op, dat de repetities voortaan in plaats van Dinsdags, Donderdags zullen wor- den gehouden HET BESTUUR Zij die als lid wenschen toe te treden, gelieven zich te wenden tot een der onderstaande adressen: Mejuffr 8 BAKKER Cronjéstr 27 M VAN ERP, Tjerk Hiddesstraat 51 w H JANSMA Transvaalstr 2 F VAN DER KAMP Voorstreek 44 E H J PISO Wissesdwinger 26 T STEENSTRA,»~ v d Kooüstr 14 Mevrouw TIMMENGA Weerd IL Deheer L BOÖRS&A, Spanjaardslaan 85 F VAN DIJK Tzn, Doelestr 4 f'hr J VAN EBP E T UE JONG, Gr Kerkstr 67 F ROMMERTS [ 32 WHAT IS A JOY FOR EVER» THE CHINESE TEA GARDEN OF DANCING M OLDEHOVF THE THREE ROBERT* GIRtS DANCE-ACT THE FAMOUS JAZZ BAND, THE THREE M<tö?R Y< atakers Manager H v, HEMMEN KUISVEKHS JIDER Oir, Oosterlittens N K B kaatspartttvan mannen OP ZONDAG 22 SEPTEMBER (stadsprijs- en premiewinnaars, laatste 3 jaar uitgesloten) Prijzen: 2l, 9, 3 of 2 K 3 Aangifte tot elf uur (ZT) bij T WALON Weder dienende Vanaf 6 hut MUZIEK en BAL LAGERE AVONDHANDELSSCHOOL Aan bovengenoemde inrichting v»n onderwijs kan direct worden geplaatst EEN LEERAAR IN DE DUITSCHE TAAL Aantal lesuren 6, te geven op twe«avonden per week Belooning 75 V& wekelijksch lesuur 'sjaars Inlichtingen verstrekt de Direeteor de heer O NIEUWENHTJTS Sollicitanten gelieven hunne stukke 11 in te zenden aan de afdeeling OnderwUJ ten STADHUTZE véór 26 September e* Leeuwarden, 18 Septemker 1929 Burgemeester en wethouders van Leeuwarden, J M VAN BEIJMA, burgemeester E SCHOTMAN, secretaris KeiteÈpster filfl\ '^1 i^stjr ttj^b- N aw y\ 3 am l\^\w\ AmmWAmmm Voor Blanke Tanden is alleen maar Pastol noodig Poets 2 x daags met Pastol en ge zult verbaasd staan, omdat de weldadige werking van Pastol, al na enkele dagen blijkt De menschen, die er van hun prille jeugd af aan een gewoonte van maakten, hun gebit met Pastol te verzorgen * 's morgens en 's avonds - zijn te herkennen aan hun parelend blanke tanden De wetenschappelijke samenstelling van Pastol ging tandbederf tegen 0 de heerlijke frissche smaak van dit alom geroemde Hollandsche preparaat namen ze gaarne jtm 4^\\\\JfUmWkr l^mmmmwmêlr UOOS 2U Cl» IAmXfQ m*j r &± Vttqolto- Het BESTUUR van den HeidenscbaPster-Veenpoleler, gelegen in de gemeenten Hemelumer Oldephaert en TZ wolde en Workum, geeft aan belangh«benden kennis, dat vanaf 21 Septem»^ 1929, gedurende 8 dagen, ten kjl^ van den SECRETARIS-ONIVAiNG*-» ter inzage liggen: de REKENING en VERANTWOOR- DING over het dienstjaar 1928 en * BEGROOTING voor het dienstjaar l»*' Workum 20 September 1929 Het bestuur voornoemd, A WAJGENAAR Az^ voorzit»

7 PRUKWERKORDERS worden vlug en concurreerend afgeleverd door Drukkerij BOS & VLIETSTRA - Tel Franeker MAGNOLIA KOMT! DANSONDERWIJS HOB ADEMA Dronrijperstraat 10 Telefoon 1850 LEEUWARDEN Eenigst lid in Friesland der Koninklijk goedgekeurde Nederl Vereeniging van Dansleeraren Aangesloten bij de meer vooraanstaande buitenlandsche vereenigingen Dagelijks gelegenheid tot aangifte voor den nieuwen cursus Speciaal gelegenheid voor besloten clubjes Voor opgave clubs in de provincie spoedige aanvrage gewenseht UIZVIIZLI TEL 1650 Aangifte iederen dag tot 'sav 10 uur Officieele huldiging van den kampioenharddraver AGO KAN tijdens de as GROOTE HANDICAP-DRAVERIJ op 30 SEPTEMBER te JOURE ^S HET BESTUUR! nmiu\lm\ mmwmmtmmwêamuwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmm LEEUWARDEN RIJWIELKOOPJES Een HEERENRIJWIEL, slechts even bereden, met Terryzadel, kettingkast, bagagedrager met licht enz, gekost 65, thans slechts 3750 met nog 10 mndgarantie Een DAMESRIJWIEL, weinig gebruikt, voorzien van stuurtasch, electr lamp enz- voor den spotprijs van f 3850 en nog eenige degelijke HEEREN- RIJWIELEN, vanaf 10 L PRUTS, RIJWIELHANDEL, KI Kerkstraat 23 - Leeuwarden ATLANTA PUDDINGEN de fijnste Het betere verdringt het goede NV ATLANTA-GRONINGEN jnmm mail f=s UMONACt GWtUSf fliojnpa^ne Mm 15 IMPORTEUR: IJ FA BER, leéuwardenj Tevens verkrijgbaar bij de grossiers C P v d HOORN, Bergum K W NAUTA, Dokkum - Tel no 10 BIOSCOOP Het nieuwe progr van Vrijdag af met devolgende hoofdnummers CINEMA,eft oa HUWELIJKSGEH E I MEN eea «oed geapaalde cemadie «tt COLLEEN MOORE in de hoofdrol Als 3de hoofdnaaamer: INBRAAK,! (Da vrijgazellenvilla) vervaardigd naar den roman Die villa im Tiergarten van Dr ARTHU» LANDSBERGER Een film van geheel ander genre, maar bijzonder iatereiiant AUD EGEDE NISSEN is in deze film beter dan ooit te voren Toegang 18 jaar Deze week een bezoek aan het tladje Oberstdorf (Beieren) TIVOLI met DE DESERTEUR met RICHARD BARTHELMCSS in da hoofdrol, dia zichzelf in deze film overtreft door x,n eenvoudig menschel,k spel Prachtig wordt hij ter zijde gestaan door MARION NIXON Het geheel is een aangrijpaad verhaal van opofferende liefde en phchtaverzaking Ean ontroerend filmbeald Toegang 14 jaar LEEUWARDER DE VRIJBUITER Spannanëa, moderne Avonturenfilm van de Metro Goldwijn met JOHN GILBERT, JOAN CRAWFORDen ERNEST TORRENCE in de hoofdrollen Buitengewoon seasationeel Spannend van begin tot einde Toegang 18 jaar ~ ST JACOBSSTRAAT itenjoh Vervang in Uw slaapkamer het ledikant door een OPKLAPBED en U bereikt hiermede, dat U een gezellige = ZIT-SLAAPKAMER = = krijgt We hebben dit in onze zaak geëtaleerd en geven U gaarne alle gewenschte inlichtingen Zendt Uw DUBIEUSE VORDERINGEN ter incasseering aan G HGÖ&HIEffI - deurwaarder te Leeuwarden ZUIDERPLEiN 81 Telefoon 2186 HOLLANDSCHE GRONDKREDIETBANK VAN 1904 UITSLAG van de op 16 SEPTEMBER 1929 ten overstaan van den Notaris W F v Campen, plaats gehad hebbeade UITLOTING van de Obligatien der Premie-leening 1984 der Hallandsche Gr»ndkre«Hetbank SERIE « De Numniertrekklng heeft 15 Oct as plaats, waarin 2000 Premiën uitloten, wo de 30,000 Loten a contant en op terajiiahefciling verkrijgbaar in SCHAFRAAD's ADM-KANTOOR, Weerd 13, Leeuwarden BEDDENMAGAZIJN 1 Firma JAN DE JONG - SCHRANS Telef 951 en 1427 Ruime sorteering Leidsche Wollen en Satinet Dekens ) f 575-f 650-f 850-f 1050 Prijzen J f f 1760 en hooger imw iibbi ZIET ETALAGE Mnatn g^bjfjbjajbba]iaj BJ^BBBBBVBa>BBBBBBBBBBBBIIBJ^Ba BUITENGEWOON Is «kwaliteit van onze nieuwe KLEIN MOOEL IO ets sigaar -- TWEEBAKSMArtKT 45 TELEF' 1387 Filialen: S BLOEMHOF en Co, Groningen en Winschote^ * les HaÉI GEVESTIGD 1880 ts rsrpiaatst aaar WEERD 4 Volledige keuze in atfe prijzen Geregeld 2e handteh Piano's voorradig Levering van RADIO-TOESTELLEN Sinus, Simplex en Zeist ULTRAFOONS en GRAMMOPHOONPLATEN AioezFBHVANBELIÜI Meest gesorteerde Muziekhandel WILDE KONIINEN WILDE EENDEN TALINGEN JONGE PATRIJZEN BRAADKIPPEN SOEPKIPPEN P DE JONG St faeobsstraat» Tel 275 = GROEN ERWTENSTROO, ROGGESTROO, HAVERSTROO, KOE- en PAARDENHOOI Aanbevelend, H VELDMAN, Garredijk DE RIETEN WERELD g^^^a Telef 1641 ESHh ALLEEN PT \N EEWAL 61 Jt^l\ teehhhh APARTE MODELLEN SPCCMAITEIT BLOEMTAFELS vanaf f3- I WIEBE UMROON ^ ij i ii * HEEREN VEEHööDffiS! Het adres vaa VOERAARDAPPBLEN, KOOLRAPEN ca BIETEN la M WIERSMA, 08ZW, telef i Vrijdags van 8 toi 12- uur HOTEL?,S OpK ICSr m CASTfiL^LS JM én met Wa&t&daq, o* &i ék pond WetaÈW d 75, lm d 60, Jxima d 50 4 ïbak- ti ïbcaaduet d 48 ds 1 {md JUist d 25 dè of 4 Jleepett Chacoiadc atatis # de Qiïtytec ói!óoon Bb EÊm Wmk mwkw mwa \\\\\\\\W\\T mm\2 m4 M EmmmW kmmmmmmmwe EÊÊi '//^n mmmffêmmisimmm} W^^^mmkm\Mmmmmmm\ Wfmmwmi ppn \WSL so^ bbbbhb^ Voor hen die iets goeds wenschen Wollen HEEREN PULLOVER,,, 52s Wollen JONGENS PULLOVER,,,, ' Wallen JONGENS TRfCOTS FUn wollen JONGENS PULLOVERS, ] 375 Fijn wollen JONGENS TRIfOTS 290 Tricot JONGENS PAKJES MEISJES VESTEN DAMES VESTEN, rolver wol 26S * DAMES VESTBN aparte dessins * (A MEISJES DEUX PIECES DAMES DIRECTOIRE, gemoltonneerd ejrtra prijs * I S Zijden DAMES DIRECTOIRE, gemoltonneerd 85 KINDER DIRECTOIRE, gemoltonneerd Z ZMen DAMIS COMBÏNATIONS gemoltonneerd! \ 250 Gomoltonreorde HEEREN HEMDROK, de beate kwaliteiten 275 ÏÏT -T^^** PANTALÖN, de beste kwaliteiten 275 Prima PLANETLBN NACHTHEMD,9= FUn FANELLEN NACHTHEMD, maderné strepen' DAMBS NACHTHEMD, i alle modetinten! 230 DAMB6 NACHIMMIU, met fiin borduorsel DAMES HEMD, met borduursel,, 6898 DAMES HBMTJ met borduursel fijne kwaliteiten! 140 FAVORIET > lis NIEUWESTAD 70 TELEFOON 2039

8 aaaaaaaajlsaw NIETS VOORDEELIBER EN STERKER DAN I EIGEN Bijzondere aanbieding AUTO'S voor extra lage prijzen: Splinternieuwe OAKLAND, 4 deurs Sedan, laatste type 1929 Splinternieuwe E SS E X, 4 deurs Sedan, laatste type 1929 Beide wagons in de nieuwste kleuren, geen demonstratiewagens, met fabrieksgarantie en nationaliteitsbewijs STUDEBAKER nieuw, voor lagen prijs COACH, als J VAN KAMPEN, tel 14, STIENS NIEUWE FIAT Tengevolge vergevorderd seizoen nog eenige splinternieuwe 6 CYL FIAT AUTOMOBIELEN, type 520, Wonderzes, officieele prijs 3850, tegen sterk verlaagden prijs aangeboden Kleur donkerblauw, donkerrood, grijs en beige AFBRAATBOELGOED, ' PARREGA Op Zaterdag 21 September, des namiddags 2 uur (ZT), bij de herberg te Paxrega, boelgoed van: Eene partij AFBRAAK, wo nieuwe damleggers, pknken, schroten, hek--en stekpalen, glasramen, 2 nieuwe en 3 gebruikte kruiwagens, enz G KEfKES N V HET KANTOOiTVAÏT VASTE GOEDEREN, RUITERSKWARTIER TEL 1708, LEEUWARDEN Verkoop en koop, huur en verhuur van Onroerende Goederen Plaatsing en bezorging van Gelden op UIT DE GEBREIDE KLEEDING I WIJ HEBBEN ALLE SOORTEN WOL VOOR U, VOOR ONDER- EN BOVENKLEEDING SPECIAAL MAKEN WIJ U ATTENT OP ONZE NIEUWE I KWALITEIT KRIMPVRIJE WOL IN 15 KLEUREN, WELKE BIJ UITSTEK GESCHIKT IS VOOR PULLOVERS EN DEUX-PIÈCES CORN BIJLENGA f pj ajjbjbjjl BBjav VOORSTREEK 39 = Hypotheek Vraagt inlichtingen HAND TE KOOP pen uitmuntende ZATHE en LANDEN in een der beste kleistteken van Friesland, groot ongeveer 60 X 36% are, bestaande uit nieuwe, moderne gebouwen met stalling voor 20 è 30 stuks vee Aanvaarding diject of naar komst overeen- Br tt-, ,bareao dezer courant STATEMA's AUTOMOBIELBEDRIJF Telefoon Leeuwarden TE TELEFOON 1796 ^=a-maaatajajajaatjjmiaaata=ai BB Snijdt niet aan likdoorns, bloedmhh Ba^lI \\t vergiftiging kan het gevolg lijn $ 3 i&m m\m P V Tav v)f Iml 1 Een droppel van deze Verwijdert ie op een wonderbaarlijk wetenschappelijke manier vloeistof mm gj m a verdrijft de pijn in 3 seconden ni M WAfftlüïlllt De d<x>> verschrompelt, laat l/1111 VV«yI los zoodat U hem gemakkelijk UUIJIIe I*% a^* V kont wegnemen Doktoren bevelen lia *^k sl»laa* Ba*al het aan als een veilig middel Sea jadf^^^a* ww^p^ny aj^a^r sj m p^ namaak Koopt de Z jj^%zz mjjm ec jlt Geta-it Overal perkrijg- Px Bi ''*' Pr*l oe* aco11 ' f\ Imp NV V/h HENRI SANDERS Syjf n \ v^l Keizersgracht 52 Amsterdam Ll^3 GETSIT Uit de hand TE KOOP: Ruim WINKELPAND op eersten stand, voor alle doeleinden geschikt, met ruime BOYENWONING en vrije steeg, aan hoofdverkeersweg en vaarwater Br fr, n01819, bureau dezer courant SMEDERIJ TE KOOP Wegens sterfgeval wordt TE KOOP aangeboden een van ouds bekende, zeer goed beklante SMEDERIJ, annex winkel in huishoudelijke artikelen, kachels, rijwielen, enz (Benzine-pomp aanwezig) op een welvarend dorp in Friesland De zaak levert een ruim bestaan op, waarvan de bewijzen voor ernstige gegadigden aanwezig zijn Brieven aan: N V HARTELUST's IJZERHANDEL, Leeuwarden KOOP: Op zonnigen stand en aan hoofdweg nieuwe RENTENIERSWONINGEN, soliede bouw en prima stand Zeer goedkoop Op deftigen stand nieuwgebouwde groote HEERENHUIZEN, aan hoofdweg, ruim uitzicht, aangename omgeving Lenige nieuw en in aanbouw zijnde WINKELHUIZEN (hoekhuizen), geschikte stand voor slager, kapper, drogist, kruidenier, melkzaak, melksalon, lunchroom, zaak in comestibles, enz Prijzen billijk Te bevragen bij HET PROVINCIALE WONING- D BUREAU, Prins Hendrikstraat 7 - Leeuwarden 2 minuten van het station Telefonisch aangesloten onder no,? k To r meerdere zaken gratis inlichtingen Meer dan 100 HUIZEN TE KOOP P DIJKSTRA, Hypotheken en Assurantiën TE KO ~ÖFIïIÜÜRr de BURGERWONING de Wetstraat 1, b/d, Spanjlaan Te beragen aldaai RADIO-CENTRALE WESP' De CENTRALE wordt gevestigd FRANEKERSTRAAT 57 Met den aanleg van het net is heden een begin gemaakt Wie zichopd» Centrale wil abonneeren en een spoedige aansluiting wenscht, geven zich nog heden op als abonné -:- -:- -: -> ' -> -; RADIO rnishrei ELECTROON ROBES X XrV^&C ) I^l fl W TELEFOON 23 MODERNE INRICHTING nßajjmaamgh^mmmajajm^aßmiaajß BETER WONEN TE HUUR, alleen voor leden, WONING Cambuursterpad 142 Huur 540 Brieven vóór 22 Sept B Fockesstr 2 H C KRUSE secr TE KOOP GEVRAAGD een gebruikte PLATTE VEE- of MELKWAGEX door de VER DORPS- BELANG te Midlum Brieven, met opgaaf van prijs en grootte, bii den secr JKINGMA TE HUUR of TE KOOP gevraagd een in besten staat verkeerende WOONWAGEN, geschikt voor opzichtersverblijf en berging Br fr, met opg van Prijs enz, onder lett B J 391, WOUTERS' ALG ADV- BÜREAU, Leeuwarden TE KOOP: 1 PEUGEOT CABRIOLET, zoo goed als nieuw FORD COUPÉ 1927 als nieuw, CHEVROLET SEDAN 1925 prima in orde H D, 1 cyl 3K PK, Ook genegen te ruilen VERKOOPHUIS WEAZE 32 TE KOOP een zoo eoed als nieuwe RONDBREI- MACHINE teaen zeer verlaaaden Drüs Fr br onder lett Z HULPPOST- KANTOOR Marssurn TE KOOP HEDEN HEROPENING van onze geheel gemoderniseerde zaak Door onze relatie met le klas modehulzen, wo Maison DE VRIES te Adam, is het ons mogelijk U een schitterende collectie te toonen, waarin U alleen de laatste modellen en de nieuwste stoffen en kleuren zult vinden Voor onze maat-afdeeling ontvingen wij een ruime sorteering stoffen GEVRAAGD een in goeden staat zijnde LINTZAAG- MACHINE, klein model Br fr, no 1843, bureau dezercourant Prijsopgave gevraagd van 14 2 wagons KLEIAARDAPPE- LEN, voor veevoeder Franco station Workum J E DIJKSTRA, Workum PONTIAC, 4-pers, 2 deurs, geheel als nieuw en onbeschadigd, slechts 14,000 KM geloopen Zeer goedkoop! PEUGEOT, 2 pers Cabriolet, in prima staat, slechts 20,000 KM geloopen Voor zeer lagen prijs! Beide wagens worden verkocht onder volle garantie en beslist zeer lage prijzen FIRMA HOOGEVEEN TOORNSTRA, Bisschopstraat (Wijbr de Geeststraat), Leeuwarden Teiet 1773 eo 1412 JURRES, NIEUWESTAD 63 MANTEAUX TE KOOP AANGEBODEN notenh ORGEL, zonder gebreken, 11 reg, 140; prachtige zwarte PIANO Br fr, no 1840, bureau dezer 230 courant TE KOOP een groote notenhouten GLAZENKAST en een groote PALM Leeuwerikstraat 71 TE KOOP: Twee nieuwe B BALKEN no 32, ieder lang stuks geploegde DAMWAND, zwaar 5 cm, lang 360 S SCHOPPEN, aann N A B n Akkrum Telef 43 TE KOOP 6 è 7 voer BEST HOOI, staande in opper, nabij Wartena Te bevragen bij H K v d WAL, Schuilenburg onder Oostermeer TE KOOP twee beste volbloed OVERLOOPERS geb 6 en 12 Juli 1927 Opbrengst moeders als 6-j 5294 KG melk 406 pet vet, 235 KG boter, in 322 dg; als 6-j 5382 KG melk 426 pet vet, 251 KG boter, in 328 dg Vaders moeder als 5-j 6145 KG melk, 360 pet vet, 240 KG boter in 330 dg Kalftüd 1 en 3 Oetober Vrij van TBC R J MIEDEMA, Marssurn TE KOOP: 17 FOXHANEN, 4% mnd, a 3 per stuk, afstam, van 260 tot 290 eieren, rechtstreeks betrokken v L S DE BOER, Kollumerzwaag; pullorum vrij En eenige 1214 weeks HENNEN, a 2 per stuk Verp vrij vr v k Aanbevelend, HOENDERPARK LEVENSLUST Nette JUFFROUW wenscht ERNSTIGE KENNISMAKING met BURGERMAN, van omstreeks 40 jaar en chr beg Br Fr, no 1838, bureau dezer courant Apothekers Assistente ext te Leeuwarden gevraagd Br, met opgaaf v vorigen werkkring en verdere ml, onder no 1842, bureau dezer courant Er biedt zich aan een NETTE NAAISTER, voor het maken van japonnen, kinderkleeding en lingerie Br Fr, no 1844, bureau dezer courant Eenv JUFFR ZOEKT PLAATSING tegen 12 Nov te Leeuwarden, in den gegoeden stand Genegen het huiswerk en naaiwerk te verrichten Salaris geen vereischte Br fr no 779, Boekhandelaar C A J LUITINGH Leeuwarden Tegen half Nov b z a in net gezin, in de stad, eene nette R-K JUFFR als HUISHOUDSTER, middelbaren leeftijd Br Fr, no 1839, bureau dezer courant Direct gevraagd Meisje v d huishouding H DE JONG Cornjum Gevraagd flink DAGMEISJE Aanmelding na 7 uur: HENDRDXS, Spoorstraat 4 boven Gevraagd in gezin van twee personen een net DIENSTMEISJE, met alle voorkomende werkzaamheden bekend, ook koken, v g g v Brieven onder no 1652, ADV-BUR R VAN DER VELDE, Leeuwarden Terstond gevraagd, wegens ziekte, een RINK DIENSTMEISJE, NOODHULP of DAGMEISJE Klein gezin Geen wasch Mevr VELLEMAN, Spanjaardslaan 53, bij de Cronjéstraat fsvraagd EEN DAGMEISJE, Toor direct of tegen 12 Nov, niefbe- i neden zeventien jaar Aanmelding na acht uur 's avonds Mevr BLINK, Vredeman de Vriesstr 47, Mevr KUIPERS, Molenstr 58 (hoek EngelsChestraat), vraagt voor spoedig EEN FUNK DAGMEISJE Aanmelding 's avonds nè 8 uur KANTOORBEDIENDE, Gevraagd voor directe indiensttreding op handelskantoor, AANKOMEND KANTOORBEDIENDE Eigenhandig geschreven brieven, onder no 1841, bureau dezer courant Direct gevraagd Schildcrsknecht JOH BOONSTRA Holwerd BEKWAME FITTERS gevraagd voor strikwerk Fa J KRIJTENBURG, aannemers, Harlingen of Halfwas Gevraagd mids Oetober, wegens dienstplicht van den tegenwoordige, een SMIDSKNECHT H BOERSMA, smederij, Oudebildtzijl Voor direct gevraagd een FLINKE LOOPJONGEN DRUKKERIJ EISMA, Leeuwarden ASTTSTENL Aan de COÖP ZUIVELFABRIEK,DE EENDRACHT te Roordahuizum wordt een ASSISTENT gevraagd, in het bezit van het diploma R Z S Alleen schriftelijke aanmelding vóór 25 September as ten KANTORE DER VEREENIGING VERLOREN een VETSCHOEN met üzerbeslag; weg LeeuwardenDronrijp Tegen belooning terug aan POLITIE- BUREAU Leeuwarden AANGELOOPËN een jonge KOE Tegen gemaakte onkosten terug *e bekomen bij S JENSMA, Zuidhoek «Mi- Vrouwenparochie hywthlêl Diverse KAPITALEN beschikbaar voor eerste hypotheek op landerijen* woon- en winkelhuizen T WITTEVEEN- Kantoor: Ruiterskwartier 1IS TeL I* ' na kantoor 2102)

9 De opening van de Staten-Generaal De Koningin verlaat het Binnenhof en vertrekt in de gouden koets» De eerewacht presenteert het geweer De opening der Staten-Generaal De leden van den Raad van State begeven zich naar de vergaderzaal Dinsdagmiddag brachten 36 oranje-vereenigingen voor het Huis ten Bosch een vaandelgroet aan de Koningin Het défilé De vierde internationale radio-tentoonstelling te Amsterdam Een kijkje in de modelstudio, waar da uitzendingen van den N D O, zullen plaats hebben Deze week kwamen de drie comité's, door de Haagsche Conferentie belast mot het afwikkelen van het Young-plan, te Parijs bijeen Ter viering van het driehonderdjarig bestaan van Heer Hugowaard is daar een land- en tuinbouwtentoonstelling geopend Het tentoonstellingsterrein Leeuwarder Courant Donderdag 19 September 1929 DERDE BLAD MODERNE VERLICHTING Gisteravond had in de groote zaal van Amiciüa te Leeuwarden een bijeenkomst plaats van belangstellenden in de toepassing van de electriciteit bij de verlichting Het initiatief tot deze bijeenkomst was genomen door de besturen der drie voornaamste winkeliersvereenigingen: Wirdumerdijk Nieuwestad en Voorstreek Men had voor deze gelegenheid ingenieur J T Feige, werkzaam aan de booglampenfabriek van Körtnig en Mathiesen A G te Amsterdam, uitgenoodigd Te kwart voor negen opende de heer PH KESSLER, voorzitter van de vereeniging Wirdumerdijk, de vergadering met een woord van welkom, in het bizonder aan den spreker van den avond Dat er zoo weinig bezoek zou komen hadden de besturen niet durven verwachten, vooral omdat het onderwerp, de moderne verlichting, winkeliers en zakenmenschen wel bizonder moet interesseeren, daar de verlicuting een belangrijke factor is bij de inrichting van étalages en winkels In de hoop, dat het den spreker mag gelukken doorwoord en beeld de aanwezigen te boeien niet alleen maar hun ook den weg te wijzen bij de opstelling van verlichting, gaf hij den heer FEIGE bet woord Als deze het tooneel heeft beklommen, dat voor een deel gevuld is met toestellen en benoodigdheden voor deze demonstratie, begint hij met te zeggen, dat iedere lichtverbruiker zich de volgende vragen moet stellen: 1 Welke verlichting is de voordeeligste; 2 wat kost mij het licht en 3 hoeveel licht verbruik ik Deze vragen gelden niet alleen voor den winkelier, maar voor ieder, die gebruik maakt van den electrischen stroom Spreker behandelt achtereenvolgens de étalage- en winkelverlichting, straatverlichting, verlichting van lokaliteiten als kerken, scholen, keukens, kantoren en bureaux en brengt verband tusschen étalage- en straatverlichting De laatste kan van grooten invloed zijn op 06 eerste eerder bespreekt hij de plaats der lichtbronnen en de wijze van bestraling en komt zoo tot de BBsultaten van diep- en schuinstraien, de nadeelige gevolgen van de verbknding bij de naaktlichten en den hoek waaronder de lichtstralen het oog van den toeschouwer bereiken Het effect door het aanbrengen van spiegels in étalage, winkel of werkplaats hangt af van de plaats van den spiegel Om te kunnen bepalen hoeveel lux een belichting bedraagt, vertoont spreker een toestelletje, van beperkte afmetingen, zoodat men het in den binnenzak bij zich kan dragen, en neemt daarmee proeven Zal een licht voldoende op tafels en lessenaars schijnen, zoodat men er, zonder de oogen te vermoeien, bij kan lezen en schrijven, dan moet het een sterkte hebben van pl m 60 lux (l lux is het licht, dat een kaars geeft op een afstand van 1 meter, op een vlak van een vierkanten meter) Uit het onderzoek naar de lichtsterkte in zaal bleek, dat deze 12 lux bedroeg en dus onvoldoende was voor alle werkzaamheden In alle vitrines, étalages, winkels en andere vertrekken, moet de lichtbron zoo worden geplaatst, dat men deze niet ziet, dus flink hoog Een groote lamp is het meest practisch en voordeeliger dan veel kleine lampen Van de reflectors verdient de parabolische de voorkeur Ter verduidelijking van het gesprokene worden tal van projecties op het witte doek vertoond, o a 't interieur van een kerk, van een school, een winkel (Bijenkorf, Gerzon), een concertzaal Duidelijk viel het op hoe bij een doelmatige verlichting met moderne armaturen, alles door de lichtstralen werd bestreken, terwijl bij een ouderwetsche kroonverlichting, lichte en donkere plekken te voorschijn kwamen en dus minder goede resultaten opleverde Wordt een lichtbron ondoelmatig aangebracht, dan gaan er veel lichtstralen verloren, die wel betaald moeten worden, doch geen nut doen Die armaturen, welke het licht verdeelen en door reflectie op de goede plaats brengen, zijn de beste en voordeeligste Hoe een goochelaar partij weet te trekken bij het vertoonen van zijn toeren, van verblindend licht, wist spreker met een kleine étalaee duidelijk te maken, toen hij bloemen te voorschijn tooverde, uit een ledige, donkere ruimte Ruim halfelf was deze onderhoudende en populaire demonstratie afgeloopen, en werd de heer Feige met een luid applaus beloond Namens de drie genoemde vereenigingen bracht de heer B Feitsma, voorzitter van de vereeniging Nieuwestad, den spreker en zijn medehelpers dank voor het geleverde werk, dat zeker niet zal nalaten een blijvenden indruk te maken de IVERKADE'SI ARTIKELEN voor wederverkoopers tegen fabrieksprijzen I Een of tweemaal per week versche aanvoer fiia ls IMP - Sneek PERSOVERZICHT De Troonrede De r-k T ij d vindt de Troonrede rijk aan beloften Van het overleg met de Staten-Generaal zal het afhangen of alle deze mooie plannen in vervulling gaan De inzichten van de nieuwe regeering op de koloniale politiek openen een perspectief, die het blad ten volle kan bevredigen W«t de sociale politiek van het kabinet betreft, is het voor ons een reden tot bijzondere voldoening, dat uitvoering zal gegeven worden aan de wenschen van het katholiek verkiezingsprogram Den minister van Arbeid wacht hier een moeilijke, maar dankbare taak Moeilijk, omdat het hier geldt het betreden van een nieuw terrein vol angels en voetklemmen; maar dankbaar ook, omdat de bewindsman, die de ontvoogding van het bedrijfsleven mogelijk maakt, door den uitbouw der sociale wetgeving, de uitvoering er van, en de berechting van geschillen, bij die uitvoering ontstaan, grootendeels in handen te leggen van de samenwerkende groepen, die bij het productieproces zijn betrokken, tegemoet komt aan een wensch, die ook buiten katholieken kring, zoowel bij werkgevers als arbeiders, als zeer dringend wordt gevoeld Overigens toonen de in de Troonrede aangekondigde plannen op zooveel punten overeenstemming met het program der R-K Staatspartij, dat de katholieke fractie wel niet geaarzeld zou hebben op dit program steun toe te zeggen aan een parlementair rechtsch kabinet Alleen de onderwijsparagraaf wekt bij het blad teleurstelling Waarschijnlijk zal de nieuwe minister de regeling van het aanvullend onderwijs voor de rijpere jeugd rekenen onder de thans aanhangige wet», ontwerpen, welke in aanmerking komen om ongewijzigd met de nieuwe Kamer te worden behandeld, maar een bijzondere vermelding van deze zóó belangrijke en urgente kwestie ware niet ondienstig geweest Bovendien verwondert het zeer, dat elke aankondiging van een ruimere subsidieering van het bijzonder hooger ondetwija achterwege bleef, te meer daar de bijzondere (zoogenaamde neutrale) Handelshoogeschool ta Rotterdam inzake Rijkssubsidie boven de r-k Handelshoogeschool te Tilburg een voorrecht ge» niet, dat door geen enkel beginsel kan worden gemotiveerd en dat het rechtsgevoel geweld aandoet Tenslotte lijkt het wel vreemd voorstellen tot herziening der Lager Onderwijswet alvast aangekondigd te zien alvorens de minister heeft kennis kunnen nemen van het rapport der Staatscommissie-Rutgers Hoe weet de minister, dat het nog niet ingediende rapport tot herziening zal concludeeren? Staat het nu al vast, dat de regeering de conclusies van dat rapport zal overnemen? Uit den jongsten tijd kent men toch een illuster voorbeeld van een regeerder, die het rapport van een Staatscommissie, waarin zeer gezaghebbende mannen hun advies hadden gegeven, eenvoudig naast zich heeft neergelegd, om zijn eigen weg te gaan Bij de regeling van de financieele verhouding tusschen rijk en gemeenten gaf het een gevoel van veiligheid, van vertrouwen, te weten, dat er tusschen de Staatscommissie, die advies geeft, het en wetsontwerp, dat de Kamer bereikte, eea regeerder stond, die zelf wil regeeren Dat voor beeld van minister de Geer kan in de toekomst misschien navolging verdienen, en daarom lijkt de aankondiging van een herziening der L wel 0-wef ietwat voorbarig Overigens spreekt uit het veelzijdig regeeringsprogram een werklust, wazrvoor wij diepen bied eer- hebben, getuigt de Tijd, Het r-k Huisgezin vernam nit de troon, rede ten aanzien van sonunige belangrijke en urgente vraagstukken een stevig geluid Het meest positief acht het blad haar allicht ten opzichte van de sociale wetgeving Hier geen ambages, geen uitweidingen geen met de eene- hand geven en met de andereterugnemen, geen reserves zelfs in den superlatief vorm, van met den meesten spoed of dergelijks ieta Als uit het kader van het program der r-fc, staatspartij gestapt, staan daar ia slagorde- dj

10 socjale mastregeten, we&e reects in voorsereidïng zijn of ter hand worden genomen Of zij getuigen voor een parlementair of een extra-parlementair kabinet, laten wij daar; in ieder geval getuigen ze voor een vooruitstrevend kabinet, dat het vaste voornemen heeft, de politiek van minister Aalberse voort te zetten Indien het niet om personen maar om de «aak te doen ia; indien niet de wensch voorzit ook dit ministerie zoo spoedig mogelijk een Hen November te bezorgen, maar de begeerte, het belang dea volks te bevorderen, zullen de sociale partijen ter linkerzijde op 't behoud van een kabinet met zoo stevige en goede plannen prijs stellen Over de koloniale paragraaf merkt het blad op: Wordt reeds in den aanhef nadruk gelegd op de ondeelbaarheid des rijks het hechte geheel van moederland en overzeetsche gewesten daarnaast klinkt even nadrukkelijk de verzekering, dat niet zal worden teruggekomen van hetgeen in de laatste jaren op het gebied van de ontvoogding van Nederlandsch-Indië is verricht Geen koerswijziging derhalve, geen reactionnaire politiek En wie nog twijfelen mocht, vindt de laatste aarzeling weggenomen door de verklaring, dat slechts door daadwerkelijke deelneming van alle groepen der bevolking aan het opbouwend werk der overheid het algemeen belang in waarheid wordt gediend Aan de verrassing van Willemstad wordt herinnerd door de mededeeling, dat op een duurzame versterking der gezagsmiddelen tot handhaving van rnst en orde de aandacht der Koningin blijft gevestigd Men kan met deze sobere aanduiding van een zwarte bladzijde in onze koloniale geschiedenis vrede hebben; maar geen vrede hebben wij er mee, dat van den droevigen economischen toestand der Bovenwindsche eilanden te schrijnender nu van den voortschrijdenden opbloei van Curaeao wordt gewaagd niet wordt gesproken, vooral met gesproken van den ernstigen wil om aan dien onhoudbaren toestand onverwijld een einde te maken De opbloei van Curacao h'jkt een bespotting voor dat deel van Curacao, deel van Nederland tevens, hetwelk, indien niet spoedig en radicaal wordt ingegrepen, voorbestemd schijnt om door de Vereenigde Staten vreedzaam of on-vreedzaam geannexeerd en tot welvaart gebracht te worden In tegenstelling met de a-r Standaard is de a-r Rotterdammer van meening, dat de beginselen in het Staatsstuk niet achterbaks worden gehouden Het blad vindt dat we thans hebben een kabinet, dat niet de politiek-neutrale zone zoekt en het terrein der beginselen mijdt, doch dat onbeschroomd zijn program voor de komende periode ontwikkelt De aankondiging geschiedt van belangrijke wetsontwerpen van algemeene strekking; aan de welvaartspolitiek wordt groote aandacht besteed; en het regeeringsprogramma heeft ten slotte een sterk socialen inslag Over Indië wordt met groote bedachtzaamheid, bijna op gereserveerden toon gesproken Waakzaamheid blijft geboden, doch er zijn ook hoopvolle verschijnselen Voorzichtig, doch ook welbewust, zal de ontvoogding der bevolking nagestreefd worden; op decentralisatie wordt aangestuurd Vooreiehtig en waakzaam beleid, dat heeft Indië noodig om tot ontwikkeling te komen Suriname blijft nog steeds het zorgvragend kind; Curacao is een flinke jongen geworden; tegen losbolligheid zullen maatregelen worden genomen De lezer, die op gelijke wijze als wij, de Troonrede leest, zal Gode dankbaar zijn, dat onze Vorstin weer omringd is door mannen, die den Naam des Heeren belijden en naar Zijn wil vragen, ook bij het bestuur des lands Want dan wordt gewaakt tegen ondermijning der christelijke grondslagen van ons volksleven; dan wordt niet gespeeld met de nationale zelfstandigheid ; dan wordt het recht gediend en sociaal onrecht bestreden Dan mag Gods milden zegen worden afgebeden op den arbeid van regeering en Staten-Generaal! En God verhoore dat gebed! De r-k T ij d heeft tegen een voorzichtig financieel beleid nooit oppositie gevoerd Wel het tegendeel Maar toch zou het blad nu gaarne wat precieser weten, waar men aan toe is: Uit 't vorig parlementair tijdperk staat de herinnering ons voor den geest, dat minister de Geer de vervulling van allerlei lieve wenschen tegenhield op grond van het kostenbezwaar, om dan plotseling over stag te gaan en, na het herstel van den zevenjarigen leerplicht, in een royale bui een aantal millioenen beschikbaar te stellen voor wederinvoering van een leérlingenschaal, die vroeger noodeloos duur was gebleken, millioenen, die in de komende jaren ietwat zwaarder op de Bijksbegrooting zullen drukken dan minister de Geer het nu voorstelt niet alleen, maar die, naar het oordeel van onderwijsdeskundigen, bovendien ten bate van de lagere school veel beter konden worden besteed Met de bewering, dat de leérlingenschaal van 1924 einde 1929 toch automatisch zou zijn vervallen, is dit royaal gebaar geenszins goedgepraat, want het kabinet-de Geer had automatisch herstel van de schaal der technische herziening kunnen voorkomen door óf den bezuinigingsmaatregel te verlengen, öf een betere, uniforme schaal in te voeren Wat er ook van zij, bij de behandeling der begrcoting moet nu toch komen vast te staan, wat men aan het pessimisme van minister de Geer heeft Men kan van de openbare meening geen steun verlangen voor een financieel beleid, dat zich aanvankelijk tegen nieuwe uitgaven krachtig Verzet, om in 't tweede deel van het vierjarig parlementaire tijdperk de schatkist te zien opengesteld voor hen, die ietwat roekeloos met millioenen zuur verdiende belastingpenningen omspringen, De millioenennota De minioenennota is de jaarlijksche waarschuwing, jegt de N Rott C t Zij begint altijd, den lezer in een goede stemming te brengen In het overzicht, dat van de afgeloopen dienstjaren gegeven wordt, is het verrassing op verrassing, en de belastingbetaler krijgt goeden moed Maar, o weel daar passeert dan de begrooting voor het aanstaande dienstjaar de revue, en komen de beschouwingen, die een beeld van de toekomst geven Het stuk eindigt in mineur Ook het dienstjaar 1928 laat zich niet kwaad aanzien De voorloopige cijfers geven op den gewonen dienst een overschot van ruim 53^ millioen (51 millioen meer, dan geraamd was), op den totalen dienst een van ruim 7 millioen Hetgeen dus wil zeggen, dat de rijksfinanciën op het oogenblik kerngezond zijn Nu komt het er op aan, ze gezond te doen blijven Minister de Geer is een geneesher, die niet wacht, tot hij aan een ziekbed geroepen wordt, waar hij, zonder krasse en soms gevaarlijke middelen toe te passen, niets meer verrichten kan, maar die preventief optreedt De Roomsehe pers heeft een zekere tevredenheid tot uiting doen komen over het sociale program van de Troonrede Zij schijnt over de financieele paragraaf maar vluchtig heen te hebben gelezen De waarschuwende beschouwingen van de millioenennota zullen echter niet kunnen worden genegeerd, en wanneer dit geschiedt, zal de stemming wel wat dalen Natuurlijk zal nu getracht worden, de waarschuwingen van den minister van Financiën te verzwakken door op het majeur van de millioenennota te wijzen en ook voor de toekomst mooie voorloopige cijfers cijfers en definitieve cijfers te voorspellen Doch daarmee is de verantwoordelijkheid der regeering op het oogenblik niet gedekt Zullen de voorspellingen feiten worden? Men mag het hopen, maar eerst dan is de tijd gekomen om daarmede rekening te houden Reeds nu te willen handelen, alsof de gelukkige feiten er zijn, is gevaarlijk spel een gevaarlijk spel, gelijk in de haussejaren is gespeeld op eene wijze, dat wij er nu nog onder zuchten, zoodat eene herhaling waarlijk niet kan worden gewenseht Het Handelsblad is teleurgesteld Ook ditmaal, bij de eerste begrooting der nieuwe regeering, draagt de millioenennota de onderteekening van minister De Geer Er is echter een onderscheid met de drie voorafgaande, welke door denzelfden bewindsman bij den voorzitter der Tweede Kamer zijn gedeponeerd Was hij toen minister en premier in een zuiver extraparlementair kabinet, thans is hij de verantwoordelijke man voor de financiën van een naar wezen rechtsch kabinet, dat kan steunen op partijen in de Staten-Generaal en zich dus iets kan veroorloven Van die veranderde positie van den minister van Financiën meenen wij symptomen in de millioenennota te kunnen waarnemen Bevatte de vorige slechts waarschuwingen tegen een te groot optimisme, die, welke thans voor ons ligt, is heel wat somberder en waarschuwt te voren 's ministers collega's niet van den hoogen boom te leven En in elk geval, zoo heet het, staat wel vast, dat de uiterste spankracht van wat reorganisatie en middelenacerès leveren kunnen, noodig zal zijn om in de nieuwe belangrijke uitgaven, waartoe men veeplicht is, te voorzien, wil men niet tot een belastingverhooging moeten overgaan en het overschot van 9 millioen zal het volgend jaar meer moeten bedragen, wil het de grootere lasten, voortvloeiende uit de nieuwe regeling der financieele verhouding tusschen rijk en gemeenten, kunnen eompenseeren Minister de Geer wijst zelf reeds op het duizelingwekkend hooge eindcijfer der onderwijsbegrooting bijna 160 millioen! Wij kunnen in dit alles een waarschuwing lezen aan zijn collega's en een verwachting, dat zij hun uiterste spankracht van wat reorganisatie kan leveren zullen geven Of deze regeering hiertoe bereid en in staat zal zijn? 't Is waar, de Troonrede noemt slechts één onderwerp, hetwelk waarschijnlijk zwaardere lasten voor den gewonen dienst zal mede brengen, nl een regeling der werkloosheidsverzekering, maar van deze ministers, den premier, onder wiens eerste bewind-periode er met de financiën maar op los werd geleefd, vertrouwen wij niet te zeer, dat zij al het mogelijke zullen doen, om belastingverhooging te voorkomen Het is een onaangenaam woord in de millioenennota, dat groote teleurstelling wekt, evenals de reeds aangehaalde passage over de uiterste spankracht voor reorganisatie Bij het lezen hiervan bekruipt ons het angstige voorgevoelen, dat het streven, het normale accres der uitgaven zooveel mogelijk door bezuiniging op te vangen men zou dit het principe-de Geer kunnen noe- men voor goed vaarwel is gezegd, omdat minister De Geer de hoop op een werkelijke verdere doorvoering er van heeft opgegeven In ieder oeval is het programpunt, waarmede hij op 11 Maart 1926 het bewind aanvaardde: belastingverlaging door bezuiniging, door versobering de Troonrede gebruikt dit mooie woord nog eens, maar blijkbaar is dit slechts een phrase niet meer de leus der nieuwe regeering en hiermede is de doodsklok geluid over de hoop van velen op verdere belastingverlaging De a-r Standaard is niet optimist: Ook al neemt men aan, dat 1930 zal loopen zooals de minister van Financiën verwacht en dat de 9 millioen overschot er dus metterdaad zullen zijn, dan moeten de middelen voor 1931 weer minstens 14 millioen hooger geraamd kunnen worden dan voor 1930 het geval is Immers, in 1931 begint de nieuwe wet op de financieele verhouding tusschen rijk en gemeenten te werken En daarvoor wordt thans 23 millioen noodig geacht Aan die 23 ontbreken er dus 14, als de 9 millioen overschot er komen En ala het normaal accres der uitgaven wordt opgevangen door voortgaande bezuiniging Dat dit laatste twijfelachtig, is, valt af te leiden uit den groei der uitgaven die men weer begint waar te nemen En ook overigens is het duidelijk, dat de resultaten der bezuinigingen elk jaar geringer worden Dat kan niet anders Het zal dus zeer de vraag zijn of uitgaven en inkomsten in 1931 tegen elkaar zullen opwegen Wij hebben dat nimmer verwacht en het verwachten ook nu niet Daaruit volgt, dat althans vóór het jaar 1932 geen nieuwe uitgaven van Eeleelcenis mogelijk zutlen zijn zonder toevlucht te nemen tot verh o o- ging van belastingen Daaruit volgt ook, zooals we gisteren reeds schreven, dat de regeering in de Troonrede terecht gewaagde van voorzichtigheid ten opzichte van wettelijke maatregelen, welke lasten od 's lands schatkist kunnen leggen De r-k Maasbode'' ziet de toekomst nu niet zoo hecjl somber in Maar dat de regeerfng het doet, kunnen we haar niet al te zeer verwijten Als zü een al te optimistischen toon aanslaat, denkt men in de Kamer al gauw dat het geld niet op kan en van de regeering mag toch in de eerste plaats verwacht worden, dat zü de financiën solied beheert Dat dit geschiedt, blijkt weder uit deze millioenen-nota, Het r-k Huisgezin wil desnoods dwars tegen den minister van Financiën in: De Troonrede kan niet alles inhouden, maar de millioenennota brengt ons een teleurstelling Zü zwügt over twee vnor onze partü urgente zaken; we zouden ze willen noemen: eerezaken Dit de millioenennota blijkt met geen enkel woord, dat aan de kinderrijke gezinnen is gedacht Ons program heeft de belangen der groote gezinnen van zooveel beteekenis geacht, dat zij die onder de algemeene beginselen heeft opgenomen Van de kroostrijke gezinnen kan worden getuigd, dat ze niet kunnen wachten, geen dag en geen nacht En voor onze partü is het een eere-plicht, daarvoor in het krüt te treden Nog pas hebben we met leedwezen moeten constateeren, dat in de kringen der christelijke werkgevers het denkbeeld van kindertoeslag als loonfactor meer bestrüding dan instemming vond Wel aanvaarden zü het kinderrük gezin als factor bü de belastingbepaling Welnu, op dit terrein is, wü zeggen niet alles maar nog veel te doen Kn de plicht daartoe is te dringender, nu het kwaad, de misdaad der gezinsbeperking met den dag dieper doorvreet en schier overal, in de pers en bij personen van aanzien, sancties ontmoet Het tweede verzuim in de millioenennota is het ontbreken van iedere aanwijzing, dat het Bezoldigingsbesluit zal worden herzien Is de minister van Financiën hier sterker gebleken dan de kabinetsformateur? Onze partü wenscht rust in het rijkspersoneel, beter, zü heeft erkend, dat wat tot heden is geschied onvoldoende is gebleken, envoldoende naar den maatstaf der billijkheid en rechtvaardigheid Wat hieraan heeft ontbroken en nog ontbreekt moet worden hersteld, hoe overigens de toestand der rüksfinanciën mocht zün Nu weten wü wel dat minister De Geer dien toestand zeer somber en zeer zwart schildert Maar al ware hü zoo somber, aan een moreele verplichting mag een regeering zich niet onttrekken Doch wanneer, zooals jaar op jaar gebleken is, de uitkomsten geregeld meevallen, en geweldig meevallen: de gewone dienst van 1926 gaf een overschot van 66 millioen die van 1927 van 75 millioen, die van 1928 van 53 millioen, terwijl ook 1929 een stevig overschot belooft dan is de toestand blijkbaar niet zoo, dat men tegenover den minister van Financiën meewarigheid heeft te betoonen Het is wel uiterst voorzichtig van dien minister, dat hü over 1930 al een millioenenpotje wil maken om den tegenvaller voor het rijk in 1931 ver- als gevolg van de gewijzigde financieele houding tot de gemeenten op te vangen; maar klemmender dan deze voorzichtigheid lukt ons de eisch dien het rükspersoneel en dien de groote gezinnen kunnen stellen De hoogste eischen zün die van moraliteit Deze zün gemoeid met hetgeen het rijkspersoneel als tekort aan de reehtvpardisheid te vorderen heeft, en met hetgeen de kroostrijke gezinnen nu al jaren zün ten achter gebleven Deze, ook moreele belangen moeten de overhand behouden, en daarom mogen we niet rusten, desnoods dwars tegen den minister van Financiën in voordat op deze twee punten recht is geschied RADIO-NIEUWS Programma van Vrijdag 20 September Hilversum, golfl 1875 M Morgenwijding Concert door het AVRO Kwartet 24 Grammofoonmuziek Herdenking van het 7ó-jariz bestaan van het Kon Instituut voor de Marine te Willemsoord Toespraken 4455 Grammofoonmuziek Concert door het AVHO-Kwartet, afgewisseld door draai-orgelmuziek Spreekuur van den radiodokter Bol 1030 Concert door het Omroeporkest Cecilia Bremer, alt, Piet Hartveld, viool 9915 Praatje door mevr de Leeuwvan Rees over: De as naai- en knipcursus 915 Voortzetting concert 1030 Persberichten Daarna: Dansmuziek uit Cabaret La Gaité, Amsterdam 12 Sluiting Hui sen golfl 298 M Na 6 uur: 1071 M Ziekendienst NCRV KRO Godsdienstig halfuurtje KRO Concert door het KRO-Trio 1152 KRO Grammofoonmuziek 4550 Concert NCRV Instrumentale solisten NCRV Grammofoonmuziek KRO Cursus in echriftverbetering 735 VPRO Persberichten 7 40 VPRO Lezin«over: Eerste optreden 815 VPRO Concert Strijkkwartet 850 VPRO Lezing over: Levensliefde 930 VPRO Concert Strijkkwartet 10 VPRO Muzieklezing wer: De middeleeuwen 1020 VPRO Concert Strijkkwartet Daventry, golfl M 1035 Morgenwijding 1105 Lezing 1120 Grammofoonmuziek 1220 Concert M Breadly viool E Fisher, piano 1250 Orgelconcert door D L Hawkridge Grammofoonmuziek 420 Concert B W Addy, mezzosopraan 435 Orkeetconcert 535 Kinderuurtje 620 Lezing 635 Nieuwsbericht 705 Pianorecital door E Bainton 720 Lezing 745 Lezing 805 Concert E Penville fluit, R Reveil, piano 8 20 Concert N Eadie, sopraan G Parker bariton E Hall, piano Symphonie-Orkest 10 Nieuwsbericht 1020 Lezing 1035 Orkest Instrumentaal kwintet P Evennett alt 1120 Dansmuziek Beelduitzending Parij s, R adi o-p ar i s, golfl 1726 M Grammofoonmuziek 405 Concert Orkest en soli 6 55 Grammofoonmuziek 855 Orkestconcert Langenberg, golfl 473 M Grammofoonmuziek Orkestconcert Grammofoonmuziek 1250 Grammofoonmuziek Orkestconcert Orkestconcert 820 Orkestconcert Intermezzo: Der Heimatlose Eén-acter van Ch Vildrac Na afloop van het concert tot 1220 Dansmuziek Zeesen, golfl 1635 M Lezingen Grammofoonmuziek Lezingen Grammofoonmuziek lezingen Concert uit Leipzig Lezingen! 820 Song in woord en toon Daarna: Berichten Kalnndborg, golfl 1153 M Con- cert door het Strijkorkest uit Rest Wivel 3 5 Concert door het Radio-Orkest Otto Hanscriel (zang)! De Bruiloft van Figaro Büispel in 5 bedrijven van Bc-umarchais Concert door het Radio Orkest ADVERTENTIÊN psïkvoor de I TENTOONSTELLING I ter gelegenheid van de van 2 I I t/n S Oct as te houden I WINKELWEEK te GORREDIJK I worden op aanvraag gaarne I toegezonden door den secre- taris der Ver v Winkeliers en Handelaren, SJ v d I I MEULEN te Gorredük 1 PIIJIMVEE^EN KONIJNeF TENTOONSTELLING TE BALK van de Federatie V P N afdeelingen in ZW Friesland Ecre-voorzitter de edelachtbare heer H GAAIKEMA, burgemeester van Gaasterland Vraagprogramma's verkrijgbaar bij den secretaris, den heer S J VAN DIJK te Balk Inschrijving niet 21, doch 25 September gesloten WATERSCHAP GREONTERP BUITENGEWONE VERGADERING van ingelanden vau het waterschap Greonterp op Zaterdag 28 September 1929, 's voormiddags 9 uur (O T), bij H WIJBENGA» te Blauwhuis Punten van behandeling : 1 Notulen vorige vergadering 2 Mededeelingen en ingekomen stukken 3 Voorstel van het bestuur tot het aangaan van eene geldleening van ten hoogste 45,000 en tot vaststelling van het plan van leening 4 Idem tot wüziging der begrooting dienst Rondvraag De voorzitter van het waterschap, J IJ HOLTROP Provincie Friesland Uifloting van Geldleeningen De GEDEPUTEERDE STATEN ran Friesland maken bekend, dat bij de op heden plaats gehad hebbende nitloting ter aflossing zijn aangewezen op den len Oetober 1929; van de derde eleetriciteitsleening, groot f aangegaan in 19S0tegen 6%, de obligatiesnos 189, 308, 353, 364, 382,411,446,466,473,558, 575,658,756, 766, 787, 790, 795, 818, 822, 872, 883, 1100, HOC, 1133, 1159, 1187, 1284, 1299, 1373, 1433, 1466, 1771, 1833, 1845, 1900, 1907, 1909, 1910, 1927, 1944, 1956, 2015, 2139, 2200, 2227, 2273, 2334, 2405, 2425, 2576, 2578, 2652, 2658, 2703, 2708, 2769, 2833, 2835, 2872, 2902, 2906, 2961, 2963, 2994, 3020, 8083, 8084, 3115, 3258, 8360, 3374, 3445, 3468, 3486, 3573, 3820, 3934, 3946 Van de vierde electriciteitsleening groot aangegaan in 1920 tegen 6 7,, de obligaties nos 4013,4064, 4162, 4433, 4504, 4527, 4579, 4590, 4629, 4735, 4787, 4791, 4810, 4836, 4843, 4845, 4882, 4949, 4969, 4974, 5032, 5148, 5221, 5312, 5349, 5409, 5416, 5424, 5427, 5535, 5542, 5595, 5780, 5833, 5848, 5863, 5916, 5962, 5969 De voldoening der uitgelote obligaties heeft plaats bü het AGENTSCHAP der NEDERLANDSCHE BANKte Leeuwarden en by de NEDERLANDSCHE BANK te Amsterdam tegen inwisseling van de obligaties met de daarbij behoorende, nog niet verschenen coupon» Leeuwarden, 11 September 1929 De Gedeputeerde Staten voornoemd, P A V VAN HARINXMA THOE SLOOTEN, voorzitter F J A HUART, 1-griffier De SECRETARIS van het waterschap PAESENS het door hem opgemaakte maakt bekend, dat KOHIER VAN OMSLAG, dienst 1929 vanaf 21 September gedurende 8 dagen te zünen huize voor ingelanden ter inzage zal liggen, en dat binnen dien termün bezwaren tegen dat kohier bij het bestuur kunnen worden ingediend Pae&ens 19 September 1929 De secretaris, D VISSER Bezoekt Groote de van ouds bekende Najaars- Vee- sn Paardenmarkt te Joure op Donderdag 26 SepL 1929

11 ma*, r^m sluit men solieden voordeeligbu de %JlCs ONDERLINGE BRANDmfWmAjU -1 yw/t% WAARBORG-MXën te: I SCHRANS (VROEGER WIRDUM) VOOR WmÜjÊË m LEEUV/ARDERADEELENZOPGER:IBISTELI464 YgW&ZSffl BUITENPOST, VOOR ACHTKARSPELEN EN KOLLUMERLAND +^^*otfftm CAOPGER:IB27 TEL2O BERLIKUM t VOOR MENALDUMADEEL ] «j j» ^ Ipf^r^vi;! BERGUM, ELKANDERS BELANG,VOOR &>}( rr^jo TIETJERKSTERADEEL=OPGER: 1902 Wè^^JM KOUDUM'VQOR DE ZUIDWESTHOEK I ledere WEG IS EEN MOBILOIL-WEG >s 4 fl GRONINGEN SATÉ Efl LANDEN (GREIDPLAATS) Notaris OKKINGA te DONDERDAG 26 SEPTEMBER 1929, 's nam 3 our (ZT), In het Tramstation to Witmarsum, provisioneel verkoopen: De uitmuntende SATÉ EN LANDEN, Harlingen zal bestaande uit hechte en ln bijzonder besten staat van onderhoud verkeerende BOERENHUIZINGE met SCHUUR, wi stalling voor 8 hokkelingen en stier, groot en klein BÜT- HUIS wl stalling voor 38 hoornbeesten, WAGENHUIS met stierenstal en bergplaats voor machines en betonnen vloeren VARKENSHOK, 2 GIERKOL- KEN met pompen, regenwaterbakken enz, ruime HIEMINGE en ERF, een perceeltje TUINGROND en een perceel BOUWLAND, benevens diverse, perceelen zeer vruchtbaar WEILAND wm gedeelte TERP, alles grootendeels aan één kavel liggende op Filens onder Witmarsum, nabü het dorp Schettens, en ged liggende aan de Bolswardervaart, te zamen groot 39 hectare 3 are 20 centiare, of 1062 X 36% are het bouwland (perc II en het perceeltje tulngrond bil perc I) tot het rispen der vrucht in dezen herfst, en overigens tot Maart/Mei 1930, ln huur bii den heer B J Jansen samenvoe- Te vellen, met recht van ging ' 4 perc als: I De BOERENHUIZINGE c a met het perceeltje TUINGROND en diverse perceelen WEILAND, samen groot 32U650 HA of 883 X 36% are, wv 869 X 36% are weiland, 02 X 36% are tuingrond, en het overige de huizinge c a met hiemlnge, opvaart en watermolen X 36% are BOUWLAND (gescheurd weiland) a/d Bolswardervaart: X 36% are WEILAND, nabij het volgend perceel, en IV 7 X 36% are WEILAND, nabij het vorige Bet 30 April 1930 en in eigen gebruik te aanv herfst 1929 en Maart/Mei 1930 Alles breeder omschreven bij boekjes met kaart, verkrijgbaar bil den oproepe- v d EEMS te Witmarsum en ten kantore van den - jtaris PROV VEILING, VEENWOUDEN Notaris P VAN DER MEULEN te Veenwouden zal op Maandag 23 September 1929, 's av 7 uur (ZT), in de Pilaars aldaar, prov verkoopen: Voor de erven Sierk B v d Werff: WEILAW) de Zes of Lieuwkjefenne gen, in de Fennen od Veenwouden kad groot HA <64 pm) BOUWLAND de Middelste Martenekamp gen, tegen den spoorweg te Veenwouden, kad groot HA (37 pm) Voor de erv mej de wed K Zonneveld: HUIS met erf, ten W van en aan de Feintenslaan (straatweg) te Veenwouden, kad groot 261 are Voor de erven Jippe S Hoekstra: WEIIAND to Bergumerheide naast Roel Roosma, kad groot HA (17 Pm) Aanv perc 1 en 2 in huurgenot 1 Nov as, perc 3: 1 Nov as en perc 4: 5 Maart as Veilingsbiljetten ten kantore verkrijgbaar GMDENIERSHÜiZING ONDER TERNAARD Notaris C GROENDIJK te Ternaard zal l)p Donderdag 26 September 1929, Wieringa te des avonds 8 uur (N T), bü Ternaard, finaal verkoopen: De GARDENIERSIIUIZINGE, bev kamer, achterhuis met bergplaats, zolder m beschoten dak, drogen vorstvrijen kelder, regenwaterbak, büthuis, wi stalling vcor 4 koeien en 4 paarden, afz staand nieuw STEENEN HOK, wi stalling voor 9 stuks hoornvee, gierkolk, put, *rf en grond, in de Vischbuurt onder Ternaard, kad groot 2A 96 ca,, in eigen gebruik bü den heer Tj J Wesrra Aanv en bet 12 November 1929 Geb?ez: 1600 iiks Inmiddels u\t de hand TE KOOP; te bevragen bü den notaris WONING - TIRNS D FEITSMA, notaris te Bolsward, zal op Woensdag 23 September 1929, des namiddags 2 uur (N T), in het café van Hillc de Boer te Tirns, provisioneel verkoopen: Krachtoas art 1223 B W: De WONING met erf en grond cum annexis, onder Tirns, groot 5 aren, tot 12 Mei as in huur bij Eise Eisma voor 65 per jaar Aanvaarding 12 November a-s in huurgenot Betaling 1 November as den verkoopdag van Bezichtiging op 9ll uur Verkoopbiljetten verkrijgbaar HUIS - BOLSWARD D FEITSMA, notaris te Bolsward zal op Donderdag 26 September 1929, des avonds 7 uur, in het café van Bakker, aan de Nieuwmarkt aldaar, provisioneel verkoopen: De WONING met ruim achtererf, rekw nummer 3, aan de Bagijnestraat te Bolsward, achter uitkomende aan de Looiersgracht, groot 230 are, gedeeltelijk tot 12 Mei 1930 verhuurd aan D van der Meulen Aanvaarding 12 November as gedeeltelijk in huurgenot Betaling 12 November as Bezichtiging op den verkoopdag van 33 uur Verkoopbiljetten verkrijgbaar VERKOOP LAMOEN onder WELSRIJP, DRONRIJP, FRA- NEKER WIJNALDUM, ACHLUM, TZUM HUINS en BOER Notarissen POSTHUMUS te Franeker en GORTER te Wommels zullen, wat betreft perc 6 mede ten verzoeke van nors SMID te Dronrijp en wat betreft^perc 16 en 17 ten verzoeke van not DE VRIES te Grouw op Maandag 30 Sept 1929 's nam VA uur N T), bij Saakstra te Franeker, prov verkoopen: I Perc WEILAND i h Westerend o Weisrijp gr H (82 p); in huur bij J S Sytsma tot 1 Dec as 11 Perc BOUWLAND op Tjebbenbuurt o Weisrijp gr 5180 A (14 p); m huur bij wed Saakstra tot Nov 1931 vcor 7O p j 111 Perc WEILAND op Kingmatille o Dronrijp, gr H (47 p); in huur bij K Boorsma tot 1 Nov 1931 voor p j IV Perc WEILAND a d Trekweg op Salverd o Franeker, gr H (87 p); in huur bij wed Saakstra tot 1 Nov 1931 voor p j V Porc WEILAND uit Groot War bij kunstweg FranekerHarlingen o Franeker gr H (66 p); in huur bij G Dijkstra tot 1 Nov 1931 voor 363 p j VL Perc WEILAND aldaar, gr H (99 p); verhuurd alsvoren voor p j VIL Perc BOUWLAND o Wijnaldum (Klein Amerika), gr H (58 p); in huur bü Ulbe Blanksma tot Nov 1931 voor 232 p j VIII Perc WEILAND a d Tslumbuurstervaart bü Harlinger Trekvaart, op Koetille o Midlum, gr H (46 p) IX Perc WEILAND aldaar, gr H (48 p) Perc 8 en 9 verh aan U Tjeerdema tot 1 Nov as X Perc WEILAND op Sopsum o Achlum ten N v e a den Spoorweg, gr 9250 A (25 p): in huur bü P Tanja tot 1 Nov as XI Perc BOUWLAND uit ~Hott- a d Tjummervaart nabü inga State weg FranekerHitzum o Tzum gr H (49 p): in huur bü P Eisma tot 1 Dec as XII Perc WEILAND uit de Kooy nabü Plattendük en a d Oude Meer, o Tzum gr H (79 p) XIII Perc WEILAND met klein stukje BOUWLAND'aldaar, gr H (64 p): in huur bü L Tamminga tot 1 Nov as XIV Perc WEILAND aldaar, a d Groenedük gr H (46 p) Perc 12 en 14 verh aan D Hoitinga tot 1 Nov 1932 voor p j XV Perc WEILAND od Hninzermieden o Huins nabü grindweg LycnsHuins gr (46 p>; in huur bü A W Terpstra tot 1 Nov 1933 voor 240 P j ~, XVI Perc WEILAND nabü den eindweg o Huins gr H (55 p) XVII Perc WEILAND aldaar, naast en ten ZO van 't vorige, gr H (47 R) T Perc 16 en 17 znn verh aan tt J Stienstra tot 5 Maart 1932, voor J 600 P'XVIII Perc BOUWLAND ten N v h dorp Boer gr H (36?); in huur bü 8 8 v d Schaar, tot -Nov 1930 voor 144 p J Biljetten met kaart verknjgb b d notarissen IHrij WappeipÉÉ, TURFKADE, FRANEKER Nots POSTHUMUS te Franeker zal, behoudens rechterlük bevel op Maandag 23 Sept ia, 's av 8 uur (N T), in de Nieuwe Doelen aldaar, prov verkoopen: Het hechte en sterke PAKHUIS (tevens garage), wi ruime zolder met beschoten dak, privaat, bak, massale put, en grond, diep ca bvi M Op uitstekenden stand aan de Turfkade, nabü vaarwater, te Frank er, gr in totaal 106 A, in eigen gebr geweest bü nu win den heer O J Jelsma Te aanv uitehük 12 Oct as Betaling 2 Nov as Bezichtiging op verkoopd van 1012 iizen,boüvtën WEILAND BIJ FRANEKER Nots POSTHUMUS zal, op tüd en plaats bovengemeld, veilen: Voor faillissement Jelle Miedema krachtens art 1223 B W: Nav perc, aaneengelegen aan de Harlinger Trekvaart (perc V ook aan de Arumervaart), ten W van- en nabü Franeker, onderl afsch o d geplaatste palen, en wel: I De HUIZINGE met bouw- en weiland, gr ca 9160 A tot risp vr, Maart/Mei as in h b^th Visser (voorzoover niet in gebr bu eigenaar) Het huis bevat: kamer, kamertje, voorhuis, achterhuis (wi kelder en privaat), stalling voor 2 koeien, regenbak, put; boven: kamertje, zolder en hooibergplaats 11 De HOUTEN SCHUUR met omgelegen grond (ten O v e a perc I), breed ca 35 M, gr ca 1122 A; de schuur verh tot 31 Aug 1930 a d Perm Comm voor 75 p j 111 Het in de laatste jaren veel verbeterde HUIS met voor, achter en ten W aangelegen grond, br ca 17 M, gr ca 502 A; in h bü Jan Hoekstra tot 12 Mei 30 Het huis bevat: voorkamer, keukentje, portaal met privaat, zolder IV Het welonderhouden HUIS met leegstaande DUBBELE WONING daaraan, alles onder 1 dak, met vóór, achter en ten O aangelegen grond, br ca 31 M, gr ca 860 A; in gebr b d eigenaar Te aanv: gebouwen dadelük en 12 Nov as Het huis bevat: kamer, kamertje, keuken, portaal; boven: zolder met slaapkamertje: op het erf: privaat en 2 regenbakken V Het OPSLAGTERREIN i d hoek van Harlinger- en Arumervaart, br ca 4n M, gr ca 1084 A, verh tot 12 Nov 1929 Nota De streep greide achter perc II t e m V is te aanv 1 Jan as en de hoekjes bouwgrond vóór die perc met 't risp vr as Betaling 2 Nov 1929 I-htiging op verkoopd van 1012 en 24 uur Bilj verkrijgb b d notaris In dc ommelanden Herkent gij die uitgestrekte weilanden en typische vaardigen van deze smeerolie gespecialiseerd* boerderijen, met den Martinitoren op den Dit is een waarborg voor de superieur» achtergrond? Ook daar zijt gij niet ver- kwaliteit van Mobiloil JÊiwWÊt\ stoken van Mobiloil r^feiïsj ) A/;s^isX/ - WINKELHUIS - WORKUM F J BRUINSMA, notaris te Bolsward, zal Vrijdag 27 September 1929, 's avonds 7/2 uur, i h café De Zwaan, van v d Zee te Workum, provisioneel verkoopen: Een WOON- en WINKELHUIS met erf, a h Dwarsoord te Workum, groot 1 are 51 centiare, laatst in huur bü G J Kemker en dadelük te aanvaarden Betaling: 12 November 1929 Bezichtiging o d verkoopd, 's nam 24 uur, en verder op aanvr b d caféhouder S v d Zee Biljetten verkrijgb b d opr DE HAAN te Workum en ten kantore v d notaris GREIDPLAATS TE HEMPENS Notaris R NIJDAM te Jorwerd zal op Vrijdag 27 September 1929, des namiddags 1 uur (N T), in het café Spoorzicht te Leeuwarden, provisioneel publiek verkoopen: De vruchtbare GREIDPLAATS, gunstig gelegen onmiddellük bij Hempens, groot HA (ruim 72/2 X 36% A), tot 5 Maart/12 Mei 1932 in huur bij mej de wed P J Greüdanus, behoudens recht van samenvoeging te veilen in 17 perceelen Betaling 1 Mei 1930 Het huisperceel is te bezichtigen Maandag, Woensdag en op den verkoopdag Boekjes met kaart verkrügbaar op de saté, bü den oproeper O SIJTSMA te Poppingawier en bü den notaris HUIZINGE MET TIMMERWERKPLAATS, a d D R CAMPHUYSENSTRAAT EN HUIS a d HOOGTE TE DOKKUM Notaris P ZWART te Dokkum zal op Woensdag 25 September 1929, 's avonds 8 uur, in het hotel De Posthoorn te Dokkum, prov publiek verkoopen: 1 Eene in 1927 nieuw gebouwde BÜR- GERHUIZINGE met TIMMERWERK- PLAATS, erf en tuin c a a d D R Catnphuysenstraat te Dokkum, kad groot 2 A 92 ca, thans bewoond door mej de wed J F Edema; in welk pand tot heden een goed rendeerende timmerzaak werd uitgeoefend In welk deel van het land gij ook rijdt* De Vacuüm Oil Company die op een MW^o^ \ overal zult gij handelaren aantreffen, die 60-jarige ervaring in het maken van Mobil- m\ssmkw \ Mobiloil in voorraad hebben iramersf oil kan terugzien, heeft, zich in het ver-^**s/ ««^a«t ledere weg is een Mobiloil weg* Mobiloil Dc wereldberoemde kwaliteitsolie 'VACUÜM OIL COMPANY S A F - 1IO PIETER DE HOOCHWEG ROTTERDftgj GREIDPLAATS OJ) ÏÏETJERL Nots L K VAN GIFFEN te Balk aal op Vrijdag 4 Oct 1929, 'smid 12 nae (off tüd), in de Klanderü te Leeawar- den, ten verz van den heer L, Waljinga te St Jac, Parochie, prov pnm»er-> koopen: I De buitengewoon vruchtbare, ia goeden staat van cultuur verkeerende SATÉ en LANDEN met ARBEIDERS- WONING de Louw3meerpoWer ondes Tietjerk, groot HA (114,6 pdnu), in één perceel, tot 5 Maart en 12 Mei 1931 in huur bü den heer S Faber Het woonhuis is gebouwd in 1912 en is geriefelük en modern ingericht; de schuur, in overeenstemming met de grootte der plaats, in 1926 gebouwd, geeft gelegenheid voor stalling van 42 koeien, 12 jongbeesten en 3 paarden De vloerstalling (1 stallig stelsel) is ge* maakt van beton; drinkwaterleiding met bakjes, reservoir met vleugelpomp, gierkolk van 110 M' inhoud Electrisch licht In de arbeiderswoning stalling voor IS koeien 11 Het perc WEILAND de Portevier aldaar, groot HA (4 pdm), tot 1 Nov 1930 in hnur bü den heer K Hettema Verkoopboekjes met kaart eerstdaags verkrügbaar GREIDPLAATS T MEER BIJ HEERENVEEM Not L K VAN GIFFEN te Balk zal op Maand 7 Oct 1929, 's nam, l/j nnr (off tüd), in hotel Groen te Heerenveen, prov publ verkoopen: De gunstig ter weerszoden v, & Schoterlandsche Compagnons-vaart ge- DEN in 't Meer bü Heerenveen, groot HA (53 l/2 pdm), in 16 perc, tot 5 Maart en 12 Mei 1930 in huur b '& heer B de Glee Bet 30 April 1930 Bezichtiging van de huizing alleen op den verkoopdag, van 912 uur Boekjes met kaart verkrijgbaar GREIDPLAATS - FERWOUDE Not L K VAN Nota De aanwezige GIFFEN te voorraden Balk tal en gereedschappen op Vrijd 11 Oct 1929, 's nam 2Vi bui; kunnen op taxatie worden overgenomen: in hotel Ketelaar (off tüd), terwül voor ernstige te Workum, prov gegadigden de boeken publ verkoopen: ter inzage liggen Aanv timmerwinkel en zaak 8 dagen De gunstig aan één kavel gelegen, na de fin toew en huis uiterlük 12 Kei zeer Vruchtbare SATE en LANDEN te 1930 Ferwonde, groot HA ( Eene HUIZINGE met erf, a d pdm), in 15 perc, tot 5 Maart en 12 Mei Hoogte te Dokkum, kad groot 50 centiare, in huur bü K Nüland tot 12 Mei Meer 1930 in hnur b d heer T G van der 1930 Bet 30 April Beide perc zün te bezichtigen op den 1930 Bezichtiging t huizing ÏL verkoopdag van alleen op 1012 uur den verkoopdag, unr?an Biljetten binnenkort «arkrijglai kantore yan den notaris voornoemd Boekjes met kaart verkrijgbaar,

12 Delfstrahuizen Dirkje XXV en Drijke XXVI, van K W Visser te Oosterzee; le B, Dirkje XXHI en Mmke IR van denzelfde: 2e A zilveren medaille, aangeboden door firma W A F Koopman en Co te Lemmer, Dirkje XVI en Trijntje, van K W Y^er te Oosterzee; 2e B Zwartje en Juli van S J Jansma te Oosterzee; 2e C Zwarthak en Saartje van denzelfde: 3e A, Jeltje IH en Richtje U van P S Winia te Follega; 3e B, Dirkje XV7H en Jantje IH, van K W Visser te Oos- Rubriek XII Enterstieren, geboren na 31 Oetober 1927, ;3 inzendingen) geen prijs toegekend Rubriek XIII Twenter- en oudere stieren (3 inzendingen), le prijs A, verguld zilveren medaille, aangeboden door de coöp stoomzuivelfabriek De Eendracht te Delfstrahuizen, Durk, van K W Visser te Oosterzee, le prijs B, Jan Wodan, van Aize en Jan Wind te Oosterzee; 2e Theo, van B M Visser te Eesterga Rubriek XIV Rundvee ter opluisterins veen inzending), le prijs, zilveren medaille, aangeboden door firma gebr Witteveen smederij te Lemmer, Leentje n, van F Leffertstra te Eesterga De jury bestond uit de heeren J van der Weide, inspecteur F R S te Leeuwarden, B D Okma bij Woudsend A M Rinkema te Rottum en K F Vrolijk te Workum Boordahuimm, 18 September Heden hield de Friesche Maatschappij van Landbouw, afdeeling Idaarderadeel een keuring van fokvee Rubriek I Driejarige en oudere stieren, le prijs Willem, van Tj R Wiersma te Wirdum, 2e Ceres Roland, van J van der Meer te Friens, 3e Karel, van wed A S van der Hem te Wirdum Rubriek 11 Twenterstieren le prijs Roosjes Wodan, van H Statema te Wijtgaard Rubriek 111 Enterstieren, le prijs Janus, van S Okkinga te Roordahuizum, 2e Alexander 11 van G R van der Weij te Wijtgaard, 3e Foeke van Tj R Wiersma te Wirdum Rubnek IV Kalve koeien dracht van een sprong voor 1 April, le prijs Mietje XII, van Jan Boersma te Friens, 2e Marie XXXIII, van S Cuperus te Wirdum, 3e Marie 111, van P F van der Werf te Wijtgaard, 3e Mietje XIX, van Jan Boersma te Friens Rubriek V Melkgevende derde kalfs en oudere koeien, le prijs Wikje XI, van Jan Boersma te Friens, 2e Sneeker XX, van Jan Boersma te Friens 2e Ada VI, van S Okkinga te Roordahuizum 3e Joukje IV, van H H Jager te Wirdum, 3e Jeltje VIII, van H H Jager Eervolle vermelding Lichte van der Meer, van H Lolkema te Friens Rubriek VI Melkgevende twenterrieren le prijs Aaltje, van K de Groot te Friens, le Mietje XXU, van Jan Boersma te Friens, 2e Joukje VI, van H H Jager te Wirdum, 3e Foekje VII, van Ti R Wiersma te Wirdum, 3e Wikje XIV, van Jan Boersma te Friens Rubriek MI Melke enterrieren le prijs Miet;e XXVI, van Jan Boersma te Friens, 2e Nelly XVII, van M Wiersma te Roordahuizum, 2e Jacoba 11, van Gj A 'de Groot te JEgam, 3e Sietsche H, van G de Boer te Wijtgaard Rubriek VIII Productie koeien, le prijs a Mietje XVIH, van Jan Boersma, le b Mietje XXI, van Jan Boersma te Friens 2e Reino van G de Boer te Wijtgaard, 2e Steenhuizen 43, van Jan Boersma te Friens, 3e Mietje X, van Jan Boersma te Friens, 3e Jeltje 11, van G R van der Weij te Wijtgaard Rubriek IX Familiegroep, le prijs a Moeder Mietje X dochter Mietie XXI en kleindochter Mietje XXU, van Jan Boersma te Friens, le b Moeder Mietje XII, dochter Mietje XVÏÏIV kleindochter Mietje XXIV, van Jan Boersma te Friens, 3e Moeder, lichte van dei- Meer 37 dochters, lichte van der Meer 55 en lichte van der Meer 58, van H Lolkema te Friens Rubriek X Hokkelingen bij tweetallen, le prijs Zwartkop XI en Janna V van M Wiersma te Roordahuizum, 2e Maaike liiv en Josie IVV, van S Okkinga te Roordahuizum, 3e Harmke ILV en Mim XIV, van G de Boer te Wijtgaard Rubriek XL Stierkalveren, geboren na 31 Oetober i^vaspirin- V- /A Tabletten LtfÜrzL \ blijven onze Weiger namaak en let er opv j I dat op elke tablet het woord BAYER staat Priis 75 ets en vóór 1 Februari Ie prijs Gijsbrecht V van Jan Boersma te Friens, 2e Faust V, van A A Osinga ta Roordahuizum, 3e Lolkje V, van S Okkinga te Roordahuizum Rubriek XII Stierkalveren, geboren in Februari 2e prijs Sipke V, van G de Groot te JEfrum, 3e Joukje's Bravo V, van M Wiersma te Roordahuizum Rubriek XIII Stierkalveren geboren na Februari, le prijs Verwachting V, van P Kooistra te JEgaw, 2e Botermijn V, van Jan Boersma te Friens, 3e Leentjes R W V, van H Statema te Wijtgaard, 3e Marie's Athleet V, van S Cuperus te Wirdum 3e Wodan Achilles V, van Jan Boersma te Friens Rubriek XIV Koekalveren bij tweetallen, le prijs Sietsche XXXVTIV en Steenhuisen ILV van Jan Boersma te Friens, 2e Wimke XXIII en Kramer 11, van M Wiersma te Roordahuizum, 3e Sietsche VIII en Bleske VI, van H Statema te Wijtgaard Rubriek XV Koekalveren bij tweetallen, geboren na 14 Februari, le prijs Miedema VI en Pietje V, van M Wiersma te Roordahuizum, 2e Etje IX en lietje XVI, van H Statema te Wijtgaard 3e Sneeker 111 sn Hiltje VV, van K de Groot te Friens 3e Ketje XVIIV en Leentje XVV, van H Statema te Wijtgaard Rubriek XVI Verzameling uit één beslag Geen deelname Rubriek XVII Verzameling kalveren uit één beslag, le priis Bleske VI, Zwarthak XH, Nette Vin, Metje XVI, Etje IX, Metje XVII, Tine XH Tine XIII, van H Statema te Wijtgaard, 2e Gijsbrecht Sietsche 37, Steenhuisen 49, Mietje 33, Sietsche 38, Sietsche 39, Wodan Achilles, Anna W, Botermijn van Jan Boersma te Friens, 3e Max, Marie's Bravo, Bravo, Nelson, Joukje's Bravo, Anneke's Bravo Wimke XVII Kramer ïï Miedema VI Pietje Joukje VIII, van It Wiersma te Roordahuizum De keurmeesters waren J v d Burg te Jelsum W Hooffterp te Leeuwarden, IJ Velde te Beetsterzwaag W Zwart te Tietjerk, K Bosma te Mantgum en J Hoogterp te Deersurn Een jubileum Harlingen, 19 September De heer G Beuker herdenkt heden den dag, dat hij 25 jaren geleden in dienst trad bij de timmermansfirma gebroeders van der Meer alhier Mantgum, 18 September Heden hield de afdeeling Baarderadeel van den Bond van Oud-leerlingen (B v O L), onder presidium van mevr H Bosma 'Gerbens te Huizum (Schrans), in de bewaarschool alhier een algemeene ledenvergadering Drie verslagen van excursies werden uitgebracht: door mej A Peekema te Winsum van die naar Zeeland; door mevr H BosmaGerbens vn en mevr W Bosma Sijbrandij te Mantgum van die naar Leeuwarden ter bezichtiging-van den thee- en koffiehandel der firma Dijkstra en van het Zuivelexportbedrijf, en van die naar het Landhuishoudkundig congres, gehouden te Meppel, door mej A Peekema Tevens werd een tentoonstelling van bloemen gehouden, gekweekt van in dit voorjaar aan de leden verstrekte stekjes van begonia, fuchsia (fijn en grof) en geranium, die in vele opzichten naar wensch is geslaagd Vooreerst was het aantal inzendingen bevredigend, terwijl de kwaliteit door de goede verzorging en het prachtige zomerweer bijzonder goed was De bewaarschool was herschapen in een bloementuin der genoemde soorten, die door krachtige ontwikkeling en schoonen bloei het oog streelden De eerste prijs voor begonia's viel ten deel aan mevr L JepmaGerbens te Mantgum, de tweede aan mevr H BosmaGerbens te Schrans bij Leeuwarden; voor fuchsia's (fijn) respectievelijk aan mevr H BosmaGerbens vn en mevr D RienksGerbens te Winsum; voor fuchsia's (grof) aan mej van Sijnen te Weidurn en mevr T v d HemKalma te Mantgum; in deze rubriek is een extra-prijs, uitgeloofd door één der juryleden, toegekend aan mevr W BosmaSijbrandij te Mantgum; voor geraniums aan mevr D RienksGerhens en W Bosma Sijbrandij De jury bestond uit de dames: mevr J Kalma Bosma, mevr G PieterzenVisser en mevr Buma Tijms, allen te Mantgum, die voor een keurige uitstalling gezorgd hadden op door bowmetten en slingers van groen versierde tafels Besloten is alsnog tot aanschaffing van een weeftoestel, dat ter leering onder de leden zal rondgaan Ried, 18 September In de jaarvergadering van de volksbibliotheek deelde de secretaris mee, dat aan 40 leden dit leesseizoen 534 boeken waren uitgeleend De inkomsten bedroegen 7070, de uitgaven 4995, zoodat de kas sloot met een voordeelig saldo van 2075 Besloten werd weer eenige nieuwe boeken aan te schaffen Drogeham, 18 Septmber Aan de heden alhier gehouden keuring van tuigpaarden, die niet meer dan l5 hebben gwonnen, namen 10 paarden deel De le prijs, 30, werd gewonnen door de driejarige blauwe bles Akoline, van Sj van der Burg te Witveen onder Oostermeer; de 2e, 15, door de achtjarige bruine- bles Mars, van U Dijkstra te Oudwoude; de 3e, 5, door de vierjarige zwarte ruin van S Hoeksma te Drogeham; de 4e, 250, door de bruine bles (stamboekmerrie) Elona, van W Riedstra te Rijperkerk Bestuursprijzen werden gewonnen door de bruine stamboekmerrie Alie, van K Buning te Oostermeer en de vierjarige donkerbruine merrie van A Buma te Drogeham De commissie van beoordeeling bestond uit de heeren P Algra te Small-Opeinde, W Brandsma te Kollum en O B van der Ploeg te Buitenpost Jon re, 18 September Voor Kennis-Zondag, 29 September as, heeft de kaatsvereeniging Joure en Omstreken alhier een kaatswedstrijd uitgeschreven, waarvoor 24 van de beste Friesche kaatsers hun medewerking toezegden Hiermee doet het bestuur van deze vereeniging weer eens een poging om de kaatssport, die in deze omgeving nog wemig populair is, hier 'wat meer bekend en bemind te maken Beranm, 18 September Zooals gewoonlijk werd ook dit jaar te Bergum op Kennis-Dinsdag weer feest gevierd Dit jaar stond op het programma school- en volksfeest, 's Middags begon het schoolfeest met een optocht, waarin we aantroffen schitterend versierde wagens en fietsen en aardige groepjes De volgende route werd afgelegd: openbare lagere school Nieuwstad, Noordersingel, Westersiogel Lageweg Op het gemeenteland werd de optocht ontbonden Mede begunstigd door het prachtige weer slaagde een en ander uitstekend De uitslagen van de verschillende wedstrijden zijn als volgt: Yersjerde fietsen: 1 Anneke Schuurman en Jan Haisma 2 Geert Blom 3 Gré Bosgra 4 Siemkje Popma 5 Sjoerdje van der Wal Versierde wagens, le afdeeling 1 Zeilboot 2 Sneeuwwitje en de kabouters 3 Geloof Hoop en Liefde 4 Zomer Idem 2e afdeeling 1 Landbouwhuishoudschool 2 Friesche vlag 3 Zigeunerwagen Idem 3e afdeeling (enkel versierd) 1 Wagen van kweekerii lephof 2 Wagen van A Schuurman Maskeradegroep le prüzen Asters Bloemenmeisje Tirolers Cowboys De Babusio's circus Hagenbeck 2e prijzen: Zigeuners Tirolers Droste's cacao 3e prijzen: Wesp Dwergje Roodkapje Bedelaars Heraut Ringfietsen Jongens 1 S Bakker te Kooten 2 S Visserman te Bergumerdam 3 S Veenstra 4 E Zijlstra Meisjes: 1 IJ Sijtsma 2 Hiltje AaTis 3 Annie van der Heide Wedstrijden schoolkinderen; Jongens 67 jaar Talhoutrapen 1 Sip Zijlstra 2 Harm van der Wal 3 Broor van der Wal Idem B9 jaar Hindernisbaan 1 Pjibbe Dupon 2 Gjalt Hoekstra 3 Pieter de Vries 4 Jan List Idem 1011 jaar Zakloopen enz 1 Gerk Zandberg 2 Luitzen Holwerda 3 Klaas Klompstra Idem 1213 jaar Hindernisbaan 1 Gerben Boonstra 2 Piet de Jong 3 Sijmen Veenstra Idem 14 jaar en ouder Blaastrappen 1 Thomas Aalis 2 Piet Hiemstra 3 Sijpko Bakker Meisejs 67 jaar Vlagsteken Bettje van der Steeg 2 Jetty Bosgra 3 Wietske van der Meer Idem B9 jaar Ballen jp blaadje 1 Kee van der Meer 2 Pietje Zandberg 3 Romkje Huizinga Idem 1011 jaar Wasch ophangen 1 Griet van der Wal 2 Anna Schuurman 3 G Mailly Idem 1213 jaar Ballen in mand gooien 1 Siemkje Popma 2 Tine van der Wal 3 Marijke Bouma Idem 14 jaar en ouder Bloempotloopen 1 Annie van der Heide 2 Annie van der Wal Volksspelen: Mannen 1625 jaar Hindernisbaan 1 A Popma 2 J Dijkstra 3 G de Boer Idem 2635 jaar Maskeradeloopen 1 J van der Meer 2 J de Jong 3 J de Vries Idem en vrouwen 36 jaar en ouder Estafetteloopen 1 P Kingma en vrouw B Schuurman 2 P Bijstra en vrouw W Brouwer 3 J Kuipers en E Veenstra Vrouwen 1625 jaar Estafetteloopen R Hoekstra en G Kuipers 2 R van der Veen en M Turner 3 H Bosma en G Heidstra Idem 2635 jaar Estafetteloopen 1 Tr Dijkstra en P Vlaskamp 2 F DijkstraRinsma en vrouw A Schuurman De schoolkinderen werden onthaald op verschillende versnaperingen Bovendien hadden ze vrijen toegang in de auto-caroussel en de kinderbioscoop-voorstelling Gonedijk, 18 September Zondag a^s wordt hier een groote meeting gehouden door de Communistische Partij Holland C C Niet mmder dan 5 sprekers zullen het woord voeren, terwijl de meeting door een zangkoor uit Groningen wordt opgeluisterd Beetgumermolen, 18 September Hedenmiddag werd brand ontdekt in twee hlokken hooi, staande aan de Langestraat achter tegen de woning van den gardenier B v d Woud De brandspuit was spoedig ter plaatse en door de krachtige waterstraal was het gevaar voor de woningen van Van der Woud en van zijn buurman, tegen wiens schuur de grootste hooiberg aanstond, spoedig bezworen De oorzaak van den brand is onbekend; misschien is hij door hooibroei ontstaan BOEZEMWATERSTAND De gemiddelde stand van het boezemwater was volgens den wekelijksehen peilstaat: den 10 Sept 279 cm 11, 283, > , } b*nsdt* ZP 14, 271, 15 B 271,, In dien tijd is niet gestroomd Volgens den laatsten waarnemingsdag was hei boezemwater 11 cm lagtr dan de vorige week Het grootste verschil in waterstand, waargenomea op den 16 Sept 1929, was 14 c,m, lijnde 35 cm beneden ZP te Gerben Alksvtrlaat en L*ijebrug ca 21 cm btntden ZP te Stavortn 451ste STAATSLOTERIJ 5e klasse 3e trekking Woensdag 18 Septembt,, PRIJZEN VAN /ÏU o- o^s = ! m %m Êo 83Ü ÖS5 15soa I^oB iw 97M is m ? *U fw % ö24 %7?0^% im % WS irss Ï UT W » 43* W mi 46^ , * = SS?P Ql7O NIETEN fir> ISIB i = C ? ' ' , &700 J * ; : C H T J } / » S ' e klasse 4e trekking Donderdag 19 Sept (Fer tel) No ,000; nos ; nos ; nos ; nos V A C C I N AT I E De BURGEMEESTER van Leeuwarden brengt tef algemeene kennis, dat op: Zaterdag 21 September des nam te 3 uur Maandag 23 September des avonds te 7 uur Dinsdag 24 September nam te 3 uur Woensdag 25 September des nam te 3 uur Donderdag 26 September des avonds te 7 uur Vrijdag 27 September des nam te 3 uur Zaterdag 28 September des nam te 3 uur, gelegenheid bestaat tot kostelooze koepokinenting en -hermenting in het lokaal achter het Stads-Verzorgingshuis in de Ipe Brouwersteeg (bij de Nieuwestad) Leeuwarden, 19 September 1929 De burgemeester voornoemd J kt VAN BEIJMA digde het aan een der mannen, die om den hoek van de sociëteit kwamen aansnellen Er was geen rumoer, geen kreet vernomen Slechts drie mannen waren getuige geweest van het gevecht De hond van den Mexicaan stond over zijn gevallen meester heen en liet zijn tanden zien terwijl hij de haren overeind zette De bleeke klerk van Baker haalde een kleine, automatische revolver uit zijn heupzak en bood haar Johnny aan Waarvoor? vroeg Johnny, terwijl hij met een gebaar van zijn hand het aangeboden pistool afsloeg De klerk mompelde iets als: om den hond dood te schieten als hij lust heeft te vechten Die heeft de spuit niet noodig, verklaarde Johnny, terwijl hij naar de scheur in de mouw van zijn jas keek Wat ben je van plan met hem uit te voeren? vroeg de veehouder uit De Blauwe, terwijl hij naar Lopez wees Frank? Wel, laat hem zn roes maar uitslapen Het is hier buiten koeler dan in de oude, kleine gevangenis En hoor eens, maak geen drukte over dit knokpartijtje Frank was dronken 't Is geen beroerde Mexicaan als hij nuchter is In orde, zei de veehouder, terwijl hij zich tot den klerk en den handelsreiziger uit Kansas City wendde We zullen krekt doen alsof we hierheen gekuierd zijn om wat te praten of om een borrel te drinken Als iemand Lopez vertelt dat hij neergemept is, wel dan is 't best mogelijk dat hij niet meer weet hoe het kwam De oude veehouder richtte zich tot Johnny Maar den volgenden keer, mijn jongen, moet je gebruik maken van de revolver die je daar onder je arm draagt Waarachtig, je bent wel een v-ergevingsgezind man, dat je hem niet aan stukken geschoten hebt, toen hij met dat mes op je los kwam Voor jou heb ik altijd een plaatsje open in mijn bedrijf, als je werk zoekt Zeer verplicht, ze Johnny, maar Baker heelt me juist aangenomen als opzichter over de ploeg wegwerkers Nou ben ik er achter, zei de veehouder,jn het eerst dacht ik dat Lopez dat stadsmeisje daar ginds beleedigd had, Johnny trok zijn jas uit, vouwde haar op en hm? haar over zijn arm, terwijl het groepje mannen naar de veranda terugkeerde Miss Percival glimlachtte aanmoedigend, toen hij weifelde of hij den stoel, dien hij zoo kort geleden verlaten had, opnieuw zou innemen Zij tikte uitnoodigend op den stoel Haar gelaat bloosde zacht, haar oogen waren warm van belangstelling Johnny's hart bonsde Hij ging zitten en drapeerde het hek van de veranda met zijn jas Ja, 't is warm, zei miss PereivaL En u is meer u zelf zonder die jas Ik ja, juffrouw, 't is heel warm voor zoon koelen avond Wat nu dat Spaansch betreft De oogen van miss Percival waren gevestigd op Johnny's hemdsmouw, welke, zonder dat hij 't zelf wist, eveneens van schouder tot elleboog was opengesneden en toen hij zijn arm boog, vertoonde zich een smajle, roode schram op de harde, witte huid Hij voelde haar uitvorschenden blik op zich gevestigd, maar het was hem een raadsel wat de reden daarvan kon zijn Ze hief de oogen op naar zijn gelaat Wat is er gebeurd? fluisterde zij Och ik had een praatje met den Mexicaan dien u daareven gezien hebt, over een kar-wojtje Miss Percival leunde achterover in haar stoel en bestudeerde Johnny's gelaat met een onverklaarbaren blik, die het bloed sneller door zijn aderen joeg Het was hem alsof zij plotseling intieme vrienden waren geworden alsof een blik, een gebaar, een stilte, wederkeerig door hen begrepen werd, zonder dat het noodig was te spreken En miss Percival wa6zoo aantrekkelijk in het flauwer wordend licht van de ondergaande zon Haar nephriet-groene japon scheen te iriseeren als het oog van een pauweveer De zachte, feillooze lijn van haar kin, de boog van haar wang, de thans somber-bruine diepten harer oogen en haar gouden haardos zouden in den vroegen schemer van dien zomeravond pok een veel verdorvener man dan Johnny Trent in verrukking hebben gebracht En daarbij kwam nog de prikkel, zijn geestelijk evenwicht te moeten bewaren en het groote contrast tusschen beiden op zichzelf reeds een omstandigheid rijk aan mogelijkheden Johnny was smoorlijk verliefd en hij wist het Over een karweitje, herhaalde hij, terwijl het nauwelijks tot hem doordrong dat hij gesproken had Weet u zeker dat het niet over mij was? Ja, jufrouw Miss Percival lachte zacht Hoe kwam het dat u uw arm bezeerde?' Johnny strekte zijn arm uit en merkte de 6nede in zijn hemdsmouw Verdomde Lompez! flapte hij er uit Hij stond op, greep zijn jas van de veranda en zonder een woord tot zijn gezellin te spreken, stapte hij het pension binnen Grace Perewal glimlachte?oor aicfe been in de schemering Zij speelde liefkoozend met de nephrieten bracelet om haar pols De zon was ondergegaan De duisternis wischte de omtrekken van de huizen aan den overkant van den weg uit De sterren, aanvankelijk bleek-gloeiende speldepunten, straalden thans in vollen luister Ik dens dat hij wel te temmen is, mompelde zij Toen stond zij op en schreed kwijnend het huis binnen en de smalle trap naar haar kamer op Zu haalde haar schouders op tenvijl ze stond kijken naar het grillige, ouderwetsche behangsel de waschtafel met haar marmeren blad en het dressoir, de notenhouten schommelstoel en he ruime, netjes opgemaakte bed Ze glimlachte, toen ze zich zelve in den spiegel zag De olielamp, die ze ontstoken had, toen ze binnenkwam, walmde Zij schroefde haar neer Doek, mompelde z'j tegen haar spiegelbeeld en gaf daarmede te kennen, dat de avondvoorstelling geëindigd was I de vestibule kwam het geluid van een waterkan, die tegen een waschkom werd gestooten Daarop een krachtig geplas van water En met het geplas vermengd, de woorden van een lied niet hutl ruchtig, maar krachtig en klaar: Onvangbaar, ontembaar! dat is mijn'faam Ik draag geen merk, maar ik draag een naam Wil je breken mijn trotsche onafhankelijkheid Maak snel de lus van je lasso en wijd: Grijze hengst is mijn titel fier! De wind van de mesa waait hoog en vrrj Maar geen wind ter wereld snelt mij voorbij; Drijf je paard dan en spaar de sporen niet, Ransel het, tot het wit voor zijn oogen schiet- Maar ik ben al ver van hier, Maar ik ben al ver van hierl