MOLEN DE VIER WINDEN SINT ANNALAND BESTEK EN VOORWAARDEN RESTAURATIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MOLEN DE VIER WINDEN SINT ANNALAND BESTEK EN VOORWAARDEN RESTAURATIE"

Transcriptie

1 MOLEN DE VIER WINDEN SINT ANNALAND BESTEK EN VOORWAARDEN RESTAURATIE BESTEK NR: Opdrachtgever: Stichting Molen de Vier Winden Auteur: P. Groen 00. ALGEMENE PROJECTGEGEVENS 1. Achtergronden Molen De Vier Winden is een typisch Zeeuwse stellingmolen die in 1847 gebouwd is. Van origine is de molen gebouwd met 4koppel stenen. Hiervan waren er tot in 1955 drie over. In dat jaar werd het oorspronkelijke binnenwerk er echter uitgehaald en werd de molen ingericht als maalderij. Twee van de drie koppels werden toen op de begane grond op een maalstoel geplaatst. In de periode tussen 1969 en 1978 werd de molen uitwendig en inwendig geheel gerestaureerd door eigenaar/molenaar Lou Verhagen om opnieuw met de wind te kunnen malen. Hierbij werd gebruik gemaakt van het spoorwiel en de rondsels van de molen Horror Vacui te Noordgouwe. De wielen zijn een stuk vakwerk van meestermolenmaker Marien van Riet uit Goes. De staartbalk en de schoren zijn afkomstig van de in 1968 onttakelde korenmolen De Regt in Nieuw Lekkerland. Opvallend is dat vele onderdelen uit de bouwtijd behouden zijn gebleven. Het bovengangwerk inclusief de houten as met ijzeren kop is nog origineel. Ook de kap en de meeste zolderbalken dateren nog uit de bouwtijd. De onderhoudsconditie van de molen is echter schrikbarend achteruit gegaan. Om de monumentale onderdelen in de molen te behouden zal een ingrijpende maar omzichtige restauratie noodzakelijk zijn.

2 2. Korte beschrijving van het werk Het uitgangspunt van dit bestek is het maalvaardig maken van molen De Vier Winden naar de situatie rond Het vernieuwen van de stelling. 2. Het nauwkeurig herstellen van de kapconstructie en het aanbrengen van een gepotdekseld kapbeschot. 3. Van de staartconstructie de lange en korte spruit vernieuwen. De staartbalk eveneens vernieuwen. De overige balken en onderdelen repareren en opnieuw aanbrengen. 4. Het gehele wiekenkruis inclusief hekwerk vernieuwen. 5. De vang repareren. 6. Het gaande werk nalopen en goed werkend opleveren. Het halslager van de bovenas opnieuw opstellen. 7. Het metselwerk en voegwerk plaatselijk omzichtig herstellen met metselen voegmortel op kalkbasis. De molenromp weer van witkalk voorzien. 8. Bij alle zolders de balkopleggingen in de muur repareren. 3 Adres molen F.M. Boogaardweg GM Sint-Annaland 4. Eigenaar en Opdrachtgever Stichting Molen De Vier Winden Contactpersoon: P. Jungbeker Tel: / Directie De financiële directie wordt gevoerd door de opdrachtgever. De technische directie wordt gevoerd door Adviesbureau Groen. 6.Bestek Dit bestek is opgesteld in maart 2009 door Adviesbureau Groen Aanvullende stukken Bij dit bestek horen de volgende tekeningen:

3 1. Inventarisatietekening metselwerk 2. Principetekening metselwerk 3. Balklagen 4. Detail oplegging schoren en liggers stelling in de muur. 5. Constructie stelling 6. Raam- en deurdetails. 7. Bovenas, opsluiting roeden, kraag roeden bovenas en halssteen. 8. Wiekenkruis 9. Zeilen 10. Doceerschroef en uitlopen buil 11. Constructie kap en details achterkeuvelens Bij dit bestek horen de volgende documenten: 1. Maatlijst roeden 2. Kleurenschema 3. Model garantieverklaring 4. Inschrijfbiljet 5. Berekening voeghout. 6. Foto s 8. Inlichtingen Inlichtingen worden verstrekt na afspraak met de eigenaar c.q. de opsteller van het bestek. 9. Aanwijzing Deze zal nader worden vastgeste-ld. 10. Aanbesteding Deze zal nader worden vastgesteld. Het Uniforme Aanbestedings-reglement (A.R.W ) is op de aanbesteding van toepassing. Hierbij valt het molenmakerswerk onder de categorie specialistisch werk. 11. Arbo-wetgeving. De uitvoering van het werk dient te geschieden volgens de Arbo-wetgeving. Inhoudsopgave Pagina

4 00. ALGEMENE PROJECTGEGEVENS ALGEMENE OMSCHRIJVING VAN HET WERK ALGEMENE PROJECTGEGEVENS VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN BOUWPLAATSVOORZIENINGEN WERKOMSCHRIJVING 10. STUT- EN SLOOPWERK GRONDWERK METSELWERK MOLENMAKERSWERK STAANDE WERK MOLENMAKERSWERK GAANDE WERK SCHILDERWERK....

5 ELEKTRISCHE INSTALATIE VEILIGHEIDSINSTALLATIE ALGEMENE OMSCHRIJVING VAN HET WERK 01. Object. Het uitgangspunt van dit bestek is het maalvaardig maken van molen De Vier Winden naar de situatie rond Het vernieuwen van de stelling. 2. Het nauwkeurig herstellen van de kapconstructie en het aanbrengen van een gepotdekseld kapbeschot. 3. Van de staartconstructie de lange en korte spruit vernieuwen. De staartbalk eveneens vernieuwen. De overige balken en onderdelen repareren en opnieuw aanbrengen. 4. Het gehele wiekenkruis inclusief hekwerk vernieuwen. 5. De vang repareren. 6. Het gaande werk nalopen en goed werkend opleveren. Het halslager van de bovenas opnieuw opstellen. 7. Het metselwerk en voegwerk plaatselijk omzichtig herstellen met metselen voegmortel op kalkbasis. De molenromp weer van witkalk voorzien. 8. Bij alle zolders de balkopleggingen in de muur repareren. 02. Uitvoering. Het werk moet worden uitgevoerd, volgens de omschrijving en voorwaarden in dit bestek en de bij dit bestek beho-rende te-kenin-gen, bijlagen en de eventueel nader te verstrekken no-ta('s) van aanwijzingen en/of inlichtingen. De wijze van uit-voering dient te geschieden in overleg met de directie. Aan-wijzingen van de direc-tie, die hieruit voortvloeien, dienen stipt opgevolgd te worden. 03.Afwijkende situaties Als tijdens de werkzaamheden blijkt dat de aan-getroffen situ-atie niet

6 overeenkomt met het bestek dan dient dit aan de directie gemeld te worden. Zonder toestem-ming wordt niet doorgegaan met de werkzaamheden. Een alterna-tieve oplossing wordt door de di-rec-tie bepaald. De in offer-te gespe-cifi-ceerde prijzen dienen daarom all-in en ex-clusief BTW te zijn. 04. Aannemer. De werknemers die bij het molenmakerswerk worden betrok-ken dienen over aan-toonbare erva-ring in het molenmakers- en restau-ratievak te be-schik-ken. Eventuele onderaanne-mers dienen vooraf ter goedkeuring aan de directie te worden voorge-steld. 05. Afwijkingen. De opdracht-gever behoudt zich het recht voor om qua details af te wijken van het hier beschrevene. Daar dit nooit essen-tiële veran-de-ringen kunnen zijn zullen deze afwij-kingen niet tot een prijsver-rekening kunnen leiden. 06. Werkzaamheden. Tot de werkzaamheden behoren alle graaf-, hak, breek en her-steldemontage- en montagewerk-zaamheden, welke niet met name genoemd zijn en voortvloeien uit de in dit bestek om-schreven werk-zaamheden om goed en deugdelijk werk te ver-krij-gen. Bij elke in de omschrij-ving genoemde 'aanbrengen', 'stellen', 'conser-veren', 'afwer-ken' enz. met alles wat daarbij hoort in de ruimste zin, die-nen daarvoor alle beno-digde kleine delen als spijkers, schroeven, wiggen, conserve-ringsmiddelen enz. bijgele-verd te wor-den. 07. Maatvoering. Indien in dit bestek met tekeningen niet anders vermeld is, zijn de maten in mm aange-geven. 08. Lengte- en oppervlaktematen. De in deze beschrijving vermelde lengte en op-per-vlak-te afmetingen zijn slechts ter algemene oriënta-tie ver-meld; afwijkingen hiervan geven geen recht op een hogere prijsbere-kening na het verlenen van de op-dracht. Bij het vervaardigen van onderdelen en constructies dienen de maten van bestaand werk zoveel als

7 mogelijk overgeno-men te worden. 02. ALGEMENE PROJECTGEGEVENS 01. Werkterrein. Voor het oppervalk van het werkterrein, zie hoofdstuk 4 Bouwplaatsvoorzieningen. 02 Overzicht stelposten De stelposten als bedoeld in paragraaf 37 lid 1 van de U.A.V. zijn de vol-gende: *** Niet van toepassing*** 03. Overzicht Alternatieve prijsopgaven: De meer- of minderkosten van het vernieuwen van 1 kruivloerstuk in eiken ten opzichte van polymeer-chemisch repareren De meer- of minderkosten van het vernieuwen van 1 voeghout in eiken ten opzichte van polymeer-chemisch repareren en het aanbrengen van de ijzeren balk De meer- of minderkosten van het vernieuwen van de korte spruit in bilinga ten opzichte van het inkorten en van nieuwe koppen voorzien van de huidige korte spruit De meer- of minderkosten van het vernieuwen van de bouten in de askop en het tappen van nieuwe schroefdraad ten opzichte van het gangbaar maken en opnieuw gebruiken van de oude bouten. De aannemer is vrij om naast de inschrijving alternatieven aan te bieden. 04. Verleggingsregeling Omzetbelasting /Ketenaansprakelijkheid De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle even-tuele aanspraken die door de belasting-dienst of de be-drijfsvereniging in het kader van de wet Keten-aanspra-kelijkheid (Wet van 4 juni 1981 Stb. 370) worden gemaakt, alsmede tegen eventu-ele op die wet gebaseerde verhaalsaan-spraken van onderaannemers die met (een deel van) het werk zullen worden belast. De aannemer moet deze besteksbepaling in even-tueel door hem af te sluiten

8 onderaanne-mings-overeenkomsten opnemen en de onder-aannemer ver-plichten deze bepa-ling in eventu-eel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten op te nemen. 05. Werkzaamheden door Derden Nog nader wordt vastgesteld of, en zoja welke werkzaamheden door derden worden uitgevoerd. 06. Gunning. De directie behoudt zich het recht voor om onderdelen van het werk afzonder-lijk aan te besteden dan wel aan derden te gun-nen. 03. VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN 01. STABU Standaard 1995 Van toepassing zijn de standaardbepalingen, zoals deze zijn opge-nomen in de STABU Standaard 1995, uitgegeven door de Stichting STABU te Ede. 02. Administratieve Bepalingen Aansluitend op de U.A.V. AANDUIDINGEN, BEGRIPSBEPALINGEN WERKTERREIN Onder werkterrein wordt verstaan het terrein dat door de op-drachtgever aan de aannemer voor de uit-voering van het werk ter beschikking wordt gesteld, het terrein waarop en waarin het werk wordt uitge-voerd daarin begrepen. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN GELDIGHEID Daar waar een publicatie zonder datum is ver-meld, is deze publica-tie van toepas-sing zoals deze drie maanden voor de dag van aanbe-steding luidt. GEVOLMACHTIGDE VAN DE AANNEMER VOLMACHT De aanwijzing door de aannemer van personen die hem in zaken het werk betref-fende zullen

9 verte-gen-woordigen moet geschieden met gebruikmaking van een volmacht overeen-komstig bijlage A van de U.A.V. VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER CESSIE VORDERING OP LEVERANCIER Indien de opdrachtgever krachtens paragraaf 5, lid 5 van de U.A.V. voor niet of niet tijdige oplevering aanspra-kelijk is, zal de aan-nemer zijn vordering op de leveran-cier op eerste ver-zoek van de opdrachtge-ver aan deze cederen tot aan het door de opdrachtge-ver aan hem ver-goede bedrag. ONGEVALLEN De aannemer moet de directie terstond op de hoogte stel-len van alle ongevallen op het werk-terrein, met verstrekking van alle ter zake doende inlichtingen. WERKTIJDEN BUITENARBEIDSLIJST Indien de aannemer voornemens is werkzaamheden op het werkter-rein te verrich-ten buiten de werk-tijden zoals deze zijn vermeld op de door de Inspectie-dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid ver-langende arbeidslijst, brengt hij dit voorne-men tijdig ter kennis van de direc-tie. PRECARIO De volgens paragraaf 6, lid 3c van de U.A.V. te betalen precario komt voor rekening van de op-dracht-gever. AANVANG WERKZAAMHEDEN Het is de aannemer niet toegestaan met het werk aan te vangen voor de datum van aanvang, als bedoeld in para-graaf 7, lid 1 van de U.A.V. DATUM VAN AANVANG De datum van aanvang is 1 mei OPLEVERINGSTERMIJN De opleverdatum is 1 juni 2010.

10 ONDERHOUDSTERMIJN. De onderhoudstermijn bedraagt 12 maanden op het geleverde werk. FOTOGRAFEREN EN FILMEN Voor het maken van foto's films of video-opnamen e.d. van het werk, het verle-nen van medewerking daar-aan en het geven van publiciteit inzake het werk, is toestem-ming van de opdrachtgever nood-zakelijk. AFSLUITING Het werkterrein dient rondom te worden afge-sloten op een hierna onder hoofdstuk 05 "Bouw-plaatsvoorzienin-gen" aangege-ven wijze. 03. Bouwstoffen met kwaliteitsverklaring. Daar waar wordt voorgeschreven dat een bouwstof met een kwali-teitsverklaring afgegeven door een door de Raad voor Accredita-tie erkende certifi-catie-instel-ling moet worden geleverd, moet deze kwaliteitsver-klaring bij de uitwendige visuele beoordeling van de bouwstof worden overlegd. 04. Garantie voor een onderdeel. Niet van toepassing. 05 Loodsen en andere hulpmiddelen. Het is toegestaan de voor het werk benodigde loodsen en hulpmid-delen op het werkterrein te plaatsen na overleg met de direc-tie. 06 Algemeen tijdschema In plaats van het in paragraaf 26, lid 1 van de U.A.V. genoemde algemeen tijd-schema wordt van de aannemer per onderdeel een werkplan verlangd, met daarin duidelijk aangegeven het begin en de duur van de belangrijkste werkzaamheden. 07 Rapporten Door de directie zullen geen weekrapporten, zoals ver-meld in pa-ragraaf 27,

11 lid 1 van de U.A.V., worden opge-maakt. In plaats daarvan dient de aannemer weke-lijks de gegevens, zoals vermeld in boven-genoemde paragraaf, aan de directie te verstrekken. 08. Verrekening van meer- en minderwerk Verrekening van meerwerk vindt alleen plaats na schrif-telijke opdracht. 09. Bevoegdheid aanbrengen bestekswijzigingen De bevoegdheid tot aanbrengen va bestekswij-zigingen als bedoeld in paragraaf 36, lid 2 van de U.A.V. is voorbe-houden aan de op-drachtgever. 10. Betaling in termijnen De betalingen van de uitgevoerde werkzaamheden geschiedt in termijnen op voorstel van de aannemer, op basis van een open begroting, declaraties en door de directie goedgekeurde weekrapporten. De laatste termijn wordt na de eindoplevering uitbetaald. De verplichting tot betaling vervalt als de aannemer in gebreke blijft, zijn verplichtingen niet na te komen. Niet verwerkte stelposten of gedeelten daarvan worden ten volle op de aanneemsom in mindering gebracht. 11. Bankgarantie Geen betaling zal plaatsvinden alvorens de aan-nemer een bankgaran-tie ter grootte van 5% van de aanne-mingssom binnen 14 dagen na de datum van gun-ning aan de opdracht-ge-ver heeft doen toeko-men. De garantie dient te worden verleend door een door de opdrachtgever geaccepteerde in Nederland geves-tigde bank. De garantie blijft van kracht, totdat zal zijn ge-ble-ken dat de aannemer aan al zijn verplich-tingen, voor-tvloei-ende uit dit be-stek, heeft voldaan. 12. Kortingsbedrag. De korting bedoeld in paragraaf 42 van de U.A.V., be-draagt per dag 1000,= 13. CAR-Verzekering door de aannemer. 01. Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer ten behoeve van het werk een Constructie All-Risk (CAR-)verzekering af waarin gedekt dient te zijn, alle materiële schade of verlies of vernietiging onverschillig de oorzaak

12 daarvan voorzover redelijkerwijs verze-kerbaar, zulks met terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 249 en 276 van het Wetboek van Koophandel. De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de goedkeuring van de directie. De duur van de verzekering loopt van de aanvang van het (de) werk(en) tot en met de dag waarop het (de) werk(en) overeenkomstig paragraaf 10,lid 1 of lid 2 van de U.A.V. als opgeleverd wordt (worden) beschouwd en, in geval van (een) overeengekomen onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop gedurende de overeengekomen onderhoudstermijn(en). De dekking omvat de volgende rubrieken met het daarbij genoemde eigen risico: - het werk, met een eigen risico van "nihil"; - wettelijke aansprakelijkheid, met een eigen risico van "nihil"; - persoonlijke eigendommen van de verzekerden en van het personeel van de verzekerden, met een eigen risico van "nihil". - Transport van onderdelen van en naar de werkplaats met 02. De polis vermeldt de aannemer als verzekeringnemer. Als verzekerden moeten uitdrukkelijk worden vermeld: - de opdrachtgever. - de aannemer(s) - de architect(en) en adviseur(s). - de directie. - de onderaannemer(s). De verzekering moet primair zijn. De eventuele verschuldigde afmakingscourtage bij schade-uitkering moet in de verzekering zijn opgenomen. Het eigen risico komt ten laste van de partij voor wiens risico de schade is op grond van de overeenkomst. Het eigen risico geldt per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen welke uit een en dezelfde oorzaak voortvloeien. 03. Opzegging verzekering. De aannemer zal bedingen dat, ingeval van opzegging van de polis, de desbetref-fende verzekeraar, makelaar of tussenpersoon hiervan per aangetekende brief aan de verzekerden mededeling zal doen en dat de verzekering na verzending van de bedoelde brief nog veertien dagen zal doorlopen, gedurende welke periode de opdrachtgever het recht heeft op kosten van de aannemer een

13 nieuwe verzekering op dezelfde voorwaarden te sluiten. Uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op de aannemingssom ingehou-den. 04. Bewijsstuk verzekering. De aannemer overlegt het polisblad en de betalingsbewijzen, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, binnen 14 dagen na aanvang van het werk aan de directie. 14. Wijziging kosten en prijzen niet verrekenbaar. Niet verrekenbaar zijn wijzigingen van: - loonkosten - materiaalprijzen. 15. Tekeningen en berekeningen. 01. Aantallen Van de tekeningen en andere gegevens benodigd voor de uitvoering van het werk worden aan de aannemer kosteloos kopieën verstrekt. Aantal: 3 stuks. Indien de aannemer meer exemplaren wenst, komen de kos-ten hier-van voor zijn rekening. 02. Verantwoordelijkheid voor de tekeningen. De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verant-woordelijk voor de door hem gemaakte tekeningen betreffende de constructies, werkwijze, maat-voering e.d. 03. Wijzigingen in de tekeningen. Wanneer door de aannemer wijzigingen in de door hem gemaakte tekeningen worden aangebracht wordt dit op het origineel bij het onderschrift aange-geven door middel van een nummer en datumwij-ziging. De aannemer registreert en distribueert deze tekeningen. Oudere versies van tekeningen komen daardoor te verval-len. 04. Verantwoordelijkheid voor de berekeningen. De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verant-woordelijk voor de door hem gemaakte berekeningen. 16. Arbeidsomstandigheden, Veiligheids en Gezondheidsplan.

14 - Het veiligheids- en gezondheidsplan (V&G plan) als bedoeld in artikel 2.27 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) wordt opgesteld door de aannemer en voor de aanvang van het werk ter goedkeuring aan de eigenaar en de directie voorgelegd. - Aanstelling V&G-coördinator voor de uitvoeringsfase. Ingevolge het bepaalde in artikel 2.37 van het arbeidsomstandighedenbesluit stelt de aannemer een of meerdere coördinatoren voor de uitvoeringsfase aan. Deze coördinatoren geven uitvoering aan de coördinatietaken genoemd in artikel 2.34 van het arbeidsomstandighedenbesluit. 04. BOUWPLAATSVOORZIENINGEN 01 Indeling en gebruik werkterrein - Het werkterrein is het grondvlak van de molen inclusief de stelling. - Tijdens de restauratieperiode dienen vanaf de openbare weg tot aan de molen kunststof rijplaten gelegd te worden. - Op de stoep en de parkeerplaatsen aan de FM. Boogaardweg voor de molen is ruimte voor een kleine schaftkeet, een kleine opslagcontainer, een kleine afvalcontainer en een chemisch toilet. - Opslag van bouwmaterialen kan in de molen zelf plaats vinden. - Bij hijs- en transportwerkzaamheden dient zwaar materieel op de openbare weg te blijven. - De kap en andere grote onderdelen kunnen gedemonteerd, gemonteerd en eventueel opgeslagen worden op het adres Oudelandseweg RN Sint Annaland. De locatie ligt in het verlengde van de F.M. Boogaardweg, enkele honderden meters van de molen. - Op 1 meter vanaf de bouwplaats wonen mensen. De aannemer dient met de eigenaar wekelijks overleg te voeren over geplande werkzaamheden. 02. Afvoer van afval 01. Alle afkomende materialen en onderdelen dienen voor beoordeling door de directie tot op het eerstvolgende werkoverleg op de bouwplaats aanwezig te blijven. Alle naar het oordeel van de directie niet waardevolle onderdelen, mate-rialen, puin en afval regelmatig uit het werk verwijde-ren en afvoeren. Alle naar oordeel van de direc-tie bruikbare onderdelen en materialen blijven

15 eigendom van de eigenaar en dienen opnieuw gebruikt te worden cq. op het opslagterrein opgeslagen te worden. 02. De afkomende materialen en onderdelen dienen vakkundig bewaard c.q. opgesteld te worden. 03. De aannemer dient zijn personeel te instrueren om het ontstaan van bouw en sloopafval zoveel mogelijk te voorkomen. (zorgvuldig en doelmatig omgaan met materi-aal) en bouw en sloopafval overigens op mi-lieuvrien-delijke wijze af te voeren. 04. Bouw en sloopafval moet regelmatig door de aanne-mer van het ter-rein worden afgevoerd met inachtneming van de overige aanwijzingen in deze paragraaf. Bouw en sloopafval omvat alle afval-stoffen die bij het bouw-proces op het werkter-rein vrijkomen, zoals puin, ver-pakkingsmate-riaal, blikken, kitspuiten, betonresten, afval-hout, enzovoorts. 05. Van het bouw en sloopafval moeten de volgende com-po-nen-ten ge-scheiden ingezameld, bewaard en afgevoerd worden: - klein chemisch afval, zoals oliën, lijm, kit, verf en restan-ten daarvan, inclusief verpakkingen en alle overige stoffen die in het Stoffen en proces-senbe-sluit Wet Chemisch Afval als chemisch afval worden aangemerkt, gescheiden van het overige afval, bewaren in een goed geventileerde, afgesloten con-tainer en af te voeren met een erkende vervoerder naar een erkende verwerker; - puin, zoals metselwerk, beton en specie-resten en ander inert materiaal, af te voeren voor hergebruik naar een puinbreker of stort; - metalen, zoveel mogelijk naar soort gescheiden af-voe-ren naar de handel in oude metalen voor herge-bruik; - afvalstoffen, voor zover niet vallend onder een eer-der genoem-de categorie, dienen door een erkende ver-voerder naar een er-kende verwerker te worden ge-bracht (indien moge-lijk nog verder scheiden). 06. Het verbranden van afval en andere materialen op het werkterrein is niet toegestaan.

16 07. Het in de bodem brengen van afval op het werk-terrein is niet toe-gestaan. 08. De afvalcontainer dient op het parkeervak voor de molen geplaatst te worden. De container dient afgedekt te worden met een dekzeil om verspreiding van bouwafval te voorkomen. 03. Steigerwerk. De aannemer zal zonder verrekening alle voor het werk benodigde steigers, ladders e.d. plaatsen vol-gens voor-schriften van de ar-beidsinspectie. Hiervan kunnen derden zonder enige kosten gebruik maken. Het steigerwerk ten behoeve van het herstel van het muurwerk in twee fasen uitvoeren. - In de eerste fase het herstel van het muurwerk tot stellingniveau. Hiervoor het steiger aanbrengen nadat het muurwerk ten behoeve van het herstel metselwerk ontgraven is. De onderzijde van het steiger uitvoeren in plastic, zodat geen afval de bodem in kan dringen. De buitenzijde van het steiger afschermen met een steigernet. De steiger zodanig opbouwen en de locatie van de staanders zodanig kiezen, dat vanaf het steiger de stelling opgebouwd kan worden. - In de tweede fase werken met een aluminium rolsteiger die op de stelling staat en aan de molenromp geborgd is. De bovenzijde van het stellingdek met plastic afwerken om het afval op te vangen en de stelling schoon te houden. De rolsteiger afschermen met een steigernet. 04. Beschermende maatregelen. 01. De molen dient altijd in een stormveili-ge toe-stand te zijn bij het verlaten van het molenerf. 02. Tijdens de duur van de bouw dient de gehele molen en alle afkomende onderdelen en materialen wind- en waterdicht afgeschermd te zijn. Dekzeilen bij voorkeur op een harde ondergrond met spanbanden bevestigen zodat ze niet kunnen klapperen. 05. Brandveiligheid Brandgevaarlijke werkzaamheden dienen bij voor-keur niet op de bouwplaats of in de werkplaats plaats te

17 vinden. Indien het nood-zakelijk is om werkzaamhe-den, waarbij brandgevaar aanwezig is, op de bouwplaats of in de werkplaats te verrichten, dienen een CO2 blusser met een inhoud van 10 liter, een emmer met 10 liter water en een mobiele telefoon aanwezig te zijn (indien geen permanen-te telefoonlijn beschikbaar is). Na 3 uur 's middags mag er niet meer met de vlam gewerkt worden. 06. Schoonmaken. 01. Na het beëindigen van de werk-zaamheden het werk-ter-rein geheel ont-ruimd op te leveren. 02. De molen dient bezem-schoon te worden opgele-verd. 03. Na het beëindigen van de werkzaamheden, dient de tuin in de originele staat terug gebracht te worden. De grasmat dient waar nodig geëgaliseerd te worden en aangevuld te worden met graszoden. De rode splitverharding dient aangevuld en aangeharkt te worden. Beschadigingen in het gronddoek herstellen. Eventuele ongerechtigdheden uit de plantenborders verwijderen en de borders waar nodig schoffelen. Beschadigde planten vernieuwen. 07. Nutsvoorzieningen In de molen is elektra 230V voor verlichting en handgereedschap aanwezig. Bij het woonhuis is een buitenkraan voor bouwwater aanwezig. - Het vast recht van de nutsvoorzieningen komt voor rekening van de opdrachtgever. - Het verbruik is voor rekening van de aannemer. Water wordt ingeschat. Voor elektra dient een tussenmeter geplaatst te worden. Zie Hoofdstuk 63 Elektrische Installatie. 08. Bouwhek. - De aannemer hoeft geen bouwhek aan te brengen. Het hek van de tuin fungeert als bouwhek. - Bij werkzaamheden die gevaar voor omstanders kunnen opleveren, dienen conform de ARBO-eisen afdoende te worden afgeschermd. 09. Reclame & Tekstborden Het plaatsen van tekstborden, vlaggen, spandoeken en overige reclame is zonder uitdruk-kelijke toestemming van de eigenaar verboden.

18 10. Losse gereedschappen en voorwerpen Voor alle spullen die in de molen staan een aparte 10 voets opslagcontainer op de stoep bij de molen plaatsen. Alle losse gereedschappen en voorwerpen (zoals, oude molenzeilen, rijnen, bilhamers en kettingen) tijdens het herstel uit de molen nemen en in de container in kratten opslaan. Na afloop van de restauratie deze onderdelen weer in de molen terug leggen. WERKOMSCHRIJVING 10. STUT EN SLOOPWERK 01. Schade door stut en sloopwerk Schade ontstaan door stut en sloopwerk, aan de nog goede bouwdelen zal op kosten van de aanne-mer worden her-steld of door hem wor-den vergoed. 02. Afkomende materialen Alle afkomende materialen en onderdelen dienen voor beoordeling door de directie tot op het eerstvolgende werkoverleg op de bouwplaats aanwezig te blijven. Alle naar het oordeel van de directie niet waardevolle onderdelen, mate-rialen, puin en afval regelmatig uit het werk verwijde-ren en afvoeren. Alle naar oordeel van de direc-tie bruikbare onderdelen en materialen blijven eigendom van de eigenaar en dienen opnieuw gebruikt te worden cq op een nader te bepalen plaats opgeslagen te worden. Bij het opnieuw verwerken van reeds eerder gebruik hout is het, tenzij anders vermeld, niet de bedoeling dat het oppervlak wordt opgeschaafd of de afmetingen middels verzagen worden verkleind. 03. Opstellen materialen en onderdelen. De afkomende materialen en onderdelen dienen vakkundig bewaard c.q. opgesteld te worden. Zie ook 04. BOUWPLAATSVOORZIENINGEN. 04. Stut- sloop- en hijswerk. De aannemer dient alle stut-,stop-, stel-, stempel, vijzel-, hijs- takel- en transportwerkzaamheden die voor het werk noodzakelijk zijn uit te voeren.

19 05. Aansprakelijkheid. De aannemer is persoonlijk aansprakelijk voor het aanbrengen van stutten, stroppen, stophout e.d.. WERKZAAMHEDEN: 01. Ten behoeve van het herstel de kap, het wiekenkruis, het kruiwerk en de start afnemen. De romp afdekken met een harde tijdelijke afdekking. De afdekking behoeft vooraf goedkeuring van de directie. De kap en het kruiwerk naar de werkplaats transporteren om deze onder goede klimatologische omstandigheden te herstellen. Na herstel de onderdelen weer opnieuw aanbrengen. 02.Voor de overige werkzaamheden, zie de overige besteksonderdelen. 12. GRONDWERK EN BESTRATING Algemeen: Bij graafwerkzaamheden aan de buitenzijde van de molen de afkomende grond en rode split op het werkterrein in depot zetten. Na afloop de grond opnieuw aanbrengen. Ook de rode split opnieuw aanbrengen hiervoor eerst onder het split gronddoek leggen. 01.Ontgraven ten behoeve van metselwerkherstel. Ten behoeve van het metselwerk het erf rond de romp 300 mm ontgraven. 02. Drainage Na afloop van het metselwerkherstel gronddoek in de geul rond de romp leggen. Vervolgens een kokos drainagebuis van Ø80 rond de molen leggen. De drainagebuis met een waterslot aansluiten op het riool dat op ca 3 van de invaartdeur op ca 800 diep loopt. De ruimte rond de kokosbuis vullen met drainagezand tot het maaiveld. De afkomende grond weer aanbrengen en verdichten. Hiervoor het rode split tijdelijk in depot zetten en het gronddoek omslaan. 03 Ontgravingen in de molen.

20 - De vloerbedekking en de vloer van stampbeton in de molen verwijderen en afvoeren. - De grond in de molen tot 300 mm onder peil uitgraven. - Hierna gestabiliseerd geel zand aanbrengen. Het zandbed met een trilplaat verdichten. 04. Bestrating Kleine gele straatklinkertjes aanbrengen. Formaat ca 160 x 80 x 38. De stenen voor zover mogelijk in halfsteens verband leggen. Patroon: in cirkels van buiten naar binnen. In het midden een grote sluitsteen aanbrengen (kinderkopje o.i.d.) De betrating met een trilplaat aftrillen. 05.Grondwerk ten behoeve van het herstel van de tuin na afloop van de werkzaamheden Zie hoofdstuk 4 bouwplaatsvoorzieningen. 22. METSELWERK 01. ALGEMEEN De te herstellen delen zijn op tekening d.d. 14/ aangegeven. Na het plaatsen van het steiger geeft directie met krijt aan welke delen precies hersteld dienen te worden. 01. Metselwerk, bestaand werk herstellen - Waar los, hol klinkend en uitgevallen metselwerk wordt aange-troffen, dit metselwerk, tot op het vaste werk voorzichtig uitbreken en uittanden. Strekken halfsteens uithalen, Koppen steens uithalen, zodat het muurwerk weer in verband hersteld kan worden. Bij de aanvang van het sloopwerk dient in overleg met de directie bepaald te worden, welke methode het meest effectief is. - De afkomende stenen schoonbikken en opnieuw gebruiken. Voor gebroken of niet meer bruikbare stenen nieuwe bijpassende oude gebikte stenen leveren. Afmetingen: 160 x 80 x 38, model handvorm, kleur brons/geel.

Algemene voorwaarden van: Zinger Kozijnen Tjalkstraat 21 1443 JH Purmerend. Inschrijfnummer K.v.K. voor Noordwest-Holland: 536677860000 (AS 100-12 14)

Algemene voorwaarden van: Zinger Kozijnen Tjalkstraat 21 1443 JH Purmerend. Inschrijfnummer K.v.K. voor Noordwest-Holland: 536677860000 (AS 100-12 14) Algemene voorwaarden van: Zinger Kozijnen Tjalkstraat 21 1443 JH Purmerend (AS 100-12 14) Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Inschrijfnummer K.v.K. voor Noordwest-Holland: 536677860000 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007)

Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) UNETO-VNI, 2007, art.nr. 47044 A. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Werkingssfeer en definities 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts) handelingen van de technisch aannemer, zoals

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Grovako Nijmegen Bijsterhuizen 2134 6604 LG Wijchen. Inschrijfnummer K.v.K. voor Centraal Gelderland: 502166510000

Algemene voorwaarden van: Grovako Nijmegen Bijsterhuizen 2134 6604 LG Wijchen. Inschrijfnummer K.v.K. voor Centraal Gelderland: 502166510000 Algemene voorwaarden van: Grovako Nijmegen Bijsterhuizen 2134 6604 LG Wijchen (AS 152-11) Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Inschrijfnummer K.v.K. voor Centraal Gelderland: 502166510000 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van TBK installatietechniek bv

Algemene voorwaarden van TBK installatietechniek bv Algemene voorwaarden van TBK installatietechniek bv ALGEMEEN 1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen

Nadere informatie

BOUWTECHNO-RAPPORT. Woning Schouw B.V. website: www.woningschouw.nl Email: info@woningschouw.nl. Rapportnummer: Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

BOUWTECHNO-RAPPORT. Woning Schouw B.V. website: www.woningschouw.nl Email: info@woningschouw.nl. Rapportnummer: Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. BOUWTECHNO-RAPPORT website: www.woningschouw.nl Email: info@woningschouw.nl Rapportnummer: Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Algemene gegevens: Object Adres Postcode en plaats Opdrachtgever Adres Postcode

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Aangenomen werken versie 0.0.0b 07 april 2007

Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Aangenomen werken versie 0.0.0b 07 april 2007 Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Artikel 1: Offerte 1. De offerte wordt schriftelijk uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden. 2. In de schriftelijke offerte wordt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Artikel 1. TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Master

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: De Warmtebron v.o.f. Scheijdelveweg 7g 3214 VN Zuidland. Inschrijfnummer K.v.K. voor Rotterdam: 242183620000 (AS 227-13)

Algemene voorwaarden van: De Warmtebron v.o.f. Scheijdelveweg 7g 3214 VN Zuidland. Inschrijfnummer K.v.K. voor Rotterdam: 242183620000 (AS 227-13) Algemene voorwaarden van: De Warmtebron v.o.f. Scheijdelveweg 7g 3214 VN Zuidland (AS 227-13) Inschrijfnummer K.v.K. voor Rotterdam: 242183620000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN I. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Cofely Cofely Nederland N.V en alle aan haar gelieerde rechtspersonen en ondernemingen; voor zover die rechtspersonen

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op 11 juli 2003 gedeponeerd

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOP- EN (ONDER)AANNEMINGSVOORWAARDEN van ZERO Fire Systems B.V.

ALGEMENE INKOOP- EN (ONDER)AANNEMINGSVOORWAARDEN van ZERO Fire Systems B.V. ALGEMENE INKOOP- EN (ONDER)AANNEMINGSVOORWAARDEN van ZERO Fire Systems B.V. statutair gevestigd te s-gravenhage en kantoorhoudende te Capelle aan den IJssel ingeschreven in Handelsregister Rotterdam, dossiernummer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 365 ENERGIE B.V. VOOR OVEREENKOMSTEN MET EINDGEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN 365 ENERGIE B.V. VOOR OVEREENKOMSTEN MET EINDGEBRUIKERS Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. 365 Energie BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 365 Energie B.V. gevestigd aan de Spaarpot Oost 22 te

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW Volgens het model door de Raad voor Onroerende Zaken op 15 augustus 2008 vastgesteld en op 20

Nadere informatie

Constructions All Risks verzekering (CAR) ten behoeve van Bouwprojecten (aflopende dekking) Algemene Verzekeringsvoorwaarden CAR.AFL.

Constructions All Risks verzekering (CAR) ten behoeve van Bouwprojecten (aflopende dekking) Algemene Verzekeringsvoorwaarden CAR.AFL. Constructions All Risks verzekering (CAR) ten behoeve van Bouwprojecten (aflopende dekking) Algemene Verzekeringsvoorwaarden CAR.AFL.2007 Inhoudsopgave I Algemeen Grondslag artikel 1 Onzekerheidsvereiste

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V.

Algemene voorwaarden. voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V. Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V. november 2009 Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V., november

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SAM DEKKERS TIMMERWERKEN KVK 56025734

ALGEMENE VOORWAARDEN SAM DEKKERS TIMMERWERKEN KVK 56025734 ALGEMENE VOORWAARDEN SAM DEKKERS TIMMERWERKEN KVK 56025734 Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden. 1 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door SAM DEKKERS TIMMERWERKEN,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Klus- en montagebedrijf Baving Vries

Algemene voorwaarden Klus- en montagebedrijf Baving Vries Algemene voorwaarden Klus- en montagebedrijf Baving Vries Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden. 1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Baving Klus- en Montagebedrijf, gevestigd te Vries,

Nadere informatie

BOUWTECHNO-RAPPORT. Hoekwoning Kapperallee 91 7211 CC Eefde

BOUWTECHNO-RAPPORT. Hoekwoning Kapperallee 91 7211 CC Eefde Kapperallee 91 211 CC Eefde Tel.: 0 1 Fax: 0 23 info@woningschouw.nl www.woningschouw.nl BOUWTECHO-RAPPORT Hoekwoning Kapperallee 91 211 CC Eefde OP AL OZE LEVERIGE E DIESTE ZIJ OZE ALGEMEE VOORWAARDE

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3. Offertes Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3. Offertes Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen Algemene Voorwaarden 1. Die Welle bv, handelende onder de naam LVB Networks Vormgeving; 2. Lensink Van Berkel Communicatie bv, handelende onder de namen LVB Networks Redactie en LVB Networks Redactionele

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden RAVO ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden RAVO ALGEMENE BEPALINGEN Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden RAVO ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities 1. RAVO handelende onder: RAVO Computer & Webservice RAVO Computers RavoNet Ravonet BV Ravonet Ravonet

Nadere informatie

! Algemene voorwaarden lhave Productions! 1/6

! Algemene voorwaarden lhave Productions! 1/6 algemene voorwaarden Have Productions m.b.t. alle aanbiedingen / overeenkomsten van koop / verkoop / huur / verhuur al dan niet in combinatie met het verrichten van (installatie)werkzaamheden lhave Productions

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V.

Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V. Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V. Versie: 1.0 Datum: 3 Mei 2015 Pagina 1/52 1. INHOUDSOPGAVE 1. INHOUDSOPGAVE... 2 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 2.1. Aanbieding, algemene bepalingen... 4 2.2. Prijs

Nadere informatie

tot bloei komen... omschrijving laat uw woonwensen technische De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen

tot bloei komen... omschrijving laat uw woonwensen technische De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen Niets is lekkerder dan je helemaal thuis te voelen laat uw woonwensen tot bloei komen... De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen in je woonomgeving. Het is echt een feestje om hier te wonen! De buurtbewoners

Nadere informatie

Constructievoorwaarden Nederlandse Gemeenten WB06-D-2

Constructievoorwaarden Nederlandse Gemeenten WB06-D-2 Artikel 20 Oversluiting van aandelen Artikel 21 Opzegging door één of meer Verzekeraars Artikel 22 Onzekerheidsbepaling Constructievoorwaarden Nederlandse Gemeenten WB06-D-2 Doorlopende Verzekering Artikel

Nadere informatie

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap ALGEMENE KOPERSINFORMATIE TECHNISCHE OMSCHRIJVING STAAT VAN AFWERKING Woningtypen A t/m E d.d. 12 juni 2013 Geachte heer

Nadere informatie

ALGEMENE KOPERSINFORMATIE EN TECHNISCHE OMSCHRIJVING Parkbos Stadhouderspark Vught. Rij- en hoekwoningen type 3. Twee onder één kap woningen type 4

ALGEMENE KOPERSINFORMATIE EN TECHNISCHE OMSCHRIJVING Parkbos Stadhouderspark Vught. Rij- en hoekwoningen type 3. Twee onder één kap woningen type 4 ALGEMENE KOPERSINFORMATIE EN TECHNISCHE OMSCHRIJVING Parkbos Stadhouderspark Vught Rij- en hoekwoningen type 3 (bouwnummer 32 t/m 36 en 43 t/m 48) Twee onder één kap woningen type 4 (bouwnummer 49 t/m

Nadere informatie

Constructieverzekering voor bouwwerken (C.A.R.-verzekering)

Constructieverzekering voor bouwwerken (C.A.R.-verzekering) Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Constructieverzekering voor bouwwerken (C.A.R.-verzekering) Polisvoorwaarden Polismantel 650-92 (Beurs-Rubriekenpolis Constructieverzekering voor bouwwerken

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tipcon

Algemene Voorwaarden Tipcon A. ALGEMENE BEPALINGEN artikel 1. Definities en begrippen 1. Tipcon: de vennootschap onder firma Tipcon v.o.f., gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de Cruijgenstraat 26, 5469 BT Erp,

Nadere informatie

Algemene inkoopvoorwaarden

Algemene inkoopvoorwaarden Algemene inkoopvoorwaarden Artikel 1. Definities In deze Algemene Inkoopvoorwaarden worden de volgende definities gebruikt: 1.1 Aanbieding: schriftelijke offerte van Leverancier. 1.2 Inkooporder: document

Nadere informatie