MOLEN DE VIER WINDEN SINT ANNALAND BESTEK EN VOORWAARDEN RESTAURATIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MOLEN DE VIER WINDEN SINT ANNALAND BESTEK EN VOORWAARDEN RESTAURATIE"

Transcriptie

1 MOLEN DE VIER WINDEN SINT ANNALAND BESTEK EN VOORWAARDEN RESTAURATIE BESTEK NR: Opdrachtgever: Stichting Molen de Vier Winden Auteur: P. Groen 00. ALGEMENE PROJECTGEGEVENS 1. Achtergronden Molen De Vier Winden is een typisch Zeeuwse stellingmolen die in 1847 gebouwd is. Van origine is de molen gebouwd met 4koppel stenen. Hiervan waren er tot in 1955 drie over. In dat jaar werd het oorspronkelijke binnenwerk er echter uitgehaald en werd de molen ingericht als maalderij. Twee van de drie koppels werden toen op de begane grond op een maalstoel geplaatst. In de periode tussen 1969 en 1978 werd de molen uitwendig en inwendig geheel gerestaureerd door eigenaar/molenaar Lou Verhagen om opnieuw met de wind te kunnen malen. Hierbij werd gebruik gemaakt van het spoorwiel en de rondsels van de molen Horror Vacui te Noordgouwe. De wielen zijn een stuk vakwerk van meestermolenmaker Marien van Riet uit Goes. De staartbalk en de schoren zijn afkomstig van de in 1968 onttakelde korenmolen De Regt in Nieuw Lekkerland. Opvallend is dat vele onderdelen uit de bouwtijd behouden zijn gebleven. Het bovengangwerk inclusief de houten as met ijzeren kop is nog origineel. Ook de kap en de meeste zolderbalken dateren nog uit de bouwtijd. De onderhoudsconditie van de molen is echter schrikbarend achteruit gegaan. Om de monumentale onderdelen in de molen te behouden zal een ingrijpende maar omzichtige restauratie noodzakelijk zijn.

2 2. Korte beschrijving van het werk Het uitgangspunt van dit bestek is het maalvaardig maken van molen De Vier Winden naar de situatie rond Het vernieuwen van de stelling. 2. Het nauwkeurig herstellen van de kapconstructie en het aanbrengen van een gepotdekseld kapbeschot. 3. Van de staartconstructie de lange en korte spruit vernieuwen. De staartbalk eveneens vernieuwen. De overige balken en onderdelen repareren en opnieuw aanbrengen. 4. Het gehele wiekenkruis inclusief hekwerk vernieuwen. 5. De vang repareren. 6. Het gaande werk nalopen en goed werkend opleveren. Het halslager van de bovenas opnieuw opstellen. 7. Het metselwerk en voegwerk plaatselijk omzichtig herstellen met metselen voegmortel op kalkbasis. De molenromp weer van witkalk voorzien. 8. Bij alle zolders de balkopleggingen in de muur repareren. 3 Adres molen F.M. Boogaardweg GM Sint-Annaland 4. Eigenaar en Opdrachtgever Stichting Molen De Vier Winden Contactpersoon: P. Jungbeker Tel: / Directie De financiële directie wordt gevoerd door de opdrachtgever. De technische directie wordt gevoerd door Adviesbureau Groen. 6.Bestek Dit bestek is opgesteld in maart 2009 door Adviesbureau Groen Aanvullende stukken Bij dit bestek horen de volgende tekeningen:

3 1. Inventarisatietekening metselwerk 2. Principetekening metselwerk 3. Balklagen 4. Detail oplegging schoren en liggers stelling in de muur. 5. Constructie stelling 6. Raam- en deurdetails. 7. Bovenas, opsluiting roeden, kraag roeden bovenas en halssteen. 8. Wiekenkruis 9. Zeilen 10. Doceerschroef en uitlopen buil 11. Constructie kap en details achterkeuvelens Bij dit bestek horen de volgende documenten: 1. Maatlijst roeden 2. Kleurenschema 3. Model garantieverklaring 4. Inschrijfbiljet 5. Berekening voeghout. 6. Foto s 8. Inlichtingen Inlichtingen worden verstrekt na afspraak met de eigenaar c.q. de opsteller van het bestek. 9. Aanwijzing Deze zal nader worden vastgeste-ld. 10. Aanbesteding Deze zal nader worden vastgesteld. Het Uniforme Aanbestedings-reglement (A.R.W ) is op de aanbesteding van toepassing. Hierbij valt het molenmakerswerk onder de categorie specialistisch werk. 11. Arbo-wetgeving. De uitvoering van het werk dient te geschieden volgens de Arbo-wetgeving. Inhoudsopgave Pagina

4 00. ALGEMENE PROJECTGEGEVENS ALGEMENE OMSCHRIJVING VAN HET WERK ALGEMENE PROJECTGEGEVENS VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN BOUWPLAATSVOORZIENINGEN WERKOMSCHRIJVING 10. STUT- EN SLOOPWERK GRONDWERK METSELWERK MOLENMAKERSWERK STAANDE WERK MOLENMAKERSWERK GAANDE WERK SCHILDERWERK....

5 ELEKTRISCHE INSTALATIE VEILIGHEIDSINSTALLATIE ALGEMENE OMSCHRIJVING VAN HET WERK 01. Object. Het uitgangspunt van dit bestek is het maalvaardig maken van molen De Vier Winden naar de situatie rond Het vernieuwen van de stelling. 2. Het nauwkeurig herstellen van de kapconstructie en het aanbrengen van een gepotdekseld kapbeschot. 3. Van de staartconstructie de lange en korte spruit vernieuwen. De staartbalk eveneens vernieuwen. De overige balken en onderdelen repareren en opnieuw aanbrengen. 4. Het gehele wiekenkruis inclusief hekwerk vernieuwen. 5. De vang repareren. 6. Het gaande werk nalopen en goed werkend opleveren. Het halslager van de bovenas opnieuw opstellen. 7. Het metselwerk en voegwerk plaatselijk omzichtig herstellen met metselen voegmortel op kalkbasis. De molenromp weer van witkalk voorzien. 8. Bij alle zolders de balkopleggingen in de muur repareren. 02. Uitvoering. Het werk moet worden uitgevoerd, volgens de omschrijving en voorwaarden in dit bestek en de bij dit bestek beho-rende te-kenin-gen, bijlagen en de eventueel nader te verstrekken no-ta('s) van aanwijzingen en/of inlichtingen. De wijze van uit-voering dient te geschieden in overleg met de directie. Aan-wijzingen van de direc-tie, die hieruit voortvloeien, dienen stipt opgevolgd te worden. 03.Afwijkende situaties Als tijdens de werkzaamheden blijkt dat de aan-getroffen situ-atie niet

6 overeenkomt met het bestek dan dient dit aan de directie gemeld te worden. Zonder toestem-ming wordt niet doorgegaan met de werkzaamheden. Een alterna-tieve oplossing wordt door de di-rec-tie bepaald. De in offer-te gespe-cifi-ceerde prijzen dienen daarom all-in en ex-clusief BTW te zijn. 04. Aannemer. De werknemers die bij het molenmakerswerk worden betrok-ken dienen over aan-toonbare erva-ring in het molenmakers- en restau-ratievak te be-schik-ken. Eventuele onderaanne-mers dienen vooraf ter goedkeuring aan de directie te worden voorge-steld. 05. Afwijkingen. De opdracht-gever behoudt zich het recht voor om qua details af te wijken van het hier beschrevene. Daar dit nooit essen-tiële veran-de-ringen kunnen zijn zullen deze afwij-kingen niet tot een prijsver-rekening kunnen leiden. 06. Werkzaamheden. Tot de werkzaamheden behoren alle graaf-, hak, breek en her-steldemontage- en montagewerk-zaamheden, welke niet met name genoemd zijn en voortvloeien uit de in dit bestek om-schreven werk-zaamheden om goed en deugdelijk werk te ver-krij-gen. Bij elke in de omschrij-ving genoemde 'aanbrengen', 'stellen', 'conser-veren', 'afwer-ken' enz. met alles wat daarbij hoort in de ruimste zin, die-nen daarvoor alle beno-digde kleine delen als spijkers, schroeven, wiggen, conserve-ringsmiddelen enz. bijgele-verd te wor-den. 07. Maatvoering. Indien in dit bestek met tekeningen niet anders vermeld is, zijn de maten in mm aange-geven. 08. Lengte- en oppervlaktematen. De in deze beschrijving vermelde lengte en op-per-vlak-te afmetingen zijn slechts ter algemene oriënta-tie ver-meld; afwijkingen hiervan geven geen recht op een hogere prijsbere-kening na het verlenen van de op-dracht. Bij het vervaardigen van onderdelen en constructies dienen de maten van bestaand werk zoveel als

7 mogelijk overgeno-men te worden. 02. ALGEMENE PROJECTGEGEVENS 01. Werkterrein. Voor het oppervalk van het werkterrein, zie hoofdstuk 4 Bouwplaatsvoorzieningen. 02 Overzicht stelposten De stelposten als bedoeld in paragraaf 37 lid 1 van de U.A.V. zijn de vol-gende: *** Niet van toepassing*** 03. Overzicht Alternatieve prijsopgaven: De meer- of minderkosten van het vernieuwen van 1 kruivloerstuk in eiken ten opzichte van polymeer-chemisch repareren De meer- of minderkosten van het vernieuwen van 1 voeghout in eiken ten opzichte van polymeer-chemisch repareren en het aanbrengen van de ijzeren balk De meer- of minderkosten van het vernieuwen van de korte spruit in bilinga ten opzichte van het inkorten en van nieuwe koppen voorzien van de huidige korte spruit De meer- of minderkosten van het vernieuwen van de bouten in de askop en het tappen van nieuwe schroefdraad ten opzichte van het gangbaar maken en opnieuw gebruiken van de oude bouten. De aannemer is vrij om naast de inschrijving alternatieven aan te bieden. 04. Verleggingsregeling Omzetbelasting /Ketenaansprakelijkheid De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle even-tuele aanspraken die door de belasting-dienst of de be-drijfsvereniging in het kader van de wet Keten-aanspra-kelijkheid (Wet van 4 juni 1981 Stb. 370) worden gemaakt, alsmede tegen eventu-ele op die wet gebaseerde verhaalsaan-spraken van onderaannemers die met (een deel van) het werk zullen worden belast. De aannemer moet deze besteksbepaling in even-tueel door hem af te sluiten

8 onderaanne-mings-overeenkomsten opnemen en de onder-aannemer ver-plichten deze bepa-ling in eventu-eel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten op te nemen. 05. Werkzaamheden door Derden Nog nader wordt vastgesteld of, en zoja welke werkzaamheden door derden worden uitgevoerd. 06. Gunning. De directie behoudt zich het recht voor om onderdelen van het werk afzonder-lijk aan te besteden dan wel aan derden te gun-nen. 03. VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN 01. STABU Standaard 1995 Van toepassing zijn de standaardbepalingen, zoals deze zijn opge-nomen in de STABU Standaard 1995, uitgegeven door de Stichting STABU te Ede. 02. Administratieve Bepalingen Aansluitend op de U.A.V. AANDUIDINGEN, BEGRIPSBEPALINGEN WERKTERREIN Onder werkterrein wordt verstaan het terrein dat door de op-drachtgever aan de aannemer voor de uit-voering van het werk ter beschikking wordt gesteld, het terrein waarop en waarin het werk wordt uitge-voerd daarin begrepen. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN GELDIGHEID Daar waar een publicatie zonder datum is ver-meld, is deze publica-tie van toepas-sing zoals deze drie maanden voor de dag van aanbe-steding luidt. GEVOLMACHTIGDE VAN DE AANNEMER VOLMACHT De aanwijzing door de aannemer van personen die hem in zaken het werk betref-fende zullen

9 verte-gen-woordigen moet geschieden met gebruikmaking van een volmacht overeen-komstig bijlage A van de U.A.V. VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER CESSIE VORDERING OP LEVERANCIER Indien de opdrachtgever krachtens paragraaf 5, lid 5 van de U.A.V. voor niet of niet tijdige oplevering aanspra-kelijk is, zal de aan-nemer zijn vordering op de leveran-cier op eerste ver-zoek van de opdrachtge-ver aan deze cederen tot aan het door de opdrachtge-ver aan hem ver-goede bedrag. ONGEVALLEN De aannemer moet de directie terstond op de hoogte stel-len van alle ongevallen op het werk-terrein, met verstrekking van alle ter zake doende inlichtingen. WERKTIJDEN BUITENARBEIDSLIJST Indien de aannemer voornemens is werkzaamheden op het werkter-rein te verrich-ten buiten de werk-tijden zoals deze zijn vermeld op de door de Inspectie-dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid ver-langende arbeidslijst, brengt hij dit voorne-men tijdig ter kennis van de direc-tie. PRECARIO De volgens paragraaf 6, lid 3c van de U.A.V. te betalen precario komt voor rekening van de op-dracht-gever. AANVANG WERKZAAMHEDEN Het is de aannemer niet toegestaan met het werk aan te vangen voor de datum van aanvang, als bedoeld in para-graaf 7, lid 1 van de U.A.V. DATUM VAN AANVANG De datum van aanvang is 1 mei OPLEVERINGSTERMIJN De opleverdatum is 1 juni 2010.

10 ONDERHOUDSTERMIJN. De onderhoudstermijn bedraagt 12 maanden op het geleverde werk. FOTOGRAFEREN EN FILMEN Voor het maken van foto's films of video-opnamen e.d. van het werk, het verle-nen van medewerking daar-aan en het geven van publiciteit inzake het werk, is toestem-ming van de opdrachtgever nood-zakelijk. AFSLUITING Het werkterrein dient rondom te worden afge-sloten op een hierna onder hoofdstuk 05 "Bouw-plaatsvoorzienin-gen" aangege-ven wijze. 03. Bouwstoffen met kwaliteitsverklaring. Daar waar wordt voorgeschreven dat een bouwstof met een kwali-teitsverklaring afgegeven door een door de Raad voor Accredita-tie erkende certifi-catie-instel-ling moet worden geleverd, moet deze kwaliteitsver-klaring bij de uitwendige visuele beoordeling van de bouwstof worden overlegd. 04. Garantie voor een onderdeel. Niet van toepassing. 05 Loodsen en andere hulpmiddelen. Het is toegestaan de voor het werk benodigde loodsen en hulpmid-delen op het werkterrein te plaatsen na overleg met de direc-tie. 06 Algemeen tijdschema In plaats van het in paragraaf 26, lid 1 van de U.A.V. genoemde algemeen tijd-schema wordt van de aannemer per onderdeel een werkplan verlangd, met daarin duidelijk aangegeven het begin en de duur van de belangrijkste werkzaamheden. 07 Rapporten Door de directie zullen geen weekrapporten, zoals ver-meld in pa-ragraaf 27,

11 lid 1 van de U.A.V., worden opge-maakt. In plaats daarvan dient de aannemer weke-lijks de gegevens, zoals vermeld in boven-genoemde paragraaf, aan de directie te verstrekken. 08. Verrekening van meer- en minderwerk Verrekening van meerwerk vindt alleen plaats na schrif-telijke opdracht. 09. Bevoegdheid aanbrengen bestekswijzigingen De bevoegdheid tot aanbrengen va bestekswij-zigingen als bedoeld in paragraaf 36, lid 2 van de U.A.V. is voorbe-houden aan de op-drachtgever. 10. Betaling in termijnen De betalingen van de uitgevoerde werkzaamheden geschiedt in termijnen op voorstel van de aannemer, op basis van een open begroting, declaraties en door de directie goedgekeurde weekrapporten. De laatste termijn wordt na de eindoplevering uitbetaald. De verplichting tot betaling vervalt als de aannemer in gebreke blijft, zijn verplichtingen niet na te komen. Niet verwerkte stelposten of gedeelten daarvan worden ten volle op de aanneemsom in mindering gebracht. 11. Bankgarantie Geen betaling zal plaatsvinden alvorens de aan-nemer een bankgaran-tie ter grootte van 5% van de aanne-mingssom binnen 14 dagen na de datum van gun-ning aan de opdracht-ge-ver heeft doen toeko-men. De garantie dient te worden verleend door een door de opdrachtgever geaccepteerde in Nederland geves-tigde bank. De garantie blijft van kracht, totdat zal zijn ge-ble-ken dat de aannemer aan al zijn verplich-tingen, voor-tvloei-ende uit dit be-stek, heeft voldaan. 12. Kortingsbedrag. De korting bedoeld in paragraaf 42 van de U.A.V., be-draagt per dag 1000,= 13. CAR-Verzekering door de aannemer. 01. Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer ten behoeve van het werk een Constructie All-Risk (CAR-)verzekering af waarin gedekt dient te zijn, alle materiële schade of verlies of vernietiging onverschillig de oorzaak

12 daarvan voorzover redelijkerwijs verze-kerbaar, zulks met terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 249 en 276 van het Wetboek van Koophandel. De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de goedkeuring van de directie. De duur van de verzekering loopt van de aanvang van het (de) werk(en) tot en met de dag waarop het (de) werk(en) overeenkomstig paragraaf 10,lid 1 of lid 2 van de U.A.V. als opgeleverd wordt (worden) beschouwd en, in geval van (een) overeengekomen onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop gedurende de overeengekomen onderhoudstermijn(en). De dekking omvat de volgende rubrieken met het daarbij genoemde eigen risico: - het werk, met een eigen risico van "nihil"; - wettelijke aansprakelijkheid, met een eigen risico van "nihil"; - persoonlijke eigendommen van de verzekerden en van het personeel van de verzekerden, met een eigen risico van "nihil". - Transport van onderdelen van en naar de werkplaats met 02. De polis vermeldt de aannemer als verzekeringnemer. Als verzekerden moeten uitdrukkelijk worden vermeld: - de opdrachtgever. - de aannemer(s) - de architect(en) en adviseur(s). - de directie. - de onderaannemer(s). De verzekering moet primair zijn. De eventuele verschuldigde afmakingscourtage bij schade-uitkering moet in de verzekering zijn opgenomen. Het eigen risico komt ten laste van de partij voor wiens risico de schade is op grond van de overeenkomst. Het eigen risico geldt per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen welke uit een en dezelfde oorzaak voortvloeien. 03. Opzegging verzekering. De aannemer zal bedingen dat, ingeval van opzegging van de polis, de desbetref-fende verzekeraar, makelaar of tussenpersoon hiervan per aangetekende brief aan de verzekerden mededeling zal doen en dat de verzekering na verzending van de bedoelde brief nog veertien dagen zal doorlopen, gedurende welke periode de opdrachtgever het recht heeft op kosten van de aannemer een

13 nieuwe verzekering op dezelfde voorwaarden te sluiten. Uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op de aannemingssom ingehou-den. 04. Bewijsstuk verzekering. De aannemer overlegt het polisblad en de betalingsbewijzen, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, binnen 14 dagen na aanvang van het werk aan de directie. 14. Wijziging kosten en prijzen niet verrekenbaar. Niet verrekenbaar zijn wijzigingen van: - loonkosten - materiaalprijzen. 15. Tekeningen en berekeningen. 01. Aantallen Van de tekeningen en andere gegevens benodigd voor de uitvoering van het werk worden aan de aannemer kosteloos kopieën verstrekt. Aantal: 3 stuks. Indien de aannemer meer exemplaren wenst, komen de kos-ten hier-van voor zijn rekening. 02. Verantwoordelijkheid voor de tekeningen. De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verant-woordelijk voor de door hem gemaakte tekeningen betreffende de constructies, werkwijze, maat-voering e.d. 03. Wijzigingen in de tekeningen. Wanneer door de aannemer wijzigingen in de door hem gemaakte tekeningen worden aangebracht wordt dit op het origineel bij het onderschrift aange-geven door middel van een nummer en datumwij-ziging. De aannemer registreert en distribueert deze tekeningen. Oudere versies van tekeningen komen daardoor te verval-len. 04. Verantwoordelijkheid voor de berekeningen. De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verant-woordelijk voor de door hem gemaakte berekeningen. 16. Arbeidsomstandigheden, Veiligheids en Gezondheidsplan.

14 - Het veiligheids- en gezondheidsplan (V&G plan) als bedoeld in artikel 2.27 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) wordt opgesteld door de aannemer en voor de aanvang van het werk ter goedkeuring aan de eigenaar en de directie voorgelegd. - Aanstelling V&G-coördinator voor de uitvoeringsfase. Ingevolge het bepaalde in artikel 2.37 van het arbeidsomstandighedenbesluit stelt de aannemer een of meerdere coördinatoren voor de uitvoeringsfase aan. Deze coördinatoren geven uitvoering aan de coördinatietaken genoemd in artikel 2.34 van het arbeidsomstandighedenbesluit. 04. BOUWPLAATSVOORZIENINGEN 01 Indeling en gebruik werkterrein - Het werkterrein is het grondvlak van de molen inclusief de stelling. - Tijdens de restauratieperiode dienen vanaf de openbare weg tot aan de molen kunststof rijplaten gelegd te worden. - Op de stoep en de parkeerplaatsen aan de FM. Boogaardweg voor de molen is ruimte voor een kleine schaftkeet, een kleine opslagcontainer, een kleine afvalcontainer en een chemisch toilet. - Opslag van bouwmaterialen kan in de molen zelf plaats vinden. - Bij hijs- en transportwerkzaamheden dient zwaar materieel op de openbare weg te blijven. - De kap en andere grote onderdelen kunnen gedemonteerd, gemonteerd en eventueel opgeslagen worden op het adres Oudelandseweg RN Sint Annaland. De locatie ligt in het verlengde van de F.M. Boogaardweg, enkele honderden meters van de molen. - Op 1 meter vanaf de bouwplaats wonen mensen. De aannemer dient met de eigenaar wekelijks overleg te voeren over geplande werkzaamheden. 02. Afvoer van afval 01. Alle afkomende materialen en onderdelen dienen voor beoordeling door de directie tot op het eerstvolgende werkoverleg op de bouwplaats aanwezig te blijven. Alle naar het oordeel van de directie niet waardevolle onderdelen, mate-rialen, puin en afval regelmatig uit het werk verwijde-ren en afvoeren. Alle naar oordeel van de direc-tie bruikbare onderdelen en materialen blijven

15 eigendom van de eigenaar en dienen opnieuw gebruikt te worden cq. op het opslagterrein opgeslagen te worden. 02. De afkomende materialen en onderdelen dienen vakkundig bewaard c.q. opgesteld te worden. 03. De aannemer dient zijn personeel te instrueren om het ontstaan van bouw en sloopafval zoveel mogelijk te voorkomen. (zorgvuldig en doelmatig omgaan met materi-aal) en bouw en sloopafval overigens op mi-lieuvrien-delijke wijze af te voeren. 04. Bouw en sloopafval moet regelmatig door de aanne-mer van het ter-rein worden afgevoerd met inachtneming van de overige aanwijzingen in deze paragraaf. Bouw en sloopafval omvat alle afval-stoffen die bij het bouw-proces op het werkter-rein vrijkomen, zoals puin, ver-pakkingsmate-riaal, blikken, kitspuiten, betonresten, afval-hout, enzovoorts. 05. Van het bouw en sloopafval moeten de volgende com-po-nen-ten ge-scheiden ingezameld, bewaard en afgevoerd worden: - klein chemisch afval, zoals oliën, lijm, kit, verf en restan-ten daarvan, inclusief verpakkingen en alle overige stoffen die in het Stoffen en proces-senbe-sluit Wet Chemisch Afval als chemisch afval worden aangemerkt, gescheiden van het overige afval, bewaren in een goed geventileerde, afgesloten con-tainer en af te voeren met een erkende vervoerder naar een erkende verwerker; - puin, zoals metselwerk, beton en specie-resten en ander inert materiaal, af te voeren voor hergebruik naar een puinbreker of stort; - metalen, zoveel mogelijk naar soort gescheiden af-voe-ren naar de handel in oude metalen voor herge-bruik; - afvalstoffen, voor zover niet vallend onder een eer-der genoem-de categorie, dienen door een erkende ver-voerder naar een er-kende verwerker te worden ge-bracht (indien moge-lijk nog verder scheiden). 06. Het verbranden van afval en andere materialen op het werkterrein is niet toegestaan.

16 07. Het in de bodem brengen van afval op het werk-terrein is niet toe-gestaan. 08. De afvalcontainer dient op het parkeervak voor de molen geplaatst te worden. De container dient afgedekt te worden met een dekzeil om verspreiding van bouwafval te voorkomen. 03. Steigerwerk. De aannemer zal zonder verrekening alle voor het werk benodigde steigers, ladders e.d. plaatsen vol-gens voor-schriften van de ar-beidsinspectie. Hiervan kunnen derden zonder enige kosten gebruik maken. Het steigerwerk ten behoeve van het herstel van het muurwerk in twee fasen uitvoeren. - In de eerste fase het herstel van het muurwerk tot stellingniveau. Hiervoor het steiger aanbrengen nadat het muurwerk ten behoeve van het herstel metselwerk ontgraven is. De onderzijde van het steiger uitvoeren in plastic, zodat geen afval de bodem in kan dringen. De buitenzijde van het steiger afschermen met een steigernet. De steiger zodanig opbouwen en de locatie van de staanders zodanig kiezen, dat vanaf het steiger de stelling opgebouwd kan worden. - In de tweede fase werken met een aluminium rolsteiger die op de stelling staat en aan de molenromp geborgd is. De bovenzijde van het stellingdek met plastic afwerken om het afval op te vangen en de stelling schoon te houden. De rolsteiger afschermen met een steigernet. 04. Beschermende maatregelen. 01. De molen dient altijd in een stormveili-ge toe-stand te zijn bij het verlaten van het molenerf. 02. Tijdens de duur van de bouw dient de gehele molen en alle afkomende onderdelen en materialen wind- en waterdicht afgeschermd te zijn. Dekzeilen bij voorkeur op een harde ondergrond met spanbanden bevestigen zodat ze niet kunnen klapperen. 05. Brandveiligheid Brandgevaarlijke werkzaamheden dienen bij voor-keur niet op de bouwplaats of in de werkplaats plaats te

17 vinden. Indien het nood-zakelijk is om werkzaamhe-den, waarbij brandgevaar aanwezig is, op de bouwplaats of in de werkplaats te verrichten, dienen een CO2 blusser met een inhoud van 10 liter, een emmer met 10 liter water en een mobiele telefoon aanwezig te zijn (indien geen permanen-te telefoonlijn beschikbaar is). Na 3 uur 's middags mag er niet meer met de vlam gewerkt worden. 06. Schoonmaken. 01. Na het beëindigen van de werk-zaamheden het werk-ter-rein geheel ont-ruimd op te leveren. 02. De molen dient bezem-schoon te worden opgele-verd. 03. Na het beëindigen van de werkzaamheden, dient de tuin in de originele staat terug gebracht te worden. De grasmat dient waar nodig geëgaliseerd te worden en aangevuld te worden met graszoden. De rode splitverharding dient aangevuld en aangeharkt te worden. Beschadigingen in het gronddoek herstellen. Eventuele ongerechtigdheden uit de plantenborders verwijderen en de borders waar nodig schoffelen. Beschadigde planten vernieuwen. 07. Nutsvoorzieningen In de molen is elektra 230V voor verlichting en handgereedschap aanwezig. Bij het woonhuis is een buitenkraan voor bouwwater aanwezig. - Het vast recht van de nutsvoorzieningen komt voor rekening van de opdrachtgever. - Het verbruik is voor rekening van de aannemer. Water wordt ingeschat. Voor elektra dient een tussenmeter geplaatst te worden. Zie Hoofdstuk 63 Elektrische Installatie. 08. Bouwhek. - De aannemer hoeft geen bouwhek aan te brengen. Het hek van de tuin fungeert als bouwhek. - Bij werkzaamheden die gevaar voor omstanders kunnen opleveren, dienen conform de ARBO-eisen afdoende te worden afgeschermd. 09. Reclame & Tekstborden Het plaatsen van tekstborden, vlaggen, spandoeken en overige reclame is zonder uitdruk-kelijke toestemming van de eigenaar verboden.

18 10. Losse gereedschappen en voorwerpen Voor alle spullen die in de molen staan een aparte 10 voets opslagcontainer op de stoep bij de molen plaatsen. Alle losse gereedschappen en voorwerpen (zoals, oude molenzeilen, rijnen, bilhamers en kettingen) tijdens het herstel uit de molen nemen en in de container in kratten opslaan. Na afloop van de restauratie deze onderdelen weer in de molen terug leggen. WERKOMSCHRIJVING 10. STUT EN SLOOPWERK 01. Schade door stut en sloopwerk Schade ontstaan door stut en sloopwerk, aan de nog goede bouwdelen zal op kosten van de aanne-mer worden her-steld of door hem wor-den vergoed. 02. Afkomende materialen Alle afkomende materialen en onderdelen dienen voor beoordeling door de directie tot op het eerstvolgende werkoverleg op de bouwplaats aanwezig te blijven. Alle naar het oordeel van de directie niet waardevolle onderdelen, mate-rialen, puin en afval regelmatig uit het werk verwijde-ren en afvoeren. Alle naar oordeel van de direc-tie bruikbare onderdelen en materialen blijven eigendom van de eigenaar en dienen opnieuw gebruikt te worden cq op een nader te bepalen plaats opgeslagen te worden. Bij het opnieuw verwerken van reeds eerder gebruik hout is het, tenzij anders vermeld, niet de bedoeling dat het oppervlak wordt opgeschaafd of de afmetingen middels verzagen worden verkleind. 03. Opstellen materialen en onderdelen. De afkomende materialen en onderdelen dienen vakkundig bewaard c.q. opgesteld te worden. Zie ook 04. BOUWPLAATSVOORZIENINGEN. 04. Stut- sloop- en hijswerk. De aannemer dient alle stut-,stop-, stel-, stempel, vijzel-, hijs- takel- en transportwerkzaamheden die voor het werk noodzakelijk zijn uit te voeren.

19 05. Aansprakelijkheid. De aannemer is persoonlijk aansprakelijk voor het aanbrengen van stutten, stroppen, stophout e.d.. WERKZAAMHEDEN: 01. Ten behoeve van het herstel de kap, het wiekenkruis, het kruiwerk en de start afnemen. De romp afdekken met een harde tijdelijke afdekking. De afdekking behoeft vooraf goedkeuring van de directie. De kap en het kruiwerk naar de werkplaats transporteren om deze onder goede klimatologische omstandigheden te herstellen. Na herstel de onderdelen weer opnieuw aanbrengen. 02.Voor de overige werkzaamheden, zie de overige besteksonderdelen. 12. GRONDWERK EN BESTRATING Algemeen: Bij graafwerkzaamheden aan de buitenzijde van de molen de afkomende grond en rode split op het werkterrein in depot zetten. Na afloop de grond opnieuw aanbrengen. Ook de rode split opnieuw aanbrengen hiervoor eerst onder het split gronddoek leggen. 01.Ontgraven ten behoeve van metselwerkherstel. Ten behoeve van het metselwerk het erf rond de romp 300 mm ontgraven. 02. Drainage Na afloop van het metselwerkherstel gronddoek in de geul rond de romp leggen. Vervolgens een kokos drainagebuis van Ø80 rond de molen leggen. De drainagebuis met een waterslot aansluiten op het riool dat op ca 3 van de invaartdeur op ca 800 diep loopt. De ruimte rond de kokosbuis vullen met drainagezand tot het maaiveld. De afkomende grond weer aanbrengen en verdichten. Hiervoor het rode split tijdelijk in depot zetten en het gronddoek omslaan. 03 Ontgravingen in de molen.

20 - De vloerbedekking en de vloer van stampbeton in de molen verwijderen en afvoeren. - De grond in de molen tot 300 mm onder peil uitgraven. - Hierna gestabiliseerd geel zand aanbrengen. Het zandbed met een trilplaat verdichten. 04. Bestrating Kleine gele straatklinkertjes aanbrengen. Formaat ca 160 x 80 x 38. De stenen voor zover mogelijk in halfsteens verband leggen. Patroon: in cirkels van buiten naar binnen. In het midden een grote sluitsteen aanbrengen (kinderkopje o.i.d.) De betrating met een trilplaat aftrillen. 05.Grondwerk ten behoeve van het herstel van de tuin na afloop van de werkzaamheden Zie hoofdstuk 4 bouwplaatsvoorzieningen. 22. METSELWERK 01. ALGEMEEN De te herstellen delen zijn op tekening d.d. 14/ aangegeven. Na het plaatsen van het steiger geeft directie met krijt aan welke delen precies hersteld dienen te worden. 01. Metselwerk, bestaand werk herstellen - Waar los, hol klinkend en uitgevallen metselwerk wordt aange-troffen, dit metselwerk, tot op het vaste werk voorzichtig uitbreken en uittanden. Strekken halfsteens uithalen, Koppen steens uithalen, zodat het muurwerk weer in verband hersteld kan worden. Bij de aanvang van het sloopwerk dient in overleg met de directie bepaald te worden, welke methode het meest effectief is. - De afkomende stenen schoonbikken en opnieuw gebruiken. Voor gebroken of niet meer bruikbare stenen nieuwe bijpassende oude gebikte stenen leveren. Afmetingen: 160 x 80 x 38, model handvorm, kleur brons/geel.

Annex X - Verzekeringen. [projectnaam] Versie 2.0. Datum 1 augustus 2015 Status Definitief. Paraaf Rijksvastgoedbedrijf, Paraaf Opdrachtnemer,

Annex X - Verzekeringen. [projectnaam] Versie 2.0. Datum 1 augustus 2015 Status Definitief. Paraaf Rijksvastgoedbedrijf, Paraaf Opdrachtnemer, Annex X - Verzekeringen [projectnaam] Versie 2.0 Datum 1 augustus 2015 Status Definitief Ondertekening Paraaf Rijksvastgoedbedrijf, Paraaf Opdrachtnemer, Colofon Versie 2.0 Contactpersoon M 06 - Postbus.RVB.Inkooploket.TO@Rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Annex X - Verzekeringen (Werk)

Annex X - Verzekeringen (Werk) Annex X - Verzekeringen (Werk) 11558 Realisatie Rijkskantoor Pieter Calandlaan 1 Amsterdam Versie 2.1-0.2 Datum 18 mei 2016 Status Concept Colofon Versie 2.1-0.2 Contactpersoon R. de Jong www.tenderned.nl

Nadere informatie

Tijdelijke parkeervoorziening rechtbank Amsterdam

Tijdelijke parkeervoorziening rechtbank Amsterdam Annex X - Verzekeringen Tijdelijke parkeervoorziening rechtbank Amsterdam Versie 2.0 Datum 4 mei 2015 Status Definitief Ondertekening Paraaf Rijksvastgoedbedrijf, Paraaf Opdrachtnemer, Colofon Versie 2.0

Nadere informatie

Aan Van e-mail Belangstellenden Bureau Aanbestedingen aanbestedingen@leiden.nl

Aan Van e-mail Belangstellenden Bureau Aanbestedingen aanbestedingen@leiden.nl Financiële en Juridische Dienstverlening Team Juridische Dienstverlening Memo Aan Van e-mail Belangstellenden Bureau Aanbestedingen aanbestedingen@leiden.nl Onderwerp Datum: 13 oktober 2009 Nota van inlichtingen

Nadere informatie

Wout van Vliet Bouwkundige

Wout van Vliet Bouwkundige Wout van Vliet Bouwkundige Prins Bernhardlaan 2 3402CD IJsselstein tel 0306883426 mobiel 0623886155 wcmvliet@caiway.nl Technische omschrijving voor de vernieuwing van het rietendak Graafdijk-west 10-11

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door: Beijes Trappen & Bouw Veldbloemstraat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden pagina: 1 / 6. Verbouwing en uitbreiding van een woonhuis, op een perceel gelegen aan de Johan Frisolaan 25 te Vught

Algemene voorwaarden pagina: 1 / 6. Verbouwing en uitbreiding van een woonhuis, op een perceel gelegen aan de Johan Frisolaan 25 te Vught Algemene voorwaarden pagina: 1 / 6 ALGEMENE VOORWAARDEN Bijlage bij: Verbouwing en uitbreiding van een woonhuis, op een perceel gelegen aan de Johan Frisolaan 25 te Vught Kenmerk: 14/06. Datum: juli 2015

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2014 Objectnummer 242701 Boerderij Enne-Jans Heerd Maarhuizen 3 te Maarhuizen

INSPECTIERAPPORT 2014 Objectnummer 242701 Boerderij Enne-Jans Heerd Maarhuizen 3 te Maarhuizen INSPECTIERAPPORT 2014 Objectnummer 242701 Boerderij Enne-Jans Heerd Maarhuizen 3 te Maarhuizen Monumentenwacht Groningen Hoge der A 5 9712 AC Groningen tel. 050-5891585/ fax. 050-3123362 info@monumentenwachtgroningen.nl

Nadere informatie

RESTAURATIE en VERBOUWING VESTESTRAAT 146, LEIDEN

RESTAURATIE en VERBOUWING VESTESTRAAT 146, LEIDEN RESTAURATIE en VERBOUWING VESTESTRAAT 146, LEIDEN Datum : Kenmerk : 3 november 2017 1725-002 0. Vestestraat 146, Leiden monumentnummer 435 A. Globale omschrijving werkzaamheden Het plan bestaat uit een

Nadere informatie

BESTEK. Ten behoeve van: INTALTHERM 77. Datum: 16 oktober 2015

BESTEK. Ten behoeve van: INTALTHERM 77. Datum: 16 oktober 2015 BESTEK Ten behoeve van: Datum: 16 oktober 2015 Dit bestek is opgesteld met de STABU-systematiek, uitgave: 2014-II onder licentienummer: ------------------ INHOUDSOPGAVE ------------------ INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Middenbeemster, Korenmolen De Nachtegaal

Middenbeemster, Korenmolen De Nachtegaal Inleiding In opdracht van Cultureel Erfgoed Noord-Holland heeft op 1 december 2010 een kort onderzoek plaatsgevonden naar de opbouw en datering van de lage voetmuur van de korenmolen De Nachtegaal, gelegen

Nadere informatie

Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering

Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering Bijzondere polisvoorwaarden 654-96 Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering Wegwijzer zie artikel Artikel D.1 Algemene begripsomschrijvingen Algemene begripsomschrijvingen D.1 Omzet D.1.1 Testen D.1.2

Nadere informatie

raadgevend ingenieurs

raadgevend ingenieurs BIRDS PUBLICATIE Deelbestekken, nevenbestekken en coördinatie auteur: Ir. S.W. Wierda datum: 4 september 2006 (herzien 26 maart 2009) gepubliceerd: STABU Bulletin oktober 2006 aantal bladen: 8 bestandsnaam:

Nadere informatie

Opname en opmeting bestaande schuur t.b.v. functiewijziging

Opname en opmeting bestaande schuur t.b.v. functiewijziging Opname en opmeting bestaande schuur t.b.v. functiewijziging TacoBouwadvies Bovenbergweg 4 te Markelo Bevindingen en opmerkingen bij inmeting werknr.201205 Behorende bij tekeningen : 1205BT-01,02 en 03

Nadere informatie

KLEURRIJKWONEN PROJECT VOORWAARDEN ALGEMEEN (KWPV-A 2016)

KLEURRIJKWONEN PROJECT VOORWAARDEN ALGEMEEN (KWPV-A 2016) wil de volgende kernwaarden uitstralen Transparant Betrokken Persoonlijk Oplossingsgericht Doelgericht KLEURRIJKWONEN PROJECT VOORWAARDEN 2016 ALGEMEEN (KWPV-A 2016) Januari 2016 Stichting ~ Postbus 544

Nadere informatie

1.3 Werk: Het totaal van de tussen de consument en de DFS overeengekomen werkzaamheden en leveringen van de daartoe te verwerken producten.

1.3 Werk: Het totaal van de tussen de consument en de DFS overeengekomen werkzaamheden en leveringen van de daartoe te verwerken producten. Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Consument: Een natuurlijk persoon of een vereniging van eigenaren, niet handelend in de uitoefening van beroep

Nadere informatie

PERIODIEK INSTANDHOUDINGSPLAN HERVORMDE KERK TE BROEK IN WATERLAND BUREAU DELFGOU ARCHITECTUUR EN MONUMENTENADVIES

PERIODIEK INSTANDHOUDINGSPLAN HERVORMDE KERK TE BROEK IN WATERLAND BUREAU DELFGOU ARCHITECTUUR EN MONUMENTENADVIES PERIODIEK INSTANDHOUDINGSPLAN HERVORMDE KERK TE BROEK IN WATERLAND OPDRACHTGEVER Kerkvoogdij van de N.H. Gemeente Broek in Waterland te Broek in Waterland MONUMENTENNUMMER 11042 KADASTRALE GEGEVENS Gemeente

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN ONDERAANNEMING

OVEREENKOMST VAN ONDERAANNEMING OVEREENKOMST VAN ONDERAANNEMING Onderaannemer Zonder Personeel/ZZP Contractnummer: A. Partijen Ondergetekenden: 1. naam: straat/postbus: postcode: plaats: telefoonnummer: hierna te noemen: de aannemer;

Nadere informatie

Conceptversie. RAW0013 Opdrachtgever: Gampet Products Documentnr. Lichtmast d.d. 23 april 2013 Standaard besteksposten leveringspakket Gampet

Conceptversie. RAW0013 Opdrachtgever: Gampet Products Documentnr. Lichtmast d.d. 23 april 2013 Standaard besteksposten leveringspakket Gampet RAW0013 Opdrachtgever: Gampet Products Bladnr. 1 2. B e s c h r i j v i n g 2.1 Algemene gegevens Bladnr. 2 Opdrachtgever: Gampet Products RAW0013 RAW0013 Opdrachtgever: Gampet Products Bladnr. 3 01 Tekeningen

Nadere informatie

Beleidsregels plaatsen voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie van de weg (artikel 2.1.5.1. Algemene Plaatselijke Verordening)

Beleidsregels plaatsen voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie van de weg (artikel 2.1.5.1. Algemene Plaatselijke Verordening) Beleidsregels plaatsen voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie van de weg (artikel 2.1.5.1. Algemene Plaatselijke Verordening) Status Geldend Wettelijk kader Gemeentewet, Algemene

Nadere informatie

VOORLOPIGE WERKOMSCHRIJVING (ZIE VOOR RIOLERING HS 51)

VOORLOPIGE WERKOMSCHRIJVING (ZIE VOOR RIOLERING HS 51) VOORLOPIGE WERKOMSCHRIJVING (ZIE VOOR RIOLERING HS 51) WERKNUMMER 2007-05. DATUM 12 februari 2008 KORTE OMSCHRIJVING VAN HET WERK Het werk bestaat uit het verbouwen van de begane grond van een winkelruimte

Nadere informatie

Systeemnummer : PD 1-1-2

Systeemnummer : PD 1-1-2 Systeemnummer : PD 1-1-2 Omschrijving : Membraan-éénlaagse gietasfaltconstructie losliggend, voor personenauto's tot 2000 kg. Toepassing : Dit systeem wordt toegepast t.b.v. gelijktijdige afdichting en

Nadere informatie

Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door:

Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door: Algemene voorwaarden Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door: Quist Vloerisolatie B.V. KvK nummer: 62914324

Nadere informatie

Binnendeuren en kozijnen Verwerkings- en onderhoudsvoorschriften

Binnendeuren en kozijnen Verwerkings- en onderhoudsvoorschriften 1 INLEIDING... 2 2 ONTVANGST/OPSLAG OP DE BOUWPLAATS... 2 3 TRANSPORT... 2 4 PLAATSINGSVOORWAARDEN OP DE BOUWPLAATS... 2 5 VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN... 2 5.1 BASISDEUREN... 2 5.1.1 Sparingen... 2 5.1.2

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN Ondergetekende, uitlener / verhuurder Naam instelling: Contactpersoon: Straat: Postcode: Woonplaats: Telefoonnr.: Emailadres: Verklaart dat, gebruiker, Naam instelling: Contactpersoon:

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT HOUTEN KAPCONSTRUCTIE

INSPECTIERAPPORT HOUTEN KAPCONSTRUCTIE INSPECTIERAPPORT HOUTEN KAPCONSTRUCTIE Muurhuizen 1 3 3811 EC AMERSFOORT SSW Groep B.V. Postbus 536, 3760 AM te Soest T: 035-6023113 E: info@ssw-groep.nl I: www.ssw-woningkeur.nl Rabobank: 1099.80.840

Nadere informatie

Procurement Mainland Europe

Procurement Mainland Europe Aan Van Leverancier Tata Steel IJmuiden B.V. Datum 11 juli 2013 Betreft Opmerkingen en aanvullingen van Tata Steel IJmuiden BV, op de UAV 2012 als vastgesteld op 19 Januari 2012 en gepubliceerd in de Staatscourant

Nadere informatie

UAV Uneto-Vni. Mr. Sjoerd J.H. Rutten. 20 januari 2012

UAV Uneto-Vni. Mr. Sjoerd J.H. Rutten. 20 januari 2012 UAV 2012 Uneto-Vni Mr. Sjoerd J.H. Rutten 20 januari 2012 UAV 2012 (I) Onderwerpen Doelstelling aanpassingen UAV 1989 Belangrijkste aanpassingen 2 / Doc ID: L_LIVE_EMEA2:6022883v1 UAV 2012 (II) Doelstelling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Fred s schilderwerken

Algemene voorwaarden Fred s schilderwerken Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Werkingssfeer Artikel 3 - Aanbod Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst Artikel 5 - Uitbesteding aan derden Artikel 6 - Verplichtingen van Fred

Nadere informatie

Trappen. De trap naar de 1 e en 2 e verdieping is in goede staat.

Trappen. De trap naar de 1 e en 2 e verdieping is in goede staat. 2 Daken 2.1 Dakbedekking Op de schuine dakvlakken liggen keramische Verbeterde Hollandsche pannen. Tijdens de inspectie waren aan de voorzijde diverse hoekkeper vorsten los. Steek proefsgewijs enkele pannen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden Beekmans Schilderwerken: Artikel 1. DEFINITIES In deze voorwaarden wordt het volgende verstaan onder: Consument / Opdrachtgever; Ieder natuurlijk persoon die niet

Nadere informatie

Algemene voorwaarden behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit slopen.

Algemene voorwaarden behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit slopen. Algemene voorwaarden behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit slopen. 1. Het slopen, moet voor zo ver dat betrekking heeft op asbest, worden opgedragen aan een deskundig verwijderingsbedrijf.

Nadere informatie

OPNAMERAPPORT objectnummer 68016. INSPECTIERAPPORT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig Raadhuis (kosterij)

OPNAMERAPPORT objectnummer 68016. INSPECTIERAPPORT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig Raadhuis (kosterij) OPNAMEAPPOT objectnummer 68016 INSPECTIEAPPOT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig aadhuis (kosterij) Bureau Delfgou Dorpsstraat 208 B 3925 KH Scherpenzeel tel. 033-465 49 01 / fax 033-461 26 76 e-mail: info@delfgou.nl

Nadere informatie

Oude Rijn HM Leiden

Oude Rijn HM Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 111039/151714 Oude Rijn 168 2312 HM Leiden Opdrachtgever S. Cool Oude Rijn 168 2312 HM Leiden Betreft Inventarisatie van de houten

Nadere informatie

Instructie onderhoud balkons

Instructie onderhoud balkons Instructie onderhoud balkons 1. Geschiedenis van de balkons. 2. Wat zijn de meest voorkomende balkonconstructie. 3. Wat voor type schades zijn herkenbaar. 4. Hoe dient het onderhoud te worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering

Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering Bijzondere polis 654-96 Home 1 Bijzondere polis 654-96 Titel (exact hetzelfde als Titelblad) Artikel D.1 Artikel D.2 Artikel D.3 Artikel D.4 Artikel D.5 Artikel D.6 Artikel D.7 Artikel D.8 Artikel D.9

Nadere informatie

PIETERSKERK. 9015-450c maart 2004. architektenburo Veldman + Rietbroek, Leiden (071) 513 00 28

PIETERSKERK. 9015-450c maart 2004. architektenburo Veldman + Rietbroek, Leiden (071) 513 00 28 PIETERSKERK 9015-450c maart 2004 architektenburo Veldman + Rietbroek, Leiden (071) 513 00 28 INHOUD - Overzichtstekening - Restauratieverslag - Spantenboek, restauratieverslag kap van de kooromgang - Spantenboek,

Nadere informatie

Kvk #: Btw #: NL B01 Iban #: NL36 KNAB Paypal: 1. Algemene bepalingen P.

Kvk #: Btw #: NL B01 Iban #: NL36 KNAB Paypal: 1. Algemene bepalingen P. Algemene Voorwaarden Inhoud: 1. Algemene bepalingen P. 2 2. Offerte P. 3 3. Prijsindicatie; werkzaamheden op regiebasis P. 5 4. Totstandkoming van de overeenkomst P. 6 5. Uitvoering van de overeenkomst

Nadere informatie

ABD-Concept. Opslag en transport Aanslagprofielen dienen droog en volledig ondersteund te worden getransporteerd en opgeslagen.

ABD-Concept. Opslag en transport Aanslagprofielen dienen droog en volledig ondersteund te worden getransporteerd en opgeslagen. Verwerkingsvoorschrift en montage-instructie aanslagprofielen (variant met golf) Typen: A15-10, A15-10 H, A 22-8 H, A 22-10 H en A 25-10 H Versie 1.1 1. Verwerkingsvoorschrift Inkorten en uitkepen Houdt

Nadere informatie

Onderdelen lijst SPEELHUIS EEKHOORN

Onderdelen lijst SPEELHUIS EEKHOORN SPEELHUIS EEKHOORN Onderdelen lijst SPEELHUIS EEKHOORN Omschrijving Nummer Onderdeel Maat in mm hoeveelheid PLATFORM Voorgemonteerd paneel Staanders 1 68x68x1450 10 Ligger 2 26x52x2325 2 Middenligger

Nadere informatie

Flexicuro Kunstgras. Tegen meerprijs. Overige werkzaamheden. Uitgesloten van garantie zijn: KUNSTGRAS VAL- EN SPEELONDERGRONDEN

Flexicuro Kunstgras. Tegen meerprijs. Overige werkzaamheden. Uitgesloten van garantie zijn: KUNSTGRAS VAL- EN SPEELONDERGRONDEN Tegen meerprijs Leveren en aanbrengen maaitegels rondom het kunstgrasvlak. Leveren en aanbrengen geotextiel (drukspreidend waterdoorlatend vlies) Meerprijs: 3,-- per m². Verschillende kleuren in één vak

Nadere informatie

B E D R I J F K I K K E R L A N D

B E D R I J F K I K K E R L A N D De Meern 34 1132 SH VOLENDAM ter attentie van de heer J. Blondeau Hikseweg 18 4698 PD OUD-VOSSEMEER Telefoon : 0166 673010 Fax : 0166 672930 Email : dh@3borg.nl Fortis-bank Rekeningnummer : 97.21.72.912

Nadere informatie

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een holle wand

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een holle wand Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 5 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

Praktische toelichting op de UAV 2012

Praktische toelichting op de UAV 2012 Praktische toelichting op de UAV 2012 Praktische toelichting op de UAV 2012 prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis Eerste druk s-gravenhage - 2012 1 e druk ISBN 978-90-78066-56-9 NUR 822 2012, Stichting Instituut

Nadere informatie

Stappenplannen Schutting plaatsen

Stappenplannen Schutting plaatsen Stappenplannen Schutting plaatsen Type tuinafscheidingen Draadafscheiding Een draadafscheiding kan redelijk snel geplaatst worden. Dit is één van de goedkoopste en meest onderhoudsvriendelijke tuinafscheidingen.

Nadere informatie

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water.

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERBOUWINGEN Te gebruiken bij bouwbegeleiding door Landgut GmbH Artikel 1 Verplichtingen van de opdrachtgever 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de aannemer tijdig kan beschikken

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Verbouwingen

Algemene Voorwaarden voor Verbouwingen Algemene Voorwaarden voor Verbouwingen Artikel 1: Verplichtingen van de opdrachtgever 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de aannemer tijdig kan beschikken over de gedeelten van de woning waaraan het

Nadere informatie

gevelelementen op de bouw; hoe te stellen en in te metselen

gevelelementen op de bouw; hoe te stellen en in te metselen informatie voor uitvoerders en timmerlieden op de bouwplaats gevelelementen op de bouw; hoe te stellen en in te metselen De timmerfabrikant heeft zijn best gedaan om de kozijnen zo goed mogelijk te maken,

Nadere informatie

RESTAURATIEPLAN BRUG BIJ KASTEEL HACKFORT

RESTAURATIEPLAN BRUG BIJ KASTEEL HACKFORT 16108 Restauratie brug Bij kasteel Hackfort, Baakseweg 8 Vorden. i.o.v. Vereniging Natuurmonumenten Datum: 29-11-2016 RESTAURATIEPLAN BRUG BIJ KASTEEL HACKFORT ARCO ARCHITECTEN BNA 1 INHOUDSOPGAVE 1 Algemeen...

Nadere informatie

Naar aanleiding van uw verzoek sturen wij onze offerte voor het vernieuwen van het damwand voor Vereniging Het Brekkense Wiel.

Naar aanleiding van uw verzoek sturen wij onze offerte voor het vernieuwen van het damwand voor Vereniging Het Brekkense Wiel. Vereniging Het Brekkense Wiel T.a.v. het bestuur Brekkenweg 10 8531 PM Lemmer AANNEMINGSBEDRIJF BOUMA LEMSTERPAD 52 8531 AA LEMMER NEDERLAND TEL 0514-541364 FAX 0514-541920 INFO@AANNEMINGSBEDRIJFBOUMA.NL

Nadere informatie

Bij dit examen horen een bijlage, een uitwerkbijlage en een digitaal bestand.

Bij dit examen horen een bijlage, een uitwerkbijlage en een digitaal bestand. Examen VMBO-BB 2013 gedurende 570 minuten bouwtechniek-schilderen CSPE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Bij dit examen horen een bijlage, een uitwerkbijlage en een digitaal bestand. Dit examen bestaat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Aertgeerts Bouw BV

Algemene voorwaarden Aertgeerts Bouw BV Algemene voorwaarden Aertgeerts Bouw BV Artikel 1: OFFERTE a. De aannemer zal zijn offerte gedurende 30 dagen gestand doen. b. De in de offerte opgegeven prijs is een vast bedrag, tenzij uit de toepasselijkheid

Nadere informatie

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle soorten zonwering die bij Zonweringspaleis worden verkocht.

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle soorten zonwering die bij Zonweringspaleis worden verkocht. ALGEMENE VOORWAARDEN Zonweringspaleis Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle soorten zonwering die bij Zonweringspaleis worden verkocht. Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen

Nadere informatie

Uniforme Administratieve Voorwaarden (U.A.V. 1989) Meer / Minderwerk

Uniforme Administratieve Voorwaarden (U.A.V. 1989) Meer / Minderwerk Uniforme Administratieve Voorwaarden (U.A.V. 1989) Meer / Minderwerk 35. Verrekening van meer en minder werk 1. Verrekening van meer en minder werk vindt plaats: a. ingeval van bestekswijzigingen ( 36);

Nadere informatie

BIJLAGE 1 PERIMETER VAN HET GEBIED WAARVOOR HET BEHEERSPLAN WORDT OPGEMAAKT

BIJLAGE 1 PERIMETER VAN HET GEBIED WAARVOOR HET BEHEERSPLAN WORDT OPGEMAAKT BEHEERSPLAN BIJLAGE 1 BIJLAGE 1 PERIMETER VAN HET GEBIED WAARVOOR HET BEHEERSPLAN WORDT OPGEMAAKT BIJLAGE 2 LIJST VAN PREMIEGERECHTIGDE WERKEN EN WERKEN VRIJGESTELD VAN TOELATING 1. instandhoudingswerken

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden bij De Nieuwe Regeling 2011

Aanvullende voorwaarden bij De Nieuwe Regeling 2011 Aanvullende voorwaarden bij De Nieuwe Regeling 2011 Artikel 1 Begripsbepalingen Deze regeling Deze regeling: Toepasselijk in de rechtsverhouding architect, ingenieur en adviseur zijn de DNR 2011 en de

Nadere informatie

STICHTING MONUMENTENWACHT OVERIJSSEL EN FLEVOLAND

STICHTING MONUMENTENWACHT OVERIJSSEL EN FLEVOLAND STICHTING MONUMENTENWACHT OVERIJSSEL EN FLEVOLAND Ohmstraat 2c - 8013 PZ Zwolle - Tel. 038 460 32 37 - Fax 038 460 47 45 E-mail info@monumentenwacht-ovfl.nl Bank Abn-Amro rek.nr.: 42.89.28.587 Aangesloten

Nadere informatie

Onderhoud Adviezen Dubbelglas- systemen 2011

Onderhoud Adviezen Dubbelglas- systemen 2011 Onderhoud Adviezen Dubbelglas- systemen 2011 December 2011 1-9 Onderhoud Adviezen Dubbelglas- systemen 2011 verder te noemen: OAD 2011 De afdichting van een beglazingssysteem is een onderdeel van het plaatsen

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-BB 2004

Examenopgaven VMBO-BB 2004 Examenopgaven VMBO-BB 2004 tijdvak 1 maandag 24 mei 13.30-15.00 uur BOUWTECHNIEK-METSELEN CSE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Dit examen bestaat uit 44 vragen.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden DeHoop verbouwingen 2014

Algemene voorwaarden DeHoop verbouwingen 2014 Algemene voorwaarden DeHoop verbouwingen 2014 Artikel 1: VERPLICHTINGEN IN VERBAND MET WET- EN REGELGEVING EN ANDERE VOORSCHRIFTEN 1. De onderaannemer is gehouden de verplichtingen uit de CAO voor de Bouwnijverheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL I) Inzake de bouw van... (1) 1... (2) gevestigd te... (3) nader te noemen de opdrachtgever.

COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL I) Inzake de bouw van... (1) 1... (2) gevestigd te... (3) nader te noemen de opdrachtgever. COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL I) Coördinatie-overeenkomst met schadevergoedingsregeling. Inzake de bouw van... (1) Verklaren: 1.... (2) gevestigd te... (3) nader te noemen de opdrachtgever. 2.... (4)

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijving. Bijzondere Voorwaarden Glasverzekering. Algemeen. Aanvullende begripsomschrijving

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijving. Bijzondere Voorwaarden Glasverzekering. Algemeen. Aanvullende begripsomschrijving Bijzondere Voorwaarden Glasverzekering Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijving Artikel 2 Risico-omschrijving en verzekerd bedrag Artikel 3 Indexering Dekking Artikel 4 Wijziging premie

Nadere informatie

gevelelementen op de bouw; hoe te stellen en in te metselen

gevelelementen op de bouw; hoe te stellen en in te metselen informatie voor uitvoerders en timmerlieden op de bouwplaats gevelelementen op de bouw; hoe te stellen en in te metselen De timmerfabrikant heeft zijn best gedaan om de kozijnen zo goed mogelijk te maken,

Nadere informatie

Onderdelen lijst SPEELHUIS TIJGER

Onderdelen lijst SPEELHUIS TIJGER SPEELHUIS TIJGER Onderdelen lijst SPEELHUIS TIJGER Omschrijving Nummer Onderdeel Hoeveelheid hoeveelheid 1 1 Vloerplaat-terras 1 4 2 2 Vloerplaat-speelhuis 1 5 3 3 dakpaneel 1 4 4 4 dakpaneel 2 1 5 5 Verbindingsstrook

Nadere informatie

BUILT FOR WORLD'S BEST HORSES

BUILT FOR WORLD'S BEST HORSES Regelmatige beweging is van groot belang voor de conditie van elk paard. Door middel van een trainingsmolen overkappingen kunt u uw paard de nodige beweging geven in een gecontroleerde veilige omgeving.

Nadere informatie

Bladnr. 1 van 13. Conceptversie RAW1190

Bladnr. 1 van 13. Conceptversie RAW1190 Colofon Dit bestekbestand bevat standaard bestekteksten, bepalingen en een aantal voorbeelden van resultaatsverplichtingen waarin de principes en werkwijzen rond het initiatief Stimulering Hergebruik Infra

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING. :metselwerk of beton

MONTAGEHANDLEIDING. :metselwerk of beton MONTAGEHANDLEIDING model type :ZEELAND :metselwerk of beton => Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. = => Volg gedurende de montage de 6 stappen in

Nadere informatie

5 PRODUCTEN 5.3 SYSTEEMVLOEREN

5 PRODUCTEN 5.3 SYSTEEMVLOEREN PRODUCTEN.3 SYSTEEMVLOEREN RIBBENVLOER Een ribbenvloer is een vrijdragende systeemvloer van geprefabriceerde vloerelementen die in de lengterichting (overspanningsrichting) van ribben zijn voorzien. Ook

Nadere informatie

DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD.

DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD. Algemene Voorwaarden voor dienstverlening. DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Onderdelen lijst SPEELHUIS PANDA

Onderdelen lijst SPEELHUIS PANDA SPEELHUIS PANDA Onderdelen lijst SPEELHUIS PANDA Omschrijving Nummer Onderdeel Maat in mm hoeveelheid Voorwand 1 Voorgemonteerd paneel 119X1-1.114 1 Zijwand 2 Voorgemonteerd paneel 173xh.114 1 Achterwand

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Bart van Gurp Leliehof ML Prinsenbeek

Algemene voorwaarden. Bart van Gurp Leliehof ML Prinsenbeek Algemene voorwaarden ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN van: BVG Tuinen te Prinsenbeek BEGRIPPEN : Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die het werk laat verrichten. Het werk: Het totaal van

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-BB 2003

Examenopgaven VMBO-BB 2003 Examenopgaven VMBO-BB 2003 tijdvak 1 maandag datum 19 mei 13.30 tijd 13.30-15.00-15.00 uur BOUWTECHNIEK-METSELEN CSE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Dit examen

Nadere informatie

BUITENGEWONE WERKZAAMHEDEN diverse sluizen en kraanbruggen Nieuwe Hollandse Waterlinie Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Brabant

BUITENGEWONE WERKZAAMHEDEN diverse sluizen en kraanbruggen Nieuwe Hollandse Waterlinie Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Brabant BUITENGEWONE WERKZAAMHEDEN diverse sluizen en kraanbruggen Nieuwe Hollandse Waterlinie Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Brabant Monumentenwacht Utrecht Postbus 10058 3505 AB Utrecht tel. 030-2343880

Nadere informatie

Bestek en voorwaarden onderhoud Himpenserpoldermole te Wergea

Bestek en voorwaarden onderhoud Himpenserpoldermole te Wergea Bestek en voorwaarden onderhoud Himpenserpoldermole te Wergea Dit bestek werd opgenomen en uitgewerkt in augustus 2015 J. Tiedema, Van Reeuwijk bouwmeester. Van Reeuwijk bouwmeester Email: vanreeuwijkbouwmeester@gmail.com

Nadere informatie

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar d.d. 12 januari 2005 onder nummer 37046734.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar d.d. 12 januari 2005 onder nummer 37046734. Algemene Voorwaarden Blijleven (AVB) Loon- en grondverzetbedrijf Blijleven B.V. Kanaaldijk 83 1862 PV Bergen Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar d.d. 12 januari 2005 onder nummer 37046734.

Nadere informatie

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Rapport

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Rapport Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Rapport Projectnummer : 4522999 Datum : 01-01-2013 Inhoudsopgave Gebouwinformatie 3 Adresgegevens. 3 Gebouwkenmerken.. 3 Geconstateerde onderhoudsconditie 4 Doel meerjaren

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN AANNEMING

OVEREENKOMST VAN AANNEMING OVEREENKOMST VAN AANNEMING A. Partijen Ondergetekenden: 1. naam: straat/postbus: postcode: plaats: telefoonnummer: hierna te noemen: de opdrachtgever, opererend in de sector bouw en 2. naam: straat/postbus:

Nadere informatie

Inzake de bouw van (1) 1...(2) gevestigd te.. (3) nader te noemen de opdrachtgever. gevestigd te (17) nader te noemen de aannemer van de:. (6) 3..

Inzake de bouw van (1) 1...(2) gevestigd te.. (3) nader te noemen de opdrachtgever. gevestigd te (17) nader te noemen de aannemer van de:. (6) 3.. COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL) Coördinatie-overeenkomst met schadevergoedingsregeling. Inzake de bouw van (1) Verklaren: 1...(2) gevestigd te.. (3) nader te noemen de opdrachtgever. 2. (4) gevestigd

Nadere informatie

M O D E L - B O U W K U N D I G R A P P O R T N A T I O N A L E H Y P O T H E E K G A R A N T I E

M O D E L - B O U W K U N D I G R A P P O R T N A T I O N A L E H Y P O T H E E K G A R A N T I E T O E L I C H T I N G 34 Inleiding Bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie moet in een aantal gevallen een bouwkundig rapport worden opgemaakt. Indien het rapport wordt opgemaakt door de gemeente

Nadere informatie

VAN : Jeffrey Dolk Hovenierswerken Binnenkruier 26 1841EL te Stompentoren.

VAN : Jeffrey Dolk Hovenierswerken Binnenkruier 26 1841EL te Stompentoren. Algemene voorwaarden ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN : Jeffrey Dolk Hovenierswerken Binnenkruier 26 1841EL te Stompentoren. Tel. : 06-37277882 Mail : info@jeffreydolk-hovenierswerken.nl Web: : www.jeffreydolk-hovenierswerken.nl

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden doorlopende C.A.R.-verzekering

Aanvullende voorwaarden doorlopende C.A.R.-verzekering Polisvoorwaarden 650-92 Aanvullende voorwaarden doorlopende C.A.R.-verzekering Artikel 546-20.1504 Datum 1 april 2015 pagina D.1 Omzet 3 D.2 Het werk 3 D.3 Verzekerde werken 3 D.4 Einde van de contractstermijn

Nadere informatie

begane grond- nieuw (ongewijzigd)

begane grond- nieuw (ongewijzigd) Beknopte omschrijving wijziging: - nok verhoogd van 7.220+ naar 8.345+ - zolderruimte vergroot - constructie aanpassen - zinken gootbekleding aan voorgevel vervangen - op zolder verwijderen, nieuw stalen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Aangenomen werken versie 0.0.0b 07 april 2007

Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Aangenomen werken versie 0.0.0b 07 april 2007 Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Artikel 1: Offerte 1. De offerte wordt schriftelijk uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden. 2. In de schriftelijke offerte wordt

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Wijnhoven Vloeren B.V.

Leveringsvoorwaarden Wijnhoven Vloeren B.V. Leveringsvoorwaarden Wijnhoven Vloeren B.V. Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 - Definities - Werkingssfeer - Totstandkoming

Nadere informatie

Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven

Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven 1 Vraagstelling; Opdrachtgever wil informatie over mogelijke gebreken, direct noodzakelijke kosten en kosten op termijn. Extra aandachtspunt; houtrot/aantasting

Nadere informatie

Onderdelen lijst SPEELHUIS GIRAF

Onderdelen lijst SPEELHUIS GIRAF SPEELHUIS GIRAF Onderdelen lijst SPEELHUIS GIRAF Omschrijving Nummer Onderdeel Maat in mm hoeveelheid PLATFORM Voorgemonteerd paneel Staanders 1 7x7 L.78 4 Staanders 2 7x7 L.145 2 Zij dragers 3 2,7x5,5

Nadere informatie

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water.

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water. Algemene Voorwaarden van H & A bouw- en onderhoudsbedrijf BV. Artikel 1: Verplichtingen van de opdrachtgever 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de aannemer tijdig kan beschikken over de gedeelten van

Nadere informatie

Hoveniersbedrijf M. van Nus, Oude Keulsebaan 166, 6045 GB Roermond ,

Hoveniersbedrijf M. van Nus, Oude Keulsebaan 166, 6045 GB Roermond , Algemene voorwaarden Van: Hoveniersbedrijf M. van Nus, Oude Keulsebaan 166, 6045 GB Roermond Tel.: 06-53146504, info@hoveniersbedrijf-mvannus.nl, www.hoveniersbedrijf-mvannus.nl Artikel 1 Begrippen In

Nadere informatie

BIJLAGE 3 MODEL - BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE

BIJLAGE 3 MODEL - BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE BIJLAGE 3 MODEL - BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE TOELICHTING Inleiding Bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie moet in een aantal gevallen een bouwkundig rapport worden opgemaakt.

Nadere informatie

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een metselwerk- of betonmuur

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een metselwerk- of betonmuur Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 6 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

De VvE heeft in haar vergadering van 1 maart 2010 besloten om de vochtproblemen in de kruipruimtes te gaan aanpakken.

De VvE heeft in haar vergadering van 1 maart 2010 besloten om de vochtproblemen in de kruipruimtes te gaan aanpakken. Nadere informatie over de werkzaamheden n.a.v. de vochtproblematiek in de kruipruimtes van het woonblok aan de Joos Banckersweg, de Jan van Galenstraat en de Adm. de Ruyterweg De VvE heeft in haar vergadering

Nadere informatie

met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden door RG Bouwmanagement, hierna te noemen AV RG Bouwmanagement.

met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden door RG Bouwmanagement, hierna te noemen AV RG Bouwmanagement. ALGEMENE VOORWAARDEN met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden door RG Bouwmanagement, hierna te noemen AV RG Bouwmanagement. artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden worden hierna aangehaald

Nadere informatie

RAW0013 Opdrachtgever: Gampet Products Documentnr. Beschoeiing d.d. 23 april 2013 Standaard besteksposten leveringspakket Gampet

RAW0013 Opdrachtgever: Gampet Products Documentnr. Beschoeiing d.d. 23 april 2013 Standaard besteksposten leveringspakket Gampet RAW0013 Opdrachtgever: Gampet Products Bladnr. 1 2. B e s c h r i j v i n g 2.1 Algemene gegevens Bladnr. 2 Opdrachtgever: Gampet Products RAW0013 RAW0013 Opdrachtgever: Gampet Products Bladnr. 3 01 Tekeningen

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

UAV 2012 Toegelicht. Handleiding voor de praktijk. prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis. Eerste druk

UAV 2012 Toegelicht. Handleiding voor de praktijk. prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis. Eerste druk UAV 2012 Toegelicht Handleiding voor de praktijk prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis Eerste druk s-gravenhage - 2013 1 e druk ISBN 978-90-78066-67-5 NUR 822 2013, Stichting Instituut voor Bouwrecht, s-gravenhage

Nadere informatie

Met dank voor uw aanvraag, doen wij u hiermee een rapport, advies tevens offerte toekomen.

Met dank voor uw aanvraag, doen wij u hiermee een rapport, advies tevens offerte toekomen. Hulshof Architecten B.V. T.a.v. Mevrouw I. Hulshof Hooikade 13 2627 AB DELFT Datum: Alphen a/d Rijn, 26-10-2016 Ons Betreft: houtstralen Onderzoeksdatum: 17-10-2016 Technisch adviseur: B.J. van Lierop

Nadere informatie

Lariks Douglas hout aanbouw met Polycarbonaatplaten dak

Lariks Douglas hout aanbouw met Polycarbonaatplaten dak Lariks Douglas hout aanbouw met Polycarbonaatplaten dak Stappenplan voor Lariks Douglas houten aanbouw met Polycarbonaatplaten dak. Product: https://gadero.nl/aanbouw-veranda-hout-met-helder-polycarbonaat/

Nadere informatie