Ruimtelijke onderbouwing Lidl, Prins Mauritsstraat te Blerick. Gemeente Venlo Ontwerp

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ruimtelijke onderbouwing Lidl, Prins Mauritsstraat te Blerick. Gemeente Venlo Ontwerp"

Transcriptie

1 Ruimtelijke onderbouwing Lidl, Prins Mauritsstraat te Blerick Gemeente Venlo Ontwerp

2

3 Ruimtelijke onderbouwing Lidl, Prins Mauritsstraat te Blerick Gemeente Venlo Ontwerp Rapportnummer BRO: 211x07374 Datum: 23 maart 2015 Opdrachtgever: Lidl Nederland GmbH, dhr. D. Steffann Projectteam BRO: Dhr. drs. M.S. Zonnenberg Trefwoorden: Lidl, supermarkt, Blerick, Venlo, ruimtelijke onderbouwing, omgevingsvergunning Bron foto kaft: Hollandse Hoogte 4 Beknopte inhoud: De voorliggende ruimtelijke onderbouwing is opgesteld ten behoeve van de benodigde omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan, onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), om onbebouwde reeds verharde gronden met een omvang van 44 m² bij de bestaande bebouwing aan de Prins Mauritsstraat 17 in Blerick te betrekken. BRO Vestiging Tegelen Industriestraat PK Tegelen T +31 (0) F +31 (0) E

4

5 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. GEBIEDSPROFIEL EN BESLUITPROFIEL Gebiedsprofiel Besluitprofiel Ruimtelijke en stedenbouwkundige effecten 6 3. BELEID Rijksbeleid Provinciaal beleid Gemeentelijk beleid ONDERZOEK Economische uitvoerbaarheid Milieu-aspecten Bodem Geluidhinder Luchtkwaliteit Externe veiligheid Milieuzonering Archeologie en cultuurhistorie Leidingen en infrastructuur Natuur en landschap Flora en fauna Verkeer en parkeren Waterhuishouding AFWEGING BELANGEN PROCEDURE, OVERLEG EN PLANSTUKKEN Procedure Overleg Planstukken 30 Inhoudsopgave 1

6 Bijlagen 1. Begrenzing besluitgebied; 2. Bouwtekeningen. Onderzoeksrapporten Agel Adviseurs, Verkennend bodemonderzoek inclusief aanvullend grondwateronderzoek, Prins Mauritsstraat te Blerick (Venlo), projectnummer , 23 juli Inhoudsopgave

7 1. INLEIDING Voorliggende ruimtelijke onderbouwing voorziet in een geringe uitbreiding van 44 m² van de bestaande Lidl-supermarkt aan de Prins Mauritsstraat 17 in Blerick. Middels de uitbreiding worden onbebouwde reeds verharde gronden bij de bestaande bebouwing betrokken, om op deze wijze de bestaande bebouwing een meer logische rechthoekige vorm te geven. De betreffende gronden zijn in eigendom van de gemeente Venlo en Lidl zal deze gronden van de gemeente verwerven. De locatie is juridisch-planologisch geregeld in het bestemmingsplan Stadsdeel Blerick, welke op 25 september 2013 door de gemeenteraad van Venlo is vastgesteld. Aangezien aan het besluitgebied de bestemming Verkeer is toegekend, is de beoogde ontwikkeling binnen het bestemmingsplan niet mogelijk. Topografische kaart met aanduiding ligging besluitgebied (rode pijl). De gemeente Venlo heeft aangegeven bereid te zijn medewerking te verlenen middels het verlenen van een omgevingsvergunning, middels toepassing van artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3 Wet algemene bepalingen omgevingsr echt (Wabo). Een voorwaarde om medewerking te kunnen verlenen is dat middels een goede ruimtelijke onderbouwing Hoofdstuk 1 3

8 wordt aangetoond dat het initiatief van een goede ruimtelijke ordening getuigt. In dat kader is deze ruimtelijke onderbouwing opgesteld. Opbouw ruimtelijke onderbouwing De voorliggende ruimtelijke onderbouwing is als volgt opgebouwd: in hoofdstuk 2 worden het gebiedsprofiel en het besluitprofiel beschreven. Vervolgens komt in hoofdstuk 3 het rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleidskader aan de orde. In hoofdstuk 4 komt de toetsing aan de milieu- en overige onderzoeksaspecten aan bod. Hoofdstuk 5 beschrijft de belangenafweging en in hoofdstuk 6 wordt nader ingegaan op de te voeren procedure, het overleg en de planstukken. 4 Hoofdstuk 1

9 2. GEBIEDSPROFIEL EN BESLUITPROFIEL 2.1 Gebiedsprofiel Het besluitgebied waarop de omgevingsvergunning en de voorliggende ruimtelijke onderbouwing van toepassing zijn, ligt aan de Prins Mauritsstraat in Blerick. In de directe omgeving zijn voornamelijk woningen en parkeervoorzieningen ten behoeve van ter plaatse gevestigde detailhandel gesitueerd. Luchtfoto besluitgebied en de directe omgeving met aanduiding ligging besluitgebied (rode pijl). 2.2 Besluitprofiel Het besluitgebied betreft 44 m² bestaande verharding aan de zuidwestzijde van de bestaande bebouwing, zoals aangeduid op de navolgende situatieschets. Voor de verbouwing van het bestaande pand, waarbij de volledige bebouwing in gebruik zal worden genomen door de Lidl, is reeds een vergunning verleend. Middels de uitbreiding van 44 m², met een bouwhoogte van circa 5,22 meter, kan het pand worden voorzien van een meer logische rechthoekige vorm. De betreffende bouwtekening waarop de toekomstige situatie is weergegeven, is als bijlage 2 in deze ruimtelijke onderbouwing opgenomen. Hoofdstuk 2 5

10 Situatieschets toekomstige situatie, met het besluitgebied rood omlijnd. Gevelbeelden toekomstige situatie. 2.3 Ruimtelijke en stedenbouwkundige effecten De voorgenomen ontwikkeling bestaat uit een zeer kleinschalige uitbreiding aan de zuidwestzijde van de ter plaatse gesitueerde bestaande bebouwing ten behoeve van de supermarkt. Het bebouwen van de 44 m² reeds verharde maar nog onbebouwde gronden, vormt feitelijk een logische afronding van de reeds bestaande bebouwing, waarmee deze een meer logische rechthoekige vorm krijgt. Voor wat betreft de hoogte, het materiaalgebruik en de uitstraling van de kleine uitbreiding, wordt volledig aangesloten bij de reeds vergunde bebouwing ten behoeve van de supermarkt. De kleine uitbreiding wordt volledig geïntegreerd in het totaal, waardoor sprake zal zijn van één geheel. Daarnaast dient te worden opgemerkt dat de totale hoeveelheid vierkante meters BVO exact gelijkt blijft in vergelijking met de huidige situatie. Er is dus in z n totaliteit geen sprake van een toename van het aantal vierkante meters BVO, maar slechts sprake van een iets gewijzigde 6 Hoofdstuk 2

11 situering. Vanuit dit kader bestaan er dan ook geen belemmeringen voor de voorgenomen ontwikkeling. Gezien de aard en omvang van de ontwikkeling, is geen sprake van negatieve ruimtelijke en/of stedenbouwkundige effecten. Vanuit ruimtelijk en stedenbouwkundig oogpunt bestaan er dan ook geen bezwaren. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Venlo heeft reeds een positief advies afgegeven over het bouwplan zonder de uitbreiding met 44 m² en daarnaast is reeds positief gereageerd op het principeverzoek voor de uitbreiding van 44 m², met een bouwhoogte van circa 5,22 meter. Hoofdstuk 2 7

12 8 Hoofdstuk 2

13 3. BELEID In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan het rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid (respectievelijk 3.1, 3.2 en 3.3.) 3.1 Rijksbeleid Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) Op 12 maart 2012 is de nieuwe Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vastgesteld. In de nieuwe Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) staan de plannen voor ruimte en mobiliteit. Overheden, burgers en bedrijven krijgen de ruimte om zelf oplossingen te creëren. Het Rijk richt zich met name op het versterken van de internationale positie van Nederland en het behartigen van de nationale belangen. De nieuwe Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte vervangt verschillende bestaande nota s zoals de Nota Ruimte, de Nota Mobiliteit, de agenda Landschap, de agenda Vitaal Platteland en Pieken in de Delta. Het Rijk zet zich voor wat betreft het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid in voor een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland. In de Structuurvisie Infrastructuur en Milieu worden drie hoofddoelen genoemd om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden voor de middellange termijn (2028): Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijk-economische structuur van Nederland; Het verbeteren, in stand houden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop staat; Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhistorische waarden behouden zijn. Voor de drie rijksdoelen worden de onderwerpen van nationaal belang benoemd, waarmee het Rijk aangeeft waarvoor het verantwoordelijk is en waarop het resultaten wil boeken. De 13 nationale belangen luiden kort samengevat als volgt: Versterken van de ruimtelijk-economische structuur van Nederland Een excellent en internationaal bereikbaar vestigingsklimaat in de stedelijke regio s met een concentratie van topsectoren. Ruimte voor het hoofdnetwerk voor (duurzame) energievoorziening en de energietransitie. Hoofdstuk 3 9

14 Ruimte voor het hoofdnetwerk voor vervoer van (gevaarlijke) stoffen via buisleidingen. Efficiënt gebruik van de ondergrond. Verbeteren bereikbaarheid: Slim Investeren, Innoveren en Instandhouden Een robuust hoofdnetwerk van weg, spoor en vaarwegen rondom en tussen de belangrijkste stedelijke regio s inclusief de achterlandverbindingen. Betere benutting van de capaciteit van het bestaande mobiliteitssysteem van weg, spoor en vaarwegen. Het in stand houden van de hoofdnetwerken van weg, spoor en vaarwegen om het functioneren van de netwerken te waarborgen. Waarborgen kwaliteit leefomgeving Verbeteren van de milieukwaliteit (lucht, bodem, water), bescherming tegen geluidsoverlast en externe veiligheidsrisico s. Ruimte voor waterveiligheid, een duurzame zoetwatervoorziening en klimaatbestendige stedelijke (her)ontwikkeling. Ruimte voor behoud en versterking van (inter)nationale unieke cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten. Ruimte voor een nationaal netwerk van natuur voor het overleven en ontwikkelen van flora- en faunasoorten. Ruimte voor militaire terreinen en activiteiten. Zorgvuldige afwegingen en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke plannen. Voor het besluitgebied geldt uiteraard dat voldaan dient te worden aan de voorwaarden van zorgvuldige afwegingen en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke plannen. Voor het overige is sprake van een lokale ontwikkeling, waarbij geen nationale belangen uit de Structuurvisie direct in het geding zijn. Ladder voor duurzame verstedelijking Naast de drie hoofddoelen voor een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland is het Rijk verantwoordelijk voor een goed systeem van ruimtelijke ordening. Om een zorgvuldig gebruik van de schaarse ruimte te bevorderen, is een ladder voor duurzame verstedelijking geïntroduceerd. Dat betekent: eerst kijken of er vraag is naar een bepaalde nieuwe ontwikkeling, vervolgens kijken of het bestaande stedelijk gebied of bestaande bebouwing kan worden hergebruikt en mocht nieuwbouw echt nodig zijn, dan altijd zorgen voor een optimale inpassing en multimodale bereikbaarheid. Vraaggericht programmeren en realiseren van verstedelijking door provincies, gemeenten en marktpartijen is nodig om groei te faciliteren, te anticiperen en krimpregio s leefbaar te houden. In het voorliggende geval is sprake van een dermate kleinschalige ontwikkeling dat geen sprake is van een stedelijke ontwikkeling als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, aanhef en onder i, van het Bro. 10 Hoofdstuk 3

15 AMVB Ruimte De AMvB Ruimte wordt in juridische termen aangeduid als Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Het besluit is op 30 december 2011 in werking getreden en op 1 oktober 2012 zijn enkele wijzigingen in werking getreden. In de AMvB zijn de nationale belangen die juridische borging vereisen opgenomen. De AMvB Ruimte is gericht op doorwerking van de nationale belangen in bestemmingsplannen. De onderwerpen in het Barro betreffen: Rijksvaarwegen, Project Mainportontwikkeling Rotterdam, Kustfundament, Grote Rivieren, Waddenzee en waddengebied, Defensie, Ecologische Hoofdstructuur (EHS), erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde, hoofdwegen en hoofdspoorwegen, elektriciteitsvoorziening, buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen, primaire waterkeringen buiten het kustfundament en het IJsselmeergebied. Geen van de bovengenoemde belangen zijn bij de herontwikkeling van het besluitgebied in het geding. De beoogde ontwikkeling binnen het besluitgebied is kortom niet in strijd met de beleidsregels zoals deze zijn opgenomen in het Barro. 3.2 Provinciaal beleid Provinciaal Omgevingsplan 2014 Op 12 december 2014 hebben Provinciale Staten het Provinciaal Omgevingsplan 2014 (POL2014) vastgesteld. In het POL2014 is onderscheid gemaakt in acht soorten gebieden, elk met eigen herkenbare kernkwaliteiten (zie navolgende tabel). Voor de verschillende zones liggen er heel verschillende opgaven en ontwikkelingsmogelijkheden. Volgens de kaart Zonering Limburg ligt het besluitgebied in de zone Stedelijk gebied. Het stedelijk gebied omvat gemengde woon/werkgebieden met een stedelijk karakter. Het accent voor deze gebieden ligt op de volgende aspecten: Balans en transformatie suburbaan woon- en werkmilieu; Balans voorzieningen en detailhandel; Bereikbaarheid; Stedelijk groen en water. In het POL2014 worden de ambities, opgaven en aanpak voor de thema s benoemd waarop de provincie een rol heeft of wil vervullen. Voor woningen, bedrijventerreinen, kantoren en winkels geldt dat er daarvan in Limburg genoeg zijn, in toenemende mate zelfs teveel. Maar tegelijkertijd liggen er op al deze gebieden nog grote kwalitatieve opgaven. Blijvende vernieuwing en innovatie zijn dan ook van groot belang. De uitdaging is om een omslag te maken van kwantiteit naar kwaliteit en meer schaarste te creëren. De sleutel ligt in dynamisch voorraadbeheer. Op basis van een goede visie en een actueel overzicht van de voorraad worden per regio afspraken gemaakt. Deze afspraken gaan Hoofdstuk 3 11

16 over het verbeteren van de kwaliteit van de bestaande voorraad, het schrappen van plannen en ideeën maar ook van harde plancapaciteit of nog uitgeefbare terreinen waar achteraf minder behoefte aan blijkt te bestaat en mogelijk ook de aanpak van leegstand. Er is onder voorwaarden ruimte voor het toevoegen van goede nieuwe voorraad, maar dan wel in combinatie met het schrappen van bestaande voorraad. Tabel gebiedsindeling POL De voorgenomen ontwikkeling vindt plaats in het bebouwd gebied en meer specifiek in het stedelijk gebied. Binnen dit gemengde woon/werkgebied dienen functies als een supermarkt bij uitstek gesitueerd te zijn en ook een geringe uitbreiding van een supermarkt is passend binnen het stedelijk gebied. Het initiatief past dan ook binnen de beleidsregels zoals geschetst in het POL2014. Omgevingsverordening Limburg 2014 Naast het POL2014 is ook de Omgevingsverordening Limburg 2014 op 12 december 2014 vastgesteld. Hierin staan de regels die nodig zijn om het omgevingsbeleid van POL2014 juridische binding te geven. De Omgevingsverordening is een samenvoeging van de Provinciale milieuverordening, de Wegenverordening, de Waterverordening en de Ontgrondingenverordening. Nu, in 2014, is de Omgevingsverordening uitgebreid met een nieuw hoofdstuk Ruimte. Dat hoofdstuk Ruimte bevat een aantal instrumenten die gericht zijn op de doorwerking van het ruimtelijke beleid van het POL2014. Behalve de toevoeging van het hoofdstuk Ruimte zijn in de Omgevingsverordening Limburg 2014 ook de Verordening Veehouderijen en Natura 2000 (van oktober 2013) en de Verordening Wonen Zuid-Limburg (van juli 2013) vrijwel ongewijzigd opgenomen. 12 Hoofdstuk 3

17 Uit de kaarten behorende bij de Omgevingsverordening Limburg 2014 blijkt dat het besluitgebied niet ligt binnen beschermingszones ten behoeve van natuur en landschap of (milieu)beschermingsgebieden. Wel ligt het besluitgebied binnen de boringsvrije zone Venloschol. Aangezien echter geen diepe grondboringen voorzien zijn, vormt dit geen belemmering. 3.3 Gemeentelijk beleid Bestemmingsplan Stadsdeel Blerick Voor het besluitgebied geldt het bestemmingsplan Stadsdeel Blerick, dat op 25 september 2013 door de gemeenteraad van Venlo is vastgesteld. In dit bestemmingsplan is aan het besluitgebied de bestemming Verkeer toegekend. Ter plaatse is geen bebouwing ten behoeve van een supermarkt toegestaan, waarmee de gewenste ontwikkeling binnen het vigerende bestemmingsplan niet mogelijk is. Uitsnede verbeelding bestemmingsplan Stadsdeel Blerick, met het besluitgebied room omlijnd. Ruimtelijke Structuurvisie 2014 Op 25 juni 2014 heeft de gemeenteraad van Venlo de Ruimtelijke Structuurvisie Venlo unaniem vastgesteld. In de structuurvisie staat de hoofdlijn van het ruimtelijk beleid voor de gemeente Venlo beschreven. Hieruit is af te leiden wat er de komende jaren op ruimtelijk gebied wel en niet mogelijk is. De structuurvisie geldt voor het hele grondgebied van de gemeente Venlo, met uitzondering van Klavertje 4, Klein Vink en Laerbroeck. Voor deze gebieden bestaan aparte structuurvisies. Hoofdstuk 3 13

18 In de Ruimtelijke Structuurvisie Venlo zijn niet de regels, maar de ambities en opgaven het uitgangspunt. Nieuwe initiatieven worden in de toekomst nadrukkelijker beoordeeld op het maatschappelijk rendement. Dit rendement wordt bepaald door de mate waarin ontwikkelingen bijdragen aan het bereiken van de ambities van Venlo die zijn vastgelegd in de Strategische Visie De ruimtelijke structuurvisie is verdeeld in vijf thema s, de zogenaamde majeure opgaven. Daarnaast zijn er drie aandachtspunten geformuleerd die op elke ruimtelijke beslissing van toepassing zijn, de basisprincipes. Majeure opgaven: 1. Drukte in het ommeland: het contrast tussen buitengebied en stedelijk gebied verscherpen door het buitengebied ook daadwerkelijk als buitengebied te behandelen. Dit betekent het combineren van meerdere functies, zoals landbouw, recreatie, waterberging en natuurontwikkeling. 2. Ruimte in de stad: het contrast tussen buitengebied en stedelijk gebied behouden door de beschikbare ruimte in bestaand stedelijk gebied maximaal te benutten. 3. Leven met de Maas: ruimte geven aan de rivier en haar beken om te anticiperen op klimaatverandering. 4. Voorzieningen op maat: zorgen voor vitale en toekomstbestendige voorzieningenclusters die aansluiten bij de reële behoefte van de samenleving. 5. Robuuste structuren: werken aan een weerbare infrastructuur voor personen- en goederenvervoer. Daarnaast vraagt het gebruik van de ondergrond en het opwekken van schone energie steeds meer aandacht. Naast deze majeure opgaven wordt er uitgegaan van drie basisprincipes, aandachtspunten die van toepassing zijn op elk ruimtelijk initiatief. Dit betekent concreet dat een initiatief als kansrijker wordt beschouwen als: het de uitgangspunten van Cradle to Cradle (C2C) als vertrekpunt hanteert; de vraag wordt gesteld wat het betrekken van (Duitse) regiogemeenten kan betekenen; het zelf georganiseerd draagvlak geniet. Afweging Ruimtelijke Structuurvisie 2014 De voorgenomen ontwikkeling past binnen de beleidslijnen van de Ruimtelijke Structuurvisie Er is sprake van een ontwikkeling binnen bestaand bebouwd gebied, gelegen binnen de contour stedelijk/dorpsgebied. Detailhandelbeleid Venlo Op 25 februari 2015 heeft de gemeenteraad van Venlo het Detailhandelbeleid Venlo vastgesteld. Het Detailhandelsbeleid Venlo dient als een ontwikkelings- en toetsingskader voor initiatieven en als basis voor ruimtelijke 14 Hoofdstuk 3

19 sturingsinstrumenten. Naast algemene beleidsuitgangspunten is er aandacht voor de structuur van de detailhandel in de verschillende stadsdelen, wijken en dorpen. Het doel van het detailhandelsbeleid is het behouden en versterken van een compleet en kwalitatief voorzieningenaanbod voor eigen inwoners en bezoekers van de gemeente Venlo. De gemeente heeft de volgende algemene uitgangspunten geformuleerd: 1. Behoud en versterking bestaande detailhandelsstructuur (vanuit oogpunt leefbaarheid èn aantrekkelijkheid): Binnen of in aansluiting op perspectiefrijke winkelcentra. Perspectiefvolle clusters in buurten en wijken met supermarkt. Kleinschalige initiatieven in wijk en buitengebied. Complementair perifeer aanbod in één krachtig gebied, Trefcenter, passend bij specifieke branchering. Geen solitair gelegen ontwikkelingen ondersteunen. 2. Webwinkels worden beschouwd als detailhandel. Webwinkels en afhaalpunten bij perspectiefrijke winkelgebieden of trafficlocaties. Naast een toetsing aan de algemene uitgangspunten gelden de volgende specifieke toetsingscriteria: 1. De ontwikkeling moet passen bij het koopgedrag. 2. Voor supermarkten gelden maximale afmetingen. 3. De ontwikkeling moet passen bij het perspectief. 4. Transformatie naar andere functies is in randgebieden altijd mogelijk. Ten aanzien van de maximale maatvoering voor supermarkten wordt aangegeven dat deze dient te passen binnen het kader voor de maatvoering die is aangegeven per type winkelgebied. Het perspectief van het specifieke winkelgebied bepaalt vervolgens of de maximale maatvoering voor dat type winkelgebied hier van toepassing is. Alleen indien het perspectief goed is kan de bovenmaat worden aangehouden. Omstandigheden die de wenselijke maatvoering van supermarkten bepalen kunnen wijzigen, daarom wordt in de toekomst een marge van 20% gehanteerd bij toetsing van initiatieven. Afweging Detailhandelbeleid Venlo In het voorliggende geval is sprake van een zeer beperkte uitbreiding van een bestaande supermarkt. De huidige verkoopvloeroppervlakte bedraagt m² en de nieuwe bedraagt m². De uitbreiding van de verkoopvloeroppervlakte bedraagt dus slechts 29 m². Deze 29 m² past ruimschoots binnen de bovengenoemde marge van 20%, waarmee het initiatief binnen het nieuwe detailhandelbeleid van de gemeente Venlo past. Hoofdstuk 3 15

20 16 Hoofdstuk 3

21 4. ONDERZOEK Bij de realisatie van de voorgenomen ontwikkeling dient rekening gehouden te worden met (milieu)-invloeden vanuit de omgeving op de ontwikkeling zelf en met invloeden vanuit de ontwikkeling op de omgeving. Het onderzoek naar de milieuaspecten bodem, geluid, lucht, externe veiligheid en milieuzonering voor het besluitgebied wordt in de navolgende paragrafen beschreven. Eveneens is gekeken naar de gevolgen van de gewenste ingrepen voor de aspecten archeologie, leidingen en infrastructuur, natuur en landschap, flora en fauna, waterhuishouding, verkeer en economische uitvoerbaarheid. De hieruit voortkomende bevindingen worden in onderstaande paragrafen toegelicht. 4.1 Economische uitvoerbaarheid Op 1 juli 2008 zijn samen met de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bepalingen omtrent de grondexploitatie (Afdeling 6.4 Wro) in werking getreden. In de Grondexploitatiewet is bepaald dat de gemeente bij het vaststellen van een planologische maatregel waarin mogelijkheden voor een bouwplan gecreëerd worden, verplicht is maatregelen te nemen die verzekeren dat de kosten die gepaard gaan met de ontwikkeling van de locatie worden verhaald op de initiatiefnemer van het plan. Deze verplichting vervalt indien de gronden volledig in eigendom zijn van de gemeente. Indien het kostenverhaal anderszins is verzekerd, dan kan de gemeente afzien van het opstellen van een exploitatieplan. Eveneens is de gemeente niet verplicht een exploitatieplan vast te stellen in bij het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) aangegeven gevallen waar het kostenverhaal minimaal is, of niet opweegt tegen de bestuurlijke lasten (artikel 6.12, lid 2, aanhef, juncto artikel 6.2.1a Bro). Het voorliggende initiatief heeft betrekking op een zeer geringe uitbreiding van de bestaande bebouwing, waarbij reeds sprake is van een bouwrijp terrein, waar alle voorzieningen aanwezig zijn en uitsluitend nog sprake is van legeskosten voor de te volgen procedure. Daarnaast zijn de gronden volledig in eigendom van de gemeente. Het opstellen van een exploitatieplan is dan ook niet nodig. Wel wordt met de initiatiefnemer een planschadeverhaalsovereenkomst gesloten. Hiermee wordt vastgelegd dat eventuele planschade voor derden, toegebracht door een planologische wijziging, door de gemeente verhaald kan worden op de initiator van het plan. Hoofdstuk 4 17

22 4.2 Milieu-aspecten Bodem In het kader van de voorgenomen ontwikkeling en de grond die in het kader van de reeds vergunde situatie bij het pand wordt betrokken, is door Agel Adviseurs een verkennend bodemonderzoek 1 uitgevoerd. Onderstaand wordt kort ingegaan op de resultaten van het onderzoek. Voor meer informatie wordt verwezen naar het volledige onderzoeksrapport. Op basis van de resultaten van het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek wordt het volgende geconcludeerd: De boven- en ondergrond is maximaal licht verontreinigd met de parameters kobalt, minerale olie en PAK (10 VROM). De gemeten gehalten van de overige geanalyseerde parameters zijn kleiner dan de achtergrondwaarden; In het grondwater zijn maximaal licht verhoogde gehalten aan tetrachlooretheen aangetoond. Geconcludeerd kan worden dat er ter plaatse van de onderzoekslocatie en het huidige winkelpand van de Lidl geen sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging met chlooralifaten in het grondwater; Het aanwezige fundatiemateriaal ter plaatse van het puinpad voldoet op basis van het aangetroffen gehalte aan minerale olie indicatief niet aan de samenstellingseisen voor hergebruik. Met betrekking tot PAK (10 VROM) en PCB s (som 7) wordt de maximale hergebruikswaarde als zijnde granulaat niet overschreden. In de bemonsterde puinlaag is visueel één asbestverdacht stukje plaatmateriaal aangetroffen (AB1-1, circa 12,6 gram). Het betreffende plaatje bestaat uit % chrysotiel (getotaliseerd mg) en is goed hechtgebonden. In het geanalyseerde mengmonster is conform de NEN 5897 geen asbest (< 1,0 mg/kg.ds) aangetroffen. Redelijkerwijs kan worden aangenomen en verwacht dat dit een sporadisch stukje asbesthoudend plaatmateriaal betreft en de hergebruikswaarde (100 mg/kg.ds) niet zal worden overschreden. Het uitvoeren van een nader asbestonderzoek wordt gezien de beschreven bevindingen en de bijbehorende kleinschaligheid van het puinpad weinig zinvol geacht; Afhankelijk van de (toekomstige) ontwikkelingsplannen ter plaatse van het aanwezige puinpad wordt geadviseerd de betreffende puinverharding in overeenstemming met het bevoegd gezag en de huidige eigenaar te verwijderen. Betreffende afvalstof dient te worden afgevoerd naar een erkende verwerker. Omtrent het afgraven, vervoeren en ontdoen hiervan is de afvalstoffenwetgeving van toepassing; De milieuhygiënische kwaliteit van de bodem vormt, behoudens het verontreinigde puinpad, redelijkerwijs geen bezwaar voor de voorgenomen aankoop van de locatie en de voorgenomen bouwactiviteiten. Hoewel de gronden voor de geringe uitbreiding van 44 m², waarvoor deze ruimtelijke onderbouwing is opgesteld, formeel geen deel uitmaken van het onderzoeksgebied van 1 Agel Adviseurs, Verkennend bodemonderzoek inclusief aanvullend grondwateronderzoek, Prins Mauritsstraat te Blerick (Venlo), projectnummer , 23 juli Hoofdstuk 4

23 het uitgevoerde bodemonderzoek, kan in alle redelijkheid worden aangenomen dat kan worden aangesloten bij de resultaten van het reeds uitgevoerde onderzoek. Het besluitgebied ligt immers direct tegen het onderzoeksgebied en één van de boringen is ook binnen het besluitgebied gesitueerd. Hieruit kan worden geconcludeerd dat er vanuit het aspect bodem geen belemmeringen bestaan voor de voorgenomen ontwikkeling Geluidhinder Een supermarkt is geen geluidgevoelig object als bedoeld in de Wet geluidhinder (Wgh). Het uitvoeren van een akoestisch onderzoek naar de geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeers-, railverkeers-, of industrielawaai vanuit de omgeving is daarom niet noodzakelijk. Voor wat betreft de indirecte hinder (geluidhinder op de gevels van omliggende geluidgevoelige gebouwen) als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling, kan gesteld worden dat de ontwikkeling zodanig kleinschalig van aard is dat er geen sprake zal zijn van een toename van het aantal verkeersbewegingen als gevolg hiervan en dat daarmee dus ook geen toename zal zijn van de geluidbelasting op omliggende geluidgevoelige functies als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling. Voor meer informatie over de mogelijke overlast van de supermarkt zelf op de omgeving, wordt verwezen naar paragraaf Milieuzonering Luchtkwaliteit Sinds 15 november 2007 is de Wet luchtkwaliteit in werking getreden en staan de hoofdlijnen voor regelgeving rondom luchtkwaliteitseisen beschreven in de Wet milieubeheer (hoofdstuk 5 Wm). Hiermee is het Besluit luchtkwaliteit 2005 vervallen. Artikel 5.16 Wm (lid 1) geeft weer, onder welke voorwaarden bestuursorganen bepaalde bevoegdheden (uit lid 2) mogen uitoefenen. Als aan minimaal één van de volgende voorwaarden wordt voldaan, vormen luchtkwaliteitseisen in beginsel geen belemmering voor het uitoefenen van de bevoegdheid: a. er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde; b. een project leidt al dan niet per saldo niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit; c. een project draagt niet in betekenende mate (NIBM) bij aan de luchtverontreiniging; d. een project past binnen het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit), of binnen een regionaal programma van maatregelen. Het Besluit NIBM Deze AMvB legt vast, wanneer een project niet in betekenende mate (NIBM) bijdraagt aan de concentratie van een bepaalde stof. De achtergrond van het beginsel Niet in betekende mate is dat de gevolgen van een ontwikkeling voor de luchtkwaliteit in een aantal gevallen (beschreven in de ministeriële Regeling NIBM) worden tenietgedaan door de ontwikkeling van bijvoorbeeld schonere motoren in het gehele land. Hoofdstuk 4 19

24 Op 1 augustus 2009 is het nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit (NSL) in werking getreden. Als gevolg hiervan is een project NIBM, als aannemelijk is dat het project een toename van de concentratie veroorzaakt van maximaal 3%. De 3% grens wordt gedefinieerd als 3% van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van fijn stof (PM 10 ) of stikstofdioxide (NO 2 ). Dit komt overeen met 1,2 microgram/m 3 voor zowel fijn stof en NO 2. Als de 3% grens voor PM10 of NO2 niet wordt overschreden, dan hoeft geen verdere toetsing aan grenswaarden plaats te vinden. Regeling NIBM Binnen de getalsmatige grenzen van de Regeling NIBM draagt een project altijd niet in betekenende mate bij aan een verslechtering van de luchtkwaliteit. Voor woningen en kantoren gelden in de Regeling NIBM de volgende getalsmatige grenzen: minimaal 1 ontsluitingsweg minimaal 2 ontsluitingswegen 3%-norm 3%-norm Woningen (maximaal) Tabel 1: getalsmatige grenzen Regeling NIBM Achtergrondwaarden Volgens de kaarten van het planbureau voor de leefomgeving was de concentratie PM 10 in 2013 ter plaatse gelegen tussen de 22 en 24 µg/m³ en was de concentratie NO 2 in 2013 ter plaatse gelegen tussen de 20 en 30 µg/m³. In de Wet milieubeheer is de jaargemiddelde grenswaarde voor PM µg/m³. Voor NO 2 bedraagt de jaargemiddelde grenswaarde eveneens 40 µg/m³. Volgens de kaarten van het planbureau voor de leefomgeving is de luchtkwaliteit ter plaatse voldoende voor de realisatie van de voorgenomen ontwikkeling. Daarnaast zal naar verwachting de luchtkwaliteit in de toekomst nog verder verbeteren. Conclusie De voorgenomen ontwikkeling omvat een zeer geringe uitbreiding van een bestaande supermarkt, waarbij in de praktijk als gevolg van de zeer geringe omvang en de aard van de uitbreiding, geen wijziging zal plaatsvinden in het aantal verkeersbewegingen. Er kan dan ook worden geconcludeerd dat de ontwikkeling niet in betekenende mate bijdraagt. De luchtkwaliteit ter plaatse vormt verder blijkens de concentratiekaarten van het planbureau voor de leefomgeving ook geen belemmering en er zal dan ook geen sprake zijn van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde. De voorgenomen ontwikkeling is kortom niet bezwaarlijk in het kader van de luchtkwaliteitseisen uit de Wet milieubeheer Externe veiligheid Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het beperken en beheersen van risico s voor de omgeving vanwege handelingen met gevaarlijke stoffen. De handelingen kunnen 20 Hoofdstuk 4

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Rapportnummer: 211x05303 Datum vaststelling: Contactpersoon gemeente: De

Nadere informatie

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 TOELICHTING INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. PLANGEBIED EN PLANONTWIKKELING... 5 2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 3. BELEIDSKADERS/PLANOLOGISCHE

Nadere informatie

NL.IMRO. 1711.PB20110107-OW01

NL.IMRO. 1711.PB20110107-OW01 Projectbesluit Vestiging Huisartsenpraktijk Nieuwe Markt 2, Echt Gemeente Echt-Susteren Vestiging huisartsenpraktijk Nieuwe Markt 2, Echt Plannr: NL.IMRO. 1711.PB20110107-OW01 concept o vastgesteld door

Nadere informatie

Zuiderpad naast nr. 13

Zuiderpad naast nr. 13 Zuiderpad naast nr. 13 Bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro Status: vastgesteld Datum: 24 maart 2015 Gemeente Beemster Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling ID-code: NL.IMRO.0370.2014Zuiderpad13-VA01 Terinzagelegging

Nadere informatie

Bestemmingsplan Rottekade 8

Bestemmingsplan Rottekade 8 Bestemmingsplan Rottekade 8 12 november 2010 ontwerp Gemeente Lansingerland Bestemmingsplan Rottekade 8 ontwerp INHOUD: - TOELICHTING - PLANREGELS - VERBEELDING Identificatiecode: NL.IMRO.1621.BP0090-ONTW

Nadere informatie

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Foto: Google Earth Bron: Google Streetview Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Ruimtelijke onderbouwing Scholten Ruimtelijk Advies Opdrachtgever: Blokland Bouwpartners Project: Ruimtelijke onderbouwing

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN

TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN 4 2011$ TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN Plan: `Molenweg 17 Stramproy Behoort bij besluit van de raad van Weert van 25 september 2013, nummer RAD-000857 De griffier Plan IDN: NL.IMRO.0988.BPMolenweg17-VG01!

Nadere informatie

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o.

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding voor het plan 5 1.2 Doel van het plan 5 1.3 Ligging en begrenzing van het plangebied 5 1.4 Geldende

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleiding 2. HOOFDSTUK 2 Plangebied 4 2.1 Ligging en begrenzing 4 2.2 Huidige situatie/beschrijving van het gebied 4

HOOFDSTUK 1 Inleiding 2. HOOFDSTUK 2 Plangebied 4 2.1 Ligging en begrenzing 4 2.2 Huidige situatie/beschrijving van het gebied 4 Toelichting Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 Inleiding 2 HOOFDSTUK 2 Plangebied 4 2.1 Ligging en begrenzing 4 2.2 Huidige situatie/beschrijving van het gebied 4 HOOFDSTUK 3 Beleidslijnen 5 3.1 Rijksbeleid 5 3.2

Nadere informatie

Milieuadvies voor het bestemmingsplan Bosch en Duin Gemeente Zeist

Milieuadvies voor het bestemmingsplan Bosch en Duin Gemeente Zeist Milieuadvies voor het bestemmingsplan Bosch en Duin Gemeente Zeist Milieudienst Zuidoost-Utrecht April 2011 ZEI111.S207/ 15334 opgesteld door beoordeeld door D. van de Belt J. M. Krol Akkoord: Milieudienst

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN ERMERSTRAND - ONTWIKKELINGSLOCATIES

BESTEMMINGSPLAN ERMERSTRAND - ONTWIKKELINGSLOCATIES BESTEMMINGSPLAN ERMERSTRAND - ONTWIKKELINGSLOCATIES 114806.02 BESTEMMINGSPLAN ERMERSTRAND - ONTWIKKELINGSLOCATIES CODE 114806.02 GEMEENTE COEVORDEN 114806.02 BESTEMMINGSPLAN ERMERSTRAND - ONTWIKKELINGSLOCATIES

Nadere informatie

Rapport Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Gemeente Hof van Twente

Rapport Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Gemeente Hof van Twente Rapport Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Gemeente Hof van Twente projectnaam identificatienummer Bestemmingsplan Bovenbergweg 4 te Markelo NL.IMRO.1735.BGxBovenbergw-VS10

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN DE DUINEN DEELGEBIED 6B STATUS: VOORONTWERP DATUM: IDENTIFICATIENUMMER: NL.IMRO.1783.OWZDUINENDG6B-VO01 CORSA: 15-0030879

BESTEMMINGSPLAN DE DUINEN DEELGEBIED 6B STATUS: VOORONTWERP DATUM: IDENTIFICATIENUMMER: NL.IMRO.1783.OWZDUINENDG6B-VO01 CORSA: 15-0030879 BESTEMMINGSPLAN DE DUINEN DEELGEBIED 6B STATUS: VOORONTWERP DATUM: IDENTIFICATIENUMMER: NL.IMRO.1783.OWZDUINENDG6B-VO01 CORSA: 15-0030879 2 COLOFON Dit is een uitgave van de Gemeente Westland, team Stedenbouw

Nadere informatie

R u i m t e l ij k e o n d e r b o u w i n g

R u i m t e l ij k e o n d e r b o u w i n g Gemeente B E R G E N -------------------------------------------------------------------- R u i m t e l ij k e o n d e r b o u w i n g ex. art. 2.12 Wabo t.b.v. een omgevingsvergunning voor een afwijking

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL

GEMEENTE REIMERSWAAL GEMEENTE REIMERSWAAL Ruimtelijke onderbouwing Buitengebied, gedeelte Gawege 10 te Waarde - gemeente titel projectnummer status Reimerswaal Ruimtelijke onderbouwing Buitengebied, gedeelte Gawege 10 te Waarde

Nadere informatie

Bestemmingsplan Versteeglaan Toelichting. 17 juli 2009 Ontwerp 9T1011

Bestemmingsplan Versteeglaan Toelichting. 17 juli 2009 Ontwerp 9T1011 Toelichting 17 juli 2009 Ontwerp 9T1011 A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING George Hintzenweg 85 Postbus 8520 3009 AM Rotterdam +31 (0)10 443 36 66 Telefoon +31 (0)10 443 36

Nadere informatie

TOELICHTING. 1 van 126

TOELICHTING. 1 van 126 TOELICHTING 1 van 126 2 van 126 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 INLEIDING 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Doel 5 1.3 Ligging plangebied 5 1.4 Geldende bestemmingsregeling 6 1.5 Leeswijzer 7 Hoofdstuk 2 BELEIDSKADER 8

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED, HERZIENING MORSCHEHOEF 13 GEMEENTE VEGHEL

BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED, HERZIENING MORSCHEHOEF 13 GEMEENTE VEGHEL Crijns Rentmeesters BV Witvrouwenbergweg 12 5711 CN Someren BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED, HERZIENING MORSCHEHOEF 13 GEMEENTE VEGHEL T: 0493 47 17 77 F: 0493 47 28 88 E: info@crijns-rentmeesters.nl I: www.crijns-rentmeesters.nl

Nadere informatie

Beverwijk. Automarkt. ruimtelijke onderbouwing. omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van de Automarkt

Beverwijk. Automarkt. ruimtelijke onderbouwing. omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van de Automarkt Beverwijk Automarkt ruimtelijke onderbouwing omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van de Automarkt identificatie planstatus projectnummer: datum: 222301.16395.00 26-07-2011

Nadere informatie

Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland. Gemeente Korendijk

Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland. Gemeente Korendijk Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland Toelichting Regels Verbeelding Schaal 1:1.000 Datum: Maart 2015 Projectgegevens: TOE01-0252881-01B

Nadere informatie

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Inhoud: Bijlage Voorschriften Kaart Procedure: Terinzagelegging t.b.v. de inspraak d.d. 8 november 2004 1e Wettelijke terinzagelegging d.d. 11 juli 2005 Vastgesteld

Nadere informatie

Provinciaal inpassingsplan N345 rondweg Voorst Toelichting

Provinciaal inpassingsplan N345 rondweg Voorst Toelichting Provinciaal inpassingsplan N345 rondweg Voorst Toelichting Provincie Gelderland 6 maart 2013 Voorontwerp HASKONING NEDERLAND B.V. RUIMTE & MOBILITEIT Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500 AD Nijmegen +31

Nadere informatie

INPASSINGSPLAN VISMIGRATIERIVIER

INPASSINGSPLAN VISMIGRATIERIVIER INPASSINGSPLAN VISMIGRATIERIVIER INHOUDSOPGAVE TOELICHTING HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Provinciaal Inpassingsplan 1 1.3 Uitgangspunten PIP Vismigratierivier 2 1.4 Locatie en begrenzing

Nadere informatie

Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD

Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD Datum: 28 oktober 2014 Bestemmingsplan Meerstad -Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 V A S T G E S

Nadere informatie

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 M.e.r.plicht buizenstraat/-strook Eemshaven Oosterhorn Delfzijl 2 1.3 De eerste stap in de m.e.r. procedure: de startnotitie 3 1.4 Leeswijzer 4 2 HET PROJECT

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de herstructurering van het bedrijfsterrein van Schepens Caravanstalling, Sonseweg 33, 5681 BH Best.

Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de herstructurering van het bedrijfsterrein van Schepens Caravanstalling, Sonseweg 33, 5681 BH Best. Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de herstructurering van het bedrijfsterrein van Schepens Caravanstalling, Sonseweg 33, 5681 BH Best. Advies en begeleiding op het gebied van: Ruimtelijke ordening

Nadere informatie

RUCPHEN BEstEmmiNgsPlaN Kom st. WillEBRoRd, VERlENgdE VosdoNKsEWEg BEstEmmiNgsPlaN

RUCPHEN BEstEmmiNgsPlaN Kom st. WillEBRoRd, VERlENgdE VosdoNKsEWEg BEstEmmiNgsPlaN RUCPHEN Bestemmingsplan Kom St. Willebrord, Verlengde Vosdonkseweg BESTEMMINGSPLAN Kom St. Willebrord, Verlengde Vosdonkseweg Gemeente Rucphen bestemmingsplan identificatie planstatus identificatiecode:

Nadere informatie

Bestemmingsplan BAT-terrein

Bestemmingsplan BAT-terrein Bestemmingsplan BAT-terrein Datum April 2012 Gemeente Webadres gemeente Contactpersoon Zevenaar www.zevenaar.nl Dhr. W. Geurts Opdrachtgever Contactpersoon IDN bestemmingsplan NL.IMRO.0299.BP01BATTERREIN-ON01

Nadere informatie

Bedrijventerreinen(hersteld vastgesteld) Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen(hersteld vastgesteld) Bedrijventerreinen Bedrijventerreinen Vastgesteld, 14 juni 2013 NL.IMRO.0867.bpWWbdrijvnterrein-va01 Hersteld vastgesteld 20 november 2014 NL.IMRO.0867.bpWWbdrijvnterrein-va02 Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding

Nadere informatie