.butanon; ethylmethylketon - Id nr: CAS nr: EG nr:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ".butanon; ethylmethylketon - Id nr: 606-002-00-3- CAS nr: 78-93-3 - EG nr: 201-159-0"

Transcriptie

1 VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD Datum van herziening: 20/09/05 91/155/EG (2001/58/EG) -ISO /DENTIFICA TIE VAN DE STOF OF HET PREPARAA T EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productbenaming: Normaal gebruik: Productkode nr: Leverancier: Telefoonnummervoor noodgevallen (vooreen behandelend arts bereikbaar): KUISTHINNER DINE**90/404 LEVASSEUR Chaussée de Ruisbroek B-1190 Bruxelles -Ruisbroeksteenweg. 121 Belgium Tel: +32 (0) Fax: +32 (0) NL-Nationaal Vergiftigingen Info. Centrum: (0302) B - Antigif Centrum Tél: 070/ SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN Preparaatnaam: Gevaarlijke ingrediënt(en) risico's leiden: Belangrijkste risico's: die tot 3. IDENTIFICA TIE VAN DE GEVAREN risico's: 4. EERSTEHULPMAA TREGELEN Algemeen advies: Inademing: Kontakt met de huid:. 4-hydroxy-4-methylpentan-2-on; diacetonalcohol-id nr: CAS nr: EG nr: Conc.gew.(%): 10 < C <= 15 -Indeling:.Xi; R 36'. propaan-2-01; isopropylalcohol- Id nr: CAS nr: EG nr: Conc.gew.(%): 15 < C <= 20 - Indeling:. F; R 11.Xi; R 36.R 67..butanon; ethylmethylketon - Id nr: CAS nr: EG nr: Conc.gew.(%): 15 < C <= 20 -Indeling:.F; R 11.Xi; R 36.R 66' R 67.. ethylacetaat -Id nr: CAS nr: EG nr: Conc.gew.(%): 20 < C <= 25 - Indeling:. F; R 11. Xi; R 36. R 66. R 67..aceton -Id nr: CAS nr: EG nr: Conc.gew.(%): 25 < C <= 30 - Indeling:. F; R 11. Xi; R 36. R 66. R 67. Ontvlambaar. Irriterend voor de ogen. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken Kan een ontvlambaar en ontplofbaar damp-iuchtmengsel vormen. Ontploffingsgevaar door vuur. schok. wrijving. en andere ontstekingsoorzaken. Kan ontploffen in mengsel met: oxyderende middelen. sterke zuren en sterke basen. Herhaalde en lange blootstelling kan huidirritatie en dermatitis veroorzaken als gevolg van ontvettingeigenschappen van het product. Tast vele kunststoffen aan. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen. Nooit iets door de mond opgeven aan een bewusteloos persoon. Symptomen worden in rubriek 11 beschreven. - Breng slachtoffer in frisse lucht, in een rustige hoek. half-liggend. en indien noodzakelijk arts raadplegen. - Kunstmatige ademhaling enlof zuurstof indien noodzakelijk. - Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. - Met zeep en overvloedig water afwassen. - Indien huidirritatie blijft, arts raadplegen. Kontakt met de ogen: Inslikken: - Met overvloedig water wassen (gedurende 20 minuten) met ogen wijd open, soepele kontaktlenzen uit,en onmiddellijk arts raadplegen. - Geen braken opwekken. - Mond spoelen, niets laten drinken. slachtoffer naar arts voeren. rustig houden en onmiddellijk naar ziekenhuis of 5. BRANDBESTRIJDINGSMAA TREGELEN Geschikt(e) blusmiddel(en): droog chemisch poeder. alkoholbestendig schuim, koolstofdioxide (C02), sproeistraal water, zand, aarde. Blusmiddel(en) die om veiligheidsredenen NIET gebruikt mogen worden: Geen vaste waterstroom gebruiken omdat dit uiteen kan spatten en het vuur kan verspreiden. methode(n): Containers 1 tanks afkoelen door spuiten met water. indien mogelijk. Zorg ervoor dat het blusmateriaal niet in het riool of oppervlaktewater terechtkomt. G.E.Conseils i!j) PAGINA 1 1 5

2 Speciale risico('s): Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden: Onploffingsgevaar van dampen. Dampen zijnzwaarder dan luchten verspreiden zich over de grond. Bij brand, ontleedt het product in: koolstofoxyden (CO en C02) en roken. Betreffende product toxiciteit, zie rubriek 11 en voor product stabiliteit en reaktiviteit, zie rubriek 10. Draag een onafhankelijkademhalingsapparaat en ook een beschermend pak. 6. MAA TREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAA T Persoonlijke voorzorgsmaatregel(en): Personeel naar een veilige plaats evacueren. Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Opletten voor vuurterugslag. Voor voldoende ventilatie zorgen. Vermijd elk kontakt met huid, ogen en kleding. Betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsuitrusting: zie rubriek 8. Milieuvoorzorgsmaatregel(en): Sluit het lek zonder risico's indien mogelijk. Indijken en tegenhouden van gemorste product. Verhinder het indringen van oppervlakte water in pijpen of rioleringen want zal ontstaan. Als het gebeurt Overheid onmiddellijk verwittigen. Vermijd het grondwater te verontreinigen. Betreffende afvalverwijdering na het schoonmaken, zie rubriek 13. ontploffingrisico Reinigingsmethode(n): 7. HANTERING EN OPSLAG Hantering -Voorzorgsmaatregel(en): -Technische maatregel(en): -Gebruiksraadgeving(en): Opslag -Voorzorgsmaatregel(en): -Technische maatregel(en): - Opslag conditie(s): -Te vermijden substantie(s): -Materiaal van de verpakking 1tank: -Ongeschikte verpakkingsmaterialen: Onmiddellijk gemorst product opscheppen of opzuigen in een geschikte verpakking met een explosie beveiligde of handpomp. Opnemen in een absorberend materiaal (bij voorbeeld zand, zaagmeel, neutrale absorberende korrel, silica gel). In een geschikte en gesloten container opscheppen voor afvalverwijdering. Verwijderen als gevaarlijk afval. De dampen zijn zwaarder dan de lucht en kunnen zich langs de vloer verspreiden. Met lucht kunnen de dampen een explosief mengsel vormen. Vermijd contact met ogen en huid en adem damp en nevel niet in. Niet eten, drinken of roken in plaatsen waar product wordt gebruikt. Douche, oogbad en watertappunten in de nabijheid. Draag persoonlijke beschermende uitrusting (zie rubriek 8 ). Explosieveilige electrische apparaturen en verlichting met aarding. Bij vullen,aftappen of verwerken geen perslucht gebruiken. Elektrostatische ontladingen te vermijden. Ventilatie langs de vloer. Maximale hanteringstemperatuur: 25 C Houd de container goed gesloten. Bescherm het product tegen hitte, vonken en open vuur. Gereedschappen die vonken mogen niet gebruikt worden. Reeds geopende verpakkingen dienen zorgvuldig afgesloten te worden en rechtop te worden opgeslagen om lekkage te voorkomen. Opslaan op een plaats die uitsluitend toegankelijk is door bevoegde personen. Onbrandbare en ondoordringbare ondergrond opvang bak. Gesloten verpakking bewaren bij een temperatuur beneden (OC): 25 C Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Bewaar ver van rechtstreekse zonnestralen en alle andere warmtebronnen. In een zeer goed geventileerde plaats opslaan. Verwijderd houden van: sterke zuren, sterke basen en oxyderende middelen. roestvrij staal, gewoon staal. Vermijd sommige - rubbers kunstoffen die oplosbaar zijn in het product. - aluminium 8. MAA TREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING Technische maatregel(en): Voor geschikte ventilatie zorgen, vooral in gesloten ruimten. Kontrole parameter(s): - Blootstellingslimiet(en): 4-hydroxy-4-methylpentan-2-on; diacetonalcohol:vme ppm = 50 -VME mg = 238 propaan-2-ol; isopropylalcohol:vme ppm = VME mg = 650 butanon; ethylmethylketon:vme ppm = VME mg = VLE ppm = VLE mg = 900 ethylacetaatvme ppm = 400 -VME mg = 1440 aceton:vme ppm = 300 -VME mg = 1210 G.E. Conseils G!) PAGINA 2 1 5

3 .... Versie: 2 Persoonlijke bescherming: - Bescherming ademhalingswegen: - Handen bescherming: - Huid en lichaam bescherming: - Ogen bescherming: Hygiënische maatregel(en): 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN Algemene informatie - Fysische toestand 1 vorm: vloeistof -Kleur: kleurloos -Geur: kenmerkend Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu -PH: - Kookpunt 1 traject: -Vlampunt: - Explosiegrenzen: - Relatieve dichtheid (water = 1): -Viscositeit: -Wateroplosbaarheid: -Vetoplosbaarheid: - Solventoplosbaarheid: Andere gegevens Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat dragen. (ademhalingsapparaat met filter A ) nitrile rubber handschoenen laarzen en schort bestand tegen oplosmiddelen veiligheidsbril of gelaatsscherm Niet eten, drinken of roken tijdens het werk. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en ook van dierenvoeder. Houd werkplaats zo ordelijk en zindelijk mogelijk. Niet vastgesteld. < 21.C NIET BEPAALD < 1 Niet vastgesteld. oplosbaar in specifieke organische oplosmiddelen GEHALTE VOC FACTOR C STABILITEIT EN REACTIVITEIT Stabiliteit: Stabiel bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven in rubriek 7. Te vermijden Te vermijden omstandigheden: substanties: Niet blootstellen aan temperaturen boven 25.C Vermijd sommige kunstoffen die oplosbaar zijn in het product. Reageert heftig met: sterke zuren, sterke basen, oxyderende middelen, aldehyden. Gevaarlijke ontledingsproducten: Bij hoge temperaturen kunnen gevaarlijke afbraakproducten vrijkomen zoals rook, koolmonoxyde, kooldioxyde. 11. TOXICOLOGISCHE INFORMA TIE Algemene informatie: Betreffende het product zelf is geen informatie beschikbaar. Afhankelijk van de mate van blootstelling is regelmatig geneeskundig onderzoek gewenst. Acute toxiciteit - Inademing: - Kontakt met de huid: - Oog kontakt: - Inslikken: Sensibilisatie: Irriteert de ademhalingsorganen, kan hoofdpijn en hoesten veroorzaken. Symtomen van overmatige blootstelling zijn duizeligheid, hoofdpijn, moeheid, misselijkheid, bewusteloosheid, ademstilstand. Productdeeltjes kunnen in het lichaam opgenomen worden via de huid. Herhaalde of lange kontakten kan huidontvetting of -uitdroging veroorzaken en leiden tot ongemak en dermatitis. lichte oogirritatie (pijn, roodheid) Kan irritatie van het maagdarmkanaal, misselijkheid, braken en diarree veroorzaken. Kan veroorzaken: longoedeem, emstige ademhalings moeilijkheden, duizeligheid Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing. effect(en): Gebruik van alkoholische dranken kan de schadelijke werking versterken. 12. MILlEU-INFORMA TIE Algemene informatie: Betreffende het product zelf is geen informatie beschikbaar. G.E. Conseils 4!) PAGINA 3 1 5

4 Persistentie en afbreekbaarheid: Datum van herziening: 20/09/05 91/155/EG (2001/58/EG) -ISO Het product is slechts beperkt biologish afbreekbaar in de badem en in water. Een belangrijk gedeelte van het product wordt afgebroken door fotodegradatie. Bioaccumulatie: Schadelijk voor het milieu: Geen bio-accumulatie. zwak Andere schadelijke effecten 13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING Afval/ ongebruikte producten: Alle afval in geschikte en geêtiketteerde kontainers verzamelen en verwijderen in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Kan gerecycleerd worden. Afval niet in de riool laten komen. Vernietiging door middel van verbranding / pyrolyse. Verontreinigde verpakking: Dit product wordt in een leen-emballage geleverd. Na gebruik verpakking zorgvuldig spoelen en vervolgens leeg en goed afgesloten aan leverancier voor hergebruik aanbieden. Het lege vat niet verbranden of met een snijbrander bewerken. Verdere informatie(s): 14. INFORMA TIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER Algemene informatie: Het product transporteren overeenkomstig de beschikkingen van het ADR voor het wegvervoer, RID voor de spoorwegen, IMDG voor zeevervoer en ICAO/IATA voor luchtvervoer. UN-nr: Land (Spoor / Weg: ADR/RID) -Juiste verzendnaam: -Klasse: -Packing group: - ADR/RID-Tekens: Zee (IMDG) - Juiste verzendnaam: - Klasse: - Verpakkingsgroep: - EmS nummer: Lucht (ICAO/IATA) 1263 VERF EN AANVERWANTE PRODUKTEN WETTELIJK VERPLICHTE INFORMA TIE Etikettering: EG nr: Overeenkomstig de Europese richtlijnen betreffende de indeling, verpakking, en etikettering van gevaarlijke stoffen Symbo(o)l(en): F - Licht ontvlambaar; Xi - Irriterend R-zin(nen): S-zin(nen): 11 Licht ontvlambaar. 36 Irriterend voor de ogen. 66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken 67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken 7 In goed gesloten verpakking bewaren. 9 Op een goed geventileerde plaats bewaren. 16 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen -Niet roken. 24 Aanraking met de huid vermijden. 25 Aanraking met de ogen vermijden. 26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. 16. OVERIGE INFORMA TIE Belangrijke berichten of opmerkingen: De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op de kennis die op dit ogenblik in ons bezit is en onze ervaring. Aanbevolen wordt om de informatie uit dit veiligheidsinformatieblad, zonodig in aangepaste vorm door te geven aan gebruikers. Geen aansprakelijkheid zal aanvaard worden (behalve door wet gespecifieerd) ten gevolge G.E. PAGINA 4 / 5

5 van het gebruik van informaties uit dit veiligheidsinformatieblad. Normaal gebruik: Beperkingen Historiek bij de toepassing: -Datum eerste uitgave: -Datum vorige revisie: -Datum van herziening: -Versie: Opgesteld door: KUISTHINNER Deze informatie betreft specifiek aangeduid ander(e) product(en). 24/05/04 20/09/05 20/09/05 2 AR product en kan niet geldig zijn in combinatie met G.E. PAGINA 5 1 5

Adheseal Marine Black

Adheseal Marine Black 1/7. VIB: conform aan Verordening (EG) nr. 453/2010. Adheseal Marine Black RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. PRODUCTIDENTIFICATIE Productnaam :

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD conform 1907/2006/EG

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD conform 1907/2006/EG Blad: 1 van 9 1. Identificatie van de stof of preparaat en de vennootschap / onderneming. Identificatie van de stof of het preparaat: Productnaam: Gebruik: Component van elastische reparatiecompound. Identificatie

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad (Bad file name or number) Afdrukdatum: 12-jun-2012 Volgens EU verordening 1907/2006 Herzieningsnummer: 3 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Nadere informatie

Safety VOORBEELD PRODUCT

Safety VOORBEELD PRODUCT Blad: 1 van 9 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming. Productnaam en code: Gebruik: Identificatie onderneming: Heavy duty coating. SafetyDocs Johannes Vermeerstraat 1 NL 5212

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Datum van uitgifte 01-mei-2007 MSDS PN: 4321396 REV. B 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productcode 401936, 300570 Product benaming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 30.05.2014 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: DF1516

Nadere informatie

Energiestraat 12 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS. 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS

Energiestraat 12 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS. 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS bladzijde : 1 / 7 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Aard van het product : Smeermiddel. Identificatie van het product :Pasta. Handelsnaam : Gebruik : Consumenten. Industrieel.

Nadere informatie

: Vloeiend Pigment RC-20

: Vloeiend Pigment RC-20 volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Handelsnaam Productcode : Mengsel : Vloeiend

Nadere informatie

: Vloeiend Pigment RC-25

: Vloeiend Pigment RC-25 volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Handelsnaam Productcode : Mengsel : Vloeiend

Nadere informatie

ACTARA 25 WG Versie 1 Herzieningsdatum 24.09.2009 Printdatum 25.09.2009

ACTARA 25 WG Versie 1 Herzieningsdatum 24.09.2009 Printdatum 25.09.2009 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING PRODUCTINFORMATIE Productbenaming : Design Code Gebruik : A9584C : Insecticide Firma : Syngenta Crop Protection B.V. Jacob Obrechtlaan

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Andere namen of synoniemen van de stof of het mengsel Registratienummer

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 KONGCRETE DEEL A RUBRIEK 1: Identificatie van de stof / het mengsel en van de vennootschap / onderneming 1.1 Product Identificatie Productnaam

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD vochtige vloerdoeken voor geoliede- & gewaxte houten vloeren

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD vochtige vloerdoeken voor geoliede- & gewaxte houten vloeren Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld overeenkomstig EUrichtlijn 1907/2006 vochtige vloerdoeken voor geoliede & gewaxte houten vloeren 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Methomex 20 LS

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Methomex 20 LS 1. Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap / onderneming Ref. n Leverancier Identificatie van het produkt Chemische familiegroep Aard van het produkt : 15408060NL : Makhteshim-Agan

Nadere informatie

: Reinigingsmiddel voor spuitapparatuur. : +(31)-858880596 (24/7 bereikbaar) H315: Veroorzaakt huidirritatie.

: Reinigingsmiddel voor spuitapparatuur. : +(31)-858880596 (24/7 bereikbaar) H315: Veroorzaakt huidirritatie. Dit SDS blad (veiligheidsinformatieblad) voldoet aan de normen en wet en regelgeving van Nederland en voldoet mogelijk niet aan de wet en regelgeving van andere landen. RUBRIEK 1: Identificatie van de

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer 5185-5979 1.2 Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam EG nummer 215-691-6 CAS nummer 12522-88-2 Product-

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (VERORDENING (EG) Nr. 1907/2006 Datum: - REACH) 14/05/2012 bladzijde: 1/7 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 - IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Identificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20 Herzieningsdatum 03/05/2013 Herziening 4 Vervangt datum 03/05/2013 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20 Volgens Verordening (EG) 453/2010 Volgens Verordening (EG) 1907/2006 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD [overeenkomstig de criteria van verordening 1907/2006 (REACH) en 453/2010] Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: Chemische

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD v olgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) DELTA 2K Satin-Härter Materiaalnummer 124357DS

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD v olgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) DELTA 2K Satin-Härter Materiaalnummer 124357DS Versie 3 / Pagina 1 v an 7 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam: Gebruik van de stof of het preparaat Algemeen gebruik

Nadere informatie

UAC 60170 - PIP Vloerreiniger Machinaal

UAC 60170 - PIP Vloerreiniger Machinaal VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD van: UAC 60170 - PIP Vloerreiniger Machinaal Datum herziening: donderdag 29 januari 2015 1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschaponderneming:

Nadere informatie

: Petromark Engine Flush

: Petromark Engine Flush Datum van uitgave: 07-03-2013 Datum herziening: 04-03-2014 Vervangt: 07-03-2013 Versie: 1.1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad Dow Benelux B.V. Productnaam: FROTH-PAK(TM) 180 Isocyanate Herzien: 2006/10/07 Print datum: 09 Jan 2008 Dow Benelux B.V. moedigt u aan het volledige Veiligheidsinformatieblad

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Odourcon 10 Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Odourcon 10 Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010. RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productcode Chemische naam/synoniemen : - REACH registratienummer : - CAS Nr. : - EINICS Nr. : - Index-nummer (Bijlage

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave: 23-01-2014 Datum herziening: : Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam : Kill O'Dor Productcode

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD v olgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) LUCITE Lactec 2K Epoxy Primer Stammlack Materiaalnummer 124279LU

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD v olgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) LUCITE Lactec 2K Epoxy Primer Stammlack Materiaalnummer 124279LU Versie 1 / Pagina 1 v an 5 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam: Gebruik van de stof of het preparaat Componenten universeelgrondverf

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Nieuw) - Rubber & Kunststof Dressing

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Nieuw) - Rubber & Kunststof Dressing Herzieningsdatum 02/10/2013 Herziening 1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Verordening (EG) 453/2010 Volgens Verordening (EG) 1907/2006 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Nadere informatie

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Blad 1/8 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Informatie over het produkt MSDS nummer: 1003002 Toepassing van de stof / van de bereiding Afdichtingsmiddel Markt: Professioneel

Nadere informatie