Omzendbrief BZ12013/3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omzendbrief BZ12013/3"

Transcriptie

1 www HRM-beleid. 7 \ \ tie en dat reglement inpassen 1fl het eigen organlsatlespecifleke facilitaire,6i - voor zijn entiteit een wagenreglement opstellen met gepersonaliseerde inforia-.. satie wordt volledig overgelaten aan het management. Elke leidinggevende zal de totale kosten onder controle te houden. De vertaling naar de concrete Organi aantal qemeenschalxeliike normen op om enerzijds een gelijke behandeling van medewerkers in dezelfde situatie zo veel mogelijk te garanderen, en anderzijds De tweede strategische doelstelling sluit daarbij aan. Deze omzendbrief legt een werkers formeel zijn vastgelegd en aan hen worden gecommuniceerd. delijke afspraken worden gemaakt, en dat de rechten en plichten van de mede van de werknemers vooropstaat, dat over het gebruik van dienstvoertuigen dui ken. Het is in een kwaliteitsvolle organisatie vanzelfsprekend dat de veiligheid van dienstvoertuigen bevindt zich op het raakviak van facilities en personeelsza reerde wijze een qeïntegreerde kwaliteitszorq opzetten. Het gebruik en beheer De Vlaamse Regering wil op alle vlakken van haar organisatie op een gestructu sche doelstellinçien. Bij de problematiek van de dienstvoertuigen wordt uitgegaan van drie strateçij 2. STRATEGIE EN DEFINITIES rechtscolleges. - het personeel van de Diensten Vlaamse overheid en van de administratieve sarissen; gouverneurs van de Vlaamse provincies en de arrondissementscommis - de - het personeel van de Vlaamse ministeriële kabinetten; - De ministers van de Vlaamse Regering; Deze omzendbrief is van toepassing op: 1. T0EPA55INGsGEBIED Betreft: verwerving en vervreemding, gebruik en beheer van dienstvoertuigen overheid en van de administratieve rechtscolleges missarissen Aan de provinciegouverneurs en de arrondissementscom Aan de personeelsleden van de Vlaamse kabinetten Aan de personeelsleden van de Diensten van de Vlaamse Datum: 7 juni 2013 Aan de leden van de Vlaamsè Regering t61f0a0x 02/ minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme Omzendbrief BZ12013/3 van de Vlaamse Regering en Vlaams Kabinet van de Viceminister-president en Vlaamse Rand Vlaamse overheid

2 ç7 \, ;/, (poolwagens). /,4 EÇ ]\ Deze omzendbrief as van toepassing op die drie categorieen ItY \ 3. de dienstvoertuigen die niet aan een bepaalde persoon zijn toegewezk zen; 2. de dienstvoertuigen die functioneel aan een bepaalde persoon zijn toegewe 1. de dienstvoertuigen die gekoppeld zijn aan een functie; Er zijn drie soorten dienstvoertuigen: ten of het betalen van de kosten van dienstvoertuigen. Het beheer kan helemaal Onder entiteit wordt verstaan elk kabinet, departement, agentschap en elke in Onder beheerder wordt verstaan: een persoon of dienst die verantwoordelijk is nagement. of voor een deel toevertrouwd worden aan het Agentschap voor Fadilitair Ma meer worden verstaan het beslissen over de vervanging, de uitrusting, het inzet stelling of raad binnen de Vlaamse overheid. voor het beheer van een of meer dienstvoertuigen. Onder beheer kan onder dienstvoertuigen vallen niet onder de bepalingen van deze omzendbrief. gens, terreinwagens en bestelwagens. Vrachtwagens en andere specifieke In deze omzendbrief worden onder dienstvoertuigen verstaan: personenwa en energiezuinige voertuigenpark - tot meetbare efficiëntiewinsten. Het uitbouwen van een meer milieuvriendelijke van de dienstvoertuigen van de Vlaamse overheid is een van de basisindicato ren voor de periode afspraken over het Meerjarenprogramma Slagkrachtige Overheid met betrekking meer door het verhogen van de ject 4.2 Duurzaam optreden van de Vlaamse overheid. De gemiddelde ecoscore opgenomen in het sleutelpro ecoscores van nieuwe aangekochte voertuigen - Met de omzendbrief wordt bovendien invulling gegeven aan de organisatiebrede onder is lijk verwezen in deze omzendbrief. bepaalde voorwaarden wijzigen. In voorkomend geval wordt daarnaar uitdrukke De Vlaamse minister bevoegd voor de bestuurszaken kan in principe jaarlijks aard onverminderd andere Vlaamse, Belgische of Europese regelgeving. Deze omzendbrief vormt het kader voor de verwerving en vervreemding van dienstvoertuigen, en voor het gebruik en het databeheer. Dit kader geldt uiter deze normen in zijn kabinet en de minister voor Binnenlands Bestuur voor de van dienstvoertuigen en worden steeds hogere ecoscores opgelegd. In die op sing van deze normen. De minister is verantwoordelijk voor de toepassing van die reden wordt blijvend aandacht besteed aan alternatieven voor het gebruik tiek worden ook andere types van voertuigen opgenomen, die duidelijk milieu vriendelijker zijn, zoals elektrische wagens. dat vlak naar een geïntegreerde aanpak en wil een voorbeeldrol vervullen. Om toepassing ervan door de gouverneurs. De derde strategische doelstelling is mitieuzorç. De Vlaamse Regering streeft op De leidend ambtenaar is ervoor verantwoordelijk om te waken over de toepas 2

3 www segways ter beschikking voor transport van kleine pakjes. sel ingezet en worden steeds meer gebruikt. Er zijn bij enkele entiteiten ook Gebruik van gratis dienstfietsen - segways zien van versnellingen en draagtassen. De meeste dienstfietsen worden in Brus Die fietsen kunnen gebruikt worden voor korte dienstverplaatsingen en zijn voor de personeelsleden. Brussel als in de provincies, een 200-tal gele diensttietsen ter beschikking van Er staan in verschillende grote gebouwen van de Vlaamse overheid, zowel in men. te leveren voor milieuzorg. Ze kan daarvoor de onderstaande maatregelen ne De Vlaamse overheid gaat het engagement aan om een belangrijke inspanning 3.2 Interne initiatieven o het vlak van milieuzorg in het voertukenpark het voertuigenpark. 6. Ook andere landen en regio s besteden veel aandacht aan milieuzorg in menten opgenomen als na te streven doelstelling. 5. Milieuzorg in het voertuigenpark is in verschillende Vlaamse planningsdocu 4. De Vlaamse overheid vervult een voorbeeldrol voor burgers en bedrijven. de aangeboden dienstvoertuigen minimaal moeten voldoen. omzendbrief in het bestek op te nemen als technische specificatie waaraan drachten, eenvoudig nakomen door de minimale ecoscores vermeld in deze legd bij het koninklijk besluit van 20 december 2010 inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen in het kader van overheidsop zendbrief, kan een aanbestedende overheid de verplichtingen die zijn opge lieuzorg in het voertuigenpark. Voor de dienstvoertuigen vermeld in deze om 3. de Vlaamse overheid moet voldoen aan wetten en regels op het vlak van mi ternationale en Europese afspraken m.b.t. geluid, luchtverontreiniging en klimaat. 2. de Vlaamse overheid moet reële inspanningen leveren om te voldoen aan in factuur aanzienlijk verlagen. 1. Aandacht besteden aan milieuzorg in het voertuigenpark kan de brandstof langrijk voor de Vlaamse overheid om de volgende redenen: De aandacht voor milieuzorg in het voertuigenpark is vandaag meer dan ooit be 3.1 Aandacht voor milieuzorg 3. GEBRUIK 3

4 wwwvia/5) verplaatsingen /, 7j \ \ L (r-( \ een dienstwagen ook mogen gebruiken voor woon-werkverkeer of an%fe prïé- gebruikers van dienstvoertuigen en geeft ondubbelzinnig aan welke persp-n Het wagenreglement regelt de rechten en de plichten van de beheerders en de hoeften. deze omzendbrief is gevoegd, gebruiken en aanpassen aan de functionele be een wagenreglement op. De entiteit kan daarvoor het model dat als bijlage 3 bij Elke entiteit die onder het toepassingsgebied van deze omzendbrief valt, stelt 3.3 Wagenreglement buurt van stations liggen. in de stad gevestigd waren, te centraliseren op locaties die zo veel mogelijk in de De Vlaamse overheid kiest er bewust voor om de diensten die vroeger verspreid Locatiekeuze hoge emissies bij koude start van die voertuigen. te raden. Zo is in de stad het gebruik van een dieselvoertuig af te raden door de Bovendien is voor bepaalde verplaatsingen het gebruik van bepaalde wagens af stoten. den worden niet alleen per kilometer maar ook in totaal minder emissies uitge Door de meest milieuvriendelijke voertuigen in te zetten voor de grootste afstan Gebruik van dienstvoertuigen afhankelijk van de verplaatsing gen. Er kan opgeladen worden op 220 Volt, 16 A. De VAC s zullen volgen. gen geïnstalleerd. De toegang geldt vooralsnog voor elektrische dienstvoertui het Ferrarisgebouw en het Ellipsgebouw oplaadpunten voor elektrische voertui Door het Agentschap voor Facilitair Management zijn in het Boudewijngebouw, ecoscore van 63 tegen heid vraagt gemiddeld over personenwagens uit het voertuigenpark een wagenpark sterk kan verbeteren. Het Meerjarenprogramma Slagkrachtige Over Bij elektrische voertuigen ligt die erg hoog, wat de gemiddelde ecoscore van het door een bepaald percentage wagens in te zetten met een zeer hoge ecoscore. re van de wagen. De Vlaamse overheid wil bovendien een voorbeeldrol vervullen Bij de verwerving van dienstvoertuigen wordt rekening gehouden met de ecosco voorbeeldrol Gebruik van duurzame dienstvoertuigen - heeft. dienstverplaatsingen is hoger als het personeelslid minstens één medereiziger De kilometervergoeding voor het gebruik van de eigen wagen in het kader van Hogere kiometervergoedingen bij het carpoolen TEC ver MIVB), Lijn De schillende vervoerbewijzen ter beschikking (NMBS - Binnen de afdelingen zijn voor dienstreizen afhankelijk van de entiteit Gebruik van het openbaar vervoer 4

5 www vi :: i - vanaf km per jaar is de contractduur drie jaar; : ---. \ km per jaar is de contractduur vier jaar; - - vanaf km per jaar is de contractduur vijf jaar; - vanaf km per jaar is de contractduur zes jaar; Daarbij wordt de volgende combinatie van parameters gehanteerd: - vanaf - voor een periode van minstens twee jaar. - voor minstens kilometer per jaar; Voertuigen kunnen alleen gehuurd worden: kleur of lichtbalk) worden, ongeacht de klasse, altijd aangekocht. - Dienstvoertuigen van klasse 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 worden in principe aange - Dienstvoe rtuigen met specifieke, activiteitsgebonden opties (bijvoorbeeld gele van klasse 9, 10, 11, 12 en 13 worden altijd aangekocht. kocht. - Dienstvoertuigen sloten. van klasse 0 en 1 worden gehuurd of aangekocht. Voor de verwerving gelden onderstaande principes trale contracten die door het Agentschap voor Facilitair Management worden ge - Dienstvoertuigen overheidsopdrachten. Daarvoor wordt bij voorkeur gebruikgemaakt van de cen Dienstvoertuigen worden altijd verworven met toepassing van de wetgeving op e 4.2 Wijze van verwerving oneel verantwoord is. De verwerving van een terreinwagen (klasse 12 en 13) kan alleen als dat functi 4.5.). ook opteren voor een dienstwagen met een hoger klassenummer (zie ook punt Titularissen die in aanmerking komen voor een voertuig van klasse 0 of 1 kunnen tuigklassen. Vlootbeheerders kunnen ook bij AFM terecht voor advies inzake indeling in voer De raamcontracten van AFM geven een indicatie van indeling in voertuigklassen. beschreven aan de hand van enkele karakteristieken. deling is opgenomen in bijlage 1 bij deze omzendbrief. De voertuigklassen zijn er den, met het oog op normering, ingedeeld in 14 voertuigklassen (0 13). De in De dienstvoertuigen die bestemd zijn voor personen- of goederenvervoer, wor 4.1 Indelini er klasse 4. VERwERvING EN VERVREEMDING VAN DIENSTVOERTUIGEN geven daartoe de nodige informatie aan de betrokken personeelsdienst cate en fiscale wetgeving die geldt voor het gebruik van de dienstvoertuigen, en De beheerders zijn verantwoordelijk voor de correcte toepassing van de parafis 5

6 k 57 -s. -_\ ((I /,,.,. den op de website van AFM. ling bij de aankoop en leasing buiten de raamcontracten van AFM. Ze zijn te vin De raamcontracten van AFM zijn dan ook richtinggevend en gelden als aanbeve meer besteld kunnen worden vanaf de verplichte verhoging van de Euronorm. raamcontract niet mogelijk is, dan zullen de modellen uit het raamcontract niet technisch mogelijk is. Als die aanpassing op de datum van het sluiten van het nieuwe Euronorm als minimale voorwaarde worden opgelegd voor zover dat neer het bekend is dat de Euronorm tijdens de looptijd zal wijzigen, dan zal de toepassing zal zijn of zal worden tijdens de looptijd van het raamcontract. Wan systematisch geopteerd voor voertuigen die anticiperen op de Euronorm die van Bij het sluiten van raamcontracten wordt immers vanuit ecologisch standpunt voertuig gekozen dat significant beter scoort dan die minimale eisen. voertuig dan aan de minimale eisen van de omzendbrief, maar vaak wordt een vraag. Naast het criterium prijs worden ondermeer technische kwaliteit, service en milieuaspecten als gunningcriteria gebruikt. Uiteraard voldoet het gekozen voor minimaal 18 maanden gesloten. Voor het sluiten van die raamcontracten wordt hoofdzakelijk gewerkt met de procedure van de algemene offerteaan De raamcontracten van AFM voor aankoop van dienstvoertuigen worden steeds van bijlage 2). - de norm voor de rolgeluid en -weerstand aanpassen (cf.punt 4.7 en tabel 5 het aantal verwervingen van elektrische en/of plug-in hybride voertuigen per jaar (cf. punt 4.6 en tabel 4 van bijlage 2); (definitie extra milieuvriendelijk voertuig) moeten liggen en de verhouding van van de voertuigklassen 0 tot 9 en 11 per jaar boven een bepaalde ecoscore - bepalen hoeveel percent van de nieuw aangekochte of geleasede voertuigen standigheden (cf. punt 4.5 en tabel 3 van bijlage 2); normen voor aankoop- en huurprijs aanpassen aan gewijzigde marktom - de entabel 2 van bijlage 2); - de ecoscores aanpassen aan de technologische ontwikkelingen (cf. punt 4.4 tabel 1 van bijlage 2); - voertuigkiassen of motorisaties schrappen en samenvoegen (cf. punt 4.1 en De Vlaamse minister bevoegd voor de bestuurszaken kan: waarden doorgevoerd worden. In de regel zal jaarlijks een herijking en aanpassing van de verwervingsvoor 4.3 Jaarlijkse aanrassing van de verwervingsvoorwaarden Elektrische dienstvoertuigen kunnen, ongeacht het aantal kilometers, altijd ge huurd worden. tair voordeliger is. Uitzonderlijk kan daarvan worden afgeweken als een andere combinatie budget - vanaf km per jaar is de contractduur twee jaar. 6

7 l,. i( t$i )zl www via - 1 voertuigen. kortingen die de Vlaamse overheid kan verkrijgen bij het aanschaffen van degelijke comfort- en veiligheidsuitrusting; De maximale aankoop- en huurprijzen houden rekening met: - een - de 4.5 Voorwaarden inzake aankoop- en huurprijs tracten AFM). ving moet voldoen, per klasse en motorisatie (zie ook punt 4.3 over de raamcon omzendbrief zijn de ecoscores vermeld waaraan een dienstvoertuig bij verwer In tabel 1 Minimale ecoscore van bijlage 2 Verwervingsvoorwaarden van deze voor alternatief aangedreven voertuigen. nomische parameters van de wagens opgenomen, zowel voor conventioneel als Naast de indicatie voor de milieuvriendelijkheid zijn er ook technische en eco voe rder. van de wagen. Voor bestelwagens kunnen deze worden opgevraagd bij de in aan de hand van de emissies die vermeld staan op het gelijkvormigheidsattest De rekenmodule op dé website laat ook toe om zelf de ecoscore te berekenen op emissies en verbruik. met het gemiddelde van soortgelijke wagens en een ecoscore die gebaseerd is bank opgenomen met hun verbruiksgegevens, een vergelijking van het verbruik na homologatie en inschrijving door de FOD Mobiliteit en Vervoer, in de data Alle personenwagens die nieuw op de Belgische markt verkocht worden, worden de behoeften van de organisatie. meest energiezuinige en milieuvriendelijke wagen aan te kopen die aansluit bij Het is een instrument dat de beheerder helpt om de De databank milieuvriendelijke voertuigen is raadpieegbaar op Databank milieuvriendelijke voertuigen De ecoscore vormt de basis voor de databank milieuvriendelijke voertuigen. waaraan de nieuwe dienstvoertuigen moeten voldoen. van het Agentschap voor Facilitair Management minimale ecoscores opgenomen den zowel in de omzendbrief als in de bestekken voor de nieuwe raamcontracten Vlaamse overheid geleidelijk aan milieuvriendelijker uit te bouwen. Daarom wer worden. Het is een instrument dat ook toelaat om het voertuigenpark van de en verschillende brandstoffen op dezelfde basis met elkaar vergeleken kunnen De ecoscore biedt het voordeel dat voertuigen met verschillende technologieën van de brandstof. gaan met het rijden van het voertuig, als emissies bij de productie en distributie luidshinder. Daarbij worden zowel emissies in rekening gebracht die gepaard schillende schade-effecten verrekend zijn: broeikaseffect, luchtkwaliteit en ge De ecoscore is een milieuscore voor voertuigen (tussen 0 en 100) waarin ver 4.4 Voorwaarden inzake ecoscoredrempels 7

8 www Ir 1 Een voertuig komt in aanmerking om binnen een bepaalde klasse gehy(irc1te worden als de maandelijkse huurprijs, berekend op basis van de com1ini pn. aantal kilometers. rijden, vroeger vervangen zullen worden dan de dienstvoertuigen met een kleiner het werkelijke gebruik. Dat houdt in dat de dienstvoertuigen die veel kilometers De looptijd van een huurcontract wordt geoptimaliseerd, rekening houdend met tief minder goede, minder goed uitgeruste of minder veilige wagens ter beschik king te stellen. Het kan niet de bedoeling zijn intensieve gebruikers te straffen door hen kwalita tijd en kilometeraantal, die rekening houdt met de meest veeleisende gebruiker. De maximale huurprijzen zijn per klasse gebaseerd op een combinatie van loop - ingeval van elektrisch voertuig: leasing van de batterij; - verzekering rechtsbijstand. - onderhoud, herstellingen en banden; wettelijke uitrustingskit (inclusief reflecterend veiligheidsvestje); - technische - technische bijstand met vervangwagen; - verzekering burgerlijke aansprakelijkheid +; keuring; - levering van het voertuig met volle brandstoftank, beide nummerplaten en - belastingen (btw, BIV); en inschrijving van het voertuig; In de maximale huurprijzen zijn begrepen: In geval van huur - aankoop hoogd met euro. wordt het maximale aankoopbedrag verminderd met euro. Als bij een elektrisch voertuig de batterij niet aangekocht maar gehuurd wordt, Als de wagen met een lpg-installatie wordt uitgerust, wordt de aankoopprijs ver sen 1 (alleen voor de ministers), 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8, verhoogd met 15%. maximale aankoopprijzen, vermeld in tabel 2 van bijlage 2, voor de voertuigklas Voor de doelgroep van de voertuigklassen 0 en 1 (zie punt 4.1) worden de dienstvoertuig, per klasse en motorisatje. deze omzendbrief zijn de maximumbedragen vermeld voor aankoop van een In tabel 2 Maximum aankoopprijzen van bijlage 2 Verwervingsvoorwaarden bij van het voertuig met volle brandstoftank, beide nummerplaten en wettelijke uitrustingskit, (inclusief reflecterend veiligheidsvestje); - levering - garantietermijn van twee jaar. - aankoop en inschrijving van het voertuig; - belastingen (btw, BIV); In de maximale aankoopprijzen zijn begrepen: In geval van aankoop (bijvoorbeeld gele kleur, lichtbalk, inrichting laadruimte,...). De maxima houden geen rekening met specifieke, activiteitsgebonden opties 8

9 \/!.. www vlaan be nat wegdek als het rolgeluid van banden Aangezien de rolweerstand êeø ot Het nieuwe bandenlabel geeft informatie over zowel de rolweerstand, çk grip op /_ de toekomstige Europese limietwaarde). toekomstige Europese limietwaarde) of geluidsklasse 1 (meer dan 3dB lager dan hierbij om banden die behoren tot geluidsklasse 2 (banden die al voldoen aan de geluidsemissiewaarden (november 2016) van Verordening 661/2009. Het gaat den alleen nog banden worden aangekocht die al voldoen aan de toekomstige Daarom zullen bij de aankoop van dienstwagens en bij de vervanging van ban form Europese richtlijn 2001/43/EG, verordeningen 661/2009 en 1222/2009). van stille banden in het wagenpark van de Vlaamse overheid op te nemen (con werd goedgekeurd, werd voorgesteld om eigen doelstellingen voor het gebruik In het Actieplan Wegverkeerslawaai dat in juli 2010 door de Vlaamse Regering 4.7 Zuinige en stille banden Deze voorwaarden worden bepaald in tabel 4 van bijlage 2 bij deze omzendbrief. wordt getracht deze maatregel te realiseren in de voertuigklasse stadswagens De Vlaamse overheid zorgt er voor dat 5% van de nieuwe verwervingen mentcomités en/of in het College van Ambtenaren Generaal. In eerste instantie ze doelstelling te realiseren maken entiteiten daartoe afspraken in de Manage (aankoop of leasing) bestaat in elektrische of plug-in hybride voertuigen. Om de leasecontracten reserveren voor extra milieuvriendelijke voertuigen Elke entiteit zal een bepaald percentage van haar voertuigaankopen of nieuwe maatregelen ingevoerd. Om als Vlaamse overheid een voorbeeldrol te kunnen vervullen worden twee 4.6 Stimulering van de verwerving van extra milieuvriendelijke voertuigen gemotiveerd. kan uitzonderlijk van de huurprijs worden afgeweken. Die afwijking moet worden Als de geleasede wagen een andere combinatie van looptijd en kilometers heeft, hoogd met 50 euro. In geval de wagen met een lpg-installatie wordt uitgerust, wordt de huurprijs ver 7 en 8, verhoogd met 15%. male huurprijs voor de voertuigklassen 1 (alleen voor de ministers), 2, 3, 4, 5, 6, Voor de doelgroep van de voertuigklassen 0 en 1 (zie punt 4.1) wordt de maxi maand van een dienstvoertuig, per klasse en motorisatie. waarden bij deze omzendbrief zijn de maximumbedragen vermeld voor huur per In tabel 3 Maximum huurprijzen per maand van bijlage 2 Verwervingsvoor opgegeven maximumbedrag. looptijd en kilometers die voor die klasse van toepassing is, niet hoger is dan het 9

10 tr.)y De entiteiten rapporteren over de uitvoering van deze omzendbrief in de rubjiek De relevante gegevens over de dienstvoertuigen van de entiteiten d duurzaam en ethisch aankoopbeheer en interne milieuzorg. meetbare efficientiewinsten Het uitbouwen van een milieuvriendelijker en ener meer door het verhogen van de ecoscores giezuiniger voertuigenpark - ken over het Meerjarenprogramma Slagkrachtige Overheid met betrekking tot van nieuwe aankopen - is opgenomen in het sleutelproject 4.2 Duurzaam optre van de Vlaamse overheid is een van de basisindicatoren voor de periode Met deze omzendbrief wordt invulling gegeven aan de organisatiebrede afspra onder den van de Vlaamse overheid. De gemiddelde ecoscore van de dienstvoertuigen 5. DATABEHEER ten zullen daarbij geadviseerd worden door de OVAM. en voor afgedankte autobatterijen en accu s worden gerespecteerd. De entitel eubeleidsovereenkomsten (MBO) voor afvalbanden, voor afgedankte voertuigen Tot slot ziet elke entiteit er bij de vervreemding van voertuigen op toe dat de Mili litair Management. De beheerders kunnen daarvoor een beroep doen op het Agentschap voor Faci dienst het ontvangen bedrag, volgens de vastgelegde procedure, stort op de afgesproken ontvangstenrekening. Domeinen van de Patrimoniumdiensten van de FOD Financiën, waarna die - hij verkoopt ze openbaar aan de hoogste bieder. - hij draagt ze over aan en verkoopt ze openbaar via een Ontvangkantoor der aangekochte voertuigen die economisch niet meer inzetbaar zijn: De verantwoordelijke beheerder doet op een van de volgende wijzen afstand van 4.8 Vervreemdinç Deze normen gelden zowel bij verwerving van een nieuw voertuig, als bij ver vanging van de banden van een bestaand voertuig. komstige) normen voldoen, is te vinden op: Informatie over de verschillende types en merken van banden die aan de (toe Ine.be/campa!nes/bandenIabeI. Meer informatie over het bandenlabel is te vinden op: gekocht die inzake zuinigheid minimaal voldoen aan klasse C. dienstwagens en bij de vervanging van banden alleen nog banden worden aan invloed heeft op het brandstofverbruik van de wagen, zullen bij de aankoop van 10

11 / M:Ç ) www viaa rnbé Viceminister-president van de Vlaamse rege- Minister-presidenan de Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand ring en Vlaams minister van Bestuurszaken, Vlaamse Regering-... Geert Bourgeois Kris Peeters 7 Deze omzendbrief vervangt omzendbrief VR 2008/11 van 23 december 2008 over gebruik, verwerving en vervreemding van dienstvoertuigen. Deze omzendbrief treedt in werking op 1 juli SL0TBEPAuNGEN vragen. veau, zonder de entiteiten daarvoor afzonderlijk om inlichtingen te hoeven elk moment antwoorden te kunnen geven op vragen vanuit het politieke ni verschillende normen voor gebruik, kosten, milieu, enzovoort op een kwali Het doel van de databank is om: teitsvolle manier te kunnen volgen; - de - op over de toepassing van deze omzendbrief. Het departement Bestuurszaken rapporteert jaarlijks aan de Vlaamse Regering teringverplichting uit de omzendbrief. ze gebruiken de mogelijkheid om vrijwel automatisch te voldoen aan de rappor betrekking tot het voertuigenpark. Die toepassing biedt aan de entiteiten die de Bij AFM loopt een implementatietraject voor een nieuwe beheerstoepassing met bank, die door het Departement Bestuurszaken beheerd wordt. ze omzendbrief vallen, worden opgenomen in een gemeenschappelijke data 11

12 B 3: model van wagenreglement Tabel 1: minimale ecoscore Tabel 2: maximumaankoopprijzen Tabel 3: maximumhuurprijzen per maand Tabel 4: stimulering extra milieuvriendelijke voertuigen Tabel 5: norm voor zuinige en stille banden B 1: indeling in voertuigklassen B 2: verwervingsvoorwaarden Bijlaqen 6. SL0TBEPAuNGEN 5. DATABEHEER 4.4 Voorwaarden inzake ecoscoredrempels 4.6 Stimulering van verwerving van extra milieuvriendelijke voertuigen 4.3 Jaarlijkse aanpassing van de verwervingsvoorwaarden 4.5 Voorwaarden inzake aankoop- en huurprijs 4.7 Zuinige en stille banden 4.8 Vervreemding 4.2 Wijze van verwerving 4.1 Indeling per klasse 4. VERwERvING EN VERVREEMDING VAN DIENSTVOERTUIGEN 3.3 Wagenreglement 3.2 Interne initiatieven op het vlak van milieuzorg in het voertuigenpark 3.1 Aandacht voor milieuzorg 2. STRATEGIE EN DEFINITIES 3. GEBRUIK 1. T0EPAs5INGsGEBIED 12

13 laadruimte, lengte voertuig hoogstens 450 cm, compact en wendbaar 13 kleine terreinwagen wagen, bestemd voor gebruik op diverse terreinen, met eerder beperkte capaciteit of laadruimte, 5-deurs, minstens 4 zitplaatsen met hoofdsteun, lengte voertuig minstens 450 cm 12 grote terreinwagen wagen, bestemd voor gebruik op diverse terreinen, met relatief grote capaciteit of nuttig laadvolume > 4,5 m netto laadvermogen > 950 kg > 2700 kg, <3100kg 11 kleine bestelwagen wagen, hoofdzakelijk bestemd voor goederenvervoer, met beperkte laadruimte, MTM nuttig laadvolume> 10 m3 netto laadvermogen> 1100kg MTM > 3300 kg, < 3500 kg 10 grote bestelwagen wagen, hoofdzakelijk bestemd voor goederenvervoer, met relatief grote laadruimte, liter laadvolume bedrijfsvoertuig (bestelwagen zonder tweede rij) heeft de laadruimte minstens 2450 minstens 4 zitplaatsen, minstens 450 kg netto laadvermogen bestuurder inbegrepen, laadruimte met minstens 550 liter laadvolume; in de versie licht gemengd gebruik. 5-deurs, 9 kleine bestelwagen wagen, bestemd voor zowel personen- als goederenvervoer met beperkte laadruimte, laad ruimte 7 grote stationwagen wagen, bestemd voor zowel personen- als goederenvervoer, met relatief grote 8 kleine stationwagen wagen, bestemd voor zowel personen- als goederenvervoer, met beperkte laadruimte 6 kleine volumewagen wagen, hoofdzakelijk bestemd voor personenvervoer, met vijf tot zeven zitplaatsen volumewagen 5 (middel)grote wagen, hoofdzakelijk bestemd voor personenvervoer met vijf tot acht zitplaatsen 4 stadswagen personenwagen bestemd voor gebruik in de stad of voor hoofdzakelijk korte afstanden 3 middenklasser personenwagen bestemd voor korte en lange afstanden 2 afstandswagen personenwagen bestemd voor intensief gebruik en voor hoofdzakelijk grote afstanden, provinciegouverneurs en N-functie- houders 1 statuswagen personenwagen met representatief karakter, bestemd voor kabinetschefs, 0 ministeriële wagen personenwagen met representatief karakter, bestemd voor een Vlaamse minister klasse benaming Omschrijving Indelinçi in voertuipkiassen betreffende verwerving en vetvreemding, gebruik en beheer van dienstvoertuigen Bijlage 1 bij de omzendbrief BZ! van 7 juni 2013

14 Ity 1We! 9 i / >\ 13 kleine terreinwagen klasse omschrijving dienstvoertuig benzine / diesel aardgas hybride elektrisch lpg 2 afstandswagen middenklasser (middel)grote volumewagen kleine stationwagen grote terreinwagen kleine bestelwagen O grote bestelwagen gemengd gebruik ministeriële wagen stadswagen n.v.t kleine volumewagen grote stationwagen kleine bestelwagen statuswagen Tabel 2: Maximumaankoopprijzen van een dienstvoertuig benzine als minimum. (*) Voor wagens met milieuvriendelijke brandstoftypes (CNG, hybride of elektriciteit) geldt de ecoscore van 11 kleine béstelwagen grote bestelwagen grote terreinwagen kleine terreinwagen stadswagen 68 n.v.t. 3 middenklasser (middel)grote volumewagen grote stationwagen kleine stationwagen statuswagen ministeriële wagen afstandswagen kleine volumewagen kleine bestelwagen klasse omschrijving dienstvoertuig benzine (*) diesel gemengd gebruik Tabel 1: Minimale ecoscore waaraan het dienstvoertuig moet voldoen Verwervi ngsvoorwaarden Bijlage 2 bij de omzendbrief B7J van 7 juni 2013 betreffende verwerving en vervreemding, gebruik en beheer van dienstvoertuigen

15 2;\\ / 4 \r 1, -Z 1 of hoger. t 1 )zj \ entiteit met 8 nieuwe wagens in deze klassen in jaar X moeten er minstens 2 zijn met eeryeççsçte van 72 Een entiteit met 3 nieuwe wagens van deze klassen in jaar X valt niet onder deze maatrel bil en Deze normen worden ook ingevoerd vanaf , maar de rapportering hierover zal pas vouedig gelden over het jaar De rapportering over 2013 zal louter ter informatie meegedeeld wotden. klasse 1 of 2 Klasse A, B of C rolgeluidemissieklasse energie-efficiëntieklasse Tabel 5: Norm voor zuinige en stille banden Deze norm geldt VO-breed 5% Verwerving elektrische of plugin hybride % verwerving per jaar 2) % verwervingen per jaar minimum aantal minimale ecoscore % verwerving per jaar( Tabel 4: Stimulering van extra milieuvriendelijke voertuigen (klasse 0 tot 9 en 11) (1) (*) Voor de elektrisçhe voertuigen geldt een combinatie van 48 maanden en km maanden/l60000km maanden/ km maandenhl60000km maanden/l60000km nv.l maanden/ km (*) maanden/ km (*) maandenhl60000km(*) maanden/l60000km maandenhl km 1 lpg van looptijd en kilometer klasse benzine diesel aardgas hybride elektrisch combinatie (*) Tabel 3: Maximumhuurprijzen per maand van een dienstvoertuig

Voor bepaalde types voertuigen werd een forfaitaire waardering ingevoerd door de wetgever.

Voor bepaalde types voertuigen werd een forfaitaire waardering ingevoerd door de wetgever. Bij het uitvoeren van het regeerakkoord heeft de federale regering onder druk van budgettaire beperkingen heel wat maatregelen genomen die impact hebben op de arbeidsmarkt. Zowel de snelheid en hoeveelheid

Nadere informatie

de procedures van raming, herstellling en vergoeding van de materiële voertuigschade T.a.v. de herstellers, de experten en de schadebeheerders

de procedures van raming, herstellling en vergoeding van de materiële voertuigschade T.a.v. de herstellers, de experten en de schadebeheerders HANDLEIDING de procedures van raming, herstellling en vergoeding van de materiële voertuigschade T.a.v. de herstellers, de experten en de schadebeheerders Conseil Expertise auto Avenue de l'expansion 12-4432

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto

Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2011 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep ambtenaren van de Federale Overheidsdienst (FOD) FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR DE PROCEDURES VAN RAMING, HERSTELLING EN VERGOEDING VAN DE MATERIEELE VOERTUIGSCHADE

HANDLEIDING VOOR DE PROCEDURES VAN RAMING, HERSTELLING EN VERGOEDING VAN DE MATERIEELE VOERTUIGSCHADE HANDLEIDING VOOR DE PROCEDURES VAN RAMING, HERSTELLING EN VERGOEDING VAN DE MATERIEELE VOERTUIGSCHADE TER ATTENTIE VAN DE HERSTELLERS, DE EXPERTEN EN DE SCHADEBEHEERDERS ONDERZOEK EN ONTWIKKELING AUTO

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

Het Tariferingsbureau 2003-2008

Het Tariferingsbureau 2003-2008 Het Tariferingsbureau 2003-2008 2 Tariferingsbureau Auto Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Tabellen en grafieken... 4 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Opdrachten en werking... 7 A. Algemeen... 7 1. Opdracht van

Nadere informatie

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bestek AP Hogeschool Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bijzonder bestek AP/VOPMB/2015-023 Omschrijving Gunningswijze Aard van de opdracht Opening offertes Tijdstip

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN MKB LEASE B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM LEASE M.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN MKB LEASE B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM LEASE M.NL ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN MKB LEASE B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM LEASE M.NL Versie april 2014 Deze set algemene voorwaarden bestaat uit 23 artikelen. 1. INLEIDING EN UITLEG VAN EEN

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools Datum van de zitting van de opening der offertes: 7 september 2009 om 11 uur. Indiening van de offertes uitsluitend bij: FOD Financiën Stafdienst ICT T.a.v. mevr.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden (AV) Zen Car

Algemene Voorwaarden (AV) Zen Car Algemene Voorwaarden (AV) Zen Car Artikel 1 - Voorwerp Dit contract bepaalt de algemene voorwaarden en de gebruiksvoorwaarden van de dienst door een klant. Artikel 2 - Aard van de dienst effectief verbroken

Nadere informatie

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD polisvoorwaarden Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model MV 03.2.30 D Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? 2

Nadere informatie

Autoreglement Klantnaam

Autoreglement Klantnaam Autoreglement Klantnaam Inhoudsopgave. Pagina Artikel Omschrijving 1 Voorblad autoreglement 2 Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave 4 Inleiding 4 1 Toewijzing lease-auto 4 1.1 Deelnemers lease-auto 4 1.2 Gebruiksovereenkomst

Nadere informatie

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Bestek Leadership 1 FOD Financiën Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Regels en voorwaarden betreffende de indiening van de offertes voor de uitvoering van het bestek ONTWIKKELING VAN LEADERSHIP

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

algemene voorwaarden bij uw autoverzekering

algemene voorwaarden bij uw autoverzekering algemene voorwaarden bij uw autoverzekering In verstaanbare taal. Dat is echt HEMA. Dit zijn de Algemene Voorwaarden bij uw HEMA Autoverzekering. Er zijn ook Bijzondere Voorwaarden HEMA Autoverzekering.

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2009 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

Hoofdovereenkomst / Algemene voorwaarden

Hoofdovereenkomst / Algemene voorwaarden www.directlease.be sales@directlease.be Adres Noordersingel 19 - B-2140 Antwerpen Fax +32(0)3 544 29 06 Hoofdovereenkomst / Algemene voorwaarden Klantnummer: 18791 Datum: 31 oktober 2014 Hoofdovereenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Auto, Bestelwagen & Moto

ALGEMENE VOORWAARDEN Auto, Bestelwagen & Moto ALGEMENE VOORWAARDEN Auto, Bestelwagen & Moto INHOUDSTABEL 1 HOOFDSTUK I UW AON AFFINITY ASSISTANCE BIJSTAND... 5 1.1 DEFINITIES... 5 VERZEKERINGSNEMER:... 5 VERZEKERDE:... 5 VERZEKERD(E) VOERTUIG(EN):...

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. ART/ddw/2015-04 Uitbating van Café MIRY op de campus Hoogpoort, Hogeschool

Nadere informatie

Omzendbrief BB 2013/01

Omzendbrief BB 2013/01 Omzendbrief BB 2013/01 Vlaams Ministerie van Bestuurszaken Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Lokale en Provinciale Besturen Financiën en Personeel Boudewijnlaan 30 bus 70 1000 Brussel Tel. 02

Nadere informatie

VERZEKERINGSPOLIS MOTORRIJTUIG

VERZEKERINGSPOLIS MOTORRIJTUIG VERZEKERINGSPOLIS MOTORRIJTUIG Algemene Voorwaarden Motorrijtuig www.touring-verzekeringen.be A.V. 904 Inhoud Algemene Voorwaarden Titel I Schade toegebracht door uw motorrijtuig - Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

Nadere informatie

OPERATIONELE LEASING

OPERATIONELE LEASING OPERATIONELE LEASING Algemene Bepalingen 2 Inhoudsopgave Algemene Bepalingen van Operationele Leasing Artikel 1 Toepasselijkheid en wijziging 4 Artikel 2 Rechtsverhouding 4 Artikel 3 Duur van het Contract

Nadere informatie