Omzendbrief BZ12013/3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omzendbrief BZ12013/3"

Transcriptie

1 www HRM-beleid. 7 \ \ tie en dat reglement inpassen 1fl het eigen organlsatlespecifleke facilitaire,6i - voor zijn entiteit een wagenreglement opstellen met gepersonaliseerde inforia-.. satie wordt volledig overgelaten aan het management. Elke leidinggevende zal de totale kosten onder controle te houden. De vertaling naar de concrete Organi aantal qemeenschalxeliike normen op om enerzijds een gelijke behandeling van medewerkers in dezelfde situatie zo veel mogelijk te garanderen, en anderzijds De tweede strategische doelstelling sluit daarbij aan. Deze omzendbrief legt een werkers formeel zijn vastgelegd en aan hen worden gecommuniceerd. delijke afspraken worden gemaakt, en dat de rechten en plichten van de mede van de werknemers vooropstaat, dat over het gebruik van dienstvoertuigen dui ken. Het is in een kwaliteitsvolle organisatie vanzelfsprekend dat de veiligheid van dienstvoertuigen bevindt zich op het raakviak van facilities en personeelsza reerde wijze een qeïntegreerde kwaliteitszorq opzetten. Het gebruik en beheer De Vlaamse Regering wil op alle vlakken van haar organisatie op een gestructu sche doelstellinçien. Bij de problematiek van de dienstvoertuigen wordt uitgegaan van drie strateçij 2. STRATEGIE EN DEFINITIES rechtscolleges. - het personeel van de Diensten Vlaamse overheid en van de administratieve sarissen; gouverneurs van de Vlaamse provincies en de arrondissementscommis - de - het personeel van de Vlaamse ministeriële kabinetten; - De ministers van de Vlaamse Regering; Deze omzendbrief is van toepassing op: 1. T0EPA55INGsGEBIED Betreft: verwerving en vervreemding, gebruik en beheer van dienstvoertuigen overheid en van de administratieve rechtscolleges missarissen Aan de provinciegouverneurs en de arrondissementscom Aan de personeelsleden van de Vlaamse kabinetten Aan de personeelsleden van de Diensten van de Vlaamse Datum: 7 juni 2013 Aan de leden van de Vlaamsè Regering t61f0a0x 02/ minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme Omzendbrief BZ12013/3 van de Vlaamse Regering en Vlaams Kabinet van de Viceminister-president en Vlaamse Rand Vlaamse overheid

2 ç7 \, ;/, (poolwagens). /,4 EÇ ]\ Deze omzendbrief as van toepassing op die drie categorieen ItY \ 3. de dienstvoertuigen die niet aan een bepaalde persoon zijn toegewezk zen; 2. de dienstvoertuigen die functioneel aan een bepaalde persoon zijn toegewe 1. de dienstvoertuigen die gekoppeld zijn aan een functie; Er zijn drie soorten dienstvoertuigen: ten of het betalen van de kosten van dienstvoertuigen. Het beheer kan helemaal Onder entiteit wordt verstaan elk kabinet, departement, agentschap en elke in Onder beheerder wordt verstaan: een persoon of dienst die verantwoordelijk is nagement. of voor een deel toevertrouwd worden aan het Agentschap voor Fadilitair Ma meer worden verstaan het beslissen over de vervanging, de uitrusting, het inzet stelling of raad binnen de Vlaamse overheid. voor het beheer van een of meer dienstvoertuigen. Onder beheer kan onder dienstvoertuigen vallen niet onder de bepalingen van deze omzendbrief. gens, terreinwagens en bestelwagens. Vrachtwagens en andere specifieke In deze omzendbrief worden onder dienstvoertuigen verstaan: personenwa en energiezuinige voertuigenpark - tot meetbare efficiëntiewinsten. Het uitbouwen van een meer milieuvriendelijke van de dienstvoertuigen van de Vlaamse overheid is een van de basisindicato ren voor de periode afspraken over het Meerjarenprogramma Slagkrachtige Overheid met betrekking meer door het verhogen van de ject 4.2 Duurzaam optreden van de Vlaamse overheid. De gemiddelde ecoscore opgenomen in het sleutelpro ecoscores van nieuwe aangekochte voertuigen - Met de omzendbrief wordt bovendien invulling gegeven aan de organisatiebrede onder is lijk verwezen in deze omzendbrief. bepaalde voorwaarden wijzigen. In voorkomend geval wordt daarnaar uitdrukke De Vlaamse minister bevoegd voor de bestuurszaken kan in principe jaarlijks aard onverminderd andere Vlaamse, Belgische of Europese regelgeving. Deze omzendbrief vormt het kader voor de verwerving en vervreemding van dienstvoertuigen, en voor het gebruik en het databeheer. Dit kader geldt uiter deze normen in zijn kabinet en de minister voor Binnenlands Bestuur voor de van dienstvoertuigen en worden steeds hogere ecoscores opgelegd. In die op sing van deze normen. De minister is verantwoordelijk voor de toepassing van die reden wordt blijvend aandacht besteed aan alternatieven voor het gebruik tiek worden ook andere types van voertuigen opgenomen, die duidelijk milieu vriendelijker zijn, zoals elektrische wagens. dat vlak naar een geïntegreerde aanpak en wil een voorbeeldrol vervullen. Om toepassing ervan door de gouverneurs. De derde strategische doelstelling is mitieuzorç. De Vlaamse Regering streeft op De leidend ambtenaar is ervoor verantwoordelijk om te waken over de toepas 2

3 www segways ter beschikking voor transport van kleine pakjes. sel ingezet en worden steeds meer gebruikt. Er zijn bij enkele entiteiten ook Gebruik van gratis dienstfietsen - segways zien van versnellingen en draagtassen. De meeste dienstfietsen worden in Brus Die fietsen kunnen gebruikt worden voor korte dienstverplaatsingen en zijn voor de personeelsleden. Brussel als in de provincies, een 200-tal gele diensttietsen ter beschikking van Er staan in verschillende grote gebouwen van de Vlaamse overheid, zowel in men. te leveren voor milieuzorg. Ze kan daarvoor de onderstaande maatregelen ne De Vlaamse overheid gaat het engagement aan om een belangrijke inspanning 3.2 Interne initiatieven o het vlak van milieuzorg in het voertukenpark het voertuigenpark. 6. Ook andere landen en regio s besteden veel aandacht aan milieuzorg in menten opgenomen als na te streven doelstelling. 5. Milieuzorg in het voertuigenpark is in verschillende Vlaamse planningsdocu 4. De Vlaamse overheid vervult een voorbeeldrol voor burgers en bedrijven. de aangeboden dienstvoertuigen minimaal moeten voldoen. omzendbrief in het bestek op te nemen als technische specificatie waaraan drachten, eenvoudig nakomen door de minimale ecoscores vermeld in deze legd bij het koninklijk besluit van 20 december 2010 inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen in het kader van overheidsop zendbrief, kan een aanbestedende overheid de verplichtingen die zijn opge lieuzorg in het voertuigenpark. Voor de dienstvoertuigen vermeld in deze om 3. de Vlaamse overheid moet voldoen aan wetten en regels op het vlak van mi ternationale en Europese afspraken m.b.t. geluid, luchtverontreiniging en klimaat. 2. de Vlaamse overheid moet reële inspanningen leveren om te voldoen aan in factuur aanzienlijk verlagen. 1. Aandacht besteden aan milieuzorg in het voertuigenpark kan de brandstof langrijk voor de Vlaamse overheid om de volgende redenen: De aandacht voor milieuzorg in het voertuigenpark is vandaag meer dan ooit be 3.1 Aandacht voor milieuzorg 3. GEBRUIK 3

4 wwwvia/5) verplaatsingen /, 7j \ \ L (r-( \ een dienstwagen ook mogen gebruiken voor woon-werkverkeer of an%fe prïé- gebruikers van dienstvoertuigen en geeft ondubbelzinnig aan welke persp-n Het wagenreglement regelt de rechten en de plichten van de beheerders en de hoeften. deze omzendbrief is gevoegd, gebruiken en aanpassen aan de functionele be een wagenreglement op. De entiteit kan daarvoor het model dat als bijlage 3 bij Elke entiteit die onder het toepassingsgebied van deze omzendbrief valt, stelt 3.3 Wagenreglement buurt van stations liggen. in de stad gevestigd waren, te centraliseren op locaties die zo veel mogelijk in de De Vlaamse overheid kiest er bewust voor om de diensten die vroeger verspreid Locatiekeuze hoge emissies bij koude start van die voertuigen. te raden. Zo is in de stad het gebruik van een dieselvoertuig af te raden door de Bovendien is voor bepaalde verplaatsingen het gebruik van bepaalde wagens af stoten. den worden niet alleen per kilometer maar ook in totaal minder emissies uitge Door de meest milieuvriendelijke voertuigen in te zetten voor de grootste afstan Gebruik van dienstvoertuigen afhankelijk van de verplaatsing gen. Er kan opgeladen worden op 220 Volt, 16 A. De VAC s zullen volgen. gen geïnstalleerd. De toegang geldt vooralsnog voor elektrische dienstvoertui het Ferrarisgebouw en het Ellipsgebouw oplaadpunten voor elektrische voertui Door het Agentschap voor Facilitair Management zijn in het Boudewijngebouw, ecoscore van 63 tegen heid vraagt gemiddeld over personenwagens uit het voertuigenpark een wagenpark sterk kan verbeteren. Het Meerjarenprogramma Slagkrachtige Over Bij elektrische voertuigen ligt die erg hoog, wat de gemiddelde ecoscore van het door een bepaald percentage wagens in te zetten met een zeer hoge ecoscore. re van de wagen. De Vlaamse overheid wil bovendien een voorbeeldrol vervullen Bij de verwerving van dienstvoertuigen wordt rekening gehouden met de ecosco voorbeeldrol Gebruik van duurzame dienstvoertuigen - heeft. dienstverplaatsingen is hoger als het personeelslid minstens één medereiziger De kilometervergoeding voor het gebruik van de eigen wagen in het kader van Hogere kiometervergoedingen bij het carpoolen TEC ver MIVB), Lijn De schillende vervoerbewijzen ter beschikking (NMBS - Binnen de afdelingen zijn voor dienstreizen afhankelijk van de entiteit Gebruik van het openbaar vervoer 4

5 www vi :: i - vanaf km per jaar is de contractduur drie jaar; : ---. \ km per jaar is de contractduur vier jaar; - - vanaf km per jaar is de contractduur vijf jaar; - vanaf km per jaar is de contractduur zes jaar; Daarbij wordt de volgende combinatie van parameters gehanteerd: - vanaf - voor een periode van minstens twee jaar. - voor minstens kilometer per jaar; Voertuigen kunnen alleen gehuurd worden: kleur of lichtbalk) worden, ongeacht de klasse, altijd aangekocht. - Dienstvoertuigen van klasse 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 worden in principe aange - Dienstvoe rtuigen met specifieke, activiteitsgebonden opties (bijvoorbeeld gele van klasse 9, 10, 11, 12 en 13 worden altijd aangekocht. kocht. - Dienstvoertuigen sloten. van klasse 0 en 1 worden gehuurd of aangekocht. Voor de verwerving gelden onderstaande principes trale contracten die door het Agentschap voor Facilitair Management worden ge - Dienstvoertuigen overheidsopdrachten. Daarvoor wordt bij voorkeur gebruikgemaakt van de cen Dienstvoertuigen worden altijd verworven met toepassing van de wetgeving op e 4.2 Wijze van verwerving oneel verantwoord is. De verwerving van een terreinwagen (klasse 12 en 13) kan alleen als dat functi 4.5.). ook opteren voor een dienstwagen met een hoger klassenummer (zie ook punt Titularissen die in aanmerking komen voor een voertuig van klasse 0 of 1 kunnen tuigklassen. Vlootbeheerders kunnen ook bij AFM terecht voor advies inzake indeling in voer De raamcontracten van AFM geven een indicatie van indeling in voertuigklassen. beschreven aan de hand van enkele karakteristieken. deling is opgenomen in bijlage 1 bij deze omzendbrief. De voertuigklassen zijn er den, met het oog op normering, ingedeeld in 14 voertuigklassen (0 13). De in De dienstvoertuigen die bestemd zijn voor personen- of goederenvervoer, wor 4.1 Indelini er klasse 4. VERwERvING EN VERVREEMDING VAN DIENSTVOERTUIGEN geven daartoe de nodige informatie aan de betrokken personeelsdienst cate en fiscale wetgeving die geldt voor het gebruik van de dienstvoertuigen, en De beheerders zijn verantwoordelijk voor de correcte toepassing van de parafis 5

6 k s. -_\ ((I /,,.,. den op de website van AFM. ling bij de aankoop en leasing buiten de raamcontracten van AFM. Ze zijn te vin De raamcontracten van AFM zijn dan ook richtinggevend en gelden als aanbeve meer besteld kunnen worden vanaf de verplichte verhoging van de Euronorm. raamcontract niet mogelijk is, dan zullen de modellen uit het raamcontract niet technisch mogelijk is. Als die aanpassing op de datum van het sluiten van het nieuwe Euronorm als minimale voorwaarde worden opgelegd voor zover dat neer het bekend is dat de Euronorm tijdens de looptijd zal wijzigen, dan zal de toepassing zal zijn of zal worden tijdens de looptijd van het raamcontract. Wan systematisch geopteerd voor voertuigen die anticiperen op de Euronorm die van Bij het sluiten van raamcontracten wordt immers vanuit ecologisch standpunt voertuig gekozen dat significant beter scoort dan die minimale eisen. voertuig dan aan de minimale eisen van de omzendbrief, maar vaak wordt een vraag. Naast het criterium prijs worden ondermeer technische kwaliteit, service en milieuaspecten als gunningcriteria gebruikt. Uiteraard voldoet het gekozen voor minimaal 18 maanden gesloten. Voor het sluiten van die raamcontracten wordt hoofdzakelijk gewerkt met de procedure van de algemene offerteaan De raamcontracten van AFM voor aankoop van dienstvoertuigen worden steeds van bijlage 2). - de norm voor de rolgeluid en -weerstand aanpassen (cf.punt 4.7 en tabel 5 het aantal verwervingen van elektrische en/of plug-in hybride voertuigen per jaar (cf. punt 4.6 en tabel 4 van bijlage 2); (definitie extra milieuvriendelijk voertuig) moeten liggen en de verhouding van van de voertuigklassen 0 tot 9 en 11 per jaar boven een bepaalde ecoscore - bepalen hoeveel percent van de nieuw aangekochte of geleasede voertuigen standigheden (cf. punt 4.5 en tabel 3 van bijlage 2); normen voor aankoop- en huurprijs aanpassen aan gewijzigde marktom - de entabel 2 van bijlage 2); - de ecoscores aanpassen aan de technologische ontwikkelingen (cf. punt 4.4 tabel 1 van bijlage 2); - voertuigkiassen of motorisaties schrappen en samenvoegen (cf. punt 4.1 en De Vlaamse minister bevoegd voor de bestuurszaken kan: waarden doorgevoerd worden. In de regel zal jaarlijks een herijking en aanpassing van de verwervingsvoor 4.3 Jaarlijkse aanrassing van de verwervingsvoorwaarden Elektrische dienstvoertuigen kunnen, ongeacht het aantal kilometers, altijd ge huurd worden. tair voordeliger is. Uitzonderlijk kan daarvan worden afgeweken als een andere combinatie budget - vanaf km per jaar is de contractduur twee jaar. 6

7 l,. i( t$i )zl www via - 1 voertuigen. kortingen die de Vlaamse overheid kan verkrijgen bij het aanschaffen van degelijke comfort- en veiligheidsuitrusting; De maximale aankoop- en huurprijzen houden rekening met: - een - de 4.5 Voorwaarden inzake aankoop- en huurprijs tracten AFM). ving moet voldoen, per klasse en motorisatie (zie ook punt 4.3 over de raamcon omzendbrief zijn de ecoscores vermeld waaraan een dienstvoertuig bij verwer In tabel 1 Minimale ecoscore van bijlage 2 Verwervingsvoorwaarden van deze voor alternatief aangedreven voertuigen. nomische parameters van de wagens opgenomen, zowel voor conventioneel als Naast de indicatie voor de milieuvriendelijkheid zijn er ook technische en eco voe rder. van de wagen. Voor bestelwagens kunnen deze worden opgevraagd bij de in aan de hand van de emissies die vermeld staan op het gelijkvormigheidsattest De rekenmodule op dé website laat ook toe om zelf de ecoscore te berekenen op emissies en verbruik. met het gemiddelde van soortgelijke wagens en een ecoscore die gebaseerd is bank opgenomen met hun verbruiksgegevens, een vergelijking van het verbruik na homologatie en inschrijving door de FOD Mobiliteit en Vervoer, in de data Alle personenwagens die nieuw op de Belgische markt verkocht worden, worden de behoeften van de organisatie. meest energiezuinige en milieuvriendelijke wagen aan te kopen die aansluit bij Het is een instrument dat de beheerder helpt om de De databank milieuvriendelijke voertuigen is raadpieegbaar op Databank milieuvriendelijke voertuigen De ecoscore vormt de basis voor de databank milieuvriendelijke voertuigen. waaraan de nieuwe dienstvoertuigen moeten voldoen. van het Agentschap voor Facilitair Management minimale ecoscores opgenomen den zowel in de omzendbrief als in de bestekken voor de nieuwe raamcontracten Vlaamse overheid geleidelijk aan milieuvriendelijker uit te bouwen. Daarom wer worden. Het is een instrument dat ook toelaat om het voertuigenpark van de en verschillende brandstoffen op dezelfde basis met elkaar vergeleken kunnen De ecoscore biedt het voordeel dat voertuigen met verschillende technologieën van de brandstof. gaan met het rijden van het voertuig, als emissies bij de productie en distributie luidshinder. Daarbij worden zowel emissies in rekening gebracht die gepaard schillende schade-effecten verrekend zijn: broeikaseffect, luchtkwaliteit en ge De ecoscore is een milieuscore voor voertuigen (tussen 0 en 100) waarin ver 4.4 Voorwaarden inzake ecoscoredrempels 7

8 www Ir 1 Een voertuig komt in aanmerking om binnen een bepaalde klasse gehy(irc1te worden als de maandelijkse huurprijs, berekend op basis van de com1ini pn. aantal kilometers. rijden, vroeger vervangen zullen worden dan de dienstvoertuigen met een kleiner het werkelijke gebruik. Dat houdt in dat de dienstvoertuigen die veel kilometers De looptijd van een huurcontract wordt geoptimaliseerd, rekening houdend met tief minder goede, minder goed uitgeruste of minder veilige wagens ter beschik king te stellen. Het kan niet de bedoeling zijn intensieve gebruikers te straffen door hen kwalita tijd en kilometeraantal, die rekening houdt met de meest veeleisende gebruiker. De maximale huurprijzen zijn per klasse gebaseerd op een combinatie van loop - ingeval van elektrisch voertuig: leasing van de batterij; - verzekering rechtsbijstand. - onderhoud, herstellingen en banden; wettelijke uitrustingskit (inclusief reflecterend veiligheidsvestje); - technische - technische bijstand met vervangwagen; - verzekering burgerlijke aansprakelijkheid +; keuring; - levering van het voertuig met volle brandstoftank, beide nummerplaten en - belastingen (btw, BIV); en inschrijving van het voertuig; In de maximale huurprijzen zijn begrepen: In geval van huur - aankoop hoogd met euro. wordt het maximale aankoopbedrag verminderd met euro. Als bij een elektrisch voertuig de batterij niet aangekocht maar gehuurd wordt, Als de wagen met een lpg-installatie wordt uitgerust, wordt de aankoopprijs ver sen 1 (alleen voor de ministers), 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8, verhoogd met 15%. maximale aankoopprijzen, vermeld in tabel 2 van bijlage 2, voor de voertuigklas Voor de doelgroep van de voertuigklassen 0 en 1 (zie punt 4.1) worden de dienstvoertuig, per klasse en motorisatje. deze omzendbrief zijn de maximumbedragen vermeld voor aankoop van een In tabel 2 Maximum aankoopprijzen van bijlage 2 Verwervingsvoorwaarden bij van het voertuig met volle brandstoftank, beide nummerplaten en wettelijke uitrustingskit, (inclusief reflecterend veiligheidsvestje); - levering - garantietermijn van twee jaar. - aankoop en inschrijving van het voertuig; - belastingen (btw, BIV); In de maximale aankoopprijzen zijn begrepen: In geval van aankoop (bijvoorbeeld gele kleur, lichtbalk, inrichting laadruimte,...). De maxima houden geen rekening met specifieke, activiteitsgebonden opties 8

9 \/!.. www vlaan be nat wegdek als het rolgeluid van banden Aangezien de rolweerstand êeø ot Het nieuwe bandenlabel geeft informatie over zowel de rolweerstand, çk grip op /_ de toekomstige Europese limietwaarde). toekomstige Europese limietwaarde) of geluidsklasse 1 (meer dan 3dB lager dan hierbij om banden die behoren tot geluidsklasse 2 (banden die al voldoen aan de geluidsemissiewaarden (november 2016) van Verordening 661/2009. Het gaat den alleen nog banden worden aangekocht die al voldoen aan de toekomstige Daarom zullen bij de aankoop van dienstwagens en bij de vervanging van ban form Europese richtlijn 2001/43/EG, verordeningen 661/2009 en 1222/2009). van stille banden in het wagenpark van de Vlaamse overheid op te nemen (con werd goedgekeurd, werd voorgesteld om eigen doelstellingen voor het gebruik In het Actieplan Wegverkeerslawaai dat in juli 2010 door de Vlaamse Regering 4.7 Zuinige en stille banden Deze voorwaarden worden bepaald in tabel 4 van bijlage 2 bij deze omzendbrief. wordt getracht deze maatregel te realiseren in de voertuigklasse stadswagens De Vlaamse overheid zorgt er voor dat 5% van de nieuwe verwervingen mentcomités en/of in het College van Ambtenaren Generaal. In eerste instantie ze doelstelling te realiseren maken entiteiten daartoe afspraken in de Manage (aankoop of leasing) bestaat in elektrische of plug-in hybride voertuigen. Om de leasecontracten reserveren voor extra milieuvriendelijke voertuigen Elke entiteit zal een bepaald percentage van haar voertuigaankopen of nieuwe maatregelen ingevoerd. Om als Vlaamse overheid een voorbeeldrol te kunnen vervullen worden twee 4.6 Stimulering van de verwerving van extra milieuvriendelijke voertuigen gemotiveerd. kan uitzonderlijk van de huurprijs worden afgeweken. Die afwijking moet worden Als de geleasede wagen een andere combinatie van looptijd en kilometers heeft, hoogd met 50 euro. In geval de wagen met een lpg-installatie wordt uitgerust, wordt de huurprijs ver 7 en 8, verhoogd met 15%. male huurprijs voor de voertuigklassen 1 (alleen voor de ministers), 2, 3, 4, 5, 6, Voor de doelgroep van de voertuigklassen 0 en 1 (zie punt 4.1) wordt de maxi maand van een dienstvoertuig, per klasse en motorisatie. waarden bij deze omzendbrief zijn de maximumbedragen vermeld voor huur per In tabel 3 Maximum huurprijzen per maand van bijlage 2 Verwervingsvoor opgegeven maximumbedrag. looptijd en kilometers die voor die klasse van toepassing is, niet hoger is dan het 9

10 tr.)y De entiteiten rapporteren over de uitvoering van deze omzendbrief in de rubjiek De relevante gegevens over de dienstvoertuigen van de entiteiten d duurzaam en ethisch aankoopbeheer en interne milieuzorg. meetbare efficientiewinsten Het uitbouwen van een milieuvriendelijker en ener meer door het verhogen van de ecoscores giezuiniger voertuigenpark - ken over het Meerjarenprogramma Slagkrachtige Overheid met betrekking tot van nieuwe aankopen - is opgenomen in het sleutelproject 4.2 Duurzaam optre van de Vlaamse overheid is een van de basisindicatoren voor de periode Met deze omzendbrief wordt invulling gegeven aan de organisatiebrede afspra onder den van de Vlaamse overheid. De gemiddelde ecoscore van de dienstvoertuigen 5. DATABEHEER ten zullen daarbij geadviseerd worden door de OVAM. en voor afgedankte autobatterijen en accu s worden gerespecteerd. De entitel eubeleidsovereenkomsten (MBO) voor afvalbanden, voor afgedankte voertuigen Tot slot ziet elke entiteit er bij de vervreemding van voertuigen op toe dat de Mili litair Management. De beheerders kunnen daarvoor een beroep doen op het Agentschap voor Faci dienst het ontvangen bedrag, volgens de vastgelegde procedure, stort op de afgesproken ontvangstenrekening. Domeinen van de Patrimoniumdiensten van de FOD Financiën, waarna die - hij verkoopt ze openbaar aan de hoogste bieder. - hij draagt ze over aan en verkoopt ze openbaar via een Ontvangkantoor der aangekochte voertuigen die economisch niet meer inzetbaar zijn: De verantwoordelijke beheerder doet op een van de volgende wijzen afstand van 4.8 Vervreemdinç Deze normen gelden zowel bij verwerving van een nieuw voertuig, als bij ver vanging van de banden van een bestaand voertuig. komstige) normen voldoen, is te vinden op: Informatie over de verschillende types en merken van banden die aan de (toe Ine.be/campa!nes/bandenIabeI. Meer informatie over het bandenlabel is te vinden op: gekocht die inzake zuinigheid minimaal voldoen aan klasse C. dienstwagens en bij de vervanging van banden alleen nog banden worden aan invloed heeft op het brandstofverbruik van de wagen, zullen bij de aankoop van 10

11 / M:Ç ) www viaa rnbé Viceminister-president van de Vlaamse rege- Minister-presidenan de Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand ring en Vlaams minister van Bestuurszaken, Vlaamse Regering-... Geert Bourgeois Kris Peeters 7 Deze omzendbrief vervangt omzendbrief VR 2008/11 van 23 december 2008 over gebruik, verwerving en vervreemding van dienstvoertuigen. Deze omzendbrief treedt in werking op 1 juli SL0TBEPAuNGEN vragen. veau, zonder de entiteiten daarvoor afzonderlijk om inlichtingen te hoeven elk moment antwoorden te kunnen geven op vragen vanuit het politieke ni verschillende normen voor gebruik, kosten, milieu, enzovoort op een kwali Het doel van de databank is om: teitsvolle manier te kunnen volgen; - de - op over de toepassing van deze omzendbrief. Het departement Bestuurszaken rapporteert jaarlijks aan de Vlaamse Regering teringverplichting uit de omzendbrief. ze gebruiken de mogelijkheid om vrijwel automatisch te voldoen aan de rappor betrekking tot het voertuigenpark. Die toepassing biedt aan de entiteiten die de Bij AFM loopt een implementatietraject voor een nieuwe beheerstoepassing met bank, die door het Departement Bestuurszaken beheerd wordt. ze omzendbrief vallen, worden opgenomen in een gemeenschappelijke data 11

12 B 3: model van wagenreglement Tabel 1: minimale ecoscore Tabel 2: maximumaankoopprijzen Tabel 3: maximumhuurprijzen per maand Tabel 4: stimulering extra milieuvriendelijke voertuigen Tabel 5: norm voor zuinige en stille banden B 1: indeling in voertuigklassen B 2: verwervingsvoorwaarden Bijlaqen 6. SL0TBEPAuNGEN 5. DATABEHEER 4.4 Voorwaarden inzake ecoscoredrempels 4.6 Stimulering van verwerving van extra milieuvriendelijke voertuigen 4.3 Jaarlijkse aanpassing van de verwervingsvoorwaarden 4.5 Voorwaarden inzake aankoop- en huurprijs 4.7 Zuinige en stille banden 4.8 Vervreemding 4.2 Wijze van verwerving 4.1 Indeling per klasse 4. VERwERvING EN VERVREEMDING VAN DIENSTVOERTUIGEN 3.3 Wagenreglement 3.2 Interne initiatieven op het vlak van milieuzorg in het voertuigenpark 3.1 Aandacht voor milieuzorg 2. STRATEGIE EN DEFINITIES 3. GEBRUIK 1. T0EPAs5INGsGEBIED 12

13 laadruimte, lengte voertuig hoogstens 450 cm, compact en wendbaar 13 kleine terreinwagen wagen, bestemd voor gebruik op diverse terreinen, met eerder beperkte capaciteit of laadruimte, 5-deurs, minstens 4 zitplaatsen met hoofdsteun, lengte voertuig minstens 450 cm 12 grote terreinwagen wagen, bestemd voor gebruik op diverse terreinen, met relatief grote capaciteit of nuttig laadvolume > 4,5 m netto laadvermogen > 950 kg > 2700 kg, <3100kg 11 kleine bestelwagen wagen, hoofdzakelijk bestemd voor goederenvervoer, met beperkte laadruimte, MTM nuttig laadvolume> 10 m3 netto laadvermogen> 1100kg MTM > 3300 kg, < 3500 kg 10 grote bestelwagen wagen, hoofdzakelijk bestemd voor goederenvervoer, met relatief grote laadruimte, liter laadvolume bedrijfsvoertuig (bestelwagen zonder tweede rij) heeft de laadruimte minstens 2450 minstens 4 zitplaatsen, minstens 450 kg netto laadvermogen bestuurder inbegrepen, laadruimte met minstens 550 liter laadvolume; in de versie licht gemengd gebruik. 5-deurs, 9 kleine bestelwagen wagen, bestemd voor zowel personen- als goederenvervoer met beperkte laadruimte, laad ruimte 7 grote stationwagen wagen, bestemd voor zowel personen- als goederenvervoer, met relatief grote 8 kleine stationwagen wagen, bestemd voor zowel personen- als goederenvervoer, met beperkte laadruimte 6 kleine volumewagen wagen, hoofdzakelijk bestemd voor personenvervoer, met vijf tot zeven zitplaatsen volumewagen 5 (middel)grote wagen, hoofdzakelijk bestemd voor personenvervoer met vijf tot acht zitplaatsen 4 stadswagen personenwagen bestemd voor gebruik in de stad of voor hoofdzakelijk korte afstanden 3 middenklasser personenwagen bestemd voor korte en lange afstanden 2 afstandswagen personenwagen bestemd voor intensief gebruik en voor hoofdzakelijk grote afstanden, provinciegouverneurs en N-functie- houders 1 statuswagen personenwagen met representatief karakter, bestemd voor kabinetschefs, 0 ministeriële wagen personenwagen met representatief karakter, bestemd voor een Vlaamse minister klasse benaming Omschrijving Indelinçi in voertuipkiassen betreffende verwerving en vetvreemding, gebruik en beheer van dienstvoertuigen Bijlage 1 bij de omzendbrief BZ! van 7 juni 2013

14 Ity 1We! 9 i / >\ 13 kleine terreinwagen klasse omschrijving dienstvoertuig benzine / diesel aardgas hybride elektrisch lpg 2 afstandswagen middenklasser (middel)grote volumewagen kleine stationwagen grote terreinwagen kleine bestelwagen O grote bestelwagen gemengd gebruik ministeriële wagen stadswagen n.v.t kleine volumewagen grote stationwagen kleine bestelwagen statuswagen Tabel 2: Maximumaankoopprijzen van een dienstvoertuig benzine als minimum. (*) Voor wagens met milieuvriendelijke brandstoftypes (CNG, hybride of elektriciteit) geldt de ecoscore van 11 kleine béstelwagen grote bestelwagen grote terreinwagen kleine terreinwagen stadswagen 68 n.v.t. 3 middenklasser (middel)grote volumewagen grote stationwagen kleine stationwagen statuswagen ministeriële wagen afstandswagen kleine volumewagen kleine bestelwagen klasse omschrijving dienstvoertuig benzine (*) diesel gemengd gebruik Tabel 1: Minimale ecoscore waaraan het dienstvoertuig moet voldoen Verwervi ngsvoorwaarden Bijlage 2 bij de omzendbrief B7J van 7 juni 2013 betreffende verwerving en vervreemding, gebruik en beheer van dienstvoertuigen

15 2;\\ / 4 \r 1, -Z 1 of hoger. t 1 )zj \ entiteit met 8 nieuwe wagens in deze klassen in jaar X moeten er minstens 2 zijn met eeryeççsçte van 72 Een entiteit met 3 nieuwe wagens van deze klassen in jaar X valt niet onder deze maatrel bil en Deze normen worden ook ingevoerd vanaf , maar de rapportering hierover zal pas vouedig gelden over het jaar De rapportering over 2013 zal louter ter informatie meegedeeld wotden. klasse 1 of 2 Klasse A, B of C rolgeluidemissieklasse energie-efficiëntieklasse Tabel 5: Norm voor zuinige en stille banden Deze norm geldt VO-breed 5% Verwerving elektrische of plugin hybride % verwerving per jaar 2) % verwervingen per jaar minimum aantal minimale ecoscore % verwerving per jaar( Tabel 4: Stimulering van extra milieuvriendelijke voertuigen (klasse 0 tot 9 en 11) (1) (*) Voor de elektrisçhe voertuigen geldt een combinatie van 48 maanden en km maanden/l60000km maanden/ km maandenhl60000km maanden/l60000km nv.l maanden/ km (*) maanden/ km (*) maandenhl60000km(*) maanden/l60000km maandenhl km 1 lpg van looptijd en kilometer klasse benzine diesel aardgas hybride elektrisch combinatie (*) Tabel 3: Maximumhuurprijzen per maand van een dienstvoertuig

16 www viaandè b aanwezig waren bij de terbeschikkingstelling /7 f perfecte staat en voorzien van alle accessoires en documenten die in de dieniwgèn verbindt zich ertoe om het voertuig op eenvoudig verzoek in te leveren bij de en)ttëit, in eigendomsrecht of een zakelijk recht op het voertuig voor de werknemer. De werknenr Uiteraard geeft de terbeschikkingstelling van een voertuig in geen enkel geval een voor de werknemers. gestelde voertuigen, en de rechten en verplichtingen uiteen te zetten die daaruit voortvloeien op de meest gestelde vragen over toewijzing, beheer en gebruik van de ter beschikking raden en instellingen binnen de Vlaamse overheid. Het heeft tot doel een antwoord te bieden Dit document is opgesteld voor de Vlaamse kabinetten, departementen, agentschappen, 1.2 Doel van het wagenreglement gevolgen. De werkgever en de gebruiker van het voertuig dragen daarvoor de parafiscale en fiscale bijlage) uitdrukkelijk is bepaald. als dat conform de personeelsregelgeving is én als dat in dit wagenreglement (tabel als Een dienstwagen kan alleen worden gebruikt voor woon-werkverkeer en ander privéverkeer De verplaatsing van de woonplaats naar een vaste plaats van tewerkstelling wordt als woonwerkverkeer beschouwd en is daarom privéverkeer. meerdere. gereglementeerde interventietaak, na schriftelijke toestemming van de hiërarchische bestemming van de dienstopdracht en de woonplaats, of in het kader van een vaste plaats van tewerkstelling is; een verplaatsing van de woonplaats of de standplaats naar een werkplaats die niet de woon-werkverkeer met een dienstwagen om redenen van kortere afstand of tijd tussen de het personeelslid; de uitvoering van taken, zoals bepaald in de functieomschrijving; een verplaatsing van de woonplaats of de standplaats naar zeer verscheiden Onder een dienstreis kan worden begrepen: bestemmingen in opdracht of op uitnodiging van de bevoegde hiërarchische meerdere van openbaar vervoer geen optie zijn. dienstreizen te laten uitvoeren als andere vervoersmogelijkheden zoals de fiets en het Een dienstvoertuig is een werkinstrument dat ter beschikking wordt gesteld om de werknemer 1 1 Dienstvoertuig en dienstreis: definitie 1. Inleiding Datum: Entiteit Model van wagenreglement Bijlage 3 bij de omzendbrief BZ van 7 juni 2913 betreffende veiweiving en vervreemding, gebruik en beheer van dienstvoertuigen.

17 werknemer over de vervanging van het voertuig. 1h! 1 oog op een optimaal beheer van het wagenpark. De wagenbeheerder informef. j. \ Het voertuig wordt vervangen op basis van criteria die de wagenbeheerder vasjt,methat \ 2.3 Vervanging van het voertuig fabrikant. De werknemer neemt geen rechtstreeks contact op met de verhuurtirma, distributeur of verlopen via de wagenbeheerder of het personeelslid dat verantwoordelijk is voor de aankoop. De entiteit bestelt het voertuig. Alle contacten met de verhuurfirma, distributeur of fabrikant 2.2 Bestelling van het voertuig ervan moet maken. keuze van het dienstvoertuig is afhankelijk van het professionele gebruik dat de werknemer dienstvoertuig. De toekenning van een voertuig vloeit niet automatisch voort uit een functie. De De entiteit bepaalt voor elke werknemer afzonderlijk of hij recht heeft op een permanent 2.1 Criteria van toewijzing 2. Het voertuig verantwoordelijk is voor het administratieve beheer van het voertuig. Op de wagenfiche zijn ook de gegevens opgenomen van een contactpersoon die voertuig bevindt. De contactgegevens van de wagenbeheerder zijn vermeld op de wagenfiche die zich in het wagenbeheerder als hij vragen heeft over een dienstvoertuig. dienstvoertuigen en de juiste toepassing ervan. Een werknemer kan contact opnemen met de De wagenbeheerder is verantwoordelijk voor het beleid over het operationele gebruik van de dat als wagenbeheerder kan optreden. op zich. Ze kan dat beheer laten uitvoeren door het Agentschap voor Facilitair Management, De entiteit neemt het dagelijkse beheer van de voertuigen en van de bijbehorende contracten 1.5 Administratie en beheer wagenreglement en verbindt zich ertoe over die wijzigingen te communiceren. De entiteit behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan het gesteld wordt door de entiteit. De werknemer wordt geacht dit wagenreglement te kennen. Dit wagenreglement geldt voor elke gebruiker van een dienstvoertuig dat ter beschikking 1.4 Geldigheid en voorwaarden van wijziging manier waarop een voertuig is verzekerd, kan daardoor verschillen. In ieder voertuig ligt een wagenfiche waarin de verzekeringssituatie voor dat specifieke voertuig is opgenomen. Om financiële en functionele redenen worden dienstvoertuigen aangekocht of gehuurd. De 1.3 Huurvoertuigen en aangekochte voertuigen 2

18 \ Hij laat indien mogelijk geen waardevolle voorwerpen in het voertuig achtev 4 Indien mogelijk neemt hij de voorkant (of de kaart) van de geluidsinstallati - HIJ sluit zijn wagen af als hij hem verlaat en hij controleert of alle raampje voertuig verlaat. (,* 1 ) De werknemer neemt de volgende maatregelen om de risico s van diefstal te beprt- situaties en dat hij het in goede staat behoudt. wagenbeheerder. Hij is ervoor verantwoordelijk dat hij zijn voertuig goed gebruikt in alle geen enkele markering aanbrengen zonder de voorafgaande toestemming van de Hij mag zijn voertuig niet ombouwen, noch opties of toebehoren erop installeren, en hij mag De werknemer gebruikt zijn voertuig zorgvuldig. 3.3 Zorgvuldig gebruik bijlage 3). verkregen gegevens in overeenstemming zijn met de privacypolicy ter zake (zie model als Als de voortgangscontrole gebeurt via een gps-trackinsysteem, moet het beheer van de Het wagenreglement moet de opvolgingswijze beschrijven. Q het invoeren van de kilometerstand bij elke tankbeurt Q het manueel invullen van een reiswijzer Q een automatische registratie door een GPS-trackingsysteem. handelingen (kruis aan): Het gebruik van het dienstvoertuig wordt opgevolgd door een of meer van de volgende 3.2 Voortgangscontrole van het gebruik Als de werknemer tekortkomingen vaststelt, neemt hij contact op met de wagenbeheerder. aanrijdingsformulier, de gebruikshandleiding en het onderhoudsboekje. verzekeringskaart of een door de diensten van de Vlaamse overheid opgemaakt verzekeringsattest), een inschrijvingsbewijs, een gelijkvormigheidsattest, een Europees reservewiel, een reflecterend veiligheidsvestje en een parkeerschijf; de wagen beschikt over een gevarendriehoek, een verbanddoos, een brandblusser, een de volgende documenten aanwezig zijn in het voertuig: een verzekeringsattest (een groene. de wagen overeenstemt met het bestelde voertuig; Bij de levering of ontvangst van een nieuw voertuig gaat de werknemer na of: 3.1 Ontvangst van een nieuw voertuig 3. Gebruik van het voertuig BETALEN.] BETAALD EN TERUGGEVORDERD OF (3) DE WERKNEMER KRIJGT DE TOESTEMMING OM DIE KOSTEN ZELF RECHTSTREEKS TE GEKOZEN: (1) DERGELIJKE WIJZIGINGEN WORDEN VERBODEN, (2) DERGELIJKE WIJZIGINGEN WORDEN DOOR DE WERKGEVER NIET ALS FUNCTIONEEL KUNNEN WORDEN BESCHOUWD, AAN TE REKENEN AAN DE WERKNEMER. EEN OPTIE WORDT worden goedgekeurd. [BESCHRIJVING VAN DE MOGELIJKHEID OM DE KOSTEN VAN WIJZIGINGEN IN HET VOERTUIG, DIE Wijzigingen in het voertuig op verzoek van de werknemer moeten door de wagenbeheerder van het voertuig nodig zijn, vallen die kosten ten laste van de werkgever. Als de entiteit beslist dat tijdens het gebruik van het voertuig aanpassingen aan de uitrusting Wijzigingen in het voertuig

19 www viaandebq44/>j \ \,L:: VLAAMSEOVRHEID.] Ir-( 1 i WORDEN AANGEVRAAGD INFORMATIE OVER EEN BIJSTANDSVERZEKERING OF BIJSTAND DOOR DE DIEp4ri. \ [ALS DAARIN IS VOORZIEN WORDEN BEPALINGEN OPGENOMEN OVER WANNEER EN HOE EEN VERVANGOETÖIG KAN nagekomen. van pechverhelping zijn ten laste van de entiteit als de instructies op de wagenfiche zijn Op de wagenfiche staat beschreven wat de werknemer moet doen bij autopech. De kosten 3.6 Pechverhelping VERWEZENI VAN DE DIENSTVERLENER ZIJN AANGEBRACHT OP DE WAGENFICHE. IN HET WAGENREGLEMENT WORDT DAARNAAR ONDERHOUDSCONTRACT, (2) BIJ EEN BANDENCENTRALE OF (3) BIJ EEN ANDERE DIENSTVERLENER. DE CONTACTGEGEVENS De werknemer laat de banden vervangen [IN TE VULLEN VOLGENS DE SITUATIE: (1) ZOALS BEPAALD IN HET 3.5 Banden de olie en van de koelvloeistof na. Het personeelslid dat over een dienstwagen beschikt, erover dat de concessiehouder een stempel plaatst bij elke onderhoudsbeurt. maakt zelf het voertuig schoon aan de binnen- en buitenzijde met de middelen die de werkgever ter beschikking stelt. De werknemer legt het onderhoudsboekje van de wagen bij elk onderhoud voor en waakt De werknemer kijkt regelmatig de staat van de banden (bandenspanning, sleet), het peil van van het voertuig. Elke werkopdracht buiten het standaardonderhoud moet vooraf goedgekeurd worden door de wagenbeheerder. herstellingsinstructies voor hij een beroep doet op een officiële concessiehouder van het merk Als er zich een probleem voordoet met het voertuig, leest de werknemer de onderhouds- en problemen heeft, kan hij een beroep doen op zijn wagenbeheerder. aan de werknemer bij de ontvangst van het voertuig. Als de werknemer aanvullende vragen of Alle noodzakelijke richtlijnen zijn opgenomen in de boorddocumenten en worden toegelicht autoconstructeur en die opgenomen zijn in de gebruikshandleiding. De werknemer leeft de onderhoudsvoorschriften strikt na die opgesteld zijn door de 3.4 Onderhoud en herstellingen verzekering die verplaatsing dekt. Als de werknemer het Belgische grondgebied verlaat met het voertuig, gaat hij na of de overeenstemt met de bestemming ervan. geven met het dienstvoertuig. Het is de werknemer verboden om personen of goederen te vervoeren tegen betaling of om het voertuig aan te wenden op een manier die niet in onderpand of garantie te geven, op welke manier dan ook. Het is verboden om rijlessen te opgesomd staan in dit reglement, om het voertuig niet onder te verhuren, noch om het voertuig De werknemer rijdt hoffelijk en milieubewust met zijn dienstvoertuig. Hij past daartoe de ROBprincipes toe die opgenomen zijn in de folder die in de wagen ligt, of op de website htty://www. ikbenrob. be. De werknemer verbindt zich ertoe om het voertuig niet uit te lenen, behalve in de gevallen die Hij parkeert het voertuig altijd op een veilige plaats. 4

20 5 van de tegenpartij..7\ \ cv Als hij de rubriek Opmerkingen niet invult, houdt dat in dat hij akkoord gj ) tegenpartij is opgemaakt f Ç/ % formulier dat over zijn voertuig handelt en op de schets van het ongeval di,amnrnetd \ Hij ondertekent het formulier. De handtekening heeft betrekking op het Hij vult de aangifte altijd onmiddellijk ter plaatse in en beide partijen ondertekenen de Hij kruist op de aangifte aan welke situatie zich heeft voorgedaan. aangifte voor akkoord. Zo is er geen risico op een wijziging van de versie. te wijzen. Hij geeft de feiten weer zoals ze zich hebben voorgedaan, zonder verantwoordelijken aan volgende punten: Als de werknemer het Europese aanrijdingsformulier invult, houdt hij rekening met de het parket zijn onderzoek heeft beëindigd, wat soms jaren kan duren. Ook als een politieagent zegt dat de ongevalsaangifte overbodig is, vult de werknemer het aanrijdingsformulier in. Anders kan de verzekeraar pas kennisnemen van het dossier nadat een proces-verbaal werd opgesteld door de federale politie; alleen het voertuig van de tegenpartij beschadigd is; het niet om een ongeval gaat, maar om diefstal of vandalisme. er geen tegenpartij is of als de tegenpartij niet bekend is; Het is eveneens nodig om een Europees aanrijdingsformulier in te vullen als: daarna brengt hij de wagenbeheerder op de hoogte van de schade. Bij elk schadegeval vult de werknemer het Europese aanrijdingsformulier in. Onmiddellijk Procedure bi] een ongeval verzekeringen is opgenomen in de wagenfiche die zich in het voertuig bevindt. voertuig (bijvoorbeeld uitbreiding naar buitenland). Een overzicht van de gesloten burgerlijke aansprakelijkheid in België. De verdere verzekeringssituatie kan verschillen per Ieder dienstvoertuig (zowel aangekocht als geleased) is minimaal verzekerd op het vlak van 3.8 Verzekering IN GEVAL VAN EEN ANDER SYSTEEM DAN TANKKAARTEN WORDT HET GEBRUIK VAN DAT SYSTEEM HIER BESCHREVEN.] aan de entiteit. Als de werknemer uitzonderlijk geen betalingsbewijs kan voorleggen, wordt een verklaring op erewoord opgemaakt. de werknemer op een andere wijze betalen. In dat geval overhandigt hij het betalingsbewijs Als het gebruik van de kaart uitzonderlijk onmogelijk is (wegens verlies, defect, diefstal), kan gëven. Bij elke tankbeurt is de bestuurder verplicht het juiste kilometeraantal van het voertuig in te staat op de wagenfiche. diefstal van de kaart belt de werknemer onmiddellijk naar het telefoonnummer dat vermeld De werknemer is verantwoordelijk voor het gebruik van de kaart. In geval van verlies, defect of van de kaart hem gegeven heeft. een derde. De werknemer leeft in ieder geval de gebruiksvoorschriften na die de distributeur dienstvoertuig verbruikt. De geheime code mag in geen enkel geval doorgegeven worden aan geheime code gekoppeld. Daarmee kan de werknemer de brandstof betalen die het [TEKST ALS EXCLUSIEF EEN TANKKAART WORDT GEBRUIKT: Aan ieder voertuig is een tankkaart met een 3.7 Brandstof

6 kleine volumewagen wagen, hoofdzakelijk bestemd voor personenvervoer, met vijf tot zeven zitplaatsen

6 kleine volumewagen wagen, hoofdzakelijk bestemd voor personenvervoer, met vijf tot zeven zitplaatsen Bijlage 2 bij Omzendbrief KB/BZ 2017/4 betreffende verwerving en vervreemding, gebruik en beheer van dienstvoertuigen. Verwervingsvoorwaarden dienstvoertuigen 1. OMSCHRIJVING KLASSEN DIENSTVOERTUIGEN De

Nadere informatie

Bijlage 1 bij Omzendbrief KB/BZ 2017/4 betreffende verwerving en vervreemding, gebruik en beheer van dienstvoertuigen.

Bijlage 1 bij Omzendbrief KB/BZ 2017/4 betreffende verwerving en vervreemding, gebruik en beheer van dienstvoertuigen. Bijlage 1 bij Omzendbrief KB/BZ 2017/4 betreffende verwerving en vervreemding, gebruik en beheer van dienstvoertuigen. Model van wagenreglement Entiteit: Datum: 1 INLEIDING 1.1 Dienstvoertuig en dienstreis:

Nadere informatie

Rondzendbrief DVOIBYP&0/2008/11

Rondzendbrief DVOIBYP&0/2008/11 Rondzendbrief DVOIBYP&0/2008/11 Aan de leden van de Vlaamse Regering Aan de provinciegouverneurs Aan de personeelsleden van de Vlaamse kabinetten Aan de personeelsleden van de Vlaamse overheid Kabinet

Nadere informatie

Omzendbrief KB/BZ 2017/4

Omzendbrief KB/BZ 2017/4 Omzendbrief KB/BZ 2017/4 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// / Omzendbrief betreffende verwerving

Nadere informatie

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Draagwijdte

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 De Federale Overheidsdienst Financiën heeft in haar Addendum dd 11 december 2012 (BTW-beslissing E.T. 119.650/3) de nieuwe regelgeving vrijgegeven rond de BTW-aftrek

Nadere informatie

Welke voertuigen zijn vrijgesteld van de nieuwe BIV? Worden vrijgesteld van de BIV:

Welke voertuigen zijn vrijgesteld van de nieuwe BIV? Worden vrijgesteld van de BIV: Sinds wanneer is de vergroening van de BIV en verkeersbelasting van toepassing in Vlaanderen? De vernieuwde BIV en verkeersbelasting zijn sinds 1 januari 2016 van toepassing. Geldt de vernieuwde BIV en

Nadere informatie

Op de weg in België - 2008 -

Op de weg in België - 2008 - Op de weg in België - 2008 - Als bestuurder van een gemotoriseerd voertuig in België moet u aan enkele verplichtingen voldoen. Rijbewijs en Wegcode Om u in België in het verkeer te begeven, moet u in het

Nadere informatie

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN Zaventem, 22 januari 2013 Een nieuw jaar betekent ook weer een nieuwe regelgeving. Na lange discussies en overlegperiodes met de beroepsfederaties is de kogel uiteindelijk door de kerk. In haar Addendum

Nadere informatie

Belgisch Staatsblad dd

Belgisch Staatsblad dd VLAAMSE OVERHEID [C 2016/35312] 26 FEBRUARI 2016. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende lage-emissiezones DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen,

Nadere informatie

correspondentieadres Kunstlaan 30 1040 BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n)

correspondentieadres Kunstlaan 30 1040 BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) Federale Overheidsdienst FINANCIEN 1040 Brussel, 4 juli 2005 THESAURIE Betalingen Wedden en Pensioenen correspondentieadres Kunstlaan 30 1040 BRUSSEL Nota aan de Ordonnateurs uw bericht van uw kenmerk

Nadere informatie

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende lageemissiezones

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende lageemissiezones Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende lageemissiezones DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van XXX; Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op XXX; Gelet op

Nadere informatie

2. Algemeen 2.1. De aanvraag van een fietsvergoeding gebeurt één keer per jaar (in principe in december voor het daaropvolgende jaar), behalve:

2. Algemeen 2.1. De aanvraag van een fietsvergoeding gebeurt één keer per jaar (in principe in december voor het daaropvolgende jaar), behalve: Vlaamse overheid -97' 4 Omzendbrief DVO/BZ/P&0/2009/10 Aan de personeelsleden van de diensten van de ~laamse overheid Kabinet van de viceminister-president van de Vlaamse Regering en'de Vlaamse minister

Nadere informatie

1 Wettelijke bepalingen

1 Wettelijke bepalingen Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 09-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 6.3 : Vergoeding voor het gebruik van de fiets Inhoudstafel 1 Wettelijke bepalingen 1.1 Toepassingsveld 1.2 Voorstelling

Nadere informatie

Praktische gids voor de bestuurder. www.vdfin.be

Praktische gids voor de bestuurder. www.vdfin.be Praktische gids voor de bestuurder www.vdfin.be 2 Beste bestuurster, beste bestuurder, We danken u voor uw vertrouwen en wensen u veel plezier achter het stuur van uw voertuig. Trouw aan ons motto your

Nadere informatie

Ongeval? Wat nu? In samenwerking met: AXA Belgium NV BTW: BE 0404.483.367 RPR: Brussel Erkenning CBFA: 0039. Tel.: (02) 678 61 11 Fax: (02) 678 93 40

Ongeval? Wat nu? In samenwerking met: AXA Belgium NV BTW: BE 0404.483.367 RPR: Brussel Erkenning CBFA: 0039. Tel.: (02) 678 61 11 Fax: (02) 678 93 40 Verantwoordelijke Uitgever: Mercedes-Benz Financial Services BeLux NV Tollaan 68 B-1200 Brussel BTW: BE 0405.816.821 RPR: Brussel CBFA: 14855. Tel.: (02) 254 68 11 Fax: (02) 254 68 12 www.mercedes-benz.be

Nadere informatie

Thema-audit Wagenparkbeheer. Robby Verbeeck

Thema-audit Wagenparkbeheer. Robby Verbeeck Thema-audit Wagenparkbeheer Robby Verbeeck 2 rapporten mbt thema-audit Wagenparkbeheer @ Het Facilitair Bedrijf Aansluitingstraject facilitaire end-to-end dienstverlening voor het wagenparkbeheer bij Het

Nadere informatie

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 MOBIFIS_DO_13001.book Page 3 Thursday, May 2, 2013 8:54 AM INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder Bijlage 7: Modelformulier Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van met bestuurder Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren

Nadere informatie

1.1 DE REGELING BESCHRIJFT DE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN EEN LEASE-AUTO VANWEGE DE WERKGEVER

1.1 DE REGELING BESCHRIJFT DE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN EEN LEASE-AUTO VANWEGE DE WERKGEVER VOORBEELD AUTOREGELING HIERNA VERDER AANGEDUID ALS DE REGELING 1. AARD EN REIKWIJDTE VAN DE REGELING 1.1 DE REGELING BESCHRIJFT DE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN EEN LEASE-AUTO VANWEGE DE WERKGEVER TEN BEHOEVE

Nadere informatie

FORCMS event Infosessie vraag & antwoord. Tom Bastiaensen

FORCMS event Infosessie vraag & antwoord. Tom Bastiaensen FORCMS event 2016 Infosessie vraag & antwoord Tom Bastiaensen Historiek + waarom? De omzendbrief 307 quinquies werd gepubliceerd op 13/07/2009. Begin 2013 werd, in de schoot van het Federaal Netwerkoverleg,

Nadere informatie

$% "& "'#( $ "# + $ %& -"2 +. ' %( 3.

$% & '#( $ # + $ %& -2 +. ' %( 3. ! " " #!"#$ $% "& "'#( $ )% "&#*'#(+ +,"##-, $./"# 01#' $ "# + $ %& -"2 +. ' %( 3. $"*. )#'# 0 +%*' 0 Beheersovereenkomst AFM 2007 2010 2 )" *.4 "2#-, 0-"2'#-,*"## # '*#'# "2 +, - % 5 6 $- # 7 $ 8"# ).

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

Zodra de werkgever een voertuig ter beschikking stelt aan een werknemer, geldt er een wettelijk vermoeden van privégebruik.

Zodra de werkgever een voertuig ter beschikking stelt aan een werknemer, geldt er een wettelijk vermoeden van privégebruik. RSZ BEPERKT TOEPASSINGSGEBIED SOLIDARITEITSBIJDRAGE BEDRIJFSWAGENS (CO2-TAKS) EN MOGELIJKHEID TOT TERUGVORDERING VAN ONTERECHT BETAALDE SOLIDARITEITSBIJDRAGEN Sinds geruime tijd is er op het voordeel van

Nadere informatie

Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd

Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd Inhoud Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd... Gemengd gebruikte auto s.... Wat is er gewijzigd?... Vierde methode voor lichte vracht.... Wat verstaan

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Bijlage 1: modelformulier Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst MOW-02-070601 College van burgemeester

Nadere informatie

VR DOC.0977/2BIS

VR DOC.0977/2BIS VR 2017 0610 DOC.0977/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 32bis van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto

Nadere informatie

Berekening en FAQ voordeel van alle aard firmawagen

Berekening en FAQ voordeel van alle aard firmawagen Berekening en FAQ voordeel van alle aard firmawagen De FOD Financiën publiceert op zijn website de nieuwe berekeningsregels en FAQ's betreffende het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit het persoonlijk

Nadere informatie

FABU informatiefiche, de waarborgen en bijzonderheden in een contract auto, moto, bromfiets, lichte vrachtwagen, vrachtwagen,

FABU informatiefiche, de waarborgen en bijzonderheden in een contract auto, moto, bromfiets, lichte vrachtwagen, vrachtwagen, Waarborg Burgerlijke aansprakelijkheid Bestuurdersverzekering Globale verkeersongevallen Pechbijstand Beperkt gebruik Beschrijving Schade aan derden, zowel de lichamelijke als de stoffelijke schade. Verplichte

Nadere informatie

Veelvoorkomende vragen over Private Lease

Veelvoorkomende vragen over Private Lease Veelvoorkomende vragen over Private Lease Algemene vragen Wat is Private Lease? Private Lease is een huurformule voor auto s, speciaal voor particulieren. U krijgt het recht om de auto te gebruiken, in

Nadere informatie

Haaglanden Lease BERIJDERSHANDLEIDING

Haaglanden Lease BERIJDERSHANDLEIDING Haaglanden Lease BERIJDERSHANDLEIDING GOED VOORBEREID OP WEG! Gefeliciteerd met uw nieuwe lease-auto! Wij wensen u veilige kilometers toe. In dit instructieboekje vindt u belangrijke informatie voor het

Nadere informatie

Fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s - 2011

Fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s - 2011 Fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s - 2011 1 Moduleerbare fiscale aftrekbaarheid van autokosten De variabele fiscale aftrekbaarheid van bedrijfsauto s in functie van de geldt sinds 1 april 2008 voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Proces nr: functiegegevens: dienstvoertuigenr:

Inhoudsopgave. Proces nr: functiegegevens: dienstvoertuigenr: Proces nr: functiegegevens: dienstvoertuigenr: Wijzigingshistoriek Versie Datum Auteur Opmerkingen 1 16-10-2009 Bureau Themis Initiële versie 2 11-12-2009 Björn Jans Aanpassing gegevens 3 15-12-2009 Eef

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2012 betreffende de werkgeverstegemoetkoming in de vervoerskosten

Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2012 betreffende de werkgeverstegemoetkoming in de vervoerskosten PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC 318.02) Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2012 betreffende de werkgeverstegemoetkoming in

Nadere informatie

Als Private Lease-gebruiker kunt u meegenieten van onze volumekortingen op de aankoop van voertuigen.

Als Private Lease-gebruiker kunt u meegenieten van onze volumekortingen op de aankoop van voertuigen. ALGEMEEN Wat is Private Lease? Private Lease is een huurformule voor particulieren. Met Private Lease kunt u een wagen leasen, wat betekent dat u het gebruiksrecht krijgt. In het leasetarief zit meteen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden huur Elektrische fiets

Algemene voorwaarden huur Elektrische fiets Algemene voorwaarden huur Elektrische fiets 1. Terbeschikkingstelling Ieder voertuig wordt geleverd met slot, batterijlader, handleiding en laptopfietstas. Voor de voertuigen met een maximum snelheid van

Nadere informatie

Verschillende geldigheidsperiodes zijn hierbij mogelijk: 1 week, 1, 3 of 12 maanden voor traject- en nettreinkaarten. 15 dagen voor Railflex.

Verschillende geldigheidsperiodes zijn hierbij mogelijk: 1 week, 1, 3 of 12 maanden voor traject- en nettreinkaarten. 15 dagen voor Railflex. Bijkomende toelichting bij de CAO van 12 januari 2010 inzake het woonwerkverkeer en de financiële bijdrage door de werkgever in de vervoerkosten van de werknemers in de sociale werkplaatsen. 1. Woonwerkverkeer

Nadere informatie

TOTAL COST OF USE DOORLICHTING VAN UW KOSTEN

TOTAL COST OF USE DOORLICHTING VAN UW KOSTEN TOTAL COST OF USE DOORLICHTING VAN UW KOSTEN Laat u niet overrompelen door de kosten van een voertuig, anticipeer! De verschillende kosten waarmee men rekening moet houden voor de berekening van de TCU

Nadere informatie

FORMULIER ACTIEPLAN VLOOTBEHEER

FORMULIER ACTIEPLAN VLOOTBEHEER FORMULIER ACTIEPLAN VLOOTBEHEER 1. CONTEXT Handleiding bij het invullen van het formulier Het Besluit Voorbeeldgedrag 1 van 15/05/2014 heeft een extra verplichte maatregel toegevoegd in het bedrijfsvervoerplan

Nadere informatie

Belastingvermindering bij de aankoop van een elektrisch voertuig

Belastingvermindering bij de aankoop van een elektrisch voertuig EENDRACHT MAAKT MACHT Belastingvermindering bij de aankoop van een elektrisch voertuig en/of bij de installatie van een laadpaal Inkomsten 2010 en 2011 (aanslagjaren 2011 en 2012) Maatregelen geldig van

Nadere informatie

Productfiche Motorfiets

Productfiche Motorfiets MOTORFIETS Januari 2015 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Burgerrechtelijke

Nadere informatie

BIJLAGE 2: AUTOREGLEMENT VOOR WERKNEMERS VAN SMELT INTERIM DETACHERING B.V.

BIJLAGE 2: AUTOREGLEMENT VOOR WERKNEMERS VAN SMELT INTERIM DETACHERING B.V. BIJLAGE 2: AUTOREGLEMENT VOOR WERKNEMERS VAN De ondergetekenden, SMELT INTERIM DETACHERING B.V. Smelt Interim Detachering B.V., gevestigd te Baarn aan de Amalialaan 41B, verder te noemen werkgever en

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst MOBILITEIT@TERNAT.BE College van Burgemeester en Schepenen Gemeentehuisstraat 21 1740 Ternat T: 02 582 10 06 F: 02 582 77 85 E: mobiliteit@ternat.be

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities 15 1.1.1. Vervoermiddelen 15 1.1.2. Landvoertuigen 16 1.1.3.

Nadere informatie

KBC POLIS MOTORFIETS

KBC POLIS MOTORFIETS KBC POLIS MOTORFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Verzekeringen Welke

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen en het koninklijk besluit

Nadere informatie

TUSSEN... (kring) met zetel te... (adres) vertegenwoordigd door... (naam)

TUSSEN... (kring) met zetel te... (adres) vertegenwoordigd door... (naam) LOKO CENTRAAL CONTRACT BESTELWAGEN KU LEUVEN 's Meiersstraat 5-3000 Leuven tel.: 016/22 31 09 loko@loko.be http://www.loko.be CONTRACT TUSSEN... (kring) met zetel te......... (adres) vertegenwoordigd door...

Nadere informatie

Fiscaliteit ten dienste van milieuvriendelijke voertuigen. cijfers 2009 nieuwigheden 2010

Fiscaliteit ten dienste van milieuvriendelijke voertuigen. cijfers 2009 nieuwigheden 2010 Fiscaliteit ten dienste van milieuvriendelijke cijfers 2009 nieuwigheden 2010 DIDIER REYNDERS, Vice- Eerste Minister et Minister van Financiën BERNARD CLERFAYT, Staatssecretaris voor Milieufiscaliteit

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel autodeelpolis Autopia VERZEKERINGSNEMER

Verzekeringsvoorstel autodeelpolis Autopia VERZEKERINGSNEMER Verzekeringsvoorstel autodeelpolis Autopia VERZEKERINGSNEMER Producent: Casier-Decoodt Risk & Insurance Vlootnummer: 13433 Maatschappij: Vivium Identiteit verzekeringsnemer Naam: Voornaam: Geboortedatum:

Nadere informatie

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende <praalwagens>

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende <praalwagens> FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER 27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer heb aan Uwe Majesteit

Nadere informatie

7 Management Beslissingen Die Leiden Tot Een Efficiënt Wagenpark

7 Management Beslissingen Die Leiden Tot Een Efficiënt Wagenpark Met checklist 7 Management Beslissingen Die Leiden Tot Een Efficiënt Wagenpark De snelste weg naar direct besparen op uw autoregeling. Inleiding Ondernemers zoals u rijden en vergoeden heel wat zakelijke

Nadere informatie

Peugeot Verzekering. Onze verzekering, even uniek als u.

Peugeot Verzekering. Onze verzekering, even uniek als u. Peugeot Verzekering Onze verzekering, even uniek als u. Een volledige autoverzekering op maat! Niet alleen tijden veranderen, ook de autoverzekeringen. Premies worden niet langer berekend op basis van

Nadere informatie

EEN ELEKTRISCHE WAG E N? D E P R O S,

EEN ELEKTRISCHE WAG E N? D E P R O S, EEN ELEKTRISCHE WAG E N? D E P R O S, D E C O N T R A S E N D E P R E M I E S. Elektrische wagens zijn in. De We vertellen u alles wat u moet media hebben er de mond van vol, weten over elektrische wagens.

Nadere informatie

ARAD 06. Bepalingen inzake gemeenschappelijke industriële risico's. Voorkomen van de risico's met wegvoertuigen 1. ALGEMEEN

ARAD 06. Bepalingen inzake gemeenschappelijke industriële risico's. Voorkomen van de risico's met wegvoertuigen 1. ALGEMEEN ARAD 06 Deel V Titel II Bepalingen inzake gemeenschappelijke industriële risico's Voorkomen van de risico's met wegvoertuigen Hoofdstuk II Wegvoertuigen in beweging 1. ALGEMEEN 935 1) De bestuurders moeten

Nadere informatie

GEBRUIKSOVEREENKOMST. Tussen enerzijds het Stadsbestuur van Kortrijk en anderzijds. (naam van de Kortrijkse jeugdvereniging):

GEBRUIKSOVEREENKOMST. Tussen enerzijds het Stadsbestuur van Kortrijk en anderzijds. (naam van de Kortrijkse jeugdvereniging): GEBRUIKSOVEREENKOMST Tussen enerzijds het Stadsbestuur van Kortrijk en anderzijds. (naam van de Kortrijkse jeugdvereniging): 1. Partij enerzijds, zijnde het Stadsbestuur van Kortrijk, alhier vertegenwoordigd

Nadere informatie

Versie DEEL VI Titel II Hoofdstuk IV Vergoeding voor het gebruik van de fiets op weg naar en van het werk Inhoudstafel

Versie DEEL VI Titel II Hoofdstuk IV Vergoeding voor het gebruik van de fiets op weg naar en van het werk Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk IV Vergoeding voor het gebruik van de fiets op weg naar en van het werk Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden

Nadere informatie

PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PC )

PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PC ) Informatief 2009/078 - bijlage 2 PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PC 319.01) Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2009 inzake

Nadere informatie

wat moet ik doen? Maatschappelijke zetel Stoofstraat 12-1000 Brussel - België Tel. 02 509 04 11- Fax 02 509 04 00 www.federale.be

wat moet ik doen? Maatschappelijke zetel Stoofstraat 12-1000 Brussel - België Tel. 02 509 04 11- Fax 02 509 04 00 www.federale.be Maatschappelijke zetel Stoofstraat 12-1000 Brussel - België Tel. 02 509 04 11- Fax 02 509 04 00 www.federale.be Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Gemeentebestuur Alveringem Sint-Rijkersstraat 19 8690 Alveringem Tel. 058/28.88.81 - Fax 058/28.88.83 E-mail: economie@alveringem.be

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Proces nr: functiegegevens: dienstvoertuigenr:

Inhoudsopgave. Proces nr: functiegegevens: dienstvoertuigenr: Proces nr: functiegegevens: dienstvoertuigenr: Wijzigingshistoriek Versie Datum Auteur Opmerkingen 1 16-10-2009 Bureau Themis Initiële versie 2 11-12-2009 Björn Jans Aanpassing gegevens 3 15-12-2009 Eef

Nadere informatie

Carpoolreglement: versie 20/12/2012 i

Carpoolreglement: versie 20/12/2012 i Carpoolreglement: versie 20/12/2012 i Audi Brussels wil actief carpooling stimuleren. Dit gebeurt onder meer door het faciliteren van een fiscaal voordeel, het aanbieden van een internetplatform voor het

Nadere informatie

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen!

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Met Top Omnium kiest u de volledige bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto zorgt ervoor dat

Nadere informatie

1.1 DE REGELING BESCHRIJFT DE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN EEN LEASE-AUTO VANWEGE DE WERKGEVER

1.1 DE REGELING BESCHRIJFT DE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN EEN LEASE-AUTO VANWEGE DE WERKGEVER VOORBEELD AUTOREGELING HIERNA VERDER AANGEDUID ALS DE REGELING 1. AARD EN REIKWIJDTE VAN DE REGELING 1.1 DE REGELING BESCHRIJFT DE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN EEN LEASE-AUTO VANWEGE DE WERKGEVER TEN BEHOEVE

Nadere informatie

BTW-recuperatie op bedrijfsauto s

BTW-recuperatie op bedrijfsauto s BTW-recuperatie op bedrijfsauto s Nieuwe regels voor de BTW-recuperatie van toepassing in 2013. Voor BTW-plichtigen: De recuperatie van de BTW hangt voortaan af van het percentage beroepsgebruik van een

Nadere informatie

Duurzame mobiliteit: praktrijkcase

Duurzame mobiliteit: praktrijkcase Duurzame mobiliteit: praktrijkcase 26 september 2017 Jan Van de Putte Directeur Dienst Aankoopbeheer, Dienst Service en Logistiek Departement Facility Management Stad Gent Structuur (huidig) Cluster Grondgebonden

Nadere informatie

Inhoud. Omzendbrief FB/VLABEL/2016/2. Vlaamse overheid

Inhoud. Omzendbrief FB/VLABEL/2016/2. Vlaamse overheid Omzendbrief FB/VLABEL/2016/2 Omzendbrief betreffende richtlijnen en praktische bepalingen inzake aanhaling en inbeslagneming van voertuigen met toepassing van artikel 3.13.2.0.4 van de Codex Fiscaliteit

Nadere informatie

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER Ets VIELLEVOYE Division TOLFER ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GELDIG VANAF 1 januari 2016 1 Artikel 1: Toepassingsgebied Deze algemene verkoopvoorwaarden (AVV) gelden voor alle producten die door de Ets.

Nadere informatie

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens 2012 fiscale en sociale principes nieuwe begrippen en berekening concreet : oud vs nieuw bedrijfswagen vs privéwagen oplossingen? FAQ

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 10-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 6.12 : Terugbetaling van de verplaatsingskosten die het gevolg zijn van een erkend arbeidsongeval of een erkende

Nadere informatie

Fiscale en ecologische berekeningsmethode van de leaseprijs

Fiscale en ecologische berekeningsmethode van de leaseprijs Fiscale en ecologische berekeningsmethode van de leaseprijs De Total Cost of Ownership, het ideale instrument om de voordeligste wagenkeuze te bepalen TCO staat voor Total Cost of Ownership, zeg maar het

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Privégebruik firmawagens 2017 Inleiding Solidariteitsbijdrage / CO 2 -bijdrage Juridische dienst

expertise binnen handbereik Privégebruik firmawagens 2017 Inleiding Solidariteitsbijdrage / CO 2 -bijdrage Juridische dienst Privégebruik firmawagens 2017 04.01.2017 Juridische dienst Info@salar.be Inleiding Werkgevers hebben de mogelijkheid om een firmawagen ter beschikking te stellen aan hun werknemers die deze naast gebruik

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

Top Occasium. Een echte omnium voor uw tweedehandswagen!

Top Occasium. Een echte omnium voor uw tweedehandswagen! Top Occasium Een echte omnium voor uw tweedehandswagen! Met Top Occasium kiest u voor de optimale bescherming voor uw tweedehandswagen Uw verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto zorgt

Nadere informatie

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI)

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Minister van Binnenlandse Zaken Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Fritz Toussaintstr. 8 DIENSTNOTA 1050 Brussel Uitgiftenummer SSGPI-RIO/2011/2068 Tel 02 554 43 16 Uitgiftedatum 15-02-2012

Nadere informatie

Deel I: Algemene voorwaarden gebruik Essent oplaadpunten. Inhoudsopgave

Deel I: Algemene voorwaarden gebruik Essent oplaadpunten. Inhoudsopgave Deel I: Algemene voorwaarden gebruik Essent oplaadpunten Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Definities

Nadere informatie

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 170.504 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 23 OKTOBER 2001 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst College van burgemeester en schepenen Dorpsstraat 99, 2940 Stabroek Tel. 03 568 80 80 Fax 03 568 19 29 E-mail: urbanisatie@stabroek.be

Nadere informatie

VERZEKERING EN DE DIENST BMW PROTECTION. DE ALLES-IN-ÉÉN BESCHERMING VOOR UW NIEUWE BMW.

VERZEKERING EN DE DIENST BMW PROTECTION. DE ALLES-IN-ÉÉN BESCHERMING VOOR UW NIEUWE BMW. BMW Financial Services www.bmw.be Echt rijplezier VERZEKERING EN DE DIENST BMW PROTECTION. DE ALLES-IN-ÉÉN BESCHERMING VOOR UW NIEUWE BMW. SLECHTS ÉÉN STOP VOOR UW NIEUWE BMW. Met BMW Financial Services

Nadere informatie

OMZENDNOTA Nr 33732 van 28 oktober 2010 BETREFFENDE DE NIEUWE NUMMERPLATEN

OMZENDNOTA Nr 33732 van 28 oktober 2010 BETREFFENDE DE NIEUWE NUMMERPLATEN K O N I N K R I J K B E L G I Ë F e d e r a l e o v e r h e i d s d i e n s t B u i t e n l a n d s s Z a k e n, B u i t e n l a n d s e H a n d e l e n O n t w i k k e l i n g s s a m e n w e r k i n

Nadere informatie

De fiscus verduidelijkt welke opties al dan niet moeten meegerekend worden bij de samenstelling van de cataloguswaarde.

De fiscus verduidelijkt welke opties al dan niet moeten meegerekend worden bij de samenstelling van de cataloguswaarde. Opties Onder cataloguswaarde verstaat men: de catalogusprijs in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, met inbegrip van werkelijk betaalde BTW en opties, zonder rekening te houden met kortingen,

Nadere informatie

Van mens tot mens, van ondernemer tot ondernemer

Van mens tot mens, van ondernemer tot ondernemer Van mens tot mens, van ondernemer tot ondernemer BTW - Gemengd gebruik personenwagen INLEIDING I. Inleiding Nieuw artikel 45 1 Quinquies 1quinquies. Ten aanzien van de uit hun aard onroerende goederen

Nadere informatie

Versie DEEL VI Titel II Hoofdstuk IV Vergoeding voor het gebruik van de fiets op weg naar en van het werk Inhoudstafel

Versie DEEL VI Titel II Hoofdstuk IV Vergoeding voor het gebruik van de fiets op weg naar en van het werk Inhoudstafel Versie 11-09-2017 DEEL VI Titel II Hoofdstuk IV Vergoeding voor het gebruik van de fiets op weg naar en van het werk Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden

Nadere informatie

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave Versie 08-06-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Bepaling

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst te De Panne

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst te De Panne Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst te De Panne Dienst Lokale Economie (t.a.v. CBS) Zeelaan 21, 8660 DE PANNE Tel. 058 42 16 16 Fax 058 42 16 17 Lokale.economie@depanne.be

Nadere informatie

Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB

Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB Vergelijking van de CO 2 -uitstoot per vervoermiddel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB 100% Gerecycleerd papier Januari

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Inleidende bepaling Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door Trappelend Geheim via de webwinkel op www.trappelendgeheim.be. Het plaatsen van

Nadere informatie

Richtlijnen inzake het gebruik van een mobiele telefoon

Richtlijnen inzake het gebruik van een mobiele telefoon Richtlijnen inzake het gebruik van een mobiele telefoon Doelstelling Dit document heeft als doel duidelijke afspraken te maken met betrekking tot het gebruik van de ter beschikking gestelde mobiele telefoon

Nadere informatie

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN FAQ Algemene uitvoeringsbepalingen van de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in sociaal profitsector voortspruitend uit de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact

Nadere informatie

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen!

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium is een verzekeringsproduct van AG Insurance. Het betreft een verzekeringscontract voor een duur van één jaar, stilzwijgend verlengd voor

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Tarieven van de verkeersbelasting

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Tarieven van de verkeersbelasting EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Tarieven van de verkeersbelasting 2009-2010 1. Verkeersbelasting en aanvullende verkeersbelasting van toepassing op personenauto's, auto's voor

Nadere informatie

Rapport Buurtfietsenstallingen. Bijlage 4 Gebruikersreglement Gent

Rapport Buurtfietsenstallingen. Bijlage 4 Gebruikersreglement Gent Rapport Buurtfietsenstallingen Bijlage 4 Gebruikersreglement Gent GEBRUIKERSREGLEMENT FIETSTROMMELS VAN DE STAD GENT Artikel 1 Dit gebruikersreglement is van toepassing op alle abonneehouders van een stallingsplaats

Nadere informatie

Plug-in Hybrid. juni 2013

Plug-in Hybrid. juni 2013 Plug-in Hybrid Electric Vehicles juni 2013 Begin 2013 reden In Nederland ongeveer 8.000 personenauto s met 0% fiscale bijtelling. Het overgrote deel hiervan zijn elektrische auto s die tevens een benzine-

Nadere informatie

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2006 en 21 december 2010 Bekendgemaakt op 28 september 2006 en

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE 22495 VLAAMSE OVERHEID Financiën en Begroting [C 2016/35640] 29 MAART 2016. Omzendbrief FB/VLABEL/2016/2. Richtlijnen en praktische bepalingen inzake aanhaling en inbeslagneming van voertuigen met toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden K1A 248 AKZ. WWW.CARXX.BE Tel: 0497 44 77 50

Algemene voorwaarden K1A 248 AKZ. WWW.CARXX.BE Tel: 0497 44 77 50 Algemene voorwaarden K1A 248 AKZ WWW.CARXX.BE Tel: 0497 44 77 50 Bij problemen 1. Bel Carxx 0032 497 44 77 50 van 8 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds 2. U staat op de autostrade in frankrijk Bel met

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF : OKTOBER 2013 - BTW

NIEUWSBRIEF : OKTOBER 2013 - BTW NIEUWSBRIEF : OKTOBER 2013 - BTW Sedert geruime tijd worden we overspoeld met informatie over de al dan niet aftrekbaarheid van de btw op wagens en andere bedrijfsmiddelen die we ook voor privé-doeleinden

Nadere informatie