Nota activabeleid 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nota activabeleid 2014"

Transcriptie

1 Nota activabeleid 2014

2 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 4 2 Inleiding Leeswijzer 7 3 Activering van activa Materiële vaste activa Investeringen met een economisch nut Investeringen met een maatschappelijk nut Minimumeisen activeren Onderhoudskosten Immateriële vaste activa Financiële vaste activa 12 4 Waardering van activa Waarderingsgrondslagen Materiële vaste activa Immateriële activa Financiële vaste activa 14 5 Afschijven van activa (inclusief renteberekening) Regels met betrekking tot afschrijven Afschrijvingsmethode Componentenbenadering Afwaardering, buitengebruikstelling en desinvestering (artikel 65 BBV) Startmoment van afschrijven en renteberekening (m.i.v. 2015) Afschrijven op gronden Afschrijvingstermijnen Afschrijvingstermijnen immateriële vaste activa Afschrijvingstermijnen materiële vaste activa Specificatie verzameltermen vaste activa 21 6 Investeringsbevoegdheid Investeringscategorieën Nieuwe- of uitbreidingsinvesteringen Vervangingsinvesteringen 24

3 6.2 Looptijd investeringsbudgetten 24 7 Bijlagen Bijlage I - Wettelijk kader Gemeentewet Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) Stellige uitspraken Commissie BBV (opgenomen in de richtlijnen februari 2013) Gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht Financiële verordening VRU (vastgesteld door het algemeen bestuur ) Bijlage II Begripsbepaling 30

4 1 Samenvatting Recapitulatie van uitgangspunten Algemeen Wijzigingen gaan in per 1 januari Wijziging methodiek berekening rente en afschrijving gaat in per Activeren en waarderen Er dient sprake te zijn van meerjarig nut. Activa (investeringen) met een aanschafwaarde/verkrijgingsprijs van minder dan worden niet geactiveerd. Activa (investeringen) met een levensduur van 3 jaar of minder worden direct ten laste van de exploitatie gebracht. Kleding/persoonlijke uitrusting worden niet geactiveerd (betreft een beleidswijziging). Onderhoudskosten worden niet geactiveerd. Bijdragen van derden die in directe relatie staan met het actief worden op de waardering in mindering gebracht. Uren eigen personeel worden nooit geactiveerd. Reserves mogen niet in mindering worden gebracht op de investering. Afschrijven van activa De veiligheidsregio werkt met lineaire afschrijvingsmethode. De restwaarde wordt bij de bepaling van de afschrijvingsbedragen op nihil gesteld. De VRU past de componentenbenadering toe bij het activeren met de daarbij behorende afschrijvingstermijnen (betreft beleidswijziging in de afschrijvingstermijnen). De afschrijvingstermijnen van de tankautospuiten en personenauto s worden gesteld op respectievelijk 15 jaar en 8 jaar (betreft een beleidswijziging). De afschrijvingstermijn bepakking tankautospuit wordt gewijzigd in 8 jaar (was tussen de 10 en 15 jaar; betreft dus een beleidswijziging). Er wordt afgeschreven gedurende de economische gebruiksduur. Een aantal veel voorkomende investeringen met bijbehorende afschrijvingstermijn zijn opgenomen in staat van paragraaf 5.2. Bij begroting(swijziging) kunnen gemotiveerd wijzigingen in de hiervoor genoemde staat worden aangebracht. Duurzame waardevermindering wordt op het moment van constatering onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar ten laste van het resultaat gebracht. 4

5 Boekwinst bij afstoten activa wordt te gunste van de exploitatie gebracht. Berekening afschrijving en rente (wijziging gaat in m.i.v. 2015) De afschrijving en berekening rente start op 1 januari van het jaar ná ingebruikname van het actief. De rente wordt berekend over de boekwaarde per 1 januari en jaarlijks ten laste van de exploitatie gebracht. De afschrijving wordt jaarlijks ten laste van de exploitatie gebracht. Investeringsbevoegdheid (betreft nieuw beleidsonderdeel) Autorisatie van investeringen vindt plaats door vaststelling van de programmabegroting. Het meerjarig investeringsplan maakt onderdeel uit van de betreffende programma s. Buiten genoemd investeringsplan bestaat geen bevoegdheid voor de ambtelijke organisatie tot het doen van investeringen. Dit uitgangspunt gaat in bij de vaststelling van het eerste investeringsplan. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vervangings- en nieuwe- c.q. uitbreidings-investeringen. Het investeringsbudget wordt gedurende 2 jaar ter beschikking gesteld. Daarna zal dit budget, indien noodzakelijk, opnieuw aangevraagd moeten worden. Indien het investeringsbudget ontoereikend blijkt, dan kan tot maximaal 10% overschrijding vooraf aparte besluitvorming plaats in het dagelijks bestuur. Uiteraard kan dit alleen bij voldoende alternatieve dekkingsmiddelen binnen de bestaande begroting. Wijzigingen in omvang groter dan 10% dienen altijd vooraf aan het algemeen bestuur te worden voorgelegd in de vorm van een begrotingswijziging. Dit geldt eveneens voor verschuivingen tussen investeringsbudgetten en programma s. 5

6 2 Inleiding In deze nota worden nadere regels gegeven ten aanzien van het investeren, waarderen en afschrijven van activa zoals bedoeld in de financiële verordening VRU. De wettelijke basis is zoals hierna beschreven. In de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht 2013 zijn ten aanzien van het financiële beleid de artikelen 212 tot en met 214 Gemeentewet van toepassing verklaard (artikel 9.1 lid 1). In de Gemeentewet is opgenomen dat de raad (met de raad wordt in ons geval het algemeen bestuur bedoeld) het financiële beleid vaststelt. Artikel 212 lid 2 letter a. van de Gemeentewet bepaalt dat in de door het algemeen bestuur vast te stellen financiële verordening in ieder geval de regels voor waardering en afschrijving van activa zijn opgenomen. In de financiële verordening van Veiligheidsregio Utrecht (13 december 2013) is in artikel 6 (Waardering & afschrijving vaste activa) het volgende bepaald: 1. De materiële vaste activa met economisch nut, zoals bedoeld in artikel 35 van het Besluit begroting en verantwoording provincie en gemeente (BBV), worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met ontvangsten van derden en de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden plaats op basis van de lineaire, gebaseerd op de bedrijfseconomische levensduur van de activa. 2. Het algemeen bestuur kan nadere regels stellen met betrekking tot waardering en afschrijving. In deze Nota worden dus de in lid 2 genoemde nadere regels gesteld. Deze Nota activabeleid bakent dus de formele kaders af, waarbinnen het dagelijks bestuur alsmede de ambtelijke organisatie dienen om te gaan met investeringen en afschrijvingen. De uitgangspunten van deze nota worden onder andere zichtbaar in de jaarrekening, de kadernota en de begroting. Met betrekking tot de te hanteren afschrijvingstermijnen zoals in deze nota genoemd, kan in de toekomst ook bij begroting(swijziging) wijziging van deze termijnen worden voorgesteld. Aanleiding voor de voorliggende Nota activabeleid is gelegen in het feit dat tot op heden formeel nog geen beleid is vastgesteld zoals gevraagd in artikel 6 lid 2 van de financiële verordening. Wel is het zo dat de afgelopen jaren volgens een ambtelijke werkinstructie (nota activabeleid VRU in 2011 vastgesteld door het directieteam) een bestendige lijn van activeren en afschrijven is gevolgd, 6

7 die nu middels deze beleidsnota feitelijk wordt geformaliseerd en op onderdelen geactualiseerd. De wijzigingen gaan in met ingang van 1 januari Het beleid op het terrein van de vaste activa wordt overigens sterk ingekaderd door de voorschriften uit het BBV. Toch kan de Veiligheidsregio op een aantal onderdelen beperkt eigen keuzes bepalen. Dit zijn keuzes op het gebied van o.a. investeringsbevoegdheden, waarderingsgrondslagen, afschrijvingsmethodieken, afschrijvingstermijnen en dergelijke. Het activabeleid heeft een grote invloed op de exploitatie en de vermogenspositie van de Veiligheidsregio. Een transparant activabeleid vormt één van de kaders voor het bepalen van de financiële positie en het financiële vermogen van de Veiligheidsregio. Deze nota is om die reden niet alleen van bedrijfseconomisch belang, maar ook zeker bestuurlijk van belang. In de begroting bijvoorbeeld zien we de uitwerkingen van de Nota activabeleid terug in de vorm van kapitaallasten (rente en afschrijving) van investeringen. Kapitaallasten van investeringen maken een substantieel onderdeel uit van de begroting. 2.1 Leeswijzer Hoofdstuk 3 beschrijft de soorten activa en wanneer deze moeten worden geactiveerd. Hoofdstuk 4 geeft aan hoe ze moeten worden gewaardeerd en hoofdstuk 5 geeft vervolgens aan hoe moet worden afgeschreven en rente moeten worden berekend. Hoofdstuk 6 beschrijft de investeringsbevoegdheid. En tot slot wordt in de bijlagen het wettelijk kader weergeven en worden de gebruikte begrippen beschreven. 7

8 3 Activering van activa In onderstaande tabel is zichtbaar hoe de activa zijn opgebouwd. In de balans is deze onderverdeling terug te vinden aan de debetzijde. Indeling vaste activa: Activapost Omschrijving Vaste activa Materiële vaste activa - Investeringen met economisch nut Immateriële vaste activa Financiële vaste activa - Investeringen met maatschappelijk nut (komt bij de VRU niet voor) - Kosten sluiten geldleningen en saldo agio en disagio - Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief - Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen - Leningen aan woningbouwcorporaties, deelnemingen en overige verbonden partijen - Overige verstrekte langlopende leningen - Overige uitzettingen met een looptijd langer dan één jaar - Bijdragen aan activa in eigendom van derden 3.1 Materiële vaste activa Binnen deze categorie wordt onderscheid gemaakt tussen investeringen met een economisch nut en investeringen met een maatschappelijk nut (artikel 35 BBV). Beide categorieën worden tevens apart vermeld in de balans. Zoals vermeld in het begrippenkader is het concrete verschil tussen deze investeringen dat investeringen met een economisch nut de mogelijkheid bieden middelen te genereren en/of verhandelbaar zijn, investeringen met een maatschappelijk nut hebben die mogelijkheid niet Investeringen met een economisch nut Volgens het eerste lid van artikel 59 van het BBV worden de investeringen met een economisch nut altijd geactiveerd. Dit geschiedt voor het volledige bedrag van de investering. Dit betekent dat reserves niet in mindering op het actief mogen worden gebracht. Volgens artikel 62 lid 2 mogen financiële bijdragen van derden wél in mindering gebracht worden op de waardering van het actief, indien zij een directe relatie hebben met het actief. Binnen de Veiligheidsregio is de 8

9 teruggaaf BPM een te noemen post die in mindering gebracht wordt op het actief Investeringen met een maatschappelijk nut De wetgever is van mening dat het de voorkeur verdient om investeringen met een maatschappelijk nut niet te activeren. Echter, aangezien dit ertoe zou kunnen leiden dat gemeenten belangrijke investeringen niet meer zouden kunnen doen, mogen deze investeringen toch geactiveerd worden (artikel 59 lid 4 BBV). Binnen onze Veiligheidsregio komen dergelijke investeringen (nog) niet voor. Concreet: investeringen met een economisch nut: deze moeten worden geactiveerd. investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut: deze mogen worden geactiveerd Minimumeisen activeren Vanwege praktisch uitvoerbare redenen heeft het niet de voorkeur om de bovenstaande categorieën activa in alle gevallen te activeren. Daarom gelden binnen de Veiligheids-regio de volgende 4 minimumeisen, waarbij de eerste eis voortvloeit uit het BBV en de andere drie om praktische redenen worden voorgesteld: er dient sprake te zijn van een meerjarig nut. activa met een aanschafwaarde/verkrijgingsprijs van minder dan worden niet geactiveerd (alleen het rollend materieel uitgezonderd; deze worden altijd geactiveerd). Deze activa worden in het jaar van aanschaf om efficiencyredenen ten laste van de exploitatie gebracht. De redenen zijn: o de extra administratieve werkzaamheden die activeren met zich meebrengt; o geringe bedragen hebben een geringe invloed op het exploitatiesaldo. activa met een levensduur van 3 jaar of minder worden direct ten laste van de exploitatie gebracht, tenzij anders wettelijk voorgeschreven. Kleding/persoonlijke uitrusting (waaronder ook pagers en mobiele telefoons) anders dan brandweerhelmen wordt direct ten laste van de exploitatie gebracht. De redenen hiervan zijn: o dit extra administratieve lasten met zich meebrengt omdat bij activering ieder artikel gevolgd moet worden; 9

10 o o omdat (bij kleding) hergebruik veelal niet mogelijk is, moet bij uitgifte de waarde al op nul gesteld worden. Verder vindt vervanging van deze artikelen op VRU-niveau redelijk gelijkmatig over de jaren plaats en zijn daarmee ook de lasten gelijkmatig over de jaren verdeeld. Bij het hanteren van de activeringsgrens wordt een eventuele bijdrage van een derden betrokken. Komt het investeringsbedrag minus genoemde bijdrage onder de gestelde grens, dan vindt geen activering plaats Onderhoudskosten Volgens de Notitie verkrijging/vervaardiging van onderhoud van kapitaalgoederen mei 2007 van de Commissie BBV zijn de kosten van klein en groot onderhoud niet levensduur verlengend en mogen niet worden geactiveerd. Het periodiek terugkerende onderhoud, zoals van vervoermiddelen en schilderwerk, mag volgens het BBV dus niet worden geactiveerd. Deze kosten zullen ten laste van de exploitatie dan wel een, ten laste van de exploitatie, te vormen voorziening worden gebracht. Bij beantwoording van de vraag of bepaalde kosten wel of niet dienen te worden geactiveerd, is het van belang om duidelijkheid te scheppen over wat onder onderhoud wordt verstaan. Hiervoor is de volgende indeling gemaakt: klein onderhoud; keert jaarlijks terug. Dit is de reden dat deze uit de jaarlijkse budgetten bekostigd moeten wordt en dat activering van de kosten niet mogelijk is; groot onderhoud; het gaat om zaken die in eens in de zoveel jaar moeten worden uitgevoerd, bijvoorbeeld het (buiten) schilderwerk van een gebouw. Ook voor deze lasten geeft het BBV geen mogelijkheden tot activering. De keuze bestaat hierbij uit dekking van de kosten via exploitatie dan wel de vorming van een voorziening; levensduur verlengend onderhoud; het onderscheid tussen groot onderhoud en levensduur verlengend onderhoud is vaak niet te onderscheiden. Ook is de termijn waarmee de levensduur eventueel wordt verlengd arbitrair. Daarom worden deze kosten niet geactiveerd; renovatie en verbouwingen van bedrijfsgebouwen; renovatie en verbouwingen van bedrijfsgebouwen worden wel apart geactiveerd. 10

11 3.2 Immateriële vaste activa In artikel 34 van het BBV is opgenomen dat in de balans de immateriële vaste activa afzonderlijk worden opgenomen: kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio; kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief. Het (dis)agio is het verschil tussen het bedrag waarvoor een lening wordt aangegaan en het (lagere) bedrag dat aan de geldnemer wordt uitgekeerd. In artikel 63 van het BBV is bepaald dat alle passiva waaronder dus schulden tegen nominale waarde moeten worden gewaardeerd. Dat houdt in dat een lening voor het totaalbedrag van de aangegane schuld in de balans moet worden opgenomen. Het verschil tussen het schuldbedrag en het uitgekeerde bedrag, het (dis)agio, kan evenals in het bedrijfsleven, naar keuze al dan niet worden geactiveerd. Om het voorzichtigheidsprincipe en het verlies te nemen in het jaar waarin het verlies zich voordoet, worden deze kosten en de kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen direct ten laste van de exploitatie gebracht. Agio wordt direct ten gunste van de exploitatie gebracht. Kosten van onderzoek en ontwikkeling (voorbereidingskosten) mogen alleen geactiveerd worden als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden (artikel 60 BBV): het voornemen bestaat het actief te gebruiken of te verkopen; de technische uitvoerbaarheid om het actief te voltooien vast staat; het actief in de toekomst economisch of maatschappelijk nut zal genereren; de uitgaven die aan het actief zijn toe te rekenen betrouwbaar kunnen worden vastgesteld. Als niet aan de hiervoor genoemde verplicht gestelde voorwaarden wordt voldaan, mogen de kosten van onderzoek en ontwikkeling voor plannen niet worden geactiveerd maar moeten deze in één keer ten laste van de exploitatie worden gebracht. Deze voorwaarden betekent dat dergelijke kosten alleen dan mogen worden geactiveerd als de plannen betreffende het actief waarvoor de kosten gemaakt worden al redelijk omlijnd zijn, de plannen uitvoerbaar zijn en de kosten in te schatten zijn. Ook is het van belang dat het daadwerkelijk om kosten ter voorbereiding van een investering gaat. Dat betekent dat deze voorbereidingskosten in de betreffende investeringsbegroting worden meegenomen. Deze kosten worden uiteindelijk apart geactiveerd (onder de immateriële activa) en afgeschreven op basis van de afschrijvingstermijn van 11

12 het actief ten behoeve waarvan de voorbereidingskosten zijn gemaakt; met een maximum van 10 jaar. 3.3 Financiële vaste activa Ook de financiële vaste activa moeten zichtbaar gemaakt worden op de balans. Onder financiële vaste activa vallen kapitaalverstrekkingen, geldleningen aan derden en uitzettingen en bijdragen aan activa in eigendom van derden. Deze bijdragen aan derden mogen worden geactiveerd als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: er moet sprake zijn van een investering door een derde; de investering moet bijdragen aan de aan de Veiligheidsregio opgedragen publieke taak; de derde moet zich verplicht hebben tot het daadwerkelijk investeren, op een wijze zoals is overeengekomen; de bijdrage moet kunnen worden teruggevorderd indien de derde in gebreke blijft of de Veiligheidsregio de mogelijkheid heeft recht te doen gelden op de activa die samenhangen met de investering (bijv. middels pandrecht of hypotheekrecht). Als vast staat dat aan alle voorwaarden wordt voldaan moet de Veiligheidsregio de bijdrage behandelen als was het actief in kwestie in bezit van de Veiligheidsregio. 4 Waardering van activa In het BBV is voorgeschreven dat activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs (art. 63 BBV). De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs kunnen voorts worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het actief kan worden toegerekend. De inzet van uren van eigen personeel in verband met de aankoop of vervaardiging van een investeringsgoed of het toekennen van bijdragen aan derden worden niet geactiveerd maar rechtstreeks ten laste van de exploitatie gebracht. Evenwel kunnen de door derden in rekening gebrachte personele kosten die een directe relatie hebben met de vervaardiging van het actief (bijvoorbeeld ontwikkeling van software) wel worden geactiveerd. 12

13 Uitgangspunt is dat materiële vaste activa worden geactiveerd voor het bedrag van de investering (art. 62 lid 1 BBV). Eventuele compensabele / verrekenbare BTW wordt hierop in mindering gebracht. In het kader van de Wet veiligheidsregio s is met ingang van boekjaar 2014 de BTW op alle taken van de VRU niet meer compensabel. De BTW wordt vanaf die datum gedekt uit de BDUR. De dekking uit de BDUR vindt niet plaats op declaratiebasis, daardoor dienen de activa met ingang van 2014 inclusief BTW te worden geactiveerd. Bijdragen van derden (bijvoorbeeld subsidie van het Rijk of Provincie of de ontvangen BPM op voertuigen) worden in mindering gebracht op het te activeren bedrag. Het BBV stelt dat er wel sprake moet zijn van een directe relatie met de investering (art. 62 lid 2 BBV). Eventuele reserves mogen alleen bij investeringen met maatschappelijk nut direct in mindering worden gebracht op het te activeren bedrag (art. 62 lid 3 BBV). Bij investeringen met economisch nut mag dit niet. Bij investeringen met economisch nut kunnen eventuele daarvoor bestemde reserves wél worden aangewend ter (gedeeltelijke) dekking van de jaarlijkse kapitaallasten. De Veiligheidsregio heeft momenteel alleen activa met economisch nut. 4.1 Waarderingsgrondslagen Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen. Alhoewel de veiligheidsregio geen investering met maatschappelijk nut bezit wordt hierna volledigheidshalve wel de wettelijke regels m.b.t. de waardering gegeven. Investeringen met maatschappelijk nut worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met: de afschrijvingen; de onttrekkingen aan reserves in verband met dit actief; eventuele bijdragen van derden in de kosten van dit actief. Investeringen met een economisch nut worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met: de afschrijvingen; eventuele bijdragen van derden in de kosten van dit actief Immateriële activa De eventuele kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en disagio worden direct ten laste van de exploitatie gebracht, agio wordt direct ten gunste van de exploitatie gebracht. De immateriële vaste activa worden 13

14 gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen worden - voor zover de Veiligheidsregio de bevoegdheid heeft tot het verstrekken ervan - gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. De bijdragen aan activa in eigendom derden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de afschrijvingen. Deze bijdragen worden lineair afgeschreven. Deelnemingen worden tegen de marktwaarde gewaardeerd indien de marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 14

15 5 Afschijven van activa (inclusief renteberekening) Als een investering is geactiveerd dient op grond van artikel 64 lid 3 BBV daarop te worden afgeschreven. Uitzondering hierop is een geactiveerde investering in grond; op grond mag niet worden afgeschreven. 5.1 Regels met betrekking tot afschrijven Afschrijven is het op methodische wijze volgens een stelsel dat is afgestemd op de toekomstige economische gebruiksduur ten laste van de exploitatie brengen van de kosten van het kapitaalgoed Afschrijvingsmethode In de gemeentelijke overheid - en dus ook binnen de Veiligheidsregio - worden hoofdzakelijk 2 afschrijvingsmethodes gehanteerd, te weten lineair en annuïtair (voor het onderscheid tussen deze 2 afschrijvingsmethodes zie bijlage Begripsbepaling). De Veiligheidsregio Utrecht werkt met de lineaire afschrijvingsmethode. Zie ook artikel 6 lid 1 van de financiële verordening VRU. Verder wordt er op grond van het voorzichtigheidsprincipe vanuit gegaan dat aan het eind van de afschrijvingstermijn de restwaarde nihil zal zijn Componentenbenadering De componentenbenadering houdt in dat verschillende samenstellende delen van een materieel vast actief, afzonderlijk worden gewaardeerd en afgeschreven op basis van het waarde verloop van die individuele delen. Per samenstellend deel kunnen de economische gebruiksduren namelijk verschillen. Bij toepassen van deze benadering, worden afzonderlijke vervangingen opnieuw geactiveerd. Aangezien investeringen met maatschappelijk nut niet verplicht zijn te activeren, en in beginsel het actief zo snel mogelijk wordt afgeschreven, geldt de componenten-benadering (opsplitsing van een investering in componenten) alleen voor investeringen met economisch nut. De toepassing van de componentenbenadering kan worden geïllustreerd aan de hand van het verkrijgen van een kantoorpand: grond; hier wordt niet op afgeschreven; gebouw; afschrijving in 40 jaar; installaties (bijvoorbeeld verwarming); afschrijving in 15 jaar; inventaris; afschrijving in 10 jaar. 15

16 Een voor ons als Veiligheidsregio nog sprekender voorbeeld is de componentbenadering van onze tankautospuiten met daarbij behorend inventaris/bepakking. Was het in de gemeentelijke omgeving zo dat het inventaris van de tankautospuit als één investering werd gezien met een afschrijvingstermijn van (maximaal) 15 jaar; in VRU omgeving is een componentbenadering met daarbij horizontale aanbesteding (= een aanbesteding voor meerdere voertuigen) en bepaling van de afschrijvingstermijn, meer voor de hand liggend. De volgende componenten zijn dan te onderscheiden (in paragraaf en worden deze componenten nog verder beschreven en eventueel wordt de afschrijvingstermijn nog verder verfijnd): tankautospuit; afschrijven in 15 jaar; adembeschermende middelen en helmen (ABM); afschrijven in 10 jaar; chemiepakken en toebehoren (OGS); afschrijven in 8 jaar; klein motorgereedschap (KMG); afschrijven in 10 jaar; meters; afschrijven in 5 jaar; redgereedschap (RG); afschrijven in 10 jaar; slangen en watervoerende armaturen (SWA); afschrijven in 15 jaar; verbindingsmiddelen (VBM); afschrijven in 5 jaar; warmtebeeldcamera (WBC); afschrijven in 5 jaar; mobiele dataterminal (MDT); afschrijven in 10 jaar; kleine blusmiddelen (KBM); afschrijven in 15 jaar De kosten voor de te onderscheiden samenstellende delen worden op basis van bovenstaande opdeling afzonderlijk verwerkt en afgeschreven. In het voorbeeld kan na 10 jaar de adembeschermende middelen van meerdere voertuigen worden vervangen en opnieuw worden geactiveerd. Het voordeel van deze benadering is dat de waardevermindering van elke afzonderlijke component in de afschrijvingslasten tot uitdrukking wordt gebracht en dat voorkomen wordt dat aan het einde van de gebruiksduur van het component, een boekwaarde resteert die ineens als verlies moet worden genomen. In bovenstaand voorbeeld dienen de verbindingsmiddelen na 5 jaar te worden vervangen. Bij het toepassen van de componentenbenadering is de boekwaarde van de verbindingsmiddelen na 5 jaar nihil, bij het niet toepassen resteert een restant-boekwaarde overeenkomende met 10/15e deel van de aanschafwaarde van de inventaris. Dit deel dient als verlies in zijn geheel in één keer ten laste van de exploitatie te worden gebracht. 16

17 De VRU past de componentenbenadering toe bij het activeren. Als soepele overgang van de oude (gemeentelijke) methode naar de nieuwe VRU methode wordt voorgesteld om de afschrijvingstermijn van de bepakking tankautospuiten te wijzigen in 8 jaar (zie verder tabel 5.2.2) Afwaardering, buitengebruikstelling en desinvestering (artikel 65 BBV) Naar verwachting duurzame waardevermindering van vaste activa wordt op het moment van constatering onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar ten laste van het resultaat gebracht. Een actief dat buiten gebruik wordt gesteld, wordt afgewaardeerd op het moment van buitengebruikstelling indien de restwaarde lager is dan de boekwaarde. Indien een object met een bepaalde restwaarde wordt afgestoten, dient afboeking van de restwaarde plaats te vinden. Indien bij het afstoten een boekwinst wordt gerealiseerd, dient deze boekwinst na overdracht te worden verwerkt als incidentele bate in de jaarrekening. De opbrengst (bijv. inruilprijs) mag niet met de aanschafwaarde van het eventuele vervangingsactief worden verrekend Startmoment van afschrijven en renteberekening (m.i.v. 2015) De afschrijving en de berekening van de rentelasten start op 1 januari van het jaar ná ingebruikname van een actief. Dit betekent dat er niet wordt afgeschreven en dat er geen rentelasten worden berekend in het jaar van afronding c.q. ingebruikname van een investering. De rente wordt berekend over de boekwaarde per 1 januari en jaarlijks ten laste van de exploitatie gebracht. De hoogte van de interne rekenrente wordt bij begroting (swijziging) vastgesteld. De afschrijving wordt berekend door het investeringsbedrag (in het jaar nadat het actief gereed is gemeld) te delen door het aantal jaren conform de hierna weergegeven tabel. De afschrijving start zoals hiervoor aangegeven en wordt jaarlijks ten laste van de exploitatie gebracht Afschrijven op gronden Ten aanzien van grond met economisch nut gelden de volgende regels. De gronden dienen als aparte component van de betreffende investering te worden geactiveerd. Uitgangspunt hierbij is dat dergelijke grond niet aan slijtage onderhevig is en geen waardevermindering ondergaat. Er bestaat dus 17

18 ook geen noodzaak tot afschrijving. Op gronden die zijn verbonden aan investeringen met een economisch nut wordt niet afgeschreven. 5.2 Afschrijvingstermijnen Om te komen tot een uniform afschrijvingsbeleid is in onderstaande tabel een overzicht opgenomen waarin per activasoort de economische levensuur wordt weergegeven waarover wordt afgeschreven. De afschrijvingstabel is van toepassing op investeringen na 1 januari De onderstaande opsomming is niet uitputtend. Voorts blijft het in incidentele gevallen, bijvoorbeeld indien de werkelijke levensduur sterk afwijkt, mogelijk af te wijken van de genoemde afschrijvingstermijnen. Ook bij jaarlijkse begroting(swijziging) kunnen wijzigingen c.q aanvullingen op deze tabel worden aangebracht. De afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op eigen ervaringscijfers en ervaringen van de vroegere gemeentelijke brandweer Afschrijvingstermijnen immateriële vaste activa Soort actief Sub-indeling soort actief Afschrijvings- termijn Toelichting Onderzoek en Onderzoek en ontwikkeling Niet benoemd maar Kosten ter voorbereiding ontwikkeling van een actief niet langer dan de van een investering levensduur van het worden in de betreffende actief investeringsbegroting meegenomen maar uiteindelijk apart van de investering geactiveerd. Afschrijving vindt plaats op basis van de afschrijvingstermijn van het actief ten behoeve waarvan de voorbereidingskosten worden gemaakt. 18

19 5.2.2 Afschrijvingstermijnen materiële vaste activa Soort actief Sub-indeling soort actief Afschrijvings- termijn Toelichting Gronden en terreinen Gronden en terreinen Geen Op gronden wordt niet afgeschreven. Zie hoofdstuk 8 Bedrijfsgebouwen Nieuwbouw 40 jaar Renovatie en verbouwing 25 jaar (inclusief reconstructie en verbetering) Investeringen in panden van 15 jaar derden Inventaris en Meubilair 10 jaar installaties Inventaris (gebouwen) 10 jaar Installatie 15 jaar Automatisering Hardware 5 jaar Software Afhankelijk van de verwachte m.i.v. begroting 2014 gewijzigd voorheen 5 jaar gebruiksduur (maximaal 10 jaar) Vervoersmiddelen Personenauto 8 jaar m.i.v. begroting 2014 gewijzigd van 6 naar 8 jaar Personeel- materieelvoertuig 8 jaar Scooter 6 jaar Nieuw Vervoersmiddel (vervolg) Tankautospuit 15 jaar m.i.v. begroting 2014 gewijzigd in 15 jaar (voorheen afhankelijk van aantal inwoners gemeente 10, 12 of 15 jaar) Haakarmvoertuig 15 jaar Boot + trailer 15 jaar Motorspuitaanhanger 15 jaar Schuimblusvoertuig 15 jaar Verbindingscommando 16 jaar voertuig Vrachtauto 15 jaar Waterongevallen- 10 jaar voertuig Haakarmvoertuigen 15 jaar Haakarmbak 20 jaar 19

20 Soort actief Sub-indeling soort actief Afschrijvings- termijn Toelichting Materieel brandweer Autoladder 15 jaar Hoogwerker 15 jaar Autoladder knikarm 15 jaar Commandohaakarmbak en 20 jaar overige bakken Dompelpompaanhanger 20 jaar Vervalt t.z.t. Dompelpomphaakarmbak 15 jaar NBB Hulpverleningsvoertuig en overige specialistische voertuigen 15 jaar Overige inventaris 8 jaar Vervalt t.z.t. Betreft veelal voertuigen van gemeenten overgenomen activa afschrijvingstermijn was gelijk aan het voertuig (10, 12 of 15 jaar) m.i.v gewijzigd in 8 jaar. Adembeschermende 10 jaar Betreft gemiddelde middelen en helmen (ABM) afschrijvingstermijn. (zie tabel hierna) Mogelijk dat in de toekomst deze zaken verder gespecificeerd worden met gedifferentieerde afschrijvingstermijnen. Chemiepakken en 8 jaar Zie hiervoor bij ABM toebehoren (OGS) (zie tabel hierna) Klein motorgereedschap 10 jaar Zie hiervoor bij ABM (KMG) (zie tabel hierna) Meters (zie tabel hierna) 5 jaar Zie hiervoor bij ABM Redgereedschap (RG) (zie 10 jaar Zie hiervoor bij ABM tabel hierna) Slangen en watervoerende 15 jaar Zie hiervoor bij ABM armaturen (SWA) (zie tabel hierna) Verbindingsmiddelen (VBM) 5 jaar Zie hiervoor bij ABM (zie tabel hierna) 20

Jaarstukken 2014 Jaarrekening Voorwoord De jaarstukken 2014 bestaan uit een tweetal boekwerken: Deel 1: het Jaarverslag Deel 2: de Jaarrekening Voor u ligt de jaarrekening 2014. Dit onderdeel bevat de

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn Jaarstukken 2014 Gemeente Apeldoorn 1 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Jaarrekening2014....7 1.1 Waarderingsgrondslagen... 9 1.1.1 Algemeen...11 1.1.2 Waarderingsgrondslagen...11 1.1.3 Grondslagen voor resultaatbepaling...14

Nadere informatie

September 2008. Het BBV en de IPSAS

September 2008. Het BBV en de IPSAS September 2008 Het BBV en de IPSAS Het BBV en de IPSAS In de literatuur over verslaggeving van de overheid duikt de laatste jaren een nieuw fenomeen op, de International Public Sector Accounting Standards

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 14 december 2011 Aanbiedingsbrief Aan de raad. nr. 11it00886 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 11Rb061 inzake Nota Reserves en Voorzieningen

Nadere informatie

ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening

ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening omslag lei.indd 1 16-6-2006 8:21:01 Twee voorbeelden voor de financiële verordening (ex artikel 212 Gemeentewet) Juni 2006 2 Inhoud

Nadere informatie

Programmabegroting 2015 Recreatieschap Midden-Delfland

Programmabegroting 2015 Recreatieschap Midden-Delfland Programmabegroting 2015 Recreatieschap Midden-Delfland Opgesteld door : G.Z-H Datum : Mei 2014 Documentnummer : PZH 2014-467777628 Inhoudsopgave 1. BESTUURLIJKE SAMENVATTING... 4 2. LEESWIJZER... 4 3.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Pagina:

INHOUDSOPGAVE Pagina: JAARREKENING 2012 2 INHOUDSOPGAVE Pagina: Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Jaarrekening Hoofdstuk 2 Balans en Programmarekening 2012... 6 Hoofdstuk 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling... 10 Hoofdstuk

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018. Gemeente Dinkelland

Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018. Gemeente Dinkelland Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018 Gemeente Dinkelland Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018 gemeente Dinkelland Raad 21 april 2015 pagina 1 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van de nota...

Nadere informatie

Accountantsverslag 2013

Accountantsverslag 2013 www.pwc.nl Accountantsverslag 2013 Accountantsverslag 2013 voor Veiligheidsregio Fryslân 14 maart 2014 Aan het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Fryslân T.a.v. de heer W. Kleinhuis Postbus 612 8901

Nadere informatie

Ten geleide bij editie 2006

Ten geleide bij editie 2006 Ten geleide bij editie 2006 ALGEMEEN Voor u ligt wederom een nieuwe editie van de en voor de Jaarverslaggeving voor grote en middelgrote ondernemingen. In deze bundel is weer een groot aantal aanpassingen

Nadere informatie

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Doel van artikel 12 Financiële-verhoudingswet 2 1.2 Aanleiding actualisatie handleiding 2 1.3

Nadere informatie

(meerjaren)begroting 2015-2020

(meerjaren)begroting 2015-2020 (meerjaren)begroting 2015-2020 "(samen)werken aan water" *2014.23708* Rapportinformatie Hoofdtitel... (meerjaren)begroting 2015-2020 Subtitel..."(samen)werken aan water" Rapportnummer:...

Nadere informatie

Rekeningschema voor zorginstellingen

Rekeningschema voor zorginstellingen Basis Rekeningschema Het Rekeningschema is opgesteld door, in samenwerking met de vertegenwoordigers van de brancheverenigingen Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Geestelijke Gezondheidszorg Nederland,

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg)

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) Jaarrekening 2014 Stichting Maatschappij Zandbergen Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 2014 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5 Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2 Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Kasstroomoverzicht 5 Analyse balans en financiële positie 6 Toelichting

Nadere informatie

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op: zie ook het separate supplement bij het Prospectus van Triodos Vastgoedfonds NV gedateerd op 31 mei 2013

Nadere informatie

Update Externe Verslaggeving- december 2006, onderdeel Richtlijnen voor de jaarverslaggeving

Update Externe Verslaggeving- december 2006, onderdeel Richtlijnen voor de jaarverslaggeving Update Externe Verslaggeving- december 2006, onderdeel Richtlijnen voor de jaarverslaggeving Inleiding In deze update is getracht de belangrijkste wijzigingen in de Externe Verslaggeving in de Nederlandse

Nadere informatie

Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding

Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding HOOFDSTUK I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Onderhavige regelgeving legt alle verplichtingen vast bedoeld in Art. X.3. 1 van Hoofdstuk X, Afdeling III van Onderwijsdecreet

Nadere informatie

Financiële Resultaten 2010

Financiële Resultaten 2010 Vitens N.V. Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Inhoudsopgave Financiële gang van zaken 5 Geconsolideerde jaarrekening 9 Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Gemeente Noordoostpolder. Nota geldleningen en garantstellingen. Emmeloord, 1 juli 2014 No.

Gemeente Noordoostpolder. Nota geldleningen en garantstellingen. Emmeloord, 1 juli 2014 No. Gemeente Noordoostpolder Nota geldleningen en garantstellingen Emmeloord, 1 juli 2014 No. 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Huidige situatie... 3 1.3 Landelijke ontwikkelingen...

Nadere informatie

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5 Sportvereniging en financiën Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemeen 5 2.1 Inleiding 5 2.2 De sportvereniging 5 2.3 De structuur van een sportvereniging 6 2.3.1 De algemene ledenvergadering 6 2.3.2 Het

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2009 HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN

PROGRAMMABEGROTING 2009 HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN 57 3.1 Lokale heffingen Algemeen De gemeentelijke belastingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente. Van de lokale heffingen die bij de algemene dekkingsmiddelen

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN INHOUDSTAFEL WOORD VAN DE MINISTER...5 WOORD VOORAF WERKGROEP...6 HOOFDSTUK 1: HET BOEKHOUDKUNDIG KADER...8 1. TOEPASSINGSSFEER...8

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

...5 ACCOUNTANTSVERKLARING... ...7 LEESWIJZER... ... ... ... ...9 JAARVERSLAG 2009... ... ... ...13 GEMEENTEBESTUUR... ... ... ...21 KERNGEGEVENS...

...5 ACCOUNTANTSVERKLARING... ...7 LEESWIJZER... ... ... ... ...9 JAARVERSLAG 2009... ... ... ...13 GEMEENTEBESTUUR... ... ... ...21 KERNGEGEVENS... INHOUDSOPGAVE Blz. VOORWOORD BIJ DE JAARREKENING............5 ACCOUNTANTSVERKLARING............7 LEESWIJZER............9 JAARVERSLAG............13 GEMEENTEBESTUUR............21 KERNGEGEVENS...............25

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 22 oktober 2008 Aanbiedingsbrief Aan de raad. Nr.: 08it 00366 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 08 Rb038 inzake Begroting 2009 aan.

Nadere informatie

Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda

Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda Ruimte om te Leren Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting Primair en Speciaal Onderwijs Breda Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda Breda, 2 december 2013 Status

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie