Nota activabeleid 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nota activabeleid 2014"

Transcriptie

1 Nota activabeleid 2014

2 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 4 2 Inleiding Leeswijzer 7 3 Activering van activa Materiële vaste activa Investeringen met een economisch nut Investeringen met een maatschappelijk nut Minimumeisen activeren Onderhoudskosten Immateriële vaste activa Financiële vaste activa 12 4 Waardering van activa Waarderingsgrondslagen Materiële vaste activa Immateriële activa Financiële vaste activa 14 5 Afschijven van activa (inclusief renteberekening) Regels met betrekking tot afschrijven Afschrijvingsmethode Componentenbenadering Afwaardering, buitengebruikstelling en desinvestering (artikel 65 BBV) Startmoment van afschrijven en renteberekening (m.i.v. 2015) Afschrijven op gronden Afschrijvingstermijnen Afschrijvingstermijnen immateriële vaste activa Afschrijvingstermijnen materiële vaste activa Specificatie verzameltermen vaste activa 21 6 Investeringsbevoegdheid Investeringscategorieën Nieuwe- of uitbreidingsinvesteringen Vervangingsinvesteringen 24

3 6.2 Looptijd investeringsbudgetten 24 7 Bijlagen Bijlage I - Wettelijk kader Gemeentewet Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) Stellige uitspraken Commissie BBV (opgenomen in de richtlijnen februari 2013) Gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht Financiële verordening VRU (vastgesteld door het algemeen bestuur ) Bijlage II Begripsbepaling 30

4 1 Samenvatting Recapitulatie van uitgangspunten Algemeen Wijzigingen gaan in per 1 januari Wijziging methodiek berekening rente en afschrijving gaat in per Activeren en waarderen Er dient sprake te zijn van meerjarig nut. Activa (investeringen) met een aanschafwaarde/verkrijgingsprijs van minder dan worden niet geactiveerd. Activa (investeringen) met een levensduur van 3 jaar of minder worden direct ten laste van de exploitatie gebracht. Kleding/persoonlijke uitrusting worden niet geactiveerd (betreft een beleidswijziging). Onderhoudskosten worden niet geactiveerd. Bijdragen van derden die in directe relatie staan met het actief worden op de waardering in mindering gebracht. Uren eigen personeel worden nooit geactiveerd. Reserves mogen niet in mindering worden gebracht op de investering. Afschrijven van activa De veiligheidsregio werkt met lineaire afschrijvingsmethode. De restwaarde wordt bij de bepaling van de afschrijvingsbedragen op nihil gesteld. De VRU past de componentenbenadering toe bij het activeren met de daarbij behorende afschrijvingstermijnen (betreft beleidswijziging in de afschrijvingstermijnen). De afschrijvingstermijnen van de tankautospuiten en personenauto s worden gesteld op respectievelijk 15 jaar en 8 jaar (betreft een beleidswijziging). De afschrijvingstermijn bepakking tankautospuit wordt gewijzigd in 8 jaar (was tussen de 10 en 15 jaar; betreft dus een beleidswijziging). Er wordt afgeschreven gedurende de economische gebruiksduur. Een aantal veel voorkomende investeringen met bijbehorende afschrijvingstermijn zijn opgenomen in staat van paragraaf 5.2. Bij begroting(swijziging) kunnen gemotiveerd wijzigingen in de hiervoor genoemde staat worden aangebracht. Duurzame waardevermindering wordt op het moment van constatering onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar ten laste van het resultaat gebracht. 4

5 Boekwinst bij afstoten activa wordt te gunste van de exploitatie gebracht. Berekening afschrijving en rente (wijziging gaat in m.i.v. 2015) De afschrijving en berekening rente start op 1 januari van het jaar ná ingebruikname van het actief. De rente wordt berekend over de boekwaarde per 1 januari en jaarlijks ten laste van de exploitatie gebracht. De afschrijving wordt jaarlijks ten laste van de exploitatie gebracht. Investeringsbevoegdheid (betreft nieuw beleidsonderdeel) Autorisatie van investeringen vindt plaats door vaststelling van de programmabegroting. Het meerjarig investeringsplan maakt onderdeel uit van de betreffende programma s. Buiten genoemd investeringsplan bestaat geen bevoegdheid voor de ambtelijke organisatie tot het doen van investeringen. Dit uitgangspunt gaat in bij de vaststelling van het eerste investeringsplan. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vervangings- en nieuwe- c.q. uitbreidings-investeringen. Het investeringsbudget wordt gedurende 2 jaar ter beschikking gesteld. Daarna zal dit budget, indien noodzakelijk, opnieuw aangevraagd moeten worden. Indien het investeringsbudget ontoereikend blijkt, dan kan tot maximaal 10% overschrijding vooraf aparte besluitvorming plaats in het dagelijks bestuur. Uiteraard kan dit alleen bij voldoende alternatieve dekkingsmiddelen binnen de bestaande begroting. Wijzigingen in omvang groter dan 10% dienen altijd vooraf aan het algemeen bestuur te worden voorgelegd in de vorm van een begrotingswijziging. Dit geldt eveneens voor verschuivingen tussen investeringsbudgetten en programma s. 5

6 2 Inleiding In deze nota worden nadere regels gegeven ten aanzien van het investeren, waarderen en afschrijven van activa zoals bedoeld in de financiële verordening VRU. De wettelijke basis is zoals hierna beschreven. In de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht 2013 zijn ten aanzien van het financiële beleid de artikelen 212 tot en met 214 Gemeentewet van toepassing verklaard (artikel 9.1 lid 1). In de Gemeentewet is opgenomen dat de raad (met de raad wordt in ons geval het algemeen bestuur bedoeld) het financiële beleid vaststelt. Artikel 212 lid 2 letter a. van de Gemeentewet bepaalt dat in de door het algemeen bestuur vast te stellen financiële verordening in ieder geval de regels voor waardering en afschrijving van activa zijn opgenomen. In de financiële verordening van Veiligheidsregio Utrecht (13 december 2013) is in artikel 6 (Waardering & afschrijving vaste activa) het volgende bepaald: 1. De materiële vaste activa met economisch nut, zoals bedoeld in artikel 35 van het Besluit begroting en verantwoording provincie en gemeente (BBV), worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met ontvangsten van derden en de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden plaats op basis van de lineaire, gebaseerd op de bedrijfseconomische levensduur van de activa. 2. Het algemeen bestuur kan nadere regels stellen met betrekking tot waardering en afschrijving. In deze Nota worden dus de in lid 2 genoemde nadere regels gesteld. Deze Nota activabeleid bakent dus de formele kaders af, waarbinnen het dagelijks bestuur alsmede de ambtelijke organisatie dienen om te gaan met investeringen en afschrijvingen. De uitgangspunten van deze nota worden onder andere zichtbaar in de jaarrekening, de kadernota en de begroting. Met betrekking tot de te hanteren afschrijvingstermijnen zoals in deze nota genoemd, kan in de toekomst ook bij begroting(swijziging) wijziging van deze termijnen worden voorgesteld. Aanleiding voor de voorliggende Nota activabeleid is gelegen in het feit dat tot op heden formeel nog geen beleid is vastgesteld zoals gevraagd in artikel 6 lid 2 van de financiële verordening. Wel is het zo dat de afgelopen jaren volgens een ambtelijke werkinstructie (nota activabeleid VRU in 2011 vastgesteld door het directieteam) een bestendige lijn van activeren en afschrijven is gevolgd, 6

7 die nu middels deze beleidsnota feitelijk wordt geformaliseerd en op onderdelen geactualiseerd. De wijzigingen gaan in met ingang van 1 januari Het beleid op het terrein van de vaste activa wordt overigens sterk ingekaderd door de voorschriften uit het BBV. Toch kan de Veiligheidsregio op een aantal onderdelen beperkt eigen keuzes bepalen. Dit zijn keuzes op het gebied van o.a. investeringsbevoegdheden, waarderingsgrondslagen, afschrijvingsmethodieken, afschrijvingstermijnen en dergelijke. Het activabeleid heeft een grote invloed op de exploitatie en de vermogenspositie van de Veiligheidsregio. Een transparant activabeleid vormt één van de kaders voor het bepalen van de financiële positie en het financiële vermogen van de Veiligheidsregio. Deze nota is om die reden niet alleen van bedrijfseconomisch belang, maar ook zeker bestuurlijk van belang. In de begroting bijvoorbeeld zien we de uitwerkingen van de Nota activabeleid terug in de vorm van kapitaallasten (rente en afschrijving) van investeringen. Kapitaallasten van investeringen maken een substantieel onderdeel uit van de begroting. 2.1 Leeswijzer Hoofdstuk 3 beschrijft de soorten activa en wanneer deze moeten worden geactiveerd. Hoofdstuk 4 geeft aan hoe ze moeten worden gewaardeerd en hoofdstuk 5 geeft vervolgens aan hoe moet worden afgeschreven en rente moeten worden berekend. Hoofdstuk 6 beschrijft de investeringsbevoegdheid. En tot slot wordt in de bijlagen het wettelijk kader weergeven en worden de gebruikte begrippen beschreven. 7

8 3 Activering van activa In onderstaande tabel is zichtbaar hoe de activa zijn opgebouwd. In de balans is deze onderverdeling terug te vinden aan de debetzijde. Indeling vaste activa: Activapost Omschrijving Vaste activa Materiële vaste activa - Investeringen met economisch nut Immateriële vaste activa Financiële vaste activa - Investeringen met maatschappelijk nut (komt bij de VRU niet voor) - Kosten sluiten geldleningen en saldo agio en disagio - Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief - Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen - Leningen aan woningbouwcorporaties, deelnemingen en overige verbonden partijen - Overige verstrekte langlopende leningen - Overige uitzettingen met een looptijd langer dan één jaar - Bijdragen aan activa in eigendom van derden 3.1 Materiële vaste activa Binnen deze categorie wordt onderscheid gemaakt tussen investeringen met een economisch nut en investeringen met een maatschappelijk nut (artikel 35 BBV). Beide categorieën worden tevens apart vermeld in de balans. Zoals vermeld in het begrippenkader is het concrete verschil tussen deze investeringen dat investeringen met een economisch nut de mogelijkheid bieden middelen te genereren en/of verhandelbaar zijn, investeringen met een maatschappelijk nut hebben die mogelijkheid niet Investeringen met een economisch nut Volgens het eerste lid van artikel 59 van het BBV worden de investeringen met een economisch nut altijd geactiveerd. Dit geschiedt voor het volledige bedrag van de investering. Dit betekent dat reserves niet in mindering op het actief mogen worden gebracht. Volgens artikel 62 lid 2 mogen financiële bijdragen van derden wél in mindering gebracht worden op de waardering van het actief, indien zij een directe relatie hebben met het actief. Binnen de Veiligheidsregio is de 8

9 teruggaaf BPM een te noemen post die in mindering gebracht wordt op het actief Investeringen met een maatschappelijk nut De wetgever is van mening dat het de voorkeur verdient om investeringen met een maatschappelijk nut niet te activeren. Echter, aangezien dit ertoe zou kunnen leiden dat gemeenten belangrijke investeringen niet meer zouden kunnen doen, mogen deze investeringen toch geactiveerd worden (artikel 59 lid 4 BBV). Binnen onze Veiligheidsregio komen dergelijke investeringen (nog) niet voor. Concreet: investeringen met een economisch nut: deze moeten worden geactiveerd. investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut: deze mogen worden geactiveerd Minimumeisen activeren Vanwege praktisch uitvoerbare redenen heeft het niet de voorkeur om de bovenstaande categorieën activa in alle gevallen te activeren. Daarom gelden binnen de Veiligheids-regio de volgende 4 minimumeisen, waarbij de eerste eis voortvloeit uit het BBV en de andere drie om praktische redenen worden voorgesteld: er dient sprake te zijn van een meerjarig nut. activa met een aanschafwaarde/verkrijgingsprijs van minder dan worden niet geactiveerd (alleen het rollend materieel uitgezonderd; deze worden altijd geactiveerd). Deze activa worden in het jaar van aanschaf om efficiencyredenen ten laste van de exploitatie gebracht. De redenen zijn: o de extra administratieve werkzaamheden die activeren met zich meebrengt; o geringe bedragen hebben een geringe invloed op het exploitatiesaldo. activa met een levensduur van 3 jaar of minder worden direct ten laste van de exploitatie gebracht, tenzij anders wettelijk voorgeschreven. Kleding/persoonlijke uitrusting (waaronder ook pagers en mobiele telefoons) anders dan brandweerhelmen wordt direct ten laste van de exploitatie gebracht. De redenen hiervan zijn: o dit extra administratieve lasten met zich meebrengt omdat bij activering ieder artikel gevolgd moet worden; 9

10 o o omdat (bij kleding) hergebruik veelal niet mogelijk is, moet bij uitgifte de waarde al op nul gesteld worden. Verder vindt vervanging van deze artikelen op VRU-niveau redelijk gelijkmatig over de jaren plaats en zijn daarmee ook de lasten gelijkmatig over de jaren verdeeld. Bij het hanteren van de activeringsgrens wordt een eventuele bijdrage van een derden betrokken. Komt het investeringsbedrag minus genoemde bijdrage onder de gestelde grens, dan vindt geen activering plaats Onderhoudskosten Volgens de Notitie verkrijging/vervaardiging van onderhoud van kapitaalgoederen mei 2007 van de Commissie BBV zijn de kosten van klein en groot onderhoud niet levensduur verlengend en mogen niet worden geactiveerd. Het periodiek terugkerende onderhoud, zoals van vervoermiddelen en schilderwerk, mag volgens het BBV dus niet worden geactiveerd. Deze kosten zullen ten laste van de exploitatie dan wel een, ten laste van de exploitatie, te vormen voorziening worden gebracht. Bij beantwoording van de vraag of bepaalde kosten wel of niet dienen te worden geactiveerd, is het van belang om duidelijkheid te scheppen over wat onder onderhoud wordt verstaan. Hiervoor is de volgende indeling gemaakt: klein onderhoud; keert jaarlijks terug. Dit is de reden dat deze uit de jaarlijkse budgetten bekostigd moeten wordt en dat activering van de kosten niet mogelijk is; groot onderhoud; het gaat om zaken die in eens in de zoveel jaar moeten worden uitgevoerd, bijvoorbeeld het (buiten) schilderwerk van een gebouw. Ook voor deze lasten geeft het BBV geen mogelijkheden tot activering. De keuze bestaat hierbij uit dekking van de kosten via exploitatie dan wel de vorming van een voorziening; levensduur verlengend onderhoud; het onderscheid tussen groot onderhoud en levensduur verlengend onderhoud is vaak niet te onderscheiden. Ook is de termijn waarmee de levensduur eventueel wordt verlengd arbitrair. Daarom worden deze kosten niet geactiveerd; renovatie en verbouwingen van bedrijfsgebouwen; renovatie en verbouwingen van bedrijfsgebouwen worden wel apart geactiveerd. 10

11 3.2 Immateriële vaste activa In artikel 34 van het BBV is opgenomen dat in de balans de immateriële vaste activa afzonderlijk worden opgenomen: kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio; kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief. Het (dis)agio is het verschil tussen het bedrag waarvoor een lening wordt aangegaan en het (lagere) bedrag dat aan de geldnemer wordt uitgekeerd. In artikel 63 van het BBV is bepaald dat alle passiva waaronder dus schulden tegen nominale waarde moeten worden gewaardeerd. Dat houdt in dat een lening voor het totaalbedrag van de aangegane schuld in de balans moet worden opgenomen. Het verschil tussen het schuldbedrag en het uitgekeerde bedrag, het (dis)agio, kan evenals in het bedrijfsleven, naar keuze al dan niet worden geactiveerd. Om het voorzichtigheidsprincipe en het verlies te nemen in het jaar waarin het verlies zich voordoet, worden deze kosten en de kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen direct ten laste van de exploitatie gebracht. Agio wordt direct ten gunste van de exploitatie gebracht. Kosten van onderzoek en ontwikkeling (voorbereidingskosten) mogen alleen geactiveerd worden als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden (artikel 60 BBV): het voornemen bestaat het actief te gebruiken of te verkopen; de technische uitvoerbaarheid om het actief te voltooien vast staat; het actief in de toekomst economisch of maatschappelijk nut zal genereren; de uitgaven die aan het actief zijn toe te rekenen betrouwbaar kunnen worden vastgesteld. Als niet aan de hiervoor genoemde verplicht gestelde voorwaarden wordt voldaan, mogen de kosten van onderzoek en ontwikkeling voor plannen niet worden geactiveerd maar moeten deze in één keer ten laste van de exploitatie worden gebracht. Deze voorwaarden betekent dat dergelijke kosten alleen dan mogen worden geactiveerd als de plannen betreffende het actief waarvoor de kosten gemaakt worden al redelijk omlijnd zijn, de plannen uitvoerbaar zijn en de kosten in te schatten zijn. Ook is het van belang dat het daadwerkelijk om kosten ter voorbereiding van een investering gaat. Dat betekent dat deze voorbereidingskosten in de betreffende investeringsbegroting worden meegenomen. Deze kosten worden uiteindelijk apart geactiveerd (onder de immateriële activa) en afgeschreven op basis van de afschrijvingstermijn van 11

12 het actief ten behoeve waarvan de voorbereidingskosten zijn gemaakt; met een maximum van 10 jaar. 3.3 Financiële vaste activa Ook de financiële vaste activa moeten zichtbaar gemaakt worden op de balans. Onder financiële vaste activa vallen kapitaalverstrekkingen, geldleningen aan derden en uitzettingen en bijdragen aan activa in eigendom van derden. Deze bijdragen aan derden mogen worden geactiveerd als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: er moet sprake zijn van een investering door een derde; de investering moet bijdragen aan de aan de Veiligheidsregio opgedragen publieke taak; de derde moet zich verplicht hebben tot het daadwerkelijk investeren, op een wijze zoals is overeengekomen; de bijdrage moet kunnen worden teruggevorderd indien de derde in gebreke blijft of de Veiligheidsregio de mogelijkheid heeft recht te doen gelden op de activa die samenhangen met de investering (bijv. middels pandrecht of hypotheekrecht). Als vast staat dat aan alle voorwaarden wordt voldaan moet de Veiligheidsregio de bijdrage behandelen als was het actief in kwestie in bezit van de Veiligheidsregio. 4 Waardering van activa In het BBV is voorgeschreven dat activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs (art. 63 BBV). De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs kunnen voorts worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het actief kan worden toegerekend. De inzet van uren van eigen personeel in verband met de aankoop of vervaardiging van een investeringsgoed of het toekennen van bijdragen aan derden worden niet geactiveerd maar rechtstreeks ten laste van de exploitatie gebracht. Evenwel kunnen de door derden in rekening gebrachte personele kosten die een directe relatie hebben met de vervaardiging van het actief (bijvoorbeeld ontwikkeling van software) wel worden geactiveerd. 12

13 Uitgangspunt is dat materiële vaste activa worden geactiveerd voor het bedrag van de investering (art. 62 lid 1 BBV). Eventuele compensabele / verrekenbare BTW wordt hierop in mindering gebracht. In het kader van de Wet veiligheidsregio s is met ingang van boekjaar 2014 de BTW op alle taken van de VRU niet meer compensabel. De BTW wordt vanaf die datum gedekt uit de BDUR. De dekking uit de BDUR vindt niet plaats op declaratiebasis, daardoor dienen de activa met ingang van 2014 inclusief BTW te worden geactiveerd. Bijdragen van derden (bijvoorbeeld subsidie van het Rijk of Provincie of de ontvangen BPM op voertuigen) worden in mindering gebracht op het te activeren bedrag. Het BBV stelt dat er wel sprake moet zijn van een directe relatie met de investering (art. 62 lid 2 BBV). Eventuele reserves mogen alleen bij investeringen met maatschappelijk nut direct in mindering worden gebracht op het te activeren bedrag (art. 62 lid 3 BBV). Bij investeringen met economisch nut mag dit niet. Bij investeringen met economisch nut kunnen eventuele daarvoor bestemde reserves wél worden aangewend ter (gedeeltelijke) dekking van de jaarlijkse kapitaallasten. De Veiligheidsregio heeft momenteel alleen activa met economisch nut. 4.1 Waarderingsgrondslagen Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen. Alhoewel de veiligheidsregio geen investering met maatschappelijk nut bezit wordt hierna volledigheidshalve wel de wettelijke regels m.b.t. de waardering gegeven. Investeringen met maatschappelijk nut worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met: de afschrijvingen; de onttrekkingen aan reserves in verband met dit actief; eventuele bijdragen van derden in de kosten van dit actief. Investeringen met een economisch nut worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met: de afschrijvingen; eventuele bijdragen van derden in de kosten van dit actief Immateriële activa De eventuele kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en disagio worden direct ten laste van de exploitatie gebracht, agio wordt direct ten gunste van de exploitatie gebracht. De immateriële vaste activa worden 13

14 gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen worden - voor zover de Veiligheidsregio de bevoegdheid heeft tot het verstrekken ervan - gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. De bijdragen aan activa in eigendom derden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de afschrijvingen. Deze bijdragen worden lineair afgeschreven. Deelnemingen worden tegen de marktwaarde gewaardeerd indien de marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 14

15 5 Afschijven van activa (inclusief renteberekening) Als een investering is geactiveerd dient op grond van artikel 64 lid 3 BBV daarop te worden afgeschreven. Uitzondering hierop is een geactiveerde investering in grond; op grond mag niet worden afgeschreven. 5.1 Regels met betrekking tot afschrijven Afschrijven is het op methodische wijze volgens een stelsel dat is afgestemd op de toekomstige economische gebruiksduur ten laste van de exploitatie brengen van de kosten van het kapitaalgoed Afschrijvingsmethode In de gemeentelijke overheid - en dus ook binnen de Veiligheidsregio - worden hoofdzakelijk 2 afschrijvingsmethodes gehanteerd, te weten lineair en annuïtair (voor het onderscheid tussen deze 2 afschrijvingsmethodes zie bijlage Begripsbepaling). De Veiligheidsregio Utrecht werkt met de lineaire afschrijvingsmethode. Zie ook artikel 6 lid 1 van de financiële verordening VRU. Verder wordt er op grond van het voorzichtigheidsprincipe vanuit gegaan dat aan het eind van de afschrijvingstermijn de restwaarde nihil zal zijn Componentenbenadering De componentenbenadering houdt in dat verschillende samenstellende delen van een materieel vast actief, afzonderlijk worden gewaardeerd en afgeschreven op basis van het waarde verloop van die individuele delen. Per samenstellend deel kunnen de economische gebruiksduren namelijk verschillen. Bij toepassen van deze benadering, worden afzonderlijke vervangingen opnieuw geactiveerd. Aangezien investeringen met maatschappelijk nut niet verplicht zijn te activeren, en in beginsel het actief zo snel mogelijk wordt afgeschreven, geldt de componenten-benadering (opsplitsing van een investering in componenten) alleen voor investeringen met economisch nut. De toepassing van de componentenbenadering kan worden geïllustreerd aan de hand van het verkrijgen van een kantoorpand: grond; hier wordt niet op afgeschreven; gebouw; afschrijving in 40 jaar; installaties (bijvoorbeeld verwarming); afschrijving in 15 jaar; inventaris; afschrijving in 10 jaar. 15

16 Een voor ons als Veiligheidsregio nog sprekender voorbeeld is de componentbenadering van onze tankautospuiten met daarbij behorend inventaris/bepakking. Was het in de gemeentelijke omgeving zo dat het inventaris van de tankautospuit als één investering werd gezien met een afschrijvingstermijn van (maximaal) 15 jaar; in VRU omgeving is een componentbenadering met daarbij horizontale aanbesteding (= een aanbesteding voor meerdere voertuigen) en bepaling van de afschrijvingstermijn, meer voor de hand liggend. De volgende componenten zijn dan te onderscheiden (in paragraaf en worden deze componenten nog verder beschreven en eventueel wordt de afschrijvingstermijn nog verder verfijnd): tankautospuit; afschrijven in 15 jaar; adembeschermende middelen en helmen (ABM); afschrijven in 10 jaar; chemiepakken en toebehoren (OGS); afschrijven in 8 jaar; klein motorgereedschap (KMG); afschrijven in 10 jaar; meters; afschrijven in 5 jaar; redgereedschap (RG); afschrijven in 10 jaar; slangen en watervoerende armaturen (SWA); afschrijven in 15 jaar; verbindingsmiddelen (VBM); afschrijven in 5 jaar; warmtebeeldcamera (WBC); afschrijven in 5 jaar; mobiele dataterminal (MDT); afschrijven in 10 jaar; kleine blusmiddelen (KBM); afschrijven in 15 jaar De kosten voor de te onderscheiden samenstellende delen worden op basis van bovenstaande opdeling afzonderlijk verwerkt en afgeschreven. In het voorbeeld kan na 10 jaar de adembeschermende middelen van meerdere voertuigen worden vervangen en opnieuw worden geactiveerd. Het voordeel van deze benadering is dat de waardevermindering van elke afzonderlijke component in de afschrijvingslasten tot uitdrukking wordt gebracht en dat voorkomen wordt dat aan het einde van de gebruiksduur van het component, een boekwaarde resteert die ineens als verlies moet worden genomen. In bovenstaand voorbeeld dienen de verbindingsmiddelen na 5 jaar te worden vervangen. Bij het toepassen van de componentenbenadering is de boekwaarde van de verbindingsmiddelen na 5 jaar nihil, bij het niet toepassen resteert een restant-boekwaarde overeenkomende met 10/15e deel van de aanschafwaarde van de inventaris. Dit deel dient als verlies in zijn geheel in één keer ten laste van de exploitatie te worden gebracht. 16

17 De VRU past de componentenbenadering toe bij het activeren. Als soepele overgang van de oude (gemeentelijke) methode naar de nieuwe VRU methode wordt voorgesteld om de afschrijvingstermijn van de bepakking tankautospuiten te wijzigen in 8 jaar (zie verder tabel 5.2.2) Afwaardering, buitengebruikstelling en desinvestering (artikel 65 BBV) Naar verwachting duurzame waardevermindering van vaste activa wordt op het moment van constatering onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar ten laste van het resultaat gebracht. Een actief dat buiten gebruik wordt gesteld, wordt afgewaardeerd op het moment van buitengebruikstelling indien de restwaarde lager is dan de boekwaarde. Indien een object met een bepaalde restwaarde wordt afgestoten, dient afboeking van de restwaarde plaats te vinden. Indien bij het afstoten een boekwinst wordt gerealiseerd, dient deze boekwinst na overdracht te worden verwerkt als incidentele bate in de jaarrekening. De opbrengst (bijv. inruilprijs) mag niet met de aanschafwaarde van het eventuele vervangingsactief worden verrekend Startmoment van afschrijven en renteberekening (m.i.v. 2015) De afschrijving en de berekening van de rentelasten start op 1 januari van het jaar ná ingebruikname van een actief. Dit betekent dat er niet wordt afgeschreven en dat er geen rentelasten worden berekend in het jaar van afronding c.q. ingebruikname van een investering. De rente wordt berekend over de boekwaarde per 1 januari en jaarlijks ten laste van de exploitatie gebracht. De hoogte van de interne rekenrente wordt bij begroting (swijziging) vastgesteld. De afschrijving wordt berekend door het investeringsbedrag (in het jaar nadat het actief gereed is gemeld) te delen door het aantal jaren conform de hierna weergegeven tabel. De afschrijving start zoals hiervoor aangegeven en wordt jaarlijks ten laste van de exploitatie gebracht Afschrijven op gronden Ten aanzien van grond met economisch nut gelden de volgende regels. De gronden dienen als aparte component van de betreffende investering te worden geactiveerd. Uitgangspunt hierbij is dat dergelijke grond niet aan slijtage onderhevig is en geen waardevermindering ondergaat. Er bestaat dus 17

18 ook geen noodzaak tot afschrijving. Op gronden die zijn verbonden aan investeringen met een economisch nut wordt niet afgeschreven. 5.2 Afschrijvingstermijnen Om te komen tot een uniform afschrijvingsbeleid is in onderstaande tabel een overzicht opgenomen waarin per activasoort de economische levensuur wordt weergegeven waarover wordt afgeschreven. De afschrijvingstabel is van toepassing op investeringen na 1 januari De onderstaande opsomming is niet uitputtend. Voorts blijft het in incidentele gevallen, bijvoorbeeld indien de werkelijke levensduur sterk afwijkt, mogelijk af te wijken van de genoemde afschrijvingstermijnen. Ook bij jaarlijkse begroting(swijziging) kunnen wijzigingen c.q aanvullingen op deze tabel worden aangebracht. De afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op eigen ervaringscijfers en ervaringen van de vroegere gemeentelijke brandweer Afschrijvingstermijnen immateriële vaste activa Soort actief Sub-indeling soort actief Afschrijvings- termijn Toelichting Onderzoek en Onderzoek en ontwikkeling Niet benoemd maar Kosten ter voorbereiding ontwikkeling van een actief niet langer dan de van een investering levensduur van het worden in de betreffende actief investeringsbegroting meegenomen maar uiteindelijk apart van de investering geactiveerd. Afschrijving vindt plaats op basis van de afschrijvingstermijn van het actief ten behoeve waarvan de voorbereidingskosten worden gemaakt. 18

19 5.2.2 Afschrijvingstermijnen materiële vaste activa Soort actief Sub-indeling soort actief Afschrijvings- termijn Toelichting Gronden en terreinen Gronden en terreinen Geen Op gronden wordt niet afgeschreven. Zie hoofdstuk 8 Bedrijfsgebouwen Nieuwbouw 40 jaar Renovatie en verbouwing 25 jaar (inclusief reconstructie en verbetering) Investeringen in panden van 15 jaar derden Inventaris en Meubilair 10 jaar installaties Inventaris (gebouwen) 10 jaar Installatie 15 jaar Automatisering Hardware 5 jaar Software Afhankelijk van de verwachte m.i.v. begroting 2014 gewijzigd voorheen 5 jaar gebruiksduur (maximaal 10 jaar) Vervoersmiddelen Personenauto 8 jaar m.i.v. begroting 2014 gewijzigd van 6 naar 8 jaar Personeel- materieelvoertuig 8 jaar Scooter 6 jaar Nieuw Vervoersmiddel (vervolg) Tankautospuit 15 jaar m.i.v. begroting 2014 gewijzigd in 15 jaar (voorheen afhankelijk van aantal inwoners gemeente 10, 12 of 15 jaar) Haakarmvoertuig 15 jaar Boot + trailer 15 jaar Motorspuitaanhanger 15 jaar Schuimblusvoertuig 15 jaar Verbindingscommando 16 jaar voertuig Vrachtauto 15 jaar Waterongevallen- 10 jaar voertuig Haakarmvoertuigen 15 jaar Haakarmbak 20 jaar 19

20 Soort actief Sub-indeling soort actief Afschrijvings- termijn Toelichting Materieel brandweer Autoladder 15 jaar Hoogwerker 15 jaar Autoladder knikarm 15 jaar Commandohaakarmbak en 20 jaar overige bakken Dompelpompaanhanger 20 jaar Vervalt t.z.t. Dompelpomphaakarmbak 15 jaar NBB Hulpverleningsvoertuig en overige specialistische voertuigen 15 jaar Overige inventaris 8 jaar Vervalt t.z.t. Betreft veelal voertuigen van gemeenten overgenomen activa afschrijvingstermijn was gelijk aan het voertuig (10, 12 of 15 jaar) m.i.v gewijzigd in 8 jaar. Adembeschermende 10 jaar Betreft gemiddelde middelen en helmen (ABM) afschrijvingstermijn. (zie tabel hierna) Mogelijk dat in de toekomst deze zaken verder gespecificeerd worden met gedifferentieerde afschrijvingstermijnen. Chemiepakken en 8 jaar Zie hiervoor bij ABM toebehoren (OGS) (zie tabel hierna) Klein motorgereedschap 10 jaar Zie hiervoor bij ABM (KMG) (zie tabel hierna) Meters (zie tabel hierna) 5 jaar Zie hiervoor bij ABM Redgereedschap (RG) (zie 10 jaar Zie hiervoor bij ABM tabel hierna) Slangen en watervoerende 15 jaar Zie hiervoor bij ABM armaturen (SWA) (zie tabel hierna) Verbindingsmiddelen (VBM) 5 jaar Zie hiervoor bij ABM (zie tabel hierna) 20

Waarderings- en afschrijvingsbeleid Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht 2015

Waarderings- en afschrijvingsbeleid Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht 2015 Waarderings- en afschrijvingsbeleid Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht 2015 Het algemeen bestuur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht gelet op artikel 10 van de Financiële verordening

Nadere informatie

Notitie software Mei 2007

Notitie software Mei 2007 Notitie software Mei 2007 2 1 Inleiding 1.1 Algemeen De taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (hierna: BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen.

Nadere informatie

Inhoudsopgave nota activabeleid 2013

Inhoudsopgave nota activabeleid 2013 NOTA ACTIVABELEID 2013 Inhoudsopgave nota activabeleid 2013 1 Inleiding 2 1.1 Wettelijk kader 3 1.2 Begripsbepaling 4 2 Activering van activa 6 2.1 Materiële vaste activa 6 2.2 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN

NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN INLEIDING Aanleiding De financiële verordening is in de vergadering van het algemeen bestuur van de MGR Rijk van Nijmegen

Nadere informatie

NOTA INVESTERINGEN, WAARDERINGEN EN AFSCHRIJVINGEN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

NOTA INVESTERINGEN, WAARDERINGEN EN AFSCHRIJVINGEN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN NOTA INVESTERINGEN, WAARDERINGEN EN AFSCHRIJVINGEN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Rottemeren Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

Nota Waarderen en afschrijven vaste activa gemeente Papendrecht 2015

Nota Waarderen en afschrijven vaste activa gemeente Papendrecht 2015 Nota Waarderen en afschrijven vaste activa gemeente Papendrecht 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Wettelijk kader... 3 1.4 Leeswijzer... 3 2. Samenvatting uitgangspunten...

Nadere informatie

Notitie activeringsen. afschrijvingsbeleid. Gemeente Ferwerderadiel

Notitie activeringsen. afschrijvingsbeleid. Gemeente Ferwerderadiel Notitie activeringsen afschrijvingsbeleid 2010 Gemeente Ferwerderadiel Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Waardering van activa 4 Inleiding 4 Activeren investeringen 4 Waarderingsgrondslagen 4 Vaststellen

Nadere informatie

NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVINGSBELEID VASTE ACTIVA GEMEENTE DOETINCHEM

NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVINGSBELEID VASTE ACTIVA GEMEENTE DOETINCHEM NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVINGSBELEID VASTE ACTIVA GEMEENTE DOETINCHEM augustus 2008 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 2. Investeren 4 2.1 Materiële vaste activa 4 2.2 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Nota vaste activa 2014 2

INHOUDSOPGAVE. Nota vaste activa 2014 2 Nota Vaste Activa INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Wettelijk kader... 3 2. Activeren... 4 2.1 Soorten Activa... 4 2.1.1 Materiële vaste activa... 4 2.1.2 Immateriële

Nadere informatie

Nota activa en afschrijvingen 2012. Gemeente Nieuwkoop

Nota activa en afschrijvingen 2012. Gemeente Nieuwkoop Nota activa en afschrijvingen 2012 Gemeente Nieuwkoop Afdeling Bedrijfsondersteuning 7 februari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Doelstelling... 4 1.3 Wettelijk kader... 4 1.4

Nadere informatie

Nota activa en afschrijvingen 2014

Nota activa en afschrijvingen 2014 Nota activa en afschrijvingen 2014 Januari 2014 B&W besluit: 14 januari 2014 Voorbespreking raad: 11 februari 2014 Besluitvorming raad: 25 februari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Nota activabeleid 2

Inhoudsopgave. Nota activabeleid 2 Nota Activabeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Opbouw nota...3 2. Begrippen...4 2.1 Definities...4 2.3 Wijzigingen activabeleid als gevolg van gewijzigde regelgeving...5 2.1.1 Wijzigingen

Nadere informatie

Nota afschrijvingsbeleid voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Nota afschrijvingsbeleid voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Nota afschrijvingsbeleid voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Inhoudsopgave 1. INLEIDING 4 2. BEGRIPPENKADER 4 3. ACTIVEREN 5 3.1 INVESTERINGEN 5 3.2 DREMPELBEDRAG 5 3.3 WAARDERINGSGRONDSLAG

Nadere informatie

Nota waardering en afschrijving vaste activa

Nota waardering en afschrijving vaste activa Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.nl Nota waardering en afschrijving vaste activa Datum 25 november 2009 Afdeling

Nadere informatie

Inhoud. 2 Waarderen. 1.1 Soorten activa. 4 Financiële regels grondbeleid. 1.1.2 Materiële vaste activa. 1 Activeren 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.

Inhoud. 2 Waarderen. 1.1 Soorten activa. 4 Financiële regels grondbeleid. 1.1.2 Materiële vaste activa. 1 Activeren 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2. Nota Activabeleid 1 2 Inhoud 1 Activeren 5 1.1 Soorten activa 6 1.1.1 Immateriële vaste activa 6 1.1.2 Materiële vaste activa 6 1.2 1.3 1.4 1.5 2 Waarderen 9 2.1 2.2 2.3 Waarderingsgrondslag Componentenbenadering

Nadere informatie

Notitie Waardering en afschrijving vaste activa 2015 gemeente Landerd

Notitie Waardering en afschrijving vaste activa 2015 gemeente Landerd GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Landerd. Nr. 22952 20 maart 2015 Notitie Waardering en afschrijving vaste activa 2015 gemeente Landerd 1. Inleiding 1.1 Aanleiding In de Gemeentewet is opgenomen

Nadere informatie

Nota waardering en afschrijving vaste activa

Nota waardering en afschrijving vaste activa Nota waardering en afschrijving vaste activa Concept Datum 30 maart 2012 Opgemaakt door afdeling Bedrijfskundige Ondersteuning Blad 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Algemeen... 3 1.2. Ingangsdatum...

Nadere informatie

Richtlijnen van de commissie BBV

Richtlijnen van de commissie BBV Richtlijnen van de commissie BBV Stellige uitspraken gelden met ingang van begrotingsjaar T+1, het jaar nadat de uitspraak is gepubliceerd. 1. Notitie Software, mei 2007 1.1 Software (als afzonderlijk

Nadere informatie

Nota investeringsbeleid

Nota investeringsbeleid Nota investeringsbeleid Nota investeringsbeleid INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1: INLEIDING... 5 1.1 AANLEIDING... 5 1.2 DOELSTELLING... 5 1.3 WETTELIJK KADER... 5 1.4 INTERNE REGELGEVING... 5 1.5 BEGRIPPEN...

Nadere informatie

NOTITIE WAARDERINGS- EN AFSCHRIJVINGSBELEID GEMEENTE MOERDIJK 2014

NOTITIE WAARDERINGS- EN AFSCHRIJVINGSBELEID GEMEENTE MOERDIJK 2014 NOTITIE WAARDERINGS- EN AFSCHRIJVINGSBELEID GEMEENTE MOERDIJK 2014 Gemeente Moerdijk, oktober 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Begrippen 2 3 Soorten activa 3 3.1 Algemeen 3 3.2 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Nota waardering en afschrijving vaste activa Gemeente Bedum

Nota waardering en afschrijving vaste activa Gemeente Bedum Nota waardering en afschrijving vaste activa Gemeente Bedum Nota waardering en afschrijving vaste activa Gemeente Bedum 1 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. Indeling investeringen 4-5 3. Regelgeving

Nadere informatie

Ad 1: De kosten voor het sluiten van geldleningen en het saldo van (dis)agio worden geactiveerd.

Ad 1: De kosten voor het sluiten van geldleningen en het saldo van (dis)agio worden geactiveerd. 3. Waarderen 3.1 Algemeen Dit hoofdstuk bevat een uiteenzetting van het begrip waarderen. Er wordt een onderverdeling gemaakt naar soorten activa. Daarna wordt de waarderingsmethode uitgelegd. Vervolgens

Nadere informatie

Nota Activabeleid Veiligheidsregio

Nota Activabeleid Veiligheidsregio Nota Activabeleid Veiligheidsregio Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Algemeen... 5 2.1 Inleiding... 5 2.2. Leeswijzer... 6 2.3 Inwerkingtreding... 6 3. Activering van activa.... 7 3.1 Materiële vaste

Nadere informatie

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013 Bijlage M1 VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013 Portefeuillehouder Datum Status behandeling Carrousel R.T.A. Korteland 3 oktober 2013 opiniërend Steller

Nadere informatie

Nota afschrijvings- en activeringsbeleid. Gemeente Leeuwarderadeel

Nota afschrijvings- en activeringsbeleid. Gemeente Leeuwarderadeel Nota afschrijvings- en activeringsbeleid 2012 Gemeente Leeuwarderadeel Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Activeren...4 2.1 Definities...4 2.2. Soorten investeringen...4 2.2.1 Immateriële vaste activa...4

Nadere informatie

PlusTeam. Hofstraat 4 5664 HT Geldrop KvK: 61974528 Bankrekening: Financiële verordening

PlusTeam. Hofstraat 4 5664 HT Geldrop KvK: 61974528 Bankrekening: Financiële verordening Financiële verordening Het Algemeen Bestuur van gelet op artikel 17 eerste lid van de regeling openbaar lichaam en artikel 212 van de Gemeentewet; zoals luidend vanaf de inwerkingtreding van de Wet dualisering

Nadere informatie

Afschrijvingsbeleid Provincie Groningen

Afschrijvingsbeleid Provincie Groningen Afschrijvingsbeleid Provincie Groningen In de financiële verordening (voordracht 34a/2003) is in artikel 10 het kader gesteld voor waardering en afschrijving van vaste activa. Hierna volgt een nadere onderbouwing.

Nadere informatie

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld;

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 07-104; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; overwegende dat de verordening op de uitgangspunten

Nadere informatie

Notitie verkrijging/vervaardiging en onderhoud van kapitaalgoederen

Notitie verkrijging/vervaardiging en onderhoud van kapitaalgoederen Notitie verkrijging/vervaardiging en onderhoud van kapitaalgoederen Mei 2007 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding...5 1.1 Algemeen...5 1.2 Richtlijnen commissie...5 1.3 De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen...8

Nadere informatie

Nota Activa, investerings- en afschrijvingsbeleid 2011

Nota Activa, investerings- en afschrijvingsbeleid 2011 Nota Activa, investerings- en afschrijvingsbeleid 2011 Vastgesteld door de raad op 26 september 2011 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Bestuurlijke samenvatting... 5 2. Wettelijk kader...

Nadere informatie

Richting. Vijfheerenlanden. Bijlagen bij rapportage HAALBAARHEIDSONDERZOEK VIJFHEERENLANDEN DEEL 1

Richting. Vijfheerenlanden. Bijlagen bij rapportage HAALBAARHEIDSONDERZOEK VIJFHEERENLANDEN DEEL 1 Richting Vijfheerenlanden HAALBAARHEIDSONDERZOEK VIJFHEERENLANDEN Bijlagen bij rapportage DEEL 1 Bijlage Bijlage Financiële 1 Financiële rapportage rapportage Leerdam Zederik... 3 4 Bijlage Bijlage 4 Financiële

Nadere informatie

Deel II. Jaarrekening

Deel II. Jaarrekening Deel II Jaarrekening Balans Hierna wordt via de balans en de programma rekening, beiden met toelichting, de financiële verantwoording afgelegd over het in het jaar 2013 gerealiseerde beleid. ACTIVA (bedragen

Nadere informatie

FINANCIËN EN CONTROL

FINANCIËN EN CONTROL FINANCIËN CONTROL Afschrijvingsbeleid en waardering activa 15 Datum: 06--15 Afschrijvingsbeleid en waardering activa blz. 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 1.1. Algemeen... 1.2. Regelgeving en rechtmatigheid...

Nadere informatie

NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVING. Gemeente Dordrecht

NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVING. Gemeente Dordrecht NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVING Gemeente Dordrecht Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Wettelijk Kader 3 1.4 Leeswijzer 3 2. Criteria voor activa 4 2.1 Onderscheid economisch

Nadere informatie

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg Financiële verordening RUD Zuid-Limburg 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begrippenkader... 3 Hoofdstuk 2 Begroting en verantwoording... 4 Artikel 2 Opstellen begroting en verantwoording...

Nadere informatie

BBV en Vastgoedmanagement. Bijeenkomst Vastgoedprofessionals te s-hertogenbosch, 14 oktober 2011 H. Philippens

BBV en Vastgoedmanagement. Bijeenkomst Vastgoedprofessionals te s-hertogenbosch, 14 oktober 2011 H. Philippens BBV en Vastgoedmanagement Bijeenkomst Vastgoedprofessionals te s-hertogenbosch, 14 oktober 2011 H. Philippens Besluit Begroting en Verantwoording Gemeentewet (art 186) bepaalt dat begroting, meerjarenraming

Nadere informatie

Toelichting op de artikelen Financiële Verordening gemeente Groningen

Toelichting op de artikelen Financiële Verordening gemeente Groningen Toelichting op de artikelen Financiële Verordening gemeente Groningen Artikel 1 Definities Voor de gehanteerde begrippen in de verordening gelden de definities uit de Gemeentewet, de Wet Fido, het besluit

Nadere informatie

NOTA ACTIVABELEID. Gemeente Bergen

NOTA ACTIVABELEID. Gemeente Bergen NOTA ACTIVABELEID Gemeente Bergen 2011 (RB 14 april 2011) 1.INLEIDING 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel van de nota 3 1.3 Beschikbaar stellen kredieten door raad of college 3 1.4 Uitgangspunten 3 1.5 Bijlagen

Nadere informatie

Nota. Waarderen en afschrijven. 21 augustus 2015 Afdeling. Afdeling Financiën & Belastingen Auteur. G.A. Beumer

Nota. Waarderen en afschrijven. 21 augustus 2015 Afdeling. Afdeling Financiën & Belastingen Auteur. G.A. Beumer Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Nota Waarderen en afschrijven Datum 21 augustus 2015 Afdeling Afdeling Financiën & Belastingen Auteur G.A.

Nadere informatie

Jaarstukken 2008. Jaarrekening. Gemeente Staphorst Jaarrekening

Jaarstukken 2008. Jaarrekening. Gemeente Staphorst Jaarrekening Jaarrekening 2008 Pagina 125 Balans per 31 December Ultimo Ultimo ACTIVA 2008 2007 Vaste activa Immateriële vaste activa 0 0 - Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en

Nadere informatie

FFEGBE0231 -- Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 6. Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Hoofdstuk 6. Financiële vaste activa Vaste activa

FFEGBE0231 -- Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 6. Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Hoofdstuk 6. Financiële vaste activa Vaste activa Inhoud hoofdstuk 6 Indeling en vorm van de balans Jaarverslaggeving Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Hoofdstuk 6 Financiële vaste activa Vaste activa 1 2 Indeling van de balans Mutatieoverzichten

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op:

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op: ADDENDUM PROGRAMMA- VERANTWOORDING EN REKENING 2005 GEMEENTE HAAREN In het jaarverslag 2005 (bestaande uit de programmaverantwoording en programmarekening) staan enkele onderwerpen vermeld die wij alsnog

Nadere informatie

Nota investerings,- waarderingsen. afschrijvingsbeleid 2013

Nota investerings,- waarderingsen. afschrijvingsbeleid 2013 Nota investerings,- waarderingsen afschrijvingsbeleid 2013 Versie november 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Algemeen 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doel van de Nota 3 1.3 Leeswijzer 3 2. Wettelijk kader 4 2.1 Algemeen

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van het Openbaar Lichaam; Gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van [datum]; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet,

Het algemeen bestuur van het Openbaar Lichaam; Gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van [datum]; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, Het algemeen bestuur van het Openbaar Lichaam; Gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van [datum]; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, Besluit vast te stellen de volgende verordening: Verordening

Nadere informatie

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014 Emmeloord Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 3 2 Staat van baten en lasten over 2014 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 5 1 BALANS PER 31

Nadere informatie

Nota Waarderen, Activeren en Afschrijven 2012

Nota Waarderen, Activeren en Afschrijven 2012 Nota Waarderen, Activeren en Afschrijven 2012 Gedeputeerde Staten 6 november 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Wat willen we bereiken? 4 Hoofdstuk 3 Wat hebben we ervoor nodig? 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

NOTA ACTIVABELEID. Gemeente Bergen

NOTA ACTIVABELEID. Gemeente Bergen NOTA ACTIVABELEID Gemeente Bergen 2014 Raad 30-01-2014 1.INLEIDING 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel van de nota en wettelijk kader 3 1.3 en 3 1.4 Beschikbaar stellen investeringskredieten door raad of college

Nadere informatie

Nota. waardering en afschrijving vaste activa. van de gemeente Achtkarspelen

Nota. waardering en afschrijving vaste activa. van de gemeente Achtkarspelen Nota waardering en afschrijving vaste activa van de gemeente Achtkarspelen Inleiding Op grond van artikel 6 van de financiële verordening van de gemeente Achtkarspelen stelt de gemeenteraad in een afzonderlijke

Nadere informatie

NOTA ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN UITGEEST 2015

NOTA ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN UITGEEST 2015 NOTA ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN UITGEEST 2015 GEMEENTE UITGEEST Versie 20 maart 2015 versie 20 maart 2015-1 - INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 1.2 AANLEIDING... 3 1.2 DOEL VAN DE NOTA EN WETTELIJK KADER...

Nadere informatie

Nota investeren, waarderen en afschrijven 2011

Nota investeren, waarderen en afschrijven 2011 gemeente Schiedam cluster Directie afdeling Staf Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam T 14 010 W www.schiedam.nl Nota investeren, waarderen en afschrijven 2011 Vastgesteld:

Nadere informatie

versie dagelijks bestuur 15 mei 2012 Nota Investerings- en afschrijvingsbeleid

versie dagelijks bestuur 15 mei 2012 Nota Investerings- en afschrijvingsbeleid versie dagelijks bestuur Nota Investerings- en afschrijvingsbeleid versie dagelijks bestuur Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Doelstelling 4 1.3 Referentiekader 4 2 Investering 6 2.1 Investeringen

Nadere informatie

Stichting Boek Werk Onderzoek Zuiderparklaan 5 9951 TL Winsum JAARREKENING 2014. Datum: 10 april 2015

Stichting Boek Werk Onderzoek Zuiderparklaan 5 9951 TL Winsum JAARREKENING 2014. Datum: 10 april 2015 Stichting Boek Werk Onderzoek Zuiderparklaan 5 9951 TL Winsum JAARREKENING 2014 Datum: 10 april 2015 Stichting Boek Werk Onderzoek 1 Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE BLZ Rapportagebrief 3 Resultaat 4 JAARREKENING

Nadere informatie

ACTIVERING AFSCHRIJVING

ACTIVERING AFSCHRIJVING KADERNOTA WAARDERING ACTIVERING AFSCHRIJVING 2008 Herijking Kadernota waardering, activering en afschrijving 2003 GEMEENTE ALKMAAR Bijlage 24 behorend bij Raadsbesluit dd 7 februari 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Gouwe-Rijnland (BSGR), gelet op: Artikel 212 van de Gemeentewet; Het Waterschapsbesluit;

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE. AE Beheer B.V., Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

PERIODIEKE RAPPORTAGE. AE Beheer B.V., Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 PERIODIEKE RAPPORTAGE AE Beheer B.V., Groningen Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina PERIODIEK VERSLAG 1 Balans per 30 juni 2011 3 2 Winst- en verliesrekening over 1 januari 2011

Nadere informatie

- Toelichting en nadere uitwerking (blz. 4-6) - voorbeeldberekening 1 contract, totaal annuïteitberekening op 4,6% en lineair (blz.

- Toelichting en nadere uitwerking (blz. 4-6) - voorbeeldberekening 1 contract, totaal annuïteitberekening op 4,6% en lineair (blz. gemeente Schiedam notitie DANM 01 oktober 2010 ONDERWERP stelselherziening erfpacht in het kader van de kerntaken analyse sdoor 3 1. Aanleiding Al geruime tijd wordt hard gewerkt om de bedrijfsvoering

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING

FINANCIËLE VERORDENING FINANCIËLE VERORDENING Gemeenschappelijke regeling Regionaal reinigingsbedrijf AVALEX Financiële verordening Avalex 10-12-2012 pag. 1 van 8 Inhoud Hoofdstuk 1 - Inleidende bepalingen...3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

Samenvatting richtlijn 2

Samenvatting richtlijn 2 INHOUDSOPGAVE Samenvatting richtlijn 2 Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Indeling vaste activa 4 2.1 Immateriële vaste activa 4 2.2 Materiële vaste activa 4 2.3 Financiële vaste activa 5 Hoofdstuk 3

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2013 (na verwerking resultaat) 31.12.2013

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2014 (na verwerking resultaat) 31.12.2014

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

januari 2012 BBV Notitie Investeringen/Kredieten 1. Inleiding.

januari 2012 BBV Notitie Investeringen/Kredieten 1. Inleiding. BBV Notitie Investeringen/Kredieten 1. Inleiding. In de praktijk blijkt het moeilijk te zijn investeringskredieten te beheersen. Het is weerbarstiger dan de regelgeving doet vermoeden. Investeringskredieten

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 04-02-2014) Besluit van 17 januari 2003, houdende de voorschriften voor de begrotings- en verantwoordingsdocumenten, uitvoeringsinformatie en informatie voor derden van provincies en

Nadere informatie

Financiële verordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014

Financiële verordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 Financiële verordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 DCMR Milieudienst Rijnmond Parallelweg 1 3112 NA Schiedam telefoon: (010) 2468 000 telefax : (010) 2468 283 Web: http://www.dcmr.nl/ Het algemeen

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Voorstel aan de Gemeenteraad

Voorstel aan de Gemeenteraad Voorstel aan de Gemeenteraad 21-11-2013 Verseon Onderwerp Afschrijvings- en onderhoudssystematiek materiële vaste activa Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: RV-12 / 2014 Beleidsveld Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE VASTE ACTIVA 49.425 46.

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE VASTE ACTIVA 49.425 46. JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2013 ---------------- 31-12-2012 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

In deze notitie doet de commissie BBV één aanbeveling en één stellige uitspraak:

In deze notitie doet de commissie BBV één aanbeveling en één stellige uitspraak: Erfpacht in het BBV Inleiding Er komen bij de commissie BBV verschillende vragen binnen over het onderwerp erfpacht. Daarom is de volgende toelichtende notitie opgesteld met als indeling: 1. Wat is erfpacht

Nadere informatie

Notitie activeringsen afschrijvingsbeleid

Notitie activeringsen afschrijvingsbeleid Notitie activeringsen afschrijvingsbeleid Gemeente Schiermonnikoog (versie begrotingsjaar 2013) Inleiding Op grond van de beheersverordening, vastgesteld op 20 maart 2007, is de gemeente volgens artikel

Nadere informatie

Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013

Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013 Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013 Boekjaar 1-9-2012 t/m 31-8-2013 Inhoudsopgave 1 BALANS PER 31 AUGUSTUS 2013 3 2 REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2012-2013 4 3 GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Nadere informatie

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 4 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Steun Stichting Vrienden van Winterdijk

Jaarrekening 2014. Steun Stichting Vrienden van Winterdijk Jaarrekening 2014 Steun Stichting Vrienden van Winterdijk INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 3 Resultatenrekening over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting "De Kopermolen" Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2013

Stichting De Kopermolen Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarstukken 2013 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten 2013 5 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 6 8

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49.

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49. JAARREKENING 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2014 ---------------- 31-12-2013 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE

Nadere informatie

Stichting Two Tone gevestigd te Geldrop. Balans per 31 december 2013 ACTIEF

Stichting Two Tone gevestigd te Geldrop. Balans per 31 december 2013 ACTIEF Balans per 31 december 2013 ACTIEF Toelichting 31 december 2013 31 december 2012 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1 Inventaris 144 251 144 251 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden 2 Handelsgoederen 900 1.050

Nadere informatie

Financiële Verordening 2009

Financiële Verordening 2009 Financiële Verordening 2009 - Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente

Nadere informatie

Aanleiding voor een nieuwe afschrijvingsverordening... 10. Leeswijzer... 10 Definities... 10 Tijdstip van inwerkingtreding... 11

Aanleiding voor een nieuwe afschrijvingsverordening... 10. Leeswijzer... 10 Definities... 10 Tijdstip van inwerkingtreding... 11 Geconsolideerde tekst Afschrijvingsverordening gemeente Breda Inhoudsopgave Aanleiding voor een nieuwe afschrijvingsverordening... 10 Leeswijzer... 10 Definities... 10 Tijdstip van inwerkingtreding...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Financiële verordening gemeente Giessenlanden. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepaling In deze verordening wordt verstaan onder: - afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de

Nadere informatie

gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; b e s l u i t :

gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; b e s l u i t : De Drechtraad gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, alsmede artikel 30, eerste

Nadere informatie

Gemeente Aalten Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Verkrijgen/vervaardigen van kapitaalgoederen... 5 2.1 Investeren... 5 2.2 Activeren en afschrijven... 5 2.3 Waarderingsmethodieken... 6 2.4 Afschrijven...

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

Onderwerp: Aanpassing Financiële Verordening

Onderwerp: Aanpassing Financiële Verordening Onderwerp: Aanpassing Financiële Verordening In Algemeen Bestuur van 21 december 2011 is de Financiële Verordening (FV) vastgesteld. In de FV is in artikel 13 de bepaling opgenomen dat een inventarisatie

Nadere informatie

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2012 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2011 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Toelichting op de balans en staat van baten en

Nadere informatie

Bijlage 4. WORDT WAS Verschillen. Financiële verordening Gemeente Ridderkerk 2014 Ridderkerk 2012. Financiële verordening

Bijlage 4. WORDT WAS Verschillen. Financiële verordening Gemeente Ridderkerk 2014 Ridderkerk 2012. Financiële verordening Hoofdstuk 1 inleidende bepalingen Artikel 1. Definities art. 1 Niet meer opgenomen: - afdeling - Administratieve organisatie - Financieel beheer Deze definities hebben betrekking op de GR-BAR en zijn daarom

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2013 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Toelichting Financiële verordening gemeente Albrandswaard 2014. Inleiding.

Toelichting Financiële verordening gemeente Albrandswaard 2014. Inleiding. Toelichting Financiële verordening gemeente Albrandswaard 2014. Inleiding. Voor de indeling van de financiële verordening is de inhoud van artikel 212 Gemeentewet gevolgd. Dit artikel uit de Gemeentewet

Nadere informatie

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Tussentijds rapport 1 januari t/m 30 juni Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE Voorbeeldrapport VOF T.a.v. de firmanten Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Pagina 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741 JAARREKENING 2011 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2011 31-12-2010 activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741 MATERIËLE VASTE ACTIVA 62.018 26.274 FINANCIËLE

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleidslijnen reserves en voorzieningen... 4 2.1 Definities en regelgeving... 4 2.2 Toerekening van rente... 5 3. Huidige standen

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7 Balans per 31 december 2012 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2012 31 december 2011 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur

Nadere informatie

afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de omgevingsdienst met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid

afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de omgevingsdienst met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid o Financiële verordening Omgevingsdienst Veluwe IJssel Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; gelet op artikel 216 van de Provinciewet; gelet

Nadere informatie