Gevestigd en kantoorhoudende aan de Adrian pauwstraat 37, 9716 C R Groningen,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gevestigd en kantoorhoudende aan de Adrian pauwstraat 37, 9716 C R Groningen,"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN QROAD PRODUCTION VOF, VERSIE MEI 2014 ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN QROAD PRODUCTION VOF hierna te noemen: Qroad Gevestigd en kantoorhoudende aan de Adrian pauwstraat 37, 9716 C R Groningen, ARTIKEL 1: DEFINITIES 11 Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht voor de werkz aamheden hebben verstrekt 12 Onder opdrachtnemer wordt verstaan Qroad, handelsnaam Qroad Production vof gevestigd te Groningen 13 Onder opdracht wordt verstaan het verz oek van de opdrachtgever aan Qroad om werkz aamheden te verrichten, in ruil waarvoor opdrachtgever aan Qroad betaling verschuldigd z al z ijn 14 Onder werkz aamheden wordt verstaan al hetgeen Qroad ten behoeve van de opdrachtgever, binnen het kader van de verstrekte opdracht, maakt en/of onderneemt cq doet maken en/of ondernemen 15 Onder offerte wordt verstaan een formele aanbieding met daarin vermeldt de in meer of mindere mate gespecificeerde werkz aamheden en de begroting van aan die werk z aamheden verbonden kosten 16 Onder website wordt verstaan een op naam van opdrachtgever gemaakte presentatie voor gebruik op internet Dez e bestaat uit een geheel van digitale internetpagina s inclusief eventuele bijbehorende digitale documenten, afbeeldingen, scripts en databases ARTIKEL 2: AANBIEDING EN 21 Dez e algemene voorwaarden z ijn van toepassing op alle mondelinge en/of schriftelijke aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, in de ruimste z in des woords, die Qroad heeft aangeboden aan of afgesloten met opdrachtgever 22 Opdrachtgever aanvaardt dez e algemene voorwaarden met uitsluiting van eventuele door hem gehanteerde algemene voorwaarden, tenz ij Qroad en opdrachtgever vooraf uitdrukkelijk schriftelijk anders z ijn overeengekomen Indien partijen schriftelijk z ijn overeengekomen dat andere voorwaarden van toepassing z ijn, gelden dez e voor waarden slechts voor de specifieke opdracht waarvoor z ij z ijn overeengekomen 23 Indien enige bepaling van dez e algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, z ullen de overige bepalingen van dez e algemene voorwaarden volledig van kracht blijven In dit geval z ullen opdrachtgever en Qroad in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige cq vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij z oveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige cq vernietigde bepaling in acht wordt genomen 24 Qroad is te allen tijde gerechtigd de algemene voorwaarden te wijz igen Mits Qroad de opdrachtgever daarvan vooraf schriftelijk op de hoogte heeft gesteld, is de opdrachtgever aan de nieuwe algemene voorwaarden gebonden ARTIKEL 3: TOTSTANDKOMING 31 A l onz e (mondelinge of schriftelijke) offertes z ijn gedurende dertig (30) dagen geldig, tenz ij tevoren schriftelijk een andere termijn voor aanvaarding respectievelijk geldigheid is overeengekomen Niettemin heeft Qroad het recht om een offerte binnen vijf (5) werkdagen nadat hij opdrachtgever heeft bereikt te herroepen 32 Een overeenkomst komt tot stand en de werkz aamheden worden ingepland op het moment dat een offerte door opdrachtgever middels een schriftelijk akkoord wordt aanvaard dan wel, indien geen offerte aanwez ig is, opdrachtgever een opdracht aan Qroad geeft en laatstgenoemde die opdracht aanvaardt 33 Indien opdrachtgever, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is Qroad gerechtigd om alle in verband met die opdracht door haar gemaakte cq te maken kosten geheel bij opdrachtgever in rekening te brengen Qroad z al na betaling van de annuleringskosten door opdrachtgever hetgeen gedurende de periode voorafgaande aan de annulering in het kader van die opdracht is ontwikkeld overhandigen aan opdrachtgever, één en ander met inachtneming van het overige gestelde in dez e voorwaarden ARTIKEL 4: PRIJZEN 41 De prijz en en tarieven z ijn inclusief de in de aanbieding, offerte of overeenkomst omschreven werkz aamheden door Qroad A lle prijz en en tarieven z ijn exclusief Omz etbelasting (BTW), heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, waaronder muz iekrechten en Buma Stemra rechten en overige kosten A lle prijz en en tarieven vormen geen vergoeding voor de kosten van voice over, gebruik van audio en/of visueel materiaal van derden, transport, reis en verblijfskosten, kantoorkosten, verpakking, import, (technische) documentatie aanschaf van hardware, software van derden, opleiding van opdrachtgever, installatie, implementatie en dergelijke welke separaat aan opdrachtgever in rekening worden gebracht, tenz ij anders is aangegeven in de aanbieding, offerte of overeenkomst 42 Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering de kostprijs van de bestelde z aken cq de gebruikte materialen stijgt en/of door overheid en/of vakorganisaties wijz igingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden, sociale verz ekeringen en dergelijke is Qroad gerechtigd de verhogingen aan de opdrachtgever door te berekenen 43 Indien opdrachtgever een verz oek heeft tot wijz iging van en/of aanvulling op de specificaties van de door Qroad te verrichten werkz aamheden z al z ij Qroad hiervan in kennis stellen Dez e extra werkz aamheden worden op basis van een vast uurtarief conform artikel 41 van dez e algemene voorwaarden, bovenop het in de offerte afgesproken bedrag, in rekening gebracht aan opdrachtgever 44 Qroad is te allen tijde gerechtigd haar prijz en en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever aan te passen Opdrachtgever is gerechtigd binnen vijf (5) werkdagen na dez e kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te z eggen tegen de in de kennisgeving genoemde datum waarop de prijs of tariefsaanpassing in werking z ou reden Dez e nieuwe prijz en en tarieven z ijn van toepassing op alle volgende aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Qroad en opdrachtgever 45 Voor werk dat in het weekend (vr 19:00 ma 09:00) of in de avonduren (ma do: 19:00 09:00) verricht moet worden, evenals werk dat binnen 24 uur af moet z ijn, wordt een toeslag van 50% op de factuur berekend ARTIKEL 6: BETALING EN OPSCHORTINGSRECHTEN 51 A lle facturen dienen door opdrachtgever uiterlijk binnen één en twintig (21) dagen na factuurdatum te worden betaald 52 Indien de betalingstermijn wordt overschreden is opdrachtgever van rechtswege in verz uim, z onder nader ingebrekestelling, en z al aan opdrachtgever over het open staande bedrag een vertragingsrente van twee procent (2 %) per maand cumulatief in rekening worden gebracht, gerekend over de periode dat de opdrachtgever in verz uim is 53 Qroad heeft het recht voor elke aan de opdrachtgever gez onden betalings herinnering, aanmaning en dergelijke een bedrag van ten minste 25,00 (vijf en twintig euro) ter z ake administratiekosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen 54 Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde bedrag tevens gehouden z al z ijn tot volledige vergoeding van alle met incasso gemoeide buiten en gerechtelijke kosten van Qroad met een minimum van vijftien procent (15 %), met een absoluut minimum van 150,00 (honderd en vijftig euro), van de openstaande vordering(en) onverminderd alle overige rechten van Qroad 55 Indien enige betalingstermijn wordt overschreden is Qroad gerechtigd haar verplichtingen uit de overeenkomst en eventuele andere lopende overeenkomsten op te schorten totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd het recht van Qroad op schadevergoeding en z onder jegens opdrachtgever tot vergoeding van enige schade gehouden te z ijn 56 Opdrachtgever z iet af van een eventueel recht tot verrekening van enige vordering Opdrachtgever kan z ich derhalve jegens Qroad nimmer met een beroep op verrekening aan een betalingsverplichting onttrekken 57 Iedere betaling wordt in de eerste plaats geacht te strekken ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de langst openstaande vordering, z elfs al vermeldt opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een latere vordering 58 Qroad behoudt z ich het recht voor om eventuele door opdrachtgever aan Qroad ter beschikking gestelde z aken, materialen, apparatuur en dergelijke worden eerst dan terug te geven nadat alle door opdrachtgever verschuldigde betalingen volledig z ijn verricht 59 Indien de werkz aamheden op nacalculatiebasis worden verricht, z al Qroad de opdrachtgever maandelijks factureren ARTIKEL 6: UITVOERING VAN DE

2 61 Qroad z al de overeenkomst naar beste inz icht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren 62 Qroad heeft het recht werkz aamheden te laten verrichten door derden 63 Door Qroad genoemde leveringstermijnen worden naar beste eer en geweten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Qroad bekend waren en z ullen z oveel mogelijk in acht worden genomen Partijen z ullen elkaar z o snel mogelijk op de hoogte stellen z odra van enige omstandigheid blijkt die van invloed kan z ijn op de (tijdige) uitvoering van de werkz aamheden en/of de leveringstermijnen 64 Qroad werkz aamheden vervaardigen en leveren overeenkomstig de functionele en technische specificaties welke tussen partijen z ijn cq worden overeengekomen 65 De enkele overschrijding van een leveringstermijn brengt Qroad niet in verz uim en geeft opdrachtgever, behoudens opz et of grove schuld van Qroad, niet het recht de overeenkomst te ontbinden Partijen treden vervolgens z o spoedig mogelijk in overleg ten einde een nieuwe leveringstermijn vast te stellen ARTIKEL 7: EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RECHTEN 71 Qroad behoudt z ich de eigendom van alle geleverde z aken voor terz ake van alle vorderingen die z ij krachtens (tekortkoming in de nakoming van een verplichting uit) een overeenkomst op opdrachtgever heeft cq mocht verkrijgen 72 Opdrachtgever is niet gerechtigd de z aken waarop het eigendomsvoorbehoud van Qroad rust te bez waren en/of aan derden over te dragen Evenmin mogen door Qroad verleende licenties en/of gebruiksrechten met betrekking tot die z aken door opdrachtgever worden uitgeoefend 73 De opdrachtgever is verplicht om de z aken gedurende dez e periode deugdelijk te onderhouden en te verz ekeren tegen alle calamiteiten 74 De opdrachtgever z al aanduidingen van auteursrecht niet verwijderen Bij overtreding van het in dit lid bepaalde, verbeurt de opdrachtgever, z onder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, een terstond en volledig opeisbare boete ad 25000,00 (vijfentwintig duiz end euro) voor elke overtreding, alsmede 500,00 (vijfhonderd euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt 75 Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel, blijven alle intellectuele eigendomsrechten op alle door Qroad aan de opdrachtgever geleverde website en ander materiaal waarop een intellectueel eigendom rust, berusten bij Qroad 76 Ingeval Qroad een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt ter z ake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Qroad vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen 77 Opdrachtgever is verplicht Qroad terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op z aken waarop krachtens dit artikel een 77 Opdrachtgever is verpli eigendomsvoorbehoud rust ARTIKEL 8: RISICO Het risico van verlies of beschadiging van z aken die voorwerp van de overeenkomst z ijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop dez e het kantoor en/of magaz ijn van Qroad hebben verlaten ARTIKEL 9: LEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN 91 Door Qroad genoemde leveringstermijnen worden naar beste eer en geweten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Qroad bekend waren en z ullen z oveel mogelijk in acht worden genomen Partijen z ullen elkaar z o snel mogelijk op de hoogte stellen z odra van enige omstandigheid blijkt die van invloed kan z ijn op de (tijdige) uitvoering van de werkz aamheden en/of de leveringstermijnen 92 Qroad z al de werkz aamheden vervaardigen en leveren overeenkomstig de functionele en technische specificaties welke tussen partijen z ijn cq worden overeengekomen 93 De enkele overschrijding van een leveringstermijn brengt Qroad nimmer in verz uim en geeft opdrachtgever, behoudens opz et of grove schuld van Qroad, niet het recht de overeenkomst te ontbinden Partijen treden vervolgens z o spoedig mogelijk in overleg ten einde een nieuwe leveringstermijn vast te stellen 94 Het risico betreffende de geleverde z aken gaat over op de opdrachtgever op het moment van levering 95 Verz ending cq transport van bestelde z aken geschiedt op een door Qroad te bepalen wijz e Qroad is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met de verz ending cq het transport, al dan niet aan de z aken geleden 96 Het risico van de z aken die z ich vanwege de te verrichten werkz aamheden onder het beheer van Qroad bevinden, blijft bij de opdrachtgever rusten De opdrachtgever is verplicht de z aken adequaat verz ekerd te hebben en te houden gedurende de tijd dat de z aken z ich in het beheer van Qroad bevinden 97 Qroad is bevoegd om ter z ake de nakoming van financiële verplichtingen van de opdrachtgever vooruitbetaling of z ekerheid te verlangen alvorens tot levering over te gaan cq met de te verrichten werkz aamheden te starten ARTIKEL 10: MEDEWERKING OPDRACHTGEVER 101 Opdrachtgever z al Qroad steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, inlichtingen, documentatie, materialen, software van derden, assets en/of overige benodigdheden welke door partijen schriftelijk worden omschreven (hierna: benodigdheden) ter beschikking stellen Voorts z al opdrachtgever Qroad tijdig in kennis stellen van z ijn beslissingen, en ontvangen documenten tijdig beoordelen en alle overige benodigde medewerking verlenen teneinde Qroad in staat te stellen aan de leveringsdatum te voldoen 102 Opdrachtgever garandeert Qroad dat z ij gerechtigd is te beschikken over de aan Qroad ter beschikking gestelde benodigdheden Door het verstrekken van de gegevens, data cq inlichtingen aan Qroad verklaart opdrachtgever dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Qroad in en buiten rechte voor alle gevolgen, z owel financiële als andere, die hieruit kunnen voortvloeien 103 Indien de in artikel 101 omschreven benodigdheden niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking z ijn gesteld aan Qroad of indien de benodigde medewerking niet wordt verleend of indien opdrachtgever op andere wijz e niet aan z ijn verplichtingen voldoet, is Qroad gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst en de leveringsdatum op te schorten z onder tot enige schade vergoeding jegens opdrachtgever gehouden te z ijn Voorts kan Qroad de daardoor eventueel ontstane kosten en te verrichten meerwerk volgens z ijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen 104 Indien medewerkers van Qroad en/of derden in het bedrijf van opdrachtgever of op een andere door opdrachtgever aangewez en locatie werkz aamheden ter uitvoering van een overeenkomst dienen te verrichten, z al opdrachtgever kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid benodigde faciliteiten, indien van toepassing een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten en dergelijke, z orgdragen 105 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en de juiste toepassing van de geleverde z aken, alsmede voor het adequaat beveiligen daarvan 106 Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever apparatuur, data, materialen of gegevens op informatiedragers en dergelijke ter beschikking z al stellen, z ullen dez e voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkz aamheden noodz akelijke specificaties De opdrachtgever staat er voor in dat de door aan hem aan Qroad verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden en dergelijke vrij z ijn van virussen en/of defecten ARTIKEL 11: MEDEWERKING DERDEN 111 Indien Qroad op verz oek en met toestemming van opdrachtgever het leveren van bepaalde z aken, het verrichten van bepaalde diensten en/of werkz aamheden geheel of gedeeltelijk uitbesteedt aan een of meer derden, kan Qroad op verz oek van opdrachtgever optreden als diens rechtsgeldig vertegenwoordiger 112 Door Qroad overeenkomstig het bepaalde in artikel 111 namens opdrachtgever te sluiten overeenkomsten met derde(n) worden geacht rechtstreeks te z ijn gesloten tussen opdrachtgever en dez e derde(n) Op dez e overeenkomsten z ijn, indien aanwez ig, de leveringsvoorwaarden van die derden van toepassing Qroad aanvaardt terz ake geen enkele aansprakelijkheid ARTIKEL 12: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 121 A lle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur (software ed), apparatuur of andere materialen z oals concepten, analyses, grafisch materiaal, ontwerpen, vormgeving, teksten, logo s, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Qroad

3 122 Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij dez e voorwaarden of andersz ins uitdrukkelijk worden toegekend, en voor het overige z al hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen 123 Opdrachtgever is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Qroad bevat Opdrachtgever verbindt z ich dez e programmatuur, apparatuur en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor dez e hem ter beschikking z ijn gesteld Onder derden wordt begrepen alle personen werkz aam in de organisatie van opdrachtgever Onder derden wordt ook begrepen alle personen die niet noodz akelijkerwijs de programmatuur, apparatuur, en/of andere materialen behoeven te gebruiken 124 Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of wijz igen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur 125 Het is Qroad toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur Indien Qroad door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het opdrachtgever niet toegestaan dez e beveiliging te verwijderen of ontwijken Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat opdrachtgever niet in staat is een reservekopie van de programmatuur te maken z al Qroad op verz oek van opdrachtgever één reserve kopie van de programmatuur aan Qroad ter beschikking stellen 126 Qroad is gerechtigd haar logo en naam te vermelden op de geleverde z aken, op de aftiteling daarvan en/of in de source code 127 Qroad behoudt z ich het recht voor om de voor opdrachtgever ontwikkelde z aken geheel of gedeeltelijk te gebruiken ten behoeve van promotionele, acquisitieen/of demonstratie doeleinden ARTIKEL 13: GEHEIMHOUDING 131 Partijen z ijn verplicht, hetz ij gedurende de looptijd van een overeenkomst, hetz ij daarna, vertrouwelijke informatie die hen ter kennis komt geheim te houden en dez e op geen enkele wijz e aan derden bekend te maken en/of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor dez e hen ter beschikking is gesteld Onder derden worden mede begrepen alle personen werkz aam in de organisatie van partijen die niet noodz akelijkerwijs op de hoogte dienen te worden gesteld van de informatie 132 Onder vertrouwelijke informatie in de z in van dez e voorwaarden dient te worden verstaan: (i)alle schriftelijke, mondelinge of op andere wijz e direct of indirect verstrekte informatie die als z odanig is aangeduid en/of waarvan de andere partijweet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat dez e vertrouwelijk is; (ii)alle product, marketing, klant en/of overige bedrijfsgegevens die als z odanig z ijn aangeduid en/of waarvan de andere partij weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat dez e vertrouwelijk z ijn, ongeacht de wijz e waarop dez e z ijn verstrekt; (iii)alle documentatie, data, tekeningen, benchmark test( en)( gegevens), specificaties, objectcodes, source codes, productiemethodes, technologieën en/of overige informatie die als z odanig is aangeduid en/of waarvan de andere partij weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat dez e vertrouwelijk is, ongeacht de wijz e waarop dez e is verstrekt; (iv) iedere kopie in welke vorm dan ook van het voorafgaande 133 De verplichtingen van partijen gelden niet ten aanz ien van vertrouwelijke informatie waarvan de ontvangende partij kan aantonen dat (i) dez e van algemene bekendheid en/of voor het publiek toegankelijk is of (ii) dez e al bij haar bekend was en niet onderhevig aan enige geheimhoudingsverplichting voordat dez e door de andere partij aan hem werd verstrekt 134 Partijen z ullen gedurende de looptijd van de overeenkomst tot twee jaar daarna geen (ex ) medewerkers van de andere partij en/of met haar gelieerde ondernemingen in dienst nemen en/of andersz ins inschakelen in haar bedrijf en/of met haar gelieerde ondernemingen ARTIKEL 14: AANSPRAKELIJKHEID 141 Qroad aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding slechts indien en voorz over dat op grond van het bepaalde in dit artikel blijkt 142 De aansprakelijkheid, voor z over dez e door haar aansprakelijkheidsverz ekering wordt gedekt, isbeperkt tot het bedrag van de door de verz ekeraar gedane uitkering 143 Indien de verz ekeraar niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de aansprakelijkheidsverz ekering wordt gedekt, is de totale aansprakelijkheid van Qroad wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst beperkt tot vergoeding van directe schade tot het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs exclusief BTW, met een absoluut maximum van 2500, (tweeduiz end vijfhonderd euro) 144 In afwijking van het vorige lid, wordt bij een overeenkomst die hoofdz akelijk een duur overeenkomst is met een looptijd van meer dan één (1) jaar, de totale aansprakelijkheid van Qroad beperkt tot vergoeding van directe schade tot een bedrag voor de overeenkomst bedongen prijs over de laatste z es maanden exclusief BTW, met een absoluut maximum van 5000, (vijf duiz end euro) 145 Onder directe schade van opdrachtgever in de z in van dez e voorwaarden wordt uitsluitend verstaan: (a) de redelijke kosten die opdrachtgever heeft moeten maken om de prestatie van Qroad aan de overeenkomst te laten beantwoorden; (b) de redelijke kosten die opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van z ijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorz ieningen doordat Qroad op een voor hem bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met een eventuele kostenbesparing ten gevolge van de vertraagde levering; (c) redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorz aak en de omvang van de schade, voor z over de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de z in van dez e voorwaarden; (d) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voorz over opdrachtgever het belang van Qroad naar behoren heeft behartigd A ansprakelijkheid van partijen voor indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gemiste contracten en/of schade aan het imago van de andere partij is uitgesloten ALGEMENE VOORWAARDEN QROAD PRODUCTION VOF, VERSIE MEI Buiten de in dit artikel genoemde gevallen rust op partijen geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding z ou worden gebaseerd De in artikel 143 en 144 van toepassing z ijnde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor z over de schade het gevolg is van opz et of grove schuld van de schadeplichtige partij 147 De aansprakelijkheid van partijen wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de ene partij de andere partij onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter z uivering van de tekortkoming, en de andere partij ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van z ijn verplichtingen tekort blijft schieten De ingebrekestelling dient een z o gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, z odat de andere partij in staat is adequaat te reageren 148 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de ene partij de schade z o spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de andere partij meldt Enig recht op schadevergoeding vervalt dertig (30) dagen na de leveringsdatum, of, indien de overeenkomst tussentijds is beëindigd, dertig (30) dagen na de datum van beëindiging van de overeenkomst 149 Qroad aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade doordat door of vanwege Qroad geleverde z aken worden gebruikt op een andere wijz e dan tussen partijen is overeengekomen 1410 Eventueel door Qroad verstrekt advies wordt naar beste kennis van z aken gegeven Verstrekt advies ontheft opdrachtgever niet van de verplichting eigen onderz oek te verrichten naar de geschiktheid van de te leveren z aken en/of te verrichten diensten voor het beoogde doel 1411 Qroad aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het geheel of gedeeltelijk verloren gaanvan content en/of data 1412 Opdrachtgever vrijwaart Qroad voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Qroad geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor z over opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorz aakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen

4 ARTIKEL 15: OVERMACHT 151 Ingeval nakoming van datgene waartoe Qroad krachtens de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst in gehouden, niet mogelijk is en z ulks te wijten is aan niet toerekenbare nietnakoming aan de z ijde van Qroad, of aan de z ijde van de voor uitvoering van de overeenkomst door Qroad ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval z ich een andere gewichtige reden voordoet aan de z ijde van Qroad, is Qroad gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van dienst verplichtingen jegens de opdrachtgever gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten, z onder tot enige schadevergoeding te z ijn gehouden 152 Qroad z al de opdrachtgever schriftelijk op de hoogte stellen, ondervermelding van de oorz aak,de aard en de te verwachten duur van de overmacht 153 Onder overmacht z al onder andere steeds mede z ijn begrepen: a Oorlog, oproer, mobilisatie, binnen en buitenlandse onrusten, staking en uitsluitingdoor werklieden; b Bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard en onverschillig op welke wijz e ontstaan (brand, ongeval ed); c Vertraagde of te late toelevering door derden en toeleveranciers van Qroad; d Transportmoeilijkheden of transportbelemmeringen van elke aard, waardoor het transport naar het bedrijf van Qroad of van het bedrijf van Qroad naar opdrachtgever, wordt bemoeilijkt of belemmerd; e Overheidsmaatregelen die Qroad verhinderen z ijn verplichtingen tijdig dan weldeugdelijk na te komen 154 Indien de overmachtsituatie heeft voortgeduurd tot twee (2) maanden na de datering van de voornoemde kennisgeving z ullen partijen tot overeenstemming trachten te komen over wijz iging van de door overmacht opgeschorte bepaling(en) van de overeenkomst Bij gebreke aan een dergelijke overeenstemming binnen één maand, kan elk der partijen dez e overeenkomst beëindigen, z onder tot enigerlei schadevergoeding jegens de andere partij gehouden te houden te z ijn Qroad behoudt evenwel het recht op betaling van reeds geleverde goederen, verrichtte werkz aamheden en/of verleende diensten ARTIKEL 16: ONTBINDING 161 Indien de opdrachtgever, na schriftelijke sommatie door Qroad, in gebreke blijft om aan enige uit een overeenkomst en/of dez e voorwaarden voortvloeiende wez enlijke verplichting te voldoen, is Qroad gerechtigd, z onder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de betreffende overeenkomst met onmiddellijke ingang, en z onder jegens de opdrachtgever tot vergoeding van enige schade gehouden te z ijn, middels een aangetekend schrijven te beëindigen, onverminderd het recht van Qroad en andere haar wettelijke toekomende rechten uit te oefenen, z oals het recht op schadevergoeding, en onverminderd het recht op betaling van reeds geleverde z aken, verrichtte werkz aamheden en/of verleende diensten, middels een aangetekend schrijven te beëindigen, onverminderd het recht van de beëindigende partij andere haar wettelijke toekomende rechten uit te oefenen, z oals het recht op schadevergoeding, en onverminderd het recht op betaling van reeds geleverde z aken, verrichtte werkz aamheden en/of verleende diensten 162 Tevens is Qroad gerechtigd een overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, z onder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst z al z ijn vereist, en z onder jegens de opdrachtgever tot vergoeding van enige schade gehouden te z ijn, indien de opdrachtgever (voorlopige) surcéance van betaling aanvraagt of haar (voorlopige) surcéance van betaling wordt verleend, haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, haar onderneming staakt, op een aanmerkelijk deel van het vermogen van beslag wordt gelegd, de rechtspersoon wordt ontbonden of de z eggenschap over of de beslissende stem binnen de rechtspersoon van de opdrachtgever bij een derde komt te berusten, onverminderd het recht van Qroad haar wettelijke toekomende rechten uit te oefenen, z oals het recht op schadevergoeding, en onverminderd het recht op betaling van reeds geleverde z aken, verrichtte werkz aamheden en/of verleende diensten 163 Indien een overeenkomst welke naar z ijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan dez e door Qroad en door opdrachtgever z onder opgave van redenen schriftelijk worden beëindigd Er dient een opz egtermijn van twee (2) maanden in acht te worden genomen 164 Indien de overeenkomst is aangegaan voor een periode van één (1) jaar, dan wordt de overeenkomst jaarlijks stilz wijgend verlengd Indien opdrachtgever of Qroad na een contractjaar de overeenkomst wenst te beëindigen dan dient dit schriftelijk en uiterlijk twee (2) maanden voor het einde van de contractsvervaldatum te geschieden ARTIKEL 17: ONTWERPEN WEBSITE 171 Onder website wordt verstaan een op naam van opdrachtgever gemaakte presentatie voor gebruik op internet Dez e bestaat uit een geheel van digitale internetpagina s inclusief eventuele bijbehorende digitale documenten, afbeeldingen, scripts en databases 172 Qroad z al de overeenkomst voor het ontwerpen van een website voor opdrachtgever naar beste inz icht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren 173 Qroad heeft het recht werkz aamheden te laten verrichten door derden 174 De opdrachtgever verkrijgt een volledige, niet overdraagbare licentie tot het gebruik van het grafische ontwerp van de website vanaf het moment dat de opdrachtgever volledig aan z ijn verplichtingen uit de overeenkomst met Qroad heeft voldaan 175 De opdrachtgever is z elf verantwoordelijk voor het verwerven van licenties bij derden voor auteursrechtelijk materiaal (waaronder fonts, software, huisstijlelementen, foto s composities en dergelijke) dat op verz oek van opdrachtgever op de website z al worden gebruikt 176 Qroad behoudt copyrights op de elementen daar waar het gaat om eigen beeldcreaties, programmeringen, teksten en beeldconcepten, ontwerpen en dergelijke 177 Het is de opdrachtgever toegestaan om voor het dagelijkse gebruik van de website, binnen de met Qroad schriftelijk overeengekomen grenz en, wijz igingen in de inhoud van de databases, achterliggende pagina s en de boomstructuren aan te brengen 178 Het is de opdrachtgever niet toegestaan om z onder voorafgaande schriftelijke toestemming van Qroad een variant of een afgeleide van het ontwerp te maken of elementen van het ontwerp binnen andere ontwerpen of werken toe te passen of te gebruiken 179 Indien Qroad adviseert om een bepaalde provider of een andere dienstverlener ten behoeve van het functioneren van de website in te schakelen, is Qroad nimmer aansprakelijk indien dez e dienstverlener tekortschiet in z ijn verplichtingen ARTIKEL 18: GARANTIE TEN AANZIEN VAN DE WEBSITE 181 Qroad z al gedurende een periode van één (1) maand na implementatie eventuele gebreken in de website herstellen voor z over dez e gebreken gelegen z ijn in het, door toedoen van Qroad, niet voldoen aan de schriftelijk overeengekomen specificaties 182 De opdrachtgever dient Qroad schriftelijk op de hoogte te stellen van dergelijke gebreken 183 Qroad behoeft geen gebreken te herstellen indien dez e z ijn veroorz aakt door de opdrachtgever z elf, door derden of door gewijz igde omstandigheden waarvan Qroad ten tijde van het sluiten van de overeenkomt niet wist of behoorde te weten ARTIKEL 19: WEBSITE BEHEER EN ONDERHOUD 191 Onder webbeheer en webonderhoud wordt verstaan het beheren, onderhouden, wijz igen en aanpassen van de website in opdracht van de opdrachtgever 192 De kosten voor webbeheer en webonderhoud z ijn niet in de prijs van het ontwerpen van de website inbegrepen Kosten voor webbeheer en webonderhoud worden apart aan opdrachtgever in rekening gebracht 193 Webbeheer en webonderhoud worden tegen een vast uurtarief conform de bepalingen van artikel 4 aan opdrachtgever in rekening gebracht 194 Op verz oek van opdrachtgever kunnen partijen in onderling overleg een onderhouds overeenkomst aangaan voor het webbeheer en webonderhoud, op welke overeenkomst de gebruikelijke voorwaarden van Qroad van toepassing z ullen z ijn 195 Qroad z al met opdrachtgever schriftelijke afspraken vastleggen over de frequentie (dagelijks, wekelijks, maandelijks) van het beheer en onderhoud 196 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een correct en oordeelkundig gebruik cq toepassing van de website, alsmede voor controle en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer 197 Voor herstel van verminkte en/of verloren gegane gegevens dient een aparte offerte te worden aangevraagd, evenals voor herstel van gebreken ten gevolge van door of vanwege opdrachtgever z onder voorafgaande schriftelijke toestemming van Qroad aangebrachte wijz igingen in de website Voorts kan Qroad z ijn gebruikelijke commerciële tarieven en de kosten van herstel in rekening brengen indien de gebreken in de website z ijn veroorz aakt door gebruiksfouten en/of onoordeelkundig gebruik van de software en/of door overige niet aan

5 Qroad toe te rekenen oorz aken ARTIKEL 20: BEVEILIGING EN PRIVACY Opdrachtgever vrijwaart Qroad voor alle aanspraken van derden die jegens Qroad mochten worden ingesteld wegens schending van de Wet persoons registraties en/of wettelijke bewaartermijnen ALGEMENE VOORWAARDEN QROAD PRODUCTION VOF, VERSIE MEI 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN QROAD PRODUCTION VOF, VERSIE MEI 2014 ARTIKEL 21: OVERIGE BEPALINGEN 211 A anvullingen op en wijz igingen van een overeenkomst tussen partijen en/of dez e daarop van toepassing z ijnde algemene voorwaarden z ijn slechts geldig indien dez e schriftelijk tussen partijen z ijn overeengekomen en door beide partijen z ijn ondertekend Indien partijen schriftelijk bepaalde aanvullingen en/of wijz igingen z ijn overeengekomen, gelden dez e slechts voor de specifieke opdracht waarvoor z ij z ijn overeengekomen 212 Partijen z ijn verplicht van elke adreswijz iging onverwijld schriftelijk kennis aan de opdrachtgever te geven ARTIKEL 22: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER 221 Op een overeenkomst tussen partijen, dez e daarop van toepassing z ijnde algemene voorwaarden en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing Uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen z ullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht 222 De Nederlandse tekst van dez e algemene voorwaarden prevaleert boven de al dan niet beëdigde vertalingen daarvan 223 Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een overeenkomst tussen partijen z ullen, voorz over niet in der minne op te lossen, met uitsluiting van iedere andere 223 Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een overeenkomst tussen partijen z ullen, voorz over ni rechter worden voorgelegd aan de A rrondissementsrechtbank te Rotterdam, behoudens de bevoegdheid van de Kantonrechter

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN Van: SportImprovement, De Line 3, 8411 TV Jubbega te Friesland hierna te noemen: SportImprovement Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Made in Scotland, hierna te noemen: Made in Scotland,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NUBIX

ALGEMENE VOORWAARDEN NUBIX ALGEMENE VOORWAARDEN NUBIX Artikel 1: Definities en toepasselijkheid 1.1 Onder Nubix wordt verstaan: de besloten vennootschap Nubix B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Haaksbergen aan de Twijnerstraat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten.

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen handelsonderneming De Buorkerij, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Teboza: Teboza Pack B.V.; Afnemer de wederpartij van Teboza bij een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Schutz-ICT, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

1. Toepasselijkheid 2. Definities

1. Toepasselijkheid 2. Definities De besloten vennootschap 247 EVERYWHERE B.V. (hierna: 247 Everywhere ) is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden Brabant onder nummer 61071749 alwaar deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Join the Pipe, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V.

Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V. Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland.

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH Artikel 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die Opdracht geeft aan Opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

073 851 8660 www.creativecreation.nl

073 851 8660 www.creativecreation.nl CreativeCreation Bezoekadres: 5482 TP, Schijndel Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CreativeCreation, hierna te noemen: Aanbieder,

Nadere informatie

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND LEVERINGEN EN/OF DIENSTEN Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, AIV voor leveringen en diensten 2006-01 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten en opgaven en aanduidingen van Producten en Diensten

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten en opgaven en aanduidingen van Producten en Diensten 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a. TOMTELECOM: TOMTELECOM, gevestigd te Groningen; b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208.

Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208. Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208. Algemeen: 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de ondernemer,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1. Onder Oxilion wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: het besloten vennootschap Oxilion B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Enschede. 2. Onder cliënt

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Van Univacco Foils (Holland) BV Gevestigd te Waalwijk, aldaar kantoorhoudend aan de Havenweg 1

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Van Univacco Foils (Holland) BV Gevestigd te Waalwijk, aldaar kantoorhoudend aan de Havenweg 1 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Van Univacco Foils (Holland) BV Gevestigd te Waalwijk, aldaar kantoorhoudend aan de Havenweg 1 1. ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Definities. 1.1 Leverancier: Univacco Foils

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen Algemene Leveringsvoorwaarden Hemel-bed, gevestigd te Amersfoort, Manegebaan 12, 3816AD. Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland inschrijvingsnummer :31031020 BTW-nummer: NL088667443B01 Algemene

Nadere informatie

Netvia, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24451794

Netvia, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24451794 Netvia, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24451794 Algemene Bepalingen 1. Aanbieding en overeenkomst 1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER Artikel 1 // Definities In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Afnemer : de Persoon met wie Sparkholder een Overeenkomst heeft

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ALL-IN-MEDIA 1. Begripsbepaling: In het kader van de onderhavige algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ALL-IN-MEDIA 1. Begripsbepaling: In het kader van de onderhavige algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ALL-IN-MEDIA 1. Begripsbepaling: In het kader van de onderhavige algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. All-In-Media: Eenmanszaak All-In-Media., gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

27145441, 150, 2491 AK

27145441, 150, 2491 AK Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van VAPRO B.V. (hierna VAPRO) statutair gevestigd te 's-gravenhage, KvK 27145441, kantoorhoudende Loire 150, 2491 AK te 's-gravenhage. Leveringsvoorwaarden gedeponeerd

Nadere informatie

- Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van i-mak wordt gesloten.

- Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van i-mak wordt gesloten. Algemene voorwaarden i-mak internet concepten Bilderdijkstraat 4 1813 KZ Alkmaar info@i-mak.nl www.i-mak.nl Rabobank: 14.98.49.087 KvK #: 37101169 BTW #: NL165594500B01 Artikel 1 Definities - Opdrachtnemer:

Nadere informatie