VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD HGX spray tegen vliegende & kruipende insecten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD HGX spray tegen vliegende & kruipende insecten"

Transcriptie

1 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam Productgebruik Superkrachtig insecticide ter bestrijding van alle vliegende en kruipende insecten zoals vliegen, wespen, muggen, motten, luizen, vlooien, mieren, kakkerlakken, zilvervisjes, enz. Identificatie van de vennootschap/onderneming Fabrikant HG International b.v. Telefoonnummer +31 (0) Adres Damsluisweg 70 Fax +31 (0) EJ Almere Internet Land Nederland Telefoonnummer Leverancier HG Belgium Fax Adres Durmakker 9 B-9940 Evergem 2. Land België Uitsluitend bestemd om artsen te informeren bij accidentele vergiftigingen +32 (0) (Antigifcentrum - Centre anti-poisons) Samenstelling van en informatie over de bestanddelen Stof/preparaat België Preparaat CASnummer EG-nummer Butaan F+; 12 Pentaan F+; 12 Xn; 65 66, 67 N; 51/53 methylal F; 11 hexaan (andere isomeren dan n-hexaan) F; 11 Xn; 65 Xi; N; 50/53 Cyclopentaan F; 11 52/53 n-hexaan F; 11 Repr. Cat. 3; 62 Xn; 48/20, 65 Xi; N; 51/53 Permethrin Xn; 20/22 43 N; 50/53 Zie rubriek 16 voor de volledige tekst van de R-zinnen die hierboven worden vermeld * Arbeidshygiënische blootstellingsgrenzen zijn, indien beschikbaar, weergegeven in rubriek 8 % Classificatie Pagina 1/7

2 3. Risico's Het preparaat is geclassificeerd als gevaarlijk volgens de richtlijn 1999/45/EC en de bijbehorende amendementen. Classificatie F+; 12 Xn; 22 Fysisch/chemische risico's Zeer licht ontvlambaar. Risico's voor de gezondheid Schadelijk bij opname door de mond. Zie Sectie 11 voor meer informatie over gezondheidseffecten en symptomen. 4. Eerste-hulp-maatregelen Eerste-hulp-maatregelen Inademing In geval van inademing in de frisse lucht brengen. Bij moeilijke ademhaling, zuurstof toedienen. Als het slachtoffer niet ademt, kunstmatige ademhaling toepassen. Raadpleeg een arts. Inslikken Zet NIET aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dat wel moet. Geef een bewusteloos iemand nooit iets via de mond. Raadpleeg een arts. Huidcontact In geval van aanraking, huid onmiddelijk spoelen met veel water. Verwijder besmette kleding en schoenen. Was kleren alvorens ze opnieuw te gebruiken. Maak schoenen grondig schoon voor hergebruik. Raadpleeg een arts. Oogcontact In geval van contact met de ogen onmiddellijk spoelen met ruime hoeveelheid water gedurende tenminste 15 minuten. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt. Zie Sectie 11 voor meer informatie over gezondheidseffecten en symptomen. 5. Brandbestrijdingsmaatregelen Blusmiddelen Speciale blootstellingsrisico's Gevaarlijke thermaledecompositieproducten Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor omringende branden. Geen specifiek gevaar. Deze producten zijn Koolstofoxiden (CO, CO2). Waterstoffluoride (HF) Fosgeen gas. Waterstofchloride (HCl) Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. 6. Maatregelen bij het ongewild vrijkomen van de stof of het preparaat Persoonlijke voorzorgsmaatregelen Onmiddellijk hulpdiensten waarschuwen. Houd onnodig personeel uit de buurt. Gebruik geschikte beschermingsmiddelen (Rubriek 8). Niet van toepassing. Niet van toepassing. Opmerking Zie rubriek 8 voor informatie over een persoonlijke veiligheidsuitrusting en rubriek 13 voor informatie over afvalverwijdering. Pagina 2/7

3 7. Hantering Opslag Hanteren en opslag Verpakkingsmaterialen Aanbevolen Grenswaarden voor blootstelling NIET inslikken. Houd container gesloten. Alleen gebruiken bij voldoende ventilatie. Uit de buurt houden van hitte, vonken en vlam. Minimaliseer ontstekingsbronnen om brand te voorkomen. Gebruik explosieveilige elektrische apparatuur (ventilatie, verlichting en materiaalbehandeling). Grondig wassen na omgang met het product. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Buiten bereik van kinderen bewaren. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.sla de container op in een koele, goed geventileerde ruimte.bewaar de container goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik.vermijd alle mogelijke ontstekingsbronnen (vonk of vlam).gescheiden houden van oxyderende materialen.verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.vermijd contact met de ogen, huid en kleding. Gebruik de oorspronkelijke verpakking. 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling en persoonlijke bescherming België Beheersing van beroepsmatige blootstelling Bescherming van de ademhalingsorganen Bescherming van de handen Bescherming van de ogen Bescherming van de huid Arbeidshygiënische blootstellingsgrenzen Butaan Lijst Grenswaarden / Valeurs Limites (België, 12/2003). TWA 1928 mg/m 3 8 uur (/uren). Verschijningsvorm Alle vormen TWA 800 ppm 8 uur (/uren). Verschijningsvorm Alle vormen Pentaan Lijst Grenswaarden / Valeurs Limites (België, 12/2003). STEL 2242 mg/m 3 15 minu(u)t(en). Verschijningsvorm Alle vormen STEL 750 ppm 15 minu(u)t(en). Verschijningsvorm Alle vormen TWA 1796 mg/m 3 8 uur (/uren). Verschijningsvorm Alle vormen TWA 600 ppm 8 uur (/uren). Verschijningsvorm Alle vormen methylal Lijst Grenswaarden / Valeurs Limites (België, 12/2003). TWA 3155 mg/m 3 8 uur (/uren). Verschijningsvorm Alle vormen TWA 1000 ppm 8 uur (/uren). Verschijningsvorm Alle vormen Cyclopentaan Lijst Grenswaarden / Valeurs Limites (België, 12/2003). TWA 1745 mg/m 3 8 uur (/uren). Verschijningsvorm Alle vormen TWA 600 ppm 8 uur (/uren). Verschijningsvorm Alle vormen n-hexaan Lijst Grenswaarden / Valeurs Limites (België, 12/2003). TWA 179 mg/m 3 8 uur (/uren). Verschijningsvorm Alle vormen TWA 50 ppm 8 uur (/uren). Verschijningsvorm Alle vormen Maatregelen ter beheersing van blootstelling Gebruik lokale afzuiging of behandel in een geventileerde omsloten ruimte. Ventilatie is gewoonlijk vereist bij het hanteren of gebruiken van dit product. Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is, dienen bij het hanteren van chemische producten ondoorlatende handschoenen of werkhandschoenen te worden gedragen die resistent zijn tegen chemicaliën en die voldoen aan een goedgekeurde standaard. >8 uur (/uren) (doorbraaktijd) Handschoenen van butylrubber. veiligheidsbril met zijpanelen Werkuniform of labjas. Pagina 3/7

4 9. Fysische en chemische eigenschappen Algemene informatie Verschijning Verschijningsvorm Kleur Geur ph Vlampunt Ontvlambaarheid (vast, gas) Explosie-eigenschappen Oxyderende eigenschappen Relatieve dichtheid Oplosbaarheid Gas. Kleurloos. Karakteristiek. Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu Smeltpunt Kookpunt Overige informatie 10. Stabiliteit Te vermijden omstandigheden Gevaarlijke ontledingsproducten 11. Stabiliteit en reactiviteit Zeer licht ontvlambaar gas g/cm3 (20 C / 68 F) Nauwelijks oplosbaar in koud water, warm water. Het product is stabiel. Toxicologische informatie Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid Inademing Inslikken Huidcontact Oogcontact Acute toxiciteit Uit de buurt houden van hitte, vonken en vlam. Vermijd alle mogelijke ontstekingsbronnen (vonk of vlam). Stabiel onder de aanbevolen opslag- en gebruiksomstandigheden (zie rubriek 7). Deze producten zijn Koolstofoxiden (CO, CO2). Waterstoffluoride (HF) Schadelijk bij opname door de mond. Fosgeen gas. Waterstofchloride (HCl) Test Resultaat Route Soorten HGX spray tegen vliegende & kruipende insecten >2000 mg/kg >4000 mg/kg Dermaal Konijn Pentaan 400 mg/kg methylal >7950 mg/kg Cyclopentaan mg/kg mg/kg Muis Permethrin 383 mg/kg 424 mg/kg mg/kg 1750 mg/kg Dermaal Muis duck Pagina 4/7

5 Inademing Inslikken Huid Carcinogeniciteit Mutageniciteit Toxiciteit voor de voortplanting Tekenen/symptomen van overmatige blootstelling 12. Andere schadelijke effecten Ecologische informatie Gegevens ecotoxiciteit Soorten Periode Resultaat methylal Pimephales promelas (LC50) 96 uur (/uren) 6990 mg/l n-hexaan Pimephales promelas (LC50) 96 uur (/uren) 2.5 mg/l Permethrin Daphnia magna (EC50) Daphnia magna (EC50) Daphnia magna (EC50) Daphnia magna (LC50) Daphnia magna (LC50) Oncorhynchus mykiss (LC50) 48 uur (/uren) 48 uur (/uren) 48 uur (/uren) 96 uur (/uren) 96 uur (/uren) 96 uur (/uren) mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l Andere ecologische informatie Persistentie/afbreekbaarheid Halfwaardetijd in water Fotolyse Biologische afbreekbaarheid methylal - - Inherent Andere schadelijke effecten 13. Zeer giftig voor vissen en bijen. Instructies voor verwijdering Afvalverwerkingsmethoden Afvalclassificatie Gevaarlijke Afvalstoffen 14. Internationale transportregelgeving Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot een minimum worden beperkt. Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Het afvoeren van dit product, oplossingen en alle bijproducten dient te allen tijde te geschieden in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van milieubescherming en afvalverwerking en met alle andere regionaal of plaatselijk geldende voorschriften. Niet van toepassing. De classificatie van het product komt mogelijk overeen met de criteria van gevaarlijke afvalstoffen Informatie met betrekking tot het vervoer Pagina 5/7

6 Wettelijk verplichte informatie UN-nummer Verzendnaam Klasse Verpakkingsgroep Etiket Extra informatie ADR/RID-klasse UN, "dangerous goods in limited quantities of class 2", III, Aerosol, ADR 2 III 2 Te rapporteren hoeveelheid 30 ADN-klasse UN, "dangerous goods in limited quantities of class 2", III, Aerosol, ADNR 2.2 III 2 RQ (Te rapporteren hoeveelheid) ADN 30 Opmerkingen Milieu verontreinigend IMDG-klasse "dangerous goods in limited quantities of class 2" UN, Aerosol. "Marine pollutant" 9 III 9 Noodmaatregelen ("EmS") F-D, S-U "Marine pollutant" "Marine pollutant" (P) Te rapporteren hoeveelheid 30 IATA-DGRklasse "dangerous goods in limited quantities of class 2" UN, Aerosol 2.2 III Wettelijk verplichte informatie EU-regelgeving Gevarensymbool Waarschuwingszinnen Veiligheidsaanbevelingen Overige EU-regelgeving Productgebruik Overige EU-regelgeving R12- Zeer licht ontvlambaar. R22- Schadelijk bij opname door de mond. S2- Buiten bereik van kinderen bewaren. S13- Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. S20/21- Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Zeer licht ontvlambaar, Schadelijk Classificatie en etikettering zijn uitgevoerd in overeenstemming met EG-richtlijnen 67/548/EEG, 1999/45/EG, met inbegrip van amendementen en het beoogde gebruik. - Gebruikerstoepassingen, Toegepast d.m.v. (ver)sproeien. Pagina 6/7

7 16. Aanvullende waarschuwingszinsneden Voelbare gevaarsaanduiding Statistische classificatie van EG (goederencode) Informatie ingrediëntenidentificatie Overige informatie Volledige tekst van R-zinnen, waarnaar wordt verwezen in rubriek 2 en rubriek 3 - België Volledige tekst van classificaties, waarnaar wordt verwezen in rubriek 2 en rubriek 3 - België Historie Gedrukt op Versie Geverifieerd door T. Rutgers. Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aa n een hogere temperatuur dan 50 C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp. Uit de buurt van ontstekingsbronnen houden. - Niet roken. Toelatingsnummer 1201/B Ja, is van toepassing % en meer alifatische koolwaterstoffen. R12- Zeer licht ontvlambaar. R11- Licht ontvlambaar. R62- Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid. R20/22- Schadelijk bij inademing en opname door de mond. R22- Schadelijk bij opname door de mond. R48/20- Schadelijk gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing. R65- Schadelijk kan longschade veroorzaken na verslikken. R38- Irriterend voor de huid. R43- Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. R66- Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. R67- Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. R50/53- Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. R51/53- Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. R52/53- Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. F+ - Zeer licht ontvlambaar F - Licht ontvlambaar Repr. Cat.3 - Vergiftig voor de voortplanting Categorie 3 Xn - Schadelijk Xi - Irriterend N - Milieugevaarlijk Kennisgeving aan de lezer Naar ons beste weten is de hierin besloten informatie juist. Noch bovengenoemde leverancier, noch enige dochtermaatschappij ervan, aanvaardt echter ook maar enige aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de hierin besloten informatie. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de uiteindelijke beslissing of een bepaald materiaal al dan niet geschikt is. Elk van de materialen kan onbekende risico's met zich meebrengen. In het gebruik ervan moet daarom grote zorgvuldigheid betracht worden. Ofschoon sommige risico's in deze handleiding worden beschreven, kunnen wij niet garanderen dat dit de enige bestaande risico's zijn. Versie 5.05 Pagina 7/7

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD vochtige vloerdoeken voor geoliede- & gewaxte houten vloeren

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD vochtige vloerdoeken voor geoliede- & gewaxte houten vloeren Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld overeenkomstig EUrichtlijn 1907/2006 vochtige vloerdoeken voor geoliede & gewaxte houten vloeren 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer 5185-5979 1.2 Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam EG nummer 215-691-6 CAS nummer 12522-88-2 Product-

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD conform 1907/2006/EG

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD conform 1907/2006/EG Blad: 1 van 9 1. Identificatie van de stof of preparaat en de vennootschap / onderneming. Identificatie van de stof of het preparaat: Productnaam: Gebruik: Component van elastische reparatiecompound. Identificatie

Nadere informatie

ACTARA 25 WG Versie 1 Herzieningsdatum 24.09.2009 Printdatum 25.09.2009

ACTARA 25 WG Versie 1 Herzieningsdatum 24.09.2009 Printdatum 25.09.2009 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING PRODUCTINFORMATIE Productbenaming : Design Code Gebruik : A9584C : Insecticide Firma : Syngenta Crop Protection B.V. Jacob Obrechtlaan

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Andere namen of synoniemen van de stof of het mengsel Registratienummer

Nadere informatie

Safety VOORBEELD PRODUCT

Safety VOORBEELD PRODUCT Blad: 1 van 9 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming. Productnaam en code: Gebruik: Identificatie onderneming: Heavy duty coating. SafetyDocs Johannes Vermeerstraat 1 NL 5212

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 453/2010 België VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Methomex 20 LS

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Methomex 20 LS 1. Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap / onderneming Ref. n Leverancier Identificatie van het produkt Chemische familiegroep Aard van het produkt : 15408060NL : Makhteshim-Agan

Nadere informatie

1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming TETRAKALIUMDIFOSFAAT; TETRAKALIUMPYROFOSFAAT;

1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming TETRAKALIUMDIFOSFAAT; TETRAKALIUMPYROFOSFAAT; 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Productnaam: Handelsnamen: HI-M-291; HI-M-292; TKPP Synoniemen: TETRAKALIUMDIFOSFAAT; ; Aard: Zuivere

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20 Herzieningsdatum 03/05/2013 Herziening 4 Vervangt datum 03/05/2013 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20 Volgens Verordening (EG) 453/2010 Volgens Verordening (EG) 1907/2006 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 30.05.2014 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: DF1516

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD [overeenkomstig de criteria van verordening 1907/2006 (REACH) en 453/2010] Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: Chemische

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Datum van uitgifte 01-mei-2007 MSDS PN: 4321396 REV. B 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productcode 401936, 300570 Product benaming

Nadere informatie

: Reinigingsmiddel voor spuitapparatuur. : +(31)-858880596 (24/7 bereikbaar) H315: Veroorzaakt huidirritatie.

: Reinigingsmiddel voor spuitapparatuur. : +(31)-858880596 (24/7 bereikbaar) H315: Veroorzaakt huidirritatie. Dit SDS blad (veiligheidsinformatieblad) voldoet aan de normen en wet en regelgeving van Nederland en voldoet mogelijk niet aan de wet en regelgeving van andere landen. RUBRIEK 1: Identificatie van de

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad Dow AgroSciences B.V. Veiligheidsinformatieblad volgens Reg. (EG) Nr. 453/2010 Productnaam: BOFIX* Herbicide Herzien: 2012/07/02 Print datum: 29 Sep 2012 Dow AgroSciences B.V.

Nadere informatie

Adheseal Marine Black

Adheseal Marine Black 1/7. VIB: conform aan Verordening (EG) nr. 453/2010. Adheseal Marine Black RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. PRODUCTIDENTIFICATIE Productnaam :

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productcode Chemische naam/synoniemen : - REACH registratienummer : - CAS Nr. : - EINICS Nr. : - Index-nummer (Bijlage

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 KONGCRETE DEEL A RUBRIEK 1: Identificatie van de stof / het mengsel en van de vennootschap / onderneming 1.1 Product Identificatie Productnaam

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (VERORDENING (EG) Nr. 1907/2006 Datum: - REACH) 14/05/2012 bladzijde: 1/7 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 - IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Identificatie

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad Dow Benelux B.V. Productnaam: FROTH-PAK(TM) 180 Isocyanate Herzien: 2006/10/07 Print datum: 09 Jan 2008 Dow Benelux B.V. moedigt u aan het volledige Veiligheidsinformatieblad

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Odourcon 10 Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Odourcon 10 Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010. RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Product: Synoniemen: Aard: METALDEHYDE 6 % RB AGRICHIM SLAKKENDOOD / AGRICHIM ANTILIMACES (B: 7123/B);

Nadere informatie

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Blad 1/8 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Informatie over het produkt MSDS nummer: 1003002 Toepassing van de stof / van de bereiding Afdichtingsmiddel Markt: Professioneel

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad (Bad file name or number) Afdrukdatum: 12-jun-2012 Volgens EU verordening 1907/2006 Herzieningsnummer: 3 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD v olgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) DELTA 2K Satin-Härter Materiaalnummer 124357DS

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD v olgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) DELTA 2K Satin-Härter Materiaalnummer 124357DS Versie 3 / Pagina 1 v an 7 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam: Gebruik van de stof of het preparaat Algemeen gebruik

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Nieuw) - Rubber & Kunststof Dressing

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Nieuw) - Rubber & Kunststof Dressing Herzieningsdatum 02/10/2013 Herziening 1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Verordening (EG) 453/2010 Volgens Verordening (EG) 1907/2006 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Nadere informatie

: Petromark Engine Flush

: Petromark Engine Flush Datum van uitgave: 07-03-2013 Datum herziening: 04-03-2014 Vervangt: 07-03-2013 Versie: 1.1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave: 23-01-2014 Datum herziening: : Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam : Kill O'Dor Productcode

Nadere informatie

Energiestraat 12 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS. 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS

Energiestraat 12 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS. 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS bladzijde : 1 / 7 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Aard van het product : Smeermiddel. Identificatie van het product :Pasta. Handelsnaam : Gebruik : Consumenten. Industrieel.

Nadere informatie