Nota activabeleid 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nota activabeleid 2014"

Transcriptie

1 Nota activabeleid 2014

2 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 4 2 Inleiding Leeswijzer 7 3 Activering van activa Materiële vaste activa Investeringen met een economisch nut Investeringen met een maatschappelijk nut Minimumeisen activeren Onderhoudskosten Immateriële vaste activa Financiële vaste activa 12 4 Waardering van activa Waarderingsgrondslagen Materiële vaste activa Immateriële activa Financiële vaste activa 14 5 Afschijven van activa (inclusief renteberekening) Regels met betrekking tot afschrijven Afschrijvingsmethode Componentenbenadering Afwaardering, buitengebruikstelling en desinvestering (artikel 65 BBV) Startmoment van afschrijven en renteberekening (m.i.v. 2015) Afschrijven op gronden Afschrijvingstermijnen Afschrijvingstermijnen immateriële vaste activa Afschrijvingstermijnen materiële vaste activa Specificatie verzameltermen vaste activa 21 6 Investeringsbevoegdheid Investeringscategorieën Nieuwe- of uitbreidingsinvesteringen Vervangingsinvesteringen 24

3 6.2 Looptijd investeringsbudgetten 24 7 Bijlagen Bijlage I - Wettelijk kader Gemeentewet Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) Stellige uitspraken Commissie BBV (opgenomen in de richtlijnen februari 2013) Gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht Financiële verordening VRU (vastgesteld door het algemeen bestuur ) Bijlage II Begripsbepaling 30

4 1 Samenvatting Recapitulatie van uitgangspunten Algemeen Wijzigingen gaan in per 1 januari Wijziging methodiek berekening rente en afschrijving gaat in per Activeren en waarderen Er dient sprake te zijn van meerjarig nut. Activa (investeringen) met een aanschafwaarde/verkrijgingsprijs van minder dan worden niet geactiveerd. Activa (investeringen) met een levensduur van 3 jaar of minder worden direct ten laste van de exploitatie gebracht. Kleding/persoonlijke uitrusting worden niet geactiveerd (betreft een beleidswijziging). Onderhoudskosten worden niet geactiveerd. Bijdragen van derden die in directe relatie staan met het actief worden op de waardering in mindering gebracht. Uren eigen personeel worden nooit geactiveerd. Reserves mogen niet in mindering worden gebracht op de investering. Afschrijven van activa De veiligheidsregio werkt met lineaire afschrijvingsmethode. De restwaarde wordt bij de bepaling van de afschrijvingsbedragen op nihil gesteld. De VRU past de componentenbenadering toe bij het activeren met de daarbij behorende afschrijvingstermijnen (betreft beleidswijziging in de afschrijvingstermijnen). De afschrijvingstermijnen van de tankautospuiten en personenauto s worden gesteld op respectievelijk 15 jaar en 8 jaar (betreft een beleidswijziging). De afschrijvingstermijn bepakking tankautospuit wordt gewijzigd in 8 jaar (was tussen de 10 en 15 jaar; betreft dus een beleidswijziging). Er wordt afgeschreven gedurende de economische gebruiksduur. Een aantal veel voorkomende investeringen met bijbehorende afschrijvingstermijn zijn opgenomen in staat van paragraaf 5.2. Bij begroting(swijziging) kunnen gemotiveerd wijzigingen in de hiervoor genoemde staat worden aangebracht. Duurzame waardevermindering wordt op het moment van constatering onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar ten laste van het resultaat gebracht. 4

5 Boekwinst bij afstoten activa wordt te gunste van de exploitatie gebracht. Berekening afschrijving en rente (wijziging gaat in m.i.v. 2015) De afschrijving en berekening rente start op 1 januari van het jaar ná ingebruikname van het actief. De rente wordt berekend over de boekwaarde per 1 januari en jaarlijks ten laste van de exploitatie gebracht. De afschrijving wordt jaarlijks ten laste van de exploitatie gebracht. Investeringsbevoegdheid (betreft nieuw beleidsonderdeel) Autorisatie van investeringen vindt plaats door vaststelling van de programmabegroting. Het meerjarig investeringsplan maakt onderdeel uit van de betreffende programma s. Buiten genoemd investeringsplan bestaat geen bevoegdheid voor de ambtelijke organisatie tot het doen van investeringen. Dit uitgangspunt gaat in bij de vaststelling van het eerste investeringsplan. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vervangings- en nieuwe- c.q. uitbreidings-investeringen. Het investeringsbudget wordt gedurende 2 jaar ter beschikking gesteld. Daarna zal dit budget, indien noodzakelijk, opnieuw aangevraagd moeten worden. Indien het investeringsbudget ontoereikend blijkt, dan kan tot maximaal 10% overschrijding vooraf aparte besluitvorming plaats in het dagelijks bestuur. Uiteraard kan dit alleen bij voldoende alternatieve dekkingsmiddelen binnen de bestaande begroting. Wijzigingen in omvang groter dan 10% dienen altijd vooraf aan het algemeen bestuur te worden voorgelegd in de vorm van een begrotingswijziging. Dit geldt eveneens voor verschuivingen tussen investeringsbudgetten en programma s. 5

6 2 Inleiding In deze nota worden nadere regels gegeven ten aanzien van het investeren, waarderen en afschrijven van activa zoals bedoeld in de financiële verordening VRU. De wettelijke basis is zoals hierna beschreven. In de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht 2013 zijn ten aanzien van het financiële beleid de artikelen 212 tot en met 214 Gemeentewet van toepassing verklaard (artikel 9.1 lid 1). In de Gemeentewet is opgenomen dat de raad (met de raad wordt in ons geval het algemeen bestuur bedoeld) het financiële beleid vaststelt. Artikel 212 lid 2 letter a. van de Gemeentewet bepaalt dat in de door het algemeen bestuur vast te stellen financiële verordening in ieder geval de regels voor waardering en afschrijving van activa zijn opgenomen. In de financiële verordening van Veiligheidsregio Utrecht (13 december 2013) is in artikel 6 (Waardering & afschrijving vaste activa) het volgende bepaald: 1. De materiële vaste activa met economisch nut, zoals bedoeld in artikel 35 van het Besluit begroting en verantwoording provincie en gemeente (BBV), worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met ontvangsten van derden en de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden plaats op basis van de lineaire, gebaseerd op de bedrijfseconomische levensduur van de activa. 2. Het algemeen bestuur kan nadere regels stellen met betrekking tot waardering en afschrijving. In deze Nota worden dus de in lid 2 genoemde nadere regels gesteld. Deze Nota activabeleid bakent dus de formele kaders af, waarbinnen het dagelijks bestuur alsmede de ambtelijke organisatie dienen om te gaan met investeringen en afschrijvingen. De uitgangspunten van deze nota worden onder andere zichtbaar in de jaarrekening, de kadernota en de begroting. Met betrekking tot de te hanteren afschrijvingstermijnen zoals in deze nota genoemd, kan in de toekomst ook bij begroting(swijziging) wijziging van deze termijnen worden voorgesteld. Aanleiding voor de voorliggende Nota activabeleid is gelegen in het feit dat tot op heden formeel nog geen beleid is vastgesteld zoals gevraagd in artikel 6 lid 2 van de financiële verordening. Wel is het zo dat de afgelopen jaren volgens een ambtelijke werkinstructie (nota activabeleid VRU in 2011 vastgesteld door het directieteam) een bestendige lijn van activeren en afschrijven is gevolgd, 6

7 die nu middels deze beleidsnota feitelijk wordt geformaliseerd en op onderdelen geactualiseerd. De wijzigingen gaan in met ingang van 1 januari Het beleid op het terrein van de vaste activa wordt overigens sterk ingekaderd door de voorschriften uit het BBV. Toch kan de Veiligheidsregio op een aantal onderdelen beperkt eigen keuzes bepalen. Dit zijn keuzes op het gebied van o.a. investeringsbevoegdheden, waarderingsgrondslagen, afschrijvingsmethodieken, afschrijvingstermijnen en dergelijke. Het activabeleid heeft een grote invloed op de exploitatie en de vermogenspositie van de Veiligheidsregio. Een transparant activabeleid vormt één van de kaders voor het bepalen van de financiële positie en het financiële vermogen van de Veiligheidsregio. Deze nota is om die reden niet alleen van bedrijfseconomisch belang, maar ook zeker bestuurlijk van belang. In de begroting bijvoorbeeld zien we de uitwerkingen van de Nota activabeleid terug in de vorm van kapitaallasten (rente en afschrijving) van investeringen. Kapitaallasten van investeringen maken een substantieel onderdeel uit van de begroting. 2.1 Leeswijzer Hoofdstuk 3 beschrijft de soorten activa en wanneer deze moeten worden geactiveerd. Hoofdstuk 4 geeft aan hoe ze moeten worden gewaardeerd en hoofdstuk 5 geeft vervolgens aan hoe moet worden afgeschreven en rente moeten worden berekend. Hoofdstuk 6 beschrijft de investeringsbevoegdheid. En tot slot wordt in de bijlagen het wettelijk kader weergeven en worden de gebruikte begrippen beschreven. 7

8 3 Activering van activa In onderstaande tabel is zichtbaar hoe de activa zijn opgebouwd. In de balans is deze onderverdeling terug te vinden aan de debetzijde. Indeling vaste activa: Activapost Omschrijving Vaste activa Materiële vaste activa - Investeringen met economisch nut Immateriële vaste activa Financiële vaste activa - Investeringen met maatschappelijk nut (komt bij de VRU niet voor) - Kosten sluiten geldleningen en saldo agio en disagio - Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief - Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen - Leningen aan woningbouwcorporaties, deelnemingen en overige verbonden partijen - Overige verstrekte langlopende leningen - Overige uitzettingen met een looptijd langer dan één jaar - Bijdragen aan activa in eigendom van derden 3.1 Materiële vaste activa Binnen deze categorie wordt onderscheid gemaakt tussen investeringen met een economisch nut en investeringen met een maatschappelijk nut (artikel 35 BBV). Beide categorieën worden tevens apart vermeld in de balans. Zoals vermeld in het begrippenkader is het concrete verschil tussen deze investeringen dat investeringen met een economisch nut de mogelijkheid bieden middelen te genereren en/of verhandelbaar zijn, investeringen met een maatschappelijk nut hebben die mogelijkheid niet Investeringen met een economisch nut Volgens het eerste lid van artikel 59 van het BBV worden de investeringen met een economisch nut altijd geactiveerd. Dit geschiedt voor het volledige bedrag van de investering. Dit betekent dat reserves niet in mindering op het actief mogen worden gebracht. Volgens artikel 62 lid 2 mogen financiële bijdragen van derden wél in mindering gebracht worden op de waardering van het actief, indien zij een directe relatie hebben met het actief. Binnen de Veiligheidsregio is de 8

9 teruggaaf BPM een te noemen post die in mindering gebracht wordt op het actief Investeringen met een maatschappelijk nut De wetgever is van mening dat het de voorkeur verdient om investeringen met een maatschappelijk nut niet te activeren. Echter, aangezien dit ertoe zou kunnen leiden dat gemeenten belangrijke investeringen niet meer zouden kunnen doen, mogen deze investeringen toch geactiveerd worden (artikel 59 lid 4 BBV). Binnen onze Veiligheidsregio komen dergelijke investeringen (nog) niet voor. Concreet: investeringen met een economisch nut: deze moeten worden geactiveerd. investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut: deze mogen worden geactiveerd Minimumeisen activeren Vanwege praktisch uitvoerbare redenen heeft het niet de voorkeur om de bovenstaande categorieën activa in alle gevallen te activeren. Daarom gelden binnen de Veiligheids-regio de volgende 4 minimumeisen, waarbij de eerste eis voortvloeit uit het BBV en de andere drie om praktische redenen worden voorgesteld: er dient sprake te zijn van een meerjarig nut. activa met een aanschafwaarde/verkrijgingsprijs van minder dan worden niet geactiveerd (alleen het rollend materieel uitgezonderd; deze worden altijd geactiveerd). Deze activa worden in het jaar van aanschaf om efficiencyredenen ten laste van de exploitatie gebracht. De redenen zijn: o de extra administratieve werkzaamheden die activeren met zich meebrengt; o geringe bedragen hebben een geringe invloed op het exploitatiesaldo. activa met een levensduur van 3 jaar of minder worden direct ten laste van de exploitatie gebracht, tenzij anders wettelijk voorgeschreven. Kleding/persoonlijke uitrusting (waaronder ook pagers en mobiele telefoons) anders dan brandweerhelmen wordt direct ten laste van de exploitatie gebracht. De redenen hiervan zijn: o dit extra administratieve lasten met zich meebrengt omdat bij activering ieder artikel gevolgd moet worden; 9

10 o o omdat (bij kleding) hergebruik veelal niet mogelijk is, moet bij uitgifte de waarde al op nul gesteld worden. Verder vindt vervanging van deze artikelen op VRU-niveau redelijk gelijkmatig over de jaren plaats en zijn daarmee ook de lasten gelijkmatig over de jaren verdeeld. Bij het hanteren van de activeringsgrens wordt een eventuele bijdrage van een derden betrokken. Komt het investeringsbedrag minus genoemde bijdrage onder de gestelde grens, dan vindt geen activering plaats Onderhoudskosten Volgens de Notitie verkrijging/vervaardiging van onderhoud van kapitaalgoederen mei 2007 van de Commissie BBV zijn de kosten van klein en groot onderhoud niet levensduur verlengend en mogen niet worden geactiveerd. Het periodiek terugkerende onderhoud, zoals van vervoermiddelen en schilderwerk, mag volgens het BBV dus niet worden geactiveerd. Deze kosten zullen ten laste van de exploitatie dan wel een, ten laste van de exploitatie, te vormen voorziening worden gebracht. Bij beantwoording van de vraag of bepaalde kosten wel of niet dienen te worden geactiveerd, is het van belang om duidelijkheid te scheppen over wat onder onderhoud wordt verstaan. Hiervoor is de volgende indeling gemaakt: klein onderhoud; keert jaarlijks terug. Dit is de reden dat deze uit de jaarlijkse budgetten bekostigd moeten wordt en dat activering van de kosten niet mogelijk is; groot onderhoud; het gaat om zaken die in eens in de zoveel jaar moeten worden uitgevoerd, bijvoorbeeld het (buiten) schilderwerk van een gebouw. Ook voor deze lasten geeft het BBV geen mogelijkheden tot activering. De keuze bestaat hierbij uit dekking van de kosten via exploitatie dan wel de vorming van een voorziening; levensduur verlengend onderhoud; het onderscheid tussen groot onderhoud en levensduur verlengend onderhoud is vaak niet te onderscheiden. Ook is de termijn waarmee de levensduur eventueel wordt verlengd arbitrair. Daarom worden deze kosten niet geactiveerd; renovatie en verbouwingen van bedrijfsgebouwen; renovatie en verbouwingen van bedrijfsgebouwen worden wel apart geactiveerd. 10

11 3.2 Immateriële vaste activa In artikel 34 van het BBV is opgenomen dat in de balans de immateriële vaste activa afzonderlijk worden opgenomen: kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio; kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief. Het (dis)agio is het verschil tussen het bedrag waarvoor een lening wordt aangegaan en het (lagere) bedrag dat aan de geldnemer wordt uitgekeerd. In artikel 63 van het BBV is bepaald dat alle passiva waaronder dus schulden tegen nominale waarde moeten worden gewaardeerd. Dat houdt in dat een lening voor het totaalbedrag van de aangegane schuld in de balans moet worden opgenomen. Het verschil tussen het schuldbedrag en het uitgekeerde bedrag, het (dis)agio, kan evenals in het bedrijfsleven, naar keuze al dan niet worden geactiveerd. Om het voorzichtigheidsprincipe en het verlies te nemen in het jaar waarin het verlies zich voordoet, worden deze kosten en de kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen direct ten laste van de exploitatie gebracht. Agio wordt direct ten gunste van de exploitatie gebracht. Kosten van onderzoek en ontwikkeling (voorbereidingskosten) mogen alleen geactiveerd worden als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden (artikel 60 BBV): het voornemen bestaat het actief te gebruiken of te verkopen; de technische uitvoerbaarheid om het actief te voltooien vast staat; het actief in de toekomst economisch of maatschappelijk nut zal genereren; de uitgaven die aan het actief zijn toe te rekenen betrouwbaar kunnen worden vastgesteld. Als niet aan de hiervoor genoemde verplicht gestelde voorwaarden wordt voldaan, mogen de kosten van onderzoek en ontwikkeling voor plannen niet worden geactiveerd maar moeten deze in één keer ten laste van de exploitatie worden gebracht. Deze voorwaarden betekent dat dergelijke kosten alleen dan mogen worden geactiveerd als de plannen betreffende het actief waarvoor de kosten gemaakt worden al redelijk omlijnd zijn, de plannen uitvoerbaar zijn en de kosten in te schatten zijn. Ook is het van belang dat het daadwerkelijk om kosten ter voorbereiding van een investering gaat. Dat betekent dat deze voorbereidingskosten in de betreffende investeringsbegroting worden meegenomen. Deze kosten worden uiteindelijk apart geactiveerd (onder de immateriële activa) en afgeschreven op basis van de afschrijvingstermijn van 11

12 het actief ten behoeve waarvan de voorbereidingskosten zijn gemaakt; met een maximum van 10 jaar. 3.3 Financiële vaste activa Ook de financiële vaste activa moeten zichtbaar gemaakt worden op de balans. Onder financiële vaste activa vallen kapitaalverstrekkingen, geldleningen aan derden en uitzettingen en bijdragen aan activa in eigendom van derden. Deze bijdragen aan derden mogen worden geactiveerd als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: er moet sprake zijn van een investering door een derde; de investering moet bijdragen aan de aan de Veiligheidsregio opgedragen publieke taak; de derde moet zich verplicht hebben tot het daadwerkelijk investeren, op een wijze zoals is overeengekomen; de bijdrage moet kunnen worden teruggevorderd indien de derde in gebreke blijft of de Veiligheidsregio de mogelijkheid heeft recht te doen gelden op de activa die samenhangen met de investering (bijv. middels pandrecht of hypotheekrecht). Als vast staat dat aan alle voorwaarden wordt voldaan moet de Veiligheidsregio de bijdrage behandelen als was het actief in kwestie in bezit van de Veiligheidsregio. 4 Waardering van activa In het BBV is voorgeschreven dat activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs (art. 63 BBV). De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs kunnen voorts worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het actief kan worden toegerekend. De inzet van uren van eigen personeel in verband met de aankoop of vervaardiging van een investeringsgoed of het toekennen van bijdragen aan derden worden niet geactiveerd maar rechtstreeks ten laste van de exploitatie gebracht. Evenwel kunnen de door derden in rekening gebrachte personele kosten die een directe relatie hebben met de vervaardiging van het actief (bijvoorbeeld ontwikkeling van software) wel worden geactiveerd. 12

13 Uitgangspunt is dat materiële vaste activa worden geactiveerd voor het bedrag van de investering (art. 62 lid 1 BBV). Eventuele compensabele / verrekenbare BTW wordt hierop in mindering gebracht. In het kader van de Wet veiligheidsregio s is met ingang van boekjaar 2014 de BTW op alle taken van de VRU niet meer compensabel. De BTW wordt vanaf die datum gedekt uit de BDUR. De dekking uit de BDUR vindt niet plaats op declaratiebasis, daardoor dienen de activa met ingang van 2014 inclusief BTW te worden geactiveerd. Bijdragen van derden (bijvoorbeeld subsidie van het Rijk of Provincie of de ontvangen BPM op voertuigen) worden in mindering gebracht op het te activeren bedrag. Het BBV stelt dat er wel sprake moet zijn van een directe relatie met de investering (art. 62 lid 2 BBV). Eventuele reserves mogen alleen bij investeringen met maatschappelijk nut direct in mindering worden gebracht op het te activeren bedrag (art. 62 lid 3 BBV). Bij investeringen met economisch nut mag dit niet. Bij investeringen met economisch nut kunnen eventuele daarvoor bestemde reserves wél worden aangewend ter (gedeeltelijke) dekking van de jaarlijkse kapitaallasten. De Veiligheidsregio heeft momenteel alleen activa met economisch nut. 4.1 Waarderingsgrondslagen Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen. Alhoewel de veiligheidsregio geen investering met maatschappelijk nut bezit wordt hierna volledigheidshalve wel de wettelijke regels m.b.t. de waardering gegeven. Investeringen met maatschappelijk nut worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met: de afschrijvingen; de onttrekkingen aan reserves in verband met dit actief; eventuele bijdragen van derden in de kosten van dit actief. Investeringen met een economisch nut worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met: de afschrijvingen; eventuele bijdragen van derden in de kosten van dit actief Immateriële activa De eventuele kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en disagio worden direct ten laste van de exploitatie gebracht, agio wordt direct ten gunste van de exploitatie gebracht. De immateriële vaste activa worden 13

14 gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen worden - voor zover de Veiligheidsregio de bevoegdheid heeft tot het verstrekken ervan - gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. De bijdragen aan activa in eigendom derden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de afschrijvingen. Deze bijdragen worden lineair afgeschreven. Deelnemingen worden tegen de marktwaarde gewaardeerd indien de marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 14

15 5 Afschijven van activa (inclusief renteberekening) Als een investering is geactiveerd dient op grond van artikel 64 lid 3 BBV daarop te worden afgeschreven. Uitzondering hierop is een geactiveerde investering in grond; op grond mag niet worden afgeschreven. 5.1 Regels met betrekking tot afschrijven Afschrijven is het op methodische wijze volgens een stelsel dat is afgestemd op de toekomstige economische gebruiksduur ten laste van de exploitatie brengen van de kosten van het kapitaalgoed Afschrijvingsmethode In de gemeentelijke overheid - en dus ook binnen de Veiligheidsregio - worden hoofdzakelijk 2 afschrijvingsmethodes gehanteerd, te weten lineair en annuïtair (voor het onderscheid tussen deze 2 afschrijvingsmethodes zie bijlage Begripsbepaling). De Veiligheidsregio Utrecht werkt met de lineaire afschrijvingsmethode. Zie ook artikel 6 lid 1 van de financiële verordening VRU. Verder wordt er op grond van het voorzichtigheidsprincipe vanuit gegaan dat aan het eind van de afschrijvingstermijn de restwaarde nihil zal zijn Componentenbenadering De componentenbenadering houdt in dat verschillende samenstellende delen van een materieel vast actief, afzonderlijk worden gewaardeerd en afgeschreven op basis van het waarde verloop van die individuele delen. Per samenstellend deel kunnen de economische gebruiksduren namelijk verschillen. Bij toepassen van deze benadering, worden afzonderlijke vervangingen opnieuw geactiveerd. Aangezien investeringen met maatschappelijk nut niet verplicht zijn te activeren, en in beginsel het actief zo snel mogelijk wordt afgeschreven, geldt de componenten-benadering (opsplitsing van een investering in componenten) alleen voor investeringen met economisch nut. De toepassing van de componentenbenadering kan worden geïllustreerd aan de hand van het verkrijgen van een kantoorpand: grond; hier wordt niet op afgeschreven; gebouw; afschrijving in 40 jaar; installaties (bijvoorbeeld verwarming); afschrijving in 15 jaar; inventaris; afschrijving in 10 jaar. 15

16 Een voor ons als Veiligheidsregio nog sprekender voorbeeld is de componentbenadering van onze tankautospuiten met daarbij behorend inventaris/bepakking. Was het in de gemeentelijke omgeving zo dat het inventaris van de tankautospuit als één investering werd gezien met een afschrijvingstermijn van (maximaal) 15 jaar; in VRU omgeving is een componentbenadering met daarbij horizontale aanbesteding (= een aanbesteding voor meerdere voertuigen) en bepaling van de afschrijvingstermijn, meer voor de hand liggend. De volgende componenten zijn dan te onderscheiden (in paragraaf en worden deze componenten nog verder beschreven en eventueel wordt de afschrijvingstermijn nog verder verfijnd): tankautospuit; afschrijven in 15 jaar; adembeschermende middelen en helmen (ABM); afschrijven in 10 jaar; chemiepakken en toebehoren (OGS); afschrijven in 8 jaar; klein motorgereedschap (KMG); afschrijven in 10 jaar; meters; afschrijven in 5 jaar; redgereedschap (RG); afschrijven in 10 jaar; slangen en watervoerende armaturen (SWA); afschrijven in 15 jaar; verbindingsmiddelen (VBM); afschrijven in 5 jaar; warmtebeeldcamera (WBC); afschrijven in 5 jaar; mobiele dataterminal (MDT); afschrijven in 10 jaar; kleine blusmiddelen (KBM); afschrijven in 15 jaar De kosten voor de te onderscheiden samenstellende delen worden op basis van bovenstaande opdeling afzonderlijk verwerkt en afgeschreven. In het voorbeeld kan na 10 jaar de adembeschermende middelen van meerdere voertuigen worden vervangen en opnieuw worden geactiveerd. Het voordeel van deze benadering is dat de waardevermindering van elke afzonderlijke component in de afschrijvingslasten tot uitdrukking wordt gebracht en dat voorkomen wordt dat aan het einde van de gebruiksduur van het component, een boekwaarde resteert die ineens als verlies moet worden genomen. In bovenstaand voorbeeld dienen de verbindingsmiddelen na 5 jaar te worden vervangen. Bij het toepassen van de componentenbenadering is de boekwaarde van de verbindingsmiddelen na 5 jaar nihil, bij het niet toepassen resteert een restant-boekwaarde overeenkomende met 10/15e deel van de aanschafwaarde van de inventaris. Dit deel dient als verlies in zijn geheel in één keer ten laste van de exploitatie te worden gebracht. 16

17 De VRU past de componentenbenadering toe bij het activeren. Als soepele overgang van de oude (gemeentelijke) methode naar de nieuwe VRU methode wordt voorgesteld om de afschrijvingstermijn van de bepakking tankautospuiten te wijzigen in 8 jaar (zie verder tabel 5.2.2) Afwaardering, buitengebruikstelling en desinvestering (artikel 65 BBV) Naar verwachting duurzame waardevermindering van vaste activa wordt op het moment van constatering onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar ten laste van het resultaat gebracht. Een actief dat buiten gebruik wordt gesteld, wordt afgewaardeerd op het moment van buitengebruikstelling indien de restwaarde lager is dan de boekwaarde. Indien een object met een bepaalde restwaarde wordt afgestoten, dient afboeking van de restwaarde plaats te vinden. Indien bij het afstoten een boekwinst wordt gerealiseerd, dient deze boekwinst na overdracht te worden verwerkt als incidentele bate in de jaarrekening. De opbrengst (bijv. inruilprijs) mag niet met de aanschafwaarde van het eventuele vervangingsactief worden verrekend Startmoment van afschrijven en renteberekening (m.i.v. 2015) De afschrijving en de berekening van de rentelasten start op 1 januari van het jaar ná ingebruikname van een actief. Dit betekent dat er niet wordt afgeschreven en dat er geen rentelasten worden berekend in het jaar van afronding c.q. ingebruikname van een investering. De rente wordt berekend over de boekwaarde per 1 januari en jaarlijks ten laste van de exploitatie gebracht. De hoogte van de interne rekenrente wordt bij begroting (swijziging) vastgesteld. De afschrijving wordt berekend door het investeringsbedrag (in het jaar nadat het actief gereed is gemeld) te delen door het aantal jaren conform de hierna weergegeven tabel. De afschrijving start zoals hiervoor aangegeven en wordt jaarlijks ten laste van de exploitatie gebracht Afschrijven op gronden Ten aanzien van grond met economisch nut gelden de volgende regels. De gronden dienen als aparte component van de betreffende investering te worden geactiveerd. Uitgangspunt hierbij is dat dergelijke grond niet aan slijtage onderhevig is en geen waardevermindering ondergaat. Er bestaat dus 17

18 ook geen noodzaak tot afschrijving. Op gronden die zijn verbonden aan investeringen met een economisch nut wordt niet afgeschreven. 5.2 Afschrijvingstermijnen Om te komen tot een uniform afschrijvingsbeleid is in onderstaande tabel een overzicht opgenomen waarin per activasoort de economische levensuur wordt weergegeven waarover wordt afgeschreven. De afschrijvingstabel is van toepassing op investeringen na 1 januari De onderstaande opsomming is niet uitputtend. Voorts blijft het in incidentele gevallen, bijvoorbeeld indien de werkelijke levensduur sterk afwijkt, mogelijk af te wijken van de genoemde afschrijvingstermijnen. Ook bij jaarlijkse begroting(swijziging) kunnen wijzigingen c.q aanvullingen op deze tabel worden aangebracht. De afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op eigen ervaringscijfers en ervaringen van de vroegere gemeentelijke brandweer Afschrijvingstermijnen immateriële vaste activa Soort actief Sub-indeling soort actief Afschrijvings- termijn Toelichting Onderzoek en Onderzoek en ontwikkeling Niet benoemd maar Kosten ter voorbereiding ontwikkeling van een actief niet langer dan de van een investering levensduur van het worden in de betreffende actief investeringsbegroting meegenomen maar uiteindelijk apart van de investering geactiveerd. Afschrijving vindt plaats op basis van de afschrijvingstermijn van het actief ten behoeve waarvan de voorbereidingskosten worden gemaakt. 18

19 5.2.2 Afschrijvingstermijnen materiële vaste activa Soort actief Sub-indeling soort actief Afschrijvings- termijn Toelichting Gronden en terreinen Gronden en terreinen Geen Op gronden wordt niet afgeschreven. Zie hoofdstuk 8 Bedrijfsgebouwen Nieuwbouw 40 jaar Renovatie en verbouwing 25 jaar (inclusief reconstructie en verbetering) Investeringen in panden van 15 jaar derden Inventaris en Meubilair 10 jaar installaties Inventaris (gebouwen) 10 jaar Installatie 15 jaar Automatisering Hardware 5 jaar Software Afhankelijk van de verwachte m.i.v. begroting 2014 gewijzigd voorheen 5 jaar gebruiksduur (maximaal 10 jaar) Vervoersmiddelen Personenauto 8 jaar m.i.v. begroting 2014 gewijzigd van 6 naar 8 jaar Personeel- materieelvoertuig 8 jaar Scooter 6 jaar Nieuw Vervoersmiddel (vervolg) Tankautospuit 15 jaar m.i.v. begroting 2014 gewijzigd in 15 jaar (voorheen afhankelijk van aantal inwoners gemeente 10, 12 of 15 jaar) Haakarmvoertuig 15 jaar Boot + trailer 15 jaar Motorspuitaanhanger 15 jaar Schuimblusvoertuig 15 jaar Verbindingscommando 16 jaar voertuig Vrachtauto 15 jaar Waterongevallen- 10 jaar voertuig Haakarmvoertuigen 15 jaar Haakarmbak 20 jaar 19

20 Soort actief Sub-indeling soort actief Afschrijvings- termijn Toelichting Materieel brandweer Autoladder 15 jaar Hoogwerker 15 jaar Autoladder knikarm 15 jaar Commandohaakarmbak en 20 jaar overige bakken Dompelpompaanhanger 20 jaar Vervalt t.z.t. Dompelpomphaakarmbak 15 jaar NBB Hulpverleningsvoertuig en overige specialistische voertuigen 15 jaar Overige inventaris 8 jaar Vervalt t.z.t. Betreft veelal voertuigen van gemeenten overgenomen activa afschrijvingstermijn was gelijk aan het voertuig (10, 12 of 15 jaar) m.i.v gewijzigd in 8 jaar. Adembeschermende 10 jaar Betreft gemiddelde middelen en helmen (ABM) afschrijvingstermijn. (zie tabel hierna) Mogelijk dat in de toekomst deze zaken verder gespecificeerd worden met gedifferentieerde afschrijvingstermijnen. Chemiepakken en 8 jaar Zie hiervoor bij ABM toebehoren (OGS) (zie tabel hierna) Klein motorgereedschap 10 jaar Zie hiervoor bij ABM (KMG) (zie tabel hierna) Meters (zie tabel hierna) 5 jaar Zie hiervoor bij ABM Redgereedschap (RG) (zie 10 jaar Zie hiervoor bij ABM tabel hierna) Slangen en watervoerende 15 jaar Zie hiervoor bij ABM armaturen (SWA) (zie tabel hierna) Verbindingsmiddelen (VBM) 5 jaar Zie hiervoor bij ABM (zie tabel hierna) 20

Notitie software Mei 2007

Notitie software Mei 2007 Notitie software Mei 2007 2 1 Inleiding 1.1 Algemeen De taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (hierna: BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen.

Nadere informatie

H.C. Noppen secretaris

H.C. Noppen secretaris Voorstel : Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 25 september 2014 Agendapunt : 5.b Vertrouwelijk : Nee Aan het Algemeen Bestuur, In artikel 5 van de Financiële Verordening Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Nadere informatie

Waarderings- en afschrijvingsbeleid Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht 2015

Waarderings- en afschrijvingsbeleid Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht 2015 Waarderings- en afschrijvingsbeleid Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht 2015 Het algemeen bestuur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht gelet op artikel 10 van de Financiële verordening

Nadere informatie

Nota activabeleid VRU

Nota activabeleid VRU Nota activabeleid VRU Versie AB 3 juli 2017 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Kader 3 1.2 Leeswijzer 4 2 Beleid 5 2.1 Activeren en Waarderen 5 2.2 Afschrijven van activa 5 2.3 Berekening rente 6 2.4 Egalisatiereserve

Nadere informatie

Inhoudsopgave nota activabeleid 2013

Inhoudsopgave nota activabeleid 2013 NOTA ACTIVABELEID 2013 Inhoudsopgave nota activabeleid 2013 1 Inleiding 2 1.1 Wettelijk kader 3 1.2 Begripsbepaling 4 2 Activering van activa 6 2.1 Materiële vaste activa 6 2.2 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Regeling waardering en afschrijving activa 2016 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

Regeling waardering en afschrijving activa 2016 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) Regeling waardering en afschrijving activa 2016 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: Activa De bezittingen van de BSGR, deze zijn ingedeeld

Nadere informatie

NOTA VASTE ACTIVA 2010

NOTA VASTE ACTIVA 2010 NOTA VASTE ACTIVA 2010 Vaste activa Doel van de nota In de financiële verordening gemeente Asten 2010 zijn de uitgangspunten van het financieel beleid vastgelegd. De bepalingen uit deze verordening vormen

Nadere informatie

NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN

NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN INLEIDING Aanleiding De financiële verordening is in de vergadering van het algemeen bestuur van de MGR Rijk van Nijmegen

Nadere informatie

NOTA INVESTERINGEN, WAARDERINGEN EN AFSCHRIJVINGEN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

NOTA INVESTERINGEN, WAARDERINGEN EN AFSCHRIJVINGEN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN NOTA INVESTERINGEN, WAARDERINGEN EN AFSCHRIJVINGEN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Rottemeren Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN

NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN INLEIDING Aanleiding De financiële verordening is in de vergadering van het algemeen bestuur van de MGR Rijk van Nijmegen

Nadere informatie

Provincie Zuid-Holland. Beleidsnota Investeringen, Waarderingen en Afschrijvingen 2017

Provincie Zuid-Holland. Beleidsnota Investeringen, Waarderingen en Afschrijvingen 2017 Provincie Zuid-Holland Beleidsnota Investeringen, Waarderingen en Afschrijvingen 2017 Inleiding Deze nota gaat in op het beleid ten aanzien van het investeren, waarderen en afschrijven van de provincie

Nadere informatie

Nota Waarderen en afschrijven vaste activa gemeente Papendrecht 2015

Nota Waarderen en afschrijven vaste activa gemeente Papendrecht 2015 Nota Waarderen en afschrijven vaste activa gemeente Papendrecht 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Wettelijk kader... 3 1.4 Leeswijzer... 3 2. Samenvatting uitgangspunten...

Nadere informatie

Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid Gemeente Buren

Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid Gemeente Buren Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid 2014 2018 Gemeente Buren 20 februari 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Bladzijde 1. Inleiding 3 2. Begrippen 4 3. Welke investeringen mogen of moeten worden geactiveerd

Nadere informatie

NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVINGSBELEID VASTE ACTIVA GEMEENTE DOETINCHEM

NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVINGSBELEID VASTE ACTIVA GEMEENTE DOETINCHEM NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVINGSBELEID VASTE ACTIVA GEMEENTE DOETINCHEM augustus 2008 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 2. Investeren 4 2.1 Materiële vaste activa 4 2.2 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Notitie activeringsen. afschrijvingsbeleid. Gemeente Ferwerderadiel

Notitie activeringsen. afschrijvingsbeleid. Gemeente Ferwerderadiel Notitie activeringsen afschrijvingsbeleid 2010 Gemeente Ferwerderadiel Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Waardering van activa 4 Inleiding 4 Activeren investeringen 4 Waarderingsgrondslagen 4 Vaststellen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Nota vaste activa 2014 2

INHOUDSOPGAVE. Nota vaste activa 2014 2 Nota Vaste Activa INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Wettelijk kader... 3 2. Activeren... 4 2.1 Soorten Activa... 4 2.1.1 Materiële vaste activa... 4 2.1.2 Immateriële

Nadere informatie

Eemsmond en nota activabeleid gemeente Eemsmond

Eemsmond en nota activabeleid gemeente Eemsmond Nummer : 11-12.2011 Onderwerp : Wijziging artikel 10, lid 2 van de Financiële verordening gemeente Eemsmond en nota activabeleid gemeente Eemsmond Korte inhoud : Actualisatie nota activabeleid gemeente

Nadere informatie

Nota activa en afschrijvingen 2012. Gemeente Nieuwkoop

Nota activa en afschrijvingen 2012. Gemeente Nieuwkoop Nota activa en afschrijvingen 2012 Gemeente Nieuwkoop Afdeling Bedrijfsondersteuning 7 februari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Doelstelling... 4 1.3 Wettelijk kader... 4 1.4

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Nota activabeleid 2

Inhoudsopgave. Nota activabeleid 2 Nota Activabeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Opbouw nota...3 2. Begrippen...4 2.1 Definities...4 2.3 Wijzigingen activabeleid als gevolg van gewijzigde regelgeving...5 2.1.1 Wijzigingen

Nadere informatie

Nota afschrijvingsbeleid voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Nota afschrijvingsbeleid voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Nota afschrijvingsbeleid voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Inhoudsopgave 1. INLEIDING 4 2. BEGRIPPENKADER 4 3. ACTIVEREN 5 3.1 INVESTERINGEN 5 3.2 DREMPELBEDRAG 5 3.3 WAARDERINGSGRONDSLAG

Nadere informatie

Nota activa en afschrijvingen 2014

Nota activa en afschrijvingen 2014 Nota activa en afschrijvingen 2014 Januari 2014 B&W besluit: 14 januari 2014 Voorbespreking raad: 11 februari 2014 Besluitvorming raad: 25 februari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2

Nadere informatie

Nota waardering en afschrijving vaste activa

Nota waardering en afschrijving vaste activa Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.nl Nota waardering en afschrijving vaste activa Datum 25 november 2009 Afdeling

Nadere informatie

Inhoud. 2 Waarderen. 1.1 Soorten activa. 4 Financiële regels grondbeleid. 1.1.2 Materiële vaste activa. 1 Activeren 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.

Inhoud. 2 Waarderen. 1.1 Soorten activa. 4 Financiële regels grondbeleid. 1.1.2 Materiële vaste activa. 1 Activeren 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2. Nota Activabeleid 1 2 Inhoud 1 Activeren 5 1.1 Soorten activa 6 1.1.1 Immateriële vaste activa 6 1.1.2 Materiële vaste activa 6 1.2 1.3 1.4 1.5 2 Waarderen 9 2.1 2.2 2.3 Waarderingsgrondslag Componentenbenadering

Nadere informatie

Nota waardering en afschrijving vaste activa

Nota waardering en afschrijving vaste activa Nota waardering en afschrijving vaste activa Concept Datum 30 maart 2012 Opgemaakt door afdeling Bedrijfskundige Ondersteuning Blad 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Algemeen... 3 1.2. Ingangsdatum...

Nadere informatie

Richtlijnen van de commissie BBV

Richtlijnen van de commissie BBV Richtlijnen van de commissie BBV Stellige uitspraken gelden met ingang van begrotingsjaar T+1, het jaar nadat de uitspraak is gepubliceerd. 1. Notitie Software, mei 2007 1.1 Software (als afzonderlijk

Nadere informatie

Notitie Waardering en afschrijving vaste activa 2015 gemeente Landerd

Notitie Waardering en afschrijving vaste activa 2015 gemeente Landerd GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Landerd. Nr. 22952 20 maart 2015 Notitie Waardering en afschrijving vaste activa 2015 gemeente Landerd 1. Inleiding 1.1 Aanleiding In de Gemeentewet is opgenomen

Nadere informatie

Nota activabeleid 2016

Nota activabeleid 2016 Nota activabeleid 2016 Vastgesteld in VV 7 juli 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Leeswijzer 3 2 Indeling Activa 4 3 Activeren en waarderen 5 3.1 Voorwaarden voor activering 5 3.2 Waardering

Nadere informatie

Nota investeringsbeleid

Nota investeringsbeleid Nota investeringsbeleid Nota investeringsbeleid INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1: INLEIDING... 5 1.1 AANLEIDING... 5 1.2 DOELSTELLING... 5 1.3 WETTELIJK KADER... 5 1.4 INTERNE REGELGEVING... 5 1.5 BEGRIPPEN...

Nadere informatie

NOTITIE WAARDERINGS- EN AFSCHRIJVINGSBELEID GEMEENTE MOERDIJK 2014

NOTITIE WAARDERINGS- EN AFSCHRIJVINGSBELEID GEMEENTE MOERDIJK 2014 NOTITIE WAARDERINGS- EN AFSCHRIJVINGSBELEID GEMEENTE MOERDIJK 2014 Gemeente Moerdijk, oktober 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Begrippen 2 3 Soorten activa 3 3.1 Algemeen 3 3.2 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

FINANCIËN EN CONTROL. Afschrijvingsbeleid en waardering activa Afschrijvingsbeleid en waardering activa blz. 1

FINANCIËN EN CONTROL. Afschrijvingsbeleid en waardering activa Afschrijvingsbeleid en waardering activa blz. 1 FINANCIËN EN CONTROL Afschrijvingsbeleid en waardering activa 2013 Afschrijvingsbeleid en waardering activa blz. 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding...3 1.1. Algemeen...3 1.2. Regelgeving en rechtmatigheid...3

Nadere informatie

Ad 1: De kosten voor het sluiten van geldleningen en het saldo van (dis)agio worden geactiveerd.

Ad 1: De kosten voor het sluiten van geldleningen en het saldo van (dis)agio worden geactiveerd. 3. Waarderen 3.1 Algemeen Dit hoofdstuk bevat een uiteenzetting van het begrip waarderen. Er wordt een onderverdeling gemaakt naar soorten activa. Daarna wordt de waarderingsmethode uitgelegd. Vervolgens

Nadere informatie

Betreft: Activerings- en Afschrijvingsbeleid Samenwerking Kempengemeenten Datum: 7 november 2011

Betreft: Activerings- en Afschrijvingsbeleid Samenwerking Kempengemeenten Datum: 7 november 2011 Afdeling Staf Voorstel DB/AB Aan: DB/AB Van: Directie Betreft: Activerings- en Afschrijvingsbeleid Samenwerking Kempengemeenten Datum: 7 november 2011 Inleiding en samenvatting Deze nota houdt een voorstel

Nadere informatie

Nota waardering en afschrijving vaste activa Gemeente Bedum

Nota waardering en afschrijving vaste activa Gemeente Bedum Nota waardering en afschrijving vaste activa Gemeente Bedum Nota waardering en afschrijving vaste activa Gemeente Bedum 1 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. Indeling investeringen 4-5 3. Regelgeving

Nadere informatie

Beleidsnota activeren en afschrijven

Beleidsnota activeren en afschrijven Beleidsnota activeren en afschrijven versie 1.0 7 januari 2013 1 1. INLEIDING... 3 1.1 AANLEIDING... 3 1.2 DOELSTELLING... 3 1.3 WETTELIJK KADER... 3 1.4 LEESWIJZER... 3 2. ACTIVEREN... 4 3 WAARDERING...

Nadere informatie

Nota afschrijvings- en activeringsbeleid. Gemeente Leeuwarderadeel

Nota afschrijvings- en activeringsbeleid. Gemeente Leeuwarderadeel Nota afschrijvings- en activeringsbeleid 2012 Gemeente Leeuwarderadeel Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Activeren...4 2.1 Definities...4 2.2. Soorten investeringen...4 2.2.1 Immateriële vaste activa...4

Nadere informatie

Nota Activabeleid 2016

Nota Activabeleid 2016 Nota Activabeleid 2016 INHOUDSOPGAVE Samenvatting / voorstel / 4 Inleiding / 5 2. Waardering / 6 2.1 Inleiding / 6 2.2 Activeren investeringen / 6 2.3 Waarderingsgrondslagen / 6 2.4 Vaststelling financiële

Nadere informatie

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013 Bijlage M1 VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013 Portefeuillehouder Datum Status behandeling Carrousel R.T.A. Korteland 3 oktober 2013 opiniërend Steller

Nadere informatie

Nota afschrijvingsbeleid voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Nota afschrijvingsbeleid voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Nota afschrijvingsbeleid voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 4 2. BEGRIPPENKADER 4 3. ACTIVEREN 5 3.1 INVESTERINGEN 5 3.2 DREMPELBEDRAG

Nadere informatie

PlusTeam. Hofstraat 4 5664 HT Geldrop KvK: 61974528 Bankrekening: Financiële verordening

PlusTeam. Hofstraat 4 5664 HT Geldrop KvK: 61974528 Bankrekening: Financiële verordening Financiële verordening Het Algemeen Bestuur van gelet op artikel 17 eerste lid van de regeling openbaar lichaam en artikel 212 van de Gemeentewet; zoals luidend vanaf de inwerkingtreding van de Wet dualisering

Nadere informatie

Nota Activabeleid Veiligheidsregio

Nota Activabeleid Veiligheidsregio Nota Activabeleid Veiligheidsregio Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Algemeen... 5 2.1 Inleiding... 5 2.2. Leeswijzer... 6 2.3 Inwerkingtreding... 6 3. Activering van activa.... 7 3.1 Materiële vaste

Nadere informatie

Nota activa en afschrijving Gemeente Beesel

Nota activa en afschrijving Gemeente Beesel Nota activa en afschrijving Gemeente Beesel Januari 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Wettelijk kader 3 1.4 Leeswijzer 3 2 Activeren van Vaste Activa 4 2.1 Algemeen 4 2.2

Nadere informatie

Raad. Auteur E.M. Spetter Tel.: c. Inspraak extern. Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee -

Raad. Auteur E.M. Spetter Tel.: c. Inspraak extern. Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee - Raad Voorstel 060034 DM-nr. 2006/844 Versie: 02-10-2015 Nota activa en afschrijvingen Verantwoordelijk Portefeuille Weth. Dr. T.J. Haan Mede verantw. Hoofdafd. Cs, planning, control & informatiebeleid

Nadere informatie

Afschrijvingsbeleid Provincie Groningen

Afschrijvingsbeleid Provincie Groningen Afschrijvingsbeleid Provincie Groningen In de financiële verordening (voordracht 34a/2003) is in artikel 10 het kader gesteld voor waardering en afschrijving van vaste activa. Hierna volgt een nadere onderbouwing.

Nadere informatie

Notitie Afschrijvingsbeleid Reusel-De Mierden 2012

Notitie Afschrijvingsbeleid Reusel-De Mierden 2012 Notitie Afschrijvingsbeleid Reusel-De Mierden 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Huidige situatie en doel 1 3. Algemene uitgangspunten en voorschriften 2 4. Uitwerking 3 4.1 Methode van afschrijven 3

Nadere informatie

Notitie waardering en afschrijving vaste activa 2017

Notitie waardering en afschrijving vaste activa 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Landerd Nr. 211964 12 december 2017 Notitie waardering en afschrijving vaste activa 2017 Gemeente Landerd November 2017 1. Inleiding 1.1 Aanleiding In de

Nadere informatie

Nota Activa, investerings- en afschrijvingsbeleid 2011

Nota Activa, investerings- en afschrijvingsbeleid 2011 Nota Activa, investerings- en afschrijvingsbeleid 2011 Vastgesteld door de raad op 26 september 2011 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Bestuurlijke samenvatting... 5 2. Wettelijk kader...

Nadere informatie

Notitie verkrijging/vervaardiging en onderhoud van kapitaalgoederen

Notitie verkrijging/vervaardiging en onderhoud van kapitaalgoederen Notitie verkrijging/vervaardiging en onderhoud van kapitaalgoederen Mei 2007 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding...5 1.1 Algemeen...5 1.2 Richtlijnen commissie...5 1.3 De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen...8

Nadere informatie

Nota activa en afschrijving Gemeente Beesel

Nota activa en afschrijving Gemeente Beesel Nota activa en afschrijving Gemeente Beesel Oktober 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Wettelijk kader 3 1.4 Leeswijzer 3 2 Activeren van Vaste Activa 4 2.1 Algemeen 4 2.2

Nadere informatie

Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid

Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid 2015-2018 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding...5 1.2 Doelstelling...5 1.3 Wettelijk kader...5 1.4 Leeswijzer...5 2 Begrippen... 6 3 Activeren... 9 3.1

Nadere informatie

BELEIDSKADER WAARDEREN & AFSCHRIJVEN ACTIVA 2007

BELEIDSKADER WAARDEREN & AFSCHRIJVEN ACTIVA 2007 BELEIDSKADER WAARDEREN & AFSCHRIJVEN ACTIVA 2007 GEMEENTE GULPEN-WITTEM Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Criteria voor het herkennen van vaste activa 4 Hoofdstuk 2: Toerekening van uitgaven/inkomsten

Nadere informatie

VASTE ACTIVA

VASTE ACTIVA NOTA ACTIVERING, WAARDERING EN AFSCHRIJVING VASTE ACTIVA 2013-2016 Sluis, 27 september 2012 Inhoudsopgave 1. Algemeen 1.1 Inleiding 3 1.2 Definities 4 1.3 Recapitulatie beslispunten 6 2. Activering en

Nadere informatie

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld;

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 07-104; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; overwegende dat de verordening op de uitgangspunten

Nadere informatie

Richting. Vijfheerenlanden. Bijlagen bij rapportage HAALBAARHEIDSONDERZOEK VIJFHEERENLANDEN DEEL 1

Richting. Vijfheerenlanden. Bijlagen bij rapportage HAALBAARHEIDSONDERZOEK VIJFHEERENLANDEN DEEL 1 Richting Vijfheerenlanden HAALBAARHEIDSONDERZOEK VIJFHEERENLANDEN Bijlagen bij rapportage DEEL 1 Bijlage Bijlage Financiële 1 Financiële rapportage rapportage Leerdam Zederik... 3 4 Bijlage Bijlage 4 Financiële

Nadere informatie

Nota waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa

Nota waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa Bijlage 1: Nota waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa Nota waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa Gemeente Zwolle April 2017 23 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding 26 3 Wettelijke

Nadere informatie

Deel II. Jaarrekening

Deel II. Jaarrekening Deel II Jaarrekening Balans Hierna wordt via de balans en de programma rekening, beiden met toelichting, de financiële verantwoording afgelegd over het in het jaar 2013 gerealiseerde beleid. ACTIVA (bedragen

Nadere informatie

Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid

Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid 2008-2011 Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid 2008-2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Activa 5 2.1 Immateriële vaste activa 5 2.2 Materiële vaste activa

Nadere informatie

FINANCIËN EN CONTROL

FINANCIËN EN CONTROL FINANCIËN CONTROL Afschrijvingsbeleid en waardering activa 15 Datum: 06--15 Afschrijvingsbeleid en waardering activa blz. 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 1.1. Algemeen... 1.2. Regelgeving en rechtmatigheid...

Nadere informatie

NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVING. Gemeente Dordrecht

NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVING. Gemeente Dordrecht NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVING Gemeente Dordrecht Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Wettelijk Kader 3 1.4 Leeswijzer 3 2. Criteria voor activa 4 2.1 Onderscheid economisch

Nadere informatie

Nota Waardering en afschrijving Vaste activa

Nota Waardering en afschrijving Vaste activa ISHW Nota Waardering en afschrijving Vaste activa ISHW, vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 13-1-2014. 2 Nota waardering en afschrijving vaste activa ISHW versie: 1.0-2013 Voorwoord:

Nadere informatie

Nota activabeleid. Gemeente Eemsmond

Nota activabeleid. Gemeente Eemsmond Nota activabeleid Gemeente Eemsmond 2017-2020 2 Inhoud 1. Inleiding... 5 1.1. Aanleiding...5 1.2. Doelstellingen...5 1.3. Inwerkingtreding...5 1.4. Leeswijzer...6 2. soorten van vaste activa... 7 2.1.

Nadere informatie

Nota activeren, waarderen en afschrijven 2014

Nota activeren, waarderen en afschrijven 2014 Nota activeren, waarderen en afschrijven 2014 Gemeente Meerssen Januari 2014 1 INHOUDSOPGAVE Samenvatting... 3 Hoofdstuk 1 Inleiding... 4 Hoofdstuk 2 Activeren en waarderen... 5 2.1 Soorten vaste activa...

Nadere informatie

Nota activabeleid. Gemeente Eemsmond

Nota activabeleid. Gemeente Eemsmond Nota activabeleid Gemeente Eemsmond 2012-2015 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1. Aanleiding 5 1.2. Doel 5 1.3. Leeswijzer 5 2. Soorten van vaste activa 7 2.1. Algemeen 7 2.2. Immateriële vaste activa

Nadere informatie

bijlage 2 Nota Waardering en afschrijving

bijlage 2 Nota Waardering en afschrijving bijlage 2 Nota Waardering en afschrijving Inleiding 1. Investeren 1.1. Algemeen 1.2. Aanvragen en uitvoeren investeringen 2. Activeren 2.1. (On)mogelijkheid tot activeren 2.2. Verschillende regels voor

Nadere informatie

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg Financiële verordening RUD Zuid-Limburg 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begrippenkader... 3 Hoofdstuk 2 Begroting en verantwoording... 4 Artikel 2 Opstellen begroting en verantwoording...

Nadere informatie

Nota Waardering en afschrijving

Nota Waardering en afschrijving Nota Waardering en afschrijving 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Activeren van investeringen 4 2.1 Activeren 2.2 Onderhoud en investeringen 2.3 Ondergrens voor investeringen 3. Waardering van geactiveerde

Nadere informatie

Nota activeren en afschrijven Gemeente Enschede

Nota activeren en afschrijven Gemeente Enschede Nota activeren en afschrijven 2012 Gemeente Enschede December 2012 INHOUDSOPGAVE Samenvatting... 3 Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk 2 Investeringen... 6 Hoofdstuk 3 Activeren en waarderen... 7 3.1

Nadere informatie

NOTA ACTIVABELEID. Gemeente Bergen

NOTA ACTIVABELEID. Gemeente Bergen NOTA ACTIVABELEID Gemeente Bergen 2011 (RB 14 april 2011) 1.INLEIDING 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel van de nota 3 1.3 Beschikbaar stellen kredieten door raad of college 3 1.4 Uitgangspunten 3 1.5 Bijlagen

Nadere informatie

BBV en Vastgoedmanagement. Bijeenkomst Vastgoedprofessionals te s-hertogenbosch, 14 oktober 2011 H. Philippens

BBV en Vastgoedmanagement. Bijeenkomst Vastgoedprofessionals te s-hertogenbosch, 14 oktober 2011 H. Philippens BBV en Vastgoedmanagement Bijeenkomst Vastgoedprofessionals te s-hertogenbosch, 14 oktober 2011 H. Philippens Besluit Begroting en Verantwoording Gemeentewet (art 186) bepaalt dat begroting, meerjarenraming

Nadere informatie

Toelichting op de artikelen Financiële Verordening gemeente Groningen

Toelichting op de artikelen Financiële Verordening gemeente Groningen Toelichting op de artikelen Financiële Verordening gemeente Groningen Artikel 1 Definities Voor de gehanteerde begrippen in de verordening gelden de definities uit de Gemeentewet, de Wet Fido, het besluit

Nadere informatie

Nota. Waarderen en afschrijven. 21 augustus 2015 Afdeling. Afdeling Financiën & Belastingen Auteur. G.A. Beumer

Nota. Waarderen en afschrijven. 21 augustus 2015 Afdeling. Afdeling Financiën & Belastingen Auteur. G.A. Beumer Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Nota Waarderen en afschrijven Datum 21 augustus 2015 Afdeling Afdeling Financiën & Belastingen Auteur G.A.

Nadere informatie

Nota afschrijvingsbeleid gemeente Oss

Nota afschrijvingsbeleid gemeente Oss Nota afschrijvingsbeleid gemeente Oss 1. Beleidsvrijheid Het is niet zo dat er veel beleidsvrijheid bestaat voor individuele gemeenten. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) geeft zodanige richtlijnen

Nadere informatie

Nota Waardering, activering en afschrijving Gemeente Berg en Dal

Nota Waardering, activering en afschrijving Gemeente Berg en Dal Nota Waardering, activering en afschrijving Gemeente Berg en Dal Nota Waardering, activering en afschrijving gemeente Berg en Dal Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

Nota investerings,- waarderingsen. afschrijvingsbeleid 2013

Nota investerings,- waarderingsen. afschrijvingsbeleid 2013 Nota investerings,- waarderingsen afschrijvingsbeleid 2013 Versie november 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Algemeen 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doel van de Nota 3 1.3 Leeswijzer 3 2. Wettelijk kader 4 2.1 Algemeen

Nadere informatie

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op:

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op: ADDENDUM PROGRAMMA- VERANTWOORDING EN REKENING 2005 GEMEENTE HAAREN In het jaarverslag 2005 (bestaande uit de programmaverantwoording en programmarekening) staan enkele onderwerpen vermeld die wij alsnog

Nadere informatie

Nota. Waardering en afschrijving. Vaste activa

Nota. Waardering en afschrijving. Vaste activa Nota Waardering en afschrijving Vaste activa November 2014 2 Nota waardering en afschrijving vaste activa versie: 1.0-2014 Voorwoord: In 2012 is de nota waardering en afschrijving vaste activa opgesteld.

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Jaarstukken 2008. Jaarrekening. Gemeente Staphorst Jaarrekening

Jaarstukken 2008. Jaarrekening. Gemeente Staphorst Jaarrekening Jaarrekening 2008 Pagina 125 Balans per 31 December Ultimo Ultimo ACTIVA 2008 2007 Vaste activa Immateriële vaste activa 0 0 - Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van het Openbaar Lichaam; Gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van [datum]; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet,

Het algemeen bestuur van het Openbaar Lichaam; Gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van [datum]; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, Het algemeen bestuur van het Openbaar Lichaam; Gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van [datum]; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, Besluit vast te stellen de volgende verordening: Verordening

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 26 januari 2006 Nr.: Commissie Onderwerp : Bestuur : Nota investerings-, waarderings- en afschrijvingsbeleid Samenvatting De nota beschrijft in het kort op welke manier de afgelopen

Nadere informatie

FFEGBE0231 -- Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 6. Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Hoofdstuk 6. Financiële vaste activa Vaste activa

FFEGBE0231 -- Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 6. Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Hoofdstuk 6. Financiële vaste activa Vaste activa Inhoud hoofdstuk 6 Indeling en vorm van de balans Jaarverslaggeving Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Hoofdstuk 6 Financiële vaste activa Vaste activa 1 2 Indeling van de balans Mutatieoverzichten

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen

Nota Reserves en Voorzieningen Nota Reserves en Voorzieningen 1 2 Inhoud 1 Visie en wettelijke kaders 5 1.1 1.2 Visie Wettelijke kaders 2 Reserves 7 2.1 Soorten reserves 8 2.1.1 Algemene reserves 2.2 2.3 2.4 3 Voorzieningen 11 3.1 3.2

Nadere informatie

Stichting Steun Sonshine

Stichting Steun Sonshine Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 4 1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

NOTITIE MATERIELE VASTE ACTIVA

NOTITIE MATERIELE VASTE ACTIVA NOTITIE MATERIELE VASTE ACTIVA Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 1. INTRODUCTIE... 3 1.1 INLEIDING... 3 1.2 RICHTLIJNEN... 3 1.3 LEESWIJZER... 5 1.4 STELLIGE UITSPRAKEN EN AANBEVELINGEN... 5 2. INVESTERINGEN...

Nadere informatie

Nota Waarderen, Activeren en Afschrijven 2012

Nota Waarderen, Activeren en Afschrijven 2012 Nota Waarderen, Activeren en Afschrijven 2012 Gedeputeerde Staten 6 november 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Wat willen we bereiken? 4 Hoofdstuk 3 Wat hebben we ervoor nodig? 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014 Emmeloord Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 3 2 Staat van baten en lasten over 2014 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 5 1 BALANS PER 31

Nadere informatie

Financiële verordening Het Gegevenshuis

Financiële verordening Het Gegevenshuis Financiële verordening Het Gegevenshuis Vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis d.d. 25 februari 2016. Inhoud Artikel 1 Begrippenkader...

Nadere informatie

Nota investeringsbeleid 2017

Nota investeringsbeleid 2017 Nota investeringsbeleid 2017 INHOUDSOPGAVE MANAGEMENTSAMENVATTING...3 HOOFDSTUK 1: INLEIDING...5 1.1 AANLEIDING...5 1.2 DOELSTELLING...5 1.3 WETTELIJK KADER...5 1.4 INTERNE REGELGEVING...5 1.5 BEGRIPPEN...5

Nadere informatie

ONDERWERP: Vaststellen notitie activerings- en afschrijvingenbeleid

ONDERWERP: Vaststellen notitie activerings- en afschrijvingenbeleid Agendapunt: 19 No. 55/'10 Dokkum, 20 april 2010 ONDERWERP: Vaststellen notitie activerings- en afschrijvingenbeleid Aan de gemeenteraad, Op grond van de financiële verordening, laatst vastgesteld op 29

Nadere informatie

Nota waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa (WAAVA)

Nota waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa (WAAVA) Nota waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa (WAAVA) 12 september 2016 Nota Waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa (WAAVA) 1 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding... 4 3 Wettelijke kaders...

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 26 januari 2006 Nr.: 06/04 Commissie Onderwerp : Bestuur : Nota investerings-, waarderings- en afschrijvingsbeleid Samenvatting De nota beschrijft in het kort op welke manier de

Nadere informatie

NOTA ACTIVABELEID. Gemeente Bergen

NOTA ACTIVABELEID. Gemeente Bergen NOTA ACTIVABELEID Gemeente Bergen 2014 Raad 30-01-2014 1.INLEIDING 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel van de nota en wettelijk kader 3 1.3 en 3 1.4 Beschikbaar stellen investeringskredieten door raad of college

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

Stichting bevordering muziekimprovisatie Paradox te Tilburg. 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming. 31 december 2013.

Stichting bevordering muziekimprovisatie Paradox te Tilburg. 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming. 31 december 2013. Stichting bevordering muziekimprovisatie Paradox te Tilburg 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Gebouwen

Nadere informatie

Kadernota Activeringsbeleid. Activeren, waarderen, afschrijven en financieren. C. Brugman, J. Kerssens januari

Kadernota Activeringsbeleid. Activeren, waarderen, afschrijven en financieren. C. Brugman, J. Kerssens januari Activeren, waarderen, afschrijven en financieren Auteur C. Brugman, J. Kerssens Registratienummer 14.0045376 Versie 2.0 Status concept Afdeling Financiºn, Control & Belastingen Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

NOTA INVESTEREN EN AFSCHRIJVEN GEMEENTE BERGEN OP ZOOM

NOTA INVESTEREN EN AFSCHRIJVEN GEMEENTE BERGEN OP ZOOM mil mui i in tin B15-023041 NOTA INVESTEREN EN AFSCHRIJVEN 2015 GEMEENTE BERGEN OP ZOOM Bergen op Zoom, oktober 2015 I. INLEIDING 2 Doelstelling van de nota 2 Wat is nieuw in deze Nota Investeren en Afschrijven?

Nadere informatie

NOTA ACTIVABELEID 2016

NOTA ACTIVABELEID 2016 gemeente Hardinxveld-Giessendam NOTA ACTIVABELEID 2016 Zaaknummer: 10340 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Investeren en activeren van activa... 2 2.1. Immateriële vaste activa... 2 2.2. Materiële vaste

Nadere informatie

2. Toelichting Een aantal zaken zijn hiervan van belang. Er worden twee soorten investeringen onderscheiden:

2. Toelichting Een aantal zaken zijn hiervan van belang. Er worden twee soorten investeringen onderscheiden: STILLE RESERVES 1. Inleiding Aanleiding Vorig jaar is in de gemeenteraad de nota weerstandsvermogen besproken en vastgesteld. Naar aanleiding van deze bespreking is aan de raad toegezegd dat er nog een

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen,

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen, Financiële verordening voor de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen, gelet op: - artikel 212 Gemeentewet;

Nadere informatie

Nota. waardering en afschrijving vaste activa. van de gemeente Achtkarspelen

Nota. waardering en afschrijving vaste activa. van de gemeente Achtkarspelen Nota waardering en afschrijving vaste activa van de gemeente Achtkarspelen Inleiding Op grond van artikel 6 van de financiële verordening van de gemeente Achtkarspelen stelt de gemeenteraad in een afzonderlijke

Nadere informatie