OPLEIDING & ONDERNEMING...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPLEIDING & ONDERNEMING..."

Transcriptie

1 Beroepsvorming Autotechnicus Bedrijfsautotechnicus Loopbaan & Burgerschap ISBN OPLEIDING & ONDERNEMING ONDERWIJS EN BEDRIJFSLEVEN Kwalificatiedossier en L&B-document Kerntaken en werkprocessen Competenties Erkend leerbedrijf Loopbaan ONDERNEMING Organisatie, bedrijf, onderneming Bedrijf en maatschappij Economische kringloop Organisatiecultuur Ondernemingen in de mobiliteitsbranche Privaatrechtelijke brancheorganisaties... 8 ORGANISATIE AUTOBEDRIJF BEROEPEN IN DE MOBILITEITSBRANCHE Kwalificatiestructuur mobiliteitsbranche Functies in de organisatie AFDELINGSORGANISATIE Afdelingsstructuur Plaats (bedrijfs)autowerkplaats in de organisatie BEDRIJFSORGANISATIE Taakverdeling Organisatiestructuur Personeelsstructuur Personeelsstructuur naast organisatiestructuur BEDRIJFSCOMMUNICATIE Formele en informele communicatie Communicatielijnen Communicatievormen Interne communicatie Communicatiemiddelen Uitgeverij Streutker (Bedrijfs)Autotechniek, (Voorbeeld)uitwerkingen 1

2 5 WERKPLAATSADMINISTRATIE Werkorder Inspectierapport DOCUMENTATIE Werkplaatsdocumentatie WETTEN EN VERZEKERINGEN Arbeidsovereenkomstenrecht Sociaal zekerheidsrecht Bedrijfsverzekeringen EXPLOITATIE (BEDRIJFS)AUTOBEDRIJF ONDERHOUD EN REPARATIE Onderhouds- en reparatie-aspecten De uitvoering van de werkzaamheden De controle van de werkzaamheden De kentekenplaat Onderhoudsbevordering Werkplaatsonderhoud ARBEIDSPRODUCTIVITEIT EN EFFICIENCY Definities De kengetallen nader toegelicht Factoren die de productiviteit en efficiency bepalen VAN OMZET NAAR WINST Eerst in stappen, dan het totaal HET WERKPLAATSUURTARIEF Berekening verkoopprijs DE KOSTEN Kosten zijn noodzakelijk Kostensoorten INVLOEDSFACTOREN OP AFZET EN KOSTEN Vraag en aanbod werkplaatsuren Organisatie Klantenbinding Productie In- en verkoop Marketing Kosten PRESENTATIE Presentatie: de huisstijl Presentatie: de waarneming Presentatie: werkplaats en personeel ARBEIDSVERHOUDINGEN Arbeidsklimaat Arbeidsmotivatie Groepsbeleving communicatie KWALITEIT - ARBO - MILIEU KAM KAM-systeem KAM-documentatie Processen en procedures KWALITEIT Kwaliteitsbegrippen Kwaliteitszorg bij het productieproces ARBO Arbeidsomstandighedenwet Uitgeverij Streutker (Bedrijfs)Autotechniek, (Voorbeeld)uitwerkingen 2

3 3.2 Arbobeleid Arbozorg en organisatie van de arbeid Inrichting arbeidsplaatsen Gevaarlijke stoffen en biologische agentia Fysieke belasting Fysische factoren Psychosociale arbeidsbelasting Arbeidsmiddelen en specifieke werkzaamheden Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM s) Handelen bij ongevallen Handelen bij brand MILIEU De Wet Milieubeheer (WM) Milieuzorg in (bedrijfs)autobedrijven Milieuzorg door burgers Uitgeverij Streutker (Bedrijfs)Autotechniek, (Voorbeeld)uitwerkingen 3

4 OPLEIDING & ONDERNEMING 1 ONDERWIJS EN BEDRIJFSLEVEN 1.1 Kwalificatiedossier en L&B-document 1. Met welke twee dossiers krijg je tijdens je MBO-opleiding te maken en wat is het doel van beide dossiers? 2. Noem de drie onderdelen van de beroepsbeschrijving van een KD. 3. Omschrijf waarvoor een KD gebruikt wordt. 4. Een KD is in vier delen opgebouwd. Omschrijf het doel van elk deel. 5. Volgens het L&B-document moet je in je opleiding voldoende geschoold worden op de gebieden van loopbaan en burgerschap. In het onderdeel loopbaan zijn 5 elementen genoemd. Noem er ten minste 2 en geef er een omschrijving bij. 6. In het onderdeel burgerschap zijn 4 dimensies genoemd. Noem er ten minste 2 en geef er een omschrijving bij. 7. Wat mag een ondernemer van je verwachten als je je opleiding hebt afgerond? 1.2 Kerntaken en werkprocessen 1. Geef de definitie van de kerntaak. Dat mag ook in eigen woorden. 2. Noem de twee kerntaken van de (Bedrijfs)Autotechnicus. Dat mag ook in eigen woorden. 3. Geef de definitie van de het werkproces. Dat mag ook in eigen woorden. 4. Noem ten minste drie werkprocessen van de (Bedrijfs)Autotechnicus. Dat mag ook in eigen woorden. 5. Zoek een werkproces op en geef daarvan de omschrijving volgens het KD. Doe dat in eigen woorden. 6. Zoek een werkproces op en geef daarvan het gewenste resultaat volgens het KD. Doe dat in eigen woorden. 1.3 Competenties 1. Geef de opbouw van het competentiemodel powered by SHL. 2. Uit welke drie elementen bestaat een competentie? 3. Waarom krijgen competenties pas betekenis in een bepaalde (beroeps)context? 4. Definieer het begrip competentie. Dat mag ook in eigen woorden. 5. Definieer het begrip competentiecomponent. Dat mag ook in eigen woorden. Uitgeverij Streutker (Bedrijfs)Autotechniek, (Voorbeeld)uitwerkingen 4

5 6. Wat verstaat men onder competentiebreedte? 7. Op welke wijze is van een competentie het gedrag meetbaar gemaakt? 8. Definieer het begrip gedragsanker. Dat mag ook in eigen woorden. 9. Geef een voorbeeld van een competentiecomponent met een bijbehorende gedragsanker. Zoek dit op in het KD. 10. Teken schematisch de opbouw van prestatie-indicatoren. 11. Zoek in het KD een PI op en geef daarvan de gedrags- en de vaardigheidscomponent. 12. Waarom moeten de PI s aan de zogenoemde SMART-doelen voldoen? 13. Definieer het begrip competentieniveau. Dat mag ook in eigen woorden. 14. Noem de drie competentieniveaus en omschrijf de betekenis ervan. 1.4 Erkend leerbedrijf 1. Noem de twee mogelijke leerwegen en omschrijf het verschil tussen beide leerwegen. 2. Wat houdt voor de ondernemer de beroepspraktijkvorming in? 3. Noem vier eisen waaraan een ondernemer moet voldoen om een erkend leerbedrijf te mogen zijn. 1.5 Loopbaan 1. Omschrijf hoe jij nu inzetbaar bent als werknemer, en hoe dat zal zijn na afronding van je opleiding. 2. Omschrijf welke werkprocessen en competenties je moet leren beheersen voor de ontwikkeling van je eigen loopbaan. 2 ONDERNEMING 2.1 Organisatie, bedrijf, onderneming 1. Omschrijf met eigen woorden of definieer wat er verstaan wordt onder: a. een organisatie; b. een bedrijf; c. een onderneming. 2. Omschrijf de kenmerkende verschillen en verbanden tussen de in vraag 1 genoemde organisaties. 3. Geef ten minste 3 redenen waarom het maken van winst voor een onderneming noodzakelijk is. 4. Omschrijf waarom winst niet het enige ondernemingsdoel is en geef van de overige ondernemingsdoelen twee voorbeelden. Uitgeverij Streutker (Bedrijfs)Autotechniek, (Voorbeeld)uitwerkingen 5

6 5. Noem 2 productiefactoren die in ondernemingen worden toegepast en omschrijf wat deze inhouden. 6. Geef ten minste drie soorten kapitaalgoederen en omschrijf wat deze inhouden. 7. Noem ten minste vier kapitaalgoederen die tot de inventaris van een autobedrijf behoren. 8. Noem ten minste vier kapitaalgoederen die tot de voorraden van autobedrijven behoren. 9. Omschrijf wat er onder liquide middelen wordt verstaan. 10. Debiteuren wordt wel een krediettermijn verleend. Wat houdt dit in? 11. Wat verstaat men onder economisch verkeer? 12. Geef de definitie van producten. Dat mag in eigen woorden. 2.2 Bedrijf en maatschappij 1. Teken het maatschappelijke krachtenveld waarin een bedrijf met ten minste vier partijen en vier situaties voorkomen. 2. Omschrijf van de in vraag 1 genoemde partijen de relatie die ze met en de invloed die ze op het bedrijf hebben. 3. Omschrijf van de in vraag 1 genoemde situaties welke invloed deze op het bedrijf hebben. 4. Noem de partijen en situaties waarin jij een rol speelt. Omschrijf deze rol. 5. Wat verstaat men bij conjunctuur onder recessie, laagconjunctuur en hoogconjunctuur. 6. Noem een technologische verandering waardoor een auto of de handel in auto s ingrijpend kan veranderen. Motiveer dat. 7. Noem een wetgevende maatregel waardoor het gebruik van (bedrijfs)auto s ingrijpend kan veranderen. Motiveer dat. 8. Omschrijf welke plaats je hebt in het politieke domein of welke plaats je daar nu zou kunnen of willen innemen. Geef daarbij aan hoe je je plaats bereikt hebt of denkt te kunnen bereiken. 9. Omschrijf welke plaats je als beroepsbeoefenaar hebt in het economische domein of welke plaats je daar nu zou kunnen of willen innemen. Geef daarbij aan hoe je je plaats bereikt hebt of denkt te kunnen bereiken. 10. Omschrijf welke plaats je als consument hebt in het economische domein of welke plaats je daar nu zou kunnen of willen innemen. Geef daarbij aan hoe je je plaats bereikt hebt of denkt te kunnen bereiken. 11. Omschrijf welke deelname je als burger hebt in sociale verbanden of welke plaats je daar nu zou kunnen of willen innemen. Geef daarbij aan hoe je je plaats bereikt hebt of denkt te kunnen bereiken. 12. Omschrijf aan welke gezondheid schadelijke omstandigheden je bloot staat en of je deze omstandigheden zou kunnen of willen mijden. Geef daarbij aan hoe je dit bereikt hebt of denkt te kunnen bereiken. Uitgeverij Streutker (Bedrijfs)Autotechniek, (Voorbeeld)uitwerkingen 6

7 13. Omschrijf welke gezondheid bevorderende maatregelen je neemt of zou kunnen en willen nemen. Geef daarbij aan hoe je dit bereikt hebt of denkt te kunnen bereiken. 2.3 Economische kringloop 1. Omschrijf hoe de goederenstroom tussen bedrijven en gezinnen plaatsvindt. Je mag dit ook tekenen. 2. Welke geldstromen hebben plaats tussen bedrijven en gezinnen? Je mag dit ook tekenen. 3. Beredeneer het belang van consumptieve bestedingen. 4. Welke rol spelen banken in de economische kringloop betreffende inkomen, consumptie, besparingen en investeringen? 5. Welke rol heeft de overheid in de economische kringloop betreffende belastingen en overheidsbestedingen? 6. Nederland kent een open economie. Wat verstaat men hieronder? 7. Benoem de relaties tussen het burgerschap volgens het L&B-document en de economische kringloop. 2.4 Organisatiecultuur 1. Benoem de relaties tussen het burgerschap volgens het L&B-document en de organisatiecultuur. 2. Definieer de organisatiecultuur. Je mag de definitie ook met eigen woorden omschrijven. 3. Wat zijn de kenmerken van een open organisatiecultuur? 4. Wat zijn de kenmerken van een gesloten organisatiecultuur? 5. Motiveer wat jouw voorkeur heeft betreffende een open of gesloten organisatiecultuur. 6. Je kunt een organisatiecultuur van een bedrijf leren kennen aan de hand van carrièreankers of loopbaanankers. Leg eens uit hoe je dit in jouw geval het beste zou kunnen aanpakken. Denk daarbij aan je persoonlijkheidsmodel en je karaktereigenschappen. 7. Hoe verkrijg je informatie over de organisatiecultuur? 8. Hoe laat je weten dat je in een organisatiecultuur past? 2.5 Ondernemingen in de mobiliteitsbranche 1. Omschrijf wat een bedrijfskolom en een bedrijfstak zijn. 2. Teken de bedrijfskolom van autofabrikanten, importeurs en dealers. 3. Teken bij de in vraag 2 gemaakte bedrijfskolom de universelen die gebuikte auto s verkopen. 4. Omschrijf de functie(s) die autofabrikanten hebben in de bedrijfskolom. 5. Omschrijf de functie(s) die importeurs hebben in de bedrijfskolom. Uitgeverij Streutker (Bedrijfs)Autotechniek, (Voorbeeld)uitwerkingen 7

8 6. Omschrijf de functie(s) die autodealers hebben in de bedrijfskolom. 7. Deel de markt van personenautobedrijven in in categorieën en geef aan welke functie(s) in elke categorie uitgeoefend word(t)(en). 8. Noem ten minste vijf soorten universelen/specialisten die in de mobiliteitsbranche actief zijn en geef aan welke functie(s) zij uitoefen(t)(en). 2.6 Privaatrechtelijke brancheorganisaties 1. Omschrijf wat er onder privaatrechtelijke organisaties verstaan wordt. 2. Noem ten minste vier brancheorganisaties en omschrijf hun doelstellingen. 3. Geef ten minste drie afdelingen van de BOVAG. 4. Op welke gebieden van de mobiliteitsbranche houdt de FOCWA zich bezig? 5. Omschrijf welke functie(s) de RAI, het RDC Datacentrum, de RDW, de ANWB, de Innovam Groep en de VOC uitoefenen. Uitgeverij Streutker (Bedrijfs)Autotechniek, (Voorbeeld)uitwerkingen 8

9 Organisatie autobedrijf 1 BEROEPEN IN DE MOBILITEITSBRANCHE 1.1 Kwalificatiestructuur mobiliteitsbranche 1. Wat verstaat men onder de kwalificatiestructuur volgens de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB)? 2. Welke opleidingsplaats heb jij binnen de Kwalificatiestructuur Mobiliteitsbranche? Geef daarbij ook het kwalificatieniveau en de beroepsgroep aan waarbinnen je valt. 3. Omschrijf de taken van de (Bedrijfs)autotechnicus. 4. Omschrijf twee taken van respectievelijk: a. Eerste Autotechnicus of Eerste Bedrijfsautotechnicus b. Technisch Specialist Personenauto s of TS Bedrijfsauto s c. Werkplaatsmanager Motorvoertuigentechniek d. Service Adviseur Mobiliteitsbranche e. Bedrijfsmanager Mobiliteitsbranche 5. Waarin verschillen de taken van Eerste Autotechnicus of Eerste Bedrijfsautotechnicus met die van Autotechnicus of Bedrijfsautotechnicus? 6. Waarin verschillen de taken van Technisch Specialist Personenauto s of Technisch Specialist Bedrijfsauto s met die van Autotechnicus of Bedrijfsautotechnicus? 1.2 Functies in de organisatie 1. Geef een omschrijving van functies, taken en werkzaamheden. 2. Waarin kan een functie verschillen met die van een beroep? 3. Geef een voorbeeld van een functie-inhoud van een werkplaatsmanager van een klein autobedrijf. 4. Omschrijf welke beroepshouding van je verwacht wordt als je als (Bedrijfs)autotechnicus in een autobedrijf werkt of stage loopt. 2 AFDELINGSORGANISATIE 2.1 Afdelingsstructuur 1. Noem de bedrijfsafdelingen die binnen (bedrijfs)autobedrijven gebruikelijk zijn. Komt dit overeen met het bedrijf waar je werkt? Als er afwijking is, motiveer dan waarom dit bij jouw bedrijf zo is. 2. Onder welke voorwaarden kunnen deze autonome bedrijfsafdelingen als een eenheid functioneren? Uitgeverij Streutker (Bedrijfs)Autotechniek, (Voorbeeld)uitwerkingen 9

10 2.2 Plaats (bedrijfs)autowerkplaats in de organisatie 1. Noem ten minste drie kenmerken van een (bedrijfs)autowerkplaats. 2. Noem ten minste drie doelen die in (bedrijfs)autowerkplaatsen worden nagestreefd. 3. Motiveer waarom een (bedrijfs)autowerkplaats een dienstverlenende afdeling is. 4. Om de werkplaats zo rendabel mogelijk te laten draaien, moeten de werkzaamheden zo productief en efficiënt mogelijk uitgevoerd worden met behoud van het juiste kwaliteitsniveau. Motiveer waarom deze bewering juist is. 5. Wat betekent de uitdrukking servicemarketing in het kader van prijs, kwaliteit, service, goodwill? 6. Kunnen alle bedrijfsafdelingen van (bedrijfs)autobedrijven een dekkingsbijdrage leveren? Motiveer dit. 3 BEDRIJFSORGANISATIE 3.1 Taakverdeling 1. Bij taakverdelingen speelt de groepering van gelijksoortige en gelijkwaardige activiteiten een belangrijke rol. Wat houdt dit in en waar leidt dit toe? 2. Definieer de functie. Dat mag met eigen woorden. 3. Welk doel streeft men na bij taakverdeling? 4. Wat wordt er onder delegeren verstaan? 5. Verticale taakverdeling leidt tot een hiërarchische organisatiestructuur. Motiveer dit. 6. Tot welke bedrijfsniveaus leidt verticale taakverdeling? 7. Managers hebben een beperkte span of control. Kun jij twee factoren bedenken waarom dit zo is? Er wordt ook een motivatie verwacht. 8. Wat verstaan we bij bedrijfsorganisatie onder centralisatie? En wat zijn de kenmerken ervan? 9. Hetzelfde als vraag 8 maar dan voor decentralisatie. 10. Wat heeft jouw voorkeur: een decentraal of een centraal geleide organisatie. Onderbouw je mening. 11. Wat houdt horizontale taakverdeling in? Noem er een voorbeeld van. 12. Motiveer waarom functionele taakverdeling tot afdelingsvorming en vakdeskundigheid leidt. 3.2 Organisatiestructuur 1. Noem de organisatiestructuren die ten gevolge van de verticale, horizontale en functionele taakverdelingen ontstaan. Uitgeverij Streutker (Bedrijfs)Autotechniek, (Voorbeeld)uitwerkingen 10

11 2. Noem de kenmerken van een lijnorganisatie. 3. Teken het blokschema (organigram) van een lijnorganisatie en zet in de blokken om welk soort functies het gaat en zet erbij op welk niveau deze functies uitgevoerd worden. 4. Op welke twee manieren kunnen de nadelen van een lijnorganisatie verkleind worden? 5. Omschrijf hoe een passerelle behoort te functioneren. 6. Noem de kenmerken veen functionele organisatie. 7. Teken het blokschema (organigram) van een functionele organisatie en zet in de blokken om welk soort functies het gaat en zet erbij op welk niveau deze functies uitgevoerd worden. 8. Noem de kenmerken van een lijn-/staforganisatie. 9. Teken het blokschema (organigram) van een lijn-/staforganisatie en zet in de blokken om welk soort functies het gaat en zet erbij op welk niveau deze functies uitgevoerd worden. 10. Geef een omschrijving van de twee grondregels die leiden tot een efficiënte en harmonieuze functie-indeling. 11. Met welke factoren moeten we eveneens rekening houden om tot een efficiënte en harmonieuze functie-indeling te komen? Leg dit uit. 12. Op welke wijze zijn de officiële relaties tussen de functies van een organigram aangegeven en om welke twee soorten relaties gaat het daarbij? 13. Omschrijf wat een taakomschrijving is, wat deze inhoudt en welk doel deze heeft. 14. Geef de functie-inhoud van een autotechnicus. 15. Geef minstens twee zaken waarvoor de taakomschrijving ook kan dienen als alleen voor het omschrijven van de functie-inhoud en de functie-eisen? Leg dit uit. 3.3 Personeelsstructuur 1. Omschrijf wat men onder een personeelsstructuur verstaat. 2. Wat verstaat men onder capaciteit, time span en capaciteitsniveau van iemand en geef daarvan een voorbeeld. 3.4 Personeelsstructuur naast organisatiestructuur 1. Welke relaties bestaan er tussen de functionaris en zijn functie en wat zijn de kenmerken ervan? 2. Welke relaties bestaan er tussen de functionarissen onderling en wat zijn de kenmerken ervan? Uitgeverij Streutker (Bedrijfs)Autotechniek, (Voorbeeld)uitwerkingen 11

12 4 BEDRIJFSCOMMUNICATIE 4.1 Formele en informele communicatie 1. Geef de definitie van interne communicatie. Dat mag met eigen woorden. 2. Omschrijf wat men verstaat onder formele en informele communicatie. 3. Geef twee voorbeelden van formele communicatie en twee voorbeelden van informele communicatie. 4. Omschrijf het belang van beide communicatievormen in een onderneming. 5. Wat is bij interne en externe communicatie een performance gap? Heb je zoiets wel eens meegemaakt? 6. Welke communicatierol speel jij als (Bedrijfs)autotechnicus in het (bedrijfs)autobedrijf waar je werkt? 4.2 Communicatielijnen 1. Op welke wijze kunnen we autonome functies en autonome afdelingen toch goed met elkaar laten communiceren? Hoe is dit geregeld in het (bedrijfs)autobedrijf waar je werkt? 2. Wat verstaat men onder verticale kortsluiting? 3. In ondernemingen wordt ook gebruik gemaakt van top-down en bottom-up communicatie. Geef van elk een voorbeeld, als het kan van het bedrijf waar je werkt. Dat mag ook van een ander bedrijf zijn of een organisatie waar je lid van bent. 4. Geef een voorbeeld van gewenste en ongewenste informele communicatie, als het kan van het bedrijf waar je werkt. Dat mag ook van een ander bedrijf zijn of een organisatie waar je lid van bent. 5. Op welke wijze is de coördinatie tussen de afdelingen geregeld bij het bedrijf waar je werkt? 4.3 Communicatievormen 1. Omschrijf de kenmerken van mondelinge communicatie. 2. Teken het STAR-communicatiemodel. Werk je (onbewust) volgens dit model of gaat het ook wel eens fout? Noem de voorbeelden die je erbij bedenkt. 3. Geef ten minste vier vormen van schriftelijke communicatie. 4. Omschrijf de kenmerken van schriftelijke communicatie. 5. Omschrijf het verschil en de overeenkomst tussen intranet en internet. 6. Gedragscommunicatie is te onderscheiden naar verbale en non-verbale communicatie. Wat zijn de kenmerken van deze communicatievormen? Noem van elk twee voorbeelden. Uitgeverij Streutker (Bedrijfs)Autotechniek, (Voorbeeld)uitwerkingen 12

13 4.4 Interne communicatie 1. Omschrijf welke plaats werkoverleg heeft binnen de interne communicatie. 2. Wat verstaat men onder participatie en motiveer welke rol dit speelt binnen de interne communicatie van een bedrijf. 3. Omschrijf het doel van functionerings- en beoordelingsgesprekken. 4. Wat is het verschil tussen functionerings- en beoordelingsgesprekken? 5. Welke rol kan een functieclassificatie spelen bij functionerings- en beoordelingsgesprekken? 6. Geef ten minste vier zaken die kenmerkend zijn voor een functioneringsgesprek. 7. Motiveer waarom functioneringsgesprekken doorgaans een beter effect hebben dan beoordelingsgesprekken. 8. Denk terug aan je laatste functioneringsgesprek. Welke elementen zaten daar bij zoals die in het boek genoemd zijn? Waarop lag het accent? 9. Welke verschillen ondervind je tussen werkoverleg en functioneringsgesprek? 10. Geef ten minste twee zaken die kenmerkend zijn voor een beoordelingsgesprek. 11. Wil een meting waarde hebben, dan moet deze vergeleken kunnen worden met een norm. Geef een voorbeeld waarbij men dit zo bij jou deed, op je werk, op het opleidingsinstituut, of elders. 4.5 Communicatiemiddelen 1. Wat verstaat men onder een juiste mix van communicatiemiddelen. Geef daarvan een voorbeeld. 2. Geef de kenmerken van de telefonische communicatie. 3. Als vraag 2 maar dan voor schriftelijke communicatie. 5 WERKPLAATSADMINISTRATIE 5.1 Werkorder 1. Omschrijf waarom de hoofddoelen van de werkplaatsadministratie zijn: het behouden respectievelijk verbeteren van de servicegraad, de efficiency, de arbeidsproductiviteit en dus de rentabiliteit. 2. Noem ten minste vijf hiervan afgeleide doelen. 3. Wat is een werkorder? 4. Wat is het doel van de werkorder? 5. Hoe maakt men van een werkorder een factuur? 6. Wie vult een werkorder in? 7. Wat zijn de voordelen van directe facturering? Uitgeverij Streutker (Bedrijfs)Autotechniek, (Voorbeeld)uitwerkingen 13

14 8. Wanneer is er sprake van wettelijke bescherming door middel van een werkorder? 9. Uit hoeveel delen bestaat een werkorder met directe facturering? 10. Voor wie zijn de afzonderlijke delen bestemd? 11. Teken de routing van de werkorder. 12. Via welke medewerkers van het bedrijf gaan de delen van de werkorder? 13. Noteer vier belangrijke gegevens die op een werkorder genoteerd moeten worden. 14. Wat is in algemene zin het doel van de diverse noteringen op een werkorder? 15. Waarom is het vermelden van de juiste kilometerstand op de werkorder belangrijk? 16. Wat is het doel van het vermelden van de gewerkte uren van de autotechnicus op de werkorder? 17. Wat is het doel van een interne werkorder? 18. Leg uit hoe het flatratesysteem werkt. 19. Geef een specifiek voordeel bij toepassing van het flatratesysteem. 20. Noem ten minste drie te automatiseren administratieve systemen van de werkplaats. 21. Hoe verlopen de diverse stappen om van een opdracht van een klant bij de receptie uiteindelijk tot de factuur te komen? 22. Hoe ontstaat een geprinte factuur? 23. Hoe verlopen de geautomatiseerde stappen bij een interne werkorder? 24. Waarom worden de kosten doorgeboekt naar betreffende opdrachtgever, bijvoorbeeld de afdeling verkoop? 25. Op welke manier wordt de urenverantwoording van de autotechnici geautomatiseerd bijgehouden? 5.2 Inspectierapport 1. Wat is het doel van inspectierapporten? 2. Waarom hanteert een (Bedrijfs)autotechnicus in de werkplaats ook wel inspectierapporten? 3. Vind je het zinvol om de klanten het inspectierapport van hun auto s te geven? 6 DOCUMENTATIE 6.1 Werkplaatsdocumentatie 1. Noem ten minste drie soorten van technische documentatie van de werkplaats. 2. Omschrijf wat een werkplaatshandboek is. 3. Op welke wijzen worden werkplaatshandboeken geüpdate? Uitgeverij Streutker (Bedrijfs)Autotechniek, (Voorbeeld)uitwerkingen 14

15 4. Wat is het doel van een werkplaatshandboek? 5. Omschrijf hoe er met werkplaatshandboeken gewerkt behoort te worden. 6. Motiveer wanneer de voorkeur uitgaat naar een werkplaatshandboek of naar een databank. 7. Welke functie hebben vaktijdschriften en studieboeken in de werkplaats van een motorvoertuigbedrijf? 7 WETTEN EN VERZEKERINGEN 7.1 Arbeidsovereenkomstenrecht 1. Noem de drie regels wanneer er sprake is van een geldige arbeidsovereenkomst. 2. Een mondelinge arbeidsovereenkomst is wel geldig, maar waarom is het beter dit schriftelijk te doen? 3. Welke zaken behoren er in een schriftelijke arbeidsovereenkomst opgenomen te zijn? 4. Wat verstaat men onder een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? Geef er een voorbeeld van. 5. Als vraag 4, maar dan voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 6. Waarom is een stageovereenkomst geen arbeidsovereenkomst? 7. Als je een stagevergoeding krijgt, welke gevolgen kan dat hebben voor je studiefinanciering, je sociale zekerheid, de loonbelasting? 8. Ga na of je arbeidsduur, werk- en rusttijden volgens de Arbeidstijdenwet of CAO-bepalingen nageleefd worden. 9. Hoe kunnen werktijden van verschoven uren en inhaaluren geregeld zijn? 10. Maak een lijst van huisregels van het bedrijf waar je werkt of stage loopt. 7.2 Sociaal zekerheidsrecht 1. Als je stagiair bent, voor welke sociale werknemersverzekeringen kun je dan in aanmerking komen? En onder welke voorwaarden geldt dat? 2. Onder welke voorwaarden kom je in aanmerking voor de studentenverzekering? 3. Hoe is de ziekmelding volgens de Ziektewet geregeld? En welke regels hanteert het bedrijf hiervoor? 7.3 Bedrijfsverzekeringen 1. Hoe is de bedrijfsaansprakelijkheid geregeld? 2. Noem twee voorbeelden van schades waarvoor een bedrijf aansprakelijk gesteld kan worden. Uitgeverij Streutker (Bedrijfs)Autotechniek, (Voorbeeld)uitwerkingen 15

16 3. Motiveer waarom het werken met een kwaliteitsbeheerssysteem schades kan voorkomen of in omvang kan beperken? 4. Omschrijf wat er onder onrechtmatige daad wordt verstaan. 5. Som de vier punten op wanneer iemand voor een onrechtmatige daad aan te spreken is. 6. Omschrijf wanneer er sprake is van: a. onrechtmatige daad; b. schuld; c. schade; d. relativiteit. 7. Wat verstaat men onder risicoaansprakelijkheid? 8. Op welke wijze kan een ondernemer zich tegen aansprakelijkheid voor goederen en personen zich verzekeren? Kan jij jezelf ook tegen een dergelijke aansprakelijkheid verzekeren? 9. Als jij schade veroorzaakt, is dan je leidinggevende ook aansprakelijk te stellen? 10. Als jij schade veroorzaakt, kun je aansprakelijk gesteld worden. Hoe wordt dit in de praktijk opgelost? 11. Wat betekent regres en hoe werkt dat? Uitgeverij Streutker (Bedrijfs)Autotechniek, (Voorbeeld)uitwerkingen 16

17 Exploitatie (Bedrijfs)autobedrijf 1 ONDERHOUD EN REPARATIE 1.1 Onderhouds- en reparatie-aspecten 1. Omschrijf het verschil en de overeenkomst tussen inspecteren, keuren en onderhoud en de soort werkzaamheden bij elk worden uitgevoerd. 2. Omschrijf het begrip service. 3. Geef een voorbeeld wanneer service gratis is (of lijkt). 4. Wat is het doel van een onderhoudsbeurt? 5. Noteer de soorten onderhoudsbeurten die we voor auto s kennen en geef van elk globaal aan welke controles er uitgevoerd worden en wat er eventueel vervangen wordt. 6. Noem de factoren die de mate aan onderhoud bepalen. En geef van elke factor de motivatie waarom deze in de mate aan onderhoud meedoet. 7. Kun je twee situaties noemen waarin voor jou de grens bereikt is om de klant in de kosten van onderhoud tegemoet te komen? 8. Noem de twee vormen van onderhoud en geef er een voorbeeld bij. 9. Noem de factoren die het onderhoudsinterval bepalen. 10. Noem een situatie waarin je kilometergebonden of tijdgebonden onderhoud adviseert. Motiveer het. 1.2 De uitvoering van de werkzaamheden 1. Omschrijf wat er onder afbreukrisico verstaan wordt en welke invloed je hierop hebt. 2. In welke situatie leidt afbreukrisico tot imagoschade? Motiveer het. 1.3 De controle van de werkzaamheden 1. Noem de soorten controles die op je werkzaamheden mogelijk zijn. Motiveer in welke situatie je welke controle toepast. 2. Jij hebt je eigen werk gecontroleerd, maar noem ook een situatie waarin een deskundigere collega jouw werk nog een keer controleert. Motiveer waarom hij dat dan zal doen. 3. Wat is de reden dat bij proefrijden handelaarskentekenplaten op de testauto gemonteerd moeten zitten? 4. Noem de motieven voor het aanhouden van een vast testcircuit bij proefrijden. 5. Motiveer bij wie de verantwoordelijk ligt als jij proefrijdt. 6. Welke voorwaarden zijn er verbonden aan de kentekenbewijsverzekering. Uitgeverij Streutker (Bedrijfs)Autotechniek, (Voorbeeld)uitwerkingen 17

18 1.4 De kentekenplaat 1. Nederland kent nogal wat soorten kentekenplaten. Noem er vier en geef er een beknopte toelichting over. 2. Om welke reden is de GAIK-kentekenplaat ingevoerd en aan welke regels zijn de bedrijven gebonden betreffende deze kentekenplaat? 3. Aan de GAIK-kentekenplaat is een aantal normen verbonden, zoals: het EU-symbool, de unieke code, de duplicaatcode, de cijfers en letters, het keurmerk van de kentekenplaatfabrikant met bedrijfsnummer, de omkadering, en de fabricagedatum. Omschrijf de betekenis van deze coderingen. 4. Welke montagevoorschriften gelden er ten aanzien van de montage van kentekenplaten? 1.5 Onderhoudsbevordering 1. Noem ten minste vier onderhoudsbevorderende maatregelen. En motiveer op welke onderhoudsbevorderende maatregelen jij invloed uitoefent, of kunt uitoefenen. 2. Behandel de klant als een VIP. Leg dat maar eens uit. 3. Op welke manieren kun jij bijdragen aan onderhoudsbewaking? 4. Op welke manieren kun jij bijdragen aan onderhoudsbevordering via presentatie en promotie? 1.6 Werkplaatsonderhoud 1. Geef een overzicht van het onderhoud van de werkplaatsoutillage dat wordt uitbesteedt en dat door de werkplaatsfunctionarissen wordt gedaan. 2. Motiveer wanneer het uitbesteden van onderhoud aan werkplaatsoutillage beter of voordeliger is dan het houden in eigen beheer. 2 ARBEIDSPRODUCTIVITEIT EN EFFICIENCY 2.1 Definities 1. Geef de definitie van productiviteit. Je mag deze ook met eigen woorden omschrijven. 2. Wat wordt er onder resultaat en wat onder offers verstaan? 3. Geef de definitie van efficiency. Je mag deze ook met eigen woorden omschrijven. Noteer een efficiencykengetal dat jou het meeste aanspreekt. Motiveer waarom je dit efficiencykengetal noemt. 2.2 De kengetallen nader toegelicht 1. Omschrijf waarom het management de arbeidsproductiviteit zo graag wil weten. Maar waarom zou jij dit ook willen weten? Uitgeverij Streutker (Bedrijfs)Autotechniek, (Voorbeeld)uitwerkingen 18

19 2. Definieer de arbeidsproductiviteit. Leg uit wat daarbij de invloed is van het aantal verkochte uren en het aantal te verkopen uren. 3. Omschrijf op welke manier arbeidsefficiency te berekenen is. 4. Met de urenregistratie is de arbeidproductiviteit en de efficiency te berekenen. Bewijs dit. Dat mag ook met een voorbeeld. 5. Noem de factoren die tot arbeidsimproductiviteit leiden. Motiveer je gegeven antwoorden. 6. Wat valt er bij het bedrijf waar je werkt of stage loopt onder werkplaatsonderhoud en waarom is dit improductief? 7. In welke situaties is een garantieclaim te verhalen en wanneer komen deze ten laste van de werkplaats? 8. Motiveer waarom leegloop de slechtste vorm van improductiviteit is. 2.3 Factoren die de productiviteit en efficiency bepalen 1. Noem de factoren die de arbeidsproductiviteit en de efficiency bepalen. Motiveer op welke factoren je als (Bedrijfs)autotechnicus invloed hebt. 2. Verklaar waarom werkmethode, automatisering, mechanisering en specialisatie invloed hebben op het productieproces. 3. Noem een werkmethode met zijn kenmerken. Waarnaar gaat jouw voorkeur uit? Motiveer het. 3 VAN OMZET NAAR WINST 3.1 Eerst in stappen, dan het totaal 1. Wat is het verschil tussen afzet en omzet? 2. Wat is de relatie tussen bruto en netto verkoopprijs en BTW (OB)? 3. Hoe kunnen we de bruto winst berekenen? 4. Hoe kunnen we de netto winst berekenen? 5. Wat houdt het gewaardeerd loon van de ondernemer in? 6. Als je het gewaardeerd loon in rekening brengt, wat verdient de ondernemer dan aan zijn bedrijf? 7. Dit is een extra vraag waarin gerekend moet worden. Een uitdaging. Van een autobedrijf hebben we van afgelopen jaar de volgende gegevens verzameld: bruto-omzet , hierin zit , BTW besloten de netto inkoopwaarde bedroeg , de totale kosten bedroegen , Uitgeverij Streutker (Bedrijfs)Autotechniek, (Voorbeeld)uitwerkingen 19

20 de ondernemer stelde zijn gewaardeerd loon op , Bereken achtereenvolgens: a. Netto-omzet b. Brutowinst c. Nettowinst d. Vergoeding eigen vermogen e. Rente op het geïnvesteerde vermogen 4 HET WERKPLAATSUURTARIEF 4.1 Berekening verkoopprijs 1. Geef de definitie van de directe kosten. Dat mag ook in eigen woorden. 2. Doe hetzelfde voor de indirecte kosten. 3. Waarvoor worden de (in)directe kosten gebruikt? 4. Geef een voorbeeld van directe kosten en een van indirecte kosten. 5. Op welke manier kunnen de indirecte kosten verdeeld worden over de directe kosten? 6. Wat verstaan we onder de kostprijs van het werkplaatsuurtarief? 7. Hoe komen we tot de netto verkoopprijs respectievelijk bruto verkoopprijs van het werkplaatsuurtarief? 8. Dit is een extra vraag waarin gerekend moet worden. Een uitdaging. Bereken het bruto werkplaatsuurtarief als het volgende bekend is. De directe loonkosten van de werkplaats zijn ,. Het materiaalverbruik is ,. De overige directe kosten zijn ,. Het opslagpercentages voor de indirecte kosten is 25%. Het opslagpercentage voor de winst is 15%. Het aantal productieve uren is De BTW is 21%. 5 DE KOSTEN 5.1 Kosten zijn noodzakelijk 1. Wat is een bedrijfshuishouding? 2. Geef een korte omschrijving van de drie productiefactoren? 3. Noem de definitie van kosten. Dat mag ook in eigen woorden. 4. Noem de definitie van product. Dat mag ook in eigen woorden. 5. Noem de definitie van productieproces. Dat mag ook in eigen woorden. 6. Omschrijf hoe we productie en productieproces vertalen naar autobedrijven. 7. Wat verstaan we onder verspilling? Uitgeverij Streutker (Bedrijfs)Autotechniek, (Voorbeeld)uitwerkingen 20

Beroepsvorming III Vragen & Opdrachten

Beroepsvorming III Vragen & Opdrachten Beroepsvorming III Vragen & Opdrachten ISBN 97890 74365 840 1. BEGRIPPEN... 2 2. BRANCHE- EN AANVERWANTE ORGANISATIES... 3 3. BEDRIJFS- EN AFDELINGSORGANISATIE... 4 4. WERKPLAATS- EN MAGAZIJNPROCEDURES...

Nadere informatie

Financieel Management. Vragen & Opdrachten. Mobiliteitsbranche ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2

Financieel Management. Vragen & Opdrachten. Mobiliteitsbranche ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2 Financieel Management Mobiliteitsbranche Vragen & Opdrachten ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2 PARAGRAAF 1.2 AFSPRAKEN EN DEFINITIES... 2 PARAGRAAF 1.3 KOSTENSOORTEN... 2 PARAGRAAF 1.4 VASTE

Nadere informatie

Inhoud. Vak 578 Serie C Les 2 Leidinggeven Wat is leidinggeven? Het magazijn in de organisatie Wat is een organisatie? Het belang van kwaliteit... ...

Inhoud. Vak 578 Serie C Les 2 Leidinggeven Wat is leidinggeven? Het magazijn in de organisatie Wat is een organisatie? Het belang van kwaliteit... ... c Inhoud Vak 578 Serie C Les 1 Het magazijn in de organisatie Wat is een organisatie? 1... Plaats van een organisatie in een bedrijfskolom 6... Organisatieschema 7............ Functie van de magazijnmeester

Nadere informatie

Deelnemerset Eindtermengericht praktijkexamen Bedrijfsbeheer Schadeherstel (55011)

Deelnemerset Eindtermengericht praktijkexamen Bedrijfsbeheer Schadeherstel (55011) Deelnemerset Eindtermengericht praktijkexamen Bedrijfsbeheer Schadeherstel (55011) Inhoud Inleiding... 3 Eisen aan het verslag... 4 Bedrijfsbeheer blok A... 5 Leidinggeven (4.1.5) en Organisatie (4.1.2)...

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

De onderstaande 8 titels worden door Delta Press gedistribueerd: www.deltapress.nl. ISBN / Titel

De onderstaande 8 titels worden door Delta Press gedistribueerd: www.deltapress.nl. ISBN / Titel De onderstaande 8 titels worden door Delta Press gedistribueerd: www.deltapress.nl ISBN / Titel Info ISBN 90 74365 485 Beroepsvorming 2 incl. vragen website ISBN 90 74365 523 Beroepsvorming 3 incl. vragen

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

NEMAS Middle Management. Middle Management & Bedrijfsvoering Uitwerkingen

NEMAS Middle Management. Middle Management & Bedrijfsvoering Uitwerkingen NEMAS Middle Management Middle Management & Bedrijfsvoering Uitwerkingen NEMAS Middle Management Middle Management & Bedrijfsvoering UITWERKINGEN Ad Bakker Ton Verweij Vierde, herziene druk Brinkman Uitgeverij

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

Inleiding organisatiekunde Toolbox

Inleiding organisatiekunde Toolbox Inleiding organisatiekunde Toolbox Loek ten Berge Marco Oteman m.m.v. Johan van Kooten bussum 2011 Dit extra materiaal hoort bij de vierde, herziene uitgave van Inleiding organisatiekunde van Loek ten

Nadere informatie

Samenvattingen p2. Jordi Morsink. Pagina 1

Samenvattingen p2. Jordi Morsink. Pagina 1 Samenvattingen p2 Jordi Morsink Pagina 1 Inleiding management 7-S-model: In het 7S model zijn harde en zachte S en te onderscheiden: Een harde S: is tastbaar/zichtbaar, is te beschrijven of in een schema

Nadere informatie

BPV. informatiegids. mbo

BPV. informatiegids. mbo 1 BPV informatiegids mbo 2014 2015 2BPV informatiegids mbo 2014-2015 3 Beroepspraktijkvorming mbo Informatiegids Deze BPV informatiegids is bedoeld voor alle praktijkopleiders en studenten in het mbo van

Nadere informatie

Kijk op de organisatiepraktijk

Kijk op de organisatiepraktijk Kijk op de organisatiepraktijk Functionele beleidsgebieden op basis van het NEMAS - programma UITWERKINGEN Ad Bakker Ton Verweij Derde, herziene druk De serie Kijk op de organisatiepraktijk bestaat uit:

Nadere informatie

Contents Hoofdstuk 1... 5 Wat is bedrijfskunde?... 5 Wat is Richten, Inrichten, Verrichten en Berichten?... 5 MesoMacroModel... 6 Hoofdstuk 2...

Contents Hoofdstuk 1... 5 Wat is bedrijfskunde?... 5 Wat is Richten, Inrichten, Verrichten en Berichten?... 5 MesoMacroModel... 6 Hoofdstuk 2... Samenvatting OIB Contents Hoofdstuk 1... 5 Wat is bedrijfskunde?... 5 Wat is Richten, Inrichten, Verrichten en Berichten?... 5 MesoMacroModel... 6 Hoofdstuk 2... 8 Wat is een strategie?... 8 SWOT analyse...

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv. Middle Management. Drs. J. Heijnsdijk. Tweede druk. Noordhoff Uitgevers Groningen Houten. Mid mang.indb 1 31-08-10 10:55

Noordhoff Uitgevers bv. Middle Management. Drs. J. Heijnsdijk. Tweede druk. Noordhoff Uitgevers Groningen Houten. Mid mang.indb 1 31-08-10 10:55 Noordhoff Uitgevers bv Middle Management Drs. J. Heijnsdijk Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen Houten Mid mang.indb 3-08-0 0:55 Noordhoff Uitgevers bv Ontwerp omslag: G2K, Groningen/Amsterdam Omslagillustratie:

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Succesvol aansturen van teams

Succesvol aansturen van teams Succesvol aansturen van teams Door Erica Rijnsburger Leiders van teams, projecten, programma s, afdelingen of organisaties kunnen een grote invloed uitoefenen (positief of negatief) op de sfeer waarbinnen

Nadere informatie

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Uitgevoerd in opdracht van Stichting OOMT Innovam Consult Drs. Jessica Spithoven Sandra

Nadere informatie

Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3

Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3 Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3 13 November 2006 Opdrachtgever Bouwmat NV, Gert Klein Opdrachtnemers Paulien Lakeman (209459) - e-mail: Paulien.Lakeman@hva.nl - tel (m): 0620945255

Nadere informatie

Leidinggeven is eenvoudig?

Leidinggeven is eenvoudig? Leidinggeven is eenvoudig?? John Romeijnders ISBN: 978-90-821682-0-4 Eerste druk: januari 2014. Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

De meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen De meest gestelde vragen Inhoudsopgave Wat heb ik aan een financiële administratie? 3 Waarmee moet ik rekening houden bij het inrichten van de (financiële) administratie? 4 Welke gegevens moet ik opnemen

Nadere informatie

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 2013 Voogd & Voogd Verzekeringen Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 1 Hoofdstuk 1 De kenniswerker Kennis is in de westerse maatschappij

Nadere informatie

Management & Organisatie.

Management & Organisatie. Management & Organisatie. Bouwstenen van management en organisatie. Jan Eppink, Gert-Jan Melker en Peter Tack Eerste druk 2011 Tweede, herziene druk 2013 Reader Management en organisatie NCOI opleidingsgroep

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Interne communicatie en het nieuwe werken

Interne communicatie en het nieuwe werken Afstudeeronderzoek Interne communicatie en het nieuwe werken Herm van Veen 070739 mail@hermvanveen.nl www.hermvanveen.nl Communicatie, Christelijke Hogeschool Ede Begeleid door Maarten Bakker Voorwoord

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie