CATALOGUS BELANGRIJKE FAILLISSEMENTSVERKOPING VAN MACHINES, INVENTARIS EN VOORRADEN VAN DE DAKKAPEL BV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CATALOGUS BELANGRIJKE FAILLISSEMENTSVERKOPING VAN MACHINES, INVENTARIS EN VOORRADEN VAN DE DAKKAPEL BV"

Transcriptie

1 CATALOGUS BELANGRIJKE FAILLISSEMENTSVERKOPING VAN MACHINES, INVENTARIS EN VOORRADEN VAN DE DAKKAPEL BV Tevens zal worden verkocht: de magazijnvoorraden van ROWI PARKET, opgeslagen bij De Dakkapel BV: Kajuitstraat 2 te Doetinchem op donderdag 11 mei a.s. om precies uur in Partycentrum d Olde Beth, Nieuwstraat 10 te Wehl t.o.v. Smit & Legebeke Gerechtsdeurwaarders te Ommen KIJKDAGEN: woensdag 10 mei 2006: uur en op de dag van de verkoop: donderdag 11 mei 2006: uur KIJKADRES: Kajuitstraat 2 te Doetinchem Let op! lees op voorhand de voorwaarden in deze catalogus! TEL. (038) FAX (038)

2 ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN (AVV) PAG. 2 Geldende bij aankoop van roerende zaken op veilingen gehouden door Cees Lubbers Veilingen B.V. Artikel 1 Definities Veiling : De verkoop bij opbod en/of afslag van roerende zaken in het openbaar; Veilingorganisator : Cees Lubbers Veilingen B.V., Marsweg 47, 8013 PE Zwolle. Verkoper : Degene die de veilingorganisator opdracht heeft gegeven om een kavel te verkopen. Veilingmeester : Iedere medewerker van Cees Lubbers Veilingen B.V. die belast is met de veiling van de kavels; Bod : Ieder in de veiling geboden bedrag; Mijning : Ieder in de veiling bij afslag geboden bedrag. Bieder : Ieder die gedurende de veiling een bod uitbrengt; Cautie : Borgsom Kavel : De roerende zaak of een samenstel van roerende zaken dat onder één nummer wordt geveild; Koper : Degene aan wie door de veilingmeester een kavel wordt toegewezen, doordat het door hem uitgebrachte bod en/of mijning door de veilingmeester als hoogste bod op dit kavel is aanvaard; Plokgeld : Van toepassing indien een kavel bij opbod en afslag wordt verkocht. Plokgeld is een premie voor degene die bij opbod het hoogste bod doet. Deze premie komt ten laste van de bieder die bij afslag mijnt. Indien er bij afslag niet wordt gemijnd komt het plokgeld te vervallen. De hoogte van het plokgeld wordt door de veilingmeester vastgesteld. Opgeld : Bedrag waarmee de koopprijs wordt verhoogd ter hoogte van 16% van het op een kavel geboden bedrag. Koopprijs : Bedrag waarvoor de kavel door de veilingmeester aan de koper is toegewezen, te vermeerderen met opgeld ter hoogte van 16 %, de omzetbelasting en indien van toepassing het plokgeld. (Bij opbod en afslag wordt het bedrag van toewijzing bepaald door het bedrag bij opbod te vermeerderen met het bedrag van mijning.) Artikel 2 Biedingen 1. Alle biedingen geschieden in euro s. 2. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. 3. De veilingorganisator heeft het recht namens derden biedingen uit te brengen en mijningen te doen of dit door zijn vertegenwoordigers te laten doen. 4. De veilingorganisator is gerechtigd veranderingen aan te brengen in de kavels, kavels voor of tijdens de veiling terug te nemen dan wel de kavels te splitsen, samen te voegen of te combineren in een tussen- of eindcombinatie. 5. Biedingen of mijningen kunnen door de veilingmeester geweigerd worden zonder dat hij gehouden is de reden hiervoor mede te delen. 6. De veilingmeester heeft te allen tijde de bevoegdheid kavels bij loting toe te wijzen. Voorts heeft hij te allen tijde zonder nadere motivering het recht derden van loting uit te sluiten. Artikel 3 Koopovereenkomst 1. Met de hoogste bieder of mijner komt op het moment van definitieve toewijzing een koopovereenkomst tot stand. 2. De veilingmeester heeft het recht zich ten alle tijde te herstellen, zonder dat de kopers hieraan rechten kunnen ontlenen. 3. De koper wordt steeds geacht voor zichzelf gekocht te hebben. 4. In het geval de hoogste bieder of mijner om welke reden dan ook niet wordt aanvaard, zijn de voorgaande bieders of mijners verplicht hun bod gestand te doen. 5. Een eventuele twist tussen bieders of mijners zal beslist worden door de veilingmeester. De veilingmeester wordt de mogelijkheid voorbehouden de kavels waarover twist is ontstaan, opnieuw in opbod en/of afslag te brengen. Artikel 4 Verplichtingen koper 1. Kopers hebben de verplichting onmiddellijk na definitieve toewijzing naam en voorletters met volledig adres aan de veilingorganisator kenbaar te maken en zich deugdelijk te legitimeren. 2. Elke koper is gehouden, desgewenst direct na definitieve toewijzing een bedrag aan zekerheidsstelling te betalen (cautie). Dit bedrag is tevens een partiële betaling van het gekochte. De hoogte van de cautie wordt door de veilingorganisator bepaald. De veilingorganisator kan bij weigering of onmacht van betaling van de cautie zonder enige aankondiging aan de koper de kavels publiekelijk of onderhands opnieuw verkopen, danwel terugvallen op de voorgaande bieders of mijners. Koper zal op verzoek aan de veilingorganisator onmiddellijk betalen, elk nadelig saldo dat voortvloeit uit de wederverkoop, 16% commissiekosten en overige kosten. Artikel 5 Voldoening Koopprijs 1. Binnen 24 uur na de veiling zijn de kopers verplicht de koopprijs aan de veilingorganisator te betalen, zonder enige korting of schuldvergelijking. Rente op achterstallige betalingen zal door koper worden betaald tegen een maximum tarief zoals is toegestaan door de wet. Voorts dient de koper alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te voldoen welke worden gemaakt ter incasso van de vordering. 2. Mocht de koper de koopprijs niet tijdig hebben voldaan of indien koper in gebreke is ten aanzien van enige op hem rustende verplichting, dan is de veilingorganisator bevoegd zonder enige aankondiging of ingebrekestelling aan de koper, de kavels naar zijn exclusieve oordeel publiekelijk of onderhands opnieuw te verkopen. Koper zal op verzoek aan de veilingmeester onmiddellijk betalen, elk nadelig saldo dat voortvloeit uit de wederverkoop, 16% commissiekosten en overige kosten. Artikel 6 Conformiteit 1. De veiling is een verkoop in de zin van art. 7:19 BW. De veilingmeester geeft geen garanties of waarborgen, expliciet, impliciet of anderszins in welke aard dan ook met betrekking tot de op de veiling aangeboden zaken. 2. De kavels worden voetstoots en/of in de staat zoals zij zich bevinden te koop aangeboden en in deze staat aanvaard door de koper. Alvorens een bod uit te brengen is de koper verplicht alle kavels te inspecteren en zijn eigen onderzoekingen te doen. Koopt de koper zonder voorafgaand onderzoek, dan wordt de koper geacht dit op eigen risico te doen. Geen enkele verkoop zal ontbonden kunnen worden door enige tekortkoming of onjuistheid in de omschrijving van enig kavel in de catalogus of beschrijving ergens anders. De maten en hoeveelheden zoals omschreven in de catalogus worden beschouwd als de juiste; er wordt geen korting gegeven voor een verkeerde omschrijving of maat. Het niet aanwezig zijn van materialen ten gevolgen van fouten of andere oorzaken bevat geen grond voor verhaal op verkopers of op de veilingorganisator. Artikel 7 Levering 1. De koper verkrijgt het recht om enige kavel of kavels weg te halen eerst, indien het gehele bedrag van alle door hem gekochte kavels en verder verschuldigde kosten betaald zijn. Tafels, banken, kasten, stellingen e.d., waarop of waarin zaken zijn uitgestald worden pas na verwijdering van deze zaken afgeleverd. 2. De veilingorganisator is bevoegd zonder opgave reden de levering van de zaken op te schorten. Het opschorten van de levering bevat voor kopers geen grond voor schadevergoeding. Artikel 8 Verwijdering 1. Verwijdering van de kavels moet plaatsvinden vóór de datum zoals vermeld in de bijzondere bepalingen van de veilingcatalogus. Blijven er na afloop van deze datum nog onverwijderde kavels over, dan is de veilingorganisator bevoegd zonder enige aankondiging aan de koper de kavels publiekelijk of onderhands opnieuw te verkopen of voor rekening en risico van de nalatige kopers te doen verwijderen. De veilingorganisator kan beslissen, dat de niet tijdig verwijderde kavels voor rekening en risico van kopers worden opgeslagen. De veilingorganisator is in dat geval op geen enkele wijze gehouden schadevergoeding te voldoen. Koper zal op verzoek aan de veilingmeester onmiddellijk alle kosten betalen. 2. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke kavels en deze verwijdering naar mening van de veilingorganisator het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden, kan de veilingorganisator door schriftelijke kennisgeving aan de koper van een dergelijke kavel deze verkoop ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen. De eventuele betaalde koopsommen en kosten worden terugbetaald. De veilingorganisator kan echter ook naar eigen keuze een pro ratadeel van het betaalde terugbetalen. De koper heeft in beide gevallen geen andere rechten dan hierboven vermeld. 3. In het geval zaken het weghalen van andere kavels belemmeren, zijn de kopers van deze zaken verplicht, binnen 24 uur na aanschrijving door de veilingorganisator, te beginnen deze zaken te verwijderen en deze werkzaamheid ononderbroken voort te zetten. De veilingorganisator is bevoegd om bij niet-nakoming hiervan en na verloop van de hierboven genoemde termijn, de zaken zelf voor rekening en risico van de nalatige kopers te doen verwijderen. Artikel 9 Zorgplicht koper Op de koper rust de verplichting zorg te dragen voor een vakkundige en voorzichtige verwijdering van de kavels uit de gebouwen waarin deze ten tijde van de veiling zijn opgeslagen en zij zijn daarbij aansprakelijk voor eventuele toegebrachte schade aan eigendommen van verkopers of derden. Breken aan gebouwen of onderdelen is slechts en alleen dan geoorloofd wanneer naar beoordeling van de veilingorganisator een machine of werktuig door demontage of sloping zijn waarde zal verliezen. In een dergelijke situatie kan in overleg met de eigenaar van de gebouwen een vergunning, onder door de veilingorganisator gestelde voorwaarden worden verstrekt, tot het afbreken

3 van muurwerk. Ter nakoming van deze voorwaarden dienen kopers vóór de aanvang van de werkzaamheden een redelijk door de veilingorganisator te bepalen bedrag, als borgstelling aan de veilingorganisator te voldoen. Gas-, water-, stoom- en elektrische leidingen welke zich bevinden aan gekochte machines of installaties worden slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken, tenzij expliciet anders vermeldt. Behoudens afwijkende vermelding in de catalogus, kunnen kopers geen rechten geldend maken op ondergrondse of ingemetselde leidingen. Artikel 10 Aansprakelijkheid Op de kopers rust de verplichting de instructies door of vanwege de veilingorganisator of diens medewerkers met betrekking tot het betreden van de veilinglocatie en de in ontvangst name van de zaken op te volgen. De verkopers noch de veilingorganisator kunnen individueel noch collectief aansprakelijk worden gehouden voor eventuele ongevallen tijdens de kijkdagen, veilingdagen of tijdens de aflevering van de zaken. De koper stemt toe zowel de verkopers als de veilingorganisator schadeloos te stellen voor enige schade die door de koper en/of zijn vertegenwoordigers is veroorzaakt. De veilingorganisator behoudt het recht om een bewijs te eisen van de koper van een geschikte dekkende verzekering met betrekking tot het afhalen van de kavels. Artikel 11 Risico-overgang De koper is verantwoordelijkheid voor en draagt het risico van de kavel direct na definitieve toewijzing van de kavel door de veilingmeester. Het is de verantwoordelijkheid van de koper de door hem aangekochte kavel te verzekeren. De veilingmeester is voor geen enkele schade of verlies van enig kavel aansprakelijk. Artikel 12 Bekendheid met voorwaarden 1. De voorwaarden zoals hier vermeld worden geacht bekend te zijn bij de koper, zodat door hem geen beroep op onbekendheid met deze voorwaarden kan worden gedaan. 2. Behoudens afwijking bij bijzondere voorwaarden voor een veiling afzonderlijk vast te stellen, gelden steeds vorenstaande algemene voorwaarden. Artikel 13 Rechtskeuze en Rechtsmacht 1. Op alle rechtsbetrekking welke in de meest ruime zin uit de veiling voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2. Alle geschillen welke direct of indirect uit de veiling voortvloeien worden, zullen uitsluitend worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Zwolle. Voor eventuele geschillen voortvloeiende uit de veilingen wordt door de veilingorganisator woonplaats gekozen aan zijn kantoor.

4 NOTITIES VOOR KOPERS (NvK) Algemene Verkoopvoorwaarden (AVV) Op deze veiling zijn van toepassing de Algemene Verkoopvoorwaarden (AVV) zoals afgedrukt in deze catalogus en voorts de volgende bijzondere bepalingen: Uitlevering 1. Het gekochte dient uiterlijk vrijdag 12 mei tussen 9.00 uur en uur uit de gebouwen en van de terreinen te zijn verwijderd. 2. Eventueel kunnen kleine, handzame, losstaande goederen, nadat de veiling is afgerond, tot circa een uur na afloop van de veiling uit de gebouwen en van de terreinen worden afgehaald. 3. De goederen worden uitsluitend uitgeleverd tegen overlegging van de factuur met bewijs van volledige betaling, conform Artikel 7 AVV. Betaling Betaling dient te geschieden aan Stichting Beheer Derdengelden Cees Lubbers Bedrijven middels één van deze mogelijkheden: 1. Per PIN-transactie. Wij adviseren u echter om bij uw bank de PIN-transactie limiet éénmalig te laten verhogen naar het te besteden bedrag. 2. Contant tot maximaal 3.000,-- per factuur aan het uitleveradres. De restbe taling dient per PIN-transactie of per bank (o.v.v. uw kopersnummer) te geschieden. 3. Per bankcheque plus bankgarantie (zonder bankgarantie wordt een bankcheque niet geaccepteerd!) 4. Per bank door een telefonische overboeking op bankrekeningnummer: : Rabobank, Willemskade 1, Zwolle : ING-Bank, Friesewal 1, Zwolle : ABN AMRO, Stationsplein 13, Zwolle aan: St. Beheer Derdengelden Cees Lubbers Bedrijven, o.v.v. uw kopersnummer. Laat uw bankier het bedrag op één van onze bankrekeningnummers overboeken. Houdt u er a.u.b. rekening mee dat een telefonische overboeking vóór uur dient plaats te vinden en dat het enige uren duurt voordat wij uw betaling binnen hebben. Pas dan is uitlevering van het gekochte mogelijk. Wilt u weten wat u (nog) moet betalen? Bel de dag na de veiling: Veilingkosten % opgeld over het totaal van de aankoopsom en 19 % BTW over de totale koopsom % BTW van de totale koopsom. (Voorbeeld) Totaal aankoop : 1.000,00 16 % opgeld : 160, : 1.160,00 19 % BTW : 220, Te voldoen : 1.380,40 3. Plokgelden, indien uitgeloofd. Aanbetaling/cautie In Artikel 4 van onze AVV staat dat iedere koper onmiddellijk na de toewijzing bij hamerslag een aanbetaling (cautie) dient te betalen. Deze cautie bedraagt tussen de 25-50% van de koopsom pér aankoop en wordt tegen afgifte van de kwitantie in mindering gebracht op de factuur. De hoogte van een cautie staat in verhouding met de koopsom en wordt vastgesteld door de medewerker die de cautie komt innen. Plokgeld Plokgeld is de inzetpremie die aan de hoogste bieder wordt toegekend indien een kavel zowel bij opbod als bij afslag wordt geveild en de kavel aan de mijner wordt toegewezen. De inzetpremie wordt aan de mijner in rekening gebracht. De hoogte van de inzetpremie wordt door de veilingmeester vastgesteld en tijdens de veiling aan de bezoekers medegedeeld. (Voorbeeld) Plokgeld c.q. inzetpremie kavel X: 1.000,-- Prijs bij opbod : ,-- (hoogste bieder) verhoging prijs bij afslag : 5.000,-- (mijner) Subtotaal kavel X : ,-- Plokgeld : 1.000, Te betalen door mijner : ,-- excl. veilingkosten/btw *) *) 1.000,-- van dit bedrag wordt aan hoogste bieder uitgekeerd. Indien hoogste bieder tevens mijner is, hoeft er uiteraard geen plokgeld te worden betaald. Gebruikte afkortingen IK = Iedere Koop l.t.d.m. = leidingen tot de merken M = Marge I = incl. BTW Iedere Koop (IK) Als een kavel als IK in de catalogus staat vermeld, wil dit zeggen dat de eerste koper van het eerste kavel het recht heeft om de overige kavels van die partij voor dezelfde stuksprijs te verkrijgen. Het totaal aantal kavels staat tussen haakjes vermeld. Indien de koper daar geen gebruik van maakt, worden de overgebleven kavels opnieuw te koop aangeboden en kan de volgende koper wederom gebruik maken van het recht om de restant kavels voor de door hem geboden stuksprijs te verkrijgen. Deze stuksprijs kan afwijken van de eerder geboden stuksprijs. Koperskaart/Biednummer: Vóór aanvang van de veiling wordt aan iedere bezoeker een kaart uitgereikt. U wordt verzocht deze kaart volledig en in blokletters in te vullen. Na toewijzing van de eerste koop bij hamerslag wordt uw kaart ingenomen en krijgt u een biednummer overhandigd. Onze medewerker zal dit nummer tevens op uw kaart noteren. Bij niet-inlevering van het biednummer zijn wij genoodzaakt? 20,00 in rekening te brengen. AANVULLENDE NOTITIES VOOR BUITENLANDSE KOPERS Betaling / Telefonische overboeking Buitenlandse kopers dienen in Euro s te betalen aan St. Beheer Derdengelden Cees Lubbers Bedrijven en kunnen gebruik maken van: Bankrekeningnummer: Rabobank, Willemskade 1, Zwolle IBAN nummer: NL25 RABO SWIFT-adres: RABO NL 2U 0%-tarief / BTW Buitenlandse kopers, welke ondernemers zijn en afkomstig uit een land binnen de EG: Over het aankoopbedrag, opgeld en de eventueel verschuldigde plokgelden wordt een borgsom in rekening gebracht ter hoogte van de het in Nederland geldende BTW tarief. Indien wordt voldaan aan de voorwaarden van een Intracommunautaire levering zal de borgsom worden gerestitueerd aan de koper. Voorwaarden Intracommunautaire levering: - Koper dient een geldig BTW-identificatienummer te hebben en niet in aanmerking komen voor landbouwvrijstelling of kleine ondernemingsregeling. - Koper is niet gevestigd in het land waar de verkoper is gevestigd. - De koper dient bij uitlevering van de zaken een vervoersverklaring of vrachtbrief (CMR) aan de verkoper te overhandigen, waaruit duidelijk het land en plaats van bestemming zal moeten blijken. Nadat de geldigheid van het BTW-identificatienummer bij de Belastingdienst is gecontroleerd en aan bovengenoemde voorwaarden is voldaan zal de borgsom worden gerestitueerd aan de koper. Indien niet aan de voorwaarden van Intracommunautaire levering wordt voldaan zal BTW worden berekend. Buitenlandse kopers, afkomstig uit een land buiten de EG: zij dienen de door de douane gewaarmerkte bewijzen van uitvoer betreffende de gekochte zaken aan ons kantoor af te geven. De in rekening gebrachte BTW zal vervolgens worden teruggestort. Ons omzetbelastingnummer is B01 AANVULLENDE NOTITIES (Art. 9 van de AVV) Kopers van goederen die deze doorverkopen aan derden of door derden wederom doorverkocht worden, blijven onverwijld aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade die ontstaat bij het demonteren van het gekochte, onverminderd de eigen aansprakelijkheid van deze derde. Voorts dienen kopers op verzoek van de veilingorganisator een bewijs te overleggen van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering middels een fotokopie van de betreffende polis. Bij weigering of niet kunnen aantonen van het gevraagde wordt de onmiddellijke toegang tot het terrein ontzegd, zonder aanspraak te kunnen maken op enigerlei vergoeding omtrent eventueel geleden schade. AANVULLENDE NOTITIES BIJ VERKOOP VAN AUTOMOBIELEN Kentekenbewijzen: Alvorens automobielen of aanhangwagens met kenteken worden uitgeleverd dient het kentekenbewijs op naam van de nieuwe eigenaar te zijn overgeschreven. Het RDW-vrijwaringsbewijs dient als bewijs hiervan aan Cees Lubbers Veilingen B.V. te worden afgegeven. Rollend materieel zal om precies uur verkocht worden.

5 PAG. 5 HAL alu LADDER, 2 x 14 sporten 2. 1 Creemers SCHROEFCOMPRESSOR, type RBC 7,5/8, op tank, met luchtdroger, bj. 2005, dr.uren stand ca DAKROLLEN à 10 x 1 mtr doos DAKDOORVOEREN voudige DRAAGARMSTELLING met 6 inlagen, afm. totaal ca. 5,5 x 2,8 x 1,10 mtr partij DIVERS in stelling w.o.: hoekprofielen, pijpbochten en ankers PLAFONDPLATEN, afm. ca. 400 x mm PLAFONDPLATEN, afm. ca. 400 x mm PLAFONDPLATEN, afm. ca. 400 x mm ROLBOKKEN VASTE BOKKEN BRANDBLUSSERS en 1 houten tafel PLAFONDPLATEN, afm. ca. 400 x mm PLAFONDPLATEN, afm. ca. 400 x mm PLAFONDPLATEN, afm. ca. 400 x mm PLAFONDPLATEN, afm. ca. 400 x mm PLAFONDPLATEN, ca. 180 st., afm. ca. 400 x mm MULTIPLEXPLATEN, afm. ca. 244 x 61 x 2,5 cm Stanley mob. gereedschapkisten partij AFSTANDSHOUDERS Elu VERSTEK-AFKORTZAAG, incl. houten werkbank Huvema KOLOMBOORMACHINE, type HK 30K Profi, bj Elektra-Beckum BOUWZAAGTAFEL, 220V Festool BOUWZAAGTAFEL, 220V houten WERKTAFEL, afm. ca. 2 x 2,5 mtr GEREEDSCHAPKISTEN, 1 acculader en 1 weegschaal sets KNIEBESCHERMERS met aanklopbeugels partij div. HANDGEREEDSCHAP partij div. LIJMKAMMEN partij STAALBORSTELS en E.H.B.O.-dozen kunststof LASSPIEGEL, 220V

6 PAG partij div. HANDGEREEDSCHAP, w.o.: zagen, steeksleutels, winkelhaken, hamers, atc div. LIJMKLEMMEN VERLENGSNOERHASPEL De Walt ACCUBOORMACHINE met koffer, zonder lader Festool exentrische SCHUURMACHINE Festool pneum. SLEUVENSLIJPMACHINE PNEUM. SLANGEN en pneum. schroevendraaier elektr. SPECIE/LIJMMENGER PARKET-SPANSET in 2 koffers SPANBANDEN en 1 ratel Makita alu GELEIDE-LINEALEN houten WERKTAFEL, afm. ca. 3 x 2 mtr houten WERKTAFEL, afm. ca. 90 x 120 cm doos met POETSDOEKEN div. HOUTEN BOKKEN div. WAGENS mob. houten LESSENAARS MATERIAALWAGEN OPPIKWAGEN met hefboom MATERIAALWAGEN met houten schappen MATERIAALWAGEN met houten schappen MATERIAALWAGEN met houten schappen MATERIAALWAGEN met houten schappen MATERIAALWAGEN met houten schappen houten MATERIAALSTELLING stalen DRAAGARMSTELLING mob. WERKTAFEL, afm. ca. 90 x 120 cm Saval BRANDBLUSSER, 12 kg Altrex ALU TRAP, 6 treden ALU TRAP, 6 treden STEEKWAGEN met luchtbanden houten MATERIAALWAGEN

7 PAG mob. WERKTAFEL met 4 ladenblokken SCHUIFDEURKAST en 1 ladenblok Mettler elektr. WEEGSCHAAL-UNIT deurs GARDEROBEKASTEN WAGENS en div. schoonmaakmateriaal partij DIVERS in klein magazijn, w.o.: 4 delen stelling, spaanplaatschroeven, beugels, tape, kit, etc B&D BOORMACHINE Ansul CO 2 BLUSSER doosjes Rowi REMOVER, 6 ltr doos à ca. 50 T-HOUDERS, 30 cm ROLLEN LOOD, à ca. 50 kg ROLLEN LOOD, ca. 56 rol, à ca. 15 kg De Walt AFKORT-VERSTEKZAAG, incl. tafel Centauro LINTZAAGMACHINE, type SP600, uitlading 60 cm partij div. BALKHOUT tegen de wand BRANDBLUSSERS Robland horizontale PLATEN-OPDEELZAAG, type Z Elcon verticale PLATENOPDEELZAAG, type 185DSC, afm. ca. 500 x 200 cm, bj Gerretsen HOUTMOT/STOFAFZUIGING, bj. 2005, met toevoerbuizen, ext. exhauster, broekfilters met 4 opvangzakken partij div. PLAATMATERIAAL en 1 alu trap tegen de wand stalen STELLING, afm. ca. 300 x 100 x 125 cm MULTIPLEXPLATEN, ca. 50 st., afm. ca. 244 x 60 x 1,8 cm MULTIPLEXPLATEN, ca. 36 st., afm. ca. 244 x 60 x 2,5 cm BRANDBLUSSER, 6 kg partij div. PLAATMATERIAAL tegen de muur Harwi vert. PLATENOPDEELZAAG, type Giraffe 1850, afm. ca. 500 x 200 cm mob. WERKBANK met stalen blad Harwi VERSTEK-ZAAGTAFEL, type 130, met aanbouwtafel Omega RADIAAL-AFKORTZAAG, type 600 P3S, op onderstel partij VURENHOUTEN BALKEN, ca, 160 st.

8 PAG partij VURENHOUTEN BALKEN, ca. 150 st partij VURENHOUTEN BALKEN, ca. 165 st partij VURENHOUTEN BALKEN, ca. 280 st partij PROFIELEN in div. maten en uitvoeringen partij div. PLATEN en LATTEN pallets met div. PLAATMATERIAAL partij Recitel SANDWICH-PANELEN pallet met 18 rollen URSA GLASWOL, afm. ca x 0,370 mm pallet met 18 rollen URSA GLASWOL, afm. ca x 0,370 mm pallet met 18 rollen URSA GLASWOL, afm. ca x 0,370 mm pallet met 18 rollen URSA GLASWOL, afm. ca x 0,370 mm pallet met 18 rollen URSA GLASWOL, afm. ca x 0,370 mm pallet met 18 rollen URSA GLASWOL, afm. ca x 0,370 mm stapel met PUR/PIR INSOLATIEPLATEN stapel met PUR/PIR INSOLATIEPLATEN stapel met PUR/PIR INSOLATIEPLATEN stapel met PUR/PIR INSOLATIEPLATEN stapel met PUR/PIR INSOLATIEPLATEN stapel met PUR/PIR INSOLATIEPLATEN stapel met PUR/PIR INSOLATIEPLATEN stapel met PUR/PIR INSOLATIEPLATEN pallet met 17 rollen URSA GLASWOL, afm. ca x 0,370 mm pallet met 17 rollen URSA GLASWOL, afm. ca x 0,370 mm rollen met LUCHTKUSSENFOLIE pallets met DIV. PIEPSCHUIM mob. ROLHOUDER met rol folie Orma Macchine verwarmde CORPUSPERS, afm. ca. 300 x 130 cm Orma Macchine verwarmde CORPUSPERS, afm. ca. 300 x 130 cm Fritz verwarmde CORPUSPERS, afm. ca. 250 x 130 cm Rodac mob. HEFBOK, cap. 1 ton Beumer dubbelzijdige OPRUW-WALS, werkbr. ca. 140 cm, 380V INFRAROOD-HEATER op mob. onderstel Kiekens INDUSTRIE-STOFZUIGER, type C-201

9 PAG EXHAUSTERMOTOR met aangebouwde afsluitklep Huvema 1-zaks mob. STOFAFZUIGER, type 1PH/400, v.v. filter-unit, 380 V Alfarimini 1-zaks mob. STOFAFZUIGER, type Alfa 1, v.v. filter-unit, 380V stalen CONTAINER met 3 div. FILTERS t.b.v. stofafzuiger De Groot 1-zaks mob. STOFAFZUIGER met broekfilter, type UFO-101, 380V De Groot 1-zaks mob. STOFAFZUIGER met broekfilter, type UFO-101, 380V Altendorf FORMAAT-CIRKELZAAGTAFEL, type F A. 1 De Walt RADIAALAFKORT-CIRKELZAAGMACHINE, type Saval POEDERBLUSSER, 12 kg HALOGEENLAMP op statief HEFBOOM-PLAATSCHAAR op console HEFBOOM-PLAATSCHAAR op console Thomas VERSTEK-BANDZAAGMACHINE, type Supertrad 350, cap. 350 mm, bj Bewo METAALAFKORT-CIRKELZAAGMACHINE rollen transparante BOUWFOLIE, afm. ca. 2,6 x 50 x 0,15 mm pallet met 18 houten DEMO-KISTEN enkelzijdige DRAAGARMSTELLING, afm. ca. 200 x 300 x 120 cm enkelzijdige DRAAGARMSTELLING, afm. ca. 200 x 300 x 120 cm enkelzijdige DRAAGARMSTELLING, afm. ca. 200 x 300 x 120 cm enkelzijdige DRAAGARMSTELLING, afm. ca. 200 x 200 x 120 cm gegalv. dubbelzijdige DRAAGARMSTELLING, afm. ca. 200 x 300 x 240 cm enkele PALLETSELLING met 4 inlagen, afm. ca. 380 x 110 x 400 cm enkele PALLETSELLING met 4 inlagen, afm. ca. 380 x 110 x 400 cm enkele PALLETSELLING met 4 inlagen, afm. ca. 380 x 110 x 400 cm enkele PALLETSELLING met 4 inlagen, afm. ca. 380 x 110 x 400 cm enkele PALLETSELLING met 4 inlagen, afm. ca. 380 x 110 x 400 cm enkele PALLETSELLING met 4 inlagen, afm. ca. 380 x 110 x 400 cm enkele PALLETSELLING met 4 inlagen, afm. ca. 380 x 110 x 400 cm enkele PALLETSELLING met 4 inlagen, afm. ca. 380 x 110 x 400 cm Saval POEDERBLUSSER, 12 kg Saval POEDERBLUSSER, 12 kg pallet met ca. 44 pakketten PARKETONDERVLOER, afm. per pakket 2,16 m 2

10 PAG pallet met Mechite MDF-PLATEN pallet met div. PARKETONDERVLOERPLATEN pallets met div. PLATEN, parket en divers Renotec VLOEREN BOEN/SCHUURMACHINE, type Duo Renotec VLOEREN BOEN/SCHUURMACHINE, type Duo BEURSSTAND, afm. ca. 500 x 500 cm, v.v. kasten, balie, verlichting en toebehoren Bauer HEFTRUCK-VATENKANTELAPPARAAT, type Flex-HR Ampere LIJNENTREKKER Saval mob. BRANDBLUSSER, 50 kg Nilfisk grootformaat INDUSTRIESTOFZUIGER, type GB Wanson RUIMTEKACHEL, type 225, vermogen 261 kw Saval POEDERBLUSSER, 12 kg gegalv. STAPELJUK met partij div.alu pijp stalen WERKTAFEL met bankschroef, afm. ca. 200 x 100 cm delen div. PALLETSTELLING met div. platen, hoekstukken en divers BIGBAG met div. dekzeilen pallet met ca. 44 VLOERTEGELS, afm. 50 x 50 cm pallet met NATUURSTEEN-ETAGERE gegalv. SPUITWAND-COMBINATIE t.w.: 1 spuitwand, afm. ca. 400 x 120 cm en 2 spuitwanden, afm. ca. 320 x 120 cm, incl. kanaalwerk, exhaustermotor en toebehoren Saval POEDERBLUSSER, 12 kg TAPELSTOELEN en 3 div. stoelen partij div. TRESPA-PLATEN en divers langs de wand HAL 1 - KANTOOR stalen L-VORMIG BUREAU met mob. ladenblok, afm. ca. 200 x 120 cm mob. BUREAU-ARMSTOEL deurs JALOEZIEDEURKAST, afm. ca. 100 x 195 x 145 cm buisstalen ARMSTOELEN, 1 printertafeltje, 1 hangmappenwagen en divers Excellent mob. AIRCO Canon TELEFAX, type B320 en 1 KPN draadloze telefoon, type Chicago 330

11 PAG. 11 HAL 1 - PARKET partij EIKEN PARKET, ca. 36,9 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 65,6 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering olie, vellingkant, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering olie, vellingkant, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering olie, vellingkant, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering olie, vellingkant, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 86,1 m 2, uitvoering olie, vellingkant, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 90,2 m 2, uitvoering olie, vellingkant, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 90,2 m 2, uitvoering olie, breedte 6,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 92,2 m 2, uitvoering olie, breedte 6,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 90,2 m 2, uitvoering olie, breedte 6,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 88,1 m 2, uitvoering olie, breedte 6,78 cm

12 PAG partij EIKEN PARKET, ca. 41 m 2, uitvoering olie, breedte 6,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 47,1 m 2, uitvoering olie, breedte 6,78 cm partij Kembang PARKET, ca. 98 m 2, uitvoering mat, breedte 78 cm partij Kembang PARKET, ca. 82 m 2, uitvoering mat, breedte 78 cm partij Kembang PARKET, ca. 77,5 m 2, uitvoering mat, breedte 78 cm partij Kembang PARKET, ca. 57 m 2, uitvoering mat, breedte 78 cm partij Kembang PARKET, ca. 106,5 m 2, uitvoering mat, breedte 78 cm partij Kembang PARKET, ca. 106,5 m 2, uitvoering mat, breedte 78 cm partij Curupixa PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering olie, breedte 6,78 cm partij Curupixa PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering olie, breedte 6,78 cm partij Curupixa PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering olie, breedte 6,78 cm partij Curupixa PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij Curupixa PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij Curupixa PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering olie, breedte 6,78 cm partij Esbea PARKET, ca. 75 m 2, uitvoering mat, breedte 6,78 cm partij Esbea PARKET, ca. 102 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij Esbea PARKET, ca. 102 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij Maple PARKET, ca. 120 m 2, uitvoering mat, breedte 6,78 cm partij Maple PARKET, ca. 86 m 2, uitvoering mat, breedte 6,78 cm partij Maple PARKET, ca. 86 m 2, uitvoering mat, breedte 6,78 cm partij BEUKEN PARKET, ca. 90 m 2, wit, breete 6,78 cm partij BEUKEN PARKET, ca. 88 m 2, wit, breete 6,78 cm partij PANGA PARKET, ca. 63,5 m 2, uitvoering mat, breedte 6,78 cm partij Merbau PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering olie, breedte 6,78 cm partij Merbau PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering olie, breedte 6,78 cm partij Merbau PARKET, ca. 86 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij Merbau PARKET, ca. 88 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij Merbau PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering olie, breedte 11,78 cm partij Merbau PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering olie, breedte 11,78 cm partij Merbau PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij Merbau PARKET, ca. 100,4 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij Merbau PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij Merbau PARKET, ca. 92 m 2, vellingkant, breedte 11,78 cm

13 PAG partij Merbau PARKET, ca. 92 m 2, vellingkant, breedte 11,78 cm partij Merbau PARKET, ca. 100 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 82 m 2, breedte 11,12 cm partij EIKEN PARKET, ca. 92,2 m 2, breedte 11,12 cm partij EIKEN PARKET, ca. 94,3 m 2, breedte 11,12 cm partij Merbau PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering olie, breedte 6,42 cm partij Merbau PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering olie, breedte 6,42 cm partij Merbau PARKET, ca. 131,2 m 2, breedte 6,78 cm partij Merbau PARKET, ca. 131,2 m 2, breedte 6,78 cm partij Merbau PARKET, ca. 106,6 m 2, uitvoering mat, breedte 6,78 cm partij Merbau PARKET, ca. 106,6 m 2, uitvoering mat, breedte 6,78 cm partij Merbau PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij Merbau PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij Merbau PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij Merbau PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 79,6 m 2, uitvoering mat, breedte 11,12 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, breedte 11,12 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, breedte 11,12 cm partij EIKEN PARKET, ca. 94,3 m 2, uitvoering olie, vellingkant, wit, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 49,2 m 2, vellingkant, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 61,5 m 2, uitvoering mat/1bis, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 73,8 m 2, uitvoering mat/1bis, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 73,8 m 2, uitvoering mat/1bis, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 61,5 m 2, uitvoering mat/1bis, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 77,7 m 2, uitvoering mat/1bis, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 123 m 2, uitvoering mat, vellingkant, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 123 m 2, uitvoering mat, vellingkant, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, vellingkant, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, vellingkant, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, vellingkant, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, vellingkant, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering olie, breedte 11,78 cm

14 PAG partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering olie, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering olie, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 110,7 m 2, uitvoering olie, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 112,7 m 2, uitvoering olie, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering olie, breedte 11,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 98,4 m 2, uitvoering mat, breedte 6,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, breedte 6,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 94,3 m 2, uitvoering mat, breedte 6,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, breedte 6,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 98,4 m 2, uitvoering mat, breedte 6,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 98,4 m 2, uitvoering mat, breedte 6,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 98,4 m 2, uitvoering mat, breedte 6,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 98,4 m 2, uitvoering mat, breedte 6,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 98,4 m 2, uitvoering mat, breedte 6,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 98,4 m 2, uitvoering mat, breedte 6,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, breedte 6,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, breedte 6,78 cm partij Afzelia PARKET, ca. 82 m 2, uitvoering olie, breedte 6,78 cm partij Afzelia PARKET, ca. 86,1 m 2, uitvoering olie, breedte 6,78 cm partij Afzelia PARKET, ca. 86,1 m 2, uitvoering olie, breedte 6,78 cm partij Afzelia PARKET, ca. 86,1 m 2, uitvoering olie, breedte 6,78 cm partij Afzelia PARKET, ca. 77,9 m 2, uitvoering olie, breedte 6,78 cm partij Afzelia PARKET, ca. 77,9 m 2, uitvoering olie, breedte 6,78 cm partij Afzelia PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering olie, breedte 6,78 cm partij Afzelia PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering olie, breedte 6,78 cm partij Afzelia PARKET, ca. 77,9 m 2, breedte 11,12 cm partij Afzelia PARKET, ca. 77,9 m 2, breedte 11,12 cm partij Afzelia PARKET, ca. 86,1 m 2, uitvoering olie, vellingkant, breedte 11,78 cm partij Afzelia PARKET, ca. 86,1 m 2, uitvoering olie, vellingkant, breedte 11,78 cm partij Afzelia PARKET, ca. 84 m 2, uitvoering mat, breedte 6,78 cm partij Afzelia PARKET, ca. 82 m 2, uitvoering mat, breedte 6,78 cm partij Afzelia PARKET, ca. 90,2 m 2, uitvoering mat, breedte 6,78 cm partij Afzelia PARKET, ca. 92,7 m 2, uitvoering mat, breedte 6,78 cm

15 PAG partij Afzelia PARKET, ca. 86,1 m 2, uitvoering mat, breedte 6,78 cm partij Afzelia PARKET, ca. 84 m 2, uitvoering mat, breedte 6,78 cm partij Afzelia PARKET, ca. 98,4 m 2, uitvoering mat, breedte 6,78 cm partij Afzelia PARKET, ca. 98,4 m 2, uitvoering mat, breedte 6,78 cm partij Kambala PARKET, ca. 102,5 m 2, uitvoering mat, vellingkant, breedte 11,78 cm partij Kambala PARKET, ca. 100,4 m 2, uitvoering mat, vellingkant, breedte 11,78 cm partij Kambala PARKET, ca. 82 m 2, uitvoering mat, vellingkant, breedte 11,78 cm partij Kambala PARKET, ca. 82 m 2, uitvoering mat, vellingkant, breedte 11,78 cm partij Kambala PARKET, ca. 82 m 2, uitvoering mat, vellingkant, breedte 11,78 cm partij Kambala PARKET, ca. 59,4 m 2, uitvoering mat, vellingkant, breedte 11,78 cm partij Kambala PARKET, ca. 57,4 m 2, uitvoering mat, vellingkant, breedte 11,78 cm partij Kambala PARKET, ca. 96,3 m 2, uitvoering mat, vellingkant, breedte 11,78 cm partij Kambala PARKET, ca. 94,3 m 2, uitvoering mat, vellingkant, breedte 11,78 cm partij Kambala PARKET, ca. 82 m 2, uitvoering mat, breedte 11,12 cm partij Kambala PARKET, ca. 84 m 2, uitvoering mat, breedte 11,12 cm partij Kambala PARKET, ca. 104,5 m 2, breedte 6,78 cm partij Kambala PARKET, ca. 102,5 m 2, breedte 6,78 cm partij Kambala PARKET, ca. 65,6 m 2, uitvoering olie, breedte 11,78 cm partij Kambala PARKET, ca. 69,7 m 2, uitvoering olie, breedte 11,78 cm partij Kambala PARKET, ca. 71,7 m 2, breedte 6,12 cm partij Kambala PARKET, ca. 65,6 m 2, breedte 6,12 cm partij DIVERS PARKET, ca. 16 m partij DIVERS PARKET, ca. 32 m partij DIVERS PARKET, ca. 16 m partij Curupixa PARKET, ca. 19,45 m 2, uitvoering visgraat, breedte 6,78 cm partij EIKEN PARKET, ca. 20,5 m 2, breedte 11,78 cm partij Esbea PARKET, ca. 16,4 m 2, breedte 11,12 cm partij Kersen PARKET, ca. 16,4 m 2, breedte 6,12 cm partij Esbea PARKET, ca. 10,25 m 2, breete 6,78 cm partij Jatoba PARKET, ca. 26,65 m 2, breedte 6,12 cm partij DIVERS PARKET, ca. 8,2 m partij DIVERS PARKET, ca. 8,2 m partij Maple PARKET, ca. 22,55 m 2, breedte 6,78 cm

16 PAG partij DIVERS PARKET, ca. 28 m partij div. EIKEN PARKET, ca. 16,4 m partij DIVERS PARKET, ca. 20,4 m partij DIVERS PARKET en 3 emmers lijm partij Kambala PLINTEN, ca m 2 DE HAL delen ALU LADDER Crone STOOMKETEL, type CKS10, serie , werkdruk 0,3 Mpa, max. cap. 300 kw, max. watertemp. 110 C, incl. toebehoren (LTDM) Saval mob. POEDERBLUSSER, type M50G, cap. 50 kg BRANDBLUSSERS mob. polyester SPUITINSTALLATIE mob. polyester SPUITINSTALLATIE mob. polyester SPUITINSTALLATIE polyester SPUITINSTALLATIE, incl. mob. kleuren toevoerunit SPUITWAND, afm. ca. 200 cm div. SCHRAGEN, 3 rolbokken, 1 stalen tafel en 1 stalen 2-deurs kast ALU LADDER, 16 sporten ALU LADDER, 14 sporten ALU TRAP, 7 treden div. TAFELS, 1 bank en 1 polyester sta-tafel Saval POEDERBLUSSER, 12 kg polyester SPUITINSTALLATIE met kleuren toevoerunit grote partij DIVERS, op en in ca. 20 pallets en kratten, w.o.: kanaalwerk, polyester matten, rubber strip, dakdoorvoeren, tochtband, etc div. MATERIAALWAGENS div. MATERIAALWAGENS grote partij PVC-PIJP in div. maten en uitvoeringen dubbele mob. DRAAGARMSTELLING, afm. ca. 500 x 120 cm delig schakelbaar FRAME, afm. ca. 400 x 100 cm stalen ROLLENBAAN, afm. ca. 500 x 60 cm div. TAFELS en 3 mob. tafels

17 PAG mob. WERKTAFEL met bankschroef, afm. ca. 120 x 60 cm div. PAPIERROLHOUDERS div. stalen STEEKWAGENS div. mob. SCHEIDINGSSCHERMEN Saval SCHUIMBLUSSER, 6 ltr VACUÜMTAFEL, afm. ca. 700 x 400 cm partij div. SANDWICHPANELEN en 1 partij kunststof hoekstukken DEMO DAKKAPEL op onderstel, kozijnmaat ca. 162 x 112 cm DAKKAPEL, kozijnmaat ca. 130 x 115 cm Wolfa LICHTSCHACHTEN POLYESTER BAKKEN Wolfa LICHTSCHACHTEN gedemonteerde DRAAGARMSTELLING partij div. ALU BUIZEN, strippen, rail, etc PALLETWAGEN met meetunit Fritz verwarmde CORPUSPERS, type Hupa-240, afm. ca. 250 x 130 cm Vink LEKBAK, afm. ca. 120 x 80 cm Bauer VATENOPVANG-KANTELINSTALLATIE, type Z , bj. 2002, opvangvolume 220 ltr Saval POEDERBLUSSER, 12 kg gegalv. MILIEUBAK, afm. ca. 300 x 80 cm gegalv. MILIEUBAK, afm. ca. 300 x 120 cm gegalv. MILIEUBAK, afm. ca. 260 x 120 cm Abus ELEKTRO-KETTINGTAKEL, cap. ca. 500 kg, met 3-voudige vacuüm-hefunit FBM ELEKTRO-KETTINGTAKEL, cap. ca. 500 kg, Saval POEDERBLUSSER, cap. 12 kg gegalv. SPUITWAND, afm. ca. 29 mtr. incl. exhauster (LTDM) gegalv. SPUITWAND, afm. ca. 2 mtr, met lamellenfilter (LTDM) gegalv. SPUITWAND, afm. ca. 2,20 mtr (LTDM) gegalv. SPUITWAND, afm. ca. 2 mtr., incl. exhauster (LTDM) gegalv. SPUITWAND, afm. ca. 6,60 mtr., incl. exhauster (LTDM) VDK AFZUIGINSTALLATIE, type , cap m 3 /h, motor 15,8 kw, incl. schakelkast, leidingwerk (LTDM) en exhauster (buiten)

18 PAG. 18 DE HAL 2 - GARDEROBE delige stalen GARDEROBEKAST delige stalen GARDEROBEKAST delige stalen GARDEROBEKAST delige stalen GARDEROBEKAST delige stalen GARDEROBEKAST delige stalen GARDEROBEKAST gedemonteerde houten LEGBORDSTELLING, bestaande uit: ca. 16 staanders en ca. 45 legborden Kwikkie ALU TRAP, 4 treden ALU TRAP, 4 treden div. PAPIERROLHOUDERS DE HAL 2 - KANTINE Saval POEDERBLUSSER, 12 kg Neolt TEKENTAFEL div. TAFELS, 29 div. stoelen en 1 open kast persoons LEDIKANT stalen ARCHIEFKASTEN Cafe Bar WARMEDRANKEN-AUTOMAAT, type partij div. PANTRY-BENODIGDHEDEN, w.o.: magnetron, koffiemachine, bekertjes, etc Vendo 5-groeps GEKOELDE BLIKJES-AUOTMAAT BUITEN wielige PLATTE WAGEN gegalv. MILIEUBAK, afm. ca. 400 x 80 cm gegalv. MILIEUBAK, afm. ca. 400 x 80 cm gegalv. MILIEUBAK, afm. ca. 200 x 80 cm gegalv. MILIEUBAK, afm. ca. 200 x 80 cm gegalv. MILIEUBAK, afm. ca. 200 x 80 cm grote partij div. IJZERWERK, karren, kiepbak, dakkapelmallen en divers op het gehele buitenterrein

19 PAG. 19 KANTOOR L-VORMIG BUREAU met P-vormige aanbouw en jaloeziedeurkast, kleur kersen, totaal afm. ca. 300 x 270 cm mob. LADENBLOK met kersenkleurig dekblad horizontale JALOEZIEDEURKAST met kersenkleurig dekblad, afm. ca. 120 x 107 x 46 cm horizontale JALOEZIEDEURKAST met kersenkleurig dekblad, afm. ca. 120 x 107 x 46 cm ovalen CONFERENTIETAFEL met kersenkleurig blad, afm. ca. 240 x 120 cm, incl. 6 lederbeklede conferentiestoelen mob. DIRECTIEFAUTEUIL stalen BUREAU met beukenkleurig blad en P-vormige aanbouw, afm. ca. 250 x 100 cm stalen TAFEL met kersenkleurig blad, afm. ø 120 cm mob. BUREAU-ARMSTOEL ovalen CONFERENTIETAFEL met kersenkleurig blad, afm. ca. 240 x 120 cm, incl. 6 lederbeklede conferentiestoelen stalen BUREAU met kersenkleurig blad, afm. ca. 160 x 80 cm stalen BUREAU met kersenkleurig blad, afm. ca. 160 x 80 cm LADENKAST met kersenkleurig dekblad, afm. ca. 80 x 46 cm horizontale JALOEZIEDEURKAST, afm.ca. 120 x 195 x 46 cm mob. BUREAUSTOELEN FLIP-OVER en 1 mob. printertafel stalen 2-deurs BRANDWERENDE KAST, afm. ca. 100 x 195 x 55 cm delen HOUTEN STELLING en 1 6-delige vakkenstelling partij div. KANTOORGERIEF en divers Saeco ESPRESSOMACHINE, type De Luxe roodbeklede KUIPSTOELTJES en 1 tafeltje mob. PRINTERTAFEL en 1 whitebord delen HOUTEN STELLING trapezium vormige TAFELS en 1 rechthoekige tafel met beukenkleurig blad buisstalen lederbeklede CONFERENTIESTOELEN buisstalen lederbeklede ARMSTOELEN

20 PAG L-vormig stalen BUREAU met beukenkleurig blad, afm. ca. 240 x 200 cm stalen BUREAU met kersenkleurig blad, afm. ca. 180 x 180 cm M OVERHEADPROJECTOR L-vormig stalen BUREAU met kersenkleurig blad en naastgeplaatste ladenkast, afm. ca. 200 x 200 cm L-vormig stalen BUREAU met kersenkleurig blad en naastgeplaatste ladenkast, afm. ca. 200 x 200 cm verticale JALOEZIEDEURKAST met kersenkleurig dekblad, afm. ca. 120 x 107 x 46 cm verticale JALOEZIEDEURKAST met kersenkleurig dekblad, afm. ca. 120 x 107 x 46 cm mob. BUREAU-ARMSTOEL mob. BUREAU-ARMSTOEL mob. BUREAU-ARMSTOEL horizontale JALOEZIEDEURKAST, afm. ca. 120 x 195 x 45 cm horizontale JALOEZIEDEURKAST, afm. ca. 120 x 195 x 45 cm BUREAU met kersenkleurig blad en bijgeplaatste jaloeziedeurkast, afm. totaal ca. 195 x 180 cm BUREAU met kersenkleurig blad en bijgeplaatste jaloeziedeurkast, afm. totaal ca. 195 x 180 cm L-vormig BUREAU met kersenkleurig blad, afm. ca. 200 x 160 cm L-vormig BUREAU met kersenkleurig blad, afm. ca. 200 x 160 cm ladige stalen KAST met kersenkleurig dekblad, afm. ca. 46 x 80 x 75 cm mob. BUREAU-ARMSTOEL mob. BUREAU-ARMSTOEL mob. BUREAU-ARMSTOEL mob. BUREAU-ARMSTOEL mob. BUREAU-ARMSTOEL mob. BUREAU-ARMSTOEL Utopia 2-deurs JALOEZIEDEURKAST, afm. ca. 120 x 195 x 45 cm horizontale JALOEZIEDEURKAST, afm. ca. 120 x 195 x 45 cm WHITEBORD en 1 planbord

CATALOGUS EXCEPTIONELE ONLINE VEILING CA 75 PROFESSIONELE EVENEMENTEN TENTEN

CATALOGUS EXCEPTIONELE ONLINE VEILING CA 75 PROFESSIONELE EVENEMENTEN TENTEN CATALOGUS EXCEPTIONELE ONLINE VEILING CA 75 PROFESSIONELE EVENEMENTEN TENTEN WEGENS VERNIEUWING VAN DE VERHUURPORTFOLIO Te houden in opdracht van De Boer Tenten te Alkmaar, wereldmarktleider in tenten

Nadere informatie

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING VERKOOP BIJ INSCHRIJVING Naam: SOFTBRUSH WASBORSTELS Adres: p/a Herenweg 116 Plaats: 3648 CM Wilnis Deze brochure omvat Pagina Voorblad 1 Deze brochure omvat 2 Verkoopinformatie 3 Voorwaarden verkoop bij

Nadere informatie

Executieveiling: De door Gemeente Rotterdam georganiseerde verkoop in het openbaar via de Website ExecutieVeiling.nl van Kavels;

Executieveiling: De door Gemeente Rotterdam georganiseerde verkoop in het openbaar via de Website ExecutieVeiling.nl van Kavels; Algemene Veilingvoorwaarden Executieveiling Gemeentebelastingen Rotterdam Artikel 1. Definities Aflevering: bezitsverschaffing van de Kavel door Gemeentebelastingen Rotterdam als houder van de Kavel, zulks

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN VEULENVEILING 2015

VEILINGVOORWAARDEN VEULENVEILING 2015 VEILINGVOORWAARDEN VEULENVEILING 2015 Algemeen: 1.1 Deze veilingvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten, op de veulenveiling tussen verkoper en koper, met betrekking tot via de

Nadere informatie

Verklaring van Deelname. In verband met deelname aan de Faillissementsveiling: Zeegaande Woonkotter RAN van Onlineveilingmeester.

Verklaring van Deelname. In verband met deelname aan de Faillissementsveiling: Zeegaande Woonkotter RAN van Onlineveilingmeester. Verklaring van Deelname In verband met deelname aan de Faillissementsveiling: Zeegaande Woonkotter RAN van Onlineveilingmeester.nl In origineel getekend en voorzien van kopie paspoort/id-kaart als hierna

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verkoop Domeinen Roerende Zaken 2015

Algemene Voorwaarden Verkoop Domeinen Roerende Zaken 2015 Algemene Voorwaarden Verkoop Domeinen Roerende Zaken 2015 Artikel 1. Begripsomschrijvingen De Staat: De Staat der Nederlanden (Domeinen Roerende Zaken); Bieder: De natuurlijke of rechtspersoon die op de

Nadere informatie

Catalogus Verkoop bij inschrijving. Winkelinventaris

Catalogus Verkoop bij inschrijving. Winkelinventaris Catalogus Verkoop bij inschrijving Winkelinventaris 1 Verkoop bij inschrijving van executoriaal in beslag genomen winkelinventaris. In opdracht van mr. E. van der Kolk van Molkenboer & van der Kolk Advocaten

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden inzake veiling Stal Eurocommerce door BVA Auctions B.V., te houden van 4 tot en met 7 april 2014.

Bijzondere voorwaarden inzake veiling Stal Eurocommerce door BVA Auctions B.V., te houden van 4 tot en met 7 april 2014. - 1 - Bijzondere voorwaarden inzake veiling Stal Eurocommerce door BVA Auctions B.V., te houden van 4 tot en met 7 april 2014. 1. Algemeen a. Deze veilingvoorwaarden zijn aanvullend dan wel -waar deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden veiling. Artikel 1. Toepasselijkheid.

Algemene voorwaarden veiling. Artikel 1. Toepasselijkheid. Algemene voorwaarden veiling. Artikel 1. Toepasselijkheid. Deze algemene veilingvoorwaarden gelden voor iedere door verlatenboot.nl gehouden veiling en iedere (aan)bieding en iedere in dat kader gesloten

Nadere informatie

a.partycentrum La France BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer KvK 28057498.

a.partycentrum La France BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer KvK 28057498. Algemene Voorwaarden Lafrance.nl/feestveiling is een online-platform waarop feestarrangementen door middel van online veilingen worden aangeboden en verkocht. Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN SHETLAND PONY SELECT SALE

ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN SHETLAND PONY SELECT SALE ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN SHETLAND PONY SELECT SALE Begrippen In deze algemene veilingvoorwaarden wordt verstaan onder: Veiling: de Shetland pony Select Sale. Notaris: de notaris of zijn plaatsvervanger

Nadere informatie

Derde Degene die, anders dan de curator, opdracht heeft gegeven aan De Kok Veilingen om zaken namens hem/haar te verkopen;

Derde Degene die, anders dan de curator, opdracht heeft gegeven aan De Kok Veilingen om zaken namens hem/haar te verkopen; Algemene Online Veiling- en Gebruiksvoorwaarden van De Kok Veilingen Artikel 1 Definities Aanbod Een onderhands aanbod van De Kok Veilingen, hetzij uit eigen naam of in opdracht van een derde, tot verkoop

Nadere informatie

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING In opdracht van de curator betreffende het faillissement van DE ROODE PRINS B.V.

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING In opdracht van de curator betreffende het faillissement van DE ROODE PRINS B.V. Lid federatie TMV * Regiotax * Emailtax * Beëdigd Registermakelaar-Taxateur Machinerieën & Bedrijfsinventarissen Hoe werkt een verkoop bij inschrijving? Net als bij een veiling wordt er in principe gegund

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

ARTIKEL 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

ARTIKEL 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ARTIKEL 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: De ondernemer: UrbanSofa vof Markt 27 29 6701CX Wageningen KvK: 09050255 BTW: NL818868077.B01 De afnemer: de koper/opdrachtgever of een ieder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com Artikel 1. Definities Website: de website www.troostwijk.be en, die in stand wordt gehouden door Troostwijk Veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam.

Nadere informatie

13 T/M 15 SEPTEMBER 2015 ONLINE VEILING. van: BUFFET-, BOEKEN-, OOSTERSE KASTEN, DRESSOIRS, TV-MEUBELS ETC. TE DOETINCHEM

13 T/M 15 SEPTEMBER 2015 ONLINE VEILING. van: BUFFET-, BOEKEN-, OOSTERSE KASTEN, DRESSOIRS, TV-MEUBELS ETC. TE DOETINCHEM 13 T/M 15 SEPTEMBER 2015 ONLINE VEILING van: BUFFET-, BOEKEN-, OOSTERSE KASTEN, DRESSOIRS, TV-MEUBELS ETC. TE DOETINCHEM Havenstraat 74a, 7005 AG Doetinchem; kijkdag: 13 september 2015 12.00 15.00 uur

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten Algemene voorwaarden Janszen Advocaten 1. Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.a. Cliënt: de opdrachtgever of contractpartij van het advocatenkantoor 1.b. Het kantoor: de behandelend

Nadere informatie

Algemene Veilingvoorwaarden Definities In deze algemene veilingvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Afname: het moment waarop de toegewezen Kavel(s)

Algemene Veilingvoorwaarden Definities In deze algemene veilingvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Afname: het moment waarop de toegewezen Kavel(s) Algemene Veilingvoorwaarden Definities In deze algemene veilingvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Afname: het moment waarop de toegewezen Kavel(s) aan Koper worden afgegeven. b. Bieder: degene die zich

Nadere informatie

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger; Algemene voorwaarden Definities: In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gewichtsconsulent: Cliënt: Praktijkadres: Arts: Klaaske Goos Minnema, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN JB KAMPEERAUTO S BV SOEST

Algemene Voorwaarden LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN JB KAMPEERAUTO S BV SOEST Algemene Voorwaarden LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN JB KAMPEERAUTO S BV SOEST De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop en levering van zaken aan en verrichtingen van diensten ten

Nadere informatie

ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN VEILING van BM ONDERDELEN BV, gevestigd te Boven-Leeuwen (KvK nummer )

ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN VEILING van BM ONDERDELEN BV, gevestigd te Boven-Leeuwen (KvK nummer ) ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN VEILING van BM ONDERDELEN BV, gevestigd te Boven-Leeuwen (KvK nummer 63793326) Artikel 1; Toepasselijkheid 1.2 BM ONDERDELEN is gerechtigd om bij een Veiling bijzondere veilingvoorwaarden

Nadere informatie

Stallingvoorwaarden Caravanstalling Zeewolde

Stallingvoorwaarden Caravanstalling Zeewolde Stallingvoorwaarden Caravanstalling Zeewolde De onderwerpen die aan bod komen zijn: 1. Toepasselijkheid 2. Stallingjaar/ openingstijden 3. Geboden, verboden 4. Aansprakelijkheid/ verzekering 5. Betalingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V.

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Artikel 1. Algemeen Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Reboost-Energy B.V. betreffende de verkoop

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

1.2 In deze voorwaarden wordt SteamteQ genoemd als leverancier, terwijl de andere partij wordt betiteld als afnemer.

1.2 In deze voorwaarden wordt SteamteQ genoemd als leverancier, terwijl de andere partij wordt betiteld als afnemer. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van SteamteQ Artikel 1. Toepasbaarheid 1.1 Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten, aanbiedingen en alle andere rechtsbetrekkingen met SteamteQ met

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE ONLINE VEILINGVOORWAARDEN - MAKAA.BE

ALGEMENE ONLINE VEILINGVOORWAARDEN - MAKAA.BE Artikel 1 - DEFINITIES ALGEMENE ONLINE VEILINGVOORWAARDEN - MAKAA.BE Website: is de website www.makaa.be die in stand wordt gehouden door Appelboom nv, met zetel gevestigd te B-2630 Aartselaar, Kontichsesteenweg

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PARTICULIEREN BIJ LICHTE BEDRIJFSWAGEN- TRANSACTIES VOOR LEDEN VAN DE TRUCK DEALER ASSOCIATIE

ALGEMENE VOORWAARDEN PARTICULIEREN BIJ LICHTE BEDRIJFSWAGEN- TRANSACTIES VOOR LEDEN VAN DE TRUCK DEALER ASSOCIATIE ALGEMENE VOORWAARDEN PARTICULIEREN BIJ LICHTE BEDRIJFSWAGEN- TRANSACTIES VOOR LEDEN VAN DE TRUCK DEALER ASSOCIATIE ALGEMEEN 1. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten

Nadere informatie

Voorwaarden terzake van de verkoop bij inschrijving "Gorsselse Heide"

Voorwaarden terzake van de verkoop bij inschrijving Gorsselse Heide Dirkzwager advocaten & notarissen N.V. Postbus 111 6800 AC Arnhem Telefoon : (026) 365 55 58 Fax : (026) 365 55 00 JW - 28002693 Voorwaarden terzake van de verkoop bij inschrijving "Gorsselse Heide" Beschrijving

Nadere informatie

Veilingcatalogus Faillissement O'chelle Henk van der Doelen VEGHEL

Veilingcatalogus Faillissement O'chelle Henk van der Doelen VEGHEL Veilingcatalogus Faillissement O'chelle Henk van der Doelen VEGHEL Kijkdag: Op aanvraag Sluiting veiling: Donderdag 24 oktober 2013 vanaf 13.00 uur. Let op! In ons veilingsysteem wordt de veiling van een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

Algemene Online Verkoopsvoorwaarden van Troostwijk Veilingen BV voor kopers ARTIKEL 1. DEFINITIES Website: de website

Algemene Online Verkoopsvoorwaarden van Troostwijk Veilingen BV voor kopers ARTIKEL 1. DEFINITIES Website: de website Algemene Online Verkoopsvoorwaarden van Troostwijk Veilingen BV voor kopers ARTIKEL 1. DEFINITIES Website: de website www.troostwijkauctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk Veilingen B.V.,

Nadere informatie

COMPLETE INDUSTRIËLE WASSALONMACHINES "FAGOR" (BE) Wassallon. Centrum zuid 2040 3530 Houthalen (Loten/Lots)

COMPLETE INDUSTRIËLE WASSALONMACHINES FAGOR (BE) Wassallon. Centrum zuid 2040 3530 Houthalen (Loten/Lots) ONLINE VEILING COMPLETE INDUSTRIËLE WASSALONMACHINES "FAGOR" (BE) Wassallon Centrum zuid 2040 3530 Houthalen (Loten/Lots) Sluitingsdatum: donderdag 04 DECEMBER vanaf 14:00 Bezichtiging: woensdag 03 december

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden BeeDirect 1) Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het uitbrengen van alle offertes en overeenkomsten door de verkoper BeeDirect ten aanzien van de

Nadere informatie

Algemene Veilingvoorwaarden: deze algemene veilingvoorwaarden;

Algemene Veilingvoorwaarden: deze algemene veilingvoorwaarden; Algemene Veiling Voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vidaxl B.V., gevestigd te Venray (KvK nummer 52904822 ) en van de aan haar gelieerde (rechts-)personen, gedeponeerd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Congressen en Symposia: de congressen, vergaderingen en andere bijeenkomsten waarbij

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Veilingvoorwaarden. Hoogachtend, Veilinghouder G. Kool

Veilingvoorwaarden. Hoogachtend, Veilinghouder G. Kool Veilingvoorwaarden 1. Alle boeken worden geacht in goede staat te verkeren, tenzij in de beschrijvingen anders is vermeld. Indien niet in de catalogus vermelde grote gebreken worden vastgesteld, uitgezonderd

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN LIMBURGSE VEULENVEILING 2016

VEILINGVOORWAARDEN LIMBURGSE VEULENVEILING 2016 VEILINGVOORWAARDEN LIMBURGSE VEULENVEILING 2016 1. ALGEMEEN 1.1 Hendrix Events BV [zaakdoende onder de naam Limburgse Veulenveiling] (hierna zowel afzonderlijk als gezamenlijk te noemen: LVV), organiseert

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN - Verhuizingen Poelman 10-11-2010

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN - Verhuizingen Poelman 10-11-2010 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN - Verhuizingen Poelman 10-11-2010 ONDERHAVIGE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ZIJN TE ALLEN TIJDE VAN TOEPASSING. IEDERE KOPER OF BIEDER ZAL DOOR HET PLAATSEN VAN EEN BOD WORDEN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden (hierna verder te noemen de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing op elk gebruik van de websites van AkkermansM: www.akkermansm.com

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Middeljans Sport en Reclame

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Middeljans Sport en Reclame Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Middeljans Sport en Reclame Definities: In deze algemene voorwaarden wordt onder Middeljans verstaan Geesje Middeljans- Boekholt, handelend onder de naam Middeljans

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. 2. Alle offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

Prins Bredevoort Tel.: (+31) (0) Fax: (+31) (0)

Prins Bredevoort Tel.: (+31) (0) Fax: (+31) (0) Voor u ligt de nieuwe onderdelencatalogus van voor de 75. Wij zijn er naar onze mening in geslaagd een overzichtelijk en compleet naslagwerk van te maken. Naast een overzicht van alle onderdelen die door

Nadere informatie

1. Alle door GTeyes B.V. uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 30 dagen.

1. Alle door GTeyes B.V. uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 30 dagen. Nummer 53446089 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN EN TUSSENHANDEL VAN: - GTeyes B.V., gevestigd Jericholaan 14B, 5625 TH te Eindhoven en kantoorhoudende te 5625 TH Eindhoven, Jericholaan

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden:

Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden: Definities: In deze algemene voorwaarden wordt onder Oriental Wines, handelend onder de naam Oriental Wines, gevestigd te Wilgenburg 6 te Sint Willebrord. Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder (natuurlijk

Nadere informatie

1.1 Onder Algemene Voorwaarden worden verstaan de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

1.1 Onder Algemene Voorwaarden worden verstaan de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. 1. DEFINITIES 1.1 Onder Algemene Voorwaarden worden verstaan de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. 1.2 Onder verkoper wordt verstaan My Medical Shop BV, gevestigd te s-gravenhage. 1.3

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming

Nadere informatie

Inbrengvoorwaarden KWPN online veulenveiling 2016

Inbrengvoorwaarden KWPN online veulenveiling 2016 Algemeen 1. Deze Inbrengvoorwaarden KWPN online veulenveiling 2016 (hierna: Inbrengvoorwaarden ) zijn van toepassing op de rechtsverhoudingen tussen de vereniging Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland

Nadere informatie

14 april 2016 Online executieveiling, Hellendoorn, Dorpsstraat 3

14 april 2016 Online executieveiling, Hellendoorn, Dorpsstraat 3 Online executieveiling, Hellendoorn, Dorpsstraat 3 EXECUTIEVEILING (ex art. 3:368 BW juncto 3:254 BW) Op zal vanaf 10:00 uur uitsluitend online via www.bogauctions.com t.o.v. notaris mr. I. Balvert, verbonden

Nadere informatie

HOUTHANDEL SERULUS WEGENS STOPZETTING ACTIVITEITEN (BE) Houthandel. Berlaarbaan Onze-Lieve-Vrouw-Waver (Loten/Lots 1-533)

HOUTHANDEL SERULUS WEGENS STOPZETTING ACTIVITEITEN (BE) Houthandel. Berlaarbaan Onze-Lieve-Vrouw-Waver (Loten/Lots 1-533) ONLINE VEILING HOUTHANDEL SERULUS WEGENS STOPZETTING ACTIVITEITEN (BE) Houthandel Berlaarbaan 466-2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver (Loten/Lots 1-533) Sluitingsdatum: donderdag 15 NOVEMBER vanaf 14:00 Bezichtiging:

Nadere informatie

ARTIKEL 1 - Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 - Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden Meubelmakerij Industrialz KVK nummer: 64537846 ARTIKEL 1 - Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden Door aanvaarding van de offerte van Industrialz accepteert de klant de algemene

Nadere informatie

vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst, blijven de zaken voor risico van de wederpartij en blijven zij ons eigendom.

vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst, blijven de zaken voor risico van de wederpartij en blijven zij ons eigendom. ALGEMENE VOORWAARDEN van G. Bosman Dakwerken, Prins Clausstraat 4, 5951 AR Belfeld. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg Noord onder nummer 12066049 Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. ALGEMENE VOORWAARDEN PARKTHEATER EINDHOVEN N.V. Theaterpad 1 te Eindhoven

Algemene voorwaarden. ALGEMENE VOORWAARDEN PARKTHEATER EINDHOVEN N.V. Theaterpad 1 te Eindhoven ALGEMENE VOORWAARDEN PARKTHEATER EINDHOVEN N.V. Theaterpad 1 te Eindhoven (versie 1 november 2006) Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: exploitant: de naamloze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012. Artikel 1. Werkingssfeer

Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012. Artikel 1. Werkingssfeer Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012 Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Eventief en een opdrachtgever

Nadere informatie

VERKOOP-/KOOPOVEREENKOMST

VERKOOP-/KOOPOVEREENKOMST VERKOOP-/KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: naam : adres : postcode/woonplaats :, eigenaar, hierna te noemen verkoper en, naam : adres : postcode/woonplaats :, hierna te noemen koper, Verklaren te zijn

Nadere informatie

1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden

1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden Leveringsvoorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Hodam mede handelend onder de naam lpg-vulnippel.nl Inschrijvingsnummer KvK: 58634215 1. Definities 1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Intentie koopovereenkomst roerende zaak. De ondergetekenden: hierna te noemen: Verkoper. hierna te noemen Koper;

Intentie koopovereenkomst roerende zaak. De ondergetekenden: hierna te noemen: Verkoper. hierna te noemen Koper; Intentie koopovereenkomst roerende zaak De ondergetekenden: hierna te noemen: Verkoper en hierna te noemen Koper; verklaren te zijn overeengekomen als volgt: Koper en Verkoper hierna te noemen Partijen

Nadere informatie

ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN

ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BVA Auctions B.V., gevestigd te Amersfoort (KvK nummer 32118690) en van de aan haar gelieerde (rechts-)personen,

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE Blad 1 INHOUD Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art.

Nadere informatie

1.3 Werk: Het totaal van de tussen de consument en de DFS overeengekomen werkzaamheden en leveringen van de daartoe te verwerken producten.

1.3 Werk: Het totaal van de tussen de consument en de DFS overeengekomen werkzaamheden en leveringen van de daartoe te verwerken producten. Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Consument: Een natuurlijk persoon of een vereniging van eigenaren, niet handelend in de uitoefening van beroep

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

1.6 Inschrijvingsformulier: het formulier, bedoeld in artikel 2 en volgende.

1.6 Inschrijvingsformulier: het formulier, bedoeld in artikel 2 en volgende. - 1 - VOORWAARDEN voor de verkoop bij inschrijving van het registergoed: Wijk 2 17-18 te urk Begrippen/Omschrijving 1.1 Het verkochte: de voormalige havenmeesterwoning met ondergrond en verder toebehoren

Nadere informatie

1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de opdrachtgever van een aanbod van Veldmeyer.

1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de opdrachtgever van een aanbod van Veldmeyer. Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING Artikel 1 Algemeen 1. De onderstaande voorwaarden gelden voor alle opdrachten en leveringen van goederen en diensten die met Veldmeyer worden aangegaan,

Nadere informatie

ROLLUIK BOXMILANO. Email: info@broutec.nl www.broutec.nl Tel: 0031 (0)573 454242

ROLLUIK BOXMILANO. Email: info@broutec.nl www.broutec.nl Tel: 0031 (0)573 454242 ROLLUIK BOXMILANO Email: info@broutec.nl www.broutec.nl Tel: 0031 (0)573 454242 1 PAGINA 13/2 Rolluik Boxmilano Rolluik Boxmilano Boxmilano rolluik cassette worden op maat gemaakt en zijn eenvoudig te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden & Dienstverlening

Algemene voorwaarden & Dienstverlening Algemene voorwaarden & Dienstverlening Blanco Tekst!!!! KvK 011 592 62 Weesperzijde 29-3!!! BTW NL194675567B01 NL-1091 EC Amsterdam!!! T +31 6 24856754 www.blancotekst.nl!!! E info@blancotekst.nl Artikel

Nadere informatie

Groot en de Lange Boekhouden V.O.F.

Groot en de Lange Boekhouden V.O.F. ALGEMENE VOORWAARDEN GROOT EN DE LANGE BOEKHOUDEN V.O.F. Artikel 1 Algemeen 1. Groot en de Lange Boekhouden is een vennootschap onder firma te Amstelveen 2. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DEFINITIES. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden DEFINITIES. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Garage Bremer, Oosterhoutseweg 8B te Teteringen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20105731. DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PVM EINDHOVEN B.V. en PVM ROTTERDAM B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN PVM EINDHOVEN B.V. en PVM ROTTERDAM B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PVM EINDHOVEN B.V. en PVM ROTTERDAM B.V. Artikel 1: TOEPASSINGSGEBIED 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die wordt verleend aan PVM Eindhoven B.V.

Nadere informatie

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven.

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. Algemene Voorwaarden van DijkmansBergJeths Advocaten I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. 2. Deze Algemene

Nadere informatie

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van, door c.q. via IMenz BV te verrichten diensten.

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van, door c.q. via IMenz BV te verrichten diensten. Algemene voorwaarden IMenz BV (Versie 2007-02) 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van, door c.q. via IMenz BV te verrichten diensten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1 Algemene voorwaarden ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN ADMINISTRATIEKANTOOR KAANDORP & MOOIJ Algemeen Artikel 1 1.

Nadere informatie

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar d.d. 12 januari 2005 onder nummer 37046734.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar d.d. 12 januari 2005 onder nummer 37046734. Algemene Voorwaarden Blijleven (AVB) Loon- en grondverzetbedrijf Blijleven B.V. Kanaaldijk 83 1862 PV Bergen Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar d.d. 12 januari 2005 onder nummer 37046734.

Nadere informatie

Stichting Nationale Elite Veiling Borculo

Stichting Nationale Elite Veiling Borculo ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN van de Stichting Nationale Elite Veiling Borculo, gevestigd te Borculo (versie 2017) Artikel 1. Definities 1. In deze Veilingvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Stichting:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. te Etten-Leur

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. te Etten-Leur ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. te Etten-Leur 1. Definities 1.1 Holland Covers: Gebruiker van deze algemene voorwaarden Holland Covers Zeilmakerij B.V., gevestigd aan de Oude Kerkstraat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Definities: Algemene Voorwaarden A: Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V. : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V.,

Nadere informatie

Trappen, ladders en steigers

Trappen, ladders en steigers ONLINE VEILING LADDER EN STEIGERFABRIEK CENTRUM LADDERS & CONSTRUCTION EQUIPMENT (NL) Trappen, ladders en steigers De Leest 18 5107 RC Dongen (Ladder en Steigerfabriekcentrum) Sluitingsdatum: donderdag

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Verkoopvoorwaarden bloot eigendom: Vastgesteld door burgemeester en wethouders van s-gravenhage

Nadere informatie

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN Info@megasnel.nl 036 52 98 447, ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Op alle offertes en leveringen van MegaSnel zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Classic Car Auctions (CCA) Inhoud --

Veelgestelde vragen Classic Car Auctions (CCA) Inhoud -- Veelgestelde vragen Classic Car Auctions (CCA) Inhoud -- Wat doet CCA / Wie is CCA? Wat zijn de openingstijden van CCA? Hoe vind ik een kavel terug op internet? Hoe kan ik meer halen uit de zoekfunctie?

Nadere informatie

Deze algemene verkoopvoorwaarden van ITH Connect B.V., gevestigd te Beverwijk, zijn gedeponeerd bij de KvK te Haarlem.

Deze algemene verkoopvoorwaarden van ITH Connect B.V., gevestigd te Beverwijk, zijn gedeponeerd bij de KvK te Haarlem. Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden van ITH Connect B.V. ingeschreven onder nr.56699034 bij de KvK te Haarlem. ITH Connect B.V. is gevestigd op Biesland 17, 1948 RJ te Beverwijk. Deze algemene verkoopvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle relaties van Wouters Belastingadvies, welke belastingadviespraktijk uitgeoefend wordt in de vorm van een besloten vennootschap

Nadere informatie

343. Meubels en Horeca Equipment

343. Meubels en Horeca Equipment 343. Meubels en Horeca Equipment Verkoop informatie Aantal : 43 Locatie : Valkenswaard (Nederland) Startdatum : 06 oktober 2014 vanaf 17:00 Sluitingsdatum : 13 oktober 2014 vanaf 18:30 Kijkdag : 06 oktober

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. 1. Aanbiedingen. Tenzij daarbij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld zijn onze offertes, prijscouranten

Nadere informatie

Artikel 2 Aanbieding, aanvaarding en omschrijving van de werkzaamheden

Artikel 2 Aanbieding, aanvaarding en omschrijving van de werkzaamheden Algemene voorwaarden van Feeking Artikel 1 Algemene toepassing van begrippen: a in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LEEF ANDERS COACHING

ALGEMENE VOORWAARDEN LEEF ANDERS COACHING ALGEMENE VOORWAARDEN LEEF ANDERS COACHING Artikel 1. DEFINITIES De met hoofdletters aangegeven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis: Leef anders Coaching Opdrachtgever

Nadere informatie

Verkoopvoorwaarden voor de verkoop bij inschrijving van:

Verkoopvoorwaarden voor de verkoop bij inschrijving van: Verkoopvoorwaarden voor de verkoop bij inschrijving van: De kavel gemeente Oirschot, sectie H, nummer 710 (Nieuwedijk) 1. Verkoopvoorwaarden 1. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om, indien

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 06-27838174 info@voedingiskracht.nl www.voedingiskracht.nl Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden (AV) van Voeding is Kracht Praktijk voor Orthomoleculaire Therapie Voeding is Kracht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: Rialto: a: een natuurlijk rechstpersoon die, dan wel b: een rechtspersoon die, dan wel c: een aantal

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

Mauritslaan 42/ 44 6161 HW Geleen

Mauritslaan 42/ 44 6161 HW Geleen Algemene Voorwaarden Payroll Totaal BV I. Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft. b. Opdrachtnemer: de partij die de opdracht aanvaardt,

Nadere informatie