.butanon; ethylmethylketon - Id nr: CAS nr: EG nr:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ".butanon; ethylmethylketon - Id nr: 606-002-00-3- CAS nr: 78-93-3 - EG nr: 201-159-0"

Transcriptie

1 VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD Datum van herziening: 20/09/05 91/155/EG (2001/58/EG) -ISO /DENTIFICA TIE VAN DE STOF OF HET PREPARAA T EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productbenaming: Normaal gebruik: Productkode nr: Leverancier: Telefoonnummervoor noodgevallen (vooreen behandelend arts bereikbaar): KUISTHINNER DINE**90/404 LEVASSEUR Chaussée de Ruisbroek B-1190 Bruxelles -Ruisbroeksteenweg. 121 Belgium Tel: +32 (0) Fax: +32 (0) NL-Nationaal Vergiftigingen Info. Centrum: (0302) B - Antigif Centrum Tél: 070/ SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN Preparaatnaam: Gevaarlijke ingrediënt(en) risico's leiden: Belangrijkste risico's: die tot 3. IDENTIFICA TIE VAN DE GEVAREN risico's: 4. EERSTEHULPMAA TREGELEN Algemeen advies: Inademing: Kontakt met de huid:. 4-hydroxy-4-methylpentan-2-on; diacetonalcohol-id nr: CAS nr: EG nr: Conc.gew.(%): 10 < C <= 15 -Indeling:.Xi; R 36'. propaan-2-01; isopropylalcohol- Id nr: CAS nr: EG nr: Conc.gew.(%): 15 < C <= 20 - Indeling:. F; R 11.Xi; R 36.R 67..butanon; ethylmethylketon - Id nr: CAS nr: EG nr: Conc.gew.(%): 15 < C <= 20 -Indeling:.F; R 11.Xi; R 36.R 66' R 67.. ethylacetaat -Id nr: CAS nr: EG nr: Conc.gew.(%): 20 < C <= 25 - Indeling:. F; R 11. Xi; R 36. R 66. R 67..aceton -Id nr: CAS nr: EG nr: Conc.gew.(%): 25 < C <= 30 - Indeling:. F; R 11. Xi; R 36. R 66. R 67. Ontvlambaar. Irriterend voor de ogen. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken Kan een ontvlambaar en ontplofbaar damp-iuchtmengsel vormen. Ontploffingsgevaar door vuur. schok. wrijving. en andere ontstekingsoorzaken. Kan ontploffen in mengsel met: oxyderende middelen. sterke zuren en sterke basen. Herhaalde en lange blootstelling kan huidirritatie en dermatitis veroorzaken als gevolg van ontvettingeigenschappen van het product. Tast vele kunststoffen aan. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen. Nooit iets door de mond opgeven aan een bewusteloos persoon. Symptomen worden in rubriek 11 beschreven. - Breng slachtoffer in frisse lucht, in een rustige hoek. half-liggend. en indien noodzakelijk arts raadplegen. - Kunstmatige ademhaling enlof zuurstof indien noodzakelijk. - Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. - Met zeep en overvloedig water afwassen. - Indien huidirritatie blijft, arts raadplegen. Kontakt met de ogen: Inslikken: - Met overvloedig water wassen (gedurende 20 minuten) met ogen wijd open, soepele kontaktlenzen uit,en onmiddellijk arts raadplegen. - Geen braken opwekken. - Mond spoelen, niets laten drinken. slachtoffer naar arts voeren. rustig houden en onmiddellijk naar ziekenhuis of 5. BRANDBESTRIJDINGSMAA TREGELEN Geschikt(e) blusmiddel(en): droog chemisch poeder. alkoholbestendig schuim, koolstofdioxide (C02), sproeistraal water, zand, aarde. Blusmiddel(en) die om veiligheidsredenen NIET gebruikt mogen worden: Geen vaste waterstroom gebruiken omdat dit uiteen kan spatten en het vuur kan verspreiden. methode(n): Containers 1 tanks afkoelen door spuiten met water. indien mogelijk. Zorg ervoor dat het blusmateriaal niet in het riool of oppervlaktewater terechtkomt. G.E.Conseils i!j) PAGINA 1 1 5

2 Speciale risico('s): Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden: Onploffingsgevaar van dampen. Dampen zijnzwaarder dan luchten verspreiden zich over de grond. Bij brand, ontleedt het product in: koolstofoxyden (CO en C02) en roken. Betreffende product toxiciteit, zie rubriek 11 en voor product stabiliteit en reaktiviteit, zie rubriek 10. Draag een onafhankelijkademhalingsapparaat en ook een beschermend pak. 6. MAA TREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAA T Persoonlijke voorzorgsmaatregel(en): Personeel naar een veilige plaats evacueren. Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Opletten voor vuurterugslag. Voor voldoende ventilatie zorgen. Vermijd elk kontakt met huid, ogen en kleding. Betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsuitrusting: zie rubriek 8. Milieuvoorzorgsmaatregel(en): Sluit het lek zonder risico's indien mogelijk. Indijken en tegenhouden van gemorste product. Verhinder het indringen van oppervlakte water in pijpen of rioleringen want zal ontstaan. Als het gebeurt Overheid onmiddellijk verwittigen. Vermijd het grondwater te verontreinigen. Betreffende afvalverwijdering na het schoonmaken, zie rubriek 13. ontploffingrisico Reinigingsmethode(n): 7. HANTERING EN OPSLAG Hantering -Voorzorgsmaatregel(en): -Technische maatregel(en): -Gebruiksraadgeving(en): Opslag -Voorzorgsmaatregel(en): -Technische maatregel(en): - Opslag conditie(s): -Te vermijden substantie(s): -Materiaal van de verpakking 1tank: -Ongeschikte verpakkingsmaterialen: Onmiddellijk gemorst product opscheppen of opzuigen in een geschikte verpakking met een explosie beveiligde of handpomp. Opnemen in een absorberend materiaal (bij voorbeeld zand, zaagmeel, neutrale absorberende korrel, silica gel). In een geschikte en gesloten container opscheppen voor afvalverwijdering. Verwijderen als gevaarlijk afval. De dampen zijn zwaarder dan de lucht en kunnen zich langs de vloer verspreiden. Met lucht kunnen de dampen een explosief mengsel vormen. Vermijd contact met ogen en huid en adem damp en nevel niet in. Niet eten, drinken of roken in plaatsen waar product wordt gebruikt. Douche, oogbad en watertappunten in de nabijheid. Draag persoonlijke beschermende uitrusting (zie rubriek 8 ). Explosieveilige electrische apparaturen en verlichting met aarding. Bij vullen,aftappen of verwerken geen perslucht gebruiken. Elektrostatische ontladingen te vermijden. Ventilatie langs de vloer. Maximale hanteringstemperatuur: 25 C Houd de container goed gesloten. Bescherm het product tegen hitte, vonken en open vuur. Gereedschappen die vonken mogen niet gebruikt worden. Reeds geopende verpakkingen dienen zorgvuldig afgesloten te worden en rechtop te worden opgeslagen om lekkage te voorkomen. Opslaan op een plaats die uitsluitend toegankelijk is door bevoegde personen. Onbrandbare en ondoordringbare ondergrond opvang bak. Gesloten verpakking bewaren bij een temperatuur beneden (OC): 25 C Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Bewaar ver van rechtstreekse zonnestralen en alle andere warmtebronnen. In een zeer goed geventileerde plaats opslaan. Verwijderd houden van: sterke zuren, sterke basen en oxyderende middelen. roestvrij staal, gewoon staal. Vermijd sommige - rubbers kunstoffen die oplosbaar zijn in het product. - aluminium 8. MAA TREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING Technische maatregel(en): Voor geschikte ventilatie zorgen, vooral in gesloten ruimten. Kontrole parameter(s): - Blootstellingslimiet(en): 4-hydroxy-4-methylpentan-2-on; diacetonalcohol:vme ppm = 50 -VME mg = 238 propaan-2-ol; isopropylalcohol:vme ppm = VME mg = 650 butanon; ethylmethylketon:vme ppm = VME mg = VLE ppm = VLE mg = 900 ethylacetaatvme ppm = 400 -VME mg = 1440 aceton:vme ppm = 300 -VME mg = 1210 G.E. Conseils G!) PAGINA 2 1 5

3 .... Versie: 2 Persoonlijke bescherming: - Bescherming ademhalingswegen: - Handen bescherming: - Huid en lichaam bescherming: - Ogen bescherming: Hygiënische maatregel(en): 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN Algemene informatie - Fysische toestand 1 vorm: vloeistof -Kleur: kleurloos -Geur: kenmerkend Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu -PH: - Kookpunt 1 traject: -Vlampunt: - Explosiegrenzen: - Relatieve dichtheid (water = 1): -Viscositeit: -Wateroplosbaarheid: -Vetoplosbaarheid: - Solventoplosbaarheid: Andere gegevens Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat dragen. (ademhalingsapparaat met filter A ) nitrile rubber handschoenen laarzen en schort bestand tegen oplosmiddelen veiligheidsbril of gelaatsscherm Niet eten, drinken of roken tijdens het werk. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en ook van dierenvoeder. Houd werkplaats zo ordelijk en zindelijk mogelijk. Niet vastgesteld. < 21.C NIET BEPAALD < 1 Niet vastgesteld. oplosbaar in specifieke organische oplosmiddelen GEHALTE VOC FACTOR C STABILITEIT EN REACTIVITEIT Stabiliteit: Stabiel bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven in rubriek 7. Te vermijden Te vermijden omstandigheden: substanties: Niet blootstellen aan temperaturen boven 25.C Vermijd sommige kunstoffen die oplosbaar zijn in het product. Reageert heftig met: sterke zuren, sterke basen, oxyderende middelen, aldehyden. Gevaarlijke ontledingsproducten: Bij hoge temperaturen kunnen gevaarlijke afbraakproducten vrijkomen zoals rook, koolmonoxyde, kooldioxyde. 11. TOXICOLOGISCHE INFORMA TIE Algemene informatie: Betreffende het product zelf is geen informatie beschikbaar. Afhankelijk van de mate van blootstelling is regelmatig geneeskundig onderzoek gewenst. Acute toxiciteit - Inademing: - Kontakt met de huid: - Oog kontakt: - Inslikken: Sensibilisatie: Irriteert de ademhalingsorganen, kan hoofdpijn en hoesten veroorzaken. Symtomen van overmatige blootstelling zijn duizeligheid, hoofdpijn, moeheid, misselijkheid, bewusteloosheid, ademstilstand. Productdeeltjes kunnen in het lichaam opgenomen worden via de huid. Herhaalde of lange kontakten kan huidontvetting of -uitdroging veroorzaken en leiden tot ongemak en dermatitis. lichte oogirritatie (pijn, roodheid) Kan irritatie van het maagdarmkanaal, misselijkheid, braken en diarree veroorzaken. Kan veroorzaken: longoedeem, emstige ademhalings moeilijkheden, duizeligheid Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing. effect(en): Gebruik van alkoholische dranken kan de schadelijke werking versterken. 12. MILlEU-INFORMA TIE Algemene informatie: Betreffende het product zelf is geen informatie beschikbaar. G.E. Conseils 4!) PAGINA 3 1 5

4 Persistentie en afbreekbaarheid: Datum van herziening: 20/09/05 91/155/EG (2001/58/EG) -ISO Het product is slechts beperkt biologish afbreekbaar in de badem en in water. Een belangrijk gedeelte van het product wordt afgebroken door fotodegradatie. Bioaccumulatie: Schadelijk voor het milieu: Geen bio-accumulatie. zwak Andere schadelijke effecten 13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING Afval/ ongebruikte producten: Alle afval in geschikte en geêtiketteerde kontainers verzamelen en verwijderen in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Kan gerecycleerd worden. Afval niet in de riool laten komen. Vernietiging door middel van verbranding / pyrolyse. Verontreinigde verpakking: Dit product wordt in een leen-emballage geleverd. Na gebruik verpakking zorgvuldig spoelen en vervolgens leeg en goed afgesloten aan leverancier voor hergebruik aanbieden. Het lege vat niet verbranden of met een snijbrander bewerken. Verdere informatie(s): 14. INFORMA TIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER Algemene informatie: Het product transporteren overeenkomstig de beschikkingen van het ADR voor het wegvervoer, RID voor de spoorwegen, IMDG voor zeevervoer en ICAO/IATA voor luchtvervoer. UN-nr: Land (Spoor / Weg: ADR/RID) -Juiste verzendnaam: -Klasse: -Packing group: - ADR/RID-Tekens: Zee (IMDG) - Juiste verzendnaam: - Klasse: - Verpakkingsgroep: - EmS nummer: Lucht (ICAO/IATA) 1263 VERF EN AANVERWANTE PRODUKTEN WETTELIJK VERPLICHTE INFORMA TIE Etikettering: EG nr: Overeenkomstig de Europese richtlijnen betreffende de indeling, verpakking, en etikettering van gevaarlijke stoffen Symbo(o)l(en): F - Licht ontvlambaar; Xi - Irriterend R-zin(nen): S-zin(nen): 11 Licht ontvlambaar. 36 Irriterend voor de ogen. 66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken 67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken 7 In goed gesloten verpakking bewaren. 9 Op een goed geventileerde plaats bewaren. 16 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen -Niet roken. 24 Aanraking met de huid vermijden. 25 Aanraking met de ogen vermijden. 26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. 16. OVERIGE INFORMA TIE Belangrijke berichten of opmerkingen: De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op de kennis die op dit ogenblik in ons bezit is en onze ervaring. Aanbevolen wordt om de informatie uit dit veiligheidsinformatieblad, zonodig in aangepaste vorm door te geven aan gebruikers. Geen aansprakelijkheid zal aanvaard worden (behalve door wet gespecifieerd) ten gevolge G.E. PAGINA 4 / 5

5 van het gebruik van informaties uit dit veiligheidsinformatieblad. Normaal gebruik: Beperkingen Historiek bij de toepassing: -Datum eerste uitgave: -Datum vorige revisie: -Datum van herziening: -Versie: Opgesteld door: KUISTHINNER Deze informatie betreft specifiek aangeduid ander(e) product(en). 24/05/04 20/09/05 20/09/05 2 AR product en kan niet geldig zijn in combinatie met G.E. PAGINA 5 1 5

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productbenaming: Normaal gebruik: Productkode nr: Leverancier: Verwijdering van graffiti DIGR**90/313 Levasseur Chaussée De

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productbenaming: Normaal gebruik: Productkode nr: Leverancier: Verwijdering van graffiti DIGR**89/693 Levasseur Chaussée De

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMA TIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMA TIEBLAD Versie: 1 Datum eerste uitgave: 5/06/03 91/155/EG (2001/58/EG) -ISO 11014-1 1. IDENTIFICA TIE VAN DE STOF OF HET PREPARAA T EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productbenaming: Normaal gebruik: Hechtings primer

Nadere informatie

Bedankt voor uw vertrouwen in SUBESTA en tot ziens. Pagina 1 van 6

Bedankt voor uw vertrouwen in SUBESTA en tot ziens. Pagina 1 van 6 V E I L I G H E I D S I N F O R M A T I E B L A D 9 1 / 1 5 5 / C E E SUBESTA REINIGINGSPRODUCTEN 1. IDENTIFICATIE Product benaming: SUBESTA 25 Leverancier: SUBESTA Toby Verkerk 2406 GA ALPHEN AAN DEN

Nadere informatie

VOGELVLUCHT Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5

VOGELVLUCHT Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5 Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5 1 IDENTIFICATIE VAN HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING Productnaam: Toepassing: Leverancier: Vogelafweermiddel Koppert B.V. Veilingweg 17 2651 BE Berkel

Nadere informatie

POLYFOND ANTIGRAFFITI

POLYFOND ANTIGRAFFITI DUURZAME POLYFOND ANTIGRAFFITI BEKLEDING MAT 94/430 Twee component polyuretaan met water verdunbaar G.LEVASSEUR 121 steenweg op Ruisbroek 1190 BRUSSEL BELGIË : +32.2.376.00.18 : +32.2.376.38.86 : info@g-levasseur.com

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ThermoVital, dispersie-acrylaat voor binnen

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ThermoVital, dispersie-acrylaat voor binnen 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Identificatie van de stof of het preparaat: ThermoVital Producent: Vertegenwoordigd (in de Benelux) door: Informatie vanuit

Nadere informatie

Texaco Ruitensproeier antivries concentraat

Texaco Ruitensproeier antivries concentraat 1. Identificatie van het product : Texaco ruitenproeier antivries concentraat Toepassing : Ruitenproeier antivries concentraat Leverancier : Firma J. van der Graaf & Zn. Patrijsweg 1 4791 RV Klundert -

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 2001/58/EG

Veiligheidsinformatieblad volgens 2001/58/EG Drukdatum: 03.05.2004 Datum van herziening: Pagina 1 van 5 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming Productcode: 202 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. ThermoShield ZinkPrimer, hechtprimer

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. ThermoShield ZinkPrimer, hechtprimer 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Identificatie van de stof of het preparaat: ThermoShield ZinkPrimer Producent: Vertegenwoordigd door: Informatie vanuit laboratorium:

Nadere informatie

Veiligheidsblad p. 1 / 8

Veiligheidsblad p. 1 / 8 Veiligheidsblad p. 1 / 8 SDS: conform aan EU richtlijn 2001/58/EG en de REACH wetgeving 1907/2006 Annex II 1. IDENTIFIKATIE VAN HET PRODUKT EN VAN DE ONDERNEMING Identificatie van het product: Lamscobel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PAGINA: 1 van 3 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD REF: V20 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Produkt benaming: SYSTEM RESIN Leverancier: Telefoonnummer voor noodgevallen:

Nadere informatie

Handelsnaam: * Identificatie van het product * - Aard van het product: dispersie op waterbasis

Handelsnaam: * Identificatie van het product * - Aard van het product: dispersie op waterbasis Veiligheidsinformatie - blad BLZ 1 MSDS datum 6/5/05 Project primer antigifcentrum België 070/245,245 1. Identificatie van het produkt en de onderneming Handelsnaam: Project primer * Identificatie van

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad. Identificatie van de stof of preparaat. vennootschap/onderneming

Veiligheidsinformatieblad. Identificatie van de stof of preparaat. vennootschap/onderneming Veiligheidsinformatieblad Cantex TopCoat, buitenwandverf Datum van herziening: 07 april 2009 1. Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap/onderneming Identificatie van de stof of preparaat

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ThermoShield NaturePrimer voor hout

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ThermoShield NaturePrimer voor hout 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Identificatie van de stof of het preparaat: ThermoShield NaturePrimer, Houtprimer Producent: Vertegenwoordigd (in de Benelux)

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Identificatie van de stof of het preparaat Gebruik van de stof of het preparaat reinigingsmiddel Identificatie van de

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) 1907/2006 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie (112519) 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 1.3

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISAN

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISAN VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISAN 1 Identificatie van het product en de onderneming pag. 1/5 1.1 productnaam: PODISAN 1.2 CAS-nr: zie samenstelling 1.3 EINICSnr: zie samenstelling 1.4 ANNEX-1 nr: zie samenstelling

Nadere informatie

Dit Veiligheidsinformatieblad is samengesteld overeenkomstig de REACh Verordening (EG) Nr. 453/2010 Uitgiftedatum: 24-2-11 Revisiedatum: 22-2-11

Dit Veiligheidsinformatieblad is samengesteld overeenkomstig de REACh Verordening (EG) Nr. 453/2010 Uitgiftedatum: 24-2-11 Revisiedatum: 22-2-11 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF / PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Identificatie van de stof of preparaat Productnaam : Toepassing van de stof of preparaat: Hechtmortel in poedervorm Identificatie van de onderneming

Nadere informatie

Irriterend voor de ademhalingswegen Zeer irriterend voor de ogen (gevaar voor oogletsel) Buikpijn, diarree, braken

Irriterend voor de ademhalingswegen Zeer irriterend voor de ogen (gevaar voor oogletsel) Buikpijn, diarree, braken Bladzijde : 1 Verantwoordelijke verdeler : Telefoon noodgevallen EURO TABS s.c.r.i.s. Route de la Barrière 24 a Antigif centrum België B 6970 TENNEVILLE Tel : 084 / 45.70.91 070 / 245.245 Fax : 084 / 45.70.89

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISEPT

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISEPT VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISEPT 1 Identificatie van het product en de onderneming pag. 1/5 1.1 productnaam: PODISEPT 1.2 CAS-nr: zie samenstelling 1.3 EINICSnr: zie samenstelling 1.4 ANNEX-1 nr: zie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Richtlijn 91/155/EEG

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Richtlijn 91/155/EEG Pagina 1 van 5 06'65 6$ VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Richtlijn 91/155/EEG Uitgifte: 03/03 Herziening van:,ghqwlilfdwlhygvwririkhwsuhsduddwhqygyhqqrrwvfkdsrqghuqhplqj Handelsnaam: Ortho Solo (Orthodontic

Nadere informatie

: EuroSept Max XL-Wipes Refill12

: EuroSept Max XL-Wipes Refill12 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING productinformatie Handelsnaam Fabrikant/ Leverancier : : Henry Schein Medcare House Centurion Close Gillingham Business

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens richtlijn 91/155/EEG

Veiligheidsinformatieblad volgens richtlijn 91/155/EEG Pagina 1 van 5 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming Handelsnaam : KNAUF LFP 235 NAW fabrikant : KNAUF BV Mesonweg 8-12 3542 AL UTRECHT NEDERLAND Telefoon fabrikant

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 18.08.04 Herziening: 17.08.2015 Verstuurd naar: nl Revisie nr. 2 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

KC Neutraliza Pump Spray - Ethanol Free

KC Neutraliza Pump Spray - Ethanol Free VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 1 KC Neutraliza Pump Spray - Ethanol Free 1 of 5 datum 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productnaam KC

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Frionett Bio Activ 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF/HET PREPARAAT EN HET BEDRIJF

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Frionett Bio Activ 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF/HET PREPARAAT EN HET BEDRIJF Pagina 1 van 6 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF/HET PREPARAAT EN HET BEDRIJF Productnaam : Aanbevolen toepassing : Reinigingsmiddel Leverancier: Naam : Adres : Woonplaats : Telefoonnummer

Nadere informatie

Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. 3 Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODINAIL

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODINAIL VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODINAIL 1 Identificatie van het product en de onderneming pag. 1/5 1.1 productnaam: PODINAIL 1.2 CAS-nr: zie samenstelling 1.3 EINICSnr: zie samenstelling 1.4 ANNEX-1 nr: zie

Nadere informatie

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD Montage vet op waterbasis, 90 ml Datum herziening: 23-06- 2015 Afdruk datum: 23-06- 2015 Datum eerste versie: 28/07/2014 Versie nummer: 02 Rubriek 1. Identificatie van de stof

Nadere informatie

veiligheidsblad Airco Clean Control 1. Identificatie van de stof of het preparaat en de onderneming

veiligheidsblad Airco Clean Control 1. Identificatie van de stof of het preparaat en de onderneming veiligheidsblad Airco Clean Control 1. Identificatie van de stof of het preparaat en de onderneming Identificatie van de stof of het preparaat Productkode nr 04.0159 Gebruik van de stof of het preparaat

Nadere informatie

Scale. VEILIGHEIDS- INFORMATIEBLAD opgesteld volgens het veiligheidsinformatiebladenbesluit W.M.S.

Scale. VEILIGHEIDS- INFORMATIEBLAD opgesteld volgens het veiligheidsinformatiebladenbesluit W.M.S. Scale VEILIGHEIDS- INFORMATIEBLAD opgesteld volgens het veiligheidsinformatiebladenbesluit W.M.S. 1. Identificatie van het preparaat en de onderneming. Handelsnaam : SaniWonder Scale Leverancier : Veromatic

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming Naam van produkt: H.A.C. Hospital Antiseptic Concentrate Data Sheet Nummer: HHC 2. 1. 1 Irriterend

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISONIC

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISONIC VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISONIC www.msk.nl 1 Identificatie van het product en de onderneming pag. 1/5 1.1 productnaam: PODISONIC 1.2 CAS-nr: zie samenstelling 1.3 EINICSnr: zie samenstelling 1.4 ANNEX-1

Nadere informatie

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen en S-zinnen Inhoud Pag. -zinnen... 2 Gecombineerde -zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen (aanduiding bijzondere gevaren, isk-zinnen) -nummer Gevarenaanduiding 1 2 3 4 5

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

Producent/leveranciers informatie. Straat/postbus: Zonnebaan 56

Producent/leveranciers informatie. Straat/postbus: Zonnebaan 56 Veiligheidsinformatieblad Volgens 91/155/EC en ISO 11014-1 Afdrukdatum: 03.03.2003 Pagina 1/7 1. Identificatie van het preparaat en van de firma Informatie over het produkt Handelsnaam Sika-Remover 208

Nadere informatie

Muren en plafonds binnenshuis

Muren en plafonds binnenshuis PRODUKTNAAM : MAGNEETVERF 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productnaam: Onderneming: Chemische naam/typering: Toepassing: Magneetverf MagneetVerf, Veldhunten.

Nadere informatie

Bij vergiftiging moet contact worden opgenomen met het Nationale Vergiftigingen Informatie Centrum. Uitsluitend door behandelend arts;

Bij vergiftiging moet contact worden opgenomen met het Nationale Vergiftigingen Informatie Centrum. Uitsluitend door behandelend arts; Pagina 1 van 5 PRODUCTINFORMATIE VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RIETREINIGER BIO+ IDENTIFICATIE VAN PRODUCT EN PRODUCENT Productnaam : Werkzame stof : Chemische familie : Soort formulering : Producent : Noodgevallen:

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Volgens EG-richtlijn 2001/58/EG

Veiligheidsinformatieblad Volgens EG-richtlijn 2001/58/EG 1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN HET BEDRIJF Handelsnaam: TRICEL Zilversoda Fijn 1 kg Toepassing: art. 10500 Leverancier: Senzora B.V. Sluisstraat 2325. 7411 EE Deventer Telefoonnummer 0570 68 33

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad Volgens REACH verordening (EG) Nr. 1907/2006 1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN HET BEDRIJF Handelsnaam: TRICEL ZILVERSODA FIJN 12x1kg Toepassing: Artikelnummer 10500 Leverancier:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Datum van uitgifte 02-jul-2007 MSDS PN : 4320712 REV. B 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productcode 401674 Product benaming TEMPLATE

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Statistieknr. 29153980 Product Revisiedatum : 28 augustus 2008 Pagina 1/6 1. IDENTIFICATIE PRODUCT & BEDRIJF Productnaam Toepassing : Oppervlakte verbeteraar Naam leverancier

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Opmaakdatum 16-nov-2010 Revisie 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productbenaming Cat No. Synoniemen Aanbevolen gebruik LP0042 Laboratoriumchemikaliën Firma

Nadere informatie

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: R-zinnen

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: R-zinnen 1 van 8 Rzinnen & S zinnen Datum: 18032013 Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: Rzinnen R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 14 R 15 R 16 R 17

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Datum van uitgifte 20-jun-2007 MSDS PN: 4334692 REV. B 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productcode 4318140, P2-3143-00, P2-3122-02,

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31. FG6359-362 Black Box - Pre-Wax Cleaner

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31. FG6359-362 Black Box - Pre-Wax Cleaner VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 197/26/EG, Artikel 31 FG6359-362 Black Box - Pre-Wax Cleaner 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productnaam Bedrijf FG6359-362

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 Pagina 1 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap / onderneming Productbenaming: Plasticrète deel A : P- Cast A02 Gebruik: Diverse industriële toepassingen. Verantwoordelijke

Nadere informatie

1. INDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

1. INDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN Revisiedatum : 12/12/2006 BVP Kalix 1/5 1. INDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam : BVP Kalix Normaal gebruik : Kalix / kalei-verf Naam, volledig adres en telefoonnummer

Nadere informatie

LARVANEM Laatste herziening: 10/06/2014, Versie 1.0 pagina 1 / 5

LARVANEM Laatste herziening: 10/06/2014, Versie 1.0 pagina 1 / 5 Laatste herziening: 10/06/2014, Versie 1.0 pagina 1 / 5 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productnaam: Toepassing van de stof op het preparaat: Larvanem Biologisch

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODIGEEN

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODIGEEN VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODIGEEN 1 Identificatie van het product en de onderneming pag. 1/5 1.1 productnaam: PODIGEEN 1.2 CAS-nr: zie samenstelling 1.3 EG-nr: zie samenstelling 1.4 ANNEX-1 nr: zie samenstelling

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 2001/58/EG. Vanish Oxi Action Vlekverwijderaar. RECKITT Datum: 20.10.2003. BENCKISER Pag. : 1 van 5.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 2001/58/EG. Vanish Oxi Action Vlekverwijderaar. RECKITT Datum: 20.10.2003. BENCKISER Pag. : 1 van 5. Vanish Oxi Action Vlekverwijderaar RECKITT Datum: 20102003 BENCKISER Pag : 1 van 5 1 Identificatie van het preparaat en de vennootschap/onderneming Productnaam:Vanish Oxi Action Vlekverwijderaar Toepassing:Vlekverwijderaar

Nadere informatie

1. RISK & SAFETY ZINNEN

1. RISK & SAFETY ZINNEN 1. RISK & SAFETY ZINNEN Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen R-zinnen geven bijzondere gevaren (Risks) aan. S-zinnen geven veiligheidsaanbevelingen (Safety) aan. De zinnen zijn

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (volgens 2001/58/EG) 1. Identificatie van het preparaat en de onderneming. Productnaam : PIEK BRANDSPIRITUS Leverancier : Van Dam Bodegraven BV Adres : Postbus 48 2410 AA Bodegraven

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Suiker

Veiligheidsinformatieblad Suiker 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie: Suiker EG-Nr: 200-334-9 Gebruik: Hoofdgebruik: Suiker wordt toegepast als zoetmiddel in voedingsmiddelen

Nadere informatie

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten (R-zinnen)

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten (R-zinnen) Document Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel Tel 02 553 03 55 - Fax 02 553 80 06 beleid@lne.vlaanderen.be Onderwerp Status versie datum auteur R-zinnen en S-zinnen

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad. In overeenstemming met 1907/2006/EG ISOL PRIMER

Veiligheidsinformatieblad. In overeenstemming met 1907/2006/EG ISOL PRIMER Pagina: 1/5 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam en/of code: Toepassing van de stof of preparaat Aanbevolen

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- INFORMATIE- BLAD

VEILIGHEIDS- INFORMATIE- BLAD VEILIGHEIDS- INFORMATIE- BLAD COLORSIL VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1.- IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productbenaming: COLORSIL 1.2 Fabrikant: COSENTINO

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming Naam van produkt: Photoreceptor Pumice Data Sheet Nummer: 4-0011 2. 2. 1 Produktcode: 43P70 Scheikundige

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PRODUCTINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PRODUCTINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING HANDELSNAAM Artikelnummer 584078 Landelijke fabrikant/importeur Onderneming Scania CV AB Postcode/plaatsnaam 151 87 Södertälje

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 5660542 STAPLES 5 ANTI-STATIC CLEANING CLOTHS Pagina 1 Uitgegeven: 02/09/2009 Revisie nr. 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Produktnaam: 5660542 STAPLES 5 ANTI-STATIC

Nadere informatie

Producent/leveranciers informatie. Straat/postbus: Zonnebaan 56. Telefoon: 030-2410120 Telefax: 030-2414482

Producent/leveranciers informatie. Straat/postbus: Zonnebaan 56. Telefoon: 030-2410120 Telefax: 030-2414482 Veiligheidsinformatieblad Volgens 91/155/EC en ISO 11014-1 Afdrukdatum: 09.07.2004 Pagina 1/5 1. Identificatie van het preparaat en van de firma Informatie over het produkt Handelsnaam SikaLastomer-95

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam : Artikelnummer : - Firma naam : Tippoint Trading BV Straat : Hogebrinkerweg 27 Postcode : 3871 KM Plaats : Hoevelaken Tel.

Nadere informatie

Ingrediënten volgens verordening (EG) nr.648/2004 NTA-zouten 5%-15% Anionogene oppervlakteactieve stoffen < 5%

Ingrediënten volgens verordening (EG) nr.648/2004 NTA-zouten 5%-15% Anionogene oppervlakteactieve stoffen < 5% Veiligheidsinformatieblad 1. Identificatie van het product en van de vennootschap. Product benaming. ReduClean Toepassing: Middel om ReduSol en ReduHeat van tuinbouwkassen te verwijderen Producent: Mardenkro

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Stof-group: Zulieferprodukt 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de

Nadere informatie

Uitgave nummer: 2 Tel. +31 (0) Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0) / E. Tacken

Uitgave nummer: 2 Tel. +31 (0) Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0) / E. Tacken Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0)774762708 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Handelsnaam: Viscolub + PTFE Toepassing: Universeel PTFE smeermiddel Bedrijfsidentificatie: Bremweg

Nadere informatie

Houtlijm Watervast NOVA COL D4 Comp. A

Houtlijm Watervast NOVA COL D4 Comp. A Houtlijm Watervast NOVA COL D4 Comp. A REVISIEDATUM: 31.10.2002 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Product code : 71288 / NL Leverancier : Tel: 0495-583500

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productidentificatie Leverancier Akzo Nobel Functional Chemicals bv Stationsstraat 77 PO Box 247 NL-3800 AE Amersfoort Tel.:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Opmaakdatum 16-mei-2011 Herzieningsnummer 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productbenaming Synoniemen Aanbevolen gebruik Laboratoriumchemikaliën 2. IDENTIFICATIE VAN

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productcode Chemische naam/synoniemen : - REACH registratienummer : - CAS Nr. : - EINICS Nr. : - Index-nummer (Bijlage

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad Volgens EU verordening 1907/2006 Afdrukdatum: 21-jan-2013 Herzieningsnummer: 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Identificatie van

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 31/08/2011 Revisie nr. 5 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Chemische naam van de stof : Ammoniak oplossing, formule: NH4OH (waterige oplossing) Synoniemen : Ammonia

Chemische naam van de stof : Ammoniak oplossing, formule: NH4OH (waterige oplossing) Synoniemen : Ammonia 1. Identificatie van het product : Ammonia Leverancier : Firma J. van der Graaf & Zn. Patrijsweg 1 - tel. 0168-381333 Tel.nr.voor noodgevallen : Nationaal Vergiftigingen Centrum Tel.nr: 030-2748888 (Uitsluitend

Nadere informatie

Toepassing: Waterbehandelingsmiddel voor ketelwater en verwarmingssystemen ook met aluminium.

Toepassing: Waterbehandelingsmiddel voor ketelwater en verwarmingssystemen ook met aluminium. -1- Identificatie produkt, fabricant en leverancier: Chemische identiteit: Toepassing: Waterbehandelingsmiddel voor ketelwater en verwarmingssystemen ook met aluminium Fabricant/Leverancier: Hydropro Waterbehandeling

Nadere informatie

: BAYGON - Mieren Lokdoos

: BAYGON - Mieren Lokdoos 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productinformatie Productbenaming Gebruik van de stof of het preparaat : : Insecticide Firma : S.C. Johnson Benelux N.V./S.A. Noordkustlaan

Nadere informatie

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING.

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING. Productnaam: Mangaan Sulfaat Pagina 1 van 5 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING. Handelsnaam : Mangaansulfaat 31% Mn Gebruik : Industrieel. Bedrijfsnaam : Houweling

Nadere informatie

BAKKER-HAVU B.V. Storm van s-gravensandeweg JL WASSENAAR - tel Samenstelling/informatie over de bestanddelen

BAKKER-HAVU B.V. Storm van s-gravensandeweg JL WASSENAAR - tel Samenstelling/informatie over de bestanddelen 1. Identificatie van het product Toepassing Leverancier : bleek : bleekmiddel : Bakker Havu B.V. Storm van s-gravensandeweg 100 2242 JL WASSENAAR - tel. 0252-620443 2. Samenstelling/informatie over de

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 van 1 Volgens richtlijn: 1999/45/EC Handelsnaam : PST- 3

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 van 1 Volgens richtlijn: 1999/45/EC Handelsnaam : PST- 3 Pagina 1 van 1 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap / onderneming Productbenaming: PST- 3 Gebruik: Losmiddel. Verantwoordelijke verdeler : Art Supplies on Web bvba Hellegatstraat

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Veiligheidsinformatieblad voor producten volgens de EG-richtlijn 91/155 EEG Datum: Januari 2004 Blad 7/1

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Veiligheidsinformatieblad voor producten volgens de EG-richtlijn 91/155 EEG Datum: Januari 2004 Blad 7/1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Veiligheidsinformatieblad voor producten volgens de EG-richtlijn 91/155 EEG Datum: Januari 2004 Blad 7/1 KB TERRAS-NET Conc. 1) Identificatie van het product en van het bedrijf.

Nadere informatie

Mengsel van ethanol 96% (gedenatureerd met 3% isopropyl alcohol), gezuiverd water, chloorhexidine digluconaat 20% en azorubine.

Mengsel van ethanol 96% (gedenatureerd met 3% isopropyl alcohol), gezuiverd water, chloorhexidine digluconaat 20% en azorubine. 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat Fagron Pharmawhite chlohex 0.5 alco coloured 1.2 Gebruik van de stof of het preparaat Ontsmetting

Nadere informatie

Dit product is verkrijgbaar bij Carel Lurvink B.V. This product is available at Carel Lurvink B.V. Carel Lurvink B.V.

Dit product is verkrijgbaar bij Carel Lurvink B.V. This product is available at Carel Lurvink B.V. Carel Lurvink B.V. Dit product is verkrijgbaar bij Carel Lurvink B.V. This product is available at Carel Lurvink B.V. Carel Lurvink B.V. Marssteden 40 7547 TC Enschede, NL Postbus 450 7500 AL Enschede, NL Telefoonnummer

Nadere informatie

Dit product wordt niet als gevaarlijk beschouwd volgens de wettelijke bepalingen. Bijgevolg

Dit product wordt niet als gevaarlijk beschouwd volgens de wettelijke bepalingen. Bijgevolg 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Product identificatie Handelsnaam : Ramacryl binnen/buiten Gebruik Hoogwaardige muurverf voor binnen en buiten Identificatie van de onderneming

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING Vidol GreaseCare A 100 3 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING HANDELSNAAM Vidol GreaseCare A 100 3 SOORT GEBRUIK Smeervet LANDELIJKE FABRIKANT/IMPORTEUR Onderneming Vidol Trading

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 2011-04-04 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: FHRK150

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Volgens 91/155/EEG en 2001/58/EEG

Veiligheidsinformatieblad Volgens 91/155/EEG en 2001/58/EEG 1. Identificatie van de stof of het preparaat en de onderneming Informatie over het product Product Artikelcode Toepassing van de stof of preparaat Fabrikant/leverancier Inlichtingen in noodsituaties :

Nadere informatie

Toilet Seat Cleaner - Spray

Toilet Seat Cleaner - Spray VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Toilet Seat Cleaner - Spray 1 of 5 1-May-2007 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productnaam Beoogd gebruik Bedrijf Toilet Seat Cleaner

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 16/12/2009 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Verordening (EG) 1907/2006

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Verordening (EG) 1907/2006 Datum: 28.03.2012 Revisiedatum: 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie: Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD DRIEHOEK VLOEIBARE ZEEP NATUURLIJKE REINIGER NL

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD DRIEHOEK VLOEIBARE ZEEP NATUURLIJKE REINIGER NL 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productnaam Productcode : KI-REF-1500 DRIEHOEK VLOEIBARE ZEEP NATUURLIJKE REINIGER NL : TH-HC/42/001.002 Aanbevolen toepassing

Nadere informatie

Bijlage IX AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN :

Bijlage IX AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN : Bijlage IX R 1 : In droge toestand ontplofbaar AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN : R 2 : Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken

Nadere informatie

Uitgave 01 veranderd pagina 1/ 5. Veiligheidsinformatieblad volgens 91/155/EEG - ISO

Uitgave 01 veranderd pagina 1/ 5. Veiligheidsinformatieblad volgens 91/155/EEG - ISO Uitgave 01 veranderd 08.05.2003 pagina 1/ 5 Indeling en kenmerken naar het Koninklijk besluit tot regeling van de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op het

Nadere informatie

Nr.: NLH Uitgave 04 veranderd pagina 1/ 6. Veiligheidsinformatieblad volgens 91/155/EEG - ISO

Nr.: NLH Uitgave 04 veranderd pagina 1/ 6. Veiligheidsinformatieblad volgens 91/155/EEG - ISO Nr.: NLH 00091761 00 Uitgave 04 veranderd 05.09.2002 pagina 1/ 6 1. Identificatie van het product en van de vennootschap ------------------------------------------------------- Identificatie van het product:

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina :1/5 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming Productnaam: Producttype: Leverancier: Adres: Bitumen-rubber kit/kleefstof. Shell Nederland Verkoopmaatschappij

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Volgens EG-richtlijn 2001/58/EG

Veiligheidsinformatieblad Volgens EG-richtlijn 2001/58/EG Veiligheidsinformatieblad Volgens EGrichtlijn 2001/58/EG 1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN HET BEDRIJF Handelsnaam: TRICEL Goudzeep; doos 16 x 500 gr art. 20700 4287 Leverancier: Senzora B.V. Sluisstraat

Nadere informatie

Producent/leveranciers informatie. Straat/postbus: Zonnebaan 56. Telefoon: 030-2410120 Telefax: 030-2414482

Producent/leveranciers informatie. Straat/postbus: Zonnebaan 56. Telefoon: 030-2410120 Telefax: 030-2414482 Veiligheidsinformatieblad Volgens 91/155/EC en ISO 11014-1 Afdrukdatum: 05.03.2004 Pagina 1/7 1. Identificatie van het preparaat en van de firma Informatie over het produkt Handelsnaam Sika-Cleaner 205

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD in overeenstemming met EG-Richtlijn 2001/58/EG Drukdatum: 04-mei-2005 Herzieningsnummer: 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Identificatie

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat Product: Synoniemen: Aard: Met water mengbaar concentraat 1.2 Gebruik van de stof of het

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productinformatie Handelsnaam : Fabrikant/Leverancier : Schülke & Mayr Benelux b.v. Prins Bernardlaan 2 c 2032 HA Haarlem Nederland Telefoon:

Nadere informatie