CATALOGUS BELANGRIJKE FAILLISSEMENTSVERKOPING VAN MACHINES, INVENTARIS EN VOORRADEN VAN DE DAKKAPEL BV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CATALOGUS BELANGRIJKE FAILLISSEMENTSVERKOPING VAN MACHINES, INVENTARIS EN VOORRADEN VAN DE DAKKAPEL BV"

Transcriptie

1 CATALOGUS BELANGRIJKE FAILLISSEMENTSVERKOPING VAN MACHINES, INVENTARIS EN VOORRADEN VAN DE DAKKAPEL BV Tevens zal worden verkocht: de magazijnvoorraden van ROWI PARKET, opgeslagen bij De Dakkapel BV: Kajuitstraat 2 te Doetinchem op donderdag 11 mei a.s. om precies uur in Partycentrum d Olde Beth, Nieuwstraat 10 te Wehl t.o.v. Smit & Legebeke Gerechtsdeurwaarders te Ommen KIJKDAGEN: woensdag 10 mei 2006: uur en op de dag van de verkoop: donderdag 11 mei 2006: uur KIJKADRES: Kajuitstraat 2 te Doetinchem Let op! lees op voorhand de voorwaarden in deze catalogus! TEL. (038) FAX (038)

2 ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN (AVV) PAG. 2 Geldende bij aankoop van roerende zaken op veilingen gehouden door Cees Lubbers Veilingen B.V. Artikel 1 Definities Veiling : De verkoop bij opbod en/of afslag van roerende zaken in het openbaar; Veilingorganisator : Cees Lubbers Veilingen B.V., Marsweg 47, 8013 PE Zwolle. Verkoper : Degene die de veilingorganisator opdracht heeft gegeven om een kavel te verkopen. Veilingmeester : Iedere medewerker van Cees Lubbers Veilingen B.V. die belast is met de veiling van de kavels; Bod : Ieder in de veiling geboden bedrag; Mijning : Ieder in de veiling bij afslag geboden bedrag. Bieder : Ieder die gedurende de veiling een bod uitbrengt; Cautie : Borgsom Kavel : De roerende zaak of een samenstel van roerende zaken dat onder één nummer wordt geveild; Koper : Degene aan wie door de veilingmeester een kavel wordt toegewezen, doordat het door hem uitgebrachte bod en/of mijning door de veilingmeester als hoogste bod op dit kavel is aanvaard; Plokgeld : Van toepassing indien een kavel bij opbod en afslag wordt verkocht. Plokgeld is een premie voor degene die bij opbod het hoogste bod doet. Deze premie komt ten laste van de bieder die bij afslag mijnt. Indien er bij afslag niet wordt gemijnd komt het plokgeld te vervallen. De hoogte van het plokgeld wordt door de veilingmeester vastgesteld. Opgeld : Bedrag waarmee de koopprijs wordt verhoogd ter hoogte van 16% van het op een kavel geboden bedrag. Koopprijs : Bedrag waarvoor de kavel door de veilingmeester aan de koper is toegewezen, te vermeerderen met opgeld ter hoogte van 16 %, de omzetbelasting en indien van toepassing het plokgeld. (Bij opbod en afslag wordt het bedrag van toewijzing bepaald door het bedrag bij opbod te vermeerderen met het bedrag van mijning.) Artikel 2 Biedingen 1. Alle biedingen geschieden in euro s. 2. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. 3. De veilingorganisator heeft het recht namens derden biedingen uit te brengen en mijningen te doen of dit door zijn vertegenwoordigers te laten doen. 4. De veilingorganisator is gerechtigd veranderingen aan te brengen in de kavels, kavels voor of tijdens de veiling terug te nemen dan wel de kavels te splitsen, samen te voegen of te combineren in een tussen- of eindcombinatie. 5. Biedingen of mijningen kunnen door de veilingmeester geweigerd worden zonder dat hij gehouden is de reden hiervoor mede te delen. 6. De veilingmeester heeft te allen tijde de bevoegdheid kavels bij loting toe te wijzen. Voorts heeft hij te allen tijde zonder nadere motivering het recht derden van loting uit te sluiten. Artikel 3 Koopovereenkomst 1. Met de hoogste bieder of mijner komt op het moment van definitieve toewijzing een koopovereenkomst tot stand. 2. De veilingmeester heeft het recht zich ten alle tijde te herstellen, zonder dat de kopers hieraan rechten kunnen ontlenen. 3. De koper wordt steeds geacht voor zichzelf gekocht te hebben. 4. In het geval de hoogste bieder of mijner om welke reden dan ook niet wordt aanvaard, zijn de voorgaande bieders of mijners verplicht hun bod gestand te doen. 5. Een eventuele twist tussen bieders of mijners zal beslist worden door de veilingmeester. De veilingmeester wordt de mogelijkheid voorbehouden de kavels waarover twist is ontstaan, opnieuw in opbod en/of afslag te brengen. Artikel 4 Verplichtingen koper 1. Kopers hebben de verplichting onmiddellijk na definitieve toewijzing naam en voorletters met volledig adres aan de veilingorganisator kenbaar te maken en zich deugdelijk te legitimeren. 2. Elke koper is gehouden, desgewenst direct na definitieve toewijzing een bedrag aan zekerheidsstelling te betalen (cautie). Dit bedrag is tevens een partiële betaling van het gekochte. De hoogte van de cautie wordt door de veilingorganisator bepaald. De veilingorganisator kan bij weigering of onmacht van betaling van de cautie zonder enige aankondiging aan de koper de kavels publiekelijk of onderhands opnieuw verkopen, danwel terugvallen op de voorgaande bieders of mijners. Koper zal op verzoek aan de veilingorganisator onmiddellijk betalen, elk nadelig saldo dat voortvloeit uit de wederverkoop, 16% commissiekosten en overige kosten. Artikel 5 Voldoening Koopprijs 1. Binnen 24 uur na de veiling zijn de kopers verplicht de koopprijs aan de veilingorganisator te betalen, zonder enige korting of schuldvergelijking. Rente op achterstallige betalingen zal door koper worden betaald tegen een maximum tarief zoals is toegestaan door de wet. Voorts dient de koper alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te voldoen welke worden gemaakt ter incasso van de vordering. 2. Mocht de koper de koopprijs niet tijdig hebben voldaan of indien koper in gebreke is ten aanzien van enige op hem rustende verplichting, dan is de veilingorganisator bevoegd zonder enige aankondiging of ingebrekestelling aan de koper, de kavels naar zijn exclusieve oordeel publiekelijk of onderhands opnieuw te verkopen. Koper zal op verzoek aan de veilingmeester onmiddellijk betalen, elk nadelig saldo dat voortvloeit uit de wederverkoop, 16% commissiekosten en overige kosten. Artikel 6 Conformiteit 1. De veiling is een verkoop in de zin van art. 7:19 BW. De veilingmeester geeft geen garanties of waarborgen, expliciet, impliciet of anderszins in welke aard dan ook met betrekking tot de op de veiling aangeboden zaken. 2. De kavels worden voetstoots en/of in de staat zoals zij zich bevinden te koop aangeboden en in deze staat aanvaard door de koper. Alvorens een bod uit te brengen is de koper verplicht alle kavels te inspecteren en zijn eigen onderzoekingen te doen. Koopt de koper zonder voorafgaand onderzoek, dan wordt de koper geacht dit op eigen risico te doen. Geen enkele verkoop zal ontbonden kunnen worden door enige tekortkoming of onjuistheid in de omschrijving van enig kavel in de catalogus of beschrijving ergens anders. De maten en hoeveelheden zoals omschreven in de catalogus worden beschouwd als de juiste; er wordt geen korting gegeven voor een verkeerde omschrijving of maat. Het niet aanwezig zijn van materialen ten gevolgen van fouten of andere oorzaken bevat geen grond voor verhaal op verkopers of op de veilingorganisator. Artikel 7 Levering 1. De koper verkrijgt het recht om enige kavel of kavels weg te halen eerst, indien het gehele bedrag van alle door hem gekochte kavels en verder verschuldigde kosten betaald zijn. Tafels, banken, kasten, stellingen e.d., waarop of waarin zaken zijn uitgestald worden pas na verwijdering van deze zaken afgeleverd. 2. De veilingorganisator is bevoegd zonder opgave reden de levering van de zaken op te schorten. Het opschorten van de levering bevat voor kopers geen grond voor schadevergoeding. Artikel 8 Verwijdering 1. Verwijdering van de kavels moet plaatsvinden vóór de datum zoals vermeld in de bijzondere bepalingen van de veilingcatalogus. Blijven er na afloop van deze datum nog onverwijderde kavels over, dan is de veilingorganisator bevoegd zonder enige aankondiging aan de koper de kavels publiekelijk of onderhands opnieuw te verkopen of voor rekening en risico van de nalatige kopers te doen verwijderen. De veilingorganisator kan beslissen, dat de niet tijdig verwijderde kavels voor rekening en risico van kopers worden opgeslagen. De veilingorganisator is in dat geval op geen enkele wijze gehouden schadevergoeding te voldoen. Koper zal op verzoek aan de veilingmeester onmiddellijk alle kosten betalen. 2. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke kavels en deze verwijdering naar mening van de veilingorganisator het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden, kan de veilingorganisator door schriftelijke kennisgeving aan de koper van een dergelijke kavel deze verkoop ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen. De eventuele betaalde koopsommen en kosten worden terugbetaald. De veilingorganisator kan echter ook naar eigen keuze een pro ratadeel van het betaalde terugbetalen. De koper heeft in beide gevallen geen andere rechten dan hierboven vermeld. 3. In het geval zaken het weghalen van andere kavels belemmeren, zijn de kopers van deze zaken verplicht, binnen 24 uur na aanschrijving door de veilingorganisator, te beginnen deze zaken te verwijderen en deze werkzaamheid ononderbroken voort te zetten. De veilingorganisator is bevoegd om bij niet-nakoming hiervan en na verloop van de hierboven genoemde termijn, de zaken zelf voor rekening en risico van de nalatige kopers te doen verwijderen. Artikel 9 Zorgplicht koper Op de koper rust de verplichting zorg te dragen voor een vakkundige en voorzichtige verwijdering van de kavels uit de gebouwen waarin deze ten tijde van de veiling zijn opgeslagen en zij zijn daarbij aansprakelijk voor eventuele toegebrachte schade aan eigendommen van verkopers of derden. Breken aan gebouwen of onderdelen is slechts en alleen dan geoorloofd wanneer naar beoordeling van de veilingorganisator een machine of werktuig door demontage of sloping zijn waarde zal verliezen. In een dergelijke situatie kan in overleg met de eigenaar van de gebouwen een vergunning, onder door de veilingorganisator gestelde voorwaarden worden verstrekt, tot het afbreken

3 van muurwerk. Ter nakoming van deze voorwaarden dienen kopers vóór de aanvang van de werkzaamheden een redelijk door de veilingorganisator te bepalen bedrag, als borgstelling aan de veilingorganisator te voldoen. Gas-, water-, stoom- en elektrische leidingen welke zich bevinden aan gekochte machines of installaties worden slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken, tenzij expliciet anders vermeldt. Behoudens afwijkende vermelding in de catalogus, kunnen kopers geen rechten geldend maken op ondergrondse of ingemetselde leidingen. Artikel 10 Aansprakelijkheid Op de kopers rust de verplichting de instructies door of vanwege de veilingorganisator of diens medewerkers met betrekking tot het betreden van de veilinglocatie en de in ontvangst name van de zaken op te volgen. De verkopers noch de veilingorganisator kunnen individueel noch collectief aansprakelijk worden gehouden voor eventuele ongevallen tijdens de kijkdagen, veilingdagen of tijdens de aflevering van de zaken. De koper stemt toe zowel de verkopers als de veilingorganisator schadeloos te stellen voor enige schade die door de koper en/of zijn vertegenwoordigers is veroorzaakt. De veilingorganisator behoudt het recht om een bewijs te eisen van de koper van een geschikte dekkende verzekering met betrekking tot het afhalen van de kavels. Artikel 11 Risico-overgang De koper is verantwoordelijkheid voor en draagt het risico van de kavel direct na definitieve toewijzing van de kavel door de veilingmeester. Het is de verantwoordelijkheid van de koper de door hem aangekochte kavel te verzekeren. De veilingmeester is voor geen enkele schade of verlies van enig kavel aansprakelijk. Artikel 12 Bekendheid met voorwaarden 1. De voorwaarden zoals hier vermeld worden geacht bekend te zijn bij de koper, zodat door hem geen beroep op onbekendheid met deze voorwaarden kan worden gedaan. 2. Behoudens afwijking bij bijzondere voorwaarden voor een veiling afzonderlijk vast te stellen, gelden steeds vorenstaande algemene voorwaarden. Artikel 13 Rechtskeuze en Rechtsmacht 1. Op alle rechtsbetrekking welke in de meest ruime zin uit de veiling voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2. Alle geschillen welke direct of indirect uit de veiling voortvloeien worden, zullen uitsluitend worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Zwolle. Voor eventuele geschillen voortvloeiende uit de veilingen wordt door de veilingorganisator woonplaats gekozen aan zijn kantoor.

4 NOTITIES VOOR KOPERS (NvK) Algemene Verkoopvoorwaarden (AVV) Op deze veiling zijn van toepassing de Algemene Verkoopvoorwaarden (AVV) zoals afgedrukt in deze catalogus en voorts de volgende bijzondere bepalingen: Uitlevering 1. Het gekochte dient uiterlijk vrijdag 12 mei tussen 9.00 uur en uur uit de gebouwen en van de terreinen te zijn verwijderd. 2. Eventueel kunnen kleine, handzame, losstaande goederen, nadat de veiling is afgerond, tot circa een uur na afloop van de veiling uit de gebouwen en van de terreinen worden afgehaald. 3. De goederen worden uitsluitend uitgeleverd tegen overlegging van de factuur met bewijs van volledige betaling, conform Artikel 7 AVV. Betaling Betaling dient te geschieden aan Stichting Beheer Derdengelden Cees Lubbers Bedrijven middels één van deze mogelijkheden: 1. Per PIN-transactie. Wij adviseren u echter om bij uw bank de PIN-transactie limiet éénmalig te laten verhogen naar het te besteden bedrag. 2. Contant tot maximaal 3.000,-- per factuur aan het uitleveradres. De restbe taling dient per PIN-transactie of per bank (o.v.v. uw kopersnummer) te geschieden. 3. Per bankcheque plus bankgarantie (zonder bankgarantie wordt een bankcheque niet geaccepteerd!) 4. Per bank door een telefonische overboeking op bankrekeningnummer: : Rabobank, Willemskade 1, Zwolle : ING-Bank, Friesewal 1, Zwolle : ABN AMRO, Stationsplein 13, Zwolle aan: St. Beheer Derdengelden Cees Lubbers Bedrijven, o.v.v. uw kopersnummer. Laat uw bankier het bedrag op één van onze bankrekeningnummers overboeken. Houdt u er a.u.b. rekening mee dat een telefonische overboeking vóór uur dient plaats te vinden en dat het enige uren duurt voordat wij uw betaling binnen hebben. Pas dan is uitlevering van het gekochte mogelijk. Wilt u weten wat u (nog) moet betalen? Bel de dag na de veiling: Veilingkosten % opgeld over het totaal van de aankoopsom en 19 % BTW over de totale koopsom % BTW van de totale koopsom. (Voorbeeld) Totaal aankoop : 1.000,00 16 % opgeld : 160, : 1.160,00 19 % BTW : 220, Te voldoen : 1.380,40 3. Plokgelden, indien uitgeloofd. Aanbetaling/cautie In Artikel 4 van onze AVV staat dat iedere koper onmiddellijk na de toewijzing bij hamerslag een aanbetaling (cautie) dient te betalen. Deze cautie bedraagt tussen de 25-50% van de koopsom pér aankoop en wordt tegen afgifte van de kwitantie in mindering gebracht op de factuur. De hoogte van een cautie staat in verhouding met de koopsom en wordt vastgesteld door de medewerker die de cautie komt innen. Plokgeld Plokgeld is de inzetpremie die aan de hoogste bieder wordt toegekend indien een kavel zowel bij opbod als bij afslag wordt geveild en de kavel aan de mijner wordt toegewezen. De inzetpremie wordt aan de mijner in rekening gebracht. De hoogte van de inzetpremie wordt door de veilingmeester vastgesteld en tijdens de veiling aan de bezoekers medegedeeld. (Voorbeeld) Plokgeld c.q. inzetpremie kavel X: 1.000,-- Prijs bij opbod : ,-- (hoogste bieder) verhoging prijs bij afslag : 5.000,-- (mijner) Subtotaal kavel X : ,-- Plokgeld : 1.000, Te betalen door mijner : ,-- excl. veilingkosten/btw *) *) 1.000,-- van dit bedrag wordt aan hoogste bieder uitgekeerd. Indien hoogste bieder tevens mijner is, hoeft er uiteraard geen plokgeld te worden betaald. Gebruikte afkortingen IK = Iedere Koop l.t.d.m. = leidingen tot de merken M = Marge I = incl. BTW Iedere Koop (IK) Als een kavel als IK in de catalogus staat vermeld, wil dit zeggen dat de eerste koper van het eerste kavel het recht heeft om de overige kavels van die partij voor dezelfde stuksprijs te verkrijgen. Het totaal aantal kavels staat tussen haakjes vermeld. Indien de koper daar geen gebruik van maakt, worden de overgebleven kavels opnieuw te koop aangeboden en kan de volgende koper wederom gebruik maken van het recht om de restant kavels voor de door hem geboden stuksprijs te verkrijgen. Deze stuksprijs kan afwijken van de eerder geboden stuksprijs. Koperskaart/Biednummer: Vóór aanvang van de veiling wordt aan iedere bezoeker een kaart uitgereikt. U wordt verzocht deze kaart volledig en in blokletters in te vullen. Na toewijzing van de eerste koop bij hamerslag wordt uw kaart ingenomen en krijgt u een biednummer overhandigd. Onze medewerker zal dit nummer tevens op uw kaart noteren. Bij niet-inlevering van het biednummer zijn wij genoodzaakt? 20,00 in rekening te brengen. AANVULLENDE NOTITIES VOOR BUITENLANDSE KOPERS Betaling / Telefonische overboeking Buitenlandse kopers dienen in Euro s te betalen aan St. Beheer Derdengelden Cees Lubbers Bedrijven en kunnen gebruik maken van: Bankrekeningnummer: Rabobank, Willemskade 1, Zwolle IBAN nummer: NL25 RABO SWIFT-adres: RABO NL 2U 0%-tarief / BTW Buitenlandse kopers, welke ondernemers zijn en afkomstig uit een land binnen de EG: Over het aankoopbedrag, opgeld en de eventueel verschuldigde plokgelden wordt een borgsom in rekening gebracht ter hoogte van de het in Nederland geldende BTW tarief. Indien wordt voldaan aan de voorwaarden van een Intracommunautaire levering zal de borgsom worden gerestitueerd aan de koper. Voorwaarden Intracommunautaire levering: - Koper dient een geldig BTW-identificatienummer te hebben en niet in aanmerking komen voor landbouwvrijstelling of kleine ondernemingsregeling. - Koper is niet gevestigd in het land waar de verkoper is gevestigd. - De koper dient bij uitlevering van de zaken een vervoersverklaring of vrachtbrief (CMR) aan de verkoper te overhandigen, waaruit duidelijk het land en plaats van bestemming zal moeten blijken. Nadat de geldigheid van het BTW-identificatienummer bij de Belastingdienst is gecontroleerd en aan bovengenoemde voorwaarden is voldaan zal de borgsom worden gerestitueerd aan de koper. Indien niet aan de voorwaarden van Intracommunautaire levering wordt voldaan zal BTW worden berekend. Buitenlandse kopers, afkomstig uit een land buiten de EG: zij dienen de door de douane gewaarmerkte bewijzen van uitvoer betreffende de gekochte zaken aan ons kantoor af te geven. De in rekening gebrachte BTW zal vervolgens worden teruggestort. Ons omzetbelastingnummer is B01 AANVULLENDE NOTITIES (Art. 9 van de AVV) Kopers van goederen die deze doorverkopen aan derden of door derden wederom doorverkocht worden, blijven onverwijld aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade die ontstaat bij het demonteren van het gekochte, onverminderd de eigen aansprakelijkheid van deze derde. Voorts dienen kopers op verzoek van de veilingorganisator een bewijs te overleggen van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering middels een fotokopie van de betreffende polis. Bij weigering of niet kunnen aantonen van het gevraagde wordt de onmiddellijke toegang tot het terrein ontzegd, zonder aanspraak te kunnen maken op enigerlei vergoeding omtrent eventueel geleden schade. AANVULLENDE NOTITIES BIJ VERKOOP VAN AUTOMOBIELEN Kentekenbewijzen: Alvorens automobielen of aanhangwagens met kenteken worden uitgeleverd dient het kentekenbewijs op naam van de nieuwe eigenaar te zijn overgeschreven. Het RDW-vrijwaringsbewijs dient als bewijs hiervan aan Cees Lubbers Veilingen B.V. te worden afgegeven. Rollend materieel zal om precies uur verkocht worden.

5 PAG. 5 HAL alu LADDER, 2 x 14 sporten 2. 1 Creemers SCHROEFCOMPRESSOR, type RBC 7,5/8, op tank, met luchtdroger, bj. 2005, dr.uren stand ca DAKROLLEN à 10 x 1 mtr doos DAKDOORVOEREN voudige DRAAGARMSTELLING met 6 inlagen, afm. totaal ca. 5,5 x 2,8 x 1,10 mtr partij DIVERS in stelling w.o.: hoekprofielen, pijpbochten en ankers PLAFONDPLATEN, afm. ca. 400 x mm PLAFONDPLATEN, afm. ca. 400 x mm PLAFONDPLATEN, afm. ca. 400 x mm ROLBOKKEN VASTE BOKKEN BRANDBLUSSERS en 1 houten tafel PLAFONDPLATEN, afm. ca. 400 x mm PLAFONDPLATEN, afm. ca. 400 x mm PLAFONDPLATEN, afm. ca. 400 x mm PLAFONDPLATEN, afm. ca. 400 x mm PLAFONDPLATEN, ca. 180 st., afm. ca. 400 x mm MULTIPLEXPLATEN, afm. ca. 244 x 61 x 2,5 cm Stanley mob. gereedschapkisten partij AFSTANDSHOUDERS Elu VERSTEK-AFKORTZAAG, incl. houten werkbank Huvema KOLOMBOORMACHINE, type HK 30K Profi, bj Elektra-Beckum BOUWZAAGTAFEL, 220V Festool BOUWZAAGTAFEL, 220V houten WERKTAFEL, afm. ca. 2 x 2,5 mtr GEREEDSCHAPKISTEN, 1 acculader en 1 weegschaal sets KNIEBESCHERMERS met aanklopbeugels partij div. HANDGEREEDSCHAP partij div. LIJMKAMMEN partij STAALBORSTELS en E.H.B.O.-dozen kunststof LASSPIEGEL, 220V

6 PAG partij div. HANDGEREEDSCHAP, w.o.: zagen, steeksleutels, winkelhaken, hamers, atc div. LIJMKLEMMEN VERLENGSNOERHASPEL De Walt ACCUBOORMACHINE met koffer, zonder lader Festool exentrische SCHUURMACHINE Festool pneum. SLEUVENSLIJPMACHINE PNEUM. SLANGEN en pneum. schroevendraaier elektr. SPECIE/LIJMMENGER PARKET-SPANSET in 2 koffers SPANBANDEN en 1 ratel Makita alu GELEIDE-LINEALEN houten WERKTAFEL, afm. ca. 3 x 2 mtr houten WERKTAFEL, afm. ca. 90 x 120 cm doos met POETSDOEKEN div. HOUTEN BOKKEN div. WAGENS mob. houten LESSENAARS MATERIAALWAGEN OPPIKWAGEN met hefboom MATERIAALWAGEN met houten schappen MATERIAALWAGEN met houten schappen MATERIAALWAGEN met houten schappen MATERIAALWAGEN met houten schappen MATERIAALWAGEN met houten schappen houten MATERIAALSTELLING stalen DRAAGARMSTELLING mob. WERKTAFEL, afm. ca. 90 x 120 cm Saval BRANDBLUSSER, 12 kg Altrex ALU TRAP, 6 treden ALU TRAP, 6 treden STEEKWAGEN met luchtbanden houten MATERIAALWAGEN

7 PAG mob. WERKTAFEL met 4 ladenblokken SCHUIFDEURKAST en 1 ladenblok Mettler elektr. WEEGSCHAAL-UNIT deurs GARDEROBEKASTEN WAGENS en div. schoonmaakmateriaal partij DIVERS in klein magazijn, w.o.: 4 delen stelling, spaanplaatschroeven, beugels, tape, kit, etc B&D BOORMACHINE Ansul CO 2 BLUSSER doosjes Rowi REMOVER, 6 ltr doos à ca. 50 T-HOUDERS, 30 cm ROLLEN LOOD, à ca. 50 kg ROLLEN LOOD, ca. 56 rol, à ca. 15 kg De Walt AFKORT-VERSTEKZAAG, incl. tafel Centauro LINTZAAGMACHINE, type SP600, uitlading 60 cm partij div. BALKHOUT tegen de wand BRANDBLUSSERS Robland horizontale PLATEN-OPDEELZAAG, type Z Elcon verticale PLATENOPDEELZAAG, type 185DSC, afm. ca. 500 x 200 cm, bj Gerretsen HOUTMOT/STOFAFZUIGING, bj. 2005, met toevoerbuizen, ext. exhauster, broekfilters met 4 opvangzakken partij div. PLAATMATERIAAL en 1 alu trap tegen de wand stalen STELLING, afm. ca. 300 x 100 x 125 cm MULTIPLEXPLATEN, ca. 50 st., afm. ca. 244 x 60 x 1,8 cm MULTIPLEXPLATEN, ca. 36 st., afm. ca. 244 x 60 x 2,5 cm BRANDBLUSSER, 6 kg partij div. PLAATMATERIAAL tegen de muur Harwi vert. PLATENOPDEELZAAG, type Giraffe 1850, afm. ca. 500 x 200 cm mob. WERKBANK met stalen blad Harwi VERSTEK-ZAAGTAFEL, type 130, met aanbouwtafel Omega RADIAAL-AFKORTZAAG, type 600 P3S, op onderstel partij VURENHOUTEN BALKEN, ca, 160 st.

8 PAG partij VURENHOUTEN BALKEN, ca. 150 st partij VURENHOUTEN BALKEN, ca. 165 st partij VURENHOUTEN BALKEN, ca. 280 st partij PROFIELEN in div. maten en uitvoeringen partij div. PLATEN en LATTEN pallets met div. PLAATMATERIAAL partij Recitel SANDWICH-PANELEN pallet met 18 rollen URSA GLASWOL, afm. ca x 0,370 mm pallet met 18 rollen URSA GLASWOL, afm. ca x 0,370 mm pallet met 18 rollen URSA GLASWOL, afm. ca x 0,370 mm pallet met 18 rollen URSA GLASWOL, afm. ca x 0,370 mm pallet met 18 rollen URSA GLASWOL, afm. ca x 0,370 mm pallet met 18 rollen URSA GLASWOL, afm. ca x 0,370 mm stapel met PUR/PIR INSOLATIEPLATEN stapel met PUR/PIR INSOLATIEPLATEN stapel met PUR/PIR INSOLATIEPLATEN stapel met PUR/PIR INSOLATIEPLATEN stapel met PUR/PIR INSOLATIEPLATEN stapel met PUR/PIR INSOLATIEPLATEN stapel met PUR/PIR INSOLATIEPLATEN stapel met PUR/PIR INSOLATIEPLATEN pallet met 17 rollen URSA GLASWOL, afm. ca x 0,370 mm pallet met 17 rollen URSA GLASWOL, afm. ca x 0,370 mm rollen met LUCHTKUSSENFOLIE pallets met DIV. PIEPSCHUIM mob. ROLHOUDER met rol folie Orma Macchine verwarmde CORPUSPERS, afm. ca. 300 x 130 cm Orma Macchine verwarmde CORPUSPERS, afm. ca. 300 x 130 cm Fritz verwarmde CORPUSPERS, afm. ca. 250 x 130 cm Rodac mob. HEFBOK, cap. 1 ton Beumer dubbelzijdige OPRUW-WALS, werkbr. ca. 140 cm, 380V INFRAROOD-HEATER op mob. onderstel Kiekens INDUSTRIE-STOFZUIGER, type C-201

9 PAG EXHAUSTERMOTOR met aangebouwde afsluitklep Huvema 1-zaks mob. STOFAFZUIGER, type 1PH/400, v.v. filter-unit, 380 V Alfarimini 1-zaks mob. STOFAFZUIGER, type Alfa 1, v.v. filter-unit, 380V stalen CONTAINER met 3 div. FILTERS t.b.v. stofafzuiger De Groot 1-zaks mob. STOFAFZUIGER met broekfilter, type UFO-101, 380V De Groot 1-zaks mob. STOFAFZUIGER met broekfilter, type UFO-101, 380V Altendorf FORMAAT-CIRKELZAAGTAFEL, type F A. 1 De Walt RADIAALAFKORT-CIRKELZAAGMACHINE, type Saval POEDERBLUSSER, 12 kg HALOGEENLAMP op statief HEFBOOM-PLAATSCHAAR op console HEFBOOM-PLAATSCHAAR op console Thomas VERSTEK-BANDZAAGMACHINE, type Supertrad 350, cap. 350 mm, bj Bewo METAALAFKORT-CIRKELZAAGMACHINE rollen transparante BOUWFOLIE, afm. ca. 2,6 x 50 x 0,15 mm pallet met 18 houten DEMO-KISTEN enkelzijdige DRAAGARMSTELLING, afm. ca. 200 x 300 x 120 cm enkelzijdige DRAAGARMSTELLING, afm. ca. 200 x 300 x 120 cm enkelzijdige DRAAGARMSTELLING, afm. ca. 200 x 300 x 120 cm enkelzijdige DRAAGARMSTELLING, afm. ca. 200 x 200 x 120 cm gegalv. dubbelzijdige DRAAGARMSTELLING, afm. ca. 200 x 300 x 240 cm enkele PALLETSELLING met 4 inlagen, afm. ca. 380 x 110 x 400 cm enkele PALLETSELLING met 4 inlagen, afm. ca. 380 x 110 x 400 cm enkele PALLETSELLING met 4 inlagen, afm. ca. 380 x 110 x 400 cm enkele PALLETSELLING met 4 inlagen, afm. ca. 380 x 110 x 400 cm enkele PALLETSELLING met 4 inlagen, afm. ca. 380 x 110 x 400 cm enkele PALLETSELLING met 4 inlagen, afm. ca. 380 x 110 x 400 cm enkele PALLETSELLING met 4 inlagen, afm. ca. 380 x 110 x 400 cm enkele PALLETSELLING met 4 inlagen, afm. ca. 380 x 110 x 400 cm Saval POEDERBLUSSER, 12 kg Saval POEDERBLUSSER, 12 kg pallet met ca. 44 pakketten PARKETONDERVLOER, afm. per pakket 2,16 m 2

10 PAG pallet met Mechite MDF-PLATEN pallet met div. PARKETONDERVLOERPLATEN pallets met div. PLATEN, parket en divers Renotec VLOEREN BOEN/SCHUURMACHINE, type Duo Renotec VLOEREN BOEN/SCHUURMACHINE, type Duo BEURSSTAND, afm. ca. 500 x 500 cm, v.v. kasten, balie, verlichting en toebehoren Bauer HEFTRUCK-VATENKANTELAPPARAAT, type Flex-HR Ampere LIJNENTREKKER Saval mob. BRANDBLUSSER, 50 kg Nilfisk grootformaat INDUSTRIESTOFZUIGER, type GB Wanson RUIMTEKACHEL, type 225, vermogen 261 kw Saval POEDERBLUSSER, 12 kg gegalv. STAPELJUK met partij div.alu pijp stalen WERKTAFEL met bankschroef, afm. ca. 200 x 100 cm delen div. PALLETSTELLING met div. platen, hoekstukken en divers BIGBAG met div. dekzeilen pallet met ca. 44 VLOERTEGELS, afm. 50 x 50 cm pallet met NATUURSTEEN-ETAGERE gegalv. SPUITWAND-COMBINATIE t.w.: 1 spuitwand, afm. ca. 400 x 120 cm en 2 spuitwanden, afm. ca. 320 x 120 cm, incl. kanaalwerk, exhaustermotor en toebehoren Saval POEDERBLUSSER, 12 kg TAPELSTOELEN en 3 div. stoelen partij div. TRESPA-PLATEN en divers langs de wand HAL 1 - KANTOOR stalen L-VORMIG BUREAU met mob. ladenblok, afm. ca. 200 x 120 cm mob. BUREAU-ARMSTOEL deurs JALOEZIEDEURKAST, afm. ca. 100 x 195 x 145 cm buisstalen ARMSTOELEN, 1 printertafeltje, 1 hangmappenwagen en divers Excellent mob. AIRCO Canon TELEFAX, type B320 en 1 KPN draadloze telefoon, type Chicago 330

11 PAG. 11 HAL 1 - PARKET partij EIKEN PARKET, ca. 36,9 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 65,6 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering olie, vellingkant, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering olie, vellingkant, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering olie, vellingkant, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering olie, vellingkant, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 86,1 m 2, uitvoering olie, vellingkant, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 90,2 m 2, uitvoering olie, vellingkant, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 90,2 m 2, uitvoering olie, breedte 6,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 92,2 m 2, uitvoering olie, breedte 6,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 90,2 m 2, uitvoering olie, breedte 6,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 88,1 m 2, uitvoering olie, breedte 6,78 cm

12 PAG partij EIKEN PARKET, ca. 41 m 2, uitvoering olie, breedte 6,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 47,1 m 2, uitvoering olie, breedte 6,78 cm partij Kembang PARKET, ca. 98 m 2, uitvoering mat, breedte 78 cm partij Kembang PARKET, ca. 82 m 2, uitvoering mat, breedte 78 cm partij Kembang PARKET, ca. 77,5 m 2, uitvoering mat, breedte 78 cm partij Kembang PARKET, ca. 57 m 2, uitvoering mat, breedte 78 cm partij Kembang PARKET, ca. 106,5 m 2, uitvoering mat, breedte 78 cm partij Kembang PARKET, ca. 106,5 m 2, uitvoering mat, breedte 78 cm partij Curupixa PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering olie, breedte 6,78 cm partij Curupixa PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering olie, breedte 6,78 cm partij Curupixa PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering olie, breedte 6,78 cm partij Curupixa PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij Curupixa PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij Curupixa PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering olie, breedte 6,78 cm partij Esbea PARKET, ca. 75 m 2, uitvoering mat, breedte 6,78 cm partij Esbea PARKET, ca. 102 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij Esbea PARKET, ca. 102 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij Maple PARKET, ca. 120 m 2, uitvoering mat, breedte 6,78 cm partij Maple PARKET, ca. 86 m 2, uitvoering mat, breedte 6,78 cm partij Maple PARKET, ca. 86 m 2, uitvoering mat, breedte 6,78 cm partij BEUKEN PARKET, ca. 90 m 2, wit, breete 6,78 cm partij BEUKEN PARKET, ca. 88 m 2, wit, breete 6,78 cm partij PANGA PARKET, ca. 63,5 m 2, uitvoering mat, breedte 6,78 cm partij Merbau PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering olie, breedte 6,78 cm partij Merbau PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering olie, breedte 6,78 cm partij Merbau PARKET, ca. 86 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij Merbau PARKET, ca. 88 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij Merbau PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering olie, breedte 11,78 cm partij Merbau PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering olie, breedte 11,78 cm partij Merbau PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij Merbau PARKET, ca. 100,4 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij Merbau PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij Merbau PARKET, ca. 92 m 2, vellingkant, breedte 11,78 cm

13 PAG partij Merbau PARKET, ca. 92 m 2, vellingkant, breedte 11,78 cm partij Merbau PARKET, ca. 100 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 82 m 2, breedte 11,12 cm partij EIKEN PARKET, ca. 92,2 m 2, breedte 11,12 cm partij EIKEN PARKET, ca. 94,3 m 2, breedte 11,12 cm partij Merbau PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering olie, breedte 6,42 cm partij Merbau PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering olie, breedte 6,42 cm partij Merbau PARKET, ca. 131,2 m 2, breedte 6,78 cm partij Merbau PARKET, ca. 131,2 m 2, breedte 6,78 cm partij Merbau PARKET, ca. 106,6 m 2, uitvoering mat, breedte 6,78 cm partij Merbau PARKET, ca. 106,6 m 2, uitvoering mat, breedte 6,78 cm partij Merbau PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij Merbau PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij Merbau PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij Merbau PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 79,6 m 2, uitvoering mat, breedte 11,12 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, breedte 11,12 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, breedte 11,12 cm partij EIKEN PARKET, ca. 94,3 m 2, uitvoering olie, vellingkant, wit, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 49,2 m 2, vellingkant, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 61,5 m 2, uitvoering mat/1bis, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 73,8 m 2, uitvoering mat/1bis, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 73,8 m 2, uitvoering mat/1bis, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 61,5 m 2, uitvoering mat/1bis, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 77,7 m 2, uitvoering mat/1bis, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 123 m 2, uitvoering mat, vellingkant, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 123 m 2, uitvoering mat, vellingkant, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, vellingkant, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, vellingkant, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, vellingkant, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, vellingkant, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering olie, breedte 11,78 cm

14 PAG partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering olie, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering olie, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 110,7 m 2, uitvoering olie, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 112,7 m 2, uitvoering olie, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering olie, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 98,4 m 2, uitvoering mat, breedte 6,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, breedte 6,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 94,3 m 2, uitvoering mat, breedte 6,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, breedte 6,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 98,4 m 2, uitvoering mat, breedte 6,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 98,4 m 2, uitvoering mat, breedte 6,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 98,4 m 2, uitvoering mat, breedte 6,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 98,4 m 2, uitvoering mat, breedte 6,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 98,4 m 2, uitvoering mat, breedte 6,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 98,4 m 2, uitvoering mat, breedte 6,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, breedte 6,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, breedte 6,78 cm partij Afzelia PARKET, ca. 82 m 2, uitvoering olie, breedte 6,78 cm partij Afzelia PARKET, ca. 86,1 m 2, uitvoering olie, breedte 6,78 cm partij Afzelia PARKET, ca. 86,1 m 2, uitvoering olie, breedte 6,78 cm partij Afzelia PARKET, ca. 86,1 m 2, uitvoering olie, breedte 6,78 cm partij Afzelia PARKET, ca. 77,9 m 2, uitvoering olie, breedte 6,78 cm partij Afzelia PARKET, ca. 77,9 m 2, uitvoering olie, breedte 6,78 cm partij Afzelia PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering olie, breedte 6,78 cm partij Afzelia PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering olie, breedte 6,78 cm partij Afzelia PARKET, ca. 77,9 m 2, breedte 11,12 cm partij Afzelia PARKET, ca. 77,9 m 2, breedte 11,12 cm partij Afzelia PARKET, ca. 86,1 m 2, uitvoering olie, vellingkant, breedte 11,78 cm partij Afzelia PARKET, ca. 86,1 m 2, uitvoering olie, vellingkant, breedte 11,78 cm partij Afzelia PARKET, ca. 84 m 2, uitvoering mat, breedte 6,78 cm partij Afzelia PARKET, ca. 82 m 2, uitvoering mat, breedte 6,78 cm partij Afzelia PARKET, ca. 90,2 m 2, uitvoering mat, breedte 6,78 cm partij Afzelia PARKET, ca. 92,7 m 2, uitvoering mat, breedte 6,78 cm

15 PAG partij Afzelia PARKET, ca. 86,1 m 2, uitvoering mat, breedte 6,78 cm partij Afzelia PARKET, ca. 84 m 2, uitvoering mat, breedte 6,78 cm partij Afzelia PARKET, ca. 98,4 m 2, uitvoering mat, breedte 6,78 cm partij Afzelia PARKET, ca. 98,4 m 2, uitvoering mat, breedte 6,78 cm partij Kambala PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, vellingkant, breedte 11,78 cm partij Kambala PARKET, ca. 100,4 m 2, uitvoering mat, vellingkant, breedte 11,78 cm partij Kambala PARKET, ca. 82 m 2, uitvoering mat, vellingkant, breedte 11,78 cm partij Kambala PARKET, ca. 82 m 2, uitvoering mat, vellingkant, breedte 11,78 cm partij Kambala PARKET, ca. 82 m 2, uitvoering mat, vellingkant, breedte 11,78 cm partij Kambala PARKET, ca. 59,4 m 2, uitvoering mat, vellingkant, breedte 11,78 cm partij Kambala PARKET, ca. 57,4 m 2, uitvoering mat, vellingkant, breedte 11,78 cm partij Kambala PARKET, ca. 96,3 m 2, uitvoering mat, vellingkant, breedte 11,78 cm partij Kambala PARKET, ca. 94,3 m 2, uitvoering mat, vellingkant, breedte 11,78 cm partij Kambala PARKET, ca. 82 m 2, uitvoering mat, breedte 11,12 cm partij Kambala PARKET, ca. 84 m 2, uitvoering mat, breedte 11,12 cm partij Kambala PARKET, ca. 104,5 m 2, breedte 6,78 cm partij Kambala PARKET, ca. 102,5 m 2, breedte 6,78 cm partij Kambala PARKET, ca. 65,6 m 2, uitvoering olie, breedte 11,78 cm partij Kambala PARKET, ca. 69,7 m 2, uitvoering olie, breedte 11,78 cm partij Kambala PARKET, ca. 71,7 m 2, breedte 6,12 cm partij Kambala PARKET, ca. 65,6 m 2, breedte 6,12 cm partij DIVERS PARKET, ca. 16 m partij DIVERS PARKET, ca. 32 m partij DIVERS PARKET, ca. 16 m partij Curupixa PARKET, ca. 19,45 m 2, uitvoering visgraat, breedte 6,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 20,5 m 2, breedte 11,78 cm partij Esbea PARKET, ca. 16,4 m 2, breedte 11,12 cm partij Kersen PARKET, ca. 16,4 m 2, breedte 6,12 cm partij Esbea PARKET, ca. 10,25 m 2, breete 6,78 cm partij Jatoba PARKET, ca. 26,65 m 2, breedte 6,12 cm partij DIVERS PARKET, ca. 8,2 m partij DIVERS PARKET, ca. 8,2 m partij Maple PARKET, ca. 22,55 m 2, breedte 6,78 cm

16 PAG partij DIVERS PARKET, ca. 28 m partij div. EIKEN PARKET, ca. 16,4 m partij DIVERS PARKET, ca. 20,4 m partij DIVERS PARKET en 3 emmers lijm partij Kambala PLINTEN, ca m 2 DE HAL delen ALU LADDER Crone STOOMKETEL, type CKS10, serie , werkdruk 0,3 Mpa, max. cap. 300 kw, max. watertemp. 110 C, incl. toebehoren (LTDM) Saval mob. POEDERBLUSSER, type M50G, cap. 50 kg BRANDBLUSSERS mob. polyester SPUITINSTALLATIE mob. polyester SPUITINSTALLATIE mob. polyester SPUITINSTALLATIE polyester SPUITINSTALLATIE, incl. mob. kleuren toevoerunit SPUITWAND, afm. ca. 200 cm div. SCHRAGEN, 3 rolbokken, 1 stalen tafel en 1 stalen 2-deurs kast ALU LADDER, 16 sporten ALU LADDER, 14 sporten ALU TRAP, 7 treden div. TAFELS, 1 bank en 1 polyester sta-tafel Saval POEDERBLUSSER, 12 kg polyester SPUITINSTALLATIE met kleuren toevoerunit grote partij DIVERS, op en in ca. 20 pallets en kratten, w.o.: kanaalwerk, polyester matten, rubber strip, dakdoorvoeren, tochtband, etc div. MATERIAALWAGENS div. MATERIAALWAGENS grote partij PVC-PIJP in div. maten en uitvoeringen dubbele mob. DRAAGARMSTELLING, afm. ca. 500 x 120 cm delig schakelbaar FRAME, afm. ca. 400 x 100 cm stalen ROLLENBAAN, afm. ca. 500 x 60 cm div. TAFELS en 3 mob. tafels

17 PAG mob. WERKTAFEL met bankschroef, afm. ca. 120 x 60 cm div. PAPIERROLHOUDERS div. stalen STEEKWAGENS div. mob. SCHEIDINGSSCHERMEN Saval SCHUIMBLUSSER, 6 ltr VACUÜMTAFEL, afm. ca. 700 x 400 cm partij div. SANDWICHPANELEN en 1 partij kunststof hoekstukken DEMO DAKKAPEL op onderstel, kozijnmaat ca. 162 x 112 cm DAKKAPEL, kozijnmaat ca. 130 x 115 cm Wolfa LICHTSCHACHTEN POLYESTER BAKKEN Wolfa LICHTSCHACHTEN gedemonteerde DRAAGARMSTELLING partij div. ALU BUIZEN, strippen, rail, etc PALLETWAGEN met meetunit Fritz verwarmde CORPUSPERS, type Hupa-240, afm. ca. 250 x 130 cm Vink LEKBAK, afm. ca. 120 x 80 cm Bauer VATENOPVANG-KANTELINSTALLATIE, type Z , bj. 2002, opvangvolume 220 ltr Saval POEDERBLUSSER, 12 kg gegalv. MILIEUBAK, afm. ca. 300 x 80 cm gegalv. MILIEUBAK, afm. ca. 300 x 120 cm gegalv. MILIEUBAK, afm. ca. 260 x 120 cm Abus ELEKTRO-KETTINGTAKEL, cap. ca. 500 kg, met 3-voudige vacuüm-hefunit FBM ELEKTRO-KETTINGTAKEL, cap. ca. 500 kg, Saval POEDERBLUSSER, cap. 12 kg gegalv. SPUITWAND, afm. ca. 29 mtr. incl. exhauster (LTDM) gegalv. SPUITWAND, afm. ca. 2 mtr, met lamellenfilter (LTDM) gegalv. SPUITWAND, afm. ca. 2,20 mtr (LTDM) gegalv. SPUITWAND, afm. ca. 2 mtr., incl. exhauster (LTDM) gegalv. SPUITWAND, afm. ca. 6,60 mtr., incl. exhauster (LTDM) VDK AFZUIGINSTALLATIE, type , cap m 3 /h, motor 15,8 kw, incl. schakelkast, leidingwerk (LTDM) en exhauster (buiten)

18 PAG. 18 DE HAL 2 - GARDEROBE delige stalen GARDEROBEKAST delige stalen GARDEROBEKAST delige stalen GARDEROBEKAST delige stalen GARDEROBEKAST delige stalen GARDEROBEKAST delige stalen GARDEROBEKAST gedemonteerde houten LEGBORDSTELLING, bestaande uit: ca. 16 staanders en ca. 45 legborden Kwikkie ALU TRAP, 4 treden ALU TRAP, 4 treden div. PAPIERROLHOUDERS DE HAL 2 - KANTINE Saval POEDERBLUSSER, 12 kg Neolt TEKENTAFEL div. TAFELS, 29 div. stoelen en 1 open kast persoons LEDIKANT stalen ARCHIEFKASTEN Cafe Bar WARMEDRANKEN-AUTOMAAT, type partij div. PANTRY-BENODIGDHEDEN, w.o.: magnetron, koffiemachine, bekertjes, etc Vendo 5-groeps GEKOELDE BLIKJES-AUOTMAAT BUITEN wielige PLATTE WAGEN gegalv. MILIEUBAK, afm. ca. 400 x 80 cm gegalv. MILIEUBAK, afm. ca. 400 x 80 cm gegalv. MILIEUBAK, afm. ca. 200 x 80 cm gegalv. MILIEUBAK, afm. ca. 200 x 80 cm gegalv. MILIEUBAK, afm. ca. 200 x 80 cm grote partij div. IJZERWERK, karren, kiepbak, dakkapelmallen en divers op het gehele buitenterrein

19 PAG. 19 KANTOOR L-VORMIG BUREAU met P-vormige aanbouw en jaloeziedeurkast, kleur kersen, totaal afm. ca. 300 x 270 cm mob. LADENBLOK met kersenkleurig dekblad horizontale JALOEZIEDEURKAST met kersenkleurig dekblad, afm. ca. 120 x 107 x 46 cm horizontale JALOEZIEDEURKAST met kersenkleurig dekblad, afm. ca. 120 x 107 x 46 cm ovalen CONFERENTIETAFEL met kersenkleurig blad, afm. ca. 240 x 120 cm, incl. 6 lederbeklede conferentiestoelen mob. DIRECTIEFAUTEUIL stalen BUREAU met beukenkleurig blad en P-vormige aanbouw, afm. ca. 250 x 100 cm stalen TAFEL met kersenkleurig blad, afm. ø 120 cm mob. BUREAU-ARMSTOEL ovalen CONFERENTIETAFEL met kersenkleurig blad, afm. ca. 240 x 120 cm, incl. 6 lederbeklede conferentiestoelen stalen BUREAU met kersenkleurig blad, afm. ca. 160 x 80 cm stalen BUREAU met kersenkleurig blad, afm. ca. 160 x 80 cm LADENKAST met kersenkleurig dekblad, afm. ca. 80 x 46 cm horizontale JALOEZIEDEURKAST, afm.ca. 120 x 195 x 46 cm mob. BUREAUSTOELEN FLIP-OVER en 1 mob. printertafel stalen 2-deurs BRANDWERENDE KAST, afm. ca. 100 x 195 x 55 cm delen HOUTEN STELLING en 1 6-delige vakkenstelling partij div. KANTOORGERIEF en divers Saeco ESPRESSOMACHINE, type De Luxe roodbeklede KUIPSTOELTJES en 1 tafeltje mob. PRINTERTAFEL en 1 whitebord delen HOUTEN STELLING trapezium vormige TAFELS en 1 rechthoekige tafel met beukenkleurig blad buisstalen lederbeklede CONFERENTIESTOELEN buisstalen lederbeklede ARMSTOELEN

20 PAG L-vormig stalen BUREAU met beukenkleurig blad, afm. ca. 240 x 200 cm stalen BUREAU met kersenkleurig blad, afm. ca. 180 x 180 cm M OVERHEADPROJECTOR L-vormig stalen BUREAU met kersenkleurig blad en naastgeplaatste ladenkast, afm. ca. 200 x 200 cm L-vormig stalen BUREAU met kersenkleurig blad en naastgeplaatste ladenkast, afm. ca. 200 x 200 cm verticale JALOEZIEDEURKAST met kersenkleurig dekblad, afm. ca. 120 x 107 x 46 cm verticale JALOEZIEDEURKAST met kersenkleurig dekblad, afm. ca. 120 x 107 x 46 cm mob. BUREAU-ARMSTOEL mob. BUREAU-ARMSTOEL mob. BUREAU-ARMSTOEL horizontale JALOEZIEDEURKAST, afm. ca. 120 x 195 x 45 cm horizontale JALOEZIEDEURKAST, afm. ca. 120 x 195 x 45 cm BUREAU met kersenkleurig blad en bijgeplaatste jaloeziedeurkast, afm. totaal ca. 195 x 180 cm BUREAU met kersenkleurig blad en bijgeplaatste jaloeziedeurkast, afm. totaal ca. 195 x 180 cm L-vormig BUREAU met kersenkleurig blad, afm. ca. 200 x 160 cm L-vormig BUREAU met kersenkleurig blad, afm. ca. 200 x 160 cm ladige stalen KAST met kersenkleurig dekblad, afm. ca. 46 x 80 x 75 cm mob. BUREAU-ARMSTOEL mob. BUREAU-ARMSTOEL mob. BUREAU-ARMSTOEL mob. BUREAU-ARMSTOEL mob. BUREAU-ARMSTOEL mob. BUREAU-ARMSTOEL Utopia 2-deurs JALOEZIEDEURKAST, afm. ca. 120 x 195 x 45 cm horizontale JALOEZIEDEURKAST, afm. ca. 120 x 195 x 45 cm WHITEBORD en 1 planbord

ONLINE FAILLISSEMENTSVEILING. in opdracht van diverse curatoren van:

ONLINE FAILLISSEMENTSVEILING. in opdracht van diverse curatoren van: 26 T/M 29 SEPTEMBER 2014 ONLINE FAILLISSEMENTSVEILING in opdracht van diverse curatoren van: BEDRIJFS- EN PERSONENAUTO S Opgeslagen: Wilmersdorf 12B, 7327 AC Apeldoorn; kijkdag: 26 september 2014 09.00

Nadere informatie

TAXI-AUTOVERHUUR OVERBEEK B.V.

TAXI-AUTOVERHUUR OVERBEEK B.V. 9 T/M 11 OKTOBER 2013 ONLINE FAILLISSEMENTSVEILING in opdracht van mr. A.R.M. Berntsen, Berntsen Mulder Advocaten te Alphen aan den Rijn, curator in het faillissement van: TAXI-AUTOVERHUUR OVERBEEK B.V.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SAM DEKKERS TIMMERWERKEN KVK 56025734

ALGEMENE VOORWAARDEN SAM DEKKERS TIMMERWERKEN KVK 56025734 ALGEMENE VOORWAARDEN SAM DEKKERS TIMMERWERKEN KVK 56025734 Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden. 1 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door SAM DEKKERS TIMMERWERKEN,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOPEN EN VERKOPEN BIJ BCA AUTOVEILING

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOPEN EN VERKOPEN BIJ BCA AUTOVEILING ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOPEN EN VERKOPEN BIJ BCA AUTOVEILING INLEIDING U wordt sterk aangeraden deze Algemene Voorwaarden te lezen alvorens te verkopen, te bieden of te kopen. Door het enkel ter verkoop

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Klus- en montagebedrijf Baving Vries

Algemene voorwaarden Klus- en montagebedrijf Baving Vries Algemene voorwaarden Klus- en montagebedrijf Baving Vries Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden. 1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Baving Klus- en Montagebedrijf, gevestigd te Vries,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden RIT Bandenservice B.V. gevestigd te Oostrum

Algemene Voorwaarden RIT Bandenservice B.V. gevestigd te Oostrum Algemene Voorwaarden RIT Bandenservice B.V. gevestigd te Oostrum Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Verkoper/opdrachtnemer: RIT Bandenservice B.V.; Koper/opdrachtgever:

Nadere informatie

Veilingcatalogus Faillissement Change Way BV - Berendsen & Partners

Veilingcatalogus Faillissement Change Way BV - Berendsen & Partners Veilingcatalogus Faillissement Change Way BV - Berendsen & Partners Kijkdag: Dinsdag 14 april 2015 van 14.00 tot 16.00 uur Sluiting veiling: Woensdag 15 april 2015 vanaf 19.00 uur. Let op! In ons veilingsysteem

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN : MBA Auto's en Motoren.

ALGEMENE VOORWAARDEN : MBA Auto's en Motoren. ALGEMENE VOORWAARDEN : MBA Auto's en Motoren. I. Algemeen 1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle met ons gesloten koopovereenkomsten betreffende auto's en motoren. 2.Uitsluitend

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMINK FOOD B.V. TE AMERSFOORT

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMINK FOOD B.V. TE AMERSFOORT ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMINK FOOD B.V. TE AMERSFOORT Artikel 1: Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden 1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing in alle gevallen waarin Smink Food

Nadere informatie

! Algemene voorwaarden lhave Productions! 1/6

! Algemene voorwaarden lhave Productions! 1/6 algemene voorwaarden Have Productions m.b.t. alle aanbiedingen / overeenkomsten van koop / verkoop / huur / verhuur al dan niet in combinatie met het verrichten van (installatie)werkzaamheden lhave Productions

Nadere informatie

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V.

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Versie mei 2014 ARTIKEL 1: DEFINITIES In deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden worden door VDS Automotive Services B.V. de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hulshof Mobiliteit Service

Algemene voorwaarden Hulshof Mobiliteit Service Algemene voorwaarden Hulshof Mobiliteit Service Oliehandel Hulshof B.V. KVK 06030526 Tankstation Westsingel B.V. KVK 06083666 Hulshof Onroerende Zaken B.V. KVK 06083665 Hulshof Carwash B.V. KVK 61668354

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN AUTOBEDRIJF LEX ROELOFS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN AUTOBEDRIJF LEX ROELOFS B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN AUTOBEDRIJF LEX ROELOFS B.V. Artikel 1 - Algemeen 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van of tussen Autobedrijf Lex Roelofs

Nadere informatie

Igluu - WorkSpace for Professionals Jansdam 2a 3512HB Utrecht 085 773 7703 info@igluu.nl igluu.nl

Igluu - WorkSpace for Professionals Jansdam 2a 3512HB Utrecht 085 773 7703 info@igluu.nl igluu.nl I. Algemene Voorwaarden II. Aanvullende algemene voorwaarden met betrekking tot OneSpace III. Aanvullende algemene voorwaarden met betrekking tot DaySpace IV. Aanvullende algemene voorwaarden met betrekking

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 365 ENERGIE B.V. VOOR OVEREENKOMSTEN MET EINDGEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN 365 ENERGIE B.V. VOOR OVEREENKOMSTEN MET EINDGEBRUIKERS Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. 365 Energie BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 365 Energie B.V. gevestigd aan de Spaarpot Oost 22 te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AKTINA-LED BV

ALGEMENE VOORWAARDEN AKTINA-LED BV Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1.) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van, koop, verkoop en levering diensten van AKTINA-LED B.V., gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: T.N.S. Revalidatie Service V.O.F. Julianastraat 118 5121 LT Rijen. Inschrijfnummer K.v.K. voor Brabant: 18041578 0000

Algemene voorwaarden van: T.N.S. Revalidatie Service V.O.F. Julianastraat 118 5121 LT Rijen. Inschrijfnummer K.v.K. voor Brabant: 18041578 0000 Algemene voorwaarden van: T.N.S. Revalidatie Service V.O.F. Julianastraat 118 5121 LT Rijen Inschrijfnummer K.v.K. voor Brabant: 18041578 0000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden. Artikel 1: Toepasselijkheid, definities. Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten

Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden. Artikel 1: Toepasselijkheid, definities. Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden Inhoudsopgave Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten Artikel 3: Aanbiedingen, offertes, prijzen Artikel 4: Inschakeling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: D. Seepma h.o.d.n. Autobedrijf Seepma Adonisweg 6 A 8938 BJ Leeuwarden

Algemene voorwaarden van: D. Seepma h.o.d.n. Autobedrijf Seepma Adonisweg 6 A 8938 BJ Leeuwarden Algemene voorwaarden van: D. Seepma h.o.d.n. Autobedrijf Seepma Adonisweg 6 A 8938 BJ Leeuwarden (AS 104-10) Inschrijfnummer K.v.K. te Noord-Nederland: 011074860000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Artikel 1. TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Master

Nadere informatie

CATALOGUS van de HOOGST BELANGRIJKE ONLINE VEILING. Salesmanagement werving- en selectiebureau INSEVEN B.V. Stationsstraat 14-1211 EM te Hilversum

CATALOGUS van de HOOGST BELANGRIJKE ONLINE VEILING. Salesmanagement werving- en selectiebureau INSEVEN B.V. Stationsstraat 14-1211 EM te Hilversum CATALOGUS van de HOOGST BELANGRIJKE ONLINE VEILING wegens FAILLISSEMENT van: Salesmanagement werving- en selectiebureau INSEVEN B.V. Stationsstraat 14-1211 EM te Hilversum START VEILING : 18 juli 2009,

Nadere informatie

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Rederij Succes ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 08023921 Definities. In deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: De Warmtebron v.o.f. Scheijdelveweg 7g 3214 VN Zuidland. Inschrijfnummer K.v.K. voor Rotterdam: 242183620000 (AS 227-13)

Algemene voorwaarden van: De Warmtebron v.o.f. Scheijdelveweg 7g 3214 VN Zuidland. Inschrijfnummer K.v.K. voor Rotterdam: 242183620000 (AS 227-13) Algemene voorwaarden van: De Warmtebron v.o.f. Scheijdelveweg 7g 3214 VN Zuidland (AS 227-13) Inschrijfnummer K.v.K. voor Rotterdam: 242183620000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

algemene voorwaarden 1/6 metdezon b.v.

algemene voorwaarden 1/6 metdezon b.v. algemene voorwaarden 1/6 Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Overeenkomst en levering 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: MetDeZon: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk- 2.1

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208.

Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208. Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208. Algemeen: 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de ondernemer,

Nadere informatie

Technisch Bureau Holl B.V. Hogelandseweg 89 6545 AB Nijmegen Inschrijfnummer K.v.K.: 10039548

Technisch Bureau Holl B.V. Hogelandseweg 89 6545 AB Nijmegen Inschrijfnummer K.v.K.: 10039548 Algemene voorwaarden van: Technisch Bureau Holl B.V. Hogelandseweg 89 6545 AB Nijmegen Inschrijfnummer K.v.K.: 10039548 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: M.B. Tjaden h.o.d.n. Van Apeldoorn Elektrotechniek Westergracht 69 G 2013 ZM Haarlem

Algemene voorwaarden van: M.B. Tjaden h.o.d.n. Van Apeldoorn Elektrotechniek Westergracht 69 G 2013 ZM Haarlem Algemene voorwaarden van: M.B. Tjaden h.o.d.n. Van Apeldoorn Elektrotechniek Westergracht 69 G 2013 ZM Haarlem (AS 219-12) Inschrijfnummer K.v.K. voor Amsterdam: 340850390000 Artikel 1: Toepasselijkheid,

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- en LEVERINGSVOORWAARDEN van GentleCeph B.V. te ROTTERDAM

ALGEMENE VERKOOP- en LEVERINGSVOORWAARDEN van GentleCeph B.V. te ROTTERDAM ALGEMENE VERKOOP- en LEVERINGSVOORWAARDEN van GentleCeph B.V. te ROTTERDAM Inhoud 1. Definities... 1 2. Algemeen... 2 3. Informatieverstrekking door Afnemer, Offertes... 2 4. Totstandkoming van de Overeenkomst...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013 DEEL A: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Applicaties:

Nadere informatie